דלתא גליל תעשיות בע"מ דוח רבעוני ליום 03 בספטמבר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "דלתא גליל תעשיות בע"מ דוח רבעוני ליום 03 בספטמבר"

תמליל

1 דלתא גליל תעשיות בע"מ דוח רבעוני ליום 03 בספטמבר

2 דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד 3300 לתקופה שהסתיימה ביום 03 בספטמבר הננו מתכבדים להביא בזה את דו"ח הדירקטוריון של דלתא גליל תעשיות בע"מ )להלן: "החברה", "דלתא"( המתייחס לדו"ח המאוחד של החברה ושל חברות הבת שלה בארץ ובחו"ל )להלן: "הקבוצה"( לרבעון שהסתיים ביום 03 בספטמבר 3300, בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית 0.0. כללי הקבוצה עוסקת בעיצוב, פיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מוצרי הלבשה הלבשת ילדים והלבשת ספורט. תחתונה, גרביים, על לקוחותיה של הקבוצה נמנות בין השאר רשתות קמעונאיות מובילות כמו:,WalMart,Primark,Marks & Spencer,Odlo,Victoria's Secret,Target,Marmaxx,LuLulemon,Lane Bryant,Hema,Kohl's,Macy's,Ross Stores,J.C.Penney Hugo,Calvin Klein,Nike וכן מותגים מובילים הכוללים בין היתר: Kaufhof,Karstadt Truimph,Under Armour,Spanx,Tommy Hilfiger,Maidenform,Boss ועוד. כמו כן, הקבוצה מוכרת את מוצריה תחת מותגים להם קיבלה זיכיון הכוללים, בין השאר את:,Kenneth Cole,Tommy Hilfiger,MLB,Avia,Wilson,Converse,Maidenform,KN Karen Neuburger ועוד וכן תחת המותגים Lacoste,Original Penguin,Columbia ו Little Miss Matched אשר בבעלותה. בישראל פועלת החברה בתחום הקמעונאי דרך רשת החנויות "דלתא" וכן בתחום הסיטונאי. החברה מוכרת את מוצריה תחת מותגים להם קיבלה זיכיון הכוללים בין השאר את:,Disney,Power Rangers,Paul Frank,Nike,Puma וכן תחת המותגים אשר,Keds, NICI, בבעלותה והכוללים את: "מאצ'תונים", "יודפת",,"Comfort" "Touch","Punch" ו"דלתא".,Schiesser את מוצריה תחת המותגים: בגרמניה מוכרת החברה, באמצעות שיסר, זיכיון אשר בבעלותה וכן תחת מותג לו קיבלה Uncover ו Schiesser Revival.Seidensticker 2

3 בגרמניה ובמערב אירופה )בעיקר במדינות בנלוקס( פועלת שיסר בתחום הקמעונאי דרך רשת חנויות שיסר וכן בתחום הסיטונאי. החברה מעצבת ומפתחת את מוצריה בעיקר בישראל, בגרמניה ובארה"ב בעוד שייצור המוצרים נעשה בקבלנות משנה ובמפעליה של הקבוצה במזרח התיכון, במזרח אירופה ובמזרח הרחוק אירועים מהותיים בפעילות התאגיד בתקופת הדיווח ולאחריה חלוקת דיבידנד ביום 07 בפברואר 3300 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של סנט למניה המהווים כ 3.2 מיליון דולר, אשר חולק ב 03 במרס 3300 )ראה דיווח מיידי מיום , מספר אסמכתא: (. ביום 33 במאי 3300 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של סנט למניה המהווים כ 3.2 מיליון דולר אשר חולק ביום 00 ביוני 3300 )ראה דיווח מיידי מיום , מספר אסמכתא: (. ביום 03 ביולי 3300 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של סנט למניה המהווים כ 3.2 מיליון דולר אשר חולק ביום 33 באוגוסט 3300 )ראה דיווח מיידי מיום , מספר אסמכתא (. הכרזה על חלוקת דיבידנד לאחר תאריך המאזן ביום 37 באוקטובר 3300 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של סנט למניה המהווים כ 0.3 מיליון דולר אשר יחולק ביום 33 בנובמבר 3300 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום. המועד הקובע וה"אקס" לחלוקה כאמור יהיה 9 בנובמבר לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי בדבר חלוקת דיבידנד המפורסם במקביל לדוח זה. מכירת מניות ומימוש אופציות ע"י מנכ"ל, דירקטור ובעל שליטה בחברה, מר אייזק דבח 3

4 ביום 4 באפריל 3300 מכר מר אייזק דבח )באמצעות )GMM Capital LLC מחוץ לבורסה 0,333,333 מניות דלתא במחיר ש"ח לקרן השקעות Sterling,Macro המנוהלת על ידו. ביום 09 באפריל 3300, מימש מר אייזק דבח את יתרת האופציות שעמדו לזכותו בסך 033,333 למניות החברה. שיעור החזקותיו של מר דבח בהון החברה נכון ליום הדוח )במישרין ובאמצעות )GMM Capital LLC הינו.23.37% אסמכתאות: ו מ מיידים לפרטים נוספים ראה דיווחים בהכללה על דרך המובאים בהתאמה, , הפניה. ביום 03 באפריל 3300, הודיעה החברה כי ביום חתמה על הסכם מכר, במסגרתו מכרה לחברה פרטית נכס מקרקעין בכרמיאל, על הבנוי עליו. לחברה זכות חכירה ממינהל מקרקעי ישראל על המקרקעין על פי הסכם המכר, תשלם הרוכשת לחברה תמורת המקרקעין סך של 30.9 מיליון )בתוספת מע"מ(, במספר תשלומים שהאחרון שבהם אמור להתקבל עד ה 00 באוקטובר החברה כללה בדוחותיה לתשעה מהמכירה לעיל בסך של כ 0.0 אחרות, נטו. חודשים ראשונים של 3300, את רווח ההון מיליון דולר ארה"ב במסגרת סעיף הכנסות לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום אסמכתא: , המובא בהכללה על דרך הפניה. ביום 39 במאי 3300, פרסמה החברה תשקיף מדף על בסיס דוחותיה הכספיים ליום 00 בדצמבר 3303 וליום 00 במרס לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום )אסמכתא מספר (

5 דוח דירוג חברת מידרוג בע"מ ביום 30 ביולי 3300, הודיעה החברה כי חברת מידרוג בע"מ אישרה את דירוג אגרות החוב הקיימות של החברה וכן אגרות חוב שבכוונת החברה באותה עת להנפיק בסך של עד 333 מיליון ש"ח במסגרת הנפקת סדרה חדשה, והותירה אותו ללא שינוי דהיינו בדירוג A2 עם אופק דירוג יציב. לפירוט נוסף ראה דיווח מיידי מיום )אסמכתא מספר (, ראה גם סעיפים ו להלן המובאים בהכללה על דרך ההפניה מדיניות תגמול שכר נושאי משרה בכירה ביום 32 ביולי 3300 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שהתקבל אישור ועדת התגמול, נוסח של מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם להוראת תיקון 33 לחוק החברות, תשנ"ט ביום 0 בספטמבר 3300 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות את מדיניות התגמול לנושאי משרה ודירקטורים בחברה. לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים מ ו )אסמכתאות מספר ו ( הנפקת אג"ח סדרה א ביום 03 באוגוסט 3300 הודיעה החברה על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום שפורסם מכוח תשקיף המדף של החברה מיום , כפי שתוקן בתיקון תשקיף מיום א. ב. ג. על פי דוח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 333,333,333 ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א(, רשומות על שם, בנות 0 ערך נקוב כל אחת, בדרך של מכרז על שיעור הריבית, הכל כמפורט בדוח הצעת המדף. אגרות החוב הוצעו לציבור ב 333,333 יחידות בנות 0,333 ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א( כל אחת, בדרך של מכרז על שיעור הריבית. החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים להגשת הזמנות במכרז לרכישת 033,333 יחידות אגרות חוב )סדרה א(, המהוות 43% 5

6 מסך יחידות אגרות החוב )סדרה א( שהוצעו לציבור על פי דוח הצעת המדף. ד. במכרז התקבלו הזמנות לרכישת 094,210 יחידות. ה. שיעור הריבית שנקבע במכרז הינו 2%. ו. ז. בסך הכל הוקצו 094,210 יחידות אגרות חוב )סדרה א(. התמורה )ברוטו(, בגין אגרות החוב )סדרה א( שהוקצו על פי דוח הצעת המדף, הסתכמה ב, 094,210,333 או כ 17.9 מיליון דולר.,) לפירוט נוסף ראה דיווח מיידי מיום )אסמכתא המובא בהכללה על דרך ההפניה. באוגוסט 3300 נכנסה החברה להסכם עם תאגיד בנקאי להחלפת זרמי מזומנים הנובעים מהנפקת אגרות החוב האמורה )קרן וריבית( למטרת גידור המזומנים האמורים מפני סיכון שער חליפין באופן שייווצרו לחברה תזרימי מזומנים קבועים במונחי דולר. בהתאם להסכם, מתחייבת החברה להעביר תשלום דולרי לפי שיעור ריבית קבוע של 1.392% ולקבל מהתאגיד הבנקאי תשלום שקלי לפי שיעור ריבית קבוע של 2%, על פי לוח הסילוקין של האג"ח הרחבת אג"ח סדרה א' לאחר תאריך המאזן, ביום 33 באוקטובר, 3300, ביצעה החברה הנפקה פרטית, שאינה מהווה הצעה מהותית או הצעה חריגה, של 30,129,333 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'( בדרך של הרחבת סדרה, באופן שסך הערך הנקוב המונפק בגין סדרה זו מסתכם ל 333 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים בדבר ההקצאה על פי דוח הצעה פרטית, ראה דוח מיידי מיום , מספר אסמכתא: , המובא בהכללה על דרך ההפניה. התמורה, בגין אגרות החוב )סדרה א'( שהונפקו על פי דוח ההצעה הפרטית, הסתכמה ב 30,002,012 )כ 3.3 מיליון דולר(, ונועדה לשמש לצורך פעילותה העסקית של החברה, לרבות מימוש אסטרטגיית הרכישות שלה, כפי שייקבע על ידי דירקטוריון החברה, מעת לעת. 6

7 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד 3. ניתוח המצב הכספי 3.0. מאזן סך המאזן המאוחד של הקבוצה ליום 03 ספטמבר 3300 הסתכם ב מיליון דולר, לעומת כ מיליון דולר ליום 03 בספטמבר הרכוש השוטף המאוחד של הקבוצה ליום 03 בספטמבר 3300 מיליון דולר לעומת מיליון דולר ליום 03 בספטמבר הסתכם ב הגידול ברכוש השוטף ליום 03 בספטמבר 3300 לעומת היתרה ביום 03 בספטמבר 3303 נבע בעיקר מגידול של כ 91.3 מיליון דולר בסעיף מזומנים ושווה מזומנים שנבע בעיקר מתמורת הנפקת אגרות החוב שביצעה החברה באוגוסט 3300 וכן מתזרים מזומנים חיובי בשנים עשר החודשים האחרונים. כמו כן, נבע הגידול ברכוש השוטף ליום 03 בספטמבר 3300 מגידול של 02.4 מיליון דולר בסעיף המלאי. נכסים שאינם שוטפים ליום 03 בספטמבר 3300 הסתכמו בסך של לעומת מיליון דולר ביום 03 בספטמבר מיליון דולר הגידול בנכסים שאינם שוטפים ליום 03 בספטמבר 3300 לעומת 03 בספטמבר 3303 נבע בעיקר מגידול ביתרת נכסים בלתי מוחשיים בסך של 03.7 מיליון דולר עקב חתימה על הסכמי זכיינות חדשים וכן כתוצאה מגידול בשווי מכשיר פיננסי נגזר המתייחס לעסקאות SWAP שביצעה החברה בגין אגרות חוב שהונפקו, בסך 9.0 מיליון דולר. ההתחייבויות השוטפות במאזן הקבוצה המאוחד ליום 03 בספטמבר 3300 הסתכמו ב מיליון דולר לעומת מיליון דולר ליום 03 בספטמבר הגידול בהתחייבויות השוטפות ליום 03 בספטמבר 3300 לעומת 03 בספטמבר 3303, נובע בעיקר מגידול בסעיפי ספקים, זכאים ואשראי בנקאי לזמן קצר. התחייבויות שאינן שוטפות במאזן הקבוצה המאוחד ליום 03 בספטמבר 3300 הסתכמו ב מיליון דולר לעומת 71.3 מיליון דולר ליום 03 בספטמבר הגידול בהתחייבויות שאינן שוטפות במאזן ליום 03 בספטמבר 3300 לעומת 03 בספטמבר 3303, נבע בעיקר מהנפקת אג"ח סדרה א' שביצעה החברה באוגוסט 3300, ראה סעיף לעיל. הון הקבוצה ליום 03 בספטמבר 3300 הסתכם ב מיליון דולר, והיווה 19.3% מסך המאזן, לעומת כ מיליון דולר ליום 00 בדצמבר 3303 אשר היוו 17.9% 7

8 % מסך המאזן ולעומת כ אשר היוו דולר מיליון מסך המאזן ליום בספטמבר הגידול בהון הקבוצה ליום 03 בספטמבר 3300 לעומת 00 בדצמבר 3303 נובע בעיקר מהרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של 3300 שהסתכם בסך של כ 00.0 מיליון דולר, מתמורה בגין מימוש אופציות עובדים בסך 3.3 מיליון דולר בניכוי דיבידנד שחולק בסך 9.2 מיליון דולר. 8

9 .3.3 תוצאות הפעילות מכירות עלות המכירות רווח גולמי % מהמכירות הוצאות מכירה ושיווק % מהמכירות הוצאות הנהלה וכלליות % מהמכירות הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו רווח מפעולות לפני סעיפים חד פעמיים מ% המכירות רווח הון ממכירת נכס מוחזק למכירה הוצאות בגין רכישת שיסר הכנסה נטו בגין התאמות הנובעות מהקצאת עלות רכישת שיסר ירידת ערך רכוש קבוע הוצאות ארגון מחדש, נטו רווח מפעולות הוצאות מימון, נטו רווח לפני מיסים על ההכנסה מיסים על הכנסה רווחי אקוויטי רווח נקי לתקופה רווח נקי לפני הכללת סעיפים חד פעמיים נטו ממס לתקופה ייחוס הרווח לתקופה: לבעלי המניות של החברה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה להלן תמצית דוחות רווח והפסד של הקבוצה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של השנים 3300 ו 3303, באלפי דולר, אשר סעיפים מסויימים בהם ממויינים באופן שונה מאשר בדוחות הכספיים, על מנת לאפשר ניתוח והשוואה מול תקופות דיווח מקבילות. התאמה של הרווח הנקי המדווח לרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים לתקופות הדיווח של 3300 ו 3303 מוצגת בסעיף להלן: רווח מדולל למניה המיוחס לבעלי מניות של החברה רווח מדולל למניה סעיפים חד פעמיים נטו ממס, המיוחס לבעלי מניות של החברה % גידול )קיטון( 01% רבעון שלישי 3303 באלפי דולר לא מבוקר 300, ,343 23, % 00, % 9, % 24 02, % % גידול 26% 75% 62% 27% 70% 01% 28% 03,030 3,110 32,231 3,434 33,373 3, ,073 7,772 33, , , ,880 13, % 02, % 8, % )128( 30, % 0,932 02,191 3,338 01,932 8,899 03,818 08,388 03, , % 21% 8% 27% )20%( 22% תשעה חודשים ראשונים באלפי דולר לא מבוקר 290, , , , , , % 4.74% 93, , % 5.71% 07,071 31, % 373% 134 0,301 03,797 88, %.71% 07,703 0,033 03,030 0,037 2,131 0,932 22,027 89,030 3,432 1,908 14,021 01,189 2,004 2, ,037 38,080 33,323 32,101 10, , , , % 25% 9

10 להלן טבלת נתונים עיקריים במיליוני דולר: 03 חודשים רבעון שלישי תשעה חודשים ראשונים שנת 3303 אחרונים מכירות רווח מפעולות לפני סעיפים חד פעמיים רווח מפעולות * EBITDA רווח נקי לפני סעיפים חד פעמיים המיוחס לבעלי המניות של החברה רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת 0258 חישוב ה :*EBITDA 03 חודשים רבעון שלישי תשעה חודשים ראשונים שנת 3303 אחרונים רווח נקי לתקופה כמדווח )3.0( )3.0( )3.0( רווחי אקוויטי מסים על הכנסה הוצאות מימון, נטו פחת והפחתות סעיפים חד פעמיים: )07.7( )07.7( רווח הון ממכירת נכס מוחזק למכירה הוצאות בגין רכישת שיסר )03.0( )03.0( )03.0( הכנסה נטו בגין התאמות הנובעות מהקצאת עלות רכישה ירידת ערך רכוש קבוע הוצאות ארגון מחדש, נטו EBITDA EBITDA הוא מדד שאינו לפי כללים חשבונאיים מקובלים, בו משתמשת החברה למדידת תוצאותיה מפעולות נמשכות, ולמיטב ידיעתה זהו מדד מקובל בו משתמשות חברות אחרות בתחומי פעילות החברה. ה EBITDA מחושב כדלקמן: רווח נקי בתוספת מיסים על הכנסה, הוצאות מימון נטו, פחת והפחתות ובנטרול סעיפים חד פעמיים. )*( 11

11 להלן תובא התאמה בין הרווח הנקי המדווח בתקופות הדיווח לפני סעיפים חד פעמיים נטו ממס, באלפי דולר: לבין הרווח הנקי תשעה חודשים ראשונים ,037 07,703 03,307 )123( 0,033 0,037 2,131 0,030 33,323 תשעה חודשים ראשונים ,030 0, ,909 רבעון שלישי ,073 03,307 )123( 3,110 )190( 7,772 רבעון שלישי ,391 0, ,314 רווח נקי לתקופה כמדווח בניכוי: רווח הון ממכירת נדל"ן בנהריה רווח מרכישה הזדמנותית הוצאה בגין התאמת מלאי הנובעת מהקצאת עלות רכישת שיסר והנכללת בעלות המכר בתוספת: הוצאות רכישת שיסר ירידת ערך רכוש קבוע הוצאות ארגון מחדש, נטו בתוספת: מסים על ההכנסה )הכנסות מס( בגין סעיפים חד פעמיים, כאמור לעיל רווח נקי לתקופה לפני סעיפים חד פעמיים נטו ממס 3.0. ניתוח תוצאות הפעילות כללי מכירות הקבוצה ברבעון השלישי של 3300, הסתכמו ב דולר לעומת מיליון מיליון דולר ברבעון השלישי של 3303, עליה של כ 03%. מכירות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 3300 עלו בכ 33% והסתכמו ב מיליון דולר לעומת מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של מכירות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 3300 בנטרול מכירות שיסר במחצית הראשונה של 3300 הסתכמו ב מיליון דולר לעומת מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 3303, ומשקפים צמיחה אורגנית של כ 00%, לעומת תקופה מקבילה אשתקד. 11

12 להלן התפלגות מכירות החברה לפי אזורים גיאוגרפיים, במיליוני דולר: רבעון שלישי תשעה חודשים ראשונים % % % % מסה"כ מסה"כ מסה"כ 3303 מסה"כ % שינוי % שינוי צפון אמריקה אירופה )למעט גרמניה(* )9( גרמניה* ישראל אחרים 011% % % % סה"כ * נתוני שיסר לתשעה החודשים הראשונים של 3303 הכלולים במכירות באירופה )למעט גרמניה( ובגרמניה, בטבלה לעיל מתייחסים רק לרבעון השלישי, בו אוחדה לראשונה שיסר. צפון אמריקה המכירות בצפון אמריקה עלו ברבעון השלישי של השנה ב 00% מיליון דולר, לעומת מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. והסתכמו ב המכירות בצפון אמריקה בתשעת החודשים הראשונים של 3300 עלו ב 02% והסתכמו ב מיליון דולר לעומת מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. הגידול במכירות ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 3300 לעומת תקופות מקבילות אשתקד נבע עקב גידול במכירות תחום פעילות דלתא ארה"ב שוק עממי ובמכירות תחום פעילות חטיבה גלובלית פלח שוק עליון, ראה סעיף להלן. אירופה )למעט גרמניה( המכירות באירופה )למעט גרמניה( ברבעון השלישי של 3300 קטנו ב 7% והסתכמו ב 13.0 מיליון דולר לעומת 11.3 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. המכירות באירופה )למעט גרמניה( בתשעה החודשים הראשונים של 3300 עלו ב 9% והסתכמו ב מיליון דולר לעומת מיליון דולר בתשעה החודשים הראשונים של המכירות לאירופה )למעט גרמניה( בתשעת החודשים הראשונים של השנה בנטרול מכירות שיסר במחצית הראשונה של 3300 ירדו ב 00% לעומת תקופת דיווח מקבילה אשתקד. הקיטון במכירות ברבעון שלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 3300 לעומת תקופות מקבילות אשתקד נבע מחולשה במכירות לקוחות החברה בשוק האירופי, ללא גרמניה. 12

13 גרמניה 12.0 המכירות בגרמניה ברבעון 3300 של השלישי עלו ב 04% והסתכמו ב מיליוני דולר לעומת 04.1 מיליוני דולר ברבעון מקביל אשתקד. הגידול במכירות לגרמניה ברבעון השלישי של השנה לעומת רבעון מקביל אשתקד נובע מגידול במכירות תחום פעילות שיסר, ראה סעיף להלן המכירות בגרמניה בתשעת החודשים הראשונים של הסתכמו ב מיליוני דולר לעומת 13.9 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. הגידול במכירות לגרמניה לראשונה של שיסר. בתשעת החודשים הראשונים של השנה נובע מאיחוד ישראל המכירות בישראל עלו ברבעון השלישי של השנה ב 03% במונחים דולריים והסתכמו ב 33.7 מיליון דולר לעומת 33.9 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. המכירות בשקלים עלו ברבעון השלישי של 3300 ב 07% והסתכמו בסך של 73.1 מיליוני ש"ח לעומת 40.3 מיליוני ש"ח ברבעון מקביל אשתקד. הגידול במכירות כאמור נבע בעיקר מהתרחבות רשת החנויות, ראה סעיף להלן. המכירות בישראל בתשעת החודשים הראשונים של 3300 עלו ב 33% והסתכמו ב 91.0 מיליון דולר לעומת 33.7 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים אשתקד. המכירות בשקלים בתשעת החודשים הראשונים של 3300 עלו ב 03% והסתכמו ב מיליון ש"ח לעומת מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול מעבר לקונסיגנציה במהלך הרבעון הראשון של השנה בפעילות מול לקוח סיטונאי בדלתא ישראל, עלו המכירות בתשעת החודשים הראשונים של 3300 לעומת תשעת החודשים הראשונים של 3303 ב 04%, ראה סעיף להלן. הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 3300 הסתכם ב 93.1 מיליון דולר, המהווה 39.1% מסך המכירות לעומת 23.7 מיליון דולר ברבעון שלישי של 3303 אשר היווה 31.0% מסך המכירות, עליה של 31%. הגידול ברווח הגולמי ובשיעורו מהמכירות ברבעון השלישי של 3300 מול רבעון מקביל אשתקד נבע בעיקר מהגידול במכירות ומשיפור בשיעור הרווח הגולמי בתחומי פעילות 13

14 דלתא ארה"ב שוק עממי, חטיבה גלובלית פלח שוק עליון ושיסר אשר קוזז בחלקו על ידי קיטון בשיעור הרווח הגולמי בדלתא ישראל, ראה סעיף להלן. בתשעת החודשים הראשונים של 3300 עלה הרווח הגולמי ב 29% והסתכם ב מסך 30.3% מיליון דולר או מסך המכירות לעומת 33.3% מיליון דולר או 3300 בתשעה החודשים הראשונים של המכירות בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי ובשיעורו מהמכירות לעומת תקופה מקבילה אשתקד נבע בעיקר מאיחוד שיסר וכן עקב שיפור ברווח הגולמי בתחום פעילות דלתא ארה"ב. הוצאות מכירה ושיווק גדלו ב 33% והסתכמו ב 07.4 מיליון דולר ברבעון שלישי של 3300, לעומת 00.0 מיליון דולר ברבעון המקביל של בתשעת החודשים והסתכמו ב אשתקד. הראשונים של 3300 עלו הוצאות המכירה והשיווק ב 30% מיליון דולר לעומת 93.1 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים להלן טבלה המתארת את התפלגות הוצאות מכירה ושיווק בין תחומי ישראל ושיסר, לעומת שאר תחומי הפעילות בקבוצה, במיליוני דולר: פעילות דלתא 7 חודשים ראשונים חודשים ראשונים 3300 רבעון שלישי 3303 רבעון שלישי דלתא ישראל 2645% 2174% 2942% 2374% % הוצאות מכירה ושיווק מהמכירות שיסר* 2847% 337.% 2847% 4373% % מסך המכירות של שיסר תחומי פעילות אחרים 642%.7.% 748% 75%. % מסך מכירות של תחומי פעילות אחרים סה"כ הוצאות מכירה ושיווק 0242% 5.71% 0242% 5171% % הוצאות מכירה ושיווק מסך המכירות * נתוני שיסר בתשעה חודשים ראשונים של שנת 3303 בטבלה לעיל מתייחסים רק לרבעון השלישי, בו אוחדה לראשונה שיסר. הגידול בהוצאות מכירה ושיווק בתחום פעילות דלתא ישראל ברבעון שלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 3300 מול תקופות מקבילות אשתקד נובע מהרחבת רשת החנויות, מהגדלת היקף הוצאות פרסום וכן מהתחזקות שער החליפין של השקל לעומת הדולר בכ 03% ובכ 3% לעומת השער הממוצע בתקופות מקבילות אשתקד, בהתאמה. שיעור הוצאות המכירה והשיווק של תחום הפעילות מסך המכירות ירד 14

15 בתקופות הדיווח לעומת תקופות דיווח מקבילות עקב גידול גבוה יותר בקצב המכירות. לפרטים נוספים ראה סעיף להלן. הגידול בהוצאות מכירה ושיווק בשיסר ברבעון השלישי של 3300 לעומת רבעון מקביל אשתקד נובע מהרחבת רשת החנויות ומהתחזקות שער החליפין של האירו בכ 0% לעומת שער החליפין הממוצע ברבעון מקביל אשתקד. הגידול בהוצאות מכירה ושיווק בתחומי פעילות אחרים ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 3300, נובע בעיקר מתחום פעילות דלתא ארה"ב שוק עממי וזאת בין היתר עקב הגידול במכירות, התחלת פעילות השיווק תחת המותג Little Miss Matched וכן עקב גידול בסעיף שכר עקב הפרשות למענקים מבוססי ביצועים בכ 4% הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון גדלו של השלישי והסתכמו ב מיליון דולר לעומת 9.7 מיליון דולר ברבעון שלישי בתשעת החודשים הראשונים של 3300 גדלו הוצאות הנהלה וכלליות ב 12% והסתכמו ב 39.4 מיליון דולר לעומת 07.3 מיליון דולר בתשעה החודשים הראשונים אשתקד. הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בתשעה החודשים הראשונים של 3300 לעומת תקופה מקבילה אשתקד נבע מאיחוד נתוני שיסר, עקב איחודם בתקופה המקבילה אשתקד על פני רבעון אחד בלבד, וכן עקב גידול בסעיף שכר והפרשות למענקים מבוססי ביצועים. הוצאות אחרות ברבעון שלישי של 3300 הסתכמו בסך של 3.4 מיליון דולר וכללו בעיקר הפסדים מעסקאות מטבע בסך 3.3 מיליון דולר. ברבעון השלישי של 3303 הסתכמו ההכנסות אחרות בסך של 3.0 מיליון דולר וכללו הכנסות משערוך עסקאות מטבע. בתשעת החודשים הראשונים של 3300 הסתכמו הכנסות אחרות ב 0.3 מיליון דולר וכללו בעיקר את רווח ההון מעסקת המקרקעין בכרמיאל בסך של 0.0 מיליון דולר לעומת הכנסות בסך של 3.2 מיליון דולר בגין שערוך עסקאות מטבע בתשעת החודשים הראשונים של הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון השלישי של 3300 הסתכם בסך של 30.0 מיליון דולר לעומת 02.4 מיליון דולר ברבעון שלישי אשתקד, עליה של 02%. 15

16 הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים הסתכם ב 13.4 מיליון דולר לעומת 00.3 אשתקד, עליה של 20%. בתשעת החודשים הראשונים של 3300 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים הגידול ברווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 3300 לעומת תקופות מקבילות אשתקד נבע מגידול ברווח הגולמי אשר קוזז בחלקו על ידי עלייה בהוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות. הוצאות ארגון מחדש, נטו ברבעון השלישי של 3300 כללו הוצאות ארגון מחדש בסך של 0.2 מיליון דולר בניכוי הכנסות ארגון מחדש בסך של 3.3 מיליון דולר, כמפורט להלן: א. הוצאות ארגון מחדש בסך 0.2 מיליון דולר כחלק ממדיניות ניהול הסיכונים של החברה ובהמשך לאסטרטגית החברה לשמור על גמישות תפעולית ולשפר את השירות ללקוחותיה, החליטה החברה ברבעון השלישי של 3300 על צעדי התייעלות הכוללים העברת יצור לאתרים במזרח הרחוק וצמצום פעילות המפעל במצריים וזאת בין היתר כדי להקטין את מורכבות הייצור במפעל ושיפור השירות ללקוחות. צעדים אילו נעשו בתיאום עם לקוחות החברה. 1 3 צעדי ההתייעלות כוללים צמצום בהיקף הייצור )איחוד אתרי ייצור ל אתרים( והקטנת תקורות וצפויים להסתיים במהלך הרבעון השלישי של הוצאות ארגון מחדש בגין צעדים אלו מסתכמות ב 0.2 מיליון דולר וכוללות כ 0.0 מיליון דולר במזומן בגין עלויות סיום העסקת עובדים וכ 3.1 מיליון דולר בגין ירידת ערך רכוש קבוע. ב. הכנסות בגין ארגון מחדש בסך 3.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 3303 החליטה החברה על ביצוע תוכנית ארגון מחדש שכללה את איחוד אתרי הייצור של מפעל הגרביים ומפעל סריגת אלתפר בכרמיאל למבנה אחד ועל צעדי התייעלות נוספים. החברה השלימה את התוכנית האמורה במהלך הרבעון השלישי של הוצאות הארגון מחדש בפועל היו נמוכות ב 0.2 מיליון דולר לעומת ההערכה שנכללה בדוחות הכספיים ב הקיטון האמור בהוצאות ארגון מחדש, נכלל כהכנסה ברבעון השלישי של

17 בנוסף, רשמה החברה במהלך הרבעון השלישי של 3300 הכנסה בסך 3.2 מיליון דולר בגין ביטול הוצאות ארגון מחדש שנרשמו בעבר בגין חוזה שכירות מכביד עקב השכרתו של הנכס בשכירות משנה. ג. סעיפים חד פעמיים בתקופות הדיווח של 3303 כללו את הסעיפים כמפורט להלן: 0( הכנסה נטו בגין התאמות הנובעות מהקצאת עלות רכישת שיסר החברה כללה בדוחותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 3303 רווח מרכישה הזדמנותית, כתוצאה מהקצאת עלות רכישת שיסר ( Purchase )Price Allocation שביצעה, בסך של 03.3 מיליון דולר. הכנסה זו קוזזה על ידי הוצאה של 3.1 מיליון דולר עקב התאמת המלאי.)Inventory StepUp( סך ההכנסה נטו הסתכמה ב 03.3 מיליון דולר. 3( הוצאות ארגון מחדש הוצאות ארגון מחדש ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 3303 הסתכמו ב 3.1 מיליון דולר ו 2.1 מיליון דולר בהתאמה. הוצאות ארגון מחדש בתקופות הדיווח בשנת 3303 כללו צעדי התייעלות ואיחוד אתרי הייצור בכרמיאל כחלק מאסטרטגיה להוזלת עלויות הייצור תוך העברת ייצור לאתרים בסין ובבולגריה. כמו כן, כללו הוצאות ארגון מחדש, הוצאות בגין העברת המרכז הלוגיסטי של תחום פעילות דלתא ישראל מראש העין לקיסריה, במטרה לייעל את הפעילות הלוגיסטית ואת אספקת המוצרים ללקוחות ולתרום להוזלה בעלויות הלוגיסטיקה. 0( רווח הון ממכירת נכס מוחזק למכירה החברה כללה בדוחותיה הכספיים לתשעה חודשים ראשונים של 3303 רווח הון בסך 07.7 מיליון דולר לפני מס הנובע מעסקת מכירת המקרקעין בנהריה אשר נחתמה במהלך הרבעון הרביעי של ( הוצאות בגין רכישת שיסר 17

18 החברה כללה בתוצאות תשעת החודשים הראשונים של 3303 רכישת קבוצת שיסר בסך של 0.3 מיליון דולר. הוצאות בגין עסקת 2( ירידת ערך רכוש קבוע החברה כללה בתוצאות תשעת החודשים הראשונים של 3303, הפחתה בגין ירידת ערך רכוש קבוע בסך של 0.0 מיליון דולר. ההפחתה האמורה הינה בגין מכונות ופריטי ציוד אחרים שאינם בשימוש. הסכום בר ההשבה של המכונות הנ"ל נקבע על בסיס שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה, שהנו גבוה משווי השימוש של המכונות. סך ההשפעה של כל הסעיפים האמורים )02 לעיל( על הרווח התפעולי הסתכמה ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 3303 בהכנסה נטו של 7.9 מיליון דולר ו 31.3 מיליון דולר בהתאמה, לעומת הוצאות בסך 0.2 מיליון דולר ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של הרווח התפעולי ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 3300 הסתכם ב 07.4 ו 12.0 מיליון דולר, בהתאמה לעומת 32.2 ו 22.3 מיליון דולר בתקופות המקבילות אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי בתקופות הדיווח לעומת תקופות דיווח מקבילות אשתקד נבע מהכנסה מסעיפים חד פעמיים נטו, כאמור לעיל בסך 7.9 ו 31.3 מיליון דולר בתקופות מקבילות אשתקד, לעומת הוצאות ארגון מחדש, נטו בסך של 0.2 מיליון דולר ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של השנה. הוצאות המימון קטנו ב 30% ברבעון השלישי של 3300 והסתכמו ב 3.3 מיליון דולר לעומת 3.4 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 3300 עלו הוצאות המימון ב 03% והסתכמו ב 9.2 מיליון דולר לעומת 3.4 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של להלן טבלה המתארת את הרכב הוצאות המימון במיליוני דולר: הוצאות ריבית ועמלות הפרשי שער התאמות בגין IFRS סה"כ הוצאות מימון רבעון שלישי )358( רבעון שלישי חודשים ראשונים )359( חודשים ראשונים

19 הקיטון בהוצאות המימון ברבעון השלישי של 3300 נבע בעיקר מהכנסות מהפרשי שער בסך של 3.3 מיליון דולר לעומת הוצאות הפרשי שער של 3.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון בתשעת החודשים הראשונים של 3300 לעומת תקופה מקבילה אשתקד נבע מגידול בהוצאות ריבית בסך של 0.0 מיליון דולר עקב הנפקת אגרות חוב ברבעון השני של 3303 וברבעון השלישי של 3300 ומגידול בהתאמות בגין IFRS אשר קוזזו באופן חלקי על ידי הכנסות מהפרשי שער בסך של 3.2 מיליון דולר לעומת הוצאות הפרשי שער בסך של 3.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות מס ברבעון השלישי של 3300 הסתכמו בסך של 1.7 מיליון דולר לעומת 3.3 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הוצאות מס בתשעת החודשים הראשונים של 3300 הסתכמו ב 7.3 לעומת 2.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור המס האפקטיבי בתקופות הדיווח של 3300 עלה לעומת תקופות דיווח מקבילות אשתקד עקב הגידול ברווח לפני מס של תחום פעילות דלתא ארה"ב שוק עממי, המאופיין בשיעור מס גבוה יותר. הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון שלישי של 3300 הסתכם ב 01.3 מיליון דולר לעומת 03.3 מיליון דולר ברבעון שלישי של 3303, עליה של 10%. הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה לפני סעיפים חד פעמיים בתשעת החודשים הראשונים של 3300 הסתכם ב 37.3 מיליון דולר לעומת 33.3 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 3303, עליה של 17%. הגידול ברווח המיוחס לבעלי המניות של החברה לפני סעיפים חד פעמיים בתקופות הדיווח של 3300 לעומת תקופות מקבילות אשתקד נבע מהגידול ברווח התפעולי אשר קוזז בחלקו על ידי גידול בהוצאות המימון והמס, כאמור. הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 3300 הסתכם ב 03.3 ו 34.0 מיליון דולר, בהתאמה וזאת לעומת 33.3 ו 10.3 מיליון דולר בתקופות הדיווח המקבילות אשתקד. הקיטון ברווח המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 3300 לעומת תקופות דיווח מקבילות אשתקד נבע מהכנסה נטו לאחר 19

20 מס שנכללה בשנה קודמת בסך 03.3 ו 30.0 מיליון דולר, בהתאמה בגין סעיפים חד פעמיים לעומת הוצאות בגין הוצאות ארגון מחדש, נטו לאחר מס בסך 0.3 מיליון דולר בתקופות הדיווח השנה, כאמור לעיל. 21

21 להלן תמצית תוצאות עסקיות של החברה במאוחד, בחלוקה לארבעת ולתשעת החודשים הראשונים של 3300 ו 3303, באלפי דולר: המגזרים החשבונאיים שבדוחותיה הכספיים, לרבעון שלישי רבעון שלישי שהסתיים ב 03 בספטמבר )בלתי מבוקר( מכירות רווח )הפסד( תפעולי הוצאות ארגון מחדש % שינוי ,300 8, , ,820 דלתא ארה"ב "שוק עממי" 3,110 0,237 2,233 1,182 )2( 92,312 חטיבה גלובלית פלח שוק עליון 10,331 3,339 1, ,044 99,821 שיסר ,001 38,809 דלתא ישראל )0,393( )0,890( ביטול מכירות בין חטיבות )09( )0,031( התאמות אחרות )*( סה"כ מכירות ורווח תפעולי לפני סעיפים 3,110 0,237 02,433 30, , ,022 חד פעמיים הכנסה נטו בגין התאמות הנובעות 03,030 מהקצאת עלות רכישת שיסר 3,110 0,237 הוצאות ארגון מחדש, נטו 32,231 07,929 סה"כ רווח תפעולי בדו"ח המאוחד )*( סעיף התאמות אחרות לרווח תפעולי כולל הוצאות אשר אינן מיוחסות לתחומי הפעילות. 21

22 תשעה חודשים ראשונים שהסתיימו ב 03 בספטמבר )בלתי מבוקר( מכירות רווח )הפסד( תפעולי הוצאות ארגון מחדש % שינוי ,293 02, , ,082 דלתא ארה"ב "שוק עממי" 1,799 0,237 09,791 02,088 )2( 307, ,383 חטיבה גלובלית פלח שוק עליון )*( 3,339 2,002 14, ,190 שיסר )**( 119 0,744 3, ,907 10,289 דלתא ישראל )3,943( )9,089( ביטול מכירות בין חטיבות )943( )0,039( 300 התאמות אחרות )***( 2,131 0,237 03,797 88, , ,833 סה"כ מכירות ורווח תפעולי 07,703 רווח הון ממכירת נכס מוחזק למכירה 0,033 הוצאות בגין רכישת שיסר 0,037 ירידת ערך רכוש קבוע 03,030 הכנסה נטו בגין התאמות הנובעות מהקצאת עלות רכישת שיסר 2,131 0,237 הוצאות ארגון מחדש, נטו 22,027 12,030 סה"כ רווח תפעולי בדוח המאוחד )*( הרווח התפעולי בתשעה חודשים הראשונים של 3300 בתחום פעילות חטיבה גלובלית פלח שוק עליון, כולל רווח הון ממכירת נכס מקרקעין בכרמיאל בסך של 0.0 מיליון דולר. הרווח התפעולי בתחום הפעילות בנטרול רווח ההון הסתכם ב 04.3 מיליון דולר. )**( נתוני שיסר בשנת 3303 כוללים איחוד לראשונה מיום 0 ביולי 3303 )רבעון שלישי בלבד(. )***( סעיף התאמות אחרות לרווח תפעולי כולל הוצאות אשר אינן מיוחסות לתחומי הפעילות. בתשעה החודשים הראשונים של 3303 כלל סעיף זה רווחים מעסקאות מטבע בסך של 3.2 מיליון דולר. בנטרול הרווחים האמורים, סך ההתאמות האחרות מסתכם לכ 0.0 מיליון דולר. 22

23 ניתוח תוצאות עסקיות לפי תחומי פעילות תחום פעילות דלתא ארה"ב "שוק עממי" % המכירות ברבעון 3300 של השלישי עלו ב והסתכמו ב מיליון דולר לעומת 70.9 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד המכירות בתשעת החודשים הראשונים של 3300 עלו ב 33% מיליון דולר לעומת מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. והסתכמו ב הגידול במכירות בתקופות הדיווח לעומת תקופות דיווח מקבילות נובע מצמיחה במכירות ללקוחות עיקריים וכן עקב גידול בפעילות הממותגת, הן במותגים בבעלות והן תחת הסכמי זיכיון התפעולי ברבעון הרווח של השלישי הסתכם ב מיליון דולר, לעומת מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של הסתכם ב מיליון דולר, לעומת 2.3 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד השיפור ברווח התפעולי ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של לעומת תקופות מקבילות אשתקד נבע בעיקר מהגידול במכירות. תחום פעילות חטיבה גלובלית פלח שוק עליון 92.3 המכירות ברבעון 3300 השלישי של הסתכמו ב 90.3 מיליון דולר לעומת מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, קיטון של 0%. המכירות בתשעת החודשים הראשונים מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, קיטון של 1%. של 3300 הסתכמו ב מיליון דולר לעומת הירידה במכירות תחום הפעילות ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 3300 לעומת תקופות מקבילות אשתקד, נבעה מקיטון במכירות באירופה, ראה סעיף לעיל. הרווח התפעולי ברבעון שלישי של 3300 הסתכם ב 9.4 מיליון דולר לעומת 2.2 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. 23

24 השיפור ברווח התפעולי ברבעון השלישי של 3300 לעומת רבעון מקביל אשתקד נבע בעיקר עקב הוזלת עלויות הייצור בגין השלמת איחוד אתרי הייצור של מפעל הגרביים וסריגת האל תפר בכרמיאל לאתר יצור אחד. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 3300 הסתכם ב 07.3 מיליון דולר לעומת 04.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 3300 כולל רווח הון ממכירת נכס מקרקעין בכרמיאל בסך של 0.0 מיליון דולר, ראה סעיף לעיל. לפרטים לגבי הוצאות ארגון מחדש המיוחסים לתחום הפעילות, ראה סעיף לעיל. תחום פעילות שיסר מכירות תחום הפעילות הסתכמו ברבעון השלישי של השנה ב 22.2 מיליון דולר לעומת 14.1 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, עליה של 02%. הגידול במכירות תחום הפעילות ברבעון השלישי של 3300 נבע מהתרחבות רשת החנויות ומהתחזקות שער החליפין של היורו מול הדולר בכ 3% לעומת השער הממוצע ברבעון מקביל אשתקד. מכירות תחום הפעילות בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו ב מיליון דולר הרווח התפעולי 3300 ברבעון של השלישי הסתכם ב מיליון דולר, לעומת מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, גידול של 01%. השיפור ברווח התפעולי ברבעון השלישי של 3300 בעיקר מגידול במכירות. לעומת רבעון מקביל אשתקד נבע הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 3300 הסתכם ב 7.0 מיליון דולר לעומת 3.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, אשר כללה איחוד של פעילות שיסר החל מ 0 ביולי תחום פעילות דלתא ישראל המכירות ברבעון השלישי של 3300 הסתכמו ב 33.4 מיליון דולר לעומת 33.0 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, עליה של 00%. המכירות בתשעת החודשים ראשונים של 3300 הסתכמו ב 91.3 מיליון דולר לעומת 27.9 מיליון דולר תקופה מקבילה אשתקד, עליה של 31%. 24

25 המכירות בשקלים ברבעון השלישי של 3300 הסתכמו בכ מיליון ש"ח ברבעון שלישי 3303, עליה של 33%. מיליון ש"ח לעומת כ המכירות בשקלים בתשעת החודשים הראשונים של 3300 הסתכמו בכ מיליון ש"ח לעומת כ מיליון ש"ח בתשעת החודשים ראשונים 3303, עליה של 09%. הגידול במכירות בשקלים ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 3300 מול תקופות הרשת מקבילות בתום הרבעון אשתקד הרבעון המקביל אשתקד. השלישי נבע של מהגדלת 3300 רשת החנויות; מספר החנויות שהפעילה הסתכם ב בתום חנויות 009 לעומת 019 בנטרול השפעת המעבר לקונסיגנציה בתשעת החודשים הראשונים של 3300 אשתקד. כאמור להלן, גדלו מכירות תחום הפעילות בכ 07% לעומת תשעת החודשים הראשונים הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 3300 הסתכם ב 3.3 מיליון דולר לעומת 3.2 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של הסתכם ב מיליון דולר לעומת 3.3 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. במהלך הרבעון הראשון של 3300 עבר תחום הפעילות למכור בקונסיגנציה ללקוח סיטונאי. כתוצאה מהשינוי האמור, קטנו מכירות תחום הפעילות בתשעת החודשים הראשונים של 3300 בכ 2.4 מיליון ש"ח )כ 0.3 מיליון דולר( ואילו הרווח הגולמי והתפעולי באותה תקופה קטן בכ 0.2 מיליון ש"ח )כ 3.7 מיליון דולר(. בנטרול השפעת המעבר לקונסיגנציה כאמור הסתכם הרווח התפעולי ב 0.1 מיליון דולר וגדל בתשעת החודשים הראשונים של 3300 ב 93% לעומת תשעת החודשים הראשונים אשתקד. הגידול ברווח התפעולי ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 3300 לעומת תקופות מקבילות אשתקד נבע בעיקר מגידול במכירות, אשר קוזז על ידי שחיקה ברווח הגולמי שנבעה בין היתר ממכירות גבוהות של מוצרים במחירי סוף עונה תוך שימוש במבצעים ובהנחות מוגברות, וכן עקב גידול בהוצאות מכירה ושיווק עקב התרחבות רשת החנויות ובהוצאות פרסום שנעשו לצורך חיזוק המותג. 25

26 תחזיות החברה והערכותיה לגבי תוצאות עסקיה בשנת החברה מעדכנת את התחזית בדבר תוצאות 3300 כדלקמן: החברה מעריכה כי מכירותיה בשנת 3300 יסתכמו לכדי 732 עד 792 מיליון דולר ארה"ב )לעומת מיליון דולר בתחזית הקודמת(, המהווים גידול של בין 04.3% ל 07.3% לעומת המכירות בשנת ) מיליון דולר ארה"ב בשנת.)3303 החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים בשנת 3300 יסתכם לכדי 33.2 עד 34.2 מיליון דולר ארה"ב )לעומת מיליון דולר בתחזית הקודמת(, המהווה גידול של בין 00.3% ל 02.0% לעומת סך הרווח התפעולי בשנת 3303 )23.9 מיליון דולר ארה"ב בשנת 3303(. החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות )EBITDA( בשנת 3300 יסתכם לכדי 40.1 עד 42.1 מיליון דולר ארה"ב המהווה גידול של בין 34.9% ל 00.4% לעומת ה EBITDA בשנת ) מיליון דולר בשנת 3303(. החברה מעריכה כי הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים בשנת 3300 יסתכם לכדי 10.3 עד 11.2 מיליון דולר ארה"ב )לעומת מיליון דולר בתחזית הקודמת(, המהווה גידול של בין 39.3% ל 00.9% לעומת הרווח הנקי בשנת ) מיליון דולר ארה"ב בשנת 3303(. החברה מעריכה כי הרווח המדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים בשנת 3300 יסתכם לכדי 0.90 עד 0.92 דולר ארה"ב מדולל למניה )לעומת דולר מדולל למניה בתחזית הקודמת(, המהווה גידול של בין 31.4% ל 39.9% לעומת הרווח המדולל למניה בשנת ) דולר ארה"ב למניה בשנת 3303(. 1 המידע האמור לעיל, הינו הערכה בלבד וצופה פני עתיד, אשר יכול ולא יתממש או יתממש באופן שונה לעומת הערכות ותחזיות החברה, כתוצאה מנסיבות שאינן תלויות בחברה בלבד ובשל היותו מבוסס על מידע הקיים בתאריך הדו"ח, וכולל הערכות של החברה נכון לתאריך הדו"ח. התחזית הינה בנטרול השפעת סעיפים חד פעמיים. 26

27 0. נזילות ומקורות מימון תמצית דוחות על תזרימי המזומנים במיליוני דולר: שנה שהסתיימה ב 00 בדצמבר )72.4( 0.0 )30.3( תשעה חודשים ראשונים )43.4( )0358( )4.7( 3158 )22.2( 8050 רבעון שלישי )053( )0.3( מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה* מזומנים נטו שנבעו )ששימשו( לפעילות מימון קיטון במזומנים ושווי מזומנים * מזומנים ששימשו לפעילות השקעה בתשעת החודשים הראשונים של 3303 כוללים 43.0 מיליון דולר ששימשו לרכישת שיסר. החברה מממנת את פעילותה מתזרים המזומנים מפעילות הבנקאיות ומהנפקת אגרות חוב. שוטפת, ממסגרות האשראי ברבעון השלישי של 3300 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 07.1 מיליון דולר לעומת 1.4 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 3300 לעומת רבעון מקביל אשתקד נבע משיפור ברווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים וכן עקב גידול מתון בהון החוזר לעומת רבעון מקביל אשתקד )ברבעון השלישי 3300 גדל ההון החוזר ב 0.7 מיליון דולר לעומת 7.1 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד(. בתשעת החודשים הראשונים של 3300 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 31.0 מיליון דולר לעומת 13.3 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של 3300 לעומת תשעת החודשים הראשונים אשתקד נובע מגידול בסך של כ 33.4 מיליון דולר בהון החוזר, בעיקר בסעיפי לקוחות ומלאי בתשעת החודשים הראשונים של 3300 וזאת לעומת קיטון בהון החוזר בסך של כ 03.9 מיליון דולר, בתשעת החודשים הראשונים אשתקד. הגידול בהון החוזר בתשעת החודשים הראשונים של 3300 נובע מצמיחה בתחומי פעילות דלתא ארה"ב שוק עממי ודלתא ישראל, המאופיינים בהון חוזר גבוה יותר )בשיעורן מסך המכירות( ביחס לתחומי הפעילות האחרים. 27

28 להלן מספר אינדיקטורים פיננסיים לרבעון שלישי ולתשעה חודשים ראשונים של 3300 ו 3303 ולשנת 3303: שנת 3303 רבעון שלישי 3303 רבעון שלישי יחס שוטף יחס מהיר ימי אשראי לקוחות )על בסיס רבעוני( ימי אשראי ספקים )על בסיס רבעוני( ימי מלאי )על בסיס רבעוני( תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת )מיליון $( רבעון שלישי תשעה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת )מיליון $( חודשים ראשונים תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת )מיליון $( ב 03 החודשים האחרונים )מיליון $( EBITDA )מיליון $( רבעון שלישי EBITDA )מיליון $( תשעה חודשים ראשונים EBITDA )מיליון $( על בסיס 03 החודשים האחרונים חוב פיננסי נטו )מיליון $( יחס כיסוי חוב פיננסי נטו ל EBITDA מתוקנן *)על בסיס שנים עשר חודשים אחרונים( 17.9% 17.0% 8153% הון/ סך מאזן הון )מיליון $( 30.2% 34.1% 0151% חוב פיננסי נטו ל *CAP * CAP כהגדרתו בתוספת לשטר הנאמנות מיום חוב פיננסי, בתוספת סך ההון העצמי במאזן )כולל זכויות מיעוט( בתוספת מסים נדחים לזמן ארוך. 1. חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם חשיפה לסיכוני שוק, גורמי סיכון וניהולם 1.0. האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה ניהול סיכוני השוק בחברה מבוצע על פי מדיניות ניהול סיכונים אשר נקבעת על ידי הדירקטוריון וההנהלה הבכירה של החברה. מר אייזק דבח, מנכ"ל החברה משמש כאחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה. מר יוסי חגג, סמנכ"ל הכספים בחברה, משמש כאחראי על ניהול סיכוני השוק בתחום שערי חליפין וריבית. החלטות בתחום ניהול סיכוני שוק, שערי חליפין וריבית מתקבלות במשותף על ידי מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים. 28

29 1.3. תיאור סיכוני השוק הקבוצה חשופה בפעילותה למספר סיכוני שוק וביניהם המצב הכלכלי בשווקי היעד בהם פועלת החברה ותנודות בשערי החליפין באותם שווקים לעומת מטבע הפעילות שהינו הדולר. לפירוט בדבר כלל הסיכונים אליהם חשופה החברה, ראה סעיף 0.33 התקופתי של החברה לשנת בחלק א' לדוח מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק 0( תנודתיות במחירי הכותנה.1.0 החברה עוקבת אחר תנודתיות מחיר הכותנה כאמור ומנסה להתאים את רמת מלאי החוטים ומוצרים מוגמרים בהתאם לתחזית המכירות. במהלך 3300 נרשמה יציבות במחירי הכותנה ברמות מחיר של כ סנט לפאונד. חוזה כותנה לחודש דצמבר ( תנודתיות בשער החליפין של האירו מול הדולר בשנת 3300 עודף התקבולים של החברה באירו צפוי להסתכם לכדי 12 2 מיליון דולר לעומת 03 מיליון דולר בשנת 3303, וזאת לאור איחוד נתוני שיסר על פני שנה מלאה. 2 המידע האמור לעיל, הינו הערכה בלבד וצופה פני עתיד, אשר יכול ולא יתממש או יתממש באופן שונה לעומת הערכות ותחזיות החברה, כתוצאה מנסיבות שאינן תלויות בחברה בלבד ובשל היותו מבוסס על מידע הקיים בתאריך הדו"ח, וכולל הערכות של החברה נכון לתאריך הדו"ח. 29

30 בשער החברה ביצעה עסקאות הגנה בהיקף כולל של כ 12 מיליון דולר לשנת 3300 החשיפה מלוא יורו וזאת על מנת להגן על דולר ל חליפין ממוצע של המטבעית. שיסר רוכשת כמחצית מהמוצרים אותם היא מוכרת מחברת בת שלה בצ'כיה באופן שנוצרת חשיפה מטבעית בין המטבע המקומי בצ'כיה לאירו כיוון ומכירות החברה בצ'כיה נקובות ביורו וחלק מההוצאות נקבעות במטבע מקומי. כדי לבטל חלק מהחשיפה האמורה, ביצעה שיסר עסקאות הגנה בדרך של אופציות ועסקות החלף בהיקף של 0.3 ו 1.0 מיליון אירו ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 3300, בהתאמה. מדיניות החברה הינה לשמור על מתאם גבוה ככל האפשר בין המטבע בו נמכרות הסחורות שלה לבין המטבע בו נרכשים המוצרים ו/או חומרי הגלם. החברה בוחנת באופן שוטף את החשיפה המאזנית ואת החשיפה הכלכלית שלה בהתאם לתחזית ההכנסות וההוצאות ל 03 החודשים הבאים מכשירים פיננסיים 3300 להלן הפוזיציות הפתוחות נכון ליום 03 בספטמבר אשר אינן מוכרות כהגנה חשבונאית, מול האירו: תאריך פירעון סכום באלפי דולר שער מטבע ממוצע ,333 3,933 0,333 2,933 רבעון רביעי 3300 אוקטובר נובמבר דצמבר לאחר תאריך המאזן, ביצעה החברה עסקאות הגנה בהיקף של 03 מיליון דולר לרבעון הראשון של 3301 בשער חליפין ממוצע של 0.01 דולר ל 0 אירו. בנוסף, לשיסר פוזיציות פתוחות ליום 03 בספטמבר 3300 בסך כולל של 3.1 מיליון אירו מול הקרונה הצ'כית להגנה עד דצמבר 3301, מתוכן 3.0 מיליון אירו באופציות ו 3.0 מיליון אירו בעסקאות החלפת מזומנים.)SWAP( בתוצאות רבעון שלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 3300 כללה החברה במסגרת סעיף הכנסות )הוצאות( אחרות, את תוצאות העסקאות שנסגרו במהלך תקופת הדוח ואת 31

31 3.2 התוצאות המוערכות מהעסקאות הפתוחות לעיל, אשר הסתכמו בהפסד כ בסך של וכ 3.0 מיליון דולר, בהתאמה. היבטי ממשל תאגידי 2. גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים דירקטוריון החברה החליט שהאורגן אשר מופקד על בקרת העל של הדוחות הכספיים בחברה הינה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים )להלן: "הועדה"(. בוועדה זו חברים שלושה דירקטורים, על פי הפירוט להלן: יחזקאל דברת, יו"ר הועדה דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. שאול בן זאב דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. גדעון שטיאט דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. עובר למינויים, שלושת חברי הועדה מסרו לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיף 0 לתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, תש"ע לפירוט נוסף אודות חברי הועדה כאמור, לרבות בקשר עם כישוריהם, השכלתם, ניסיונם והידע שלהם, שבהסתמך עליהם רואה אותם החברה כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ראה חלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 3303 "פרטים נוספים על התאגיד", אשר פורסם בתאריך 07 בפברואר 3300 )מספר אסמכתא: ( אישור הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת היה כרוך בשתי ישיבות כמפורט להלן: ישיבה של הועדה שדנה דיון עקרוני ומקיף בסוגיות הדיווח המהותיות וגיבשה המלצותיה לדירקטוריון בעניין הדוחות הכספיים. ישיבה של הדירקטוריון לדיון בדוחות הכספיים ואישורם. )0( )3( טרם אישור הדוחות הכספיים של החברה על ידי הדירקטוריון, נשלחה טיוטת הדוחות הכספיים, הדוחות הנלווים והביאורים לדוחות אלו לחברי הועדה 0 ימים לפני הישיבה. לישיבת הועדה הדנה באישור הדוחות הכספיים מוזמנים מנכ"ל, סמנכ"ל הכספים חשב החברה, מבקר הפנים וכן רואי החשבון החיצוניים המציגים את הדוחות הכספיים בפני חברי הועדה ועונים על שאלות, במידה וקיימות. במהלך ישיבת הוועדה הדנה בדוחות הכספיים, נסקרים ונידונים הדוחות הכספיים של החברה, נבחנים עיקרי השינויים בהם, הבקרות הפנימיות הקשורות בדוח הכספי, ההערכות 31

32 והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים, שלמות ונאותות הגילוי והמדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של החברה. בנוסף, ניתנת התייחסות להערות הנהלת החברה ורואה החשבון המבקר ונבחנת התאמת הדוחות הכספיים לאירועים שהתרחשו בחברה ולתקנים שעל פיהם מכינה החברה את דוחותיה. לאחר הדיון מעלה יו"ר הוועדה לבחינת דוחות כספיים להצבעה את המלצת הועדה לדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים ומברר אם למי מחברי הועדה נותרו שאלות או סוגיות לגביהן לא נענה. הועדה גיבשה המלצות בדבר אישור הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 3300 ואלו הועברו לעיונו של דירקטוריון החברה, 3 ימי עסקים קודם לישיבת הדירקטוריון, שהינו פרק זמן סביר להערכת דירקטוריון החברה, בהתחשב בהיקף ההמלצות ומורכבותן ובשים לב למועד העברת טיוטת הדוחות לדירקטוריון. לאחר המלצת הועדה לאשר את הדוחות הכספיים כאמור, הובאו הדוחות הכספיים והביאורים הנלווים להם לאישור דירקטוריון החברה. שמות חברי הועדה לבחינת דוחות כספיים אשר השתתפו בישיבה ביום 39 באוקטובר 3300, במסגרתה המליצה הועדה לדירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון ליום 03 בספטמבר 3300, הינם: יחזקאל דברת יו"ר הועדה, שאול בן זאב וגדעון שטיאט. כמו כן, נכחו בישיבה יוסי חגג, סמנכ"ל הכספים, מיקי לקסר חשב ומזכיר החברה, רואי החשבון המבקרים, המבקר הפנימי ומוזמנים נוספים. שאר חברי הדירקטוריון קיבלו לעיונם את טיוטת הדוחות הכספיים חמישה ימים לפני מועד ישיבת הדירקטוריון שנקבעה לאישור הדוחות הכספיים וכן הועברו לעיונם כאמור המלצות הועדה. במהלך ישיבת הדירקטוריון נסקרו התוצאות הכספיות והסוגיות המהותיות בדוחות הכספיים על ידי סמנכ"ל הכספים של החברה וכן נסקרו המלצות הוועדה. הועלו שאלות על ידי חברי הדירקטוריון השונים ביחס לנתוני הדוחות הכספיים. השאלות נדונו ונענו על ידי הנהלת החברה ועל ידי רואה החשבון המבקר. הדוחות אושרו ונחתמו על ידי המוסמכים לכך. עוד יצוין כי אם וככל שבמהלך העבודה על הכנת הדוחות הכספיים, נתקל סמנכ"ל הכספים או מנכ"ל החברה בשאלות, סוגיות או בעיות מהותיות או ראשוניות שהטיפול בהן מצריך דיון מקדים בטרם מובאים הדוחות הכספיים לאישור הדירקטוריון, יורו סמנכ"ל הכספים או מנכ"ל החברה על כינוס ישיבת דירקטוריון מקדימה אשר בה נידונים ומלובנים נושאים אלו. שמות חברי הדירקטוריון אשר השתתפו בישיבת הדירקטוריון ביום 37 באוקטובר 3300 במסגרתה אושרו הדוחות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון ליום 03 בספטמבר 3300, הינם: יו"ר הדירקטוריון נועם לאוטמן, גדעון שטיאט, ישראל באום, יצחק ויינשטוק, שאול בן זאב, ציפורה 32

33 כרמון, יחזקאל דברת ואייזק דבח. כן נכחו בישיבה: יוסי חגג, סמנכ"ל הכספים, חשב ומזכיר החברה, רואי החשבון המבקרים, המבקר הפנימי ומוזמנים נוספים. מיקי לקסר הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד 3. גילוי בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, נדרשת ההנהלה להשתמש באומדנים והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים של נכסים והתחייבויות, על הנתונים בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאות בתקופות הדיווח. חלק מהאומדנים אשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על הצגת הנתונים בדוחות הכספיים, מחייבים הפעלת שיקול דעת בסביבה של אי וודאות. פירוט מלא בדבר אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים ניתן בביאור 0 בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 3303 אשר פורסם ביום 07 בפברואר

34 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב 9. תעודות התחייבות שבמחזור להלן יובא תיאור סדרת אגרות החוב של החברה שבמחזור נכון ליום הדוח: סדרה כ ה א מועד ההנפקה 000,333,333 ש"ח ע.נ. אגרות חוב נרשמו למסחר ביום על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום מכוח תשקיף המדף של החברה מיום נרשמו למסחר ביום על פי דוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום מכוח תשקיף המדף של החברה מיום , כפי שתוקן בתיקון תשקיף ביום וכפי שתוקן בתיקון תשקיף ביום נרשמו למסחר ביום על פי דוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום מכוח תשקיף המדף של החברה מיום , כפי שתוקן בתיקון תשקיף ביום ,303,333 ש"ח ע.נ. אגרות חוב נרשמו למסחר ביום על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום מכוח תשקיף המדף של החברה מיום ,210,333 )מתוך 333,333,333 שהוצעו לציבור. החלק שלא נמכר היווה כ 03.90% מההיקף 073,737,333 )מתוך 322,333,333 שהוצעו לציבור. החלק שלא נמכר היווה כ 31.02% מההיקף שהוצע היקף ע.נ. אגרות חוב במועד ההנפקה 000,333,333 ו 73,303,333 )בש"ח( 34

35 סדרה כ ה א לציבור( שהוצע לציבור( הוצעו 30,129,333 פרטית הצעה במסגרת ראה 3300, באוקטובר סעיף ,210, ,737, ,097,333 היקף ע.נ. אגרות חוב ליום בש"ח מועד תחילת פירעון הקרן 0 0 מספר תשלומים שנתיים לפירעון הקרן 0 סכום הריבית שנצברה ליום כ 0.9 מיליון ש"ח כ 0.9 מיליון ש"ח כ 0.3 מיליון ש"ח שווי הוגן כפי שנכלל בדוחות כספיים ביום כ מיליון ש"ח כ מיליון ש"ח כ מיליון ש"ח שווי בורסאי ביום כ מיליון ש"ח כ מיליון ש"ח כ מיליון ש"ח 9.3% סוג הריבית קבועה 9% קבועה קבועה 2.3% 2.31% 9.74% ריבית שקלית אפקטיבית ליום ההנפקה 9.12% )כולל הוצאות הנפקה( 35

36 סדרה כ ה א ריבית שקלית אפקטיבית ליום הנפקת 3.33% ההרחבה לאגרות החוב )כולל הוצאות הנפקה( לא רלוונטי ראה סעיף לעיל. מועדי תשלום הריבית בתשלומים חצי שנתיים ביום בינואר של ביולי וביום עד 3303 כל אחת מהשנים 3303 )כולל(. בתשלומים חצי שנתיים ביום 03 ביוני וביום 00 בדצמבר של כל אחת מהשנים 3303 עד 3330 )כולל(, החל מ 00 בדצמבר 3303 ועד 00 בדצמבר בתשלומים חצי שנתיים ביום 34 בפברואר ו 00 באוגוסט בכל אחת מהשנים 3301 עד 3334 סוג הצמדה אינן צמודות. אינן צמודות. אינן צמודות. זכות המרה אגרות החוב אינן ניתנות להמרה. אגרות החוב אינן ניתנות להמרה. אגרות החוב אינן ניתנות להמרה. זכות לבצע פדיון מוקדם או המרה כפויה אם וככל שיוחלט על ידי הבורסה על מחיקה מרישום למסחר של אגרות החוב בשל ירידה בשווי סדרת אגרות החוב מתחת לסכום הקבוע בהנחיות הבורסה, לא תאפשר החברה פדיון מוקדם של אגרות החוב בגין מחיקה כאמור. אם וככל שיוחלט על ידי הבורסה על מחיקה מרישום למסחר של אגרות החוב בשל ירידה בשווי סדרת אגרות החוב מתחת לסכום הקבוע בהנחיות הבורסה, לא תאפשר החברה פדיון מוקדם של אגרות החוב בגין מחיקה כאמור. החברה תהא זכאית )אך לא חייבת( לפי שיקול דעתה הבלעדי לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של אגרות החוב )סדרה ה(, במחיר, במנגנון, בלוחות אם וככל שיוחלט על ידי הבורסה על מחיקה מרישום למסחר של אגרות החוב בשל ירידה בשווי סדרת אגרות החוב מתחת לסכום הקבוע בהנחיות הבורסה, תבצע החברה פדיון מוקדם של אגרות החוב בגין מחיקה כאמור. החברה תהא זכאית )אך לא חייבת( לפי שיקול דעתה הבלעדי לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של אגרות החוב )סדרה א(, במחיר, במנגנון, בלוחות הזמנים וביתר התנאים הקבועים בסעיף 4.3 לשטר 36

37 סדרה כ ה א הזמנים וביתר התנאים הקבועים בסעיף 9 לתוספת מס' 0 לשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ה(. הנאמנות ובסעיף 9 0 לשטר הנאמנות. לתוספת מס' ערבות לתשלום התחייבויות אינן מובטחות בשעבוד. אינן מובטחות בשעבוד. אינן מובטחות בשעבוד. חברה מדרגת מידרוג בע"מ מידרוג בע"מ מידרוג בע"מ A2 עם אופק יציב A3 עם אופק חיובי A3 עם אופק יציב דירוג במועד הנפקת הסדרה A2 עם אופק יציב A2 עם אופק יציב דירוג ליום )ראו דיווח מיום A2 עם אופק יציב )מס' אסמכתא: ) דירוגים נוספים א. ב. ג. ביום A : עם אופק יציב )כניסה לרשימת מעקב(. ביום A : עם אופק יציב )הוצאה מרשימת מעקב(. ביום A עם אופק עם אופק A2 ביום A3 : חיובי. ביום : אופק יציב עם חיובי. ד. ביום A : עם אופק חיובי. ה. ביום : דירוג A2 עם אופק יציב 37

38 סדרה כ ה א פרטים בדבר הנאמן ופרטי ההתקשרות עמו שטראוס לזר, חברה לנאמנות )0773( בע"מ, מרחוב יצחק שדה 09, תל אביב )טלפון: 30 ; פקס: (. איש הקשר אצל הנאמן הינו מר אורי לזר, דואר הרמטיק נאמנות )0792( בע"מ, מרחוב הירקון 000 ת"א )טלפון: פקס: (. איש קשר אצל הנאמן הינו עו"ד אורית קים, אלקטרוני: דואר הרמטיק נאמנות )0792( בע"מ, מרחוב הירקון 000 ת"א )טלפון: פקס: (. איש קשר אצל הנאמן הינו עו"ד אורית קים, דואר אלקטרוני: מהותיות )מעל 2% החברה( מסך התחייבויות כן כן כן 38

39 נכון למועד הדוח, עמדה החברה בכל התנאים וההתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב שבמחזור, לרבות לפי שטר הנאמנות לאגרות החוב ולא התקיימה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי. הדירקטוריון וההנהלה מביעים הערכה רבה לציבור העובדים של דלתא ומנהליה. נחתם בתאריך: 37/03/3300. נועם לאוטמן יו"ר הדירקטוריון אייזק דבח מנכ"ל ודירקטור 39

40 דלתא גליל תעשיות בע"מ מידע כספי לתקופת ביניים )בלתי מבוקר( 03 בספטמבר 3300

41 דלתא גליל תעשיות בע"מ מידע כספי לתקופת ביניים )בלתי מבוקר( 03 בספטמבר 3300 תוכן העניינים דוח סקירה של רואה החשבון המבקר דוחות כספיים מאוחדים בדולרים ארה"ב: דוחות על המצב הכספי דוחות על הרווח הכולל דוחות על השינויים בהון דוחות על תזרימי המזומנים ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים עמוד

42 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של דלתא גליל תעשיות בע"מ מבוא סקרנו את המידע הכספי המצורף של דלתא גליל תעשיות בע"מ וחברות הבנות שלה )להלן הקבוצה(, הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 03 בספטמבר 3300 ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של 9 חודשים ו 0 חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן החשבונאות בינלאומי IAS 33 "דיווח כספי לתקופת ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ 5% מכלל הנכסים המאוחדים ליום 03 בספטמבר 3300 והכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ 3.0% ו 3.3% מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופה של 9 חודשים ו 0 חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאמה. המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואה חשבון אחר שדוחות הסקירה שלו הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואה החשבון האחר. היקף הסקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 0 של לשכת רואי החשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. מסקנה בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי.IAS 33 בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואה חשבון אחר, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל קסלמן וקסלמן תלאביב, רואי חשבון 39 באוקטובר 3300 פירמה חברה ב Limited PricewaterhouseCoopers International קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 52, תלאביב , ישראל, ת.ד תלאביב טלפון:, פקס:,

43 דלתא גליל תעשיות בע"מ דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי ליום 32 בספטמבר בדצמבר 3303 )מבוקר( 03 בספטמבר 3303 )בלתי מבוקר( אלפי דולרים ,5, , , ,3 נכסים נכסים שוטפים: מזומנים ושווי מזומנים מזומנים מוגבלים חייבים ויתרות חובה: לקוחות מס הכנסה לקבל אחרים מכשיר פיננסי נגזר מלאי נכסים מסווגים כמוחזקים למכירה סך נכסים שוטפים , , ,05033 נכסים שאינם שוטפים: הוצאות מראש לזמן ארוך נדל"ן להשקעה יתרות חובה לזמן ארוך רכוש קבוע 9 בניכוי פחת שנצבר נכסים בלתי מוחשיים 9 בניכוי הפחתה שנצברה נכסי מסים נדחים מכשיר פיננסי נגזר סך נכסים שאינם שוטפים סך נכסים ) נועם לאוטמן 5 ) יו"ר הדירקטוריון ) אייזק דבח 5 ) מנכ"ל (יוסי חגג 5 ) סמנכ"ל כספים תאריך אישור המידע הכספי לתקופת ביניים על ידי דירקטוריון החברה: 19 באוקטובר

44 00 בדצמבר 3303 )מבוקר( 03 בספטמבר 3303 )בלתי מבוקר( אלפי דולרים , ,,3,,573, התחייבויות והון התחייבויות שוטפות: הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים חלויות שוטפות של אגרות חוב מכשיר פיננסי נגזר זכאים ויתרות זכות: ספקים ונותני שירותים מס הכנסה לשלם אחרים סך התחייבויות שוטפות , ,5,31 05,55,, התחייבויות שאינן שוטפות: הלוואות מתאגידים בנקאיים 9 בניכוי חלויות שוטפות התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד 9 בניכוי נכסי תוכנית התחייבויות אחרות שאינן שוטפות אגרות חוב מכשיר פיננסי נגזר עתודה למסים נדחים סך התחייבויות שאינן שוטפות סך התחייבויות )129996( )99722( ,05050 )035331( 0305,5, ,5707 1,05033 הון: הון המיוחס לבעלי מניות של החברה אם: הון מניות פרמיה על מניות קרנות הון אחרות יתרת רווח שלא יועד מניות אוצר זכויות שאינן מקנות שליטה סך הון סך התחייבויות והון הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים 5

45 שנה שהסתיימה ב 00 בדצמבר 3303 )מבוקר( )731( 146 )485( )381( מכירות עלות המכירות רווח גולמי הוצאות מכירה ושיווק הוצאות הנהלה וכלליות הכנסות )הוצאות( אחרות 9 נטו רווח הון ממכירת נדל"ן בנהריה רווח מרכישה הזדמנותית הוצאות ארגון מחדש 9 נטו ירידת ערך רכוש קבוע רווח מפעולות הוצאות מימון 9 נטו חלק החברה ברווחי חברה כלולה רווח לפני מסים על ההכנסה מסים על הכנסה רווח לתקופה רווח כוול אחר: סעיפים אשר לא סווגו מחדש לרווח או הפסד: מדידות מחדש של התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד מסים בגין הכנסות והוצאות שנזקפו ישירות לרווח )הפסד( כולל אחר סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח או הפסד: הגנת תזרים מזומנים הפרשים מתרגום דוחות כספיים הערוכים במטבע חוץ מסים בגין רווחים )הפסדים( שנזקפו ישירות לרווח כולל אחר דלתא גליל תעשיות בע"מ דוח תמציתי מאוחד על הרווח הכולל לתקופות של 9 החודשים ו 3 החודשים שהסתיימו ביום 32 בספטמבר חודשים שהסתיימו ה 3 חודשים שהסתיימו ב 03 בספטמבר ב 03 בספטמבר )בלתי מבוקר( אלפי דולרים למעט נתוני רווח למניה , , , ,3, ,, )735( , , , , , , , ,, )141( )73,( )91( )103( , סך הרווח הכולל לתקופה ייחוס הרווח לתקופה: לבעלי המניות של החברה אם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה סך הרווח הנקי לתקופה ייחוס סך הרווח הכולל לתקופה: , לבעלי המניות של החברה האם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה , סך ההכנסות והוצאות שהוכרו בדולרים רווח למניה המיוחס לבעלי מניות החברה אם: , , בסיסי , מדולל הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים 6

46 הון מניות רגילות דלתא גליל תעשיות בע"מ דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון לתקופות של 9 החודשים ו 3 החודשים שהסתיימו ביום 32 בספטמבר 1213 קרן הון מהפרשי תרגום מיוחס לבעלי מניות של החברה קרנות הון לגידור תזרימי מזומנים הפסדים אקטואריים בגין התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד אלפי דולרים )19142( זכויות שאינן מקנות שליטה סך ההון סך הכל מניות באוצר יתרת רווח שלא יועד פרמיה על מניות סכום מספר מניות באלפים )129996( יתרה ליום 0 בינואר 3300 )מבוקר( תנועות בתקופה של תשעה החודשים שהסתיימו בתאריך 03 בספטמבר )בלתי מבוקר(: רווח כולל תמורה ממימוש אופציות )79522( )79522( )79522( חלוקת דיבידנד )61( 377 )61( דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה מרכיב ההטבה בגין אופציות שהוענקו )129996( )19111( יתרה ליום 03 בספטמבר 3300 )בלתי מבוקר( )69222( )97( )19196( )79995( )117( )97( )117( )69222( )19196( )79995( )99722( )99722( )99722( )19196( )129996( )69222( )79995( )19755( )19755( )19755( )485( )19142( )681( 164 )417( )681( יתרה ליום 0 בינואר 3303 )מבוקר( תנועות בתקופה של תשעה החודשים שהסתיימו בתאריך 03 בספטמבר 3303 )בלתי מבוקר(: רווח כולל תמורה ממימוש אופציות חלוקת דיבידנד דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה מרכיב ההטבה בגין אופציות שהוענקו יתרה ליום 03 בספטמבר 3303 )בלתי מבוקר( יתרה ליום 0 בינואר 3303 )מבוקר( תנועות בשנת 3303 )מבוקר(: רווח )הפסד( כולל תמורה ממימוש אופציות רכישה עצמית של מניות חלוקת דיבידנד דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה מרכיב ההטבה בגין אופציות שהוענקו יתרה ליום 00 בדצמבר 3303 )מבוקר( 7

47 דלתא גליל תעשיות בע"מ דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון לתקופות של 9 החודשים ו 3 החודשים שהסתיימו ביום 32 בספטמבר 1213 סך ההון )19522( )61( יתרה ליום 0 ביולי 3300 )בלתי מבוקר( תנועות בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו בתאריך 03 בספטמבר 3300 )בלתי מבוקר(: רווח כולל תמורה ממימוש אופציות חלוקת דיבידנד דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה מרכיב ההטבה בגין אופציות שהוענקו יתרה ליום 03 בספטמבר 3303 )בלתי מבוקר( פרמיה על מניות קרן הון מהפרשי תרגום מיוחס לבעלי מניות של החברה קרנות הון לגידור תזרימי מזומנים הפסדים אקטואריים בגין התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד אלפי דולרים )19142( יתרת רווח שלא יועד מניות באוצר זכויות שאינן מקנות שליטה )61( סך הכל )19522( )129996( )129996( )19522( )19111( הון מניות רגילות מספר סכום מניות באלפים )19122( )32( )32( )19122( )99722( )99722( )19122( )19755( )19755( )134( )183( )417( )19241( יתרה ליום 0 ביולי 3303 )בלתי מבוקר( תנועות בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו בתאריך 03 בספטמבר 3303 )בלתי מבוקר(: רווח כולל תמורה ממימוש אופציות חלוקת דיבידנד דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה מרכיב ההטבה בגין אופציות שהוענקו יתרה ליום 03 בספטמבר 3303 )בלתי מבוקר( 8

48 דלתא גליל תעשיות בע"מ תמצית דוח מאוחד על תזרימי המזומנים לתקופות של 9 החודשים ו 3 החודשים שהסתיימו ביום 32 בספטמבר חודשים שהסתיימו 3 החודשים שהסתיימו ב 03 בספטמבר ב 03 בספטמבר )בלתי מבוקר( אלפי דולרים שנה שהסתיימה ב 00 בדצמבר 3303 )מבוקר( )89475( 624 )89229( )869251( )119552( )19811( )422( )144( 155 )98( )959837( )117( )119185( )79995( )19196( )19875( )199153( )119568( )119411( )19199( 1 )717( )859171( )59852( )9( 9 )164( )32( )119185( )19122( )675( )19973( )05,10( 013 )55171( 03507, )15330( 535, )03( )03( 03 )17( )05031( )10( )330( )00531,( )35,33( )103( ,5,30,05733 )311( 05513, 1,5, )59385( 541 )39252( )869251( )119162( )19862( )725( )422( )37( 42 )191( )869841( )97( )119185( )69222( )19732( )419516( )89943( )559549( )15011( 317 )035357( )0,5335( ,77, )503( )00( 01 )001( )035771( )10( )05,77( )00531,( )75,33( )35730( )73,( , )053,7( 5,557, 1,5,50 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: רווח נקי לתקופה התאמות הנדרשות לשקף את תזרימי המזומנים הנובעים מפעילות שוטפת ריבית ששולמה במזומן ריבית שהתקבלה במזומן מסים על הכנסה ששולמו במזומן 9 נטו מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה: מזומנים שנכנסו לאיחוד בעקבות רכישת חברה בת תשלומים לנושים ואחרים במסגרת עסקת רכישת חברה בת רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים שחרור )הפקדת( מזומנים מוגבלים תמורה ממימוש נכסים מוחזקים למכירה תמורה ממכירת רכוש קבוע תמורה ממימוש נכס נדל"ן בנהריה 9 נטו מהעלויות המתייחסות מתן הלוואה לקבלן משנה הלוואות שניתנו לעובדים החזר הלוואות מעובדים אחרות מזומנים נטו שנבעו )ששימשו( לפעילות השקעה תזרימי מזומנים מפעילות מימון: דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדת תשלום אשראי ספקים לזמן ארוך בקשר עם רכישת רכוש קבוע פירעון קרן אגרות חוב תמורה מהנפקת אגרות חוב 9 בניכוי הוצאות הנפקה דיבידנד ששולם רכישה עצמית של מניות פירעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 9 נטו תמורה שנתקבלה ממימוש אופציות לעובדים מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון )שימשו לפעילות מימון( גידול )קיטון( נטו במזומנים ושווי מזומנים הפרשי שער ושערוך מזומנים ושווי מזומנים 5 נטו יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה יתרות מזומנים ושווי מזומנים לגמר התקופה הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים 9

49 דלתא גליל תעשיות בע"מ תמצית דוח מאוחד על תזרימי המזומנים לתקופות של 9 החודשים ו 3 החודשים שהסתיימו ביום 32 בספטמבר 1213 שנה שהסתיימה ב 00 בדצמבר 3303 )מבוקר( )556( )624( )137( )199912( )119619( )49251( )19958( התאמות הנדרשות לשקף את תזרימי המזומנים הנובעים מפעילות שוטפת: הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים: פחת הפחתות ירידת ערך רכוש קבוע שערוך מזומנים 9 נטו ריבית ששולמה במזומן ריבית שהתקבלה במזומן מסים על הכנסה ששולמו במזומן 9 נטו מסי הכנסה נדחים נטו התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד נטו הוצאות ארגון מחדש 9 נטו הפסד )רווח( הון ממכירת רכוש קבוע ונכס מיועד למכירה 9 נטו רווח הון ממכירת נדל"ן בנהריה שינוי במרכיב ההטבה בגין אופציות שהוענקו לעובדים שינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים שינוי ביתרות לזמן ארוך רווח מרכישה הזדמנותית אחרות שינויים בנכסים והתחייבויות תפעוליים: קיטון )גידול( בלקוחות קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה אחרות גידול בספקים ונותני שירותים גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות אחרות גידול בהתחייבויות אחרות שאינן שוטפות קיטון )גידול( במלאי 0 חודשים שהסתיימו 3 החודשים שהסתיימו ב 03 בספטמבר ב 03 בספטמבר )בלתי מבוקר( אלפי דולרים )1( )81( )119619( 159 )39238( )99921( )19725( )19614( )99374( )119411( 05037,, ,10 )013( )3,( 05, ,0 )077( )77( ),03( 105 )055000( )053,3( )484( )541( )199912( 713 )93( )59( )119619( 926 )79655( )19891( )15( )19839( ,3 0507, )317( , 05,33 )05030( )501( , )55711( )55333( 3533, )305115( )015101( מידע נוסף על פעילות השקעה ומימון שלא כרוכים בהם תזרימי מזומנים: ספקים וזכאים שונים בגין רכישות רכוש קבוע ורכוש אחר שלא במזומן חייבים בגין מכירות רכוש קבוע שלא במזומן התחייבות לתשלומים מינימאליים בגין תמלוגים זכאים בגין מימוש רכוש קבוע שהוחזק למכירה חייבים בגין מימוש רכוש קבוע שהוחזק למכירה )19563( )30( )003( )39694( )19352( )149714( ),5313( הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים 01

50 דלתא גליל תעשיות בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ליום 32 בספטמבר 1213 )בלתי מבוקרים( ביאור 0 מידע כללי דלתא גליל תעשיות בע"מ )להלן "החברה"( הינה תאגיד ישראלי אשר יחד עם חברות הבנות שלה )להלן "הקבוצה"( עוסקת בעיקר בעיצוב 9 פיתוח 9 ייצור ושיווק של הלבשה תחתונה 9 ופעילה בארבעה מגזרים עסקיים דלתא ארה"ב שוק עממי 9 חטיבה גלובלית פלח שוק עליון 9 דלתא ישראל ושיסר 8 מידע לגבי מגזרי הפעילות מוצג במסגרת ביאור 84 הבורסה הראשית בה נסחרות מניות החברה היא הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 8 המען הרשמי של החברה הינו רחוב קויפמן 1 תל אביב 8 המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר 8 ביאור 3 בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים: א 8 ב 8 המידע הכספי התמציתי המאוחד של הקבוצה ליום 32 בספטמבר 1213 ולתקופת הביניים של 9 ו 3 החודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן "המידע הכספי לתקופת הביניים"( נערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן " IAS 34"(9 וכולל את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים 8 יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 1211 והביאורים אשר נלוו אליהם 9 אשר נערכו לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן "תקני ה )"IFRS וכלולים את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( התש"ע עריכת דוחות כספיים ביניים 9 דורשת מהנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים והנחות 9 אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של החברה ועל סכומי הנכסים 9 ההתחייבויות 9 ההכנסות וההוצאות המדווחים 8 התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלו 8 בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אלה 9 שיקולי הדעת המשמעותיים )significant( אשר הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה ואי הודאות הכרוכה במקורות המפתח של האומדנים היו זהים לאלו שבדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר ביאור 0 עיקרי המדיניות החשבונאית: עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב 9 אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים 9 הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת פרט למתואר להלן 8 מסים על ההכנסה לתקופות הביניים מוכרים על בסיס האומדן הטוב ביותר של ההנהלה בנוגע לשיעור המס הממוצע שיחול על סך הרווחים השנתיים החזויים 8 כפי שפורט בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת תיקונים נוספים לתקני IFRS קיימים נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות חשבונאיות המתחילות ביום 1 בינואר אולם ליישומם לראשונה אין השפעה מהותית על המידע הכספי לתקופת ביניים )לרבות מספרי השוואה( של החברה 8 00

51 דלתא גליל תעשיות בע"מ סה"כ דלתא ארה"ב שוק עממי ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ליום 32 בספטמבר 1213 )בלתי מבוקרים( חטיבה גלובלית פלח שוק עליון דלתא ישראל שיסר אלפי דולרים אחרים ביטולים בין חטיבתיים )19653( )19653( ביאור 5 דיווח מגזרי: לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה בתאריך 03 לספטמבר :3300 מכירות ללקוחות חיצוניים בין מגזרי סה"כ מכירות 9 נטו )19519( )19117( )19117( )19519( רווח )הפסדי( המגזר מפעילות לפני סעיפים חד פעמיים סעיפים חד פעמיים רווחי המגזר הוצאות מימון 9 נטו רווח לפני מסים על הכנסה סה"כ )19441( לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה בתאריך 03 לספטמבר :3303 מכירות ללקוחות חיצוניים בין מגזרי סה"כ מכירות 9 נטו דלתא ארה"ב שוק עממי חטיבה גלובלית פלח שוק עליון ביטולים בין חטיבתיים )19171( )19171( אחרים 9 )17( )17( שיסר אלפי דולרים דלתא ישראל )19441( רווחי )הפסדי( המגזר מפעולות לפני סעיפים חד פעמיים רווח מרכישה הזדמנותית הוצאות ארגון מחדש רווחי המגזר הוצאות מימון 9 נטו רווחי אקוויטי רווח לפני מסים על הכנסה 01

52 סה"כ ביאור 5 דיווח מגזרי )המשך(: לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה בתאריך 03 לספטמבר :3300 מכירות ללקוחות חיצוניים בין מגזרי סה"כ מכירות 9 נטו דלתא ארה"ב שוק עממי דלתא גליל תעשיות בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ליום 32 בספטמבר 1213 )בלתי מבוקרים( חטיבה גלובלית פלח שוק עליון דלתא ישראל שיסר אלפי דולרים אחרים ביטולים בין חטיבתיים )59165( )59165( )19519( )39315( )39315( )19519( רווחי )הפסדי( המגזר מפעילות לפני סעיפם חד פעמיים סעיפים חד פעמיים 9 נטו רווח )הפסד( המגזר הוצאות מימון נטו רווח לפני מסים על הכנסה סה"כ )59414( )19329( לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה בתאריך 03 לספטמבר :3303 מכירות ללקוחות חיצוניים בין מגזרי סה"כ מכירות 9 נטו רווחי )הפסדי( המגזר מפעולות לפני סעיפים חד פעמיים רווח מרכישה הזדמנותית רווח הון ממכירת נכס מוחזק למכירה הוצאות ארגון מחדש ירידת ערך רכוש קבוע רווחי המגזר הוצאות מימון נטו רווחי אקוויטי רווח לפני מסים על הכנסה דלתא ארה"ב שוק עממי חטיבה גלובלית פלח שוק עליון ביטולים בין חטיבתיים )19782( )19782( 9 אחרים )19941( )315( שיסר* אלפי דולרים דלתא ישראל )447( )49977( )984( * נתוני שיסר לתשעת החודשים הראשונים של שנת 1211 לעיל מתייחסים רק לרבעון שלישי בו אוחדה לראשונה שיסר 8 03

53 דלתא גליל תעשיות בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ליום 32 בספטמבר 1213 )בלתי מבוקרים( ביאור 5 דיווח מגזרי )המשך(: לשנה שהסתיימה בתאריך 00 לדצמבר 3303: דלתא ארה"ב שוק עממי חטיבה גלובלית פלח שוק עליון דלתא ישראל שיסר אלפי דולרים אחרים ביטולים בין חטיבתיים סה"כ )39876( )39876( מכירות ללקוחות חיצוניים בין מגזרי סה"כ מכירות 9 נטו רווח המגזר הוצאות מימון 9 נטו רווחי אקוויטי רווח לפני מס )4( )51( נכסים לסוף שנה * נכסים המסווגים כמוחזקים למכירה פחת והפחתות רווח הון ממכירת נדל"ן בנהריה ורווח )הפסד( הון אחר 9 נטו השקעות הוניות ברכוש קבוע בנכסים בלתי מוחשיים ** * נתונים אלו אינם כוללים את יתרות הנכסים המסווגים כמוחזקים למכירה 8 ** נתונים אלו אינם כוללים את סכומי המינימום בגין הסכמי זכיינות שהחברה הינה צד להם ורכישת מותגים 8 03

54 דלתא גליל תעשיות בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ליום 32 בספטמבר 1213 )בלתי מבוקרים( ביאור, מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים א. תהליך הערכת אומדן שווי הוגן לחברה מכשיר פיננסי נגזר הנמדד בשווי הוגן ונכלל תחת רמה מספר 81 מכשיר פיננסי נגזר זה כולל חוזי החלפה של מטבע חוץ וחוזי החלפה של ריבית בקשר עם החלפת זרמי מזומנים בגין אגרות חוב שהנפיקה החברה 8 חוזי ההחלפה של מטבע חוץ הוערכו תוך שימוש בנתוני שער חליפין ניתנים לצפייה ומצוטטים בשוק פעיל 8 חוזי ההחלפה של ריבית הוערכו תוך שימוש בשיעורי ריבית עתידיים המבוססים על עקום תשואה הניתן לצפייה 8 מחלקת הכספים בחברה נעזרת במעריך שווי חיצוני לקבלת הערכת שווי של המכשיר הפיננסי הנגזר 9 הנדרשת לשם הדיווח הכספי 8 הערכת השווי מבוצעת אחת לרבעון וכוללת ניתוחי רגישות לשינויים בשיעורי הריבית השקלית והדולרית וכן בשער החליפין של השקל לעומת הדולר )ראה סעיף ד' להלן( 8 ב. שוויים ההוגן של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות ערכם בספרים של הנכסים הפיננסים וההתחייבויות הפיננסיות המפורטים להלן 9 מהווה קירוב סביר לשוויים ההוגן: לקוחות וחייבים אחרים נכסים פיננסים שוטפים אחרים מזומנים ושווי מזומנים ספקים וזכאים אחרים התחייבויות אחרות שאינן שוטפות 05

55 דלתא גליל תעשיות בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ליום 32 בספטמבר 1213 )בלתי מבוקרים( ביאור, מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים )המשך(: ג. ביאור הצמדת פריטים פיננסיים: סה"כ ליום 03 בספטמבר 3300 במטבעות אחרים בש"ח באירו אלפי דולרים , ,5011 בדולר נכסים: נכסים שוטפים: מזומנים ושווי מזומנים מזומנים מוגבלים לקוחות חייבים אחרים ויתרות חובה חלות שוטפת של מכשיר פיננסי יתרות חובה לזמן ארוך מכשיר פיננסי נגזר לזמן ארוך סך נכסים ) ( )05105( )05,70( ,,5373 )335700( , )175531( התחייבויות: התחייבויות שוטפות: הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים חלויות שוטפות של אגרות חוב)*( ספקים ונותני שירותים זכאים אחרים אגרות חוב )*( הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך סך התחייבויות סה"כ יתרה מאזנית 5 נטו )*( אגרות החוב שהונפקו במהלך ינואר ודצמבר אפריל 1211 ואוגוסט נקובות בשקלים 9 נושאות ריבית שקלית קבועה ואינן צמודות 8 החברה התקשרה עם תאגידים בנקאיים בעסקה להחלפת תזרימי המזומנים השקליים )SWAP( בתזרים דולרי 8 לפיכך 9 מוצגת ההתחייבות בהצמדה לדולר 8 נכון ל 32 בספטמבר אילו נחלש/ התחזק מטבע הפעילות של הקבוצה )דולר ארה"ב( ב 5% או ב 12% מול השקל 9 ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים היה הרווח הכולל לפני מס לשנה גבוה/ נמוך בכ 82 או בכ 162 אלפי דולר 9 בהתאמה 9 בעיקר כתוצאה מרווחים משינויי שער חליפין בגין תרגום יתרות כספיות נטו המוצגות בדוח על המצב הכספי החברה הנקובות בשקלים 8 נכון ל 32 בספטמבר אילו נחלש/ התחזק מטבע הפעילות של הקבוצה )דולר ארה"ב( ב 5% או ב 12% מול היורו ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים 9 היה הרווח הכולל לפני מס לשנה נמוך/גבוה בכ או בכ אלפי דולר 9 בהתאמה 9 בעיקר כתוצאה מרווחים/ הפסדים משינויי שער חליפין בגין תרגום יתרות כספיות נטו המוצגות בדוח על המצב הכספי החברה הנקובות ביורו 8 06

56 דלתא גליל תעשיות בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ליום 32 בספטמבר 1213 )בלתי מבוקרים( ביאור, מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים )המשך(: א 8 מבחני רגישות לשינוי בשיעור ההיוון של התחייבויות חוץ מאזניות 9 באלפי דולר: 81 התחייבויות חוץ מאזניות בגין הסכמי שכירות וזכיינות הנקובים בשקלים: עלייה של 12% 415 עלייה של 5% 115 שיעור היוון 11% ירידה של 5% )112( ירידה של 12% )446( שינוי בשווי ההוגן לפני מס 81 התחייבויות חוץ מאזניות בגין הסכמי שכירות וזכיינות הנקובים באירו: עלייה של 12% עלייה של 5% שיעור היוון 11% ירידה של 12% )557( 4 שינוי בשווי ההוגן לפני מס 3 ירידה של 5% )175( ב 8 רגישות לשינויים בשיעור ריבית הליבור המשוקללת 8 התחשיב להלן מתייחס לחשיפה תזרימית ולא לשינוי בשווי הוגן בגין תיק הלוואות בסך של כ 4281 מיליון דולר )באלפי $( כאשר הריבית המשוקללת בגין תיק ההלוואות ליום 32 בספטמבר 1213 הינה 181%: 3 ירידה של 5% שינוי בשער הריבית שיעור ריבית צפוי לאור השינוי רווח )הפסד( שנתי מהשינוי לפני מס עלייה של 12% 1841 )88( עלייה של 5% 1831 )44( ירידה של 12% לשיעור היוון של 81381% לשיעור היוון של 81186% לשיעור היוון של 81184% לשיעור היוון של 81288% )1( )1( )3( )4( ניתוחי רגישות שווי חוזי ה SWAP לשינויים בשער חליפין )שקל/ דולר(: ד. עליה של 5% שווי הוגן ירידה של 5% ירידה של 12% סדרה כ' שיעור שינוי = $ ש"ח = $0 0.,5 ש"ח = $ ש"ח = $ ש"ח שער חליפין צפוי )631( שווי חוזה אקדמה )19816( רווח )הפסד( סדרה ה' עליה של 5% שווי הוגן ירידה של 5% ירידה של 12% שיעור שינוי = $ ש"ח = $0 0.,5 ש"ח = $ ש"ח = $ ש"ח שער חליפין צפוי 19317, שווי חוזה אקדמה )39152( רווח )הפסד( סדרה א' עליה של 5% שווי הוגן ירידה של 5% ירידה של 12% שיעור שינוי = $ ש"ח = $0 0.,5 ש"ח = $ ש"ח = $ ש"ח שער חליפין צפוי 111 )19457( 35, שווי חוזה אקדמה רווח )הפסד( עליה של 12% = $ ש"ח )19185( )39479( עליה של 12% = $ ש"ח )527( )59984( עליה של 12% = $ ש"ח )19298( )49677( 07

57 דלתא גליל תעשיות בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ליום 32 בספטמבר 1213 )בלתי מבוקרים( ביאור, מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים )המשך(: ניתוחי רגישות שווי חוזי ה SWAP לשינויים בריבית השקלית: סדרה כ' שיעור שינוי שיעור ריבית צפוי שווי חוזה אקדמה רווח )הפסד( סדרה ה' שיעור שינוי שיעור ריבית צפוי שווי חוזה אקדמה רווח )הפסד( סדרה א' שיעור שינוי שיעור ריבית צפוי שווי חוזה אקדמה רווח )הפסד( ירידה של 12% 683% ירידה של 12% 6884% ירידה של 12% 485% ירידה של 5% 6865% ירידה של 5% 7811% ירידה של 5% 4875% שווי הוגן 7% שווי הוגן 7.1%,5577 שווי הוגן,% 35,73 עליה של 5% 7835% )41( עליה של 5% 5898% )326( עליה של 5% 5815% )511( עליה של 12% 787% )85( עליה של 12% 8836% )628( עליה של 12% 585% )19211( ניתוחי רגישות שווי חוזי ה SWAP לשינויים בריבית הדולרית: סדרה כ' שיעור שינוי שיעור ריבית צפוי שווי חוזה אקדמה רווח )הפסד( סדרה ה' שיעור שינוי שיעור ריבית צפוי שווי חוזה אקדמה רווח )הפסד( סדרה א' שיעור שינוי שיעור ריבית צפוי שווי חוזה אקדמה רווח )הפסד( ירידה של 12% 5847% )35( ירידה של 12% 5856% )412( ירידה של 12% 3867% )812( ירידה של 5% 5878% )17( ירידה של 5% 5887% )112( ירידה של 5% 3887% )427( שווי הוגן 1.31% שווי הוגן 1.01%,5577 שווי הוגן 5.37,% 35,73 עליה של 5% 6838% עליה של 5% 5898% עליה של 5% 4818% עליה של 12% 6869% עליה של 12% 8836% עליה של 12% 4848%

58 דלתא גליל תעשיות בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ליום 32 בספטמבר 1213 )בלתי מבוקרים( ביאור 1 חלוקת דיבידנד א 8 ב 8 ג 8 ביום 19 בפברואר 1213 החליטה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 185 מיליון דולר המהווים כ סנט למניה אשר חולק ביום 11 במרס 1213 על פי השער היציג של הדולר כפי שפורסם ביום הקודם ליום התשלום 8 המועד הקובע וה"אקס" לחלוקה כאמור היה 17 בפברואר ביום 12 במאי 1213 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של סנט למניה המהווים כ 185 מיליון דולר אשר חולק ביום 11 ביוני 1213 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום 8 המועד הקובע וה"אקס" לחלוקה כאמור היה 19 במאי ביום 32 ביולי 1213 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של סנט למניה המהווים כ 185 מיליון דולר אשר חולק ביום 11 באוגוסט 1213 על פי השער היציג של הדולר כפי שפורסם ביום קודם ליום התשלום 8 המועד הקובע וה"אקס" לחלוקה כאמור היה 8 באוגוסט ביאור 7 הקצאת אופציות ומניות חסומות לעובדים ביום 19 בפברואר 1213 קיבל דירקטוריון החברה החלטה להקצות למנהל בחברה אופציות 9 מתוך האופציות הניתנות להקצאה בתוכנית במחיר מימוש של דולר לאופציה 8 תוספת המימוש שנקבעה שווה למחיר המניה הממוצע ב 32 ימי המסחר הקודמים ליום ההחלטה 8 ביום 32 ביולי 1213 קיבל דירקטוריון החברה החלטה להקצות לעובדים בחברה אופציות 9 מתוך האופציות הניתנות להקצאה בתוכנית 1229 במחיר מימוש של דולר לאופציה 8 תוספת המימוש שנקבעה שווה למחיר המניה הממוצע ב 32 ימי המסחר הקודמים ליום ההחלטה 8 כמו כן 9 החליט דירקטוריון החברה להקצות מניות חסומות למספר עובדים בארה"ב ביאור 1 התקשרות בהסכם מכר נכס מקרקעין ביום 19 באפריל 1213 חתמה החברה על הסכם למכירת נכס מקרקעין בכרמיאל 9 על הבנוי עליו 8 לחברה זכות חכירה ממינהל מקרקעי ישראל על המקרקעין 8 הרוכשת תשלם לחברה תמורת המקרקעין סך של כ 686 מיליון דולר )בתוספת מע"מ( 9 במספר תשלומים שהאחרון שבהם אמור להתקבל עד ה 31 באוקטובר רווח ההון לפני מס לחברה הינו כ 181 מיליון דולר ארה"ב ונכלל בסעיף הכנסות אחרות נטו 8 ביאור 3 הוצאות ארגון מחדש 5 נטו כחלק ממדיניות ניהול הסיכונים של החברה ובהמשך לאסטרטגית החברה לשמור על גמישות תפעולית ולשפר את השירות ללקוחותיה 9 החליטה החברה ברבעון השלישי של 1213 על צעדי התייעלות הכוללים העברת יצור לאתרים במזרח הרחוק וצמצום פעילות המפעל במצריים וזאת בין היתר כדי להקטין את מורכבות הייצור במפעל ושיפור השירות ללקוחות 8 צעדי ההתייעלות כוללים צמצום בהיקף הייצור )איחוד 6 אתרי ייצור ל 4 אתרים( והקטנת תקורות וצפויים להסתיים במהלך הרבעון השלישי של הוצאות ארגון מחדש בגין צעדים אלו מסתכמות ב 385 מיליון דולר וכוללות כ 181 מיליון דולר במזומן בגין עלויות סיום העסקת עובדים וכ 184 מיליון דולר בגין ירידת ערך רכוש קבוע 8 ברבעון השלישי של 1213 השלימה החברה את תוכנית הארגון מחדש שכללה את איחוד אתרי הייצור בכרמיאל עליה החליטה בשנת הוצאות הארגון מחדש בפועל היו נמוכות ב 185 מיליון דולר לעומת ההערכה שנכללה בדוחות הכספיים בשנת הקיטון האמור בהוצאות ארגון מחדש 9 נכלל כהכנסה ברבעון השלישי של בנוסף 9 רשמה החברה במהלך הרבעון השלישי של 1213 הכנסה בסך 285 מיליון דולר בגין ביטול הוצאות ארגון מחדש שנרשמו בעבר בגין חוזה שכירות מכביד עקב השכרתו של הנכס בשכירות משנה 8 09

59 ביאור 03 הנפקת אג"ח סדרה א' דלתא גליל תעשיות בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ליום 32 בספטמבר 1213 )בלתי מבוקרים( ביום 11 באוגוסט 1213 פרסמה החברה את תוצאות הנפקת אגרות חוב )סדרה א( שבוצעה על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 8 באוגוסט שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום כפי שתוקן בתיקון תשקיף ביום 5 באוגוסט התמורה המיידית )ברוטו( 9 בגין אגרות החוב )סדרה א( שהונפקו על פי דוח הצעת מדף 9 הסתכמה ב אלפי ש"ח )כ 4987 מיליון דולר( 8 תשלומי הקרן יהיו ב 14 תשלומים שווים )החל מאוגוסט 1215 ועד אוגוסט 1218(8 תשלומי הריבית יהיו חצי שנתיים 9 בפברואר ואוגוסט של כל שנה 9 החל מפברואר החברה החליטה להכנס להסכם להחלפת זרמי מזומנים בזהה לתאריכי הפירעונות של האג"ח עפ"י נוסחה קבועה עם תאגיד בנקאי למטרת גידור תזרימי המזומנים בגין תשלומי האג"ח מפני סיכון שער חליפין 8 גידור זה יוצר לחברה תזרימי מזומנים קבועים במונחי דולר 8 בהתאם להסכם מתחייבת החברה להעביר תשלום דולרי לפי שיעור ריבית קבועה של 48275% ולקבל מהתאגיד הבנקאי תשלום שקלי לפי שיעור ריבית קבועה של 95% על פי לוח הסילוקין של האג"ח 8 עסקה זו הינה Back" "Back to עם החזרים בגין אגרות החוב להן נדרשת החברה 8 ביאור 00 אירועים לאחר תאריך המאזן 81 חלוקת דיבידנד ביום 19 באוקטובר 1213 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של סנט למניה המהווים כ 3 מיליון דולר אשר יחולק ביום 12 בנובמבר 1213 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום 8 המועד הקובע וה"אקס" לחלוקה כאמור יהיה 7 בנובמבר הרחבת סדרת אג"ח )סדרה א'( לאחר תאריך המאזן 9 ביום 11 באוקטובר ביצעה החברה הצעה פרטית 9 שאינה מהווה הצעה מהותית או הצעה חריגה 9 בסך של ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'( בדרך של הרחבת סדרה 9 באופן שסך הערך הנקוב המונפק מסתכם ל 122 מיליון ש"ח 8 התמורה 9 בגין אגרות החוב )סדרה א'( שהונפקו על פי דוח ההצעה הפרטית 9 הסתכמה ב ש"ח )כ 682 מיליון דולר( 9 ונועדה לשמש לצורך פעילותה העסקית של החברה 9 לרבות מימוש אסטרטגיית הרכישות שלה 9 כפי שייקבע על ידי דירקטוריון החברה 9 מעת לעת 8 11

60 דלתא גליל תעשיות בע"מ מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 83 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 0791 ליום 81 בספטמבר 3108 תוכן העניינים עמוד דוח סקירה של רואה החשבון המבקר נתונים כספיים בדולרים של ארה"ב: נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם דוח על הרווח הכולל בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחס לחברה עצמה כחברת אם תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד 1

61 לכבוד בעלי המניות של דלתא גליל תעשיות בע"מ רח' קויפמן 2 תלאביב א.ג.נ., הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 83 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל 0791 מבוא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 83 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 0791 של דלתא גליל תעשיות בע"מ )להלן "החברה"( ליום 30 בספטמבר 3108 ולתקופות של 7 חודשים ו 8 חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. לא סקרנו את המידע הכספי המיוחס לבעלים של החברה האם המתייחס לסך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות בגין חברה מוחזקת אשר הסתכם לסך של כ 11,,01 אלפי דולרים ליום 81 בספטמבר 3108 ואשר חלק בעלי המניות של החברה האם בהפסדי חברה מוחזקת זו הסתכם לסך של כ 3,838 אלפי דולרים וכ 188,, אלפי דולרים לתקופות של 7 חודשים ו 8 חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותה חברה נסקרו על ידי רואה חשבון אחר שדוחותיו הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותה חברה מבוססת על דוח הסקירה של רואה החשבון האחר. היקף הסקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 0 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. מסקנה בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 83 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל קסלמן וקסלמן תלאביב, רואי חשבון 37 באוקטובר 3108 פירמה חברה ב Limited PricewaterhouseCoopers International קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 52, תלאביב , ישראל, ת.ד תלאביב טלפון:, פקס:,

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל

ה תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה, כולם או חלקם, תוך זמן העשוי להיות קצר

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc צ'ק קאפ טיוטה מס' 1 2 לציבור (טיוטה מס' 4 3 לרשות ני"ע ולבורסה) 18 24 בנובמבר 2010 טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות הערך לציבור, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך עלפי טיוטת התשקיף. ייתכנו

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

מעיינות עדן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה ("הדוח")

מעיינות עדן בעמ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה (הדוח) מעיינות עדן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה ("הדוח") תוכן עניינים טעון עדכון פרק 1: תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה...4 פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה...4 תחומי פעילות...9 השקעות

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי מ ת א ר בהתאם להוראות סעיף 15 ב( 1 )(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000 יחד עם

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: השותפות( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת 2017 1 של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתחות עסקיה א. ב. לעניין הודעת השותפות וקבוצת דלק בע"מ

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד