ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת קידום העסקה מגוונת בישראל (Workforce Diversity) יעל סלייטר קינג יהוד

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת קידום העסקה מגוונת בישראל (Workforce Diversity) יעל סלייטר קינג יהוד"

תמליל

1 ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת קידום העסקה מגוונת בישראל (Workforce Diversity) יעל סלייטר קינג יהודית המחקר נערך ביוזמת "תבת" ובמימונה דמ

2 קידום העסקה מגוונת בישראל (Workplace Diversity) יעל סלייטר יהודית קינג המחקר נערך ביוזמת "תבת" ובמימונה מארס 4141 אדר ב תשע"ד ירושלים

3 עריכת לשון: בלהה אלון ורעיה כהן תרגום לאנגלית )תמצית מחקר והודעת פרסום(: נעמי הלסטד הפקה והבאה לדפוס: לסלי קליינמן מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ת"ד 6883 ירושלים טלפון: פקס: כתובת האינטרנט:

4 פרסומים נוספים של המכון בנושאים קשורים חביב, ג'; קינג, י'; בן שוהם, א'; וולדה-צדיק, א'; לסקי, ק' ארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח,OECD דוח מס' 300: מצב שוק העבודה והמצב החברתי-כלכלי של האוכלוסייה הערבית בישראל. חסאן-דאהר, ס'; שטרוסברג, נ' "אשת חיל" ו"אביחיל" בקרב האוכלוסייה הערבית מחקר הערכה. דמ סומך, ס'; ריבקין, ד'; שחר, א'; שורק, י' הערכת תכנית "עצמאות" כוללנית לליווי משפחות עולים מאתיופיה במעבר תרבותי. דמ סלייטר, י'; קינג, י' פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות תעסוקה. דמ תכנית מערכתית קינג, י'; גזית, נ' פרנסה בכבוד )מחזור א'(: תכנית הכשרה מקצועית לחרדים מחקר הערכה. דמ קינג, י'; נאון, ד'; וולדה-צדיק, א'; חביב, ג' )באתר המכון בלבד(. תעסוקת נשים ערביות בנות דמ קינג, י'; רענן, ר' מעברים: מרכז תעסוקה קהילתי במגזר הבדואי בנגב חורה ושגב שלום: הערכת תכנית. דמ להזמנת הפרסומים ניתן לפנות למאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ת"ד 6883, ירושלים 73069, טל': , פקס: , דואר אלקטרוני: ניתן למצוא את הפרסומים גם באתר המכון: www. jdc.org.il/brookdale

5 תמצית המחקר מבוא.8 בשני העשורים האחרונים התרחשו מספר התפתחויות שהרחיבו את הגדרת אוכלוסיות היעד לשילוב בתעסוקה וכן את הבניית התפקידים ושיטות העבודה בתחום זה. מגמות דמוגרפיות בעולם מצד אחד וההבנה שבעלי הכישורים כיום הם בעלי רקע מגוון ביותר מצד שני הביאו לידי העסקה גוברת והולכת של עובדים מאוכלוסיות ייחודיות. המונחים "גיוון" )diversity( ו"אוכלוסיות ייחודיות" מתייחסים למאפיינים כגון גזע, מוצא אתני, מגדר, גיל, דת, מוגבלות, תרבות ונטייה מינית. המונח "העסקה מג וו נת" diversity( (workplace מתייחס לייצוג הולם של אנשים מאוכלוסיות ייחודיות העובדים יחדיו באותו ארגון, בכל הדרגות של הארגון. "ניהול גיוון" management) )diversity הוא התהליך שבו ארגון מפתח מדיניות וכלים כדי ליצור סביבה תומכת לקליטה ולקידום של עובדים חדשים מאוכלוסיות ייחודיות. בישראל קיבל הנושא דחיפות בעשור האחרון בעקבות ההכרה בחשיבות הלאומית שבשילובן בעבודה של אוכלוסיות ייחודיות, כגון גברים חרדים, נשים ערביות ואנשים עם מוגבלות. קבוצות אלו מאופיינות בשיעורי השתתפות נמוכים בכוח העבודה או בתת-תעסוקה. הצטרפות מעסיקים לתהליך זה מתרחשת על רקע הצורך שלהם בעובדים וההבנה שצוותים מגוונים, כלומר, חברי צוות בעלי רקע תרבותי שונה, ניסיון מקצועי שונה וגישות שונות לפתרון בעיות יכולים ליצור מארג עובדים שהוא עשיר, יצירתי וחדשני יותר מצוותים הומוגניים. גורם נוסף שעשוי לחזק את המוטיבציה של מעסיקים לקדם העסקה מגוונת הוא התפתחות תפיסה חדשה בקרב עסקים: "אחריות חברתית תאגידית". משמעות המושג היא שהחברה העסקית מעורבת בתחומים שאינם קשורים ישירות להגדלת רווחיה מפעילותה העסקית, למשל באתיקה, בקהילה, באיכות הסביבה ובסביבת העבודה. העסקת אוכלוסיות ייחודיות היא אחד המרכיבים של סביבת העבודה. אחריות חברתית תאגידית היא למעשה שילוב בין התנהלות עסקית לבין ערכים חברתיים- סביבתיים. הציפיה היא ששתי המטרות הצלחה עסקית והשפעה חברתית יזינו זו את זו. אחריות חברתית הולכת ונעשית לחלק מאסטרטגיה עסקית-ניהולית. היא תורמת למוניטין של חברה, ובכך היא מסייעת להגדיל את היקף עסקיה. עבודה זו מנסה לענות על השאלות האלה: מה ניתן ללמוד מהניסיון בחו"ל לגבי א. איך להבנות את הטיפול בקידום וניהול של ההעסקה המגוונת במסגרת הארגון? ב. מה הן האסטרטגיות היעילות ביותר להשגת העסקה מגוונת? ג. מה הם היתרונות של העסקה מגוונת בעבור המעסיק? 2. באיזו מידה וכיצד מתבצעים הדברים הללו בישראל א. מי הם הגופים המובילים בקידום ההעסקה המגוונת? ב. מה הם הקשיים ביישום העסקה מגוונת בארגון? i

6 ג. האם נוצרו התהליך? עבודה של מודלים שנמצאו מוצלחים או לפחות יישומים מיטביים בחלקים של חלקו הראשון של הדוח הוא סקירת ספרות על הנעשה בחו"ל )בעיקר בארצות הברית ובבריטניה(, וחלקו השני הוא תיאור של היישום בישראל. תיאור היישום מבוסס בעיקר על ראיונות עומק עם נציגי גופים הפועלים כדי לקדם העסקה מגוונת בישראל ועם מעסיקים המיישמים אותה בפועל שנערכו במהלך השנה שבין יוני 0033 ליוני חלק א: העסקה מגוונת סקירת ספרות בין-לאומית הדוח מציע סקירת ספרות מארצות הברית ומאירופה על העסקה מגוונת תוך התייחסות להיבטים הבאים: 3. יישומים מיטביים בניהול העסקה מגוונת, 0. היעילות של ניהול העסקה מגוונת, 6. מאפיינים ארגוניים והעסקה מגוונת, ו- 5. השפעות העסקה מגוונת על הארגון. 1. יישומים מיטביים בניהול העסקה מגוונת ניהול העסקה מגוונת הוא פן במדיניות תאגידית שמתייחס לגיוס עובדים מאוכלוסיות ייחודיות וכן לשימורם ופיתוחם, כלומר להעלאת רמת המקצועיות שלהם ולשיפור כישוריהם. לצורך הצלחתו הוא מתבסס על יישום מיטבי בכמה עניינים: 8.8 מחויבות פורמלית הצהרת גיוון הנהלת ארגון צריכה לטפח דפוס חשיבה המכיר בצורך בשינוי תרבותי-חברתי ארוך-טווח כדי להשיג העסקה מגוונת. הצהרת הגיוון היא הצהרה רשמית ברמת ההנהלה שמבטאת את מחויבותו של הארגון לקדם העסקה מגוונת. 8.2 הבניית הטיפול בגיוון במקום העבודה הבניית הטיפול בגיוון מתבטאת בהגדרת תפקידים ודיונים בנושא. מיוחדים ובהקמת פורומים קביעת של מדיניות בעלי תפקידים בתחום ההעסקה המגוונת אלה הם אנשי המקצוע האחראים לפיתוח וליישום של אסטרטגיות, תכניות ושירותים התומכים בהעסקה מגוונת גיוס של עובדים מאוכלוסיות ייחודיות, שימורם וקידומם. ההבדלים בין התפקידים הם בעיקר בהיקף המשרה ובמקומם בהיררכייה הארגונית. כך, מומחים להעסקה מגוונת הם עובדים במשרה מלאה הממוקמים בדרך כלל במחלקת משאבי אנוש; אחראי גיוון ( diversity )champions הם בעלי תפקידים בהנהלה ברמה הבינונית והבכירה העוסקים בגיוון במשרה חלקית נוסף על תפקידיהם האחרים; סמנכ"לי גיוון, לדוגמה ב- IBM וב"ג'נרל אלקטריק" בארצות הברית, ממוקמים בהנהלה הבכירה, ויש להם תקציבים נפרדים לנושא. ii

7 פורומים להעסקה מגוונת מחלקת העסקה מגוונת: מחלקה להעסקה מגוונת יכולה להיות המרכז של כל הפעילויות הקשורות לגיוון, כגון סיפוק ייעוץ ותמיכה טכנית להנהלה הבכירה; ניטור )monitoring( של מגמות פנימיות וחיצוניות בהעסקה מגוונת ושל התפתחויות בתחום החוק; וניהול התקציב להעסקה מגוונת. ל- Fannie Mae )שירותי משכנתאות פיננסיים(, לדוגמה, יש משרד להעסקה מגוונת והכללה.)fanniemae.com., 2012( קבוצות העסקה מגוונת: קבוצות העסקה מגוונת הן פורומים של קביעת מדיניות ו/או דיונים: צוותים המורכבים ממנהלים בכירים אשר מעריכים את התקדמות החברה בהשגת יעדיה בתחום הגיוון; מועצות בסניפים המטפלות בסוגיות מקומיות של העסקה מגוונת; "שולחנות עגולים" לעובדים וכן רשתות של עובדים מקבוצות ייחודיות שונות, המאפשרות לעובדים מאותו רקע להתחבר ולדון בהתנסויות, בפרספקטיבות ובאינטרסים משותפים בנושא הגיוון במקום העבודה, זאת באמצעים אלקטרוניים או פנים-אל-פנים. 8.1 מדיניות גיוס הגדרת אוכלוסיות יעד: לחלק מהחברות והארגונים )04%, לפי אחד הסקרים( יש אסטרטגיות של העסקה מגוונת שמתמקדות באוכלוסייה ייחודית ספציפית המוגדרת בדרך כלל על בסיס גיל, מגדר או מוצא אתני. חברות וארגונים אחרים פונים למגוון אוכלוסיות ייחודיות. פרסום מודעות דרושים: המודעות המיועדות לגייס עובדים מנוסחות כך שהדגשת ההעסקה המגוונת מושכת מאגר מועמדים מגוון יותר מבעבר, וכן הן מיידעות את המועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות ייחודיות שהם צפויים לעבוד עם עובדים שכן משתייכים אליהן. 8.6 הכשרת עובדים מאוכלוסיות ייחודיות ומנהלים בארגון הכשרת עובדים מאוכלוסיות ייחודיות: רוב הארגונים הנסקרים בסקירת הספרות פיתחו תכניות חונכות רשמיות כדי לסייע בהטמעת עובדים חדשים בתרבות הארגונית. עובדים מאוכלוסיות ייחודיות המועמדים למשרות בכירות עוברים הכשרה ששיאה תואר אקדמי מתקדם. הכשרה בהעסקה מגוונת לעובדים ולמנהלים: הכשרה בנושא העסקה מגוונת מספקת מידע על מאפייני אנשים מאוכלוסיות ייחודיות; היא מספקת גם כלים מותאמי תרבות למנהלים המפקחים על עובדים מאוכלוסיות אלו. חלק מהארגונים משלבים הכשרה בניהול העסקה מגוונת בכל תכניות ההכשרה למנהלים. בארגונים מסוימים השתתפות בהכשרה בנושא העסקה מגוונת היא בגדר חובה לכלל העובדים. 8.1 קשרים עם ארגונים שלא למטרת רווח חברות שומרות על קשרים עם ארגונים שלא למטרת רווח, לדוגמה עם התאחדויות של קבוצות בעלי מקצוע ממוצא אתני מסוים )למשל רופאים יוצאי ברזיל(, לצורך קבלת עזרה במאמצי הגיוס של עובדים בני הקבוצה וגם כדי לסייע לעובדי החברה לבנות רשתות תמיכה וקשרים מקצועיים. iii

8 8.4 פרסי העסקה מגוונת חברות רבות מעניקות פרסים בחברה. אותות או הוקרה לעובדים שגילו מחויבות מיוחדת לקידום הגיוון 8.1 מדידה ארגונים אוספים נתונים לצורך מעקב אחר גיוס עובדים, הערכת תפקוד, שיעור תלונות, קידום עובדים ועזיבה של עובדים. מטרות המדידה הן איתור חסמים בהעסקתן וקידומן של אוכלוסיות ייחודיות וזיהוי אפליה כנגדן. עם זאת ישנן סיבות משפטיות וטכניות המקשות את המדידה. לעתים קרובות איסוף מידע על הדת, הגיל, המוצא האתני והנטייה המינית של העובד אינו בר ביצוע מבחינה מעשית או אסור מבחינה חוקית. מעסיקים רבים חשים אי-נוחות לשאול שאלות בסוגיות רגישות, ועובדים רבים חשים אי-נוחות לענות על שאלות אלה. 2. יעילות הניהול של העסקה מגוונת מבחינת קידום הגיוון קשה למדוד את היעילות שבניהול העסקה מגוונת, ומחקרים מעטים ניסו להעריך אותה. במחקר אחד נמצא שמינוי אדם אחראי להעסקה מגוונת הוא האסטרטגיה הפחות שכיחה אבל המוצלחת ביותר לקידום גיוון. בחברות שבהן יש אחראי או ועדה מפקחת על העסקה מגוונת ונקבעת אחריותיות (accountability) ישירה לתוצאות, עלה מספר בני האוכלוסיות הייחודיות ב- 30% בשנים שחלפו מאז המינוי. גם חונכות נמצאה יעילה, במיוחד מבחינת נשים שחורות, והיא הגדילה את שיעור המנהלות בקרבן ב נקודות אחוז )2007.)Cullen, 3. הקשר בין מאפיינים ארגוניים להעסקה מגוונת מהספרות עולה שלמאפיינים ארגוניים בהעסקה מגוונת ענף, גודל, גיל החברה, מיקום והיסטוריה של עיסוק בסוגיות גיוון יש קשר להצלחת הארגון )2008 al.,.)marquis, et החברות המצליחות בהעסקה מגוונת מתרכזות בענפי המלונאות, האמנות והבידור; גדולות מבחינת מספר העובדים; ותיקות; ממוקמות באזורים מטרופוליטניים שבהם מתגוררים בני קבוצות מיעוט והן בעלות היסטוריה ארגונית של התמודדות עם סוגיות של העסקה מגוונת. 4. השפעת העסקה מגוונת על הארגון המחקרים שערכה הנציבות האירופית ב- 0006, ב וב סיכמו שהיתרונות העסקיים העיקריים של העסקה מגוונת, לדעת חברות שיישמו מדיניות העסקה מגוונת, כוללים: יכולת לגייס ממבחר גדול יותר של אנשים ולשמר עובדים טובים יותר למשך זמן רב יותר, מודיעין שיווקי טוב יותר וב נאום,)internationalization) יותר יצירתיות וחדשנות, נקודות מבט מגוונות על סוגיות עסקיות, פתרון בעיות וקבלת החלטות משופרים, שיפור ביחסים קהילתיים והעצמת הדימוי של החברה וכן צמצום עלויות הקשורות לתחלופה ולהיעדרויות. 86% מהחברות העריכו שלאימוץ המדיניות של העסקה מגוונת יש יתרון עסקי. iv

9 ב" ג" חלק ב: העסקה מגוונת התפתחות התחום בישראל בשנים האחרונות גברה נכונותם של מעסיקים בארץ להעסיק אנשים מאוכלוסיות ייחודיות, התחזקה התשתית הארגונית להעסקה מגוונת והתרחב היקף גיוס העובדים מאוכלוסיות ייחודיות. כיום רוב הגיוון מתרחש בדרגות הנמוכות של ההיררכייה הארגונית ועדיין לא במטה של החברה או בתפקידים ניהוליים. בין המעסיקים החלוצים הנוקטים אסטרטגיות גיוון ניתן לציין את "בנק הפועלים", "שטראוס",,G4S "ארומה", "מגה", "טבע", "כללית שירותי בריאות", "סאנדיסק", -HP,LivePerson אינדיגו,,ECI "פרוקטר אנד גמבל", "החברה הישראלית למשקאות קלים", אבקום", "תקשוב" וחברת החשמל. המידע בנושא ההעסקה המגוונת בישראל מבוסס על ראיונות עומק עם נציגי הגופים הפועלים לקידום הגיוון ועם מעסיקים שעוסקים בכך בפועל וכן על חומרים המופיעים באתר של "הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה". אחת החוקרות כותבות דוח זה השתתפה במחזור הראשון של קורס מנהלי העסקה מגוונת שנערך על-ידי הפורום )בהובלת "ג'וינט-תבת", "ציונות אלפיים" ו"דלויט"( ב- 0033, והשתתפותה סיפקה תשומה משמעותית בכתיבת הדוח. 5. אוכלוסיות היעד ועמדות מעסיקים בארץ 1.8 הגדרת אוכלוסיות היעד 'וינט-תבת" מגדירה את אוכלוסיות היעד לתכניות התעסוקה שלה כאוכלוסיות ייחודיות: ערבים )בעיקר נשים(, בעלי מוגבלויות, יוצאי אתיופיה וחרדים )בעיקר גברים(. זוהי הגדרה שונה במקצת מההגדרה אשר מתמקדת בקבוצות שזכאיות לאפליה מתקנת במסגרת החוק ערבים, יוצאי אתיופיה, בעלי מוגבלויות ונשים הנהוגה ב"נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה". "הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה" משתמש בהגדרה אחרת: ערבים, בעלי מוגבלויות, חרדים, יוצאי אתיופיה ומבוגרים )גילאי 54+(. 1.2 עמדות ופרקטיקות של מעסיקים לגבי העסקת אנשים מאוכלוסיות ייחודיות 1 מסקר מעסיקים שנערך על-ידי התמ"ת )הנדלס, 0030( עולה כי 83% מהמעסיקים במגזר הפרטי ו- 2 79% מהמעסיקים במגזר הציבורי מבטאים עמדות חיוביות כלפי רבגוניות במקום העבודה, אם כי מחצית מהמעסיקים הללו במגזר הפרטי עושים זאת בהסתייגות )"רבגוניות רצויה, לא יותר מדי"(. באשר לפרקטיקות, 46% מהמעסיקים במגזר הפרטי ו- 96% מהמעסיקים במגזר הציבורי העריכו כי בארגון שלהם קיימת רבגוניות רבה או רבה מאוד. ייתכן שניתן לייחס את העמדות והפרקטיקות החיוביות יותר בקרב המעסיקים במגזר הציבורי למדיניות הממשלה: חקיקה והוראות למשרדים לקלוט עובדים מקבוצות מיעוט )ערבים, יוצאי אתיופיה(; כמו כן ייתכן שניתן לייחס עמדות ופרקטיקות אלו לנכונות המעטה יותר של המגזר הפרטי להשקיע משאבי זמן וכסף בתהליך קליטת עובדים מאוכלוסיות ייחודיות, הנובעת מהתמקדותו של מגזר זה ברווחים בטווח הקצר. v 1 בראשית העבודה על מחקר זה היה שמו של משרד הממשלה "משרד התמ"ת", הכלכלה". בכל המקומות שבהם מצוין השם תמ"ת הכוונה היא למשרד הכלכלה. הנדלס משתמש במונח רבגוניות שהוא מונח זהה ל"העסקה מגוונת". אך ב שונה ל"משרד 2

10 6. גופים הפועלים לקידום אוכלוסיות ייחודיות בשוק העבודה חלק מהגופים הפועלים לקדם אוכלוסיות ייחודיות מתמקדים במישור המשפטי-חקיקתי, אך רובם פועלים כמתווכים בין פרטים המשתייכים לאוכלוסיות הייחודיות לבין המעסיקים. כולם עוסקים גם בהפצת מידע על חוקים, תקנות והסדרים המיועדים לקדם את תעסוקת הקבוצות הללו. 4.8 תבת, ג'וינט-ישראל הרציונל בהקמתה של "תבת" ב היה פיתוח תכניות ומודלים חדשים לשילובן בתעסוקה של אוכלוסיות חלשות למטרת חילוצן מעוני. ואכן אוכלוסיית היעד של תכניות התעסוקה ש"תבת" מפתחת מורכבת ברובה מאנשים מאוכלוסיות ייחודיות. "תבת" הקימה עם שותפים את "הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה" המהווה כתובת מרכזית לעסקים וארגונים אחרים המעוניינים ביצירת העסקה מגוונת. כמו כן היא מקדמת העברת סדנאות למעסיקים על הדרך שבה יש להעסיק ולקדם אנשים מרקעים מגוונים, היא מגשרת בין המגזר העסקי לבין המגזר השלישי והיא עורכת קורסי הכשרה בתחום הגיוון בתעסוקה לבעלי תפקידים רלוונטיים. מקדמי תעסוקה ורכזי קשרי מעסיקים בתכניות "תבת" מלווים את המעסיקים לאורך תהליך ההשמה של עובדים מאוכלוסיות ייחודיות המשתתפים בתכניות. 4.2 מעלה "מעלה" הוא ארגון שמטרתו לקדם תהליכי פיתוח ויישום של אסטרטגיות לאחריות תאגידית במגזר העסקי בישראל, והוא מאגד למעלה ממאה מעסיקים גדולים. בכנס ב הושק בו "הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה". "מעלה" מפרסם בכל שנה את "מדד מעלה" ומדרג את העסקים לפי המידה שבה הם תומכים בערכי האחריות החברתית התאגידית. העסקה מגוונת היא אחד המרכיבים של סביבת עבודה, מונח שנכלל ב"מדד מעלה", אך משקלו ב היה 9 נקודות בלבד מתוך סך כל הנקודות בדירוג )300(. ב"דירוג מעלה" לשנת 0035 ישנה התקדמות רבה בקביעת קריטריונים בתחום ההעסקה המגוונת: נוסף מתווה של פעולות ספציפיות ליישום העסקה מגוונת, לדוגמה, קביעת יעדים מספריים לגיוס עובדים המשתייכים לאוכלוסיות ייחודיות מוגדרות, הגדרת רפרנט אחראי גיוון והדרכת מנהלים ועובדים בנושאי גיוון וסביבת עבודה רב-תרבותית. מנכ"ל "תבת" חבר בוועדה הכותבת את הפרק על סביבת עבודה ב"דוח מעלה" ובוועדה של "דירוג מעלה". 4.1 הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה הפורום הוא שותפות של ארגונים חברתיים, עסקיים ושל ארגונים במגזר הציבורי הפועלים יחד כדי לקיים העסקה מגוונת במגזר העסקי. הפורום מקיים שני כנסי מליאה בשנה, ויש לו מספר ועדות בנושאים הקשורים ליישום וניהול של העסקה מגוונת, למשל, ועדה לניהול צוות רב-תרבותי, ועדה למדידה ומיפוי של העסקה מגוונת וועדה להטמעת גיוון בקרב מנהלי גיוס. כמו כן הוא עורך סדנאות לעסקים בנושאי גיוון וקורסי הכשרה לניהול גיוון )בשותפות "תבת"( אשר משלבים ידע תאורטי עם כלים מעשיים. אתר הפורום מפרסם חומר הדרכה כגון "מפת הדרכים בתעסוקה מגוונת"; המפה מציגה שאלות מנחות להגדרת האסטרטגיה ביישום העסקה מגוונת ומפרטת את הצעדים ליישום האסטרטגיה ואת תפקידם של בעלי תפקידים מרכזיים בארגון. באתר ניתן למצוא גם ראיונות עם vi

11 מנהלי גיוון בחברות היישום בחברות. עסקיות, מצגות המתארות את המודלים שפותחו בחברות שונות ושלבי תהליך 4.6 ציונות 2222 "ציונות 0000" היא עמותה שהוקמה ב לקידום אקטיביזם חברתי במגזר העסקי. היא פועלת להטמיע העסקה מגוונת במ ודעות הארגונית ובעיצוב מדיניות גיוון. העמותה משתמשת בפורום המעסיקים שלה כדי לחזק את המודעות לצורך בהעסקה מגוונת במגזר העסקי, ועם ארגונים מסוימים היא עובדת בתהליך ארוך-טווח. 4.1 עמותות המתמחות בשילוב בעבודה של אוכלוסייה בעלת ייחודיות מסוימת עמותות כגון "קו משווה" )מתמחה בשילוב בעבודה של אקדמאים ערבים( ו"עולים ביחד" )מתמחה בשילוב אקדמאים יוצאי אתיופיה( פועלות לקידום אוכלוסיות ייחודיות באמצעות ייצוגן מול מעסיקים בכנסים, פגישות וכו'; להעברת מידע למעסיקים על המאפיינים של הקבוצות וכיצד אפשר להתגבר על מכשולים בדרך להעסקתן; להפניית קורות חיים של אנשים מאוכלוסיות ייחודיות וכן למען ליווי מקצועי ואישי צמוד לעובד )ולמעסיק, במידת הצורך( לאורך כל השלבים של תהליך הקליטה בתעסוקה. 4.4 נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה משרד התמ"ת הנציבות התחילה לפעול ב נושא פעילותה העיקרי הוא מניעת אפליה. בתחום ההעסקה המגוונת הנציבות עוסקת בייעוץ משפטי למעסיקים על האסור והמותר מבחינת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. כמו כן היא עוסקת בבדיקת מסמכי מדיניות כגון הצהרות גיוון ותכניות גיוון של מעסיקים כדי לוודא שהם עומדים בחוק, בהעברת סדנאות בנושא העסקה מגוונת ובהפצת חומר מחו"ל על העסקה מגוונת ועל מודלים להטמעת גיוון. 4.1 נציבות שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות משרד המשפטים הנציבות הוקמה באוגוסט 0000 מכוח חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח היא פועלת למניעת אפליה ולקידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות במגוון תחומי חיים אחד מהם הוא תעסוקה. במוקד פעילותה בתחום התעסוקה עומדת הפצת מידע על זכויות של אנשים עם מוגבלות הקשורות לתעסוקה. 4.1 המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה משרד התמ"ת המטה מתמקד בתחום התעסוקה ופועל במספר מישורים: פרסום מידע מפורט בעבור מחפשי עבודה עם מוגבלות על אודות שכר, זכויות עובדים ואפשרויות תעסוקה; הפצת מידע בקרב מעסיקים בדבר הכלים של משרד התמ"ת לעידוד העסקה של אנשים עם מוגבלות; פיתוח תכניות לשילוב אנשים עם מוגבלות במגזר הציבורי ויצירת פורום של עסקים )"המעגל הפתוח"( לקידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות. כיום מפעיל המטה גם מרכזים לקשרי מעסיקים בשיתוף כל הגופים העוסקים בהשמת אנשים עם מוגבלות. vii

12 7. מודל ליישום העסקה מגוונת בישראל המודל ליישום וניהול של העסקה מגוונת בישראל מבוסס על יישומים מיטביים מהעולם כפי שהוצגו בסקירת הספרות ועל מודלים שפותחו בישראל על-ידי "ציונות 0000", "דלויט" וגופים עסקיים נוספים. המודל כולל את גיוס ההנהלה, ניתוח מטרות וצרכים עסקיים, פיתוח שיח ארגוני, מינוי ממונה לתחום, בניית מדיניות העסקה מגוונת הכוללת הצהרת גיוון, הבנייתן של תכנית גיוון רב- שנתית כתובה והכשרות בין-תרבותיות, הקמת תשתית להעסקה מגוונת בארגון, מדידות בארגון )סך כל מספר העובדים מאוכלוסיות ייחודיות, מספר המועסקים בדרגות שונות וכד'(, איתור חסמים, יצירת פתרונות וכן יישום היוזמות והטמעתן. 8. יישום העסקה מגוונת במגזר העסקי בדומה לחו"ל, המוטיבציה העיקרית של מעסיקים בישראל שפועלים לקידום העסקה מגוונת היא מוטיבציה עסקית הצורך בעובדים והבנת היתרונות של העסקה מגוונת מבחינת פיתוח מוצריהם ושיווקם. להלן אסטרטגיות ההעסקה המגוונת המרכזיות שיושמו על-ידי המעסיקים שרואיינו במסגרת המחקר: מחויבות פורמלית - הצהרת גיוון: במספר חברות יש הצהרת גיוון רשמית המסבירה את מחויבותה של החברה לגיוון. התאמות בתהליך הגיוס: פרסום מודעות דרושים בלשון זכר ונקבה, מבחני מיון מותאמי תרבות, הגמשת קריטריונים לקבלה, קבוצות מיון מגוונות וניהול ראיונות עבודה רגישי תרבות. הכשרה בין-תרבותית: המטרה בהכשרת עובדי הארגון בהעסקה מגוונת היא שכל העובדים יהוו חלק מהמאמץ וידברו באותה שפה. ההכשרה משדרת את חשיבות הנושא מבחינת ההנהלה ונותנת לעובדים את המידע והכלים המעשיים לעבוד עם אוכלוסיות ייחודיות. בעלי תפקידים בתחום ההעסקה המגוונת: בשתי חברות בישראל יש מנהלי גיוון: HP -אינדיגו ו- IBM - ישראל. ב- HP -אינדיגו מנהלת תחום הגיוס יזמה והחלה בהפעלת פרויקטים הקשורים לגיוס עובדים ממגוון מגזרים, בתמיכת מנכ"ל החברה. בהמשך קיבלה את התואר הפורמלי "מנהלת דייוורסיטי". הגדרת אוכלוסיות יעד: המעסיקים שרואיינו נוטים להתמקד באחת עד שלוש אוכלוסיות ייחודיות שהם מעוניינים לקדם בתוך החברה. יעדי העסקה: מעסיקים קובעים יעדים כמותיים למספר האנשים מאוכלוסיות ייחודיות שהם שואפים לגייס במשך תקופת זמן מוגדרת. תכנית כתובה להעסקה מגוונת: מספר מעסיקים כתבו תכנית העסקה מגוונת שכללה דרכים להגביר את המודעות הארגונית סביב גיוון, הכשרת גיוון, הגדרת יעדים וקביעת מדדים. קבוצות העסקה מגוונת: מדובר למשל ב"צוותי גיוון" העוסקים בהגדרת גיוון ובהכללה )איך בונים תכנית ומה הן התוצאות הרצויות( ובאופן שבו מוציאים לפועל את התכניות. viii

13 ג" תקציבים להעסקה מגוונת: מספר חברות מקצות תקציבים במיוחד לפעילויות הקשורות בהעסקה מגוונת. התקציב מכסה משכורות של מנהלי גיוון, הכשרות רב-תרבותיות וכד'. הכשרות לתפקידים מסוימים וקליטה בעבודה: מעסיקים מפעילים פרויקטים שמטרתם העצמה והכשרה של עובדים בני אוכלוסיות ייחודיות. המטרה הסופית היא שילובם בארגון. קשרים עם עמותות: המעסיקים מקיימים קשרים עם עמותות הפועלות לקידום מיעוטים אתניים, מפני שעמותות אלה הן מאגר לגיוס עובדים מאוכלוסיות ייחודיות וגם מקור מידע על מאפייניהן. מדידה: למעסיקים רבים יש הערכות גסות בלבד של מספר העובדים מכל אוכלוסייה ייחודית המועסקים אצלם. כמה מעסיקים נתונים כעת בעיצומו של ניסיון מדידה פורמלית כדי לבדוק במדויק כמה אנשים מאוכלוסיות ייחודיות מועסקים אצלם. דיווחי התקדמות בהעסקה מגוונת: צוותי משאבי אנוש מכינים להנהלה דוח חודשי, רבעוני או שנתי מצומצם על מספר האנשים מאוכלוסיות ייחודיות שגויסו לחברה. תגמול: בקרב המעסיקים שרואיינו היו שדיווחו על מתן תגמול ביטויי הוקרה למנהלים שפעלו להגברת ההעסקה המגוונת או כנס בנושא ניהול רב-תרבותי שבו משתתפים רק מנהלים של צוותים רב-תרבותיים והמצטיינים מקבלים מתנה. 9. הקשיים ביישום העסקה מגוונת, כפי שדווחו על-ידי מעסיקים על-פי דיווחי המעסיקים )ברובם אנשי משאבי אנוש(, אלה הקשיים שבהם נתקלו: קושי "למכור" את נושא ההעסקה המגוונת להנהלה בשל דעות קדומות של מנהלים, העלויות הכרוכות בקליטת עובד מאוכלוסייה ייחודית ואבדן רווח כלכלי בטווח הקצר חשש מקושי לפטר עובד מאוכלוסייה ייחודית בשל הדאגה שיטען שהסיבה לפיטורין הייתה אפליה צורך בהספקת הסעות והתאמות פיזיות לאוכלוסיות ייחודיות מסוימות ציונים נמוכים של מועמדים מאוכלוסיות ייחודיות במבחני מיון אי-מודעות לגבי הקמת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה אי הבנה של החוק בקרב מעסיקים ובעקבותיה חשש שפעילויות לקידום אוכלוסיות ייחודיות אינן חוקיות. 11. יתרונות ההעסקה המגוונת לארגון, לדעת המעסיקים שרואיינו המעסיקים הישראלים שרואיינו ציינו חלק מהיתרונות שציינו מעסיקים בחו"ל: פתרון למחסור בעובדים על-ידי גיוס עובדים מאוכלוסיות שקודם הייתה נטייה להתעלם מהן; עובדים מאוכלוסיות ייחודיות נוטים יותר להתמיד בעבודה; שיפור במוניטין של החברה. 11. סיכום הבולטות של נושא ההעסקה המגוונת חדשה יחסית בישראל. יש כיום מספר גופים ציבוריים מובילים שוויון "נציבות 0000", "ציונות בתעסוקה", לגיוון הישראלי "הפורום 'וינט-תבת", בתחום זה: ix

14 הזדמנויות בעבודה" במשרד התמ"ת, "נציבות שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות" במשרד המשפטים ו"המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות" במשרד התמ"ת. גופים אלו פועלים לקידום העסקה מגוונת על-ידי יצירת מודעות בקרב מעסיקים גדולים והטמעת רעיון ההעסקה המגוונת בארגון, הכשרת בעלי תפקידים רלוונטיים וייעוץ והדרכה בשלבים הראשונים של יישום מדיניות גיוון. המודל של יישום העסקה מגוונת בישראל, כולל אסטרטגיות הפעולה הננקטות, שואב במידה רבה מהפרקטיקות הנהוגות בארצות הברית, אולם ההבניה של התפקידים בארץ מפותחת פחות והתקציבים קטנים בהרבה. גיוס עובדים מאוכלוסיות ייחודיות עדיין מוגבל ברובו למשרות כניסה jobs).(entry level מעטים הדיווחים על קליטת עובדים מאוכלוסיות ייחודיות במשרות ברמות גבוהות בהיררכייה הארגונית או על קידומם למשרות כאלה. כמו כן עדיין אין נתונים לגבי שינויים במספר המועסקים הנמנים עם אוכלוסיות ייחודיות וגם לא מסקנות לגבי היעילות של אסטרטגיות שונות. עם זאת, לאור הגידול במספר המעסיקים המתעניינים בהעסקה מגוונת ובעקבות התרחבות הידע בתחום זה יש מקום לתקווה שייצוגן של אוכלוסיות ייחודיות בכל רמות התעסוקה ישתפר. ממצאי המחקר הוצגו לפני ועדת ההיגוי של המחקר ובקורס הראשון להכשרת מנהלי העסקה מגוונת מטעם "תבת" והפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה. x

15 תודות תודה לד"ר סיגל שלח, מנכ"לית "תבת", אשר יזמה את המחקר. תודה מיוחדת ליעל סלבין, מנהלת תחום ועל הערותיה המועילות לטיוטת הדוח. פיתוח קשרי מעסיקים בתבת, על המידע הרב שסיפקה לנו כמו כן שלוחה תודה לתמי רייזר-אבנד שהאירה את עינינו בסוגיות חשובות בתהליך ההכשרה של אנשי משאבי אנוש הפועלים בתחום קליטת עובדים מאוכלוסיות ייחודיות בארגוניהם. ולבסוף נתונה תודתנו לבעלי התפקידים העוסקים בנושא בחברות השונות )"שטראוס", HP אינדיגו, CBC החברה למשקאות קלים, IBM -ישראל, "בנק הפועלים" וחברת החשמל הם רק חלק מהן( על ששיתפו אותנו בניסיונם, קשייהם והישגיהם בדרך הארוכה למימוש המלא של העסקה מגוונת. תודה לבלהה אלון ולרעיה כהן על עריכת הדוח וללסלי קליינמן על הבאתו לדפוס. xi

16 ג" תוכן העניינים מבוא חלק א: סקירת ספרות בין-לאומית מבוא לסקירה 3. יישומים מיטביים בניהול העסקה מגוונת 3.3 הצהרה על מחויבות פורמלית 3.0 מדיניות גיוס 3.6 פיתוח מקצועי 3.5 בעלי תפקידים בתחום ההעסקה המגוונת 3.4 פורומים להעסקה מגוונת 3.3 קשרים עם ארגונים שלא למטרת רווח 3.9 פרסי העסקה מגוונת 3.8 מדידה 0. יעילות הניהול של העסקה מגוונת 6. הקשר בין מאפיינים ארגוניים להעסקה מגוונת 5. השפעת העסקה מגוונת על הארגון חלק ב: התפתחות התחום בישראל מבוא לנעשה בארץ 4. אוכלוסיות היעד ועמדות מעסיקים בארץ 4.3 הגדרת אוכלוסיות היעד 4.0 עמדות ופרקטיקות של מעסיקים: העסקת אנשים מאוכלוסיות ייחודיות 3. גופים בארץ הפועלים לקידום אוכלוסיות ייחודיות בשוק העבודה 3.3 'וינט-תבת" )תנופה בתעסוקה( 3.0 "מעל ה" 3.6 "הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה" 3.5 "ציונות אלפיים" 3.4 גופים המתמחים בשילוב בעבודה של אוכלוסיות ייחודיות מסוימות 3.3 נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה 3.9 נציבות שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות משרד המשפטים 3.8 המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד התמ"ת 9. מודל ליישום העסקה מגוונת בארץ 8. יישום העסקה מגוונת במגזר העסקי בארץ 7. הקשיים ביישום העסקה מגוונת, כפי שדיווחו מעסיקים 7.3 עמדות מנהלים כלפי העסקה מגוונת בכלל והעסקת אוכלוסיות ספציפיות בפרט 7.0 צרכים מיוחדים שמקורם במאפייני האוכלוסייה הייחודית 7.6 תהליך המיון 7.5 חוסר ידע או אי-הבנה לגבי העסקה מגוונת 30. הערכת המצב, נכון לעת הריאיון, לדעת המעסיקים שרואיינו ביבליוגרפיה

17 רשימת הלוחות 17 פרק 1: אוכלוסיות היעד ועמדות מעסיקים בארץ לוח 3: עמדות מעסיקים כלפי העסקה מגוונת 17 לוח 0: הערכת מעסיקים לגבי מידת שלהם כיום ובהשוואה לעבר ההעסקה המגוונת הקיימת בפועל בעסק/בארגון רשימת התרשימים פרק 6: השפעת העסקה מגוונת על הארגון תרשים 3: היתרונות של העסקה מגוונת לפי דיווחי חברות עם מדיניות פעילה להעסקה מגוונת תרשים 0: תחזית דמוגרפית, אוכלוסיית גילאי תרשים 6: השלכות התחזית הדמוגרפית על שיעורי התעסוקה בכלל המשק בהינתן קיפאון בשיעורי התעסוקה של כל קבוצת אוכלוסייה

18 מבוא בשני העשורים האחרונים התרחשו מספר התפתחויות שהרחיבו את הגדרת אוכלוסיות היעד לשילוב בתעסוקה וכן את התפקידים ושיטות העבודה בתחום זה. מגמות דמוגרפיות בעולם מצד אחד וההבנה שבעלי הכישורים כיום הם בעלי רקע מגוון ביותר מצד שני הביאו לידי העסקה גוברת והולכת של עובדים מאוכלוסיות ייחודיות. המונחים "גיוון" )diversity( ו"אוכלוסיות ייחודיות" מתייחסים למאפיינים כגון גזע, מוצא אתני, מגדר, גיל, דת, מוגבלות, תרבות ונטייה מינית. המונח "העסקה מג ו ונת" diversity( )workplace מתייחס לייצוג הולם של אנשים מאוכלוסיות ייחודיות העובדים יחדיו באותו ארגון, בכל הדרגות של הארגון. "ניהול גיוון" management) )diversity הוא התהליך שבו ארגון מפתח מדיניות וכלים כדי ליצור סביבה תומכת לקליטה ולקידום של עובדים חדשים מאוכלוסיות ייחודיות. בישראל קיבל הנושא דחיפות בעשור האחרון בעקבות ההכרה בכך ששילובן בעבודה של קבוצות מסוימות, כגון גברים חרדים, נשים ערביות ואנשים עם מוגבלות, המאופיינות בשיעורי השתתפות נמוכים בכוח העבודה או בתת-תעסוקה, הנו בעל חשיבות לאומית. הצטרפות המעסיקים לתהליך זה מתרחשת על רקע הצורך שלהם בעובדים וההבנה שצוותים מגוונים, כלומר, אנשים בעלי רקע תרבותי שונה, ניסיון מקצועי שונה וגישות שונות לפתרון בעיות יכולים ליצור מארג עובדים עשיר, יצירתי וחדשני יותר מקבוצות הומוגניות. "רב תרבותיות היא הבסיס לעבודה בשוק גלובאלי ויכולה לשמש כגשר לעסקים עם מדינות ושווקים חדשים" )מתוך אתר האינטרנט של "הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה" (. diversityisrael.org.il גורם נוסף שעשוי לחזק את המוטיבציה של מעסיקים לקדם גיוון העסקתי הוא התפתחות המושג "אחריות חברתית תאגידית" CSR).(Corporate Social Responsibility משמעות המושג היא שהחברה העסקית מעורבת בתחומים שאינם קשורים ישירות להגדלת רווחיה מפעילותה העסקית, למשל באתיקה, בקהילה, באיכות הסביבה ובסביבת העבודה. העסקת אוכלוסיות ייחודיות היא אחד המרכיבים של סביבת העבודה. אחריות חברתית תאגידית היא למעשה שילוב בין התנהלות עסקית לבין ערכים חברתיים-סביבתיים, והציפייה היא ששתי המטרות הצלחה עסקית והשפעה חברתית יזינו זו את זו. מחקר זה מבקש לענות על השאלות העיקריות האלה: 8. מה ניתן ללמוד מהניסיון בחו"ל לגבי א. איך להבנות את הטיפול בקידום וניהול של ההעסקה המגוונת במסגרת הארגון? ב. מה הן האסטרטגיות היעילות ביותר להשגת העסקה מגוונת? ג. מה הם היתרונות של העסקה מגוונת בעבור המעסיק? 2. באיזו מידה וכיצד מתבצעים הדברים הללו בישראל א. מי הם הגופים המובילים בקידום ההעסקה המגוונת? ב. מה הם הקשיים ביישום העסקה מגוונת בארגון? 1

19 ג. האם נוצרו התהליך? עבודה של מודלים שנמצאו מוצלחים או לפחות יישומים מיטביים בחלקים של חלקו הראשון של הדוח הוא סקירת ספרות על הנעשה בחו"ל )בעיקר בארצות הברית ובבריטניה(, וחלקו השני הוא תיאור של היישום בישראל. תיאור היישום מבוסס בעיקר על ראיונות עומק עם נציגי גופים הפועלים כדי לקדם העסקה מגוונת בישראל ועם מעסיקים המיישמים בפועל העסקה מגוונת. הראיונות נערכו במהלך השנה שבין יוני 0033 ליוני כמו כן הוא מבוסס התיאור על מסמכים ועל השתתפות של אחת החוקרות בקורס מנהלי העסקה מגוונת. חלק א: סקירת ספרות בין-לאומית מבוא לסקירה מגמות דמוגרפיות בעולם הפכו את ניהול ההעסקה המגוונת לנושא מרכזי בתאגידים בכירים, מפני שלמעשה ניהול כישרונות הופך יותר ויותר לניהול העסקה מגוונת. בעלי הכישרונות כיום באים מרקע מגוון ביותר; מחקר משנת 0003 שפורסם על-ידי,Center for Talent Innovation מכון מחקר בניו יורק, מציין שרק 39% מכל בני האדם ברחבי העולם המחזיקים לפחות בתואר אקדמי ראשון הם גברים לבנים; השאר הם נשים או אנשים ממגוון אוכלוסיות. ניהול ההעסקה המגוונת התחיל בארצות הברית בשנות השמונים של המאה הקודמת. המושג א ומץ באנגליה בתחילת שנות התשעים, ומאז 3 נעשה יותר ויותר פופולרי. עד סוף 3770, שלוש מתוך כל ארבע חברות ב- 500 Fortune השיקו תכניות העסקה מגוונת. בסקר על מעסיקים אירופיים שערך האיחוד האירופי ב נשאלו 664 חברות על העסקה מגוונת. נמצא ש- 43% מהנשאלים דיווחו שנקטו סוג כלשהו של מדיניות ועשייה בנושא גיוון בתעסוקה )2008 Commission,.)European התפתחה תעשייה קטנה של חברות ייעוץ המתמחות בהעסקה מגוונת, ופורסמו מאמרים רבים בכתבי-עת אקדמיים ומקצועיים שמטרתם לעזור למנהלים למצוא דרכים מתאימות ליישום העסקה מגוונת. ארגונים מעניקים פרסים למעסיקים שמתקדמים בהעסקה מגוונת, למשל פרס DiversityInc Top 50 ו"פרס מנכ"ל" למנהיגות בהעסקה מגוונת. כתבי-עת מדרגים חברות לפי התקדמותן בהעסקה ובקידום של אנשים מאוכלוסיות ייחודיות, בעיקר של שחורים והיספנים. כמו כן יש יותר ויותר ספרים ואתרים המוקדשים להעסקה מגוונת שמטרתם לשכנע חברות ליישם תהליכים של העסקה מגוונת, בדגש על הממד הערכי. עם זאת, השיטות ליישום העסקה מגוונת עדיין אינן מגובשות; מומחים עדיין אינם יודעים מספיק על היעילות וההשפעה של העסקה מגוונת לטווח הקצר ולטווח הארוך, במיוחד כשהתהליך מיושם בחברות בעלות מאפיינים שונים אלו מאלו. עם הזמן, ככל שיותר ארגונים ימדדו באופן פעיל את התהליך והשפעותיו על התרבות הארגונית ועל הרווחיות שלהם, המומחים יבינו טוב יותר את יעילות האסטרטגיות השונות להשגת המטרות. 400 החברות האמריקניות המובילות, המדורגות לפי הכנסות, לפי הערכת המגזין.Fortune 3 2

20 בחלק זה מובאת סקירת ספרות מארצות הברית ומאירופה על העסקה מגוונת בהיבטים הבאים: א. יישומים מיטביים בניהול העסקה מגוונת, ב. היעילות של ניהול העסקה מגוונת, ג. מאפיינים ארגוניים והעסקה מגוונת, ד. השפעות העסקה מגוונת על הארגון. סקירת הספרות מבוססת בעיקר על ארבעה מחקרים:.1 את המחקר הראשון ערכו משרד המסחר של ארצות הברית ואל גור, סגן נשיא ארצות הברית לשעבר ( for US Department of Commerce and Vice President Al Gore s National Partnership ביקורים ראיונות טלפוניים ו Government, 2000.)Reinventing המחקר הסתמך על 4 בארגונים שנחשבו למיישמים בהצלחה העסקה מגוונת. את המחקר השני ערך תאגיד )מוסד למחקר מדיניות ציבורית שלא למטרת רווח בארצות הברית( ב )2008 al.,.)marquis et המחקר היה מחקר עומק בשמונה ארגונים שנבחרו על-ידי Fortune Magazine מתוך רשימה של "40 החברות הטובות ביותר למען אוכלוסיות ייחודיות" בתחום ההעסקה המגוונת. הארגונים הנבחרים מייצגים מגוון של ענפים ושל חברות בגודל שונה, והמטות שלהם ממוקמים באזורים גאוגרפיים שונים של ארצות הברית. את המחקר השלישי ערכה הנציבות האירופית Commission( )European ב המחקר פרסם את תוצאות הסקר של European Business Test Panel לגבי הפרויקט שלו Business Case for,diversity פרויקט שבדק את עמדותיהם של ארגונים לגבי העסקה מגוונת במקום העבודה ואת תפיסותיהם לגבי השפעת ההעסקה המגוונת על עסקיהם. את המחקר הרביעי ערך אגף "תעסוקה ומדיניות חברתית" בנציבות האירופית ב המחקר בדק את העלויות ואת התועלת של אסטרטגיות העסקה מגוונת. נסקרו 000 חברות בארבע מדינות החברות באיחוד האירופי ונערכו סקירות ספרות נרחבות, 8 חקרי מקרה של תכניות לקידום העסקה מגוונת ב- 3 מדינות חברות ו- 58 ראיונות עם חברות, ארגונים עסקיים, ממשלות לאומיות, סוכנויות לשוויון, איגודים מסחריים וארגונים לא ממשלתיים. יישומים מיטביים בניהול העסקה מגוונת ניהול העסקה מגוונת הוא מדיניות תאגידית בעניין גיוס, שמירה ופיתוח של עובדים מאוכלוסיות ייחודיות. מדיניות העסקה מגוונת כוללת מספר רב של נושאים ורכיבים. הספרות מצביעה על כך שכדי ליצור תכנית אפקטיבית לניהול העסקה מגוונת, החברה צריכה לתת דעתה לרכיבים רבים: 1.1 הצהרה על מחויבות פורמלית מנהיגות של ארגון צריכה לטפח דפוס חשיבה המכיר בכך שהעסקה מגוונת דורשת שינוי תרבותי-חברתי ארוך טווח. הצהרת הגיוון ה אי הצהרה רשמית ברמת ההנהלה שמבטאת את שליחותו של הארגון לקדם העסקה מגוונת. לדוגמה, הצהרת ההעסקה המגוונת של "דיימלר קרייזלר" אומרת: "העסקה מגוונת תשעת הארגונים שנבחרו לצורך ביקורים במקום היו: חברת Coors )בירה(, חברת דיימלר קרייזלר )מכוניות(, "איסטמן קודאק" )ציוד דיגיטלי-מצלמות(, Fannie Mae )שירותי משכנתאות פיננסיים(, חברת הביטוח Prudential של אמריקה )פרישה, ביטוח חיים וכו'(, Seattle Time )עיתון(, Sempra Energy )גז טבעי(, משמר החופים של ארצות הברית ו- Xerox )מכונות צילום(. 4 3

21 יוצרת ערך והיא חלק בלתי נפרד מהיותנו קבוצה גלובלית ראשונה בחשיבותה" ( DaimlerChrysler, 0030(. הצהרת ההעסקה המגוונת של Fannie Mae אומרת: "אנו מחויבים לקדם כוח עבודה מגוון ומכירים ומעריכים את מיומנויותיו ונקודות המבט הייחודיות של כל פרט" )0030.)fanniemae.com, מדיניות גיוס הגדרת אוכלוסיות יעד על-פי הסקר של European Business Test Panel משנת 0008, 04% מבין הארגונים בעלי האסטרטגיות של העסקה מגוונת הגדירו אוכלוסיות ספציפיות כיעד לגיוס, הכשרה או קידום ( European.)Commission, 2008 קבוצות האוכלוסייה השכיחות ביותר היו של מי שהוגדרו על פי גיל, מגדר ומוצא אתני. הקבוצה שהוזכרה בשכיחות הנמוכה ביותר הייתה הקבוצה שהוגדרה לפי נטייה מינית. פרסום מודעות דרושים מודעות המיועדות לגייס עובדים ברוח ההעסקה המגוונת מדגישות פנייה למאגר מועמדים מגוון ומיידעות את המועמדים שאינם בני אוכלוסיות ייחודיות שהם אמורים לעבוד גם עם עובדים אלו. דוגמאות כוללות ניסוח כגון "מקדמים באופן פעיל את ההעסקה המגוונת בתוך המשרד", "תורמים לצוות בכך שעובדים באופן יעיל עם אנשים מרקעים שונים", "מפגינים מחויבות להעסקה מגוונת באמצעות השתתפות", ו"פועלים הדדית באופן יעיל עם אוכלוסיות שונות של סטודנטים ומרצים". במהלך ריאיון הגיוס יש ארגונים השואלים שאלות הקשורות להעסקה מגוונת, כגון "בתפקיד זה, כיצד אתה חושב שתוכל לתמוך במדיניות הארגון בסוגיית העסקה מגוונת?" ו"כיצד שילבת סוגיות רב-תרבותיות כחלק מהתפתחותך המקצועית?" 1.3 פיתוח מקצועי חונכות רוב הארגונים שרואיינו פיתחו תכניות חונכות רשמיות כדי לסייע בהטמעת עובדים חדשים בתרבות הארגונית. תהליך החונכות באחד הארגונים כלל מעקב, פיקוח וחונכות על-ידי עובדים המשתייכים לאותה קבוצת אוכלוסייה ומועמדים לקידום. עובדים אלה עוברים הכשרה באמצעות תכניות פיתוח חדשניות. שיאן של התכניות הוא תואר אקדמי מתקדם. הכשרה/סדנאות בהעסקה מגוונת לעובדים ולמנהלים הכשרה בהעסקה מגוונת מספקת מידע על מאפייני אנשים מאוכלוסיות ייחודיות ספציפיות ועל כלים מותאמי תרבות למנהלים המפקחים על עובדים מאוכלוסיות אלו. באחד הארגונים, השתתפות בהכשרה בנושא העסקה מגוונת היא בגדר חובה לכל העובדים, והמנהלים אחראים להשתתפות עובדיהם. כדי להבטיח את אחריות המנהלים, החברה מצמצמת את תקציב התפעול של יחידת העסק ב- $3,000 לכל מנהל, וב- $400 לכל עובד שאינם מגיעים להכשרה שתוכננה ללא הודעת ביטול מוקדמת, 58 שעות מראש. ארגון אחר משלב הכשרה בניהול העסקה מגוונת בכל תכניות ההכשרה למנהיגות. דוגמאות לחברות המקיימות תכניות הכשרה בהעסקה מגוונת למנהלים בדרגים שונים ו/או לכלל העובדים:,IBM,Fannie Mae ו- Xerox. ל- Bank City יש תכנית מנהיגות בהעסקה מגוונת המיועדת לספק הכשרה לבעלי פוטנציאל גבוה (2009.(Citibank,

22 ג" 1.4 בעלי תפקידים בתחום ההעסקה המגוונת לצורך הבניית הטיפול בנושא ההעסקה המגוונת, ארגונים מגדירים תפקידים מיוחדים. להלן יובא פירוט של כמה מאנשי המקצוע האחראים לפיתוח וליישום של אסטרטגיות, תכניות ושירותים התומכים בהעסקה מגוונת, בין השאר בתחומי הגיוס, השמירה והקידום של עובדים מאוכלוסיות ייחודיות. מומחים להעסקה מגוונת תפקיד המומחה להעסקה מגוונת מיועד למשרה מלאה, ורוב מומחי ההעסקה המגוונת נמצאים בדרך כלל במחלקת משאבי אנוש. מספר קטן מהם עובדים ביחידה נפרדת להעסקה מגוונת או בתחום האחריות התאגידית. בדרך כלל אלו נשים, והן מגיעות מרקע של עסקים וניהול )ולאו דווקא מרקע של אקטיביזם בזכויות אדם, כפי שהיה שכיח בשנות השמונים בארצות הברית ובאנגליה(. בצורת ההבניה של התפקיד ישנה שונות רבה, ובהכרח יש לה השלכות על עלויות והזדמנויות. יש מומחים להעסקה מגוונת שהם היחידים הפועלים בנושא בחברה, ויש מומחים להעסקה מגוונת ברמה הבכירה המעסיקים עוזר אחד או שניים. בכמה רשויות מקומיות ואגפי ממשל יש צוותים גדולים יותר. סמנכ"ל גיוון CDO) (Chief Diversity Officer - "סמנכ"ל גיוון" הוא תפקיד שצץ בשנים האחרונות, והוא ממוקם בהנהלה הבכירה )יש סמנכ"ל םי המדווחים ישירות למנכ"ל התאגיד ויש להם תקציבים נפרדים(. בחברות שיש בהן סמנכ"ל גיוון נכללות "ג'נרל אלקטריק", 'והנסון וג'והנסון",,IBM "סיטיבנק", "אמריקן אקספרס", "איסטמן קודאק", "דלויט" ו"קוקה קולה" )2007.)Hewlett, כך למשל, סגן הנשיא של הקבוצה הפיננסית של MassMutual וכן סגן הנשיא ב"ג'נרל אלקטריק" הם גם הממונים על העסקה מגוונת. בעלי תפקידים אחרים ברמת ההנהלה הבכירה בתחום ההעסקה המגוונת הם סגן הנשיא האחראי לגיוון כוח עבודה גלובלי ב- IBM וסגן הנשיא להעסקה מגוונת ולענייני הקהילה בחברת MGM )המפעילה אתרי נופש בין- לאומיים(. אחראי גיוון champions( (diversity בעלי תפקידים בהנהלה ברמות הבינונית והבכירה פועלים בתחום ההעסקה המגוונת במשרה חלקית, נוסף על תפקידיהם הרגילים. אחראי הגיוון התנדבו או גויסו לבצע עבודת העסקה מגוונת במסגרת תחומי העבודה שלהם. אלה הם על-פי-רוב גברים לבנים )בכך אין הפתעה, בהתחשב במעמדם הבכיר בהנהלה( והם מייצגים בדרך כלל את ההנהלה בפורום כלשהו להעסקה מגוונת שבו מעוצבת המדיניות. חלקם עוברים הכשרה ב"סדנאות לתומכי העסקה מגוונת". תפקידם כולל הגברת המודעות ותמיכה במנהלים הזוטרים ביישום המדיניות של העסקה מגוונת. באחד הארגונים, אנשים הנתפסים כבעלי פוטנציאל למנהיגות מתבקשים קודם כול לשמש אחראי גיוון ורק אחר כך לקבל עליהם תפקיד ניהולי. חברת MGM עורכת סדנה לאחראי גיוון בהדרכת חברת ייעוץ שבבעלות בני אוכלוסיות ייחודיות 0030( website,.)mgm Resorts International 5

23 1.5 פורומים להעסקה מגוונת מכניזם נוסף להבניית הטיפול בנושא הוא פורומים שבחלקם משתתפים גם בני הייחודיות. האוכלוסיות מחלקת העסקה מגוונת מחלקת העסקה מגוונת יכולה להיות המרכז של כל הפעילויות שקשורות לגיוון, כגון ייעוץ ותמיכה טכנית להנהלה הבכירה; ניטור של מגמות פנימיות וחיצוניות בגיוון בתעסוקה והתפתחויות בתחום החוק; וניהול התקציב להעסקה מגוונת. לדוגמה, ל- Mae Fannie יש משרד להכלה )inclusion( ולהעסקה מגוונת )0030.)fanniemae.com., למשטרת לונדון יש אגף בשם Diversity and Citizen Focus Directorate שמטרתו קידום רבגוניות בעבודה ופיתוח רגישות תרבותית אצל העובדים. מנהלת האגף, דניס מילאני )שמוצאה מהאיים הקריביים(, אחראית לאסטרטגיית הגיוון של המשטרה ומועסקת בתפקידה זה במשרה מלאה )מילאני, 0030(. קבוצות העסקה מגוונת קבוצות העסקה מגוונת הן פורומים של קביעת מדיניות ו/או דיונים. הן גם מאפשרות לעובדים מאותו רקע להתחבר ולדון בהתנסויות, בפרספקטיבות ובאינטרסים משותפים. צוותי העסקה מגוונת: צוות מרמת הניהול מדריך ומעריך את התקדמות החברה בהשגת יעדיה בנושא העסקה מגוונת. IBM יזמה שמונה צוותי העסקה מגוונת, לפי קבוצות אוכלוסייה שונות, שחבריהם הם מנהלים בכירים )2004.)Thomas, בארגון אחר שיש בו צוות העסקה מגוונת, הרכב הצוות מייצג את כוח העבודה של הארגון; מועמדים חדשים לצוות מזוהים על-ידי המשרד העסקה מגוונת ( Office ;)of Corporate Diversity ומי שנבחרו ממונים לתקופה של שנתיים ומקבלים הכשרה בהעסקה מגוונת. בארגון שלישי, חברי צוות ההעסקה המגוונת כוללים את הנשיא, המנכ"ל לענייני כספים, סגן הנשיא הבכיר למשאבי אנוש ומנהלים אחרים בתאגיד. בחברת McGraw-Hill יש צוותי העסקה מגוונת לאסיינים, שחורים, הומוסקסואלים, היספאנים ונשים, והצוותים פתוחים לכל עובד המעוניין להיות מעורב 2012(.)McGraw-Hill.com., מועצות להעסקה מגוונת: מועצות אלה הוקמו בסניפים שונים של החברות כדי לטפל בסוגיות מקומיות או ייחודיות של העסקה מגוונת. ל- IBM יש 90 מועצות העסקה מגוונת, שמטרתן הגברת המודעות בקרב העובדים, הגברת הרגישות של ההנהלה והפקת תועלת מהעסקה מגוונת במקום העבודה. כך למשל, בחטיבת המחקר והפיתוח של IBM נעשו מאמצים מיוחדים למען קידומן של נשים ואוכלוסיות ייחודיות בעבודות הקשורות לטכנולוגיה )2004.)Thomas, ל- HSBC יש מועצת העסקה מגוונת ובה 03 חברים המסייעים לארגון לזהות יישומים מיטביים בגיוס מגוון, פיתוח כישרונות, בניית קהילת ספקים/שותפים ומתן אפשרות לעובדים להשמיע את קולם בתוך הארגון ( hsbc.com., 2012(. ל- Xerox יש מועצת העסקה מגוונת למנהלים הכוללת 34 מנהלים בכירים אשר נפגשים שלוש פעמים בשנה כדי לסקור את פרקטיקות הגיוון של Xerox ולייעץ למנכ"ל ולראש משאבי האנוש.)Xerox, 2009( 6

24 ל" שולחנות עגולים להעסקה מגוונת: Xerox לגבי מצב ההעסקה המגוונת בארגון. מנהלת שולחנות עגולים לעובדים כדי לקבל משוב ישיר רשתות עובדים Groups) :(Employee Network רשתות אלה מהוות פורומים הפתוחים לכל העובדים. העובדים יכולים לקיים בהן דיונים על סוגיות של העסקה מגוונת במקום העבודה. ל- HSBC יש שבע קבוצות שונות של רשתות עובדים: אפרו-אמריקנים, אסיינים, היספנים, הומוסקסואלים, אמריקנים ילידים, בעלי מוגבלויות ונשים. קבוצות אלה מסייעות גם בקשירת קשרים בתעשייה למטרות גיוס ותכניות חונכות לפיתוח מקצועי. IBM יצרה קבוצות של רשתות עובדים כך שהעובדים יוכלו להתקשר ביניהם הן באמצעים אלקטרוניים והן פנים-אל-פנים. כדי לדון בסוגיות הייחודיות למחוז המגורים שלהם. ל- IBM יש 330 קבוצות של רשתות עובדים. הרשתות לאפרו-אמריקנים, למשל, סייעו בחיבור בין עובדים בסניפים של החברה שבהם יש אפרו-אמריקנים מעטים, במיוחד במתקנים הרחק מאזורים עירוניים. באופן זה העובדים האפרו- אמריקנים מרגישים מבודדים פחות ומדווחים על שביעות רצון גדולה יותר מהעבודה )2004.)Thomas, 1.6 קשרים עם ארגונים שלא למטרת רווח חברות שומרות על קשרים עם ארגונים מתמחים שלא למטרת רווח לצורך קבלת עזרה במאמצי הגיוס של עובדים וכדי לסייע לעובדי החברה לבנות רשתות תמיכה וקשרים מקצועיים. למשל, "דלויט" מקיימת קשרים עם )ALPEA( Association of Latino Professionals in Finance and Accounting ועם National.) )NABA( Association of Black Accountants ל- HSBC יש קשרים עם קרוב לתריסר ארגונים הקשורים להעסקה מגוונת, ובהם,The National Association of Asian American Professionals.)HSBC.com( National Society of Hispanic MBAs וכן National Black MBA Association 1.7 פרסי העסקה מגוונת פרס העסקה מגוונת ניתן לעובד שהצטיין בתחום. בחברה לייצור בירה Coors הוחלט ב על פרס John Meadows Spirit of Diversity מי שהוכיחו להט ומחויבות אישית כלפי העסקה מגוונת על-ידי חונכות, התעמתות עם אפליה ומתן ביטוי ברור לתמיכה בשונות אנושית" )2012.)millercoors.com, "דיימלר קרייזלר" מעניקהAward Diversity Supplier Development Corporation of the Year כדי "להכיר באנשים וחברות שבבחירת הספקים שלהם משמשים מופת לרוח ולכוונה של העסקה מגוונת" ( bosch-press.com,.(2012 "בואינג" מעניקה שלושה פרסים:,The Change Agent Award, Process Improvement Award ו-.)boeing, )2012 במפגש הפסגה השנתי של החברה בנושא העסקה מגוונת,Affirmative Action Award מדידה מדידה היא התהליך שבו הארגון אוסף נתונים לצורך מעקב אחר גיוס עובדים, הערכות ביצוע, שיעורי תלונות, משימות מרכזיות, קידום, הכרה בעובדים ועזיבת עובדים. מטרות המדידה הן זיהוי חסמים בהעסקה, קידום אוכלוסיות ייחודיות וזיהוי הפליה לרעה של מיעוטים. איסוף נתונים יכול לשמש גם לצורך בדיקה אם חל שיפור במדדים שונים על פני זמן. איסוף הנתונים הוא "הצעד המכריע ביותר של

25 תהליך ההערכה, מפני שללא נתונים אין ראיות לגבי ההשפעה של יוזמת העסקה מגוונת, ולכן לא יהיה צורך בהערכה" )2004.)Hubbard, ל- IBM יש מאגר נתונים שעוקב אחר התפתחות העובדים ומסמן אנשים בעלי פוטנציאל מנהיגות. מאגר הנתונים מאפשר לחברה לעקוב אחר התקדמות הקבוצות ולפעול לקידומן )2004.)Thomas, "קוקה קולה" משתמשת בכלים סטטיסטיים כגון מודל רגרסיה כדי לנתח נתונים ולמדוד את ההתפתחות וההתקדמות של העובד. שיקולים משפטיים וטכניים מקשים לעשות מיפוי ארגוני, שכן איסוף מידע על הדת, הגיל, המוצא האתני והנטייה המינית של העובד אינו בר ביצוע לעתים קרובות מבחינה מעשית או אסור מבחינה חוקית. מעסיקים רבים חשים אי-נוחות לשאול שאלות בסוגיות רגישות, ועובדים רבים חשים אי- נוחות לענות על שאלות אלה. מתברר שכאשר הנתונים נאספים על בסיס התנדבותי, המידע על מוצא אתני, מוגבלות ונטייה מינית הוא לעתים קרובות בלתי מלא. אתגר טכני מרכזי של הניטור (monitoring( הוא להשיג נקודת מידוד )benchmark( כדי להעריך נתונים פנימיים. נקודת מידוד כזו יכולה להיות שיעור הפונים בעלי הכישורים השייכים לאזור הגיוס הגאוגרפי; עם זאת, בדרך כלל אין כלים שיכולים להוות נקודת מידו שיטות ניטור של התכנית ניטור )monitoring( של ההעסקה המגוונת מיועד להעריך את התקדמות הארגון בהשגת העסקה מגוונת. הוא מתבצע על-ידי גוף פנימי או גוף חוץ-ארגוני, באחת או יותר מהשיטות הבאות: כרטיס ניקוד להעסקה מגוונת Harvard Balanced Scorecard הוא מסגרת למדידת ביצועי הארגון במדדי ביצוע, הן פיננסיים הן שאינם פיננסיים )1992 Norton,.)Kaplan & באמצעות הכרטיס אפשר לנתח את הארגון מארבע נקודות מבט: 3. הלמידה והצמיחה - ההשקעות של מקום העבודה בהכשרתו של העובד ובעמדות התרבותיות של התאגיד; 0. התהליך העסקי - התאמת המוצרים והשירותים לדרישות הצרכנים; 6. הצרכן - רמות שביעות הרצון של הצרכן; 5. נתונים פיננסיים - כולל הערכת סיכונים ונתוני עלות-תועלת. באחד הארגונים דירג כרטיס הניקוד את הארגון בשלושה תחומים: אימון )training( כדי לבנות מ ודע ות להעסקה מגוונת; תכנית לייצוג כוח העבודה; פעילויות מועצת העובדים. בתחילת כל שנה מבוצעת מדידה, וההתקדמות נידונה פעם בחודשיים בפגישת ועדת היגוי ברמה הבכירה. כלי אבחון להעסקה מגוונת רשימה של פריטי פעולה שמוצעים למנהלים לצורך שילוב בתכניות הפעולה שלהם להעסקה מגוונת. כלי האבחון מודד את היעילות של פעולות שבוצעו ואת המחויבות של ההנהלה. דוגמה לכלי אבחון הוא.Opportunity Now Benchmarking Survey כלי זה מנתח את נקודות החוזק והחולשה של ארגון בהתבסס על הדרך שבה הארגונים מניעים את העובדים, על פעולות המעסיקים בקשר לקידום שוויון והכללה ועל ההשפעות שיש לפעולות אלה על הארגון. דוח על התקדמות העסקה מגוונת דוח התקדמות מיועד להעריך את ההתקדמות של כל יחידה בהשגת העסקה מגוונת. באחד הארגונים, יחידות עבודה פיתחו תכניות להעסקה מגוונת ובמסגרתן הוצבו שלוש עד חמש מטרות, נקבעו מדדים 8

26 כמותניים ואיכותניים, הוחלט על תאריך התחלה וסיום ומונה האדם המוביל. ראשי המחלקות נפגשים אחת לשנה עם כל העובדים כדי לבדוק היכן היחידות שלהם הצליחו או נכשלו על רצף ההעסקה המגוונת. ארגון אחר מחייב את כל המנהלים לערוך סקירה שנתית של העסקה מגוונת ולהעריך ביצועים. המנהלים מציגים לוועדת ההעסקה המגוונת דוחות התקדמות על יעדים והעסקה מגוונת. גוף רגולטורי חיצוני "דלויט" מפעילה מועצה מייעצת חיצונית,,Diversity External Advisory Council כדי לפקח על דרכי הביצוע, הקדימויות וההישגים של החברה בנושא גיוון. המועצה נפגשת מספר פעמים בשנה כדי להתעדכן ישירות מהמנכ"ל על ההתקדמות. גם "איסטמן קודאק" נעזרת בגוף מייעץ חיצוני, External Diversity,Advisory Board שהוקם ב כדי לנתח את פרקטיקות הגיוון וההכללה של "קודאק". הפאנל נפגש במועדים קבועים עם בכירי החברה ועובדיה לצורך עדכונים, וחבריו מעלים המלצות לצעדים הבאים שיסייעו לחברה ללטש את התמקדותה בהעסקה מגוונת )0008 Commission,.)European סקר שערכה הנציבות האירופית )שם( על מרכיבי הפעילויות שארגונים נוקטים כדי לקדם העסקה מגוונת מצא ש"למדוד שוויון והעסקה מגוונת במקום העבודה" היה היוזמה הכי פחות שכיחה. הפעילויות השכיחות יותר היו "לוודא שהמשרות פורסמו בהרחבה", "לוודא שתיאורי המשרה לא ימנעו משום אדם לפנות" ו"משכורות הוגנות לגברים ולנשים". מקרה לדוגמה א - חברת IBM להלן יתואר תהליך הפיתוח של נושא ההעסקה המגוונת בחברת IBM.IBM התחילה לעסוק בהעסקה מגוונת ב מתוך הבנה של המנכ"ל שהשווקים רבים ומגוונים מבחינה תרבותית ושכדי לשווק טוב יותר את המוצרים של החברה לאוכלוסיות שונות חשוב להבין את ההבדלים בין הלקוחות מהאוכלוסיות השונות האלה ( Thomas,.)2004; Glover, 2011 תחילת התהליך הייתה ביצירת צוותי העסקה מגוונת המייצגים אוכלוסיות שונות, במטרה ליצור פורום לדיון בהזדמנויות ובאסטרטגיות בתחום השיווק לאוכלוסיות שונות ובתחום הקשר עם עובדי החברה המשתייכים לאוכלוסיות אלה. צוותי הגיוון נועדו לשמונה קבוצות אוכלוסייה: אסיינים, שחורים, הומוסקסואלים, היספנים, גברים לבנים, אמריקנים ילידים, אנשים עם מוגבלויות ונשים. כל צוות גיוון היה מורכב מ- 45 עד 41 מנהלים בכירים מכל אגפי החברה המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הללו. חברי הצוותים נבחרו על-ידי סגן נשיא בכיר למשאבי אנוש. ברגע שכוחות המשימה הוקמו, סגן הנשיא למשאבי אנוש שלח דוא"ל לכל העובדים בארצות הברית שפירט את המשימות של צוותי הגיוון והדגיש עד כמה היוזמה חשובה לחברה. צוותי הגיוון התבקשו לספק תשובות לשאלות האלה:?IBM מה נדרש באוכלוסייה שלך כדי להרגיש מוערך כעובד של מה יכולה החברה לעשות, בשותפות עם הצוות שלך, כדי למ ר ב את תפוקת העובדים מהאוכלוסייה שלך בחברה? מה יכולה החברה לעשות כדי להשפיע על החלטות הקנייה של אנשים מהאוכלוסייה שלך, כך ש- IBM תהיה החברה המועדפת עליהם? עם אילו גופים חיצוניים צריכה IBM ליצור קשרים כדי להבין את צורכי האוכלוסייה שלך טוב יותר? 9

27 צוותי הגיוון נפגשו מספר פעמים בחודש, ואחת לשישה חודשים דיווחו ישירות למנכ"ל או לסגן הנשיא האחראי לגיוון כוח העבודה הגלובלי. כל שמונת צוותי הגיוון המליצו להרחיב את הדיון לרמה כלל-ארגונית וליצור קבוצות שונות בנושא העסקה מגוונת לעובדים בכל דרגות החברה, לא רק ברמת ההנהלה. בתגובה, ב הקימה IBM "מועצות גיוון" וקבוצות של רשתות עובדים. מטרתן של מועצות הגיוון היא להגביר את המודעות להעסקה מגוונת ואת רגישות המנהלים להבדלים תרבותיים בין עובדים ולמצוא את הדרכים להפיק תועלת מגיוון. הקבוצות של רשתות העובדים מתפקדות כפורום לתקשורת אלקטרונית המאפשר דיון בין עובדים בנושאים הקשורים להעסקה מגוונת. הרשתות של אנשים אפרו-אמריקנים, למשל, סייעו בחיבור עובדי החברה המועסקים באגפים או באזורים שבהם מועסקים רק שחורים מעטים. הדבר גרם לחברי הרשתות להרגיש מבודדים פחות, במיוחד במתקנים המרוחקים מהאזורים העירוניים, ולדווח על שביעות רצון גבוהה יותר מהעבודה. ב היו 14 מועצות גיוון ו- 491 קבוצות שונות של רשתות עובדים. כיום צוותי הגיוון, הקבוצות של רשתות העובדים ומועצות הגיוון הם לב התכנית הפועלת בפיקוח מנכ"ל גיוון שעובד ישירות עם מנכ"ל החברה. כתוצאה מהמאמצים האלו, כבר בתחילת העיסוק של החברה בהעסקה מגוונת עלה באופן משמעותי מספר האנשים מאוכלוסיות ייחודיות בתפקידי ניהול ב- IBM. כך למשל, 51% מהוועד המנהל העולמי של,IBM כלומר, מחצית מ- 54 המנהלים הבכירים הקובעים את האסטרטגיה הארגונית, הם נשים, בני מיעוטים אתניים שנולדו בארצות הברית או אזרחים שאינם ילידי ארצות הברית יעילות הניהול של העסקה מגוונת קשה למדוד את יעילות ההעסקה המגוונת, ומחקרים מעטים ניסו להעריך אותה. אחד מהם, מחקר של שלושה סוציולוגים שניתחו נתונים סטטיסטיים בני עשרות שנים על תעסוקה פדרלית, מצא שמינוי בעל תפקיד שאחראי להעסקה מגוונת הוא האסטרטגיה הפחות שכיחה אבל המצליחה ביותר לקידום העסקה מגוונת. בחברות שבהן יש אחראי או ועדה מפקחת על העסקה מגוונת ויש נשיאה באחריות (accountability) ישירה על התוצאות, עלה מספר בני המיעוטים והנשים ב- 30% בשנים שחלפו מאז המינוי. גם החונכות נמצאה יעילה, במיוחד בעבור נשים אפרו-אמריקניות, והיא הגדילה את שיעור המנהלות בקרב נשים אפרו-אמריקניות ב- 06.4%. היעיל ביותר הוא השילוב של האסטרטגיות האלה )2007.)Cullen, לפי המחקר, להכשרה בהעסקה מגוונת הייתה השפעה מועטה עד אפסית על ההרכב העדתי והמגדרי של הדרגות הגבוהות בחברה; והחיוב לעבור הכשרה עשוי אפילו ליצור התנגדות והטיה. דעות קדומות יכולות להיות מוטבעות כה עמוק עד שפשוט אי-אפשר לשרשן בסדנה בת יום. לדברי מאוריציו ולסקז )2013,(Velasquez, נשיא,Diversity Training Group עשר הסיבות העיקריות לכישלון ההכשרה בהעסקה מגוונת הן: מקורה של ההכשרה בהעסקה מגוונת בהנחיה של המשרד לאפליה מתקנת/להזדמנות שווה ולא בוועדת היגוי לגיוון המורכבת מחתך רוחב של העובדים שמייצג את הארגון; הכשרה בהעסקה מגוונת מתקיימת רק משום שהיא הדבר "הנכון" לעשות, לא מפני שהארגון מבין שיש קשר בין העסקה מגוונת לבין היעד הסופי; הכשרה כזו היא הדבר היחיד שהארגון עושה למען העסקה מגוונת;

28 הכשרה בהעסקה מגוונת זוכה לתמיכת ההנהלה אבל לא למחויבות מצדה; 6. ההכשרה סטנדרטית shelf( )off the ואינה מעוצבת באופן שתענה על הצרכים הייחודיים של הארגון; 1. יועצים ומאמני גיוון חיצוניים בלבד הם שמפתחים ומובילים את ההכשרה; 4. הכשרה בהעסקה מגוונת עוצבה ופותחה ללא ניתוח צרכים או אבחון רשמי של הארגון; 1. ההכשרה להעסקה מגוונת מבוססת על מודעות אך אינה מספקת כישורים כלשהם או כלים יום- 1. יומיים מעשיים; אין יצירה ופיתוח של משאבים פנימיים, והם אינם זוכים לעידוד; להכשרה בהעסקה מגוונת אין כל המשך רשמי. נוסף על כך, בספר שפורסם ב על הדרכים שבהן העסקה מגוונת משפיעה לטובה על יעדים עסקיים נטען שהכשרה לבדה בנושא גיוון אינה יעילה )0030 Billings-Harris,.)Anderson & לפי הספר, כדי להיות יעילה, הכשרת גיוון צריכה: להיות חלק מתכנית העסקה מגוונת רחבה להיות מחולקת לסדרת סדנאות ולא לכלול הכול בסדנה אחת להיות מותאמת למנחה בהכשרה: אחד מעובדי הארגון או יועץ חיצוני שיעזרו בכלים ולהתמקד הארגונית להעסקה מגוונת המודעות את שיעלו סדנאות לפתח למשתתפים להבין כיצד גיוון תומך בתרבות הארגונית. אין בנמצא עדות חד-משמעית המצביעה על היישומים המיטביים החשובים ביותר להצלחת ההעסקה הראיונות שנערכו ב- Rand עם מנהלים בכירים המגוונת, ולא על הסדר שלפיו יש להפעיל אותם. מצביעים על כך שבהעסקה מגוונת אין "מידה אחידה המתאימה לכולם"; התוצאות של כל תכנית גיוון והמסלולים המובילים אליהן משתנים לפי ההיסטוריה של החברה, תרבותה ושליחותה. למשל, שתיים מהחברות הטובות ביותר שאוכלוסייתן מגוונת שנכללו במדגם של,Rand רשת מלונות וחברה למוצרי משק בית, השיגו תוצאות שונות מאוד זו מזו אף-על-פי שהן נוקטות אסטרטגיות דומות של העסקה מגוונת )רשת המלונות השיגה דירוג גבוה יותר שיעור יותר מכפול של פקידים ומנהלים יוצאי אוכלוסיות ייחודיות מאשר השיעור בחברה למוצרי משק בית(. 3. הקשר בין מאפיינים ארגוניים להעסקה מגוונת נראה שלמספר מאפיינים ארגוניים יש קשר להצלחת ההעסקה המגוונת החברה, מיקום והיסטוריה של עיסוק בסוגיות גיוון )2008 al.,.)marquis et בארגון: ענף, גודל, גיל ענף: חברות שיש להן מדיניות העסקה מגוונת מתרכזות בדרך כלל בענפים מסוימים בתי מלון, אמנות ובידור ועוד. מגוון נרחב של ענפים בארצות הברית, כגון כרייה, בנייה, חקלאות/יערנות ומינהל/הספקה אינם מיוצגים כלל ברשימת Fortune של החברות הדוגלות בהעסקה מגוונת. דבר זה מצביע על כך שהובלה בניהול גיוון יכולה להיות קלה יותר או מתגמלת יותר ברשת בתי מלונות מאשר בחברת כרייה. 11

29 גודל: חברות המעסיקות מספר עובדים גדול נוטות לתמוך בהעסקה מגוונת, במיוחד חברות גדולות מאוד )350,000-35,000 עובדים(. לארגונים גדולים יש תמריץ בלתי פרופורציונלי להתמקד בהעסקה מגוונת, אם משום שכוח העבודה שלהן מגוון מלכתחילה וההנהלה מאמינה שתכנית להעסקה מגוונת תפחית עימותים פנימיים, ואם מפני שההנהלה רוצה שכוח העבודה ישקף את הגיוון של בסיס הלקוחות של הארגון. חברות קטנות עשויות להיות מעוניינות יותר בשמירה על עובדים בעלי ערך גבוה בלי קשר לרקע שממנו הם באים, מאשר בקידום העסקה מגוונת. כמו כן, בחברות קטנות רבות יש מעט מדי עובדים מכדי לעצב אסטרטגיית גיוון. גיל החברה: ייתכן שלחברות חדשות שהוקמו זה מקרוב לא היה די זמן להגדיל את רכיב המיעוטים של כוח העבודה שלהן, אבל יכול להיות גם להפך חברה ותיקה עם שיעור תחלופה נמוך תמצא שנחוץ זמן רב יותר כדי לשנות את הרכב כוח העבודה שלה. מיקום: חברה הממוקמת באזור מסוים בארצות הברית, למשל במערב התיכון או בניו-אינגלנד, עשויה להתקשות בגיוס עובדים מאוכלוסיות ייחודיות, בעוד שחברה הממוקמת באזור מטרופוליטני רב-גזעי ברחבי המדינה ומעבר לים, סביר שתוכל לגייס עובדים ממאגר גדול של מועמדים מאוכלוסיות ייחודיות שונות. היסטוריה: היסטוריה ארגונית של התמודדות עם סוגיות של העסקה מגוונת עשויה להמריץ את המנהלים הבכירים להנהיג שינויים גדולים שישפיעו על מדיניות הגיוון של ארגונם. מנהלים בכירים בחברות הזכירו אירועים, כגון סקר אקלים ארגוני שחשף תפיסות של העובדים לגבי קיום אי-שוויון או מחאות בנושא זכויות אזרח שהשפיעו )לרעה( על הפעילות בעסק. 4. השפעת העסקה מגוונת על הארגון ההשפעות של העסקה מגוונת קשות למדידה מפני שאין די ניטור שיטתי של הגיוון ושל הערכת התקדמות ההעסקה המגוונת ויתרונותיה. כמעט 90% מהחברות המרואיינות שיישמו, או שמיישמות, מדיניות של העסקה מגוונת לא הצליחו לנטר באופן סדיר את השפעתה ( Commission, European 2008(. עם זאת, מהספרות עולה כי העסקה מגוונת משפיעה באופן חיובי על הרווח של החברה, משום שהיא מגדילה את בסיס המיומנויות ואת מגוון הכישרונות בקרב העובדים. בעקבות העסקת עובדים מתוך מאגר רחב יותר של מועמדים, התאגידים יכולים להגדיל את חלק השוק שבו ההרכב האנושי בכוח העבודה שלהם יהיה דומה להרכב האנושי בקרב לקוחות היעד שלהם. לדוגמה, כמה חברות המתמחות במתן שירותים עסקיים, כגון הלוואה למשכנתאות, טוענות שסביר יותר שלוו ים מקבוצות מיעוט יבקשו הלוואה מחברה אם יוכלו לעבוד עם פקיד הלוואות בן המוצא האתני שלהם ( Cleaver, 12.)2003 על-פי המחקר שערכה הנציבות האירופית ב- 0008, 47% מהחברות שיש להן מדיניות העסקה מגוונת אמרו שלמדיניות הייתה השפעה חיובית על העסק שלהן, ו- 09% אמרו שאינן יודעות איזה סוג של השפעה היה למדיניות העסקה מגוונת. להערכת המרואיינים, היתרונות השכיחים ביותר של העסקה מגוונת היו "מוניטין של החברה והדימוי התאגידי שלה", "יכולת למשוך עובדים באיכות גבוהה" ו"יעילות משופרת".

30 מחקר אחר שערכה הנציבות האירופית ב סיכם שהיתרונות העסקיים העיקריים של העסקה מגוונת הם היכולת לגייס ממבחר נרחב יותר של אנשים ולשמר עובדים טובים יותר למשך זמן רב יותר, מודיעין שיווקי טוב יותר, יותר ב נאום, יצירתיות וחדשנות, נקודות מבט מגוונות על סוגיות עסקיות, פתרון משופר של בעיות, שיפור בקבלת החלטות, שיפור ביחסים הקהילתיים, שיפור הדימוי של החברה ועלויות מצומצמות הקשורות לתחלופה ולהיעדרויות. 86% מהעסקים ש סקר האיחוד האירופי דיווחו שלאימוץ המדיניות של העסקה מגוונת יש יתרון עסקי )2009 Greene,.)Kirton & מחקר מוקדם יותר של הנציבות האירופית שנערך ב ובחן את ההשפעות של העסקה מגוונת סיכם שחברות שיש להן מדיניות גיוון מזהות יתרונות המשפיעים על העשייה הכלכלית לטווח הקצר ולטווח הארוך. תרשים 8: היתרונות של העסקה מגוונת לפי דיווחי חברות עם מדיניות פעילה להעסקה מגוונת 8 מקור: סקר חברות של Commission, 2003.European 3 אחוז החברות שציינו שהיתרון חשוב או חשוב מאוד כפי שניתן לראות מהתרשים, כ- 30% מכל החברות אמרו שמדיניות העסקה מגוונת סייעה בכל אחד מההיבטים הבאים: שיפור המוניטין של החברה, משיכת אנשים מוכשרים ביותר ושימורם בארגון, שיפור המוטיבציה והיעילות של עובדים קיימים, שיפור חדשנות/יצירתיות של העובדים, שיפור השירות ללקוח ועזרה בהתגברות על מחסור בעובדים )2003 Commission,.)European ייתכן שבשלבים הראשוניים ביישום העסקה מגוונת, החברה תצטרך להתמודד עם תוצאות שליליות בשל קשיים בשינוי התרבות הארגונית הקיימת, חוסר הבנה של העובדים לגבי היתרונות של גיוון בתעסוקה והבדלים תרבותיים בין העובדים הוותיקים לבין העובדים החדשים בני האוכלוסיות 13

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 - תעסוקה מגוונת Diversity כדאיות עסקית לצד נחיצות חברתית קורס מנהלי אחריות תאגידית פברואר 2012 הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה שותפות עם מעסקים בכלל והמגזר העסקי בפרט להטמעת תפיסת ההעסקה המגוונת ויישומה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות תעסוקה יעל סלייטר יהודית קינג המחקר נערך

ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות תעסוקה יעל סלייטר יהודית קינג המחקר נערך ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות תעסוקה יעל סלייטר יהודית קינג המחקר נערך ביוזמת "תבת" ובמימונה דמ- 14-662 פיתוח קשרי מעסיקים

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

תמורות במשאבי אנוש – ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי

תמורות במשאבי אנוש – ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי 4695 תמורות במשאבי אנוש - ממצאי הסקר השנתי על תפקיד משאבי אנוש מאת: דותן קסטרו, רוניטל רובינשטיין הסקר השנתי אודות תפיסת תפקיד משאבי אנוש בוצע במהלך חודשים נובמבר - דצמבר 2011, לקראת הכנס השנתי ה - 23

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת קידום תעסוקת אנשים עם אוטיזם ותסמונת אספרגר: דוח מסכם להערכת התכנית

ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת קידום תעסוקת אנשים עם אוטיזם ותסמונת אספרגר: דוח מסכם להערכת התכנית ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת קידום תעסוקת אנשים עם אוטיזם ותסמונת אספרגר: דוח מסכם להערכת התכנית הניסיונית בבית אקשטיין ראניה ג'ראר-בשיר דורי ריבקין

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20FAF4F7E9E3E920E4EEF0E4EC2DF7E3ED32>

<4D F736F F F696E74202D20FAF4F7E9E3E920E4EEF0E4EC2DF7E3ED32> תפקידי המנה ל בשנות ה- 2000 פרופ' יעקב קדם - המחלקה להנדסת תעשיה וניהול-שנקר -נשיא מכון הייעוץ והמחקר הבינלאומי- INTEPRO - ראש ההתמחות לניהול אקדמי-מכון מופ"ת תפקידי המנהל מינצברג (1973) 5. תפקיד המחלק

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9EBF820EEF6E5E5E420ECF9EBFA20F2E5F8EBE920E4E3E9EF BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20F9EBF820EEF6E5E5E420ECF9EBFA20F2E5F8EBE920E4E3E9EF BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לשכת עורכי הדין "שכר מצווה" מרץ 2013 אברהם-ויס עו""דדו שרון שוויון הזדמנויות בעבודה נציבת ת"א והמרכז מחוז ישראל 2012 7.8 מיליון תושבים משתתפים בכוח העבודה: 63.9%, אחוז הבלתי

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד