הכלכלה הישראלית: מבט מקרו כלכלי נקודות חוזק ואתגרים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הכלכלה הישראלית: מבט מקרו כלכלי נקודות חוזק ואתגרים"

תמליל

1 מהמשבר הפיננסי )GFC( המשק הישראלי העולמי עד היום: יציבות כנס מכון אהרון 16/05/2019 פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל

2 בפרוץ המשבר הפיננסי העולמי חלה ירידה חדה ומהירה בתחזיות לצמיחה בכלכלה העולמית 8 התפתחות התחזיות לפעילות העולמית ב של קרן המטבע העולמית יולי 2008 אוקטובר ארה "ב סחר עולמי שווקים מתעוררים ומפתחים גוש היורו תוצר עולמי מקור: קרן המטבע הבינלאומית - יול- 08 אוק- 08 נוב- 08 ינו- 09 אפר- 09 יול- 09 אוק- 09 World Economic Outlook

3 גם המשק הישראלי היה חשוף למצוקה הפיננסית מדד המניות שיעורי הצמיחה של התוצר )רבעוני, השינוי באחוזים, רביע מול הרביע המקביל אשתקד( שיעור האבטלה )רבעוני, באחוזים, מנוכה עונתיות( שווקים מתפתחים משקים מפותחים ת"א 100 עולם S&P עולמי שווקים מתפתחים ארה "ב גוש האירו ישראל מדינות המפותחות ארה "ב גוש היורו ישראל מדינות ה- OECD שווקים מתפתחים מקור: MSCI-Barra ו-. Finance Yahoo 3

4 המשק הישראלי אמנם נפגע מהמשבר הפיננסי העולמי, אך באופן מתון יחסית למרבית המדינות המפותחות תנאי הרקע ערב המשבר: המשק היה במצב איתן, לאחר כארבע שנות צמיחה מהירה מדיניות פיסקלית אחראית לאורך שנים הובילה לירידה מתמשכת בנטל החוב הציבורי. ערב המשבר הגירעון היה אפסי. התנהלות שמרנית של המערכת הפיננסית, ובפרט המערכת הבנקאית, שהייתה מפוקחת באופן הדוק, הובילו לכך שבניגוד למדינות רבות, בישראל לא התפתחו מינוף יתר ובועות במחירי הנכסים. התוצאה: על אף הצניחה בשוק ההון, עלייה במרווחי האשראי ובפרמיית הסיכון של המשק, המוסדות הפיננסים בישראל היו עמידים ושום מוסד לא קרס. בניגוד למצב במרבית המשקים המפותחים, שם נפלו עשרות בנקים וממשלות נאלצו להזרים סכומים אדירים מכספי משלמי המיסים, בישראל נמנע החלחול של המשבר מהמגזר הפיננסי לכלכלה הריאלית, ונחסך נזק עצום לציבור. 4

5 הלקחים למדיניות מהמשבר הפיננסי העולמי: לנקוט בפעולות שיקטינו הסיכון להיווצרות משברים ואת עצמת הפגיעה מהם: חיזוק עמידות של מוסדות פיננסיים ( הלימות הון גבוההת, נזילות( חיזוק ניהול הסיכונים צעדים מאקרו יציבותיים הסתכלות הוליסטית על המערכת הפיננסית וקשרי הגומלין בה Time to Repair the roof is when the sun is shining - Christine Lagarde אם בכל זאת התרחש משבר: תגובה מהירה ונרחבת של המדיניות המוניטרית תוך שימוש במגוון כלים נוספים העומדים לרשות הבנק המרכזי. 5

6 האם ההתפתחויות בכלכלה העולמית מזכירות את אלו של 2008? 6

7 לראשונה מזה מספר שנים התחזיות הגלובליות מתעדכנות כלפי מטה, אולם העוצמה מתונה בהרבה מאשר ערב המשבר העולמי התפתחות תחזית הצמיחה * לשנת 2019 למדינות נבחרות % ארה "ב גלובלי ישראל גוש האירו בריטניה יפן 07/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / *תחזיות הצמיחה של בתי ההשקעות מקור: בלומברג

8 מנקודת מבט גלובלית, מרבית הסקטורים נראים פגיעים פחות מאשר היו ערב המשבר העולמי Proportion of GDP of Systemically Important Countries* with Elevated Vulnerabilities, by Sector (Share of countries with high and medium-high vulnerabilities by GDP; assets for banks) מקור : IMF 8

9 מרכיבי החוסן הפיננסי של המשק הישראלי 9

10 החוסן הפיננסי של המשק הישראלי מורכב ממספר נדבכים עיקריים: שוק האשראי וצעדים מאקרו-יציבותיים פיקוח מבוסס סיכון על מוסדות פיננסיים התאמת הסביבה הרגולטורית לסביבה הפיננסית המשתנה יתרות מטבע החוץ כרית ביטחון פיננסי למשק הישראלי.4 5. אחריות פיסקלית ארוכת טווח 10

11 1 שוק האשראי וצעדים מקרו יציבותיים 11

12 המינוף של משקי הבית והמגזר העסקי בישראל נמוכים בהשוואה בינלאומית 200 % יחס חוב עסקי לא פיננסי לתוצר - לפי מדינות 186% 140 % יחס חוב משקי בית לתוצר לפי מדינות % % 122% 94% 79% 69% % 77% 59% 53% 42% צרפת אוסטרליה ישראל ארה "ב בריטניה גרמניה *חוב משקי בית לבנקים, גופים מוסדיים, ממשלה וחברות כרטיסי אשראי מקור: OECD ונתוני בנק ישראל אוסטרליה צרפת גרמניה בריטניה ארה "ב ישראל - נתוני בנק ישראל * חוב עסקי לא פיננסי- כלל החוב של הסקטור העסקי למעט בנקים וחברות ביטוח מקור: OECD ונתוני בנק ישראל

13 החוב של משקי הבית בישראל לא עלה בצורה משמעותית 120 דצמבר 2017 אחוזים היחס בין החוב של משקי הבית לתמ"ג - השוואה בין לאומית, אחוזים השינוי ביחס החוב לתוצר מ בנקודות אחוז )הציר הימני( חוב שלא לדיור ביחס לתוצר חוב לדיור ביחס לתוצר

14 בנק ישראל היה מראשוני הבנקים המרכזיים בעולם ליישם צעדים מאקרו-יציבותיים בנק ישראל החל ליישם צעדים מאקרו-יציבותיים כלים אלו נועדו: בשוק המשכנתאות ב לשמר את היציבות הפיננסית בראייה כלל מערכתית ארוכת טווח למנוע מינוף יתר של משקי הבית לאפשר למדיניות המוניטרית להתמקד בהשגת יעדיה העיקריים. LTV הפרשה נוספת בגין הלוואות לדיור הקלה בשקלול נכסי הסיכון במשכנתאות LTV( בין 60% ל- 75% ( הוספת דרישות על יחס המינוף העלאת דרישות ההון מהבנקים הגבלת שיעור ההחזר החודשי,)PTI( חלק המשכנתא בריבית משתנה וזמן הפירעון הסופי הגדלת שיעורי השקלול לצורך הקצאת הון בהתאם ל- LTV הגבלת שיעור המימון )LTV( הגבלת חלק המשכנתא בריבית משתנה הגדלת שיעורי השקלול לצורך הקצאת הון בהתאם ל- LTV 02/19 09/18 04/18 11/17 06/17 01/17 08/16 03/16 10/15 05/15 12/14 07/14 02/14 09/13 04/13 11/12 06/12 01/12 08/11 03/11 10/10 05/10 12/09 07/09 02/09 09/08 04/08 11/07 06/07 01/07 14

15 הצעדים המאקרו-יציבותיים הצליחו למנוע מינוף יתר חרף הריבית הנמוכה ריבית בנק ישראל /19 08/18 03/18 10/17 05/17 12/16 07/16 02/16 09/15 04/15 11/14 06/14 01/14 08/13 03/13 10/12 05/12 12/11 07/ LTV אומדנים לממוצע שיעור ההחזר מהכנסה ול- LTV % PTI % אומדן לשיעור החזר מהכנסה ממוצע- PTI אומדן ל- LTV ממוצע

16 2 פיקוח מבוסס סיכון על המוסדות הפיננסיים 16

17 הפיקוח על הבנקים פעל לחיזוק כריות ההון של המערכת הבנקאית אחוזים 12 יחס הון עצמי רובד 1*, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2009 עד סך המערכת 17 *הנתונים עד דצמבר 2013 הם במונחי באזל II )יחס הון הליבה(, והנתונים החל מינואר 2014 הם במונחי באזל להוראות המעבר )יחס ההון העצמי רובד 1(. המקור: דוחות כספיים לציבור, דיווחים לפיקוח על הבנקים ועיבודי הפיקוח על הבנקים. IIIבהתאם

18 2016: מבחני הקיצון של הפיקוח על הבנקים הראו עמידות בפני משברים 18 אחוזים מקסימום סך המערכת מינימום אחד מכלי העבודה העיקריים של המפקחים על הבנקים, בעולם ובישראל, הוא מבחני הקיצון מבחן הקיצון של הפיקוח בדק עמידות בפני משבר עולמי נוסף )זעזוע חמור שמקורו באירופה( תוצאות המבחן הראו כי הבנקים ירשמו הפסדים גבוהים בתיק האשראי אך אלו לא יסכנו את יציבות המערכת הבנקאית. התפתחות יחס ההון העצמי רובד 1 בהתממש התרחיש, סך המערכת הבנקאית, דצמבר 2016 עד דצמבר 2019* * מבוסס על מודלים והערכות ואינו בבחינת תחזית. המקור: דיווחים לפיקוח על הבנקים ועיבודי הפיקוח על הבנקים.

19 הצצה למבחני הקיצון החדשים שערך הפיקוח על הבנקים השנה השנה הפיקוח בחן את העמידות לתרחיש אחוזים שינויים בתוצר, ירידה מצטברת אחוזים שיעור האבטלה, רמת מקסימום של 9.3% מקרו-כלכלי מקומי חמור כתוצאה מאירועים גיאו-פוליטיים. התרחיש כלל את הזעזועים הבאים: ירידה של 5% בתוצר על פני שנתיים )100=03/2000(, ירידה של 50% במדדי המניות בתל אביב עלייה של שיעור האבטלה ל- 9.3% מדד ת"א 100, אחוזים ריבית בנק ישראל, ירידה של 35% במחירי הדיור עלייה של האינפלציה לרמה של 3% ירידה של 50% במדד ת"א עלייה של הריבית ל 4.95% נתונים היסטוריים בסיס קיצון

20 מבחני הקיצון מוסיפים להראות עמידות של המערכת הבנקאית אחוזים תוצאות המבחן מלמדות כי התרחיש ישפיע באופן משמעותי על המערכת הבנקאית, אך לא צפוי לסכן את יציבותה וחוסנה, למרות שבמהלכו יירשמו בחלק מהבנקים הפסדים. תוצאה זו משקפת את הדרישות שהפיקוח הציב התפתחות יחס ההון העצמי רובד 1, לפי תרחיש הקיצון של הפיקוח על הבנקים, סך המערכת, * לבנקים בשנים האחרונות לשם חיזוק יציבותם, ובראשן חיזוק משמעותי של ההון. על אף תוצאות אלו, חשוב להמשיך ביתר שאת מקסימום סך המערכת מינימום לחשוב מאיפה המשבר הבא עלול לצוץ ולהמשיך לנטר ולחזק את עמידות המערכת. מבוסס על מודלים והערכות ואינו בבחינת תחזית. 1 המקור: הפיקוח על הבנקים ועיבודי הפיקוח על הבנקים. 20

21 הסיכון בתיק האשראי לדיור נמוך ביחס לשאר תיק האשראי הבנקאי אחוזים שיעורי הפסדי האשראי הצפויים במהלך תרחיש הקיצון*, ענפים נבחרים, ממוצע בינוי ונדל "ן אנשים פרטיים אחר דיור עסקי אחר * מבוסס על מודלים והערכות ואינו בבחינת תחזית. המקור: הפיקוח על הבנקים ועיבודי הפיקוח על הבנקים. שיעור ההפסד ביחס להון שיעור ההפסד ביחס לאשראי לענף 21

22 3 התאמת הסביבה הרגולטורית לסביבה הפיננסית המשתנה 22

23 שוק האשראי הופך מגוון יותר ומצריך ראייה רגולטורית מתכללת החוב המקומי של המגזר העסקי לפי מלווים 1992 עד 2018 מיליארדי ש"ח 1, היקפי האשראי הניתן ע"י גופים שאינם בנקאיים מתרחב בשנים האחרונות, בין היתר על הרקע הרפורמות לעידוד התחרות. הרגולציה על הגופים הפיננסיים שאינם בנקאיים, ובפרט הרגולציה על מתן אשראי צרכני, אינה זהה לרגולציה על הבנקים אומנם ההבדל באופי הפעילות בין הגופים מצדיק הבדלים מסוימים ברגולציה, אך חשוב לוודא שהבדלים אלו לא יתפתחו לכדי ארביטראז' רגולטורי, אשר עלול לייצר בנסיבות מסוימות סיכון מערכתי. החוב מחו "ל האג "ח הלא סחירות וההלוואות הלא בנקאיות האג"ח הסחירות בישראל החוב מהבנקים

24 גידול בתחרות מצד המוסדיים ומיקוד של הבנקים במשקי הבית משנה את מבנה החוב הפרטי במשק 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 89% 88% 88% 6% 6% 6% התפלגות האשראי למשקי הבית שאינו לדיור לפי מקורות, אחוזים, דצמבר 2011 עד דצמבר % 7% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 5% 85% 8% 5% 9% 84% 3% 3% 10% 6% 82% 8% 10% 80% 2% 2% מהבנקים )ציר ימני( מהממשלה - אשראי מכוון מחברות כרטיסי האשראי מהגופים המוסדיים 90% 88% 86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 24 המקור: עיבודי בנק ישראל.

25 הוועדה ליציבות פיננסית מהווה נדבך חשוב בצמצום הפערים הרגולטוריים וזיהוי הסיכונים הועדה ליציבות פיננסית התכנסה לראשונה באפריל 2019, לאחר תהליך חקיקה ממושך. תפקידי הוועדה: לקדם שיתוף פעולה בין רשויות הפיקוח והגורמים המייצבים להתריע על סיכון מערכתי ממשי ולהמליץ על נקיטת אמצעים למניעתו או הפחתתו לעקוב אחר הפעולות שננקטו בעקבות התרעה/ המלצה של הוועדה הקמת הועדה היא צעד חשוב במיוחד לאור הרפורמות המתגבשות במערכת הפיננסית. ריבוי השחקנים בשוק האשראי וחלוקת האחריות בין הרגולטורים השונים מחייבים הסתכלות על המערכת כולה, ותיאום הדוק בין הרגולטורים. 25

26 4 יתרות מטבע החוץ - כרית ביטחון פיננסי למשק הישראלי 26

27 יתרות המט"ח, שמהוות כרית ביטחון פיננסית למשק, הוגדלו בצורה משמעותית ערב המשבר, ורמתן ביחס לתוצר נשמרה מאז 35 % יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל )ינואר מרץ 2019 אחוזי תוצר( מקור: למ"ס ועיבודי בנק ישראל

28 3 האחריות הפיסקלית - נכס אסטרטגי למשק הישראלי 28

29 בעשור האחרון נרשמה ירידה מרשימה ומתמשכת בנטל החוב הציבורי. ב חלה בו לראשונה עלייה קלה % החוב הציבורי , אחוזי תוצר מקור: עיבודי בנק ישראל

30 שמירה על משמעת פיסקלית הנה נכס אסטרטגי ליציבות הפיננסית המשק הישראלי זכה להמחשה של חשיבות המשמעת הפיסקלית במשבר העולמי של 2008, כאשר האיתנות הפיסקלית ערב המשבר איפשרה למדיניות הפיסקלית והמוניטרית לתמוך בהתאוששות, בעוד שבמשבר של 2002 העלייה החדה בגירעון וביחס החוב לתוצר אילצה את קובעי המדיניות לנקוט במדיניות מרסנת. כיום, המשק במצב טוב, בטחון לעת משבר. והירידה המתמשכת ביחס החוב לתוצר והאחריות הפיסקלית מספקות כריות על מנת לשמר את הנכס האסטרטגי הזה, יהיה על הממשלה החדשה לבצע התאמות פיסקליות, וכדאי לבצע אותן כל עוד המצב טוב, היות שהן יהיו קשות יותר ליישום אם תחול הרעה בתנאים הכלכליים. ההתאמות הנדרשות הן תמהיל של התייעלות, התומכות בצמיחה ובהגדלת הפריון תשמרנה. צמצום הגידול בהוצאות והגדלת ההכנסות, תוך שההוצאות על הממשלה לתכנן יחזור למגמת ירידה. תקציבי את השנים הבאות כך שהתוואי של החוב יחס יתבדר, לא לתוצר זמן ולאורך 30

31 - השינויים בעתיד המערכת הפיננסית תועלות אפשריות והשלכות ליציבות 31

32 בעולם קיימים מכשירים פיננסיים מתקדמים אשר מעמיקים את השווקים ותורמים ליעילות הכלכלית. לשוק הישראלי עדיין יש לאן להתקדם 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% יתרת שוק האיגוח של מדינות נבחרות כאחוז מהתוצר, דצמבר % 23.2% 15.7% 14.9% 13.7% 13.3% 11.4% 9.5% 8.7% 4.7% 4.5% 1.8% 0.5% 0.2% 0.2% איגוח כדוגמא למכשירים פיננסיים מתקדמים: בישראל ישנו קושי בקיום עסקאות איגוח מאחר שחסרה תשתית מתאימה בתחומי החקיקה, המיסוי, הרגולציה והחשבונאות. שוק האיגוח בישראל הוא בהיקף של מיליארד ש"ח בודדים. נכון ל מבין 59 מדינות. ישראל במקום ה- היעדר איגוח פוגע בהקצאה היעילה של שווקי ההון וביעילות הכלכלית יש לקדם את הנושא תוך מתן מענה לסיכונים הגלומים בו 32 המקור:,SIFMA דו"ח הצוות לקידום האיגוח בישראל

33 חידושים טכנולוגיים משנים את מפת ההזדמנויות והסיכונים הפיננסיים דוגמאות: מאגר נתוני אשראי ויישומים שיתפתחו לצידו. מעבר מבנק לבנק בקלות API בנקאות פתוחה, שמחזקת את השליטה של הלקוח במידע הפיננסי, ומייצרת עולם חדש של שירותים פיננסיים. - Faster Payment מערכת דיגיטלית שתאפשר ללקוחות לבצע תשלומים והעברות בנוחות, במהירות, ובאופן מיידי, ובעלויות נמוכות. בהמשך ניתן יהיה לפתח מערכות של תשלומים נוחים שיתמכו גם בעסקאות מורכבות. כל השינויים האלו מביאים תועלות, אולם טומנים בחובם גם סיכונים. בנק ישראל נחוש לתמוך באימוץ טכנולוגיות פיננסיות תוך שמירה על יציבות המערכת וצמצום הסיכונים. 33

34 סיכום הכלכלה העולמית מראה סימני האטה, אולם ניתוח מכלול השווקים והסיכונים אינו מצביע על רמת סיכון יציבותי דומה לזו שהייתה ערב משבר שיעורי המינוף בישראל אינם גבוהים בהשוואה בינלאומית. המערכת הפיננסית בישראל עמידה מבעבר חשוב לשמר את השיפור ביחס חוב תוצר המהווה נכס יציבותי אסטרטגי למשק הישראלי. השיפורים הטכנולוגיים שאומצו ואלה שיאומצו בעתיד טומנים בחובם תועלות אך גם סיכונים שעלינו לנהל בתבונה. 34

35 תודה!

36 גרפים נוספים 36

37 אירוויזיון 2019 בישראל. התשלום )עדיין( במזומן... 37

38 בחודשים האחרונים מסתמנת פריצה של יעד הגירעון % 7 הגרעון הממשלתי ותקרת הגירעון , שנתי, אחוזי תוצר 6 % הגרעון הממשלתי ינואר פברואר , חודשים אחרונים, אחוזי תוצר * *תחזית משרד האוצר מינואר 19 באדום : תקרת הגירעון. מקור: בנק ישראל

39 מנקודת מבט גלובלית, מרבית הסקטורים נראים פגיעים פחות מאשר היו ערב המשבר העולמי Global Financial Vulnerabilities מקור : IMF 39

40 רמת הגירעון בישראל גבוהה במיוחד בהינתן מצבו הטוב של המשק אחוזי תוצר 12 הגרעון מנוכה מחזור ישראל וה- OECD שנתי, אחוזון 10 אחוזון 90 ממוצע OECD ישראל 40 * נתוני ישראל על הגירעון, הגירעון מנוכה המחזור, ההוצאה וההוצאה האזרחית מתאימים להגדרות הבין-לאומיות ולקוחים ממערכת ה- OECD. **ללא הפחתת ההכנסות ממכירה של קרקעות המדינה. מקור: עיבודי בנק ישראל לנתוני ה- OECD והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

41 Faster Payment במערכות תשלומים הקיימות בישראל, לוקח יום או יותר שבועות במקרה של חלק מההעברות חוצות גבולות( בין התשלום הקמעונאי לבין ההגעה של התשלום ליעדו. )לעיתים יזימת לעיתים קרובות היזימה והעיבוד של התשלום הוגבלו לזמנים ספציפיים במהלך היום. המגבלות הללו על מהירות התשלום ועל זמינותו הינם הפערים המרכזיים אותן יוזמות Faster Payment מנסות לפתור. כאשר בעיות אלו נפתרות לקוחות קצה מסוגלים להעביר העברות סופיות בכל זמן. מדינות שונות הטמיעו במערך התשלומים מערכת תשלומים מסוג Fasterועמן Payment נמנות בין היתר קוריאה )2001(, דרום אפריקה )2006(, אנגליה )2008(, סין, הודו ) 2010 (,שבדיה )2012(, תורכיה )2013(, איטליה, סינגפור )2014( שוויץ ומקסיקו )2015(. 41

42 חידושים טכנולוגיים משנים את מפת ההזדמנויות והסיכונים הפיננסיים הטכנולוגיה הפיננסית יכולה לתמוך ביעילות הכלכלית ובצמיחה, לתרום לצמצום פערים כלכליים חברתיים תוך הכלה פיננסית של כלל רבדי האוכלוסייה. אולם, שימושים מסוימים בטכנולוגיה במגזר הפיננסי עשויים להציב סיכונים מסוגים שונים. 42

43 תיאור כללי של תהליך ביצוע עסקה בכרטיס חיוב Debit לפשט חשבון עו"ש לקוח חשבון עו"ש בית עסק 1. עסקה בכרטיס אשראי יצירת שובר 7. זיכוי בית העסק )בהתאם להסדר בין הסולק לבית העסק, לפי PSD צרכני ברגע שהסולק מקבל את הכספים או במועד סביר שיקבע עם בית העסק ) לכל המוקדם +2 t באמצעות מס"ב 2. שובר עובר לסולק העסקה 4. בדיקת מסגרת אשראי ובקרות נוספות לקוח הלקוח מקבל את המוצר/ שירות מיתוג העסקה מתבצע על ידי: שב"א עמלת בית עסק בית עסק 5. זיכוי המנפיק באמצעות מס"ב t+1 מנפיק 3. שובר העסקה נשלח לחיוב המנפיק ולאשורו סולק עמלה צולבת מופחתת 43 חשבון עו"ש מנפיק 6. העברת התשלום בגין העסקה )נהוג שמתבצע netting מדי יום ומשנת 2021 חובה סליקה יומית 1+t( באמצעות מס"ב חשבון עו"ש סולק

44 תיאור כללי של תהליך ביצוע עסקה באפליקציה בהתבסס על מס"ב FPלפשט 1. עסקה באפליקציה חשבון חשבון לקוח בית עסק הלקוח מקבל את המוצר/ שירות 6. זיכוי חשבון בית העסק באמצעות מס"ב FP 5. חיוב חשבון הלקוח באמצעות מס"ב FP 4. בדיקת מסגרת אשראי ובקרות נוספות 2. שידור העסקה לאפליקציה הסולקת אפליקציה/ מנפיק 3. מיתוג העסקה מתבצע על ידי מס"ב אפליקציה/ סולק חשבון העברת התשלום בגין העסקה )נהוג שמתבצע netting מדי יום ומשנת 2021 חובה סליקה יומית 1+t( באמצעות מס"ב חשבון

45 בעולם, נוכח ההאטה בצמיחה עולים חששות מפני מיתון 45 מקור: BIS

46 כמו באירועי האטה קודמים, הצריכה הפרטית העולמית ממשיכה להיות חזקה יחסית למרות ירידה בייצור Global manufacturing weakens, but consumption holds up 46 1 Year-on-year growth rate, weighted average based on GDP and PPP exchange rates for 23 economies. 2 For manufacturing, 17 economies; for services, 13 economies. מקור: BIS

47 ההתאוששות מהמשבר האחרון הייתה מבוססת יותר מבאירועי האטה קודמים Recovery has more momentum at this late stage in the cycle than in the past In percentage points 47 1 Year-on-year growth rate, weighted average based on GDP and PPP exchange rates for 23 economies. 2 For manufacturing, 17 economies; for services, 13 economies. מקור: BIS

48 Private debt levels and DSRs in major economies have stabilized 48 1 Total credit to non-financial private sectors. 2 Weighted average based on GDP and PPP exchange rates for 15 EMEs. 3 Private nonfinancial sectors. מקור: BIS

49 49 3 Estimated based on panel models, with random effects, as described in Kohlscheen, Mehrotra and Mihaljek (2018) and in ECB Economic Bulletin, November 2018 מקור: BIS

50 תיק האשראי של הבנקים השתנה: במהלך השנים צומצם האשראי למגזר העסקים הגדולים, וגדלה החשיפה למגזרים הקמעונאיים. 1 הרכב סיכון האשראי לפי קטגוריות עיקריות חמש הקבוצות הגדולות, 2010 לעומת % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% אחרים הלוואות לעסקים קטנים חובות בבטחון נדל "ן מסחרי חשיפות קמעונאיות ליחידים משכנתאות לדיור חובות של תאגידים "אחרים" כולל חובות של ריבונויות, יישויות סקטור ציבורי, חברות ניירות ערך, ונכסים אחרים. 1 המקןר: דיווחים לפיקוח על הבנקים ועיבודי הפיקוח על הבנקים. 50

51 המצרפים הפיסקליים בטווח הבינוני: מתווי מדיניות שונים תחזית יחס החוב לתוצר )אחוזי תוצר( 80 % % תחזית שיעור הגירעון )אחוזי תוצר( הרחבת תקרת ההוצאה כך שהגרעון יתייצב על 3% תוצר: מאפשר גידול מסויים בתקציב הביטחון ובחלק מההוצאות האזרחיות, עליהן כבר הוחלט. עמידה ביעד הגרעון ובכלל ההוצאה, לפי החקיקה כיום: קיצוץ בתוספת ההוצאות עליה הוחלט וגידול במסים כלל שנדרש כדי לא לחרוג מתקרת הגירעון. הקווים המקווקווים מתארים את הגרעון והחוב בתרחיש של האטה במשק 51 המקור: עיבודי בנק ישראל

52 עד כה, העסקים הגדולים הם הנהנים העיקריים מהגידול בתחרות, וגידול דומה יחול גם באשראי למשקי בית, הצורך בתיאום יגדל במידה מיליונים יתרת החוב לפי גודל החברה )חברות ריאליות, לא כולל חברות השקעה וחברות זרות(, הרבעון השלישי של , , , , , , ,000 76,996 50,000-9,883 19,665 עסקים גדולים עסקים בינוניים עסקים קטנים וזעירים אג "ח קונצרני חמשת הבנקים הגדולים 52 המקור: עיבודי בנק ישראל

53 גידול חלקם של הגופים הפיננסיים שאינם בנקאיים במתן אשראי, בהיעדר רגולציה מספקת ואחידה, עלול לייצר סיכון יציבותי מיליארדי ש"ח 100% 90% החוב המקומי של המגזר העסקי לפי מלווים, 1992 עד 2018 להחליף גרף היקפי האשראי הניתן ע"י גופים שאינם בנקאיים מתרחב בשנים האחרונות, בין היתר על הרקע הרפורמות לעידוד התחרות. 80% % 60% 50% הרגולציה על הגופים הפינסיים שאינם בנקאיים, ובפרט הרגולציה על מתן אשראי 40% 30% צרכני, אינה זהה לרגולציה על הבנקים. 20% 10% 200 אומנם ההבדל באופי הפעילות בין הגופים 100 0% 0 מצדיק הבדלים מסוימים ברגולציה, אך קיימת חשיבות לוודא שהבדלים אלו לא 53 יתפתחו לכדי ארביטראז' רגולטורי, אשר עלול לייצר בנסיבות מסוימות סיכון מערכתי. האג "ח הסחירות בישראל החוב מחו "ל החוב מהבנקים האג"ח הלא סחירות וההלוואות הלא בנקאיות סה"כ

54 החשבון השוטף של מאזן התשלומים ) , אחוזי תוצר( מקור : מאזן התשלומים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 54

55 היחס בין חוב משקי הבית לתוצר נמוך בישראל 140% יחס חוב משקי בית לתוצר 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 55 * חוב עסקי לא פיננסי- כלל החוב של הסקטור העסקי למעט בנקים וחברות ביטוח מקור: OECD ונתוני בנק ישראל

56 החוב שלא לדיור אינו נמוך באופן יחסי בהשוואה בינלאומית אחוזים היחס בין החוב של משקי הבית לתמ"ג - השוואה בין לאומית, נקודות אחוז הפרש בין 2017 ל חוב לדיור חוב שלא לדיור 56 מקור: OECD ונתוני בנק ישראל

57 שוק האשראי בישראל המינוף בישראל נמוך יחסית לעולם, גם של המגזר העסקי וגם של משקי בית. בשני העשורים האחרונים חלה ירידה בסך החוב הפרטי )ביחס לתוצר(, בעיקר לאור ירידת חוב המגזר העסקי תוך עליה קלה של חוב משקי הבית. בשנתיים האחרונות המגמה השתנתה והחוב העסקי גדל מהר יותר מחוב משקי הבית. החוב הצרכני )אשר מהווה כשליש מחוב משקי הבית( איננו נמוך בהשוואה בינלאומית. כמו כן, גם קצבי הגידול בחוב זה היו משמעותיים בשנים האחרונות. לאור כך, ביצע בשנים האחרונות בנק ישראל צעדים שנועדו למתן את גידולו. בעשור האחרון חל שינוי גדול בתמהיל המלווים בישראל- ירידה בחוב הבנקאי לעסקים לצד עליה בחוב החוץ בנקאי. העסקים הגדולים הם הנהנים העיקריים מהגידול במגוון מקורות האשראי )תחרותיות מצד המוסדיים( שהביא לירידת המרווחים עד לשנת 2008 )לאחר מכן חלה עליה(. שוק המשכנתאות בישראל תחרותי ובשנת 2018 הבשילו מספר רפורמות ומהלכים משמעותיים שנועדו להגביר את התחרות בשוק האשראי למשקי הבית שלא לדיור ולעסקים הקטנים. 57

58 שוק האשראי בישראל שוק האיגו"ח הסחיר קטן מאוד בהשוואה בינלאומית ובפיתוחו טמון פוטנציאל להורדת עלויות גיוס הון. בתחום המשכנתאות בוצעו צעדים רבים על ידי בנק ישראל שהורידו את רמת הסיכון לגופים הבנקאיים ולמשקי הבית PTI(,LTV, ריבית קבועה/משתנה( לאחרונה החל בנק ישראל להקל במעט את המגבלות. עפ"י מבחני הלחץ שאנו עורכים מערכת הבנקאות חסינה לאירועי קיצון כלכליים )גידול באבטלה וריבית, ירידת תוצר מחירי דירות ומניות( המשק הישראלי הינו משק פתוח וככזה הוא חשוף להשפעות אירועים בחו"ל. עם זאת, מצבו האיתן ועמידות המערכת הפיננסית צפויים לסייע בהתמודדות עם השפעות חיצוניות. 58

59 החוב הציבורי אינו גבוה בהשוואה בינלאומית חוב הממשלה הרחבה ברוטו - בהשוואה למדינות המפותחות 300 )2018, אחוזי תוצר( *ממוצע OECD מחושב כממוצע פשוט של מדינות ה- OECD )מלבד לטביה( מקור : בלומברג )IMF( ובנק ישראל

60 תכליות המאגר לנתוני אשראי והרקע להקמתו תכליות המאגר הגברת התחרות הרחבת הנגישות בשוק האשראי הקמעונאי לאשראי צמצום ההפליה במתן אשראי והפערים הכלכליים יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו תנאי הרקע 60 חסמי מידע בשוק האשראי הקמעונאי )משקי בית ועסקים קטנים( תחרות נמוכה באשראי הקמעונאי, למעט בתחום המשכנתאות חסמי כניסה לנותני אשראי "חדשים" שליטה של 2 הבנקים הגדולים בתחום האשראי הקמעונאי חשש שמרווחי האשראי גבוהים ביחס לסיכון

61 Fintech & Regulatory Sandbox "מגרש משחקים" רגולטורי- פיתוח של "סביבה בטוחה" בה יוכלו לפעול חברות הבוחנות פיתוח או יישום של מוצר או שירות פיננסי חדש, מבלי שיצטרכו לעמוד בכל עול הרגולציה ותוך צמצום משמעותי של חוסר הוודאות הרגולטורי. במקביל, הרגולטור מקבל גישה בלתי אמצעית לחברות אשר מאפשרת לו ללמוד את הענף וצרכיו תוך קיום דיאלוג עם השוק. בישראל פועלות כ- 430 חברות פינטק התפלגות החברות לפי תחומים Trading & Investing 15% Payments 29% Personal Finance Management 13% Lending & Financing International Money Transfer & Currency Exchange 4% 61 Anti-Fraud, Risk &Compliance Enterprise- Solutions 10% 6% 23%

62 גידול חלקם של הגופים הפיננסיים שאינם בנקאיים במתן אשראי, רגולציה מספקת ואחידה, עלול לייצר סיכון יציבותי בהיעדר מיליארדי ש"ח החוב המקומי של המגזר העסקי לפי מלווים 1992 עד סה "כ החוב מחו "ל האג "ח הלא סחירות וההלוואות הלא בנקאיות האג "ח הסחירות בישראל החוב מהבנקים אספקת אשראי חוץ-בנקאי ללא פיקוח הולם וסטנדרטים נדרשים בחיתום עלולה להוות מקור לסיכון מערכתי, הן במישור הישיר והן עקב הקישוריות והחשיפה למוקדי סיכון משותפים בין המערכת הבנקאית למערכת החוץ-בנקאית 62

63 בהשוואה בינלאומית, היחס בין חוב משקי הבית לתוצר בישראל נמוך 140% 120% יחס חוב משקי בית לתוצר לפי מדינות 118% 100% 80% 86% 77% 60% 40% 59% 53% 42% 20% 0% ארה "ב בריטניה גרמניה צרפת אוסטרליה ישראל *חוב משקי בית לבנקים, גופים מוסדיים, ממשלה וחברות כרטיסי אשראי מקור: OECD ונתוני בנק ישראל 63

64 גם החוב העסקי בישראל נמוך בהשוואה בינלאומית 200 יחס חוב עסקי לא פיננסי לתוצר לפי מדינות אחוזים - 186% % % 122% 94% 80 79% 60 68% ארה "ב בריטניה ספרד גרמניה צרפת אוסטרליה ישראל - נתוני בנק ישראל * חוב עסקי לא פיננסי- כלל החוב של הסקטור העסקי למעט בנקים וחברות ביטוח מקור: OECD ונתוני בנק ישראל

65 גם החוב העסקי בישראל נמוך בהשוואה בינלאומית חוב עסקי לא פיננסי לתוצר אחוזים * חוב עסקי לא פיננסי- כלל החוב של הסקטור העסקי למעט בנקים וחברות ביטוח מקור: OECD ונתוני בנק ישראל

66 בנק ישראל היה מראשוני הבנקים המרכזיים שיישמו צעדים מאקרו-יציבותיים בשנת 2015, חלק ניכר מהמדינות לא השתמשו באמצעים מקרו יציבותיים, ישראל בנק ליישם החל אמצעים מאקרו-יציבותיים ב ומאז השתמש במספר אמצעים מאקרו- יציבותיים שונים, כמו מגבלת,LTV דרישות הון וכו'. אחוז המדינות אשר השתמשו ב 2015 בכלים מאקרו-יציבותיים לפי סוג, מבין 119 מדינות Type of Instrument Total Countries Advanced Emerging Markets Developing Open Loan-to-Value Ratio 21% 40% 20% 6% 29% Closed 14% Debt-to-Income Ratio 15% 13% 21% 0% 19% 12% Dynamic Loan-Loss Provisioning 9% 5% 6% 19% 5% 11% Countercyclical Capital Buffer 2% 1% 3% 1% 0% 3% Leverage Ratio for Banks 15% 13% 17% 12% 28% 8% Foreign Currency Loans 14% 9% 16% 13% 10% 16% Reserve Requirement Ratios 21% 0% 24% 33% 4% 32% Notes: Countries are classified into advanced versus emerging countries (source: IMF World Economic Outlook, April 2014). The frequency of use is the ratio of country-year pairs using a particular instrument 2015,IMF,"The Use and Effectiveness of Macroprudential Policies: New Evidence", Cerutti, Claessens, and Laeven to the total number of country-year pairs using a macroprudential instrument in the sample period The LTV ratio is defined as the subset of LTV measures used as a strict cap on new loans, as opposed מקור:

67 חל שיפור ביחס ההון העצמי של הבנקים אחוזים 12 יחס הון עצמי רובד 1*, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2009 עד מינימום סך המערכת מקסימום 67 *הנתונים עד דצמבר 2013 הם במונחי באזל II )יחס הון הליבה(, והנתונים החל מינואר 2014 הם במונחי באזל להוראות המעבר )יחס ההון העצמי רובד 1(. המקור: דוחות כספיים לציבור, דיווחים לפיקוח על הבנקים ועיבודי הפיקוח על הבנקים. IIIבהתאם

68 חל שיפור ביחס ההון העצמי של הבנקים 12 יחס ההון העצמי רובד 1*, חמש הקבוצות הבנקאיות, אחוזים לאומי הפועלים דיסקונט מזרחי-טפחות הבינלאומי חמש הקבוצות הבנקאיות 68 *במונחי באזל III )יחס ההון העצמי רובד 1( בהתאם להוראות המעבר. המקור: דוחות כספיים לציבור, דיווחים לפיקוח על הבנקים ועיבודי הפיקוח על הבנקים.

69 הצעדים המאקרו-יציבותיים הצליחו למנוע מינוף יתר חרף הריבית הנמוכה 6.00 משכנתאות חדשות שניתנו בחודש השוטף וריבית בנק ישראל MAP1 MAP2 MAP3 MAP4 MAP5 MAP6 MAP7 a leniency in weighing risk assets Monthly sum of mortgages taken in billions of NIS (12-month rolling average) BOI interest rate (right axis) 69

70 החוב של משקי הבית בישראל לא עלה בצורה משמעותית אחוזים 45% 40% 38% 42% 35% 30% 25% נמוך יחסית לעולם 27% 25% 20% 15% 13% 15% 10% בממוצע ביחס לעולם 5% 0% 01/00 06/01 10/02 03/04 07/05 12/06 04/08 08/09 01/11 05/12 10/13 02/15 07/16 11/17 חוב משקי בית כחלק מהתוצר חוב משקי בית לדיור כחלק מהתוצר חוב משקי בית שלא לדיור מהתוצר 70 המקור: עיבודי בנק ישראל.

71 שמירה על משמעת פיסקלית הנה נכס אסטרטגי ליציבות הפיננסית במשבר של תחילת שנות האלפיים, שהתרחש לאחר עלייה חדה בגירעון התקציבי והורדת ריבית, נאלצו קובעי המדיניות בישראל לנהל מדיניות מרסנת בעיצומו של מיתון. לעומת זאת, במשבר העולמי, הודות ליחס החוב לתוצר הנמוך, יכלו קובעי המדיניות לנקוט במדיניות מוניטרית ופיסקלית מרחיבה, עד להתאוששות המשק. ההבדל בין שתי התקופות מבחינת השפעת המדיניות על התוצר היה משמעותי: בעוד התגובה המוניטרית והפיסקלית המרסנת למשבר ב החריפה את תוצאותיו, במיתון ב המצב היה הפוך: המדיניות המרחיבה סייעה למתן את השפעת המשבר על המשק. מדיניות טובה בזמנים טובים מניבה פירות נאים בזמנים קשים משמעת פיסקלית לצד מדיניות מוניטרית אמינה בזמנים רגילים, מרחיבות את אפשרויות הפעולה העומדות לרשות קובעי המדיניות בעתות משבר, ומסייעות לשמור על איתנות הכלכלה. מקור : קובי ברוידא וקרנית פלוג, "קשרי הגומלין בין מדיניות מוניטרית ומדיניות פיסקלית: תובנות משני מחזורי עסקים בישראל", בנק ישראל

72 האתגרים התקציביים המשק במצב טוב: הירידה המתמשכת ביחס החוב לתוצר והאחריות הפיסקלית מהוות נכס אסטרטגי חשוב לישראל. הן שומרות על עלויות אשראי נמוכות, תומכות בצמיחה וברמת החיים בטווח הארוך, ומספקות כריות בטחון למשק בעת משבר. על מנת לשמר את האיתנות הכלכלית של המשק לתוצר, יהיה על הממשלה שתיבחר לבצע התאמות עדיפויותיה. ולמנוע התבדרות פיסקליות, שיקבעו של יחס בהתאם החוב לסדרי את ההתאמות כדאי לבצע כאשר המשק במצב טוב, היות שהן יהיו קשות יותר ליישום אם תחול הרעה בתנאים הכלכליים. והגדלת בהוצאות הגידול צמצום התייעלות, של תמהיל הן הנדרשות ההתאמות ההכנסות. חשוב להקפיד שההוצאות התומכות בצמיחה ובהגדלת הפריון תשמרנה. 72

73 יתרות המט"ח, שמהוות כרית ביטחון פיננסית למשק, הוגדלו בצורה משמעותית ערב המשבר, ורמתן ביחס לתוצר נשמרה מאז אופציה ב 140 אחוזי תוצר יתרות מטבע החוץ )ינואר מרץ 2019, מיליארדי דולרים( מקור: למ"ס ועיבודי בנק ישראל

74 איום הסייבר משית עלויות כבדות על המגזר הבנקאי Million USD The average cost of cybercrime by industry מקור: Institute, 2019 "The cost of cybercrime, Accenture and Ponemon

75 הדיגיטציה של השירותים הפיננסים טומנת בחובה סיכוניי סייבר בשנתיים האחרונות אנו עדים לעליית מדרגה באירועי הסייבר בעולם וגם בישראל, בתחומים רבים, ולא רק בבנקאות. העלייה מתבטאת בסוגי האירועים, במספרם ובמורכבותם, בגופים המותקפים, במטרות התקיפה ובעוצמת הנזק שנגרם וסוגיו. הפיקוח על הבנקים, באמצעות יחידת הסייבר הפיקוחית, פועל להסדרת הנושא באופן רוחבי. התאגידים הבנקאיים בארץ נערכים באופן שוטף לאירועים המתרחשים בעולם ולסכנות מאירוע סייבר, ומשקיעים בכך משאבים כספיים וניהוליים רבים. במערכת הבנקאית בישראל מספר האירועים שבהם התוקפים נחלו הצלחה וגרמו נזק גדול אינו גבוה עד היום. עם זאת, בשל מאפיינים מיוחדים, כגון המצב הגאופוליטי, התפתחות של המתקפות ומורכבותן, ניצול של שרשרת אספקה והגורם האנושי, הסיכון מוערך כגבוה. 75

76 רפורמת המעבר בקלות בין בנק לבנק בשיתוף עם משרד האוצר, הפיקוח על הבנקים קידם חקיקה שתחייב את כלל הבנקים לאפשר ללקוחותיהם להתנייד בין בנקים באופן מקוון עד שנת בבריטניה, שבה כבר הוטמעה מערכת לניוד מקוון, נמצא כי לאחר הקמתה גדל מספר המוצרים הפיננסיים המוצעים ללקוחות. אנו צופים שהטמעת המערכת בישראל תוביל להגברת התחרות ולשכלול המוצרים שהבנקים מציעים ללקוחותיהם. לצד ההזדמנויות הטמונות במערכת טמונים גם סיכונים: למשל, Bank Run מקוון. 76

77 למערכות תשלומים מידייות יש פוטנציאל לתרום משמעותית למשק נוחות, זמינות של 24/7 לביצוע תשלומים, מהירות קבלת התשלום ועלויות עסקה נמוכות הגברת התחרות - כניסה של שחקנים חדשים הגברת היתירות של מערך התשלומים בישראל התשתית החדשה תהווה פלטפורמה שתאפשר להתחבר לתשתיות מתקדמות אחרות צמצום הכלכלה השחורה תחליף למזומן הגדלת הנזילות וצמצום עלויות אשראי לבתי העסק 77 עם זאת ופיננסים. גם רפורמה זו טומנת בחובה סיכונים, תפעוליים

78 למערכות תשלומים מידייות יש פוטנציאל לתרום משמעותית למשק מה זה תשלום מיידי? זמינות גבוהה לביצוע תשלומים 24/7 וסופי מיידי הזיכוי למוטב מתבצע תוך מספר שניות והוא אינו ניתן לביטול השימושים בתשתית: ביצוע העברה כספים דיגיטלית בזמן אמת תשלום בבית עסק באמצעות חיוב מיידי של חשבון הלקוח P2P P2B תשתית להעברת מידע בזמן אמת תאפשר יכולת לפתח טכנולוגיות מתקדמות כגון העברת מידע כנגד תשלום )DVP( הערך למשק: הפחתת עלויות עסקה ישירות )סליקה( ועלויות נלוות )אשראי ונזילות( הגברת היתירות והתחרות במערכות התשלומים. 78

79 אחוזים 55 גידול בתחרות מצד המוסדיים ומיקוד של הבנקים במשקי הבית משנה את מבנה החוב הפרטי במשק החוב לבנקים של המגזר הפרטי הלא הפיננסי - משקי בית וסקטור העסקי, אחוזי תוצר ירידה על רקע גידול אשראי ממוסדיים עליה בסקטור משקי הבית המקור: עיבודי בנק ישראל. חוב סקטור עסקי לבנקים לתוצר חוב משקי בית לבנקים לתוצר

80 זרקור על שוק הדיור: עליית הריבית בתרחיש משפיעה על כל נוטלי המשכנתאות. משקי הבית בעלי ההכנסות הנמוכות שיש להם משכנתא צפויים להיפגע במיוחד אחוזים שיעור ההלוואות בעלות שיעור ההחזר מההכנסה )PTI( מעל 35% והגידול בו בעקבות עליית הריבית בתרחיש הקיצון, חמישוני ההכנסה, 2015 עד הכנסה גבוהה חמישוני ההכנסה הכנסה נמוכה המקור: הדיווחים לפיקוח על הבנקים ועיבודי הפיקוח על הבנקים. תוספת בגין עליית הריבית ללא עליית ריבית 80

81 בשנתיים האחרונות המגמה השתנתה: החוב העסקי גדל מהר יותר והחוב הצרכני הואט. בנק ישראל נקט צעדים שנועדו למתן את גידולו של האשראי הצרכני. 81

82 החוב של משקי הבית בישראל לא עלה בצורה משמעותית אחוזים נמוך יחסית לעולם בממוצע ביחס לעולם חוב משקי הבית באחוזי תוצר סה"כ חוב משקי בית לתוצר אשראי שלא לדיור לתוצר אשראי לדיור לתוצר 82

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

Microsoft Word - מבק אל 2011.doc

Microsoft Word - מבק אל 2011.doc שירותי בורסה מבט אל 2011 מבט אל 2011 בעשור האחרון הצליחו מדדי המניות של הבורסה בתל אביב לשמור על מקום טוב באמצע, בין מזרח למערב. השקעה במניות בישראל הניבה תשואה עודפת על פני מרבית השווקים המפותחים אף אם

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0. סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי 03-7903784 alexz@mtds.co.il 31.03.2019 עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.5% מדד מאי 0.4% ריבית בנק ישראל צפויה בעוד 12 חודשים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

EY widescreen presentation

EY widescreen presentation כנס הדירקטורים השנתי ה- 7 בסימן Business disruption 24.4.18 תפקיד הדירקטור בשימור החוסן הארגוני בעידן של חוסר וודאות אריאל הורוביץ, שותף, מנהל מחלקת סיכונים, אשכול הייעוץ, EY ישראל 2 האם הארגון שלך מוכן

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

חברת כרטיסי אשראי

חברת כרטיסי אשראי תוכן העניינים 0 85 0 דוח דירקטוריון סקירת הנהלה דוחות כספיים דוח דירקטוריון 0 5 9 0 0 0 0 8 8 9 8 8 8 80 80 8 8 תאור עסקי החברה התפתחות ההכנסות וההוצאות התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות מיסוי מצב האמצעים

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 יבוא יצוא ומה שביניהם קורס ליזמים ובעלי עסקים מט"י באר שבע מפגש מסכם רכז הקורס: שפריר גודל אוקטובר 2012 כיצד משפיעות עלינו "מהפכות האינטרנט" אצל השכנים? כיצד משפיע עלינו המשבר הכלכלי העולמי? שעורי צמיחה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

first page CBDC.pdf

first page CBDC.pdf נובמבר 2018 1 הצוות ללימוד ובחינה של מטבעות דיגיטליים בהנפקת בנקים מרכזיים דוח מסכם תקציר מנהלים בסוף נובמבר 2017 מינתה נגידת בנק ישראל צוות ללימוד ובחינה של נושא המטבעות הדיגיטליים בהנפקת 2 בנקים מרכזיים

קרא עוד

Microsoft Word - ex3_sol.doc

Microsoft Word - ex3_sol.doc אוניברסיטת תלאביב בית הספר לכלכלה ד"ר ערן ישיב סמסטר א' תשס"ז אינטגרציה כלכלית ופיננסית פתרון תרגיל 3 האיחוד המוניטרי האירופי והיורו שאלה 1 קראו את המאמרים מה,New York Times מה International Herald Tribune

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

• 03.11.2010 רגע לפני העלאת ריבית? העולם חושב אחרת מחלקת מחקר ואסטרטגיה, אקסלנס נשואה עורך: יניב חברון, כלכלן ראשי ומנהל מחלקת מחקר ואסטרטגיה בנימה אישית בפד מאותתים שהאפשרות להעלאת ריבית עוד השנה עדיין

קרא עוד

27 יוני 2012 עדי סקופ (רו"ח), אנליסט פיננסים דורין פלס (רו"ח), אנליסטית שטרי הון בנקים -

27 יוני 2012 עדי סקופ (רוח), אנליסט פיננסים דורין פלס (רוח), אנליסטית שטרי הון בנקים - 27 יוני 2012 עדי סקופ (רו"ח), אנליסט פיננסים 03 5190352 - adi_s @ibi.co.il דורין פלס (רו"ח), אנליסטית 03 5193476 - dorin_z@ibi.co.il שטרי הון בנקים - חוף מבטחים או מלכודת דבש? אג"ח של תאגידים בנקאיים בישראל

קרא עוד

Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016

Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016 Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016 סדר יום תקציר מנהלים תוצאות כספיות ועדכון עסקי דוחות כספיים עמידה באמות מידה 2 1. תקציר מנהלים 3 4 1. תקציר מנהלים תקציר מנהלים מאז ההנפקה הראשונית

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

• בית השקעות סיכומים ותחזיות 2015-2016 אקסלנס - מחלקת מחקר ואסטרטגיה ייעוץ משכנתאות מוצרים פיננסיים מסחר בבורסה חיתום קרנות נאמנות גמל והשתלמות ניהול תיקי השקעות בית השקעות 2015-2016: סיכומים ותחזיות מחלקת

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

בנקאות מגזין איגוד הבנקים גליון מס' 19 דצמבר 2013 צ'יפ פיננסי איך הופכים הבנקים לחממות 11 סטארט אפים סינדיקציה עסקאות האשראי בין 16 המשותפות בנקים למו

בנקאות מגזין איגוד הבנקים גליון מס' 19 דצמבר 2013 צ'יפ פיננסי איך הופכים הבנקים לחממות 11 סטארט אפים סינדיקציה עסקאות האשראי בין 16 המשותפות בנקים למו מגזין איגוד הבנקים גליון מס' 19 דצמבר 2013 צ'יפ פיננסי איך הופכים הבנקים לחממות 11 סטארט אפים סינדיקציה עסקאות האשראי בין 16 המשותפות בנקים למוסדיים בסכנה שאלה של אמון פאנל - על הדרכים להביא את המשקיעים,

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

Successful Marketing Strategies

Successful Marketing Strategies קורס עקרונות השיווק דר' קובי מורבינסקי המחרה Pricing 1 מטרות השיעור הבנה מהו מחיר, מה הוא מייצג,והבנת תהליך התמחור אסטרטגיות תמחור עיקריות למוצרים קיימים וחדשים גורמים פנימיים וחיצוניים נוספים המשפיעים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה תכנית העבודה 2017

יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה  תכנית העבודה 2017 המשרד להגנת הסביבה אסדרת הגנת סייבר בהיתרי רעלים יעקב דולמצקי מנהל יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה המשרד להגנת הסביבה 1 הסקר כלל 21 מדינות ברחבי העולם 359 מפעלים בסקטורים הבאים: מדגם הנתונים לסקר 11%

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

פריון העבודה בישראל דן בן-דוד תקציר מדינת ישראל היא אחת החממות המרכזיות של העולם המפותח ליצירתיות וחדשנות שתי תכונות שהן מרכיבים מרכזיים בהגברת הפריון

פריון העבודה בישראל דן בן-דוד תקציר מדינת ישראל היא אחת החממות המרכזיות של העולם המפותח ליצירתיות וחדשנות שתי תכונות שהן מרכיבים מרכזיים בהגברת הפריון פריון העבודה בישראל דן בן-דוד תקציר מדינת ישראל היא אחת החממות המרכזיות של העולם המפותח ליצירתיות וחדשנות שתי תכונות שהן מרכיבים מרכזיים בהגברת הפריון, שמניע את הצמיחה הכלכלית. למרות זאת, פריון העבודה

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד