ו 4 ו 6 ו 7 עזרא ESRA Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart All rights reserved ובשנ ת א ח ת לכו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ו 4 ו 6 ו 7 עזרא ESRA Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart All rights reserved ובשנ ת א ח ת לכו"

תמליל

1 ו 4 ו 6 ו 7 עזרא ESRA All rights reserved ובשנ ת א ח ת לכור ש מ ל ך ר לכל ות דב ר יהו ה מ י 1 ירמי ה הע יר יהו ה א ת רוח כ ר ש מ ל ך ר ו י עב ר קול בכ ל מ לכותו וג ם במכת ב לאמ ר א 2 כה ה ש מ ים נ א רץ ה כות ממל כל ר ל ך כ רש מ מר 3 מי בכם מ יהו ה א לה י לי תן וה וא ק ד ע ל י לבנ ות ל ו ב ית בירוש ל ם אש ר ב יהוד ה יהי עמו כל א ת בית יהו ה א לה י י שר כל אר מ הנש כל א לה יו עמו וי ע ל לירוש ל ם אש ר ביהוד ה ויב ן אל ה וא ה א להים אש ר בירוש ל ם המקמות אשר אנשי מקמו י נשאוהו שם גר הוא בכ ף וב ז הב ובר כוש ובבהמ ה עם ה נד ב ה לב ית ה א להים אש ר בירוש ל ם הלוים ו הכהנים ו ובנ ימן דה ליהו אבות ה ר אשי יק ומו 5 ו לכל העיר ה א לה ים א ת רוח ו ל ע ל ות ל ב נ ות א ת ב ית י הו ה א ש ר ב ירוש ל ם בתי כל ב י וב מגד נ ות לב ד המ 8 ו ל ך קו הם חז כו רש הוציא הם בידי ע ל כ ל התנ ד ב א ת כלי מיר וש ל ם ו יתנם בב ית א לה יו יוציאם כו רש מ ה נ שיא ליהוד ה ר ל ך בכלי כ ף בית יהוה א על יד מתרדת ב ז ה ב ב רכ וש שר הוציא הגזבר וירם וב בהמ ה נב וכ דנ צ ר צר ב לשש

2 וא 9 א 2 ב 3 ב 4 ב 5 ב 6 ב 8 ב 9 ב 11 ב 11 כורי 11 רם א לה מ תשע ה וע שר ים ז אחרים א ל ף 11 כל כל ים 1 גרטלי הב ש לשים ל זהב כ ל ו ששב צ ר ע ם הע ל ות 2 ז כורי הב ש לשים כ אג רטלי כ ף א ל ף מ חל ים ף משנים א רב ע מאות ו ע ש ר ה כל ים ף חמ ש ת אל ים וא רב ע מא ות ה כ ל ה ע ל ה ה גול ה מב ב ל לירוש ל ם וא ל ה בנ י ה מדינ ה ה עלים משב י ה גול ה אש ר ה גל ה נבוכ דנ צ ור מ ל ך ב ב ל לב ב ל ו י שובו לירוש ל ם ו יהוד ה א יש לעיר ו שר באו מ ר ב 7 ני ש עם זר בגו י רח ום אל רעש בל ישו ע נ ב ב ענ ה ים מ אה שבעים ט יה ש לש מאות שבעים חמ יה ש ר יה ר על י ה מ ר א נשי ע ם י שר א ל ושנים ושנים ני א רח שב ע מאות חמש ה ושבע ים חת מו עי ז ב א לם אב לף ישו ע יואב לבני מא תים חמשים ו מ רד כ י בלש ן א ל ים שמנ ה מאות ושנ ים ע ש ר בעה אר זתוא תש ע מאות וא רב ע ים ו חמש ה כי שב ע מאות ושש ים בני ש ש מאות א רב ע ים ושנ ים בי ש ש מאות ע שר ים וש לש ה All rights reserved 1790

3 ב 12 בני א 13 ב 14 ב 15 ב 16 ב 18 ב 21 ב 24 בני 25 בני 26 בני 31 עז גד א ל ף מ את ים ע שר ים ושנ ים דני קם ש ש מאות שש ים ושש ה בג וי א ל ים חמש ים ושש ה עדין א רב ע מאות חמש ים וא רב ע ה ני 17 ליחזק אטר יה תשע ים ושמנ ה בנ י בצ י ש ל ש מאות ע שר ים וש לש ה יו רה מא ה ושנ ים ע ש ר 19 בנ י ח שם מ את ים ע שר ים וש לש ה ני ג בר תשע ים ו חמש ה 21 בנ י ב ית ל ח ם מא ה ע שר ים וש לש ה 22 אנ שי נט ה חמשים וששה 23 אנ שי ע נתות מא ה ע שר ים ושמנ ה ני ע זמ ו ת א רב ע ים ושנ ים קרי ת ע רים כיר ה ובארות שב ע מאות וא רב ע ים וש לש ה ה ר מ ה ו ג ב ע ש ש מאות ע שר ים וא ח ד 27 אנ מכ שי מ מא ה ע שר ים ושנ ים 28 אנשי ת אל ב י וה ע י מ את ים ע שר ים וש לש ה 29 בנ י נבו חמש ים ושנ ים 31 בנ י מ גביש מא ה חמש ים ושש ה עיל ם א חר א ל ף מ את ים חמש ים וא רב ע ה All rights reserved 1791

4 ב 32 ב 34 ב 35 ב 37 ב 38 ב 39 ב 42 בני ק 44 בני ל 45 בני ג 47 בני ר 48 בני ע 49 חרם ש ע שר ים ו לש מאות 36 הכה ני ני אמר נים נ 33 בני לד ח ד יד ואונו שב ע מאות ע שר ים ו חמש ה ירחו ש ל ש מאות א רב ע ים ו חמש ה אה ש ל ש ת אל ים וש ש מאות וש לש ים בני א שחור א חרם ידע א לב ית יה לף חמש ים ושנ ים לף מא תים לף ישו ע תש ע מאות שבע ים וש לש ה אר ושבע ה ע ש ר בע ים ושבעה 41 הלו 41 המשר ים א ב ר ים בני ישו ע ו קדמיאל לבנ י הוד וי ה שבע ים וא רב ע ה ף מא ה ע שר ים ושמנ ה ה ש ערים בני ש לום בנ י א טר בני ט למ ון בני ע קוב בנ י חטיט א בנ י ש ב י ה כל מא ה ש לש ים ותשע ה נים 43 הנתי ר בני ציחא בני בנה 46 בני ח ג ב דל צין הא יע בני ח שו א בנ י ט ב ע ות בנ י ד ון בני ח ג בה בנ י ע ק וב בני ש מל י בני חר בני ג בנ י ח נ ן ר בני נקו דא בני גזם איה זא 51 בני א נ ה בנ י ב י ח בני בני מעינים בנ י ני ים All rights reserved 1792

5 בני 51 בני 52 בני 53 ב 54 בני 55 בני 56 א 62 בני ש 57 מל 65 בני ד 61 ני בק בצ בר נצי ח עבדי ש ל בוק בני חק ו א בני לות קו בני חטי בני מחיד א י בני מה רא חור חר בנ י ח רש א בני ת א טיה יעלה בני ט י בני ד רקון בנ י גד ל בני חטיל בני מח בני ה ר ת כ 58 כל 59 וא הנתינים לה העל ים מ ובני תל עבדי ש ל מ לה גיד בית אבות ם וז רע בני ט וב יה ליה לח תל ב רת מה ש חר הצ בנ י רוד א בנ י א מ י בי ים לש מאות תשעים שא ם א ם מי שר אל ה ם נקודא 61 ומבני ב רזל י ה גלע די 63 ויא כ הן 64 כל לה מר ה שש מאות חמ כר וב א ד ן אמ ר ה כ הנים בנ י ח ב י ה בנ י ה ק וץ בנ י ב רזל י בקשו ש התר אש ו יק רא ע ל שמ ם ש ים ושנ ים ול א י כלו ושנ ים אש ר ל ק ח מבנ ות כ ת בם ה מתי ח שים ול א נמצ או ו יגאלו מן ה כהנ ה תא לאור ים ולתמ ים ה ק הל כ אחד ל ה ם אש ר ל א י אכלו מק ד ש ה ק ד ש ים ע ד עמ ד א רב ע רבוא א ל ים ש לש מא ות שש ים בד עבדי הם ו אמ התי הם א לה שבע ת אל ים ש ל ש מאות ש לש ים ושבע ה ול ה ם מש רר ים ו מש ררות מ את ים All rights reserved 1793

6 ככ ויה ם שב ע מאות ש לש ים ושש ה רדיה ם מ את ים א רב ע ים ו חמש ה מלי 67 ג הם א רב ע מאות ש לש ים ו חמש ה חמרים ש ש ת אל ים שב ע מאות וע שר ים 68 ומ ר אשי ה 71 ויש אבות ה א להים לה עמידו ע ל מכונ ו חם בו בבוא ם לב ית יהו ה אש ר בירוש ל ם ה תנ דבו לב ית נ תנו לאוצ ר ה מל אכ ה ז ה ב ד רכמונים וכ ף מ נים חמ ש ת אל ים וכ תנ ת כהנים מא ה בע ריה ם 1 וי גע 3 הכהנים ה הלוים ו וכ ל י שר אל בע ריה ם ח דש א ח ד א ל ירוש ל ם 2 ו י קם ישו ע השביעי שש רב אות ו א ל ף ומן ה ע ם וה משררים וה שוערים וה נתינים ובני בן יו צ דק ו אחיו 3 ו י ש ראל הכהנים ער ים ב ב בל וזר ו יא ו ה ע ם כא יש חיו א ו אלתיאל בן ש ו י ב נ ו א ת מ ז ב ח א לה י י ש ר א ל ל ה ע ל ות ע ל יו ע ל ות כ כ ת וב ב תור ת מ ש ה א יש ה א לה ים כ י באימ ה תיו כונ על מ המזב ח יכינו ע ל יו ע לות ל יהו ה ע לות ל ב ק ר ול ע ר ב 4 ו יע שו א ת חג דב ר י ום ביומ ו לת וע ת וב כ כ הכות עליה ם מע מי ה אר צ ות ו י על יום ביום במ ר כמש ט All rights reserved 1794

7 ו 5 ו 8 מיום 6 אחר י א ע ל ת ת מיד כן מתנ ד ב נד ב ה ל יהו ה ל א י ד ח דש ל חד ול ח ד שים ולכ ל מועד י יהו ה ה מקד ש ים ולכל השביעי החלו ליהוה עלות לות הע ל מא ו ח ים רש ל ו לחצב ים ף כ 7 ויתנו לה ביא עצי אר זים מן ה לב נון א ל י ם עליה ם ו שנה ב לבו אם השנית אל בית ה מן ש ו תה ומש כל יה וה וה יכל ל צ ד נים ול צ רים י וא כרשיון כ ור ש מ ל ך ר השני בח דש לם ש לי רו א לה ים ה ח לו ז ר ב ב ל ב ן ש א ל ת יא ל ו י ש וע ב ן י וצ ד ק וש א ר א ח יה ם ה כ ה נ ים הלוים ש נ ה ו מ מד יע 9 ו ו ע ל ע ש ה ה לוי ם לם ש י רו השבי באים מ ה כל על ה לנ צח ע ל מל אכ ת בית יהו ה קדמיאל חיו א ו בניו ישו ע ה מל אכ ה בב ית ה א לה ים ו י עמ ידו א ת ה לוים מב ן ע שרים וב נ יו בנ י יהוד ה כא ח ד לנ צ ח בני ח נ ד ד בניה ם ו אחיה ם 11 וי דו ה בנים א ת היכ ל יהו ה ו י עמידו ה כהנים מלב שים ב חצ צרות וה לוים בנ י א ף ב מצלת מ ל ך י שר א ל ליה ובהודת הלל ב יענו 11 ו ים לה לל כי טוב וה א ת יהו ה לם כי לעו ע ל ידי ד ו יד חדו על י ש ראל ו כ ל ה ע ם ה ר יעו ת רוע ה ג דול ה ב ה ל ל ל יהו ה ע ל הו ד ב ית י הו ה All rights reserved 1795

8 וכר ים 5 וב 6 12 ו רב ים מ הלוים ו הכהנים א ת ה ב ית ה ראשון בי דו ו ר אשי בתרוע ה ב שמח ה לה ר ים ק ול 13 ואין 1 וישמעו 4 ה עם מ כירים ק ול צרי ה ז ה ה ב ית ר ר או אש הזקנים אבות בע יניה ם ב כים בק ול ג ד ול ור בים תרוע ת ה שמח ה לקול בכ י ה ע ם כ י ה ע מריעים תרוע ה גדול ה וה ק ול נשמ ע ע ד למר ח וק י ש ר א ל 2 ויגשו 3 ויא ו 4 ויהי ב אל זר יהו דה בל בונים הי לה הגו כי בני ובנ ימן ליה וה כל ם א להי וא ל ר אש י ה א בות ו יאמרו ל ה ם נבנ ה עמ כ ם כ י כ כ ם נדרוש ל א להיכ ם ול א אנ חנו זבחים מימי א ר ח דן מ ל ך א שור ה מ על ה את נו ה לנו הם ל מר לב נות זר בית כ אש ר צו נו ה מ ל ך ה עם ב בל וישו ע וש אר ל א להינו א רץ מ ר ים י כי א נחנו כ ור ש מ ל ך ר ידי עלי הם יועצ ים ל הר ו ע ד מ ל כ ות ד ר י ו ש מ ל ך ר מלכות א ו ירוש ל ם חשורוש בתח לת עם יהודה צתם ע מלכו ר אשי ה תו כם ל א ל לי ש ראל אבות חד נבנ ה ל יהו ה א לה י י שר אל בלה ים ומ כל ימי כת אות ם לבנ ות כו רש מ בו שט נה ל ך על ישבי ר יהו דה All rights reserved 1796

9 וב י 7 ר 8 ד 11 כ 13 כ 14 לם בש תב כ תא ש ש תח אר מי ע ל א רת חש שתא מ ל ך ר וכת ב ה נשתו ן אר מ ית 9 א חום מתרד ת ט באל ושא ר כנ ות ו כ ת וב אר מית ומתרג ם בעל טעם ושמש י ר א כת בו אגר ה חד ה ע ל ירושל ם לא רת חש שתא מ לכ א כנ מ א דין רח ום בעל טעם ושמש י ר א ושא ר כנ ו תה ון דינ יא ו א ר תכ י א ט רל י א א ר יא א רכו י עלמ י א הגלי די מ יא 11 ושאר א ש מר ין ושא ר עב ר נ הר ה וכע נ ת נה רש גן א גר תא ש די לחו ע בד י ך א נ ש עב ר נ הר ה וכע נ ת ל הוא ל 12 ידי ע לירושל ם קרית הוא ל ידי ע ען די כא מל ב בל יא ש וש נכ יא ד ה וא א נ ר ר ב א וי קיר א והות ב המו בקרי ה ד י עלוהי יהו דיא די לקו מן לו ת א מ ר דת א ב נ ין כא מל ל י שת כלל ון מנד ה בלו ו הל ך כל קבל די מ ען לח היכ די הן קרי ע ל א רת חש שתא מ לכ א שור י א שכללו תא ך ד ך תתבנא על ינ א אתו ואש י א י ח יטו ושו ר יה ל א ינתנון וא ת ם מ לכים תה נז ק לא מ לח נא וע רו ת מ לכ למ ח ז א ע ל דנ ה של חנ א והוד ענ א למ לכ א א ל א א ר י ך ל נ א All rights reserved 1797

10 מהודעין 16 די 15 ת 17 כ 21 מא ש י ג ב קר ב ר ד כר נ י א ד י אב ה ת ך ותה שכ ח ב ר ד כר נ י א ותנד ע די קרית א ד ך קרי א מ ר ד א ו מה נז ק ת מ לכין ומדנ ן וא שת דור ע בד ין בג ו ה מן יומ ת ע למ א ע ל דנ ה ק רית א ד ך ה ח רב ת אנ חנ ה למ לכ כא מל לח א די ה ן קרית א ד ך תתבנא ושור י ה י שת כלל ון ל ק ב ל דנ ה חל ק ב עב ר נ הר א ל א אית י ל ך די כ נותהון 18 נשת ו נא 19 ומני שים טעם די ש יתבין על רחום בעל טעם ושמשי בשמ רין וש אר עבר לחתון ו נה רה ש לם וכעת רש נא מ עלי די קרי כחו הש ו בקרו קרי תא ק דמי ד ך מן י ו ע ל מ ל כ ין מ ת נ ש א ה ומ ר ד ו א ש ת ד ור מ ת ע ב ד ב ה מת רא על מלכין 21 ו תקיין הוו ו ה ל ך מ ת י ה ב ל ה ון ען שימו טעם ע ד מני ט עמ א ית ש ם על י רוש לם ו עבר נהרה בכל שליטין וש מא ומדה 22 וזהירין 23 א ק דין מן די הוו דם רחום שלו ר לב ט ל א גבר י א אל ך וקרית א ד ך ל א תתבנא ש גן אר בלו למ עב ד ע ל דנ ה למ ה י שג א חב ל א לה נז ק ת מ לכ ין קרי כא מל תחש שתא אר די נשת ו נא ושמש י ר א וכנ ו תה ון אז לו בבהילו ליר ושל ם ע ל יה וד יא וב ט לו המו בא דר ע וח יל All rights reserved 1798

11 ב א 24 ב א 2 ב ה זמ 3 ת 7 י 8 והת 1 ת דין בטל ת עביד ת בית א ל ה א די בירושל ם ו הו ת ב טל רתין למ לכות ד רי ו ש מ ל ך ר א ע ד שנ ת ח ג י נבי אה נ בי 5 וזכ רי ה ב ר עדוא נבי אי א ביהוד ובירושל ם בשם א ל ה י שר אל עליה ון אלתיאל בר ש ב בל זר קמו דין ב ית א ל ה א ד י ביר ושל ם ועמהון נבי אי א עליהון תא נא א וכן א מר ין להם מ ן ש לש כל ל ה 4 א ד ין כנמ א אמ רנ א ב נ ין ו 5 עין 6 ר לההם ה ות א ע ל יה וד יא ד י ויש וע ב ר י וצ ד ק וש ר יו למבנא ד י א ל ה א מ עד ין לה ון תת ני ח ת עב ר נ הר ה ושת ר בוזנ י וכנ ו תה ון ם לכם טעם ב ית א דנ ה לבנא לה ם שבי על לד רי ו ש יה ך ו א ד ין יתיב ון נשתו נ א ע ל דנ ה ש גן א גר תא ש די לח דנ ה ואש רנ א מ ן אנון שמ ה ת גבר י א ד י דנ ה בני נ א יהוד יא ול א ב ט לו המו ע ד ט עמ א תתני חת עבר נה רה וכ נ ו ת ה א ר כ י א ד י ב ע ב ר נ ה ר ה ע ל ד ר י ו ש מ ל כ א כ ל א די ג מא שלחו ל הוא ל ע ע מל לוהי וכד נה כתיב די א כא ב גו ה ל זל נא ליהוד מדינ דרי וש תא וש תר בוז ני מל כא ש למא לבית א ל ה א ר ב א והוא מתבנא א ב ן גל ל וא ע מת ש ם בכתל י א ו עב ידת א ד ך א רנ א מתע בד א ומ צל ח בי דה ם All rights reserved 1799

12 ב 13 ן ששי 9 א בי 11 ו דין שאל נא ל תא אף ש ב ר אשי 11 וכנ ד נה מ הם ש למבנ יה ביא אל ך התהם שאל ל נא מא אמר כנ ואש רנ א דנ ה לש כל ל ה להם נא מא ת ג מא התי בו נא לממר שמ י א וא רע די להו דעות ך הם נכתב שם גב לכם טעם שם מן ר יא אנ חנ א המו ע בדוהי ד י א ל ה די א וב נ ין ב ית א ד י הו א בנה מק דמ ת דנ ה שנ ין ש גיא ן ומ ל ך לי שר אל ר ב בנ הי וש כלל ה 12 להן מן די הרגזו א מ ל ך ב ב ל כ ד יא ל דה בשנת ח רם ב בית א ל ה א דנ ה לבנ א ת נא ה ל א ל ה שמ י א יה ב המו בי ד נבוכ דנ צ ר וב ית ה דנ ה תר ה וע מ ה ה גל י לב ב ל בבל מל כא די כו רש 14 ו כו אף רש מא ניא מל כ ו דהבה די הא ל א די ב י ת כור ש מ לכ א ש ם טעם נב ו כד נ צר די א מ ן ה יכ ל א ד י ב ירוש ל ם ו ה יב ל ה מ ו ל ה יכ ל א ד י ב ב ל ה נ ק ה מ ו ש מ ה בצר לשש ויה יבו בל ב די לא כא מן היכ מר ל ה אלה 15 וא מ אנ י א ש א א ז ל אח ת וב ית א ל ה א יתבנ א ע ל א תר ה י הב א תא ד ך א בצר ד 16 א ש יא ומ ן א ד י ן ו ע ד כ ע ן מ ת ב נ א ו ל א ש ל ם די בית הנק שמ ה ד י ח ה המו בהיכל א ד י בירושל ם א ל הא די בירושלם All rights reserved 1800

13 והשת 2 ב א 1 בש 3 נד 4 ו 5 כ 6 שבקו 7 על ען הן 17 וכ בב ב ל ה ן אית טב מלכא ית ב קר בבית מלכא די גנ ז יא 6 ד י מה ת י ד י מן כור ש מ לכ א ש ים טעם למבנא בית א ל ה א ד ך בירושל ם ורע ות מ לכ א ע ל דנ ה ישל ח על ינ א דרי וש דין מה חת ין ת מ ה בב ב ל בקרו ו עם מל כא ט שם בביר תא אחמ ב כח וכן כת יב בג ו ה דכרונ ה נת ח דה ל מל כו רש כא תא בב ית ר י א די גנז י א די במ ד י מדינת ה מגל ה חד ה כא שם טעם מל כו רש ב ירושל ם ב ית א יתבנא את ר ד י ד בח ין דבחין רומ ה א מ ין שתין ת י ה א מ ין שת ין ב כין די א בן ג לל ת ל תא ונד ב ך ח די אע מ לכ א תתיה ב די הא ל א בי ת מא אף דת דהבה מן היכלא די בירוש לם וה יבל די ביר ושל ם לא תר ה ות חת ען ל ו בבל נ די א כ יהתיבון בב ית א ל ה א ל הא א בי ת ואשוהי מ ובל ין ונקת ב ו כד נ צר ה ך וי א מן ב ית הנק להיכל א תת ני ח ת עב ר נ הר ה שת ר בוזנ י וכנ ו תהון א רכ יא די ב עב ר נ הר ה ר חי ק ין הוו מן ת מ ה ל עביד ת בית א ל ה א ד ך בית א ל ה א ד ך יבנ ון ע ל א תר ה ח ת יהוד יא ול ש ב י יהוד יא All rights reserved 1801

14 שים טעם ומני 8 למא די ת ו 9 מה עם עבדון שבי יהו דיא אל ך למבנא ב ית א ל ה א ד ך ומ נ כ י מ ל כ א ד י מ ד ת ע ב ר נ ה ר ה א ר נ א נ ק ת א ת ה ו א מ ת י ה ב א ל ג ב ר י א א ל ך ד י ל א ל ב ט ל א חן חש מל ח חמ ר ומש ובנ י תור ין ודכר ח כמאמ י ום ביום די ל א ש ל ו ל 11 די 11 ומני שים טעם מן 12 ו א הון מ בית ה די ל הא וזקיף הקרבין די יתמחא שכן שמ ה ל ניחוחין ין ואמר ין ל על ו ן ל א ל ה שמ י א חנט ין מיא אל ה ש ר כ הנ י א די ביר ושל ם ל ה וא מתיה ב להם צ ומ כל א נש די י השנא ת גמא ע ת להי י מה ו מ גר לו נ ו בית ה חיי ל לין ד נה יתנח כל מ ל ך ו עם די יתעבד ע ל דנ ה ישלח מל כא וב נוהי אע יד ה ל ה ש נ י ה ל ח ב ל ה ב ית א ל ה א ד ך ד י ב ירוש ל ם א נ ה ד ר י ו ש ש מ ת ט ע ם א ר נ א י ת ע ב ד חת עבר תת ני דין 13 א נה רה שתר ד ר י ו ש מ ל כ א כ נ מ א א ר נ א ע ב דו 14 ו ובנ ו מצלחין ו בנין יהו דיא שבי נ ות וכ בוז ני בנבוא ת ח ג י נבי אה ל קבל ש די הון וש כללו מן ט ע ם א ל ה י שר אל ומטעם כ ור ש וד רי ו ש וא רת חש שתא מ ל ך ר 15 ושיציא ביתה עד ד נה למ לכות ד רי ו ש מ לכ א לח וזכ רי ה ב ר עד וא יום ת ל תה ליר ח אד ר די ה יא שנ ת שת All rights reserved 1802

15 ו 1 בני י ש 16 וע בדו בית א ל ה א דנ ה לחנ הקרבו 17 ו ראל כת כה בח דו ה א ב י ת נ יא להא ול ויא א רב ע מא ה וצירי עזין לח ט יא שבט י י שר א ל 18 והק ימו 19 ו נ יא כה בירושל ם ככת ב ר מש ה הגו לה בני שו יע ושא ר בני ג לות א חנכ ת ד נה תור ין מא ה דכר ין מ את ע ל כ ל י שר אל תר י ע ש ין אמרין ר למני ן בל גתהון ולו יא במ חל ק תהון ע ל עביד ת א ל ה א ד י בעה אר ב ח ה א ת יע שו 21 כי 21 ויאכ 22 ו רו טה ה ה כ הנים וה לוים כא ח ד לכ ל בנ י ה גול ה ול אחיה ם ה כהנים ול ה ם שר ע ל ח ד ש ה ראש ון כל ם טהור ים ו ישחטו ה ח לו בנ י י שר אל ה ש בים מ ה גול ה וכל ה נבד ל מטמא ת גוי ה א ר ץ אלה ם לדרש ל יהו ה א לה י י שר א ל ח ג מצות שבעת חם כי שמ ב שמחה ימים ל ך מ י שר א ל אשור ב וה יה וה עליה ם לח ז ק ידיה ם במל אכ ת בית ה א להים א לה י לב אר מלכות ב לה הא בר ים הד חר א תחשתא מ ר ע זר א ל ך 7 ב ן שר י ה ב ן עז רי ה ב ן חלקי ה ט וב בן אחי צדוק בן לום ש 2 בן זר יה בן ע 3 בן א מריה ב ן מר י ות 4 בן ז רח יה בן בקי בן עזי All rights reserved 1803

16 הוא 6 כי 9 כי 11 מני 13 5 בן אבישו 7 ו יע י 8 ו לו בא ב עז רא א ע עלה מ בן ינ ב ח בל בן ו ע זר אל הו א ר אה רן בן בתורת מ מהיר ה ר אש הכהן שר נתן שה א י הו ה א לה י י ש ר א ל ו י ת ן ל ו ה מ ל ך כ י ד י הו ה א לה יו ע ל יו כ ל ב ק ש ת ו מבנ י י שר אל ומן ה כ הנים וה לוים וה מש ררים וה ש ערים וה נתינים א ל ירוש ל ם בשנ ת ש ב ע לא רת חש תא ה מ ל ך ירוש ל ם ב ח ד ש ה חמיש י היא שנ ת ה שביעית יד הוא הר אשון ח דש ל חד ה חמישי ב א א ל יר וש ל ם כי ד א לה יו ה טוב ה ע ל יו בבו ל עז רא הכין ב י ש ר א ל ח ק ומ ש ט 11 וזה רש גן הנשת לדרוש נ שר ון א א ת תורת המ תן ל מ ל ך ה מ על ה מב ב ל ובא ח ד ל ח ד ש ל ך יה וה תח אר לע ו ה ר ר דברי מצות יהו ה וחק יו ע ל י שר א ל שת שתא ול ל למד עזרא 12 אר גמיר שתא תח וכע נ ת שים טעם מ די כיא מל ל ך כל מת נדב עזרא ל ב ו ל ו י א ל מ ה ך ל ירוש ל ם ע מ ך י ה ך כה נא מלכותי מן ר ע ד מה די תא קבל 14 כל די מן ק דם כא מל ול ירושל ם בד ת א ל ה ך ד י ביד ך ושב עת יעטהי שלי ח י ש ראל הכהן א ל ה ש כה נוהי ו מ יא לב ק ר א ע ל יהוד All rights reserved 1804

17 15 ולה י ב לה כף ודהב די מלכא ב ירוש ל ם מ ש כ נ ה ו יעטוהי הת אל ה ל נ דבו בכל מדינת כח הש די ת הב וד 16 וכל כף בבל 17 כל ו כ ה נ י א מ ת נ ד ב ין ל ב ית א ל ה ה ם ד י ב ירוש ל ם ד נה קבל א ר נא תקנא ב כא עם הת י ש ראל נ דבות די ע מא ד נה תורין דכרין אמרין ומ נ ח ת ה ון ו נ כ יה ון ות ק ר ב ה מ ו ע ל מ ד ב ח ה ד י ב ית א ל ה כ ם ד י ב ירוש ל ם ו לי ך ע די 18 ומה א ל ה כ ם ת ע ב ד ון טב בש אר יי חי ך א על כא ו דה בה ל מעבד אל ה ק דם השלם לה ך א ל ל חן ית ב ל ך יהבין די מת נ יא 19 ומא ירושלם אר 21 וש מ ל כ א 21 ומני א נה חשחות אר ב ית תח ל א שתא ה ך מל די י ל ל ך בית למנתן תנתן מן כא ש ים טעם גזב לכל כר גנזי ר יא די ב עב ר נ הר ה ד י כ ל ד י ישאל נכון ע זר א כ הנ ה ר ד ת א ד י א ל ה שמ י א א רנ א יתעב ד 22 עד כ 23 כל די מן ככרין ף ט מא ה וע ד חנטין כ ר ין מא ה וע ד חמ ר ב ת ין מא ה וע ד ב ת ין מש ח מא ה ומל ח די ל א כת ב יתעבד מ יא אל ה ש עם אד רז דא ד י למ ה ל ה וא קצ ף ע ל מ לכ ות מ לכ א ובנ והי לבית א ל ה שמ י א עות All rights reserved 1805

18 מבני 2 מבני 4 מב 5 וא 1 24 ול ב ית כם מהודעין א ולחי נ יא ע יא נתי תר מ ר יא ז ול ויא כה ניא כל די להא דנה 25 ואנת ד אנין תהודע ון 26 ו די נה כל די ל עז רא הוא מתעבד מ ול א ור ין לא כ ל חכ מנד ה בלו ו הל ך ל א ש ליט למרמ א עליה ם א ל ה ך בי די מת ש טין ד ך מני וד י נין די ל ה ון לכ ל ע מ ה ד י ב עב ר נ הר ה לכ ל י דעי ד ת י א ל ה ך ודי עבד הוא נ ה הן דתא די תינו א א להי אבו יה וה רו ך 27 ב א ת ב ית י הו ה א ש ר ב ירוש ל ם 28 ו ט ה עלי ה הת ח זקתי כ עמ י לני ד ח א ל יד יה וה א למות הן שר ל ה ך ו ד תא די נ תן לשרשו כזאת ה מ ל ך ו יוע ציו ול כל אקב ו לי ע הי בלב שרי צה מי ש ראל א כא מל הן ל ענ ש נכין מ ה ה מ ל ך ל ל ך הגבר ים ר אש ים ל א י ד ע ר נא אר ל על ות וא לה 8 ינ ראשי אבתי והת יח שם הם א ר ת ח ש ת א ה מ ל ך מ ב ב ל ת מר מבני אי גרשם ח העל ים דני אל עמי ב מבני מלכות טוש ח דויד 3 מבנ י שכ ני ה ו חמש ים ני חת מו אב מבנ י רעש זכ רי ה ועמו יה בן זרח הועי ני אלי התי ח ש לזכ רים מא ה מאתים ועמו שכ ני ה ב ן י חזיא ל ועמו ש ל ש מאות ה זכ ר ים כר ים הז All rights reserved 1806

19 מב 9 ומב 6 ומב 7 ומב 8 בן יו נתן בד ע עדין ועמו חמשים ה זכ ר ים בן ע יה לם עי ישע תליה ועמו שבעים כר ים הז ועמו שמנים כאל בן מי בד יה ז ט יה ני ש ה זכ ר ים יוא ב ע ב די ה ב ן יחיא ל ועמו מ את ים ושמנ ה ע ש ר ה זכ ר ים 11 ומבני 11 ומב 12 ומב 13 ומבני אד וע שלומית בי ב מ הם ששים כר יה ז עז גד יו חנן קם ב ן יוי ה ועמו מא ה וששים ה זכ ר ים בן בבי בן אחרנים ה זכ ר ים ה קטן וא ע שר ים ועמו ועמו מאה תם לה שמו ושמ נה וע כר ים הז ש רה ה זכ ר ים אל י לט יעיאל וש מעיה עותי בג וי 14 ומבני ו ז בוד ועמו שבע ים ה זכ ר ים All rights reserved ו 16 ו 17 וא אקבצם אל ה נ הר ה ב א א ל א הו א ו נ חנ ה ש ם י מ ים ש לש ה ו א בינ ה ב ע ם וב כ הנים ומבנ י לוי ל א מ צ אתי ש ם לש לאריאל ע זר אלי ל חה אשל ולנ ת ן ולזכ רי ה ולמשל ם ר אש ים מע יה ול אל נ תן ול יר יב ול אל נ תן וליוי ר יב ולא לנ ת ן מבינ ים ו צאה אות ם ע ל אד ו ה ראש בכ י א ה מ ק ום ו א שימ ה ביה ם דב רים לד בר א ל אדו א חיו ה נתונים מש רתים לב ית א לה ינו 18 ו בן י ש 19 ו יבי או ראל לנו כ יד א להינו יה ושרב עלינו איש הט ו בה בכ י א וב נ יו וא ח יו שמנ ה ע ש ר ש ה מ קום לה ביא ל נו מחלי כל מב א ת ח שב יה וא תו יש עי ה מבנ י מר ר י א ח יו ובניה ם ע שר ים בן לוי

20 שק 29 ה ו דויד ש נ תן הנתינים 21 ומן וע שר ים כל ם נקב ו בשמ ות 21 ו ממ 22 כי צום אק רא שם שר ים ע ל ה נ ה ר א הו א ל עב ד ת ה לוים נתינים מ את ים להתע נות נו ד ר ך יש ר ה ל נו ולט נו ולכ ל רכוש נו בשתי ל רש ים ו ל ך חיל מ ה לשאול מן לנ י א לה ינו לב קש עזרנו מאויב ר ך בד כ י א מ ר נו ל מ ל ך ל אמ ר י ד א לה ינו ע ל כ ל מ ב ק ש יו ל ט וב ה ו ע ז ו ו א ו ע ל כ ל ע ז ב יו 23 ו 24 ו מה נצ ו אבדי ו נב קש ה מא להינו ע ל ז את ו יע תר ל נו שרי לה מ מאחיה ם ע ש ר ה הכהנים שנים ע שר 25 ו הכ א ת הם ל אש קולה לשר בי ה חש בי ה ף ו א ת ה ז הב ו א ת תרו הכלים ועמ ה ם מת 26 ו לכ ב ית א לה ינו ה ה ר ימו ה מ ל ך ו י ע צ יו ו ש ר יו ו כ ל י ש ר א ל ה נ מ צ א ים אשק כר ים ף כ על י דם לה ז ה ב מא ה ככ ר כר ים שש מ כ וחמש ים אות וכלי כ הב ז 27 וכרי חמודת כ ז ה ב 28 ואמ נ ד בה רה אל דו לי שר אל ליה וה ע שר ים הם ושמרו א להי אבתי אתם ק ל אד רכנים א ל ף דש כם עד תשקלו ף מ אה וכלי נחש ת מצה ב טוב ה שנ ים ליה וה ו הכל ים ק דש ו ה כ ף ו ה ז הב שרי לני בירוש ל ם ה לשכות ב ית יהו ה הלוים ו הכהנים ו ש ר י ה א ב ות All rights reserved 1808

21 במ 34 וכ 1 ו הכהנים 31 וקבלו לירוש ל ם לב ית א לה ינו הר אה עה מנ 31 ונ וי ד א להינו ה ית ה ע ונ שלם ירו נבוא 32 ו הלוים מש קל וא שב ה כ ף וה ז ה ב וה כל ים לה ב יא בשנים ע ש ר ל ח ד ש ה ראשון ל ל כ ת ירוש ל ם לינו ו י צילנו מכ ף אויב ואורב ע ל ה ד ר ך שה ימים ש ל שם 33 ו יד מרמות הרביעי ב יום בן נש קל אור יה ה כ ף ו ה ז הב ו הכל ים ית בב ועמו הכהן ב ן ישוע ונ וע די ה ב ן בנוי ה לוי ם ח בן ינ עזר אל ר באים 35 ה ה במש קל א להינו וע ל כ ל ו יכ ת ב כ ל ה מש ק ל ב ע ת ה ה יא מ הם על יו ז בד מ ה שבי בנ י ה גול ה הקר יבו ע ל ות לא לה י י שר אל רים שנים ע ש ר ע ל כ ל י שר אל איל ים תשע ים ושש ושבע 36 וית 9 היבוי נו כ ציר י ח ט את שנ ים ע ש ר ה כל עול ה ל יהו ה חש דרני לא ל ך מ ה א ת דתי ו נ ש א ו א ת ה ע ם ו א ת ב ית ה א לה ים לות א ה שר ים ה נגשו א לי לה מ ה לאמר ו ל ך ה כב שים שבע ים חוות ל א נבד לו ע בר ה עם ה נהר י ש ראל ו ה כ ה נ ים ו ה ל ו י ם מ ע מ י ה א ר צ ות כ תוע ב ת יה ם ל כ נ ע נ י ה ח ת י ה ר ז י אמרי ה ו המצרי אבי מ ה עמני 2 כי נ ש או מב נתי הם ז רע והתערבו הם ולבני הם ל הק דש ב עמי ה א ר צ ות ו י ד ה ש ר ים ו ה ג נ ים ה י ת ה ב מ ע ל ה ז ה ר אשונ ה All rights reserved 1809

22 וא 4 וכ 3 מי 7 ו 8 קרעתי ה זה ה דבר א ת שמעי י לי ר אש י וז ק נ י ו א ש ב ה מ ש ומ ם או משומם ע ד 5 6 ואמ רבו ובמנח ת ה ע ע מי אבתינו א בדברי חרד כל למנח ת ה ע ר ב ר ב א ת בגדי ק מתי מת עניתי ובק רע י ע ל ברכ י ו א ר ש ה כ י א ל יהו ה א לה י רה למע א ל לה הי בשתי ונכ למתי ל הר ים ר אש נחנו ער אמר מש טה ו ומעילי א לה י י שר אל ע ל מ ע ל ה גול ה ו אני י ש ב בגדי ומעיל י ו א כרע ה א ל הי וא שמ ת נו ג דל ה ע ד ל ש מ ים ה יום עד לה גד אשמה ב ני אליך ו הזה כי בעונתינו עונתינו נ א נחנו מ לכינו כהנינו בי ד מ לכ י ה אר צות ב ח ר ב ב שבי וב בז ה ובב ש ת נים כה י ום ה ז ה לי תה טה כמ ל ו עט ר גע ת ת לנו הי יתד מ חי ה מע ט בע בדת נו 9 כי ע מלכי בדים א ר א ת ח רב ת וב נחנו תה תח נה מאת יהוה ל ע תה 11 ו מח ת ת לנו השאיר ל א להינו תנו לנו במק ום ק דש ו לה איר עינינו א להינו ולתתנו עבדתנו יה ח ו יט עלינו א להינו ע ז בנו לא לרומ ם א ת בית א להינו ולה עמ יד יו ול ת ת ל נו ג דר ב יהוד ה ובירוש ל ם מ ה נאמר א להינו אחרי כי זאת ע זבנו מצותיך לני ד All rights reserved 1810

23 ו 3 א 11 ה 14 וכהת 1 שר צו י ת ב יד ע בדיך נ דה היא א רץ ת ה לרש הנביאים בנ דת מלאוה מ ה א ל ה בטמא ת ם כם בנותי תה ע 12 ו באים א תם שר א רץ א ה לאמר ע מ י ה אר צ ות בתועב תיה ם אש ר אל תת נו לבני הם וב נתי הם לבני או אל ת ש ו ל א ת ד ר ש ו ש למ ם ו ט וב ת ם ע ד עול ם ל מ ע ן ת ח ז ק ו ו א כ ל ת ם א ת ט וב ה א ר ץ ו הור ש ת ם ל ב נ יכ ם ע ד עול ם 13 ואחרי א תה נש וב כל א להינו הר מצו ל הבא ח הגדלה מתנו אש וב ה רע ים מע שינו ב עלינו כם כי למ שכת תיך ט ה ולהת מ עוננו ונ ת ת ה ל נו ליט ה כ ז את עמי ב חתן ת א נ ף ב נו ע ד כ ל ה ל א ין ש א ר ית ו ל יט ה ארנו לי כי נש תה א צדיק י ש ראל א להי 15 יהוה התעבות טה ל נ יך ב א ש מ ת ינו כ י א ין ל ע מ וד ל נ יך ע ל ז את 10 י 2 ו לל ע זר א וכהתו ד תו ב כ ה ומתנ ל הא כ לה הלוא הזה הננו ה יום לני ב ית ה א לה ים נקבצו אל יו מי שר אל ק ה ל ר ב מאד אנ שים ונ שים ו יל דים כ י ב כ ו ה ע ם ה רבה ב כ ה כנ יה ען ש בן יחיאל מבני לם עו ו י אמ ר לע זר א אנ חנו מ ע לנו בא להינו ו נש ב נ ש ים נ כריות מע מ י ה א ר ץ וע ת ה יש מקו ה לי שר אל ע ל ז את עתה אד נ י ר ת בר ית נכ ל א להינו להוציא וה חרדים במצו ת א לה ינו וכ תור ה יע ש ה כל נש ים וה נול ד מ הם ב עצ ת All rights reserved 1811

24 קום 4 וכל א 8 א 13 וע שה זק עמ ך ח ואנחנו ה ד בר עליך כי ו ישבע עז רא 5 ו י קם כ ד ב ר ה ז ה ו יש ב עו 6 ו י קם ו י ל ך בית עז רא מלני א ת ה שרי א לה ים הכהנים ל ך וי הלוים וכ ל י שר אל ל ע שות אל לש כת יהו חנן 7 ו ב ן א לי ש יב ש ם ל ח ם ל א א כ ל ומ ים ל א ש ת ה כ י מתא בל ע ל מ ע ל ה גול ה יעבירו קול שר ביהודה 9 וי התשיעי 11 ו וי רו ל א יבוא לש ל ש שת לם לכל בנ י ה גול ה להק בץ ירוש ל ם ה ימים כ ל ר כוש ו ו ה וא י ב ד ל מ ק ה ל ה גול ה כל צו קב ב אנשי יהו ע שר ים ובנ ימן דה מ רעיד ים ע ל ה ד ב ר ומה גש מ ים עז רא י קם ירו כע צת לם ש ה לש שר ים שת ל י הזקנים ו ה ימים הוא ב ח דש ו ישב ו כ ל ה ע ם ברחוב ב ית ה א להים הכהן ו יא מר אל הם אתם מ נ כ ר י ות ל הו יף ע ל א ש מ ת י ש ר א ל ע 11 ו תה ת נו תו דה ליהוה יענו א להי אבתי ה א ר ץ ומן ה נ שים ה נ כרי ות 12 ו בל כל העם ה ק הל ו רב ויאמרו ג העת קול שמים ג דול ואין כן כ ח כם כד לע נש ים ותש יבו תם על ח רם ח דש ו ע ש ו רצונ ו והב דלו מע מ י ברי מוד ך ב ע לינו ל ע ש ות המ ו חוץ ל א ל י ום א ח ד ו ל א ל ש נ י ם כ י ה ר ב ינו ל ש ע ב ד ב ר ה ז ה כה לא All rights reserved 1812

25 14 יעמדו נו נ א ש רינו ל כ ל ה ק ה ל וכ ל אש ר ב ע רינו ה הש יב נ שים נ כריות י ב א לעת ים מזמ נים ועמ ה ם זקני ע יר ו עיר וש ט יה ע לה ש יב חרון א ף א להינו ממ יו נ תן 15 א ך וש בת י ה לוי 16 ו יע שו כן בן ע ב עז ר ם שהאל לה הגו ו יחזיה בדלו וי ע ד ל ד ב ר ה ז ה בן תק וה ע זר א ה כ הן אנ שים ד עמ דו ע ל ז את ומשל ם ר אשי ה א בות לב ית אב ת ם וכל ם בשמ ות ו ישבו ביום א ח ד ל ח ד ש ה ע שירי לד ריוש ה ד ב ר לו כ 17 וי ה ראש ון 18 וי בן ב כל אנ שים מצא מב יו צ דק ו א חיו מע ש ה השיבו נ ש ים נ כרי ות ע ד י ום א ח ד ל ח ד ש הכהנים אשר השיבו ו יה נו 19 וית 21 ומבני אמר ח י דם להוציא וז נני נשיהם בדיה ואל מע ש יה חרם 21 ומבני נש ים אלי ע זר וי ריב וגד לי ה יה ואשמים יה ושמע א יל צאן ויחיאל נכר יות מבני ישו ע ע ל א שמ ת ם ועזיה אליועי ני מע ש חור ש 22 ומבני יוז ב ד תנאל נ מע אל יש יה וא לע ש ה 23 ומן הלוים יו זבד ושמעי ו ק ל יה ה וא קליט א ת חי ה יהוד ה ו א ליע ז ר אל יב יש ומן ה ש ערים ש ל ם ו ט ל ם ואור י 24 ומן המשרר ים All rights reserved 1813

26 בנ 32 מבני 33 מב 34 ב 35 ע ומי ש ובנ י ה 26 ומבני ראל מב עילם ז 27 ומבני 28 ומבני בבי תוא מ יהו רעש תנ יה ויז יה רמ יה ומ לכי ה ומי מ ן וא לע ז ר ומ לכי ה ז כר יה ויחיא ל וע בדי וירמות ואלי ה אליוע ני א לי שיב מ ת ני ה זבי ננ יה חנן ח 29 ומבני 31 ומבני ומנ ש ה בני חת מו משל ם מ לו ך ו עד י ה עדנא אב ע תל י י שוב ושא ל ו ירמות וז ב ד ו עזיז א יר מ ות וכל ל בנ י ה מ ע שי ה מ ת ני ה בצ לאל ובנוי ימן 31 ובני ח ר ם א ליע ז ר ישי ה מ לכי ה שמ עי ה שמע ון מ לו ך שמ רי ה ת מ מת ני חשם ז ב ד תה בני מ עד י ע מר ם ואוא ל א לי ל ט ירמ י מנ ש ה שמע י ניה תניה 36 ונ יה 37 מ כל הי בד יה מרמות א לי ש יב ו יע שו מת ני 38 וב נ י ובנוי שמע י למיה נדבי 39 וש 41 מכ 42 ש זראל לום א וע דיה ו נ תן ש ש י ש ר י וש ל מי הו שמ רי ה יוף מר יה All rights reserved 1814

27 מבני 43 זבד מתת יה יעיאל בו נ זבינ א י ד ו בנ י ה ויואל נ שאו לה נ ש ים נ כרי ות וי ש מה ם נ שים ו י שימו ב נ ים 44 כל א All rights reserved 1815

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' עבור חד ער גבום דבר י בו לדב חד שי ויו וכמ ר ה וי כ לנייבאחדי ווצי ולכ קב היו שני ע ו יר בים אות תת היראית נז יה ו נש כמו לו שי כל לרשיתר מזה עמוקי וי ו מ ל רב מל ד ואל חד דווי חד שנחדו גזרויו מ דר ח מש

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' ר בא זו מ והפר בי ה ל ר והח ך והו פל ר בו ם שרי בו ך יי כ ו ר ה ני ני השי ודו וה ך ע ו ור ו י ו בת יל בדר ו הם בקוש הו זכר שב ג י הרי פר א י ור ולכ גבורוו ר נד בזרוע זו יר הי פ רמייס ו הושיב הי בגבהי ש

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

Mishna Shviit Book 05.pdf

Mishna Shviit Book 05.pdf 140 שביעית פרק ח משנה ו במשנה זו דנימ באי ור לא ופ ולעבד את פירות השביעית כדרכ שעושימ בכל שנה. עבודות בפירות שביעית ת א נ ימ ש ל ש ב יע ית, א ינ ק וצ ינ א ות נ, אינ חותכימ ושוטחימ אותנ לייבוש ב מ וק צ

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

איך לבנות חיים מגיד

איך לבנות חיים מגיד איך לבנות חיים מגיד ספרי מגיד How to Build a Life Studying Mesillat Yesharim with Hadar Goldin עריכה: דרור יהב עורך אחראי: ראובן ציגלר עורכת משנה: שירה פינסון עימוד: חיה זיידבנד עיצוב פנימי: אליהו משגב

קרא עוד

Breishis .indd

Breishis  .indd úיון רנו ער " פר בר י ' ע"ט כח יבורו ú נח נבר úם ו"ˆריך י ון"? ין "כú חúב ú '" ב רבנו חכמ עיú ב ב ר ועˆמו בעז י. בר פ ח ל ר ב ו פר בר י, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס 'ל ר ב ' ( ליון רנו),

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח ן יל י י וא שלא ברים ש ם לי שא ם ש ש ז ים בל יוש וי ם ש א לומרשוב כ א א ע ם ש שר ב א שש ש בן ולא ק שום ור ם א כ ק ש ע על כ שונ ור שו כבר ניב י ם א רש עיק שר ם ש אם ו לש ש י אר האורמל מנא י ב א כדרו ש וגם

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד