Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה"

תמליל

1 בנין רוגובין תדהר רחוב מנחם בגין 11 רמת גן טלפון פקס חוות דעת כלכלית פלאזה סנטרס סלע קולקר בייקר טילי פיננסים Baker Tilly הינו שמה המסחרי של הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח. הפירמה הינה פירמה עצמאית ברשת ראיית החשבון Baker Tilly International

2 תקציר מנהלים רקע אגרות החוב החדשות סקירת התזרים הצפוי שווי על פי חלופת ההסדר שווי על פי חלופת הפירוק תאור החברה כללי הרקע למצוקה התזרימית התגבשות ההסדר המוצע מטרת חוות דעת זו מקורות מידע מצבת נכסים והתחייבויות נכסים התחייבויות תיאור ההסדר המוצע סקירת התזרים הצפוי תוכן העניינים תחזית תזרים המזומנים עפ"י החברה מקורות שימושים התמורה לבעלי אגרות החוב אגרות החוב החדשות שווי הסדרות שווי המניות חלופת הפירוק פרטי השכלתי וניסיוני פרק 1: פרק 2: פרק 3: פרק 4: פרק 5: פרק 6: פרק 7: פרק 8: 2

3 פרק 1: תקציר מנהלים 1.1 רקע חברת Plaza Centers NV (להלן: "פלאזה" או "החברה"), מתמחה בייזום, שיווק, ניהול, איכלוס ומכירה של קניונים, ופועלת בשוק פיתוח הנדל"ן, בעיקר קניונים, במדינות מתפתחות מזה 18 שנה. עד שנת 2013 החברה השלימה ייזום, הקמה ואיכלוס של 33 מרכזי קניות ומכירה של 26 מרכזי קניות בהונגריה, פולין וצ'כיה, בשווי ברוטו של למעלה ממיליארד יורו, תוך שהיא שומרת על שיעורי רווחיות גבוהים. בשנים גייסה כ- 370 באמצעות הנפקת שתי סדרות של אגרות חוב בבורסה בתל אביב, ועוד 14 באמצעות אגרות חוב בוורשה. לאחר עשור של פעילות מוצלחת בו החברה מימשה נכסים רבים ברווח, הגיע משבר שנת 2008 ויחד איתו ירידה משמעותית בערכם של נכסי הנדל"ן בכל מזרח אירופה, ובכללם נכסי החברה. נכון לחודש נובמבר 2013 קופת המזומנים של החברה עמדה על כ- 23 בלבד, והיא היתה אמורה לשלם עד סוף שנת 2013 כ- 32 לבעלי אגרות החוב, וכ- 67 נוספים במחצית הראשונה של שנת על רקע זאת, הודיעה החברה ביום 14 בנובמבר 2013 על הקפאת התשלומים לכל הנושים, וכניסה להליך מו"מ עם הנושים בכדי להגיע למתווה הסדר מוסכם. הצעתה המקורית של החברה להסדר חוב מחודש נובמבר 2013 כללה בין השאר הזרמת הון בעלים בסך של כ- 20, דחייה של כל סדרות האג"ח ב- 3 שנים, מתן פיצוי לבעלי אגרות החוב באמצעות תוספת לריבית השנתית בשיעור של 1.5%, ופיצוי נוסף לבעלי אגרות החוב באמצעות הענקת אופציות. בחודש נובמבר 2013 הגיש הח"מ חוות דעת כלכלית (להלן: "חוות דעת נובמבר") הסוקרת את מצבה הכלכלי של החברה, את ההצעה להסדר חוב ואת תוכנית מימושי הנכסים של החברה. כמו כן, כללה חוות הדעת, אומדן השווי הכלכלי של התמורה לבעלי אגרות החוב על פי ההסדר המוצע, והתייחסות לשווי המניות של פלאזה סנטרס על פי חלופת הפירוק. במהלך התקופה שחלפה מחודש נובמבר 2013 ועד חודש התנהל משא ומתן בין החברה ובין הנושים במטרה להגיע למתווה מוסכם להסדר חוב, על בסיס הצעתה המקורית של החברה מחודש נובמבר. בחודש הגיעה החברה להבנות עם הנאמנים של בעלי אגרות החוב הישראליות, ובעקבות כך הציגה הצעה משופרת להסדר חוב. השיפורים העיקריים כוללים הענקת 1% ממניות החברה (לאחר הנפקת הזכויות), חלף ההצעה הקודמת להענקת אופציות, הקדמה של חלק מתשלומי הריבית, ומנגנוני הגנה נוספים, כמפורט בפרק 4 לחוות דעת זו. בתקופה שחלפה, חלו גם מספר שינויים במצבת נכסי החברה. לגבי חלק מהנכסים חלו שינויים בהערכות החברה לגבי יכולתה לממש אותם ולגבי השווי הצפוי במימוש. חוות דעת זו סוקרת את התוכנית העדכנית של החברה למימוש 22 מתוך 29 נכסיה עד לשנת 2018, בהיקף של כ- 450, ותוכנית להעברה של 75% מתמורת המימושים נטו, לבעלי אגרות החוב על חשבון הקטנת יתרת הקרן. 3

4 1.2 אגרות החוב החדשות על פי ההסדר המוצע, כל תשלומי הקרן של שלוש הסדרות הצפויים ב- 3 השנים הקרובות יידחו ב- 3 שנים, מיום אישור ההסדר, באופן פרופורציוני, להלן: "החוב הנדחה". החוב הנדחה מסתכם בכ מילוני יורו. שני התשלומים האחרונים של אג"ח מסדרה א' לא ידחו, וישולמו במועדם המקורי, בחודשים דצמבר 2016 ודצמבר החוב שאינו נדחה מסתכם בכ- 25 מיליוני יורו. במהלך התקופה, בכל פעם שחברה תממש נכס, 75% מתזרים המימוש נטו, יועבר לבעלי אגרות החוב על חשבון הקטנת יתרת הקרן. במידה שהחברה תפרע לבעלי אגרות החוב, בתוך שנתיים מאישור ההסדר, מעל ל- 50% מהחוב הנדחה, קרי מעל ל- 90, מועדי התשלומים שיוותרו, ידחו בשנה אחת נוספת. כדי לעמוד בתנאי זה על החברה לממש נכסים בסך של 120 (תמורה נטו) בתוך שנתיים. לכל הסדרות תתוסף ריבית שנתית בשיעור של 1.5%. על פי ההסדר המוצע, החברה תשלם לבעלי אגרות החוב סך של כ- 245 מילוני יורו, מהם כ- 201 בגין קרן, וכ- 44 בגין ריבית. לוח סילוקין חדש - מצרפי של כל הסדרות, על פי הצעת ההסדר ותוכנית המימושים 1H H H H H H H H H H יתרת פתיחה תשלום ריבית תשלומים ממימושים ע"ח הקרן יתרת ביניים תשלומים מקוריים יתרת סגירה סה"כ תשלומי קרן סה"כ תשלומי קרן וריבית 1.3 סקירת התזרים הצפוי בחוות דעת זו התבססתי על תחזית תזרים המזומנים של פלאזה לשנים 2014 עד 2018, אשר הוכנה על ידי הנהלת החברה, תוך ביצוע התאמות. על פי תחזית זו, יתרת המזומנים בסוף שנת 2017 תהיה כ- 61 מילוני יורו, ובסוף שנת 2018 תעמוד על כ סיכום תזרים מזומנים צפוי H H H H H H H H H Q יתרת פתיחה הכנסות משכירות מימושים הנפקת זכויות הכנסות מימון סה"כ מקורות תשלומים לבנקים תשלומים לבעלי אגרות החוב הנהלה וכלליות השקעות חדשות סה"כ שימושים יתרת סגירה 4

5 1.4 שווי על פי חלופת ההסדר השווי על פי חלופת ההסדר מורכב מהשווי של אגרות החוב החדשות והשווי של חבילת המניות. השווי הכלכלי המהוון של אגרות החוב החדשות תחת הנחת שיעור היוון של 20% והנחת תוכנית המימושים של החברה, מסתכם לכ החברה נסחרת לפי שווי של כ- 40. השווי הצפוי לאחר הזרמת הכספים כתוצאה מהנפקת הזכויות הינו כ- 60 מיליוני יורו. שווי החבילה בשיעור 1% ממניות החברה נאמד בכ- 8. שיעור ההחזר הנומינאלי לבעלי אגרות החוב הינו 123%. בערכים מהוונים בשיעור של 20% שיעור ההחזר לבעלי אגרות החוב על פי ההסדר המוצע הינו כ- 86% שווי של סדרות האג"ח החדשות שווי של חבילת המניות סה"כ שווי חבילה שווי החבילה ושיעור ההחזר (Recovery) חוב נומניאלי כולל ריבית צבורה לסוף 2013 שיעור החזר ערכים נומינאליים ערכים מהוונים בשיעור של 20% % % 1.5 שווי על פי חלופת הפירוק תחת הנחת הפירוק, הנכסים ימומשו על פי שווים במימוש מהיר. הערכות הנכסים במימוש מהיר התקבלו מהשמאי JLL ליום 13 בנובמבר מסכום זה יש לנכות את הוצאות הפירוק בשיעור של כ- 6% משווי הנכסים, את החוב החיצוני של החברה והתחייבויות נוספות כגון התחייבויות בגין סיום יחסי עובד מעביד. הונח, בהתאם להערכות השווי של JLL כי הנכסים ימומשו בתוך 6 חודשים. לחישוב הערך הנוכחי של שווי הנכסים במימוש מהיר נעשה היוון ל- 6 חודשים שימוש בשיעור היוון של 20%. אולם, תחזית זו מבוססת בין השאר על מימוש של פרויקט קאסה רדיו בתוך 6 חודשים במחיר מימוש מהיר של כ- 80. להערכתי, ועל סמך מידע שהתקבל מהנהלת החברה, ההיתכנות של מימוש נכס מסוג זה שבו השותף המרכזי הוא ממשלת רומניה, בתוך שישה חודשים איננה גבוהה. הואיל ומדובר בפרויקט בסדר גדול של מאות, הכולל קרקע בחכירה, והמעוגן בהסכם שותפות עם הממשלה (Public private partnership) PPP ובשל העובדה כי בשנים האחרונות לא בוצעו ברומניה עסקאות לרכישת קרקע בסכומים אדירים בסדר גודל כזה, ההנחה שאפשר יהיה לממש את הפרויקט תמורת 80 מיליוני יורו בתוך 6 חודשים נראית בלתי סבירה. בהתאם לכך בוצעה הפחתה נוספת של 30 בשווי נכסי החברה. סך כל שווי נכסי החברה על פי חלופת הפירוק מסתכם בכ- 127, המהווים שיעור החזר של 62% לבעלי אגרות החוב. מזומן (י. פתיחה) מימושים שיעור ההחזר על פי חלופת הפירוק הוצאות פירוק משוערות בשיעור 6% מהנכסים הנהלה וכלליות למשך שנה הפחתה נוספת בגין קאסה רדיו סה"כ חוב נומינאלי כולל ריבית צבורה לסוף 2013 שיעור החזר Rate) (Recovery % 5

6 פרק 2: תאור החברה 2.1 כללי חברת Plaza Centers NV מתמחה בייזום, שיווק, ניהול, איכלוס ומכירה של קניונים, ופועלת בשוק פיתוח הנדל"ן, בעיקר קניונים, במדינות מתפתחות מזה 18 שנה. החברה מאוגדת בהולנד ומניותיה הרגילות רשומות למסחר בבורסת לונדון (LSE) ובבורסת וורשה,(WSE) ומוחזקת בשיעור של כ- 62.5% על ידי אלביט הדמיה. פלאזה מחזיקה בכ- 29 נכסי נדל"ן, רובם במזרח אירופה, וכן בהודו נכסים בשנים האחרונות יזמה החברה שני פרויקטים בתחום המגורים בהודו, בערים צ'נאי (Chennai) ובנגלור (Bangalore) בשיתוף עם חברת האם אלביט הדמיה. בנוסף החברה מחזיקה במספר רב של קרקעות במזרח אירופה, ובשני מבני משרדים. בידי החברה 29 נכסי נדל"ן מארבעה סוגים: קניונים 7 קניונים פעילים, מהם 6 במזרח אירופה. נכסים בפיתוח - 6 פרויקטים בפיתוח, בעיקר במזרח אירופה. עתודת קרקעות - 14 קרקעות המיועדות לפיתוח או למכירה. נכסים אחרים - 2 משרדים ורכוש אחר השווי ההוגן של כל הנכסים ברוטו מוערך בכ שבעת הקניונים הפעילים, מוערכים בשווי של כ- 301, ממומנים במערכת הבנקאית ביחס LTV של כ- 67%. רב הנכסים האחרים הם פרויקטים לפיתוח וקרקעות שנרכשו בהון עצמי, ללא מינוף. נכסי החברה מהווים בטוחה לחוב בנקאי בסכום כולל של כ רב רובם של החובות הם חובות ללא זכות חזרה.(non-recourse) יחד עם זאת בחלק מהמקרים, לבנקים יש ערבות של פלאזה. הסך המצטבר של ההלוואות שבגינם יש ריקורס לפלאזה לא יעלה על 47, הכל כמפורט בפרק לחוות דעת זו. ברב המקרים האלה, שווי הנכס העומד כבטוחה גבוה משווי ההלוואה, כך שהחשיפה נטו של פלאזה לחובות בנקאיים לרבות ערבויות אלה נאמדת בכ- 10. השווי ההוגן של נכסי החברה, בניכוי סך ההתחייבות לבנקים המגובים בנכסים כבטוחה מוערכים בכ תחת הנחות מימוש מהיר, שווי נכסי החברה ברוטו מוערך בכ- 394, שווי הנכסים במימוש מהיר בניכוי התחייבויות לבנקים נאמד בכ הערכת שווי נכסי החברה, בשווי הוגן ובמימוש מהיר שווי כלכלי שווי במימוש מהיר שווי נכסים ברוטו חוב ספציפי בגין הנכסים עודף שווי 6

7 2.1.2 יתרת חוב לבעלי אגרות החוב לחברה חוב לבעלי אגרות חוב. עד היום החברה הנפיקה 3 סדרות של אגרות חוב, שתי סדרות הנסחרות בבורסה לני"ע בתל אביב, ואחת בפולין, אשר נכון ליוני 2013, יתרת החוב בגינן היתה כ- 61.6, ו בהתאמה במונחי ערך נקוב (מותאם למדד המחירים לצרכן) 1. יתרת הקרן הבלתי מסולקת מסתכמת בכ מ' יורו, וסך כל החוב מסתכם בכ חיום 31 בדצמבר 2013, כולל ריבית שנצברת עד לסוף שנת 2013, וטרם שולמה. החוב נטו של החברה לבעלי אגרות החוב מסתכם בכ מיליוני יורו, סכום זה הינו לאחר ניכוי של כ- 4 (במונחי פארי) שנרכשו על ידי החברה ונמצאות באוצר החברה. יתרת החוב לבעלי אגרות החוב יתרת פתיחה ליום 30/6/13 כולל ריבית צבורה ליום 31/12/13 בניכוי יחידות המוחזקת באוצר אגח א' אגח ב' אגח פולני סה"כ שערי החליפין שנלקחו בחשבון הם 4.8 שקל ליורו ו זלוטי ליורו, לאורך כל חוות הדעת 7

8 2.2 הרקע למצוקה התזרימית השנים הראשונות מאז הקמתה בשנת 1996, פלאזה התמחתה ביזום והקמת מרכזי קניות ובידור במזרח אירופה ובעיקר בהונגריה. פלאזה זיהתה את הביקוש העולה למרכזי קניות מודרניים במדינות מזרח אירופה, ונקטה באסטרטגיה של ייזום, בנייה, ניהול ומכירה ברווח גבוה לקרנות נדל"ן בינלאומיות. לאור ההצלחה הגדולה בהונגריה, החברה החלה להקים מרכזים גם בפולין ומדינות נוספות במזרח אירופה. עד שנת 2013 החברה השלימה ייזום, הקמה, ניהול ואיכלוס של 33 מרכזי קניות ומכירה של 26 מרכזי קניות בהונגריה, פולין וצ'כיה, בשווי ברוטו Value) (Gross asset של למעלה ממיליארד יורו, תוך שהיא שומרת על שיעורי רווחיות גבוהים. בכך הפכה פלאזה לחברה המובילה בתחום הקמת מרכזי הקניות במזרח אירופה. המתחרים שלה בתחום הם: ECE הגרמנית, Tri Granit ההונגרית ו- GTC מקבוצת קרדן הישראלית. שלושת המתחרים יחד בנו פחות מ- 32 המרכזים שבנתה פלאזה על פני אותה התקופה במרכז ומזרח אירופה הנפקות לציבור בשנת 2006 החברה הפכה לציבורית לאחר שהנפיקה את מניותיה בבורסה הראשית בלונדון, וגייסה כ- 247 מיליון יורו. בשנת 2007 רשמה החברה את מניותיה גם בבורסה בוורשה (WSE) וכן, החל משנה זו החברה גייסה כ- 370 (כ- 1.8 מיליארד ) באמצעות הנפקת שתי סדרות של אגרות חוב בבורסה בתל אביב, ועוד כ- 14 (60 מיליון זלוטי) באמצעות אגרות חוב בוורשה ארנה פלאזה בין ההצלחות הגדולות של פלאזה, בולט פרוייקט ה"ארנה פלאזה". פלאזה הקימה בתוך פחות משנתיים, בהשקעה של כ- 162, את הקניון הגדול בהונגריה, ובו מעל 200 חנויות ו- 2,800 מקומות חנייה. הקניון נמכר לקבוצת ההשקעה הבריטית aaim בתמורה לכ- 387 מיליון יורו, מכירה שייצרה רווח של כ- 225 מיליון יורו (מעל מיליארד ) קאסה רדיו החברה ניצלה עודף תזרימי המזומנים לרכישה של קרקעות נוספות במטרה להקים מרכזי קניות, במדינות נוספות במזרח אירופה ובעיקר ברומניה, לרבות נכס מרכזי אחד קאסה רדיו. פלאזה מחזיקה ב- 75% מהפרויקט ביחד עם ממשלת רומניה (15%) ושותף טורקי. החברה מתכננת לפתח את הפרויקט בשלבים: בשלב הראשון הקמת קניון, ובשלבים הבאים הקמת בנייני משרדים ובית מלון. החברה רכשה את המבנה בכ- 30 מיליון יורו, ובסך הכל השקיעה בו עד היום כ מדובר בפרויקט בעל רמת סיכון גבוהה שמשך הבנייה שלו מוערך בחמש וחצי שנים. יחד עם זאת, להערכת פלאזה, השילוב של נכס במיקום כל כך מרכזי והשותפות עם ממשלת רומניה, משפרים את הסיכויים להוציא את התוכניות אל הפועל הודו בשנת 2007 החברה נכנסה להשקעה מאסיבית בהודו טריטוריה שלא היתה מוכרת לה, בכוונה להקים מרכזי קניות מסחריים בדומה לפעילותה במזרח אירופה, ובנוסף בכוונה להכנס לתחום פעילות חדש, שאינו מוכר לה פרויקטים למגורים. פעילות זו מומנה בין השאר מתמורת אגרות החוב שהונפקו. חלק מהפרויקטים בהודו התבצעו ביחד עם חברת האם "אלביט הדמיה" ובשותפות של 20% עד 50% עם גוף מקומי כאשר הפרויקטים שאינם למגורים בוצעו ללא חברת האם משבר 2008 לאחר עשור של פעילות מוצלחת בו החברה מימשה נכסים רבים ברווח, הגיע משבר שנת 2008 ויחד איתו ירידה משמעותית בערכם של נכסי הנדל"ן בכל מזרח אירופה, ובכללם נכסי החברה. באופן יחסי לחברות אחרות העוסקות ביזום ופיתוח נדל"ן במזרח אירופה, פלאזה היתה ערוכה למשבר. החברה מכרה את כל הקניונים שהיו ברשותה לפני המשבר, והחלה לבנות קניונים חדשים לאחר שנת 2008 בקצב נמוך בהרבה ותוך שימת דגש על יעדים שבהם הכלכלה נפגעה בצורה מתונה יותר במשבר. 8

9 2.2.7 השנים האחרונות בשנים 2009 עד 2012 הקימה החברה בסך הכל 7 קניונים, 3 בפולין, 3 נוספים במזרח אירופה (סרביה, לטביה וצ'כיה) ו- 1 בהודו. בסך הכל מדובר בקצב הקמה נמוך לעומת העבר, של פחות מ- 2 קניונים בשנה. ההשקעות בהודו וברומניה, ערב המשבר, הסבו לחברה הפסדים כבדים, והכניסו אותה למצוקה תזרימית, אולם בשל העובדה שרב הקרקעות במזרח אירופה נרכשו ללא מינוף כלל, רמת המינוף הכוללת של החברה נשארה סבירה, ביחס לחברות אחרות בענף. נכון לנובמבר 2013 החברה עמדה בכל התחייבויותיה ואף הצליחה לפרוע לבעלי האג"ח סך של כ- 1.1 מיליארדי (סדר גודל של כ- 230 על פי השער היום). החל משנת 2013 החברה מיישמת תוכנית מימושים שנועדה לשרת את תשלום חובותיה. עד כה החברה השלימה בהצלחה מימוש של 6 נכסים, וגבתה את שאריות תקבולי עסקת ארה"ב מ בשווי מצטבר של כ קורגאון פארק מימוש של נכס מהותי מרכז קניות בקרוגאון פארק, בעיר פונה שבהודו, התעכב לעומת תוכנית המימושים המקורית. שריפה שפרצה בקניון בשנת 2012, מספר חודשים לאחר מועד פתיחתו, הרסה כשליש מהקניון והשביתה אותו לתקופה ארוכה. מכירת הקניון היתה אמורה להניב תזרים חיובי של עשרות בשנת החברה אמנם שיפצה את הקניון, ואף קיבלה השבה של כ- 7 מחברת הביטוח, אולם עדין ההשקעה בקורגאון פארק הסבה לחברה הפסד ניכר. ביום 14 בנובמבר 2013 פרסמה החברה הודעה לפיה החברה חתמה חוזה למכירתו של מרכז הקניות בקורגאון פארק, בתמורה לכ הקונה אף העביר לחברה מקדמה בסך של כ- 2.4, אולם נכון לחודש העסקה טרם הושלמה, ויש להטיל ספק ביכולת החברה להשלים את העסקה כמתוכנן. במידה והעסקה תושלם, לחברה צפוי תזרים נטו של כ- 16, לאחר החזר החוב לבנק שעומד על כ מתוך סכום זה, צפויים לזרום כ- 10 עד סוף שנת 2014, והיתרה בתוך כשנתיים. במידה והעסקה תסוכל, תאלץ החברה למצוא רוכש אחר. בינתיים החזקת הנכס במצבו הנוכחי, כאשר הוא אינו מושכר, מסב לחברה הפסד תפעולי חודשי (לפני הוצאות מימון) של כ- 120 אלפי יורו. 2.3 התגבשות ההסדר המוצע חדלות פירעון נכון לחודש נובמבר 2013 קופת המזומנים של החברה עמדה על כ- 23 בלבד, בעוד שהיא היתה אמורה לשלם כ- 32 לבעלי אגרות החוב עד סוף שנת 2013, ועוד כ- 67 במחצית הראשונה של שנת אמנם, בידי החברה נכסים בשווי הוגן נטו המוערך בכ- 400, אך לא ניתן היה לממש אותם בלוח זמנים שישרת את החוב. בנוסף, מימוש מהיר של הנכסים, היא גורר פרמיה שלילית המוערכת בכ- 40%, ומסב נזק לחברה, ובעקיפין גם לבעלי אגרות החוב. על כן, ביום 14 בנובמבר 2013 הודיעה החברה, על הקפאת התשלומים לכל הנושים, וכניסה להליך מו"מ עם הנושים להגיע למתווה הסדר מוסכם הצעה ראשונה להסדר חוב בחודש נובמבר 2013 החברה הציגה תוכנית הבראה, והצעה להסדר חובות. הצעתה המקורית של החברה כללה בין השאר הזרמת הון בעלים בסך של כ- 20, דחייה של כל סדרות האג"ח ב- 3 שנים, מתן פיצוי לבעלי אגרות החוב בתוספת לריבית השנתית בשיעור של 1.5%, ופיצוי נוסף לבעלי אגרות החוב באמצעות הענקת אופציות. בחודש נובמבר 2013 הגיש הח"מ חוות דעת כלכלית (להלן: "חוות דעת נובמבר") הסוקרת מצבה הכלכלי של החברה, את ההצעה להסדר חוב ואת תוכנית מימושי הנכסים של החברה. כמו כן כללה חוות הדעת אומדן השווי הכלכלי של התמורה לבעלי אגרות החוב על פי ההסדר המוצע, והתייחסות לשווי המניות של פלאזה סנטרס על פי חלופת הפירוק. 9

10 2.3.3 הצעה משופרת במהלך התקופה שחלפה מחודש נובמבר 2013 ועד חודש התנהל משא ומתן בין החברה ובין הנושים במטרה להגיע למתווה מוסכם להסדר חוב, על בסיס הצעתה המקורית של החברה מחודש נובמבר. בחודש הגיעה החברה להסכמות עקרוניות אודות פרטי ההסדר המוצע, עם נאמני אגרות החוב הישראליות, ואשר כפופות לאישור הנושים בהצבעה. על בהתאם להבנות אלו, החברה הציגה הצעה משופרת להסדר חוב. השיפורים העיקריים כוללים פיצוי מורחב בהון מניות בהיקף של 1%, חלף ההצעה הקודמת לפיצוי באופציות, הקדמה של חלק מתשלומי הריבית, הגבלות על מימוש או פיתוח נכסי נדל"ן, ומנגנוני הגנה נוספים, כמפורט בפרק 4 לחוות דעת זו. 2.4 מטרת חוות דעת זו מטרות חוות דעת זו הן: 1. לסקור את המתווה אותו מציעה החברה לפריסת חובותיה, ולהעריך את סבירותו. 2. לאמוד את השווי הכלכלי של חבילת אגרות החוב החדשות, והמכשירים ההוניים שינתנו על פי ההסדר המוצע על ידי החברה, למחזיקי אגרות החוב חלף אגרות החוב הקיימות היום, ואת שיעור ההחזר Rate) (Recovery 3. לאמוד את שיעור ההחזר לבעלי אגרות החוב על פי חלופת הפירוק. 2.5 מקורות מידע 3 מקורות המידע ששימשו אותי לטובת מתן חוות הדעת כללו, בין השאר: 1. סדרת פגישות ושיחות עם הנהלת החברה במטה החברה באירופה ובהם מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים, אנליסטים וכלכלנים בפלאזה. 2. ביקור במטה החברה לטובת בחינה פרטנית של נכסי החברה. 3. הערכות שווי של שמאי המקרקעין Cushman & Wakefield 2 (להלן: "קושמן") העריך את רב נכסי החברה ליום 31 בדצמבר חוות דעת זו מסתמכת במידה רבה על הערכותיו של קושמן. 4. הערכות שווי של שמאי המקרקעין Jones Lang LaSalle (להלן: "לאסל" או.("JLL" לאסל העריך את רב רובם של נכסי החברה ליום 31 בדצמבר 2011 וליום 31 בדצמבר בחודש נובמבר 2013, נערכו על ידי לאסל הערכות שווי מקוצרות ("Desktop") תחת הנחות ניכיון בגין מימוש מהיר. שימוש במידע ציבורי הנוגע לנכסי החברה, התחייבויותיה, מצבה הפיננסי וכל מידע אחר הרלוונטי לפעילות החברה 5. ולחוות הדעת. שימוש במידע ציבורי בכל הנוגע לאזורים בהם פועלת החברה, לתחום פעילותה וכן תחזיות והערכות לגבי מידע זה. 6. מצגות ונתונים של החברה אשר שימשו לצורך הצגה לדירקטוריון החברה. 7. דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשנים נתוני הבורסה לני"ע בתל אביב בקשר עם אגרות החוב של החברה Cushman & Wakefield was founded in New York in 1917 has 250 offices in 60 countries, employing more than 16,000 professionals 3 Jones Lang LaSalle is a financial and professional services firm specializing inreal estate services and investment management. With more than 40,000 people in 1,000 locations in 70 countries serve the local, regional and global real estate needs of those clients, growing our company in the process. 10

11 פרק 3: 3.1 נכסים קניונים מצבת נכסים והתחייבויות עד היום החברה מימשה 26 קניונים שיזמה, ובנוסף, השלימה את הקמתם של שבעה קניונים, מתוכם 6 במזרח אירופה ואחד בהודו, אותם היא מתפעלת. החברה מתמחה באיתור שוכרים פוטנציאלים וסגירת חוזים ארוכי טווח עמם. שיעורי התפוסה בקניונים בשנת 2013 נעים בטווח של 80% עד, והכוונה היא להמשיך ולהפעיל את הקניונים תוך הגדלה של שיעורי התפוסה בהם, ולאחר מכן למכור אותם, בכפוף ליכולת החברה שתהיה באותה עת, לאתר רוכשים במחירים אטרקטיביים ובכפוף לתנאי השוק. שם הפרויקט מדינה חלק פלאזה שטח במ "ר שבעת הקניונים שבידי החברה תפוסה 2012 תפוסה 2013 הערכת שמאי 2013 הערכה במימוש מהיר יתרת חוב 1Q-2014 שווי נטו שווי נטו מימוש מהיר % 84% 40,000 פולין Torun % 90% 20,000 פולין Suwalki % 98% 22,000 Kragujevac 3 סרביה % 41,000 Pune - Koregaon 4 הודו % 94% 49,000 50%) Riga ( לטביה 50% % 89% 13,000 Zgorzelec 6 פולין % 80% 17,000 צ'כיה Liberec % 89% 202,000 סה"כ טורון - פולין הקניון בעל השווי הגדול ביותר הוא הקניון שבעיר טורון (Torun) שבמרכז פולין. פוטנציאל ההכנסות משכירות בטורון עומד על כ- 7.5 בשנה תחת הנחת תפוסה מלאה. בשנת 2012 שיעורי התפוסה בקניון היו 84%. לקראת סוף שנת 2013, החברה מצאה דייר לשטח מהותי הממוקם במרכז הקניון ומהווה כ- 7% משטחי המסחר בו. בעקבות כך, הנהלת החברה צופה כי היא תוכל להגיע בתום שנת 2014 לשיעורי תפוסה של כ- 95% ולהגדיל את הכנסות הקניון משכירות לכ- 7.2 בשנה. על פי הערכת השמאי קושמן, הקניון מוערך בכ- 98. פונה - הודו בשנת 2012 החברה פתחה קניון בעיר פונה שבמערב הודו, בשכונה היוקרתית.Koregaon שוויו של הקניון הופחת בשנתיים האחרונות מכ- 56 לכ- 40. ביוני 2012, חודשים ספורים אחרי הפתיחה של הקניון, פרצה בו שריפה שהרסה כשליש ממנו. ביום 14 בנובמבר 2013 החברה הודיעה כי היא חתמה החברה חוזה למימושו של מרכז הקניות קורגאון פארק, בתמורה לכ- 40.5, ובכפוף לתנאים מתלים. הקונה אף העביר לחברה מקדמה בסך של כ- 2.4, אולם נכון לחודש העסקה טרם הושלמה, ויש להטיל ספק ביכולת החברה להשלים את העסקה כמתוכנן. במידה והעסקה תושלם, לחברה צפוי תזרים נטו של כ- 16, לאחר החזר החוב לבנק שעומד על כ מתוך סכום זה, צפויים לזרום כ- 10 עד סוף שנת 2014, והיתרה בתוך כשנתיים. במידה והעסקה תסוכל, תאלץ החברה למצוא רוכש אחר. בינתיים החזקת הנכס במצבו הנוכחי, כאשר הוא אינו מושכר, מסב לחברה הפסד תפעולי חודשי, לפני הוצאות מימון, של כ- 120 אלפי יורו. 4 לא בוצעה הערכה של קושמן לנכס זה. ההערכה היא על בסיס הסכם המכירה החתום. במימוש מהיר בוצעה הפחתה של 25%. 11

12 3.1.2 פרויקטים בפיתוח כל הנכסים בקבוצה זו מומנו מהונה העצמי של החברה, ואינם משועבדים לגורם כלשהו. סך כל השווי של הפרויקטים בקבוצה זו הוערכו על ידי קושמן בכ הערכת שווי הנכסים במימוש מהיר מסתכמת בכ הערכת השווי של הפרויקטים כגמורים שבוצעה בסוף שנת 2013 על ידי קושמן מעריכה את שווים העתידי ביותר מ פרויקטים בפיתוח שם הפרוייקט Casa Radio Visnjicka (Sport Star) Timisoara Chennai Lodz (mall) Cina מדינה רומניה סרביה רומניה הודו פולין רומניה חלקה של פלאזה שטח במ"ר (GLA) הערכת שמאי 2013 הערכת שמאי במימוש מהיר ,000 32,000 38, ,000 35,000 4, ,800 75% 40% קאסה רדיו הנכס הבולט בקבוצה זו הוא Casa Radio שבבוקרשט ברומניה, ושוויו של החלק המוחזק על ידי החברה בשיעור 75%, מוערך על ידי קושמן בכ מדובר במבנה ייחודי ומרשים שהוקם במרכז בוקרשט, ובכוונת החברה לפתח את הפרויקט בשלושה שלבים: הקמת קניון, בנייני משרדים ובשלב האחרון בתי מלון. החברה רכשה את המבנה בכ- 30 מיליון יורו, והשקיעה בו עד היום כ- 115 בין השאר עבור תכנון, הריסות ועבור הקמה של "קירות סלאריים" מסביב לאתר להגנת המבנה העתידי מפני מי הנהר הזורם לצידו. המשבר הכלכלי במזרח אירופה וברומניה בפרט, גרם לעיכוב משמעותי בביצוע הפרויקטים בפיתוח לרבות פרוייקט קאסה רדיו. נכון למועד חוות דעת זו קשה להעריך מתי, או האם בכלל יצא הפרויקט אל הפועל. הערכת השווי של קושמן המביאה בחשבון את כל המידע הנ"ל, מעריכה את הפרויקט בכ- 130, ומתוך כך מייחסת סך של כ- 50 לשלב א', וכ- 80 לשלבים ב' ו-ג'. לאסל מעריך את שווי הנכס במימוש מהיר בכ- 75. סרביה - Visnjicka החברה רכשה קרקע בעיר בלגרד שבסרביה, המוערכת נכון להיום בשווי של כ- 19 מיליון יורו, ובמימוש מהיר ב- 10. רכישת הקרקע בוצעה מהון עצמי, וכנגד הפרויקט אין חוב בנקאי. החברה מתעתדת להקים על הקרקע קניון בהשקעה של כ- 9 בשנים הקניון עשוי להניב כ- 7 בשנה (NOI) החל משנת 2017, ומימוש עתידי שלו, צפוי להניב לחברה עודף תזרימי של כ- 34. הודו - Chennai כחלק מאסטרטגיית החברה לגוון את מקורות התזרים שלה, פנתה החברה להשקעות בפרויקטים למגורים בהודו. חלק מההשקעות בהודו נעשו במשותף עם חברת האם אלביט הדמיה, ובכל פרויקט הוכנס גם שותף מקומי בעל ידע מעשי בתחום. בפרויקט צ'נאי נרכשה קרקע בהיקף של כ- 336 דונם, במטרה לבנות פרויקט מגורים גדול בצמוד לפארק הי-טק בעיר צ'נאי. זהו המטרופולין הרביעי בגודלו בהודו המונה כ- 9 מיליון תושבים. הקרקע רשומה בדוחות הכספיים של החברה לדצמבר 2013 בסכום של כ- 11, עבור חלקה של פלאזה, המחזיקה ב- 40% מהפרויקט. קושמן העריך את שווי חלקה של פלאזה בקרקע בכ- 11 מיליון יורו בשנת לאסל מעריך את שוויו במימוש מהיר ב- 8. רכישת הקרקע בוצעה מהון עצמי, וכנגד הפרויקט אין חוב בנקאי. GBA Gross Built Area דירות למכירה פרוייקט זה הוערך על ידי הנהלת החברה

13 3.1.3 קרקעות עתודה כל הנכסים בקבוצה זו מומנו מהונה העצמי של החברה ואינם משועבדים. סך כל השווי של הקרקעות בקבוצה זו הוערכו על ידי קושמן (תוך התאמות שבוצעו על פי הערכת ההנהלה בנכסים טארגו מורש וקיילצה) בכ- 97. קרקעות עתודה לפיתוח שם הפרוייקט מדינה חלקה של פלאזה הערכת שמאי 2013 הערכת שמאי במימוש מהיר % סרביה יוון רומניה הודו רומניה הונגריה רומניה רומניה פולין בולגריה פולין רומניה רומניה פולין Belgrade (Mup) Pireas (Helios) Iasi Bangalore Constanta Arena Extension Miercurea Ciuc Targu Mures Lodz (resi) Shumen Kielce Hunedoara Slatina Leszno סה"כ הודו Bangalore פרויקט זה דומה לפרויקט צ'נאי המתואר לעיל, בסדר גודל כפול. בפרויקט זה נחתם הסכם לשותפות בקרקע בשטח של 165 אקרים בפרבר יוקרתי של העיר בנגלור, בכוונה להקים עליה כ- 1,000 יחידות דיור יוקרתיות. זהו המטרופולין החמישי בגודלו בהודו המונה כ- 9 מיליון תושבים. על פי הדוחות הכספיים לסוף שנת 2012, עלות חלק פלאזה בקרקע, המחזיקה ב- 25% מהפרויקט הינה כ- 48. לאסל העריך את חלקה של פלאזה בקרקע בכ מיליון יורו לסוף שנת 2012 וקושמן העריך אותה בכ מיליון יורו בשנת גם כאן, רכישות הקרקע בוצעו מהון עצמי, וכנגד הפרויקט אין חוב בנקאי. בשני פרויקטי המגורים הנ"ל החברה מעריכה כי לא תדרש להשקעת הון עצמי משמעותי נוסף. סרביה בלגרד (Mup) החברה רכשה קרקע בעיר בלגרד שבסרביה, המוערכת נכון להיום בשווי של כ- 16 מיליון יורו, ובמימוש מהיר ב- 9. רכישת הקרקע בוצעה מהון עצמי, וכנגד הפרויקט אין חוב בנקאי. בתוכנית המקורית, החברה התכוונה להקים במקום קניון, מלון דירות ומשרדים. נכון להיום החברה בוחנת האם לפתח את הפרוייקט או למכור את הנכס כקרקע, בהתאם להתפתחויות בשוק והתקדמות תוכנית המימושים בפועל. בתחזית תזרים המזומנים הוצגה האפשרות הזהירה, שהקרקע תימכר במהלך שנת 2016 בתמורה ל להערכת החברה 9 להערכת החברה 13

14 3.1.4 נכסים אחרים החברה מחזיקה מבנה משרדים בהונגריה המשמש חלק מעובדיה ומבנה משרדים ברומניה אשר שימש חלק מעובדיה, וכיום מושכר לחיצוניים. הנכסים בקבוצה זו אינם משועבדים ואין כנגדם הלוואות. בחוות דעת נובמבר, בקבוצה זו נכלל נכס נוסף בהונגריה Udvar),(Uj שבינתיים מומש בתמורה לכ נכסים אחרים מדינה שם הנכס חלקה של פלאזה הערכת שמאי 2013 הערכת שמאי במימוש מהיר תיאור הנכס הונגריה David House רומניה סה"כ מבנה משרדים מבנה משרדים Palaazo Ducale 1 2 בנוסף, לחברה ישנו רכוש אחר, הכולל 2 קרקעות שאינן מיועדות בשלב זה לפיתוח: Krusevac שבסרביה, ו- Valley View ברומניה, ושוויין מוערך ב בודדים. בנוסף החברה תובעת כ- 4.3 מיליון יורו מחברת אלביט הדמיה בגין מקדמה על חשבון פרוייקט Kochi Island שבהודו. חברת אלביט כופרת בחוב, ונכון למועד חוות דעת זו לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה. 14

15 3.2 התחייבויות אגרות חוב לחברה חוב לבעלי אגרות בגובה של כ בתוספת ריבית צבורה חוב זה מסתכם בכ עד היום החברה הנפיקה 3 סדרות של אגרות חוב, 2 סדרות הנסחרות בבורסה לני"ע בתל אביב, וסדרה אחת בפולין כדלקמן: אג"ח ישראלי סדרה א נכון לחודש יוני 2013, יתרת קרן סדרה א' עמדה על כ ועמדה לפירעון ב- 5 תשלומים שנתיים של כ כל אחד החל מ- 31 בדצמבר 2013 ועד ל- 31 בדצמבר 2017, בתוספת ריבית שנתית של 4.5% צמודה למדד המחירים לצרכן. יתרת החוב נכון ל- 31 בדצמבר 2013 בתוספת הריבית שנצברה הינה כ- 63. אג"ח ישראלי סדרה ב נכון לחודש יוני 2013, יתרת קרן סדרה ב' עמדה על כ ועמדה לפירעון ב- 2 תשלומים שנתיים של כ כל אחד: הראשון ב- 1 ביולי 2014 והשני ב- 1 ביולי 2015, בתוספת ריבית שנתית של 5.4% צמודה למדד המחירים לצרכן. יתרת החוב נכון ל- 31 בדצמבר 2013 בתוספת הריבית שנצברה הינה כ מסכום זה יש לנכות סכום של כ- 4 שנרכשו על ידי חברת בת של פלאזה, ואשר מוחזקות באוצר. אג"ח פולני נכון לחודש יוני 2013, יתרת החוב למחזיקי אג"ח זה עמדה על כ לתשלום ביום בנובמבר יתרת החוב נכון ל- 31 בדצמבר 2013 בתוספת הריבית שנצברה הינה כ מצבת התחייבויות החברה לבעלי אגרות החוב, דצמבר 2013 סדרת אג"ח יתרת חוב כולל ריבית צבורה שיעור ריבית תשלומי קרן שנותרו תשלום מקורי ראשון תשלום מקורי אחרון 31 בדצמבר בדצמבר % מדד 5 אג"ח ישראלי סדרה א ביולי ביולי % מדד 2 אג"ח ישראלי סדרה ב בנובמבר בנובמבר Wibor % 14.8 אג"ח פולני סה"כ בנקים רוב חובות החברה לבנקים, ניטלו על ידי חברות הבנות חברות הנכס, ואשר נכסי הנדל"ן הפעילים מהווים בטוחות כנגד.67% ההלוואות ביחס LTV ממוצע של כ- פלאזה חבה בעצמה, או ערבה במידה מסוימת, לחובות חברות הנכס לבנקים בשלושה מקרים בלבד: SBH קיימת הלוואה משולבת משני בנקים בהודו: AXIS ו- בסך של כ Koregaon park mall.1 שנלקחה על ידי חברת בת, ואשר הנכס בקורגאון משועבד לבנק כבטוחה. כאמור הנכס נמכר לאחרונה בתמורה לכ- 40.5, כך שלאחר השלמת העסקה והעברת התשלומים, יפרע החוב לבנק במלואו ולא תהיה לחברה חשיפה בגין ערבות זו. בכל מקרה החברה ערבה רק לחלקו של בנק AXIS בהלוואה, כלומר ערבות לסכום של כ- 14 מיליוני יורו. 15

16 זגורזלץ קיימת הלוואה שניטלה מבנק BZ WBK בפולין, בסך 22 מ' יורו ואשר הנכס בזגורזלץ בשווי מוערך של כ מ' יורו משועבד לטובת הבנק כבטוחה. קיימת ערבות של פלאזה בגובה GEFA פלאזה בעצמה, נטלה הלוואה מבנק GEFA בגרמניה, שיתרתה נכון להיום כ- 1.2, חוב זה נותר ללא בטוחה ספציפית לאחר מימושו של ה Hawker 400xp במחצית הראשונה של שנת על פי עמדת החברה, היא אינה ערבה לחובות נוספים כלשהם, אולם, במקרה אחד או שניים נוספים של הלוואות בחברות הנכס, הבנק עלול לטעון שבמקרה של אי פירעון החוב על ידי חברת הנכס, קמה לו זכות להיפרע מפלאזה עצמה. בכל מקרה החברה מעריכה את החשיפה שלה לסך חובות חברות הבנות כתוצאה מערבויות שנתנה, או שהבנקים עלולים לטעון שנתנה, בלא יותר מ- 47, לפני השבה בגין מימוש נכסים שניתנו כבטוחות. להערכת הנהלת החברה, החשיפה המקסימאלית נטו של פלאזה לחובות בנקאיים, לרבות ערבות לחובות בנקאים של חברות הנכס, מוערכת בכ בנוסף, להבטחת הלוואה זו קיים שיעבוד על קרקע נוספת ב- Leszno המוערכת על ידי קושמן בכ- 1.7 מילוני יורו. 16

17 א" א" פ" ב" ב" א" א" פרק 4: תיאור ההסדר המוצע ההסדר המוצע כולל את הרכיבים הבאים: הזרמה של 20 באמצעות הנפקת זכויות 1. פריסת חובות 2. פיצוי בריבית 3. תוכנית מימושים ומנגנון הקדמה של התשלומים 4. פיצוי באמצעות הקצאת מניות 5. בטוחות והגנות 6. מתווה ההסדר המוצע אינו כולל "תספורת" לבעלי אגרות החוב. 1. הזרמת הון בעלים בעלי המניות יבצעו הזרמה הונית לחברה בסך של כ- 20 בדרך של הנפקת זכויות, וזאת כתנאי לכניסתו לתוקף של ההסדר. 2. פריסת חובות שני התשלומים האחרונים של אג"ח מסדרה א' לא ידחו, וישולמו במועדם המקורי, קרי בחודשים דצמבר 2016 ודצמבר (בתרשים שלהלן תשלומים אלו מסומנים בכחול ומצוינים כ- "4 וכ-.("5 החוב הנדחה כולל את תשלומי הקרן של שלוש הסדרות הצפויים ב- 3 השנים הקרובות ("א 1 ", "2 ו-.("1,"1,"3,"2 תשלומים אלו יידחו ב- 3 שנים, מיום אישור ההסדר, באופן פרופורציוני. לדוגמא, בהנחה שההסדר יאושר ביום 30/6/2014, התשלום הראשון של אג"ח א' שהיה אמור להיות משולם בחודש דצמבר 2013 יידחה לחודש יוני 2017, התשלום הראשון של אג"ח ב' שהיה אמור להיות משולם בחודש יוני 2014 ידחה אף הוא לחודש יוני 2017 וכך הלאה. תרשים המתאר את דחיית התשלומים על פי ההסדר המוצע הנחה: אישור ההסדר ביום 30 ביוני 2014 תאריך מועד תשלומים מקורי דחייה א ב פולני א ב פולני א 1 א 2 א 3 א 4 א 5 א 2 אדום כחול פ 1 מועד אישור ההסדר ב 1 ב 2 א 4 פ 1 ב 1 א 1 א 5 ב 2 א 2 א 3 תשלום מספר 2 של סדרה א חוב נדחה חוב שאיננו נדחה 18/11/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/2020 מקרא: 17

18 3. פיצוי בריבית החל מינואר 2014 תתווסף ריבית שנתית בשיעור של 1.5% לכל סדרה, ליתרת הקרן. תשלומי הריבית שהיו אמורים להיות משולמים בסוף שנת 2013, יתווספו ליתרת הקרן הבלתי מסולקת שבדחייה. החל מינואר 2014, ולאחר השלמת הליך הסדר החוב, תשלומי הריבית ישולמו כסדרם. בנוסף, במועד השלמת ההסדר החברה תשלם למחזיקי האג"ח סך של 10.5 על חשבון ריבית לשנת תוכנית מימושים החברה מתכננת לממש 22 נכסים מתוך 29 מהנכסים שבידה. שווי הנכסים המיועדים למימוש על פי הערכות השמאי קושמן עומד על כ תמורת מימוש הנכסים נטו צפויה לעמוד על כ- 380, (לפירוט מלא ראה פרק 5.3). בעת מימוש נכס, 75% מהתזרים נטו (למעט התמורה ממימוש נכס קורגאון) יועבר לבעלי אגרות החוב על חשבון הקטנת יתרת הקרן. התשלום יחולק בין הסדרות פרו-ראטה ליתרת הקרן שנדחתה, לאותו מועד. במידה והחברה תפרע לבעלי אגרות החוב בשנתיים הראשונות לקיום ההסדר, לפחות 50% מהחוב הנדחה, מועדי התשלומים שייותרו, ידחו בשנה אחת נוספת. כדי לעמוד בתנאי זה על החברה לממש נכסים בסך של 120 (תמורה נטו) בתוך שנתיים. תרשים המתאר את דחיית התשלומים והדחייה הנוספת תאריך 18/11/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ פיצוי באמצעות מניות מקרא: א 1 א 2 א 3 א 4 א 5 א 2 הנחה: אישור ההסדר ביום 30 ביוני 2014 ב 1 ב 2 פ 1 מועד תשלומים מקורי דחייה דחייה נוספת א ב פולני א ב פולני א ב פולני אדום כחול א 4 א 1 א 5 א 2 א 3 תשלום מספר 2 של סדרה א חוב נדחה חוב שאיננו נדחה מועד אישור ההסדר ב 1 ב 2 פ 1 א 4 א 1 א 5 א 2 א 3 מועד אישור ההסדר ב 1 ב 2 פ 1 החברה תעניק לבעלי האג"ח 1% ממניות החברה לאחר ההזרמה של בעלי המניות בדרך של הנפקת זכויות. המניות יוקצו לבעלי אגרות החוב משלוש הסדרות, פרו ראטה לחוב הנדחה. חוב נדחה, ויחסי פרו ראטה סדרה א' סדרה ב' אג"ח פולני סה"כ חוב נדחה % 71% פרו ראטה 21% 18

19 6. בטוחות הגנות, ומגבלות נוספות שעבוד שלילי על כל נכסי החברה יתקבל אישור של חברות הבת על התחייבותן לפעול בהתאם לשעבוד השלילי. כל אחת מהחברות המוחזקות לא תהיה רשאית ליטול מימון (כולל אשראי חדש) אלא לטובת השקעה בנכס המוחזק או אשר יהיה מוחזק על ידה. למרות האמור, החברה תהיה רשאית ליטול מימון, שלא כנגד רישום בטחונות, ושלא לצרכי השקעה בנכס, בכפוף לכך ש- 75% מהמימון נטו ישמשו לפירעון של האג"ח. בנוסף, מי מחברות הבת תהיה רשאית ליטול מימון (כולל (refinance לרבות מימון המובטח בנכס, ושלא לצרכי השקעה בנכס, בכפוף לכך ש- 75% מהמימון נטו ישמשו לפירעון של האג"ח. בטחונות והגנות - הוראות לגבי הנכסים שאינם משועבדים החברה לא תהיה רשאית ללוות הלוואות חדשות (שאינם לטובת הלוואות בניה) כנגד שעבוד נכסים קיימים שאינם משועבדים ו/או הלוואות ללא ביטחונות. למרות האמור, החברה תהיה רשאית לקבל מימון כנגד שעבוד נכסים קיימים שאינם משועבדים ו/או הלוואות ללא ביטחונות בהתקיים שלפחות 75% מהמימון ישמש לפירעון מוקדם. החברה תהיה רשאית לשעבד לבנק בדרגה ראשונה קרקעות לטובת הלוואת בנייה ביחס LTC שלא יפחת מ- 50%. יחס זה יופחת ל- 40% אם יכנס שותף ל- 20% או יותר בפרויקט. החברה תהיה רשאית למכור כל אחד מנכסיה שאינם משועבדים ובלבד שלפחות 75% מהתמורה שתתקבל בידי החברה בפועל לאחר החזר החוב בגין הנכס, הוצאות מכירה ומס תשמש לפירעון מוקדם. למרות האמור, החברה לא תהיה רשאית למכור נכסים שאינם משועבדים אם כתוצאה מהמכירה תקום עילה להעמדה לפירעון מיידי לנושים הכלולים בהסדר ללא אישור ברב רגיל של כל הנושים הכלולים בהסדר. בטחונות והגנות - הוראות לגבי נכסים משועבדים החברה תהיה רשאית לממן מחדש או לקבל הלוואות נוספות ביחס לכל אחד מהנכסים המשועבדים ובלבד שלפחות 75% מהגדלת המימון בגין אותו הנכס קרי ההפרש שבין יתרת המימון החדש ליתרת המימון שקדמה למימון החדש ובניכוי כל ההוצאות ככל שיהיו תשמש לפירעון מוקדם. החברה תהיה רשאית למכור כל אחד מנכסיה המשועבדים, למעט ארבעת הקניונים טורון, סולוואקי, קראגויבץ וריגה, ללא כל מגבלה ובלבד שלפחות 75% מהתמורה שתתקבל בידי החברה ממכירת הנכס המשועבד (לאחר החזר החוב לבנק, הוצאות מכירה ומס) תשמש לפירעון מוקדם. למרות האמור, כל ההכנסות מפרויקט קוראגון פארק בהודו ישמשו את החברה לפעילות השוטפת ולא יחולו על הכנסות אלו עקרונות הפירעון המוקדם כמפורט בסעיף זה. החברה תוכל למכור את ארבעת הקניונים (טורון, סולוואקי, קראגויבץ וריגה) או לבצע מחזור חוב (refinancing) בגין מי מהם בכפוף לכך שהתזרים נטו במצטבר באירוע מימוש בין ארבעת קניונים אלה לא יפחת מ- 70 מ' יורו. במקרה שלא יחול אירוע מימוש בגין ארבעת הקניונים יחדיו, החברה תוכל לבצע אירוע מימוש מיועד רק אם לאחר ביצוע אירוע המימוש המיועד העודף של הקניונים שלא נמכרו (לפי הערכת השווי בניכוי החוב הספציפי לבנקים) לא יפחת מ- 70 מ' אירו בניכוי התמורה נטו שנתקבלה מאירועי מימוש קודמים ובניכוי אירוע המימוש המיועד. למרות האמור לעיל, החברה לא תהיה רשאית למכור נכסים משועבדים אם כתוצאה מהמכירה תקום עילה להעמדה לפירעון מיידי לנושים הכלולים בהסדר ללא אישור של כל הנושים הכלולים בהסדר ברב רגיל. בטחונות והגנות הוראות לגבי נכסים חדשים החברה תהיה רשאית להשקיע בנכסים חדשים בכפוף לעמידה ביתרת מזומנים מינימאלית (כפי שהוגדרה באמות המידה) לאחר ההשקעה. החברה תהיה רשאית לקבל הלוואות חדשות לרכישת נכסים חדשים לפי יחס LTC של עד 50%. אלא אם כן נכנס שותף לפרוייקט (לא פחות מ 20%) או אז היחס האמור יופחת ל 40% וזאת בכפוף לעמידה בקופת מזומנים מינימאלית. 19

20 פרק 5: סקירת התזרים הצפוי 5.1 תחזית תזרים המזומנים עפ"י החברה בחוות דעת זו התבססתי על תחזית תזרים המזומנים של פלאזה לשנים 2014 עד 2018, אשר הוכנה על ידי הנהלת החברה, תוך ביצוע התאמות. על פי תחזית זו, יתרת המזומנים בסוף שנת 2017 תהיה כ- 61 מילוני יורו, ובסוף שנת 2018 תעמוד על כ סיכום תזרים מזומנים צפוי H H H H H H H H H Q יתרת פתיחה הכנסות משכירות מימושים הנפקת זכויות הכנסות מימון סה"כ מקורות תשלומים לבנקים תשלומים לבעלי אגרות החוב הנהלה וכלליות השקעות חדשות סה"כ שימושים יתרת סגירה הערה: תחזית זו בוצעה על סמך הערכות הנהלת החברה, תוך ביצוע מספר התאמות ושינויים כנדרש 5.2 מקורות הזרמות בעלים נכון ליום 15 ב, בקופת החברה יתרת מזומנים נזילה של כ- 29.6, ועוד מזומן מוגבל בסך של כ על פי ההסדר המוצע, במהלך 2014 יזרימו בעלי המניות לחברה סך של כ- 20 באמצעות הנפקת זכויות תוכנית מימושים תוכנית המימושים מתבססת על מכירת 5 מרכזי קניות בטווח הקרוב, בניה של קניונים נוספים על קרקעות לפיתוח בשנת 2017, וכן הקמה של שלב א' בפרויקט קאסה רדיו ומימושו בשנת מימוש 5 קניונים פעילים הקניונים המיועדים למכירה הם: קורגאון, ריגה, טורון, סוואלקי וקרגוייבץ. מכירת קורגאון נחתמה כאמור בחודש נובמבר 2013, אולם נכון למועד זה אין וודאות לגבי השלמת העסקה. התמורה נטו מקניון ריגה בסך של כ- 18 אמורה להתקבל במהלך שנת הקניון בעל הערך הגדול ביותר הוא הקניון בטורון בפולין, ששוויו נאמד בכ- 98. הקניון אמור להמכר עד סוף שנת 2015, והעודף התזרימי הצפוי במכירה הינו כ עד סוף שנת 2015 צפוי להמכר גם הקניון שבסוואלקי פולין, ולהניב עודף תזרימי של כ- 9. מכירת הקניון בקרגוייבץ מתוכננת לשנת

21 סך התמורה נטו בשנתיים הראשונות, ממימוש נכסים ללא קורגאון, מסתכמת בכ כאמור, כ- 75% מסכום זה, מיועד לפירעון אגרות החוב על חשבון הקרן. הסכום המיועד לפירעון אפוא, הינו כ- 110 המהווים כ- 60% מיתרת החוב הנדחה בגובה 180. על פי ההסדר המוצע, פרעון של מעל ל- 50% מתוך ה"חוב הנדחה" בתוך שנתיים, פירושו דחייה נוספת של שנה ביתרת החוב שטרם נפרע. תוכנית המימושים עד 2018, תזרים נטו H H H H H H H H H H נכס מימוש נטו שנה H H H H H H H H H H H H H Koregaon park Mall Riga Targu Mures Bangalore Palaazo Ducale Leszno Torun Suwalki Iasi Lodz (resi) David House Kielce Hunedoara Belgrade (Mup) Kragujevac Constanta Cina Pireas Timisoara Lodz (mall) Sport Star (Visnjicka) סה "כ Casa Radio Ph I ללא קורגאון כאמור, על פי התוכנית המוצעת, תמורת המימושים נטו בשנתיים הראשונות מסתכמת בכ הסכום המינימאלי של מימושים, הדרוש על מנת שיופעל מנגנון הדחייה של הינו הקמת 3 קניונים ומימושם בשנת 2017 המרכיב השני בתוכנית המימושים, הינו הקמת שלושה מרכזי קניות ומכירתם בשנת מדובר בקניונים בערים טימישוארה שברומניה, לודג' שבפולין, ופרוייקט ווישניצקה בעיר בלגרד שבסרביה. העודף התזרימי צפוי להסתכם בכ- 27.4, 41.9 ו בהתאמה, ובסה"כ בכ- 105 בשנת העודף התזרימי הצפוי של החברה בסוף שנת 2017 הינו כ- 60. יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב על פי ההסדר המוצע, ולהשאיר בידה עודף תזרימי, תלוי מן הסתם ביכולתה להשביח את נכסיה אלו, ולממשם. אולם, גם במידה והחברה לא תממש את שלושת הקניונים בשנת 2017, ותמשיך להחזיק בהם בשנת 2018, העודף התזרימי בסוף שנת 2017 עדיין צפוי להישאר חיובי ולעמוד על כ- 20. כדי לעמוד בהתחייבויותיה בשנת 2018 החברה תהיה חייבת לממש את הקניונים, או לחילופין לממש את שלב א' של פרוייקט קאסה רדיו. 21

22 3. קאסה רדיו קאסה רדיו הינו נכס מפתח עבור החברה. שוויו של הנכס הופחת בכל אחת מהשנים האחרונות. על פי הערכותיו של השמאי קושמן שוויו של הנכס נכון להיום מוערך בכ- 130, מהם כ- 50 עבור שלב א' הקמת קניון, וכ- 80 מיליוני יורו עבור השלבים הבאים הקמת בנייני משרדים ומלון. החברה מתכננת להשלים עד תום שנת 2018 רק את שלב א' ולהמשיך ולהחזיק בזכויות לשלבים הבאים. חוות דעת נובמבר התבססה על תוכנית החברה לפתח את שלב א' בעצמה, בעזרת מימון בנקאי. נכון להיום הנהלת החברה מעריכה, כי בשנים הקרובות לא יהיה קל להשיג מימון בנקאי בסדר גודל של כ- 150 עבור פיתוח הנכס. התוכנית המעודכנת היא, לאתר משקיע פוטנציאלי לרכישת 50% מהנכס, ובהתאם לך העודף הצפוי לחברה עם מימושו של שלב א' בשנת 2018, עומד על כ אחר לגבי שאר המימושים המתוכננים, מדובר בדרך כלל בקרקעות המיועדות לפיתוח, אשר הנהלת החברה מעריכה כי אין כדאיות כלכלית להשקיע בהם בטווח הקרוב. הונח כי קרקעות אלה ימכרו בשווי התואם את הערכות השמאי, ובמועדים סבירים על פי הערכות ההנהלה. 5. בחינת תסריטים על פי התוכנית המוצעת, העודף התזרימי הצפוי לחברה בסוף שנת 2018 עומד על כ במידה ולא יעלה בידי החברה לממש את פרוייקט קאסה רדיו, יהיה עליה לממש עד סוף שנת 2018, לפחות 2 מתוך- 3 הפרויקטים המתוכננים לשנת 2017: טימישוארה, לודג' ו- וישניצקה. במידה וכל ארבעת הפרויקטים הנ"ל לא יניבו לחברה תזרים חיובי כלשהו, צפוי לה גרעון תזרימי של כ- 50 במחצית שנת במידה ובנייתם של הקניונים אכן תושלם במועד המתוכנן, אולם הם לא ימכרו, וימשיכו להיות מוחזקים בידי החברה, הכנסות החברה מהשכרת הקניונים תקזז באופן חלקי את הגרעון הנ"ל. במקרה כזה, הגרעון התזרימי בסוף שנת 2018 צפוי לעמוד על כ- 10 עד 20. בתסריט כזה, סביר שהחברה תוכל לגשר על הגרעון התזרימי הנ"ל באמצעות הלוואה בנקאית, שכן בשלב זה, רובה של הקרן יוחזר לבעלי אגרות החוב, ורמת המינוף של החברה תרד משמעותית. לסיכום, תוכנית המימושים הנ"ל מאפשרת לחברה מרחב פעולה וגמישות, וסביר שהיא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לבעלי אגרות החוב על פי ההסדר המוצע. יחד עם זאת, תוכנית המימושים המוצגת כאן, והנחות היסוד שבסיסה, מהווים תנאי קריטי להצלחת ההסדר וליכולתה של החברה לעמוד בתשלומים לבעלי אגרות החוב על פי ההסדר המוצע. בפרט, המקור היחידי של החברה המאפשר לה לעמוד בתשלומי הקרן בשנת 2018, הינו מימושם של 4 הפרויקטים הנ"ל. 22

23 5.2.3 הכנסות משכירות לחברה הכנסות נטו מהשכרת קניונים בסך של כ- 19 בשנה. בתחזית ההכנסות משכירות נלקחו בחשבון מימוש הנכסים המניבים על פי תכנית המימושים של החברה, בטורון, ריגה, סוואלקי ובקרגוייבץ. כמו כן הונח שהקניונים שעתידים להיבנות בלודז', בטימישוארה ו- ווישניצקה, יוחזקו על ידי החברה לתקופה של כחצי שנה עד שנה וחצי. בנוסף, החל מהמחצית הראשונה של שנת 2015 צפויות הכנסות מעסקת קומבינציה מהנכס בצ'נאי בגובה של כ- 5 בשנה, סכום זה הופחת מסכום של כ- 7 בשנה על פי חוות דעת נובמבר. בסך הכל ההכנסות משכירות צפויות לרדת מכ- 19 בשנת 2014 לכ- 10 בשנת 2018, בעקבות מימוש נכסים. הכנסות צפויות משכירות 2H-18 1H-18 2H-17 1H-17 2H-16 1H-16 2H-15 1H-15 2H-14 2Q Suwalki Zgorzelec Riga (50%) Liberec Torun Kragujevac Koregaon Park Timisoara Visnjicka Lodz Cina Chennai סה "כ ההכנסות ברבעון השני של שנת 2014 בקורגאון פארק כוללות סכום חד פעמי של כ- 2.4 מכספי הביטוח בגין אובדן הכנסות שנגרם בשריפה. בנוסף, הונח כי יתרות הזכות שבקופת המזומנים של החברה, מניבות תשואה בשיעור שנתי של כ- 1%. 23

24 5.3 שימושים תשלום לבעלי אגרות החוב תאור מפורט של התשלום לבעלי אגרות החוב מופיע בפרק 6 לחוות דעת זו. בקצרה: יתרת החוב ל- 30 ביוני 2013 הינה כ- 201, ובתוספת ריבית שנצברה עד לתום שנת 2013 הינה כ נכון להיום, יתרת הפתיחה המצרפית ל- 3 הסדרות מסתכמת בכ- 201, עם השלמת ההסדר תשלם החברה ריבית של 10.5 מיליון יורו על חשבון ריבית לשנת במהלך השנים 2014 עד 2017, תפרע החברה את יתרת הקרן באמצעות העודפים שיתקבלו ממימוש הנכסים, ובשיעור של 75% מעודפים אלו. במחצית השנייה של שנת 2017 תשלם החברה לאגרת חוב מסדרה א' את התשלום שאינו נדחה בסך של כ מילוני יורו. במידה ותוכנית המימושים תתקיים על פי הנחות היסוד, החברה תפרע את מלוא חובה לבעלי אגרות החוב במחצית הראשונה של שנת לוח סילוקין חדש - מצרפי של כל הסדרות, על פי הצעת ההסדר ותוכנית המימושים 1H H H H H H H H H H יתרת פתיחה תשלום ריבית תשלומים ממימושים ע"ח הקרן יתרת ביניים תשלומים מקוריים יתרת סגירה סה"כ תשלומי קרן סה"כ תשלומי קרן וריבית בסך הכל החברה תשלם לבעלי אגרות החוב כ- 245 מילוני יורו, מהם כ- 201 בגין קרן, וכ- 44 בגין ריבית. 24

25 5.3.2 תשלום לבנקים בהתאם להנחות המימושים לעיל, יתרת התשלומים לבנקים עבור קרן וריבית מסתכמת בכ- 11 בשנת 2014, ולאחר מכן התשלום השנתי לבנקים בגין קרן וריבית מצטמצם לכ- 3 בשנה. תשלומים צפויים לבנקים H H H H H H H H H H Liberec Kragujevac Zgorzelec Koregaon Park Riga 50% Torun Suwalki Cina Timisoara Visnjicka Lodz Valley View סה"כ קרן סה"כ ריבית תשלומים לבנקים קרן ריבית קרן ריבית קרן ריבית קרן ריבית קרן ריבית קרן ריבית קרן ריבית קרן ריבית קרן ריבית קרן ריבית קרן ריבית קרן ריבית 25

26 5.3.3 הנהלה וכלליות בשנים הסתכמו הוצאות ההנהלה וכלליות בסך של כ- 16 (כולל רישום חשבונאי של הוצאה שאינה תזרימית בגין מענק אופציות לעובדים). עד שנת 2013 צומצמו הוצאות אלו לכ- 9.5 בשנה. על פי תוכנית נובמבר הוצאות ההנהלה והכלליות הצפויות לשנים הבאות נאמדות בכ- 9 בשנה. בתוכנית הנוכחית החברה צמצמה את הסכום הנ"ל ל- 7 בשנה. פלאזה סנטרס, הוצאות הנהלה וכלליות אלפי יורו , , , , , ,317 1,077 1, ,661 1,086 3, , ,543 1,007 4,478 1,233 1, שכר ונלוות פחת והפחתות שירותים מקצועיים נסיעות שכ"ד ומשרדיות אחר 9,435-26% 12,749-22% 16,421 7% 15,281-8% סה"כ הנהלה וכלליות 16,653 שינוי השקעות חדשות בכוונת החברה, להשקיע את יתרת המזומנים הפנויה שתיווצר ממימוש הנכסים ושלא תשולם למחזיקי האג"ח בכפוף לתנאים בהסדר החוב, בפיתוח הקרקעות שברשותה, ובעיקר בנכסים בבלגרד, סרביה, נכס בלודג', פולין ונכס בטימישוארה, רומניה. בנוסף, דרושה השקעה של עשרות בנכס המרכזי קאסה רדיו שברומניה. החברה בוחנת בין השאר את האפשרות להכניס שותף שישקיע בפרויקט. 2H השקעות הון עצמי H-15 2H-14 1H Torun Riga 0.5 Cina 0.5 Valley View Suwalki Zgorzelec 0.1 Kragujevac 0.1 Liberec Sport Star (Visnjicka) Timisoara 5.0 Lodz (mall) Equity Investments 26

27 פרק 6: התמורה לבעלי אגרות החוב 6.1 אגרות החוב החדשות דחיית חובות על פי ההסדר המוצע, כל תשלומי הקרן של שלוש הסדרות הצפויים ב- 3 השנים הקרובות יידחו ב- 3 שנים, מיום אישור ההסדר, באופן פרופורציוני, להלן: "החוב הנדחה". החוב הנדחה מסתכם בכ מילוני יורו. שני התשלומים האחרונים של אג"ח מסדרה א' לא ידחו, וישולמו במועדם המקורי, בחודשים דצמבר 2016 ודצמבר החוב שאינו נדחה מסתכם בכ- 25 מיליוני יורו. במהלך התקופה, בכל פעם שחברה תממש נכס, 75% מתזרים המימוש נטו, יועבר לבעלי אגרות החוב על חשבון הקטנת יתרת הקרן. במידה שהחברה תפרע לבעלי אגרות החוב, בתוך שנתיים מאישור ההסדר, מעל ל- 50% מהחוב הנדחה, קרי מעל ל- 90, מועדי התשלומים שיוותרו, ידחו בשנה אחת נוספת. כדי לעמוד בתנאי זה על החברה לממש נכסים בסך של 120 (תמורה נטו) בתוך שנתיים. תאריך 18/11/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2017 חוב נדחה חוב שאיננו נדחה סה"כ תרשים המתאר את דחיית התשלומים על פי ההסדר המוצע הנחה: אישור ההסדר ביום 30 ביוני 2014 מועד תשלומים מקורי סה"כ פולני ב א דחייה נוספת דחייה מועד תשלומים מקורי תאריך פולני ב א פולני ב א פולני ב א פ 1 18/11/2013 א 1 31/12/2013 מועד אישור ההסדר מועד אישור ההסדר ב 1 30/06/2014 א 2 31/12/2014 ב 2 30/06/2015 א 3 31/12/ /06/2016 א 4 א 4 31/12/2016 פ 1 ב 1 א 1 30/06/2017 א 4 א 5 א 5 31/12/2017 פ 1 ב 1 א 1 ב 2 א 2 30/06/2018 א 5 31/12/2018 ב 2 א 2 א 3 30/06/ /12/2019 א 3 30/06/2020 תשלום מספר 2 של סדרה א א 2 מקרא: חוב נדחה אדום חוב שאיננו נדחה כחול פיצוי בריבית החל מינואר 2014 תתווסף ריבית שנתית בשיעור של 1.5% לכל סדרה, ליתרת הקרן. תשלומי הריבית שהיו אמורים להיות משולמים בסוף שנת 2013, יתווספו ליתרת הקרן הבלתי מסולקת. החל מינואר 2014, ולאחר השלמת הליך הסדר החוב, תשלומי הריבית ישולמו כסדרם. בנוסף, במועד השלמת ההסדר החברה תשלם למחזיקי האג"ח סך של 10.5 על חשבון ריבית לשנת

28 6.2 שווי הסדרות שיעור היוון כדי לחשב את שווי התזרים החדש המהוון יש לקבוע מהו שיעור ההיוון הראוי. מכיוון שהחברה נמצאת במצב של קושי תזרימי, ערב כניסת החברה להליכי הסדר חוב, אגרות החוב נסחרו במחירים המשקפים תשואה של כ- 30% עבור אג"ח א' וכ- 50% עבור אג"ח ב'. אפשר להניח שהתשואה הגלומה באג"ח מסדרה א' בגובה 30% מהווה רף עליון לשיעור ההיוון הראוי לאחר ההסדר. שימוש במודל WACC המשקלל את סיכון ההון עם סיכון החוב על פי שיעורי התשואה בהם נסחרות אגרות החוב של החברה, עלול להוביל לתוצאה מוטה כלפי מעלה, ולכן, לדעתי, איננו רלבנטי למקרה זה. לחילופין, ניתן להשתמש בסיכון החוב הענפי, שייגזר מתשואה ממוצעת של אגרות חוב של חברות בענף המגלמות, לכאורה, סיכון דומה לזה של החברה. לדעתי קיים קושי בקבלת מדגם מייצג כאמור, שיישקף נכונה את מרכיב הסיכון של החברה, כך שגם שימוש בשיעור תשואה ענפי, גם הוא עלול להוביל לתוצאה שגויה והפעם בהטיה כלפי מטה ולכן גם הוא איננו רלוונטי למקרה זה. לחילופין, ניתן להשתמש במדגם של "שערי ריבית" עבור אג"ח שיקלי.(NR3) המח"מ החדש אחרי מימושים הינו 2.5 לסדרה א' ו- 2.0 לסדרה ב' ולאג"ח הפולני. על פי מדגם שערי ריבית, התשואה על החוב, למח"מ זה הינה 29% ו- 25% בהתאמה. שיעור ההיוון אמור לשקף את רמת הסיכון עבור בעלי אגרות החוב. לאחר ההסדר, אגרות החוב תסחרנה בבורסה בתל אביב, בתשואות שיקבעו על ידי כוחות השוק, שאמורות לשקף את הסיכון הגלום עבור בעלי אגרות החוב לאחר ההסדר. יש להניח שלאחר ההסדר רמת הסיכון של אגרות החוב תרד. להערכתי, שיעור היוון בטווח של 15% עד 25% ייחשב כסביר. בחוות דעת זו, לצורך גילום הסיכון, השתמשתי בשיעור היוון של 20%. 28

29 6.2.2 סדרה א נכון לחודש יוני 2013, יתרת קרן סדרה א' עמדה על כ ועמדה לפירעון ב- 5 תשלומים שנתיים של כ מיליוני יורו כל אחד החל מ- 31 בדצמבר 2013 ועד ל- 31 בדצמבר 2017, בתוספת ריבית שנתית של 4.5% צמודה למדד המחירים לצרכן. יתרת החוב נכון ל- 31 בדצמבר 2013 בתוספת הריבית שנצברה הינה כ- 63. שלושת תשלומי הקרן הראשונים, יידחו ב- 3 שנים מיום ההסדר. בהנחה שההסדר יצא לפועל ב- 30 ביוני 2014, התשלומים יידחו ל 30 ביוני , ו שני התשלומים האחרונים לא ידחו ויפרעו במועדם המקורי בחודשים דצמבר 2016 ו החל מה- 1 בינואר 2014 יישא החוב ריבית של 6%. בסך הכל ישולמו לבעלי אגרות החוב מסדרה א' תשלומי קרן וריבית בסכום מצטבר של כ השווי המהוון של סך התשלומים תחת הנחת שיעור היוון של 20% הינו סדרה א' לוח סילוקין חדש תסריט ללא מימושים בכלל 1H-20 2H-19 1H-19 2H-18 1H-18 2H-17 1H-17 2H-16 1H-16 2H-15 1H-15 2H-14 1H-14 2H-13 סה"כ אגח א יתרת פתיחה תשלומי ריבית תשלום ריבית מובטח תשלומים ממימושים ע"ח הקרן יתרת ביניים תשלומים מקוריים דחויים יתרת סגירה סה"כ תשלומי קרן סה"כ תשלומי קרן וריבית שנים להיוון תזרים מהוון בהתאם לתוכנית המימושים של החברה, יוקדמו תשלומי הקרן. על פי תסריט זה בסך הכל ישולמו לבעלי אגרות החוב מסדרה א' תשלומי קרן וריבית בסכום מצטבר של כ השווי המהוון של סך התשלומים תחת הנחת שיעור היוון של 20% הינו סדרה א' לוח סילוקין חדש על פי תוכנית המימושים של החברה 1H-20 2H-19 1H-19 2H-18 1H-18 2H-17 1H-17 2H-16 1H-16 2H-15 1H-15 2H-14 1H-14 2H-13 סה"כ אגח א יתרת פתיחה תשלומי ריבית תשלום ריבית מובטח תשלומים ממימושים ע"ח הקרן יתרת ביניים תשלומים מקוריים דחויים יתרת סגירה סה"כ תשלומי קרן סה"כ תשלומי קרן וריבית שנים להיוון תזרים מהוון 29

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 פלאזה סנטרס אן.וי. מצגת החברה ארגון מחדש של החוב נובמבר 213 הצהרה המידע המופיע במצגת זו כפוף להערות הכלליות שלהלן ולגורמי הסיכון כמפורט בסופה. 2 מצגת זו איננה מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ו/או להקצאת ניירות

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 פלאזה סנטרס אן.וי. מצגת אסיפת מחזיקי אגרות חוב פברואר 214 הצהרה המידע המופיע במצגת זו כפוף להערות הכלליות שלהלן ולגורמי הסיכון כמפורט בסופה. 2 מצגת זו איננה מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ו/או להקצאת ניירות

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102

אביב ארלון בעמ דוח תקופתי לשנת 4102 אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102 ב) דו"ח תקופתי לשנת 4102 תוכן העניינים תיאור עסקי החברה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דוחות כספיים ליום 10 בדצמבר 4102 פרטים נוספים על החברה שאלון ממשל תאגידי

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publ

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) (Matomy) is pleased to announce the publ January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publication of a presentation with updated key features

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

מרכזי קניות דוד גבאי מיכה גולדברג ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפ

מרכזי קניות דוד גבאי מיכה גולדברג ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפ מרכזי קניות דוד גבאי 03-7132041 David.Gubbay@xnes.co.il מיכה גולדברג 03-7533100 Micha.Goldberg@xnes.co.il 26.6.2056 ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפה לחברות ממונפות: קנייה למליסרון וביג; ת. שוק לעזריאלי

קרא עוד

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה Retail Parks בגרמניה יזם ה Condo המוביל בדיסלדורף נובמבר 2015 הבהרה משפטית מטרת מצגת זו היא להציג את

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

)m-882 / 04( תוכן העניינים עמוד תרשים הסבר - סקיצה מבנה משפטי - שותפות בכינוס מבוא כללי מעמ

)m-882 / 04( תוכן העניינים עמוד תרשים הסבר - סקיצה מבנה משפטי - שותפות בכינוס מבוא כללי מעמ )m-882 / 04( תוכן העניינים עמוד 1 2-4 5-7 8 9-13 14 15-21 21 22 23 23 24-25 25-26 26-32 33 תרשים הסבר - סקיצה מבנה משפטי - שותפות בכינוס מבוא כללי מעמדו וסמכויותיו של הכונס "פרקטיקה" - היבטים בכינוס נכסים

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

השתלמות עומק מיסוי מקרקעין שיעור עו"ד זיו שרון איגוד מקרקעין איגוד מקרקעין מתחיל בשנת 33, כל השינויים נעשו ברשם החברות וזה המשמעות של איגוד

השתלמות עומק מיסוי מקרקעין שיעור עוד זיו שרון איגוד מקרקעין איגוד מקרקעין מתחיל בשנת 33, כל השינויים נעשו ברשם החברות וזה המשמעות של איגוד שיעור 3 11.91.92 עו"ד זיו שרון איגוד מקרקעין איגוד מקרקעין מתחיל בשנת 33, כל השינויים נעשו ברשם החברות וזה המשמעות של איגודי מקרקעין. המטרה למנוע העברת מקרקעין בדרך כזו או אחרת. נושא איגודי מקרקעין מתחלק

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

1 דוח תקופתי לשנת 2017 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן: "החברה"( מספר חברה ברשם החברות: כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: פ

1 דוח תקופתי לשנת 2017 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בעמ )להלן: החברה( מספר חברה ברשם החברות: כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: פ דוח תקופתי לשנת 207 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן: "החברה"( מספר חברה ברשם החברות: 5056088 כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: 035393586 פקסמיליה: 035393523 כתובת הדואר האלקטרוני: infopro@africaisrael.com

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי ישפרו פלאנט באר שבע אוגוסט 2016 רח אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח' אבן גבירול 192, תלאביב 62032, טל. 035441412, פקס.

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד