Microsoft Word - letter to the knesset.final. october 21[1].doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - letter to the knesset.final. october 21[1].doc"

תמליל

1 לכבוד ח"כ דוד רותם יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט הכנסת ירושלים שלום רב, הנדון: הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חשוד בעברות בטחון)(הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התש"ע 2010 הריני לפנות אליך ולבקשך למנוע קידום חקיקת הצעת הוראת השעה שבנדון עקב אי חוקתיותה, פגיעתה בזכויותיהם החוקתיות של החשודים בעברות בטחון וסתירתה לפסיקת בית המשפט העליון מהנימוקים, כדלקמן: הקדמה ביום צפויה ועדת החוקה חוק ומשפט לדון בהצעת החוק שבנדון לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק בכללותה מבקשת להאריך תוקפם של הסדרים מיוחדים שיחולו אך על הליכי מעצרם של חשודים בעברות ביטחון עד ליום 29/12/2011; ובנוסף מבקשת הצעת החוק לעגן הסדרים חדשים ביחס לחשודים בעברות ביטחון וזאת בעקבות החלטת בית המשפט העליון בבש"פ 8823/07 פלוני נ' מדינת ישראל (להלן: "עניין פלוני") בה הורה בית המשפט על ביטולו של סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (חשוד בעברות בטחון) (הוראת שעה), תשס"ו 2006 שאפשר דיון בהארכת מעצרו של עצור בעבירות בטחון בהעדרו. כבר נאמר, כי הצעת החוק בכללותה על כל ההסדרים הקבועים בה, ישנים וחדשים כאחד, איננה חוקתית בעליל. ההסדרים המוצעים פוגעים מעל לנדרש בזכויותיהם החוקתיות של החשודים לחרות, לכבוד, להליך הוגן, לשוויון בפני החוק ולשלמות גוף. המשותף בכל ההסדרים שמבקשת הצעת החוק לעגן הנו הרצון להרחיק ולהדחיק את המשפט ועקרונותיו החוקתיים מהליכי המעצר. הרחקת המשפט ועקרונותיו מתבטאת, בין היתר ובעיקר, בדרישה לאפשר השהיית הפיקוח השיפוטי על הליכי המעצר עד ל- 96 שעות ובדרישה לאפשר קיומם של דיוני מעצר והליכי עיון חוזר במעצר בהעדר נוכחותו של החשוד בכפוף לעילות מסוימות..1.2 P.O. Box 8921 Haifa Israel Tel: (972) Fax: (972) حيفا ص.ب 8921 هاتف فاآس חיפה, ת. ד טלפון פקס

2 הרחקת המשפט ועקרונתיו מהליכי המעצר כפי שהצעת החוק מציעה, פוגעת לא רק בזכותו של החשוד להיות ישיר 1 חופשי ממעצר שרירותי ומאמצעי חקירה בלתי חוקיים אלא היא גם פוגעת באופן בזכותו להליך פלילי הוגן ובזכותו להתגונן במידה ויועמד לדין. קיום החקירות ודיוני המעצרים במתכונת המוצעת יוצר קרקע פוריה להתנהלות בלתי חוקית בחקירה שיכולה להסתיים בהודאות שווא שחולצו מפיהם של חשודים בעת שהיו במצב בידוד ממושך, תחת לחצים והרחק מעיניו הפקוחות של בית המשפט. עיון מדוקדק בהצעת החוק ובפס"ד פלוני מעלה, כי ההסדרים החדשים שנקבעו בהצעת החוק ביחס לאפשרות קיומם של דיונים בענייני מעצרו של חשוד ללא נוכחותו, הנם מנוגדים באופן מוחלט לדעת הרוב בעניין פלוני. דעת הרוב שללה באופן עקרוני את קיומו של כל הליך מעצר ללא נוכחותו של החשוד בניגוד למה שהצעת החוק מנסה להסדיר. מכאן הצעת החוק פוגעת בעקרון שלטון החוק ומנסה להכשיר נורמות בלתי חוקיות אשר בוטלו על ידי בית המשפט העליון. נזכיר, כי עצור החשוד בעברות ביטחון זכאי לכלל ההגנות החוקתיות החלות על חשודים בתור שכאלה. ההליך הנו פלילי במהותו והזכויות וההגנות המוקנות לחשוד בפלילים תקפות גם לחשוד החשוד בעברות ביטחון. מעמדו כחשוד הוא הרלוונטי לצורך מערך זכויותיו, ולא אופי העברות המיוחסות לו. היטיב לתאר זאת המשנה לנשיא ריבלין בעניין פלוני (פסקה 256), כדלקמן: " עם זאת, יש להדגיש את המגבלות שתכלית זו נתונה בהן. ענייננו הוא בחקירות של חשודים בפלילים. המסגרת שבה מתבקש מעצרו של החשוד גם אם הוא חשוד בעבירות ביטחון היא מסגרת פלילית. אמנם מדובר במטריה מיוחדת המציבה אתגרים מיוחדים אולם אין בכך כדי לשמוט את העובדה שהחשוד נחקר לגבי מעורבותו-שלו בעבירות ביטחון. במסגרת החקירה הוא עשוי להישאל שאלות הצופות פני פעילות טרור עתידית אך אין משמעות הדבר כי מדובר ב "מעצר סיכולי" בלבד שכן החקירה והמעצר נשענים על עילות הנוגעות למעורבותו בעבירות ביטחון. לעניין זה העצור הוא בגדר חשוד. יש לפיכך לשמור על זכויותיו כחשוד בפלילים." חקירות חשודים בעברות ביטחון מתאפיינות ככלל בנוקשותן, אורכן והשפעותיהן הקשות על נפשו, רוחו וגופו של החשוד. מהחשוד נמנע בד"כ המפגש עם עורכי דינו לתקופות ארוכות (עד 21 ימים), החקירות בטבען ארוכות, מייגעות ומתישות, החקירות אינו מתועדות, הדיון בהארכת המעצר נעשה בדלתיים סגורות, צווי איסור פרסום מוצאים כעניין שבשגרה כמעט בכל חקירה ומעצרם של החשודים מוארך כשעודם מנועי מפגש ומבודדים באופן מוחלט מכל גורם אנושי אחר מלבד חוקריהם. תנאי הכליאה וההחזקה הפיזיים שבהם נמצאים החשודים אף הם קשים ביותר. האופן שבו מתנהלות חקירותיהם של אותם חשודים, החשאיות הסובבת אותן והעדר הפיקוח הציבורי על תנאי כליאתם הפיזיים רק מגבירים החשש לפגיעה בזכויות הנחקרים לרבות שימוש באמצעי.6 1 העל חשיבותה של הביקורת השיפוטית לשמירה על זכויות יסוד, ובפרט על זכות האדם לחירות ראו: עמ"מ 10/94 פלונים נ' שר הביטחון, פ"ד נג( 1 ) (1997); , בג"ץ 2320/98 ;(1998) 355,350 בג"ץ 253/88 אל-עמלה נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, פ"ד נב( 3 ) 346, סג'דיה נ' שר הביטחון, פ"דמב( 3 ) (1988) , 2

3 ב( חקירה פסולים ועינויים לשם שבירת רוחו של העצור. אין פלא, כי מרביתן של התלונות על הפעלת 2 אמצעי חקירה בלתי חוקיים, באות מעצורים בעברות ביטחון. התנאים הקשים המלווים את תנאי מעצרם וחקירתם של חשודים בעברות ביטחון והסיכוי, כי זכויותיהם יפגעו במהלך החקירה והמעצר מחייבים הקפדה על קיומה של ביקורת שיפוטית מיידית ותכופה בניגוד למוצע בהצעת החוק עסקינן. יפים לכאן דבריו השופט רובינשטיין : "...יש לזכור כי לחשוד המצוי בחקירה אין ככלל זכות לפגוש קרובי משפחה או אנשים אחרים מן החוץ, למעט באישור הממונה על החקירה (תקנה ( 12 לתקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תנאי החזקה במעצר), תשנ"ז ), וכמובן למעט עורך דינו, ובמקרה של החלטה על מניעת מפגש עם עורך הדין, אין לו כל קשר עם העולם החיצון. בנסיבות אלה מקבלת חובתו הכללית של בית המשפט להבטיח את זכויות החשוד, שבשלה נדרשת הבאתו לפני שופט תוך 24 שעות (סעיף 29 א( ( לחוק המעצרים), משנה 3 חשיבות.".7 ראו גם עניין פלוני לעיל והדיון על האפקט המצטבר של הפגיעה בזכיותיו של העצור. חובת המדינה לאסור על עינויים ועל טיפול אכזרי בעצורים ולפעול למניעתם כוללת את החובה לקיים מנגנוני ביקורת יעילים ונאותים, אשר יכולים למנוע תופעות מעין אלו. מניעת נוכחותו של חשוד והרחקת עיני בית המשפט מהליך המעצר מהווים הפרה בוטה לחובתה של מדינת ישראל על- פי סעיף 11 לאמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים בלתי-אנושיים או משפילים. סעיף 11 מחייב כל המדינות החתומות על האמנה לפקח בעקביות על המעצר ואמצעי החקירה מתוך מטרה למנוע כל צורה של עינוי והשפלה. הצעת החוק חוטאת למטרותיו של המשפט הפלילי וסוללת את הדרך ליצירת שתי שיטות של משפט פלילי המושתתות על עקרונות פסולים, הפרדה חמורה ואפליה קשה בעיקר כלפי הפלסטינים. הבחנה גורפת בין חשודים על בסיס העברות המיוחסות להם ובמבחן התוצאה אף על- פי מוצאם, הנה לכל הדעות פגיעה בעקרון "שיוויון הכל בפני החוק" המהווה את לב לבו של ההליך הפלילי. קבוצת השוויון לעניין זה הנה קבוצת החשודים בעברות חמורות ללא זיקה לסיווגם של אותן עברות. החשש מעיוות דין עולה במיוחד בעברות החמורות ומכאן מתבקשת בחינה קפדנית להליך חקירתם ומעצרם ראו: בג"ץ 5100/94 הועד הציבורי נ' עינויים נ' ממשלת ישראל, פ"ד נג (4), 817 (1999); "בתכלית האיסור: עינוי עצירים פלסטינים והתעללות בהם על ידי כוחות הבטחון של ישראל" (בצלם, המוקד להגנת הפרט) (מאי, 2007). ניתן לעיין בדו"ח בקישור: ; דו"ח "פצצות מתקתקות: עדויות של קורבנות עינויים בישראל" (הועד הציבורי נגד עינויים בישראל) (מאי, 2007). את הדו"ח ניתן להוריד בקישור הבא: ; דו"ח "טיפול משפחתי" (הועד הציבורי נגד עינויים) (מרץ, 2008). ניתן להוריד בקישור: ; "כבילה כהתעללות ועינוי" (הועד הציבורי נגד עינויים) (יוני, 2009). ניתן להוריד בקישור: 3 בש"פ 1144/06 זיאד נ' מדינת ישראל, פס' ט' להחלטה (טרם פורסם, ). 3

4 זכותו של חשוד להליך פלילי הוגן הנה אבסולוטית ולא סובלת כל הבחנה בין חשוד זה לאחר. הגינות המשפט הפלילי וטוהרו חלים על כל עברה, קלה כחמורה. השלכותיו של המשפט הפלילי על הפרט הנן חמורות, קל וחומר בעברות המוגדרות כחמורות מטבען. הגינות ההליכים הפליליים נבחנת בעיקר במימוש החשוד לזכויותיו כהלכה. כרסום בהליך ההוגן מצמיח פגיעה ישירה באמון הציבור במלאכת עשיית הצדק. ההסדרים המוצעים בהצעת החוק באים לפגום במלאכת עשיית 4 הצדק ולהטיל אפריורי ספקות לגבי כל תוצאה אליה מגיעה המערכת המשפטית. זה המקום לציין, כי ועדות האו"ם לזכויות האדם ביקרו בחריפות את הוראת השעה (2006) ביותר מהזדמנות אחת. כך למשל ורק לאחרונה (3/09/10) הביעה ועדת האו"ם ליישום האמנה בדבר זכויות אזרחיות תרבותיות ופוליטיות (ICCPR) ביקורת כלפי המגמה להקשות ההליכים בדין הפלילי בנוגע לעברות ביטחון, ודרשה להבטיח לחשודים גישה מהירה לעו"ד והבאה בפני שופט, כדלקמן: "Any person arrested or detained on a criminal charge, including persons suspected of security-related offences, has immediate access to a lawyer, for example by introducing a regime of special advocates with access to all evidence, including classified evidence, and immediate access to a judge" 5 ביקורת זהה נמתחה על ידי ועדת האו"ם נגד עינויים (CAT) בהערותיה המסכמות מחודש מאי, 2009: The Committee calls upon Israel to examine its legislation and policies in order to ensure that all detainees, without exception, are promptly brought before a judge and have prompt access to a lawyer. The Committee also emphasizes that detainees should have prompt access to a lawyer, an independent doctor and family member are important means for the protection of suspects, offering added safeguards against torture and illtreatment for detainees, and that these should be guaranteed to persons accused of security offenses. 6 4 ראו: ע"פ 5121/98 יששכרוב נ' התובע הצבאי הראשי (טרם פורסם, ), פסקה 65; ע"פ 1301/06 אלזם ז"ל נ' מדינת ישראל (לא פורסם, ); ע"פ 9956/05 שי נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, ), פס' dds ny.un.org/doc/undoc/gen/g10/448/06/pdf/g pdf?openelement 6 4

5 א( להלן פירוט עמדתנו כלפי ההסדרים הספציפיים והעיקריים המוצעים בהצעת החוק: השהיית הבאת עצור בפני בית המשפט (סעיף 2 להצעת החוק; סע' 3 להוראת השעה): חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים), התשנ"ו 1996 (להלן: "חוק המעצרים") קובע, כי חשוד יובא בפני שופט בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 24 שעות משעת מעצרו (סע' 17 ג' + 29 )). השהיית הבאתו של עצור למשך 48 שעות הנה לצורך ביצוע פעולת חקירה דחופה בלבד (סע' 30 לחוק המעצרים). לעומת זאת, עצור בעברות בטחון לפי הצעת החוק עסקינן יכול וימ נע מהבאה בפני שופט עד לתקופה של 96 שעות רצופות בעילות שונות. הצעת החוק עסקינן מעניקה בידי גורמי החקירה הסמכות להאריך מעצרו של אדם עד 72 שעות ללא כל מעורבות שיפוטית. העילה: מניעת פגיעה ממשית בחקירה (עד 48 שעות) ומניעת סיכול פגיעה בחיי אדם כאשר מתבקשת הארכת המעצר לתקופה של נוספות שעות 24 (במצטבר 72 שעות). הארכה נוספת של 24 שעות מעבר ל- 72 שעות (במצטבר 96 שעות) תהיה על ידי בית המשפט בלבד. למעשה הוראת השעה מסמיכה את גורמי החקירה הפנימיים לשלוט באופן בלעדי בהליך המעצר ללא מעורבות שיפוטית על ההליך עד ל- 72 שעות לפחות. במקרים שבהם מתבקשת השהיית הבאת העצור בפני שופט ל- 96 שעות אזי ישנה חובה כי בית המשפט יעשה זאת בעצמו. משמע, כי בית המשפט יידרש למעשה להחליט, כי הוא מסכים להפקעת סמכויותיו, הוצאתו מהליך המעצר וניטרול כוחו לטובת גורמי החקירה! ישנה כאן דרישה מבית המשפט למעול בתפקידו בהליך המעצר ולהרחיק עצמו מאותו הליך על ידי החלטה שהוא ייתן בעצמו. בית המשפט יידרש לפי סעיף 3 להחליט ולשכנע עצמו כי הוא גורם מפריע לחקירה ולהליך המעצר ומכאן עליו להימנע להידרש לשאלת חוקיותו של המעצר. עמדתנו הנה, כי כל השהייה של הבאת עצור בפני בית המשפט לשם קיומו של פיקוח שיפוטי על המעצר עצמו הנה בלתי חוקית ונוגדת את הלכת בית המשפט העליון בריש גלי. העיקרון הקבוע בחוק המעצרים הנו, כי עצור יובא בפני שופט בהקדם ולא יאוחר מ- 24 שעות. המגמה הנה פיקוח שיפוטי על המעצר וחוקיותו סמוך ככל שניתן לביצועו. דחיית הבאת העצור לפני שופט פוגעת בחירותו של החשוד וחוטאת לאחד היסודות החשובים ביותר בהליכי המעצר, והוא יסוד הביקורת השיפוטית. דחייה זו פוגעת באופן בלתי מידתי בזכות החשוד החוקתית להליך הוגן הנגזרת מזכויותיו לכבוד וחירות גם במהלך המעצר ראו: בג"ץ 6055/95 צמח נ' שר הביטחון, פ"ד נג (5) 241, עמ' (1999). 262 פסיקת בית המשפט העליון הדגישה, כי ביקורת שיפוטית על הליך המעצר איננה הליך חיצוני למעצר אלא הליך פנימי המהווה חלק בלתי נפרד מתהליך המעצר. יפים לכאן הדברים שנאמרו בעניין מרעב:.16 "...תפיסת היסוד המקובלת הינה, כי המעורבות השיפוטית היא חלק אינטגראלי של תהליך המעצר. אין זו ביקורת שיפוטית "חיצונית" למעצר. זהו חלק בלתי נפרד מהשתכללות המעצר עצמו. ביסוד 5

6 תפיסה זו מונחת תפיסה חוקתית הרואה במעורבות השיפוטית בהליכי המעצר תנאי חיוני להגנה על חירותו של הפרט. על-כן אין נדרש שהעצור "יערער" על מעצרו בפני שופט. הפנייה לשופט היא מרכיב "פנימי" של תהליך המעצר. השופט אינו שואל עצמו אם שוטר סביר היה רשאי לבצע המעצר. השופט שואל את עצמו אם לדעתו קיים חומר חקירה מספיק להמשך המעצר. אכן, מרכז הכובד של דיני 7 המעצר לצורכי חקירה הוא בהכרעה השיפוטית..." ראית הביקורת השיפוטית כגורם שעלול להפריע לחקירה או לכל אינטרס חיוני אחר נדחתה גם על ידי בית המשפט העליון בעניין פלוני, שם נקבע, כי:.17 "קיום הליך משפטי נאות הוא יסוד חיוני להבטחת מדתיותו וחוקתיותו של מעצר לצורך חקירה. מבחינה עקרונית, אין לראות בהופעתו של החשוד לפני שופט מכשול, אלא תנאי יסודי למעצר 8 אפקטיבי וחוקתי לצורכי חקירה". מכאן ברור, כי מעורבותו של השופט ובית המשפט בהליך המעצר אמורה להיות חלק בלתי נפרד מהמעצר עצמו וללא דיחוי. עמדתנו הנה, כי הפקעת תפקידו של בית המשפט מהליך המעצר הנה פסולה מעיקרה בין אם ההחלטה התקבלה על ידי גורמי החקירה ובין אם על-ידי בית המשפט עצמו. הסעיף הנ"ל שולל באופן מוחלט כל אפשרות של ביקורת שיפוטית שאמורה להתבצע על ידי בית המשפט לאחר שהוא מתרשם באופן בלתי אמצעי מהעצור ומטענותיו בכדי שיוכל להכריע בשאלת חוקיות ומידתיות המעצר. הצעת החוק הופכת את הביקורת השיפוטית של בית המשפט על הליך המעצר לאמצעי הנתון בידי רשויות החקירה שיכולות להחליט אימתי יוכל בית המשפט יידרש לשאלת חוקיות המעצר ואימתי לא..18 הארכת מעצרו של חשוד עד 20 יום (סעיף 3 להצעת החוק; סע' (1) 4 להוראת השעה) סעיף 17 לחוק המעצרים קובע, כי ציווה שופט על מעצרו של חשוד בנוכחותו, לא תעלה תקופת המעצר על 15 ימים. הצעת החוק מבקשת לקבוע, כי בכל הנוגע לעצור בעברות בטחון תינתן האפשרות לבית המשפט לעצור את החשוד לתקופה שלא תעלה על -20 ימים. הצעת החוק מבקשת להאריך למעשה את התקופה בה ניתן לחקור חשוד במעצר ללא ביקורת שיפוטית מהירה. האפליה בין חשוד בעברות ביטחוניות לבין חשוד בעברות רגילות איננה מוצדקת בעליל אף בהקשר זה. התכלית העומדת בבסיס הסעיף הנ"ל הנה לא אחרת מאשר הרחקת החשוד מעיני בית המשפט כמה שיותר באופן שעלול להביא לפגיעה בחירותו, בכבודו ובשלמות גופו ובהסתברות גבוהה יותר. שלילת חירותו של החשוד עולה לפי זה על הנדרש קיום דיוני מעצר ללא נוכחותו של העצור 4 השעה) (סעיף להצעת החוק סע' להוראת בג"ץ 3239/02 מרעב נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון, פ"ד נד( 2 ) עניין פלוני, פס' 32 לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין. 349, פס' 32 לפסק דינו של הנשיא ברק (2003).

7 כאמור בראשית דברינו לעיל הצעת החוק מוצגת וכאילו נערכו בה שינויים בעקבות החלטת בית המשפט העליון בעניין פלוני בכל הנוגע לשאלת קיומו של דיון בהארכת מעצרו של חשוד ללא נוכחותו. עיון בשינויים שמבקשת הצעת החוק לערוך מראה, כי הנם באים לרכך שאלת היעדרותו של העצור מהדיונים בעניינו אך לא לשלול אותה מיסודה. הניסיון לרכך את שאלת היעדרותו של העצור מדיוני המעצר סותר את עמדת הרוב בעניין פלוני ורחוק מלבטא את הקביעות שנאמרו באותה פרשה. נהפוך הוא, השינויים המוצעים באים לאמץ את עמדת המיעוט של השופטת מרים נאור, לפיה ניתן יהיה לרפא את הפגמים החוקתיים שנפלו בסעיף 5 על-ידי קביעת עילות מצומצמות לאי נוכחות החשוד ולפרקי זמן מוגבלים. לעמדתה זו, באופן כללי, הצטרף אך השופט גרוניס. במבחן התוצאה, 7 שופטים למעשה לא תמכו באימוצו של הסדר אחר אלטרנטיבי. על מנת להבהיר דברינו נזכיר, כי בית המשפט העליון בהרכב של תשעה שופטים קבע בעניין פלוני, כי סעיף 5 לחוק חשודים בעבירות ביטחון המאפשר קיום דיונים במעצר ללא נוכחותו של העצור הנו בלתי חוקתי ויש לבטלו. מבין דעת הרוב בעניין פלוני קבעה, כי יש לשלול לחלוטין כל גישה המאפשרת קיום דיון במעצר ללא נוכחות העצור. באשר לשאלה באם ניתן למתן את האמור בסעיף על ידי הסדרים חלופיים רק ארבעה שופטים (כב' הנשופטים ביניש, רובינשטיין, נאור וגרוניס) התשעה התייחסו לשאלה זו כאשר שני שופטים מביניהם (הנשיאה ביניש והשופט רובינשטיין) הביעו ספקות לגבי אפשרות קיומו של הסדר אלטרנטיבי שכזה ויעילותו בכלל. השופט גרוניס ציין, כי אין מניעה לקבוע הסדר חדש אולם זה חייב לקחת בחשבון את ההסדר הקיים בנושא מניעת המפגש של עו"ד עם סניגורו ואת השלכת "האפקט המצטבר" שיש במניעת נוכחות העצור ומפגש עם סניגוריו יחד עם העדר הנוכחות. השופטת נאור כאמור לעיל, הציעה הסדר חלופי אחר אותו מבקשת הצעת החוק לאמץ. כבר נציין וטרם נדון בהסדרים המוצעים בהצעת החוק, כי די בעובדה כי הצעת החוק באה למעשה לבטל את מה שנקבע על ידי בית המשפט העליון, כדי להביא למסקנה כי דינה בטלות. מדובר בפגיעה בעקרון שלטון החוק החל על כלל רשויות המדינה בכללן הכנסת. אי קיומו של פסק דין על ידי המחוקק הנו בעצמו פגיעה במעמדו של המחוקק. יפים כאן דבריו של הנשיא (בדימוס) שמגר: בג"ץ "משניתן פסק-דין, חובה לקיימו כלשונו וכרוחו. החובה עולה מן הדין, והיא ביטוי להכרח להסדיר חייה של חברה לפי נורמות בסיסיות המאפשרות קיומה של מסגרת מאורגנת בה שולט החוק... מעמדו של בית המחוקקים עלול להיפגע, אם תתפתח הסברה המוטעית, כי חובתו לקיים פסק דין שונה מזו של כל רשות או פרט אחרים במדינה." 5711/91 פורז נ' יושב-ראש הכנסת, פ"ד מו (1), 299, (1991) לא זו אף זו. אימוץ עמדת המיעוט בעניין פלוני והעדפתה על פני דעת הרוב באותה פרשה פוגעת במעמדו ובתפקידו של בית המשפט ומפרה את האיזון הקבוע בעקרון הפרדת הרשויות. יפים לכאן דבריו של פרופ' אהרון ברק בספרו, שופט בחברה דימוקרטית על משמעות הקביעה השיפוטית, כי חוק אינו חוקתי: 7

8 "עם מתן ההכרזה על בטלות החוק אין עוד נוהגים על פיו. משמעותה של הביקורת השיפוטית הינה כי ה"סנקציה" על חקיקתו של חוק-לא-חוקתי אינה רק פוליטית, אלא גם משפטית. לחוקה ולחוקי היסוד צומחות "שיניים". הוראותיהם אינן רק המלצות לרשויות השלטון השונות אשר "מחיר" הפרתן הוא בבחירות; הוראותיהם הן נורמות משפטיות אשר הפרתן עשויה להוביל לבטלותו של החוק." אהרון ברק, שופט בחברה דמוקרטית (הוצאת אוניברסיטת חיפה, 2004) עמוד 320. ראו גם: ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נגד מגדל כפר שמריהו, פ"ד מט (4), 221, 421. ולגופו של עניין; ההסדר האלטרנטיבי המוצע בסעיף 4 להצעת החוק קובע, כי בית המשפט רשאי לאפשר הארכת מעצר של עצור שלא בנוכחותו לשתי תקופות כשכל אחת מהן איננה עולה על- 72 שעות ובלבד ששוכנע בית המשפט (לבקשת ראש אגף החקירות בשב"כ ובהסכמת היועץ המשפטי לממשלה) כי הפסקת החקירה לשם הבאת העצור עלולה לסכל מניעת פגיעה בחיי אדם במידת הסתברות הקרובה לוודאי. בנוסף הסעיף מבקש לאפשר קביעת הסדרים שלפיהם תתאפשר העדרותו של החשוד גם בהליכים של בקשות לעיון חוזר במעצר. כמו כן, מבקש החוק לקבוע תקופות מקסימאליות להגשת ערר על עיון חוזר במעצר בניגוד לקביעות בחוק המעצרים. עוד מאפשר הסעיף למנוע מהחשוד לדעת, כי ניתנה החלטה להאריך את מעצרו בהעדרו. עיקר הפגם בסעיף 4 להצעת החוק הנ"ל הנו בפתיחת הפתח לקיום דיון בהעדר נוכחות של העצור. בעניין פלוני נקבע, כי אין לקיים דיון ללא נוכחותו של העצור. הא ותו לא. זוהי דעת הרוב שנקבעה בפס"ד פלוני שאין מקום לשנותה לרבות על דרך חקיקה. צמצום העילות ופרקי הזמן אין בהם כדי לרפא את הפגם החוקתי והערכי הנופל ביסוד הרעיון לקיים דיון במעצרו של אדם ללא נוכחותו. היעדרותו של העצור בדיוני המעצר בעניינו מאיינת את הוגנות ההליך המתקיים בעניינו מכל משמעות. מניעת נוכחותו של אדם בהליך המשליך על חירותו האישית פוגמת בעשיית הצדק ומטילה ספק אודות הוגנות תוצאותיו של ההליך. הטיבה לתאר זאת השופטת פרוקצ'יה בעניין פלוני: "הפגיעה בזכות העצור להליך הוגן, הכרוכה באי הבאתו לדיון שיפוטי המתנהל בעניינו, היא כה עמוקה וכה שורשית, עד כי אין להתירה גם בהינתן ההכבדה הניכרת על גורמי הבטחון בניהול פעולותיהם לאכיפת החוק והבטחון במדינה. עשיית משפט צדק עם הפרט, המותנית, בין היתר, בנוכחותו בדיון ובזכותו להתגונן כראוי כנגד החשדות וההאשמות נגדו, היא מסימני ההיכר של שיטת משפט חוקתית, ובלעדיה נפגע ערך ההליך ההוגן פגיעה אנושה. ערך זה של עשיית משפט צדק, שאינו יכול להתממש במלואו אגב מניעת נוכחות עצור מהדיון בעניינו, גובר בהקשר זה אף על שיקולי אכיפה ובטחון כלליים, חשובים ומהותיים ככל שיהיו. משקלם של ערך עשיית משפט צדק וקיום הליך פלילי הוגן הוא כה רב, עד כי משקל ערכי זה גובר אף על האינטרס הציבורי הכרוך בחקירה הפלילית-בטחונית. המשפט בישראל נתן ביטוי להעדפה ערכית זו של הגנה על 8

9 זכויות הפרט בהליכי אכיפת החוק אף על פני שיקולים הקשורים באינטרס ציבורי-בטחוני כללי גם בהקשרים שונים אחרים". נוכחותו של החשוד מתבקשת במיוחד וביתר שאת נוכח מכלול ההוראות הנוגעות לשלבי החקירה הראשוניים של חשודים בעבירות ביטחון. מניעת נוכחותו של העצור בצירוף מניעת המפגש עם סניגוריו יש בה כדי לסכל קיומה של כל ביקורת שיפוטית אפקטיבית. שכן, כדברי בית המשפט בעניין פלוני:.28 " הביקורת הרציפה על הליך המעצר לצורך חקירה חשובה לשמירת זכויות האדם, לפחות כפי שהחקירה הרציפה חשובה לצורך הגשמת מטרות 9 החקירה." (הדגשה במקור). בית המשפט הבהיר בעניין פלוני, כי השגת התכלית הרלוונטית להמשכה של חקירה איננה מתאפשרת אלא בבחירתו של האמצעי הפוגע פחות בעצור ובזכויותיו. הבחירה להדחיק את רגליו מדיונים בעניינו נמצאה על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ושאיננה מבטאת את עקרון המדתיות 10 ובחירת האמצעי הפוגע פחות בפרט. מכאן, עמדתנו הנה כי אין להשלים עם כל אפשרות המעניקה היתר לקיומו של הליך הנוגע למעצר בעניינו של חשוד בהעדרו עקב הפגיעה הבלתי חוקית בזכותו של החשוד להליך הוגן ולחירות ועוד; לבד משאלת העדר נוכחותו של העצור הצעת החוק מוסיפה חטא על פשע. לפי האמור בה, ניתן יהיה להעלים מידיעת העצור כי התקבלה החלטה להאריך את מעצרו ללא נוכחותו. ראשית, מדובר בסעיף שפסיקת בית המשפט העליון בעניין פלוני חלה עליו באופן מפורט עקב זיקתו לשאלת העדרותו של החשוד מדיונים בעניינו. שנית, מדובר בסעיף שבא להעניק לגטימציה לניהול משפט במחשכים וככל הנראה כדי לטעת תחושה בקרב אותו חשוד כי הוא מבודד מהעולם החיצוני לא רק מבחינה פיזית ונפשית אלא אף משפטית. משמע, כי מנסחי סעיף זה חפצים לאפשר לרשות החוקרת לנהוג בחשוד כחומר ביד היוצר תוך שכנועו כי הוא נמצא בחלל קפקאי שלית דין בו ולית דיין. החשוד הופך לפי זה לאמצעי, דבר שאיננו מוסרי בעליל. אי יידוע העצור לגבי החלטה בעניינו פוגעת בזכותו כאדם לנקוט בהליך מסוג הביאס קורפוס בו יוכל בעצמו להשמיע את טיעוניו נגד חוקיות מעצרו. כאמור סעיף 4 להצעת החוק מציע פרוצדורה נוקשה לקיומו של הליך עיון חוזר במעצר לפי סעיף 53, 52, ו- 57 לחוק המעצרים וכל זאת כדי לשמור על רציפות החקירה ללא הפרעות. ההצעה הנה להקים מנגנון חדש שבו תחילה יקיים בית המשפט דיון בשאלת הימצאותה של עילה לשאלת העיון החוזר וזאת בהעדר החשוד. במידה ומצא בית המשפט עילה, או אז יתקיים הדיון בעניין הבקשה 11 לגופה. הדיון עצמו יכול להתקיים ללא נוכחות העצור. ערר שיוגש כנגד החלטה בבקשה לעיון חוזר יוגש תוך 24 שעות בלבד ולא 30 ימים כפי שקובע חוק המעצרים. הצעת החוק באה למעשה לאיין מתוכן כל משמעות להליך העיון החוזר על כל החשיבות הנודעת לו. כמו כן מדובר באפליה עניין פלוני, פסקה 31 לפסק דינו של השופט ריבלין. ראו גם חוות דעתם של השופטים פרוקצ'יה, רובינשטיין, ארבל וג'ובראן. 10 ראו עניין פלוני, פסקה 32 לפסד דינן של השופט ריבלין. 11 לבקשת ראש השב"כ בהסכמת היועמ"ש וכאשר בית המשפט משתכנע כי הפסקת החקירה עלולה לסכל מניעה פגיעה בחיי אדם בהסתברות של ודאות קרובה.

10 בלתי חוקית לעומת עצורים שאינם מסווגים כביטחוניים ופגיעה קשה בזכותם החוקתית להשיג על החלטות שניתנו בעניינם. הצעת החוק למעשה מכוונת לטרפד כל אפשרות לניצול העציר הביטחוני להליך העין החוזר, ודי בכך כדי להעיד על הפגם הדבק בה. זכותם של העצורים לטיעון נפגעת וזכותם להליך הוגן נשללת מקל וחומר. על יסוד האמור לעיל הנכך מתבקש להמנע מלקדם את הצעת החוק הנ"ל. בכבוד רב, עביר בכר, עו"ד 10

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \364\361\354\345\372 \370\340\351\345\372)

(Microsoft PowerPoint - \364\361\354\345\372 \370\340\351\345\372) פסלות ראיות עו"ד ענת מיסד-כנען הסניגורית הציבורית המחוזית מחוז חיפה השאלה: ראיה שהושגה באמצעים פסולים הראיה רלוונטית ומהימנה האם יש לפסול את הראיה כבלתי קבילה רק בשל אופן השגתה? המחיר מטרות ההליך הפלילי?

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

החלטה בתיק דנג"ץ 360/15

החלטה בתיק דנגץ 360/15 בבית המשפט העליון דנג"ץ 360/15 לפני: המבקשים: כבוד הנשיאה מ' נאור 1. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר זלצברגר 2. במקום - מתכננים למען זכויות תכנון 3. בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים 4. הוועד

קרא עוד

Microsoft Word _1.DOC

Microsoft Word _1.DOC משטרת ישראל היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי תאריך פרסום : פקודות המטה הארצי תת פרק : חקירת עבירות פרק : חקירות מספר : 14.01.01 שם פקודת המטה הארצי : 01/08/1994 תאריך

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

דיון משפטי עילות הסגירה "חוסר ראיות", "העדר אשמה" ומה שביניהן * יניב ואקי 1 "אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר". 1. מבוא 2. עילות הסגירה "חוסר ראיות", "

דיון משפטי עילות הסגירה חוסר ראיות, העדר אשמה ומה שביניהן * יניב ואקי 1 אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר. 1. מבוא 2. עילות הסגירה חוסר ראיות, עילות הסגירה "חוסר ראיות", "העדר אשמה" ומה שביניהן * יניב ואקי 1 "אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר". 1. מבוא 2. עילות הסגירה "חוסר ראיות", "העדר אשמה" וההבחנה שביניהן 3. השלכותיה של עילת הסגירה של "חוסר

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום

חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום חיצוני או פנימי למדינה. במצב חירום החברה מכירה בצורך

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

בלמ"ס ע/ 69/17 בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תא"ל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אל"ם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי

בלמס ע/ 69/17 בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תאל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אלם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תא"ל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אל"ם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי המערער )ע"י ב"כ, רס"ן מתן פורשט; סרן שחף חיטמן-אפיני( נ ג ד ב/ XXX

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8>

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8> ו( תיק משפחה: בין הפן האזרחי לפן המשפחתי של הסכסוך קרן אניספלד, שופטת בית-משפט השלום בחדרה תקציר הרצאה מיום 18.11.2012 נושא ההרצאה: הצגת השוואה בין תביעה אזרחית שמתבררת בבית-משפט השלום לבין תביעה באותו

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

תורת תום הלב – "מלכת המשפט"

תורת תום הלב – מלכת המשפט תורת תום-הלב "מלכת המשפט" יחיאל ברונר, עו"ד (מהנדס) מאז חקיקת חוק החוזים (חלק כללי) בשנת 1973 משמש חוק זה, בידי בתי-המשפט, כ"צינור החדרה" של תורת ("דוקטרינת") תום-הלב לכל ענפי המשפט בארץ, וכן להעברתו של

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

(Microsoft Word - \361\360\351\342\345\370\351\344.doc)

(Microsoft Word - \361\360\351\342\345\370\351\344.doc) משרד המשפטים הסניגוריה הציבורית לשכת הסניגור הציבורי הארצי הסניגוריה הציבורית דוח פעילות 2014 מוגש לשרת המשפטים בהתאם לסעיף 8 לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו- 1995 אוגוסט 2015 0 לזכרו של ד"ר דיויד וינר

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc ב( ג( ד( ה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון חקירתם של עורכי-דין), תשס"ה 2005 הוספת סעיף 59 ב לאחר סעיף 59 א לחוק יבוא סעיף 59 ב: חקירתם 59 ב (א.) לא תיפתח חקירה פלילית כנגד עו"ד, ולא תגבה של עדותו של עו"ד

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8EEE9F820EEE9EBEC20F1E3F4202D20F1E9ECE1E5F120FAF9F1E72E646F63>

<4D F736F F D20E8EEE9F820EEE9EBEC20F1E3F4202D20F1E9ECE1E5F120FAF9F1E72E646F63> סדר דין פלילי מכללת "שערי משפט" סדר דין פלילי רשימת קריאה Criminal Procedure שנה ג' שנה"ל תשס"ח מסלול משולב ומסלול ערב מרצה: ד"ר מיכל טמיר michalt@mishpat.ac.il מתרגל: עו"ד אור ממון orm@justice.gov.il

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 5304/15 בג"ץ 5441/15 בג"ץ 5994/15 לפני: העותרת בבג"ץ 5304/15: העותרים בבג"ץ 5441/15: העותרים בבג"ץ 59

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בגץ 5304/15 בגץ 5441/15 בגץ 5994/15 לפני: העותרת בבגץ 5304/15: העותרים בבגץ 5441/15: העותרים בבגץ 59 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 5304/15 בג"ץ 5441/15 בג"ץ 5994/15 לפני: העותרת בבג"ץ 5304/15: העותרים בבג"ץ 5441/15: העותרים בבג"ץ 5994/15: כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין כבוד השופט נ'

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

שאלות בסד"א

שאלות בסדא עו"ד מעט... שאלות לקראת -לקט דוגמאות בלתי ממצה- שימו לב, לנוחותכם ערכנו את לקט הדוגמאות בפורמט מסמך. בנוסף, ניתן למצוא את לקט הדוגמאות שלהלן ושאלות נוספות גם בטסטולוגיה כשאלות נפרדות ואינטראקטיביות. 2

קרא עוד

Microsoft Word - nifkadim

Microsoft Word - nifkadim נפקדים בעל כורחם הפקעת נכסים בירושלים המזרחית תחת חוק נכסי נפקדים יולי 2010 הקדמה חוק נכסי נפקדים משנת 1950 נועד לשמש בסיס חוקי להעברת נכסי הפליטים הפלסטינים לרשות מדינת ישראל. החוק קובע כי הקרקעות והנכסים

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות

דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של תאריך חוות הדעת: אפריל 7002 עדכון: אדר א' תשע"ד פברואר 7002 ניגוד עניינים - עקרונות כללים תוכן עניינים כללי א. עיקרון יסוד - כלל עצמאי ב. תחולת הכלל בדבר ניגוד עניינים

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

הביקורת השיפוטית על חוקיות חוקים יצחק זמיר* הצעת חוק יסוד: החקיקה מסמיכה את בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט 1 לעניינים חוקתיים, לפסוק כי אין תוקף לח

הביקורת השיפוטית על חוקיות חוקים יצחק זמיר* הצעת חוק יסוד: החקיקה מסמיכה את בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט 1 לעניינים חוקתיים, לפסוק כי אין תוקף לח הביקורת השיפוטית על חוקיות חוקים יצחק זמיר* הצעת חוק יסוד: החקיקה מסמיכה את בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט 1 לעניינים חוקתיים, לפסוק כי אין תוקף לחוק >או להוראה בחוק) באחת מאלה: אס החוק סותר חוק-יסוד

קרא עוד

גליון מס 02 משפט מפתח כתב העת של פרקליטות המדינה ספטמבר 2014

גליון מס 02 משפט מפתח כתב העת של פרקליטות המדינה ספטמבר 2014 גליון מס 02 משפט מפתח כתב העת של פרקליטות המדינה ספטמבר 2014 עורך ראשי: יניב ואקי עורכי מדורים לפי סדר הופעת המדורים: מאמרים - יניב ואקי מבט חוזר - יונתן קרמר מגמות בחקיקה - שאול כהן ושמרית גולן עיונים

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

333 יואב ספיר וגיא רובינשטיין מעשי משפט כתב עת למשפט ולתיקון חברתי כרך י 2019 הסיפור של יששכרוב: יששכרוב בפעולה על יתרונותיה של דוקטרינת הפסלות היחסית

333 יואב ספיר וגיא רובינשטיין מעשי משפט כתב עת למשפט ולתיקון חברתי כרך י 2019 הסיפור של יששכרוב: יששכרוב בפעולה על יתרונותיה של דוקטרינת הפסלות היחסית 333 יואב ספיר וגיא רובינשטיין מעשי משפט כתב עת למשפט ולתיקון חברתי כרך י 2019 הסיפור של יששכרוב: יששכרוב בפעולה על יתרונותיה של דוקטרינת הפסלות היחסית ועל תרומתה להגנה על זכויות הפרט יואב ספיר* וגיא רובינשטיין**

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

שיבוט אדם - נוסח סופי

שיבוט אדם - נוסח סופי חוקים בקצרה מאי 2009 1 תזכיר הצעתחוקאיסור התערבותגנטית (שיבוטאדםושינויגנטיבתאירביה) (תיקון מס' 2), התשס"ט- 2009 ביןדחיהלהכרעהמוסרית רקע ההתפתחות הטכנולוגית של שני העשורים האחרונים בשדה הביו-טכנולוגי אפשרה

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

פסק-דין בתיק רע"א 3927/15

פסק-דין בתיק רעא 3927/15 בבית המשפט העליון רע"א 3927/15 לפני: כבוד השופט י' דנציגר כבוד השופט ע' פוגלמן כבוד השופט י' עמית המבקשת: פלונית נ ג ד המשיב: פלוני בקשת רשות לערער על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט הבכיר

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון עו"ד עדי שימשה מגשרת בסכסוך שנתגלע בין גיל לאמיר. בין הצדדים למגשרת לא נחתם הסכם. הליך הגישור הסתיים בהצלחה ועתה מבקש גיל לשכור את שירותיה של עדי לשם ייעוץ משפטי בעניינים הנובעים מהסכסוך

קרא עוד