חבל נחלתו סימן מב אמירה לנוכרי בשביעית א. במסכת בבא מציעא (צ ע"א) שאלה הגמרא: `irai`" xn`iy edn :edl :opixn` in,da yece izxt meqg ixkpl mc` ilin ipd Ð

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חבל נחלתו סימן מב אמירה לנוכרי בשביעית א. במסכת בבא מציעא (צ ע"א) שאלה הגמרא: `irai`" xn`iy edn :edl :opixn` in,da yece izxt meqg ixkpl mc` ilin ipd Ð"

תמליל

1 סימן מב א. במסכת בבא מציעא (צ ע"א) שאלה הגמרא: `irai`" xn`iy edn :edl :opixn` in,da yece izxt meqg ixkpl mc` ilin ipd Ð zeay ixkpl dxin` opixn` ik dniqg la`,dliwq xeqi`c,zay oiprl "?`py `l `nlc e`.`l Ð e`l xeqi`c מוסיף רש"י: dxin`" ± zeay ixkpl."opaxcn היינו תוקף האיסור בשבת מדרבנן, על אף שהאמירה היא לעשות איסור תורה. הראשונים השוו את האיסור לכל שאר האיסורים. כתב בעל המאור (ב"מ נב ע"ב): da yece izxt meqg miakek caerl xne`de"."`xnegle `hiyti` `le `ira והיראים (סי' רעד) כתב: x`ype" `xeqi`c ewiz lke ewiza 'it`."`xnegl opaxca והרא"ש (ב"מ פ"ז סי' ו) כתב שהראב"ד הכריע לקולא בכל איסורי תורה פרט לשבת. אמנם הרא"ש עצמו הכריע לחומרא. וכן הראבי"ה (סי' תתקמז), והרמב"ם (הל' שכירות פי"ג ה"ג). בדיני שבת נפסק (שו"ע או"ח סי' שז ס"ה): zeyrl xeq` epi`e,dk`ln epi`y xac" xnel l`xyil xzen,zeay meyn `l` zaya zvwn my didiy `ede ;zaya ezeyrl i"`l e`,daxd jxev xacl jixv didi e`,ileg zaya i"`l l`xyi xne` :cvik ;devn iptn zriwz rewzl xtey `iadl oli`a zelrl,eaxir `ly xvg jxc min `iadl e` ;devn."oixqe` yie ;xrhvnd ea uegxl היינו, אף שאמירה לנכרי שבות הרי באיסורים מדרבנן מקילים עוד יותר, והותר במקום צורך גדול לומר לנכרי לעשות פעולות האסורות לישראל מדרבנן. ואף שיש פוסקים המקילים אף באיסור תורה כבעל העיטור, ויש פוסקים המחמירים אף באיסור דרבנן (עי"ש בנוה"כ לשו"ע), הרי למעשה זו דעת רוב הפוסקים. ב. השאלה היא לגבי שביעית. לפי מסקנת הראשונים לעיל, לגבי מלאכות מן התורה הרי הן אסורות לפחות מספק לחומרא. אולם שביעית בימינו לרוה"פ מדרבנן. וא"כ אף ארבע המלאכות (זריעה, זמירה, קצירה, בצירה) הן מדרבנן, שאר המלאכות בימינו הן תרי מדרבנן. ראשית כיון שהן אסורות אך מדרבנן, ועוד שבימינו שביעית מדרבנן. האם מותר מחמת צורך גדול, או הפסד גדול, או לצרכי מצוה (כגון ישוב א"י) לעשות ע"י נכרי מלאכות האסורות בשביעית מדרבנן? ג. בניגוד לאיסורים אחרים, כגון חסימה או סירוס בהם ישנם לאוים בלבד, בשנה השביעית ישנה מצות עשה מקבילה ללאוין של dzaye"."ux`d נחלקו ראשונים ואחרונים האם מצות העשה מוטלת על העובד בפועל בשדה או על בעל השדה אף אם אחרים עובדים בה. אם מצות העשה מוטלת על העובד בשדה, כאשר אחרים עובדים בשדהו אין בעל השדה עובר, ומצות העשה היא מצות "גברא" כרוב המצוות בתורה. לעומת זאת אם הציווי הוא ששדהו תשבות בשביעית, הרי המצוה היא מצות "חפצא" ועל כן גם אם אדם אחר עובד בה כגון נכרי בעליה עובר באיסור עשה. דוגמא לאיסור כזה הוא חיוב שביתת עבדיו ובהמותיו של אדם בשבת. 224

2 סימן מב עצם זה שהם שייכים לאדם מישראל מחייב את שביתתם ועל כן אף אם נכרי חרש בבהמת ישראל בשבת בעליה עוברים בחיוב השביתה. ישנה דעה שלישית, בין הפוסקים 1 אשר סברה שהעשה של dzaye" "ux`d מוטל על כל ישראל, ולכן אם שדה של ישראל נעבדת בשביעית כל ישראל עוברים ב" dyr ". אולם דעה זו נדחתה ע"י הראי"ה קוק זצ"ל, עי' בקונ' אחרון לשבת הארץ (סי' א). ועל כן צדדי השאלה הן שתי האפשרויות שהובאו לעיל: מצות "`xab" או מצות."`vtg" ד. יש שרצו 2 להביא ראיה מהגמ' בעבודה זרה (טו ע"ב): "`"l `kid lke :iia` deevn mc`c,dcy ixde?xeq` deevn mc`c `l :`"ya,opze,ziriaya edcy zziay lr,oixizn d"ae,ziriaya xip dcy mc` xekni "!dxiaedl lekiy iptn ולכאורה החיוב הוא מוחלט בחיוב שביתת שדהו. אולם לענ"ד אין מכאן כל ראיה, שכן המדובר במוכר כלי עבודת אדמה לאדם מישראל, וממילא הקונה בשביעית קונה לצורך עיבוד שדהו ולא לצרכים אחרים ולו עצמו אמנם נאסר הדבר לכו"ע. בקונטרס "עוללות שביעית" 3 כתב הרצי"ה קוק שהראשונים לא קבעו דעה בנושא בצורה מפורשת, ורק האחרונים ניסו לדייק מדבריהם לכאן ולכאן. הסמ"ג (עשין קמז) 4 ותוס' רבינו אלחנן (ע"ז טו ע"ב) (עפ"י חלק מהאחרונים), מהרש"ל (ב"מ צ ע"א), ערוה"ש (סי' יט סי"ט), מנחת חינוך (מצוה קיב, שכו) סברו שבעל השדה מצווה ששדהו לא תעבד בשביעית, ולכן אין הבדל בין אם הוא עובד בשדה או שנכרי בעל השדה עובר בעשה. מחמת אותה שיטה, יש מהאחרונים שאוסרים השכרת שדהו לנכרי בשביעית אף בהבלעה (קודם השביעית) (יו"ד סי' ד), שו"ת נחפה בכסף (יו"ד סי' ד), שו"ת משיב דבר (ח"ב סי' נו), תורת הארץ (ח"א פ"ו אות' טז, יז), בני ציון (סי' ב), ספר השמיטה (עמ' צא סעי' א). וסיבת האיסור שאם נכרי עובד בשדהו כיון שקנין הגוף של ישראל, הרי הוא עובר בעבודת נכרי בשדהו. ה. הרב זצ"ל (קונטרס אחרון סי' א) מוכיח מלשון הרמב"ם בסה"מ (מ"ע קלה): epeivy","ux`d zcearn zeayl ומתוס' (ע"ז טו ע"ב ד"ה מי) `idyk" (השדה) yi xg` l`xyi cia,"l`xyi rxf m` `ziixe`c xeq` ea וכן מהחינוך (מצ' קיב). שרק כאשר בר חיובא עובד בקרקע עוברים בעשה, אבל אם העובד בה נכרי אין עוברים בעשה. וכ"כ הרצי"ה קוק זצ"ל במאמרו zeller","ziriay ומביא בשם הגאון האדר"ת שכתב על החיוב במצות עשה אף אם נכרי עובד בה כ" mixac."midinzn עפ"י אותה שיטה הסוברת שהאיסור על העובד בעבודת ישראל ולא אם השדה כ"כ הלכות שביעית (זילבר פ"ד סעי' צב) שיש חיוב שביתה כללי על כל ישראל להשבית שדותיהם. כ"כ בספר השמיטה (עמ' צא), פורסם בקובץ "סיני" ושוב בשבת הארץ (השלם). עי' שבת הארץ השלם פ"א ה"א ופ"ד ה"ל

3 נעבדת, כתבו האחרונים שמותר להשכיר לנכרי שדה של ישראל בהבלעה, והם: שו"ת מבי"ט (ח"ב סי' סד), שו"ת מהרי"ט (ח"ב יו"ד סי' נב), פאה"ש (סי' כג סע' טו בי"ש ס"ק לא). ומשמע שאין בעל השדה עובר באיסור כאשר נכרי עובד בשדה ישראל בשביעית. ואעפ"כ אסרו הוראה ישירה לעבודת נכרי בשביעית עצמה משום שכר שביעית. ו. בהכרעה במחלוקת, יש מהאחרונים שפסקו להחמיר. בשו"ת משנת יוסף (סי' מא) סבר ששיטת כל הפוסקים שישנו איסור שביתת הארץ ובעליה עוברים בעשה בכל מקרה שהאדמה נעבדת, והביא משו"ת נחפה בכסף שאם גוי זרע באדמת ישראל הפירות אסורים. כמו"כ הביא מתורת הארץ (ח"א פ"ו אות' א-י, טו-יז) שג"כ סבר כך. ומביא מהחזו"א (שביעית יז, כה) שהיא מחלוקת. עוד כתב בשו"ת משנת יוסף (סוף סי' יב) שבמלאכה לאוקמי אילנא שהותר מחמת הפסד אין עדיפות לנכרי. ובשם הגרשז"א מביא שלא מצינו בפוסקים לעשות השקאה ע"י נכרי. ותולה זאת בשאלה האם עבודות שהותרו בשביעית צריך למעט עד כמה שניתן. ומסיים: la`" l`xyi i"r xeq`yk e` dxenb dk`lna oebk cqtd mewna elit` `l envr l`xyilyk k"`,'cke oli`d seba i"r xzen `di dnl,inwe`l ly xzid liren caer ixkpyk elit`c l"iwc dn itl,ixkp r"n lr l`xyid xaer l`xyi dcya."ux`d dzayec וכן דעת ספר ברית עולם (זילבר, סי' א סעי' סג) שבכל מקום שהתירו מפני הפסד, אם אפשר יש להחמיר ע"י נכרי, la`" dn m` r"v cqtd mewna l`xyi i"r xeq`y "ixkp i"r xzen עכ"ל. ומסתמך על שו"ת מהרי"ל דיסקין (סי' כז אות כד) שכתב להתיר לנטוע בשביעית עצי אקליפטוס ע"י נכרי במקום שהאויר לא טוב וצריך לזככו, ויש לחוש לבריאות הגוף של יושבי המקום דאין שעת דחק גדול מזה. 5 ז. אולם מסקנת הראי"ה קוק זצ"ל שדין אמירה לנכרי בשביעית כדינו בכל המצוות ואסורה אף בשביעית רק מדרבנן. וז"ל: ieb ly dcy oia welig oi`y,mixacd oi`xp" oi`,l`xyi ly dcya mby,l`xyi ly dcyl `ed xeqi`de,caer iebdyk xaer l`xyi xeqi` "dxez ixeqi` lkk zeay (קונ' אחרון סי' א). וכ"כ הגר"י אריאל (באהלה ש"ת ח"ג סי' י, עמ' :(122 dl`ya" ixkpl dxin` ly ef i"r `lewl dkldd drxked ziriaya l"vf wew i"`xbd azky itk,miwqetd iebl dxin`y עמ' רפט) (ח"א di`x zexb`a oke,opaxcn `l` dxeq` dpi` ziriaya `"efgd (סי' יז אות כח) ux` ipcrne (פרק יג)". ומביא הגר"י אריאל את היתר הנטיעה ע"י נכרי של המהרי"ל דיסקין וכן היתר גיזום "חזירים" (שו"ת מהריל"ד סי' כז אות ד) ושירוש עשבים שוטים ע"י חרישה (שם אות יב) כל זאת דוקא ע"י נכרי. וכן מובא שם שהגרנ"ה הלוי התיר עפ"י מהרי"ל דיסקין והגר"ש סלנט עבודות דאורייתא בקרקע שנמכרה לנכרי ע"י נכרי. העוקב אחרי דבריו של המהרי"ל דיסקין יראה שבמפורש היקל ע"י נכרי ולא משום בריאות אלא שעת הדחק בעבודות דרבנן ולא כמש"כ המשנת יוסף

4 סימן מב ח. ראיה להקל יש מהמשנה במסכת שביעית (פ"ג מ"א) בה נאמר: izni`n" icaer ewqtiyn zezty`l milaf oi`iven."dcear וכתב על כך המגן אברהם (או"ח סי' רמד): azk `"n ziriayc b"tr Ð migxe`l" opiyiig `lc inlyexid `iany h"iez ipal `l` oird zi`xn iptn miaye mixaerl."`"rxz 'iqqr eliwd ziriayac l"ve exir והביא דבריו בתו"ח (שביעית פ"ג מ"א). ובאר המשנה ראשונה (שביעית פ"ג מ"א): lafd envrn l`xyi `ivenyk `wec d`xp" ixkpd m` la`,o`k epzpy onfd mcew xeq` epi`c oeik ixy l`xyi zegilya e`iven yginl `kil ixkpae oir zi`xn meyn `l` d"`lae...`iven `ed ely dcyly exn`iy mixaerl eyg `l `kdc ith liw ziriay enk eyyg mzde oir zi`xn iptn miaye l"pe.liw ziriayc mdxa` obnd wligy q"cn `l` epi` ziriaya leaifc meyn..."k"k oir zi`xna exingd `l q"cae מבואר בדבריהם שהקילו בהוצאת זבלים בשביעית שאסורה משום מראית עין ומותר לעשותה ע"י נכרי. וכן בשו"ת אור לציון (שביעית פ"ב סי"ג) התיר עקירת עשבים המפריעים למעבר או לצורך בניה במקום ע"י נכרי. וכן נראה מדברי הראשל"צ הר"א בקשי דורון בענין נטיעה בשביעית ע"י נכרי לצורך ישוב א"י (שו"ת בנין אב ח"ג סי' מא). ט. עפ"י הכרעת גדולי אחרוני דורנו שאיסור אמירה לנכרי בשביעית הוא ככל איסורי תורה ואין הוא איסור,"`vtg" יש ללמוד לגבי מלאכות האסורות מדרבנן, שמחמת הפסד או צרכי מצוה, אע"פ שעשייתן אסורה ע"י ישראל מדרבנן, הרי מותר לעשותם ע"י נכרי. והדבר יכול להילמד מדיני שבת שבאיסורים מדרבנן הותר ע"י נכרי מטעמי הפסד, וא"כ ק"ו לגבי איסורי דרבנן בשביעית שכל חיובם בימינו הוא תרי דרבנן. לדוגמא, הרב זצ"ל סבר שמלאכה לאוקמי פירא אסורה שכן: dn" jxev `edy zexit z` dxiwtdy dxez driwtd zexitd "mdn milrad ci dwlqe,lkl ziriay (שבה"א פ"א הט"ז). אולם לפי המבואר כאן, נראה שע"י נכרי יהא מותר לעשות לצורך אוקמי פירא במידה ולא יהיו לעץ פירות בהפסד גדול. ואף שאנו נוהגים להקל באוקמי פירא מכח הוראת החזו"א, היתר זה ברור יותר אף לדברי הרב זצ"ל. וכן כל המלאכות שמנה הרמב"ם (הל' שמיטה ויובל פ"א ה"ה) שיש בהם אברויי: wxti `le,zepli`d on zleaid jezgi `le" z` wa`i `le,miyaid micade oilrd zeniy ick eizgz oyri `le,wa`a ezxnv yiy xaca zerihpd z` jeqi `le,zrlezd `edyk serd eze` lk`i `ly ick `ndef el `le,oze` aewpi `le,oibtd z` jeqi `le,jx `le,mze` mehwi `le,zerihpd z` jexki,oli`d zcear lk x`y oke zepli`d z` bqti eze` oikn ziriaya el`n zg` dyr m`e."zecxn zkn נראה שאם יש בהם צורך גדול או הפסד גדול, מותר לעשותם ע"י נכרי. וניתן ללמוד זאת מתשובת המהרי"ל דיסקין (סי' כז) שבכמה מקומות התיר ע"י נכרי. ולעומת זאת מלאכת נטיעה או הברכה או הרכבה כתב המהרי"ל דיסקין (שם אות כב) שאין להתיר אף ע"י נכרי (אף שנטיעת עץ סרק שהיא מדרבנן התיר בשעת הדחק). והסיבה ברורה, כיון שאין בהם עתה צורך ונטיעתם או המלאכות האלו לא 227

5 נועדו לצורך פירות השביעית אלא לפירות שיגדלו בשנים אחר השביעית. י. נלענ"ד שהסיבה שחלק מהפוסקים נמנעו להסתמך על היתר זה נובעת מהסתמכות על הדעה הסוברת שיש איסור תורה במלאכות ע"י נכרי בשדה ישראל בשביעית כמבואר לעיל. אולם כיון ששמיטה בזה"ז מדרבנן וכיון שגדולי הפוסקים הכריעו שלא כדעה זו, נראה שבשאלות שעולות בשמיטה במלאכות האסורות מדרבנן כגון בשאלות על עבודות שאינן חקלאיות או שלא לשם מטרות חקלאיות, או כאלה שנוצרו בגלל תקלות כגון מלוי אדמה בבורות או חריצים עמוקים, יש להסתמך ולהורות כן למעשה. 6 שאלה סימן מג בכורות מסופקים תשובה מגדל יהודי של כבשים ועזים לא ידע כלל מענייני בכורה בבהמות. במשך שנים גדלו בעדרו אילים ותיישים בכורות ללא שום מעשה מצדו וללא שום בקרה ורישום. במשך השנים חלק מהזכרים הושארו לשם רביה והגדלת העדר, ולגבי שאר הזכרים היה מוכר את התיישים לערבים לאכילה, ואת האילים-כבשים ליהודים וערבים. לאחר כעשרים שנה מהקמת העדר הצטרף כשותף מגדל נוסף שמתכונן למכור את האמהות לגוי לפני ההמלטה. למה הוא צריך לחשוש, ומה עליו לעשות כדי שלא יהיה שום חשש איסור בעדרם המשותף מכאן ולהבא? א. אם המדובר בבכורות שלא נפל בהם מום, הרי הבכורות קדושים ואסורים בגיזה ועבודה ואסורים בהרבעה. מקור ההלכה במצוה מפורשת מן התורה (דברים טו, יט-כא): lk" xy` xekad 'dl yicwz xkfd jp`vae jxwaa clei xeka fbz `le jxey xkaa carz `l,jidl` dpya dpy eplk`z jidl` 'd iptl.jp`v didi ike.jziae dz` 'd xgai xy` mewna epgafz `l rx men lk xer e` gqt men ea xedhde `nhd eplk`z jixrya.jidl` 'dl."li`ke iavk ecgi ונאמר בספרי (דברים פיס' קכד): llkn" febz `le jxey xekaa cearz `l xn`py dfiba xeq` xekady cnln jp`v xeka באתר האינטרנט של הרה"ג יעקב אריאל שליט"א ענה שאם יש צורך אמיתי בפעולת ניכוש היא מותרת ע"י ישראל, במידה וריסוס וכיסוח העשביה אינם יעילים, לעומת זאת אם אין צורך הכרחי אסור אף ע"י נכרי. ולענ"ד, מותר ע"י נכרי אף בניכוש, וכ"ש אם הנכרי הוא קבלן שבא מעצמו ומעדיף דוקא לנכש ולא לרסס או לכסח. ונראה שפעולתו בניכוש עדיפה מבחינה היתרה ההלכתי על פעולת ישראל בריסוס וכיסוח

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

מדריך שמיטה לחקלאים המשרד לשירותי דת ועדת השמיטה משרד החקלאות ופיתוח הכפר שנת שמיטה תשע ה

מדריך שמיטה לחקלאים המשרד לשירותי דת ועדת השמיטה משרד החקלאות ופיתוח הכפר שנת שמיטה תשע ה מדריך שמיטה לחקלאים המשרד לשירותי דת ועדת השמיטה משרד החקלאות ופיתוח הכפר שנת שמיטה תשע ה פסיקה הלכתית עפ י פסקי הרבנות הראשית לדורותיה: הרב הגאון יעקב אריאל שליט א מכון התורה והארץ: הרב יהודה הלוי עמיחי

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\341\370\372.doc)

(Microsoft Word - \347\345\341\370\372.doc) נאסף ונלקט בסייעתא דשמיא ע"י ישראל יצחק הלוי איצקוביץ 03-6167043 מבוא להלכות ברכות úåëøá úåëìä ãåîìì áåéçä `la dfd mlerd on dpdpd lke,dkxa ila dfd mlerd on dpdiy mc`l el xeq` icil `eai `ly ick zekxa epcnlie...

קרא עוד

á

á וחידו"ת סווגיות ביני עמודי שנתלבנו הכוללים ברשת יעקב" "מנחת ע"ש ז"ל יעקב שוקרון רבי אלעד לכבוד ידידנו היקר יו"ל שוקרון הי"ו אברהם הרב שמחת בר המצוה לבנו לרגל נ"י אריה הבה"ח הגדול תשע"ב שבת עיצוב ועימוד:

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

G 1-64

G 1-64 אייגנר דוד הרב ועריכה: כתיבה עמיחי יהודה הרב הלכתית: הדרכה מקצועית: הדרכה קניגסוולד גבי ד"ר החקלאית') 'החקלאית (רופא זמיר שמואל ד"ר הוטרינריים) השירותים ראשי (רופא אשקלון והארץ התורה מכון והארץ התורה מכון

קרא עוד

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: ל"ט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - "חמדת

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: לט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - חמדת 1 הקדמה ל"ט אבות מלאכה המושג " מ ל א כ ה " ב ש ב ת המקור הראשון בתורה לאיסור מלאכה בשבת הוא פסוק בעשרת הדברות - ו יו ם ה ש ב יע י ש ב ת ל ה' א ל ה יך ל א ת ע ש ה כ ל מ ל אכ ה יך. א ת ה ו ב נ ך ו ב ת ך

קרא עוד

. ' ' ' : [ " :' ( [ " ( : ' [ ( [ : ' " ' ( ) [ " [ ( " ( : [ ( ) " ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. :

. ' ' ' : [ :' ( [ ( : ' [ ( [ : ' ' ( ) [ [ ( ( : [ ( ) ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. : . ' : :' " : ' : ' ) " : ) : '. :. :. :.. :. :. ) (. :.. [ :. ' [ [ ' : '. :. :. :. : [. :. : '. ) :. :. [ :. :. :. : '. ) (. :. [ :. ] [ [ [ :.. :.. : :. : '. :. :. :. :. :. :. : [. :. :. :. :. ) (. :.

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

מפר ד"ס התורה ומ דה החסי דות ע ל התורה אמרות טהורות אמירה appleעימה ע לי יח מות appleערך ויצא לאור בסייעתא ד מיא ע"י מערכת "ע לים לתרופה" אappleטווערפען טבת ת ע"ט לפ" תרומה - אמרות טהורות פרשת תרומה úåøåäè

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

סימן י"א טבילה במקווה לאישה בימי אבלה סימן י"א - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול ב

סימן יא טבילה במקווה לאישה בימי אבלה סימן יא - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול ב סימן י"א - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול במקווה. על אף שיחסי אישות אסורים בימי השבעה, הטבילה תאפשר לה ולאיש ה להיות מותרים בחיבוק ומגע

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

137 פרשת וישלח תשע"ג במאמר השבוע נדון ביסוד העניין של הגעה למצוות: מה קובע הגעת ילד לחובת מצוות - גיל או בגרות גופנית? האם יש משמעות לכל אחד מאלו בנפר

137 פרשת וישלח תשעג במאמר השבוע נדון ביסוד העניין של הגעה למצוות: מה קובע הגעת ילד לחובת מצוות - גיל או בגרות גופנית? האם יש משמעות לכל אחד מאלו בנפר 137 פרשת וישלח תשע"ג במאמר השבוע נדון ביסוד העניין של הגעה למצוות: מה קובע הגעת ילד לחובת מצוות - גיל או בגרות גופנית? האם יש משמעות לכל אחד מאלו בנפרד? האם אפשר לחלק את תחולת הגדלות בין מצוות ונושאים

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

מנשה צימרמן / הוצאה גרועה מלאכה ב. תוכן: א. המושג 'מלאכה גרועה' שתי הבנות במושג מלאכה שתי הבנות במושג מלאכה גרועה הבנה נוספת במושג מלאכה גרועה ב. שיטת

מנשה צימרמן / הוצאה גרועה מלאכה ב. תוכן: א. המושג 'מלאכה גרועה' שתי הבנות במושג מלאכה שתי הבנות במושג מלאכה גרועה הבנה נוספת במושג מלאכה גרועה ב. שיטת מנשה צימרמן / הוצאה גרועה מלאכה ב. תוכן: א. המושג 'מלאכה גרועה' שתי הבנות במושג מלאכה שתי הבנות במושג מלאכה גרועה הבנה נוספת במושג מלאכה גרועה ב. שיטת תוס' מלאכת הוצאה לתוס' תוס' הולך לשטתו - ראיות מהסוגיות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

Microsoft Word - גליון 110

Microsoft Word - גליון 110 - גיליון תורני בענייני מצוות התלויות בארץ וכשרות המזון גליון / 110 תשרי חשון תשע"ד מצוות התלויות בארץ הלכות הנוהגות בהתיישבות חרקים במזון מן החי ומן הצומח כשרות המזון תנובות שדה קובץ דו חודשי בהוצאת: המכון

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

Microsoft Word - S10.DOC

Microsoft Word - S10.DOC מפתח ההלכות רסז. דיני התפילה בערב שבת. רסח. דין הטועה בתפילת השבת. רסט. דין הקידוש בבית הכנסת. רע.לומר משנת 'במה מדליקין'. רפא. שלא יכרע ב- 'ולך אנחנו מודים'. רפב.קריאת התורה והמפטיר בשבת. רפג. למה אין

קרא עוד

הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי The Civil Legal Aid Clinic in Jewish Law Tribunals ממון ודין פסקי דין של בתי

הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי The Civil Legal Aid Clinic in Jewish Law Tribunals ממון ודין פסקי דין של בתי הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי The Civil Legal Aid Clinic in Jewish Law Tribunals ממון ודין פסקי דין של בתי דין לממונות Law and commerce: Jewish Law Tribunals

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

Microsoft Word - Tal

Microsoft Word - Tal לפני עיוור בדבר הנתון במחלוקת הפוסקים ה מאת: שמואל טל א. ראיות האחרונים שאין לפני עיוור כשהמוכשל סומך על המתירים והקשיים שבהן ראובן שנוקט שיש איסור בדבר האם יכול לתתו לשמעון שסומך על המקילים יש לדון אם

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

TEMP

TEMP חוק לישראל עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על פי סדר חוקי מדינת ישראל בעריכת נחום רקובר יצירת המחילה ברוך כהנא מורשת המשפט בישראל ירושלים 2016 יוצא לאור בסיוע משרד החינוך והתרבות

קרא עוד

TEMP

TEMP חוק לישראל עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על פי סדר חוקי מדינת ישראל בעריכת נחום רקובר עניינים שונים במחילה ברוך כהנא מורשת המשפט בישראל ירושלים 2016 יוצא לאור בסיוע משרד החינוך

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

Project2:Layout 1.qxd

Project2:Layout 1.qxd יציאת הכהן ליטול ידים כשיש מנין מצומצם בס"ד, קיץ תשע"ד לכבוד ידידי הנאמן אשר כל ישראל צמאים לשתות מימיו בהלכה ובאגדה, יצחק צולטאן נ"י, מרא דאתר "הלכיפידיה", יפוצו מעיינותיך חוצה ותזכה להוציא לאור את כל

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

א בענין יציאה בחוטי שיער - סימן ש"ג הערות בדברי אחד מבני החבורה בגליון נ"ה, בענין יציאה בתכשיטים, ובדברי הרב שאול אסולין שם, בענין חשש דלמא שלפא בפאה

א בענין יציאה בחוטי שיער - סימן שג הערות בדברי אחד מבני החבורה בגליון נה, בענין יציאה בתכשיטים, ובדברי הרב שאול אסולין שם, בענין חשש דלמא שלפא בפאה א בענין יציאה בחוטי שיער - סימן ש"ג הערות בדברי אחד מבני החבורה בגליון נ"ה, בענין יציאה בתכשיטים, ובדברי הרב שאול אסולין שם, בענין חשש דלמא שלפא בפאה נכרית מבוא בגליון נ"ה עמ' פ' הובאו דברי אחד מבני החבורה,

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

עלון המשפט ביה"ד "נתיבות חיים" שע"י מוסדות מענה שמחה י-ם בנשיאות הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליט"א פנים מאירות 1 י-ם טל: פסקי דינים שכירות פוע

עלון המשפט ביהד נתיבות חיים שעי מוסדות מענה שמחה י-ם בנשיאות הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליטא פנים מאירות 1 י-ם טל: פסקי דינים שכירות פוע ביה"ד "נתיבות חיים" שע"י מוסדות מענה שמחה י-ם בנשיאות הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליט"א פנים מאירות 1 י-ם טל: 02-5023637 פסקי דינים שכירות פועלים ב - חזרת המעסיק אחרי התחלת המלאכה הרב יוסף פליישמן שליט"א

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כפייה על מצוות כיבוד אב ואם. תלמוד-תורה מול כיבוד אב

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

מחלוקת הגאונים בגדר בין השמשות - יוסף מימון. מאורנו ח

מחלוקת הגאונים בגדר בין השמשות - יוסף מימון. מאורנו ח מחלוקת הראשונים בגדר בין השמשות 137 מחלוקת הראשונים בגדר בין השמשות יוסף מימון פתיחה אמרו חז"ל: "בין השמשות, ספק מן היום ספק מן הלילה". ישנם הרבה נפקא-מינות הלכתיות לזמני היום, לכן חשוב להגדיר את זמן המעבר

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

Microsoft Word - חלק א סימן לט.rtf

Microsoft Word - חלק א סימן לט.rtf סימן לט גדר איסור מלאכה באבל, ובדין מלאכת אשתו. ראשי פרקים א.איסור מלאכה באבל- שלושה או שבעה? ב.איסור מלאכת בניו ועבדיו. ג.בגדר איסור "מלאכתו". ד.גדר האיסור בחנות של שותפים אליבא דהראב"ד. ה.בגדר הנ"ל לשיטת

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

עיטורי ירושלים הגיור במסורת הרבנות ישיבת עטרת ירושלים תמוז תשע"ג גליון מספר 82

עיטורי ירושלים הגיור במסורת הרבנות ישיבת עטרת ירושלים תמוז תשעג גליון מספר 82 עיטורי ירושלים הגיור במסורת הרבנות ישיבת עטרת ירושלים תמוז תשע"ג גליון מספר 82 2 עיטורי ירושלים תוכן 3 מדברי מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק בענין הגיור 11 קורות רבינו הרב צבי יהודה הכהן קוק על הגיור הרב שלמה

קרא עוד

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ תוכן העניינים א. מספרים מכוונים על ציר המספרים................. ב. השוואת מספרים

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

תפילות ראש חודש הלכות מפתח ההלכות תכא. קריאת 'ובראשי חדשיכם' קודם פסוקי דזמרה. תכב. סדר התפילה והלל בראש חודש. תכג. סדר קריאת התורה בראש חודש. תכה. די

תפילות ראש חודש הלכות מפתח ההלכות תכא. קריאת 'ובראשי חדשיכם' קודם פסוקי דזמרה. תכב. סדר התפילה והלל בראש חודש. תכג. סדר קריאת התורה בראש חודש. תכה. די תפילות ראש חודש הלכות מפתח ההלכות תכא. קריאת 'ובראשי חדשיכם' קודם פסוקי דזמרה. תכב. סדר התפילה והלל בראש חודש. תכג. סדר קריאת התורה בראש חודש. תכה. דיני ראש חודש שחל להיות בשבת. תכו. ברכת הלבנה וזמנה.

קרא עוד

Nezer19

Nezer19 gqtoaxwae zepaxwaohw ixcbae,ohwadnexz inelyz oipra l"wevfoif`x sqeiiax oe`bd l"wevf oif`x sqei iax oe`bd ñðéååã Y áåùèàâåøî "çðòô úðôö" ìòá 'dxezd xfp' eizece` d`x,'iaeyh`bexd' eiepika rcepd) wqpieecn

קרא עוד

Microsoft Word - çåáøú èå áùáè.doc

Microsoft Word - çåáøú èå áùáè.doc 1 יו"ל בסיוע ארגון אחינו טל: 1-800-20-18-18 2 בס"ד פרק א' ראש השנה לאילנות? חמשה עשר בשבט- ראש השנה לאילן. למאי נפקא מינה.1.2 מעשרים שנה.3.4 לענין מעשרות: הואיל והמעשרות אינם שוים בכל שנה (כפי שנלמד בהמשך)

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

PNIM 1-288

PNIM 1-288 תרומת כליה הלכה - רפואה - מעשה ישי שריג בוחן כליות ולב ישי שריג עריכה: האלי סולומון עימוד: אברהם כהן נדפס בישראל, תמוז ה'תשע"ח יולי 2018 הספר יוצא לאור בשיתוף עמותת 'מתנת חיים', טל: 02-5000755 לפניות בנושא

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

כתב עת תורני בענייני חברה, משפחה, דת ומדינה מ גיליון זה מוקדש לזכרו של הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

כתב עת תורני בענייני חברה, משפחה, דת ומדינה מ גיליון זה מוקדש לזכרו של הרב דר אהרן ליכטנשטיין זצל כתב עת תורני בענייני חברה, משפחה, דת ומדינה מ גיליון זה מוקדש לזכרו של הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין זצ"ל צ הר כתב עת תורני בענייני חברה, משפחה, דת ומדינה כתב העת יוצא לאור בתמיכתן של קרן תקווה וקרן מיימונידיס

קרא עוד

א

א הקדימו נעשה לנשמע.רמב"ם הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ג' וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם, מי שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכן

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

נשים ותלמוד תורה - האסור והמותר

נשים ותלמוד תורה - האסור והמותר נשים ותלמוד תורה מו"ר הרב דב ליאור ראשי פרקים: 1. יסודות הלכה זו 2. עיקר ההקפדה לימוד גמרא בעיון 3. הליכה בדרך הסלולה על פי חז"ל 4. הדברים שאשה חייבת בלימודם 5. סיכום יסודות הלכה זו 1 מקור הסוגיה של לימוד

קרא עוד

מו"ר הרב מיכאל שמשון רוזנצוייג שליט"א ראש ישיבה וראש המכון הגבוה לתלמוד ע"ש ברן בענין טיבו של איסור ריבית דאורייתא: הקדמה לפרק איזהו נשך א. החידוש של

מור הרב מיכאל שמשון רוזנצוייג שליטא ראש ישיבה וראש המכון הגבוה לתלמוד עש ברן בענין טיבו של איסור ריבית דאורייתא: הקדמה לפרק איזהו נשך א. החידוש של מו"ר הרב מיכאל שמשון רוזנצוייג שליט"א ראש ישיבה וראש המכון הגבוה לתלמוד ע"ש ברן בענין טיבו של איסור ריבית דאורייתא: הקדמה לפרק איזהו נשך א. החידוש של איסור ריבית האיסור להלוות ממון בריבית, שמופיע בתורה

קרא עוד

1

1 www.ybm.org.il האם מכריע הרמב"ם תמיד במחלוקות שבתלמוד? הרב איתמר ורהפטיג הרמב"ם בהקדמתו למשנה תורה כותב שהוא מכנס את התורה שבעל-פה, ונמצא שאדם קורא 1 אולם הרמב"ם לא גילה לנו את מקורותיו, וכידוע יש בתורה

קרא עוד

המעשר והתרומה

המעשר והתרומה ספר המעשר והתרומה 4 יכיל בו בל הלכות תרומות ומעשרות הנוהגות בזמן הזה פרטיהן לכל ודקדוקיהן מ י ר ס ד עלפי הכרעת הרמב"ם ז"ל, טור ושלחן ערוךיודה דיעהסימן של"א ושארפוסקים המפורסמים להלכה עם מראה מקומות וציונים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

נשיאת כפים כהלכתה

נשיאת כפים כהלכתה ההלכות קיצור הבסיסיות ומקורותיהם בפוסקים עדיין לידיעת הלומד הליקוט הזה באמצע שיפוץ יסודי. אפשר למצוא את המקורות בשו"ע ובאחרונים. ובע"ה נרחיב ונפרש כל שאפשר בליקוט כל המקורות בעתיד. הצב"י מרדכי הלל ג'וו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

2 מורות משוחחות זו עם זו

2 מורות משוחחות זו עם זו שיחה א: 11 שיחות נפרדות המורה רבקה: הגידי נא לי! הרי היית חובשת פאה! למה עברת למטפחת, אני שמה לב בזמן האחרון שאת חובשת אך ורק מטפחת?! המורה שרה: א א לא עשיתי את זה סתם ככה! א זה סיפור שלם מורכב וארוך!

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

האם מי ש''הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה'' מותרת לכהן? תשובה בענין מעמדה של אישה שנולדה מאב יהודי ומאם שהתגיירה כאשר הייתה מעוברת ממנה. האם היא מותרת

האם מי ש''הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה'' מותרת לכהן? תשובה בענין מעמדה של אישה שנולדה מאב יהודי ומאם שהתגיירה כאשר הייתה מעוברת ממנה. האם היא מותרת האם מי ש''הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה'' מותרת לכהן? תשובה בענין מעמדה של אישה שנולדה מאב יהודי ומאם שהתגיירה כאשר הייתה מעוברת ממנה. האם היא מותרת להנשא לכהן? האם ילדיהם נחשבים לחללים? מאת הרב ריבון

קרא עוד

עם, ארץ, חירות עם, ארץ, חירות יותם משה הלפרין תובנות על כלכלת הדרור בארץ ישראל הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא מוטיב מרכזי במקרא, החל מברית בין הבתרי

עם, ארץ, חירות עם, ארץ, חירות יותם משה הלפרין תובנות על כלכלת הדרור בארץ ישראל הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא מוטיב מרכזי במקרא, החל מברית בין הבתרי יותם משה הלפרין תובנות על כלכלת הדרור בארץ ישראל הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא מוטיב מרכזי במקרא, החל מברית בין הבתרים, דרך יציאת מצרים ולאורך הנדודים במדבר עד לכניסה לארץ. קשר זה כה פשוט עד שלרוב אנו

קרא עוד

65 פרשת קרח תשע"א התפקידים השונים של כהנים ולויים, העולים בפרשת השבוע בהקשר מרד קרח ועדתו, מכוונים אותנו לדון במאמר השבוע במצווה המשתפת את שתי הקבוצות

65 פרשת קרח תשעא התפקידים השונים של כהנים ולויים, העולים בפרשת השבוע בהקשר מרד קרח ועדתו, מכוונים אותנו לדון במאמר השבוע במצווה המשתפת את שתי הקבוצות 65 פרשת קרח תשע"א התפקידים השונים של כהנים ולויים, העולים בפרשת השבוע בהקשר מרד קרח ועדתו, מכוונים אותנו לדון במאמר השבוע במצווה המשתפת את שתי הקבוצות: נטילת ידי הכהנים על-ידי לויים. מה גדר מצווה זו? האם

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד