ה. ט. ח. Tamar Daughter of David שמ"ב יג א" ו י ה י אח ר י-כ ן, ול אב ש ל ום ב ן-ד ו ד אח ות י פ ה-- וש מ ה ת מ ר; ו י א ה ב ה, אמ נ ון ב ן-ד ו ד.ב ו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ה. ט. ח. Tamar Daughter of David שמ"ב יג א" ו י ה י אח ר י-כ ן, ול אב ש ל ום ב ן-ד ו ד אח ות י פ ה-- וש מ ה ת מ ר; ו י א ה ב ה, אמ נ ון ב ן-ד ו ד.ב ו"

תמליל

1 ה. ט. ח. Tamar Daughter of David שמ"ב יג א" ו י ה י אח ר י-כ ן, ול אב ש ל ום ב ן-ד ו ד אח ות י פ ה-- וש מ ה ת מ ר; ו י א ה ב ה, אמ נ ון ב ן-ד ו ד.ב ו י צ ר ל אמ נ ון ל ה ת ח ל ות, ב ע ב ור ת מ ר א ח ת ו-- כ י ב ת ול ה, ה יא; ו י פ ל א ב ע ינ י אמ נ ון, ל ע ש ות ל ה מ א ומ ה.ג ול אמ נ ון ר ע, וש מ ו י ונ ד ב, ב ן-ש מ ע ה, א ח י ד ו ד; ו י ונ ד ב, א יש ח כ ם מ א ד.דו י אמ ר ל ו, מ ד וע א ת ה כ כ ה ד ל ב ן-ה מ ל ך ב ב ק ר ב ב ק ר--ה ל וא, ת ג יד ל י; ו י אמ ר ל ו, אמ נ ון, א ת-ת מ ר א ח ות אב ש לם אח י, א נ י א ה ב ו י אמ ר ל ו י ה ונ ד ב, ש כ ב ע ל-מ ש כ ב ך ו ה ת ח ל; וב א אב י ך ל ר א ות ך, ו אמ ר ת א ל יו ת ב א נ א ת מ ר א ח ות י ו ת ב ר נ י ל ח ם ו ע ש ת ה ל ע ינ י א ת-ה ב ר י ה, ל מ ע ן א ש ר א ר א ה, ו אכ ל ת י מ י ד ה.ו ו י ש כ ב אמ נ ון, ו י ת ח ל; ו י ב א ה מ ל ך ל ר א ות ו, ו י אמ ר אמ נ ון א ל-ה מ ל ך ת ב וא-נ א ת מ ר א ח ת י ות ל ב ב ל ע ינ י ש ת י ל ב ב ות, ו א ב ר ה, מ י ד ה.ז ו י ש ל ח ד ו ד א ל-ת מ ר, ה ב י ת ה ל אמ ר: ל כ י נ א, ב ית אמ נ ון אח י ך, ו ע ש י-ל ו, ה ב ר י ה ו ת ל ך ת מ ר, ב ית אמ נ ון אח יה --ו ה וא ש כ ב; ו ת ק ח א ת-ה ב צ ק ותלוש )ו ת ל ש( ו ת ל ב ב ל ע ינ יו, ו ת ב ש ל א ת-ה ל ב ב ות ו תק ח א ת-ה מ ש ר ת ו ת צ ק ל פ נ יו, ו י מ א ן ל א כ ול; ו י אמ ר אמ נ ון, ה וצ יא ו כ ל-א יש מ ע ל י, ו י צ א ו כ ל-א יש, מ ע ל יו.י ו י אמ ר אמ נ ון א ל-ת מ ר, ה ב יא י ה ב ר י ה ה ח ד ר, ו א ב ר ה, מ י ד ך; ו ת ק ח ת מ ר, א ת-ה ל ב ב ות א ש ר ע ש ת ה, ו ת ב א ל אמ נ ון אח יה, ה ח ד ר ה.יא ו ת ג ש א ל יו, ל א כ ל; ו י ח ז ק-ב ה ו י אמ ר ל ה, ב וא י ש כ ב י ע מ י א ח ות י.יב ו ת אמ ר ל ו, אל- אח י אל-ת ע נ נ י--כ י לא-י ע ש ה כ ן, ב י ש ר א ל: אל-ת ע ש ה, א ת-ה נ ב ל ה ה ז את.יג ו א נ י, אנ ה א ול י ך א ת-ח ר פ ת י, ו א ת ה ת ה י ה כ אח ד ה נ ב ל ים, ב י ש ר א ל; ו ע ת ה ד ב ר-נ א א ל-ה מ ל ך, כ י לא י מ נ ע נ י מ מ ך.יד ו לא אב ה, ל ש מ ע ב ק ול ה; ו י ח ז ק מ מ נ ה ו י ע נ ה, ו י ש כ ב א ת ה.טו ו י ש נ א ה אמ נ ון, ש נ אה ג ד ול ה מ א ד--כ י ג ד ול ה ה ש נ אה א ש ר ש נ א ה, מ אה ב ה א ש ר א ה ב ה; ו י אמ ר-ל ה אמ נ ון, ק ומ י ל כ י.טז ו ת אמ ר ל ו, אל-א וד ת ה ר ע ה ה ג ד ול ה ה ז את, מ אח ר ת א ש ר-ע ש ית ע מ י, ל ש ל ח נ י; ו לא אב ה, ל ש מ ע ל ה.יז ו י ק ר א, א ת-נ ע ר ו מ ש ר ת ו, ו י אמ ר, ש ל ח ו-נ א א ת-ז את מ ע ל י ה ח וצ ה; ונ ע ל ה ד ל ת, אח ר יה.יח ו ע ל יה כ ת נ ת פ ס ים, כ י כ ן ת ל ב ש ן ב נ ות-ה מ ל ך ה ב ת ו לת מ ע יל ים; ו י צ א א ות ה מ ש ר ת ו ה ח וץ, ו נ ע ל ה ד ל ת אח ר יה.יט ו ת ק ח ת מ ר א פ ר ע ל-ר אש ה, וכ ת נ ת ה פ ס ים א ש ר ע ל יה ק ר ע ה; ו ת ש ם י ד ה ע ל-ר אש ה, ו ת ל ך ה ל ו ך ו ז ע ק ה.כ ו י אמ ר א ל יה אב ש ל ום אח י ה, ה א מ ינ ון אח י ך ה י ה ע מ ך, ו ע ת ה א ח ות י ה ח ר יש י אח י ך ה וא, אל-ת ש ית י א ת-ל ב ך ל ד ב ר ה ז ה; ו ת ש ב ת מ ר ו ש מ מ ה, ב ית אב ש ל ום אח יה.כא ו ה מ ל ך ד ו ד--ש מ ע, א ת כ ל- ה ד ב ר ים ה א ל ה; ו י ח ר ל ו, מ א ד.כב ו לא-ד ב ר אב ש ל ום ע ם- אמ נ ון, ל מ ר ע ו ע ד-ט וב: כ י- ש נ א אב ש ל ום, א ת- אמ נ ון, ע ל-ד ב ר א ש ר ע נ ה, א ת ת מ ר א ח ת ו. כג ו י ה י, ל ש נ ת י ם י מ ים, ו י ה י ו ג ז ז ים ל אב ש ל ום, ב ב ע ל ח צ ור א ש ר ע ם-א פ ר י ם; ו י ק ר א אב ש ל ום, ל כ ל-ב נ י ה מ ל ך.כד ו י ב א אב ש ל ום, א ל-ה מ ל ך, ו י אמ ר, ה נ ה-נ א ג ז ז ים ל ע ב ד ך; י ל ך-נ א ה מ ל ך ו ע ב ד יו, ע ם-ע ב ד ך.כה ו י אמ ר ה מ ל ך אל- אב ש ל ום, אל-ב נ י אל-נ א נ ל ך כ ל נ ו, ו לא נ כ ב ד, ע ל י ך; ו י פ ר ץ-ב ו ו לא- אב ה ל ל כ ת, ו י ב ר כ ה ו.כו ו י אמ ר, אב ש ל ום, ו לא, י ל ך-נ א א ת נ ו אמ נ ון אח י; ו י אמ ר ל ו ה מ ל ך, ל מ ה י ל ך ע מ ך.כז ו י פ ר ץ-ב ו, אב ש ל ום; ו י ש ל ח א ת ו א ת- אמ נ ון, ו א ת כ ל-ב נ י ה מ ל ך. כח ו י צ ו אב ש ל ום א ת-נ ע ר יו ל אמ ר, ר א ו נ א כ ט וב ל ב- אמ נ ון ב י י ן ו אמ ר ת י א ל יכ ם ה כ ו א ת- אמ נ ון ו ה מ ת ם א ת ו-- אל-ת יר א ו: ה ל וא, כ י אנ כ י צ ו ית י א ת כ ם--ח ז ק ו, ו ה י ו ל ב נ י- ח י ל.כטו י ע ש ו נ ע ר י אב ש ל ום, ל אמ נ ון, כ א ש ר צ ו ה, אב ש ל ום; ו י ק מ ו כ ל-ב נ י ה מ ל ך, ו י ר כ ב ו א יש ע ל-פ ר ד ו--ו י נ ס ו.ל ו י ה י, ה מ ה ב ד ר ך, ו ה ש מ ע ה ב אה, א ל-ד ו ד ל אמ ר: ה כ ה אב ש ל ום א ת-כ ל-ב נ י ה מ ל ך, ו לא-נ ות ר מ ה ם א ח ד. לא ו י ק ם ה מ ל ך ו י ק ר ע א ת-ב ג ד יו, ו י ש כ ב אר צ ה; ו כ ל-ע ב ד יו נ צ ב ים, ק ר ע י ב ג ד ים. לב ו י ע ן י ונ ד ב ב ן-ש מ ע ה א ח י-ד ו ד ו י אמ ר, אל-י אמ ר א ד נ י א ת כ ל-ה נ ע ר ים ב נ י-ה מ ל ך ה מ ית ו--כ י- אמ נ ון ל ב ד ו, מ ת: כ י-ע ל-פ י אב ש ל ום, ה י ת ה ש ומ ה, מ י ום ע נ ת ו, א ת ת מ ר א ח ת ו.לג ו ע ת ה אל-י ש ם א ד נ י ה מ ל ך א ל-ל ב ו, ד ב ר ל אמ ר, כ ל-ב נ י ה מ ל ך, מ ת ו: כ י-אם אמ נ ון ל ב ד ו, מ ת. לד ו י ב ר ח, אב ש ל ום; ו י ש א ה נ ע ר ה צ פ ה, א ת-ע ינ ו, ו י ר א ו ה נ ה ע ם-ר ב ה ל כ ים מ ד ר ך אח ר יו, מ צ ד ה ה ר.לה ו י אמ ר י ונ ד ב א ל-ה מ ל ך, ה נ ה ב נ י-ה מ ל ך ב א ו: כ ד ב ר ע ב ד ך, כ ן ה י ה.לו ו י ה י כ כ לת ו ל ד ב ר, ו ה נ ה ב נ י-ה מ ל ך ב א ו, ו י ש א ו ק ול ם, ו י ב כ ו; ו ג ם-ה מ ל ך, ו כ ל-ע ב ד יו, ב כ ו, ב כ י ג ד ול מ א ד.לז ו אב ש ל ום ב רח, ו י ל ך א ל-ת ל מ י ב ן-עמיחור )ע מ יה וד( מ ל ך ג ש ור; ו י ת א ב ל ע ל-ב נ ו, כ ל-ה י מ ים.לח ו אב ש ל ום ב ר ח, ו י ל ך ג ש ור; ו י ה י-ש ם, ש לש ש נ ים.לט ו ת כ ל ד ו ד ה מ ל ך, ל צ את א ל- אב ש ל ום: כ י-נ ח ם ע ל- אמ נ ון, כ י-מ ת." 1 This happened sometime afterward: Absalom son of David had a beautiful sister named Tamar, and Amnon son of David became infatuated with her. 2 Amnon was so distraught because of his [half-]sister Tamar that he became sick; for she was a virgin, and it seemed impossible to Amnon to do anything to her. 3 Amnon had a friend named Jonadab, the son of David s brother Shimah; Jonadab was a very clever man. 4 He asked him, Why are you so dejected, O prince, morning after morning? Tell me! Amnon replied, I am in love with Tamar, the sister of my brother Absalom! 5 Jonadab said to him, Lie down in your bed and pretend you are sick. When your father comes to see you, say to him, Let my sister Tamar come and give me something to eat. Let her prepare the food in front of me, so that I may look on, and let her serve it to me. 6 Amnon lay down and pretended to be sick. The king came to see him, and Amnon said to the king, Let my sister Tamar come and prepare a couple of cakes in front of me, and let her bring them to me. 7 David sent a message to Tamar in the palace, Please go to the house of your brother Amnon and prepare some food for him. 8 Tamar went to.1

2 the house of her brother Amnon, who was in bed. She took dough and kneaded it into cakes in front of him, and cooked the cakes. 9 She took the pan and set out [the cakes], but Amnon refused to eat and ordered everyone to withdraw. After everyone had withdrawn, 10 Amnon said to Tamar, Bring the food inside and feed me. Tamar took the cakes she had made and brought them to her brother inside. 11 But when she served them to him, he caught hold of her and said to her, Come lie with me, sister. 12 But she said to him, Don t, brother. Don t force me. Such things are not done in Israel! Don t do such a vile thing! 13 Where will I carry my shame? And you, you will be like any of the scoundrels in Israel! Please, speak to the king; he will not refuse me to you. 14 But he would not listen to her; he overpowered her and lay with her by force. 15 Then Amnon felt a very great loathing for her; indeed, his loathing for her was greater than the passion he had felt for her. And Amnon said to her, Get out! 16 She pleaded with him, Please don t commit this wrong; to send me away would be even worse than the first wrong you committed against me. But he would not listen to her. 17 He summoned his young attendant and said, Get that woman out of my presence, and bar the door behind her. 18 She was wearing an ornamented tunic, for maiden princesses were customarily dressed in such garments. His attendant took her outside and barred the door after her. 19 Tamar put dust on her head and rent the ornamented tunic she was wearing; she put her hands on her head, and walked away, screaming loudly as she went. 20 Her brother Absalom said to her, Was it your brother Amnon who did this to you? For the present, sister, keep quiet about it; he is your brother. Don t brood over the matter. And Tamar remained in her brother Absalom s house, forlorn. 21 When King David heard about all this, he was greatly upset. 22 Absalom didn t utter a word to Amnon, good or bad; but Absalom hated Amnon because he had violated his sister Tamar. 23 Two years later, when Absalom was having his flocks sheared at Baal-hazor near Ephraim, Absalom invited all the king s sons. 24 And Absalom came to the king and said, Your servant is having his flocks sheared. Would Your Majesty and your retinue accompany your servant? 25 But the king answered Absalom, No, my son. We must not all come, or we ll be a burden to you. He urged him, but he would not go, and he said good-bye to him. 26 Thereupon Absalom said, In that case, let my brother Amnon come with us, to which the king replied, He shall not go with you. 27 But Absalom urged him, and he sent with him Amnon and all the other princes. 28 Now Absalom gave his attendants these orders: Watch, and when Amnon is merry with wine and I tell you to strike down Amnon, kill him! Don t be afraid, for it is I who give you the order. Act with determination, like brave men! 29 Absalom s attendants did to Amnon as Absalom had ordered; whereupon all the other princes mounted their mules and fled. 30 They were still on the road when a rumor reached David that Absalom had killed all the princes, and that not one of them had survived. 31 At this, David rent his garment and lay down on the ground, and all his courtiers stood by with their clothes rent. 32 But Jonadab, the son of David s brother Shimah, said, My lord must not think that all the young princes have been killed. Only Amnon is dead; for this has been decided by Absalom ever since his sister Tamar was violated. 33 So my lord the king must not think for a moment that all the princes are dead; Amnon alone is dead. 34 Meanwhile Absalom had fled. The watchman on duty looked up and saw a large crowd coming from the road to his rear, from the side of the hill. 35 Jonadab said to the king, See, the princes have come! It is just as your servant said. 36 As he finished speaking, the princes came in and broke into weeping; and David and all his courtiers wept bitterly, too. 37 Absalom had fled, and he came to Talmai son of Ammihud, king of Geshur. And [King David] mourned over his son a long time. 38 Absalom, who had fled to Geshur, remained there three years. 39 And King David was pining away for Absalom, for [the king] had gotten over Amnon s death. ספר שמואל עם פירוש "דעת סופרים", הרב חיים דב רבינוביץ, מהדורה רביעית, ירושלים תשמ"א "דברים רעים ומכוערים מוטב להם שיהיו נשכחים ולא ידובר בהם. בכל זאת מאריך הנביא במה שאירע בין אמנון לתמר. ככל דברי הנביאים גם אלו נכתבו בדבר ה' כי יש בהם הוראות רבות על המכשולים הצפויים גם לאנשים משובחים ועל הזהירות שלא להסתבך בדברים כגון אלה. פרשיות אלו מלאות הלכות והם יסוד לכמה וכמה דינים בדיני הצניעות והמוסר"..2

3 בבלי, יומא כב ע"ב "מעשה דבת שבע התם אפרעו מיניה. דכתיב ואת הכבשה ישלם ארבעתיים ילד אמנון תמר ואבשלום.."..3 אברבנאל שמ"ב יג א. "אחרי שסיפר הכתוב חטאת דוד בעניין בת-שבע ואוריה החיתי זכר אחריו העונש אשר ענשו האל יתברך עליו: ראשונה במיתת הילד, ושנית בעניין תמר ששכב אמנון עמה ויענה, גמול מה ששכב דוד עם בת שבע בחיי בעלה, ושלישית בהריגת אמנון שהרגו אבשלום " המלבי"ם שמ"ב יג, א "ספר איך נתקיימו יעודי העונשים שהגיד נתן לדוד אחד אחד, שאחרי מת הילד היה מעשה של תמר שסבב הריגת אמנון ואחריו מעשה דאבשלום." רד"ק שמ"ב יג, טו "וזה המעשה היה עונש דוד על מעשה בת שבע ואוריה, שבעונש ההוא נעשית בביתו זימה הבאה לידי חרב, לקיים מה שאמר לו הנביא לא ת ס ור ח ר ב מ ב ית ך, וכן בדבר אבשלום זימה וחרב, הכול מידה כנגד מידה." ויקרא יח, ט "ע ר ו ת א ח ות ך ב ת- אב י ך, א ו ב ת-א מ ך, מ ול ד ת ב י ת, א ו מ ול ד ת ח וץ-- לא ת ג ל ה, ע ר ו ת ן." The nakedness of your sister your father s daughter or your mother s, whether born into the household or outside do not uncover their nakedness. ויקרא כ, יז " ו א יש א ש ר-י ק ח א ת-א ח ת ו ב ת- אב יו א ו ב ת-א מ ו ו ר אה א ת-ע ר ו ת ה ו ה יא-ת ר א ה א ת-ע ר ו ת ו, ח ס ד ה וא--ו נ כ ר ת ו, ל ע ינ י ב נ י ע מ ם; ע ר ו ת א ח ת ו ג ל ה, ע ו נ ו י ש א. If a man marries his sister, the daughter of either his father or his mother, so that he sees her nakedness and she sees his nakedness, it is a disgrace; they shall be excommunicated in the sight of their kinsfolk. He has uncovered the nakedness of his sister, he shall bear his guilt. דברים כז, כב " אר ור, ש כ ב ע ם-א ח ת ו--ב ת- אב יו, א ו ב ת-א מ ו; ו אמ ר כ ל-ה ע ם, אמ ן." Cursed be he who lies with his sister, whether daughter of his father or of his mother. And all the people shall say, Amen. סנהדרין כא ע"א " תמר בת יפת תואר היתה" דברים, פרק כ"א, פסוקים י'-י"ד " כ י-ת צ א ל מ ל ח מ ה ע ל א י ב י ך ונ ת נ ו ה' א לה י ך ב י ד ך ו ש ב ית ש ב י ו. ו ר א ית ב ש ב י ה א ש ת י פ ת ת אר ו ח ש ק ת ב ה ו ל ק ח ת ל ך ל א ש ה.ו ה ב את ה א ל ת ו ך ב ית ך ו ג ל ח ה א ת ר אש ה ו ע ש ת ה א ת צ פ ר נ יה. ו ה ס יר ה א ת ש מ ל ת ש ב י ה מ ע ל יה ו י ש ב ה ב ב ית ך וב כ ת ה א ת אב יה ו א ת א מ ה י ר ח י מ ים ו אח ר כ ן ת ב וא א ל יה וב ע ל ת ה ו ה י ת ה ל ך ל א ש ה. ו ה י ה א ם לא ח פ צ ת ב ה ו ש ל ח ת ה ל נ פ ש ה ומ כ ר לא ת מ כ ר נ ה ב כ ס ף לא ת ת ע מ ר ב ה ת ח ת א ש ר ע נ ית ה." When you take the field against your enemies, and the LORD your God delivers them into your power and you take some of them captive, and you see among the captives a beautiful woman and you desire her and would take her to wife, you shall bring her into your house, and she shall trim her hair, pare her nails, and discard her captive s garb. She shall spend a month s time in your house lamenting her father and mother; after that you may come to her and possess her, and she shall be your wife. Then, should you no longer want her, you must release her outright. You must not sell her for money: since you had your will of her, you must not enslave her

4 10. ספר החינוך, פרשת "כי תצא", תקל"ב "ועל כן ס תם הכתוב דלת בפניו להבאישה בעיניו, וציווה לגלח ראשה, כדי לאבד תואר שערותיה הנאוות, ולגדל ציפורניה כדי לנוול תואר ידיה, וש ירשה אותה לבכות חודש ראשון לנוול פניה ולכלות בדמעות עיניה... והכל - כדי להמאיסה בעיניו. שיהא נכנס ויוצא ומתסכל בה ורואה בניוולה"..11 בבלי קידושין כב,א "לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות ואל יאכלו בשר תמותות נבילות" 12. רש"י, דברים כא, ב " לא ד ב ר ה ת ור ה א ל א כ נ ג ד י צ ר ה ר ע, ש א ם א ין ה ק ב "ה מ ת יר ה י ש א נ ה ב א ס ור, א ב ל א ם נ ש אה ס ופ ו ל ה י ות ש ונ אה, ש נ א מ ר אח ר יו "כ י ת ה י ין ל א יש ו ג ו'", ו ס ופ ו ל ה ול יד מ מ נ ה ב ן ס ור ר ומ ור ה, ל כ ך נ ס מ כ ו פ ר ש י ות ה ל ל ו )תנחומא( 13. בבלי קידושין ע"ו ע"ב " ועוד אמר רב יהודה אמר רב ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכולם בני יפת תואר היו " 14. תוס' סנהדרין כא, א " רב אמר אינה מותרת במלחמה אלא ביאה ראשונה ושמואל אמר אף לא ביאה ראשונה ולא ביאה שנייה" 15. תוס' סנהדרין כא, א "על-כן נראה למימר דתמר לא הייתה בת דוד שאמה כבר הייתה מעוברת כשבאת למלחחמה". 16. רשב"א קידושין כב, א "שתמר לא הייתה בתו של דוד אלא בת של מעכה מן הגוי". 17. אברבנאל שמואל ב' פרק י"ג, פסוק א' "והנראה אלי בזה שאבשלום ותמר שניהם היו בני דוד ושניהם ילדה אותם מעכה לאחר שנתגיירה..." 18. אברבנאל שמואל ב' פרק י"ג, פסוק א' "לפי שראה הכתוב להיותה בת אביו ובת אמו ולפי שהוא נתעורר לנקום נקמתה אשר נמשך מזה מה שנמשך בין אבשלום ואביו ולפי שהיא הייתה עם מעכה אמה ואולי בבית אבשלום היו יושבות גם קודם זה לכן ייחסה הכתוב אליו בעצם ובראשונה... תנחומין של הבל... ורצתה לדחותו בקש ". 19. רש"י מ"ב יג, ב " צנועה בבית ואינה יוצאת לחוץ ".20 "דעת סופרים" עמ' קמט-קנ "בן אחינועם ובת מעכה." "הזעקה המרה של תמר מעידה לשבחה ולכבודה של מעכה שהיתה לה בת צדקת כזו, משמע שגם היא הייתה מכובדת מאד ודוד לא לקחה בלי אבחנה בטיבה ומהותה הנפשית... זו עדות רבת משמעות על מציאות נפשות טהורות בעמים שראוי לספחם בישראל..ועדות על דוד שלקח אשה זו שראה נכוחה מה הוא עושה..." 21. שמ"ב יג, א-ב רש"י :להתחלות - עד שנחלה רד"ק: להתחלות - עד שהיה נראה חולה מרוב חשקו בה: כי בתולה היא - לפיכך חשק בה חשק יותר חזק מצ"ד :"היה מיצר ודואג עד שהיה נראה כחולה מרוב חשקו בה, " כ י ב ת ול ה ה יא " ומדרך הבתולות לשבת בית ולזה היה מהנמנע בעיני אמנון לעשות לה מאומה ולמלאות תאוותו ולכן נעצב הרבה".

5 22. פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( דברים פרשת ואתחנן דף ט עמוד ב "אמנון ביטל לא תנאף" 23. מנורת המאור פרק יט כיסוי סוד חבירו עמוד 378. "אמנון כזב ונהרג, שנא' תבא נא תמר אחותי ותלבב לעיני שתי לביבות ואברה מידה, ושכב עמה והרגו אבשלום. וכל המחליף בדבורו כאלו עובד ע"ז, כדגרסינן... כל המחליף בדבורו כאלו עובד ע"ז... ואחת מארבע כתות שאין מקבלות פני שכינה הוא כת שקרים, שנא' דובר שקרים לא יכון לנגד עיני. א"ר אלעזר בר נחמן, הכל ברא הב"ה, חוץ מן השקר, שלא בראו, אלא בני אדם בודין אותו מלבם." 24. סנהדרין כא, א. " ולאמנון רע ושמו יונדב בן שמעה אחי דוד איש חכם וגו' אמר רב יהודה אמר רב איש חכם לרשעה" 25. שמ"ב יג, ג רש"י : "חכם לרשעה." מצ"ד : "חכם להרע. " רד"ק : "חכם להרע ולרשעה." רלב"ג : "למצוא תחבולות לעשות רע..." האברבנאל : "ויונדב מחשב להרע נתן לו תחבולה איך יעשה לשתבוא תמר לביתו )בכדי שתבוא(, עם היותה בתולה". 26. "עוז מלך", עיונים בספר שמואל הרב יגאל אריאל עמוד 206 "החכמה..כאן עניינה זדון וזימה. יונדב אינו מציע פתרון למחלתו של אמנון, אלא מלבה את התשוקה. הוא אינו מנסה להציל את אמנון מתאוותיו, אלא מספק לו את האש. גם אם לא התכוון יונדב לאונס כפי שבוצע, אלא לקרבה בעלמא ואמנון הוא שלא שלט ביצרו יונדב הוא האשם. הוא ליבה את האש המתלהטת שאותה לא יהיה אפשר לכבות, עד אשר הנפילה לתהום תהיה בלתי נמנעת. לא רק מוסר אין כאן אלא גם חכמה וראייה ארוכת טווח. אין זו אלא רשעות ואווילות..." 27. מלבי"ם שמ"ב יג, ג-ה "באמת תואר חכם הנמצא בכתבי הקודש סתם, יבוא על המשתמש בדרך החכמה לטוב לא לרע...באמת לא עלה על דעת יונדב שיעשה הנבלה הזאת, רק שם בפיו דבריו שמתוכם יכיר המלך שהוא חושק בתמר אחותו וחולה עבורה עד מוות ובזה ידע שיתנה לו לאשה, אחר שמותרת לו מן הדין וגם שע"י שישלחנה אליו, יוכל לגלות לה את כל ליבו, ותתרצה גם היא בהרגישה אהבתו אליה וחליו בעבורה... והקדים בסדר דבריו בתנאי שתאכילהו בידה קודם התנאי שתעש הבריה לעיניו הפך הסדר שתחילה תעשה את המאכל ואח"כ תאכילהו כדי שירגיש בו המלך, כי למה תאכילהו בידה דווקא? אין זאת כי אוהב אותה". 28. דעת סופרים" עמ' קמט-קנ "בן אחינועם ובת מעכה" " רש"י מוסיף 'חכם לרשעה' כי השיא עצה בזויה. בכל זאת כתב הנביא חכם סתם, כי אכן חכם היה ואילו השכיל היה יודע להשיא עצות אחרות לאמנון כיצד להשתחרר מן התאווה שהשתלטה עליו... דרושה היתה השכלה טהורת נפש כדי להמלט מן הרעה. יונדב שלא השכיל לעשות כן, לא רק שלא מילט את אמנון מרעה אלא הרחיב את הרעה ומשום שהיה חכם מפורסם סמך עליו אמנון... שמא אף לא התכוון לנבלה שעשה אמנון אלא שיעיר את אזן דוד שתמר רצויה כל-כך בעיניו ושמא ימצא בחכמתו מוצא מן המצב". 29. שיר השירים ד', ט ל ב ב ת נ י א ח ת י כ ל ה ל ב ב ת נ י ב אח ת מ ע ינ י ך" You have captured my heart, My own, my bride, You have captured my heart With one [glance] of your eyes, With one coil of your necklace. 30. סנהדרין כא, א "שעשתה לו מיני טיגון" פירוש הבן-יהוידע : "מאי נפקא מינה אם טיגון ואם בישול?...ונראה דבא לתרץ בזה קושיית העולם דמקשים איך דוד המלך בעורמתו לא נרגש במה שביקש שתבא אצלו ותעשה לפניו מדוע לא תבשל בביתה? אלא שבישול בקדרה מכוסה, החום נשמר וניתן לטלטל ממקום למקום מבלי שייפגם חום התבשיל מה שאין כן בטיגון".

6 31. דעת סופרים" עמ' קמט-קנ "בן אחינועם ובת מעכה" "כי היא עשתה לו מיני טיגון טובים שהיתה מומחית להם לעורר את התיאבון ע"י הריח המורגש בשעת הטיגון". 32. בראשית לד, ב "וישכב אותה ויענה" -- רמב"ן: "לשון ענוי אונס. ולשון שכיבה ברצון." 33. מלבי"ם שמ"ב יג, ב " ויצר לאמנון להתחלות" שלא היה לו תקווה לשאתה לאשה בעבור היותה תמר אחותו כי היתה גדלה כבת בין הבנים שמה שנתעברה במלחמה לא השפיל כבודה בעיני בית דוד שלא תהיה נחשבת כבתו...וידע שלא תתרצה היא ואחיה להשיאה לאמנון ולהכריז עי"ז שהיא כאסופי מן השוק ושלא תחשב מזרע המלך וגם לא לבוא עליה באונס או ע"י פיתוי כי בתולה היא והבתולות היו צנועות בהיכל ואי אפשר שתזדמן לפניו" 34. רינת יצחק )הרב סורוצקין( שמ"ב, יג שי" לפרש שאמנון לא חשק רק לבוא עליה כי אם דחשק לישא אותה לו לאשה )וכמו שאמרה לו תמר כי לא ימנעני ממך( ורק שחשש שדוד לא ירצה ליתן לו אותה לאשה כי הוא בן מלך והיא גיורת ולכן רצה לאנסה, שעי"ז יסכימו שישא אותה מדין מאנס את הבתולות שלו תהיה לאשה ומשום הכי תלה הכתוב בזה שהיא בתולה, שבבתולה אין מצווה לשאת אותה ואף שאחרי שבא עליה לא רצה לישא אותה זהו משום ששנא אותה שנאה גדולה עבור הנבלה שעשה...". 35. שמ"ב יג, טו רש"י: " וישנאה אמנון - אמרו רבותינו )סנהדרין כא א( נימא נקשרה לו, ועשאתו כרות שפכה " רלב"ג: "שנתעצמה כפי יכלתה לחלוק על רצונו, ואולי הכאיבה אותו בזה ההתעצמות שהיה ביניהם, או אמרה לו דברי חרפות, ולזה שנאה". רד"ק: "זאת השנאה היתה סבה מאת השם כדי להגדיל החרפה בשלחו אותה מביתו ויהיה אבשלום יותר שונא אותו עד מות עד שחשב להרגו". 36. הרב סולובייצ'יק, "על התשובה" 116. "הוא שנא אותה עתה שנאה גדולה מאוד לא מחמת ייסורי מצפון שנתייסר בהם, אלא מחמת כך שפתאום ראה עד כמה איננה יפה, עד כמה כעורה היא ומאוסה היא. החטא היה לו תועבה. בגללו הוא בא לשנוא את עצמו וממילא שנא אותה. לחטא השפעה מזוכיסטית. אמנון שנא את עצמו והעביר את שנאתו לתמר העלובה על לא-אשם בכפה. אותה תמר היפה להפליא נהפכה בעיניו לסמל התועבה והשנאה." 37. דברים כ"ב, כה כט " כה ו א ם-ב ש ד ה י מ צ א ה א יש, א ת-ה נ ע ר ה מ א ר ש ה, ו ה ח ז יק-ב ה ה א יש, ו ש כ ב ע מ ה: ומ ת, ה א יש א ש ר-ש כ ב ע מ ה--ל ב ד ו.כו ו ל נ ע ר לא-ת ע ש ה ד ב ר, א ין ל נ ע ר ח ט א מ ו ת: כ י כ א ש ר י ק ום א יש ע ל-ר ע ה ו, ור צ ח ו נ פ ש--כ ן, ה ד ב ר ה ז ה.כז כ י ב ש ד ה, מ צ א ה; צ ע ק ה, ה נ ע ר ה מ א ר ש ה, ו א ין מ וש יע, ל ה כח כי-י מ צ א א יש, נ ע ר ב ת ול ה א ש ר לא-א ר ש ה, ות פ ש ה, ו ש כ ב ע מ ה; ו נ מ צ א ו.כט ו נ ת ן ה א יש ה ש כ ב ע מ ה, ל א ב י ה נ ע ר --ח מ ש ים כ ס ף; ו ל ו-ת ה י ה ל א ש ה, ת ח ת א ש ר ע נ ה-- לא-י וכ ל ש ל ח ה, כ ל-י מ יו. " 25 But if the man comes upon the engaged girl in the open country, and the man lies with her by force, only the man who lay with her shall die, 26 but you shall do nothing to the girl. The girl did not incur the death penalty, for this case is like that of a man attacking another and murdering him. 27 He came upon her in the open; though the engaged girl cried for help, there was no one to save her. 28 If a man comes upon a virgin who is not engaged and he seizes her and lies with her, and they are discovered, 29 the man who lay with her shall pay the girl s father fifty [shekels of] silver, and she shall be his wife. Because he has violated her, he can never have the right to divorce her.

7 38. מלב"ים שמ"ב יג, טו " כי היא נשארה בביתו להכריחו שישאנה, כדין מאנס את הבתולה, שלו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו... כי אודות הרעה הקודמת היה ראוי שלא תוכל לשלחני לעולם ולא בהיפך שעל-ידי שאנסת אותי תשלחני.." 39. קהלת רבה וילנא פרשה ז ד"ה א )ג( טוב " טוב כעס משחוק, אמר שלמה אילו כעס אבא על אדוניה קמעא, טוב היה לו משחוק ששחקה עליו מדת הדין, למה כי ברוע פנים ייטב לב, אלו הרע לו פנים הביאו למוטב, אלא ולא עצבו אביו מימיו, וכן אמנון, טוב היה לו אם כעס דוד אבא על אמנון קמעא, משחוק ששחקה עליו מדת הדין, ולמה כי ברוע פנים ייטב לב אלא כי אמנון לבדו מת" 40. רלב"ג שמ"ב ח יח "... והנה זה הענין היה סבה להרבה מהרעות שבאו לדוד כי אם לא היה הענין כן לא מרד אבשלום ולא נהרג אמנון ואדניה כמו שיראה במעט עיון ובכלל אם היה משגיח המלך במוסר בניו לא קרה להם כך". Dina s Rape Vs Tamar s.41 א( ב( ג( ד( ה( ו י ק ח א ת ה ו י ש כ ב א ת ה ו י ע נ ה VS ו י ח ז ק מ מ נ ה ו י ע נ ה ו י ש כ ב א ת ה כ י נ ב ל ה ע ש ה ב י ש ר א ל ל ש כ ב א ת ב ת י ע ק ב ו כ ן לא י ע ש ה VS כ י לא י ע ש ה כ ן ב י ש ר א ל אל ת ע ש ה א ת ה נ ב ל ה ה ז את וב נ י י ע ק ב ב א ו מ ן ה ש ד ה כ ש מ ע ם ו י ת ע צ ב ו ה א נ ש ים ו י ח ר ל ה ם מ א ד VS ו ה מ ל ך ד ו ד ש מ ע א ת כ ל ה ד ב ר ים ה א ל ה ו י ח ר ל ו מ א ד ו ה ח ר ש י ע ק ב ע ד ב אם VS ו לא ד ב ר אב ש ל ום ע ם אמ נ ון ל מ ר ע ו ע ד ט וב ב ה י ות ם כ א ב ים... ו א ת ח מ ור ו א ת ש כ ם ב נ ו ה ר ג ו ל פ י ח ר ב VS כ ט וב ל ב- אמ נ ון ב י י ן ו אמ ר ת י א ל יכ ם ה כ ו א ת- אמ נ ון ו ה מ ת ם א ת ו The story of Amnon & Tamar VS The story of Joseph and Potifar s wife.42 א( "ב וא י ש כ ב י ע מ י א ח ות י" VS "ו ת ש א א ש ת א ד נ יו א ת ע ינ יה א ל י וס ף ו ת אמ ר ש כ ב ה ע מ י" ב( "ה א מ ינ ון אח י ך ה י ה ע מ ך". VS "ו לא ש מ ע א ל יה ל ש כ ב א צ ל ה ל ה י ות ע מ ה" ג( " אל א וד ת ה ר ע ה ה ג ד ול ה ה ז את מ אח ר ת א ש ר ע שי ת " VS "ו א י ך א ע ש ה ה ר ע ה ה ג ד ל ה ה ז את ו ח ט את י ל א- לה ים" ד( " ש ל ח ו נ א א ת ז את מ ע ל י ה ח וצ ה... ו י צ א א ות ה..הח וץ" " VS ו י נ ס ו י צ א ה ח וצ ה. ו י ה י כ ר א ות ה כ י ע ז ב ב ג ד ו ב י ד ה ו י נ ס ה ח וצ ה" ה( "ו ה מ ל ך ד ו ד ש מ ע א ת כ ל ה ד ב ר ים ה א ל ה ו י ח ר ל ו מ א ד" VS "כ ש מ ע א ד נ יו א ת ד ב ר י א ש ת ו... ו י ח ר א פ ו" 43. קהלת רבה ז, ג "טוב לפני הא-להים ימלט ממנה' זה יוסף... 'וחוטא' זה אמנון"

8

9

10

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, ע"א "אמיה דדוד נצבת בת עדיאל" רש"י בבא בתרא צא, ע"א " לפי שכל אמהות כתובות

Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, עא אמיה דדוד נצבת בת עדיאל רשי בבא בתרא צא, עא  לפי שכל אמהות כתובות Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, ע"א "אמיה דדוד נצבת בת עדיאל" רש"י בבא בתרא צא, ע"א " לפי שכל אמהות כתובות בנביאים הוצרך לפרש גם אם דוד" רשב"ם בבא בתרא צא, ע"א

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

Thoughts from the Child Section

Thoughts from the Child Section מהי מטרה משמעותית? עבודת EMDR עם ילדים ברברה ויזנסקי כשאני עושה הכשרה של טיפול EMDR בילדים או מדריכה מטפל חדש בעבודתו ב- EMDR עם ילדים, אני מתחברת כל פעם מחדש להתלהבות שאני חשה בעבודה זו שטמון בה פוטנציאל

קרא עוד

הבנת הנקרא Reading Comprehension

הבנת הנקרא Reading Comprehension הבנת הנקרא Reading Comprehension בקבצים 1-4, יש להדפיס את עמודים 2-4 בלבד. בקבצים 5-10 יש להדפיס את עמודים 2-5 בלבד..1 קיץ 2017 https://files.geva.co.il/geva_website/uploads/2017/05/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6 The English version of this Decision immediately follows. המרכז הבינתחומי הרצליה כ"ז בתמוז תשע"ו 2 באוגוסט 2016 תיק משמעת 22/2016 בעניין סטודנט פלוני - (להלן: הסטודנט) החלטה פתח דבר: תיק דנן עניינו בסטודנט

קרא עוד

תאריך: 23 בדצמבר 2008

תאריך: 23 בדצמבר  2008 אמרות נבחרות: "אהבה אמיתית מתחילה כשלא מצפים למשהו בתמורה" אנטואן דה סנט-אכזופרי "כשאנשים נמוכים יוצרים צל גדול סימן שהשמש שוקעת." מתוך 'הנסיך הקטן' אנטואן דה סנט- אכזופרי. "אם ברצונך לבנות ספינה, אל תדרבן

קרא עוד

Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, Deuteronomy 26: 1-11

Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, Deuteronomy 26: 1-11 Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, 24-27 1 2. Deuteronomy 26: 1-11 1 3. Jerusalem Talmud Bikkurim 1:4, 64a 1 4. Ruth

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

בס"ד Shani Taragin MATAN ELUL PROGRAM 5777 Rabbi Akiva Teaches Teshuva Rabbi Akiva: On Revelation I 1) ספר שמות פרק כ פס' א ו י ד ב ר א ל ה םי א ת כ ל

בסד Shani Taragin MATAN ELUL PROGRAM 5777 Rabbi Akiva Teaches Teshuva Rabbi Akiva: On Revelation I 1) ספר שמות פרק כ פס' א ו י ד ב ר א ל ה םי א ת כ ל בס"ד Shani Taragin MATAN ELUL PROGRAM 5777 Rabbi Akiva Teaches Teshuva Rabbi Akiva: On Revelation I 1) ספר שמות פרק כ פס' א ו י ד ב ר א ל ה םי א ת כ ל ה ד ב ר םי ה א ל ה לאמ ר 2) מכילתא דרבי ישמעאל יתרו

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations   בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations http://www.nechama.org.il/cgibin/pageprintmode.pl?id=10 בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ ש ק ל ב נ יו ו ל ב נ ות יו ו י ב ר ך א ת ה ם ו י ל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד