משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מינהל אוצרות טבע אייר מאי התשע"ז 2017 הנחיות סביבתיות לביצוע סקר סייסמי בים טיוטה להערות הציבור רקע 1.

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מינהל אוצרות טבע אייר מאי התשע"ז 2017 הנחיות סביבתיות לביצוע סקר סייסמי בים טיוטה להערות הציבור רקע 1."

תמליל

1 משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מינהל אוצרות טבע אייר מאי התשע"ז 2017 הנחיות סביבתיות לביצוע סקר סייסמי בים טיוטה להערות הציבור רקע 1. במסגרת זכויות נפט ימיות הניתנות על ידי הממונה על עניני הנפט מכח חוק הנפט התש"יב- 1952, נדרשות בדיקות גיאופיסיות לשם מיפוי תת הקרקע, איתור מטרות לקדיחה, פיתוח שדות וכדומה. פעולות אלה מתבצעות בשלבים השונים של חיפוש והפקת נפט וגז טבעי בים. בדיקות גיאופיסיות בשיטת הרפלקציה הסייסמית מתבצעות לרוב באמצעות כלי שיט יעודי, הגורר מערכת מקורות אנרגיה סייסמית )השימוש הנפוץ ביותר בתעשיית הנפט הוא ברובי אוויר Guns,)Air המייצרת גלים אקוסטיים, בצורה מבוקרת, וכוללת מערך קליטה, הקולט את הגלים האלסטיים המוחזרים מהמים ומתת הקרקע. יונקים ימיים ובעלי חיים ימיים אחרים, נעזרים בקליטת קול לצורך ניווט, לאיתור מזון וטורפים ולתקשורת בין פרטים. רעש תת-ימי מעשה ידי אדם עלול למסך אותות חשובים לבעלי חיים אלה ואף לגרום לפגיעות חריפות או מצטברות באיברי השמע שלהם )2014 (JNCC ;2010 BOEEM ל. יונקים ימיים המוגדרים כבעלי ערך גבוה לשימור, תלות גבוהה בשמיעה פסיבית של קולות ובאיכון הדי הסונר שחלקם מפיקים. בשל כך, הם עלולים להיפגע מגלי הלחץ התת-ימי מעשה ידי אדם. גלי הלחץ האקוסטי המשמשים בסקרים סייסמיים בתעשיית הנפט והגז הטבעי בים, הם בטווח השמע של יונקים ימיים אשר משתמשים בתדרים אלה לתקשורת ארוכת טווח. בשל גלי הקול ותכונות ההולכה של המים, גלי הלחץ האקוסטי מתפשטים הרחק בגוף המים ועלולים לגרום למפגעי רעש ונזק פיסי לבעלי החיים הימיים. גם אם הרעש אינו גורם נזק ישיר, הוא עלול להטריד ולדחוק פרטים מאתרים חיוניים למחייתם. ממחקרים עולה כי במים הריבוניים של ישראל בים התיכון, ישנה אוכלוסייה קבועה ויציבה של שני מיני דולפינים לרבות, דולפינן מצוי Tursiops truncatus ודולפין מצוי.Delphinus delphis במים הכלכליים של ישראל נצפים מעת לעת פרטים מעוד שמונה מיני דולפינים ולוויתנים ולעיתים גם כלבי ים. כמו כן, קיימת נוכחות עונתית של צבי ים, המגיעים לאזורי הרבייה והאכלה הממוקמים לאורך חופי ישראל ובסמיכות להם..2 מטרת ההנחיות מטרת הנחיות אלו הינה לצמצם את הפגיעה האפשרית בבעלי החיים במרחב הימי, לרבות יונקים ימיים, צבים ודגים.

2 - 2 - הגדרות אזור ההגבלה Zone( :)Exclusion מרחק של 500 מטרים ממרכז מערך מקורות האנרגיה הסייסמית. 3.2 אזור הניטור Zone( :)Observer Monitoring אזור בו נערכת תצפית על ידי הצופה הימי לניטור נוכחות של יונקים ימיים וצבי ים. אזור הניטור הוא ברדיוס של 3 ק"מ ממערך מקורות האנרגיה הסייסמית. 3.3 המשרד: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. 3.4 הממונה: הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. 3.5 מקורות אנרגיה סייסמית Guns( :)Air מחוללי גל לחץ אקוסטי, המייצרים פעימה מבוקרת של אויר לתוך גוף המים. מקורות האנרגיה הסייסמית ניגררים מאחורי כלי השייט הייעודי בעומק של מספר מטרים ומייצרים גלי לחץ אקוסטי שעוברים דרך גוף המים לתת הקרקע על ידי שחרור בועות אויר. מקורות אנרגיה בנפחים שונים יכולים להיות חלק ממערך מקורות האנרגיה. במערך כזה, עוצמת האנרגיה הנוצרת הינה יחסית לנפח הכולל של מקורות האנרגיה. 3.6 מערכת קולטנים :(Streamer) כבל הנגרר אחרי כלי שיט המבצע סקר סייסמי ובו מערך הידרופונים.)12 לקליטת שינויי לחץ. בסקר 2D משתמשים בכבל אחד ובסקרי 3D משתמשים במספר רב של כבלים )עד סקר סייסמי Survey( :)Seismic כל סקר בו נעשה שימוש בכלי שיט יעודי או במספר כלי שיט יעודיים הגוררים מערכות של מקורות אנרגיה סייסמית, ובכלל זה סקרי 2D/3D/4D ו OBC Ocean Bottom (.)Cable מובהר, כי הנחיות אלו אינן מתייחסות לסקרים המתבצעים על ידי מערכות רדאר רב-אלומתי )מולטיבים; )Multibeam ומערכות הרדוד כגון:.sparker, chirp boomer, pinger סייסמיות חד-ערוציות המשמשות להדמייה של של תת הקרקע צופה ימי Observer( :)MMO: Marine Mammal צופה בעל הכשרה לאיתור ויזואלי של יונקים ימיים וצבי ים ולאיתור אקוסטי של יונקים ימיים. תיחול רך Start( :)Soft הפעלת מקורות אנרגיה סייסמית באופן מדורג עד הגעה לעצמה התפעולית מערך מקורות איור 1: הדגמה לאזור הניטור )תכלת( ואזור ההגבלה )אדום( ביחס למרחק ממערך מקורות האנרגיה.

3 הנחיות סביבה לביצוע סקר סיסמי תכנון מוקדם של הסקר: תכנית לביצוע סקר סייסמי תכלול פירוט של טיב מקורות האנרגיה ומשכי הפעלתם הצפויה )שעות ביממה ומספר ימי הפעלה(, הערכת ההשפעה הסביבתית בהתחשב בטווח התדרים המופעלים ובעומק ומבנה קרקעית הים, ופירוט האמצעים והפעולות לצמצום הסיכון והמפגעים הסביבתיים מביצוע הסקר. התכנית תועבר לאישור הממונה לפחות 60 יום לפני הביצוע המתוכנן של הסקר, במסגרת הגשת הבקשה לביצוע הסקר הסייסמי וכתנאי לביצועו. 4.2 להלן יפורטו מקרים בהם נידרש תיאום מיוחד מראש לפני הגשת הבקשה לביצוע הסקר. בכל מקרה כזה, יש לצרף לבקשה אישור על ביצוע התיאום הנדרש: סקר סייסמי המתוכנן להתבצע במרחק הקטן מ- 500 מטרים מחוות דגים - נידרש תיאום עם אגף הדייג במשרד החקלאות. סקר סייסמי המתוכנן להתבצע בשמורה מוכרזת או מתוכננת - נידרש תיאום עם רשות הטבע והגנים. סקר סייסמי המתוכנן להתבצע במרחק הקטן מ- 500 מטרים מחופי רחצה ומעגנות נידרש תאום מול הרשויות הרלוונטיות, לרבות הרשות המקומית שבתחומה חופי הרחצה והמעגנות ממוקמים, משרד הביטחון ורשות הטבע והגנים. 4.3 סקר סייסמי המתוכנן במרחב המוגדר על פי הסקר האסטרטגי כבעל רמת רגישות גבוהה מאוד או בינונית, יוגבל בזמן ובמרחב, כמפורט בנספח א' - מגבלות זמן ומקום )משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, 2016(: לא יבוצע סקר סייסמי במרחב המוגדר על פי הסקר האסטרטגי כבעל רמת רגישות גבוהה מאוד. במרחב המוגדר על פי הסקר האסטרטגי כבעל רמת רגישות בינונית, מועד ביצוע הסקר ייקבע בכפוף למגבלות הנובעות מהשפעותיו על יונקים ימיים וצבי ים. באופן כללי, מגבלות אלו תלויות במאפיינים אקולוגיים של בעלי החיים וכוללים התייחסות לעונת ואזורי רבייה, עונות, אזורי נדידה, אזורי האכלה וכדומה. במרחב זה לא יבוצעו סקרים סייסמיים בין האחד במרץ )1.3( ועד האחד באוקטובר.)1.10( 4.4 בזמן ביצוע סקר סייסמי יינקטו אמצעים לצמצום ההשפעות הצפויות מביצועו הכוללים: תיחול רך; סקירה ויזואלית מתמדת בשעות אור יום על ידי צופים ימיים (MMO( ; סקירה אקוסטית מתמדת בלילה או בתנאי חוסר ראות, פאסיבית,)PAM( וכל זאת על ידי צופים ימיים מאומנים. תוך הפעלת מערכת ניטור אקוסטית 4.5 דיווח: למשרד הממונה יועבר דוח בהתאם להנחיות להעברת נתונים מפעולות חיפושים, פיתוח והפקה בזכויות נפט לביצוע הסקר הסייסמי )סעיף ד' 1 והטבלאות הרלוונטיות בסעיף ו'(. הדיווח יכלול בין היתר רישום תצפיות של יונקים ימיים וצבי ים כולל אפיון טקסונומי ומספר פרטים, וכן פירוט בעיות והפרות של תוכנית העבודה כפי שאושרה על ידי הממונה. הסקר יערך בהתאם לקבוע בנספח ב' ובנספח ג'.

4 הנחיות להכנת הפרק הסביבתי במסגרת תכנית לביצוע סקר סייסמי 5.1 תכנון מוקדם של הסקר יש לפרט יונקים ימיים ובעלי חיים נוספים העלולים להיות מושפעים מביצוע הסקר הסייסמי יש לאפיין במרחב הסקר המתוכנן אזורים בעלי ערכיות גבוהה לרבייה, נדידה, הזנה ומחייה, לרבות עונתיות. מידע על יונקים ימיים בים התיכון ניתן למצוא באתר של ארגון מחמ"לי ו-.ACCOBAMS יש להציג את המועדים לביצוע הסקר, אזורי הסקר וכיווני הפלגה מתוכננים לרבות בביצוע שינוי קו יש לתכנן שימוש במקורות אנרגיה סייסמית בעוצמה המינימלית האפשרית להשגת מטרות הסקר יש לפרט את הפעולות המתוכננות למניעת מפגעים סביבתיים במהלך הסקר הסייסמי ולצרף הצהרה של עורך הסקר, לפיו הוא פועל בהתאם לשיטות המתקדמות ביותר המקובלות בתעשייה בעת עריכת הסקר Practice(.)Best Industry 5.2 צופים ימיים הצופים הימיים יהיו בעלי הכשרה מתאימה לזיהוי יונקים ימיים וצבי ים הצופים הימיים לא יהיו מהצוות האורגני של כלי השייט. יחד עם זאת, הם יהיו כפופים להוראות ולהנחיות רב החובל הצופה הימי יהיה בעל ניסיון בפיקוח על 3 סקרים לפחות בהם עסק בזיהוי של יונקים ימיים בים, וכן בניטור אקוסטי פאסיבי.)PAM( יש לתת עדיפות לצופים ימיים שהתמחו באגן המזרחי של הים התיכון. צוות הצופים הימיים יוצג בעת הגשת הבקשה בהתאם למפורט בטבלה 1 שבסוף מסמך זה ויאושר על ידי הממונה נדרש כי על סיפון כלי שיט המבצע סקר סייסמי, יהיו בכל זמן ביצוע הסקר לפחות שני צופים ימיים בזמן ביצוע סקר סייסמי, תתבצע תצפית ויזואלית על ידי שני צופים ימיים בכל שעות אור היום )מהזריחה עד השקיעה( למעט במקרים בהם תצפית ויזואלית אינה אפשרית בשל תנאי מזג האויר. האזנה אקוסטית תתבצע בלילה או בתנאים של חוסר ראות תצפית ויזואלית תתבצע על אזור הניטור ציוד: הצופים הימיים יצוידו במשקפות, כלי כתיבה וטופס דיווח יומי )כמפורט בנספח ב'(. 5.3 אמצעים ופעולות לפני ובזמן הסקר הסייסמי. התצפיות יבוצעו מכלי השיט הייעודי הגורר את מקורות האנרגיה הסייסמית, למעט מקרים שיאושרו מראש ובכתב על ידי הממונה. הצופים ימוקמו במשטח גבוה המאפשר קו ראייה רציף על כל שטח הניטור. הצופים הימים יעודכנו מראש על ידי האחראי על ביצוע הסקר, בדבר הזמן המתוכנן להפעלת מקורות האנרגיה, על מנת שיוכלו לבצע את כל ההכנות הדרושות לביצוע עבודתם, לרבות תצפית הבדיקה לפני ההפעלה תצפית בדיקה לפני הפעלה. תצפית וויזואלית לאיתור יונקים ימיים וצבי ים באזור הניטור תתבצע באור יום כאשר התנאים מאפשרים זאת. בדיקה אקוסטית פסיבית תתבצע בלילה ובתנאי חוסר ראות.

5 בעומק מים קטן מ- 300 מטרים, תצפית וויזואלית לאיתור יונקים ימיים וצבי ים ובדיקה אקוסטית לאיתור יונקים ימיים באזור הניטור תחל 30 דקות לפני הפעלה כלשהי של מקורות האנרגיה )לרבות לפני תחילת הסקר ולפני תיחול רך(. במים עמוקים מ- 300 מטרים תחל תצפית וויזואלית ואקוסטית לאיתור בעלי חיים ימיים באזור הניטור, 60 דקות לפני ההפעלה. פעולות שינקטו במקרה שיונקים ימיים וצבי ים יראו באזור ההגבלה: - במקרה בו יזוהו יונקים ימיים או צבי ים באזור ההגבלה, טרם הפעלת מקורות האנרגיה, התיחול הרך ידחה עד שיצאו מאזור זה. בכל מקרה, התיחול הרך יידחה ב- 30 דקות מהמועד האחרון בו נצפו או נשמעו באזור ההגבלה בעלי חיים ימיים כאשר הסקר הסייסמי מתבצע בעומק מים קטן מ- 300 מטרים, וב- 60 דקות כאשר עומק המים גדול מ- 300 מטרים במקרה שיונקים ימיים או צבי ים נצפים באזור ההגבלה לאחר תחילת הליך ההתחלה הרכה או לאחר הפעלה מלאה של מערך מקורות האנרגיה, יש להפסיק את הפעילות מיד. ניתן להפעיל מחדש את מקורות האנרגיה בתיחול רך לאחר 60 דקות מהמועד האחרון בו נצפו היונקים הימיים או צבי הים באזור ההגבלה תיחול רך הפעלת מקורות האנרגיה הסייסמי תתבצע באופן מדורג. כלומר, הפעלת מערך מחולל הרעש תחל במחולל האנרגיה הקטן ביותר במערך, תוך הוספה הדרגתית של יתר מקורות האנרגיה. פרק הזמן מתחילת הפעלת מקורות האנרגיה בעוצמה הנמוכה ועד לעוצמה תפעולית ימשך 20 דקות לכל הפחות, אך לא יותר מ- 40 דקות. פרק זמן זה יתווסף לזמן הדרוש לבדיקה ולתצפית לפני ההפעלה כמפורט בסעיף וייכלל בתכנון הסקר. כמו כן, יש לתכנן את ביצוע התיחול הרך לשעות היום. יש לבצע תיחול רך בכל פעם שמקורות האנרגיה מופעלים מחדש, למעט בבדיקת מקורות האנרגיה )סעיף 5.3.5( או בשימוש במקורות אנרגיה קטנים )בעלי נפח הקטן מ 10 סמ"ק(. מרגע שבוצעה התחלה רכה ומערך מקורות האנרגיה הסייסמי עובד בעוצמה תפעולית, יש להתחיל מיד הקלטה לאורך קו הסקר. יש להימנע ככל האפשר מהפעלה לא הכרחית של מקורות האנרגיה לפני ביצוע הקלטה לאורך קו הסקר. היה ומסיבה כלשהי מערך מחולל האנרגיה הפסיק לעבוד ולא הותחל מחדש תוך 10 דקות, יש לבצע תצפית בדיקה לפני הפעלה )סעיף 5.3.1( ותיחול רך )סעיף 5.3.3(. היה והפסקת עבודת מחולל האנרגיה התרחשה בשעות יום ובנוכחות צופה ימי פעיל, אין צורך לבצע תצפית בדיקה לפני הפעלה. לאחר כל הפסקה בלתי מתוכננת בפעילות מחולל האנרגיה למשך זמן נמוך מ- 10 דקות, על הצופה הימי לבצע הערכה ויזואלית לאיתור יונקים ימיים וצבי ים באזור הניטור. היה ונצפו יונקים ימיים וצבי ים באזור ההגבלה בזמן שמערך מקורות האנרגיה הסייסמי לא עבד, יש לדחות את הפעלתו המחודשת ב 30 דקות באזור הרדוד ו- 60 דקות באיזור העמוק, החל מהמועד האחרון בו נצפו יונקים ימיים וצבי ים באיזור ההגבלה )כפי שמפורט בסעיף 5.3.1( ולבצע תיחול רך )סעיף 5.3.3( ככל שלא אותרו יונקים ימיים וצבי ים בזמן שמערך מקורות האנרגיה הסייסמי לא עבד, ניתן להפעיל מחדש את מערך מחוללי האנרגיה. תיחול רך לסקר אתר survey( )site ולסקר סייסמי אנכי :)VSP(

6 - 6 - סקר אתר הינו סקר סייסמי 2D הנערך באזור מוגבל בו מתוכננת נקודת קידוח, הנחת תשתיות וכדומה, והוא מתבצע בעזרת מחולל אנרגיה בעל נפח קטן. סקר סייסמי אנכי )VPS( הינו סקר סייסמי הנערך על ידי הורדת מכשיר קליטה לתוך חור קידוח. ככלל, סקרים אלה יתוכננו כך שהליך התיחול הרך יבוצע באור יום. סקר סייסמי אשר במסגרתו מתבצע שימוש במחולל אנרגיה בעל נפח קטן מ 10 סמ"ק, נדרש לתצפית בדיקה לפני הפעלה אך לא מחויב בתיחול רך תיחול רך עבור בדיקת מקורות האנרגיה בדיקת מקורות האנרגיה נדרשת במספר מקרים: א. טרם ביצוע סקר סייסמי; ב. בעת בחינת תקינות מחולל אנרגיה שאינו עובד כראוי, מחולל אנרגיה שניזוק או לאחר תיקונו; ג. בעת בחינת מערך חדש של מקורות אנרגיה. גם בעת בדיקת מקורות האנרגיה על הצופה הימי לבצע תצפית בדיקה לפני הפעלה כמפורט בסעיף הנחיות ביחס לתיחול רך: כאשר בוחנים את כלל מערך מקורות האנרגיה בעוצמה תפעולית, יש לבצע התחלה רכה במשך 20 דקות לכל הפחות במקרה של בדיקת מחולל אנרגיה אחד בעוצמה נמוכה, אין צורך בהתחלה רכה במקרה של בדיקת מחולל אנרגיה אחד או יותר בעוצמה גבוהה יש להתחיל בעוצמה נמוכה ולהגיע בהדרגה לעוצמה הנדרשת לבדיקה, במשך זמן של 10 דקות לפחות, אך לא יותר מ- 20 דקות. שינוי קו הסקר מידע סייסמי נאסף בדרך כלל לאורך קווי סקר ידועים מראש. שינוי קו הסקר הוא מונח המתאר את פעולת שינוי כיוון ההפלגה של כלי השייט בסיום קו סקר אחד, עד הגעתו לנקודת התחלת קו הסקר הבא. הזמן הדרוש לשינוי קו הסקר משתנה בהתאם לסוג הסקר הסייסמי שנערך. ביצוע שינוי קו הסקר לא קיים בכל הסקרים הסייסמים ותלוי בסוג הסקר. לדוגמה, בסקרים מרחק גדול בין קווי הסקר ובהפעלת סקר סייסמי אנכי, אין שינוי קו סקר. סיסמיים אזוריים בהם יש ההנחיות הקשורות לשינוי קו הסקר משתנות בהתאם לנפח מחולל האנרגיה: סקרים המבוצעים באמצעות מחולל אנרגיה בנפח של 500 סמ"ק ויותר: אם הזמן הדרוש לשינוי קו הסקר גדול מ- 20 דקות, יש להפסיק את פעולת מחולל האנרגיה הסייסמי בסיום קו הסקר ולבצע תיחול רך מלא לפני תחילת קו הסקר הבא. כמו כן, יש לבצע תצפית בדיקה לפני הפעלה על ידי צופה ימי כמפורט בסעיף לעיל, ולדחות את ההתחלה הרכה )סעיף לעיל( אם יונקים ימיים או צבי ים אותרו באזור ההגבלה סקרים המבוצעים באמצעות מחולל אנרגיה בנפח של 180 סמ"ק ופחות: אם הזמן הדרוש לשינוי קו הסקר קטן מ- 40 דקות, השימוש במחולל האנרגיה יכול להימשך גם בזמן שינוי קו הסקר אך יש להוריד את תדירות השימוש במחולל האנרגיה )תדירות הירי( ככל שניתן. כעקרון, רצוי שלא יעברו יותר מ- 5 דקות בין הפעימות.

7 - 7 - אם הזמן הדרוש לשינוי קו הסקר גדול מ- 40 דקות, יש להפסיק את פעולת מקורות האנרגיה בסיום קו הסקר, ולבצע התחלה רכה מלאה לפני תחילת קו הסקר הבא. כמו כן, יש לבצע תצפית בדיקה לפני הפעלה על ידי צופה ימי כמפורט בסעיף לעיל ולדחות את ההתחלה הרכה )סעיף לעיל( אם יונקים ימיים או צבי ים אותרו באזור ההגבלה. סקרים המבוצעים באמצעות כלי שיט נפרדים Operations( )Undershoot במסגרת סקרים אלו כלי שייט אחד גורר את מערך מקורות האנרגיה ואילו כלי שייט שני, העיקרי, גורר את מערך הקולטנים. הליך זה נעשה כשיש צורך לבצע סקר מתחת לאסדות או למכשולים אחרים. במקרה שהצופה הימי ימצא על כלי השייט העיקרי ולא על כלי השיט הגורר את מערך מקורות האנרגיה הסייסמית, הוא יהיה רחוק מדי בכדי לבצע את עבודתו בצורה יעילה ולכן יש צורך להציבו על כלי השיט הגורר את מערך מקורות האנרגיה. אם הדבר אינו אפשרי מסיבות שונות )לוגיסטיות, בריאותיות, בטיחותיות וכדומה(, יש צורך לציין ולהסביר זאת במפורש במעמד הגשת הבקשה לביצוע הסקר הסייסמי, ולקבל את אישור הממונה ביחס למיקום הצופה הימי. ללא קשר למיקומו הפיזי של הצופה הימי, יש לבצע תצפית בדיקה לפני הפעלה על ידי צופה ימי כמפורט בסעיף לעיל, ותיחול רך כמפורט בסעיף לעיל, לפני ביצוע סקר סייסמי הנחיות נוספות העקרונות המנחים למניעת כניסה של מינים פולשים, חלים גם על כלי שיט המבצעים סקרים סייסמיים. לצורך הנוחיות, להלן תמצית המידע הנדרש: 6.1 פירוט בעניינו של כל כלי שיט כהגדרתו בסעיף 1 בחוק הספנות )כלי שיט(, תש"ך- 1960, יועבר לממונה כתנאי לאישור תוכנית העבודה. הפירוט יכלול בין השאר: שנת ייצור, נקודת המוצא האחרונה, אזורי העבודה בחמש השנים האחרונות, מועדי טיפולי הסרה ומיקומם הגיאוגרפי, אופי הטיפול )כגון, מבדוק יבש, במים( והיקפו )חיצוני, אזורים פנימיים כגון בתי עוגנים וכו'(, אסמכתאות הביצוע ואישור גוף חיצוני לביצועם. 6.2 הצהרה של הגורם המבצע את הסקר לפיה הוא פועל בהתאם להנחיות המופיעות במדריך שהוכן על ידי הארגון העולמי של יצרני הגז והנפט :)OGP/IPIECA( Alien invasive species and the oil and gas industry, Guidance for prevention and management. OGP Report Number 436, OGP/IPIECA 2010 לצורך הוכחת עמידת הצופים הימיים בתנאים המפורטים בסעיף 5.2 יש לצרף כנספח למסמך את פרטי הצופים ואת ההכשרות שעברו בהתאם לפירוט בטבלה 1 שלהלן. טבלה : 1 פירוט של הצופים הימיים, ניסיונם והכשרותיהם תפקיד הצופה / שם הצופה החברה השכלה פירוט ההכשרות מספר הסקרים שבוצעו ושנות הניסיון המעשי אסמכתאות מצורפות פקס': *יש למלא את הטבלה באמצעות הקלדה במחשב ולא בכתב יד. רח' הרטום 14 ת.ד ירושלים טל': /009

8 - 8 - מקורות ACCOBAMS, 2013: Methodological guide: "Guidance on underwater noise mitigation measures". ACCOBAMS-MOP5/2013/Doc 24. ACCOBAMS, Guidelines to address the impact of anthropogenuc noise on CETACEANS in the ACCOBAMS area. JNCC 2010: JNCC guidelines for minimizing the risk of injury and disturbance to marine mammals from seismic surveys. BOEM 2014: Atlantic OCS proposed geological and geophysical activities, Mid-Atlantic and South Atlantic planning areas, final Programmatic Environmental Impact Statement (PEIS). לוי י, ברש ע. 2010: סיכום פעילות אישוש צבי הים בחוף הים תיכוני הישראלי. פרסום המרכז להצלת צבי הים, רשות הטבע והגנים. משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, 2016: סקר אסטרטגי סביבתי לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי בים, )אוקטבר 2016(

9 - 9 - נספח א' - מגבלות מקום וזמן: מקור: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סקר אסטרטגי סביבתי לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי בים, )אוקטבר 2016(

10 משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מינהל אוצרות טבע נספח ב' מתכונת דווח תצפיות של יונקים ימיים וצבי ים נספח ב' 1 טופס תצפית מינים מוגנים 1/3 תאריך תצפית ויזואלית או PAM תחילת משמרת צופה שעה תחילת תצפית קו רוחב קו אורך עומק )מטרים( שעה קו רוחב סיום תצפית קו אורך עומק )מטרים( מהירות הרוח כוון הרוח מצב הים גובה גלים )מטרים( ראות )ק"מ(

11 תאריך תחילת תצפית בדיקה לפני הפעלה סיום תצפית בדיקה לפני הפעלה שעת התחלת ניטור אקוסטי )PAM( שעת סיום ניטור אקוסטי )PAM( נספח ב' 1 טופס תצפית מינים מוגנים 2/3 סיבת הפעלת מקורות האנרגיה: שעת תצפית ס=סקר התחלת לפני ב=בדיקת הליך בדיקה מקורות תיחול בוצעה האנרגיה הרך ביום או ה=הפעלת בלילה? מקורות האנרגיה שעת סיום תהליך תיחול הרך שעת התחלת הסקר או הבדיקה שעת סיום הסקר או הבדיקה שעת הפסקת כל מקורות האנרגיה האם הצופה הורה על הפסקת עבודת מקורות האנרגיה?

12 תאריך שעה שם הצופה מיקום הספינה בזמן זיהוי יונקים ימיים/צבי ים קו רוחב קו אורך שם נפוץ נספח ב' 1 טופס תצפית מינים מוגנים 3/3 מין שם מדעי מידת וודאות הזיהוי מספר פרטים כולל מספר בוגרים מספר צעירים תיאור כללי

13 - 13 -

14 נספח ג - תצפית מינים מוגנים מתכונת דיווח מסכם: תאריכי הסקר ספינה ביום מספר תצפיות לפני בדיקה מספר התחלות רכות מספר פעמים בהן נדרשה התערבות הצופה להפסקת פעילות מקורות האנרגיה בלילה )PAM( שם הצופה מיקום הספינה בזמן זיהוי יונקים ימיים קו רוחב קו אורך שם נפוץ מין שם מדעי מידת וודאות הזיהוי מספר פרטים כולל מספר בוגרים מספר צעירים תיאור כללי

15 משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מינהל אוצרות טבע

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

בית ספר כרמל נצרת עילית

בית ספר כרמל נצרת עילית בס"ד ת.ד 4687 פתחתקווהמיקוד 49277 טל: 03-9361835 פקס: 077-82-111-82 www.rad-test.co.il email:rad_test@walla.com תאריך: 10.06.2013 לכבוד: עירייתנצרתעילית אגףהחינוך רחובגלבוע 16 נצרת-עילית אתר: בי"ס כרמל,

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

רשימת החברות החורגות

רשימת החברות החורגות מח' איכות הסביבה / יחידת הניטור הסביבתית Environmental Monitoring Unit Monthly Report: January דו"ח חודשי:ינואר 207 Noise Excesses Monitoring Flight Track Surveillance Noise Statistics Runway Usage Distribution

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8104 ירושלים, תשע"ו, 2016 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות 1 אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מד

מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8104 ירושלים, תשעו, 2016 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות 1 אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מד מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8 ירושלים, תשע"ו, 06 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מדיה חברתית הוא שיווק ופרסום דיגיטלי באינטרנט. עליו לדעת להקים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילו ת גופנית במ עמקים לחץ עומק לחץ ברומטרי בגובה פני הים= 1 אטמוספרה (760 מ"מ כספית). צלילה לחץ ברומטרי+ לחץ של עמוד המים. לחץ יחסי: הלחץ הנוצר על ידי עמוד המים מעל הצולל. כל 10 מטר = 1 אטמוספירה. לחץ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E5E320F1E1E9E1FAE9FA202D20F8E72720E627E1E5E8E9F0F1F7E920F4FA2DE1E9FA20F1F4F82E646F63>

<4D F736F F D20E7E5E5E320F1E1E9E1FAE9FA202D20F8E72720E627E1E5E8E9F0F1F7E920F4FA2DE1E9FA20F1F4F82E646F63> תכנית לבית ספר ברח' זבוטינסקי' פינת דרך הרב מלכה משה בפתח תקווה חוות דעת סביבתית ירושלים - יולי 2012 תכנית לבית ספר ברח' זבוטינסקי' פינת דרך הרב מלכה משה בפתח תקווה חוות דעת סביבתית - חוות דעת סביבתית

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Ï ˆÂ apple Ï È Ù Á Â

Ï ˆÂ apple Ï È Ù Á Â Ï ˆÂ apple Ï È Ù Á  תוכן עניינים: פרק א' פרק ב' פרק ג' פרק ד' פרק ה' תיאור עסקי התאגיד. דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2004. פרטים נוספים על התאגיד. מת"ב מערכות תקשורת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

כותרת

כותרת סקר אוכלוסיות סלמנדרה מצויה )Salamandra infraimmaculata( בוואדיות חיפה סיכום חורף 20172018 ריבק אולגה Oren Auster 1 1. הקדמה פרויקט הסלמנדרות בחורף 20162017 התקיים סקר ראשוני של אוכלוסיות הסלמנדרה המצויה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

אבן וסיד שגב מאי 2013

אבן וסיד שגב מאי 2013 מסמך מבוקר: 19.01 גרסה: 01 תאריך עדכון: 29.4.12 תוצאות בדיקות איכות אוויר סביבתי אבק מרחף ואבק שוקע אבן וסיד מחצבת מאי 201 1/8 א.ש. שרותי מחקר בע"מ ת.ד. 285 מושב גבעת יערים web: www.samplingair.co.il 90970

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד