אנדימד בע"מ דוח ביניים לתקופה שהסתיימה ביום 03 ביוני, 4302 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים מאוחדים ליום 03 ביוני, 4302

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אנדימד בע"מ דוח ביניים לתקופה שהסתיימה ביום 03 ביוני, 4302 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים מאוחדים ליום 03 ביוני, 4302"

תמליל

1 אנדימד בע"מ דוח ביניים לתקופה שהסתיימה ביום 03 ביוני, 4302 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים מאוחדים ליום 03 ביוני, 4302 נספח לחלק ב' דוח כספי נפרד של החברה נספח לחלק ב' אומדן התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים בחברת הבת אנדימד מדיקל בע"מ חלק ג' הצהרות מנהלים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

2 אנדימד בע"מ חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 03 ביוני, 4302

3 דירקטוריון אנדימד בע"מ )"החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 03 ביוני, 4302 )להלן: "התקופה" או "תקופת הדוח"(, על בסיס הדוחות המאוחדים של הקבוצה )כפי שהיא מתוארת בסעיף מטה(, אשר כוללת 0 בתוכה )לצד החברה( גם את חברת הבת קיורלייט מדיקל בע"מ )"קיורלייט"(, את חברת הבת אנדימד מדיקל בע"מ )"אנדימד מדיקל"( )והזרוע השיווקית של אנדימד מדיקל בארה"ב )"אנדימד מדיקל אינק"((, חברה העוסקת בתחום של פיתוח, ייצור ומכירה של מכשור רפואי קוסמטי, הפועל על בסיס טכנולוגיה מבוססת אנרגיית גלי רדיו )RF( ואשר עיקר פעילות הקבוצה ממוקדת היום בפיתוח ובפעילות הקשורה לקו מוצריה. לפיכך, מהותיות המידע הכלול בדוח זה נבחנה על רקע זה. חלק א': הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד 0. תיאור תמציתי של עסקי החברה וסביבתה העסקית במסגרת הדוח הכספי המאוחד, החברה מדווחת על פעילותה כקבוצת חברות העוסקות בשלושה מגזרי פעילות מדווחים, מגזר מוצרי,RF מגזר מוצרים להסרת שיער ומוצרים מבוססי אור, לפרטים נוספים ראה סעיף 4 לדוח התקופתי של החברה לשנת 4300 )פורסם ביום 00 במרס 4302 )מספר אסמכתא: ( )להלן בדוח זה: "דוח שנתי 4300 "(.לנתוני החברה לפי מגזרים ראה ביאור 3 לדוחות הכספיים ליום המצורפים לדוח זה. ביום 40 במאי, 4302 חתמה החברה על הסכם לרכישת מניות עם חברת Co. OHMK Medical Technology Ltd )להלן: המשקיע הסיני(, לפיו יוקצו למשקיע הסיני 26,302,000 מניות רגילות בתמורה לסך של 6,333,333 דולר )השקעה ראשונית(. בנוסף, הוקנתה למשקיע אופציה להשקיע 0,333,333 דולר נוספים וכן הוקצו לו 0 סדרות כתבי אופציה. ביום 3 באוגוסט, 4302 הושלמה העסקה והחברה דיווחה על "קלוזינג", לאחר שביום 00 ביולי, 4302 התקבל בחברה סכום ההשקעה הראשוני בסך של 6,333,333 דולר והחברה הקצתה למשקיע הסיני מניות וכתבי אופציה הכל במפורט בהסכם, כך שהמשקיע הסיני מחזיק ב 49.30% ממניות החברה. )לפרטים והרחבה ראה סעיף 03 יח' להלן:"אירועים מהותיים בפעילות החברה לאחר תקופת הדוח"(.

4 4. המצב הכספי שיעור השינוי הסברי החברה ליום 03 בדצמבר ליום 03 ביוני % 18,028 19,911 נכסים שוטפים הגידול נובע מעליה בכל סעיפי הנכסים השוטפים ובעיקרם במלאי, במזומנים ושווי מזומנים ובחייבים אחרים, זאת לצד ירידה בנכסים הפיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. 5.6% 3,052 נכסים לא שוטפים 3,222 הגידול נובע בעיקרו מעליה בלקוחות בזמן ארוך. 9.7% 21,080 סך נכסים 23, % 7,056 התחייבויות שוטפות 8,404 הגידול נובע בעיקרו מעליה ביתרות ספקים, ביתרות זכאים ויתרות זכות, ובהתחייבות השוטפת למדען הראשי, לצד ירידה בהתחייבויות השוטפות בשל הטבות לעובדים. 95.2% 3,079 התחייבויות לא שוטפות 6,011 הגידול נובע מעלייה בהתחייבות בגין מענקי מדען ובעיקר מהתחייבות להנפיק מניות וכתבי אופציות לשותף הסיני כפי שתואר לעיל. 20.6% 9.6% 10,975 8,718 הון עצמי סה"כ התחייבויות והון הקיטון בהון העצמי נובע בעיקרו מעלייה ביתרת ההפסד. 21,110 23, יחס שוטף הקיטון נובע בשל שיעור עליה גבוה יותר בהתחייבויות השוטפות, משיעור העלייה בנכסים השוטפים.

5 0. תוצאות הפעילות העסקית הכנסות ממכירות שיעור השינוי שלושה חודשים שהסתיימו ביום 03 ביוני הסברי החברה שיעור השינוי ההכנסות בתקופה של שישה חודשים שהסתיימו ביום נבעו ממכירות של מוצרי RF בסך 00,936 אלפי )39% מסך המכירות(, מוצרי הסרת שיער בסך 090 ומוצרים מבוססי אור בסך 32 וזאת לעומת מכירות של מוצרי RF בסך 3,042 בתקופה המקבילה אשתקד המהווה גידול של 34.0% במגזר זה, הכנסות של 222 במגזר הסרת השיער )ירידה של כ 33%( והכנסות של 433 במגזר מבוססי אור )ירידה של כ 33%(. 41% ההכנסות בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום נבעו ממכירות של מוצרי RF בסך 6,333, מוצרי הסרת שיער בסך 62 ומוצרים מבוססי אור בסך 06 וזאת לעומת מכירות של מוצרי RF בסך 3,049 בתקופה המקבילה אשתקד המהווה גידול של 26.4% במגזר זה, הכנסות של 036 במגזר הסרת השיער )ירידה של כ 04%( והכנסות של 003 במגזר מבוססי אור )ירידה של כ 09%(. 5,440 7,661 45% שישה חודשים שהסתיימו ביום 03 ביוני ,777 14,174 3,156 3,947 5,816 רווח גולמי 7,498 (מהמכירות אחוז) הרווח הגולמי בתקופה של שישה חודשים שהסתיימו ביום הסתכם ב 30%, לעומת רווח גולמי של 33% בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח הגולמי נובע מירידה ברווחיות הגולמית במגזר ה RF בשל: )א( רווחיות גולמית נמוכה במכירת ידיות מחטים של החברה "אינטנסיף" שנרכשות מצד ג' ומותאמות למכשירי החברה ואשר חלה האצה במכירותיהן. )ב( בשל מספר עסקאות משמעותיות ברווחיות גולמית נמוכה. )ג( בשל עליה בהוצאות האחריות והקבועות שנובעות מגידול משמעותי במכירות ה RF כמוסבר מעלה. )ד( בשל "קיבוע" עסקאות דולריות בשער גבוה משער החליפין הממוצע בתקופה עם חלק מקבלני משנה משמעותיים לחברה. )ה( בשל "הפסד" שנוצר ממכירת חומרי גלם שהחברה נאלצה לרכוש בעצמה ולמכור לקבלן המשנה במחיר נמוך מהעלות. )ו( וכן בשל מחיקת מלאי פגום. הרווח הגולמי בשלושת החודשים שהסתיימו ביום הסתכם ב 34%, לעומת רווח גולמי של 39% בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת מאותן סיבות שצוינו לעיל. בששת החודשים, הגידול בהוצאות מחקר ופיתוח נובע מעליה בהוצאות השכר במגזר ה RF בשל עליה בכח אדם ובמגזר הסרת השיער בשל העסקת עובדי מו"פ לטובת בדיקת היתכנות טכנולוגית בתחום. בנוסף, מעליה בהוצאות החומרים וקבלני משנה שנובעת בעיקר מעליה 13% בהוצאות רגולציה בשל גידול בהיקף הרישומים והאישורים הרגלוטריים למוצרי החברה בשווקים שונים ברחבי העולם ובכלל זאת בסין, בברזיל ובקוריאה. 58% 1,636 52% 1,852 17% 59% 3,121 53% הוצאות מחקר ופיתוח 3,660 בשלושת החודשים, הגידול נובע בעיקרו מעליה בהוצאות השכר והנלוות במגזר ה RF ובמגזר הסרת השיער כמוסבר לעיל.

6 הוצאות שיווק הוצאות הנהלה וכלליות הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו רווח )הפסד( תפעולי שישה חודשים שהסתיימו ביום 03 ביוני ,187 3,821 שיעור השינוי 75% שלושה חודשים שהסתיימו ביום 03 ביוני ,112 2,185 שיעור השינוי 96% 32% (271) (986) 43% 100% 137% 1,324 (26) (790) 1,892 0 (1,875) הסברי החברה בששת החודשים, הגידול נובע בעיקר מהוצאות שיווק ומכירות של החברה האמריקאית, שמשמשת זרוע שיווקית של אנדימד מדיקל והחלה פעילותה ברבעון השלישי של שנת וכן מגידול מהוצאות שכר עמלות ונלוות במגזר ה RF בישראל. בשלושת החודשים, הגידול נובע בעיקרו מהוצאות שיווק ומכירות של החברה האמריקאית, שמשמשת זרוע שיווקית של אנדימד מדיקל והחלה פעילותה ברבעון השלישי של שנת 4300 וכן מגידול בהוצאות שכר עמלות ונלוות במגזר ה RF בישראל. בששת החודשים, הגידול נובע מעליה בהוצאות שכר ונלוות, לרבות תשלום מבוסס מניות במגזר ה,RF מעליה בהוצאות אחרות, בעיקר ביטוח רכוש, לצד ירידה בהוצאות השירותים המקצועיים הנובעת מירידה בהוצאות משפטיות בשל תביעה שנסתיימה ו לצד עליה בשכ"ט דירקטוריון. בשלושת החודשים, הגידול נובע בעיקרו מעליה בהוצאות שכר ובהוצאות האחרות בעיקר בשל ביטוח רכוש, לצד ירידה בהוצאות השירותים המקצועיים )בעיקר משפטיות ושירותי איוש(. בששת החודשים שהסתיימו ביום לא היו הכנסות אחרות, זאת לעומת הכנסות בעלות אופי הוני בסך 40 בתקופה המקבילה אשתקד. בשלושת החודשים בשתי התקופות המוצגות לא היו הכנסות אחרות. בששת החודשים, הגידול בהפסד התפעולי נבע מגידול בכל סעיפי ההוצאות התפעוליות ומקיטון ברווח הגולמי, זאת לצד עליה משמעותית בהכנסות החברה. 264% בשלושת החודשים, הגידול בהפסד התפעולי נובע מאותן הסיבות שצוינו לעיל. 33% (206) (139) 107% (297) הוצאות מימון (614) בששת החודשים, הגידול נובע בעיקר מעלייה בהוצאות המימון בשל שערוך ההתחייבות למדען הראשי, לצד ירידה בהוצאות הפרשי שער. הפרשי שער בשלושת החודשים, אין שינוי מהותי בהוצאות המימון בין שתי התקופות, מוסבר עלידי עליה 431% בהוצאות הפרשי שער, לצד ירידה בהוצאות מימון משערוך ההתחייבות למדען הראשי. ) 33( ) 535( 10% )571( )501( בששת החודשים העלייה בהכנסות המימון נובעת בעיקרה מהכנסות מימון בשל שערוך מקדמה דולרית שמשמעותה התחייבות להקצאת מניות ואופציות לשותף הסיני כפי שתואר 503% לעיל. בשלושת החודשים, העליה בהכנסות המימון נובעת בעיקרה מהסיבה שצוינה לעיל.. 17 (496) 35 (1,221) 20% 41 (1,220) 49 (2,545) הכנסות מימון רווח נקי )הפסד(

7 2. נזילות להלן פירוט אודות מצב הנזילות של החברה ותזרימי המזומנים: לחברה במאוחד יתרות מזומנים ונכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד )בטוחות סחירות( נכון ליום וליום בסך של 3,342 ו 3,906 בהתאמה. הקיטון ביתרות אלו נובע מההפסד בתקופה, מצריכת הון חוזר ומשעבוד מזומנים לטובת אשראי דוקומנטרי, לצד קבלת סכום בסך 633,333 דולר מהמשקיע הסיני בתקופת הדוח כמקדמה לסכום ההשקעה הראשוני שהתקבל לאחר תקופת הדוח, כפי שתואר לעיל ובהרחבה להלן.

8 5. מקורות מימון החברה מממנת את פעילותה בעיקר באמצעות הון עצמי. שישה חודשים שהסתיימו ביום 03 ביוני שיעור השינוי שיעור השינוי הסברי החברה 594% שלושה חודשים שהסתיימו 03 ביוני (1,392) 194% (836) (2,457) תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בששת החודשים, הגידול בתזרים השלילי מפעילות שוטפת נובע בעיקרו מגידול בהפסד התפעולי )שהוסבר בטבלה לעיל( ומעליה בשימושי הון חוזר. בשלושת החודשים, השינוי בתזרים מפעילות שוטפת נובע גם הוא מגידול בהפסד התפעולי ומעליה בשימושי הון חוזר. 42% 392 (24) 558 2,615 57% תזרים מזומנים מפעילות השקעה תזרים המזומנים מפעילות מימון בששת החודשים הקיטון בתזרים המזומנים שנבע מפעילות השקעה נובע מירידה במזומן ששועבד לטובת עסקה באשראי דוקומנטרי בתקופה הנוכחית ומירידה בתמורה ממכירת נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. בשלושת החודשים, הגידול בתזרים שנבע מפעילות השקעה נבע ממזומן ששועבד בתקופה לטובת עסקה באשראי דוקומנטרי, לצד ירידה בתמורה ממכירת נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הודן דרך רווח והפסד. בששת החודשים הגידול בתזרים המזומנים שנבע מפעילות מימון נבע בעיקרו ממזומנים שנתקבלו התקופה לטובת התחייבות להנפקת מניות וכתבי אופציה לשותף הסיני. בשלושת החודשים שהסתיימו ביום לחברה תזרים מזומנים שנבע מפעילות מימון שמקורו במזומנים שהתקבלו מהשותף הסיני כמוסבר לעיל, זאת לעומת תזרים שלילי בתקופה המקבילה אשתקד שנבע מפירעון התחייבות למדען הראשי. 32 2,658

9 חלק ב': חשיפה לסיכוני שוק חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה האחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה הינו מר בן פלדמן, סמנכ"ל הכספים. לפרטים בדבר האחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה, כנדרש מכוח תקנה 40 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 0363, ראו סעיף 03 לפרק ד' לדוח השנתי תיאור סיכוני השוק לעניין תיאור סיכוני שוק ראה באור מכשירים פיננסיים )באור , המצורפים לדוח שנתי ( בדוחות הכספיים המאוחדים ליום 0.0. מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק הנהלת החברה בוחנת מעת לעת את חשיפתה בגין סיכוני השוק. דירקטוריון החברה לא אימץ מדיניות לפיקוח מתמיד על ניהול סיכוני השוק בחברה והדיונים בישיבות הדירקטוריון נעשים באופן פרטני בכל מקרה ניתוח רגישות לשינויים בשערי ניירות ערך. רווח )הפסד( מהשינוי שווי הוגן אלפי ש"ח רווח )הפסד( מהשינוי 10% 5% 5% 10% (231) (115) 2, קרן נאמנות כספית 231

10 ניתוח רגישות לשינויים בשער חליפין של דולר ארה"ב לימים 03 ביוני 4302 ו רווח )הפסד( מהשינוי שווי הוגן רווח )הפסד( מהשינוי 10% 5% % 10% (544) (216) (11) (20) (56) (17) (272) (108) (5) (40) (28) (9) 5,442 2, (887) (1,219) (3,562) (246) (2,579) (44) (61) (178) (12) (129) (89) (122) (356) (25) (258) 17 מזומנים ושווי מזומנים לקוחות חייבים ויתרות חובה מזומן מוגבל יתרות חובה לזמן ארוך ספקים ונותני שרותים זכאים ויתרות זכות התחייבות למדען התחייבות אחרות התחייבות להקצאת מניות רווח )הפסד( מהשינוי שווי הוגן רווח )הפסד( מהשינוי 10% 5% % 10% (493) (157) (14) (3) (142) (247) (79) (7) (1) (71) 4,931 1, (405) (891) (3,859) (94) 1, (20) (45) (193) (5) (41) (89) (386) (9) 142 מזומנים ושווי מזומנים לקוחות חייבים ויתרות חובה מזומן מוגבל ספקים ונותני שרותים זכאים ויתרות זכות התחייבות למדען התחייבויות אחרות

11 דוח בסיסי הצמדה תנאי ההצמדה של היתרות בדוחות הכספיים ליום 03 ביוני, 4302 )ב( בדולר או בהצמדה לדולר ביורו או בהצמדה ליורו במט"ח או בהצמדה אליו בהצמדה למדד המחירים לצרכן ללא הצמדה פריטים שאינם כספיים סה"כ 7,215 2,309 2,990 1,480 5, , , , ,294 8,826 1,504 2, , ,442 2, ,670 רכוש מזומנים ושווי מזומנים נכסים פיננסים בשווי הוגן לקוחות חייבים ויתרות חובה מלאי מזומן מוגבל פקדונות לזמן ארוך רכוש קבוע, נטו נכסים בלתי מוחשיים, נטו לקוחות זמן ארוך. (5,045) (2,983) (3,562) (108) (2,579) (138) (8,718) (23,133) (491) (8,718) (9,209) (4,124) (1,273) (5,397) (33) (33) (1) (1) (887) (1,219) (3,562) (108) (2,579) (138) (8,493) התחייבויות התחייבויות לספקים זכאים ויתרות זכות מענקים ממשלתיים התחייבות בגין רכישת התחייבות להקצאת מניות יתרות זכות לזמן ארוך הון עצמי

12 תנאי ההצמדה של היתרות בדוחות הכספיים ליום 03 ביוני, 4300 )ב( בדולר או בהצמדה לדולר ביורו או בהצמדה ליורו במט"ח או בהצמדה אליו בהצמדה למדד המחירים לצרכן ללא הצמדה פריטים שאינם כספיים סה"כ רכוש 7,042 3,681 2, , , , ,906 1,507 3, ,931 1, מזומנים ושווי מזומנים נכסים פיננסים בשווי הוגן לקוחות חייבים ויתרות חובה מלאי מזומן מוגבל פקדונות לזמן ארוך רכוש קבוע, נטו נכסים בלתי מוחשיים, נטו 20,232. (2,970) (2,346) (3,859) (248) (11) (94) (10,704) (20,232) 6,749 (294) (10,704) (10,998) 5,725 (2,515) (1,162) (248) (11) (3,936) 3 1,086 (49) (49) 6,668 (405) (891) (3,859) (94) (5,249) התחייבויות התחייבויות לספקים זכאים ויתרות זכות מענקים ממשלתיים התחייבות בשל הטבות לעובדים כתבי אופציה התחייבות בגין רכישת הון עצמי

13 חלק ג': היבטי ממשל תאגידי היבטי ממשל תאגידי גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בחברה הדוחות הכספיים נערכים באחריותו של סמנכ"ל הכספים של החברה ולאחר סקירת רואה החשבון המבקר. החברה רואה בדירקטוריון המונה 3 דירקטורים )מר עוזי בלומנזון, ד"ר יורם הרט, הגברת יוכבד דביר )דירקטורית בלתי תלויה(, הגברת בת שבע אלרן, מר צ'ן גואנגפיי, מר ליאן סונגיונג, מר יואן ייבינג,מר ערן נאור )דירקטור חיצוני( ומר עמירם גולדמן )דירקטור חיצוני(( כאורגן הממונה על בקרת העל של אישור הדוחות הכספיים. אישור הדוח הכספי ל היה כרוך בשתי ישיבות כמפורט להלן: ישיבה של הועדה לבחינת דוחות כספיים )להלן: "ועדת המאזן"( )שהרכב חבריה זהה להרכבה של ועדת הביקורת( שדנה דיון עקרוני ומקיף בסוגיות הדיווח המהותיות וגיבשה המלצותיה לדירקטוריון בעניין הדוחות הכספיים. ישיבה של הדירקטוריון לדיון בדוחות הכספיים ואישורם. )0( )4( טרם אישור הדוחות הכספיים של החברה, העבירה החברה, 4 ימים לפני הישיבה, את טיוטת הדוחות הכספיים לעיון חברי ועדת המאזן. ועדת המאזן מונה שלושה חברים: מר עמירם גולדמן )דירקטור חיצוני ויושב ראש ועדת המאזן(, מר ערן נאור )דירקטור חיצוני( ויוכבד דביר )דירקטורית בלתי תלויה(. עמירם גולדמן ויוכבד דביר הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, ערן נאור הינו בעל כשירות מקצועית. חברי הועדה מסרו לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיף 0 לתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, תש"ע לפירוט נוסף אודות חברי הועדה מר עמירם גולדמן והגב' יוכבד דביר, לרבות בקשר עם כישוריהם, השכלתם, ניסיונם והידע שלהם, שבהסתמך עליהם רואה אותם החברה כבעלי יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ראה סעיף 02 בפרק ד' לדוח השנתי חברי ועדת המאזן, ביחד עם רואי החשבון של החברה ויחד עם סמנכ"ל הכספים של החברה קיימו דיון בקשר עם הדוחות הכספיים, לרבות הבקרות הפנימיות הקשורות בדוח הכספי, שלמות ונאותות הגילוי, המדיניות החשבונאית שאומצה, הטיפול החשבונאי שיושם בעניינים מהותיים של החברה. כן בחנה הועדה היבטים שונים של בקרה וניהול סיכונים. סמנכ"ל הכספים סקר את הדוחות הכספיים והפנה את תשומת לב המשתתפים לסוגיות שונות בדוחות הכספיים. כן

14 ניתנה התייחסות רואי החשבון לנושאים שהוצגו. לאחר הדיון, הועלתה להצבעה המלצת הועדה לאשר את הדוחות הכספיים ונערך בירור אם למי מחברי הועדה נותרו שאלות או סוגיות שלא נענו. לאחר המלצת ועדת המאזן לאשר את הדוחות הכספיים כאמור, מובאים הדוחות הכספיים לאישור דירקטוריון החברה. ישיבת ועדת המאזן נערכה במשרדי עורכי הדין של החברה בת"א בתאריך שמות חברי ועדת המאזן שהשתתפו בישיבה במסגרתה המליצו לדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון ליום הינם: ערן נאור )דח"צ(, עמירם גולדמן )דח"צ( ויוכבד דביר )דירקטורית בלתי תלויה(. כן נכחו בן פלדמן סמנכ"ל הכספים, לי רוט חשבת החברה, נציגים של רואה החשבון המבקר. שלושה ימים לפני ישיבת הדירקטוריון הקבועה לאישור הדוחות הכספיים, קיבלו כלל חברי הדירקטוריון עותק של הדו"חות הכספיים של החברה כפי שיוגשו לאישורם בישיבה; כן הועברה לעיונם המלצת ועדת המאזן. במהלך הישיבה נסקרו התוצאות הכספיות של החברה והוצגו כלל השינויים שחלו במהלך התקופה המדווחת. במסגרת זו עומדת לחברי הדירקטוריון הזדמנות מלאה להעלות שאלות בדבר סוגיות שעלו במהלך הביקורת על מנת שיוכלו לאשר שהדוחות אכן מייצגים נאמנה את מצבה הכספי של החברה. התייחסות לשאלות חברי הדירקטוריון ניתנת עלידי סמנכ"ל הכספים ובמידת הצורך רואה החשבון המבקר. כמו כן נסקרו המלצות ועדת המאזן. לאחר הדיון ומתן תשובות לשאלות חברי הדירקטוריון, מעלה יו"ר הדירקטוריון את הדוחות להצבעה על אישורם. לאחר אישור הדו"חות הכספיים על ידי הדירקטוריון, מוסמכים מנהלי החברה לחתום בשם הדירקטוריון על הדוחות הכספיים. כלל חברי הדירקטוריון, היינו מר עוזי בלומנזון, ד"ר יורם הרט, הגברת יוכבד דביר, הגברת בת שבע אלרן, מר ערן נאור, מר צ'ן גואנגפיי, מר ליאן סונגיונג,מר יואן ייבינג ומר עמירם גולדמן נכחו בישיבה שהתקיימה ביום במשרדי עו"ד החברה בת"א בה נדונו הדו"חות הכספיים של החברה ליום כן נכחואלעד מגל מנכ"ל החברה, בן פלדמן סמנכ"ל הכספים של החברה דרור בויצ'קוב שושני נציג רו"ח החברה והיועצים המשפטיים של החברה.

15 חלק ד': הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד 8. אומדנים חשבונאיים קריטיים אומדנים חשבונאיים ראה ביאור מספר 0 ב בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 4300 המצורפים לדוח השנתי לשנת אירועים מהותיים בפעילות החברה בתקופת הדוח א. ב. ג. ד. ביום 03 בינואר, חתמה חברת הבת אנדימד מדיקל בע"מ על הסכם הפצה עם מפיץ בסין לשיווק המוצר הביתי.)NEWA( לפרטים אודות הסכם זה ראה באור 0 ב' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום המצורפים לדוח זה. ביום 40 בינואר, שיער באולטראסאונד. ביום 44 בינואר, קיבלה החברה אישור משרד הפטנטים בהונג קונג, לפטנט חדש למכשיר להסרת קיבלה חברת הבת, אנדימד מדיקל בע"מ, את אישור רשות הפטנטים בסין, לפטנט שיירשם לבעלותה עם התשלום בגינו, לשיטות ומיכשור לטיפול בעור. הפטנט כולל חידושים טכנולוגיים המתאימים באופן ספציפי למכשיר הביתי של החברה,)NEWA( המיועד למיצוק העור והפחתת קמטים באזור הפנים. ביום 46 בינואר, ובהמשך לדיווח החברה מיום 03 ביוני, 4304, אסמכתא: אודות קבלת פטנט שעניינו שיטות לטיפול בעור בעזרת גלי רדיו במקורות שבהם הקוטביות מבוקרת, בארה"ב, קיבלה חברת הבת, אנדימד מדיקל בע"מ, הודעה מרשות הפטנטים האמריקאית כי קיבלה הרחבה לפטנט 1 דיווח מיידי מיום מספר אסמכתא: דיווח מיידי מיום מספר אסמכתא: דיווח מיידי מיום מספר אסמכתא: דיווח מיידי מיום מספר אסמכתא:

16 הנ"ל. הרחבה שעניינה טיפול בגלי רדיו במקורות בהם הקוטביות יכולה להיות קבועה לאורך הטיפול ולהיקבע על כל ערך אפשרי של הפאזה.)PHASE( ביום ה בפברואר, 4302 קיבלה, חברת הבת, אנדימד מדיקל בע"מ, את אישור משרד הבריאות הישראלי, לרישום בפנקס האביזרים והמכשירים הרפואיים )אמ"ר(, לשיווק במרשם של המוצר הביתי, ה.NEWA ו. ז. ח. ט. ביום 09 בפברואר, קיבלה, חברת הבת, אנדימד מדיקל בע"מ, את אישור הרשויות הרגולטוריות בסין, ה CFDA לשיווק מוצר ה PRO וה,Glow בסין. 7 ביום 44 בפברואר, 4302 חתמה חברת הבת "אנדימד מדיקל בע"מ" על הסכם הפצה עם מפיץ ביפן לשיווק המוצר הביתי.)NEWA( לפרטים אודות הסכם זה ראה באור 0 ד' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום המצורפים לדוח זה. ביום 42 בפברואר, ובהמשך להודעת הרשות לניירות ערך מיום 46 בינואר, 4302, בקשר עם תיקון תקנות ניירות ערך, התש"ל 0363, נתקבלה החלטה של דירקטוריון החברה, לפיה החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנון וכן הוחלט כי החברה תאמץ את כל ארבע ההקלות בדיווח לתאגידים קטנים, החל מהדוח התקופתי לשנת ביום 40 בפברואר, 4302 חתמה חברת הבת "אנדימד מדיקל בע"מ" על הסכם הפצה עם מפיץ באוסטרליה לשיווק המוצר הביתי.)NEWA( לפרטים אודות הסכם זה ראה באור 0 ה' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום המצורפים לדוח זה. 5 דיווח מיידי מיום מספר אסמכתא: דיווח מיידי מיום מספר אסמכתא: דיווח מיידי מיום מספר אסמכתא: דיווח מיידי מיום מספר אסמכתא: דיווח מיידי מיום מספר אסמכתא:

17 י. יא. 10 ביום 00 במרס, 4302 קיבלה החברה הודעה מרשות הפטנטים היפנית, לפיה ביום 0 במרס, 4302 התקבלה פורמלית בקשת הפטנט שיירשם לבעלותה עם התשלום בגינו, בנושא מיכשור להסרת שיער באמצעות ויברציה בתדר גבוה )אולטראסאטנד(. ביום 06 במרס, 11, 4302 קיבלה, יב. בקוריאה, ה KFDA לשיווק מוצר ה PRO וה,Glow בקוריאה. במרס, 03 ביום קיבלה בארה"ב ה,FDA לשיווק בארה"ב של ידית ה.Intensif חברת הבת, אנדימד מדיקל בע"מ, את אישור הרשויות הרגולטוריות חברת הבת, אנדימד מדיקל בע"מ, את אישור מנהל התרופות והמזון יג. יד. טו. טז. ביום 44 באפריל, מיום 46 באפריל הודיעה החברה על מינויו של אמיר שחורי לתפקיד סמנכ"ל פיתוח עסקי החל 14 ביום 46 באפריל, 4302 הודיעה החברה על מינויו של מר אורן מימון לתפקיד סמנכ"ל תפעול החל מתאריך ביום 0 במאי, קיבלה חברת הבת "אנדימד מדיקל בע"מ" את אישור מנהל המוצרים הרפואיים באוסטרליה )TGA( לשיווק המוצר הביתי אותו פתחה.)NEWA( ביום 40 במאי, חתמה החברה על הסכם השקעה של 6,333,333 דולר עם אפשרות לעד 0,333,333 דולר נוספים עם OHMK Medical Technology Co. Ltd חברה סינית הקשורה למפיץ הבלעדי של שני מוצריה המקצועיים של אנדימד מדיקל, בסין וכן העניקה אופציה להשקעה של עד 0,333,333 דולר נוספים לקרן מדיקה )מבעלות השליטה בחברה נכון למועד דוח זה(, ולצידם של שני אלו, חתמה החברה 10 דיווח מיידי מיום מספר אסמכתא: דיווח מיידי מיום מספר אסמכתא: דיווח מיידי מיום מספר אסמכתא: מספר אסמכתא מספר אסמכתא דיווח מיידי מיום מספר אסמכתא דיווח מיידי מיום מספר אסמכתא

18 במסגרת העסקה, על מספר הסכמים נלווים נוספים שיכנסו לתוקף במידה ותאושר עסקה זו באסיפת בעלי המניות. להרחבה ראה דוח מיידי וסעיף יט להלן. יז. ביום 03 ביוני, הודיעה החברה כי חברת הבת "אנדימד מדיקל בע"מ" קיבלה את אישור רשות הבריאות הלאומית של ברזיל,)ANVISA( לשיווק המוצר הביתי.)NEWA( 03. אירועים מהותיים בפעילות החברה לאחר תקופת הדוח יח. יט. ביום 4 ביולי, הודיעה החברה על התקשרותה בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה הקיימים בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה, לתקופה של 04 חודשים שתחילתה ביום 0 בינואר, 4302 ועד ליום 00 בדצמבר, ביום 3 באוגוסט 19, 4302 בהמשך להסכם שחתמה החברה ביום 40 במאי, 4302, השלימה החברה את העסקה עם חברת Ltd.,OHMK Medical Technology Co. חברה סינית הקשורה למפיץ הבלעדי של שני מוצריה המקצועיים של אנדימד מדיקל, בסין, במסגרתה בתמורה להשקעה של 6,333,333 דולר בחברה, הוקצו לשותף הסיני: )0( 26,302,000 מניות רגילות של החברה; )4( 0,926,933 זכויות )לא סחירות( למניות של החברה )להלן: "0,926,933 הזכויות למניות"(; )0( 3,390,300 אופציות )לא סחירות( של החברה מסדרה 00; )2( 3,390,300 אופציות )לא סחירות( של החברה מסדרה 06; ו) 3 ( 3,390,302 אופציות )לא סחירות( של החברה מסדרה 09. יצוין כי לשותף הסיני עומדת הזכות להשקיע עוד עד 0,333,333 דולר נוספים בחברה )שיעמידו את כלל השקעתו על סך כולל של 9,333,333 דולר( עד לא יאוחר מיום ה 00 באוקטובר 4302 ובתמורה לאותם 0,333,333 דולר, אם יממש את זכותו להשקיעם: )א( יוקצו לו 0,926,933 מניות של החברה, חלף 0,926,933 הזכויות למניות שבידו, )ב( תיערך התאמה בכמות האופציות שלהן הוא זכאי, כך שיוקצו לו עוד: )0( 0,003,304 אופציות )לא סחירות( של החברה מסדרה 00 )מה שיעמיד את הכמות הכוללת של אופציות מסדרה זו שבידו על 03,330,233(; )4( 0,003,304 אופציות )לא סחירות( של החברה מסדרה 06 )מה שיעמיד 17 דיווח מיום מספר אסמכתא דיווח מיום מספר אסמכתא דיווח מיום מספר אסמכתא

19 את הכמות הכוללת של אופציות מסדרה זו שבידו על 03,330,233(; ו) 0 ( 0,003,300 אופציות )לא סחירות( של החברה מסדרה 09 )מה שיעמיד את הכמות הכוללת של אופציות מסדרה זו שבידו על 03,330,233(. עם השלמת הסכם ההשקעה האמור הודיעה החברה גם על מינויים של 0 20 דירקטורים נוספים בחברה 21 מטעם המשקיע הסיני: מר צ'ן גואנגפיי, מר ליאן סונגיונג ומר יואן ייבינג. כן הודיעה החברה על שינוי תקנון התאגיד כך שהוגדל הון המניות של החברה ושונו הוראות מסוימות הנוגעות לדירקטוריון החברה. כ. ביום 04 באוגוסט, הודיעה החברה כי חברת הבת "אנדימד מדיקל בע"מ" קיבלה את אישור רשות הבריאות הלאומית של ברזיל )ANVISA( לשיווק גם של מוצרי החברה המקצועיים )ה EndyMed Pure,.)GLOW וה EndyMed PRO 00. מצבת התחייבויות: לפירוט בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה והחברות המאוחדות ראה דיווח בטופס ת' 040 המדווח במקביל לדוח תקופתי זה. תפקידים יו"ר הדירקטוריון חתימה שמות החותמים 0. עוזי בלומנזון 4. אלעד מגל תאריך: 00 באוגוסט, 4302 מנכ"ל 20 דיווחים מיום מספרי אסמכתא, , דיווח מיום מספר אסמכתא דיווח מיום מספר אסמכתא

20 חלק ב' אנדימד בע"מ דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 03 ביוני, 4302 בלתי מבוקרים תוכן העניינים עמוד 4 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים 02 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 5 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 68 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 903 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 0001 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

21 קוסט פורר גבאי את קסירר רח' עמינדב 3, תלאביב טל פקס ey.com דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של אנדימד בע"מ מבוא סקרנו את המידע הכספי המצורף של אנדימד בע"מ וחברות בנות )להלן הקבוצה(, הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 03 ביוני, 4302 ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS02 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו. היקף הסקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 0 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. מסקנה בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי.IAS 34 בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל תלאביב, 00 באוגוסט, 4302 קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון 4

22 אנדימד בע"מ דוחות מאוחדים על המצב הכספי ליום 03 ביוני בלתי מבוקר ליום 00 בדצמבר 4300 מבוקר נכסים שוטפים 6,106 0,030 4, ,205 1,324 0,680 4, ,608 1, ,039 4,993 0,283 5,509 מזומנים ושווי מזומנים מזומן מוגבל נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד לקוחות חייבים ויתרות חובה מלאי 08,348 01,400 09,900 נכסים לא שוטפים , , ,492 מזומן מוגבל פקדונות לזמן ארוך לקוחות מלאי רכוש קבוע, נטו נכסים בלתי מוחשיים, נטו 0,354 0,330 0,444 40,383 43,404 40,000 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 0

23 אנדימד בע"מ דוחות מאוחדים על המצב הכספי ליום 03 ביוני בלתי מבוקר ליום 00 בדצמבר 4300 מבוקר התחייבויות שוטפות 0,901 4, ,913 4, ,325 4, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים זכאים ויתרות זכות התחייבויות בגין מענקי מדען התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 1,356 6,069 8,232 התחייבויות לא שוטפות 4, , , ,519 כתבי אופציה התחייבויות בגין מענקי מדען התחייבויות אחרות התחייבות להנפיק מניות וכתבי אופציה 0,319 0,059 6,300 הון המיוחס לבעלי מניות החברה 0,011 04,508 0,406 )81( )0( )40,896( 0,011 00,610 0,156 )81( )40,800( 0,011 04,544 0,508 )81( 9 )46,220( הון מניות פרמיה על מניות קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות קרן הון בגין עסקה עם בעל שליטה קרן הון מהפרשי תרגום יתרת הפסד 03,925 03,132 8,108 סה"כ הון עצמי 40,383 43,404 40,000 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. עוזי בלומנזון יו"ר הדירקטוריון אלעד מגל מנכ"ל בן פלדמן סמנכ"ל כספים 00 באוגוסט, 4302 תאריך אישור הדוחות הכספיים 2

24 אנדימד בע"מ דוחות מאוחדים על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום 00 בדצמבר ל 0 החודשים שהסתיימו ביום 03 ביוני ל 6 החודשים שהסתיימו ביום 03 ביוני מבוקר בלתי מבוקר )למעט נתוני הפסד למניה( 40,052 5,223 1,660 9,111 02,012 הכנסות ממכירות מוצרים 8,062 4,482 0,102 0,960 6,616 עלות ההכנסות 04,193 0,056 0,921 5,806 1,298 רווח גולמי 6,483 0,606 0,854 0,040 0,663 הוצאות מחקר ופיתוח, נטו 2,539 0,004 4,085 4,081 0,840 הוצאות מכירה ושיווק 4, ,042 0,894 הוצאות הנהלה וכלליות 500 )46( הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו 0, ,815 הפסד תפעולי )005( 690 )233( )436( 01 )06( )009( 05 )000( )491( 20 )012( )602( 29 )035( הוצאות מימון *( הכנסות מימון *( הפרשי שער *( 0, ,440 0,443 4,525 הפסד הפסד כולל אחר: )4( )4( סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד: הפסד אקטוארי )4( )4( סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד )0( 8 04 סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ )0( 8 04 סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד )5( 8 )4( 04 סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר 0, ,400 0,444 4,500 סה"כ הפסד כולל הפסד למניה המיוחס לבעלי מניות החברה )בש"ח( )3.300( )3.332( )3.30( )3.30( )3.34( הפסד בסיסי ומדולל למניה *( סווג מחדש. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 5

25 אנדימד בע"מ דוחות מאוחדים על השינויים בהון הון המניות פרמיה על מניות קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות קרן בגין קרן הון עסקאות עם מהפרשי בעל שליטה תרגום בלתי מבוקר יתרת הפסד סה"כ הון 03,925 )40,896( )0( )81( 0,406 04,508 יתרה ליום 0 בינואר, 4302 )מבוקר( 0,011 )4,525( 04 )4,525( 04 הפסד סה"כ רווח כולל אחר )4,500( 036 )4,525( )2( 2 הפסד כולל תשלום מבוסס מניות פקיעה של כתבי אופציות למניות 8,108 )46,220( 9 )81( 0,508 04,544 0,011 יתרה ליום 03 ביוני, 4302 הון המניות פרמיה על מניות קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות קרן בגין עסקאות עם בעל שליטה בלתי מבוקר יתרת הפסד סה"כ הון 00,100 )44,590( )81( 4,916 03,408 יתרה ליום 0 בינואר, 4300 )מבוקר( 0,011 )0,443( )4( )0,443( )4( הפסד הפסד כולל אחר )0,444( 400 )0,444( 400 )0,200( 0,200 סה"כ הפסד כולל תשלום מבוסס מניות פקיעה של כתבי אופציות למניות 03,132 )40,800( )81( 0,156 00,610 0,011 יתרה ליום 03 ביוני, 4300 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 6

26 אנדימד בע"מ דוחות מאוחדים על השינויים בהון הון המניות פרמיה על מניות קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות קרן בגין עסקאות עם בעל שליטה בלתי מבוקר קרן הון מהפרשי תרגום יתרת הפסד סה"כ הון 9,182 )45,443( 0 )81( 0,090 04,544 0,011 יתרה ליום 0 באפריל, 4302 )0,440( 8 )0,440( 8 הפסד רווח כולל אחר )0,400( 021 )0,440( סה"כ רווח )הפסד( כולל תשלום מבוסס מניות 8,108 )46,220( 9 )81( 0,508 04,544 0,011 יתרה ליום 03 ביוני, 4302 הון המניות פרמיה על מניות קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות בלתי מבוקר קרן בגין עסקאות עם בעל שליטה יתרת הפסד סה"כ הון 00,396 )40,001( )81( 0,385 03,408 0,011 יתרה ליום 0 באפריל, 4300 )296( )296( הפסד )296( 032 )296( 032 )0,200( 0,200 סה"כ הפסד כולל תשלום מבוסס מניות פקיעה של כתבי אופציות למניות 03,132 )40,800( )81( 0,156 00,610 0,011 יתרה ליום 03 ביוני, 4300 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 1

27 אנדימד בע"מ דוחות מאוחדים על השינויים בהון הון המניות פרמיה על מניות קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות קרן בגין עסקאות עם בעל שליטה מבוקר קרן הון מהפרשי תרגום יתרת הפסד סה"כ הון 00,100 )44,590( )81( 4,916 03,408 0,011 יתרה ליום 0 בינואר, 4300 )0,030( )5( )0,030( )4( )0( הפסד הפסד כולל אחר )0,038( 523 )0,035( )0( 523 )4,483( 4,483 סה"כ הפסד כולל תשלום מבוסס מניות פקיעה של כתבי אופציות למניות למניות 03,925 )40,896( )0( )81( 0,406 04,508 0,011 יתרה ליום 00 בדצמבר, 4300 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 8

28 אנדימד בע"מ דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 00 בדצמבר ל 0 החודשים שהסתיימו ביום 03 ביוני ל 6 החודשים שהסתיימו ביום 03 ביוני מבוקר בלתי מבוקר תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 0, ,440 0,443 4,525 הפסד התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: התאמות לסעיפי רווח והפסד: 923 )016( 523 )20( )0( )08( )01( )23( )0( )425( פחת והפחתות הוצאות )הכנסות( מימון, נטו עלות תשלום מבוסס מניות שינוי בהתחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו רווח הון ממימוש רכוש קבוע 0, שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: )0,054( )90( )0,030( )86( 480 )052( 630 )5( )060( )602( )649( 812 )045( 10 )440( 435 )046( )432( )08( 04 )202( )513( )0,066( 0, עלייה בלקוחות ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה עלייה במלאי עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות עלייה בהתחייבויות אחרות )0,420( 201 )584( )052( )185( מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה עבור: )001( 06 )2( )54( 0 )0( )01( )0( )14( 8 )4( )69( 2 )4( ריבית ששולמה ריבית שהתקבלה מסים ששולמו )035( )53( )08( )66( )61( )0,090( 484 )0,094( )806( )4,251( מזומנים נטו ששימשו לפעילות )שנבעו מפעילות( שוטפת הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 9

29 אנדימד בע"מ דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 00 בדצמבר ל 0 החודשים שהסתיימו ביום 03 ביוני ל 6 החודשים שהסתיימו ביום 03 ביוני מבוקר בלתי מבוקר תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 08 )426( 2 0,545 )8( )40( )91( )089( )50( 833 מזומן משועבד פקדונות לזמן ארוך, נטו רכישת רכוש קבוע ורכוש אחר תמורה ממימוש רכוש קבוע תמורה ממימוש נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, נטו 0, מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה 063 תזרימי מזומנים מפעילות מימון קבלת מענקים מהמדען הראשי ) 054( )42( )11( )1( פרעון התחייבויות בגין מענקי המדען הראשי 4,605 4,605 מקדמה בגין הנפקת מניות וכתבי אופציה )05( )42( 4, ,658 מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון )049( )02( )89( )028( )64( הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים )202( 606 0,694 )038( עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 299 1,053 6,236 5,540 1,053 6,106 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 6,106 1,324 1,405 1,324 1,405 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 03

30 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אנדימד בע"מ באור :0 כללי א. ב. דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 03 ביוני, 4302 ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 00 בדצמבר, 4300 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(. לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת, הפסד תפעולי והפסד בסך של 4,251 אלפי ש"ח, 0,815 ו 4,525, בהתאמה, לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 03 ביוני, כמו כן לחברה הפסדים צבורים ממועד הקמתה בסך של כ 46,220 אלפי ש"ח. ביום 5 באוגוסט, 4302 השלימה החברה עסקת רכישת מניות בתמורה לסכום כולל של כ 1,333 אלפי דולר )ראה באור 2 ו'(. להערכת הנהלת החברה, על בסיס היקף המכירות הנוכחי קיימים לחברה מקורות מימון הנדרשים לפעילותה. לצורך פיתוח מוצרים נוספים או כניסה לשווקים חדשים יתכן ותידרש החברה לגיוס מימון ממקורות חיצוניים. באור :4 עיקרי המדיניות החשבונאית א. מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 02 דיווח כספי לתקופות ביניים, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ב. תקנים חדשים, פרשנויות ותיקונים שיושמו לראשונה על ידי החברה IAS המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, למעט האמור להלן: תיקונים ל 04 פיננסיות מכשירים פיננסיים: הצגה, בדבר קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות ה IASB פירסם תיקונים ל 32 IAS בנושא קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות. התיקונים ל IAS 32 מבהירים, בין היתר, את משמעות המונח "קיימת באופן מיידי זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז". ליישום התיקונים לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה. באור :0 גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRS 15 הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות IFRS 05 א. )להלן התקן( פורסם על ידי ה IASB במאי, התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות: זיהוי החוזה עם הלקוח, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים )modifications( בחוזים. שלב 0 זיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות )distinct( בחוזה. שלב 4 קביעת מחיר העסקה, לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי, תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח. שלב 0 הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות. שלב 2 הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע, תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן. שלב 5 00

31 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אנדימד בע"מ באור 0: גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך( כמו כן, התקן קובע את הטיפול החשבונאי בעלויות תוספתיות חוזה ובעלויות הקשורות במישרין למילוי החוזה. )incremental( הכרוכות בהשגת התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 0 בינואר, 4301 או לאחריו. אימוץ מוקדם אפשרי. החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של השפעתו, אם בכלל, על הדוחות הכספיים. ביכולתה, אין אך התקן, את לאמוד זה, בשלב ב. IFRS 9 מכשירים פיננסיים בהמשך לאמור בבאור 2 בדוחות הכספיים השנתיים ליום 00 בדצמבר, 4300 בדבר גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם לעניין,IFRS 9 בחודש יולי 4302 פרסם ה IASB את הגרסה הסופית והמלאה של IFRS 9 מכשירים פיננסיים )להלן: התקן הסופי(, הכוללת את הנושאים הבאים: סיווג ומדידה, ירידת ערך וחשבונאות גידור. השינויים העיקריים בין התקן הסופי לבין השלבים של התקן, שפורסמו עובר לפרסום התקן הסופי, הינם: סיווג ומדידה התקן הסופי כולל קטגוריה נוספת לסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים המהווים מכשירי חוב. נכסים פיננסיים המסווגים לקטגוריה זו יימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר,)FVOCI( וההפרשים שנזקפו לרווח הכולל האחר כאמור יסווגו מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים, כגון בעת גריעת הנכס. יצוין שהכנסות מימון, הפרשי שער והפסדים מירידת ערך בגין נכסים פיננסיים כאמור יוכרו ברווח או הפסד. ירידת ערך בתקן הסופי נכלל נושא ירידת ערך נכסים פיננסיים, אשר קובע את מודל הפסדי האשראי הצפויים וזאת חלף המודל הקיים ב 09 IAS שהוא מודל הפסדי אשראי שהתהוו. מודל הפסדי האשראי הצפויים מיושם על נכסים המהווים מכשירי חוב שנמדדים בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר וכן על סעיף הלקוחות. המודל מציג גישה כללית וגישה פשוטה יותר לחישוב ירידת הערך. התקן הסופי ייושם למפרע, בכפוף להקלות מסוימות שנקבעו בו, החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 0 בינואר, 4308 או לאחריו. אימוץ מוקדם אפשרי. באור 2: אירועים בתקופת הדיווח א. ביום 0 בינואר, 4302 עם עזיבתו של מנכ"ל החברה היוצא, מר עוזי בלומנזון, חולטו 4,453,333 אופציות שהוענקו לו וטרם הבשילו. ביום 0 בינואר, 4302 עם סיום כהונתה של הגב' בת שבע אלרן כיו"ר דירקטוריון החברה, חולטו 004,220 אופציות אשר טרם הבשילו. ביום 00 במרס, 4302 פקעו 22,021 האופציות הנותרות שהוענקו לה. ב. ביום 03 בינואר, 4302 חתמה חברת הבת אנדימד מדיקל על הסכם הפצה עם מפיץ בסין, לתקופה בת 05 חודשים, עלפיו למפיץ זכות הפצה בסין של המוצר הביתי ה.Newa זכות ההפצה אשר ניתנה למפיץ הינה בלעדית, בכפוף לעמידה ביעדים מינימאליים הקבועים בהסכם, כאשר במידה והמפיץ לא יעמוד בכמויות המינימום הנדרשות עלפי ההסכם, רשאית החברה לסיימו סיום מוקדם, או לחילופין להעביר את המפיץ למתכונת של מפיץ שאינו בלעדי.. 04

32 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אנדימד בע"מ באור 2: אירועים בתקופת הדיווח )המשך( ביום 05 בינואר, 4302 פקעו 01,924,840 כתבי אופציה סדרה 2. ביום 44 בפברואר, 4302 חתמה חברת הבת "אנדימד מדיקל בע"מ" על הסכם הפצה עם מפיץ ביפן, עלפיו למפיץ זכות הפצה ביפן של המוצר הביתי ה.Newa זכות ההפצה לשיווק המוצר הנ"ל אשר ניתנה למפיץ הינה בלעדית, בכפוף לעמידה ביעדים מינימאליים הקבועים בהסכם. הסכם ההפצה שנחתם הינו לתקופה ראשונית של שנתיים ממועד החתימה. ביום 46 בפברואר, 4302 חתמה חברת הבת אנדימד מדיקל בע"מ על הסכם הפצה עם מפיץ באוסטרליה, עלפיו למפיץ זכות הפצה באוסטרליה ובניוזילנד של המוצר הביתי, ה,Newa כאשר ההזמנה הראשונה על ידי המפיץ תבוצע אם וכאשר יתקבלו אישורים רגולטוריים לשיווק ה Newa בטריטוריה הנ"ל. השיווק על ידי המפיץ ייעשה על בסיס בלעדי, בכפוף לעמידתו בחובה לרכוש כמויות מינימום מסוימות של יחידות מוצר על בסיס תקופתי כנקוב בהסכם, הכמויות יעודכנו במידת הצורך כפי שיוסכם בין הצדדים בהתאם למועד קבלת האישורים הרגולטוריים בפועל. ביום 46 במאי, 4302 חתמה החברה על הסכם לרכישת מניות עם חברת OHMK Medical Technology Co. Ltd )להלן: המשקיע הסיני(, לפיו יוקצו למשקיע הסיני 21,902,666 מניות רגילות בתמורה לסך של 1,333,333 דולר )השקעה ראשונית(. בנוסף, תוקנה למשקיע הסיני אופציה להשקיע עד 0,333,333 דולר נוספים בתמורה להנפקת 6,821,839 מניות נוספות )השקעה נוספת( בתוך 93 יום ממועד השלמתה של העסקה בין החברה לבין קרן מדיקה )ראה להלן( או, ככל שהעסקה בין החברה לבין קרן מדיקה לא תושלם, תוך 63 יום מחלוף ה 03 יום שהוקצבו למדיקה להודיע על רצונה/אי רצונה בביצוע העסקה בינה לבין החברה. ג. ד. ה. ו. בנוסף, במסגרת ההשקעה הראשונית יוענקו למשקיע הסיני 0 סחירים כדלקמן: סדרות כתבי אופציה בלתי א. ב. ג. כתבי אופציה סדרה 06 ניתן למימוש לעד 9,586,900 מניות רגילות במקרה של השקעה על ידי המשקיע הסיני במסגרת הסכם ההשקעה של 1,333,333 הדולר הראשוניים בלבד, ולעד 03,956,295 מניות סה"כ, במקרה של מימוש הזכות להשקעה של 0,333,333 הדולר הנוספים ע"י המשקיע הסיני. כתבי האופציה ניתנים למימוש במשך תקופה של 0 שנים ובמחיר מימוש כדלקמן: )0( דולר לכל כתב אופציה במהלך השנה הראשונה ממועד השלמת העסקה; )4( דולר לכל כתב אופציה בתקופה שבין שנה ושנתיים ממועד השלמת העסקה; )0( דולר לכל כתב אופציה בתקופה שבין שנתיים ושלוש ממועד השלמת העסקה. כתב אופציה סדרה 01 זהה בתנאיו לכתב אופציה סדרה 06 כמפורט לעיל, למעט מחיר המימוש שהינו כדלקמן: )0( דולר לכל כתב אופציה בתקופה של שנתיים ממועד השלמת העסקה; )4( דולר לכל כתב אופציה בתקופה שבין שנתיים ושלוש ממועד השלמת העסקה. כתב אופציה סדרה 08 זהה בתנאיו לכתב אופציה סדרה 06 כמפורט לעיל, למעט מחיר המימוש שהינו דולר לאופציה. באותו המועד, התקשרה החברה עם קרן מדיקה בהסכם השקעה לפיו, זכאית קרן מדיקה להשקיע סכום של עד 0,333,333 דולר בתוך 03 יום ממועד השלמת הסכם רכישת המניות האמור. ביום 48 במאי, 4302 כ 153,333 דולר. התקבלה בחברה מקדמה על חשבון סכום ההשקעה הראשוני בהיקף של 00

33 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אנדימד בע"מ באור 2: אירועים בתקופת הדיווח )המשך( ביום 44 ביולי, 4302 החליטה האסיפה הכללית לאשר את התקשרות החברה בהסכם עם המשקיע הסיני האמור וכן אישרה את הגדלת ההון הרשום של החברה לסך של 233,333,333 מניות רגילות בנות 3.30 ש"ח ע.נ. כ"א, בכפוף להשלמת העסקה כאמור. באותו מועד החליטה האסיפה הכללית שלא לאשר את התקשרות החברה עם קרן מדיקה. ביום 00 ביולי, 4302 התקבלה בחברה יתרת סכום ההשקעה הראשוני בהיקף של כ 6,453,333 דולר. ביום 5 באוגוסט, 4302 השלימו הצדדים את העסקה ובהתאם הקצתה החברה למשקיע הסיני מניות וכתבי אופציה כמפורט לעיל. כמו כן, באותו מועד מונו 0 דירקטורים מטעם השותף הסיני לדירקטוריון החברה. במועד חתימת ההסכם המפורט לעיל, נחתם תיקון להסכם הפצה מיום 09 בדצמבר, 4300 עם מפיץ בסין המהווה חברה קשורה של המשקיע הסיני. במסגרת התיקון להסכם ההפצה הוארך הסכם ההפצה מחמש שנים לעשר שנים. בנוסף עודכנו היעדים המינימליים הנדרשים מהמפיץ על מנת לשמור על בלעדיות לשיווק מוצר ה Pro Endymed בסין. באור :5 מגזרי פעילות כללי א. הקבוצה פועלת בשלושה מגזרי פעילות כדלקמן: פיתוח, ייצור ושיווק של מכשירים להצערת העור והצרת היקפים באמצעות טכנולוגיית.RF מוצרי RF הסרת שיער מכשירים מבוססי אור פיתוח, ייצור ושיווק של מכשירים מתקדמים להסרת שיער לטווח ארוך. ייצור ושיווק של מכשירים מבוססי אור לטיפול בנגעי עור באמצעות פוטותרפיה. ב. דיווח בדבר מגזרי פעילות מגזר מוצרי RF מגזר הסרת שיער בלתי מבוקר מגזר מכשירים מבוססי אור סה"כ לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 03 ביוני, , ,891 הכנסות המגזר )0,525( )40( )691( )841( הפסד מגזרי )003( הוצאות בלתי מוקצות 29 )602( )035( הכנסות מימון הוצאות מימון הפרשי שער )4,525( הפסד 02

34 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אנדימד בע"מ באור :5 מגזרי פעילות )המשך( מגזר מוצרי RF מגזר הסרת שיער בלתי מבוקר מגזר מכשירים מבוססי אור סה"כ לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 03 ביוני, , ,042 הכנסות המגזר )625( )45( )425( )015( הפסד מגזרי )010( 46 הוצאות בלתי מוקצות הכנסות אחרות 20 )491( )012( הכנסות מימון הוצאות מימון הפרשי שער )0,443( הפסד מגזר מוצרי RF מגזר הסרת שיער בלתי מבוקר מגזר מכשירים מבוססי אור סה"כ לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 03 ביוני, , ,553 הכנסות המגזר )821( 4 )045( )542( רווח )הפסד( מגזרי )009( הוצאות בלתי מוקצות 05 )009( )000( הכנסות מימון הוצאות מימון הפרשי שער )0,440( הפסד 05

35 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אנדימד בע"מ באור :5 מגזרי פעילות )המשך( מגזר מוצרי RF מגזר הסרת שיער בלתי מבוקר מגזר מכשירים מבוססי אור סה"כ לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 03 ביוני, 5, , הכנסות המגזר )090( )05( )421( 89 רווח )הפסד( מגזרי )18( הוצאות בלתי מוקצות 01 )436( )06( הכנסות מימון הוצאות מימון הפרשי שער )296( הפסד מגזר מוצרי RF מגזר הסרת שיער מבוקר מגזר מכשירים מבוססי אור סה"כ לשנה שהסתיימה ביום 00 בדצמבר, , ,948 הכנסות המגזר )096( 41 )834( 019 רווח )הפסד( מגזרי )501( )514( 46 )252( )80( ירידת ערך מוניטין ונכס בלתי מוחשי הוצאות משותפות בלתי מוקצות הכנסות אחרות 690 )005( )233( הכנסות מימון הוצאות מימון הפרשי שער )0,030( הפסד באור :6 אירועים לאחר תקופת הדיווח א. לגבי השלמת רכישת מניות עם חברת OHMK Medical Technology Co. Ltd ב. ג. ראה באור 2 ו'. בחודש אוגוסט 4302, העניקה החברה לעובדים ולמנהלים בחברה 0,955,333 אופציות לרכישת 0,955,333 מניות בנות 3.30 ש"ח ערך נקוב כל אחת, במחיר מימוש של ש"ח למניה. האופציות תבשלנה על פני תקופה של ארבע שנים. השווי ההוגן של אופציות אלו חושב לפי המודל הבינומי והינו כ 560. באותו מועד, העניקה החברה לדירקטורית בחברה 453,333 אופציות לרכישת 453,333 מניות בנות 3.30 ש"ח ערך נקוב כל אחת, במחיר מימוש של ש"ח למניה. 06

36 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אנדימד בע"מ באור :6 אירועים לאחר תקופת הדיווח )המשך( האופציות תבשלנה על פני תקופה של ארבע שנים. השווי ההוגן של אופציות אלו למועד ההענקה הינו כ 12. הענקה זו כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה. להלן טבלה המציגה את הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן במועד האופציות למניות המסולקות במכשיריה ההוניים, לגבי התוכנית הנ"ל: ההענקה של כל מחיר המימוש )ש"ח( תנודתיות צפויה במחירי המניה )%( שיעור ריבית חסרת סיכון )%( משך החיים החוזי של האופציות למניות )שנים( מחיר המניה במועד ההערכה )ש"ח( דיבידנדים צפויים )ש"ח( F:\W2000\w2000\5959\M\14\C6ENDYMEDIFRS.docx 01

37 נספח לחלק ב' אנדימד בע"מ נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המיוחסים לחברה 4302 ביוני, ליום 03 בלתי מבוקרים

38 קוסט פורר גבאי את קסירר רח' עמינדב 3, תלאביב טל פקס ey.com דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 03 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 0793 מבוא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 03 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 0793 של אנדימד בע"מ )להלן החברה(, ליום 03 ביוני 4302 ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו. היקף הסקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 0 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. מסקנה בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 03 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל תלאביב, 00 באוגוסט, 4302 קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון 2

39 דוח מיוחד לפי תקנה 03 ד' נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המיוחסים לחברה להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים של הקבוצה ליום 03 ביוני, 4302 המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם לתקנה 03 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

40 אנדימד בע"מ נתונים כספיים מתוך המאזנים המיוחסים לחברה נכסים שוטפים ליום ליום 03 ביוני 00 בדצמבר בלתי מבוקר מבוקר 0,230 0, ,201 0, ,037 4, מזומנים ושווי מזומנים נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד לקוחות חייבים ויתרות חובה מלאי 2,340 1,213 1,740 נכסים לא שוטפים 00,222 0, ,463 0, ,413 0, השקעה בחברה בת נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברה מאוחדת, נטו *( פקדונות זמן ארוך רכוש קבוע, נטו נכסים בלתי מוחשיים, נטו 00,209 04,433 04,009 03,403 09,613 03,313 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. *( סווג מחדש 4

41 אנדימד בע"מ נתונים כספיים מתוך המאזנים המיוחסים לחברה ליום ליום 03 ביוני 00 בדצמבר בלתי מבוקר מבוקר התחייבויות שוטפות התחייבויות לספקים ולנותני שירותים זכאים ויתרות זכות 0, התחייבויות לא שוטפות 00 4,197 התחייבות להנפקת מניות וכתבי אופציות כתבי אופציה 00 4,197 הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה 0,099 70, )0( )96,930( 0,099 70, )96,636( 0,099 70, ,373 7 )97,043( הון מניות פרמיה כתבי אופציה קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות קרן הון מהפרשי תרגום יתרת הפסד 06,744 06,670 02,671 סה"כ הון עצמי 03,403 09,613 03,313 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. עוזי בלומנזון יו"ר הדירקטוריון אלעד מגל מנכ"ל בן פלדמן סמנכ"ל כספים 00 באוגוסט, 4302 תאריך אישור הדוחות הכספיים 5

42 נתונים כספיים מתוך הדוחות על הרווח הכולל המיוחסים לחברה אנדימד בע"מ לשנה שהסתיימה ביום 00 בדצמבר ל 0 החודשים שהסתיימו ביום 03 ביוני ל 6 החודשים שהסתיימו ביום 03 ביוני מבוקר בלתי מבוקר הכנסות ממכירות מוצרים עלות ההכנסות רווח גולמי הוצאות מחקר ופיתוח, נטו 0, הוצאות הנהלה וכלליות )46( )46( הכנסות אחרות 0, הפסד תפעולי 07 )0,010( )461( 0 0 )042( )100( 49 1 )144( 26 הוצאות מימון *( הכנסות מימון *( הפרשי שער *( 491 0, ,312 )030( 0, ,326 הפסד )רווח( המיוחס לחברה חלק החברה בהפסדי חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 0, ,440 0,443 4,121 סה"כ הפסד המיוחס לחברה הפסד כולל אחר: סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד: )4( )4( הפסד אקטוארי )4( )4( סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים )0( 3 04 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ )0( 3 04 סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד )1( 3 )4( 04 סה"כ הפסד כולל אחר 0, ,400 0,444 4,100 סה"כ הפסד כולל *( סווג מחדש המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 6

43 נתונים כספיים מתוך הדוחות על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה אנדימד בע"מ לשנה שהסתיימה ביום 00 בדצמבר ל 0 החודשים שהסתיימו ביום 03 ביוני ל 6 החודשים שהסתיימו ביום 03 ביוני מבוקר בלתי מבוקר תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה )0,030( )276( )0,440( )0,443( )4,121( הפסד המיוחס לחברה התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה: התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה: 011 )0,301( 2 )0( 0, )409( )467( )* 0, )290( 4 )0( 0, )290( 0 4,326 פחת והפחתות הכנסות מימון, נטו עלות תשלום מבוסס מניות רווח הון ממימוש רכוש קבוע חלק החברה בהפסדי חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני ,620 שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה: )94( 491 )60( )62( )03( )04( 03 )69( )609( )64( )60( )030( )06( )23( )02( )277( ירידה )עלייה( בלקוחות ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה ירידה )עלייה( במלאי ירידה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות 040 )46( )903( )022( )179( מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה בחברה עבור: )07( 00 )43( 0 )0( )00( 3 )1( ריבית ששולמה ריבית שהתקבלה )43( )41( )0( )41( )1( )319( )043( )0,042( )213( )0,132( מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של החברה *( מייצג סכום הנמוך מ 0. המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 7

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63> דוח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ) להלן: "החברה") שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי מ ת א ר בהתאם להוראות סעיף 15 ב( 1 )(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000 יחד עם

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בעמ דוח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ( להלן: "החברה"( שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc צ'ק קאפ טיוטה מס' 1 2 לציבור (טיוטה מס' 4 3 לרשות ני"ע ולבורסה) 18 24 בנובמבר 2010 טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות הערך לציבור, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך עלפי טיוטת התשקיף. ייתכנו

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: השותפות( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת 2017 1 של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתחות עסקיה א. ב. לעניין הודעת השותפות וקבוצת דלק בע"מ

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרג

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשעט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רוח מתרג המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרגל: מתן חגי, רו"ח עוזרת הוראה: גל אקריש הוראות נוספות:

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד