בעבור נעליים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בעבור נעליים"

תמליל

1 חמצ ידע וכ"לענ רובעב וקה יתש''ו 1 "הקותמה לגרה" ירמאמב ןונגע תריציב דחא אשונב ונדש, 2 "תומ םיעטקה ראש ןיב יתאבה,"םושלש לומת" רמוק קחצי לש ותוטבחתה תא םיראתמה,ינוליחהו יתדה - םייחה תוחרא ינש ןיב ןיבו,היגוסו הרפש - םישנה יתש ןיב,הז עטק ףא,ופיו םילשורי - םירעה יתש דציכ רמוק קחציל םולחה רש הארמ ובש םרוג תומלועה ינשב תיב-ןב תויהל ונויסנ :םהינשמ דרטנ אוהש ול ויתונוועמ םתויח תא ולביקש םיער םיכאלמ תהל םילוכי ויה אלו ליאוה...םינושארה עמ ידי לע םחוכ שיתה רבכש,ולצא ברק לעב תא חילש םהל ודימעה,םיבוט םיש אב.ערו בוט ןיכ עצוממ אוהש,םולחה.םיה לצא וכשמו קחצי לצא םולחה לעב.וילענמ לצא רזח.וילענמ תא םש חכש דחא םדא וב עגפ.ועבוכ תא חור החירפה ןוויכ.ךעבוכ ןכיה ךאראו אוב,ול רמאו ףחי בוחרב קחצי דמע.םלענ ומע ךלהש.3 (542) הלוגמ ושארו םילענמ אלבו יתש רויצ אב עטק ותוא לש וכשמהב ךא,רמאמ ותואב ינינע רקיע היהש תומוקה ותואמ םלעתנ הבה יחכונה יאשונ ךרוצל,עטקה לש ותליחת תא קר קודבנו רויצ םולחה רש הארמ הב הקסיפה תא,רמולכ ופוסש,קחציל (ערל בוט ןיב עצוממ ונהש) אלו ופי אל :תווצקה ינשמ חרק תאצל,רמוא הווה,הרפש אלו הינוס אל,םילשורי.םיילענ אלו עבוכ אל עבוכה.עבוכל ךופהה למסה איה לענה,אוה יושעו,דחאה והצקמ ףוגה תא הסכמ לועל םדאה תקיז תא למסל,תדה תווצמב.1963,ילויב 26,"ץראה".1963,טסוגואב 9,"ץראה" חאל טרפ,הז רמאמב תומוקמה-יארמ לכ,ןקוש תאצוה,"םושלש לומת"מ םה,ןור.ו"שת,ביבא לתו םילשורי והצקמ ףוגה תא הסכמ לענה.םינוילעה תומ הטמ לש עבוכ ןימכ אופיא יהירהו,רחאה הב רחובה םדאה תקיז תא למסל היושעו.םינותחתה תומלועל לכל םיילענה רויצ שמשמ הז דיקפתב שי ךכ :"םושלש לומת" ןאמורה לש וכרא אוהשכ וניבהל שי ךכו ומצעלשכ וניבהל םירחא םירויצב,הארנ דועש יפכ,רשקנ לש יביטומה גראה תא ומיע םידימעמה.ונינפלש הריציה הריציב הנושארל עיפומ םיילענה אשונ הידידיב רושק אוהשכ תועמשמ לעב אשונכ תא הנושארל קחצי שגופ רשאכ.ץיבוניבר,רוהטו,ץולח ןיידע הלה היה,ץיבוניבר יבר.ףורצ םזילאידיא םא יכ וב ןיאו,בערו םילענמ אלב ףחי,אופיא,ךלהמ הז ץיבונ :ץראה לע...אציו ודיב םלטנו וילדנס. תא רוחבה ץלה לש וילגרש האר.ץראה לע טיבה קחצי וילענמ ךותב וילגר וצווכתנ.תופחי ורבח ירחא ךלהו ררגנ...םיצוקב ובקנתנ וליאכ וילדנסו קתושו ךלהמ היהש ותיוול ןב.(48) ודיב יאה :ץיבוניבר לש ותליחת אופיא יהוז,רמולכ,לענה תצילחב למוסמ ובש םזילאיד עדומ רמוק קחצי.הזה םלועל ףרוע תיינפהב ןגרבתנשכ,רתוי רחואמ ןכש,בטיה ךכל לעונ" לחהו םילאידיאל ףרוע הנפ,ץיבוניבר :קחצי ול דמוא,(87) "אכל לש םיילענ לש ולא םיילענב ךמצע לע התא בוהא רכזנ ינאש ליבשב ךתוא בהוא ינאו,אכל.(87) םימוקעה ךילדגס,רחא ףורצ טסילאידיא וגל עיפומ רשאכ ויחהו המלשה תומדה אוהש,יקמחנמ ברה וב שיו "םושלש לומת" ןאמורב רתויב תיב ותואב אוה ףא ראותמ,חישמ ינממסמ והשמ :ןפוא יבג לע,הדימעב דמול היה דמול היהשכו בורמ תוהק וילגר ושענ.ול ןיקתהש דומע 16

2 קובקב חינמו וילענמ תא ץלוח היה,הדימע.(175) וילע דמועו,ברה יקמחנמכ אלש,ץיבוביבר,רומאכ אוה.ולש םזילאידיאב הברה דימתמ וניא גב תונחב תרשמ השענו הדובעה תא בזוע :הז.ץראה תא בזועו םק אוהש ופוסו,רחוס,םיד,היבאל ורבח תא הוולמ קחצי רשאכ,הנהו םויהש,ורבח לש אכלה ילענמ לע טיבה.(94) םוי לכמ רתוי םיקיהבמ ויה במו תוחמש ץיבוניבר ילענש המית ןיא םוי ץראה ןמ ותדירי םוי ירהש,םויה תוקיה ןתוהמ הרבגתנ ךכב ירהש,ןהל אוה החמש םייתניב.ןהלש בטוקל ץיבוניבר תא התסיהו תלק ותרבח,הינוס תא למנב קחצי האור יפטה,תילעוגה,השפטה,תיחטשה,תעדה יתבתכ רבכו,ץיבוניבר לש תפיוזמהו תיל המש ארקנ םניח לע אלש רחא םוקמב רבדל אלש) הינוז והגהי ועמושהש,הינוס יתש ועמשמש,גנירייווצ,התחפשמ םש לע אוה ץיבוניברמ היגוס תדירפ עטק.(תועבט לש וילענ לע הדמעו המצע הינוס הפקז הנפ.הנורחא הקישנ ול הקשנו ץיבוניבר איצוה.םולש ול רמאו קחצי דגנכ ץיבוניבר.(94-95) וילענמ תא חנקו וסיכמ תחפטמ לכ םתוח עיבטהל אופיא תשקבמ הינוס לש תימשגה ותוהמב,יצרא,ינפוג,והש טמ תא לטונ אוה לבא,וילענמב,ץיבוניבר קחצי.הנממ וילענמ תא חנקמו וסיכמ ותחפ םדאל :הרפש יבגל טסברהכ הינוס יבגל,"חכשי הרהמב אל ךרשבכ רשב",והומכ ולוגלגב ץיבוניבר ןכ אל.ררושמה רמאמכ הינוס לש היתובקע תא החומ אוה.שדחה בושו,ופוגמ הרכז תא חנקמ,וילענ לעמ.הילא רבד ול ןיא הז ןודינב הנוש הנניא,ןבומכ,הינוס רחאל השוע איהש ןושארה רבדה.ץיבוניברמ תא חצחצל אוה למנב ץיבוניברמ התדירפ ידירש תא הפוגמ תוחמל,רמוא הווה :הילענ המצע תא רישכהלו ץיבוניבר לש ותוחכונ אלוממו אלמ המכ ךתעד ןת.שדח בהאמל,הרמאו הירוחאל םהמ הלימהו םהב החירה לע תחא הלגר הדימעה.ילענ תא חצחצא ילדש ההיבגהו םיילענ חצחצמ לש הבית קילחהו הלגר תא ןחצחצה רשיי. 4 התלמש, 5 וכותל?,לדו רעישה ילכ לטנ.הלענ תא לענהש דע חצחצמ ליחתהו החשמב 1 צענ הדמעש העש קחצי רכזנ.הארמכ הקיהבה ותוא הקשנו ץיבוניבר לש וילגר לע הינוס ץיצהו וחצמ לע ודי קחצי ריבעה.וחצמ לע ינפל היינש לגר הינוס הדימעה.6 ודי ךותל וליאכ,הפי הפי השעיש ותזריזו חצחצמה קחצי לאש,היה המ ךכ רחא.רקיע וז לגר איצוה ךכ רחא,ומצעל בישהו ומצע תא הב חנקו םיאריש לש תחפטמ ץיבוניבר היגוס הארק,י לפח.וילענמ לעש קבאה תא.(96) הכלהו ורכש תא יברעל הנתנו םע םיבהאה תשרפ תא המייסש רחאלו תנתונ,הזמ הז םהילענ והנקו,ץיבוניבר תא תנתונ איה המבו.קחציב היניע היגוס אלו,ןבומכ,ושפנב אל?קחציב היניע תויצראה למסב ןבומכ אלא,וב האנש המב היגוס הליפשה" :וילענב התגרדמ יפל אוהש "קחצי לש וילענב הלכתסנו היניע תא קחציל היגוס תרפסמ ןכמ רחאל.(100) ואיבהל לכוא אל וכרא תמחמש,ךורא רופיס לומת" יארוק לכל אוה רוכז יאדווב ךא,ןאכ,בוש רשא) ןמלטימ לע רופיסה - "םושלש דריש (רוסרס,ךוותמ,ותוהמ לע דמלמ ומש תיישעת לעב םש השענו םירצמל ץראה ןמ םע רבידו ונושל קילחהש ךותמ,םיילענ תא הנקו םיילענ ינינע לע םיילענ תונח לעב,םיילענה שיא,הז ןמלטימש ןבומ.וביל ימ ןיב רשקה,בגא.הינוסל לאידיאה אוה וסמחנ,ךילוש ולגנ ךנווע בורב" :קודו.4,ךינפ לע ךילוש יתפשח ינא םגו...ךיבקע תמיז,ךיתולהצמו ךיפואינ,ךנולק הארנו יגו".(גי והימרי) "הדשב תועבג לע ךתונז ךרעמ םייוג יתיארהו ; ךינפ לע ךילוש יתיל לכ".(ה,ג םוחנ) "ךנולק תוכלממו התאמוט...התוורע ואר יכ הוליזה הידבכמ.(ט ח,א הכיא) "הילושב,היגוס לש היבהאמ לככ והירה :קודו.5 ראל םיכשמנ םה רשאכ הכותל םיקקורה תצנצנמ איהש,היגוס לש (הילענ) התויצ משמ-תתו םייטורא םיזמרב אבה עטקה.רתויב העש התואב ןונגע לש רומגה ובועית תא תולגמה תויוע לש התקישנ תא וליאכ לטונ קחצי :קודו.6 (ץיבוניבר לש וחצמ) וחצמ לעמ הינוס :וז הינוסל,ןימסי לש הדוגא החקלו.דינוס הדמע.תרמשמל יברל אוה םירבדה רושיקש ןוויכ :קודו.7 הביגמ הינוס וליאכ םשורה לבקתמ,ץיבונ,תרמוא איהש ךכב קחצי לש ויתובשחמ לע.ץיבוניבר רדס לסח 17

3 .ירקמ וניא ץיבוניברל םיילענה שיא ןמלט צמ ץרא לכ לע הסורפ ודי"ש,ןמלטימ לעב לש ותוחא תא.רשאל אשנ,"םיר יבדל הינוס תאבנמ רשא אוהו (102) תונחה םע רוזחי םינש יתשו הנש ירחא" :חבונ תפסותב היבאמ התוא לביקש וינודא תב,ןמלטימו ץיבוניבר,םהינש.(105) "הינודנ מוחה החלצהל םידבע ידבע,םה לענ ידבע תוציקעה תחאב םייתסמ הז עטק,בגא.תיר קלחמ,הברה ותופירחב,ןונגעש תויסופיטה ןיאש יפ לע ףאו,דומע לכב טעמכ היגוסל תהל לוכי ינא ןיא ונלש למסל תעגונ איה קחצי תא הנימזמ איה.הפ האיבהלמ קפא םדאש ופיב םוקמ ןיא".םילעופה בולקל ןותיעו הת ףרוח ילילב וב אצומ יטנגילטניא ינא םינותיעה לע.םילעופה בולק אלא "תותשל הנכומ ינא הת סוכ לבא,תרתוומ (102). םעפ גצוהשמ,ונלש ביטומה ךליאו ןאכמ והל ליחתמ,הרורב הרוצב שולשו םיימעפו תויצאיראוובו,רתוי תכבוסמ הרוצב עיפ תא ונרכזהש ןוויכ.רתויו רתוי תוניינעמ ומה עיפומ,וילענו ץיבוגיברו הילענו היגוס ונא דימ :דואמ תדחוימ העפוהב בוש ביט לש רלדנסה לע,בגא ךרד וליאכ,םיעמוש :(115 ימע) תינוס השעש,הילענ גוז הז,היגוסב שי רחא דוס יכמ םישנה בור ןיאש למוהמ רלדנסה הל רלדנס ןאכ שיש תועדוי ןניאו...ותוא תור ףוקיז תונתונ השוע אוהש םיילענהש ידוהי הדוס תא תנפוצ היגוס...האנ הדימעו המוק.היתורבחל הלגמ הניאו,דוסה תא הלגמ איה תחא הרבחל םלוא יבר לש ותשא,אדליה אלא הניא וז הרבחו,דשא איה - היגוסכ איה ףאש,ץיבונ הבלב רחא הכלהש ךותמ הלעב תא הבזעש דלוקוש ול ןתנש ץיבוניבר ירחא ךשמנש לומת"ב רקוצהו בלכה,הינוס תשרפו) רקוצו היפועיסש,איה המצע ינפב השרפ "םושלש תאז,דשא.(ןאכ הב ןודל לכוא אלו םיבר רלדנס לצא גנירייווצ הינוס התוא האיבה תופי םיילענ השועש למוה ילועמ ןטק דחא.(451) ופיב םירלדנסה לכ לשמ רתוי השועש,למו,דמ הז רלדנס לש ונינע והמ ימכ?הלא םיבלכ תולעב םישנל םיילענ םש ןונגעש ריכזנ םא העטנ אלש ינמוד 'גו 'ה תויתואה יפוליחל תובר םימעפ וביל,הרישב םירכזנ ונאו,תיסור ירבוד יפב רמוא היהש ןפאשה הרזחמ לע הגלגילש.לצרג רודואיתו הנייג ךירנייג החצ תיסורב ונא םיאצומ 'גו 'ה לש הלא םיפוליח ןיעמ 'ע תופלחומ רשאכ,םירחואמה םירופיסב גדלג איה,גדלע לע רופיסב ומכ - 'גו רבתסמ ךכ,הנהו.דוע ןכו,"םלוע דע"בש ןח ןתונש,הזה םיילענה השועש אופיא ונל,למוגמ אב ןתומכשו אדליהו היגוסל הכישמו יפ לע םיבר ןושלב והטנ םא רשא םש לבקנ ("םלוע דע") רופיס ותואב רבסומה.רתיהש ריעה איה איה /אתדילמוג' םשה תא לכש םיבלכו םישדקו תושדקו" תונוז האלמ ותמילג יפל ורוע יפל ול רחא עבצ דחא ילומ וללה םיילענה."ריחמהו ןנתאה יפלו רשא,אתדילמוג דע,ןרוקמ דע ונתוא תוכ דקה למגה תרוצב העיפומ "םושלש לומת"ב תישארב" :קלב לש יגולואיניגה רופיסב ןומ.(473) "למגה היה םוקמב הנשימ ךוביס לבקמ ונלש ביטומה רוקמ,למוהמ רלדנסה דגנכש ןוויכ,הז תולעב ראשלו הינוא ןתינש שארה יולית לומת"ב רחא רלדנס ונא םיאצומ,םיבלכה ןקתל ידכ םילשוריל הלועה רלדנס,"םושלש :ומצע תא דחא רלדנס לע קחצי עמש םימיה םתואב תאו ותשא תאו ותכאלמ תא חינהש ופיב תיבב עקתשנו םילשוריל הלעו םינטקה וידלי רפות טושפ רלדנס.םייבלסרבה לש םשרדמ הקשח ושפנש םושמ השעמ השע םיילענ...ןכ השוע היה אל קחצי.ומצע תא ןקתל םה םייח,םהש םוקמ לכבש םישנא שי היה אל קחצי.םנוצרו םצפח יפל םהייח תא.(182)...םהמ ונויפיא קוידב והירה הז ןורחא ןויפיא :הריציב םימעפ שולש רכזנה,ץיבוניבר לש.(142,105),114 "ומוקמ אוה םוקמ לכש" רמאנ,הקותמה לגרה,ולש פיטוטורפב םג.ונוצר יפל השענ לכהו ומוקמ םוקמ לכש כמה ומולחב קחציל ץיבוניבר רמוא ןכו לפטל בושנ דועש ותומ ינפל ןורחאה,עיר,ונידיב ןתינ לכה,ידידי התא האור" :וב.( 597 )"השוע אוה תושעל שקבמ םדאש לכו תיבל ועיגה רלדנסה םגו הקותמה לגרה םג ולטנ די קזוחבו,םייבלסרבה לש שרדמה הז רבדש אלא.תומלועה ינשב הלחנ םהל ועל םלועמ ררגנ אוהש,קחציל ירשפא וניא ועב :תומלועה ינשב וקלח תא חפקמו םל לעה הטוידב,םיילענה םלועבו עבוכה םל רלדנס ותוא,בגא.הנותחתה הטוידבו הנוי,"םושלש לומת"ב חתפמ-עטקב בוש רכזנ 18

4 יבר יבגל תוטוידה יתש למס חתופמ רשאכ אלב,תוינעב םיקמנ תויהל ויתויחאלו ויחאל יכ םיעמושו ונא םירזוח,לאפר םייח אוה דועב,ףוגה יכרצ קופיס םהל היהיש 'ר ול הנק םייבלסרבה לש םתליפת תיבב רכזנ בושו בוש.וסיכב היוצמ הטורפה אילטמ היהש םימת םדא,רבח לאפרתא םייחםלשל בייחה,הנעתמה ויבאב קחצי ותיב תאו ותכאלמ תא חינהש ופיבקחצי םיילענ תא חולשל לכויש ידכ הוולש האוולהה.(532)...םילשוריל הלעו חאב אוה רכזנ בושו בוש.לארשי ץראל וריל רובעל אוה םג אופיא לוכי,ךכ רלדנסהלע ומצע רסיימ,םיבערה ויחאו ויתוי ולוכ רבעש ןוויכ,הב קוזינ וניאורוכזל םילש דאמ ונל בושח.רבד השוע וניא ךא יוליגל הכוז הקותמה לגרה.המלועללש ןוצרמ הז ואטח תא שיגדמו רזוח ןונגע יכ,(376) םילשוריב ומצע בלסרבמ ןמחנ 'ר קחצי" :לאוש אוה ובש יזכרמ עטקב קחצי קחצי.ופיב תוירע יוליגל הכוז אוהששנענ םשכ המ ינפמ,םדא לכמ עורג וניאש,הז חוכ ילעבמ וניאו הפצוח וב ןיאש,רמוק "יבלכב הרגתנש ליבשב יכו?ךכ לכ ימוג לש היתומלוע ינשמ דרטנ יסה,ןוצרהרחאל דימ,ומצע עטק ותואב.(604).דחאכ ינחורה ןמו יצראה ןמ :אתדיל,ךשונש הכישנה בקע קחצי תולבס לע רופ ביטומה לש ויפיעס חותיפב טעמ 'ר" ונגלפה לע ומות יפל וליאכ ןונגע ונל רפסמ ונדמעש,היגוסו קחצי תשרפמ ונקחרתנו ןיידעש ונירבח קחצי לש ויבא,רמוק ןועמש לש ותעפוה תישאר תא וניארש העשב ונאהב ןיאו.(604) "םיכשונ ידי לע היה ףודר וק לא אופיא רוזחנ.רפסב םיילענה לע ביטומלפונ ןושל ותואמ רוזגל אלש םילוכי ביטומה תא םש הארנו תחתפתמה הלילעה בלכה תכישנו ךשנה תכישנ ןיבש ןושל הלאשל הדימ דגנכ הדימ לש הבושת ונלש שנש רמוק ןיבש הז ןאמור.שדח לוגלגב,םיילענ רובעב היגוס ותוא הליחתהש ושת,היגוסל,זימ רמואש יפכ.עטקה תליחתב הלא רובעב :ביטומ ותוא לע היצאיראוובאיה רמגנךא,ירמגל הנוכנ הניא וז תיתצלפמ הב תדימו התבהא רועיש הז ירהש,הנהו.םייברג.קחצי לש ותדיח ןורתפב בושח ביכרמ :המש היגוסש הפילק התוא לש התשוחת,הנושארל רופיסב אטח ותוא עיפומ רשאכ הטשפ אלו קחצי תארקל הצפק אל הינוס :ךכ אוה עיפומ...הינוס הבשי המומד...וקבחל היתועורז תא לופיתו םשה ינרזעי םא,ובלב קחצי רמוא.היכרב לע םיחנומ םייברג לש םילת ילתו חקיל אבאל חלשא ידי ךותל הריתי הטורפ התוא האר אל הינוס תא קחצי ריכמש םוימ רתוי בוט אוהש ךרבתי םשה.םילענמ הל תנ היתואקמזופ לכ וישכע,ברג תנקתמ,קחצי לש וידי ךותל הטורפ ליטה ויתוירבמ היגוס.םנוקית שקבל הלצא ואבו וטקל תונקל האל-ישטמולבל חלש אל קחצי לבא תא האור הניא וליאכ התכאלמ תא התשע קיתמהל הביר ול חקל אלא,םילענמ הל.(135) הינוס םע ויתודועס תא.(142) קחצי םהבש,הלא םייברגב ונל יד אל וליאכו םיילענה ביטומ ןאכ רשקתמ בושש,קודו,הרדחמו הבלמ קחצי תא היגוס תחלשמ הקיתממש הבירה :רחא יטנאנימוד ביטומב םירחא םייברג ונל איבמו רפסמהולכ רזוח,רקוצל הרושק היגוס םע הדועסה תא לש הבלב יונישה עריא דציכ רפסמ אוהשכ וניברו הקותמה לגרהש,בלכה תומדל,רמ.הבלמ ותביח הלטבו הינוס רמושה תעדלו רקוצ ותוא םיליכאמ ץיב םירבדה תישאר ז ליחתה יתמיאמ הזםא יוניש.(139) ולוכ רקוצ אוה יושע יברעה םידגב שובל ותאצמו השעמ.ויה ךכ ילוא יביטאיצוסא רשקב ןאכ גילפמ ינאש המדנ היה ירבע הרומ,הרמא םואתפ...םישדח םירבדה ירושיק תא קזחמו ןונגע אב,קוחר,םיחולמ םיגד לש תיבחכ לגלגס בגאו),ונריעברופיסב תרכזנ וז הבירש האבה םעפב תואקמזופב םילוחכ תואקמזופ שבולש היהש תידיימה היצאיצוסאה תא ףא קזחמ,ךכ גלב שיגרהש ןויכ...שבול התאש הלא םילענמ חקל אל קחצי :הביר - הביר,עגפנש התארש ןויכו.הירבדמ עגפנתא,הגול קיתמהל הביר ול חקל אלא,ותוחאל.(150) וב התרגתנ אלש רבד החיגה אל.(!ויתודועס אדליהו ץיבוניברו ןמלטימו היגוס קר אלו היגוס אלא רסח ןיא,הדועסל ןכומ לכה לבא,םהב אטח קחצי םג.םיילענב ואטח דחה אספוקה הל תדמוע.הדועסל סנכתש שגדומו רזוחה ואטח,קחצי.תרחא ךרדב הב קיתמהל ידכ קחצי הנקש תחקרמ לש הש,ויבאל השרהש,הז אוה ןאמורה ךרוא לכל לע תרייוצמה הלותבהו,התדועס תא היגוסל 19

5 .( 151 )וב תכייחמו היניש תטרופ אספוקה יבג מה הבירה םע ההוזמה,הקותמה הבירה ודגנכ היניש תפשוח,הספוקה לעש הקות וז םייניש תפישח אלהו.געלב תכייחמו האיבמ איהש הפוסו,איה קהבומב תיבלכ וכשונ קלב בלכה :תוומה תא קחצי לע לוחליח ליחתה"ו ונושל הבברתשנ דשאכ יבלכ רואית.( 595 )"ויניש ןיב לחלחמ קותמ ותואב,הינוס לש הרואית םג אוה הז ןיעמ :הנושארל קחצי תא תקשונ איה ובש ברע היתפש ןיב הנותנ הנושלו חותפ היה היפ" תוקיתמה ביטומ.(126) "תקקולו תקקלמכ.דשאה רשאכ,םיינישה רויצל ןאכ ףרטצמ חא םולח ותואב.םהינש תא תמלגמ בלכה חאל,בוש הז ביטומ עיפומ,קחצי לש ןור תא קחצי האור רשאכ,ויוביע אישב,הנור ףזרא אוהשכ הקותמה לגרה לש ופירצב דמוע ומע רבדמו קיצוצ לש ויניש תא קילחמ הנהנ קיצוצז,יתא ול רמואו הבקנ ןושלב.(597) הבקנכ וינפל קנפתמו :בלכ ארקנ לאמס) בלכה,ןטשה אוה ךאלמ אוהו,הבקנה,ערה רצי אוה,(300 'ע םילוכי הקותמה לגרהו ףזרא.ףזרא,תוומה ךושיש ילב,בלכה לש ויניש תא קילחהל נמה) ףוגה יכרצ תא ףילחמה קחצי.םהב היתוחורא תא קיתמהל ידכ ותוחא לש (םילע וניבר ישעמכ תושעל,רמולכ) הינוס לש ךכ.ושפנב בייחתמ (בלכל דקוצ תתל :ץיב,בייחתמ אוהש ןימאמ אוהש ןוויכ הרוק ערוק בלכהש תמאה.ושפנב בייחתמ אוה ומצע אוהש תמאה רוכזכ איה הכישנב ופוגמ.רצי לש הז רויצ עיפומ תודחא םימעפ דוע עפתה בצק ידי לע,עבוקו הריציב םיילענ םיבר םיעטק לש הקימאנידה תא,ותוחנ תא ףיקהל יתלוכיב ןיאש ןוויכ םלוא.הב ויתרכזהש עטק ותואב התע םייסא,םלוכ,קחצי לש ןורחאה ומולח,םימעפ המכ רבכ ינא.הריציב הריתי תועמשמ לעב אוהש :םולח ותוא לש ומויס תא טטצמ ןימכ המצע תא ץיבוניבר אדליה התשע הילע ץיצה.וסה םידלי וסה,הרמאו רודכ ןהו,הינוס לש ןה הילענש הארו קחצי ותפילקמ ילוא וא,בהבהז רועמ תויושע םיילענ לש ןכרד ןיאו ליאוהו.בהז חופת לש,בהז יחופת לש תופילקמ תושענ תויהל תא עבצ ומצע אוהש ותעדמ קחצי ןיבה.(598) ולש םינממסב םיילענה לש ןה ץיבוניבר אדליה לש הילענש הז תאז,ןאשע למוהמש הרלדנס,רמולכ,הינוס חופת לש ונינע המ ךא.רבכ ונא םיעדוי רועמ םיילענה תויושע עודמו ןאכל בהזה עודמו,בהז יחופת לש תופילקמ וא בהבהז?ןעבצש אוה אוהש קחצי רובס ארל "םושלש לומת"ב ראותמ בהזה חופת,ליגרה רדגמ אצוי טלחהב אוהש עטקב הנוש קרו ךא וניבהל ןיאש ומצע לע דיעמו :בותכה לש וטשפכ,ץראה תא םיאלמ םיבוטו םילודג בהז יחופת רוא ןימכו,בוט ולובש םלוע הירכ םחירו.(81) בהזה ןמ אצויה רואכ,םהילע ףפוח ארל "םושלש לומת"ב ראותמ בהזה חופת עקוב בהז רואו,בוט ולוכש םלוע,ילאיד לומת"ב הברה עיפומ הז בהז רוא.םהמ,הרעש לש "ירחסמה הנמיס" אוהו,"םושלש ןה היתורעש :רתויב התוא ןייפאמה וקה,היניעו (599) "בהז לש ןימינ"...תומוצע ןה תוחוקפ ןהשמ רתוי היניע המדנ תמאבו.בהז יניע ןהל תארוק המאו רשקש אוהו,ןהמ ךשמנ בהז לש טוח וליאכ.(323) הרפש לש השפנב קחצי לש ושפנ בושו ןכו יניע היניע ךותמ חרוז היהש ישפנה טקשה שונ בהז ירורהז וליאב היה המודו בהזה.(601) ןהמ םיר (538). היגירא לע ןהל תויורש בהזה יניע היניע בהזכ" היניע יכ רמאנ,איה הגואד רשאכו רוא םלוא.ןהב אצויכו,(493) "אילחהש היגוס םגו,הרפשל קר דחוימ וניא הז בהז איה ףאש,הריש התומד תבכ.קלח וב הלטנ איה תשמונמ,הל רבג תרופסתו רבגכ תיארנ ישארכ" םה הריש לש הישמנ םלוא.הינוס רדמ" הינוס לש הישמנ וליאו,"םירמסמ שולש ןכו,123) "בהז לש םישדעכ תורד לע הל בהז לש םיטינו,(405 'עב םימעפ םלועמ אבה,בהז לש הז רוא.(183) היתפש לכב,םישנה יתשב חרוז והירה,בוט ולוכש המ ךא.הכרד יפ לעו התדימ יפ לע תחא טקה? םיזופת םתואב הינוס תגהונ הדימ םיקהבומ םינייפאמ דכ לע םירפסמה םיע תלעבש,וז תעד תלק הביר לש הביטל םה לש וביט תעדוי הניאו איה הברה תוכאלמ היבאל אל,תיתימא תורשקתהו יתימא שגר איה דשאכ.הגוז ינב םירבגל אלו ללמואה שהל ןונגע חרוט,למנב קחצי םע תכלוה 20

6 (96) "םיבוקר בהז יחופת חיר" יכ ונעימ איה הליכאמ הילא אבה קחצי תא.םש ףדונ :םיחלופמ בהז יחופתב ינפל החינהו,הפליקו ןיכס הלטנו הבשי תובר תוניחבמ אוה "הריש"ש יל הארנ םיחלפ חלופמו ףלוקמ בהז חופת- קחצי שלושמהו,"םושלש לומת"ל ךשמה היגוסשכ,לבאו חלפ קחצי לטנ תמ.םיחלפ "םושלש לומת"בש הרפש - היגוס,לוכא רמוק רמ לוכא.ישילשו ינש תפלקמ תבזילא - הריש - טסברה שלושמב לגלג.(116) הברה ןאכ שי,תוכר הינוס הרמא ןוימדה תדימ לע םלוא."הריש"בש יינ,ותבשחמב ךפהמו קחצי רזוח הלא םירבד תקידב ידי לע קר דומעל רשפא וקמועו תררבתמ םירבדה לש תיטוראה תא םתועמשמש ךישממה,הריש לש יביטומה גראה קיה בהזה יחופתש ץרא וז.רתויו רתוי לש ולםייזכרמה םיביטומה לש םתוחתפתה ידנ ויה ץראל הצוחבש םירבד םתוא ומ,םיר תא,הנושארו שארבו,"םושלש לומת" ץוחב דשא םע חש אל וימימ) ךכ לכתאםירתלמסמ לענהש יפכ.לענהו לגרה ביט :םיחלופמו םיחתונמ ול םישגומ (ץראל לומת"ב ינימהו,יצראה,ירמחה דוסיה רשאכו.הברה ןאכ שי,לוכא,רמוק רמ לוכא איבא ןאכ ךא."הריש"ב אוה ךכ "םושלש יכ ובלב אוה רמוא הנממ אוה אצוי :חתפתהל הז ביטומ ליחתמ וב עטקה תא קר טסברהש םע.ןהיניב הבשיו האב...הריש ףדונ בהז יחופת לש חירו,חמש םלועה יחופת לש חירה הז,ןליא לכמו סדרפ לכמ אב,הב לכתסהל אלש ידכ וימע תא םצע טושפת םאו,ךל םייוצמו םיבורקש בהז לייטמ ליחתהו 8 וימע יתשמ אמוס ןצבק ךב רעגי אל ירפ ךל ףוטקתו ןליאב ךדי שמשממו וילגר תא ררוג...םישנה ןיב...םומעש לש ןומזפ ול םזפמו.דשא לכב ןאכ םילגלגתמ בהזה יחופתש,סדרפה לעב וצו תבהלתשמ ושארבש המודאה ותפנצמו.(117) ץראל הצוחב המדא יחופתב לככ אלא,ףטקו ודי טשפ רמוק ןכאו ובכ הריש הל הבשי...םילותה קוחצ תקח דע ךלוהו ביחרמ ליחתהש הפוג ךותב הש,ודיב הלעש הז בהז חופת,הז חופת הארנה היגוס תבהאש,תמא לש בהז חופת היה אל.ןמשה ןצבקה תא םיאלמה הירבא ופיקהש רמש קחציש,היפ תקישנו,ול הנתינ אלהפוצח המכ,רהרהו םהמ ויניע טסברה עיסה.דתיה (127) ומא תומ זאמ הליבשב ויפ תמכו תוירבה ינפב השוב הניאש וז.דשא ןצבק קבחל הירבא הטישומש המעט עורג אוהש המ.תועמשמ תרסחו ךרע תרסח םואתפב...ער חיר תולעמ וימעש אמוס בהז חופת אל ףאו,בהז היה אל לביק רשפאו.בהז חופת לש הפילק אלא,יתימא הזל הז םיכומס םהש םע,הומת רבד ערא םתס אלא,בהז חופת לש הפילק אל וליפא שנ אלש דע םיכלוהו םימצמטצמ וליחתה אוהש וב ומצע תא הלשה אוהש בהבהז רוע.לאמש לש דבל לדנס אלא הרישמ ריית עבצ ומצע אוה :ול בהזה ךרעו,בהז חופת הכוז אוהש ומצע.דלשהו,וינממסב הז רוע ומולח ול רמוא ךכ ירהש.תיתימאה הבהאב ץיבוניבר אדליה תא האור אוהשכ,ןורחאה םדאמ איה תלגלגתמ ירהש) רודכ ןימכ,ותומ ינפל,ול הלגתמ זא ;(םדאל רועמ תויושע ןהו,הינוס לש ןה הילענש והו,בהז חופת תפילקמ ילוא וא,בהבהז תושענ תויהל םיילענ לש ןכרד ןיאו ליא ותעדמ קחצי ןיבה,בהז יחופת לש תופילקמ םינממסב םיילענה תא עבצ ומצע אוהש.(598) ולש בוצה לש םדימלת תויהל הסינש,קחצי ץיבוניברו הקותמה לגרה,םילודגה םיע םלשמ (םיעבצ בר םווונכ הז םולחב עיפומה) תרזעב,אוהש הילשאה דעב אלמ ריחמ.תמאל התוא ךפה,ולש בתכהו םיעבצה שקבא,םהילושבו,הלא םירבדל חפסנכ יש"מ,רחא ןאמורמ דחא עטק דוע איבהל תודחא םימעפ רבכ יתרכזהש יפכ."הר דחא ילכ אלא וניאש לדנס.הומת הז ירהו,םדא ינב ינש וב וסנכתנ דיאה ףוגה ילכמ וסנכתנ אל אמש.ןמש יצח דחאו ןמש דחא לע...? ומלענ ןאל ןכ םא י לדנסה ךותב." לדנפה ךותכ סה מייורשש ונחוכ תא,יתעדל,דימעמ הז עטק לש וחותיפ תוברל,הריש ןאמורה לש ותלילע ראש לכ םאיש,וז הניחבמ,אוהש "םלוע דע" רופיסה "םושלש לומת"ו "הריש" לש פתרתזזו.תחאכ לש ויניע ךותמ,וליאכ,אב והירה :קודו.8.טסברה,ביבא לתו םילשורי,ןקוש תאצוה,"הריש".9 אוה,לדנסה אוה :קודו.8 ימע,א"לשת.םיערוצמה תיב אוהו,אתדילמוג 21

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

קפיצים

קפיצים קפיצים ק פ י צ י ם Springs קפיצים הם חלקים גמישים העשויים חומרים בעלי מודול אלסטיות גבוה, בדרך כלל, אשר עקב הפעלת כוחות חיצוניים )או מומנטים חיצוניים( מקבלים עיוויים גמישים גדולים, מסוגלים לצבור אנרגיה

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיה"ק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובב"א

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיהק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובבא בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדם וח שנת ע"ק ירוים חמשת פים שבע מאות תב"א העולם לבךיאת ושם 4 תי י ריבד תרביחה םימיאתמ ריבלד ינביר ץפחה,םייח

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

 ג ד ז 120, גו' 34, טלא 2015 ח מח! י י הו ז ל: לה כאה א ט כ א מ ל ה א כ ל ה ז ג ז א ו ח ך ט ל מ ם ל מ ז ח ג א ז א ב א ל ה ה ב ט ל ל ך ז ה ב ז ט מ, ל מ ו מ ם ג ם א ל ז ה מ. למ גב וכל זא גגך גכלב // ה ם-ל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלהם בשינויי הצבע(. וסט עם שרוולים אפשרות 2: חוט ( Vanna

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

בס"ד באר ב פניני באר בשדה פרשת נשא פרקי אבות פרק א'

בסד באר ב פניני באר בשדה פרשת נשא פרקי אבות פרק א' פניני שדה פרשת נשא פרקי אבות פרק א' כל הזכויות שמורות למכון 'שדה' הוצאה לאור של שיעורים, מאמרים וביאורים בתורת רבי נחמן מברסלב ותלמידיו לחומר נוסף ניתן לבקר באתר www.mota.breslev.org להארות והערות עידו

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E המניעים והמקורות להתפתחות משנתו הסביבתית של א.ד גורדון ומיקומה בקשת האתיקות הסביבתיות במאה התשע-עשרה וראת המאה העשרים עבודת גמר בהיסטוריה מגיש: ערן שוורצפוקס, 315368977 מנחה: ד"ר עשה אבלמן, 038348710 יבת

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

"ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ

ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ ןטצ לע ג נש תמלע תמ) עס תנס ס (פח ת ם '11 e ז תש תגנ : IC ( נת ךתפש תגט תש םננא תקד ז ז דP ש) 'ח( ( נש תתכ ''IIנז תת ת ןנ 0 ע (ג חפש גפכ כ דח 'IIC פנ ת 'תnםש a (ד נ פש גJ ךמצע כ א נ ת נ א ןח ( 'ם חi ס

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

" שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז

 שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמה 24( באוקטובר באב ט ז " שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למע קהילות ישר במזרח כמשת /מובמרמילררר במות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט בחשוו תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז תרמ "ה 1885 ביולי ) 1784 קחרממ האמ םדהאמ םוניש קחצי לצב השמ

קרא עוד

<E2ECE9EC20E2E5ECEF E786C73>

<E2ECE9EC20E2E5ECEF E786C73> מחירון מומלץ לענבי יין בציר 203 אזור גליל עליון וצפון הגולן התוכן: קברנהסובניון,פטיטוורדו,קברנהפרנק,פינוטאג' מרלו, מלבק, מורברד סירהושיראז סנג'ובזה,פרימיטיבו,טמפרניו פטיטסירה זינפנדל רוביקברנה,טינטהמדירה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

לכבוד מרחייםביבס מש"מ יו"ר 14 מרץ, 2017 "זאדר,תשע"ז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהח"מפוניםאליךעל

לכבוד מרחייםביבס משמ יור 14 מרץ, 2017 זאדר,תשעז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהחמפוניםאליךעל לכבוד מרחייםביבס מש"מ יו"ר 14 מרץ, 2017 "זאדר,תשע"ז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהח"מפוניםאליךעלמנתלרתוםאותךלסייעלנולקדםבאופןמשמעותיאת מצבןהכלכלישלהרשויותשבנדון.

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

דיק הציפוד ב ליוסף בן תנחום יהודית דישור " מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם " א. 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף בן תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא

דיק הציפוד ב ליוסף בן תנחום יהודית דישור מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם א. 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף בן תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא דיק הציפוד ב ליוסף ב תנחום יהודית דישור מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם א 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף ב תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא % 262 רך; אביו היה מדקדק ופרש חשוב 1 מלבד פרט זה החשוב מעט

קרא עוד

אנשי הלימבו | חיים חזן

אנשי הלימבו | חיים חזן חיים חזן הלימבו אנשי מח על הבניית עולם מן של זקנים חזן חיים הלימבו אנשי מן של עולם הבניית על מח זקנים תרגום מאנגלית: איילת סקסטין n a p H 93 אשל האגודה לתכנון ולניתוח שירותים למען קן בי שו גוסדה u, ג

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc דובכל לא"ר צ ר ס מ סב"כ ד"ה תירש שתע"א 3.10.10 9970547 ןימי ב תיב-לא דקפמ תבי ח סקפב: -02 תויו זב עו פל ילבמ א.נ., ןודנה: םילייח תל סנ ש ית ב וגהנתה - תוכוס גח ב עמ עוריא (י"י שת ד) ישר םשב, אר ןמקלדכ:

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

קרפ וושאר טסרת החיתפ קרפל וושאר קרפ הז קלוחמ השלשל : (א השעמ העיקתה היאנתו ; (ב וביט לש רפושה ויתונוכתו ; (ג תעשב העיקת םוריח. (א השעמ העיקתה :היאנתו

קרפ וושאר טסרת החיתפ קרפל וושאר קרפ הז קלוחמ השלשל : (א השעמ העיקתה היאנתו ; (ב וביט לש רפושה ויתונוכתו ; (ג תעשב העיקת םוריח. (א השעמ העיקתה :היאנתו קרפ וו טסרת החיתפ קרפל וו קרפ קלוחמ ה (א מ העיקתה היאנתו (ב יט ויתונוכתו (ג תעשב העיקת םוריח (א מ העיקתה היאנתו קרפה חתופ תעצהב ה עומ תרדגהו יאמ ןימ ןכיהו םיעקות דבלב ןכיהו תורצוצחב רחא ןד םיב םינוש םילחה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 2 Foundation Sources:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint יזמו פיתחו וישמו: עמית כהן, צ'יק גלעד, צביקה מילר 1 מטרות המפגש כנס איפ"א 2016 הבנת מהותו וייחודיותו של תהליך העצמה ופיתוח למנהלי חטיבת התפעול: 1. השפעת התהליך על סגנון הניהול של חטיבת התפעול. 2. תרומת

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד