לוחות 7 זט 7 ן* 1?17 "ם רשימת הלוחות כספימ א. 120 המזומנים במחזור והנכסים לכיסוי 122 אמצעי התשלום 123 המטבע במחזור לפי הערך הנכסים וההתחייבויות של בנק

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "לוחות 7 זט 7 ן* 1?17 "ם רשימת הלוחות כספימ א. 120 המזומנים במחזור והנכסים לכיסוי 122 אמצעי התשלום 123 המטבע במחזור לפי הערך הנכסים וההתחייבויות של בנק"

תמליל

1 לוחות 7 זט 7 ן* 1?17 "ם רשימת הלוחות כספימ א. 120 המזומנים במחזור והנכסים לכיסוי 122 אמצעי התשלום 123 המטבע במחזור לפי הערך הנכסים וההתחייבויות של בנק ישראל 124 נכסים 126 התחייבויות הנכסים וההתחייבויות של הבנקים 128 נכסים 0 התחייבויות הנכסים וההתחייבויות של האגודות השיתופיות לאשראי 2 נכסים 4 התחייבויות 6 האשראי שניתן עלידי המוסדות הבנקאיים האשראי לפי ענף הייעוד 8 (אינו כולל אשראי שניתן מתוך פקדונות הממשלה ועלידי בנק החקלאות לישראל בע"מ) האשראי לפי ענף הייעוד 9 (כולל אשראי שניתן מתוך פקדונות הממשלה ועלידי בנק החקלאות לישראל בע"מ) 140 האשראי לפי גודל ההלוואה 142 מהירות המחזור של הפקדונות בבנקים ב. סדרות אחרות 143 האוכלוסיה 143 ממוצע יומי של דורשי עבודה 143 מדד המחירים לצרכן 144 מדד מחירי ניירות ערך לפי השערים בבורסה בתלאביב 14 היבוא לפי הייעוד הכלכלי 146 היצוא לפי סחורות עיקריות 147 המאזן המסחרי

2 א. כספים" המזומניפ במחזור והנכסים לכיסוי, 1962 עד םפטמכר 1963 י א ל פ י ל " י > מזומנים במחזור הנכסים לכיסוי התאריך שטרי בנק מעות סך הכל זהב יתרות מטבע חוץ מקרקעין שטרי אוצר יי שטרי חוב ושטרי חליפין במטבע חוץ יום 1962 חודש 73,00 37,22 22,48 7,30 411,60 8,81 402, ,00 73,00 73,00 73,00 69,400 27,22 17,22 7,22 23, , ,36 233, ,317 76,976 92, , ,240 4, ,26 432, ,96 417,023 8,872 8,902 8,932 8,968 8, , , ,42 418, , ,400 69,400 69,400 69, , ,222 24,62 248, , , , ,474 9,011 9,043 9,062 9, , , , , ,400 69,400 69,400 69,400 69,400 21,733 2,78 27,92 249,44 243, , ,46 40, ,12 436,129 9,146 9,168 9,196 9,222 9,217 43, , , , , ,400 69,400 69,400 69,400 27,008 29,397 28, ,1 449,714 42,104 41, ,861 9,221 9,232 9,4 9, , , ,0 429, נובמבר 69,400 69,400 69,400 69, , , , ,684 43,78 47,71 4, ,391 9,434 9,438 9,38 9,00 444, ,3 446, , ,400 69,400 69,400 69,400 69, ,63 29,08 264,707 28, ,30 123, , , , , ,177 42,00 47,249 41,17 442,072 9,439 9,490 9,21 9,4 9,63 430, ,60 447, , , ינואר הערל?: ההפרשי! בסיגים נובעים מעיגול המפרים.. כולל 4.1 מיליון ל''י התחייבויות לביםוי המעות במחזור. 120

3 המזומנים במחזור והנכסים לכיסוי, 1962 עד 1963 (המשל) (אלפי ל " י) נ?זומנים במחזור הנכסים לכיסוי התאריך שטרי בנק מעות סך הכל זהב יתרות מטבע חוץ שטרי שטרי מקרקעין אוצר. שטרי חוב ושטרי חליפין במטבע חוץ יום 1962 חודש 69,400 69,400 69,400 69, , , ,24 277, , , , , , ,7 472, ,86 9,679 9,661 9,700 9,717 40,782 44,9 463, , ,400 69,400 69,400 69, ,84 310,963 3, , , , 123, 123, 496,386 03,498 06, ,96 9,749 9,807 9,849 9,89 486, , ,41 488, ,400 69,400 69,400 69, , ,248 33,19 318, , 123, 123, 123, 22,344 36,783 27,730 11,16 9,929 9,969 10,08 10,088 12,41 26,814 17,64 01, , ,34 408, ,349 40, , , 123, 123, 123, 126,320 1,880 31,8 34,484 28,918 20,431 10,119 10,17 10,10 10,322 10,337 0,761 21,401 24,333 18,96 10, , ,69 40, , ,384 3,966,240 6,938 37,612 40,62 40,733 27,98 10,368 10,386 10,411 10,40 27,244 30,238 30,322 17, , , , , ,97 8,633 9, , ,390,048 4,342 46,8 48,386 39,979 37,644 10,426 10,496 10,11 10,34 10,2 34,916 3,642 37,87 29,44 27, ,26 397, ,9 381,03 1,163 18,46 18,46 18,46 4,428,884 1,460 39,82 10,94 10,647 10,689 10,716 43,834 4,237 40,771 28, ,40 402,98 414,744 18,46 18,46 18,46 3,086 61,32 73,291 10,76 10,774 12,23 42,330 0,78 61, הערה: ההפרשים בסיכום נובעים סעינול המפפרים. כולל 4.1 מיליון ל"י התחייבויות לכיםוי המעוות במחזור. 121

4 (סוף כל חודש) החודש אמצעי התשלום, נוגמגר 1960 עד 1963 שטרי בנק ומעות מזומנים (מיל במחזור בניכוי : מזומנים בקופות הבנקים והאגודות השיתופיות לאשראי ל") סך כל המזומנים חשבונות יי עו"ש ופיקדונות לפי דרישה סך כל אמצעי התשלום נובמבר , , , ינואר נובמבר ,00.7 1, ,088. 1, ,9.9 1, , , , , , ,1 3, ינואר נובמבר 1, , , , ,484. 1,12.2 1, , , , ינואר הערה: ההפרשים בסיכום נובעים מעיגול הםםפרים.. כולל יתרות המוחזקות בשביל חברות עזר ובשביל זכאים שונים : ופיקדונות והמחאות העומדים לפירעוז. אינו כולל פי?דונות עובר ושב של הממשלה. 122

5 1963 טסוגוא רע 1961 רבמצד,ףועה יפל רוזחמכ עבטמה (יל יפלא) (שווח לכ ףוס) קנב ירטש (י"ל: ךרעה) ךרעה) תועמ (תורוגאב לכ ךס שדוחה לכה ךס ןורכיז עבטמ ףסכ תועמו לכה ךס תועמ ריינ עבטמה רוזחמב רבמצד ,423 8,882 23, ,21 129,37 34, ,984 2,214 1,479 2,09 8, ,620 ראוני ,494 9,183 22, ,828 1,704 37, , ,09 8, ,997 ראורבפ 2,619 9/34 22,70 192,749 6,00 363, ,036 2,399 1,31 1,407 8, סראמ 2,616 9,493 22, , , , ,043 2,444 1,6 1,407 8, ,897 לירפא 2,703 9,804 22, ,219 10, , ,09 2,3 1,8 1,470 8, ,1 יאמ 2,83 9,40 21, ,191 17,01 382, ,04 2,42 1,92 1,483 8, ,77 ינוי 2,623 9,482 21, , ,6 390, ,04 2,603 1,614 1,483 8, ,362 ילוי 2,66 9,600 21,232 19, , , ,028 2,660 1,629 1,483 8, ,106 טסוגוא 2,676 9,3 21/ , ,76 407, ,033 2,73 1,69 1,483 8, ,998 רבמטפס 2,782 10,064 21, ,33 190, , ,033 2'81 1,677 1,483 9, ,990 רבוטקוא 2,771 9,908 21, ,073 19, , ,023 2,9 1,69 1,477 9, ,129 רבמבונ 2,42 9,742 20, , , , ,98 2,94 1,71 1,629 9, ,292 רבמצד 2,663 9,606 19, , ,70 421, ,921 2,9 1,701 1,781 9, ,163 ראוני ,71 9,937 19, ,16 210, , ,929 3,00 1,730 1,781 9, ,679 ראורבפ 2,816 10,183 20, , ,86 464, ,940 3,100 1,79 1,781 9, ,714 סראמ 2,92 10,488 20,6 211, , , ,93 3,204 1,787 1,782 9, ,98 לירפא 3,033 10,722 20,37 212,962 26,037 03, ,97 3,30 1,818 1,832 9,990 92,374 יאמ 2,932 10,40 19, , ,838 09, ,972 3,361 1,82 1,983 10, ,02 ינוי 2,929 10,49 19,82 206, ,247 18, ,976 3,39 1,876 1,983 10, ,288 ילוי 2,91 10,42 19,83 206, ,38 27, ,982 3,47 1,914 1,983 10, ,644 טסגוא CO 2,99 10,71 19,23 203, ,11 27, '996 3,7 1,99 1,983 10, ,442 CM.םירפסמה 'וניעמ םיעבונ םוכיסב םישרפהה ;הרעה י>

6 ,לארשי קנב לש תויובייחתההו מיפגנה יפלא) מימגנ (שדוח לכ ףוס) עבטמו בהז fin תונובשח םיפטוש הלשממ הלשממ תויובייחתה שדוחה ij LJ <3 \1י _ 3 si ~j j tr j n.x.'* '4.H ii /j רבמצד ,24 372,349 4,46 8,884 1,080 16, ,67 170,668 ראוני ,24 380,016 3,988 6, , ,67 170,668 ראורבפ 11,24 393,63 4,328 4, , , ,668 םראמ 11,24 428,234 7,14 146, ,243 לירפא 11,24 44,914 7,30 28,023 10, , ,243 יאמ 11,24 49,93 8,690 23,227 10, , ,243 ינוי 11,24 473,460 9,424 23,672 3,240 9,74 146, ,243 ילוי 11,76 468,061 8,22 27,00 2,880 9, , ,243 טסוגוא 14, ,42 7,23 44,921 2,20 8,60 146, ,243 רבמטפס 17, ,174 6,186 28,928 2,160 22, , ,077 רבוטקוא 22, ,701,238 33,112 1,800 20,84 146, ,077 רבמבונ 27,068 42,462 4,906 37,06 1,440 27, , ,077 רבמצד 29, ,781 4,929 3,384 1,080 1, , ,077 ראוני , ,84 3,372 36, , , ,077 ראורבפ 78, ,782 4,202 32, ,40 146, ,677 סראמ 78, ,238,28 146,667 92,400 לירפא 78,667 1,032,036 6,48 90, ,667 92,400 יאמ 78,667 1,072,726 8,9 96, ,62 92,400 ינוי 78,667 1,089,46 12,27 108, ,62 92,400 ילוי 9,726 1,089,904 14, , ,62 92,400 טסוגוא 142,07 1,08,091 17, ,8 146,340 92,400 רבמטפס 142,07 1,067,036 17,7 92,47 146,190 92,400 רבוטקוא 142,07 1,07,470 14, ,039 14,690 92,400 רבמבונ 142,07 1,087,429 18,103 87,043 7,44 92,400 רבמצד 141,892 1,116,971 17,74 46,466 7,91 146,09 92,400 ראוני ,892 1,2,402 19,306 3,234 43,469 7, ,9 92,400 ראורבפ 141,892 1,299,002 17,724 36,98 36,111 7,18 6,094 92,400 סראמ 141,88 1,404,633 21,263 43,070 14,994 92,400 לירפא 141,88 1,493,714 21,831 42,170 48, ,44 92,400 יאמ 14,070 1,493,271 24,020 42,66 48,07 146,642 70,900 ינוי 17,383 1,47,89 24,087 41,80 63,032 60,000 14,342 8,900 ילוי 171,798 1,40,40 23,14 40,904 42, , ,642 61,400 טסוגוא 177,297 1,373,491 22,042 40,9 36,06 108, ,376 70,

7 * 1960 עד 1963 ל"י) מועד ארוכות נכיוןמשנה חשבונות מקבילים cs J x M.3 n y D J S S s _1 >3 : ^3 33 *3 X/ U <3? Uf _, >J* VS _j CS _1 3 _f >4 X U rj H K J 3 >3 n o LJ ^^ 1,4 X _i v: c ct ב =1 Jj c: _. 1,08, ,76 48,36 4,392 37,300 41,964 1, ,089,8 1,106,019 1,123,344 1,193,68 1,210,946 1,246,07 1,22,760 1,170,08 1,1,972 1,179,864 1,208,999 1,199,034 1,118 2,067 2,919 3,370 4,732,488 6,837 9,166 10,983 12,8, ,76 21,76 17,0 12,687 12,682 12,688 12,478 12,478 12,487 12,493 12,494 11,661 47,783,763 7,11 1,020 3,183,869 4,864 2,26 3,487 4,86 61,866 1,909,609 4,0,838 7, , , ,962 7, ,67 16,14 18,226 16,601 37,681 28,732.44,894 62,311 70,8 84,684 68,61 30,949 4,309 44,649 1,940 1,669 1,049 2,488 2,074 0,17 48,491 49,748 49,111 48,817 3,93 11,039 10,061 12,01 9,274 7,027 6,226 6,34 8,427 10,096 12,027 11,877,42 4/ ,237,06 1,714,900 1,630,26 1,812,927 1,862,246 1,914,667 1,918,80 1,969,616 1,976,89 2,022,897 2,029,93 2,016,802 1,361 2,291,219 6,774 7,473 11,407,094 14,173 19,162 21, 22, ,148 31,864 0,921 62,438 63,333 72,01 7,3 68,64 67,493 62,76 69,3 62,297 46,160 81,240 81,012 82,370 79,64 83,989 76,237 79,062 82,007 84,821 79,29 79, ,12 123, , , , ,2 6,089 14, , ,79 18, ,93 60,116 96,921 97,277 83,69 83,608 73,762 70,078 82,029 80,344 94,84 99,62 100,129,20 11,737 2, ,89 1,426 4,008 4,73 7,49 2,126,833 2,199,321 2,291,94 2,431,06 2,449,903 2,06,012 2,492,68 2,460,723 1,63 2,729 10,739,644 16,799 22,778 27/646 31,174 89, , ,636 11, , , , ,229 87,6 79,69 87,822 84,774 91,03 88,786 94,660 94, ,32 176, , , , , , ,04 4,292 47,97 38,984 26,10 31,912 24,368 32,24 26,6 9,128,091 14,268 1,829 19,811 19,491 22,98 23,002 12

8 ,לארשי קנכ לש תויוכייחתחהו םימכגה פלא) יוגייחתה תו (שדוח לכ ףוס) תונודקפ םייאקנב תודסומ הלשממה תונודקפ שדוחה El x/ _j 3Et ll 3 11 >3 * t< Ty ינ בג 1 cr T gh 1 9 vr Q < רבמצד , ,336 96, , ,184 28,818 ראוני , ,70 96,46 182,277 1,121 24,439 30,899 ראורבפ 339,24 7,977 98, ,24 1,249 23,9 32,780 סראמ 363, ,361 92, ,088 1,341 3,610 3,148 לירפא 3, ,083 98,06 198,388 1,420 23,27 60,316 יאמ 36, , ,73 19,906 1,497 19,744 62,60 ינוי 363,901 14,996 10,33 194,48 1,386 18,382 69,4 ילוי 368,80 8,671 94,33 198,347 1,38 17,482 7,71 טסוגוא 370,82 6,992 8,48 209,714 1,379 22,73 6,12 רבמטפס 379,044 4,892 7,88 217,680 1,22 20,367 4,031 רבוטקוא 374,26 2,701 71, ,826 1,239 29,60,729 רבמבונ 373, ,910 70,33 237,972 1,172 28,706 9,66 רבמצד 363,620 16,17 74, ,888 1,278 28,300 73,678 ראוני , ,982 73,82 2,873 1,07 29, ,4 ראורבפ 371, ,884 69, ,479 1,170 33, ,23 סראמ 376, ,216 83,30 43,067 1,16 2,19 211,342 לירפא 391,1 191, ,40 464,142 1,160 76, ,882 יאמ 390,77 201,482 11, ,68 1,26 79,92 292,628 ינוי 399, ,966 12,10 48,408 1,422 78,29 289,473 ילוי 409, ,333 2, ,179 1,7 70,121 29,140 טסוגוא 41, ,38,400 02,979 1,41 67,6 298,002 רבמטפס 440,990 1,92 142,60 11,221 1,64 69, ,301 רבוטקוא 436, , ,80 24,10 1,04 74,978 27,7 רבמבונ 438, ,018 11,200 32,118 1,478 78,17 24,221 רבמצד 431,164 21,99 149,000 46,74 1,486 7,48 249,229 ראוני , ,1 163,10 47,371 1,427 6, ,91 ראורבפ 473, ,73 177,42 3,63 1,444 67,08 318,439 םראמ 03,98 217, ,02 73,499 1,717 73, ,240 לירפא, , ,07 89,44 2,071 7,337 38X68 יאמ 20,02 249, ,37 604,739 1,86 76, ,23 ינוי 29, , ,17 604,680 1,929 77,968 31,61 ילוי 37, ,67 240,22 606,214 1,81 84,2 33,862 טסוגוא 38, ,2 247,62 9,467 1,918 8, ,260.ראודה קנבו תועקשהל םיקנב תונודקפ ללוכ.ץראל ץוחמ םיקנב לש תונודקפ םנ ללוכ 1961 יאמ דע 1960 טסונוא םישדוחב 126

9 1963 טפוגוא דע 1960 רבמצד ("ל ij 33 n X ;נ רב IJ ji כו " ij ~/ vj 3 X/'. n ij _j םיליבקמ תונובשח נ3* >3 33 3y33 d ^J* 3 Q tj D Uf CM n 3 ij LJ 1 g ^* Ij _1 J r x/ T/ _1 3c n Of X V3 37,300 4,392 48,36 21, '08>02 37,681,609 47,783 21,76 1,02 1,089,8 28,732 4,0,763 21,76 4,182 1,106,019 44,894,838 7,11 17,0 9,991 M 23,344 62,311 7,142 1,020 12,687 11,940 1,193,68 70,8 142,601 3,183 12,682 1,381 1,210,946 84,68 144,062,869 12,688 16,41 1,246,07 68,61 144,962 4,864 12,478 18,466 1,22,760 30,949 7,177 2,26 12,478 22,22 1,170,08 4, ,67 3,487 12,487 2,849 1,1,972 16,14 4,86 12,493 27,698 1,179,864 18,226 61,866 12,494 30,199 1,208,999 16,601 1,909 11, ,199, ,12 46,160 19,148 2,47 1,237,06 123,987 81,240 31, ,493 1,714, ,668 81,012 0,921 9,191 1,630,26 126,237 82,370 62,438,281 1,812, ,2 83,989 72,01 20,760 1,914,667 6,089 76,237 7,3 2,229 1,918,80 127,782 79,64 63,333 17,0 1,862,246 14,287 79,062 68,64 30,023 1,969, ,432 82,007 67,493 33,971 1,976,89 176,79 84,821 62,76 38,67 2,022,897 18,911 79,29 69,3 43,66 2,029,93 193,93 79,277 62,297 1,92 2,016, ,32 87,6 89,079 6,44 2,126, ,161 79,69 108,222 9,64 2,199, ,800 87, ,636 16,874 2,291,94 184,282 84,774 11,049 20,14 2,431,06 198,841 91,03 124,961 24,884 2,449, ,372 88, ,673 32,210 2,06, ,372 94, ,619 40,203 2,492,68 202,04 94, ,230 42,927 2,460,723 9, ,22 7,063 6,082 4, ,149 6,030 4, ,329 6,072 4, ,228,9 4,284 1,044,767,962 1,0 1,016,217 6, ,767, ,26 6, ,87 6,039 1,391 4,602,601 1,394 6,417 4,961 1,34 7,371 4,360 1,343 7,77 4,146 _ 1,341 8,066 3,87 1,320 11,626 3,369 1,08 11,040 1,392 1,391 10, , ,9 <י,627 1,318 1,288 6,733 1,633 10,997 1,88 7,623 1,329,722 1,206 6,376 1,167 7,403 1,096 7,204 1,100 3, ,87 2,292 3,798 1,974 4,071 1,974 3,998 1,873 3,44 1,21 3,32 127

10 נכפים (סוף כל חודש) הנגפים וההתחייכויות של הגנקימ 1 (אלפ יתרות בבנק ישראל יתרות במוסדות בנקאיים מאמצעי מוסדות בנקאיים אשר* מאמצ;. ^ 0 _*. 4 ;" אחרים.. ב: Ig LJ NJ? ZS vr X _j LJ y r! vs 11 g \s~ 9: _j <3 ts J/ o החודש ללקוחות y c; 2,792 0/802 7,71 6,318 6,64 3,430 2,089 6,644 9,638 6,878 61, , , , ,14 2,06 2,14 2,11 2,076 1,666 9, ,421, ,179 10,448 18,992 20,73 22,062 21,920 22, , , , , , , , , , ,029 20,063 21,624 20,416 18,907 f 18, נובמבר,948 6,780 6,26 117, ,30 702,4 1,33 1,367 8, ,32 23,123 24,906 2, , , ,212 20,341 22, ינואר 3,103,934 8,69,71 12,143 12,47 19,770 14,302 8,426 (4, , ,042 0, ,21 3,11 2, , ,0 144,71 143, , , ,928 73,08 762,88 766, , , , , ,037 1,21 1,24 1,4 1,3 217,038 20, , , , , , , ,8 208,791 29,142 34,104 38,00 37,123 36,730 32,60 3,167 32,861 37,202 40,99 43, , ,68 48, ,179 02,979 11,221 24,10 32,118 46,74 217, ,82 267, ,648 28, ,37 243,042 29, , ,63 2, 29,840 27,040 26,8 28,668 27,417 28,17 28,810 27,98 24,31 נ?אי נובמבר '0,0 <,916 19,620 14,028 19,197 1,879 <2' ,23 168, ,3 167, ,773 19, ,67 881, , , , , ,19 91,3 1,267 1,279 1,360 1,322 1,328 1,628 2, , , ,84 188,22 170,34 176,88 183,77 38,43 27,021 24,202 2,216 33,789 33,930 31,088 47,371 3,63 73,499 89,44 604, , , , ,96 389, , , ,783 28,78 29,092 32,496 34,86 31,028 33,104 32, ינואר. כו?ל בנ? החקלאות?ישרא? בע"ם... שטרות שנוכו, אשראי לחברות עזר ולל?וחות אתרים. אשראי מפ?דונות צד שלישי, אשראי מפקדונות מוםדות ציבוריים ומפקדונות קופות נמל והלוואות קונםורציאליות, נטו. 128

11 1963 ילוי דע 1961 טסוגוא (יל רוביצל הלשממה הלשממל יארשא תועקשה תויובייחתה!ו o 3 f >j VJ IJ 2 VS U VS IB ii 3 >3 \r ^s y 9S gg 9 U VJ ^t ll 9S U.3 U ו NT U. i... U 214,84 3,428 2,361 6,731 63,114 12, ,843 6,829 2,18^ ,896 3,644 2,328 4,868 64,209, , ,733 8,380 2,212, ,33 6,79 2,303 4,16 69,000, ,76 186,07,840 2,228, ,627 8,486 2,279 0,810 69,794 14,20 182, ,21 140, , ,012 6,668 2,267 49,169 70,06 14, ,926 21, ,49 Z ,874 7,048 2,2 48,832 70,04 1,92 199,826 22, ,187 2,391, ,909 8,312 3,76 47,169 70,641 20, , ,30 144,08 2,887, ,8 11,319 3,710 48,402 70,3 17, ,38 280,049 12,790 2,99, ,60 11,090 3,688 0,974 69,669 16,384 28, , ,3,297 27,707 12,1 3,689 49,22 70,72 17,04 289,64 311, ,07 3,190, ,498 10,72 3,6 0,809 72,297 18, , ,26 22,63 3,261,831 27,0 10,242 3,63 46,348 8,604 18,61 288,18 331, ,686 3,290, ,490 8,99 3,64 3,018 84,73 18,868 27,92 362, ,299 3,337,22 276,678 6,691 3,60 1,6 86,281 17, , ,234 20,238 3,366,03 276, ,64 3,32 86,729 19,682 27,41 39,00 246,94 3,440, ,167 6,90 10,809 62,692 91,33 20,066 24,370 39,200 23,816 3,27,263 33,863 6,449 10,820 7,6 93,046 21, , ,10 240,946 3,692,418 36,190 4,789 10,810 6,236 96,078 19,196 22,48 432, ,128 3,667,10 36,719,828 10,8 69,989 97,380 21,66 22,4 47,72 182,0 3,726,968 36,369 9,32 10,816 8, ,106 21, , , ,848 3,778,170 34,881 11,078 10,782 60,24 102,20 21,100 23, ,60 243,827 3,919, ,118 41,027 10,767 7, ,09 21, , ,1 228,961 3,969, ,477,282 10,770 7, ,878 24, ,687 06,47 240,44 4,07, ,861 6,293 10,770 3, ,881 24, ,67 2,71 21,488 4,093,037 הווליס תורניא ישכוי?ו יםפעה הוולימה תודועת י*יסם םיסולישהו קנעמה!ומססב םינאוביל.סכסבו סמב סיבייח? תואוולה....ןוחטיבה 129

12 התחייבויות (סוף כל חודש) הנכפימ וההתחייבויות של הבגקימ* (אלפי. * החודש יתרות מוחזקות בשביל מוסדות בנקאיים ושב" עובר נ* פקדונות הציבור לזמן קצוב כנגד ההתחייבויות שהופקדו VS VI 3 VS U VS *3 \y X.JC 3 LJ,146 4,30 8,64 238,72 14,282 78,18 74,608 4, ,420 6,382 7,88 46,68 4,881 9,88 10,090 24,204 26,831 14,91 1,367 78,983 77,643 76,46 63,02 4,88 6,781 27,878 30,164 9,374 4,082 10, , ,934 4,077 נובמבר 26, ,03 44,898 8, , ,371 74,780 4,030 9,634 34,42 178,410 46,10 9, ,904 7,449 71,802 9,84 6, ינואר 27,48 180,483 74,341 9,80 1,21 4,347 0,449 83, , , ,6 6,60 6,426 10,089 11,18 2,21 34,2 2,64 1, 2, , ,77 642,767 24,306 23,949 36,039 39, ,124,82 11,182 2,090 1, ,89 69,80 22,624 42,64 192,277 2,232 10,69 9,849 2, , ,06 26,202 43, ,410 1,717 10,27 73,608 3,496 4, ,318 22,948 42, ,07 4,002 12,14 90,317 2,821 4,37 709,431 20,331 37, ,1 202,7 41,70 44,673,021, , ,62 3,723, , ,66 711,81 72,293 17,603 32,202 3,18 38, ,428 41,388,760 61, ,302 12,76 741,436 33,096 נובמבר 40,02 243,837 34,33 14,40 667,296 14, , ,290 24,172 48, ,688 31,428 16, , ,402 1,602 78,463 29, ינואר 43,736 24,127 31,408 17, ,3 146,406 4, ,478 2,048 41,20 22,276 21,960 24,47 29,709 23,64 19,229 19,366 19,7 20,76 696,37 697, ,298 14, , ,367 3,948 11,66 14, , , ,926 23,764 2,477 36,228 40,983 39,26 44,118 מארם 27, ,808 1,6 14,018 26,431 2, , ,061 14,920 14,2 148,302 18, , ,476 47,712,117 44,62 4,447. כול? בנק החקלאות לישראל בע''מ... פקדונות עובר ושב, סקדונות של חברות עזר והמחאות העומדים לפירעון.... פקדונות צד שלישי, פקדונות מוסדות ציבוריים, קקדונות קופות נמל למתן הלוואות. הלוואות של מוסדות והשתתפות טוםדות אחרים בהלוואות קונסורציאליות, נטו. 0

13 1963 ילוי דע 1961 טסוגוא (יל הלשממה תונובשח תואוולה תונודקפ רבוע בשו. e rj =ג j מ3טג צ 3^} zt םייאקנב תודסוממ fj 3 3 d^ 2 vr ^ J.1 tt =j \J' <3 Zl J JV X n 1j ZJ =1!3 Zi Z/ \J I_J 11 ZJ U "^.r Vi sj IJ \s~ J V , ,234 2,63 1, , , ,843 3,860 2,182,831 1, , ,210 2,08 11,64 112, , ,733 9,87 2,212,672 1, ,71 246,814 2,808,19 120, ,76 186,07 142,173 2,228,944 1,06 46,318! ,664 3,499 14,46 124,11 182, ,21 144,038 2,244, ,64 302,36 3,336 16,27 129, ,926 21,016 4,762 2,388, , ,00 4,04 1, ,81 199,826 22, ,228 2,391, , ,043 4,93 20,77 0, , ,30 11,08 2,887, , ,63 8,066 24,691 2, ,38 280,049 16,006 2,99, , ,984 9,444 28,472 4,193 28, , ,177 3,3, ,69 303,900 9,837 2,214 4,01 289,64 311, ,760 3,190, ,71 304,643 10,361 22,944, , ,26 246,830 3,261, , ,71 9,274 19,82, ,18 331,491 24,37 3,290, ,47 301,606 7,410 18,44 9,18 27,92 362,769 28,94 3,337, , ,314,231 19, , , , ,89 3,366, , ,493 7,101 20,80 141,303 27,41 39,00 27,228 3,440, , ,034 7,681 30, ,3 24,370 39, ,671 3,27, , , ,601 31, , , ,10 267,738 3,692, ,0 390,73,260 9,01 26, ,66 22,48 432, ,070 3,667, , ,406 2,360 12,79 32,439 17,840 22,4 47,72 199,03 3,726, , ,23 1,99 11,876 41, , , , ,709 3,778, , ,837 1,870,06 4, ,092 23, ,60 264,74 3,919, ,197 39, ,16 4, , , ,1 21,7 3,969, , ,344 1,230 11,148 4,66 208,63 237,687 06,47 271,86 4,07, , ,440 1,460 10,281 43,710 2, ,67 2,71 280,006 4,093,037 יממעה הםה תורוקת יציפמל םיםולישהו קנעמה תרנסטב םינאוביל סכמבו סמב םיבייחל תואוולה \m"< תונידקס....לוחטיבה הוולימ תורגיא ישכורלו 1

14 הנגפימ וההתחייבויות של האגודות נכסים (סוף כל חודש) (אלפי החודש יתרות בבנק ישראל יתרות במוסדות בנקאיים נ מאמצעי מוסדות בנקאיים ללקוחות אשראי מאמצעי. ^3 ו. אחרים * מ ב: U n g J :3 ( *4 1/ 3 J <3 V3 U Cf is _3 _j G 7,29 82,21 _ 12 14,291 _ 31, ,614 6,844 83, ,469 32,319 2,748 6,923 83,224 76,991 32,68 2,74 6,677 84,39 12,00 31,987 נובמבר 2,12 7,173 83, ,903 32,866 2,64 6,939 84, ,033 33, ינואר 2,66 8,00 84, ,689 42,221 2,863 9,396 9,48 9,618 8,903 86,331 86, ,766 1,79 17,679 42,242 4,880 49,864 2,448 2,762 2,622 9,70 9,878 88,721 90, ,994 16,724 49,7 0,017 2,624 2,81 10,68 92, ,189 0,18 2,914 10,423 9,733 92,267 90, ,391 18,496 1,9 4,322 3,101 3,162 9,7 87, ,192 1,234 נובמבר 2,38 10,60 84, ,943 6,807 3,09 10,983 86, ,36, ינואר 2,842 9,701 86, ,022 6,979 2,67 10,71 9,931 87,792 8, ,40 20,262 6,6 61,0 2,867 3,16 9,309 8, ,696 64,333 2,918 8,18 7,891 87,730 87, ,708 22,196 61,617 61,06 3,026 3,339. שטרות שנוכו. אשראי לחברות עזר. ללקוחות אחרים. אשראי מפקדונות צר שליש אשראי מסקדונות מוסדות ציבוריים וםסקדונות קופות נםל והלוואות קונםורציאליות, נטו. 2

15 1963 ילוי דע 1961 טסוגוא,יארשאל תויפותישה 0ל רוביגל הלשממל יארשא תועקשה תויובייחתה הלשממה C1 9 zx 3 VJ 9 vi I <3 11 i 0. VJ it \r X _1? vj* y Ei x 2' X U VS LJ _1 n X IJ <3 Ọ # CJ U ZJ \J' U _J 8,904 _,639 4, ,000 19, ,734 8,928,420 4,312 20,9 20,83 200,3 8,830,23 4,194 20,442 22, ,261 8,808 4,997 4,664 22,06 23,87 203,236 8,818 4,636 4,604 22,219 24, ,908 8,731 4,620 4,766 23,891 18, ,316 8,23 4,14 4,780 26,091 19, ,33 9,20 4,62 4,447 26,62 19,97 218,83 9,71 4,194 4,603 27,288 21, ,48 10,08 4,022 4,170 31,111 22,61 238,31 10,303 3,931 4,261 33,809 24, ,683 10,081 3,867 4,347 3,4 26, ,686 9,83 4,012 4,798 37,784 26,688 28,918 9) ,846,190 38,082 29, ,4 9, ,86,631 37,773 30, ,643 9, ,7,470 38,646 29,993 26,168 8, ,646 6,07 3,344 28,079 2,33 8, ,946,981 38,648 21,969 23,080 8, ,787 6,208 39,322 21,972 24,403 8, ,778,921 42,43 22, ,926 8, ,70,87 43,33 22, ,820 8, ,70,700 43,962 23,69 271,406 8, ,72,26 44,76 26, ,98 9, ,606,27 46,829 26, '494 תורניא ישכורלו יממעה הווליםה תודועת יציסמל.םיםולישהו קנעמה תרגסמב םינאוביל.סכמבו סםכ םיבייחל תואוויה.ןוחטיבה הוולים 3

16 התחייבויות (סוף כל חודש) החודש יתרות מוחזקות בשביל מוסדות בנקאיים ושב* עובר הנכפים וההתחייבויות של האגודות (אלפ. 3 ב: פקדונות הציבור קצוב לזמן כנגד ההתחייבויות שהופקדו v: ij / U 3 3 LJ < 1.1 =1 U 3?.U 8,990 1,282 29,706 9,774 73, ,271 9,193 9,8 1,30 1,378 10,381 29,606 29,844 10, ,31 73,109. 4,86 3,9 9,18 1,372 10,641 29, ,248 נובמבר 3,714 9,187 1,33 10,480 30,041 1,246 71,041 4,184 10,19 1,4 10,629 29,342 1,427 72, ינואר 3,939 10,21 10,309 1,772 2,00 18,349 18,389 28,707 28,09 2,268 3,042 72,96 73,68 3,267 3,908 פבר 1 אר 10,46 2,24 19,372 27,912 2,71 78,607 4,44 10,740 2,78 19,736 27,79 2,737 81,989,463 10,64 10,701 2,140 1,878 20,6 20,701 27,306 27,117 2,317 2,20 84,111 8,223,472 4,987 10,803 2,41 21,701 26,889 2,79 87,919 6,367 11,11 10,2 2,44 2,831 23,01 24,80 27,148 26,628 1,822 1,989 86,861 88,612,720,9 8,372 9,187 2,42 2,118 2,28 26,83 2,46 26,268 2,20 2,62 84,404 86,072,96,716 נובמבר דצמגר 8,987 2,272 26,706 2,22 2,16 87,036, ינואר 8,831 2,428 26,840 2,203 2,60 88,230 6,622 8,760 2,16 27,214 2,104 2,647 89,987 6,394 8,68 2,714 27,427 2,00 2,906 92,886 6,670 8,678 2,841 27,12 24,923 3,32 97,073 7,41 8,174 8,16 2,809 3,027 26,417 26,321 24,833 24,786 3,307 3,204 98,718 97,0 7,617 6,606. פקדונות עובר ושב. פקדונות של חברות ז 1 זר והמחאות העומדים לפירעון... פקדונות צד iidic nnpo,wpp ציבוריים. םקדונות קופות נטל למתן הלוואות של מוסדות והשתתפות םוםדות אחרים בהלוואות קונסורציאליות. 4

17 השיתופיות לאשדאי, 1961 עד 1963 ל") חשבונות הממשלה.לוואות 46 til J _J = ממוסדות בנקאיים : J י.. CJ ; xj q 3 פקדונות עובר ושב 3 197,734 22,48 21,000 9,972 9,407 7,29 200,3 23,677 20,9 10,03 9,680 6, ,261 2,12 20,442 10,7 9,694 6, ,236 27,144 22,06 10,270 9,7 6, ,908 26,84 22,219 10, 9,626 7, ,316 19,697 23,891 11,383 9,30 6, ,33 20,36 26,091 11,84 9,143 8,00 218,83 20,92 26,62 11,748 10,28 9, ,48 22,304 27,288 11,846 10,76 9,48 238,31 23,40 31,111 12,034 11,046 9, ,683 2,168 33,809 12,293 11,278 9,70 249,686 27,89 3,4 12,424 11,114 9,878 28,918 28,030 37,784 12,4 11,012 10,68 260,4 30,44 38,082 12,69 10,639 10, ,643 32,07 37,773 12,716 11,14 9,733 26,168 31,604 38,646 12,7 10,23 9,7 2,33 27,803 3,344 12,489 10,34 10,60 23,080 21,693 38,648 12,886 10,260 10,983 24,403 21,639 39,322,049 9,888 9, ,926 22,33 42,43,199 9,746 10,71 264,820 22,181 43,33,282 9, 9, ,406 23,390 43,962,434 9,868 9, ,98 2,197 44,76,46 10,084 8,18 274,494 26,727 46,829,74 10,180 7,891 'S'v? mcism המילות העממי והשילזםים, ליבולים גמ 3 נרי 1 הםענ? mnnpd 1 ימתן הלוזאות לחייבים גםס,o~jt וירוכשי איגרות םילוןה הביטחון.

18 (סוף בל חווש) בנקים האשראי שניתן עלידי המוסדות הבנקאיים*, (מיל אגודות החודש אשראי לציבור " מאמצעי הבנקים מטבע ישראלי מטבע חוץ אשראי לממשלה מטבע ישראלי מטבע חוץ הלוואות מתוך פקדונות הממשלה למתן הלוואות הלוואות מתוך פקדונות ממשלה מיוחדים"* סך הכל ( 1 <עד( 6 ) אשראי לציבור " מאמצעי האגודות אשראי לממשלה במטבע ישראלי (9) (8) (7) (6) () (4) (3) (2) (1) נובמבר , , , , ינואר נובמבר , ,.2 1, ,228 1, , , , ,31.6 1,3.6 1, , ינואר נובמבר , ,00.8 1,48.2 1,48.4 1,81.8 1, , ינואר הערה: ההפרשים בסיכום נובעים מעיגול הםספר"ס.. כולל בנק החקלאות לישראל בע"מ... כולל שטרות שנוכו. הלוואות לחברות עזר ולמוסדות בנקאיים בישראל. הלוואות ללקוחות אריס. הלוואות מפקדונות צד שלישי. הלוואות סתור פקדונות מוסדות ציבוריים והלוואות קונםורציאליות. נטו. 6

19 נו 3 מבר 1960 עד 1963 ל") שיתופיות לאשראי הלוואות הלוואות מתוך כנגד פקדונות _"" י סך הכל הממשלה י (8) עי,11) למתן הלוואות ממשלה מיוחדים"* אשראי לציבור.. מאמצעי המוסדות הבנקאיים מטבע מטבע חוץ (2) ישראלי (1)+ (8) כל המוסדות הבנקאיים אשראי לממשלה מטבע מטבע ישראלי חוץ (4) (3)+(9) הלוואות מתוך פקדונות הממשלה למתן הלוואות () +(10) הלוואות כנגד פקדונות ממשלה מיוחדים... (11)+(6) סך כל האשראי (7)+(12) (19) (18) (17) 116) (1) (14) () (12) (") (10) 928, , , ,0 1,07.0 1, , , , , , ,23.9 1, , , ,376. 1, , , , , , ,72.6 1,6061 1,6.3 1,6 1,68.7 1, , , איגרות ולרוכשי העממי המילווה תעודות למפיצי והשילוםים. המענק בםסנרת ליבואנים ובמכס, במס... הלוואות לחייבים םילווה הביטחון. 7

20 >סוף כל חודש) דואשראי ל*י ענף הייעוד, 1961 עד 1963 (אינו כולל אשראי שניתן מתוך פקדונות הממשלה ונ 1 לידי בנק החקלאות לישראל בע"מ, כולל הלוואות לחייבי מסיבו וכוי כנגד פקדונות הממשלה) 3( >3 3 1 ex 7* if ij 1)4 D >3.3 vr r> m Cf >3 3 החודש בנקים , , אגודות שיתופיות לאשראי , בנקים 1961 אחוזים מארם אגודות לאשראי שיתופיות הערה: ההפרשים בסיכום נובעים מעינול המםפרים. 8

21 (סוף כל חודש) האשראי ל 8 י ענן הייעוד, רצמכר 1961 עד 1963 (כולל אשראי שניתן מתון וכנגד פ?דונות הממשלה ועלידי בנק החקלאות לישראל בעינז) "3 ק 1# 2 IJ _J >i f g \s~ fj 0 J <3 j o _f =1 f 3.j /ב 2 II החודש בנקים 1, , , , , , ' מארם אגודות שיתופיות לאשראי מארם בנקים 1961 אחוזים אגודות שיתופיות לאשראי ;הםרשמ בסגום ;:.; c םענזל.=.s3cn 9

22 האשראי *, לפי גודל ההלוואה, 1962 עד 1963 בנקים אגודות שיתופיות לאשראי גודל ההלוואה (ל"י) מספר חשבונות ההלוואה אלפי ל"י האשראי באחוזים מסך האשראי מספר חשבונות ההלוואה אלפי ל"י האשראי באחוזים מסך האשראי ,66 69, , ,266 עד , ,746 3,443 1, ,919 8, ,841 46,264,0001, ,246 1, ,910 7,387 16,000, , ,00 7,70 0,00010, , ,967 1, ,0000, , , ,000100, , , ,000200, , ,069 למעלה מ 300, ,233 94,687 1,314,98 סך הכל 33,16 1,217 3,922 האשראי הממוצע לחשבון הלוואה (ל"י ( ,480 9, , ,72 עי ,204, ,94 3,476 1, ,81 7, ,68 47,664,0001, ,20 1, ,228 7,242 10,000, , ,368 7,362 0,00010, , ,760 1, ,0000, , , ,000100, , , ,000200, , ,033 למעלה מ 300, ,397 1,406,092 סך הכל 333,43 1,283 4,217 האשראי הממוצע לחשבון הלוואה (ל"י). לרבות אשראי מפיקדונות הטטשלה למתז הלוואות. 140

23 האשראי*, לפי גודל הלוואה, 1962 עד 1963 (המש 0 בנקים אגודות שיתופיות לאשראי גודל ההלוואה (ל"י) מספר חשבונות ההלוואה אלפי ל"י האשראי באחוזים מסך האשראי מספר חשבונות ההלוואה אלפי ל"י האשראי באחוזים מסך האשראי ,327 7, , ,877 עד ,097, ,706 6,24 1, ,49 7, ,190 0,864,0001, ,101 1, ,07 7,66 10,000, ,101 1, ,089 7,79 0,00010, , ,730 1, ,0000, , , ,000100, , , ,000200, , ,041 למעלה מ 300, ,973 81,817 1,491,366 סך הכל 346,99 1,307 4,298 האשראי הממוצע לחשבון הלוואה (ל"י) ,16 8, ,200 21,436 עד ,47, ,086 9,391 1, ,30 7, ,30 1,68,0001, ,037 1, ,410 7, , ,990 1, ,700 8,012 0,00010, , ,779 1,23 100,0000,001.6, , ,000100, , , ,000200' , ,89 למעלה מ 300, ,897 83,000 1[,41,48 סך הכל 34,707 ft 1,264 4,49 האשראי הממוצע לחשבון הלוואה (ל"י). לרבות אשראי מפיקדונות הממשלה למתן הלוואות. 141

24 מתירות המחזור של הפקדונות.בבנקימ, 1960 עד 1963 (מיל ליי) החודש סכום החשבונות הממוצע החיובים לחשבונות המחזור השנתי של החשבונות נובמבר ינואר םברואר נובמבר , , , ינואר נובמבר , ינואר , , , , * ה? מינואר 1961 המספרים החודשיים משוקללים לפי מספר ימי העסקים במשד החודש. 142

25 ב. סדרות אחרות האוכלוסיה, 1948 עד ממוצע יומי של ימי אכטלה רשומה, 1949 עד 1963 מדד המחירים! לצרכן, 192 עד אלפים (סוף התקופה) התקופה התקופה הממוצע היומי בתקופה התקופה הממוצע בתקופה 100 = הבסיס * ,30,907 6,337 9,4 17,680,4 10,738 12,290 12, 9,328 7,377 6,042,2 4, ,174 1,370 1,78 1,629 1,669 1,718 1,789 1,872 1,976 2,032 2,089 2,10 2,234 2,332 * הבסיס : ינואר = ,99 2, ינואר נובמבר,736,28 4,38 2,320 4,31 3,846 4,741 4,240 3,992 3,893 4,822, ינואר מארם נובמבר 2,242 2,22 2,263 2,271 2,283 2,293 2,302 2,308 2,31 2,321 2,327 2, ינואר נובמבר ינואר אוגסט 4,790 4,494 3,9 3,8 4,18 3,821 4, ינואר 2,338 2, , ,380 2, ינואר. אוכלוסיה יהודית בלבד. הבסיס : ינואר = המקור: הלשגה המרכזית לסטטיסטיקה. 143

26 מרד מחירי ניירות ערף לפי השעריס כגורפה בתלאכיב*, 190 ער 1963 (הבסיס : ממוצע = 1960 ( איגרות חוב צמודות התקופה בל האיגרות הצמודות צמודות למטבע חוץ צמודות למדד המחירים לצרכן צמודות איגרות חוב בחציין לדולר לא צמודות" ובחציין למרד המחירים מניות בכורה מניות רגילות השיטה הישנה ממוצע 190 ממוצע 191 ממוצע 192 ממוצע 193 ממוצע 194 ממוצע 19 ממוצע 196 ממוצע 197 ממוצע 198 ממוצע 199 ממוצע השיטה החדשה ממוצע 1960 ממוצע 1961 ממוצע םפטמבר נובמבר ינואר שיטת חישוב המדדים שונתה ב כל הנתונים עד 199 חושבו בשיטה הישנה. הנתונים 1900 חושבו ה! לסי השיטה הישנה והן לפי השיטה החדשה. ההבדלים בין השיטות ניתנים בחוברת הטכנית שתסורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כל הנתונים הם על בסיס : ממוצע 1960 בשיטה חדשה = 100. " הנתונים עד 1960 הינס ממוצעים של מדדי איגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות ומדדי איגרות החוב האחרות הלא זמורות שהתפרסמו עד כה (לאחר שבסים מדדים אלה שונה). המקור: הלשכה המרכזית לסטטיקסטיקה. 144

27 היגוא לפי לייעוד הכלכלי, 1949 עד 1963 (מיל דולרים) התקופה נכסי תצרוכת חומרי גלם נכסי השקעה דלק וחומרי סיכה סחורות בלתי מפורטות סך כל היבוא * ינואר הערה: ההפרשים בסיכום נובעים םעינו? המספרים.. סיוונ חדש. המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. משרד התחבורה ומטרד המסחר והתעשייה. 14

28 היצוא לפי סחורות עיקריות, 1949 עד 1963 (מיל דולרים) 3 :3 3 3 ו ב ^3 JJ VS ם 1 Cf El d * _l. התקופה , ינואר , הערה: ההפרשים בסיכום נובעים מעינו? הםםסרים. המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משדד התחגורה ומשרד המסחר והתעשייה. 146

29 המאזן המסחרי, 1949 עד 1963 (מיל דולרים) היבוא היצוא הגירעון המסחרי * ינואר מספרים ארעיים. המקור: ה שכה המרכזית לסטטיסטיקת. 147

30 נדפס בישראל דפוס ג'רוםלם פוסט, ירושלים Printed in Isrel

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח חלק 1 חשבון עובר ושב לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל 4 פעולות על ידי פקיד ב פעולה בערוץ ישיר. זכאות כאמור של אדם בעל מוגבלות תחל ב 1 בחודש שלאחר

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

Page 1 of תאריך הדפסה: 06/09/ :37:16 דהפולס לאבס בע"מ דהפולס לאבס בע"מ D U N S תיאור עסקי מנדיי. קום בע"מ MONDAY.COM LTD

Page 1 of תאריך הדפסה: 06/09/ :37:16 דהפולס לאבס בעמ דהפולס לאבס בעמ D U N S תיאור עסקי מנדיי. קום בעמ MONDAY.COM LTD Page 1 of 8 D U N S 60 031 3931 תיאור עסקי מנדיי. קום בע"מ MONDAY.COM LTD שם נוסף : דהפולס בע"מ ח.פ: 51 474488 7 נוסד : 2012 2 / מעמד משפטי : חברה פרטית סטטוס משפטי : פעילה דרך בגין 52 תל אביב יפו 6713701

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 13/7/2016 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים -

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים - א( פרסום זה הינו תמציתי בלבד ואינו בא להחליף את האמור בתעריפוני העמלות של הבנק. תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי. תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים אגוד עובר ושב משכנתאות

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 06/09/2018 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 יבוא יצוא ומה שביניהם קורס ליזמים ובעלי עסקים מט"י באר שבע מפגש מסכם רכז הקורס: שפריר גודל אוקטובר 2012 כיצד משפיעות עלינו "מהפכות האינטרנט" אצל השכנים? כיצד משפיע עלינו המשבר הכלכלי העולמי? שעורי צמיחה

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

בחינה בכלכלה

בחינה בכלכלה גירסה 01 מבחן בכלכלה מועד 05/2018 שם פרטי: שם משפחה: מס' ת"ז/דרכון: מס' נבחן: מופיע על דף התשובות מתחת למס' הת"ז לפניכם המבחן בכלכלה המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

macro-ex

macro-ex תרגילים לקורס: מבוא לכלכלה מאקרו תשע"ב שנה"ל תשע"ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה המחלקה לכלכלה 14211021-01-02 - קרו מאאאא- לכלכלה מבוא מרצים: דר' סאלם אבו-זאיד, דר' בנימין ברדוגו,

קרא עוד

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפערים החברתיים, עקב השפעתה המידית על מחירי מוצרי הצריכה

קרא עוד

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה בנין רוגובין תדהר רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 טלפון 03-5665006 פקס 074-7144150 info@bakertilly.co.il www.bakertilly.co.il חוות דעת כלכלית פלאזה סנטרס סלע קולקר בייקר טילי פיננסים Baker Tilly הינו שמה

קרא עוד

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc צ'ק קאפ טיוטה מס' 1 2 לציבור (טיוטה מס' 4 3 לרשות ני"ע ולבורסה) 18 24 בנובמבר 2010 טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות הערך לציבור, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך עלפי טיוטת התשקיף. ייתכנו

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרג

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשעט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רוח מתרג המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרגל: מתן חגי, רו"ח עוזרת הוראה: גל אקריש הוראות נוספות:

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Microsoft Word - מעריב ברנע 2008.doc

Microsoft Word - מעריב ברנע 2008.doc דוח תקופתי לשנת 2008 תוכן עניינים א. תיאור עסקי התאגיד ב. דוח הדירקטוריון ג. דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2008 ד. פרטים נוספים על התאגיד א 2 פרק 1 תיאור עסקי התאגיד תוכן עניינים: סעיף נושא עמוד תיאור התפתחות

קרא עוד