אגרת חוב שעבוד קבוע ראשון בדרגה לא מוגבל בסכום שנחתמה בתל אביב יפו ביום ב 2017 על ידי: קרוסבי ישראל )א.ס.ר.ר( בע"מ מספר חברה מדרך מנחם בגין

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אגרת חוב שעבוד קבוע ראשון בדרגה לא מוגבל בסכום שנחתמה בתל אביב יפו ביום ב 2017 על ידי: קרוסבי ישראל )א.ס.ר.ר( בע"מ מספר חברה מדרך מנחם בגין"

תמליל

1 אגרת חוב שעבוד קבוע ראשון בדרגה לא מוגבל בסכום שנחתמה בתל אביב יפו ביום ב 2017 על ידי: קרוסבי ישראל )א.ס.ר.ר( בע"מ מספר חברה מדרך מנחם בגין 52, מגדל סונול קומה 9, תל אביב טלפון: פקס: )להלן: "קרוסבי 1 "( לטובת: משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ מספר חברה מדרך מנחם בגין 48, תל אביב טלפון: פקס': )להלן: "הנאמן"( ולטובת: מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח( של החברה, כפי שיהיו מעת לעת )להלן: "מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח("( הואיל: וביום 28 במאי 2015 פרסמה אי אס אר אר קפיטל בע"מ, מספר חברה )להלן: "החברה"( תשקיף מדף נושא תאריך 29 במאי 2015 )להלן: "התשקיף" או "תשקיף המדף" ש( לפיו החברה עשויה להנפיק באמצעות דוחות הצעת מדף, בין היתר, אגרות חוב של החברה; וקרוסבי 1 הינה חברה בת בבעלות ובשליטה מלאות של החברה; והחברה תפרסם דוח הצעת מדף, מכוח תשקיף המדף, להנפקה של אגרות חוב )סדרה י"ח( )להלן: "דוח הצעת המדף"(; ובין הנאמן לבין החברה נחתם ביום במרץ 2017 שטר הנאמנות לאגרות חוב )סדרה י"ח(, המצ"ב כנספח א' לאגרת החוב, לפיה הנאמן יכהן כנאמן לאגרות החוב )סדרה י"ח( ויראו את שטר הנאמנות על נספחיו ככלול באגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: "שטר הנאמנות"(; וקרוסבי 1 והחברה התחייבו בשטר הנאמנות לשעבד לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח(, בין היתר, את זכויות קרוסבי 1, ככל שתהיינה, כלפי מאת ומתוך חשבון קרוסבי 1, כהגדרתו להלן ואת כל הנכסים המופקדים ושיופקדו בחשבון קרוסבי 1 ;

2 - 2 - וביום במרץ 2017 החליט דירקטוריון קרוסבי 1 ליצור שעבוד על זכויות קרוסבי 1, ככל שתהיינה, כלפי מאת ומתוך חשבון קרוסבי 1, כהגדרתו להלן, ועל כל הנכסים המופקדים ושיופקדו בחשבון קרוסבי 1 בהתאם לתנאי שטר אגרת חוב זו לטובת הנאמן; וברצון הצדדים לעגן במסגרת מסמך זה את יחסיהם המשפטיים בכל הקשור והנובע לשעבוד על הנכסים המשועבדים )כהגדרתם להלן( והכל בכפוף וכמפורט להלן: אשר על כן הוצהר, הותנה והוסכם כדלהלן: 1. מבוא, פרשנות והגדרות המבוא לאגרת חוב זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה )לעיל ולהלן יחדיו: "אגרת החוב"(. כותרות סעיפי אגרת חוב זו נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה אף לא לצרכי פרשנות אגרת חוב זו. לכל המונחים באגרת חוב זו תהיה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות. בכל מקרה של סתירה בין האמור באגרת חוב זו לבין האמור בשטר הנאמנות, כהגדרתו לעיל, יגבר האמור בשטר הנאמנות. אולם, מובהר לעניין זה כי לא תהיה בכוחה של סתירה כדי לפגוע באופן כלשהו בשעבוד הנוצר על הנכס המשועבד והוראה סותרת העשויה לפגוע בתוקף השעבוד תפורש כמקנה זכות תביעה חוזית בלבד. כל המצגים, ההצהרות, ההסכמות, ההתחייבות ו/או ההוראות המפורטים באגרת חוב זו הינם נפרדים ועצמאיים, ולא יפורשו כגורעים מכוחו של מצג, הצהרה הסכמה, התחייבות ו/או הוראה אחרת כלשהי באגרת חוב זו. למניעת ספק, שום דבר האמור באגרת חוב זו לא יפורש כגורע מזכויות הנאמן על-פי מסמך בטוחה אחר כלשהו שקרוסבי 1 ו/או החברה תהיינה צד לו מפעם לפעם מהות אגרת החוב אגרת חוב זו נערכת להבטחת מלוא התחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות, לרבות פירעונן המלא ובמועד של אגרות החוב )סדרה י"ח(, לרבות קרן וריבית )לרבות ריבית פיגורים( ולהבטחת כל הסכומים שייוצאו ו/או יחולו ו/או ינבעו כתוצאה ממימושה של אגרת חוב זו ע"י הנאמן ו/או ע"י בעל תפקיד שימונה על ידי בית המשפט )להלן: "הסכומים המובטחים"(. 3. השעבודים כבטוחה להבטחת הסכומים המובטחים משעבדת קרוסבי 1, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח( בשעבוד קבוע, ראשון בדרגה,יחיד וללא הגבלה בסכום את כל זכויות קרוסבי 1 מכל מין וסוג כפי שקיימות בהווה וכפי שתהיינה קיימות בעתיד מעת לעת כלפי מאת ומתוך חשבון בנק בישראל בבעלות קרוסבי 1 מס' בסניף ) ( בבנק בע"מ, בו יוחזקו כל הכספים והנכסים הפיננסים מכל מין וסוג שהוא שיהיו בבעלות קרוסבי 1 מעת לעת, על כל תתי חשבוניותיו וכן כל חשבון אשר 3.1.1

3 - 3 - יחליף את החשבון האמור וכן אם ישתנה סימנו המזהה מכל סיבה שהיא )לעיל ולהלן: "חשבון קרוסבי 1 "( כבטוחה להבטחת הסכומים המובטחים משעבדת קרוסבי 1, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח( בשעבוד שוטף יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום את כל הנכסים המופקדים ו/או שיופקדו מעת לעת בחשבון קרוסבי 1 וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם )כל הנכסים והזכויות מכל מין וסוג המשועבדים מכוח סעיפים ו ייקראו יחד להלן: "הנכסים המשועבדים"(; 4. תחולת שטר הנאמנות שטר הנאמנות נחשב ככלול באגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה ויראו את כל הוראותיו ככלולים באגרת חוב זו. הוראות אגרת חוב זו באות להוסיף על הוראות שטר הנאמנות, לרבות נספחיו, ולא לגרוע ממנו, ובכל מקרה שתתגלה סתירה בין הוראות אגרת חוב זו והוראות שטר הנאמנות, יגברו הוראות שטר הנאמנות. מובהר לעניין זה כי לא תהיה בכוחה של סתירה כדי לפגוע באופן כלשהו בשעבודים הנוצרים על הנכסים המשועבדים והוראה סותרת העשויה לפגוע בתוקף השעבודים תפורש כמקנה זכות תביעה חוזית בלבד. 5. הצהרות קרוסבי 1 קרוסבי 1 מצהירה בזה, מבלי לגרוע מהצהרותיה בשטר הנאמנות, כדלקמן: לפי מסמכי ההתאגדות של קרוסבי 1 אין מגבלות על יצירת השעבודים תקפים ברי מימוש ואכיפים. לטובת הנאמן, כך שיהיו 5.1 אין כל מניעה, הגבלה או תנאי לפי דין או הסכם או התחייבות לרבות לא בהסכמי בעלי מניות של קרוסבי 1 ככל שישנם ולרבות לא בהוראות מסמכי ההתאגדות של קרוסבי 1 ו/או של החברה, שיש בהם כדי למנוע את חתימת קרוסבי 1 על אגרת חוב זו ו/או למנוע את ביצוע כל התחייבויותיה של קרוסבי 1 לפי אגרת חוב זו ו/או את יצירתם ו/או רישומם כדין של השעבודים ו/או לפגוע בתוקפם ו/או לפגוע ביכולת מימוש השעבודים או בעבירות הבעלות בנכסים המשועבדים בעת מימוש השעבודים, ככל שימומשו. קרוסבי 1 מתחייבת בזאת להודיע לנאמן במקרה בו יחול שינוי באמור בס"ק זה מיד כשיוודע לה הדבר. במועד חתימת אגרת חוב זו קרוסבי 1 הינה הבעלים הבלעדי של הנכסים המשועבדים הנכסים המשועבדים, כולם או חלקם, אינם ממושכנים, משועבדים או מעוקלים לזכות אחר אין כל הגבלה או תנאי החלים על פי כל דין ו/או מסמכי ההתאגדות של קרוסבי 1 ו/או התחייבות ו/או הסכם על יצירת השעבודים בהתאם לאגרת חוב זו לטובת הנאמן כך שיהיו תקפים ברי מימוש ואכיפים; )2( לא ניתנה כל זכות או אופציה לאדם ו/או גוף אחר לרכוש את הנכסים המשועבדים או חלקם.; )3( לא נעשתה כל המחאת זכות או כל פעולה אחרת הגורעת מערך הנכסים המשועבדים.

4 - 4 - קרוסבי 1 לא קיבלה הודעה כלשהי על תביעות כלשהן בקשר לנכסים המשועבדים, כולם או חלקם. קרוסבי 1 מתחייבת בזאת להודיע לנאמן בכתב במקרה בו יחול שינוי באמור בס"ק זה מיד כשיוודע לה הדבר. במועד חתימת שטר הנאמנות, ואגרת חוב זו קרוסבי 1 אינה מצויה בהליכי פירוק ו/או כינוס נכסים )זמני או קבוע( ו/או הקפאת הליכים, ולא הוגשה נגדה בקשה לפירוק ו/או כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים כאמור, ולא ידוע לקרוסבי 1 על איום בהגשת בקשה או בנקיטת הליכים כאמור. כמו כן, מצהירה קרוסבי 1 כי היא לא קיבלה החלטת פירוק והיא אינה מתעתדת לקבל החלטה כזו. קרוסבי 1 מתחייבת להודיע לנאמן בכל מקרה בו למיטב ידיעתה יחול שינוי באמור בס"ק זה. לא ידוע לקרוסבי 1 על כל פגם בזכויותיה בנכסים המשועבדים וכי אם יתגלה פגם כאמור בזכויותיה, קרוסבי 1 תודיע על כך מיידית ובכתב לנאמן ותפעל ככל שביכולתה לתיקון הפגם בהקדם האפשרי על חשבונה מיד כשייוודע לה על פגם כאמור. התקבלו בכל מוסדותיה הרלבנטיים של קרוסבי 1 והחברה כל ההחלטות הנדרשות על פי כל דין לשם מילוי התחייבויותיהן על פי אגרת חוב זו לרבות לשם יצירת ורישום השעבודים כאמור באגרת חוב זו. לא נדרשת הסכמה ו/או אישור ו/או היתר מאת גורם כלשהו או נקיטת פעולות אחרות כלשהן על- ידי גורם כלשהו, לשם יצירת השעבודים ו/או מימושם. קרוסבי 1 מתחייבת בזאת להודיע לנאמן במקרה בו יחול שינוי באמור בס"ק זה מיד כשיוודע למי מהן הדבר. במועד החתימה על אגרת חוב זו לא רשום שעבוד צף על כלל נכסי קרוסבי 1, מכוחו על קרוסבי 1 לקבל הסכמת נושה כלשהו לרישום השעבודים על פי אגרת חוב זו התחייבוי תו קרוסבי 1.6 קרוסבי 1 מתחייבת לחתום על כל מסמך שיידרש בהתאם לאגרת חוב זו. כמו כן קרוסבי 1 מתחייבת לא לשנות את מסמכי ההתאגדות שלה באופן שתחולנה מגבלות כלשהן על שעבוד הנכסים המשועבדים, עבירותם או מימושם. 6.1 קרוסבי 1 מתחייבת לא לנקוט בהליכים כלשהם בגין הנכסים המשועבדים שיש בהם כדי לפגוע 6.2 בתוקף השעבודים ו/או ביכולתו של הנאמן לממש את הנכסים המשועבדים. מתחייבת לא קרוסבי 1 משכון או שעבוד מכל מין וסוג ליצור ולא להתחייב ליצור ולא להרשות שיתקיים באיזה אופן שהוא ו/או דרגה שהיא על איזה מהנכסים המשועבדים ולא להעניק בהם זכות מכל מין וסוג שהוא לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא. קרוסבי 1 מתחייבת, כל עוד הנכסים המשועבדים יהיו להמחות ו/או להקנות לגורם כלשהו באיזה אופן שהוא את או כל חלק מהם משועבדים, לא למכור, לא להעביר ולא הנכסים המשועבדים או כל חלק ממהם בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בכל דרך שהיא, אלא בהתאם להוראות שטר הנאמנות

5 - 5 - קרוסבי 1 מתחייבת לפעול בקשר עם הנכסים המשועבדים בהתאם להתחייבויות בשטר הנאמנות ולעשות שימוש, להחזיק ולפעול בקשר לכל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מהנכסים המשועבדים בכפיפות להוראות שטר הנאמנות. סמוך לאחר שייוודע על כך לקרוסבי 1, להודיע לנאמן על כל מקרה של הטלת עיקול, נקיטת פעולת הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על הנכסים המשועבדים. כמו כן, לאחר שנודע על כך לקרוסבי 1, להודיע מיד על דבר קיומו של שעבודים לטובת הנאמן לרשות שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את אלה או את חלק מאלה, וכן לנקוט מיד על חשבונה של קרוסבי 1 בכל האמצעים הסבירים הדרושים לשם ביטול העיקול, פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים, לפי המקרה. קרוסבי 1 מתחייבת להודיע לנאמן על כל שינוי מהותי ביחס לנכסים המשועבדים, מיד לכשארע מימוש השעבוד הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכס המשועבד בהתאם להוראות הדין. כל ההכנסות שתתקבלנה אצל הנאמן ו/או מי מטעמו ו/או אצל בעל תפקיד, ככל שמונה, מהנכסים המשועבדים, וכן כל התמורות שתתקבלנה אצל מי מהם בגין )בין היתר( מכירת הנכסים המשועבדים, כולן או חלקן, תיזקפנה בהתאם להוראת שטר הנאמנות. כל עוד קיימות אגרות חוב )סדרה ג'( במחזור, תשמש כל תמורה ממימוש הנכסים המשועבדים ראשית לכיסוי התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( ורק לאחר מכן לכיסוי התחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה י"ח(. הנאמן לא יהיה רשאי לנקוט או להתערב בהליכי מימוש שינקטו, ככל שינקטו, על ידי נאמן מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( ולא יהיה רשאי להתנגד להם הסרת השעבוד עם פירעון מלוא הסכומים המובטחים, הנאמן יתן לקרוסבי 1, לבקשתה, את הסכמתו להסיר את כלל השעבודים הרלוונטיים המפורטים בשטר הנאמנות שיהיו תקפים באותו מועד וכן יחתום על כל מסמך הנדרש לשם הסרת השעבודים כאמור וזאת בתוך 7 ימים ממועד קבלתו אצל הנאמן של אישור חתום של נושא משרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה אודות הפירעון כאמור לעיל, והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות. לאחר פירעונן המלא של אגרות החוב )סדרה י"ח( וקיום מלוא התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח( וכלפי הנאמן בהתאם להוראות שטר הנאמנות, הנאמן לא יהיה רשאי לסרב ו/או למנוע, במישרין או בעקיפין, את הסרת השעבודים. הבטוחות הניתנות לטובת מחזיקי אגרות החוב על פי אגרת חוב תהיינה בעלות אופי מתמיד עד לפירעון הסופי של אגרות החוב )סדרה י"ח( וסילוק כל התחייבויות קרוסבי 1 בהתאם לשטר הנאמנות, בטוחות כאמור לא תפחתנה עקב כל פדיון ו/או תשלום של החברה

6 - 6 - כל הבטוחות שתועמדנה להבטחת הסכומים המובטחים תהיינה מצטברות ובלתי תלויות זו בזו והן לא תשפענה על בטוחות אחרות קיימות ו/או שתהיינה קיימות בידי הנאמן ו/או בידי מחזיקי אגרות החוב ולא תושפענה מהן, וכן לא יהיה בקיום בטוחות נוספות כדי למנוע או לעכב את מימוש הנכס המשועבד על פי אגרת חוב זו. על אף האמור בהסכם שעבוד זה, ככל שבתוך 30 ימים ממועד הנפקת אגרות החוב )סדרה ג'( לא בוצע פדיון מלא של אגרות החוב )סדרה ג'(, ייחשב השעבוד כבטל והנאמן לאגרות החוב )סדרה ג'( יהיה רשאי לפנות לרשם החברות לשם הסרתם מהמרשם שונות אין באמור באגרת חוב זאת לצמצם מהוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה י"ח(. בהתאם, ביחס לנושאים שלא פורטו באגרת חוב זו, יחולו הוראות שטר הנאמנות. הדין הישראלי יחול באופן בלעדי על אגרת חוב זו וכן על כל סכסוך שיתגלע בקשר להסכם שעבוד זה. מקום השיפוט הבלעדי לצורך אגרת חוב זו נקבע בבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו. כל ההוצאות בקשר לעריכת אגרת חוב זו ובקשר לרישומה והוצאות מימושה )ככל שידרשו(, יחולו וישולמו על ידי קרוסבי 1. בכל מקרה של חילוף נאמן עפ"י שטר הנאמנות יהא רשאי הנאמן להעביר אגרת חוב זו לנאמן שיבוא תחתיו מבלי להיזקק להסכמה נוספת מאת קרוסבי 1. ההעברה תוכל להתבצע באמצעות הסבה על גבי אגרת חוב זו או בכל דרך אחרת שהנאמן ו/או מקבל ההעברה ימצא לנכון. קרוסבי 1 תחתום על כל מסמך שיידרש לצורך ביצוע הסבה כאמור. קרוסבי 1 והנאמן מצהירים כי הם רשאים על פי כל דין והסכם להתקשר באגרת חוב זו ולבצעה. כל שינוי באגרת זו יהא משולל תוקף ולא ניתן יהא לשנות תנאי כלשהו מתנאי אגרת חוב זו, אלא אם כן השינוי ייעשה במסמך בכתב חתום בידי הצדדים. כל ויתור, שתיקה, הימנעות מפעולה ו/או הימנעות משימוש בזכות כלשהי מצד הנאמן ו/או מי מטעמו במקרה של הפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויות החברה או קרוסבי 1 על פי שטר הנאמנות ו/או על פי אגרת חוב זו לא יחשבו כויתור ו/או הודאה ו/או הסכמה מצד הנאמן ו/או מי מטעמו על זכות ו/או סעד כלשהם ולראיה באו הצדדים על החתום: קרוסבי 1 ישראל )אי אס אר אר( בע"מ משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ אישור אני הח"מ, עו"ד ממשרד המשמש כיועצה המשפטי של קרוסבי ישראל )א.ס.ר.ר( בע"מ, מאשר בזאת כי קרוסבי 1 ישראל )אי אס אר אר( בע"מ, באמצעות מורשי החתימה ה"ה, חתמו בפני על אגרת חוב זו וכי חתימתם מחייבת את קרוסבי ישראל )א.ס.ר.ר( בע"מ.

7 - 7 - כן הריני לאשר כי התקבלו במוסדות קרוסבי ישראל )א.ס.ר.ר( בע"מ כל ההחלטות הנדרשות, אצל האורגנים המוסמכים בקשר עם החתימה על אגרת חוב זו ומתן הבטוחות על פיה, על פי כל דין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של קרוסבי ישראל )א.ס.ר.ר( בע"מ וכי התחייבויות אלו אינן עומדות בסתירה להחלטות ו/או הסכמים עליהם היא חתומה., עו"ד תאריך: ב

8 אגרת חוב שעבוד קבוע ראשון בדרגה לא מוגבל בסכום שנחתמה בתל אביב יפו ביום ב 2017 על ידי: אי אס אר אר קפיטל בע"מ מספר חברה מדרך מנחם בגין 52, מגדל סונול קומה 9, תל אביב טלפון: פקס: )להלן: "החברה"( לטובת: משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ מספר חברה מדרך מנחם בגין 48, תל אביב טלפון: פקס': )להלן: "הנאמן"( ולטובת: מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח( של החברה, כפי שיהיו מעת לעת )להלן: "מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח("( הואיל: וביום 28 במאי 2015 פרסמה החברה תשקיף מדף נושא תאריך 29 במאי 2015 )להלן: "התשקיף" או "תשקיף המדף" ש( לפיו החברה עשויה להנפיק באמצעות דוחות הצעת מדף, בין היתר, אגרות חוב של החברה; והחברה תפרסם דוח הצעת מדף, מכוח תשקיף המדף, להנפקה של אגרות חוב )סדרה י"ח( )להלן: "דוח הצעת המדף"(; ובין הנאמן לבין החברה נחתם ביום במרץ 2017 שטר הנאמנות לאגרות חוב )סדרה י"ח( המצ"ב כנספח א' לאגרת החוב, לפיה הנאמן הינו הנאמן לאגרות החוב )סדרה י"ח( ויראו את שטר הנאמנות על נספחיו ככלול באגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: "שטר הנאמנות"(; ועל פי שטר הנאמנות התחייבה החברה לשעבד לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח(, בין היתר, את המניות המשועבדות )כהגדרתן להלן(, בהתאם לתנאי אגרת חוב זו; וביום במרץ 2017 החליט דירקטוריון החברה ליצור שעבוד על המניות המשועבדות )כהגדרתן להלן(, בהתאם להוראות אגרת חוב זו לטובת הנאמן וזאת לאור התחייבותה של החברה בשטר הנאמנות לעשות כן. אשר על כן הוצהר, הותנה והוסכם כדלהלן:

9 מבוא, פרשנות והגדרות המבוא לאגרת חוב זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה )לעיל ולהלן יחדיו: "אגרת החוב"(. כותרות סעיפי אגרת חוב זו נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה אף לא לצרכי פרשנות אגרת חוב זו. לכל המונחים באגרת חוב זו תהיה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות. בכל מקרה של סתירה בין האמור באגרת חוב זו לבין האמור בשטר הנאמנות, כהגדרתו לעיל, יגבר האמור בשטר הנאמנות מהות אגרת החוב אגרת חוב זו נערכת להבטחת מלוא התחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות, לרבות פירעונן המלא ובמועד של אגרות החוב )סדרה י"ח(, לרבות קרן וריבית )לרבות ריבית פיגורים( ולהבטחת כל הסכומים שייוצאו ו/או יחולו ו/או ינבעו כתוצאה ממימושה של אגרת חוב זו ע"י הנאמן או ע"י בעל תפקיד שימונה על ידי בית המשפט )להלן: "הסכומים המובטחים"(. 3. השעבודים כבטוחה להבטחת התשלום המלא של הסכומים המובטחים משעבדת החברה, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח(, שעבוד קבוע, ראשון בדרגה, יחיד, ללא הגבלה בסכום עם הגבלה בפני יצירת שעבודים נוספים ללא אישור בכתב ומראש של הנאמן והמחאת זכות על דרך של שעבוד, על מלוא )100%( ההון המונפק של קרוסבי ישראל )א.ס.ר.ר( בע"מ מס' חברה )להלן: "קרוסבי 1 "( ומזכויות ההצבעה בה כפי שיהיה בכל עת לרבות הזכויות הנלוות אליהן, והמורכב מ- 100 מניות רגילות ללא ערך נקוב של קרוסבי 1 )להלן: "המניות המשועבדות"(. "הזכויות הנלוות" בסעיף זה לעיל משמען: כל הזכויות הנובעות ו/או שינבעו מהמניות המשועבדות ו/או הזכויות הגלומות במניות המשועבדות וכן הפירות הנובעים ממניות אלו, לרבות אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל: )א( כל המניות, האופציות, הנכסים, הכספים או הזכויות וטובות ההנאה והקניין מכל מין וסוג שיגיעו מפעם לפעם בגין המניות המשועבדות ובכלל זאת, מניות הטבה, זכויות קדימה, זכויות לקבלת ניירות ערך אחרים בגינן מכל סוג שהוא, זכויות לשיפוי ו/או לפיצוי, וכן כל דיבידנדים, בכסף או בעין וכל חלוקה אחרת בגין המניות המשועבדות וכן זכויות לניירות ערך אשר יונפקו בגין ו/או בקשר עם המניות המשועבדות וכל תמורה שתתקבל בגינן; וכל הזכויות, האופציות, הכספים ו/או הנכסים שיגיעו בגין או מכוח המניות המשועבדות ו/או כמניות הטבה, זכויות קדימה, זכויות לקבלת ניירות ערך אחרים בגינן מכל סוג שהוא, וכן התמורה שתתקבל ממכירתם ו/או בגינן או זכויות אחרות; וכן )ב( כל הזכויות בקרוסבי 1 ו/או כלפיה, שהחוק ו/או התקנון של קרוסבי 1 ו/או כל הסכם אחר, אם קיים, מקנים ויקנו אותם מפעם לפעם לחברה בגין ו/או מכוח המניות המשועבדות. מלוא הדיבידנדים שיחולקו, ככל שיחולקו, בגין המניות המשועבדות, יופקדו בחשבון הנאמנות )כהגדרתו בשטר הנאמנות( או יועברו על ידי קרוסבי 1 ישירות לחברה לרישומים לביצוע תשלומים למחזיקי אגרות החוב; כל עוד לא הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בזכויות ההצבעה בקשר עם המניות המשועבדות. החל מהמועד בו קמה למחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח( עילה

10 - 3 - למימוש שעבוד, בהתאם להוראות שטר זה, יועבר כל דיבידנד שיחולק, ככל שיחולק, ישירות לחשבון הנאמנות. לעניין זה יובהר כי כאמור בסעיף )א( לשטר הנאמנות, קרוסבי 1 מתחייבת שלא לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה )החברה(, אלא לצורך ביצוע תשלומים לטובת מחזיקי אגרות החוב. 4. תחולת שטר הנאמנות שטר הנאמנות נחשב ככלול באגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה ויראו את כל הוראותיו ככלולים באגרת חוב זו. הוראות אגרת חוב זו באות להוסיף על הוראות שטר הנאמנות, לרבות נספחיו, ולא לגרוע ממנו, ובכל מקרה שתתגלה סתירה בין הוראות אגרת חוב זו והוראות שטר הנאמנות, יגברו הוראות שטר הנאמנות. אולם, מובהר בכל מקרה לא תהיה בכוחה של סתירה כדי לפגוע באופן כלשהו בשעבוד הנוצר על הנכס המשועבד והוראה סותרת העשויה לפגוע בתוקף השעבוד תפורש כמקנה זכות תביעה חוזית לחברה או לנאמן )על פי העניין( בלבד. 5. הצהרות החברה החברה מצהירה בזה, מבלי לגרוע מהצהרותיה בשטר הנאמנות, כדלקמן: קרוסבי 1 הינה חברה פרטית, שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה כלשהי, והינה חברת בת בבעלות ובשליטה מלאות של החברה. החברה הינה בעלת כל המניות המשועבדות לרבות מלוא הזכויות הנלוות למניות המשועבדות. לפי מסמכי ההתאגדות של החברה ושל קרוסבי 1 אין מגבלות על יצירת השעבודים לטובת הנאמן, כך שיהיו תקפים ברי מימוש ואכיפים, ואין מגבלה על העברת המניות המשועבדות לאחר ובעת מימוש השעבוד בגינן. נכון למועד חתימת איגרת חוב זו, המניות המשועבדות משועבדות לטובת הנאמן כנאמן לאגרות חוב )סדרה ג'( של החברה, על פי איגרת חוב מיום 2 בספטמבר 2014 המצ"ב כנספח ב'. תמורת הנפקת אגרות החוב )סדרה יח'( תשמש לשם ביצוע הפדיון המלא של אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה וזאת כנגד רישום השעבודים על כלל הנכסים המשועבדים )כהגדרתם בשטר הנאמנות( ובכלל זה על המניות המשועבדות באופן המפורט באיגרת חוב זו. למעט שעבוד המניות המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( כאמור בסעיף 5.4 לעיל ובכפוף לכך שיוסר השעבוד על המניות המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(, המניות המשועבדות, כולן או חלקן, אינן ממושכנות, משועבדות או מעוקלות לזכות אחר, ואין כל הגבלה או תנאי החלים על פי כל דין ו/או מסמכי ההתאגדות של החברה ו/או התחייבות ו/או הסכם על יצירת השעבודים בהתאם לאגרת חוב זו לטובת הנאמן כך שיהיו תקפים ברי מימוש ואכיפים, וכן אין כל הגבלה או תנאי החלים על העברת המניות המשועבדות ו/או על שעבודן ו/או על מימוש השעבוד ו/או העברת הבעלות בהן בעת מימוש. למעט שעבוד המניות המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( כאמור בסעיף 5.4 לעיל ובכפוף לכך שיוסר השעבוד על המניות המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(: )א( זכויותיה של החברה במניות המשועבדות נקיות וחופשיות מכל תביעה, דרישה, חוב, עיקול, שעבוד ו/או זכות צד שלישי אחרת כלשהי ולא ניתנה כל זכות או אופציה לאדם ו/או גוף אחר

11 - 4 - לרכוש את המניות המשועבדות או חלקן; )ב( לא נעשתה כל המחאת זכות או כל פעולה אחרת הגורעת מערך המניות המשועבדות, למעט כאמור בשטר הנאמנות ובפרט בס"ק זה לעיל. החברה מתחייבת בזאת להודיע לנאמן בכל מקרה בו יחול שינוי באמור בס"ק זה. במועד חתימת שטר הנאמנות ואגרת חוב זו, החברה וקרוסבי 1 אינן מצויות בהליכי פירוק ו/או כינוס נכסים )זמני או קבוע( ו/או הקפאת הליכים, ולא הוגשה נגד מי מהן בקשה לפירוק ו/או כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים כאמור, ולא ידוע לחברה על איום בהגשת בקשה או בנקיטת הליכים כאמור. כמו כן, מצהירה החברה כי היא לא קיבלה החלטת פירוק. החברה מתחייבת להודיע לנאמן בכל מקרה בו למיטב ידיעתה יחול שינוי באמור בס"ק זה. התקבלו בכל מוסדותיה הרלבנטיים של החברה כל ההחלטות הנדרשות על פי כל דין לשם מילוי התחייבויותיה על פי אגרת חוב זו התחייבוי תו החברה.6 החברה מתחייבת לעשות שימוש בכוח הנובע מהחזקתה במניות המשועבדות על מנת שקרוסבי 1 תחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם השעבוד על המניות המשועבדות ובהתאם לשטר הנאמנות וכן לגרום לכך שתרשם הערה בדבר השעבוד במרשם בעלי המניות של קרוסבי 1. החברה מתחייבת לעשות שימוש בכוח הנובע מהחזקתה במניות המשועבדות על מנת שקרוסבי 1 לא תשנה את מסמכי ההתאגדות שלה, באופן שתחולנה מגבלות כלשהן על שעבוד מניות קרוסבי 1, עבירותן או מימושן ו/או שעבוד הזכויות מכוחן. בכפוף להוראות שטר הנאמנות, החברה מתחייבת להימנע ולגרום לקרוסבי 1 להמנע מביצוע כל דיספוזיציה במניות המשועבדות, לרבות הקצאת מניות נוספות של קרוסבי 1 לכל אדם )כולל החברה( וזאת כל עוד לא נפרעו כל הסכומים המובטחים ולא מולאו כל התחייבויות החברה בגין אגרות החוב, ללא קבלת אישור חתום ע"י הנאמן מראש לרבות באמצעות החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב החברה מתחייבת לא לנקוט בהליכים כלשהם בגין המניות כדי לפגוע שיש בהם המשועבדות 6.4 ביכולתו של הנאמן לממש את המניות המשועבדות. החברה מתחייבת לא למשכן ולא לשעבד את המניות המשועבדות או כל חלק מהן לטובת צד 6.5 שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא. החברה מתחייבת, כל עוד המניות המשועבדות תהיינה משועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח(, לא למכור, לא להעביר ולא להמחות ו/או להקנות לגורם כלשהו באיזה אופן שהוא את המניות המשועבדות או כל חלק מהן בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בכל דרך שהיא, אלא בהתאם להוראות שטר הנאמנות. סמוך לאחר שייוודע על כך לחברה, להודיע לנאמן על כל מקרה של הטלת עיקול, נקיטת פעולת הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על המניות המשועבדות. כמו כן, לאחר שנודע על כך לחברה, להודיע מיד על דבר קיומו של שעבוד לטובת הנאמן לרשות שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את

12 - 5 - אלה או את חלק מאלה, וכן לנקוט מיד על חשבונה של החברה בכל האמצעים הסבירים הדרושים לשם ביטול העיקול, פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים, לפי המקרה. החברה מתחייבת לעשות ולהורות לקרוסבי 1, על חשבונה של החברה, כל שיהיה דרוש וסביר בנסיבות העניין, על מנת שכוחו של השעבוד הנוצר בזה על המניות המשועבדות יהיה תקף כלפי צדדים שלישיים, לרבות נושים אחרים - קיימים או עתידיים - של החברה ויגבר על זכויותיהם בכל הנוגע למניות המשועבדות. החברה מתחייבת להודיע לנאמן על כל שינוי מהותי ביחס למניות המשועבדות, מיד לכשארע. בהתאם לשטר הנאמנות, כל עוד אגרות החוב קיימות במחזור )דהיינו כל עוד אגרות החוב לא נפרעו או סולקו במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם(, החברה מתחייבת שלא ליצור שעבוד שוטף על נכסיה, כולם או חלקם, לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהו, ללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב מימוש השעבוד הנאמן יהיה רשאי לממש את המניות המשועבדות בהתאם להוראות הדין. כל ההכנסות שתתקבלנה אצל הנאמן ו/או מי מטעמו ו/או אצל בעל תפקיד, ככל שמונה, מהמניות המשועבדות, וכן כל התמורות שתתקבלנה אצל מי מהם בגין )בין היתר( מכירת המניות המשועבדות, כולן או חלקן, תיזקפנה בהתאם להוראת שטר הנאמנות. כל עוד קיימות אגרות חוב )סדרה ג'( במחזור, תשמש כל תמורה ממימוש הנכסים המשועבדים ראשית לכיסוי התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( ורק לאחר מכן לכיסוי התחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה י"ח(. הנאמן לא יהיה רשאי לנקוט או להתערב בהליכי מימוש שינקטו, ככל שינקטו, על ידי נאמן מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( ולא יהיה רשאי להתנגד להם הסרת השעבוד עם פירעון מלוא הסכומים המובטחים, הנאמן יתן לחברה את הסכמתו להסיר את כלל השעבודים המפורטים בשטר הנאמנות שיהיו תקפים באותו מועד וכן יחתום על כל מסמך הנדרש לשם הסרת השעבודים כאמור וזאת בתוך 7 ימים ממועד קבלתו אצל הנאמן של אישור חתום של נושא משרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה אודות הפירעון כאמור לעיל, והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות. לאחר פירעונן המלא של אגרות החוב )סדרה י"ח(, הנאמן לא יהיה רשאי לסרב ו/או למנוע, במישרין או בעקיפין, את הסרת השעבוד. הבטוחות הניתנות לטובת מחזיקי אגרות החוב על פי אגרת חוב תהיינה בעלות אופי מתמיד עד לפירעון הסופי של אגרות החוב )סדרה י"ח( וסילוק כל התחייבויות החברה בהתאם לשטר

13 - 6 - הנאמנות, בטוחות כאמור לא תפחתנה עקב כל פדיון ו/או תשלום של החברה. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של החברה להחליף כל בטוחה בהתאם לתנאי שטר הנאמנות. כל הבטוחות שתועמדנה להבטחת הסכומים המובטחים תהיינה מצטברות ובלתי תלויות זו בזו והן לא תשפענה על בטוחות אחרות קיימות ו/או שתהיינה קיימות בידי הנאמן ו/או בידי מחזיקי אגרות החוב ולא תושפענה מהן, וכן לא יהיה בקיום בטוחות נוספות כדי למנוע או לעכב את מימוש הנכס המשועבד על פי אגרת חוב זו. על אף האמור בהסכם שעבוד זה, ככל שבתוך 30 ימים ממועד הנפקת אגרות החוב )סדרה ג'( לא בוצע פדיון מלא של אגרות החוב )סדרה ג'(, ייחשב השעבוד כבטל והנאמן לאגרות החוב )סדרה ג'( יהיה רשאי לפנות לרשם החברות לשם הסרתם מהמרשם שונות הדין הישראלי יחול באופן בלעדי על אגרת חוב זו וכן על כל סכסוך שיתגלע בקשר להסכם שעבוד זה. מקום השיפוט הבלעדי לצורך אגרת חוב זו נקבע בבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו. כל ההוצאות בקשר לעריכת אגרת חוב זו ובקשר לרישומה והוצאות מימושה )ככל שידרשו(, יחולו וישולמו על ידי החברה. בכל מקרה של חילוף נאמן עפ"י שטר הנאמנות יהא רשאי הנאמן להעביר אגרת חוב זו לנאמן שיבוא תחתיו מבלי להיזקק להסכמה מאת נוספת החברה. ההעברה תוכל להתבצע באמצעות הסבה על גבי אגרת חוב זו או בכל דרך אחרת שהנאמן ו/או מקבל ההעברה ימצא לנכון. החברה תחתום על כל מסמך שיידרש לצורך ביצוע הסבה כאמור. החברה והנאמן מצהירים כי הם רשאים על פי כל דין והסכם להתקשר באגרת חוב זו ולבצעה. כל שינוי באגרת זו יהא משולל תוקף ולא ניתן יהא לשנות תנאי כלשהו מתנאי אגרת חוב זו, אלא אם כן השינוי ייעשה במסמך בכתב חתום בידי הצדדים כל ויתור, שתיקה, הימנעות מפעולה ו/או הימנעות משימוש בזכות כלשהי מצד הנאמן ו/או מי מטעמו במקרה של הפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויות החברה על פי שטר הנאמנות ו/או על פי אגרת חוב זו לא יחשבו כויתור ו/או הודאה ו/או הסכמה מצד הנאמן ו/או מי מטעמו על זכות ו/או סעד כלשהם ולראיה באו הצדדים על החתום: משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ אי אס אר אר קפיטל בע"מ

14 אגרת חוב שעבוד קבוע ראשון בדרגה לא מוגבל בסכום שנחתמה בתל אביב יפו ביום ב 2017 על ידי: אי אס אר אר קפיטל בע"מ מספר חברה מדרך מנחם בגין 52, מגדל סונול קומה 9, תל אביב טלפון: פקס: )להלן: "החברה"( לטובת: משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ מספר חברה מדרך מנחם בגין 48, תל אביב טלפון: פקס': )להלן: "הנאמן"( ולטובת: מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח( של החברה, כפי שיהיו מעת לעת )להלן: "מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח("( הואיל: וביום 28 במאי 2015 פרסמה החברה תשקיף מדף נושא תאריך 29 במאי 2015 )להלן: "התשקיף" או "תשקיף המדף" ש( לפיו החברה עשויה להנפיק באמצעות דוחות הצעת מדף, בין היתר, אגרות חוב של החברה; והחברה תפרסם דוח הצעת מדף, מכוח תשקיף המדף, להנפקה של אגרות חוב )סדרה י"ח( )להלן: "דוח הצעת המדף"(; ובין הנאמן לבין החברה נחתם ביום במרץ 2017 שטר הנאמנות לאגרות חוב )סדרה י"ח( המצ"ב כנספח א' לאגרת החוב, לפיה הנאמן הינו הנאמן לאגרות החוב )סדרה י"ח( ויראו את שטר הנאמנות על נספחיו ככלול באגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: "שטר הנאמנות"(; ועל פי שטר הנאמנות התחייבה החברה לשעבד לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח(, בין היתר, את המניות המשועבדות )כהגדרתן להלן(, בהתאם לתנאי אגרת חוב זו; וביום במרץ 2017 החליט דירקטוריון החברה ליצור שעבוד על המניות המשועבדות )כהגדרתן להלן(, בהתאם להוראות אגרת חוב זו לטובת הנאמן וזאת לאור התחייבותה של החברה בשטר הנאמנות לעשות כן.

15 אשר על כן הוצהר, הותנה והוסכם כדלהלן: 1. מבוא, פרשנות והגדרות המבוא לאגרת חוב זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה )לעיל ולהלן יחדיו: "אגרת החוב"(. כותרות סעיפי אגרת חוב זו נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה אף לא לצרכי פרשנות אגרת חוב זו. לכל המונחים באגרת חוב זו תהיה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות. בכל מקרה של סתירה בין האמור באגרת חוב זו לבין האמור בשטר הנאמנות, כהגדרתו לעיל, יגבר האמור בשטר הנאמנות מהות אגרת החוב אגרת חוב זו נערכת להבטחת מלוא התחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות, לרבות פירעונן המלא ובמועד של אגרות החוב )סדרה י"ח(, לרבות קרן וריבית )לרבות ריבית פיגורים( ולהבטחת כל הסכומים שייוצאו ו/או יחולו ו/או ינבעו כתוצאה ממימושה של אגרת חוב זו ע"י הנאמן או ע"י בעל תפקיד שימונה על ידי בית המשפט )להלן: "הסכומים המובטחים"(. 3. השעבודים כבטוחה להבטחת התשלום המלא של הסכומים המובטחים משעבדת החברה, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח(, שעבוד קבוע, ראשון בדרגה, יחיד, ללא הגבלה בסכום עם הגבלה בפני יצירת שעבודים נוספים ללא אישור בכתב ומראש של הנאמן והמחאת זכות על דרך של שעבוד, על מלוא )100%( ההון המונפק של קרוסבי ישראל סוהו בע"מ מס' חברה )להלן: "קרוסבי 2 "( ומזכויות ההצבעה בה כפי שיהיה בכל עת לרבות הזכויות הנלוות אליהן, והמורכב מ- 1,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. של קרוסבי 2 )להלן: "המניות המשועבדות"(. "הזכויות הנלוות" בסעיף זה לעיל משמען: כל הזכויות הנובעות ו/או שינבעו מהמניות המשועבדות ו/או הזכויות הגלומות במניות המשועבדות וכן הפירות הנובעים ממניות אלו, לרבות אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל: )א( כל המניות, האופציות, הנכסים, הכספים או הזכויות וטובות ההנאה והקניין מכל מין וסוג שיגיעו מפעם לפעם בגין המניות המשועבדות ובכלל זאת, מניות הטבה, זכויות קדימה, זכויות לקבלת ניירות ערך אחרים בגינן מכל סוג שהוא, זכויות לשיפוי ו/או לפיצוי, וכן כל דיבידנדים, בכסף או בעין וכל חלוקה אחרת בגין המניות המשועבדות וכן זכויות לניירות ערך אשר יונפקו בגין ו/או בקשר עם המניות המשועבדות וכל תמורה שתתקבל בגינן; וכל הזכויות, האופציות, הכספים ו/או הנכסים שיגיעו בגין או מכוח המניות המשועבדות ו/או כמניות הטבה, זכויות קדימה, זכויות לקבלת ניירות ערך אחרים בגינן מכל סוג שהוא, וכן התמורה שתתקבל ממכירתם ו/או בגינן או זכויות אחרות; וכן )ב( כל הזכויות בקרוסבי 2 ו/או כלפיה, שהחוק ו/או התקנון של קרוסבי 2 ו/או כל הסכם אחר, אם קיים, מקנים ויקנו אותם מפעם לפעם לחברה בגין ו/או מכוח המניות המשועבדות. מלוא הדיבידנדים שיחולקו, ככל שיחולקו, בגין המניות המשועבדות, יופקדו בחשבון הנאמנות )כהגדרתו בשטר הנאמנות( או יועברו על ידי קרוסבי 2 ישירות לחברה לרישומים לביצוע תשלומים למחזיקי אגרות החוב; כל עוד לא הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בזכויות

16 ההצבעה בקשר עם המניות המשועבדות. החל מהמועד בו קמה למחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח( עילה למימוש שעבוד, בהתאם להוראות שטר זה, יועבר כל דיבידנד שיחולק, ככל שיחולק, ישירות לחשבון הנאמנות. לעניין זה יובהר כי כאמור בסעיף )א( לשטר הנאמנות, קרוסבי 2 מתחייבת שלא לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה )החברה(, אלא לצורך ביצוע תשלומים לטובת מחזיקי אגרות החוב. 4. תחולת שטר הנאמנות שטר הנאמנות נחשב ככלול באגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה ויראו את כל הוראותיו ככלולים באגרת חוב זו. הוראות אגרת חוב זו באות להוסיף על הוראות שטר הנאמנות, לרבות נספחיו, ולא לגרוע ממנו, ובכל מקרה שתתגלה סתירה בין הוראות אגרת חוב זו והוראות שטר הנאמנות, יגברו הוראות שטר הנאמנות. אולם, מובהר בכל מקרה לא תהיה בכוחה של סתירה כדי לפגוע באופן כלשהו בשעבוד הנוצר על הנכס המשועבד והוראה סותרת העשויה לפגוע בתוקף השעבוד תפורש כמקנה זכות תביעה חוזית לחברה או לנאמן )על פי העניין( בלבד. 5. הצהרות החברה החברה מצהירה בזה, מבלי לגרוע מהצהרותיה בשטר הנאמנות, כדלקמן: קרוסבי 2 הינה חברה פרטית, שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה כלשהי, והינה חברת בת בבעלות ובשליטה מלאות של החברה. החברה הינה בעלת כל המניות המשועבדות לרבות מלוא הזכויות הנלוות למניות המשועבדות. לפי מסמכי ההתאגדות של החברה ושל קרוסבי 2 אין מגבלות על יצירת השעבודים לטובת הנאמן, כך שיהיו תקפים ברי מימוש ואכיפים, ואין מגבלה על העברת המניות המשועבדות לאחר ובעת מימוש השעבוד בגינן. נכון למועד חתימת איגרת חוב זו, המניות המשועבדות משועבדות לטובת הנאמן כנאמן לאגרות חוב )סדרה ג'( של החברה, על פי איגרת חוב מיום 2 בספטמבר 2014 המצ"ב כנספח ב'. תמורת הנפקת אגרות החוב )סדרה יח'( תשמש לשם ביצוע הפדיון המלא של אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה וזאת כנגד רישום השעבודים על כלל הנכסים המשועבדים )כהגדרתם בשטר הנאמנות( ובכלל זה על המניות המשועבדות באופן המפורט באיגרת חוב זו. למעט שעבוד המניות המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( כאמור בסעיף 5.4 לעיל ובכפוף לכך שיוסר השעבוד על המניות המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(, המניות המשועבדות, כולן או חלקן, אינן ממושכנות, משועבדות או מעוקלות לזכות אחר, ואין כל הגבלה או תנאי החלים על פי כל דין ו/או מסמכי ההתאגדות של החברה ו/או התחייבות ו/או הסכם על יצירת השעבודים בהתאם לאגרת חוב זו לטובת הנאמן כך שיהיו תקפים ברי מימוש ואכיפים, וכן אין כל הגבלה או תנאי החלים על העברת המניות המשועבדות ו/או על שעבודן ו/או על מימוש השעבוד ו/או העברת הבעלות בהן בעת מימוש. למעט שעבוד המניות המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( כאמור בסעיף 5.4 לעיל ובכפוף לכך שיוסר השעבוד על המניות המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(: )א( זכויותיה של החברה במניות המשועבדות נקיות וחופשיות מכל תביעה, דרישה, חוב, עיקול,

17 שעבוד ו/או זכות צד שלישי אחרת כלשהי ולא ניתנה כל זכות או אופציה לאדם ו/או גוף אחר לרכוש את המניות המשועבדות או חלקן; )ב( לא נעשתה כל המחאת זכות או כל פעולה אחרת הגורעת מערך המניות המשועבדות, למעט כאמור בשטר הנאמנות ובפרט בס"ק זה לעיל. החברה מתחייבת בזאת להודיע לנאמן בכל מקרה בו יחול שינוי באמור בס"ק זה. במועד חתימת שטר הנאמנות ואגרת חוב זו, החברה וקרוסבי 2 אינן מצויות בהליכי פירוק ו/או כינוס נכסים )זמני או קבוע( ו/או הקפאת הליכים, ולא הוגשה נגד מי מהן בקשה לפירוק ו/או כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים כאמור, ולא ידוע לחברה על איום בהגשת בקשה או בנקיטת הליכים כאמור. כמו כן, מצהירה החברה כי היא לא קיבלה החלטת פירוק. החברה מתחייבת להודיע לנאמן בכל מקרה בו למיטב ידיעתה יחול שינוי באמור בס"ק זה. התקבלו בכל מוסדותיה הרלבנטיים של החברה כל ההחלטות הנדרשות על פי כל דין לשם מילוי התחייבויותיה על פי אגרת חוב זו התחייבוי תו החברה.6 החברה מתחייבת לעשות שימוש בכוח הנובע מהחזקתה במניות המשועבדות על מנת שקרוסבי 2 תחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם השעבוד על המניות המשועבדות ובהתאם לשטר הנאמנות וכן לגרום לכך שתרשם הערה בדבר השעבוד במרשם בעלי המניות של קרוסבי 2. החברה מתחייבת לעשות שימוש בכוח הנובע מהחזקתה במניות המשועבדות על מנת שקרוסבי 2 לא תשנה את מסמכי ההתאגדות שלה, באופן שתחולנה מגבלות כלשהן על שעבוד מניות קרוסבי 2, עבירותן או מימושן ו/או שעבוד הזכויות מכוחן. בכפוף להוראות שטר הנאמנות, החברה מתחייבת להימנע ולגרום לקרוסבי 2 להמנע מביצוע כל דיספוזיציה במניות המשועבדות, לרבות הקצאת מניות נוספות של קרוסבי 2 לכל אדם )כולל החברה( וזאת כל עוד לא נפרעו כל הסכומים המובטחים ולא מולאו כל התחייבויות החברה בגין אגרות החוב, ללא קבלת אישור חתום ע"י הנאמן מראש לרבות באמצעות החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב החברה מתחייבת לא לנקוט בהליכים כלשהם בגין המניות כדי לפגוע שיש בהם המשועבדות 6.4 ביכולתו של הנאמן לממש את המניות המשועבדות. החברה מתחייבת לא למשכן ולא לשעבד את המניות המשועבדות או כל חלק מהן לטובת צד 6.5 שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא. החברה מתחייבת, כל עוד המניות המשועבדות תהיינה משועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח(, לא למכור, לא להעביר ולא להמחות ו/או להקנות לגורם כלשהו באיזה אופן שהוא את המניות המשועבדות או כל חלק מהן בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בכל דרך שהיא, אלא בהתאם להוראות שטר הנאמנות. סמוך לאחר שייוודע על כך לחברה, להודיע לנאמן על כל מקרה של הטלת עיקול, נקיטת פעולת הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על המניות המשועבדות. כמו כן, לאחר שנודע על כך לחברה, להודיע מיד על דבר קיומו של שעבוד לטובת הנאמן לרשות שעיקלה או נקטה

18 פעולת הוצאה לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את אלה או את חלק מאלה, וכן לנקוט מיד על חשבונה של החברה בכל האמצעים הסבירים הדרושים לשם ביטול העיקול, פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים, לפי המקרה. החברה מתחייבת לעשות ולהורות לקרוסבי 2, על חשבונה של החברה, כל שיהיה דרוש וסביר בנסיבות העניין, על מנת שכוחו של השעבוד הנוצר בזה על המניות המשועבדות יהיה תקף כלפי צדדים שלישיים, לרבות נושים אחרים - קיימים או עתידיים - של החברה ויגבר על זכויותיהם בכל הנוגע למניות המשועבדות. החברה מתחייבת להודיע לנאמן על כל שינוי מהותי ביחס למניות המשועבדות, מיד לכשארע. בהתאם לשטר הנאמנות, כל עוד אגרות החוב קיימות במחזור )דהיינו כל עוד אגרות החוב לא נפרעו או סולקו במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם(, החברה מתחייבת שלא ליצור שעבוד שוטף על נכסיה, כולם או חלקם, לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהו, ללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב מימוש השעבוד הנאמן יהיה רשאי לממש את המניות המשועבדות בהתאם להוראות הדין. כל ההכנסות שתתקבלנה אצל הנאמן ו/או מי מטעמו ו/או אצל בעל תפקיד, ככל שמונה, מהמניות המשועבדות, וכן כל התמורות שתתקבלנה אצל מי מהם בגין )בין היתר( מכירת המניות המשועבדות, כולן או חלקן, תיזקפנה בהתאם להוראת שטר הנאמנות. כל עוד קיימות אגרות חוב )סדרה ג'( במחזור, תשמש כל תמורה ממימוש הנכסים המשועבדים ראשית לכיסוי התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( ורק לאחר מכן לכיסוי התחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה י"ח(. הנאמן לא יהיה רשאי לנקוט או להתערב בהליכי מימוש שינקטו, ככל שינקטו, על ידי נאמן מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( ולא יהיה רשאי להתנגד להם הסרת השעבוד עם פירעון מלוא הסכומים המובטחים, הנאמן יתן לחברה את הסכמתו להסיר את כלל השעבודים המפורטים בשטר הנאמנות שיהיו תקפים באותו מועד וכן יחתום על כל מסמך הנדרש לשם הסרת השעבודים כאמור וזאת בתוך 7 ימים ממועד קבלתו אצל הנאמן של אישור חתום של נושא משרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה אודות הפירעון כאמור לעיל, והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות. 8.1 לאחר פירעונן המלא של אגרות החוב )סדרה י"ח(, הנאמן לא יהיה רשאי לסרב במישרין או בעקיפין, את הסרת השעבוד. ו/או למנוע, 8.2 הבטוחות הניתנות לטובת מחזיקי אגרות החוב על פי אגרת חוב תהיינה בעלות אופי מתמיד עד לפירעון הסופי של אגרות החוב )סדרה י"ח( וסילוק כל התחייבויות החברה בהתאם לשטר 8.3

19 הנאמנות, בטוחות כאמור לא תפחתנה עקב כל פדיון ו/או תשלום של החברה. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של החברה להחליף כל בטוחה בהתאם לתנאי שטר הנאמנות. כל הבטוחות שתועמדנה להבטחת הסכומים המובטחים תהיינה מצטברות ובלתי תלויות זו בזו והן לא תשפענה על בטוחות אחרות קיימות ו/או שתהיינה קיימות בידי הנאמן ו/או בידי מחזיקי אגרות החוב ולא תושפענה מהן, וכן לא יהיה בקיום בטוחות נוספות כדי למנוע או לעכב את מימוש הנכס המשועבד על פי אגרת חוב זו. על אף האמור בהסכם שעבוד זה, ככל שבתוך 30 ימים ממועד הנפקת אגרות החוב )סדרה ג'( לא בוצע פדיון מלא של אגרות החוב )סדרה ג'(, ייחשב השעבוד כבטל והנאמן לאגרות החוב )סדרה ג'( יהיה רשאי לפנות לרשם החברות לשם הסרתם מהמרשם שונות הדין הישראלי יחול באופן בלעדי על אגרת חוב זו וכן על כל סכסוך שיתגלע בקשר להסכם שעבוד זה. מקום השיפוט הבלעדי לצורך אגרת חוב זו נקבע בבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו. כל ההוצאות בקשר לעריכת אגרת חוב זו ובקשר לרישומה והוצאות מימושה )ככל שידרשו(, יחולו וישולמו על ידי החברה. בכל מקרה של חילוף נאמן עפ"י שטר הנאמנות יהא רשאי הנאמן להעביר אגרת חוב זו לנאמן שיבוא תחתיו מבלי להיזקק להסכמה מאת נוספת החברה. ההעברה תוכל להתבצע באמצעות הסבה על גבי אגרת חוב זו או בכל דרך אחרת שהנאמן ו/או מקבל ההעברה ימצא לנכון. החברה תחתום על כל מסמך שיידרש לצורך ביצוע הסבה כאמור. החברה והנאמן מצהירים כי הם רשאים על פי כל דין והסכם להתקשר באגרת חוב זו ולבצעה. כל שינוי באגרת זו יהא משולל תוקף ולא ניתן יהא לשנות תנאי כלשהו מתנאי אגרת חוב זו, אלא אם כן השינוי ייעשה במסמך בכתב חתום בידי הצדדים כל ויתור, שתיקה, הימנעות מפעולה ו/או הימנעות משימוש בזכות כלשהי מצד הנאמן ו/או מי מטעמו במקרה של הפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויות החברה על פי שטר הנאמנות ו/או על פי אגרת חוב זו לא יחשבו כויתור ו/או הודאה ו/או הסכמה מצד הנאמן ו/או מי מטעמו על זכות ו/או סעד כלשהם ולראיה באו הצדדים על החתום: משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ אי אס אר אר קפיטל בע"מ

20 אגרת חוב שעבוד קבוע ראשון בדרגה לא מוגבל בסכום שנחתמה בתל אביב יפו ביום ב 2017 על ידי: אי אס אר אר קפיטל בע"מ מספר חברה מדרך מנחם בגין 52, מגדל סונול קומה 9, תל אביב טלפון: פקס: )להלן: "החברה"( לטובת: משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ מספר חברה מדרך מנחם בגין 48, תל אביב טלפון: פקס': )להלן: "הנאמן"( ולטובת: מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח( של החברה, כפי שיהיו מעת לעת )להלן: "מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח("( הואיל: וביום 28 במאי 2015 פרסמה החברה תשקיף מדף נושא תאריך 29 במאי 2015 )להלן: "התשקיף" או "תשקיף המדף" ש( לפיו החברה עשויה להנפיק באמצעות דוחות הצעת מדף, בין היתר, אגרות חוב של החברה; והחברה תפרסם דוח הצעת מדף, מכוח תשקיף המדף, להנפקה של אגרות חוב )סדרה י"ח( )להלן: "דוח הצעת המדף"(; ובין הנאמן לבין החברה נחתם ביום במרץ 2017 שטר הנאמנות לאגרות חוב )סדרה י"ח(, המצ"ב כנספח א' לאגרת החוב, לפיה הנאמן יכהן כנאמן לאגרות החוב )סדרה י"ח( ויראו את שטר הנאמנות על נספחיו ככלול באגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: "שטר הנאמנות"(; והחברה התחייבה בשטר הנאמנות לשעבד לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח(, בין היתר, את זכויות החברה, ככל שתהיינה, כלפי מאת ומתוך חשבון הנאמנות, כהגדרתו להלן; וביום במרץ 2017 החליט דירקטוריון החברה ליצור שעבוד זכויות החברה, ככל שתהיינה, כלפי מאת ומתוך חשבון הנאמנות, כהגדרתו להלן, בהתאם לתנאי שטר אגרת חוב זו לטובת הנאמן; אשר על כן הוצהר, הותנה והוסכם כדלהלן:

21 מבוא, פרשנות והגדרות המבוא לאגרת חוב זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה )לעיל ולהלן יחדיו: "אגרת החוב"(. כותרות סעיפי אגרת חוב זו נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה אף לא לצרכי פרשנות אגרת חוב זו. לכל המונחים באגרת חוב זו תהיה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות. בכל מקרה של סתירה בין האמור באגרת חוב זו לבין האמור בשטר הנאמנות, כהגדרתו לעיל, יגבר האמור בשטר הנאמנות. אולם, מובהר לעניין זה כי לא תהיה בכוחה של סתירה כדי לפגוע באופן כלשהו בשעבוד הנוצר על הנכס המשועבד והוראה סותרת העשויה לפגוע בתוקף השעבוד תפורש כמקנה זכות תביעה חוזית בלבד מהות אגרת החוב אגרת חוב זו נערכת להבטחת מלוא התחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות, לרבות פירעונן המלא ובמועד של אגרות החוב )סדרה י"ח(, לרבות קרן וריבית )לרבות ריבית פיגורים( ולהבטחת כל הסכומים שייוצאו ו/או יחולו ו/או ינבעו כתוצאה ממימושה של אגרת חוב זו ע"י הנאמן או ע"י בעל תפקיד שימונה על ידי בית המשפט )להלן: "הסכומים המובטחים"(. 3. השעבוד כבטוחה להבטחת התשלום המלא של הסכומים המובטחים משעבדת החברה, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח( שעבוד קבוע, ראשון בדרגה, יחיד, ללא הגבלה בסכום ועם הגבלה בפני יצירת שעבודים נוספים ללא אישור בכתב ומראש של הנאמן על זכויות החברה, ככל שתהיינה, כלפי מאת ומתוך חשבון מס' בסניף 507 של בנק הפועלים בע"מ על כל תתי חשבוניותיו שנפתח על ידי הנאמן, על שם ובבעלות בלעדית של הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח(, וכן כל חשבון אשר יחליף את החשבון האמור וכן אם ישתנה סימנו המזהה מכל סיבה שהיא, ואשר זכויות החתימה בו יהיו של הנאמן, בבנק מסחרי בישראל )לעיל ולהלן: "חשבון הנאמנות"(, על שם ובבעלות בלעדית של הנאמן, ואשר זכויות החתימה בו יהיו של הנאמן, לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה י"ח( וכן בשעבוד שוטף, ראשון בדרגה, יחיד, ללא הגבלה בסכום ועם הגבלה בפני יצירת שעבודים נוספים ללא אישור בכתב ומראש של הנאמן על כל הכספים ו/או הפקדונות ו/או ניירות הערך המופקדים ו/או שיופקדו מעת לעת בחשבון הנאמנות על כל תתי חשבוניותיו וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם )לעיל ולהלן: "הנכס המשועבד"(; 4. תחולת שטר הנאמנות שטר הנאמנות נחשב ככלול באגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה ויראו את כל הוראותיו ככלולים באגרת חוב זו. הוראות אגרת חוב זו באות להוסיף על הוראות שטר הנאמנות, לרבות נספחיו, ולא לגרוע

22 - 3 - ממנו, ובכל מקרה שתתגלה סתירה בין הוראות אגרת חוב זו והוראות שטר הנאמנות, יגברו הוראות שטר הנאמנות. מובהר לעניין זה כי לא תהיה בכוחה של סתירה כדי לפגוע באופן כלשהו בשעבוד הנוצר על הנכס המשועבד והוראה סותרת העשויה לפגוע בתוקף השעבוד תפורש כמקנה זכות תביעה חוזית בלבד. 5. הצהרות החברה החברה מצהירה בזה, מבלי לגרוע מהצהרותיה בשטר הנאמנות, כדלקמן: לפי מסמכי ההתאגדות של החברה אין מגבלות על יצירת השעבוד לטובת הנאמן, כך שיהיה תקף בר מימוש ואכיף. הנכס המשועבד, כולו או חלקו, אינו ממושכן, משועבד או מעוקל לזכות אחר אין כל הגבלה או תנאי החלים על פי כל דין ו/או מסמכי ההתאגדות של החברה ו/או התחייבות ו/או הסכם על יצירת השעבוד בהתאם לאגרת חוב זו לטובת הנאמן כך שיהיו תקפים ברי מימוש ואכיפים. לא נעשתה כל המחאת זכות או כל פעולה אחרת הגורעת מערך הנכס המשועבד. החברה לא קיבלה הודעה כלשהי על תביעות כלשהן בקשר לנכס המשועבד, כולו או חלקו. במועד חתימת שטר הנאמנות, ואגרת חוב זו החברה אינה מצויה בהליכי פירוק ו/או כינוס נכסים )זמני או קבוע( ו/או הקפאת הליכים, ולא הוגשה נגדה בקשה לפירוק ו/או כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים כאמור, ולא ידוע לחברה על איום בהגשת בקשה או בנקיטת הליכים כאמור. כמו כן, מצהירה החברה כי היא לא קיבלה החלטת פירוק. החברה מתחייבת להודיע לנאמן בכל מקרה בו למיטב ידיעתה יחול שינוי באמור בס"ק זה. התקבלו בכל מוסדותיה הרלבנטיים של החברה כל ההחלטות הנדרשות על פי כל דין לשם מילוי התחייבויותיה על פי אגרת חוב זו התחייבוי תו החברה.6 החברה מתחייבת לא לנקוט בהליכים כלשהם בגין הנכס המשועבד שיש בהם כדי לפגוע ביכולתו של הנאמן לממש את הנכס המשועבד. החברה מתחייבת לא למשכן ולא לשעבד את הנכס המשועבד או כל חלק ממנו לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהוא. החברה מתחייבת, כל עוד הנכס המשועבד יהיה משועבד, לא למכור, לא להעביר ולא להמחות ו/או להקנות לגורם כלשהו באיזה אופן שהוא את הנכס המשועבד או כל חלק ממנו בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בכל דרך שהיא, אלא בהתאם להוראות שטר הנאמנות. סמוך לאחר שייוודע על כך לחברה, להודיע לנאמן על כל מקרה של הטלת עיקול, נקיטת פעולת הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על הנכס המשועבד. כמו כן, לאחר שנודע על כך לחברה, להודיע מיד על דבר קיומו של שעבוד לטובת הנאמן לרשות שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את אלה או את חלק מאלה, וכן לנקוט מיד על חשבונה של החברה בכל האמצעים הסבירים הדרושים לשם ביטול העיקול, פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים, לפי המקרה

23 החברה מתחייבת להודיע לנאמן על כל שינוי מהותי ביחס לנכס המשועבד, מיד לכשארע. 7. מימוש השעבוד הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכס המשועבד בהתאם להוראות הדין. כל ההכנסות שתתקבלנה אצל הנאמן ו/או מי מטעמו ו/או אצל בעל תפקיד, ככל שמונה, מהנכס המשועבד, וכן כל התמורות שתתקבלנה אצל מי מהם בגין )בין היתר( מכירת הנכס המשועבד, כולן או חלקן, תיזקפנה בהתאם להוראת שטר הנאמנות הסרת השעבוד עם פירעון מלוא הסכומים המובטחים, הנאמן יתן לחברה, לבקשתה, את הסכמתו להסיר את כלל השעבודים המפורטים בשטר הנאמנות שיהיו תקפים באותו מועד וכן יחתום על כל מסמך הנדרש לשם הסרת השעבודים כאמור וזאת בתוך 7 ימים ממועד קבלתו אצל הנאמן של אישור חתום של נושא משרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה אודות הפירעון כאמור לעיל, והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות. לאחר פירעונן המלא של אגרות החוב )סדרה י"ח(, הנאמן לא יהיה רשאי לסרב ו/או למנוע, במישרין או בעקיפין, את הסרת השעבוד. הבטוחות הניתנות לטובת מחזיקי אגרות החוב על פי אגרת חוב תהיינה בעלות אופי מתמיד עד לפירעון הסופי של אגרות החוב )סדרה י"ח( וסילוק כל התחייבויות החברה בהתאם לשטר הנאמנות, בטוחות כאמור לא תפחתנה עקב כל פדיון ו/או תשלום של החברה. כל הבטוחות שתועמדנה להבטחת הסכומים המובטחים תהיינה מצטברות ובלתי תלויות זו בזו והן לא תשפענה על בטוחות אחרות קיימות ו/או שתהיינה קיימות בידי הנאמן ו/או בידי מחזיקי אגרות החוב ולא תושפענה מהן, וכן לא יהיה בקיום בטוחות נוספות כדי למנוע או לעכב את מימוש הנכס המשועבד על פי אגרת חוב זו שונות הדין הישראלי יחול באופן בלעדי על אגרת חוב זו וכן על כל סכסוך שיתגלע בקשר להסכם שעבוד זה. מקום השיפוט הבלעדי לצורך אגרת חוב זו נקבע בבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו. כל ההוצאות בקשר לעריכת אגרת חוב זו ובקשר לרישומה והוצאות מימושה )ככל שידרשו(, יחולו וישולמו על ידי החברה. בכל מקרה של חילוף נאמן עפ"י שטר הנאמנות יהא רשאי הנאמן להעביר אגרת חוב זו לנאמן שיבוא תחתיו מבלי להיזקק להסכמה מאת נוספת החברה. ההעברה תוכל להתבצע באמצעות הסבה על גבי אגרת חוב זו או בכל דרך אחרת שהנאמן ו/או מקבל ההעברה ימצא לנכון. החברה תחתום על כל מסמך שיידרש לצורך ביצוע הסבה כאמור. החברה והנאמן מצהירים כי הם רשאים על פי כל דין והסכם להתקשר באגרת חוב זו ולבצעה

24 - 5 - כל שינוי באגרת זו יהא משולל תוקף ולא ניתן יהא לשנות תנאי כלשהו מתנאי אגרת חוב זו, אלא אם כן השינוי ייעשה במסמך בכתב חתום בידי הצדדים כל ויתור, שתיקה, הימנעות מפעולה ו/או הימנעות משימוש בזכות כלשהי מצד הנאמן ו/או מי מטעמו במקרה של הפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויות החברה על פי שטר הנאמנות ו/או על פי אגרת חוב זו לא יחשבו כויתור ו/או הודאה ו/או הסכמה מצד הנאמן ו/או מי מטעמו על זכות ו/או סעד כלשהם. 9.5 ולראיה באו הצדדים על החתום: משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ אי אס אר אר קפיטל בע"מ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל

ה תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה, כולם או חלקם, תוך זמן העשוי להיות קצר

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

תכניתאופציות

תכניתאופציות לכבוד רשות ניירות ערך לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ תאריך: 6 באוגוסט 2007 ארד בע"מ ("החברה") הנדון: דו"ח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית בהתאם לתקנה 20 ותקנה 21 לתקנות ניירות

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc צ'ק קאפ טיוטה מס' 1 2 לציבור (טיוטה מס' 4 3 לרשות ני"ע ולבורסה) 18 24 בנובמבר 2010 טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות הערך לציבור, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך עלפי טיוטת התשקיף. ייתכנו

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

)m-882 / 04( תוכן העניינים עמוד תרשים הסבר - סקיצה מבנה משפטי - שותפות בכינוס מבוא כללי מעמ

)m-882 / 04( תוכן העניינים עמוד תרשים הסבר - סקיצה מבנה משפטי - שותפות בכינוס מבוא כללי מעמ )m-882 / 04( תוכן העניינים עמוד 1 2-4 5-7 8 9-13 14 15-21 21 22 23 23 24-25 25-26 26-32 33 תרשים הסבר - סקיצה מבנה משפטי - שותפות בכינוס מבוא כללי מעמדו וסמכויותיו של הכונס "פרקטיקה" - היבטים בכינוס נכסים

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

תל-אביב, 9 באוקטובר 6102 לכבוד מחזיקי אגרות החוב )סדרה 5( של ארזים השקעות בע"מ מחזיקי אגרות החוב )סדרה 3( של ארזים השקעות בע"מ באמצעות המגנ"א ג.א.נ.,

תל-אביב, 9 באוקטובר 6102 לכבוד מחזיקי אגרות החוב )סדרה 5( של ארזים השקעות בעמ מחזיקי אגרות החוב )סדרה 3( של ארזים השקעות בעמ באמצעות המגנא ג.א.נ., תל-אביב, 9 באוקטובר 6102 לכבוד מחזיקי אגרות החוב )סדרה 5( של ארזים השקעות בע"מ מחזיקי אגרות החוב )סדרה 3( של ארזים השקעות בע"מ באמצעות המגנ"א ג.א.נ., הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפות מחזיקי אגרות החוב )סדרה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי מ ת א ר בהתאם להוראות סעיף 15 ב( 1 )(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000 יחד עם

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד