Zakharia 1 1 ב ח ד ש ה ש מ ינ י ב ש נ ת ש ת י ם ל ד ר י ו ש ה י ה ד ב ר י הו ה א ל ז כ ר י ה ב ן ב ר כ י ה ב ן ע ד ו ה נ ב יא ל אמ ר 2 ק צ ף י הו ה ע

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Zakharia 1 1 ב ח ד ש ה ש מ ינ י ב ש נ ת ש ת י ם ל ד ר י ו ש ה י ה ד ב ר י הו ה א ל ז כ ר י ה ב ן ב ר כ י ה ב ן ע ד ו ה נ ב יא ל אמ ר 2 ק צ ף י הו ה ע"

תמליל

1 Zakharia 1 1 ב ח ד ש ה ש מ ינ י ב ש נ ת ש ת י ם ל ד ר י ו ש ה י ה ד ב ר י הו ה א ל ז כ ר י ה ב ן ב ר כ י ה ב ן ע ד ו ה נ ב יא ל אמ ר 2 ק צ ף י הו ה ע ל א ב ות יכ ם ק צ ף 3 ו א מ ר ת א ל ה ם כ ה א מ ר י הו ה צ ב א ות ש ו בו א ל י נ א ם י הו ה צ ב א ות ו א ש ו ב א ל יכ ם א מ ר י הו ה צ ב א ות 4 א ל ת ה יו כ א ב ת יכ ם א ש ר ק ר או א ל יה ם ה נ ב יא ים ה ר אש נ ים ל אמ ר כ ה א מ ר י הו ה צ ב א ות ש ו בו נ א מ ד ר כ יכ ם ה ר ע ים [ו מ ע ל יל יכ ם כ] (ו מ ע ל ל יכ ם ק) ה ר ע ים ו ל א ש מ עו ו ל א ה ק ש יבו א ל י נ א ם י הו ה 5 א ב ות יכ ם א י ה ה ם ו ה נ ב א ים ה ל ע ול ם י ח יו 6 א ך ד ב ר י ו ח ק י א ש ר צ ו ית י א ת ע ב ד י ה נ ב יא ים ה ל וא ה ש יגו א ב ת יכ ם ו י ש ו בו ו י אמ רו כ א ש ר ז מ ם י הו ה צ ב א ות ל ע ש ות ל נו כ ד ר כ ינו ו כ מ ע ל ל ינו כ ן ע ש ה א ת נו ס 7 ב י ום ע ש ר ים ו א ר ב ע ה ל ע ש ת י ע ש ר ח ד ש הו א ח ד ש ש ב ט ב ש נ ת ש ת י ם ל ד ר י ו ש ה י ה ד ב ר י הו ה א ל ז כ ר י ה ב ן ב ר כ י הו ב ן ע ד וא ה נ ב יא ל אמ ר 8 ר א ית י ה ל י ל ה ו ה נ ה א יש ר כ ב ע ל סו ס א ד ם ו הו א ע מ ד ב ין ה ה ד ס ים א ש ר ב מ צ ל ה ו א ח ר יו סו ס ים א ד מ ים ש ר ק ים ו ל ב נ ים 9 ו א מ ר מ ה א ל ה א ד נ י ו י אמ ר א ל י ה מ ל א ך ה ד ב ר ב י א נ י א ר א ך מ ה ה מ ה א ל ה 10 ו י ע ן ה א יש ה ע מ ד ב ין ה ה ד ס ים ו י אמ ר א ל ה א ש ר ש ל ח י הו ה ל ה ת ה ל ך ב א ר ץ 11 ו י ע נו א ת מ ל א ך י הו ה ה ע מ ד ב ין ה ה ד ס ים ו י אמ רו ה ת ה ל כ נו ב א ר ץ ו ה נ ה כ ל ה א ר ץ י ש ב ת ו ש ק ט ת 12 ו י ע ן מ ל א ך י הו ה ו י אמ ר י הו ה צ ב א ות ע ד מ ת י א ת ה ל א ת ר ח ם א ת י רו ש ל ם ו א ת ע ר י י הו ד ה א ש ר ז ע מ ת ה

2 Zakharia 2 ז ה ש ב ע ים ש נ ה 13 ו י ע ן י הו ה א ת ה מ ל א ך ה ד ב ר ב י ד ב ר ים ט וב ים ד ב ר ים נ ח מ ים 14 ו י אמ ר א ל י ה מ ל א ך ה ד ב ר ב י ק ר א ל אמ ר כ ה א מ ר י הו ה צ ב א ות ק נ את י ל ירו ש ל ם ו ל צ י ון ק נ א ה ג ד ול ה 15 ו ק צ ף ג ד ול א נ י ק צ ף ע ל ה ג וי ם ה ש א נ נ ים א ש ר א נ י ק צ פ ת י מ ע ט ו ה מ ה ע ז רו ל ר ע ה 16 ל כ ן כ ה א מ ר י הו ה ש ב ת י ל ירו ש ל ם ב ר ח מ ים ב ית י י ב נ ה ב ה נ א ם י הו ה צ ב א ות [ו ק ו ה כ] (ו ק ו ק) י נ ט ה ע ל י רו ש ל ם 17 ע וד ק ר א ל אמ ר כ ה א מ ר י הו ה צ ב א ות ע וד ת פו צ ינ ה ע ר י מ ט וב ו נ ח ם י הו ה ע וד א ת צ י ון ו ב ח ר ע וד ב ירו ש ל ם ס x(2-1)x 18 ו א ש א א ת ע ינ י ו א ר א ו ה נ ה א ר ב ע ק ר נ ות x(2-2)x 19 ו א מ ר א ל ה מ ל א ך ה ד ב ר ב י מ ה א ל ה ו י אמ ר א ל י א ל ה ה ק ר נ ות א ש ר ז רו א ת י הו ד ה א ת י ש ר א ל ו ירו ש ל ם ס x(2-3)x 20 ו י ר א נ י י הו ה א ר ב ע ה ח ר ש ים x(2-4)x 21 ו א מ ר מ ה א ל ה ב א ים ל ע ש ות ו י אמ ר ל אמ ר א ל ה ה ק ר נ ות א ש ר ז רו א ת י הו ד ה כ פ י א יש ל א נ ש א ר אש ו ו י ב או א ל ה ל ה ח ר יד א ת ם ל י ד ות א ת ק ר נ ות ה ג וי ם ה נ ש א ים ק ר ן א ל א ר ץ י הו ד ה ל ז ר ות ה ס x(2-5)x 1 2 ו א ש א ע ינ י ו א ר א ו ה נ ה א יש ו ב י ד ו ח ב ל מ ד ה x(2-6)x 2 ו א מ ר א נ ה א ת ה ה ל ך ו י אמ ר א ל י ל מ ד א ת י רו ש ל ם ל ר א ות כ מ ה ר ח ב ה ו כ מ ה א ר כ ה x(2-7)x 3 ו ה נ ה ה מ ל א ך ה ד ב ר ב י י צ א ו מ ל א ך א ח ר י צ א ל ק ר את ו x(2-8)x 4 ו י אמ ר א ל ו ר ץ ד ב ר א ל ה נ ע ר ה ל ז ל אמ ר פ ר ז ות ת ש ב י רו ש ל ם מ ר ב א ד ם ו ב ה מ ה ב ת וכ ה x(2-9)x 5 ו א נ י א ה י ה ל ה נ א ם י הו ה ח ומ ת א ש ס ב יב ו ל כ ב וד א ה י ה ב ת וכ ה פ x(2-10)x 6 ה וי ה וי ו נ סו מ א ר ץ צ פ ון נ א ם י הו ה כ י כ א ר ב ע רו ח ות ה ש מ י ם פ ר ש ת י א ת כ ם נ א ם י הו ה x(2-11)x 7 ה וי צ י ון ה מ ל ט י

3 Zakharia 3 י וש ב ת ב ת ב ב ל ס x(2-12)x 8 כ י כ ה א מ ר י הו ה צ ב א ות א ח ר כ ב וד ש ל ח נ י א ל ה ג וי ם ה ש ל ל ים א ת כ ם כ י ה נ ג ע ב כ ם נ ג ע ב ב ב ת ע ינ ו x(2-13)x 9 כ י ה נ נ י מ נ יף א ת י ד י ע ל יה ם ו ה יו ש ל ל ל ע ב ד יה ם ו יד ע ת ם כ י י הו ה צ ב א ות ש ל ח נ י ס x(2-14)x 10 ר נ י ו ש מ ח י ב ת צ י ון כ י ה נ נ י ב א ו ש כ נ ת י ב ת וכ ך נ א ם י הו ה x(2-15)x 11 ו נ ל וו ג וי ם ר ב ים א ל י הו ה ב י ום ה הו א ו ה יו ל י ל ע ם ו ש כ נ ת י ב ת וכ ך ו י ד ע ת כ י י הו ה צ ב א ות ש ל ח נ י א ל י ך x(2-16)x 12 ו נ ח ל י הו ה א ת י הו ד ה ח ל ק ו ע ל א ד מ ת ה ק ד ש ו ב ח ר ע וד ב ירו ש ל ם x(2-17)x 13 ה ס כ ל ב ש ר מ פ נ י י הו ה כ י נ ע ור מ מ ע ון ק ד ש ו ס 1 3 ו י ר א נ י א ת י ה וש ע ה כ ה ן ה ג ד ול ע מ ד ל פ נ י מ ל א ך י הו ה ו ה ש ט ן ע מ ד ע ל י מ ינ ו ל ש ט נ ו 2 ו י אמ ר י הו ה א ל ה ש ט ן י ג ע ר י הו ה ב ך ה ש ט ן ו י ג ע ר י הו ה ב ך ה ב ח ר ב ירו ש ל ם ה ל וא ז ה או ד מ צ ל מ א ש 3 ו יה וש ע ה י ה ל ב ש ב ג ד ים צ וא ים ו ע מ ד ל פ נ י ה מ ל א ך 4 ו י ע ן ו י אמ ר א ל ה ע מ ד ים ל פ נ יו ל אמ ר ה ס ירו ה ב ג ד ים ה צ א ים מ ע ל יו ו י אמ ר א ל יו ר א ה ה ע ב ר ת י מ ע ל יך ע ו נ ך ו ה ל ב ש א ת ך מ ח ל צ ות 5 ו א מ ר י ש ימו צ נ יף ט ה ור ע ל ר אש ו ו י ש ימו ה צ נ יף ה ט ה ור ע ל ר אש ו ו י ל ב ש הו ב ג ד ים ו מ ל א ך י הו ה ע מ ד 6 ו י ע ד מ ל א ך י הו ה ב יה וש ע ל אמ ר 7 כ ה א מ ר י הו ה צ ב א ות א ם ב ד ר כ י ת ל ך ו א ם א ת מ ש מ ר ת י ת ש מ ר ו ג ם א ת ה ת ד ין א ת ב ית י ו ג ם ת ש מ ר א ת ח צ ר י ו נ ת ת י ל ך מ ה ל כ ים ב ין ה ע מ ד ים ה א ל ה 8 ש מ ע נ א י ה וש ע ה כ ה ן ה ג ד ול א ת ה ו ר ע יך ה י ש ב ים ל פ נ יך כ י א נ ש י מ ופ ת ה מ ה כ י ה נ נ י מ ב יא א ת ע ב ד י צ מ ח 9 כ י ה נ ה ה א ב ן א ש ר נ ת ת י ל פ נ י י ה וש ע ע ל א ב ן א ח ת ש ב ע ה ע ינ י ם ה נ נ י מ פ ת ח פ ת ח ה נ א ם י הו ה צ ב א ות ו מ ש ת י א ת ע ו ן

4 Zakharia 4 ה א ר ץ ה ה יא ב י ום א ח ד 10 ב י ום ה הו א נ א ם י הו ה צ ב א ות ת ק ר או א יש ל ר ע הו א ל ת ח ת ג פ ן ו א ל ת ח ת ת א נ ה 1 4 ו י ש ב ה מ ל א ך ה ד ב ר ב י ו י ע יר נ י כ א יש א ש ר י ע ור מ ש נ ת ו 2 ו י אמ ר א ל י מ ה א ת ה ר א ה [ו י אמ ר כ] (ו א מ ר ק) ר א ית י ו ה נ ה מ נ ור ת ז ה ב כ ל ה ו ג ל ה ע ל ר אש ה ו ש ב ע ה נ ר ת יה ע ל יה ש ב ע ה ו ש ב ע ה מו צ ק ות ל נ ר ות א ש ר ע ל ר אש ה 3 ו ש נ י ם ז ית ים ע ל יה א ח ד מ ימ ין ה ג ל ה ו א ח ד ע ל ש מ אל ה 4 ו א ע ן ו א מ ר א ל ה מ ל א ך ה ד ב ר ב י ל אמ ר מ ה א ל ה א ד נ י 5 ו י ע ן ה מ ל א ך ה ד ב ר ב י ו י אמ ר א ל י ה ל וא י ד ע ת מ ה ה מ ה א ל ה ו א מ ר ל א א ד נ י 6 ו י ע ן ו י אמ ר א ל י ל אמ ר ז ה ד ב ר י הו ה א ל ז ר ב ב ל ל אמ ר ל א ב ח י ל ו ל א ב כ ח כ י א ם ב רו ח י א מ ר י הו ה צ ב א ות 7 מ י א ת ה ה ר ה ג ד ול ל פ נ י ז ר ב ב ל ל מ יש ר ו ה וצ יא א ת ה א ב ן ה ר אש ה ת ש א ות ח ן ח ן ל ה פ 8 ו י ה י ד ב ר י הו ה א ל י ל אמ ר 9 י ד י ז ר ב ב ל י ס דו ה ב י ת ה ז ה ו י ד יו ת ב צ ע נ ה ו י ד ע ת כ י י הו ה צ ב א ות ש ל ח נ י א ל יכ ם 10 כ י מ י ב ז ל י ום ק ט נ ות ו ש מ חו ו ר או א ת ה א ב ן ה ב ד יל ב י ד ז ר ב ב ל ש ב ע ה א ל ה ע ינ י י הו ה ה מ ה מ ש וט ט ים ב כ ל ה א ר ץ 11 ו א ע ן ו א מ ר א ל יו מ ה ש נ י ה ז ית ים ה א ל ה ע ל י מ ין ה מ נ ור ה ו ע ל ש מ אול ה 12 ו א ע ן ש נ ית ו א מ ר א ל יו מ ה ש ת י ש ב ל י ה ז ית ים א ש ר ב י ד ש נ י צ נ ת ר ות ה ז ה ב ה מ ר יק ים מ ע ל יה ם ה ז ה ב 13 ו י אמ ר א ל י ל אמ ר ה ל וא י ד ע ת מ ה א ל ה ו א מ ר ל א א ד נ י 14 ו י אמ ר א ל ה ש נ י ב נ י ה י צ ה ר ה ע מ ד ים ע ל א ד ון כ ל ה א ר ץ 1 5 ו א ש ו ב ו א ש א ע ינ י ו א ר א ה ו ה נ ה מ ג ל ה ע פ ה 2 ו י אמ ר א ל י מ ה א ת ה ר א ה ו א מ ר א נ י ר א ה מ ג ל ה ע פ ה א ר כ ה ע ש ר ים ב א מ ה ו ר ח ב ה ע ש ר ב א מ ה

5 Zakharia 5 3 ו י אמ ר א ל י ז את ה א ל ה ה י וצ את ע ל פ נ י כ ל ה א ר ץ כ י כ ל ה ג נ ב מ ז ה כ מ וה נ ק ה ו כ ל ה נ ש ב ע מ ז ה כ מ וה נ ק ה 4 ה וצ את יה נ א ם י הו ה צ ב א ות ו ב א ה א ל ב ית ה ג נ ב ו א ל ב ית ה נ ש ב ע ב ש מ י ל ש ק ר ו ל נ ה ב ת וך ב ית ו ו כ ל ת ו ו א ת ע צ יו ו א ת א ב נ יו 5 ו י צ א ה מ ל א ך ה ד ב ר ב י ו י אמ ר א ל י ש א נ א ע ינ יך ו ר א ה מ ה ה י וצ את ה ז את 6 ו א מ ר מ ה ה יא ו י אמ ר ז את ה א יפ ה ה י וצ את ו י אמ ר ז את ע ינ ם ב כ ל ה א ר ץ 7 ו ה נ ה כ כ ר ע פ ר ת נ ש את ו ז את א ש ה א ח ת י וש ב ת ב ת וך ה א יפ ה 8 ו י אמ ר ז את ה ר ש ע ה ו י ש ל ך א ת ה א ל ת וך ה א יפ ה ו י ש ל ך א ת א ב ן ה ע פ ר ת א ל פ יה ס 9 ו א ש א ע ינ י ו א ר א ו ה נ ה ש ת י ם נ ש ים י וצ א ות ו רו ח ב כ נ פ יה ם ו ל ה נ ה כ נ פ י ם כ כ נ פ י ה ח ס יד ה ו ת ש אנ ה א ת ה א יפ ה ב ין ה א ר ץ ו ב ין ה ש מ י ם 10 ו א מ ר א ל ה מ ל א ך ה ד ב ר ב י א נ ה ה מ ה מ ול כ ות א ת ה א יפ ה 11 ו י אמ ר א ל י ל ב נ ות ל ה ב י ת ב א ר ץ ש נ ע ר ו הו כ ן ו ה נ יח ה ש ם ע ל מ כ נ ת ה ס 1 6 ו א ש ב ו א ש א ע ינ י ו א ר א ה ו ה נ ה א ר ב ע מ ר כ ב ות י צ א ות מ ב ין ש נ י ה ה ר ים ו ה ה ר ים ה ר י נ ח ש ת 2 ב מ ר כ ב ה ה ר אש נ ה סו ס ים א ד מ ים ו ב מ ר כ ב ה ה ש נ ית סו ס ים ש ח ר ים 3 ו ב מ ר כ ב ה ה ש ל ש ית סו ס ים ל ב נ ים ו ב מ ר כ ב ה ה ר ב ע ית סו ס ים ב ר ד ים א מ צ ים 4 ו א ע ן ו א מ ר א ל ה מ ל א ך ה ד ב ר ב י מ ה א ל ה א ד נ י 5 ו י ע ן ה מ ל א ך ו י אמ ר א ל י א ל ה א ר ב ע ר ח ות ה ש מ י ם י וצ א ות מ ה ת י צ ב ע ל א ד ון כ ל ה א ר ץ 6 א ש ר ב ה ה ס ו ס ים ה ש ח ר ים י צ א ים א ל א ר ץ צ פ ון ו ה ל ב נ ים י צ או א ל א ח ר יה ם ו ה ב ר ד ים י צ או א ל א ר ץ ה ת ימ ן 7 ו ה א מ צ ים י צ או ו י ב ק ש ו ל ל כ ת ל ה ת ה ל ך ב א ר ץ ו י אמ ר ל כו ה ת ה ל כו ב א ר ץ ו ת ת ה ל כ נ ה ב א ר ץ 8 ו י ז ע ק א ת י ו י ד ב ר א ל י ל אמ ר

6 Zakharia 6 ר א ה ה י וצ א ים א ל א ר ץ צ פ ון ה נ יחו א ת רו ח י ב א ר ץ צ פ ון ס 9 ו י ה י ד ב ר י הו ה א ל י ל אמ ר 10 ל ק וח מ א ת ה ג ול ה מ ח ל ד י ו מ א ת ט וב י ה ו מ א ת י ד ע י ה ו ב את א ת ה ב י ום ה הו א ו ב את ב ית י אש י ה ב ן צ פ נ י ה א ש ר ב או מ ב ב ל 11 ו ל ק ח ת כ ס ף ו ז ה ב ו ע ש ית ע ט ר ות ו ש מ ת ב ר אש י ה וש ע ב ן י ה וצ ד ק ה כ ה ן ה ג ד ול 12 ו א מ ר ת א ל יו ל אמ ר כ ה א מ ר י הו ה צ ב א ות ל אמ ר ה נ ה א יש צ מ ח ש מ ו ו מ ת ח ת יו י צ מ ח ו ב נ ה א ת ה יכ ל י הו ה 13 ו הו א י ב נ ה א ת ה יכ ל י הו ה ו הו א י ש א ה וד ו י ש ב ו מ ש ל ע ל כ ס א ו ו ה י ה כ ה ן ע ל כ ס א ו ו ע צ ת ש ל ום ת ה י ה ב ין ש נ יה ם 14 ו ה ע ט ר ת ת ה י ה ל ח ל ם ו ל ט וב י ה ו ל יד ע י ה ו ל ח ן ב ן צ פ נ י ה ל ז כ ר ון ב ה יכ ל י הו ה 15 ו ר ח וק ים י ב או ו ב נו ב ה יכ ל י הו ה ו יד ע ת ם כ י י הו ה צ ב א ות ש ל ח נ י א ל יכ ם ו ה י ה א ם ש מ וע ת ש מ עו ן ב ק ול י הו ה א ל ה יכ ם ס 1 7 ו י ה י ב ש נ ת א ר ב ע ל ד ר י ו ש ה מ ל ך ה י ה ד ב ר י הו ה א ל ז כ ר י ה ב א ר ב ע ה ל ח ד ש ה ת ש ע י ב כ ס ל ו 2 ו י ש ל ח ב ית א ל ש ר א צ ר ו ר ג ם מ ל ך ו א נ ש יו ל ח ל ות א ת פ נ י י הו ה 3 ל אמ ר א ל ה כ ה נ ים א ש ר ל ב ית י הו ה צ ב א ות ו א ל ה נ ב יא ים ל אמ ר ה א ב כ ה ב ח ד ש ה ח מ ש י ה נ ז ר כ א ש ר ע ש ית י ז ה כ מ ה ש נ ים פ 4 ו י ה י ד ב ר י הו ה צ ב א ות א ל י ל אמ ר 5 א מ ר א ל כ ל ע ם ה א ר ץ ו א ל ה כ ה נ ים ל אמ ר כ י צ מ ת ם ו ס פ וד ב ח מ יש י ו ב ש ב יע י ו ז ה ש ב ע ים ש נ ה ה צ ום צ מ ת נ י א נ י 6 ו כ י ת אכ לו ו כ י ת ש ת ו ה ל וא א ת ם ה א כ ל ים ו א ת ם ה ש ת ים 7 ה ל וא א ת ה ד ב ר ים א ש ר ק ר א י הו ה ב י ד ה נ ב יא ים ה ר אש נ ים ב ה י ות י רו ש ל ם י ש ב ת ו ש ל ו ה ו ע ר יה ס ב יב ת יה ו ה נ ג ב ו ה ש פ ל ה י ש ב פ 8 ו י ה י ד ב ר י הו ה א ל ז כ ר י ה ל אמ ר 9 כ ה א מ ר י הו ה צ ב א ות ל אמ ר מ ש פ ט א מ ת ש פ טו ו ח ס ד ו ר ח מ ים ע ש ו א יש

7 Zakharia 7 א ת א ח יו 10 ו א ל מ נ ה ו י ת ום ג ר ו ע נ י א ל ת ע ש קו ו ר ע ת א יש א ח יו א ל ת ח ש בו ב ל ב ב כ ם 11 ו י מ א נו ל ה ק ש יב ו י ת נו כ ת ף ס ר ר ת ו א ז נ יה ם ה כ ב ידו מ ש מ וע 12 ו ל ב ם ש מו ש מ יר מ ש מ וע א ת ה ת ור ה ו א ת ה ד ב ר ים א ש ר ש ל ח י הו ה צ ב א ות ב רו ח ו ב י ד ה נ ב יא ים ה ר אש נ ים ו י ה י ק צ ף ג ד ול מ א ת י הו ה צ ב א ות 13 ו י ה י כ א ש ר ק ר א ו ל א ש מ עו כ ן י ק ר או ו ל א א ש מ ע א מ ר י הו ה צ ב א ות 14 ו א ס ע ר ם ע ל כ ל ה ג וי ם א ש ר ל א י ד עו ם ו ה א ר ץ נ ש מ ה א ח ר יה ם מ ע ב ר ו מ ש ב ו י ש ימו א ר ץ ח מ ד ה ל ש מ ה פ 1 8 ו י ה י ד ב ר י הו ה צ ב א ות ל אמ ר 2 כ ה א מ ר י הו ה צ ב א ות ק נ את י ל צ י ון ק נ א ה ג ד ול ה ו ח מ ה ג ד ול ה ק נ את י ל ה 3 כ ה א מ ר י הו ה ב ת י א ל צ י ון ו ש כ נ ת י ב ת וך י רו ש ל ם ו נ ק ר א ה י רו ש ל ם ע יר ה א מ ת ו ה ר י הו ה צ ב א ות ה ר ה ק ד ש ס 4 כ ה א מ ר י הו ה צ ב א ות ע ד י ש בו ז ק נ ים ו ז ק נ ות ב ר ח ב ות י רו ש ל ם ו א יש מ ש ע נ ת ו ב י ד ו מ ר ב י מ ים 5 ו ר ח ב ות ה ע יר י מ ל או י ל ד ים ו יל ד ות מ ש ח ק ים ב ר ח ב ת יה ס 6 כ ה א מ ר י הו ה צ ב א ות כ י י פ ל א ב ע ינ י ש א ר ית ה ע ם ה ז ה ב י מ ים ה ה ם ג ם ב ע ינ י י פ ל א נ א ם י הו ה צ ב א ות פ 7 כ ה א מ ר י הו ה צ ב א ות ה נ נ י מ וש יע א ת ע מ י מ א ר ץ מ ז ר ח ו מ א ר ץ מ ב וא ה ש מ ש 8 ו ה ב את י א ת ם ו ש כ נו ב ת וך י רו ש ל ם ו ה יו ל י ל ע ם ו א נ י א ה י ה ל ה ם ל אל ה ים ב א מ ת ו ב צ ד ק ה ס 9 כ ה א מ ר י הו ה צ ב א ות ת ח ז ק נ ה י ד יכ ם ה ש מ ע ים ב י מ ים ה א ל ה א ת ה ד ב ר ים ה א ל ה מ פ י ה נ ב יא ים א ש ר ב י ום י ס ד ב ית י הו ה צ ב א ות ה ה יכ ל ל ה ב נ ות 10 כ י ל פ נ י ה י מ ים ה ה ם ש כ ר ה א ד ם ל א נ ה י ה ו ש כ ר ה ב ה מ ה א ינ נ ה ו ל י וצ א ו ל ב א א ין ש ל ום מ ן ה צ ר ו א ש ל ח א ת כ ל ה א ד ם א יש ב ר ע הו 11 ו ע ת ה ל א כ י מ ים ה ר אש נ ים א נ י ל ש א ר ית

8 Zakharia 8 ה ע ם ה ז ה נ א ם י הו ה צ ב א ות 12 כ י ז ר ע ה ש ל ום ה ג פ ן ת ת ן פ ר י ה ו ה א ר ץ ת ת ן א ת י בו ל ה ו ה ש מ י ם י ת נו ט ל ם ו ה נ ח ל ת י א ת ש א ר ית ה ע ם ה ז ה א ת כ ל א ל ה 13 ו ה י ה כ א ש ר ה י ית ם ק ל ל ה ב ג וי ם ב ית י הו ד ה ו ב ית י ש ר א ל כ ן א וש יע א ת כ ם ו ה י ית ם ב ר כ ה א ל ת יר או ת ח ז ק נ ה י ד יכ ם ס 14 כ י כ ה א מ ר י הו ה צ ב א ות כ א ש ר ז מ מ ת י ל ה ר ע ל כ ם ב ה ק צ יף א ב ת יכ ם א ת י א מ ר י הו ה צ ב א ות ו ל א נ ח מ ת י 15 כ ן ש ב ת י ז מ מ ת י ב י מ ים ה א ל ה ל ה יט יב א ת י רו ש ל ם ו א ת ב ית י הו ד ה א ל ת יר או 16 א ל ה ה ד ב ר ים א ש ר ת ע ש ו ד ב רו א מ ת א יש א ת ר ע הו א מ ת ו מ ש פ ט ש ל ום ש פ טו ב ש ע ר יכ ם 17 ו א יש א ת ר ע ת ר ע הו א ל ת ח ש בו ב ל ב ב כ ם ו ש ב ע ת ש ק ר א ל ת א ה בו כ י א ת כ ל א ל ה א ש ר ש נ את י נ א ם י הו ה ס 18 ו י ה י ד ב ר י הו ה צ ב א ות א ל י ל אמ ר 19 כ ה א מ ר י הו ה צ ב א ות צ ום ה ר ב יע י ו צ ום ה ח מ יש י ו צ ום ה ש ב יע י ו צ ום ה ע ש יר י י ה י ה ל ב ית י הו ד ה ל ש ש ון ו ל ש מ ח ה ו ל מ ע ד ים ט וב ים ו ה א מ ת ו ה ש ל ום א ה בו פ 20 כ ה א מ ר י הו ה צ ב א ות ע ד א ש ר י ב או ע מ ים ו י ש ב י ע ר ים ר ב ות 21 ו ה ל כו י ש ב י א ח ת א ל א ח ת ל אמ ר נ ל כ ה ה ל וך ל ח ל ות א ת פ נ י י הו ה ו ל ב ק ש א ת י הו ה צ ב א ות א ל כ ה ג ם א נ י 22 ו ב או ע מ ים ר ב ים ו ג וי ם ע צו מ ים ל ב ק ש א ת י הו ה צ ב א ות ב ירו ש ל ם ו ל ח ל ות א ת פ נ י י הו ה ס 23 כ ה א מ ר י הו ה צ ב א ות ב י מ ים ה ה מ ה א ש ר י ח ז יקו ע ש ר ה א נ ש ים מ כ ל ל ש נ ות ה ג וי ם ו ה ח ז יקו ב כ נ ף א יש י הו ד י ל אמ ר נ ל כ ה ע מ כ ם כ י ש מ ע נו א ל ה ים ע מ כ ם ס 1 9 מ ש א ד ב ר י הו ה ב א ר ץ ח ד ר ך ו ד מ ש ק מ נ ח ת ו כ י ל יהו ה ע ין א ד ם ו כ ל ש ב ט י י ש ר א ל 2 ו ג ם ח מ ת ת ג ב ל ב ה צ ר ו צ יד ון כ י ח כ מ ה מ א ד 3 ו ת ב ן צ ר מ צ ור

9 Zakharia 9 ל ה ו ת צ ב ר כ ס ף כ ע פ ר ו ח רו ץ כ ט יט חו צ ות 4 ה נ ה א ד נ י י ור ש נ ה ו ה כ ה ב י ם ח יל ה ו ה יא ב א ש ת א כ ל 5 ת ר א א ש ק ל ון ו ת יר א ו ע ז ה ו ת ח יל מ א ד ו ע ק ר ון כ י ה ב יש מ ב ט ה ו א ב ד מ ל ך מ ע ז ה ו א ש ק ל ון ל א ת ש ב 6 ו י ש ב מ מ ז ר ב א ש ד וד ו ה כ ר ת י ג א ון פ ל ש ת ים 7 ו ה ס ר ת י ד מ יו מ פ יו ו ש ק צ יו מ ב ין ש נ יו ו נ ש א ר ג ם הו א ל אל ה ינו ו ה י ה כ א ל ף ב יהו ד ה ו ע ק ר ון כ יבו ס י 8 ו ח נ ית י ל ב ית י מ צ ב ה מ ע ב ר ו מ ש ב ו ל א י ע ב ר ע ל יה ם ע וד נ ג ש כ י ע ת ה ר א ית י ב ע ינ י ס 9 ג יל י מ א ד ב ת צ י ון ה ר יע י ב ת י רו ש ל ם ה נ ה מ ל כ ך י ב וא ל ך צ ד יק ו נ וש ע הו א ע נ י ו ר כ ב ע ל ח מ ור ו ע ל ע י ר ב ן א ת נ ות 10 ו ה כ ר ת י ר כ ב מ א פ ר י ם ו סו ס מ ירו ש ל ם ו נ כ ר ת ה ק ש ת מ ל ח מ ה ו ד ב ר ש ל ום ל ג וי ם ו מ ש ל ו מ י ם ע ד י ם ו מ נ ה ר ע ד א פ ס י א ר ץ 11 ג ם א ת ב ד ם ב ר ית ך ש ל ח ת י א ס יר י ך מ ב ור א ין מ י ם ב ו 12 ו בו ל ב צ ר ון א ס יר י ה ת ק ו ה ג ם ה י ום מ ג יד מ ש נ ה א ש יב ל ך 13 כ י ד ר כ ת י ל י י הו ד ה ק ש ת מ ל את י א פ ר י ם ו ע ור ר ת י ב נ י ך צ י ון ע ל ב נ י ך י ו ן ו ש מ ת יך כ ח ר ב ג ב ור 14 ו יהו ה ע ל יה ם י ר א ה ו י צ א כ ב ר ק ח צ ו ו אד נ י י ה ו ה ב ש ופ ר י ת ק ע ו ה ל ך ב ס ע ר ות ת ימ ן 15 י הו ה צ ב א ות י ג ן ע ל יה ם ו א כ לו ו כ ב ש ו א ב נ י ק ל ע ו ש תו ה מו כ מ ו י י ן ו מ ל או כ מ ז ר ק כ ז ו י ות מ ז ב ח 16 ו ה וש יע ם י הו ה א ל ה יה ם ב י ום ה הו א כ צ אן ע מ ו כ י א ב נ י נ ז ר מ ת נ וס ס ות ע ל א ד מ ת ו 17 כ י מ ה ט ו ב ו ו מ ה י פ י ו ד ג ן ב חו ר ים ו ת יר וש י נ וב ב ב ת ל ות 1 10 ש א לו מ י הו ה מ ט ר ב ע ת מ ל ק וש י הו ה ע ש ה ח ז יז ים ו מ ט ר ג ש ם י ת ן ל ה ם ל א יש ע ש ב ב ש ד ה 2 כ י ה ת ר פ ים ד ב רו א ו ן ו ה ק וס מ ים ח זו ש ק ר ו ח ל מ ות ה ש וא י ד ב רו ה ב ל י נ ח מו ן ע ל כ ן נ ס עו כ מ ו צ אן י ע נו

10 Zakharia 10 כ י א ין ר ע ה פ 3 ע ל ה ר ע ים ח ר ה א פ י ו ע ל ה ע ת ו ד ים א פ ק וד כ י פ ק ד י הו ה צ ב א ות א ת ע ד ר ו א ת ב ית י הו ד ה ו ש ם א ות ם כ סו ס ה וד ו ב מ ל ח מ ה 4 מ מ נ ו פ נ ה מ מ נ ו י ת ד מ מ נ ו ק ש ת מ ל ח מ ה מ מ נ ו י צ א כ ל נ וג ש י ח ד ו 5 ו ה יו כ ג ב ר ים ב וס ים ב ט יט חו צ ות ב מ ל ח מ ה ו נ ל ח מו כ י י הו ה ע מ ם ו ה ב יש ו ר כ ב י סו ס ים 6 ו ג ב ר ת י א ת ב ית י הו ד ה ו א ת ב ית י וס ף א וש יע ו ה וש ב ות ים כ י ר ח מ ת ים ו ה יו כ א ש ר ל א ז נ ח ת ים כ י א נ י י הו ה א ל ה יה ם ו א ע נ ם 7 ו ה יו כ ג ב ור א פ ר י ם ו ש מ ח ל ב ם כ מ ו י י ן ו ב נ יה ם י ר או ו ש מ חו י ג ל ל ב ם ב יהו ה 8 א ש ר ק ה ל ה ם ו א ק ב צ ם כ י פ ד ית ים ו ר בו כ מ ו ר בו 9 ו א ז ר ע ם ב ע מ ים ו ב מ ר ח ק ים י ז כ רו נ י ו ח יו א ת ב נ יה ם ו ש בו 10 ו ה ש יב ות ים מ א ר ץ מ צ ר י ם ו מ א ש ו ר א ק ב צ ם ו א ל א ר ץ ג ל ע ד ו ל ב נ ון א ב יא ם ו ל א י מ צ א ל ה ם 11 ו ע ב ר ב י ם צ ר ה ו ה כ ה ב י ם ג ל ים ו ה ב יש ו כ ל מ צו ל ות י א ר ו הו ר ד ג א ון א ש ו ר ו ש ב ט מ צ ר י ם י סו ר 12 ו ג ב ר ת ים ב יהו ה ו ב ש מ ו י ת ה ל כו נ א ם י הו ה ס 1 11 פ ת ח ל ב נ ון ד ל ת יך ו ת אכ ל א ש ב א ר ז יך 2 ה יל ל ב ר וש כ י נ פ ל א ר ז א ש ר א ד ר ים ש ד דו ה יל ילו א ל ונ י ב ש ן כ י י ר ד י ע ר [ה ב צו ר כ] (ה ב צ יר ק) 3 ק ול י ל ל ת ה ר ע ים כ י ש ד ד ה א ד ר ת ם ק ול ש א ג ת כ פ יר ים כ י ש ד ד ג א ון ה י ר ד ן ס 4 כ ה א מ ר י הו ה א ל ה י ר ע ה א ת צ אן ה ה ר ג ה 5 א ש ר ק נ יה ן י ה ר ג ן ו ל א י א ש מו ו מ כ ר יה ן י אמ ר ב רו ך י הו ה ו אע ש ר ו ר ע יה ם ל א י ח מ ול ע ל יה ן 6 כ י ל א א ח מ ול ע וד ע ל י ש ב י ה א ר ץ נ א ם י הו ה ו ה נ ה א נ כ י מ מ צ יא א ת ה א ד ם א יש ב י ד ר ע הו ו ב י ד מ ל כ ו ו כ ת תו א ת ה א ר ץ ו ל א א צ יל מ י ד ם 7 ו א ר ע ה א ת צ אן ה ה ר ג ה ל כ ן ע נ י י ה צ אן ו א ק ח ל י ש נ י מ ק ל ות ל א ח ד ק ר את י נ ע ם ו ל א ח ד ק ר את י ח ב ל ים ו א ר ע ה א ת ה צ אן 8 ו א כ ח ד

11 Zakharia 11 א ת ש ל ש ת ה ר ע ים ב י ר ח א ח ד ו ת ק צ ר נ פ ש י ב ה ם ו ג ם נ פ ש ם ב ח ל ה ב י 9 ו א מ ר ל א א ר ע ה א ת כ ם ה מ ת ה ת מו ת ו ה נ כ ח ד ת ת כ ח ד ו ה נ ש א ר ות ת אכ ל נ ה א ש ה א ת ב ש ר ר עו ת ה 10 ו א ק ח א ת מ ק ל י א ת נ ע ם ו א ג ד ע א ת ו ל ה פ יר א ת ב ר ית י א ש ר כ ר ת י א ת כ ל ה ע מ ים 11 ו ת פ ר ב י ום ה הו א ו י ד עו כ ן ע נ י י ה צ אן ה ש מ ר ים א ת י כ י ד ב ר י הו ה הו א 12 ו א מ ר א ל יה ם א ם ט וב ב ע ינ יכ ם ה בו ש כ ר י ו א ם ל א ח ד לו ו י ש ק לו א ת ש כ ר י ש ל ש ים כ ס ף 13 ו י אמ ר י הו ה א ל י ה ש ל יכ הו א ל ה י וצ ר א ד ר ה י ק ר א ש ר י ק ר ת י מ ע ל יה ם ו א ק ח ה ש ל ש ים ה כ ס ף ו א ש ל יך א ת ו ב ית י הו ה א ל ה י וצ ר 14 ו א ג ד ע א ת מ ק ל י ה ש נ י א ת ה ח ב ל ים ל ה פ ר א ת ה א ח ו ה ב ין י הו ד ה ו ב ין י ש ר א ל ס 15 ו י אמ ר י הו ה א ל י ע וד ק ח ל ך כ ל י ר ע ה א ו ל י 16 כ י ה נ ה א נ כ י מ ק ים ר ע ה ב א ר ץ ה נ כ ח ד ות ל א י פ ק ד ה נ ע ר ל א י ב ק ש ו ה נ ש ב ר ת ל א י ר פ א ה נ צ ב ה ל א י כ ל כ ל ו ב ש ר ה ב ר יא ה י אכ ל ו פ ר ס יה ן י פ ר ק ס 17 ה וי ר ע י ה א ל יל ע ז ב י ה צ אן ח ר ב ע ל ז ר וע ו ו ע ל ע ין י מ ינ ו ז ר ע ו י ב וש ת יב ש ו ע ין י מ ינ ו כ ה ה ת כ ה ה ס 1 12 מ ש א ד ב ר י הו ה ע ל י ש ר א ל נ א ם י הו ה נ ט ה ש מ י ם ו י ס ד א ר ץ ו י צ ר רו ח א ד ם ב ק ר ב ו פ 2 ה נ ה א נ כ י ש ם א ת י רו ש ל ם ס ף ר ע ל ל כ ל ה ע מ ים ס ב יב ו ג ם ע ל י הו ד ה י ה י ה ב מ צ ור ע ל י רו ש ל ם 3 ו ה י ה ב י ום ה הו א א ש ים א ת י רו ש ל ם א ב ן מ ע מ ס ה ל כ ל ה ע מ ים כ ל ע מ ס יה ש ר וט י ש ר טו ו נ א ס פו ע ל יה כ ל ג וי י ה א ר ץ 4 ב י ום ה הו א נ א ם י הו ה א כ ה כ ל סו ס ב ת מ ה ון ו ר כ ב ו ב ש ג ע ון ו ע ל ב ית י הו ד ה א פ ק ח א ת ע ינ י ו כ ל סו ס ה ע מ ים א כ ה ב ע ו ר ון 5 ו א מ רו א ל פ י י הו ד ה ב ל ב ם א מ צ ה ל י י ש ב י י רו ש ל ם ב יהו ה

12 Zakharia 12 צ ב א ות א ל ה יה ם 6 ב י ום ה הו א א ש ים א ת א ל פ י י הו ד ה כ כ י ור א ש ב ע צ ים ו כ ל פ יד א ש ב ע מ יר ו א כ לו ע ל י מ ין ו ע ל ש מ אול א ת כ ל ה ע מ ים ס ב יב ו י ש ב ה י רו ש ל ם ע וד ת ח ת יה ב ירו ש ל ם פ 7 ו ה וש יע י הו ה א ת א ה ל י י הו ד ה ב ר אש נ ה ל מ ע ן ל א ת ג ד ל ת פ א ר ת ב ית ד ו יד ו ת פ א ר ת י ש ב י רו ש ל ם ע ל י הו ד ה 8 ב י ום ה הו א י ג ן י הו ה ב ע ד י וש ב י רו ש ל ם ו ה י ה ה נ כ ש ל ב ה ם ב י ום ה הו א כ ד ו יד ו ב ית ד ו יד כ אל ה ים כ מ ל א ך י הו ה ל פ נ יה ם 9 ו ה י ה ב י ום ה הו א א ב ק ש ל ה ש מ יד א ת כ ל ה ג וי ם ה ב א ים ע ל י רו ש ל ם 10 ו ש פ כ ת י ע ל ב ית ד ו יד ו ע ל י וש ב י רו ש ל ם רו ח ח ן ו ת ח נו נ ים ו ה ב יטו א ל י א ת א ש ר ד ק רו ו ס פ דו ע ל יו כ מ ס פ ד ע ל ה י ח יד ו ה מ ר ע ל יו כ ה מ ר ע ל ה ב כ ור 11 ב י ום ה הו א י ג ד ל ה מ ס פ ד ב ירו ש ל ם כ מ ס פ ד ה ד ד ר מ ון ב ב ק ע ת מ ג ד ון 12 ו ס פ ד ה ה א ר ץ מ ש פ ח ות מ ש פ ח ות ל ב ד מ ש פ ח ת ב ית ד ו יד ל ב ד ו נ ש יה ם ל ב ד מ ש פ ח ת ב ית נ ת ן ל ב ד ו נ ש יה ם ל ב ד 13 מ ש פ ח ת ב ית ל ו י ל ב ד ו נ ש יה ם ל ב ד מ ש פ ח ת ה ש מ ע י ל ב ד ו נ ש יה ם ל ב ד 14 כ ל ה מ ש פ ח ות ה נ ש א ר ות מ ש פ ח ת מ ש פ ח ת ל ב ד ו נ ש יה ם ל ב ד ס 1 13 ב י ום ה הו א י ה י ה מ ק ור נ פ ת ח ל ב ית ד ו יד ו ל י ש ב י י רו ש ל ם ל ח ט את ו ל נ ד ה 2 ו ה י ה ב י ום ה הו א נ א ם י הו ה צ ב א ות א כ ר ית א ת ש מ ות ה ע צ ב ים מ ן ה א ר ץ ו ל א י ז כ רו ע וד ו ג ם א ת ה נ ב יא ים ו א ת רו ח ה ט מ א ה א ע ב יר מ ן ה א ר ץ 3 ו ה י ה כ י י נ ב א א יש ע וד ו א מ רו א ל יו א ב יו ו א מ ו י ל ד יו ל א ת ח י ה כ י ש ק ר ד ב ר ת ב ש ם י הו ה ו ד ק ר הו א ב יהו ו א מ ו י ל ד יו ב ה נ ב א ו 4 ו ה י ה ב י ום ה הו א י ב ש ו ה נ ב יא ים א יש מ ח ז י נ ו ב ה נ ב א ת ו ו ל א י ל ב ש ו א ד ר ת ש ע ר ל מ ע ן כ ח ש 5 ו א מ ר ל א נ ב יא

13 Zakharia 13 א נ כ י א יש ע ב ד א ד מ ה א נ כ י כ י א ד ם ה ק נ נ י מ נ עו ר י 6 ו א מ ר א ל יו מ ה ה מ כ ות ה א ל ה ב ין י ד יך ו א מ ר א ש ר ה כ ית י ב ית מ א ה ב י ס 7 ח ר ב עו ר י ע ל ר ע י ו ע ל ג ב ר ע מ ית י נ א ם י הו ה צ ב א ות ה ך א ת ה ר ע ה ו ת פו צ ין ה צ אן ו ה ש ב ת י י ד י ע ל ה צ ע ר ים 8 ו ה י ה ב כ ל ה א ר ץ נ א ם י הו ה פ י ש נ י ם ב ה י כ ר תו י ג ו עו ו ה ש ל ש ית י ו ת ר ב ה 9 ו ה ב את י א ת ה ש ל ש ית ב א ש ו צ ר פ ת ים כ צ ר ף א ת ה כ ס ף ו ב ח נ ת ים כ ב ח ן א ת ה ז ה ב הו א י ק ר א ב ש מ י ו א נ י א ע נ ה א ת ו א מ ר ת י ע מ י הו א ו הו א י אמ ר י הו ה א ל ה י ס 1 14 ה נ ה י ום ב א ל יהו ה ו ח ל ק ש ל ל ך ב ק ר ב ך 2 ו א ס פ ת י א ת כ ל ה ג וי ם א ל י רו ש ל ם ל מ ל ח מ ה ו נ ל כ ד ה ה ע יר ו נ ש ס ו ה ב ת ים ו ה נ ש ים [ת ש ג ל נ ה כ] (ת ש כ ב נ ה ק) ו י צ א ח צ י ה ע יר ב ג ול ה ו י ת ר ה ע ם ל א י כ ר ת מ ן ה ע יר 3 ו י צ א י הו ה ו נ ל ח ם ב ג וי ם ה ה ם כ י ום ה ל ח מ ו ב י ום ק ר ב 4 ו ע מ דו ר ג ל יו ב י ום ה הו א ע ל ה ר ה ז ת ים א ש ר ע ל פ נ י י רו ש ל ם מ ק ד ם ו נ ב ק ע ה ר ה ז ית ים מ ח צ י ו מ ז ר ח ה ו י מ ה ג יא ג ד ול ה מ א ד ו מ ש ח צ י ה ה ר צ פ ונ ה ו ח צ י ו נ ג ב ה 5 ו נ ס ת ם ג יא ה ר י כ י י ג יע ג י ה ר ים א ל א צ ל ו נ ס ת ם כ א ש ר נ ס ת ם מ פ נ י ה ר ע ש ב ימ י ע ז י ה מ ל ך י הו ד ה ו ב א י הו ה א ל ה י כ ל ק ד ש ים ע מ ך 6 ו ה י ה ב י ום ה הו א ל א י ה י ה א ור י ק ר ות [י ק פ או ן כ] (ו ק פ א ון ק) 7 ו ה י ה י ום א ח ד הו א י ו ד ע ל יהו ה ל א י ום ו ל א ל י ל ה ו ה י ה ל ע ת ע ר ב י ה י ה א ור 8 ו ה י ה ב י ום ה הו א י צ או מ י ם ח י ים מ ירו ש ל ם ח צ י ם א ל ה י ם ה ק ד מ ונ י ו ח צ י ם א ל ה י ם ה א ח ר ון ב ק י ץ ו ב ח ר ף י ה י ה 9 ו ה י ה י הו ה ל מ ל ך ע ל כ ל ה א ר ץ ב י ום ה הו א י ה י ה י הו ה א ח ד ו ש מ ו א ח ד 10 י ס וב כ ל ה א ר ץ כ ע ר ב ה מ ג ב ע ל ר מ ון נ ג ב י רו ש ל ם

14 Zakharia 14 ו ר א מ ה ו י ש ב ה ת ח ת יה ל מ ש ע ר ב נ י מ ן ע ד מ ק ום ש ע ר ה ר אש ון ע ד ש ע ר ה פ נ ים ו מ ג ד ל ח נ נ א ל ע ד י ק ב י ה מ ל ך 11 ו י ש בו ב ה ו ח ר ם ל א י ה י ה ע וד ו י ש ב ה י רו ש ל ם ל ב ט ח 12 ו ז את ת ה י ה ה מ ג פ ה א ש ר י ג ף י הו ה א ת כ ל ה ע מ ים א ש ר צ ב או ע ל י רו ש ל ם ה מ ק ב ש ר ו ו הו א ע מ ד ע ל ר ג ל יו ו ע ינ יו ת מ ק נ ה ב ח ר יה ן ו ל ש ונ ו ת מ ק ב פ יה ם 13 ו ה י ה ב י ום ה הו א ת ה י ה מ הו מ ת י הו ה ר ב ה ב ה ם ו ה ח ז יקו א יש י ד ר ע הו ו ע ל ת ה י ד ו ע ל י ד ר ע הו 14 ו ג ם י הו ד ה ת ל ח ם ב ירו ש ל ם ו א ס ף ח יל כ ל ה ג וי ם ס ב יב ז ה ב ו כ ס ף ו ב ג ד ים ל ר ב מ א ד 15 ו כ ן ת ה י ה מ ג פ ת ה ס ו ס ה פ ר ד ה ג מ ל ו ה ח מ ור ו כ ל ה ב ה מ ה א ש ר י ה י ה ב מ ח נ ות ה ה מ ה כ מ ג פ ה ה ז את 16 ו ה י ה כ ל ה נ ות ר מ כ ל ה ג וי ם ה ב א ים ע ל י רו ש ל ם ו ע לו מ ד י ש נ ה ב ש נ ה ל ה ש ת ח ו ת ל מ ל ך י הו ה צ ב א ות ו ל ח ג א ת ח ג ה ס כ ות 17 ו ה י ה א ש ר ל א י ע ל ה מ א ת מ ש פ ח ות ה א ר ץ א ל י רו ש ל ם ל ה ש ת ח ו ת ל מ ל ך י הו ה צ ב א ות ו ל א ע ל יה ם י ה י ה ה ג ש ם 18 ו א ם מ ש פ ח ת מ צ ר י ם ל א ת ע ל ה ו ל א ב א ה ו ל א ע ל יה ם ת ה י ה ה מ ג פ ה א ש ר י ג ף י הו ה א ת ה ג וי ם א ש ר ל א י ע לו ל ח ג א ת ח ג ה ס כ ות 19 ז את ת ה י ה ח ט את מ צ ר י ם ו ח ט את כ ל ה ג וי ם א ש ר ל א י ע לו ל ח ג א ת ח ג ה ס כ ות 20 ב י ום ה הו א י ה י ה ע ל מ צ ל ות ה ס ו ס ק ד ש ל יהו ה ו ה י ה ה ס יר ות ב ב ית י הו ה כ מ ז ר ק ים ל פ נ י ה מ ז ב ח 21 ו ה י ה כ ל ס יר ב ירו ש ל ם ו ב יהו ד ה ק ד ש ל יהו ה צ ב א ות ו ב או כ ל ה ז ב ח ים ו ל ק חו מ ה ם ו ב ש לו ב ה ם ו ל א י ה י ה כ נ ע נ י ע וד ב ב ית י הו ה צ ב א ות ב י ום ה הו א