תוספת מס, 3 על העתון הרשמי גליון 1415 מיום 7 ביוני, י ; י פרסום סימני מסחר פרסום סימני מסחר. בהתאם לפקודת סימני המסחר,- מפרסמים בזה את הבקשות לר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תוספת מס, 3 על העתון הרשמי גליון 1415 מיום 7 ביוני, י ; י פרסום סימני מסחר פרסום סימני מסחר. בהתאם לפקודת סימני המסחר,- מפרסמים בזה את הבקשות לר"

תמליל

1 תוספת מס, 3 על העתון הרשמי גליון 1415 מיום 7 ביוני, י ; י פרסום סימני מסחר פרסום סימני מסחר. בהתאם לפקודת סימני המסחר,- מפרסמים בזה את הבקשות לריישום סימני המסחר הבאים : י במשך.שלושה חדשים מתאריך עתון רשמי זה, יכול כל אדם להגיש לרושם סימני המסחר, משרד האפוטרופוס הכללי תיד. 1254, ירושלים, הודעה על התנגדותו לרישום כל סימן מסחרי המפורט בכל בקשה מן הבקשות הבאות. חהודעה הזאת תוגש ;. בקשות בהתאם לתוספת הרביעית על תקנות סימני המסחר,.1940 יי בכתב בצורה הקבועה וצריר לפרט בה את נימוסי ההתננדוח. העתקה מן ההודעה תשלח למגיש בקשת הרישום. איז להגיש התנגדות רשמית אלא לאחר מתן הורעה בכתב למגיש בקשת הרישום, באופן. שתינתן לו הזדמנות לסלק את הסימן שלו לפגי אשר יוצאו ההוצאווד להכנת הודעת ההתנגדות. אם לא נשלח הודעה -כזאת למבקש, עלו 5 המתנגד להפסיד את ההוצאות שהוציא. Vexham Boad, Slough, Buckinghamshire, England. מייצרים ומפיצים. נרשמה ביום 23 בספטמבר, י REXINE הכתובת למסירה בארץ היא ע ש ש. הורוביץ ושות/ בית מצפה, רחוב יפו, ירושלים. בקשה מם 6340 בסוג 27, בנידון חומר מעץ בד עור לשימוש במקום נייר קירות או ציפויי קיר אקרים, בשפ Imperial Chemical Industries Limited Vexham Eoad, Slough, Buckinghamshire, England. מייצרים ומפיצים. נרשמה ביום 23 בספטמבר, REXINE הכתובת למסירה בארץ היא ע ש ש. הורוביץ ושות/ בית מצפה, רחוב יפו, ירושלים. י 1. בקשה מם 6338 בסוג 16, בנידון בד עור לשימוש בכריכת ספרים, בשם Imperial Chemical Industries Limited,Vexham Boad, Slough, Buckinghamshire, England מייצרים ומפיצים. נרשמה ביום 23 בספטמבר, יי REXINE הכתובת,למסירה בארץ היא ע ש ש. הורוביץ ושות, בית מצפה, רחוב יפו, ירושלים. בקשה מכר 6339 בסוג 18, בנידון חיקויי עור, לרבות בד עור. וסחורות המיוצרות כולן או בחלקן מזזיקויי עור כאלה, בשם,Imperial, Chemical Industries Limited בקשה מס 6403 בסוג 34, בנידון טבק גלמי 'או מיוצר, בשם קרמאן, דיק וסלטי בע מ, רחוב נצרת, חיפה, מייצדי טבק. רישומו של םיימן מסחרי זה לא יקנה כל זכוח יחיד על השימוש באותיות הדפוס המופיעות בסימן זה, אלא במידה שהן מורכבות משמם של המבקשים והמלה."Friends" בשימוש על גבי טבק בצורות אחרות, ולא בצורת סיגריות, ישונה הסימן בהחלפת המלים "cigarettes of specially selected Virginia tobacco בתיאור של הטבק. נרשמה ביום 5 בדצמבר,.1943 j, ^ MANUFACTURED BY KABAMAN, K) DICK* SALTI LTD. HAIFA \// <' V//N <~/<, //A\, J * בקשה מם 6439 בסוג 5, בנידון חמרים פדמצבטיים, <ויטי דינאריים וםאניטאריים, חמדי חיטוי ומשמידי חדקים, בישם Ltd. Evans Sons Lescher and Webb Speke, Liverpool, England נרשמה ביום 4 בפברואר, EVANS ת ד 627, היא ע ש י. זוסמן, בארץ למסירה הכתובת ".6 בקשה מס 6588 בסוג 5, בנידון אמצעים נגד העווית ומשכבי כאבים, בשם Winthrop Products Inc., 350, Hudson Street, America, New York, United States of נרשמה ביום 24 במאי, DEMEROL 33 הכתובת למסירה בארץ היא ע ש ש. הורוביץ ושות, בית מצפה, רחוב יפו, ירושלים. 1

2 34 ומתון הרשמי מם 1415 תוספת מם 7 3. ביוני, 1945 בקשה מם 6597 בסוג 34, בנידון סיגריות, בשם,Kothma^s Limited הברה בריטית,,15-17, England Underwood Street, London N.l, סוחרים ו רישומו של סימן מסחרי זה לא יקנה כל זכות יחיד על השימוש במספר 50. נרשמה ביום 25 במאי, O O וו ו". -י 1 EXTRA1ARGE MADE IN ENGLAND : I ti י יי הכתובת למסירה בארץ היא ע ש א. א. מלפודד, ת ד 544, ירושלים..11 בקשה מס 6679 בסוג 5, בנידון תכשיר רפואי לטיפול בעגבת, בשם Limited, Camden Chemical Company, Northington House, Northington Street, London W.O., England, כימאים נרשמה ביום 9 באבגוםט, SPIROBISMOL הכתובת למסירה בארץ היא ע ש ריצ ארדםון ושות, ת ד.12 בקשה מם 6684 בסוג 5, בנידון שיקוי וסם קיבה לשימוש בני אדם, בשם Limited, Camden Chemical Company, Northington House; Northington Street, London W.C., England, כימאים נרשמה ביום 9 באבגוםט, TONERGETIC דכתובת למסירה בארץ היא ע ש ריצ ארדםון זשות, ת ד.13 בקשה מם 6695 בסוג 32, בנידון בירה, שכר ופורטר; מים מינראליים וגזוז? בירדדמאלט < משקאות ממינים שונים המכילים אחוז מועט של כוהל, בשם תעשית בירה א י בע מ, ראשוךלציון, מבשלי שכר. נרשמה ביום 14 באבגוםט, GOLD STAR כוכב זהב.14 בקשה מם 6696 בסוג 32, בנידון בירה מאלט, בשם תעשית בירה א י בע מ, ראשוךלציון, מבשלי שכר. רישומו של סימן מסחרי זה לא יקנה כל זכות יחיד על השימוש במלים מאלט ר Malt,,. נרשמה ביום 14 באבגוסט, NESHER MALT נשר מאלט.15 בקשה מם 6635 בסוג 5, בנידון המרים פרמצבטיים, ויטי דינאדיים וסאניטאריים, מזון של ילדים ונכים, איםפלניות, המרי חבישה; המרים לסתימות שיניים, שעווה לריפוי שיניים. חמדי חיטוי? תכשירים לביעור עשבי בר ולהשמדת רמשים, בשם May and Baker Limited חברהבריטית, England, Dagenha'm, Essex, כימאים רישומו של סימן מסחרי זה לא יקנה כל זכות יחיד על השימוש במלה."Neo" נרשמה ביום 6 ביולי, NEO-HALARSINE הכתובת למסירה בארץ היא ע ש כהן צדק את שפיםבאך, ה בקשה מס 6667 בסוג 24, בנידון כל מיני משי (משי טבעי ומלאכותי), אריגי כתנה וצמר בשם אחמד סולטן, העוסה במסחר לפי שם הפירמה Sultan Textile Works, Mamilah Eoad, St. Vincent de Pauls Building, Jerusalem מייצר אריגים. נרשמה ביום 24 ביולי, בקשה מם 6677 בסוג 5, בנידון תכשירים רפואיים לטיפול בקצרת ובהתנפחויות, בשם Limited, Camden Chemical Company, Northington House, Northington Street, London W.C., England, כימאים נרשמה ביום 9 באבגוסט, PERPHYLL0N הכתובת למסירה בארץ היא ע ש ריצ ארדסון ושות, ת ד בקשה מס 6702 בסוג 32, בנידון בירה, שכר ופודטד? מים מינראליים וג+וז! בירדדמאלט משקאות ממינים שונים המכילים אחוז מועט של כוהל, בשם תעשית,בידה א י בע מ,, דאשוךלציון, מבשלי שכר. רישומו של סימן מסחרי זה לא יקנה כל זכות יחיד על השימוש בסמל של ספל בירה. י

3 7 ביוני, 1945 העתון הרשמי מס 1415 תוספת מט 3> 35 המכילים אחוז מועט של נוהל, גשם תעשית גירה א י בע מ, ראשון לציון, מגשלי שכר. רישומו של סימן מסחרי זה לא יקנה כל זכות יחיד עלן השימוש כמלים."De-Luxe" בחימוש לגבי סחורות הכלולות בנקיכה, שאינן כירה, ישונה הסימן בהחלפת המלה בירה בשמן של אותן סחורות. הסימן שמ 1 קשים לרשמו מוגבל לצבעים אדום, שחור, לבן וזהב, כפי המראה בציור המחובר לטופס הבקשה. נרשמה ביום 17 באבגוסט, מכילcLS66 :c0ñtents: בשימוש לגבי סחורות הכלולות בנקיבה, שאינן בירה, ישונה בירה בשמן של אותן גחהלפת המלה הסימן סחורות. 'הסימן שמבקשים לרשמו.מוגבל לצבעים אדום, בציור המחובר לטופס כפי המראה שחור, לבן וצהוב, הבקשה. נרשמה ביום 17 באבגוםט, KEEP IN A DARK COOL PLACE mmmmmmm^m I DE LUXE BEÉpl BREWED AND BOTTLED BY PALESTINE BREWERYL T RISHON LEZION PALESTINE BREWED AND BOTTLED BY PALESTINE BREWERY L T Ü RISHON LEZION, PALESTINE.16 בקשה מם 6703 בסוג 32, בנידון בירה, שכר ופורטר, מים מינראליים וגזה!, בירדדמאלט ומשקאות מסוגים שונים 17 בירה בירה מאלט; משקאות מסוגים שונים המכילים אחוז מועט של כוהל, בשם 32, בנידון בקשה מס בסוג תעשית בירה א י בע מ, ראשוךלציון, מבשלי שכר. רישומו של סימן מסחרי זה לא יקנה כל זכות יחיד על השימוש במלה "Mildbitter" ובסמל של חבית ושבלים.; אדום, לבן וחום בהיר, כפי המראה בציור המחובר לטופס הסימן שמבקשים לרשמו מוגבל לצבעים שחור, הבקשה. נרשמה ביום 17 באבגוסט, ll l$ Jü משקה מיוחד משיב נפש i מי 1 צר מםאלט וכשח ו הטובים בי 1 תר מיי חעשית בירה א בע מ ראשון-לציון. סניף פו - רח 1 ב עובדיה 9 ו m m : ': 12:: ïm WZ m A SPECIAL REFRESHING DRINK Produced from best Mali and Hops by Palestine Brewery Ltd., Risnon-Le. Zion, Jaffa Branch, 19, Ovadia St. ma נרשמה ניום«1 באגגוספ MOJUD.18 בקשה מם 57)67 בסוג 25, בנידון גרבים, בשם Mojud Hosiery Co. Inc., Fonnely Mock, Judson, Voehringcr Company, Inc. מדינת.דילאוור, ארה ב של לפי חוקי חברה המאורגנת אמריקה, Thirty-third Street. Long Island Cityi New America, York, 'United States of הכתובת למסירה בארץ היא ע ש א. א. מלפורד, ת ד 544, ירושלים.

4 36.23 בקשה מס 6730 בסוג 32, בנידון בירה, שכר רפורטר 5 מים מינראליים וגזה,,, בידדדמאלט, משקאות מסוגים שונים המכילים אחוז מו^ט של נוהל; בשם תעשית בירה א י בע מ, ריאשוךלציון, מבשלי שכד. ; נרשמה ביום 13 בספטמבר, STAR כוכב בקשה מם 6710 בסוג 16, בנידון דיו בלתי נמחקת לסימון אריגים, בשם Neea The Near East Chemical and Pharmaceutical Industries Ltd. 154, רחוב הירקון, תל אביב, מייצרים ועוסקים. נרשמה ביום 23 באבגוסט, בקשה מם 6718 בסוג 24, בנידון בדים ואריגים עשויים מחומר טבעי וגם/או סינתטי כל שהם, כולם סחורות אריגים, בשם Wenzel Proprietary Limited חברה המאורגנת לפי חוקי מדינת ויקטוריה, אוסטרליה, , Flinders Lane, Melbourne, Australia, מפיצים וםיטונאים של סחורות אריגים. נרשמה ביום 27 באבגוםט, SOLTINE הכתובת למסירה בארץ היא ע ש ריינהולד כהן, ת ד 4060, 21 בקשה מם 6719 בסוג 24, בנידון בדים ואריגים עשויים מחומר טבעי וגם/או סינתטי כל שהם, כולם םחורות אריגיים, כשם Limited, Wenzel Proprietary!חברה המאורגנת לפי חוקי מדינת ויקטוריה, אוםטראליה, , blinders Lane, Melbourne, Australia, מפיצים וםיטונאים של סחורות אריגים. נרשמה כיום 27 באבגוסט, WENLEY הכתובת למסירה בארץ היא ע ש ריינהולד כהן, ת ד 4060,. 2 י 1. בקשה מם 6721 בסוג 1, בנידון חומר כימי לטיפול באריגים, בעור וכיוצא בזה, בשם Neca The Near East Chemical and Pharmaceutical Industries Ltd. 154, רחוב הירקון, תל אביב, מייצרים ועוסקים. נרשמה ביום 1 בספטמבר, בקשה מס 6734 בסוג 1, בנידון מוצרים כימיים שמשתמשים בחקלאות, בגנבות ובייעור? בהם בתעשייה, במדע, בצילום, כימיים לשימור חמדי מזון, לכיבוי אש; המרים תרכיבים בשם Ward, Blcnkinsop and Company Limited הברה בריטית, "Brooklands"', Wood Eoad, Halewood, Liverpool, England, נרשמה כיום 13 בספטמבר, הכתובת למסירה בארץ היא ע ש ריצ אדדםון ושות, ת ד.25 בקשה מס 6753 בסוג 32, בנידון בירה, שכר ופורטר! מים מינרליים וגזה? בירה מאלט, משקאות. מסוגים שונים המכילים אחוז מועט של כוהל, בשם תעשית בירה א י, בע מ, ראשוךלציון, מבשליי שכר. רישומו של סימן מסחרי זה לא יקנה כל זכות יחיד על השימוש במלה מאלט. בשימוש לגבי סחורות הכלולות בנקיבה, שאינן בידד מאלט, ישונה הסימן בהחלפת המלה מאלט בשמן של אותן סחורות. הסימן מוגבל לצבעים כחול, לבן ושחור, כפי המראה בציור המחובר לטופס הבקשה. נרשמה ביום 18 בספטמבר; ^

5 ti 7 'צ*מי, 1945 העתון הרשמי פס 1415 תוספת מם 3. נרשמה ביום 11 בנובמבר, ASTORIA הכתובת למסירה בארץ היא ע ש כהךצדק את שפיםבאה.31 ו הנעלה אורטד בקשה מס 6869 בסוג 25, בנידון צרכי פדיים, בשם יוליום מולריך, 23, רחוב יוסף ישראלי, תל אביב, סוחר. רישומו של סימן מסחרי זה לא יקנה כל זכוודיחיד על השימוש באותיות, 1 ו מ. נרשמה ביום 28 בנובמבר, ]fledicüjdipti].32 - בקשה מם 6873 בסוג 8, בנידון םכיני גילוח, בשם Triangle Mechanical Laboratories, 68. Jay Street, Brooklyn. County of Kings, State of New York, United States of America, נרשמה ביום 4 בדצמבר, י בקשה מס 6829 בסוג 5, בנידון אמצעים נגד שלשול, בשם Winthrop Products Inc., הברה ממדינת דילאווד, ארה ב של אמריקה, 350,-Hudson'/ Street, New York City, \ United States of America. f, ; נרשמה ביום 30 באוקטובר, AMIBIATROP הכתובת למסירה בארץ היא ע ש ש. הורוביץ ושות, בית מצפה, רחוב יפו, ירושלים. : י " 27. בקשת מס 6834 בסוג 24, בנידת אריגים (סחורות אריגים), ציפויי מיטות ומפות שולחן, חפצי אריגים שאינם כלולים בסוגים אחרים, להוציא אריג כברות וסחורות דומות, בשם American Viscose Corporation חברה ממדינת דילאוור, Delaware Trust Building, Wilmington, Delaware, United States of America. המבקשים מתחייבים שלא להשתמש בסמל של צלב אדום על רקע לבן. נרשמה ביום 1 בנובמבר, CROWN הכתובת למסירה בארץ היא ע ש כהךצדק את שפיסבאך,.28 בקשה מם 6835 בסוג 6, בנידון חלקים של מסגרות מתכת לבניינים והמרי בנייה של פלדה, בשם Great Lakes Steel Corporation, ; חברה ממדינת דילאווד, י Michigan, Tecnmseh Road, 'Ecorse, State of United States of America, רישומו של סימן מסחרי זה לא יקנה כל זכות יחיד על השימוש במלה steel. נרשמה ביום 3 בגובמבד, STRAN-STEEL הכתובת למסירה בארץ היא ע ש כהן צדק את שפיםבאך,.29 בקשה מס 6844 בסוג 3 בנידון אבקות לטואליטה ולפנים, קרמים לטואליטה, תמרוקים, נוזלים לשערות, שפתונים זאודמ, סבון, בשמים ושמנים אתריים, בשם Les Parfums Mirande & Astoria Beauty Laboratories (Rene Vitta and Company), חברה הרשומה במצרים,, 131,'Sharia Khedive Ismail, Dokki, Guizch, Cairo, Egypt. נרשמה ביום 11. בנובמבר, MIRANDE הכתובת למסירה בארץ היא ע ש כהךצדק את שפיםבאד, 30. י בקשה מס 6845 בסוג 3, בנידון אבקות לטואליטה ולפנים, קרמים לטואליטה, תמרוקים, נתלים לשערות, שפתוניס ואודם, סבון בשמים ושמנים אתריים, בשם Les Parfums Mirande & Astoria Beauty Laboratories (Rene Vitta and Company),,r&m הרשומה במצרים,, 131, Sharia Khedive Ismail, Dokki, Guizeh, Caitiff Egypt. riangi.e מכתובת למסירה בארץ היא ע ש כהדצדק את שפיםבאד,.33 בקשה מם 6875 בסוג 6, בנידון מתכות פשוטות בלתי מעובדות או מעובדות בחלקן, חמרי בניין מגוללים ויצוקים, מתאמים ומיצדכים לבניץ עשויים ממתכת, בשם פלח מפעלי מתכת בע מ, 9, רחוב ברזילי, תל אביב,.' י רישומו של סימן מסחרי זה לא יקנה כל זכות יחיד עלי השימוש באותיות > 1 ו- פ. נרשמה ביום 7 בדצמבר, '.-.;. בקשה מם 6885 בסוג 11, בנידון נחשונים (לא חלקים של מכונות, ארונות לייבוש בגדים ופסי איוותר מחוממים למגבות, בשם Max Hurley, 106, Eegent Street, London W.l, England סוחר וקבלן. נרשמה ביום 10 בדצמבר, HURSEAL הכתובת למסירה בארץ היא ע ש א. א. מלפורד, ת ד 544, ירושלים. י. 35. "י בקשה מס 6891 בסוג 9, בנידון משקפיישמש, משקפים וחלקיהן ועדשות, בשם Comptone Company פירמה המורכבת מה ה לואים ליאונרד אדולף ומנואל רוג ר נאדל West 28th Street. New York City, County and State of New York, United States of America,

6 38 הכתובת למסירה בארץ היא ע ש כהן צדק את שפיםבאך,,.42 י ' % בקשה מם 6912 בסו^ 5> בנידון תחבשות לניתוחים וחמ 1 י חבישה, גשם Southalls (Birmingham) Limited, : Charford Mills, Saltlcy, Birmingham, England, נרשמה ביום 31 בדצמבר, SOUTH ALAMIDE הכתובת למסירה בארץ היא ע ש דיצ ארדסון ושות, ת ד מם הסימן םימני מסחר שנרשמו במשך חודש אפריל, שם הבעלים תאריך הפרםונז Í , Levant Glue Ltd Siso Chemical Factory Dr Burak and Sommer Imperial Chemical (Pharma ceuticals) Limited San-Nap Pak Manufacturing 6661 י Company Inc. General Aniline & Film Cor poration General Aniline & Film Cor poration ; General Aniline,& Film Cor poration General Aniline & Film Cor poration British Schiring Limited 6482 C.F. Taylor & Co- Limited 6643 Society of Chemical Industry 6655 in Basle Society of Chemical Industry 6660 in Basle Gerber Products Company 6547 Assad & Nassif El Bahou 5889 Ahmad Hassan El Shaka'a 6663 Ltd. Bernhard Margulies 6410 העוסק במסחר לפי שם הפירמה "Billona" Laboratory for Beauty Preparations מס הסימן חידוש רישומים. שם הבעלים Brooke Bond & Company, Limited 760 Kex Research Corporation 761 נרשמה ביום 14 בדצמבר, OCULENS הכתובת למסירה בארץ היא ע ש כהךצדק את שפיםבאך,.36 בקשה מס 6892 בסוג 16, בנידון צדכי כתיבה בשם Napoleon Fountain Pen Works Limited 81, רחוב נחלת בנימין, תל אביב, נרשמה ביום 14 בדצמבר, NAPOLEON-BONAPARTE.37 בקשה מם 6894 בסוג 16, בנידון מברשות של צבעים ולאכה, בשם נתן רוזנברג את הרברט רוזנברג, העוסקים בממחד לפי שם הפירמה נ. רוזנברג, 5, רחוב השוק, תל אביב, בית חרושת למבדשות. נרשמה ביום 20 בדצמבר, דמי חידוש לא ^ולמו לגבי סימני המסחר הבאים: VVLUMT.38 בקשה מם 6901 בסוג 5, בנידון סוכריות נגד שיעול, בשם חברת נורית בע מ, 11, רחוב ישראל נג ארה, תל אביב, 1 מייצרים, מעיילים וסוחרים. נרשמה ביום 25 בדצמבר, TUSSOL.39 בקשה מס 6902 בסוג 10, בנידון מיצרכים לצרכי מניעת מחלות ומכשירים (שאינם מכילים סמי רפואה) לצרכי ניתוח וריפוי, כולן סחורות גומי, בשם חברת נורית בע מ, 11,רחוב ישראל נג ארה, תל אביב, מייצרים, מעייליס וסוחרים. נרשמה ביום 25 בדצמבר, LASSO.40 בקשה מס 6907 בסוג 5, בנידון תכשיר רוקחות לשימוש בני אדם, שיקוי לילדים, בשם אסיא, מעבדות הימיות בע מ, דרך תל אביב פתח תקוה, מייצרים של תכשירי רוקחות. נרשמה כיום 26 בדצמבר, TONOGEN.41. בקשה מס 6910 בסוג 1, בנידון מוצרים כימיים שמשתמשים בהם בתעשייה, במדע, בצילום, בחקלאות, בענות, בייעור, המרי היסום ז זבל (טבעי ומלאכותי) < תרכיבים לכיבוי אש ותכשירים כימיים להלחמה* המדים כימיים לשימור צרכי מזון ן חמרי עיפוץז חמדים דביקים שמשתמשים בהם בתעשייה, בשם May & Baker Limited, Dagenham, Essex, England, כימאים מייצרים." נרשמה ביום 30 בדצמבר, שם הבעלים Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta a.l. מס הסימן

7 7 ביוני, , \ רישום חילופי בעלים. מס הסימן )וזמםחרי שם הבעלים הקודמים י שם הבעלים הנוכחים Winthrop Products Inc., 350, Hudson Street, v New York, N.Y.;.U.S.A. Paladin Special Dental Articles, בית זאבי בן עטר, רחוב בצלאל, ירושלים. 667Sy F.A. Kettaneh Wilhelm Altmann 5574 ; רישום שינויי פרטים. «ס "הסימן שם הבעלים. טיב השינוי הכתובת שונתה לכתובת הבאה: Blackfriars House, The Parsonage Manchester 3, England. הכתובת למסירה שונתה לכתובת הבאה: ע י דניאל אוםטר, ת ד 628 ירושלים. י; ע י דניאל אוםטר, ת ד 628, ירושלים. Y ע י דניאל אוםטר ת ד 628, ירושלים. ע י דניאל אוםטר, ת ד 628, ירושלים. ע י דניאל אוםטר, ת ד 628, ירושלים. ע י דניאל אוםטר, ת ד 628, ירושלים. הכתובת למסירה שונתה לכתובת הבאה: ע יריינהולד כהן, ת ד 4060, השם שונה לשם הבא: Powell Duffryn Ltd. הכתובת שונתה לכתובת הבאה: 40, Lime Street, London, E.C 3, England. מס הסימן (a >)Vyan nv Actien Gesellschaft?fur Anilin Fabri 741 Actien Gesellschaft fur Anilin Fabri 742 Actien Gesellschaft fur Anilin Fabri 743 Societa Anonima ', Eternit" Pietra Ar 747 tificial, ' British-American Tobacco Company 753 Limited Delepsa, Werke, G.M.B.H. 756 Detepsa, Werke, G.M.B.H. 757 Buckley & Brennánd Ltd. 178 Buckley & Brennand Ltd. > 179.W E. Buckley & Co. Limited. 180 W. E. Buckley & Co. Limited 181 W. E Buckley &< Co. Limited 182 W. E. Buckley & Co. Limited 183 The Portland Cement Company "Ne- 726 sher" Ltd. Powell Duffryn Associated Collieries 5482 '4 Limited 4' ' '! מימני המסחר הבאים נמחקו מן 'הפנקס י מפני שלא שולמו דמי החידוש: «סי הסי«ז שם הבעל(ים) Société Anonyme Des Usines Allrame 736 tiere de Flandres Orientalische Tabak Cigaretten Fabrik 737 vyenidze Buckley & Brennand Ltd. 738 Actien Gesellschaft fur Anilin Fabri 739 Actien Gesellschaft fur Anilin Fabrik 740 מודעות פקודת פטנטים'וםיימני 1.מצאה. נמסרת בזה הודעה כי כל'האנשים המעוניינים בהגשת התנגדות למתן.הפטנטים.דלקמן יוכלו בכל עת שהיא, תוך שני חדשים מתאריך העתון הרשמי הזה, למםוד הודעה על התנגדותם בטופס הקבוע לרושם הפטנטים וסימני ההמצאה, משרד האפוטרופוס הכללי, ת.ד., 1254 ירושלים. בקשת פטנט מם מאיר גורביץ, 12, רחוב דוב הוז, ויצחק צ כובד, 46, רחוב נ!חמני, - : 'שם ההמצאה, : מבנה של גג או רצפה. תאריך הבקשה: 26 בדצמבר, בקשת פטנט מס יעקב הרשקוביץ, 15, רחוב יהואש, שם ההמצאה: ספה משוכללת הנהפכת למיטה. תאריך הבקשה: 13 בינואר, בקשת פטנט מם קארפל דארצ ינסקי, 24, רחוב אליעזר בךיהודה, תל אביגג שם ההמצאה:. מכסה ביטון לכוות, בורות םופגים, בורות חלחול וכדומה. תאריד הבקשה: 14 בינואר, בקשת פטנט צבי ווארום, 11, רחובי מזרחי ב, יפו. מגלף העתקה חדש לייצור אמומי עץ שם ההמצאה: יי,. לנעלים. 30 בינואר, תאריךהבקשה: פטנטים או 'בקשר שכלולים י בצעצועי בניץ ההמצאה: שם תאריך הבקשה: 31 בינואר, אליהם. הבקשה בממלכה' המאוחדת: 27 בינואר, תאריך (מם 860,546) בקשת פטנט מם הרצל אורקין, בית מינםטר, רחוב ארלוזורוב, רמת גן. מבעיר נפט משוכלל. שם ההמצאה: תאריך הבקשה: 6 בפברואר, מאכםימיליאן אופנר, 7, רחוב בקשמ פטנט מס אהרן, רחביה, ירושלים. מחולל של תדירות גבוהה. שם ההמצאה: 1 תאריך הבקשה: 6 במארס, בקשת פטנט מם שבתי סודיט, 96, רחוב הירקון, שיטה ואמצעי משוכללים לדינוג חוטים שם ההמצאה: לשימוש בייצור גפדורי דונג..'. תאריך הבקשה: 28 באפריל, בקשת פטנט מס שבתי סודיט, 96, רחוב הירקון, י שם ההמצאה: י אמצעי משוכלל יילאחיזתם והחזקתם של חוטי דונג המשמשים לייצור גפדורי דונג. י תאריך הבקשה: 28 באפריל, בקשת פטנט מם ארתור גלד, 34, החוב יהודה, הלוי, שם ההמצאה: שכלולים בכננעולי בטחון. תאריך הבקשה: 12 במאי, בקשת פטנט מם אדולף זומרפלד, Shropshire,," Ooakworth Hadley, near Wellington, England. " «

8 העתון הרשמי מם 1415 תוספת מס 7 3. ביוני, 1945 בקשת פטנט מם 2873.!חיים בלייכפלד, רמתיים, בית בלייכפלד: שם ההמצאה: מכשירים חקלאיים. תאריך הבקשה: 7 בינואר, בקשת פטנט מם Anglo-Iranian- Oil Company Limited, Britannic House, Finsbury Circus, London, E.C.2, England, Albert Ernest Dunstan, Britannic House, Finsbury Circus, London, E.C.2, England, and Stanley Francis Birch, P.O.Box 1, Chertsey Eoad, Simbury-on- Thames, England. שם ההמצאה: שכלולים בקשר אל ייצור דלק של מנועים. תאריך הבקשה: 12 בינואר, תאריך הבקשה בממלכה המאוחדת:!3 בפברואר, (מס.(165,526 בקשת פטנט מם British Insulated Cables Limited, Prescot, Lancashire, England, שם ההמצאה: שיטה ומכשירים משוכללים לדחיקת חמרים כייריים לא מתכתיים. תאריך הבקשה: 25 בינואר, תאריך האמנה: 17 בינואר, (הממלכה המאוחדת). בקשת פטנט מם J.E. Geigy A.O. Sehwarzwaldallee 215, Basle, Switzerland, שם ההמצאה: תהליך לייצור של אקילאמידי פ אמינובנ זיני םולפונים 1 N. תאריך הבקשה: 9 באפריל, תאריך האמנה: 14 במאי, (שווייצריה). חתימת פטנטים. מסי הפטננז שם בעלי הפטנט תאריך הפרסום בקשת פטנט מם 2755, אליהו רודה,, /36, רחוב שפירא, 2162 Arve Abolitz פתח תקוה, והמשרד לבנין בכפר בע מ, 126, רחוב אלנבי, 1: Universal Oil Products Com י י pany שם ההמצאה: שכלולים בבינוי'גגות או בקשר אל כך תאריך הבקשה: 29 באבגוסט, Paolo Segre Egon Strauss 2497 Tamar Elastic Bands Factory Limited and another Yehiel Strykowski Eliahu Greitzer Arnold Kampenuth-Josephsohn 2591 Rubin Ginsberg Paul Ehrenzweig et al Alexander Winkler 2617 Michel N-Yardeny 2634 Leon Nussbaum et al Arnold Seidel 2641 Helmuth Lindemann 2651 S. Friedmann Ltd. and Ferencz Friedmann 2670 Benno Lustig and Fritz Lustig 2680 Shimon Shwarzovsky 2683 Gabriel Seligmann 2695 S. Friedmann Ltd Henryk Hirszenberg 2735 Eugen Better and Palestine Oil Industry "Shemen" Ltd Boris Averbuch Haim Schachter Karl Jonathan Shamgar and Sensolid Limited Victor Rossetto Izhak Zvikelsky The Permutit. Company Limited and Herbert Douglas Woods Stevens Aubrey Alexander Falk Weinreb Green and בקשת פטנט מס 2666, Society of Chemical Industry in Basle, 141, Klybeckstrasse, Basle, Switzerland. שם ההמצאה: חמרים אנטי בקטריים מעובש ותהליך לעשייתם. תאריך הבקשה: 26 במאי, תאריך האמנה:: 6 באבגוםט, (שווייצריה) בקשת פטנט מם שמואל.עגנון, 14, רחוב הרצליה, חיפה.. שם חהמצאה: שכלולים ברצועות טראנסמיםיה או בקשר אל כך. תאריך הבקשה: 28 בינואר, בקשת פטנט מס גרשון דכינוביץ. 70, רחוב שיינקין, שם ההמצאה: שכלולים בתשליבי חיכוך או בקשר אל כך. תאריך הבקשה: 9 ביוני, בקשת פטנט מס יוסף מנדל ווירגין, בית ד ר לוי, םימטת ראטיסבון, ירושלים, והינריך לרכנטל, בית חישמה, טלביה ירושלים., שם ההמצאה: שכלולים במגהצים או בקשר אליהם. תאריך הבקשה: 24 ביולי, בקשת פטנט מם ניקולאם טסטי, 86, Jersey Street, Boston, County of Suffolk, of. Commonwealth of Massachusetts, United States ' America.. שם ההמצאה: שכלולים במכונות גילוח של מחסניות. תאריך הבקשה: 27 ביולי, בקשת פטנט מם י יעקב מושלי, שכונת מושלי, הר הכרמל, חיפה. שם ההמצאה: שכלולים בחלונות, דלתות, מכםות צידים.או מסכים או כיוצא באלה, או בקשר אליהם. תאריך הבקשה: 1 באבגוםט, בקשת פטנט מם מרדכי ווייסמן, 58, רחוב המלך ג ודג, שם ההמצאה: שיטה משוכללת להפקת גליצרין טהור. תאריך הבקשה: 10 בספטמבר, בקשת פטנט מס Ernst Goodall Malthouse, Cliffe Field Works, Derbyshire Lane, Sheffield, 8, England. שם הולמצאה: שכלולים בהקמת מבנים של לכינים או בקשר אל כך. תאריך הבקשה: 13 באוקטובר, בקשת פטנט מס Ernest Arthur Jackson,.17, High Street, Manchester 4, England, and Kay and Lee Limited, 17, High Street, Manchester i,.england. שם ההמצאה:. שכלולים באמצעי להחזקת מכנסים וכיוצא בזה. תאריך הבקשה: 1 בנובמבר, בקשת פטנט מם שמעון שווארצובםקי, 13, רחוב עליה, שם ההמצאה: כסא הנהפך לסולם מדרגות. תאריך הבקשה: 6 בנובמבר, בקשת פטנט מס מכםימיליאן אופנר, 7, רחוב אהרן, רחביה ירושלים. שם הממצאה: שכלולים במכשירי דיאתרמי של תדירות גבוהה או בקשר אל כך. תאריך הבקשה: 6 במארס, בקשת פטנט מם חיים ברוך ליכטמן 83, רחוב לוינםקי, שם ההמצאה: מסננת של דלק למבעירים מגזזים. תאריך הבקשה: 28 בנובמבר, בקשת פטנט מס םאליגוטפלד, 46, רחוב מסדה, חיפה. שם ההמצאה: שכלולים בהלחמת אלומיניום או בקשר אל כך. תאריך הבקשה: 31 בדצמבר, 1944.

9 העתון הרשמי מס 1415 תוספת מם ביוני, 1945 פטנט של הממלכה המאוחדת שנרשם בפלשתינה (איי). מס הפטנט שם בעל(י) הפטנט Co. Universal Oil Products 1076 תאריך הפרסום שם בעלי הפטנט הפטנט מס Nobile Ruggero Tonon 1089 Robert Blum 1092 Society of Chemical Industry in Basle 1217 Universal Oil Products 2767 Norman Duncan Meads and Boleslaw Company Houchman Izak Berik and Joel Ajzenberg 1843 Jacob Perlzon and Israel Hurwitz 1851 הבאים נמחקו מן הפנקס מפני שלא שולמו הפטנטים Herbert Abraham Wolff and Albert 1852 Goslar דמי החידוש: רישום חילופי בעלים, מס הפטנט שם הבעלים הקודמים שם הבעלים הנוכחים יוסף שרצר 19, רחוב אלנבי, תל אביב, ותיאודור הופמן, 112, יוסף שדצר 2437 רחוב בךיהודה, וולטר שטרן, 30, רחוב המלך ג ורג, ירושלים, ומשק אילת וולטר שטרן 2468 השחר, קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע מ, אילת השחר. הודעה. דמי החידוש לגבי פטנט מם 1163, בשם נ. וו. אורגאנון, שולמו לפי םעיף 2)7 )(ב) מפקודת הפטנטים, םימני המצאה, זכות העתקה וםימני מסחר (שעת חירום), 1939, והפטנט הוחזר לפנקם. פטנט זה הוצא מרשימת הפטנטים שנמחקו מן הפנקס, שנתפרסמה בעתון הרשמי גליון 1371 מיום 2 בנובמבר, תיקון טעות. חילופי בעלים שנתפרסמו בעתון מס 1406 מיום 3 במאי, : 1945 השם יצחק גייניץ צ ל יצ 1 חק גרייניץ. רישום םימני המצאה. בקשה מס 309 בסוג 5, בשם שמעון ניימן, 151, רחוב נחלת בנימין, תאריך הבקשה: 6 בפברואר, בקשה מם 313 בסוג 1, בשם יחיא ימני, 6, רחוב הידשנ בדג, נוה בצלאל, ירושלים. תאריך הבקשה: 13 באפריל, בקשה מם 314 בסוג 1 בשם יחיא ימני, 6, רחוב הירשנברג, נוה בצלאל, ירושלים., תאריך הבקשה: 13 באפריל, )

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תש

ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תש ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלומים וכו בעניני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל! רשם הפטנטים

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

9/54 STATE OF ISRAEL רשומות September 22nd, 1954J STATE RECORDS באלול תשי ך TO יומן הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOU

9/54 STATE OF ISRAEL רשומות September 22nd, 1954J STATE RECORDS באלול תשי ך TO יומן הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOU 9/54 STATE OF ISRAEL רשומות September 22nd, 1954J STATE RECORDS באלול תשי ך TO יומן הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות: מכתבים, מסמכים תשלומים וכו בעניני

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Parsel modules complete Overview Biology Overview Mathematics Overview Science Overview Chemistry Overview Physics Popularity and Relevance.doc University of Tartu Freie Universität Berlin Lund Universtiy

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOUR

י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOUR י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים, תשלומים וכו בעניני

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס ספרדים ומזרחיות כסוגיות בחקר יהודי ארה"ב - 33792 תאריך עדכון אחרון 07-07-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500-

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- מיקרון מסנן פלסטיק חדשני ואיכותי בעל יכולת ניקוי עצמי

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond Chicago-Eagle Creek הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של ( Lightstone Enterprises Limited

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס כתיבת ההיסטוריה של ארץ ישראל העותמאנית - 38944 תאריך עדכון אחרון 02-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי האסלאם והמזרח התיכון השנה הראשונה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )

דוח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשעט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כץ ) דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל- 3.1.19 על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )כצל'ה( לשעבר יו"ר האיחוד הלאומי יו"ר מועצת המנהלים

קרא עוד

ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלו

ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלו ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלומים ובו בעניני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל : רשם הפטנטים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

בחינה בכלכלה

בחינה בכלכלה גירסה 01 מבחן בכלכלה מועד 05/2018 שם פרטי: שם משפחה: מס' ת"ז/דרכון: מס' נבחן: מופיע על דף התשובות מתחת למס' הת"ז לפניכם המבחן בכלכלה המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד