ב"ה ב"ה ב"ה Parshat Emor >> High Court on the Dock The prophet Elijah delivers a scathing rebuke to the High Court, the group of the most respected el

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ב"ה ב"ה ב"ה Parshat Emor >> High Court on the Dock The prophet Elijah delivers a scathing rebuke to the High Court, the group of the most respected el"

תמליל

1 ב"ה ב"ה ב"ה Parshat Emor >> High Court on the Dock The prophet Elijah delivers a scathing rebuke to the High Court, the group of the most respected elders of Israel. Their crime? They failed to wander through the shtetls and teach Jewish children.

2 Opening: The Priests & The Scholars Source 1 Leviticus 21:1 G-d said to Moses: Speak to the priests, the children of Aaron, and say to them: Do not become impure Rashi: Speak to the priests: Speak to the priests and say [the double expression is] for the adults to teach the youngsters. ו י אמ ר ה' א ל מ ש ה א מ ר א ל ה כ ה נ ים ב נ י א ה ר ן ו א מ ר ת א ל ה ם ל נ פ ש ל א י ט מ א ב ע מ יו רש י על הפסוק א מ ר א ל ה כ ה נ ים - א מ ר... ו א מ ר ת, ל ה ז ה יר ג דו ל ים ע ל ה ק ט נ ים. Source 2 This week s Haftorah Ezekiel 44:15, But the priests, the Levites, sons of Zadok, who kept the charge of My sanctuary when the Children of Israel strayed from Me, they shall come near Me to serve Me, and they shall stand before Me to offer Me fat and blood, says the L-rd G-d. They shall teach My people the difference between holy and profane and inform them of the difference between the impure and the pure. They shall adjudicate disputes; they shall judge according to My ordinances, observe My teachings and My statutes in all My appointed times, and sanctify My Sabbaths. ו ה כ ה נ ים ה ל ו י ם ב נ י צ דו ק א ש ר ש מ רו א ת מ ש מ ר ת מ ק ד ש י ב ת עו ת ב נ י י ש ר א ל מ ע ל י ה מ ה י ק ר בו א ל י ל ש ר ת נ י ו ע מ דו ל פ נ י ל ה ק ר יב ל י ח ל ב ו ד ם נ א ם ה' אלוקים ו א ת ע מ י יו רו ב ין ק ד ש ל ח ל ו ב ין ט מ א ל ט הו ר יו ד ע ם ו ע ל ר יב ה מ ה י ע מ דו ל מ ש פ ט, ב מ ש פ ט י י ש פ טו הו, ו א ת ת ו ר ת י ו א ת ח ק ת י ב כ ל מו ע ד י י ש מ רו, ו א ת ש ב תו ת י י ק ד ש ו 2

3 Source 3 Maimonides, Mishneh Torah, Laws of Shmita and Yovel 13:12-13 Why didn t the Levites receive a portion of the Land of Israel and its spoils like their brethren? Because they were set aside to worship G-d, to serve Him and to teach the people His upright paths and righteous judgments, as the verse states: They will teach Your judgments to Jacob and Your Torah to Israel. Therefore, they were set apart from the ways of the world. They do not wage war like the rest of Israel, nor do they inherit or acquire assets through their physical might. Instead, they are G-d s legion, as the verse states, G-d has blessed His legion. G-d provides for them, as the verse states: I am your portion and your inheritance. But not only the tribe of Levi; any person who is motivated and intellectually stimulated to set himself aside and stand before G-d to serve Him, to minister to Him and to know Him, and proceeds straightforwardly as G-d created him, and relieves himself of the yoke of the many concerns which human beings pursue, he is sanctified as holy of holies. G-d will be His portion and heritage forever and will provide what is sufficient for him in this world like He provides for the priests and the Levites. As David declared, G-d is the lot of my portion; You are my cup, You support my lot. ו ל מ ה ל א ז כ ה ל ו י ב נ ח ל ת א ר ץ י ש ר א ל ו ב ב ז ת ה ע ם א ח יו, מ פ נ י ש ה ב ד ל ל ע ב ד א ת ה' ל ש ר תו ו ל הו רו ת ד ר כ יו ה י ש ר ים ו מ ש פ ט יו ה צ ד יק ים ל ר ב ים, ש נ א מ ר )דברים לג י( "יו רו מ ש פ ט יך ל י ע ק ב ו תו ר ת ך ל י ש ר א ל". ל פ יכ ך ה ב ד לו מ ד ר כ י ה עו ל ם. ל א עו ר כ ין מ ל ח מ ה כ ש א ר י ש ר א ל, ו ל א נו ח ל ין ו ל א זו כ ין ל ע צ מ ן ב כ ח ג ו פ ן. א ל א ה ם ח יל ה ש ם ש נ א מ ר )דברים לג יא( "ב ר ך ה' ח ילו ". ו הו א ב רו ך הו א זו כ ה ל ה ם ש נ א מ ר )במדבר יח כ( "א נ י ח ל ק ך ו נ ח ל ת ך ": ו ל א ש ב ט ל ו י ב ל ב ד, א ל א כ ל א יש ו א יש מ כ ל ב א י ה עו ל ם, א ש ר נ ד ב ה רו חו או תו ו ה ב ינו מ ד עו ל ה ב ד ל ל ע מ ד ל פ נ י ה' ל ש ר תו ו ל ע ב דו ל ד ע ה א ת ה', ו ה ל ך י ש ר כ מו ש ע ש הו ה א ל ה ים, ו פ ר ק מ ע ל צ ו ארו ע ל ה ח ש ב ו נו ת ה ר ב ים א ש ר ב ק ש ו ב נ י ה א ד ם, ה ר י ז ה נ ת ק ד ש ק ד ש ק ד ש ים, ו י ה י ה ה' ח ל קו ו נ ח ל תו ל עו ל ם ו ל עו ל מ י עו ל מ ים, ו י ז כ ה לו ב עו ל ם ה ז ה ד ב ר ה מ ס פ יק לו כ מו ש ז כ ה ל כ ה נ ים ל ל ו י ם. ה ר י ד ו ד ע ל יו ה ש לו ם או מ ר )תהילים טז ה( "ה' מ נ ת ח ל ק י ו כו ס י א ת ה ת ו מ יך ג ו ר ל י". 3

4 Part 1: Wandering Judges? ש ה י ה ל ה ם ל ס נ ה ד ר י ג דו ל ה ש ה נ יח מ ש ה, ו יהו ש ע ו פ נ ח ס ב ן א ל ע ז ר ע מ ה ם, ה י ה ל ה ם ל יל ך ו ל ק ש ור ח ב ל ים ש ל ב ר ז ל ב מ ת נ יה ם, ו ל ה ג ב יה ב ג ד יה ם ל מ ע ל ה מ א ר כוב ו ת יה ן, ו י ח ז רו ב כ ל ע י ירו ת י ש ר א ל, יו ם א ח ד ל ל כ יש, יו ם א ח ד ל ב ית א ל, יו ם א ח ד ל ח ב רו ן, יו ם א ח ד ל ירו ש ל י ם, ו כ ן ב כ ל מ קו מו ת י ש ר א ל. ו י ל מ דו א ת י ש ר א ל. Source 4 Midrash, Tana D vei Eliyahu Rabbah, chapter 11 Because the members of the High Court had received wisdom from Moses, Joshua, and Pinchas ben Elazar as well, they should have girded themselves with iron belts, raised up the hems of their clothing, and traveled from town to town one day to Lachish, one day to Beit El, one day to Chevron, one day to Jerusalem, and to all Jewish settlements to teach the people. א ין מ ע מ יד ין ב ס נ ה ד ר ין... א ל א א נ ש ים ח כ מ ים ו נ בו נ ים. מ פ ל ג ין ב ח כ מ ת ה ת ו ר ה ב ע ל י ד ע ה מ ר ב ה. יו ד ע ים ק צ ת מ ש א ר ח כ מו ת, כ גו ן ר פו או ת ו ח ש ב ו ן ו ת קו פו ת ו מ ז לו ת ו א צ ט ג נ ינו ת ו ד ר כ י ה מ עו נ נ ים ו ה ק ו ס מ ים ו ה מ כ ש פ ים, ו ה ב ל י ע בו ד ה ז ר ה ו כ י ו צ א ב א ל ו, כ ד י ש י ה יו יו ד ע ים ל דו ן או ת ם... ו צ ר י ך ל ה ש ת ד ל ו ל ב ד ק ו ל ח פ ש ש י ה יו כ ל ן ב ע ל י ש יב ה. ב ע ל י קו מ ה. ב ע ל י מ ר א ה. נ בו נ י ל ח ש. ו ש י ד עו ב ר ב ה ל ש ו נו ת כ ד י ש ל א ת ה א ס נ ה ד ר ין ש ו מ ע ת מ פ י ה ת ר ג מ ן : Source 5 Maimonides, Mishneh Torah, Laws of High Court, 2:1, 6 High Court appointees must be wise and insightful men, with a comprehensive knowledge of Torah and broad intellectual capacity. They should have some knowledge of other disciplines, e.g., medicine, mathematics, the fixation of the calendar, astronomy, astrology, and also the practices of fortune-telling, magic, sorcery, and the hollow teachings of idolatry, so that they will know how to judge them. An effort should be made that they be white-bearded, tall, and dignified, men who understand subtle matters and who speak most languages, so that they will not need an interpreter. 4

5 >> The Rebbe High Judges or Simple Teachers? The Midrash states in Tana D vei Eliyahu Rabbah: They (the members of the High Court) should have girded themselves and traveled from town to town to teach the people. Now, to be appointed to the High Court, you needed to be wise and insightful, with a comprehensive knowledge of Torah and some knowledge of other disciplines, e.g., medicine, mathematics, the fixation of the calendar, astronomy, astrology, and also the practices of fortune-telling, magic, sorcery and speak most languages. If so, why must the High Court members be the ones to wander through the Jewish settlements to teach Alef Bet etc. and encourage the people to observe Shabbat and the like? How does that role make use of all the knowledge which brought them to be appointed to the High Court? 5

6 Part 2: Full Responsibility Source 6 Judges 19:1, 14-21, 20:1-2, 12-17, In the days when Israel had no king, a Levite man from the foothills of Mount Ephraim took for himself a concubine from Bethlehem of Judah. They traveled until the sun set near Gibeah in Benjamin, and they entered Gibeah to spend the night. He sat down in the street, but nobody invited them home to lodge. Then, one old man returned from his work in the field for the evening. He hailed from Mount Ephraim but resided in Gibeah, although the locals were Benjaminites. He looked up and saw the traveler in the street. The old man said, Where are you headed? Where are you from? He replied, We are traveling from Bethlehem of Judah to the foothills of Mount Ephraim, my hometown. I [previously] traveled until Bethlehem of Judah, and now I am on my way to the House of G-d, but nobody invited me home. I have straw and fodder for our donkeys, bread and wine for myself, your maidservant and the lad with your servants; we lack nothing. The old man said, Peace be to you! I will provide you with everything. Please don t lodge in the street. He brought him into his house and gave fodder to the donkeys. They washed their feet, ate and drank. א ו י ה י ב י מ ים ה ה ם, ו מ ל ך א ין ב י ש ר א ל; ו י ה י א יש ל ו י, ג ר ב י ר כ ת י ה ר-א פ ר י ם, ו י ק ח- לו א ש ה פ יל ג ש, מ ב ית ל ח ם י הו ד ה... יד ו י ע ב רו, ו י ל כו ; ו ת ב א ל ה ם ה ש מ ש, א צ ל ה ג ב ע ה א ש ר ל ב נ י מ ן. טו ו י ס רו ש ם, ל בו א ל לו ן ב ג ב ע ה; ו י ב א, ו י ש ב ב ר חו ב ה ע יר, ו א ין א יש מ א ס ף-או ת ם ה ב י ת ה, ל לו ן. טז ו ה נ ה א יש ז ק ן, ב א מ ן-מ ע ש הו מ ן-ה ש ד ה ב ע ר ב, ו ה א יש מ ה ר א פ ר י ם, ו הו א-ג ר ב ג ב ע ה; ו א נ ש י ה מ קו ם, ב נ י י מ ינ י. יז ו י ש א ע ינ יו, ו י ר א א ת-ה א יש ה א ר ח - -ב ר ח ב ה ע יר; ו י אמ ר ה א יש ה ז ק ן א נ ה ת ל ך, ו מ א י ן ת בו א. יח ו י אמ ר א ל יו, ע ב ר ים א נ ח נו מ ב ית-ל ח ם י הו ד ה ע ד-י ר כ ת י ה ר-א פ ר י ם--מ ש ם א נ כ י, ו א ל ך ע ד-ב ית ל ח ם י הו ד ה; ו א ת- ב ית י הו ה, א נ י ה ל ך, ו א ין א יש, מ א ס ף או ת י ה ב י ת ה. יט ו ג ם- ת ב ן ג ם-מ ס פ ו א, י ש ל ח מו ר ינו, ו ג ם ל ח ם ו י י ן י ש -ל י ו ל א מ ת ך, ו ל נ ע ר ע ם-ע ב ד יך : א ין מ ח סו ר, כ ל-ד ב ר. כ ו י אמ ר ה א יש ה ז ק ן ש לו ם ל ך, ר ק כ ל-מ ח סו ר ך ע ל י; ר ק ב ר חו ב, א ל-ת ל ן. כא ו י ב יא הו ל ב יתו, ויבול )ו י ב ל( ל ח מו ר ים; ו י ר ח צו, ר ג ל יה ם, ו י אכ לו, ו י ש ת ו. 6

7 ...The entire people of Israel from Dan to Beersheba and the land of Gilead gathered as one to the L-rd in Mizpah. Every chief of every tribe of Israel showed up in the assembly of G-d, four hundred thousand sword-wielding foot-soldiers....the tribes of Israel sent men throughout all the clans of Benjamin saying, What is this outrage that has occurred among you? Turn over ruffians and we will kill them, and we will eradicate this evil from Israel. But Benjamin refused to obey their brothers, the People of Israel. The Benjaminites from the cities gathered to Gibeah to wage war against the People of Israel. On that day, the Benjaminites of the cities numbered twenty-six thousand swordsmen, and the Gibeah residents numbered seven hundred choice men. Among them were seven hundred choice left-handed men who could successfully aim a slingstone at a hairbreadth. The men of Israel numbered, excluding Benjamin, four hundred thousand swordsmen, all men of war... Israel set up ambushes around Gibeah. On the third day, the Israelites went up against the Benjaminites, arraying themselves, once again, against Gibeah. The Benjaminites came out to the people, drawing away from the city, and once again began inflicting casualties along the highways which lead to Bethel and to Gibeah, killing thirty Israelites in the field....א ו י צ או, כ ל-ב נ י י ש ר א ל, ו ת ק ה ל ה ע ד ה כ א יש א ח ד ל מ ד ן ו ע ד-ב א ר ש ב ע, ו א ר ץ ה ג ל ע ד-- א ל-ה, ה מ צ פ ה. ב ו י ת י צ בו פ נ ו ת כ ל-ה ע ם, כ ל ש ב ט י י ש ר א ל-- ב ק ה ל, ע ם ה א ל ה ים; א ר ב ע מ או ת א ל ף א יש ר ג ל י, ש ל ף ח ר ב. יב ו י ש ל חו ש ב ט י י ש ר א ל, א נ ש ים, ב כ ל-ש ב ט י ב נ י מ ן, ל אמ ר: מ ה ה ר ע ה ה ז את, א ש ר נ ה י ת ה ב כ ם. יג ו ע ת ה ת נו א ת-ה א נ ש ים ב נ י-ב ל י ע ל א ש ר ב ג ב ע ה, ו נ מ ית ם, ו נ ב ע ר ה ר ע ה, מ י ש ר א ל; ו ל א א בו, ב נ י ב נ י מ ן, ל ש מ ע, ב קו ל א ח יה ם ב נ י-י ש ר א ל. יד ו י א ס פו ב נ י-ב נ י מ ן מ ן-ה ע ר ים, ה ג ב ע ת ה, ל צ את ל מ ל ח מ ה, ע ם- ב נ י י ש ר א ל. טו ו י ת פ ק דו ב נ י ב נ י מ ן ב י ו ם ה הו א, מ ה ע ר ים, ע ש ר ים ו ש ש ה א ל ף א יש, ש ל ף ח ר ב-- ל ב ד מ י ש ב י ה ג ב ע ה, ה ת פ ק דו, ש ב ע מ או ת, א יש ב חו ר. טז מ כ ל ה ע ם ה ז ה, ש ב ע מ או ת א יש ב חו ר, א ט ר, י ד-י מ ינו : כ ל-ז ה, ק ל ע ב א ב ן א ל-ה ש ע ר ה--ו ל א י ח ט א. יז ו א יש י ש ר א ל ה ת פ ק דו, ל ב ד מ ב נ י מ ן, א ר ב ע מ או ת א ל ף א יש, ש ל ף ח ר ב: כ ל-ז ה, א יש מ ל ח מ ה... כט ו י ש ם י ש ר א ל א ר ב ים, א ל- ה ג ב ע ה ס ב יב. ל ו י ע לו ב נ י-י ש ר א ל א ל-ב נ י ב נ י מ ן, ב י ו ם ה ש ל יש י; ו י ע ר כו א ל-ה ג ב ע ה, כ פ ע ם ב פ ע ם. לא ו י צ או ב נ י-ב נ י מ ן ל ק ר את ה ע ם, ה נ ת קו מ ן-ה ע יר; ו י ח ל ו ל ה כ ו ת מ ה ע ם ח ל ל ים כ פ ע ם ב פ ע ם, ב מ ס ל ו ת א ש ר א ח ת ע ל ה ב ית-א ל ו א ח ת ג ב ע ת ה ב ש ד ה, כ ש ל ש ים א יש, ב י ש ר א ל. 7

8 The Benjaminites said, We are beating them once again. But the Israelites said, Let us withdraw and cut them off of the city, to the highways. All the Israelites moved and set themselves in array at Baal-Tamar. The Israelite ambushes came forth out of Maareh- Geba, ten thousand choice Israelite men approaching Gibeah and waging an intense battle. The Benjaminites did not realize that they were approaching misfortune. G-d struck Benjamin before Israel, and the Israelites killed 25,100 Benjaminite swordsmen on that day. לב ו י אמ רו ב נ י ב נ י מ ן, נ ג פ ים ה ם ל פ נ ינו כ ב ר אש נ ה; ו ב נ י י ש ר א ל א מ רו, נ נו ס ה ו נ ת ק נו הו, מ ן-ה ע יר, א ל-ה מ ס ל ו ת. לג ו כ ל א יש י ש ר א ל, ק מו מ מ קו מו, ו י ע ר כו, ב ב ע ל ת מ ר; ו א ר ב י ש ר א ל מ ג יח מ מ ק מו, מ מ ע ר ה-ג ב ע. לד ו י ב או מ נ ג ד ל ג ב ע ה ע ש ר ת א ל פ ים א יש ב חו ר, מ כ ל-י ש ר א ל, ו ה מ ל ח מ ה, כ ב ד ה; ו ה ם ל א י ד עו, כ י-נ ג ע ת ע ל יה ם ה ר ע ה. לה ו י ג ף י הו ה א ת-ב נ י מ ן, ל פ נ י י ש ר א ל, ו י ש ח יתו ב נ י י ש ר א ל ב ב נ י מ ן ב י ו ם ה הו א, ע ש ר ים ו ח מ ש ה א ל ף ו מ א ה א יש : כ ל-א ל ה, ש ל ף ח ר ב. Source 7 Midrash, Tana D vei Eliyahu Rabbah, chapter 11 Should you ask: Why were those seventy thousand people in Gibeah killed? Because the members of the High Court had received wisdom from Moses, Joshua, and Pinchas ben Elazar as well, and they should have girded themselves with iron belts, raised up the hems of their clothing, and traveled from town to town one day to Lachish, one day to Beit El, one day to Chevron, one day to Jerusalem, and to all Jewish settlements to teach the people proper behavior for a year, two and three, until the people were fully settled on their land, so that G-d s name would be praised and sanctified throughout His world. ו ש מ א ת אמ ר או ת ן ש ב ע ים א ל ף ש נ ה ר גו ב ג ב ע ת ב נ י מ ין מ פ נ י מ ה נ ה ר ג ו? ל פ י ש ה י ה ל ה ם ל ס נ ה ד ר י ג דו ל ה ש ה נ יח מ ש ה ו יהו ש ע, ו פ נ ח ס ב ן א ל ע ז ר ע מ ה ם, ה י ה ל ה ם ל יל ך ו ל ק ש ור ח ב ל ים ש ל ב ר ז ל ב מ ת נ יה ם, ו ל ה ג ב יה ב ג ד יה ם ל מ ע ל ה מ א ר כוב ו ת יה ן, ו י ח ז רו ב כ ל ע י ירו ת י ש ר א ל, יו ם א ח ד ל ל כ יש, יו ם א ח ד ל ב ית א ל, יו ם א ח ד ל ח ב רו ן, יו ם א ח ד ל ירו ש ל י ם, ו כ ן ב כ ל מ קו מו ת י ש ר א ל. ו י ל מ דו א ת י ש ר א ל ד ר ך א ר ץ ב ש נ ה ו ב ש ת ים ו ב ש ל ש, ע ד ש י ת י ש בו י ש ר א ל ב א ר צ ם. כ ד י ש י ת ג ד ל ו י ת ק ד ש ש מו ש ל הקב"ה ב עו ל מו ת כ ו ל ן ש ב ר א מ ס ו ף ה עו ל ם ו ע ד סו פו. 8

9 But they did not do so. When they entered the land, everyone retreated to their own vineyards, orchards, and fields, seeking personal tranquility and avoiding exertion. Therefore, as the people of Gibeah were not occupied with Torah and proper behavior, the result was a war where seventy thousand were killed. Who killed them? The blame lies squarely on the shoulders of the High Court which was established by Moses, Joshua, and Pinchas son of Elazar. ו ה ם ל א ע ש ו כ ן. א ל א כ ש נ כ נ סו ל א ר צ ם, כ ל א ח ד ו א ח ד מ ה ם נ כ נ ס ל כ ר מו ו ל י ינו ו ל ש ד הו, ו או מ ר ים ש לו ם ע ל יך נ פ ש י, כ ד י ש ל א ל ה ר ב ו ת ע ל יה ן א ת ה ט ר ח....ל פ יכ ך ב ג ב ע ת ב נ י מ ין ש ל א ה יו ע ס ק ן ב ת ו ר ה ו ב ד ר ך א ר ץ. נ ת ק ב צו ו י צ או ל מ ל ח מ ה ו נ ה ר גו ב ה ם ש ב ע ים א ל ף. ו מ י ה ר ג א ת כ ל א ל ה? ה ו י או מ ר ל א ה ר ג או ת ן, א ל א ה ס נ ה ד ר י ג דו ל ה ש ה נ יח מ ש ה ו יהו ש ע, ו פ נ ח ס ב ן א ל ע ז ר. Source 8 Talmud, Tractate Makot 7a A High Court that employs capital punishment once in seven years is called destructive. Rabbi Eliezer ben Azariah says, even once in seventy years. סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית. רבי אליעזר בן עזריה אומר אחד לשבעים שנה. >> The Rebbe It Is Your Responsibility! The Midrash states in Tana D vei Eliyahu that when the High Court fails to wander through the countryside teaching Torah, they bear responsibility for the death of all those Jews. Meaning, their failure to wander through the settlements and teach Torah gave rise to the possibility that a Jew would come to deserve the death penalty, and then they would be defined as a destructive court not for ruling according to law but for failing to prevent a situation where a Jew deserves the death penalty in the first place, by coming to his town and giving him a proper education. Therefore, whenever a Jew transgresses a prohibition of the Torah, the High Court deserves lashes, and if a Jew transgresses a more serious offence which carries the death penalty, the High Court is called destructive; they are to blame for the death of the Jew! 9

10 Part 3: Gird Yourself >> The Rebbe The Lesson: This is the lesson to every single person: There are those who think that in order that their friends, mechutanim or wife think highly of them, they need to position themselves at the head of the table and bloat themselves as well Occasionally, they will deliver some words of inspiration about Torah study and fulfilling mitzvot. The message is that this has a precedent: The High Court had phenomenal scholars who were proficient in the Talmudic and esoteric realms of Torah. They knew medicine and law (they were doctors and lawyers) and other fields which were necessary to issue rulings. Nonetheless, what is their primary role according to Torah? To gird themselves and to leave Jerusalem, a center of Jewish learning with four-hundred-eighty Torah study halls, and to travel to the villages to educate Jews, protecting them from transgressions which earn the death penalty and from all other transgressions as well. The only behavior that makes one worthy of sitting in the High Court is one that brings life to the world, not the opposite. 12 Tammuz Toras Menachem 5714 pg. 99 מיזם של "משרד השלוחים" נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד שלוחי הרבי במומבאי, הודו