3 מועד קיץ מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות קיץ תשפ"א, 2021 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: נספח 1 מאמרים נספחים: נספח 2 דף עזר לנבחן שים לב:

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "3 מועד קיץ מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות קיץ תשפ"א, 2021 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: נספח 1 מאמרים נספחים: נספח 2 דף עזר לנבחן שים לב:"

תמליל

1 3 מועד קיץ מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות קיץ תשפ"א, 2021 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: נספח 1 מאמרים נספחים: נספח 2 דף עזר לנבחן שים לב: בבחינה זו יש הנחיות מיוחדות. יש לענות על השאלות על פי הנחיות אלה. עברית: הבנה, הבעה ולשון הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שלוש שעות. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני חלקים. ב. 50 נקודות הבנה והבעה חלק ראשון 50 נקודות לשון חלק שני פרק א: שם המספר, אותיות השימוש ומילות היחס * יש לבחור באחד הפרקים פרק ב: תחביר פרק ג: מערכת הצורות סך הכול 100 נקודות ג. חומר עזר מותר בשימוש: דף עזר לנבחן )נספח 2(. ד. הוראה מיוחדת: יש לענות על השאלות בגוף שאלון זה לפי ההוראות. שים לב: בסוף הבחינה מצורפים דפי טיוטה לשימושך. אין להוסיף דפים אחרים למחברת הבחינה. ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. בהצלחה! /המשך מעבר לדף/

2 4 חלק ראשון הבנה והבעה )50 נקודות( קרא את המאמרים 3-1 שבנספח 1 המצורף, וענה על כל השאלות 6-1 שלפניך. הקפד על כתב ברור, על כתיב נכון, על כללי הדקדוק ועל פיסוק הגיוני. )3 נקודות( מהו הנושא המשותף לשלושת המאמרים שקראת? הקף את התשובה הנכונה. 1. החלפת כינוי הגוף הניטרלי בעברית ללשון נקבה )1( ההבחנה המגדרית בשפה העברית )2( תרומתה של התנועה הפמיניסטית לעברית )3( שינויים מכוונים הפוגעים בהתפתחות העברית )4( כותב מאמר 1, יהודה איזנברג, מפרט במאמרו את הדרכים לקידום שפה שוויונית, שבהן משרד החינוך א. 2. מציע לפנות לתלמידים. )3 נקודות( ל שם מה מפרט איזנברג במאמרו את הדרכים האלה? הקף את התשובה הנכונה. כדי להצדיק את עמדת התנועה הפמיניסטית. )1( כדי להשוות אותן לדרכים שהוא מציע. )2( כדי לפסול אותן ולחזק את עמדתו. )3( כדי לבחור מהן את הדרך הטובה ביותר. )4( ציין הבדל אחד בין הדרכים שהציע משרד החינוך לקידום שפה שוויונית בעברית )על פי מאמר 1( ובין הדרכים ב. )4 נקודות( לקידום שפה שוויונית בשפות אחרות במדינות כמו שוודיה וספרד )על פי מאמר 2, פסקה ח(. /המשך בעמוד 5/ עמוד 4

3 5 שני המאמרים 1 ו 2 שקראת הם מאמרי עמדה, ובהם כל כותב מתייחס לטענות נגד של אחרים. א. 3. )4 נקודות( ציין בנוגע לכל מאמר מי הם "האחרים" שהכותב מתייחס לטענותיהם. מאמר 1: מאמר 2: )5 נקודות( נסח את טענת הנגד של "האחרים" הנזכרים במאמר 1. ב. 4. לפניך ציטוט מפסקה ד במאמר 1: "השימוש בלשון רבים מ ק ה ה את תחושת האפליה לעומת השימוש בלשון יחיד בצורת זכר". מה עשויה להיות דעתה של כותבת מאמר 3, רונית גדיש, על משפט זה? הסבר את קביעתך, וצטט הוכחה מדבריה. )6 נקודות( 5. לפניך קטע מכתבה שפורסמה בעיתון. "משרד החינוך בוחן את האפשרות להפסיק את השימוש בלשון זכר יחיד בבחינות הבגרות, וחלופות שונות נבדקות. בחודשים האחרונים נערכו במשרד כמה דיונים בנושא. בצד תמיכה עקרונית במהלך נראה כי יש גם כמה גורמים בתוך המשרד אשר מתנגדים לו". )מעובד על פי קשתי, א' )21/8/2020(. הארץ. אוחזר מ ).haaretz.co.il כתוב מה עשויה להיות דעתה של כותבת מאמר 2, דפנה איזנרייך, על כוונתו של משרד החינוך למצוא חלופה לשימוש בלשון זכר יחיד בבחינות הבגרות. נמק את קביעתך על פי מאמרה. )5 נקודות( /המשך בעמוד 6/ עמוד 5

4 6 6. מטלת כתיבה )20 נקודות( השפה העברית מבחינה בין זכר לנקבה. כיום החברה מו דעת יותר לשוויון בין המינים, ולכן עולה הדרישה לפעול באופן מכו ון למען שפה שוויונית יותר. השנה ביום העברית התעורר דיון ציבורי בדרישה זאת. כתוב סקירה ובה תציג את העמדות השונות בנוגע לדרישה לפעול באופן מכו ון למען שפה שוויונית יותר, וכן תציג את הנימוקים לעמדות האלה. התבסס על מאמרים 2 ו 3 בלבד. הקפד על דרכי מסירה מקובלות ועל אזכור מקורות המידע בגוף הסקירה ובסופה )ביבליוגרפיה(. כתוב בהיקף של מילים. השתמש בעמוד זה לכתיבת טיוטה, ואת הסקירה כתוב בעמודים 7 8. טיוטה /המשך בעמוד 7/ עמוד 6

5 7 /המשך בעמוד 8/ עמוד 7

6 8 שים לב: שאלה 7 בעמוד הבא. /המשך בעמוד 9/ עמוד 8

7 9 חלק שני לשון )50 נקודות( בחלק זה שלושה פרקים. עליך לענות על שני פרקים: על פרק א חובה, ועל אחד מן הפרקים ב-ג. בפרק זה ענה על שאלה 7. פרק א: שם המספר ואותיות השימוש חובה )10 נקודות( 7. לפניך משפטים ובהם מספרים מודגשים וכן אפשרויות להגיית שם המספר. כתוב במילים את המספרים המודגשים )אין צורך לנקד(, והקף את הצורה הנכונה מבין האפשרויות להגיית שם המספר. עברית במספרים בשנת אלפיים ו ש ת ים ע ש ר ה / ו ש ת י ם ע ש ר ה הכריזה ממשלת ישראל כי בכל שנה, בכ"א בטבת, יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, יצוין יום הלשון העברית. השנה צוין יום הולדתו ה 163 של בן יהודה ב 5 בינואר. א ח ד / א ח ד המפעלים החשובים של אליעזר בן יהודה היה כתיבת מילון ללשון העברית, אולם הוא הספיק לפני מותו לערוך רק את 7 הכרכים הראשונים של המילון. מספר הכרכים במילון בן יהודה גדול כמעט פי 3 ממספר הכרכים במילון אבן שושן )2003(. אחת השאלות הנפוצות ביותר המופנות אל האקדמיה ללשון העברית היא "כמה מילים יש בעברית?", והתשובה על כך היא שיש בעברית בערך 45,000 מילים. בגיליון מספר 66 של "א ק ד ם", ידיעון האקדמיה ללשון העברית, התפרסמו החלופות העבריות ל א ר ב ע ת / א ר ב ע המילים האלה: "א פ ט ר", "גיימר", "פייק ניוז", "פ ו ד ק אס ט". החלופות הן ח פ ש ו ן, מ ש ח ק ן, ח ד ש ו ת כ ז ב, ה ס כ ת. בסקר שנערך לכבוד יום הלשון העברית פורסם כי 72 אחוזים מן הישראלים מדברים עברית ברמה טובה מאוד, 13 אחוזים ברמה טובה, ש מ ו נ ה / ש מ ו נ ה אחוזים מהם מדברים עברית ברמה בינונית, והשאר מדברים ברמה נמוכה או אינם יודעים לדבר עברית כלל. /המשך בעמוד 10/ עמוד 9

8 10 לפניך שני פרקים: פרק ב תחביר, פרק ג מערכת הצורות. בחר בפרק שלמדת: בפרק ב תחביר או בפרק ג מערכת הצורות. בפרק שבחרת ענה על השאלות לפי ההוראות. ציין את שם הפרק שבחרת: /המשך בעמוד 11/ עמוד 10

9 11 פרק ב: תחביר )40 נקודות( בפרק זה חמש שאלות, 12-8 )לכל שאלה 12 נקודות(. שים לב: תוכל לענות, באופן מלא או חלקי, על כל השאלות בפרק זה, אך מספר הנקודות שתוכל לצבור בפרק לא יעלה על 40 נקודות. 8. א. לפניך משפט. הדרישה שהאקדמיה ללשון העברית תפעל לשוויון מגדרי של העברית נובעת מן ההנחה שכאשר יתקיים בשפה שוויון מגדרי, תחול התקדמות במקומן של הנשים בחברה. )1( ציין את הסוג התחבירי של המשפט. )2( אם המשפט מורכב, תחם את הפסוקיות, וציין את התפקיד התחבירי של כל פסוקית; אם המשפט הוא משפט איחוי, תחם את איבריו. ב. לפניך משפט פשוט. מפאת הסתמיות של לשון הזכר כל מצוות התנ"ך מנוסחות בלשון זו. נתח את המשפט: ציין מעל המשפט את התפקידים התחביריים של המילים בו. /המשך בעמוד 12/ עמוד 11

10 12 לפניך שלושה משפטים. 9. מטעמי פמיניזם לשוני החלו הדוברים להדגיש את עניין המגדר בשימושי הלשון השונים. I. בתהליך מהיר למדי הולכת ואובדת הרגשת הסתמיות בצורות הרבים..II אחת הדרכים לקידום שוויון מגדרי היא שימוש בשפה שוויונית..III מתח קו מתחת לכל הנו שאים במשפטים. )1( א. ציין את מספר המשפט שהנשו א בו יוצא דופן מבחינת הסוג. )2( מהו סוגו של הנשו א היוצא דופן? )3( לפניך שני משפטים, ובהם חלקים כוללים. ב. I. הפנ ייה לנשים בלשון זכר צורמת, מקוממת ומעוררת הרגשה של זלזול ושל הדרה..II בסופו של דבר הפנ ייה בלשון זכר פוגעת במסר ובחוויה הרגשית שהמוענים מבקשים ליצור. מתח קו מתחת לכל אחד מן החלקים הכוללים במשפטים I ו,II וציין מעל לכל חלק כולל את התפקיד התחבירי שלו במשפט. ג. לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם מילה מסומנת בקו. I. נוסח הפנייה חשוב כמובן לא רק מבחינה סמלית, אלא גם מבחינה מעשית..II מובן שנוסח הפנייה חשוב לא רק מבחינה סמלית, אלא גם מבחינה מעשית. )1( מבין שתי המילים המסומנות בקו הקף את המילה שהתפקיד התחבירי שלה הוא הסגר. )2( הסבר את תפקידו של ההסגר ב משפט. /המשך בעמוד 13/ עמוד 12

11 א. לפניך שלושה משפטים מורכבים שנתחמו בהם פסוקיות. I. א ילו יכולנו לתכנן את השפה, בוודאי היינו מוותרים על המין הדקדוקי של שם המספר ושל שמות עצם שהמין שלהם הוא דקדוקי בלבד..II נשים נאלצות לתהות אם הפנייה מיועדת גם להן..III תישאר לנו שפה עילגת, אם יימנעו הכותבים משימוש בצורות המבחינות בין זכר לנקבה. )1( ציין את מספרו של המשפט שהפסוקית התחומה בו אינה פסוקית תנאי. )2( ציין את התפקיד התחבירי של הפסוקית במשפט שאת מספרו ציינת. ב. לפניך משפט. אם נשתמש בצורות נקבה גם בפנייה לגברים, נדגיש את ההדרה. כתוב מחדש את המשפט: המר את מילת השעבוד "אם" במילת השעבוד "א ילו", ושנה את המשפט בהתאם. ג. לפניך משפט. המתנגדים לפנייה בגוף שני רבים, שפונ ה לגברים ולנשים יחד, טוענים שפנייה כזאת אינה אישית מספיק, אבל בעיני רבים היא עדיפה על פני הפנייה בגוף שני יחיד, שמדירה חצי מהאוכלוסייה. כתוב על פי משפט זה שלושה משפטים פשוטים, שבכל אחד מהם הנושא התחבירי יהיה הפנייה בגוף שני רבים. השמט מידע על פי הצורך. )1( )2( )3( /המשך בעמוד 14/ עמוד 13

12 14 לפניך ארבעה משפטים, ובכל אחד מהם יש תמורה. 11. לפי האקדמיה ללשון העברית, המוסד העליון למדע הלשון העברית, צורת הזכר יפה גם לנקבה. I. הארגונים הבין לאומיים האו"ם והפרלמנט האירופי פועלים לקידום שימוש בשפה שוויונית..II ההצעה השלישית היא שימוש בשתי דרכי הפנייה בזכר ובנקבה גם יחד..III האפליה הנחקרת ביותר בשנים האחרונות היא האפליה המגדרית, בייחוד האפליה המגדרית בתחום.IV התעסוקה. א. מתח קו מתחת לכל תמורה בכל אחד מן המשפטים. ב. השלם את הטבלה שלפניך: כתוב את המילה/המילים שהתמורה ממירה בכל אחד מן המשפטים, וציין את התפקיד התחבירי שלהן. המשפט משפט I משפט II משפט III משפט IV המילה/המילים שהתמורה ממירה התפקיד התחבירי של המילה/המילים שהתמורה ממירה ג. באיזה מן המשפטים IV I התמורה היא תמורה מצמצמת? הסבר את קביעתך. ד. על פי משפט I, נסח משפט שמני מן התמורה ומן המילה/המילים שהיא ממירה. /המשך בעמוד 15/ עמוד 14

13 15 לפניך שני משפטים, ובהם צורות בינוני מסומנות בקו. א. 12. גם חולים וגם חולות מאושפזים בבתי חולים. I. צורת הכתיבה "שמור/שמרי" פסולה משום שהיא גורמת לכתיבה מעורפלת ומבלבלת..II השלם את הטבלה שלפניך: ציין את חלק הדיבור ואת התפקיד התחבירי של כל אחת מצורות הבינוני המסומנות בקו במשפטים. המילה חולים מאושפזים מעורפלת ומבלבלת חלק הדיבור התפקיד התחבירי ב. לפניך שני משפטים. I. חוק שוויון ההזדמנויות מכיר בהשפעה של השפה על המציאות, ולכן הוא מחייב ניסוח שוויוני של מודעות "דרושים/דרושות"..II כל האמצעים הלשוניים כשרים גם אם הם מצעידים את העברית בדרך אחרת. )1( ציין ליד כל משפט את הסוג התחבירי שלו. )2( ציין את הקשר הלוגי בכל אחד מן המשפטים, והעתק מכל משפט את מילת/מילות הקישור המציינות את הקשר הלוגי. משפט I הקשר הלוגי: מילת/מילות הקישור המציינות את הקשר הלוגי: משפט II הקשר הלוגי: מילת/מילות הקישור המציינות את הקשר הלוגי: ג. לפניך משפט. התמרורים המנוסחים בלשון זכר פונים גם לנשים. המר את המשפט במשפט מורכב בעל פסוקית ויתור. /המשך בעמוד 16/ עמוד 15

14 16 בפרק זה חמש שאלות, )לכל שאלה 12 נקודות(. פרק ג: מערכת הצורות )40 נקודות( שים לב: תוכל לענות, באופן מלא או חלקי, על כל השאלות בפרק זה, אך מספר הנקודות שתוכל לצבור בפרק לא יעלה על 40 נקודות. 13. לפניך קטע ובו מילים מודגשות. האי התאמה בין צורת הפנייה ובין המגדר שלנו צורמת, מ קו מ מ ת ו מ עו ר ר ת הרגשה של זלזול וה ד ר ה, המ ה ו ה מחסום של ממש בדרך לשוויון מגדרי. כללים הגורמים להדרת אנשים דינם ל ה ש ת נ ו ת. השפה משקפת את פני החברה ו מ כו נ נ ת אותם. בשביל מי ש רו צו ת ורוצים לכונן חברה שוויונית ומ כ יל ה, כל האמצעים הלשוניים כשרים, לכן בלשון הכ תו ב ה נוצרות דרכי הבעה חדשות. א. לפניך טבלה ובה מילים מן הקטע. ציין את השורש ואת הבניין של כל מילה. מ ה ו ה המילה ל ה ש ת נ ו ת רו צו ת מ כ יל ה כ תו ב ה השורש הבניין שלושת הפעלים: מ כו נ נ ת, מ קו מ מ ת, מ עו ר ר ת שבקטע, נוטים באותו הבניין ובאותה הגזרה. ב. כתוב פועל הבנוי מאותו השורש, הגוף והזמן של הפועל מ כו נ נ ת, אך נוטה בבניין הפעיל. )1( כתוב פועל הבנוי מאותו השורש, הגוף והזמן של הפועל מ קו מ מ ת, אך נוטה בבניין קל. )2( כתוב פועל הבנוי מאותו השורש, הבניין, הגוף והזמן של הפועל מ עו ר ר ת, אך נוטה על דרך גזרת השלמים. )3( עמוד 16 ציין את השורש של המילה ה ד ר ה. )1( ג. ציין את המשקל של המילה ה ד ר ה. )2( מבין המילים שלפניך הקף את המילה מגזרת השלמים הנוטה באותו המשקל של המילה ה ד ר ה. )3( כ ל כ ל ה ה ת ר ה, ה ת מ ד ה, ת ק נ ה, /המשך בעמוד 17/

15 17 לפניך משפט ובו מילים מודגשות. א. 14. נ כ ח ת י בכינוס בנושא כתיבה שוויונית, ו נו כ ח ת י לדעת כי כתיבה שוויונית משפרת את מעמדן של הנשים, אף כי כמה מן המשתתפים טענו שאי אפשר ל הו כ יח זאת. )1( מבין המילים המודגשות הקף את המילה היוצאת דופן מבחינת השורש שלה. )2( ציין את השורש של המילה היוצאת דופן. )3( ציין את השורש המשותף למילים האחרות. )4( ציין את הבניין של כל אחד מן הפעלים. נ כ ח ת י נו כ ח ת י ל הו כ יח ב. בטבלה שלפניך שני משפטים, ובהם מילים מודגשות. השלם את הטבלה. המילה חלק הדיבור השורש המשקל / הבניין התנהגותו של אדם מ ע יד ה על אופיו. אפילו מ ע יד ה קלה עלולה להיות מסוכנת לאנשים מבוגרים. ג. לפניך קטע ובו מילים מודגשות. מה נ ש י ב לאלה אשר ב א ים אל האקדמיה ללשון העברית ודורשים שהיא תיתן פתרון לשוני למי שאינם יכולים או אינם מ ע נ י נ ים להגדיר את המגדר שלהם? הרי בעברית אין דרך ל ה מ נ ע מציון המין. ציין את השורש ואת הגוף של כל אחד מן הפעלים שלפניך. )1( הגוף: השורש: נ ש י ב הגוף: השורש: בּ א י ם )2( ציין את הבניין של הפועל מ ע נ י נ ים. )3( הקף את צורת העתיד של שם הפועל ל ה מ נ ע בגוף מדבר. י מ נ ע, א מ נ ע, א מ נ ע, ה מ נ ע /המשך בעמוד 18/ עמוד 17

16 לפניך קטע ובו מילים מודגשות. בלשון העברית אין כ נ ו י גוף נטול מין דקדוקי, וכל מ צ וו ת התנ"ך מנוסחות בלשון זכר. גם בימינו ה פ נ י ה: "אל ת ו צ יא ראש וידיים מבעד לחלון" היא פנייה לנשים ולגברים. על פי המ צו י בלשון המקרא, יש צורות רבים לזכר ולנקבה. בניסוח מ ש ימ ה לתלמידים השימוש בלשון רבים מקהה את ת ח ו ש ת הא פ ל י ה, למשל "למדנו את המושג דימוי, נעבור לד י ו ן במושג מטפורה". א. לפניך רשימת מילים מן הקטע ולאחריה טבלה. מיין את המילים שברשימה בטבלה לפי הגזרה. כ נ ו י, מ צ וו ת, פ נ י ה, ת ו צ יא, מ צו י, א פ ל י ה גזרת נחי ל"א גזרת נחי ל"י/ה ציין את הגזרה המשותפת לשתי המילים ת ח ו ש ה ומ ש ימ ה המודגשות בקטע. )1( ב. מבין המילים שלפניך הקף את המילה שמשקלה זהה למשקל של המילה מ ש ימ ה המודגשת בקטע. )2( מ ד יד ה מ ע יל ה, מ ר יד ה, מ ד ינ ה, )3( מבין המילים שלפניך הקף את המילה שמשקלה שונה מן המשקל של המילה ת ח ו ש ה המודגשת בקטע. ג. המילים כ ת לו נ ה, ת פו ס ה, ת פו צ ה, ת עו ד ה נ ו י, פ נ י ה המודגשות בקטע נוטות במשקלי שמות הפעולה. )1( ציין את הבניין של כל אחת מהן: כ נ ו י, פ נ י ה. )2( לעיתים שם הפעולה אינו נוטה באותו הבניין של הפועל שאת פעולתו הוא מתאר. השלם את המשפט שלפניך. המילה ד י ו ן נוטה במשקל שם הפעולה של בניין בבניין., אולם היא מתארת פעולה של פעלים )3( מבין הזוגות שלפניך הקף את שני הזוגות שגם בהם הבניין של שם הפעולה אינו זהה לבניין של הפועל. ה ג ר ה ג יר ה, נ ת ק ה נ ת קו ת, ה ב ין ה ב נ ה, כ ב ש כ ב ו ש /המשך בעמוד 19/ עמוד 18

17 א. לפניך רשימת מילים בצורת נקבה. ר כ ז ת, מ ד ר יכ ה, א ל ו פ ה, ס פ ר ית, ש ד ר נ ית, עו ר כ ת )1( ציין מעל כל אחת מן המילים שברשימה את המשקל של צורת הזכר. )2( על פי רשימת המילים, ציין שלושה צורני נקבה שונים. )3( העתק מן הרשימה שתי מילים בצורות הבינוני. )4( הסבר במה שונה דרך התצורה של המילה פ ס נ ת ר ן מדרך התצורה של צורות הזכר של המילים ברשימה. ב. לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם מודגש פועל. ציין ליד כל משפט את תפקיד האות נו"ן בפועל המודגש. לשון המקרא המאוחרת נ ט ר ל ה את ההבדלים בין המינים בצורות הרבים. )1( הדלת נ ט ר ק ה בחוזקה. )2( ג. לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם מודגשות שתי מילים. בכל משפט הקף את המילה המתאימה למשמעות המשפט. הרעיון של כתיבה מגדרית אינו נ ר א ה / נ ר א ה מופרך כיום. )1( ארגוני הנשים מ חו / מ ח או על ההחלטה החדשה. )2( /המשך בעמוד 20/ עמוד 19

18 20 לפניך קטע ובו מודגשות מילים שמופיעה בהן האות תי"ו. א. 17. אילו היינו מ ת כ נ נ ים את השפה, בוודאי היינו מ ו תּ ר י ם על ה תּ ו פ ע ה של מין דקדוקי בשם המספר ובשמות עצם שאין להם מין ביולוגי. אבל ה ע ב ר ית, כמו כל השפות ה ט ב ע יּ ו ת בעולם, מ ת פ ת ח ת מתוך שלבים מוקדמים שלה, לפי ח קּ י וּת פ נ ימ ית שירשו הדוברים מהוריהם. מבין המילים המודגשות העתק שתי מילים שהאות תי"ו בהן היא שורשית, והקף בכל מילה שהעתקת את )1( התי"ו השורשית. מבין המילים המודגשות העתק ש ם עצם שהאות תי"ו בו היא מוספית של המשקל. )2( מבין המילים המודגשות העתק מילה שהאות תי"ו בה היא חלק מצורן הגזירה הסופי. )3( ב. בטבלה שלפניך שני משפטים, ובהם פעלים מודגשים. השלם את הטבלה )במקומות הלבנים בלבד(. הפעלים השורש הבניין שם הפועל שם הפעולה שפות מתפתחות לפי חוקיות ש י ר ש ו הדוברים שלהן. יש קבוצות שלא י ר ש ו לפנות לקהל של גברים ונשים בלשון זכר. ג. לפניך משפט, ובו שתי מילים מודגשות. אי אפשר ל כ פ ו ת פ ת רו ן כזה על הציבור. כתוב את שם הפעולה של שם הפועל ל כ פ ו ת. )1( במשפט שלפניך הקף את המילה הנוטה באותו המשקל של המילה פ ת ר ו ן. )2( הניסיון ליצור שוויון מגדרי בשפה עלול להסתיים בכישלון. ד. לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם מילה מודגשת. כדי שלא אחטא בל ש ו נ י אני חייב לברר את העובדות. הדיון בשאלת העברית המגדרית אינו רק דיון ל ש ו נ י. הקף את המילה שבה הצורן הסופי הוא צורן גזירה, ונמק את קביעתך. בהצלחה! זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך /בהמשך דפי טיוטה/

19 21 טיוטה

20 22 טיוטה

21 23

22 נספחים עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשפ"א, מס' נספחים: נספח 1 מאמרים ונספח 2 דף עזר לנבחן לשאלון עברית: הבנה, הבעה ולשון 11281, קיץ תשפ"א

23 נספח 1 עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשפ"א, מס' לפניך שלושה מאמרים. נספח 1 מאמרים קרא אותם, וענה על השאלות בשאלון המחברת המצורף. מאמר 1 פסקה א פסקה ב פסקה ג פסקה ד פסקה ה מורים/ות יקרים/ות מאת יהודה איזנברג בלשון העברית לכל ח פ ץ, אדם או בעל חיים יש מין דקדוקי או זכר או נקבה או שניהם, ואין כינוי גוף נטול מין דקדוקי, כמו it באנגלית. ומה עושים כשיש צורך לפנות לקבוצה שבה גם זכרים וגם נקבות? הלשון העברית פתרה את הבעיה הזאת פתרון טכני משתמשים בצורת הזכר. צורת הזכר היא הצורה הלא מסומנת )1(, הצורה הבסיסית והיסודית. מ סיבה זו כל מצוות התנ"ך מנוסחות בלשון זכר, והן מכוונות לזכר ולנקבה גם יחד. כך למשל, הציווי "כבד את אביך ואת א מך" אינו פונה רק לזכרים, אלא לכול. גם העברית המודרנית הלכה בדרך זו, וצורת הזכר בה מתייחסת הן לזכר הן לנקבה. כך למשל, הפנייה "אל תוציא ראש וידיים מבעד לחלון" היא פנייה לנשים ולגברים. התנועה הפמיניסטית )2( החליטה לקדש מלחמה נגד השימוש בצורת הזכר כלשון פנייה לכול, אף על פי שצורה זו מתייחסת לשני המינים בשל היותה הצורה הלא מסומנת. משרד החינוך מציע למורים סדרה של פתרונות ניסוח כדי שהפנייה לתלמידים תהיה שוויונית לזכר ולנקבה. במסמך מטעם משרד החינוך הוצעו שלוש דרכים אפשריות לניסוח פנייה מכלילה יותר לתלמידים, והדרך הראשונה, שלדברי משרד החינוך היא גם הטובה ביותר, היא שימוש בלשון רבים. מומלץ להשתמש בלשון רבים בשאלות ובמשימות לתלמידים. לפי משרד החינוך, "אף על פי שגם בלשון רבים יש הבחנה דקדוקית בין זכר לנקבה, יש הסכמה שהשימוש בלשון רבים מ ק ה ה את תחושת האפליה לעומת השימוש בלשון יחיד בצורת זכר". אך מה יקרה אם מורה ישאל )תשאל( במבחן שאלה כזו: "סכמו את המאמר", ושני תלמידים יסכמו את המאמר יחד? האם יו כל המורה לפסול את עבודת התלמידים משום שהם כתבו אותה יחד? האפשרות השנייה שהציע משרד החינוך היא לנקוט ככל האפשר פעלים בגוף ראשון ביחיד וברבים )שמרתי, שמרנו(, ובגוף שלישי ברבים בעבר ובעתיד )שמרו, ישמרו( שכ ן צורות אלה שוות לזכר ולנקבה. לדוגמה: "למדנו )ולא למדתם או למדתן( את המושג דימוי, נעבור עתה לדיון במושג מטפורה". אך איזו שפה דלה תישאר לנו אם הכותב ייאלץ להימנע משימוש בצורות שיש בהן הבחנה בין זכר לנקבה? מעובד על פי איזנברג, י'. מורים/רות יקרים/רות. מכללת הרצוג דעת לימודי יהדות ורוח. אוחזר מ.daat.ac.il * הצורה הלא מסומנת צורת היסוד, הצורה הניטרלית של המילה. למשל, צורת הזכר היא הבלתי מסומנת )ש מ ר, כ ת ב(, )1( /המשך בעמוד 3/ ואילו צורת הנקבה היא המסומנת )ש מ ר ה, כ ת ב ה(. התנועה הפמיניסטית תנועה הדוגלת במתן שוויון זכויות לנשים. )2(

24 נספח 1 עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשפ"א, מס' פסקה ו פסקה ז הצעה שלישית היא לנקוט את שתי דרכי הפנייה זכר ונקבה גם יחד, לדוגמה: "שמור/שמרי". צורה זו מסרבלת את הכתיבה, נוגדת את רוח הלשון העברית, והיא פסולה משום שהיא גורמת לכתיבה מעורפלת ומבלבלת. האומנם אפשר לכתוב: "תלמידים/ות חייבים/ות להגיש את עבודותיהם/ן עד מחר, ואם לא, יופחת להם/ן ציון"? ואולי נציע למשרד החינוך ולתנועה הפמיניסטית גם יחד שלא להתחיל את המלחמה בפנייה לתלמידים בספרי הלימוד. התנ"ך כתוב בלשון זכר. מדוע לא תתקנו אותו קודם? ואחריו אולי גם את ספר החוקים של מדינת ישראל, הכתוב בלשון זכר? הרי מה שטוב לספר החוקים של מדינת ישראל טוב גם לספרי הלימוד. כאשר יש צורך לכתוב כתיבה בהירה וממצה, אין מנוס מלכתוב בצורה העתיקה והמובנת: צורת הזכר, שהיא הצורה הלא מסומנת. למה חשוב לכתוב לכולםן? מאת דפנה איזנרייך מאמר 2 פסקה א פסקה ב פסקה ג פסקה ד פסקה ה בשפה העברית יש לפעלים ולכינויי גוף מין דקדוקי. כך גם לשמות עצם, גם אם הם מציינים חפצים או מושגים נטולי מין או מ ג ד ר) 1 ( מעצם טבעם, ואין בעברית הטיית גוף ניטרלית כמו it או you באנגלית. לפי הכללים שקובעת האקדמיה ללשון העברית, הגוף הרשמי בישראל המוסמך להחליט החלטות בנוגע לשפה העברית, "צורת הזכר בעברית משמשת לא רק לזכר. היא גם הצורה שאנחנו נוקטים כשאין לנו צורך להבחין במין כלומר היא גם הצורה הסתמית, הניטרלית, הפונה גם לזכר וגם לנקבה. על כן צורת הזכר יפה גם לנקבות, מה שאין כן צורת הנקבה: זו מציינת רק נקבה ומוציאה את הזכר". אבל "זכר סתמי" אינו סתמי כלל. הוא גורם להדרה של נשים, נערות וילדות מן השפה, וכך תורם גם להדרתן מן החברה. כל פנייה "סתמית" בלשון זכר מאלצת נשים לתהות האם הפנייה הזאת מיועדת גם לנו? האי התאמה בין צורת הפנייה ובין המגדר שלנו צורמת, מקוממת ומעוררת הרגשה של זלזול והדרה, ולבסוף גם פוגעת במסר ובחוויה הרגשית שהמוענים מבקשים ליצור. יתרה מכך, הכלל הזה מוביל למצבים מגוחכים. למשל, כשנשים רוצות לתאר פעולות או מצבים פיזיולוגיים הקשורים לגוף שלהן, הן אומרות משפטים כמו "איך מיניקים?" )במקום "איך מיניקות?"( או "כשאתה יולד..." )במקום "כשאת יולדת"(. לצערנו, למצב הזה יש השלכות נוספות. מחקרים מהארץ ומהעולם מעידים כי אופן הפנייה משפיע על החיים של נמענות ונמענים: הוא יוצר הבדלים מגדריים בהתנהגות, בתפיסת העצמי ובמעשים. במחקר השוואתי שבחן אם יש קשר בין השפה ובין מידת האי שוויון המגדרי בחברה, נמצא כי במדינות שבהן השפה היא בעלת מין דקדוקי )כמו עברית(, יש פחות שוויון בין נשים לגברים, בייחוד בתחום הכלכלה. * מעובד על פי איזנרייך, ד' )מאי 2020(. לכתוב לכולםן המדריך לכתיבה שוויונית וניטרלית מגדרית. דברו אלינו. אוחזר מ.dabrueleynu.org )1( מ ג ד ר המין, זכר או נקבה, בעיקר מנקודת מבט חברתית ותרבותית. /המשך בעמוד 4/

25 נספח 1 עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשפ"א, מס' פסקה ו פסקה ז פסקה ח פסקה ט פסקה י מחקר שנערך בישראל בחן את השפעת נוסח הפנייה על הביצועים במבחנים במתמטיקה ובהבנת הנקרא. החוקרות מצאו כי במבחנים שנוסחו בלשון נקבה היו הישגיהן של הנשים גבוהים יותר בהשוואה להישגיהן במבחנים שנוסחו בלשון זכר. מחקרים אלה מעידים כי נוסח הפנייה חשוב לא רק מבחינה סמלית, אלא יש לו גם השפעה על הישגים, עמדות, תפיסות ומעשים. מכיוון שכך, ההדרה הלשונית מהווה מחסום של ממש בדרך לשוויון מגדרי. ברחבי העולם כבר מכירים בהשלכות של האפליה בשפה על החברה ונוקטים צעדים של ממש כדי לצמצמה. ארגונים בין לאומיים, כמו האו"ם והפרלמנט האירופי, פועלים כדי לקדם שימוש בשפה שוויונית. בשוודיה הוכנס לשפה באופן רשמי כינוי גוף ניטרלי מלבד כינויי הגוף הוא והיא, ובמדינות דוברות ספרדית יש שימוש גובר בסיומת ניטרלית במקום בסיומות לזכר ולנקבה. בישראל, כאמור, העמדה הרשמית של האקדמיה ללשון העברית היא שלפי "דרכה של העברית", צורת הזכר טובה לנשים, אך לא להפך, ולכן אפשר להסתפק בצורת הזכר גם בפנייה לקהל מעורב. עם זאת, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, למשל, מכיר בהשפעה של השפה על המציאות, ולכן מחייב ניסוח שוויוני של מודעות דרושים/דרושות. אני עצמי מאמינה שכללים המדירים א.נשים) 2 ( הם כללים לא טובים, ולכן דינם להשתנות. השפה משקפת את פני החברה ומכוננת אותם, ולכן זה אך טבעי שככל שיש יותר שוויון לנשים בפועל הוא יתבטא גם בשפה. יתרה מכך, בשביל מי שרוצות ורוצים לכונן חברה שוויונית ומכלילה, כל האמצעים הלשוניים כשרים, גם אם הם מצעידים את העברית בדרך אחרת מזו שהאקדמיה ללשון רואה בה את "דרכה של העברית". לכן באופן טבעי נוצרות בעברית, ובייחוד בלשון הכתובה, שלל דרכי הבעה לגישור על הפער שהשאירה האקדמיה ללשון בין החלטותיה ובין המציאות. )2( א.נשים צורת כתיבה בלתי תקנית, שנועדה לשקף התייחסות מכלילה רב מגדרית. /המשך בעמוד 5/

26 - 5 - מאמר 3 פסקה א פסקה ב פסקה ג פסקה ד פסקה ה פסקה ו פסקה ז פסקה ח השוויון המגדרי, הלשון העברית והאקדמיה מאת רונית גדיש נספח 1 עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשפ"א, מס' אל האקדמיה ללשון העברית מגיעות פניות בעניין השוויון המגדרי )1( זה כמה עשורים. הדרישה היא שהאקדמיה תפעל לשוויון מגדרי של העברית מתוך ההנחה שכאשר יהיה שוויון מגדרי בשפה, תחול התקדמות במקומן של הנשים בחברה, הנחה שספק אם מישהו יכול להוכיח אותה. מה לעשות ובשפה שלנו )כמו בשפות רבות אחרות( המין הדקדוקי קיים בכול: לכל שם עצם יש מין דקדוקי )אדמה, אוויר(, ובכל מערכות הנטייה יש צורות בעלות מין דקדוקי פעלים, שמות תואר, כינויי שייכות ועוד. אילו יכולנו לתכנן את השפה כמו שמתכננים בניין, בוודאי היינו מוותרים על המין הדקדוקי של שם המספר ושל שמות עצם שאין להם מין ביולוגי. אבל העברית, כמו כל הלשונות הטבעיות בעולם, מתפתחת מתוך שלבים מוקדמים שלה, לפי חוקיות פנימית שירשו הדוברים מהוריהם. כאמור, יש מין דקדוקי בעברית, ומצד שני יש צורך חיוני בלשון סתמית הפונה לכולם. בעברית )כמו בשפות אחרות( הלשון הסתמית היא לשון זכר, החל בציווי "כבד את אביך ואת א מך" במקרא וכלה בתמרורים "עצור" ו"האט" בימינו, המנוסחים בלשון זכר ופונים גם לנקבה. כך גם בלשון רבים: ילדות וילדים לומדים בגן ילדים )ולא בגן ילדים וילדות( וחולים וחולות מתאשפזים בבתי חולים )ולא בבתי חולים וחולות(. מי שמבקש להכפיל את הצורות יתעייף עד מהרה, ומי שמבקשת לפנות פעם בלשון נקבה ופעם בלשון זכר לא תחזיק מעמד לאורך זמן, ומכל מקום אי אפשר לכפות פתרון כזה על הציבור. אם יש כיוון של פתרון, הרי הוא שימוש בצורת הרבים לשני המינים. צורות כמו "כתבו", "יכתבו", יפות גם לזכרים וגם לנקבות. אומנם במקרא יש צורות רבים לנקבה, למשל "תכתובנה" ו"כתובנה", אולם בלשון חז"ל נעלמו הצורות האלה, ושימשו רק הצורות הזכריות "יכתבו", "תכתבו" ו"כ תבו". אם כן ניסוח כמו "הדלתות ייסגרו" )במקום "הדלתות תיסגרנה"( תקני לחלוטין בימינו. אבל מטעמי פמיניזם לשוני יותר ויותר החלו להדגיש את עניין המגדר בשימושי הלשון השונים. אף התפתחו דרכים חדשות לסימון המגדר הכפול, כגון "כותבותים", "הםן", "א.נשים", ובמקביל החל שימוש בצורות נקבה המכוונות גם לזכרים, ועוד המצאות מהמצאות שונות. המגמה שלפיה מדגישים את צורות הנקבה מובילה בהכרח להדגשת ההדרה במקום לצמצמה. ואולם מלבד התביעה הפמיניסטית להנכיח את הנשים בעברית, באים אל האקדמיה בתביעה חדשה: תנו לנו פתרון לשוני למי שאינם יכולים או אינם מעוניינים להגדיר את המגדר שלהם! ומה נשיב להםן? הרי בעברית אין דרך להתחמק מציון המין )חוץ מכמה ניסוחים כמו "אפשר ל", שיכולים לפתור אולי אחוז אחד מכל ההקשרים(. האם אפשר לנטרל את המין הדקדוקי בעברית? או לחלופין: האם אפשר להפוך את מין הנקבה למין הסתמי בעברית? אני מסופקת. מכל מקום מה שיקרה בתחום הזה בלשוננו לא יבוא מתוך החלטה ממסדית ולא יכול לבוא מתוך החלטה כזו. השינויים אם יהיו יצמחו מתוך דוברי/ות השפה. * מעובד על פי גדיש, ר' )אוקטובר 2017(. השוויון המגדרי, הלשון העברית והאקדמיה. האקדמיה ללשון העברית. אוחזר מ.hebrew-academy.org.il )1( שוויון מגדרי שוויון בין גברים ובין נשים. /המשך בעמוד 6/

27 נספח 2 עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשפ"א, מס' נספח 2 דף עזר לנבחן התנועות הגדולות קמץ צירי חסר י צירי מלא י חיריק מלא חולם חסר ו חולם מלא ו שורוק התנועות החטופות חטף פתח חטף סגול חטף קמץ טבלת התנועות התנועות הקטנות פתח a סגול e חיריק חסר i קמץ קטן o קובוץ u טבלת הגופים יחיד יחידה רבים רבות גוף ראשון מדבר מדברת מדברים מדברות גוף שני נוכח נוכחת נוכחים נוכחות גוף שלישי נסתר נסתרת נסתרים נסתרות חלקי הדיבור: שם עצם, שם תואר, פועל )שם פועל(, תואר הפועל, מילת יחס, מילת קישור תחביר דרכי ההבעה במשפט: משפט חיווי, משפט ציווי, משפט שאלה סוגי המשפטים: משפט פשוט, משפט מורכב, משפט איחוי )מאוחה/מחובר( סוגי הנשואים: נשוא פועלי )לרבות נשוא מורחב(, נשוא שמני, נשוא קיומי )דמוי פועל: יש, אין( התפקידים התחביריים במשפט: נושא, נשוא, אוגד, מושא, תיאור, לוואי, תמורה סוגי התיאורים ופסוקיות התיאור: מקום, זמן, סיבה, תכלית, אופן, מצב, תנאי, ויתור החלקים הבלתי תלויים במשפט: הסגר, פנייה, קריאה משפטים בעלי מבנה מיוחד: נושא סתמי, חלק ייחוד, חלק כולל קשרים לוגיים: ריבוי והוספה, צמצום, השוואה, ברירה, הדגמה, זמן, סיבה ותוצאה, תכלית, ניגוד, ויתור, תנאי תורת הצורות בנייני הפועל: קל-פ ע ל )פעל(, נ פ ע ל )נפעל(, ה פ ע יל )הפעיל(, ה פ ע ל )הופעל(, פ ע ל )פיעל(, פ ע ל )פועל(, ה ת פ ע ל )התפעל( גזרות הפועל והשם: גזרת השלמים, גזרת המרובעים גזרות החסרים )העלולים(: חסרי פ"נ )חפ"ן(, חסרי פי"צ )חפי"ץ(, חסרי פ"י )חפ"י( גזרות הנחים: נחי פ"א )נפ"א(, נחי פ"י/ו )נפ"י/ו(, נחי ל"י/ה )נל"י/ה(, נחי ל"א )נל"א(, נחי ע"ו/י )נע"ו/י( גזרת הכפולים )ע"ע( דרכי תצורת המילים: גזירה מסורגת: שורש ומשקל גזירה קווית: בסיס וצורן, ה לחם בסיסים, ראשי תיבות )נוטריקון( סוגי צורנים: צורן גזירה, צורן נטייה

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: , מספר השאלון: א. מ

בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשעג, 2013 מועד הבחינה: , מספר השאלון: א. מ בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: 245 011114, מספר השאלון: א. משך הבחינה: שלוש שעות וחצי. עברית: הבנה, הבעה ולשון

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: , מספר השאלון: הצעת

בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשעג, 2013 מועד הבחינה: , מספר השאלון: הצעת בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: 245 011114, מספר השאלון: הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות עברית: הבנה, הבעה ולשון

קרא עוד

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340)

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340) קיץ תשס"ג, 2003 והבעה הבנה לשון, שאלון א משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 50 נקודות 25 נקודות 25 נקודות חלק I: הבנה והבעה חלק :II אוצר המילים והמשמעים ושם המספר חלק :III מערכת הצורות אוווו

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

255 1 הוראת התחביר בגישה תהליכית ברוריה מרגולין מבוא ההתייחסות לתחביר העברי במישור הדקדוקי-הפורמלי בלבד, בדומה להתייחסות אל תחבירן של שפות כמו הלטינית

255 1 הוראת התחביר בגישה תהליכית ברוריה מרגולין מבוא ההתייחסות לתחביר העברי במישור הדקדוקי-הפורמלי בלבד, בדומה להתייחסות אל תחבירן של שפות כמו הלטינית 255 1 הוראת התחביר בגישה תהליכית ברוריה מרגולין מבוא ההתייחסות לתחביר העברי במישור הדקדוקי-הפורמלי בלבד, בדומה להתייחסות אל תחבירן של שפות כמו הלטינית, היוונית או הערבית, שבהן צורתה של המילה ובמיוחד הסופיות

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 12 במרץ 2009 המכללה למדע וטכנולוגיה עמל טייבה בחינה בעברית לכיתות י"א שאלון: 014203 הבנה והבעה 2 יח"ל הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק ראשון

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד הנחיו

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית עש לואיס וגבי וייספלד הנחיו הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור. עליה להוביל את הקורא ברצף לוגי מהרקע והמטרה ועד לשיטת הביצוע, משמע על הקורא להבין מהי שאלת המחקר וכיצד הוא יבוצע. המראה החיצוני

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE9EF20E1EEF1F4F820E2E9F8F1E420EEFAE5F7F0FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE9EF20E1EEF1F4F820E2E9F8F1E420EEFAE5F7F0FA2E646F63> יX 1 זכר ונקבה במספר: המין הדקדוקי בשמות המספר כמערכת פגיעה. עירית מאיר 1 החוג ללשון עברית, אוניברסיטת חיפה אין זה סוד כי ההבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בשמות-המספר בעברית בת-ימינו הולכת ונעלמת. צורות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( )

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( ) עמוד 1 מתוך 10 )0368-3056( מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java בית הספר למדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב סמסטר ב' תשס"ח, מועד ב' תאריך הבחינה: 24.09.2008 מרצה: אוהד ברזילי חומר עזר מותר בשימוש: אין משך הבחינה:

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

סוגיות בכתיב חסר הניקוד

סוגיות בכתיב חסר הניקוד נדב הראל nadav@harel.org.il מהדורה רביעית מעודכן לגרסה 1.4 של Hspell יוני 2017 Copyright 2009-2017 Nadav Har'El. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 license (cc-by-sa).

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

<4D F736F F D20F1E3F820E4EEE9ECE9ED20E1EEF9F4E820E5E3F8EBE9ED20ECEEF1E9F8FA20E3E9E1E5F820202E646F63>

<4D F736F F D20F1E3F820E4EEE9ECE9ED20E1EEF9F4E820E5E3F8EBE9ED20ECEEF1E9F8FA20E3E9E1E5F820202E646F63> סדר המילים במשפט הפשוט ותקינות המשפט תרגיל 1 עמ' 449 I. לא אני בניתי את הבית. (אלא מישהו אחר בנה אותו).II אני בניתי לא את הבית. (אלא מ שהו אחר, אלא את המחסן) I. המנהל רק יודיע על היציאה לטיול. (אך לא ישתתף

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד