2019 INTeRIM FINANCIAL STATEMENTS דוחות כספיים ביניים 2019 במרס 31 ליום

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "2019 INTeRIM FINANCIAL STATEMENTS דוחות כספיים ביניים 2019 במרס 31 ליום"

תמליל

1 209 INTeRIM FINANCIAL STATEMENTS דוחות כספיים ביניים 209 במרס 3 ליום

2 שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ונספחיו תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים המיוחסים לתאגיד עצמו דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי discount investment corporation Interim Financial Statements MARCH 3, 209 מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר, בקשר לדוחות הצעת מדף אשר יכול ויפורסמו מכח תשקיף מדף של החברה מחודש מאי

3 חברת השקעות דיסקונט בע"מ דוחות כספיים לרבעון הראשון שהסתיים ביום 3 במרס 209 חלק א' חלק ב' חלק ג' חלק ד' חלק ה' חלק ו' שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ונספחיו תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים לתאגיד עצמו דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר, בקשר לדוחות הצעת מדף, אשר יכול ויפורסמו מכח תשקיף של החברה מחודש מאי 209 מסמכים מצורפים:. תמצית דוחות כספיים ביניים ליום 3 במרס 209 של Inc. IDB Group U.S.A Investments )ראה באור 3.ד.. להלן(. 2. נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה מצורפים לדוחות כספיים אלה, בהתאם לתקנה 38 ה' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 970, בדרך של הפניה לנתונים האמורים, הכלולים בדיווח על מצבת התחייבויות של התאגיד, שהוגש על ידי החברה לרשות ניירות ערך ופורסם ביום 30 במאי 209 )אסמכתא מס' (. חברת השקעות דיסקונט בע"מ

4 discount investment corporation Interim Financial Statements MARCH 3, 209 שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד

5 חברת השקעות דיסקונט בע"מ חלק א' שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד עמוד סביבה כלכלית, השפעת גורמים חיצוניים ומגבלות ופיקוח על פעילות דסק"ש... תיאור עסקי דסק"ש לפי תחומי פעילות סלקום ישראל בע"מ )"סלקום"( חברה לנכסים ולבנין בע"מ )"נכסים ובנין"( שופרסל בע"מ )"שופרסל"(... תיאור עסקי דסק"ש פרטים נוספים חברת השקעות דיסקונט בע"מ

6 חברת השקעות דיסקונט בע"מ )"דסק"ש" או "החברה"( שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 3 במרס 209 פרטים לפי תקנה 39 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 בחלק זה: "דסק"ש" או "החברה" "הדוחות הכספיים" "הדוח התקופתי" "הדוחות הכספיים השנתיים" חברת השקעות דיסקונט בע"מ ו/או חברות מטה בבעלותה המלאה, לפי העניין. תמצית הדוחות הכספיים של דסק"ש ליום 3 במרס 209. הדוח התקופתי של דסק"ש לשנת 208 שפורסם ביום 9 במרס 209 )מספר אסמכתא (. הדוחות הכספיים לשנת 208 הכלולים בדוח התקופתי.. העניינים המפורטים להלן הינם בנוסף להתפתחויות ולשינויים שאירעו ברבעון הראשון של שנת 209, אשר תוארו בחלק א' )תיאור עסקי התאגיד( של הדוח התקופתי. חלק מהמידע הכלול בחלק א' זה ניתן לשלמות התמונה הכוללת, אך אין הדבר מלמד בהכרח כי המידע הינו מהותי מנקודת מבטה של החברה. סביבה כלכלית, השפעת גורמים חיצוניים ומגבלות ופיקוח על פעילות דסק"ש בהמשך לאמור בסעיפים ו לחלק א' בדוח התקופתי בעניין החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד 203 )"חוק הריכוזיות"(, דסק"ש וחברה לנכסים ולבנין בע"מ )"נכסים ובנין"( ממשיכות לבחון חלופות שונות להתמודדות עם דרישות חוק הריכוזיות ל 209. לפרטים נוספים ראה באור 3.ב. לדוחות הכספיים. בחודש מאי 209, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, החליט דירקטוריון החברה לאשר ביצועה של הצעת רכש מלאה למניות נכסים ובנין. לפרטים ראה באור 9.ח. לדוחות הכספיים. בהמשך לאמור בסעיף 7.2. לחלק א' בדוח התקופתי בדבר פנייתה, בחודש ינואר 209, של ועדה בלתי תלויה שמינה דירקטוריון אי די בי חברה לפתוח בע"מ, חברה בשליטתו של בעל השליטה בדסק"ש )"אי די בי פתוח"( לדסק"ש במכתב, במסגרתו הציעה לדסק"ש לפתוח בהליך של משא ומתן לרכישת השליטה בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )"כלל החזקות עסקי ביטוח"( )ללא שהציעה תנאים כלשהם לעסקה(, בחודש מרס 209 הגיש בעל השליטה בחברה, מר אדוארדו אלשטיין, לראש רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון )"הממונה"( בקשה להיתר שליטה )"הבקשה"( בכלל החזקות עסקי ביטוח ובכלל חברה לביטוח בע"מ. לפרטים נוספים ראה באור 3.ב. 5. לדוחות הכספיים. תיאור עסקי דסק"ש לפי תחומי פעילות סלקום ישראל בע"מ )"סלקום"( מידע בדבר שינוי חריג בעסקי סלקום מימון בהמשך לאמור בסעיף 8.6 לחלק א' לדוח התקופתי בדבר התקשרות סלקום מחודש יולי 207 בהסכם הלוואה נדחית, בחודש מרס 209 הועמדה לסלקום הלוואה מהבנק הישראליבסך של 50 מיליון ש"ח. בהמשך לאמור בסעיף 8.6 לחלק א' לדוח התקופתי בדבר התקשרות סלקום מחודש אוגוסט 205 בהסכם הלוואה עם בנק ישראלי, שהועמדה לסלקום בחודש דצמבר 206, בחודש אפריל 209 פרעה סלקום בפרעון מוקדם את יתרת ההלוואה בסך 2 מיליון ש"ח, בתוספת הריבית שנצברה עד למועד הפרעון. 2..2

7 א 5. ד. תיאור עסקי דסק"ש לפי תחומי פעילות )המשך( 2. סלקום )המשך( מידע בדבר שינוי חריג בעסקי סלקום )המשך( הון אנושי בהמשך לאמור בסעיף 8.3 לחלק א' לדוח התקופתי, אודות התקשרות סלקום, מחודש יולי 208, בהסכם קיבוצי, בחודש מאי 209, בהמשך לסכסוך קיבוצי בסלקום ביחס לכוונתה לנקוט בהליכי התייעלות ומשא ומתן על הסכם קיבוצי חדש, התקשרה סלקום עם נציגי העובדים וההסתדרות, האיגוד המייצג את עובדי סלקום, בהסכם קיבוצי חדש )לשנים (, המתקן את ההסכם הקיבוצי הקודם. ההסכם החדש כולל, בין היתר, הסדרים מסוימים המתייחסים ליחסי סלקום והעובדים, העלאת השכר לשנת 209 תבוטל, העלאת השכר לשנת 2020 תדחה ב 5 חודשים לפחות ועד לקיום תנאי מסוים, אופציות ויחידות מניה חסומות, ו RSU,)Restricted Stock Unit( בכפוף לכל האישורים וההליכים הדרושים לפי הדין, וכן כולל את סיום סכסוך העבודה שהוכרז בעבר. דיבידנד בהמשך לאמור בסעיף 8.4 לחלק א' לדוח התקופתי, אודות מדיניות חלוקת הדיבידנדים של סלקום, בחודש מאי 209 החליט דירקטוריון סלקום לא להכריז על דיבידנד במזומן בגין הרבעון הראשון של שנת 209, וזאת לאור התחרות הגבוהה והשפעתה על התוצאות התפעוליות של סלקום ובמטרה לחזק את מאזן סלקום. דירקטוריון סלקום ציין, כי הוא יחזור ויבחן את החלטתו בעתיד. הליכים משפטיים לפרטים אודות תביעות התלויות ועומדות כנגד סלקום, ראה באור 5.ב. 2. לדוחות הכספיים חברה לנכסים ובנין בע"מ )"נכסים ובנין"( פעילות בחו"ל פרויקט הטיבולי בלאסוגאס ברבעון הראשון של שנת 209 עדכנה Inc. )"IDBG") IDB Group USA Investments את הערכת השווי של פרויקט הטיבולי בלאסוגאס לסך של 248 מיליון דולר. לפרטים נוספים, ראה באור 3.א. 2.ב. לדוחות הכספיים. בהמשך לאמור בסעיף לחלק א' בדוח התקופתי בדבר הסכם למכירת קרקע למגורים הצמודה לפרויקט הטיבולי, עקב אי קיומו של תנאי מתלה, בוטל ההסכם. בהמשך לאמור בסעיף לחלק א' בדוח התקופתי אודות הסכם המסגרת שהעמידה נכסים ובנין ל IDBG, כמפורט בבאור 30.ב.. לדוחות הכספיים השנתיים, בחודש מאי 209 נמסר לנכסים ובנין על ידי אי די בי פתוח שאין בכוונתה להעמיד את חלקה או לפעול להארכת תקופת הפרעון, 20 בספטמבר 209, ולפיכך יופעל מנגנון ההמרה שבהסכם, אשר ידלל את חלקה של אי די בי פתוח ב IDBG ויגדיל את חלק נכסים ובנין ב.IDBG לפרטים נוספים, ראה באור 3.א. 2. לדוחות הכספיים. מגדל HSBC בהמשך לנתונים שנכללו בסעיף בחלק א' של הדוח התקופתי, בקשר עם מגדל HSBC )נכס מהותי מאוד עבור דסק"ש(, להלן פירוט נתונים עיקריים בגין מגדל :HSBC )נתונים לפי 00%. חלק נכסים ובנין בנכס 00%( רבעון ראשון שנת 209 שנת שווי הנכס )במיליוני דולר( NOI בפועל בתקופה )במיליוני דולר( רווחי שערוך בתקופה )במיליוני דולר( שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%( שיעור תשואה בפועל )%( דמי שכירות ממוצעים למטר עילי )לחודש( )דולר( דמי שכירות ממוצעים למטר עילי בחוזים שנחתמו בתקופה )לחודש( )דולר( 2

8 2.3 תיאור עסקי דסק"ש לפי תחומי פעילות )המשך( 2.2 נכסים ובנין )המשך( מידע בדבר שינוי חריג בעסקי נכסים ובנין מימון בחודש מאי 209 הנפיקה נכסים ובנין 56 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ט'(, בדרך של הרחבת סדרה, בתמורה כוללת ברוטו בסך של 59 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים, ראה באור 9.ב. לדוחות הכספיים. הליכים משפטיים לפרטים אודות תביעות התלויות ועומדות כנגד נכסים ובנין, ראה באור 5.ב. 3. לדוחות הכספיים. שופרסל בע"מ )"שופרסל"( הליכים משפטיים לפרטים אודות תביעות התלויות ועומדות כנגד שופרסל, ראה באור 5.ב. 4. לדוחות הכספיים. תיאור עסקי דסק"ש פרטים נוספים הון אנושי בהמשך לאמור בסעיף לחלק א' בדוח התקופתי, ביום 30 באפריל 209, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את הארכת התקשרות החברה עם אי די בי פתוח, בהסכם חלוקת עלויות )הסכם שירותים( לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום באפריל 209 ועד ליום 3 במרס 2022, בתנאים זהים להסכם השירותים המפורט בסעיף כאמור. מימון בהמשך לאמור בסעיף 2.2 לחלק א' בדוח התקופתי בדבר תכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב )סדרה ו' וסדרה י'( של דסק"ש, בחודש מרס 209 רכשה דסק"ש אגרות חוב )סדרה י'( שלה בעלות של 5 מיליון ש"ח. נכון ליום 3 במרס 209 ובסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים עמדה רמת המינוף של דסק"ש על כ 68% ו 66%, בהתאמה. מידע בדבר שינוי חריג בעסקי דסק"ש מימון בחודש מאי 209 פרסמה דסק"ש תשקיף מדף על בסיס הדוחות הכספיים שלה ליום 3 בדצמבר 208, במסגרתו תוכל דסק"ש להציע לציבור, בין היתר, מניות, אגרות חוב המירות למניות, אגרות חוב שאינן המירות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות ולאגרות חוב וניירות ערך מסחריים. בחודש אפריל 209 אשררה S&P מעלות את דירוג החברה,,ilBBB+ ועדכנה את תחזית הדירוג לשלילית. הליכים משפטיים לפרטים אודות התביעות התלויות ועומדות כנגד החברה, לרבות תובענה ובקשה לאישורה כתובענה נגזרת בעילה של ביצוע חלוקה אסורה, בנוגע לחלוקת דיבידנד במזומן ודיבידנד בעין )אגרות חוב )סדרה ט'( של אי די בי פתוח( שבוצעה עלידי דסק"ש בחודש פברואר 209, וכן בנוגע לרכישות עצמיות של מניות שביצעה דסק"ש )ממועד ההחלטה על החלוקה האמורה(, בהתאם לתכנית רכישה שאישר דירקטוריון דסק"ש בחודש ינואר 209, ראה באור 5.ב.. לדוחות הכספיים..2.3 רמת המינוף מחושבת על פי שוויה הנכסי הנקי של דסק"ש )המבוסס על שווי השוק של השקעותיה העיקריות למועד החישוב(. 3

9 discount investment corporation Interim Financial Statements MARCH 3, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ונספחיו

10 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד.... כללי....2 התוצאות ברבעון הראשון של שנת התוצאות של חברות ההשקעה המוחזקות במישרין על ידי החברה ותרומתן לתוצאות החברה....4 הוצאות ניהול ומימון, נטו....5 נתונים עיקריים אודות החזקותיה העיקריות של החברה )במישרין ובעקיפין(....6 נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים ומאפייני מימון....7 שינויים בהון ואיכות הרווח )הפסד(....8 תמצית תוצאות החברה )מאוחד(....9 פירוט בדבר רווחים )הפסדים( חד פעמיים עיקריים....0 תרומה לתוצאות החברה וחברות מוחזקות לפי מגזרי פעילות מגזר סלקום ישראל בע"מ )"סלקום"( מגזר חברה לנכסים ולבניין בע"מ )"נכסים ובניין"( מגזר שופרסל בע"מ )"שופרסל"(... חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם... תרומה וסיוע לקהילה... הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד תכנית רכישה עצמית של מניות דסק"ש תכנית רכישה עצמית של אגרות חוב דסק"ש אירועים עיקריים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי גילוי יעודי למחזיקי אגרות החוב... נספח המצב הכספי ומקורות המימון... עמוד חברת השקעות דיסקונט בע"מ

11 ג. דוח לרבעון הראשון של שנת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דירקטוריון חברת השקעות דיסקונט בע"מ )"דסק"ש" או "החברה"( מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון ליום 3 במרס 209, הסוקר את עיקרי פעילות החברה ברבעון הראשון של שנת 209 )"תקופת הדוח"(. הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 ובהתחשב בכך שבידי המעיין בו מצוי גם הדוח התקופתי המלא של החברה )לרבות דוח הדירקטוריון( לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר 208 )"הדוח התקופתי"(, לרבות הדוחות הכספיים לשנת 208, כפי שנכללו בדוח התקופתי )"הדוחות הכספיים השנתיים"(. החברה הינה חברת החזקות, המשקיעה, בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות, בחברות הפועלות בענפים שונים במשק הישראלי ובחו"ל )"הקבוצה"(. חלק מהחברות המוחזקות פועלות תוך ביזור גלובלי של השקעותיהן. 2 ובאמצעות חברות מוחזקות אחרות, בהן החברה מרכזת את פעילותה באמצעות חברות מאוחדות, חברות כלולות אין לחברה השפעה מהותית. נכון למועד פרסום הדוח כ 82.3% מהונה המונפק של החברה מוחזקים על ידי דולפין איי אל השקעות בע"מ )"דולפין איי אל"(, חברה המאוגדת בישראל, שהינה בבעלותה המלאה של Dolphin B.V. Netherlands )"דולפין הולנד"(, וכ.46% מזכויות ההצבעה בחברה מוחזקים על ידי,Tyrus S.A חברה המאוגדת באורוגוואי, שהינה בבעלותה המלאה של IRSA Inversiones Y Representaciones Sociedad,)"IRSA"( Anonima אשר הינה תאגיד זר. דולפין הולנד ו IRSA הינן חברות הנשלטות בעקיפין על ידי מר אדוארדו אלשטיין )באמצעות תאגידים בשליטתו(. בדוחות הכספיים, הרווח הנקי מתייחס לרווח המיוחס לבעלים של החברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה. נתוני הרווח המוצגים בדוח דירקטוריון זה מתייחסים לרווח המיוחס לבעלים של החברה, אלא אם נאמר אחרת. הנתונים המספריים מוצגים במספרים מעוגלים. הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד כללי החברה הינה חברת החזקות המחזיקה באופן ישיר ובעקיפין במגוון חברות העוסקות בענפי משק שונים. בהיותה חברת החזקות, מצבה העסקי של החברה, תוצאות פעולותיה, הונה ותזרימי המזומנים שלה, מושפעים בעיקר ממצבן העסקי של החברות העיקריות המוחזקות עלידיה, במישרין ובעקיפין, מתוצאות פעילותן, תזרימי המזומנים שלהן והשינויים בהונן, ולעתים אף משווי החזקותיה של החברה באותן חברות. לכן, יובאו במסגרת דוח הדירקטוריון להלן גם הסברים אודות השפעת מצבן של חברות עיקריות אלה על החברה. בנוסף, מצבה של החברה, תוצאות פעולותיה, הונה ותזרימי המזומנים שלה מושפעים גם מפעילות המטה של החברה, הכוללת הוצאות והכנסות מימון והוצאות הנהלה וכלליות. מידת איתנותה של החברה מושפעת בין היתר מכך, שהחברה מתאפיינת בפיזור של השקעותיה. השקעות החברה במישרין ובעקיפין הינן בחלקן השקעות בחברות בעלות תזרימי מזומנים משמעותיים, אשר מאופיינות בחלוקות דיבידנד שוטפות )ראה גם סעיף.6.4 להלן בדבר יתרות רווחים ראויים לחלוקה בחברות המוחזקות במישרין עלידי החברה והמגבלות הנובעות גם מכך( ובחלקן השקעות בחברות עם פוטנציאל צמיחה והשבחה. בתוצאותיה העסקיות של החברה, ולעיתים במישרין בהון המיוחס לבעלים של החברה, עשויה לחול )בהתאם לכללי החשבונאות שבתוקף( תנודתיות גבוהה בין תקופות דיווח שונות, וזאת, בין היתר, בשל עיתוי והיקף המימושים או הרכישות שמבצעות החברה וחברות מוחזקות שלה, בשל השפעות שינויים במחירי ניירות ערך בשוק ההון ובערכם של נכסים, וכן בשל שינוי בהוצאות המימון נטו של החברה והחברות המוחזקות שלה שהיקפן מושפע מהיקף החוב נטו, מאפיקי הצמדה של החוב והנכסים הכספיים נטו, ממכשירים נגזרים ומשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן )"המדד"( ובשערי החליפין של המטבעות הזרים הרלוונטים בתקופה המדווחת, בעיקר שער הדולר. חברות הקבוצה בוחנות, כל חברה ברמתה, את ערך הנכסים המוחזקים על ידיהן וכן את עודפי העלות המיוחסים ושאינם מיוחסים הכלולים בדוחותיהן. השקעות הקבוצה בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני נבחנות בכל חברה מחזיקה, ברמת השקעתה הכוללת. פרטים על השווי המאזני של ההשקעות העיקריות בחברות המוחזקות ליום 3 במרס 209 בהשוואה לשווי השוק מוצגים בבאור. 3 לדוחות הכספיים. להתגברות החקיקה, התקינה, הרגולציה והתחרות באופן רוחבי ובתחומי פעילות מגוונים במשק הישראלי בשנים האחרונות, השפעה לרעה, ואף באופן מהותי, על פעילותן של חברות מוחזקות מהותיות מסוימות של החברה, על תוצאותיהן הכספיות ועל שערי ניירות הערך שלהן, כמו גם על פעילותה של החברה, ולהערכת החברה, הינה בעלת השפעה גדולה על החברה ועסקיה. על פעילות הקבוצה משפיעים גורמים חיצוניים נוספים רבים )ראה סעיפים 7 ו 20 לחלק א' לדוח התקופתי(. להוראותיו של החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד 203 )"חוק הריכוזיות"( עשויות להיות השלכות מהותיות על החברה ועל חברות מוחזקות שלה )ראה סעיף 7.2 בחלק א' לדוח התקופתי(. חברות אשר הקבוצה מחזיקה בהן, במישרין או בעקיפין, למעלה מ 50% מזכויות ההצבעה וכן חברות בהן מתקיימת שליטה אפקטיבית. חברות אשר לקבוצה יש השפעה מהותית בהן, לרבות ישויות בשליטה משותפת, ואשר נכללות בדוחות הכספיים לפי שיטת השווי המאזני. 4 2

12 ב. ב. דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך( כללי )המשך( בחודש נובמבר 207 הושלמה עסקה, לפיה מכרה אי די בי פתוח את כל מניותיה בחברה לדולפין איי אל. בהתאם לכך הפכה החברה לחברת שכבה ראשונה, כהגדרת המונח בחוק הריכוזיות, דבר שהביא לדחיית הצורך ליישם את הוראת חוק הריכוזיות לגבי תאגידים מדווחים, שהינם חברות שכבה אחרת ואשר נמצאים בשליטת החברה, עד לחודש דצמבר 209. דסק"ש ונכסים ובניין ממשיכות, כל אחת, לבחון חלופות שונות להתמודדות עם הדרישה ל 209. לפרטים נוספים ראה באור. 3 לדוחות הכספיים. בחודש מאי 209, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, החליט דירקטוריון החברה לאשר ביצועה של הצעת רכש מלאה למניות נכסים ובניין. לפרטים ראה באור 9.ח. לדוחות הכספיים. בחודש ינואר 209 פנתה ועדה בלתי תלויה שמינה דירקטוריון אי די בי פתוח לחברה והציעה לחברה לפתוח בהליך של משא ומתן לרכישת השליטה בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )ללא שהציעה תנאים כלשהם לעסקה(. בחודש מרס 209 הגיש בעל השליטה בחברה, מר אדוארדו אלשטיין, לראש רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון )"הממונה"( בקשה להיתר שליטה )"הבקשה"( בכלל החזקות עסקי ביטוח ובכלל חברה לביטוח בע"מ. לפרטים נוספים ראה באור.5. 3 לדוחות הכספיים. במהלך החודשים ינואר ופברואר 209, במסגרת תכנית לרכישה עצמית של מניות דסק"ש, רכשה דסק"ש 0 מיליון מניות של דסק"ש בעלות כוללת של 96 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים, ראה באור 4.א. לדוחות הכספיים. ביום 7 בינואר 209 החליט דירקטוריון דסק"ש על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום של ש"ח למניה, המשקף סכום של כ 40 מיליון ש"ח, ועל חלוקת דיבידנד בעין של ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ט'( של אי די בי פתוח למניה, המשקף סכום של 64 מיליון ש"ח וזאת בהתאם לשווין בבורסה של אגרות חוב )סדרה ט'( במועד החלוקה. סך הכל דיבידנד שחולק הינו בסכום של 04 מיליון ש"ח, אשר שולם ביום 3 בפברואר 209. במהלך החודשים ינואר ופברואר 209 רכשה דסק"ש כ.4% מהון המניות המונפק של נכסים ובניין בעלות כוללת של 26 מיליון ש"ח. ביום 7 בינואר 209 אישר דירקטוריון דסק"ש תכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב )סדרה ו' וסדרה י'( שלה, עד לסוף שנת 209, בעלות כוללת של עד 50 מיליון ש"ח. רכישת אגרות החוב כאמור תבוצענה בהתאם להזדמנויות בשוק, במועדים, במחירים ובהיקפים, כפי שייקבע על ידי הנהלת דסק"ש. במהלך הרבעון הראשון של שנת 209 רכשה דסק"ש אגרות חוב שלה )סדרה ו' וסדרה י'( בעלות כוללת של 09 מיליון ש"ח. כתוצאה מהרכישות דסק"ש רשמה בדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 209 רווח מפדיון מוקדם של אגרות חוב בסך 7 מיליון ש"ח. לפרטים אודות תובענה ובקשה לאישורה כתובענה נגזרת בעילה של ביצוע חלוקה אסורה, בנוגע לחלוקת הדיבידנד והרכישות העצמיות כאמור )ממועד ההחלטה על החלוקה האמורה(, ראה באור 5.ב.. לדוחות הכספיים. נכון ליום 3 במרס 209, החברות המאוחדות העיקריות המוחזקות במישרין עלידי החברה הינן נכסים ובניין )68.8%(, סלקום )44.% בהון, 47.0% בהצבעה( ואלרון )59.5%(. שופרסל הינה חברה כלולה עיקרית.)26.0%( 3 להלן תרשים המפרט את החברות העיקריות, לצורך דוח זה, המוחזקות על ידי החברה נכון ליום 3 במרס דסק"ש שופרסל נכסים ובניין אלרון סלקום אפסילון IDBG גב ים התרשים הנ"ל ניתן לנוחות בלבד והוא כולל גם חברות מוחזקות אשר אינן בהכרח מהוות מגזר פעילות בחברה. 5 3

13 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך( התוצאות ברבעון הראשון של שנת 209 החברה סיימה את הרבעון הראשון של שנת 209 בהפסד בסך 3 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד בסך 26 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ולרווח בסך 539 מיליון ש"ח בשנת 208. לפרטים בדבר רווחים )הפסדים( חד פעמיים עיקריים, ראה סעיף.9. להלן. 4 התוצאות של חברות ההשקעה המוחזקות במישרין על ידי החברה ותרומתן לתוצאות החברה..2.3 מגזר שיעור החזקה ליום 3 במרס 209 נתונים ברמת החברה המוחזקת 5 נתונים ברמת החברה רווח רווח )הפסד( רווח רווח )הפסד( )הפסד( לשלושה חודשים )הפסד( לשלושה חודשים לשנת שהסתיימו ביום 3 במרס לשנת שהסתיימו ביום 3 במרס מיליוני ש"ח )62( 7 )6( 7 )587( 6 )265( )7( 44.% סלקום % נכסים ובניין , % שופרסל 8 )34( )28( אחרים )204( סך הכל )26( )57( )42( ניהול ומימון, נטו )ראה להלן( סעיף )26( )3( רווח נקי )הפסד(.4 הוצאות ניהול ומימון, נטו 209 רבעון ראשון בשנת 208 הוצאות ניהול, נטו מיליוני ש"ח )0.7( )9.3( הסבר לשינוי הקיטון בהוצאות ניהול, נטו ברבעון הראשון של שנת 209 נבע בעיקר מקיטון בסך של 0.5 מיליון ש"ח בתרומות. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד )46( הוצאות מימון, נטו )33( סך הכל הקיטון ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נבע בעיקר מ:. רווח שנרשם ברבעון הראשון של שנת 209 בסך של 7 מיליון ש"ח מרכישה עצמית של אגרות חוב של החברה. 2. מעבר מהכנסות מימון ברבעון הראשון אשתקד בסך 8 מיליון ש"ח להוצאות מימון בסך של 20 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 209, בגין הפרשי שער על יתרת נכסים הצמודות לשער החליפין של הדולר, וזאת בשל הירידה בשער החליפין של הדולר ברבעון הראשון של שנת 209 בשיעור של 3.%, בהשוואה לעלייה של.4% בתקופה המקבילה אשתקד. 3. קיטון בהוצאות ריבית נטו בסך 6 מיליון ש"ח, הנובע בעיקר מהקיטון בחוב נטו של החברה. 4. מעבר מהוצאות מימון ברבעון הראשון של שנת 208 בסך של 4 מיליון ש"ח להכנסות מימון בסך של 3 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 209, בגין שערוך וריבית מבטוחות סחירות והשקעות נזילות של החברה. )57( )42( 6 תוצאות החברה המוצגות בדוח הדירקטוריון מתייחסות לחלק המיוחס לבעלים של החברה בתוצאות, אלא אם צוין אחרת. התרומה לתוצאות מביאה בחשבון את חלק החברה בתוצאות החברה המוחזקת, המסים המתייחסים להשקעה זו, חלק החברה ממימוש או מהפחתות החזקות בחברה המוחזקת והכל בניכוי/ בתוספת הפחתות עודפי עלות. הנתונים המוצגים מתייחסים לתוצאותיהן של החברות המוחזקות כפי שהן מוצגות בדוחותיהן הכספיים בהתעלם משיעור ההחזקה של החברה בהן ובהתעלם מביטולן של עסקאות בין החברות ובין המגזרים. כולל הפחתה לירידת ערך מוניטין המיוחס לסלקום בסך 268 מיליון ש"ח. כולל הפחתות לירידת ערך מוניטין המיוחס לסלקום בסך 562 מיליון ש"ח. תוצאות פעילות שופרסל מוצגות בדוחות רווח והפסד עד למועד הירידה משליטה בחודש יוני 208 במסגרת הפעילות המופסקת, ראה באור 3.א. 3.ב. לדוחות הכספיים. כולל רווח מירידה משליטה בסך,232 מיליון ש"ח. כולל חלק החברה בהפסדי אלרון, ברבעון הראשון של שנת מיליון ש"ח, בהתאמה. 209, ברבעון הראשון של שנת 208 ובשנת 208 בסך מיליון ש"ח, 9 מיליון ש"ח, ו

14 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך( נתונים עיקריים אודות החזקותיה העיקריות של החברה )במישרין ובעקיפין( משקל ההחזקות העיקריות וענפי משק להלן טבלה המציגה את המשקל היחסי של החזקותיה העיקריות של החברה בהתחשב בשיעורי החזקתה בהן, המחושבים לפי "שווי ההחזקות", ליום 29 במאי : 209 תמהיל ההחזקות על פי החזקות עיקריות:..5 % מסך ההחזקות 38 % 36 % 9 % 3 % 4 % 00 % החברה המוחזקת שופרסל )מסחר ושרותים( 2 נכסים ובניין )נדל"ן( 3 סלקום )תקשורת( 4 אלרון )טכנולוגיה( כל שאר ההחזקות סך הכל.6 נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים ומאפייני מימון מאוחד 208,327 35,203 7,382 29,063,398 6,40 תמצית נתונים מאזניים נכסים שוטפים סך הכל נכסים התחייבויות שוטפות סך הכל התחייבויות 2 הון המיוחס לבעלים של החברה סך הכל הון )כולל זכויות שאינן מקנות שליטה( חברה ליום 3 במרס מיליוני ש"ח 8,579,523 29,246 6,496 3, ,587 5,098,868,398 5, ,87 6, ,528, התחייבויות ומימון נתוני חוב ומזומן בחברה ובחברות בבעלותה המלאה של החברה:.6.2 ליום 3 בדצמבר 208 )4,565( 2,97 )2,368( התחייבויות פיננסיות 4 יתרות נכסים נזילות חוב נטו משך חיים ממוצע של התחייבויות ליום 3 במרס מיליוני ש"ח )4,974( )4,488(,683,85 )3,29( )2,637( ליום 29 במאי 209 )4,540(,966 )2,574( 3.73 שווי ההחזקות )אשר אינו כולל את יתרת הכספים הנזילה או את ההתחייבויות של החברה( חושב ביחס לחברות ציבוריות על בסיס שווי השוק הידוע )סמוך למועד פרסום הדוח( וביחס לחברות פרטיות לפי שווי הספרים כמופיע בדוחות הכספיים )בהתאמות הנדרשות בגין מימושים, השקעות ודיבידנדים. טבלאות המשקל היחסי של ההחזקות העיקריות של החברה כאמור, לפי חברות מוחזקות, מתבססות על נתוני החזקה ליום 29 במאי 209; השיעורים המוצגים בטבלה הינם מעוגלים. ראה גם סעיף.6.5 להלן. אגרות חוב )וליום 3 במרס 208 גם התחייבות לתאגיד בנקאי(. כולל גם ריבית צבורה בסך 90 מיליון ש"ח, 54 מיליון ש"ח, 6 מיליון ש"ח ו מיליון ש"ח, לימים 29 במאי 3 209, במרס 3 209, במרס 208 ו 3 בדצמבר 208, בהתאמה. כולל מזומנים ושווי מזומנים, בטוחות סחירות והשקעות נזילות

15 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך( נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים ומאפייני מימון )המשך(.6.3 מקורות המימון בחברה.6.3. להלן תנועות כספיות עיקריות במטה החברה לרבעון הראשון של שנת 209 יתרת לתחילת התקופה דיבידנדים מחברות מוחזקות ואחרות )ראה גם סעיף להלן( הסכם פשרה בתביעה נגזרת )מעריב( השקעה בסלקום השקעה בנכסים ובניין רכישה עצמית של אגרות חוב פרעון חוב פיננסי קרן פרעון חוב פיננסי ריבית פרעון עסקאות הגנה מדד רכישת מניות באוצר )2( דיבידנד ששולם השקעות שאינן שוטפות הוצאות הנהלה וכלליות בניכוי דמי ניהול ואחרות, נטו מעבר מהשקעה לזמן ארוך לבטוחות סחירות הפרשי שער מימון הכנסות ריבית, שערוך השקעות שוטפות, צבירת ריבית על חוב פיננסי והפרשי הצמדה יתרה לסוף התקופה נכסים נזילים )( חוב פיננסי, נטו נכסים נזילים )( מיליוני ש "ח,87 )2,368( חוב פיננסי, נטו )3,348( 9 87 )3( )( )2( 3 8 )54( )3,29( חוב פיננסי (5,65) )52( )4,974( 9 87 )228( )5( )3( )( )2( 3 8 (2),683 )4( )26( 6 )96( )04( )7( )20( )29( )2,637( חוב פיננסי (4,565) 25 )48( )4,488( 2,97 )4( )26( )09( )96( )04( )7( )20( 9,85 נכסים נזילים כוללים מזומנים, שווי מזומנים, בטוחות סחירות, והשקעות נזילות. לפרטים ראה באור 4.ב. לדוחות הכספיים. )( )2( 8

16 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך( נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים ומאפייני מימון )המשך(.6.3 מקורות המימון בחברה )המשך( קבלת דיבידנד: א. להלן פירוט חלוקות דיבידנד במזומן, שקיבלה דסק"ש מחברות מוחזקות ואחרות: לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 במרס מיליוני ש"ח לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר שופרסל נכסים ובניין 3 אפסילון בית השקעות בע"מ )"אפסילון"( 6 Credit Suisse, Emerging Markets Pitango Venture Capital Fund III (Israeli Investors) LP )"פיטנגו"( ברינקס ישראל בע"מ )"ברינקס"( אחרים 9 סך הכל..6 ב. לפרטים בדבר דיבידנדים שהוכרזו בתקופת הדוח ושולמו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראה באור 9.ג. לדוחות הכספיים. )( בקשר לאגרות החוב )סדרה י'( של החברה, התחייבה החברה בהתאם לשטר הנאמנות לעמוד בכל תקופת אגרות החוב בעילות להתאמת שיעור ריבית ובהתניות פיננסיות כלהלן: תוצאות חישוב ליום 29 במאי 209 ליום 3 במרס 209 )( עילה להתאמת שיעור ריבית / אמת מידה פיננסית דירוג ilbbb+ )Negative( דירוג ilbbb+ )Stable( במקרה של ירידה בדירוג אגרות החוב בדרגה אחת או יותר מדירוג,ilBBB אזי יעלה שיעור הריבית הנקובה בשיעור של 0.25% לשנה וכן שיעור של 0.25% לשנה בגין כל ירידה נוספת בדרגה עד לתוספת ריבית מצטברת של % לשנה לכל היותר. השווי הנכסי הנקי.5 מיליארד ש"ח. היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין השווי הנכסי 64% השווי הנכסי הנקי.2 מיליארד ש"ח. היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין השווי הנכסי 69% השווי הנכסי הנקי של דסק"ש )ראה סעיף להלן( יפחת מ. מיליארד ש"ח, ובנוסף היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין השווי הנכסי של דסק"ש עלה על 75%. היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין השווי הנכסי 64% היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין השווי הנכסי 69% היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין השווי הנכסי של דסק"ש יעלה על 85%. היחס בין ההון לבין סך המאזן סולו 29% היחס בין ההון לבין סך המאזן סולו 29% היחס בין הון דסק"ש לבין סך מאזן דסק"ש סולו יפחת מ.2.5% יצוין, כי אם וככל שתידרש התאמה של שיעור הריבית, אזי בכל מקרה השיעור המצטבר המקסימלי של תוספת הריבית לא יעלה על.75% לשנה מעל שיעור הריבית הנקובה. לפרטים נוספים בדבר אמות המידה הפיננסיות שנקבעו בקשר לאגרות חוב )סדרה י'(, ראה באור 4.ג. 2. לדוחות הכספיים השנתיים. 9

17 ג. דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך( נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים ומאפייני מימון )המשך(.6.3 מקורות המימון בחברה )המשך( לפירוט בדבר פרעונות חזויים של התחייבויות החברה, ראה דיווח החברה על מצבת ההתחייבויותיה לפי מועדי פרעון )ת 26 (, שפורסם על ידי החברה בדיווח אלקטרוני פומבי ביום 30 במאי 209 )אסמכתא מספר ) בסמוך לפרסום דוח זה תזרים המזומנים של דסק"ש מושפע, בין היתר, מדיבידנדים המחולקים עלידי חברות מוחזקות שלה ומדיבידנדים שהחברה מחלקת, מתקבולים הנובעים מפעולות מימוש החזקותיה בהן, מהשקעות, מפרעון התחייבויות קיימות של החברה ומגיוסי חוב מדיניותה של דסק"ש הינה לפעול לכך שיהיו בידיה אמצעים נזילים מספקים למילוי התחייבויותיה במועד. במסגרת זו שואפת דסק"ש לשמור על יתרת אמצעים נזילים נאותה. יצוין, כי ליום 3 במרס 209 לדסק"ש יתרת אמצעים נזילים בסך,85 מיליון ש"ח, כשסך הפירעונות של קרן וריבית בגין החוב של דסק"ש בשלושת הרבעונים הנותרים של שנת 209 ובשנת 2020 מסתכמים בסך של 536 מיליון ש"ח ו 482 מיליון ש"ח, בהתאמה. לא צפויים תשלומי קרן וריבית ברבעון הראשון של שנת 202. דסק"ש בוחנת באופן שוטף את תחזית תזרים המזומנים העתידי שלה ואת מגוון המקורות העומדים לרשותה, הכוללים, בין היתר, את המקורות הבאים: דיבידנדים צפויים מהחברות המוחזקות בקשר לכך עוקבת דסק"ש אחרי רווחיות החברות המוחזקות, תזרים המזומנים הפנוי שלהן ויכולתן לחלק דיבידנד. ראה גם סעיף.6.4 להלן בדבר יתרות הרווחים הראויים לחלוקה בחברות המוחזקות ישירות על ידי החברה. דסק"ש צופה כי חלק מההחברות המוחזקות על ידיה תמשכנה לחלק דיבידנדים נוספים במהלך השנים הבאות. לפרטים אודות דיבידנדים שקיבלה דסק"ש מחברות מוחזקות, ראה סעיף לעיל. ראה גם באור. 9 לדוחות הכספיים בדבר דיבידנדים משופרסל ומנכסים ובנין שהוכרזו בתקופת הדוח ושולמו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ואינם כלולים ביתרת הנכסים הנזילים ליום 3 במרס 209 האמורה לעיל. מחזור חוב החברה בוחנת מעת לעת אפשרות לקבלת הלוואות או הלוואות מובטחות בשעבוד נכסים ממוסדות פיננסיים או מגופים מוסדיים, להחלפה של סדרת אגרות חוב קיימת, או להנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה. מימוש החזקות בחברות מוחזקות ביכולתה של דסק"ש לממש אחוזים בודדים או יותר מהון המניות של חברות מוחזקות תוך שמירת השליטה או ההשפעה המהותית בהן, לפי הענין, וכן ביכולתה לממש את כל או עיקר החזקתה במניות של אחת מהחברות המוחזקות. יצוין, כי לדסק"ש שליטה והשפעה מהותית בחברות ציבוריות גדולות, מובילות בתחומן, שמניותיהן בעלות סחירות גבוהה, והחזקות דסק"ש בהן הינן חופשיות ונקיות משעבודים. יצוין גם כי שוויה הנכסי הנקי של דסק"ש ליום 29 במאי 209 )המבוסס על שווי השוק של השקעותיה העיקריות על פי ממוצע שווין בבורסה בחמשת ימי המסחר שקדמו למועד האמור( הינו,450 מיליון ש"ח יתרות רווחים ויתרות שליליות של רווחים הראויים לחלוקה יתרת הרווחים הראויים לחלוקה )כהגדרת מונח זה בסעיף 302 לחוק החברות( של החברה וחברות המוחזקות במישרין ובעקיפין על ידי החברה הינן כדלקמן:..6 8 אלרון )46( נכסים ובניין 267 ליום 3 במרס 209 מוחזקות על ידי החברה מיליוני ש"ח 7 שופרסל סלקום 425,323 6 החברה 40 לפרטים אודות מגבלות על חלוקות דיבידנד, ראה סעיפים , ו 0.4 לחלק א' לדוח התקופתי, וכן באור 3.ח. לדוחות הכספיים השנתיים. כמו כן על החברות האמורות, כמו גם על חברות מוחזקות שלהן, חלות מכח דין, הסכמים או היתרים מגבלות שונות לעניין חלוקות דיבידנד. יתרת הרווחים הראויים לחלוקה ליום 3 במרס 209 מחושבת בהתבסס על הרווח הנקי )ההפסד( המיוחס לבעלים של החברה שנצבר בשמונה הרבעונים האחרונים, בניכוי דיבידנדים שחולקו בתקופה, ובניכוי רכישת מניות באוצר בסך 5 מיליון ש"ח, בהתאם להוראות סעיף 302 לחוק החברות, יתרת העודפים המצטברת הינה שלילית. יתרת הרווח )העודפים( בדוחות הכספיים הסקורים של סלקום ליום 3 במרס 209. נתוני אלרון תורגמו לצרכי נוחות לפי שער החליפין של הדולר ליום 3 במרס

18 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך( נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים ומאפייני מימון )המשך( תנועה בהון המיוחס לבעלים של החברה לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 במרס מיליוני ש"ח לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר ,666 )30( )9( 02 )( ,37,666 )30( )26( 20,398 2,37 )7( )3( )96( )04( )52( 2 2,868 יתרה לתחילת התקופה יישום לראשונה של תיקון לתקן IAS 28 יישום לראשונה של הגרסה הסופית של IFRS 9 שינויים בתקופה מימוש כתבי אופציות למניות רווח נקי )הפסד( המיוחס לבעלים של החברה רכישת מניות באוצר דיבידנד לבעלים של החברה קרנות הון מהפרשי תרגום קרנות הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה קרנות גידור קרנות שערוך קרנות הון ותנועות אחרות, נטו יתרה לסוף התקופה 9 ראה גם סעיף.7 להלן.

19 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 209. הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך( נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים ומאפייני מימון )המשך(.6 בסיסי הצמדה של נכסים והתחייבויות של החברה ליום 3 במרס.6.6 בבעלות מלאה( צמוד למטבע זר )בעיקר לא צמוד לדולר( צמוד למדד מיליוני ש"ח נכסי זכויות שימוש רכוש קבוע השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )ראה סעיף.6.7( 20 דיבידנד לקבל 6 חייבים ויתרות חובה 9 פקדונות לזמן קצר השקעות בבטוחות סחירות מזומנים ושווי מזומנים סך הכל נכסים )כולל חברות פריטים לא כספיים מאוחדות סך הכל 4, ,85 6,44 4, ,546,868,398 2,37 4, , ,737 4,846 5,029 אגרות חוב )כולל חלויות( הטבות לעובדים התחייבויות בגין חכירות זכאים ויתרות זכות הפרשות שוטפות סך הכל התחייבויות חשיפה נטו ליום 3 במרס 209 חשיפה נטו ליום 3 במרס 208 חשיפה נטו ליום 3 בדצמבר 208 2, ,55 ),805( )2,000( ),74( ,969 25,994 ),994( )2,309( ),938( לפרטים בדבר בסיסי הצמדה של סך הנכסים וסך ההתחייבויות בדוח המאוחד על המצב הכספי ליום 3 209, ראה סעיף 2.2 להלן. במרס בשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 במרס 209 מיליוני ש"ח 4,720 )7( 22 )20( 29 )46( )4( 4, השקעה בחברות מוחזקות ואחרות.6.7. להלן התנועה בהשקעות בחברות מוחזקות ואחרות: יתרה לתחילת התקופה יישום לראשונה של תיקון לתקן IAS 28 חלק החברה ברווח של חברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני )( דיבידנדים מחברות מוחזקות שינוי בהשקעות כתוצאה מרכישות מצד שלישי שינוי בהשקעות הנזקף לקרנות הון שינויים אחרים יתרה לסוף התקופה )( לא כולל דיבידנדים מחברות הנמדדות בשווי הוגן, אשר נזקפים לרווח והפסד. 2

20 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך( נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים ומאפייני מימון )המשך(.6.7 השקעה בחברות מוחזקות ואחרות )המשך( להלן יתרות ההשקעות בחברות מוחזקות ואחרות, השווי הנכסי הנקי ורמת המינוף ליום 3 במרס : שווי מאזני שווי נכסי שיעור החזקה מיליוני ש"ח ,497, ,589,347, % 26.0% 68.8% 59.5% 68.8% 2.2% 99.8% חברות הנמדדות בשיטת השווי המאזני סלקום 2 שופרסל 2 נכסים ובניין אלרון אפסילון אמקו Microwave Networks, Inc. אחרים ,844 )2,637(,207 69% , % 27.3% 23.8% 0.0% חברות וקרנות הנמדדות בשווי הוגן אינדיוויז'ן פיטנגו Mustang Mezzanine Fund, LP ברינקס אחרים בניכוי חוב פיננסי נטו )סעיף.6.2( סך הכל שווי נכסי נקי [NAV[ רמת מינוף ]LTV] השווי הנכסי הנקי הינו בהתאם לשווי הנכסים כאמור להלן: )א( ביחס להחזקות שאינן סחירות על פי שוויין בדוחות הכספיים של החברה )ב( ביחס להחזקות סחירות על פי ממוצע שוויין בבורסה בחמשת ימי המסחר שקדמו ליום 3 במרס 209. השווי המאזני של יתרת ההשקעה בנכסים ובניין ובשופרסל הינו בניכוי דיבידנדים שהוכרזו בחודש מרס 209 והתקבלו בחודש אפריל 209, בסך 78 מיליון ש"ח ו 42 מיליון ש"ח, בהתאמה. השווי הנכסי הינו בתוספת היתרות האמורות

21 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך( שינויים בהון ואיכות הרווח )הפסד( לפרטים בדבר שינויים והשפעות על ההון ואיכות הרווח של החברה, ראה סעיף. לעיל. סך ההפסד הכולל של החברה לרבעון הראשון של שנת 209 )כולל זכויות שאינן מקנות שליטה( הסתכם בסך של 67 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד כולל )כולל זכויות שאינן מקנות שליטה( בסך של 96 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפרש האמור נובע בעיקר מהגורמים הבאים: א. הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 209 )כולל זכויות שאינן מקנות שליטה( הסתכם בסך של 7 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד בסך של 23 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ב. ברבעון הראשון של שנת 209 נרשם הפסד כולל אחר )כולל זכויות שאינן מקנות שליטה( בגין חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בניכוי מס בסך של 0 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל אחר בסך של 0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ג. ברבעון הראשון של שנת 209 נרשם הפסד כולל אחר )כולל זכויות שאינן מקנות שליטה( בניכוי מס בגין הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ בסך של 64 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל אחר בניכוי מס בסך של 23 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי נובע בגין ירידה בשער החליפין של הדולר ברבעון הראשון של שנת 209 בשיעור של 3.% בהשוואה לעליה של.4% ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הכולל המיוחס לבעלים של החברה ברבעון הראשון של שנת 209 הסתכם בסך של 79 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד כולל בסך של 240 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. תמצית תוצאות החברה )מאוחד( רווח נקי )הפסד( לתקופה המיוחס לבעלים של החברה רווח נקי לתקופה המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה רווח נקי )הפסד( המיוחס לבעלים של החברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה רווחים )הפסדים( ממימוש ועלית ערך השקעות ונכסים ודיבידנדים בניכוי הפחתות השקעות ונכסים ועליית ערך נטו )כולל זכויות שאינן מקנות שליטה( רווח )הפסד( כולל המיוחס לבעלים של החברה רווח )הפסד( בסיסי ומדולל למניה בש"ח לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 במרס במיליוני ש"ח )26( )3( לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר * )23( )37( )240( ).7( 7 )6( )79( )0.2(..7.8 כולל רווח בגין ירידה משליטה בשופרסל בסך,232 מיליון ש"ח, המוצג במסגרת הפעילות המופסקת. * 4

22 א. דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך( פירוט בדבר אירועים חד פעמיים עיקריים פירוט בדבר רווחים )הפסדים( חד פעמיים עיקריים לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 במרס מיליוני ש"ח )562( )268( 24 )26( )2( כרוכים בתזרים מזומנים רווח מירידה משליטה בשופרסל רווח ממימוש מניות שופרסל רווח מרכישה עצמית של אגרות חוב אינם כרוכים בתזרים מזומנים רווח ממימוש מניות שופרסל ירידת ערך מוניטין מיוחס לסלקום עדכון השווי של מגדל,HSBC נטו עדכון השווי של פרויקט הטיבולי בלאסוגאס, נטו השפעות חד פעמיות עיקריות המשפיעות ישירות על ההון המיוחס לבעלים של החברה.9.2. לפרטים בדבר רכישה עצמית של מניות דסק"ש ברבעון הראשון של שנת 209 בסך של 96 מיליון ש"ח, שנרשם בדוחות הכספיים ברבעון הראשון של שנת 209 במסגרת דוח על השינויים בהון המיוחס לבעלים כמניות באוצר, ראה באור 4.א. לדוחות הכספיים לפרטים בדבר חלוקת דיבידנד )במזומן ובעין( בסך של 04 מיליון ש"ח, אשר שולם ביום 3 בפברואר 209, ראה באור 4.ב. לדוחות הכספיים לפרטים בדבר רכישת 0.2% מהון המניות המונפק של סלקום על ידי החברה בחודש ינואר 209, ראה באור. 3 א.. לדוחות הכספיים לפרטים בדבר רכישת.4% מהון המניות המונפק של נכסים ובניין על ידי החברה בחודשים ינואר ופברואר 209, ראה באור 3 א.. 2.א. לדוחות הכספיים. 22 תרומה לתוצאות החברה וחברות מוחזקות לפי מגזרי פעילות מגזר סלקום חלק דסק"ש בתוצאות מגזר סלקום ברבעון הראשון של שנת 209 הסתכם בהפסד של 7 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד בסך של 265 מיליון ש"ח, הכולל הפחתה לירידת ערך מוניטין המיוחס לסלקום בסך 268 מיליון ש"ח, שנרשמה ברבעון הראשון של שנת 208 והפסד בסך של 587 מיליון ש"ח בשנת 208, הכולל הפחתות לירידת ערך מוניטין המיוחס לסלקום בסך 562 מיליון ש"ח. הרבעון הראשון של שנת 209 התאפיין בהמשך התחרות בתחום הסלולר ומנגד בהמשך צמיחה במגזר הנייח. תמצית התוצאות העסקיות של מגזר סלקום: הכנסות משרותים הכנסות מציוד קצה סך הכנסות גידול )קיטון( % )3.3( 7.8 )0.5( הסבר הקיטון ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מירידה בשיעור של 7.6% בהכנסות משרותים במגזר הנייד, כתוצאה מירידה בהכנסות משרותי סלולר, עקב השחיקה המתמשכת במחירי שרותים אלה, לאור התחרות בשוק הסלולר. מנגד, במגזר הנייח חל גידול של 4.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, שנבע בעיקר מגידול בהכנסות משרותי האינטרנט והטלוויזיה. הגידול ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מגידול בהיקף מכירות ציוד קצה במגזר הנייח, אשר קוזז באופן חלקי עקב הירידה בהיקף מכירות ציוד הקצה במגזר הנייד. רבעון ראשון בשנת מיליוני ש"ח בטבלאות המפורטות בסעיף זה, שיעור השינוי באחוזים של הנתונים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד מחושב על בסיס נתונים מדוייקים שאינם מעוגלים למיליון הקרוב. 5 22

23 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך( תרומה לתוצאות החברה וחברות מוחזקות לפי מגזרי פעילות )המשך( מגזר סלקום )המשך( תמצית התוצאות העסקיות של מגזר סלקום: גידול )קיטון( הסבר הגידול ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נבע בעיקר מגידול מכירות ציוד קצה במגזר הנייח וכן מעליה בעלויות התוכן בשרותי הטלוויזיה ובעלויות הקשורות לשרותי האינטרנט במגזר הנייח, אשר קוזזו בחלקן מהירידה בעלות ציוד הקצה שנמכר במגזר הנייד. % 4.5 )3.( )2.5( 2.7 רבעון ראשון בשנת מיליוני ש"ח )665( )695( % 25.% )223( )229( % 24.% )40( )27( )5( 2 7 )6( עלות המכירות והשרותים רווח גולמי שיעור הרווח הגולמי מסך ההכנסות הוצאות תפעוליות רווח תפעולי הגידול ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מגידול בהוצאות שכר ועמלות למשווקים, בשל הפחתה עיתית של היוון עלויות להשגת חוזים עם לקוחות וקוזז בחלקו על ידי קיטון בהוצאות חובות מסופקים ובהוצאות רווחה. הגידול ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נבע בעיקר מירידה בהוצאות שכירות בסך של 63 מיליון ש"ח, אשר הוכרו כנכס זכות שימוש כתוצאה מיישום IFRS 6 ומעליה בהיקף מכירות ציוד קצה במגזר הנייח וקוזז בחלקו מהמשך השחיקה בהכנסות משרותים סלולריים. )82.7( )32.5( 23 Adjusted EBITDA שיעור ה Adjusted EBITDA מסך ההכנסות הוצאות מימון, נטו הכנסות )הוצאות( מסים רווח נקי )הפסד( מעבר להכנסות מס מעבר להפסד הקיטון ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מרווחים בתיק ההשקעות הסחיר של סלקום, לאור העליה בשוק ניירות הערך ברבעון הראשון של שנת 209, אשר קוזז בחלקו מגידול בהוצאות המימון כתוצאה מיישום.IFRS 6 ברבעון הראשון של שנת 209 רשמה סלקום הכנסות מסים, בעיקר כתוצאה מצפי לניצול הפסדים לצרכי מס, בהשוואה להוצאות מסים שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד כתוצאה מהכנסה חייבת לצרכי מס. מדדים תפעוליים מרכזיים של סלקום: במגזר הנייד: מספר מנויי סלולר לסוף התקופה )באלפים( שיעור נטישה הכנסה חודשית ממוצעת למנוי )ARPU( )בש"ח( במגזר הנייח: מספר מנויים )בתי אב( לסוף התקופה בתחום הטלוויזיה )באלפים( מספר מנויים )בתי אב( לסוף התקופה בתחום תשתיות האינטרנט )באלפים( שינוי ב % גידול )קיטון(. 5.8 )8.9( רבעון ראשון בשנת ,822 2, %.0% לפרטים בדבר שינויים עיקריים בהחזקות מגזר סלקום בתקופת הדוח, ראה באור 3.א.. לדוחות הכספיים. Adjusted EBITDA מדד מקובל בענף התקשורת, המוגדר כרווח לפני: הכנסות )הוצאות( מימון נטו, הכנסות )הוצאות( אחרות נטו )למעט הוצאות בקשר לתוכניות פרישה מרצון של עובדים ורווחים )הפסדים( ממכירת חברות בנות(, מסים, פחת והפחתות ותשלומים מבוססי מניות. 6 23

24 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך( תרומה לתוצאות החברה וחברות מוחזקות לפי מגזרי פעילות )המשך( מגזר נכסים ובניין חלק דסק"ש בתוצאות מגזר נכסים ובניין ברבעון הראשון של שנת 209 הסתכם ברווח של 37 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של 33 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 208, ורווח של 66 מיליון ש"ח בשנת 208. בהמשך לשנת 208, הרבעון הראשון של שנת 209 התאפיין ביציבות בענף הנדל"ן המניב בישראל, שהתבטא הן ברמת הביקושים והן ברמת מחירי השכירות והתפוסות. לאורך התקופה ניכרו ביקושים לשטחי משרדים, מסחר, תעשיה ולוגיסטיקה, במרבית שטחי הפעילות של נכסים ובניין, שהתבטאו ביציבות מחירים ואף בעליה בדמי השכירות בחלק מאזורי הביקוש ובשמירה על תפוסות גבוהות, של כ 97%. תמצית התוצאות העסקיות של נכסים ובניין הכנסות מהשכרת נכסים הכנסות מהשכרת נכסים בניכוי הוצאות זהים 24 החזקתם )"NOI"( הכנסות ממכירת דירות ומקרקעין רבעון ראשון בשנת מיליוני ש"ח גידול )קיטון( % )32.6( EBITDA עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו חלק נכסים ובניין ברווחים נטו של חברות מוחזקות הוצאות מימון, נטו הוצאות מסים רווח נקי )6.7( )38.2( )23.2( )82( )28( )63( )33( 53 הסבר הגידול ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע מאכלוס פרויקטים מניבים חדשים וכן מעליה ריאלית בהכנסות מדמי שכירות. הגידול ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע מעליה ריאלית בדמי השכירות וכן מעליה בשיעור התפוסה בנכסים שהקמתם הושלמה בשנים קודמות. הקיטון ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מירידה בהיקף הפרויקטים הפעילים. ההכנסות ממכירת דירות מוכרות על בסיס התקדמות המכירות והבנייה של הפרויקטים. הקיטון ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר ממדידת חלק מההלוואות שניתנו ל IDBG לפי שווי הוגן כתוצאה מיישום התיקון ל IAS 28 ומעדכון הערכת השווי של פרויקט הטיבולי בלאסוגאס,שנרשמה ברבעון הראשון של שנת 209. יצוין, שבשנת 208 עודכנה הערכת השווי של פרויקט הטיבולי ברבעון השני של שנת 208 )כמפורט בבאור 3.א. 2.ב. לדוחות הכספיים(. הקיטון ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מגידול בהכנסות מימון מניירות ערך סחירים ומפקדונות, וקוזז בחלקו מגידול בהוצאות הריבית על החוב, כתוצאה מהגידול בחוב נטו, על אף שלא חל שינוי במדד בתקופה הנוכחית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר משינוי ברווח לפני מס בניכוי תוצאות מחברות כלולות. לפרטים בדבר שינויים עיקריים בהחזקות מגזר נכסים ובניין בתקופת הדוח, ראה באור 3.א. 2. לדוחות הכספיים. נכסים הקיימים ליום 3 במרס 209 והיו קיימים גם ברבעון המקביל אשתקד. רווח לפני מסים על ההכנסה, הוצאות מימון, פחת, הפחתות, שערוכים וחלק נכסים ובניין בתוצאות העסקיות של חברות מוחזקות

25 . דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(.0 תרומה לתוצאות החברה וחברות מוחזקות לפי מגזרי פעילות )המשך(.0.3 מגזר שופרסל חלק דסק"ש בתוצאות מגזר שופרסל ברבעון הראשון של שנת 209 הסתכם ברווח של 9 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של 28 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 208, ורווח של,355 מיליון ש"ח בשנת 208 שנבע בעיקר מרווח בסך של,254 מיליון ש"ח, כתוצאה ממכירות כ 24% ממניות שופרסל ומשערוך יתרת ההשקעה בשופרסל )33.6%( לשווי הוגן, לאור הירידה משליטה. תוצאותיה של שופרסל ברבעון הראשון של שנת 209 הושפעו מעונתיות, מעיתוי מועד חג הפסח, אשר חל השנה באמצע חודש אפריל והשפעותיו על תוצאות שופרסל קיבלו ביטויין הן ברבעון הראשון והן ברבעון השני של שנת 209, בעוד ששנה קודמת, ערב חג הפסח חל בסוף חודש מרס, כך שמרבית השפעות חג הפסח קיבלו ביטויין ברבעון הראשון של שנת 208; כמו כן, הושפעו התוצאות מהמשך פיתוח הפלטפורמה הדיגיטלית של שופרסל, שעיקרה מערכת "שופרסל,"online ומהמשך הרחבה וחיזוק של המותג הפרטי ובכלל זה השקה של מוצרים בקטגוריות קיימות וחדשות, בתחום Be )ניופארם לשעבר(. שופרסל פועלת להמשיך ולפתח את המותג תוך יישום והטמעת פעילות רשת Be עם פעילותה של שופרסל, המשך פריסה והגדלת בסיס הלקוחות של רשת,Be לרבות סינרגיות תפעוליות, מיתוג מחדש, הרחבת סל המוצרים, פתיחת סניפי קונספט והתרחבות רשתית, ביסוס של מועדון לקוחות כרטיס האשראי החדש והמשך פיתוח תחום הנדל"ן המניב שלה. תמצית התוצאות העסקיות של שופרסל הכנסות ממגזר הקמעונאות הכנסות ממגזר הנדל"ן הכנסות מגזר ניהול מועדון לקוחות כרטיסי אשראי הכנסות ממגזר Be סך ההכנסות 26 מכירות למ"ר מגזר הקמעונאות )באלפי ש"ח( רווח גולמי שיעור הרווח הגולמי מסך ההכנסות רבעון ראשון בשנת מיליוני ש"ח 3,07 2, גידול )קיטון( % ).4( )9.5( 6.4 )0.6( )3.9( , % , % הסבר הקיטון ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מעונתיות. המכירות בחנויות זהות, אשר פעלו באופן מלא בשתי תקופות הדיווח קטנו בשיעור של 3.8% ומיוחסות לעיתוי חג הפסח. הגידול ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מפתיחת סניפים חדשים ומגידול בחנויות וקוזז בחלקו מהשפעת עיתוי חג הפסח. הקיטון ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מקיטון במכירות הנובע מעיתוי חג הפסח. הגידול ברווח הגולמי ובשיעורו ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר משיפור בתנאי הסחר שנבע בעיקרו מעיתוי החג לאחר התאמות בגין שכירות בין מגזרית.

26 . דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(.0 תרומה לתוצאות החברה וחברות מוחזקות לפי מגזרי פעילות )המשך(.0.3 מגזר שופרסל )המשך( תמצית התוצאות העסקיות של שופרסל )המשך( הוצאות תפעוליות רווח תפעולי 27 שיעור הרווח התפעולי רבעון ראשון בשנת מיליוני ש"ח גידול )קיטון( % )0.8( % 93 4.% 305 EBITDA שיעור ה EBITDA מסך ההכנסות הוצאות מימון, נטו הוצאות מסים רווח נקי )5.6( )28.4( 6.% )28( )8( % )64( )7( 48 הסבר הקיטון ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מקיטון בעלויות השקת כרטיסי אשראי כ.א.ל ומיישום לראשונה של תקן IFRS 6 ברבעון הנוכחי וקוזז בחלקו מהמשך פריסה והגדלת בסיס הלקוחות של רשת Be וגידול במצבת הסניפים. הגידול ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מיישום לראשונה של תקן IFRS 6 ברבעון הנוכחי ומהאמור לעיל. הגידול ברבעון הראשון של שנת 209 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מהשפעת יישום תקן IFRS 6 ומגידול בהוצאות בגין עסקאות אקדמה ברבעון הנוכחי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. לפרטים בדבר שינויים עיקריים בהחזקות מגזר שופרסל בתקופת הדוח, ראה באור 3 א..3. לדוחות הכספיים אחרי הכנסות והוצאות אחרות.

27 ב. דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם 2. בתקופה המדווחת לא חלו שינויים מהותיים בתחום החשיפה של החברה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם ביחס לדיווחי החברה בנושא זה בדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 208. החברה אינה מנהלת את הסיכונים של החברות המוחזקות שלה. 2.2 בסיסי הצמדה של סך הנכסים וסך ההתחייבויות בדוח המאוחד על המצב הכספי ליום 3 במרס 209: סך הכל נכסים סך הכל התחייבויות יתרה נטו ליום 3 במרס 209 יתרה נטו ליום 3 במרס יתרה נטו ליום 3 בדצמבר 208 צמוד למדד צמוד פריטים לא צמוד למטבע לדולר אחר לא צמוד כספיים סך הכל מ י ל י ו נ י ש " ח 29,246 23,587 5,659 6,40 6,34 2,22 2,28 8,994 22,56 8,437 5,844 0,52 )4,668( )5,088( )3,923( 3 4 )( 4,65,630 )5( )4( )38( 9,34 )8,666( )0,786( )8,49(.2 חברות מוחזקות לא חלו שינויים מהותיים בתקופה המדווחת בתחום החשיפה של חברות מוחזקות מהותיות של החברה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם ביחס לדיווחי החברה בנושא זה בדוח הדירקטוריון של החברה לשנת תרומה וסיוע לקהילה בהמשך לאמור בסעיף 3. לדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 208, בחודש מרס 209 החליט דירקטוריון החברה להעמיד תקציב תרומות לשנת 209 בסך של 5.39 מיליון ש"ח, כאשר סך של 2 מיליון ש"ח מתוך הסכום הנ"ל )המהווה 0.37% מהרווח הנקי של החברה לשנת 208, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים, וכן מהווה 37% מסך תקציב התרומות של החברה לשנת 209( יועמד כתרומה לקרן אי די בי למען הקהילה )ע"ר(, עמותה ללא כוונת רווח, המרכזת תרומות מחברות בקבוצה. בחודש אפריל 209, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, הועברה התרומה לקרן אי די בי למען הקהילה. הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד 4. תכנית רכישה עצמית של מניות דסק"ש לפרטים אודות רכישות עצמיות של מניות דסק"ש, בהתאם לתכנית לרכישה עצמית שאושרה בדירקטוריון החברה בחודש דצמבר 208, ראה באור 4.א. לדוחות הכספיים. 4.2 תכנית רכישה עצמית של אגרות חוב דסק"ש לפרטים בנוגע לפעולות באגרות החוב של החברה בהתאם לתכנית לרכישה עצמית שאושרה בדירקטוריון החברה בחודש ינואר 209, ראה באור 4.ג. לדוחות הכספיים. 4.3 אירועים עיקריים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי לפרטים בדבר אירועים עיקריים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראה באור 9 לדוחות הכספיים. 4.4 גילוי יעודי למחזיקי אגרות החוב ראה נספח א' לדוח הדירקטוריון..3.4 אדוארדו אלשטיין יו"ר הדירקטוריון שולם לפידות מנכ"ל תלאביב, 30 במאי 209 כולל נכסים והתחייבות של שופרסל, אשר אוחדו בדוחות הכספיים של החברה, עד למועד הירידה משליטה בחודש יוני 208. לפרטים ראה באור 3.א. 3. לדוחות הכספיים

28 discount investment corporation Interim Financial Statements MARCH 3, 209 נספח לדוח הדירקטוריון

29 מידע לגבי אגרות החוב של החברה להלן טבלה המפרטת את סדרות אגרות החוב של החברה ריכוז נתוני אגרות חוב )(, במיליוני ש"ח נספח המצב הכספי ומקורות המימון סדרה מועד הנפקה מקורית *.4.07 * עד *5.2.3 *4..4 *3.8.6 *2.4.7 ע.נ. במועד ההנפקה נ ת ו נ י ם יתרת ע.נ. יתרת ע.נ. שבמחזור שבמחזור צמוד ל י ו ם סכום הריבית ערך בספרים שנצברה של יתרת שווי בורסאי בספרים האג"ח )2( נתונים ליום יתרת ע.נ. שבמחזור יתרת ע.נ. שבמחזור צמוד שיעור הריבית )קבוע( מועדי תשלום הריבית תנאי ההצמדה צמוד מדד חברת הנאמנות שם אחראי/ת, כתובת ומס' טלפון הרמטיק נאמנות )975( בע"מ אחראי: עו"ד דן אבנון, רח' הירקון 3, ת"א , טל': )3( בדצמבר 28 ביוני )3( 4.95% 4.45%,97 37,68 3,92 39, ,955 37,68 3 3, )8( )4( ו ח צמוד מדד לא צמוד שטראוס לזר חברה לנאמנות )992( בע"מ אחראי: רו"ח אורי לזר, רח' יצחק שדה 7, ת"א, טל': שטראוס לזר חברה לנאמנות )992( בע"מ אחראי: רו"ח אורי לזר, רח' יצחק שדה 7, ת"א, טל': ביוני 30 )7( בדצמבר מועדי תשלום הקרן )3( עד החל מ % 2,442 4,450 2,442 4,09 2,068 4,09 2,507 )5( 4, ,442 4,434 2,442 4,09 2,582 6, *2.2.7 י )6( )8( סך הכל )( החברה עומדת בכל תנאי האג"ח. כמו כן החברה עמדה בכל תנאי ההתחייבות לפי שטר הנאמנות. )2( כולל ריבית שנצברה בספרים ופרמיה נטו. )3( תשלומים שנתיים. )4( סדרה ו' הינה סדרת חוב מהותית, המהווה 5% או יותר מסך התחייבויות התאגיד, כפי שהוצגו בדוח הכספי הנפרד. ביחס לסדרת אגרת חוב זו לא הועמדו בטוחות וערבויות לטובת המלווה; האשראי הינו מסוג ;recourse לא נקבעו אמות מידה פיננסיות; לא התקיימו או מתקיימים אירועי הפרה, אגרות החוב אינן מקנות זכות לפרעון מוקדם; וכן לא נערכו שינויים מהותיים בתנאי אגרות החוב בשנת 209. )5( הערך בספרים כולל פרמיה נטו בסך 3 מיליון ש"ח. )6( סדרה י' הינה סדרת אגרות חוב מהותית, המהווה 5% או יותר מסך התחייבויות התאגיד, כפי שהוצגו בדוח הכספי הנפרד. ביחס לסדרת אגרת חוב זו לא הועמדו בטוחות וערבויות לטובת המלווה; האשראי הינו מסוג ;recourse נקבעו אמות מידה פיננסיות; לא התקיימו או מתקיימים אירועי הפרה, אגרת החוב מקנה לחברה זכות לפרעון מוקדם; וכן לא נערכו שינויים מהותיים בתנאי אגרות החוב ברבעון הראשון של שנת 209. )7( תשלומים חצי שנתיים. )8( בחודשים ינוארמרס 209 רכשה החברה במהלך המסחר בבורסה כ 20 וכ 0 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ו' וסדרה י', בהתאמה, של החברה. אגרות החוב האמורות נמחקו מהמסחר בבורסה. * במועדים אלו נעשתה הרחבה של הסדרה הנ"ל, הנתונים בטבלה מתייחסים לכל הסדרה. 2

30 נספח המצב הכספי ומקורות המימון )המשך( פרטים אודות דירוג אגרות החוב סדרה ו ח י שם חברה מדרגת דירוג ליום דירוג ליום BBB+ (Negative) BBB+ (Negative) BBB+ (Negative) דירוג במועד הנפקת הסדרה תאריך מתן הדירוג ליום דירוגים נוספים בתקופה שבין מועד ההנפקה המקורי לבין הדירוג העדכני ליום דירוג תאריך AA, A+, A BBB+, BBB, BBB AA, A+, A BBB+, BBB, BBB BBB, BBB+,/2008,6/2007,4/2007,0/20,/20,7/2009,5/202,/202,/20,8/203,7/203,9/202,2/204,3/204,2/203,7/206,3/206,2/205,8/207,3/207,2/207,3/208,2/207,9/207 8/208,/20,7/2009,/2008,/202,/20,0/20,8/203,9/202,5/202,2/205,2/204,3/204,2/207,7/206,3/206,9/207,8/207,3/207 8/208,3/208,2/207,3/208,2/207,9/207 8/208 4/209 4/209 4/209 AA AA BBB BBB+ (Stable) BBB+ (Stable) BBB+ (Stable) S&P Maalot S&P Maalot S&P Maalot לדוח דירוג עדכני של S&P מעלות בנוגע לאגרות החוב של החברה, ראה דיווח מיידי של החברה על דירוג תעודות התחייבות, שפורסם על ידי החברה בדיווח אלקטרוני פומבי ביום 8 באפריל 209 )אסמכתא מספר 2090.)

31 discount investment corporation Interim Financial Statements MARCH 3, תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים

32 חברת השקעות דיסקונט בערבון מוגבל תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 3 במרס 209 )בלתי מבוקר( ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד דוח סקירה של רואה החשבון המבקר תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים תמצית דוחות על רווח והפסד כולל ביניים מאוחדים תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים באורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים באור כללי באור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית באור 3 חברות מוחזקות באור 4 ארועים בתקופת הדוח באור 5 תביעות והתחייבויות תלויות באור 6 מכשירים פיננסיים באור 7 מכירות ושרותים באור 8 מגזרי פעילות באור 9 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי... 53

33 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חברת השקעות דיסקונט בערבון מוגבל מבוא סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת השקעות דיסקונט בערבון מוגבל וחברות בנות שלה )להלן הקבוצה(, הכולל את תמצית הדוח על המצב הכספי הביניים המאוחד ליום 3 במרס 209 ואת תמצית הדוחות הביניים המאוחדים על רווח והפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו. לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ 3% מכלל הנכסים המאוחדים ליום 3 במרס 209, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 3%, מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. כמו כן, לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אשר ההשקעה בהן הינה 747 מיליוני ש"ח ליום 3 במרס 209 וחלקה של הקבוצה ברווחיהן הינו מיליוני ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים. היקף הסקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. מסקנה בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי.IAS 34 בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970. תלאביב, 30 במאי 209 קסלמן וקסלמן רואי חשבון פירמה חברה ב PricewaterhouseCoopers International Limited 23

34 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים ליום 3 בדצמבר 3 במרס 3 במרס ) 2( 208 ) 2(,)( ( מ ב ו ק ר ) )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( מ י ל י ו נ י ש " ח נכסים שאינם שוטפים 2,495,260 2,22 השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד הלוואות, פקדונות, פקדונות מוגבלים ויתרות חובה 803 )2( נכסי זכויות שימוש,777 5, 75,770 רכוש קבוע 2,089,74 2, 40 נדל"ן להשקעה לקוחות לזמן ארוך מלאי מקרקעין הוצאות נדחות נכסי מס נדחים 2,532 4,402 2,538 נכסים בלתי מוחשיים 20,04 23,876 20, 667 נכסים שוטפים 2,009 2,08 2,007 השקעות אחרות פקדונות ופקדונות משועבדים ומוגבלים חייבים ויתרות חובה נכסי מס שוטפים,365 2, 783, 345 לקוחות והכנסות לקבל מלאי מלאי בניינים למכירה נכסים המסווגים כמוחזקים למכירה 4,890 3,905 4,98 מזומנים ושווי מזומנים 9,295,327 8, ,399 35,203 29, 246 סך הכל נכסים כולל נכסים בגין פעילות שופרסל שיצאה מאיחוד, החל מהרבעון השני של שנת 208, ראה באור 3.ד. 2. להלן. ראה באור 2.ה.. להלן בדבר יישום לראשונה של תקן,IFRS 6 חכירות. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש. )( )2( הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה. 24

35 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים ליום )המשך( 3 בדצמבר 3 במרס 3 במרס ) 2( 208 ) 2(,)( ( מ ב ו ק ר ) )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( מ י ל י ו נ י ש " ח ה ו ן הון מניות 4,366 4,25 4,222 קרנות הון ) 2,859( ) 3,662( ) 3,64( יתרת הפסד 2,37 4,024 6,34,398 4,742 6,40, 868 הון המיוחס לבעלים של החברה 3, 79 זכויות שאינן מקנות שליטה 5, 659 התחייבויות שאינן שוטפות 5,486 6, 875 5, 052 אגרות חוב 2,2 2,590 2,209 הלוואות מבנקים והתחייבויות פיננסיות אחרות 604 )2( התחייבויות בגין חכירות נגזרים הפרשות,502, 750,507 התחייבויות מס נדחות הטבות לעובדים התחייבויות אחרות שאינן פיננסיות 9,465 2,68 9, 626 התחייבויות שוטפות,685, 565, 593 חלויות שוטפות של אגרות חוב אשראי מתאגידים בנקאיים, משיכת יתר וחלויות שוטפות של הלוואות מבנקים ומאחרים 230 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות 606 2, זכאים ויתרות זכות 763 2, ספקים 23 נגזרים התחייבויות מס שוטפות הפרשות ,593 7,382 3, 96 29,399 35,203 29, 246 סך הכל הון והתחייבויות כולל התחייבויות בגין פעילות שופרסל שיצאה מאיחוד, החל מהרבעון השני של שנת 208, ראה באור 3.ד. 2. להלן. ראה באור 2.ה.. להלן בדבר יישום לראשונה של תקן,IFRS 6 חכירות. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש. )( )2( אדוארדו אלשטיין יו"ר הדירקטוריון שולם לפידות מנכ"ל גיל קוטלר סמנכ"ל כספים תאריך אישור הדוחות הכספיים: 30 במאי 209 הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה. 25

36 ב. תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים לשנה שהסתיימה לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 בדצמבר ביום 3 במרס ) 2( 208 ) 2(,)( )מבוקר( )בלתי מבוקר( מ י ל י ו נ י ש " ח באור ה כ נ ס ו ת 5,259,32,279 7 מכירות ושרותים 38 6 חלק החברה ברווח הנקי של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו רווח ממימוש ועליית ערך השקעות ונכסים, ודיבידנדים עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו ) 2( 27 ) 3( 7 6 הכנסות אחרות ) 2( 25 ) 3( הכנסות מימון 5,837,407,402 ה ו צ א ו ת 3, עלות המכירות והשרותים 42 9 הוצאות מחקר ופיתוח הוצאות מכירה ושווק הוצאות הנהלה וכלליות 35 חלק הקבוצה בהפסד של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו הפסד ממימוש, ירידת ערך והפחתת השקעות ונכסים 2 הוצאות אחרות, הוצאות מימון 6,393,666, 363 ) 556( ) 259( 39 רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה ) 32( ) 34( ) 32( מסים על ההכנסה ב. ) 688( ) 293( 7 רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות, א. 3 רווח מפעילות מופסקת, לאחר מס 690 ) 23( רווח נקי )הפסד( לתקופה 7 רווח נקי )הפסד( מיוחס ל: 539 ) 26( ) 3( בעלים של החברה זכויות שאינן מקנות שליטה רווח )הפסד( למניה לבעלים של החברה 690 ) 23( 7 ש " ח ש " ח ש " ח ) 5.0( ).9( ) 0.2( הפסד בסיסי ומדולל למניה מפעילויות נמשכות רווח בסיסי ומדולל למניה מפעילות מופסקת 3.5 ).7( ) 0.2( רווח )הפסד( בסיסי ומדולל למניה הוצג מחדש בשל הצגת פעילות שופרסל במסגרת פעילות מופסקת, ראה באור 3.א. 3. להלן. ראה באור 2.ה.. להלן בדבר יישום לראשונה של תקן,IFRS 6 חכירות. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש. יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ראה באור 2.ו. להלן. )( )2( )3( הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה. 26

37 תמצית דוחות על רווח והפסד כולל ביניים מאוחדים לשנה שהסתיימה לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 בדצמבר ביום 3 במרס ) ( 208 ) ( )מבוקר( )בלתי מבוקר( מ י ל י ו נ י ש " ח 690 ) 23( רווח נקי )הפסד( לתקופה 7 פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד, בניכוי מס ) 3( 76 ) 5( חלק הקבוצה בהפסד כולל אחר בגין חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני שערוך רכוש קבוע שהועבר לנדל"ן להשקעה הפסדים אקטוארים בתכנית הטבה מוגדרת סך הכל רווח כולל אחר, שלא יועבר לרווח והפסד פריטי רווח )הפסד( כולל אחר, שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת הרווח הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד, בניכוי מס ) 64( הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ החלק האפקטיבי בשינויים בשווי הוגן של גידור תזרים מזומנים שינוי נטו בשווי ההוגן של גידור תזרים מזומנים, שנזקף לרווח או הפסד חלק הקבוצה ברווח )בהפסד( כולל אחר בגין חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני סך הכל רווח )הפסד( כולל אחר, שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת הרווח הכולל הועבר או יועבר לרווח והפסד 3 2 ) 4( 50 0 )0( )74( ) 74( סך הכל רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה, נטו ממס 965 ) 96( ) 67( סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה מיוחס ל: 700 ) 240( ) 79( בעלים של החברה זכויות שאינן מקנות שליטה 965 ) 96( ) 67( רווח ( הפסד( כולל לתקופה רווח )הפסד( כולל לתקופה המיוחס לבעלים של החברה נובע מ: ) 600( 2( )269( ) 79( פעילויות נמשכות ) פעילות מופסקת,300 ) 2( ) 240( ) 79( ראה באור 2.ה.. להלן בדבר יישום לראשונה של תקן,IFRS 6 חכירות. הוצגו מחדש. הוצג מחדש בשל הצגת פעילות שופרסל במסגרת פעילות מופסקת, ראה באור 3.א. 3 ב. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא. להלן. )( )2( הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה. 27

38 תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים פרמיה על הון מניות מניות ה ר ב ח ה ל ש ם י ל ע ב ל ס ח י י ת מ קרנות הון בגין סך ההון קרנות הון בגין קרנות עסקאות עם המיוחס נכסים פיננסיים הון בעלי זכויות לבעלים של )יתרת מניות קרן בעלי קרנות דרך רווח קרנות מהפרשי שאינן מקנות החברה הפסד( באוצר שליטה שערוך כולל אחר גידור תרגום שליטה ח " ש י נ ו י ל י מ זכויות שאינן מקנות שליטה סך כל ההון לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 במרס 209 )בלתי מבוקר( 6,34 4,024 2,37 ) 2,859( ) 9( 3 88 ) 2( ) 62( 9 4, יתרה ליום בינואר 209 ) 254( ) 83( ) 7( ) 7( יישום לראשונה של תיקון לתקן IAS 28 )ראה באור 2.ה. 2.להלן( 7 38 ) 3( ) 3( ) 74( ) 26( ) 48( ) 04( ) 04( ) 04( ) 33( ) 33( ) 96( ) 96( ) 96( ) 29( ) 29( 2 ) 50( 2 ) 2( רווח )הפסד( לתקופה רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון, השקעות של הבעלים וחלוקות לבעלים דיבידנד ששולם לבעלים של החברה )ראה באור 4.ב. להלן( דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה רכישת מניות באוצר רכישת זכויות בחברות מאוחדות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה תשלומים מבוססי מניות שהעניקה החברה 5, 659 3, 79,868 ) 3,64( ) 5( 3 90 ) 2( 2 ) 24( 9 יתרה ליום 3 במרס 4, הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה. 28

39 תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים )המשך( פרמיה על הון מניות מניות ה ר ב ח ה ל ש ם י ל ע ב ל ס ח י י ת מ קרנות הון בגין זכויות סך ההון קרנות הון בגין קרנות עסקאות עם שאינן המיוחס נכסים פיננסיים הון בעלי זכויות מקנות לבעלים של )יתרת קרן בעלי קרנות דרך רווח קרנות מהפרשי שאינן מקנות שליטה החברה הפסד( שליטה שערוך כולל אחר גידור תרגום שליטה ח " ש י נ ו י ל י מ סך כל ההון לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 במרס 208 )בלתי מבוקר( 4, יתרה ליום בינואר 208 6,584 4,98,666 ) 3,372( 3 43 ) 2( ) 2( ) 264( 0 ) 44( ) 4( ) 30( ) 30( יישום לראשונה של הגרסה הסופית של IFRS 9 ) 23( 30 ) 26( ) 26( רווח )הפסד( לתקופה רווח כולל אחר לתקופה עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון, השקעות של הבעלים וחלוקות לבעלים ) 207( ) 207( דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה ) ( רכישת זכויות בחברה מאוחדת מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה )( 2 2 תשלומים מבוססי מניות שהוענקו על ידי חברות מאוחדות תשלומים מבוססי מניות שהעניקה החברה 6, 40 4, 742,398 ) 3,662( 3 43 ) 2( ) ( ) 244( 4,44 יתרה ליום 3 במרס כולל השפעות בגין פקיעות של מכשירי תשלום מבוסס מניות בחברה מאוחדת. )( הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה. 29

40 תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים )המשך( מ ת י י ח ס ל ב ע ל י ם ש ל ה ח ב ר ה לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר 208 יתרה ליום בינואר 208 יישום לראשונה של הגרסה הסופית של IFRS 9 הון מניות 809 פרמיה על מניות קרנות הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה קרנות הון מהפרשי תרגום קרנות גידור קרנות הון בגין נכסים פיננסיים דרך רווח כולל אחר קרנות שערוך מ י ל י ו נ י קרן בעלי שליטה מניות באוצר )יתרת הפסד( סך ההון המיוחס לבעלים של החברה זכויות שאינן מקנות שליטה ש " ח סך כל ההון 6,584 )44( 4,98 )4(,666 )30( )3,372( )30( 3 43 )2( )2( )264( 0 4, רווח נקי לשנה )6( רווח )הפסד( כולל אחר לשנה עסקאות עם בעלים, שנזקפו ישירות להון, השקעות של הבעלים וחלוקות לבעלים )9( )240( )978( ,34 )240( )978( ,024 )9( )0( )3( 9 4 2, )2,859( )9( )9( 3 )6( 4 88 )2( )6( )62( 2 )3( 9 8 4, רכישת מניות באוצר דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה הפסקת איחוד שופרסל כתוצאה מאיבוד שליטה רכישת זכויות בחברות מאוחדות מבעלי )( זכויות שאינן מקנות שליטה מכירת זכויות בחברות מאוחדות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה השקעות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות מימוש כתבי אופציה למניות תשלומים מבוססי מניות שהוענקו על ידי חברות מאוחדות תשלומים מבוססי מניות שהעניקה החברה יתרה ליום 3 בדצמבר 208 כולל רכישות במסגרת הנפקה בחברה בת. )( 30

41 ב. תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים לשנה שהסתיימה לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 בדצמבר ביום 3 במרס ) 2( 208 ) 2(,)( )מבוקר( )בלתי מבוקר( מ י ל י ו נ י ש " ח תזרמי מזומנים מפעולות שוטפות 690 ) 23( 7 רווח נקי )הפסד( לתקופה ),378( ) 62( )רווח( הפסד מפעילות מופסקת, לאחר מס ) 688( ) 293( 7 רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות התאמות: 35 ) 38( )6 ) חלק הקבוצה )ברווח( בהפסד של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו 20 5 דיבידנדים שנתקבלו )כולל מהשקעות אחרות( הפסדי מימוש, ירידת ערך והפחתות, נטו, של השקעות ונכסים ודיבידנדים ) 322( ) 6( ) 5( עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו פחת והפחתות ) 2( 89 ) 3( 68 2 עלויות מימון, נטו הוצאות מסים על ההכנסה, נטו ) 85( ) 30( ) 5( מס הכנסה ששולם, נטו ) 2( ) ( תשלומים בגין סילוק נגזרים, נטו 6 3 עסקאות תשלום מבוסס מניות, שינויים בסעיפים מאזניים אחרים ירידה בחייבים ויתרות חובה )כולל סכומים לזמן ארוך( ) 2( 07 ) 3( ירידה בלקוחות )כולל סכומים לזמן ארוך( ירידה במלאי ) 2( ) 4( עליה במלאי בלתי שוטף ) ( שינוי בהפרשות ובהטבות לעובדים )45 ) עליה )ירידה( ירידה בספקים 6 ) ( )40 ) עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות, בהפרשות ובהתחייבויות אחרות )כולל סכומים לזמן ארוך( , מזומנים נטו שנבעו מפעולות שוטפות נמשכות מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת מופסקת, מזומנים נטו שנבעו מפעולות שוטפות תזרימי מזומנים לפעולות השקעה ) 8( פקדונות, הלוואות והשקעות לזמן ארוך שניתנו 7 24 ) 54( השקעות שוטפות, הלוואות ופקדונות לזמן קצר, נטו ) 67( ) 39( ) 9( השקעות והלוואות נטו בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ) 2( ) ( השקעות שאינן שוטפות ) 983( ) 237( ) 273( השקעות בנדל"ן להשקעה, ברכוש קבוע ובנכסים בלתי מוחשיים 3 תקבולים בגין סילוק נגזרים, נטו תקבולים ממימוש השקעות שאינן שוטפות, לרבות דיבידנד ממימוש 2 2 תקבולים ממימוש נדל"ן להשקעה, רכוש קבוע ונכסים אחרים ) 23( ) ( ) 37( מסים ששולמו בגין מכירת נדל"ן להשקעה, רכוש קבוע ונכסים אחרים ריבית שנתקבלה ) 48( ) 09( ) 340( מזומנים נטו ששימשו לפעולות השקעה נמשכות 25 ) 407( מזומנים נטו שנבעו )ששימשו( מפעילות השקעה מופסקת ) 23( ) 56( ) 340( מזומנים נטו ששימשו לפעולות השקעה הוצג מחדש בשל הצגת פעילות שופרסל במסגרת פעילות מופסקת, ראה באור 3.א. 3. להלן. ראה באור 2.ה.. להלן בדבר יישום לראשונה של תקן,IFRS 6 חכירות. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש. יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ראה באור 2.ו. להלן. )( )2( )3( הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה. 3

42 ב. תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים )המשך( לשנה שהסתיימה לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 בדצמבר ביום 3 במרס ) 2( 208 ) 2(,)( )מבוקר( )בלתי מבוקר( מ י ל י ו נ י ש " ח תזרימי מזומנים לפעולות מימון 2, התחייבויות פיננסיות שאינן שוטפות שהתקבלו ) 2,45( ) 868( ) 52( פרעון התחייבויות פיננסיות שאינן שוטפות ) 875( ) 59( ) 50( ריבית ששולמה ) 76( תשלומי קרן וריבית של התחייבויות בגין חכירות 9 מימוש כתבי אופציה למניות החברה ) 9( ) 96( רכישת מניות באוצר 3 הנפקת מניות ואופציות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות ) 7( 9 ) 0( התחייבויות פיננסיות שוטפות, נטו 28 תקבולים, כולל מימושי אופציות למניות, מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות, נטו ) 20( ) 30( רכישת מניות בחברות מאוחדות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה )49 ) מסים ששולמו בגין מכירת מניות בחברות מאוחדות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ) 3( )40( דיבידנד ששולם לבעלים של החברה ) 59( ) 4( דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות ) 8( ) 4( תשלומים בגין סילוק נגזרים ) 837( ) 630( ) 82( מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון נמשכות מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון מופסקת ) 535( ) 84( ) 82( מזומנים נטו ששימשו לפעולות מימון 468 ) 269( ) 665( עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים מפעילויות נמשכות עליה במזומנים ושווי מזומנים מפעילויות מופסקות, ) 665( עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים מפעילויות נמשכות ומפעילות מופסקת 3,798 3,798 4,890 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 68 ) 27( השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים 4,890, ,98 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה הוצג מחדש בשל הצגת פעילות שופרסל במסגרת פעילות מופסקת, ראה באור 3.א. 3. להלן. ראה באור 2.ה.. להלן בדבר יישום לראשונה של תקן,IFRS 6 חכירות. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש. לפרטים בדבר חלוקת אגרות חוב )סדרה ט'( של אי די בי פתוח כדיבידנד בסך של 64 מיליון ש"ח, ראה באור 4.ב. להלן. )( )2( )3( הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה. 32

43 ב. ג. ב. באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באור כללי א. חברת השקעות דיסקונט בע"מ )"דסק"ש"( הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל וכתובתה הינה המגדל המשולש, מרכז עזריאלי 3, קומה 44, תלאביב. החברה הינה חברת החזקות המשקיעה בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות, בחברות הפועלות בענפים שונים במשק הישראלי ובחו"ל. החברה משקיעה בדרך כלל בחברות המוחזקות בהיקף המקנה לה השפעה על הנחייתן וניהולן. מניות החברה ואגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתלאביב בע"מ )"הבורסה"(. נכון למועד פרסום הדוח כ 82.3% מזכויות ההצבעה בחברה מוחזקים על ידי דולפין איי אל השקעות בע"מ )"דולפין איי אל"(, חברה המאוגדת בישראל, שהינה בבעלותה המלאה של B.V. Dolphin Netherlands )"דולפין הולנד"(, וכ.46% מזכויות ההצבעה בחברה מוחזקים על ידי,Tyrus S.A חברה המאוגדת באורוגוואי, שהינה בבעלותה המלאה של IRSA,)"IRSA"( Inversiones Y Representaciones Sociedad Anonima אשר הינה תאגיד זר. דולפין הולנד ו IRSA הינן חברות הנשלטות בעקיפין על ידי מר אדוארדו אלשטיין )באמצעות תאגידים בשליטתו(. באשר להשלכות חוק הריכוזיות על החזקות מסוימות של החברה, אשר לגביהן נדרשת עמידה בתנאי החוק לכל המאוחר עד חודש דצמבר 209 ולאי הודאות הכרוכה בכך, ראה באור 3.ב. להלן. דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 3 במרס 209, ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך )"דוחות כספיים ביניים"(, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 34, דיווח כספי לתקופת ביניים ואינם כוללים את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לעיין ולקרוא דוחות אלה יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 3 בדצמבר 208 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם, אשר אושרו ביום 9 במרס 209 )"הדוחות הכספיים השנתיים"(. הבאורים לדוחות הכספיים הביניים בנוגע להשקעות, אגרות חוב והלוואות, התקשרויות והתחייבויות תלויות כוללים רק את העדכונים העיקריים בעניינים אלה, שארעו מאז תאריך אישור הדוחות הכספיים השנתיים. הגדרות עיקריות: בדוחות אלה )לעיל ולהלן(: חברת השקעות דיסקונט בע"מ ו/או חברות מטה בבעלותה המלאה, לפי העניין; החברה ו/או דסק"ש דסק"ש והחברות המאוחדות שלה; הקבוצה אי די בי חברה לפתוח בע"מ; אי די בי פתוח אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ; אלרון סלקום ישראל בע"מ; סלקום שופרסל בע"מ; שופרסל חברה לנכסים ולבניין בע"מ; נכסים ובניין ;IDB Group USA Investments Inc. IDBG תקני דיווח כספי בינלאומיים. תקני IFRS באור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית א. מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים הביניים תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 970. תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים אלה אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 30 במאי 209. עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים, למעט יישום לראשונה של תקן IFRS 6 ותיקון לתקן.IAS 28 ראה באורים 2.ה.. ו 2.ה. 2. להלן, בהתאמה. שימוש באומדנים ושיקול דעת בעריכת תמצית הדוחות הכספיים של הקבוצה בהתאם לתקני,IFRS נדרשות הנהלות החברה והחברות המוחזקות להפעיל שיקול דעת בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים של נכסים, התחייבויות, הכנסות, הוצאות וכן רכיבי הון המוצגים בדוחות האמורים. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. שיקול הדעת של הנהלות החברה והחברות המוחזקות בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה בנושאים המהותיים וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי ודאות, הינם עקביים לאלה ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים, למעט המפורט להלן ולאמור בבאור 2.ה. להלן, הקשורים ביישום לראשונה של תיקון לתקן IAS 28 )ראה גם באור.ד.) 3 ( לדוחות הכספיים השנתיים, אודות הערכה האם תזרימי המזומנים בגין נכסים פיננסיים שניתנו כוללים קרן וריבית בלבד,))SPPI( ותקן,IFRS 6 חכירות. 33

44 באור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( ב. שימוש באומדנים ושיקול דעת )המשך( אומדן/שיקול דעת קביעה אם הסכם מכיל חכירה הנחות עיקריות לצורך הקביעה האם הסדר מכיל חכירה, הקבוצה מעריכה האם ההסדר מעביר זכות לשלוט בנכס מזוהה לתקופת זמן תמורת תשלום, תוך בחינה אם לאורך תקופת החכירה יש לה את הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות מהשימוש בנכס המזוהה וכן הזכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה. השלכות אפשריות הכרה בנכס זכות שימוש ובהתחייבויות בגין חכירה או הכרה בהוצאות שוטפות. הפניות עיקריות באור 2.ה..א. להלן. קביעת תקופת החכירה לצורך קביעת תקופת החכירה, הקבוצה לוקחת בחשבון את התקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, לרבות אופציות הארכה שוודאי באופן סביר שימומשו ו/או אופציות לביטול שוודאי באופן סביר שלא ימומשו. גידול או קיטון במדידה לראשונה של נכס זכות שימוש והתחייבות בגין חכירה ובהוצאות הפחת והמימון בתקופות עוקבות. באור 2.ה..ד. להלן. קביעת שיעור ההיוון להתחייבות בגין חכירה בקבוצה הקבוצה מהוונת את תשלומי החכירה תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי שלה. גידול או קיטון בהתחייבות בגין חכירה, בנכס זכות שימוש וכתוצאה מכך בהוצאות הפחת והוצאות המימון שיתהוו. באור 2.ה.. להלן. ג. ד. מטבע פעילות ומטבע הצגה דוחות כספיים אלה מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה, ומעוגלים למיליון הקרוב, למעט אם צויין אחרת. השקל החדש הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת הקבוצה. פרטים על שיעורי השינוי שחלו במדד ובשער החליפין של הדולר: שער החליפין של דולר ארה"ב ש"ח מדד בגין ליום 3 במרס במרס בדצמבר 208 מדד נקודות מדד ידוע )3.%(.4% 0.5% )0.%( )0.3%( )0.3%( שיעורי השינוי בתקופה )באחוזים(: לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 במרס במרס % 0.8%.2% לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר

45 באור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( ה. יישום לראשונה של תקנים חדשים. תקן,IFRS 6 חכירות תקן IFRS 6 )"התקן"( מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי מספר 7, חכירות )7.)IAS התקן מבטל את סיווג החכירות כחכירות תפעוליות או כחכירות מימוניות. חלף זאת, התקן מסווג את כל החכירות באופן דומה לחכירה מימונית, כך שעל החוכר להכיר בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין החכירה בדוח על המצב הכספי של החברה. עם זאת, הקבוצה בחרה שלא ליישם את הוראות אלה, בהתאם לאפשרות בתקן לחוכרים, עבור חכירות לטווח קצר ועבור חכירות בהן נכס הבסיס נשוא החכירה הינו בעל ערך נמוך. הקבוצה בחרה ליישם את ההקלות הבאות המתאפשרות בהוראות המעבר: א. לשמר את ההגדרה ו/או את ההערכה של קיומה של חכירה על פי הוראות התקינה הנוכחית בנוגע לכל ההסכמים הקיימים למועד היישום לראשונה; ב. להשתמש בשיעור היוון יחיד לתיק של חכירות עם מאפיינים דומים; ג. לא לכלול עלויות ישירות ראשוניות במדידה של הנכס זכות שימוש במועד היישום לראשונה; ד. להשתמש באפשרות ל"ראייה לאחור",)hindsight( לצורך קביעת תקופת החכירה אם החוזה כולל אופציות הארכה או ביטול; ה. להעריך אם חוזה חכירה הינו מכביד על ידי יישום תקן חשבונאות בינלאומי )37 37 )IAS מיד לפני מועד היישום לראשונה, חלף ביצוע בחינת ירידת ערך של נכסי זכויות השימוש. התקן משפיע על הטיפול החשבונאי בהסכמי חכירות אתרים סלולריים, נדל"ן ורכבים של הקבוצה, בהם הקבוצה היא החוכרת וסווגו לפני מועד היישום לראשונה של התקן כחכירות תפעוליות. אופן יישום התקן והשפעות הקבוצה מיישמת את התקן החל מיום בינואר 209, בגישת ההשפעה המצטברת. בגין חברות מאוחדות: הקבוצה הכירה במועד היישום לראשונה בהתחייבות בגין חכירה לפי הערך הנוכחי של יתרת תשלומי החכירה העתידיים מהוונים לפי שיעור הריבית התוספתי של החוכר למועד זה ובמקביל הכירה בנכס זכות שימוש בסכום הזהה להתחייבות, מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו, אשר הוכרו כנכס או התחייבות לפני מועד היישום לראשונה. כתוצאה מכך, ליישום התקן אין השפעה על יתרת העודפים למועד היישום לראשונה. לגבי חכירות בהן הקבוצה היא החוכרת וסווגו לפני מועד היישום לראשונה כחכירות תפעוליות, ופרט למקרים בהם בחרה הקבוצה ליישם את הקלות התקן כאמור לעיל, הקבוצה הכירה במועד היישום לראשונה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה עבור כל החכירות המקנות לה שליטה על השימוש בנכסים מזוהים לתקופת זמן מוגדרת. בהתאם לכך, מוכרות הוצאות פחת בגין נכס זכות שימוש, וכן נבחן הצורך בהכרה בירידת ערך בגין נכס זכות שימוש בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי.IAS 36 בנוסף, מוכרות הוצאות מימון בגין התחייבויות חכירה. החל ממועד היישום לראשונה, הוצאות שכירות המתייחסות לנכסים בחכירה תפעולית, מהוונים כנכסים ומופחתים במסגרת הוצאות פחת בתקופות עוקבות. במדידת ההתחייבויות בגין חכירות, הקבוצה היוונה תשלומי חכירה תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי הנומינלי ליום בינואר 209. הממוצע המשוקלל של שיעורי ההיוון שבו נעשה שימוש למדידת ההתחייבוי תו הינו 3.0%. להלן עיקרי השינויים במדיניות החשבונאית בעקבות יישום לראשונה של התקן החל מיום בינואר 209: א. קביעה אם הסדר מכיל חכירה במועד ההתקשרות בחכירה, הקבוצה קובעת אם ההסדר הוא חכירה או מכיל חכירה, תוך בחינה האם ההסדר מעביר זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום. בעת ההערכה האם הסדר מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה, הקבוצה בוחנת האם לאורך תקופת החכירה יש לה את שתי הזכויות הבאות: )( הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה; וכן )2( הזכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה. עבור חוזי חכירה בתחום הסלולר בקבוצת אתרי תא ותחנות מיתוג, הכוללים רכיבים שאינם רכיבי חכירה, כגון שירותים או תחזוקה, הקשורים לרכיב חכירה, הקבוצה בחרה לטפל בחוזה כרכיב חכירה אחד ללא הפרדת הרכיבים. עבור חוזי חכירה בקבוצות בנייני משרדים, מחסנים מרכזי שירות, חנויות קמעונאיות וכלי רכב הכוללים רכיבים שאינם רכיבי חכירה, כגון שירותים או תחזוקה, הקשורים לרכיב חכירה, הקבוצה בחרה להפריד את רכיבי החכירה ולטפל ברכיב החכירה בנפרד. 35

46 ו. ז. באור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( ה. יישום לראשונה של תקנים חדשים )המשך(. תקן,IFRS 6 חכירות )המשך( להלן עיקרי השינויים במדיניות החשבונאית בעקבות יישום לראשונה של התקן החל מיום בינואר 209 )המשך( ב. נכסים חכורים והתחייבויות בגין חכירה חוזים המקנים לקבוצה שליטה בשימוש בנכס בגין חכירה במשך תקופת זמן עבור תמורה, מטופלים כחכירות. בעת ההכרה לראשונה הקבוצה מכירה בהתחייבות בסכום הערך הנוכחי של תשלומי החכירה העתידיים, ובמקביל מכירה הקבוצה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה, מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו, ובתוספת עלויות ישירות שהתהוו בחכירה. מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירות הקבוצה לא ניתן לקביעה בנקל, הקבוצה משתמשת בשיעור הריבית התוספתי של החוכר. לאחר ההכרה לראשונה, מטופל הנכס זכות שימוש בהתאם למודל העלות, ומופחת לאורך תקופת החכירה או אורך חייו השימושיים של הנכס המוקדם מבניהם. ג. תשלומי חכירה משתנים תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער, נמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד או בשער הקיים במועד תחילת החכירה ונכללים במדידה של התחייבות החכירה. כאשר חל שינוי בתזרים המזומנים של דמי חכירה עתידיים הנובע מהשינוי במדד או בשער, יתרת ההתחייבות מעודכנת כנגד נכס זכות השימוש. תשלומי חכירה משתנים אחרים שאינם נכללים במדידת ההתחייבות כגון דמי שכירות מבוססי פדיון, נזקפים לרווח והפסד במועד שבו התנאים לתשלומים אלו מתקיימים. ד. תקופת החכירה תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, יחד עם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך או לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את האופציה, בהתאמה. ה. הפחתת נכס זכות שימוש לאחר מועד תחילת החכירה, נכס זכות שימוש נמדד בשיטת העלות, בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידות ערך שנצברו ומתואם בגין מדידות מחדש של ההתחייבות בגין החכירה. הפחת מחושב על בסיס קוישר על פני אורך החיים השימושיים או תקופת החכירה החוזית, כמוקדם מבניהם כדלקמן: אתרי תא ותחנות מיתוג 4 שנים בנייני משרדים, מחסנים מרכזי שירות וחנויות קמעונאיות 3 שנים כלי רכב שנתיים הערכה מחדש של התחייבות בגין חכירה בעת התרחשות אירוע משמעותי או שינוי משמעותי בנסיבות אשר בשליטת הקבוצה ואשר השפיע על ההחלטה אם ודאי באופן סביר שהקבוצה תממש אופציה, שלא נכללה קודם לכן בקביעת תקופת החכירה, או לא תממש אופציה שנכללה קודם לכן בקביעת תקופת החכירה, הקבוצה מודדת מחדש את התחייבות החכירה בהתאם לתשלומי החכירה המעודכנים תוך שימוש בריבית היוון מעודכנת. השינוי בערך בספרים של ההתחייבות מוכר כנגד הנכס זכות שימוש, או מוכר ברווח והפסד אם הערך בספרים של נכס זכות השימוש הופחת במלואו. תיקוני חכירה הקבוצה מטפלת בתיקון חכירה, כחכירה נפרדת במקרים בהם תיקון חכירה מגדיל את היקף החכירה על ידי הוספת זכות להשתמש בנכס בסיס אחד או יותר, וכן התמורה בגין החכירה גדלה בסכום התואם את המחיר הנפרד עבור הגידול בהיקף ותיאומים מתאימים כלשהם למחיר נפרד זה, על מנת לשקף את הנסיבות של החוזה. ביתר המקרים, במועד התחילה של תיקון חכירה, הקבוצה מקצה את התמורה בחוזה המעודכן בין רכיבי החוזה, קובעת את תקופת החכירה המתוקנת ומודדת את התחייבות החכירה על ידי היוון תשלומי החכירה המעודכנים באמצעות שיעור היוון מעודכן. עבור תיקוני חכירה שמקטינים את היקף החכירה, הקבוצה מכירה בקיטון בערך בספרים של נכס זכות השימוש על מנת לשקף את הביטול החלקי או המלא של החכירה, ומכירה ברווח או הפסד הנובע מהפער בין הקיטון בנכס זכות השימוש למדידה מחדש של ההתחייבות בגין החכירה ברווח והפסד. עבור תיקוני חכירה אחרים, הקבוצה מודדת מחדש את ההתחייבות בגין חכירה כנגד נכס זכות השימוש. 36

47 באור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( ה. יישום לראשונה של תקנים חדשים )המשך(. תקן,IFRS 6 חכירות )המשך( להלן עיקרי השינויים במדיניות החשבונאית בעקבות יישום לראשונה של התקן החל מיום בינואר 209 )המשך( ח. חכירות משנה בחכירות בהן הקבוצה מחכירה את נכס הבסיס בחכירת משנה, הקבוצה בוחנת את סיווג חכירת המשנה כחכירה מימונית או תפעולית, ביחס לזכות השימוש שהתקבלה מהחכירה הראשית. הקבוצה בחנה חכירות משנה הקיימות במועד היישום לראשונה בהתאם ליתרת תנאיהן החוזיים נכון לאותו מועד. ט. נדלן להשקעה חלק מהנדל"ן המושכרים, אותם חוכרת הקבוצה בחכירה תפעולית, מסווגים ומטופלים כנדל"ן להשקעה. ההשפעה על הדוח על המצב הכספי ליום בינואר 209: נכסים שאינם שוטפים לקוחות לזמן ארוך נכסי זכויות שימוש נדל"ן להשקעה נכסים שוטפים חייבים ויתרות חובה התחייבויות שאינן שוטפות התחייבויות בגין חכירות התחייבויות שוטפות חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות ספקים בהתאם למדיניות הקודמת השפעת התקן מיליוני ש"ח )בלתי מבוקר( בהתאם ליישום IFRS , )2( )2( , יצוין, כי יישום לראשונה של תקן IFRS 6 ביום בינואר 209 לא גרם לשינויים ביחסים פיננסיים, אשר השפיעו על יכולתן של חברות הקבוצה לעמוד באמות מידה פיננסיות החלות עליהן בגין אגרות חוב וגורמים מממנים אחרים. 37

48 באור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( ה. יישום לראשונה של תקנים חדשים )המשך( 2. תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 28 "השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות" )התיקון ל IAS )28 בהתאם לתיקון ל,IAS 28 ישות תיישם את הוראות IFRS 9 עבור השקעות לזמן ארוך, אשר מהוות במהותן חלק מההשקעה נטו של הישות בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת. הוראות IFRS 9 ייושמו עבור אותן השקעות לפני יישום סעיפים 38 ו 4043 ל IAS 28 לעניין לקיחת חלק בהפסדים של חברה כלולה או של עסקה משותפת, וכן לעניין הכרה בירידת ערך של השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת. כמו כן, בעת יישום IFRS 9 על אותן השקעות לזמן ארוך, הישות לא תיקח בחשבון התאמות שבוצעו לערך ההשקעה בספרים בעקבות יישום הוראות.IAS 28 הקבוצה יישמה את התיקון האמור באופן רטרוספקטיבי החל מיום בינואר 209, ללא תיקון מספרי השוואה, כמתאפשר בתיקון לתקן. בעקבות יישום הוראות התיקון הנ"ל, הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות סווגו כנכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, ובנוסף כללה הקבוצה את חלקה בהפסדי המוחזקות לאחר העמדת ההלוואות האמורות בשווין ההוגן. בנוסף, קרן תרגום של פעילויות חוץ ליום בינואר 209, כללה יתרה בחובה בסך של 200 מיליון ש"ח בגין ההלוואות האמורות. החברה בחרה במדיניות חשבונאית לפיה הפרשי שער הנובעים מההלוואות האמורות ייזקפו כחלק מרווח כולל אחר. בהתאם, יתרת קרן התרגום האמורה נותרה כחלק מקרנות ההון של החברה אף לאחר יום בינואר 209. ההשפעה על הדוח על המצב הכספי ליום בינואר 209 הינה: השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני יתרת הפסד זכויות שאינן מקנות שליטה בהתאם למדיניות הקודמת 2,495 )2,859( 4,024 השפעת התקן מיליוני ש"ח )בלתי מבוקר( )254( )7( )83( בהתאם ליישום תיקון לתקן IAS 28 2,24 )3,030( 3,94 ו. יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה הכנסות הנובעות מהסדרי אשראי לזמן ארוך בתחום הסלולאר )עסקאות מעל 2 תשלומים חודשיים( נרשמות על בסיס הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים, מהוונים לפי שיעורי ריבית השוק במועד העסקה. החל משנת 209, בחרה סלקום במדיניות חשבונאית לפיה ההפרש בין הסכום המקורי של האשראי לבין ערכו הנוכחי, כאמור לעיל, נפרס על פני תקופת האשראי ונרשם כהכנסות אחרות לאורך תקופת האשראי. מספרי ההשוואה לשנים קודמות הותאמו על מנת לשקף את השינוי בתוקף למפרע. לדעת החברה, הצגה כאמור מספקת ביטוי טוב יותר של פעילות הסלולאר ומספקת מידע יותר מהימן ורלוונטי לגבי השפעה של עסקאות אשראי לזמן ארוך בתחום הסלולאר. בהתאם לאמור לעיל, סווגו סכומים של 7 מיליון ש"ח ו 27 מיליון ש"ח בדוח רווח והפסד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 במרס 208 ולשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר 208, בהתאמה, מסעיף הכנסות מימון לסעיף הכנסות אחרות. 38

49 ד. ז. באור 3 חברות מוחזקות א. התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות שינויים עיקריים בתקופת הדוח. סלקום, חברה מאוחדת המוחזקת על ידי דסק"ש בשיעור של 44.% א. בחודש ינואר 209 רכשה דסק"ש כ 0.2% מהון המניות המונפק של סלקום בעלות של 4 מיליון ש"ח. כתוצאה מהרכישה דסק"ש רשמה ברבעון הראשון של שנת 209 קיטון בהון המיוחס לבעלים של החברה בסך מיליון ש"ח. ב. בחודש מרס 209 הועמדה לסלקום הלוואה מבנק ישראלי בסך של 50 מיליון ש"ח, בהתאם להתקשרות סלקום בהסכם הלוואה נדחית מחודש יוני 207. לפרטים בדבר תנאי ההלוואה, ראה באור 4.ד..ו. לדוחות הכספיים השנתיים. נכסים ובניין, חברה מאוחדת המוחזקת על ידי דסק"ש בשיעור של 68.8% א. במהלך החודשים ינואר ופברואר 209 רכשה דסק"ש כ.4% מהון המניות המונפק של נכסים ובניין בעלות כוללת של 26 מיליון ש"ח. כתוצאה מהרכישה דסק"ש רשמה ברבעון הראשון של שנת 209 קיטון בהון המיוחס לבעלים של החברה בסך מיליון ש"ח. ב. הערכת השווי של פרויקט הטיבולי בלאסוגאס עודכנה ברבעון הראשון של שנת 209 לסך של 248 מיליון דולר. כתוצאה מכך רשמה נכסים ובניין הפחתה בסך של 3 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 209, אשר נכללה בסעיף חלק החברה ברווח של חברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטו. חלק דסק"ש בהפסד האמור הסתכם לסך של 2 מיליון ש"ח. יצוין, שבשנת 208 עודכנה הערכת השווי של פרויקט הטיבולי בלאסוגאס ברבעון השני של שנת 208 בו רשמה נכסים ובניין הפחתה בסך של 40 מיליון ש"ח, חלק דסק"ש בהפסד האמור הסתכם לסך של 26 מיליון ש"ח. ג. בחודש ינואר 209 החליטו נכסים ובניין ואי די בי פתוח למחול על הריבית שנצברה על ההלוואות שניתנו על ידיהן בחלקים שווים ל IDBG ועל חלק מקרן ההלוואות האמורות, למעט קרן הלוואה בסך של 00 מיליון דולר )חלק נכסים ובניין 50 מיליון דולר(. למחילת ההלוואות כאמור לא היתה השפעה על תוצאות החברה. במועד מחילת ההלוואות כאמור, אשר היווה שינוי מהותי בתנאי ההלוואות, IDBG ייעדה הלוואות אלה לשווי הוגן דרך רווח והפסד. יצוין כי האמור אינו מתייחס להלוואת המסגרת שניתנה על ידי נכסים ובניין ל,IDBG כאמור בבאור 3.ז. 2.ד. לדוחות הכספיים השנתיים, אשר תנאיה נותרו ללא שינוי. ד. בהמשך לאמור בבאור..2 3 לדוחות הכספיים השנתיים בדבר הסכם המסגרת שהועמד ל IDBG על ידי נכסים ובניין, הקובע כי במקרה בו בתום תקופת ההלוואה שהועמדה על ידי נכסים ובניין, דהיינו ביום 20 בספטמבר 209, לא תעמיד אי די בי פתוח את חלקה או לא תוארך תקופת הפרעון של ההלוואה בהסכמת הצדדים, יופעל מנגנון ההמרה, אשר ידלל את חלקה של אי די בי פתוח ב IDBG ויגדיל את חלק נכסים ובניין ב,IDBG בחודש מאי 209 נמסר לנכסים ובניין על ידי אי די בי פתוח שאין בכוונתה להעמיד את חלקה או לפעול להארכת תקופת הפרעון, ולפיכך יופעל מנגנון ההמרה כאמור. שופרסל, חברה המוחזקת על ידי דסק"ש בשיעור של 26.0% א. בחודש ינואר 209 הנפיקה שופרסל סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה ז'(, בהיקף של 555 מיליון ש"ח ערך נקוב. אגרות החוב נושאות ריבית שנתית של 3.52% )שאינה צמודה(. תמורת ההנפקה ברוטו הסתכמה לסך של 555 מיליון ש"ח. ההנפקה האמורה בוצעה לפי ריבית אפקטיבית בשיעור של 3.69%. לפרטים בדבר אמות מידה פיננסיות בקשר לאגרות החוב האמורות, ראה באור 4.ד. 3.א. לדוחות הכספיים השנתיים. ב. פעילות מופסקת. בעקבות מכירת מניות שופרסל כאמור בבאור 3.ז. 4.א. לדוחות הכספיים השנתיים, מוצגת פעילות שופרסל עד למועד המכירה בחודש יוני 208 כפעילות מופסקת, כאשר מספרי ההשוואה בגין התוצאות של שופרסל לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 3 במרס 208 הוצגו מחדש על מנת להציג את הפעילות המופסקת של שופרסל בנפרד מהפעילויות הנמשכות

50 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 במרס 208 )בלתי מבוקר( מיליוני ש"ח באור 3 חברות מוחזקות )המשך( א. התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות שינויים עיקריים בתקופת הדוח )המשך( 3. שופרסל, חברה המוחזקת על ידי דסק"ש בשיעור של 26.0% )המשך( ב. פעילות מופסקת )המשך( 2. פירוט נתוני הפעילות המופסקת א. פירוט תוצאות הפעילות המופסקת: ה כ נ ס ו ת מכירות ושרותים 3,68 חלק הקבוצה ברווח של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו הכנסות מימון 4 3,73 ה ו צ א ו ת 2,39 עלות המכירות והשרותים 706 הוצאות מכירה ושווק 40 הוצאות הנהלה וכלליות הוצאות אחרות 30 הוצאות מימון 3, רווח לפני מסים על ההכנסה ) 5( מסים על ההכנסה רווח לתקופה מפעילות מופסקת 62 רווח נקי מפעילות מופסקת לתקופה מיוחס ל : בעלים של החברה 28 זכויות שאינן מקנות שליטה רווח כולל אחר לתקופה מפעילות מופסקת מיוחס ל: בעלים של החברה זכויות שאינן מקנות שליטה 2 ב. להלן נתונים על תזרימי המזומנים נטו המתייחסים לפעילות המופסקת: לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 במרס 208 )בלתי מבוקר( מזומנים נטו שנבעו מפעילויות שוטפות 326 ) 407( מזומנים נטו ששימשו מפעילויות השקעה מזומנים נטו שנבעו מפעילויות מימון 446 שינוי במזומנים ושווי מזומנים מפעילות מופסקת

51 באור 3 חברות מוחזקות )המשך( ב. פרטים נוספים על השקעת החברה וחברות מוחזקות דסק"ש ממשיכה לבחון חלופות שונות לעמידה בדרישה בחוק הריכוזיות ל 209 )כהגדרתה בבאור 3.ו..א. לדוחות הכספיים השנתיים(. חלופות אלו עשויות לכלול שינויי מבנה אפשריים באיזו מחברות השכבות בקבוצה המושפעות מן הדרישה ל 209 )היינו ברמת השכבה של דסק"ש או ברמת השכבה של נכסים ובניין או החברות שבשליטתה(. בגדר החלופות הנבחנות שהינן ברמת השכבה של דסק"ש, בוחנת החברה, בין היתר, רכישת חלק המיעוט בנכסים ובניין )כולו או חלקו(, בין אם בשלב אחד ובין אם במספר שלבים; ו/או מכירה של מניות נכסים ובניין שבידי דסק"ש, לבעלי מניותיה. במסגרת ובהמשך לבחינה כאמור, ביום 30 במאי 209, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, אישר דירקטוריון דסק"ש ביצוע הצעת רכש לפיה תרכוש דסק"ש את מלוא מניות נכסים ובניין, המוחזקות על ידי הציבור, במחיר של 333 ש"ח למניה של נכסים ובניין, וזאת בכפוף להוראות הדין ולתנאים שיפורטו במפרט הצעת הרכש, אשר יפורסם על ידי דסק"ש. לפרטים נוספים, ראה באור 9.ח. להלן. נכסים ובניין שלמועד אישור דוחות כספיים אלה הינה חברת שכבה שניה והינה בעלת שליטה בתאגידים מדווחים )גבים, מהדרין וישפרו(, בוחנת גם היא את השלכות החוק על החזקותיה האמורות. כפי שנמסר לחברה, בגדר החלופות הנבחנות על ידי נכסים ובניין, נכללות, בין היתר, חלופות של רכישת חלק המיעוט בגב ים ו/או מיזוג עם גבים, מכירה של מניות גבים לבעלי מניותיה או מכירה חלקית של מניות גבים לצדדים שלישיים. לעניין החזקותיה של נכסים ובניין בישפרו, נבחנות עלידה חלופות שונות לפרעון מוקדם של החוב הסחיר שלה. בנוסף בוחנת נכסים ובניין חלופות שונות ביחס להחזקותיה במהדרין, לרבות, בין היתר, לאור הודעת הפניקס אחזקות בע"מ )"הפניקס"(, בעלת השליטה הנוספת במהדרין )במשותף עם נכסים ובניין(, לפיה היא בוחנת את משמעות הוראות חוק הריכוזיות בהתייחס להחזקתה במניות מהדרין בשים לב לכך שחברה בת בבעלותה המלאה נחשבת כגוף פיננסי משמעותי, בעוד שמהדרין נחשבת כגוף ריאלי משמעותי )כהגדרת המונחים בחוק הריכוזיות( ולפיכך עלולות לחול על הפניקס מגבלות לפיהן לא יהיה באפשרות הפניקס להחזיק למעלה מ 5% ממניות מהדרין החל מחודש דצמבר 209. לתאריך דוח זה, לא התקבלה החלטה כלשהי, בדירקטוריון החברה ו/או בדירקטוריון נכסים ובניין, לעניין איזו מן החלופות הנבחנות ובהתאם נכון למועד דוח זה, קיימת אי וודאות בקשר ליכולתה של דסק"ש לבצע את אחת מהחלופות הנבחרות עד למועד הנדרש, ולהעריך באופן וודאי את מועדיהן והיקפן של פעולות אשר היא ו/או נכסים ובניין עשויות להידרש לבצע בקשר עם יישום הדרישה ל 209, לרבות ההשלכות על הדוחות הכספיים, ובהתאם הדוחות הכספיים לא כוללים כל התאמות בקשר עם החלופות הנבחרות. כמו כן, בהינתן לוחות הזמנים המוגדרים בהוראות חוק הריכוזיות ביחס לדרישה ל 209, יתכן והחברה ו/או נכסים ובניין יידרשו לממש נכסים אשר הינם משמעותיים לפעילות החברה ו/או לנכסים ובניין, ו/או לפעול בהתאם להוראות החוק ולאבד שליטה בחברות שהינן תאגידים מדווחים עד לחודש דצמבר 209, וכתוצאה מכך להפסיק ולאחד את החברות הנ"ל בדוחותיה הכספיים של החברה ו/או נכסים ובניין. בהתקיים תרחישים מסויימים תיתכן פגיעה באמות מידה פיננסיות של נכסים ובניין מול חלק מבעלי החוב שלה. עם זאת, הנהלת נכסים ובניין סבורה כי גם בתרחישים כאמור, יעמדו לזכותה מספר חלופות לפעול, לרבות גיוס הון, אשר יאפשרו לה לעמוד באמות המידה הפיננסיות. כל עוד חברה תחשב לפי החוק לחברת שכבה שלישית או יותר, על הדירקטוריון שלה לכלול דירקטורים בלתי תלויים שיהוו רוב ממספר חברי הדירקטוריון, וכן שמספר הדירקטורים החיצוניים שלה יהוו לפחות מחצית ממספר חברי הדירקטוריון, לאחר שהופחת ממנו אחד, בעיגול כלפי מעלה, ולא פחות משני דירקטורים חיצוניים. האמור חל גם על התאגידים המדווחים שבשליטת נכסים ובניין והם התאימו את מבנה הדירקטוריון שלהן להוראות החוק. בהמשך לאמור בבאור 3.ו. 3. לדוחות הכספיים השנתיים בדבר פנייתה בחודש ינואר 209 של ועדה בלתי תלויה שמינה דירקטוריון אי די בי פתוח לדסק"ש במכתב, במסגרתו הציעה לדסק"ש לפתוח בהליך של משא ומתן לרכישת השליטה בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )"כלל החזקות עסקי ביטוח"( )ללא שהציעה תנאים כלשהם לעסקה(, בחודש מרס 209 הגיש בעל השליטה בחברה, מר אדוארדו אלשטיין, לראש רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון )"הממונה"( בקשה להיתר שליטה )"הבקשה"( בכלל החזקות עסקי ביטוח ובכלל חברה לביטוח בע"מ, חברה פרטית שכ 99.8% ממניותיה מוחזקות עלידי כלל החזקות עסקי ביטוח )יחד: "כלל ביטוח"(. הבקשה נוגעת למניות כלל החזקות עסקי ביטוח המוחזקות על ידי אי די בי פתוח )סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים מניות המהוות כ 20.3% מהונה המונפק של כלל החזקות עסקי ביטוח, מהן כ 5.4% באמצעות הנאמן שמונה עלידי הממונה בהתאם למתווה למכירת השליטה ומכירת החזקות אי די בי פתוח בכלל החזקות עסקי ביטוח, אשר גובש עלידי הממונה(, וכן למניות נוספות של כלל החזקות עסקי ביטוח, אשר לגביהן התקשרה אי די בי פתוח בעסקאות החלף )סמוך למועד אישור הדוחות הכספיים מניות המהוות כ 24% מהונה המונפק של כלל החזקות עסקי ביטוח(, כולן או חלקן. הבקשה מתמקדת בקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח באמצעות חברת בת ייעודית שתוקם על ידי תאגידים בשליטת בעל השליטה, אשר תרכוש מאי די בי פתוח את החזקותיה בכלל ביטוח. בנוסף, הבקשה מתייחסת לחלופות אפשריות נוספות לאופן ההחזקה בכלל ביטוח, באמצעות אי די בי פתוח או באמצעות דסק"ש )אשר תרכוש מאי די בי פתוח את החזקותיה בכלל ביטוח(. 4

52 ו. ו. ג. באור 3 חברות מוחזקות )המשך( ב. פרטים נוספים על השקעת החברה וחברות מוחזקות )המשך( )המשך( 5. יובהר, אין כל ודאות כי הבקשה תאושר עלידי הממונה, וממילא אין ודאות לעניין איזו מן החלופות השונות של מבנה ההחזקות כאמור לעיל, שחלקן כפופות לאישורים שונים )לרבות אישורי האורגנים המוסמכים בדסק"ש, באי די בי פתוח ובתאגידים הרלוונטיים שבשליטת בעל השליטה, ככל שיידרש( ולעמידה בדרישות פיננסיות ורגולטוריות אחרות. נכון לסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים, טרם גובשו הבנות או הסכמות כלשהן בין דסק"ש לבין בעל השליטה ו/או תאגידים בשליטתו. דסק"ש בוחנת את השלכותיה של הבקשה, לרבות בעניין הוראותיו של הפרק הרביעי לחוק הריכוזיות, הקובע הוראות בנוגע להפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים. ככל שיקבל בעל השליטה היתר שליטה בכלל ביטוח, הרי שבין החלופות העומדות לפתחה של דסק"ש בקשר עם הוראות חוק הריכוזיות האמורות, ישנה האפשרות של ירידה בשיעור ההחזקה של תאגידים ריאליים המוחזקים על ידה ו/או פעולות אחרות שיביאו לירידה בהיקף מחזור המכירות והאשראי הקובע )כהגדרת מונחים אלה בחוק הריכוזיות( של הקבוצה כך שהיא תגרע מרשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים. מובהר, כי טרם התקבלו החלטות בעניין זה וכי כל פעולה כאמור תבוצע בכפוף להוראות כל דין והסכם ובהתאם לאישורים הדרושים לשם כך. פרטים על השקעות בחברות המוחזקות במישרין על ידי דסק"ש ליום 3 במרס 209 עיקרן של החברות המאוחדות* חברה לנכסים ולבניין בע"מ סלקום ישראל בע"מ )בהצבעה )47.0% אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ אפסילון בית השקעות בע"מ חברה כלולה עיקרית שופרסל בע"מ חברות מוחזקות אחרות* סך הכל שיעור החזקה בהון המניות ובהצבעה % שווי שוק של המניות הסחירות בבורסה בתל אביב ליום סך קרנות היקף ההשקעה בחברה הכל )( המוחזקת ח " ש י נ ו י ל י מ,432 )2( ,492,270 )2( ,486,28, , )( )0(,65, , , מדינת התאגדות ישראל ישראל ישראל ישראל ישראל השקעות בחברות המאוחדות אינן כוללות חברות מטה בבעלות מלאה של דסק"ש. הנתונים לעיל כוללים השקעות באמצעות חברות מטה בבעלות מלאה של דסק"ש. היקף ההשקעה בחברות מאוחדות מחושב כסכום נטו של סך הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, לרבות מוניטין, בהתבסס על הדוחות הכספיים המאוחדים, המיוחס לבעלים של החברה. במקרה של מכירות של חלק מהמניות הקיימות בחברות מאוחדות, מבלי שהחברה תחדל לאחד בדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים של החברות בהן תעשינה העסקאות )מכירות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה(, תזקפנה קרנות הון אלה לקרן הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה. במקרה של מימוש השקעה בחברות כלולות, או במקרה של מימוש השקעה בחברות מאוחדות אשר כתוצאה ממנו החברה תחדל לאחד בדוחותיה הכספיים את דוחותיהן הכספיים, תזקפנה קרנות הון אלה לדוח רווח והפסד או ליתרת עודפים. שווי השוק כולל את ההחזקה באופציות של סלקום. סלקום נסחרת גם בארה"ב. שווי השוק של המניות לפי שער הסגירה במסחר בארה"ב )NYSE( ליום 3 במרס 209 בתוספת שווי האופציות לפי השער בישראל 670 מיליון ש"ח. על החברה ועל חלק מהחברות המוחזקות שלה חלות מגבלות על פי דין בביצוע השקעות חדשות או בהגדלת השקעות קיימות בחברות המוחזקות במקרים מסוימים. כמו כן, הוראות חוק שונות וחלק מתנאי הרשיונות בתחום התקשורת, שניתנו לסלקום, כוללים איסורים על בעלויות צולבות, העלולים להגביל את אפשרותה של החברה לנצל הזדמנויות עסקיות להשקעות חדשות או להגדיל השקעות קיימות בתחום זה. השקעות החברה בחברות מוחזקות כוללות, בין השאר, חברות שמכירת מניותיהן כפופה להגבלות מסוימות. לגבי סלקום דסק"ש כפופה במיוחד להגבלת יכולתה למכור חלק ממניותיה בסלקום לגופים שאינם ישראליים. ראה בהקשר זה באור.5. 3 לדוחות הכספיים השנתיים. ראה באור.. 3 לדוחות הכספיים השנתיים בקשר להשלכות חקיקה לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות על יכולתה של החברה לשלוט בתאגידים מדווחים. * )( )2( )3( )4( )5( 42

53 א) באור 3 חברות מוחזקות )המשך( ד. נתונים לגבי חברות כלולות ועסקאות משותפות צירוף דוחות חברה כלולה מהותית. החברה מצרפת לדוחות כספיים אלה את תמצית הדוחות הכספיים ביניים ליום 3 במרס 209 של,IDBG שהינה חברה מוחזקת מהותית בשליטה משותפת של נכסים ובניין ואי די בי פתוח, המטופלת לפי שיטת השווי המאזני. 2. מידע תמציתי בדבר חברות כלולות שהינן מהותיות סעיף זה מפרט חברות כלולות, העומדות באחד או יותר מהמבחנים המפורטים להלן: חלקה של החברה בסכום ההשקעה בחברה הכלולה )בשרשור( עולה על 0% מההון המיוחס לבעלים של החברה בדוח המאוחד על המצב הכספי הרלוונטי; חלקה של החברה בתוצאותיה של החברה הכלולה )בשרשור( עולה על 0% )בערך מוחלט( מהרווח השנתי המייצג בתקופה הרלוונטית, כמפורט בבאור.ד. 4. לדוחות הכספיים השנתיים, ומשוקלל בחלק יחסי של התקופה הנבחנת. ליום 3 בדצמבר 208 ליום 3 במרס 208 ליום 3 במרס 209 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( " ח ש מ י ל י ו נ י )א( שופרסל נכסים שוטפים נכסים לא שוטפים סך הכל נכסים התחייבויות שוטפות התחייבויות לא שוטפות סך הכל התחייבויות 2,54 5,64 7,705 3,073 2,676 5,749 3,466 4,834 8,300 3,762 2,803 6,565 3,205 8,624,829 3,787 6,3 0,098 ) תחום פעילותה של שופרסל הינו קמעונאות, מדינת התאגדותה הינה ישראל, פעילותה העסקית בישראל ושיעור בעלות הקבוצה בהון ובהצבעה למועד הדוחות הכספיים בה הינו 26.0%. לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 במרס )מבוקר( )בלתי מבוקר( שופרסל הכנסות ודמי שכירות רווח לתקופה רווח כולל אחר סך הכל רווח כולל לתקופה 2, , ,

54 א) א) באור 3 חברות מוחזקות )המשך( ד. נתונים לגבי חברות כלולות ועסקאות משותפות )המשך( מידע תמציתי בדבר עסקאות משותפות שהינן מהותיות 3. סעיף זה מפרט עסקאות משותפות, העומדות באחד או יותר מהמבחנים המפורטים להלן: חלקה של החברה בסכום ההשקעה בעסקה המשותפת )בשרשור( עולה על 0% מההון המיוחס לבעלים של החברה בדוח המאוחד על המצב הכספי הרלוונטי; חלקה של החברה בתוצאותיה של העסקה המשותפת )בשרשור( עולה על 0% )בערך מוחלט( מהרווח השנתי המייצג בתקופה הרלוונטית, כמפורט בבאור.ד. 4. לדוחות הכספיים השנתיים, ומשוקלל בחלק יחסי של התקופה הנבחנת. ליום 3 בדצמבר 208 ליום 3 במרס 208 ליום 3 במרס 209 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( מיליוני ש"ח )392( )49( )898( 3 48,0 )56( )579( )53( )237( )26( )755( )א(,)ב( IDB Group USA Investments Inc. מזומנים ושווי מזומנים סך הכל נכסים שוטפים סך הכל נכסים לא שוטפים התחייבויות פיננסיות שוטפות )למעט ספקים וזכאים אחרים( סך הכל התחייבויות שוטפות )ג( סך הכל התחייבויות פיננסיות לא שוטפות )ד( מהדרין בע"מ )"מהדרין"( מזומנים ושווי מזומנים סך הכל נכסים שוטפים סך הכל נכסים לא שוטפים התחייבויות פיננסיות שוטפות )למעט ספקים, זכאים והפרשות( סך הכל התחייבויות שוטפות סך הכל התחייבויות פיננסיות לא שוטפות )למעט ספקים, זכאים והפרשות( סך הכל התחייביות לא שוטפות )397( )686( )28( )76( )27( )624( )26( )34( )390( )767( )28( )28( IDBG מחזיקה בזכויות במרכז מסחר ומשרדים )הנבנה בשלבים( בלאס וגאס, מדינת התאגדותה הינה ארה"ב, פעילותה העסקית בארה"ב ושיעור בעלות הקבוצה בהון ובהצבעה בה הינו 50% )מוחזקת על ידי נכסים ובניין(. נכסים והתחייבויות תורגמו לפי שער החליפין היציג למועד הדוח על המצב הכספי הרלוונטי. כולל בעיקר הלוואות בעלים שניתנו לעסקה המשותפת. תחום פעילותה של מהדרין הינו חקלאות, מדינת התאגדותה הינה ישראל, פעילותה העסקית הינה בישראל ושיעור הבעלות של הקבוצה בהון ובהצבעה בה הינו 45.4% )מוחזקת על ידי נכסים ובניין(. לשנה לשלושה חודשים שהסתיימה שהסתיימו ביום 3 בדצמבר ביום 3 במרס )מבוקר( )בלתי מבוקר( מיליוני ש"ח ) )ב( )ג( )ד( 42 )6( )247( )34( 0 )35( )34( )29( 0 )2( )6( 2 )א( IDB Group USA Investments Inc. הכנסות הוצאות ריבית* הפסד לתקופה מפעילות נמשכת וסך הפסד כולל לתקופה* * כולל הוצאות ריבית בגין הלוואות בעלים בסך מהדרין הכנסות פחת והפחתות הכנסות ריבית הוצאות ריבית הוצאות מסים על ההכנסה רווח לתקופה מפעילות נמשכת רווח )הפסד( כולל אחר סך רווח כולל,33 )38( 6 )2( )9( )0( 4 )9( )7( )0( 2 )6( )9( 67 )2( 65 ) ההכנסות ורווח או הפסד תורגמו לפי שערי חליפין ממוצעים בתקופה הרלוונטית. 44

55 באור 4 ארועים בתקופת הדוח א. בהמשך לאמור בבאור 3.ב. לדוחות הכספיים השנתיים בדבר תכנית לרכישה עצמית של מניות דסק"ש, במהלך החודשים ינואר ופברואר 209 רכשה דסק"ש 0 מיליון מניות של דסק"ש בעלות כוללת של 96 מיליון ש"ח. עלות המניות כאמור נרשמה ברבעון הראשון של שנת 209, במסגרת דוח על השינויים בהון המיוחס לבעלים של החברה, כמניות באוצר. שיעור החזקות הציבור, לא כולל החזקות בעלי עניין, בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים הינו כ 5.9%. ב. ביום 7 בינואר 209 החליט דירקטוריון דסק"ש על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום של ש"ח למניה, המשקף סכום של כ 40 מיליון ש"ח, ועל חלוקת דיבידנד בעין של ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ט'( של אי די בי פתוח למניה, המשקף סכום של 64 מיליון ש"ח וזאת בהתאם לשווין בבורסה של אגרות חוב )סדרה ט'( במועד החלוקה. סך הכל דיבידנד שחולק הינו בסכום של 04 מיליון ש"ח, אשר שולם ביום 3 בפברואר 209. לפרטים אודות תובענה ובקשה לאישורה כתובענה נגזרת בעילה של ביצוע חלוקה אסורה, בנוגע לחלוקת הדיבידנד והרכישות העצמיות כאמור בסעיף א לעיל, ראה באור 5.ב.. להלן. ג. ביום 7 בינואר 209 אישר דירקטוריון דסק"ש תכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב )סדרה ו' וסדרה י'( שלה, עד לסוף שנת 209, בעלות כוללת של עד 50 מיליון ש"ח. רכישת אגרות החוב כאמור תבוצענה בהתאם להזדמנויות בשוק, במועדים, במחירים ובהיקפים, כפי שייקבע על ידי הנהלת דסק"ש. במהלך הרבעון הראשון של שנת 209 רכשה דסק"ש אגרות חוב שלה )סדרה ו' וסדרה י'( בעלות כוללת של 09 מיליון ש"ח. כתוצאה מהרכישה דסק"ש רשמה בדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 209 רווח מפדיון מוקדם של אגרות חוב בסך 7 מיליון ש"ח. באור 5 תביעות והתחייבויות תלויות א. לגבי תביעות והתחייבויות תלויות כנגד החברה וחברות מוחזקות שלה, ותביעות נגזרות בשם החברה, התלויות ועומדות ליום 3 בדצמבר 208, ראה באור 2 לדוחות הכספיים השנתיים. ב. תביעות והתחייבויות תלויות כנגד החברה וחברות מוחזקות שלה ליום 3 במרס 209 ושינויים מהותיים בהן במהלך הרבעון הראשון של שנת 209 ולאחר תאריך הדוח על המצב הכספי: סכומי התביעות שלהלן מוצגים בסכומים נכונים למועדי הגשתן, אלא אם נאמר אחרת.. תביעות והתחייבויות תלויות נגד דסק"ש ותובענה נגזרת א. הדוחות הכספיים של דסק"ש ליום 3 במרס 209 כוללים הפרשות בגין תביעות משפטיות נגד דסק"ש בסך כולל של 7 מיליון ש"ח, כאשר סכום התביעות המקורי בגינן עומד על 93 מיליון ש"ח. ב. בחודש מאי 209 נמסרה לדסק"ש תובענה ובקשה לאישורה כתובענה נגזרת )יחד"הבקשה"(, אשר הוגשו לבית המשפט המחוזי תל אביביפו )"בית המשפט"( נגד דולפין איי אל; נגד הדירקטורים המכהנים בדסק"ש )"המשיבים"(; ונגד דסק"ש )כמשיבה פורמאלית(, עלידי מבקש הטוען כי הוא מחזיק באגרות החוב )סדרה י'( של דסק"ש, בעילה של ביצוע חלוקה אסורה, בנוגע לחלוקת דיבידנד במזומן בסך של כ 40 מיליון ש"ח, ודיבידנד בעין )אגרות חוב )סדרה ט'( של אי די בי פתוח( בסך של כ 64 מיליון ש"ח, שבוצעה עלידי דסק"ש בחודש פברואר 209 )יחד "החלוקה"(, וכן בנוגע לרכישות עצמיות של מניות שביצעה דסק"ש )ממועד ההחלטה על החלוקה( בסך של כ 36 מיליון ש"ח, בהתאם לתכנית רכישה שאישר דירקטוריון דסק"ש בחודש ינואר 209 )"הרכישות העצמיות"(. לפרטים נוספים אודות החלוקה והרכישות העצמיות, ראו באורים 4.א. ו 4.ב. לעיל. במסגרת הבקשה מתבקש בית המשפט, בין היתר, להצהיר ולקבוע כי החלוקה והרכישות העצמיות לא עמדו במבחן הרווח )מבחן המהווה תנאי לחלוקה בהתאם לסעיף 302 לחוק החברות, התשנ"ט 999 ( והן בגדר חלוקה אסורה, ולחייב את המשיבים לפצות את דסק"ש בגין הנזקים שנגרמו לה בגין החלוקה האסורה, כאשר הנזק הנטען אשר נגרם לכאורה עלידי המשיבים, נאמד בסך של 40 מיליון ש"ח. בנוסף, מתבקש בית המשפט לחייב את דולפין איי אל להשיב לדסק"ש את סכום הדיבידנד שקיבלה במסגרת החלוקה בסך של 85 מיליון ש"ח )בהתאם לשיעור החזקותיה בדסק"ש(. 45

56 באור 5 תביעות והתחייבויות תלויות )המשך( ב. תביעות והתחייבויות תלויות כנגד החברה וחברות מוחזקות שלה ליום 3 במרס 209 ושינויים מהותיים בהן במהלך הרבעון הראשון של שנת 209 ולאחר תאריך הדוח על המצב הכספי )המשך( 2. תביעות נגד סלקום א. להלן תיאור של תביעות התלויות ועומדות כנגד סלקום: )( )2( יתרת ההפרשה סכום התביעות מיליוני ש"ח )2(,)( 6, כולל תביעות נגד סלקום ונתבעים נוספים בסך של 453 מיליון ש"ח בהן לא צויין סכום כנגד סלקום בנפרד. קיימות תביעות נוספות כנגד סלקום, שבגינן לא צויין סכום התביעה, ככל שתאושרנה כתביעות ייצוגיות, אשר בגינן קיימת לסלקום חשיפה נוספת. ב. ג. להלן פירוט מספרן וסכומן של ההתחייבויות התלויות של סלקום שבתוקף נכון ליום 3 במרס 209, בחלוקה לפי סכום התביעה: מספר סכום התביעות תביעות מיליוני ש"ח סכום התביעה תביעות צרכניות עד 00 מיליון ש"ח תביעות צרכניות 00 מיליון ש"ח ועד 500 מיליון ש"ח 5,000 תביעות צרכניות מעל מיליארד ש"ח 6 תביעות צרכניות בהן לא צוין סכום התביעה תביעות צרכניות נגד סלקום ונתבעים נוספים יחדיו בהן לא צויין סכום נגד סלקום בנפרד 3 תביעות צרכניות נגד סלקום ונתבעים נוספים יחדיו בהן צויין סכום נגד סלקום בנפרד 6 תביעות צרכניות בהן לא צויין סכום התביעה כנגד סלקום ונתבעים נוספים תביעות שאינן צרכניות עד 00 מיליון ש"ח 6, סך הכל פרטים בדבר תביעות לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, הוגשה לבית המשפט תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית כנגד סלקום, בסכום שהוערך על ידי התובעים בסך של 0 מיליון ש"ח, תביעה ובקשה לאשרה כתביעה ייצוגית כנגד סלקום שבגינה לא צויין סכום התביעה, וכן תביעה ובקשה לאשרה כתביעה ייצוגית כנגד סלקום ונתבעים נוספים בסכום שהוערך על ידי התובעים בלפחות עשרות מיליוני ש"ח כנגד כל הנתבעים. בשלב מקדמי זה לא ניתן להעריך את סיכויי הצלחתן. כמו כן, הסתיימה תביעה ובקשה לאשרה כתביעה ייצוגיות כנגד סלקום בסכום כולל שהוערך על ידי התובעים בסך של 43 מיליון ש"ח, וכן תביעה ובקשה לאשרה כתביעה ייצוגית כנגד סלקום שבגינה לא צוין סכום התביעה. תביעות נגד נכסים ובניין א. להלן תיאור של תביעות התלויות ועומדות כנגד נכסים ובניין: יתרת ההפרשה סכום החשיפה הנוספת מיליוני ש"ח 40 ב. להלן פרוט מספרן וסכומן של ההתחייבויות התלויות של נכסים 209, בחלוקה לפי סכום התביעה: סך הכל 4 ובניין שבתוקף נכון ליום 3 במרס.3 ג. סכום התביעות מיליוני ש"ח מספר התביעות סכום התביעה 4 40 עד 00 מיליון ש"ח פרטים בדבר תביעה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, הוגשה תביעה כנגד ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ וכנגד חברת גבים לקרקעות בע"מ, חברות בשליטת נכסים ובניין, בסך של 3 מיליון ש"ח. הנתבעות סבורות כי אין בסיס לנטען ולמבוקש בתביעה. בשלב מקדמי זה לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה. 46

57 באור 5 תביעות והתחייבויות תלויות )המשך( ב. תביעות והתחייבויות תלויות כנגד החברה וחברות מוחזקות שלה ליום 3 במרס 209 ושינויים מהותיים בהן במהלך הרבעון הראשון של שנת 209 ולאחר תאריך הדוח על המצב הכספי )המשך( 4. תביעות נגד שופרסל א. להלן תיאור של תביעות התלויות ועומדות כנגד שופרסל: יתרת ההפרשה 42 סכום חשיפה הנוספת סכום החשיפה בגין תביעות שטרם ניתן להעריך את סיכוייהן מיליוני ש"ח )2( 749 )( 925 )( )2( )3( סך הכל )3(,76 כולל תביעות כנגד שופרסל ונתבעים נוספים בסך של 29 מיליון ש"ח בהן לא צוין סכום כנגד שופרסל בנפרד. כולל תביעות כנגד שופרסל ונתבעים נוספים בסך של 234 מיליון ש"ח בהן לא צויין סכום כנגד שופרסל בנפרד. קיימות תביעות נוספות כנגד שופרסל, שבגינן לא צויין סכום התביעה, ככל שתאושרנה כתביעות ייצוגיות, אשר בגינן קיימת לשופרסל חשיפה נוספת. ב. להלן פרוט מספרן וסכומן של ההתחייבויות התלויות של שופרסל שבתוקף נכון ליום 3 במרס 209, בחלוקה לפי סכום התביעה: סכום התביעה )( עד 00 מיליון ש"ח 00 מיליון ש"ח ועד 500 מיליון ש"ח תביעות בהן לא צוין סכום התביעה תביעה נגד שופרסל ונתבעים נוספים יחדיו בהן לא צויין סכום התביעה תביעות נגד שופרסל ונתבעים נוספים יחדיו בהן לא צויין סכום נגד שופרסל בנפרד סך הכל מספר תביעות )( 725 סכום התביעות מיליוני ש"ח )( , )( מתוך הסכומים האמורים קיימות 604 תביעות נזיקין לקוחות בהיקף תביעות של 28 מיליון ש"ח. ג. פרטים בדבר תביעות לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, הוגשו כנגד שופרסל 2 בקשות לאישור תביעות צרכניות כתביעות ייצוגיות, ללא סכום נקוב. בנוסף, הוגשה כנגד שופרסל בקשה לאישור תביעה צרכנית כתביעה ייצוגית בסך של מיליון ש"ח. סיכויי התביעה לא ניתנים להערכה בשלב מקדמי זה. כמו כן, שתי בקשות לאישור תביעות צרכניות כתביעות ייצוגיות נגד שופרסל בסכום כולל של 38 מיליון ש"ח נדחו ונסתלקו באישור בית המשפט. בנוסף, שתי בקשות לאישור תביעות צרכניות כתביעות ייצוגיות נגד שופרסל ונתבעות נוספות, אשר הסכום המיוחס לשופרסל הינו 7 מיליון ש"ח, נדחו ונסתלקו באישור בית המשפט. 47

58 א) ב) ב) באור 6 מכשירים פיננסיים א. שווי הוגן של מכשירים פיננסיים לצורכי גילוי בלבד הערך בספרים של נכסים והתחייבויות פיננסיים מסוימים, לרבות מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, הלוואות ופקדונות לזמן קצר, השקעות אחרות, הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך, נגזרים, הלוואות ואשראי לזמן קצר, התחייבויות בגין בניה, התחייבויות אחרות, זכאים ויתרות זכות, וספקים תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם. השווי ההוגן של יתר ההתחייבויות הפיננסיות והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי הינם כדלקמן: התחייבויות פיננסיות )א(, ) אגרות חוב הלוואות מבנקים ואחרים ליום 3 בדצמבר 208 ליום 3 במרס 208 ליום 3 במרס 209 )מבוקר( )בלתי מבוקר( שווי הוגן הערך בספרים שווי הוגן הערך בספרים שווי הוגן הערך בספרים ח " ש י נ ו י ל י מ 7,226 2,420 9,646 7,266 2,39 9,657 20,72 2,933 23,05 8,643 2,838 2,48 7,052 2,525 9,577 6,784 2,483 9,267 )א(, ב) ) לזמן ארוך הערך בספרים כולל חלויות שוטפות וריבית שנצברה. השווי ההוגן לתאריך החתך כולל קרן וריבית ששולמו לאחר תאריך החתך ויום האקס בגינן חל לפניו. שוויין ההוגן של אגרות חוב הנסחרות בבורסה הוערכו על בסיס מחירן המצוטט, ושיעור הריבית בגינן משקף את התשואה לפדיון הגלומה במחיר המצוטט כאמור. שוויין ההוגן של הלוואות מבנקים לזמן ארוך והתחייבויות בגין חכירות נאמד תוך שימוש בטכניקת היוון תזרימי מזומנים עתידיים, בגין מרכיב הקרן והריבית בהלוואות ותשלומים של התחייבויות בגין חכירות, המהוונים לפי שיעור ריבית בשוק למועד המדידה. ) ) ב. היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן הרמות השונות הוגדרו כדלקמן: רמה : מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים זהים. רמה 2: נתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה לעיל. רמה 3: נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. השווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים לפי שווי הוגן נקבע תוך התייחסות למחיר המכירה המצוטט בסיום המסחר בהם price( )quoted closing bid בתאריך הדוח על המצב הכספי, ובהעדר מחיר מצוטט כאמור באמצעות שיטות הערכת שווי מקובלות אחרות, תוך התחשבות מירבית בנתונים נצפים בשוק )כגון שימוש בעקום ריבית(. מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 2 נכסים פיננסיים התחייבויות פיננסיות ליום 3 במרס 208 ליום 3 במרס 209 )בלתי מבוקר( ח " ש י נ ו י ל י מ ליום 3 בדצמבר 208 )מבוקר( 6 )( )22( )( המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 2 כוללים, בין היתר: חוזי אקדמה )forward( ששוויים ההוגן נאמד על בסיס ציטוטים של בנקים/ברוקרים או על בסיס היוון ההפרש בין מחיר ה forward הנקוב בחוזה לבין מחיר ה forward הנוכחי בגין יתרת התקופה של החוזה עד לפדיון, תוך שימוש בריביות שוק מתאימות למכשירים דומים, כולל ההתאמות הנדרשות בגין סיכוני האשראי של הצדדים, כאשר הדבר נאות. אופציות על מטבע חוץ ששוויין ההוגן נקבע בהתאם למודל בלק ושולס. סבירות הציטוטים נבחנת באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים העתידיים על בסיס התנאים ואורך התקופה עד לפדיון של כל חוזה ותוך שימוש בשיעורי ריבית שוק של מכשיר דומה למועד המדידה. 48

59 ב) א) א) באור 6 מכשירים פיננסיים )המשך( ב. היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן )המשך( מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 3 יתר המכשירים הפיננסיים של הקבוצה נמדדים בשווי הוגן ברמה, למעט המפורט בטבלאות שלהלן: יתרה ליום בינואר 209 מדידה לראשונה בשווי הוגן עקב יישום לראשונה של תיקון לתקן IAS 28 סך הרווחים )ההפסדים( שהוכרו: )א( ברווח והפסד ברווח כולל אחר )בסעיף קרנות מהפרשי תרגום( פדיונות העברה לתוך רמה 3 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 במרס 209 )בלתי מבוקר( נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד סך הכל הלוואות לחברות )ב( כלולות השקעות ונגזרים מיליוני ש"ח )4( )4( )27( )3( )3( )7( )0( 35 )0( )0( )3( 292 (0) 79 )7( )3( 9 )( 68 )7( ) יתרה ליום 3 במרס 209 סך הרווחים לתקופה שנכללו ברווח ) נכון ליום 3 במרס 209: והפסד בגין נכסים המוחזקים הפסד נטו ממימוש ועליית )ירידת( ערך השקעות ונכסים חלק הקבוצה ברווח הנקי )בהפסד( של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ראה גם באור 2.ה. 2. לעיל. יתרה ליום בינואר 208 סך הרווחים )ההפסדים( שהוכרו: )א( ברווח והפסד ברווח כולל אחר )בסעיף קרנות מהפרשי תרגום( השקעה לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 במרס 208 )בלתי מבוקר( נכסים פיננסיים התחייבויות פיננסיות הנמדדים בשווי הוגן הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד דרך רווח והפסד מיליוני ש"ח )3( )3( 79 )( 82 יתרה ליום 3 במרס 208 סך הרווחים לתקופה שנכללו ברווח והפסד ) המוחזקים נכון ליום 3 במרס 208: בגין נכסים רווח )הפסד( נטו ממימוש ועליית )ירידת( ערך השקעות ונכסים 49

60 א) ב) ב. א. באור 6 מכשירים פיננסיים )המשך( ב. היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן )המשך( מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 3 )המשך( יתרה ליום בינואר 208 סך הרווחים )ההפסדים( שהוכרו: )א( ברווח והפסד ברווח כולל אחר )בסעיף קרנות מהפרשי תרגום( השקעה פדיונות העברה לתוך רמה 3 )ג( יציאה מאיחוד יתרה ליום 3 בדצמבר 208 לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר 208 )מבוקר( התחייבויות נכסים פיננסיים הנמדדים פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח בשווי הוגן דרך רווח והפסד והפסד מיליוני ש"ח )3( )( )4( 79 )ב( )5( 6 2 )4( 7 )6( )( 79 סך הרווחים )ההפסדים( לתקופה שנכללו ברווח והפסד בגין נכסים והתחייבויות המוחזקים, נכון ליום 3 בדצמבר 208: הכנסות מימון ) רווח )הפסד( נטו ממימוש ועליית )ירידת( ערך השקעות ונכסים לא כולל הכנסות מדיבידנדים בסך 5 מיליון ש"ח. יציאה מאיחוד שופרסל, ראה באור..3 3 לעיל. )5( ) ג) ) )( הקבוצה מחזיקה במספר חברות פרטיות שהשווי ההוגן של השקעותיה בהן הוערך תוך שימוש בשיטות ההערכה הבאות: שיטת היוון תזרימי מזומנים יושמה כאשר ביכולתן של החברות נשוא ההערכה לאמוד את תזרימי המזומנים העתידיים שלהן. שיטת העסקאות בהתאם לשיטה זו, שוויין של השקעות הקבוצה בחברות נשוא ההערכה הוערך על בסיס המחיר שנקבע בעסקאות אחרונות בניירות ערך שלהן, תוך ביצוע התאמות רלוונטיות. שניירות Model Option Pricing מודל לתמחור אופציות המבוסס על מודל בלק ושולס או על המודל הבינומי. שיטה זו מבוססת על ההנחה הערך של ישות עשויים להחשב כאופציות רכש על שווי אותה ישות כולה. ערכן של השקעות בקרנות הון סיכון שאינן רשומות למסחר נקבע על בסיס חלק הקבוצה בהון הקרנות על בסיס דוחותיהן הכספיים, המבוססים על שווי הוגן או הערכות שווי של השקעותיהן. לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 במרס 208 )( )מבוקר( )בלתי מבוקר( מיליוני ש"ח 2, ,259,32,279 באור 7 מכירות ושרותים ביצוע עבודות ושרותים, בעיקר משרותי תקשורת מכירת ציוד תקשורת השכרת מבנים מכירת דירות ומקרקעין מכירת מוצרים שיוצרו הכנסות מדמי ניהול ויעוץ של בית השקעות הוצג מחדש בשל הצגת שופרסל במסגרת פעילות מופסקת, ראה באור 3.א. 3 ב.. לעיל. )( 50

61 ב. ב. א. באור 8 מגזרי פעילות בסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של הרווח וההפסד המגזרי זהה לזה שהוצג בבאור 3 בדוחות הכספיים השנתיים בדבר מגזרי פעילות. להלן פירוט לגבי מגזרי הפעילות והתאמה בין נתוני המגזרים לדוח המאוחד בהתאם לתקן :IFRS 8 תוצאות המגזרים סלקום נכסים ובניין אחר שופרסל )אלרון( מ י ל י ו נ י ש " ח התאמות למאוחד מאוחד,279 )3,27( 3, לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 3 במרס 209 )בלתי מבוקר( מכירות ושרותים )3( )59( )( 9 37 )7( תוצאות מגזר מיוחסות לבעלים של החברה )2(,32 )2( )3,46( )3( )( 3, לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 3 במרס 208 )בלתי מבוקר( מכירות ושרותים )26( )48( )3( )9( )( )265( תוצאות מגזר מיוחסות לבעלים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר 208 )מבוקר( 5,259 )2,702( )( 2,847,426 3,688 מכירות ושרותים 539 )266( )29( )(, )587( תוצאות מגזר מיוחסות לבעלים של החברה תוצאות פעילות שופרסל מוצגות בדוחות רווח והפסד עד למועד הירידה משליטה בחודש יוני 208 במסגרת הפעילות המופסקת, ראה באור 3.א. 3. לעיל. הוצג מחדש בשל הצגת פעילות שופרסל במסגרת פעילות מופסקת, ראה באור 3.א. 3. לעיל. ברבעון הראשון של שנת 208 אלרון היתה מגזר בר דיווח. )( )2( )3( הרכב ההתאמות של סעיף מכירות ושרותים לדוח המאוחד: לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 במרס ( מ ב ו ק ר ) מ ב ו ק ר ) ( ב ל ת י מ י ל י ו נ י ש " ח )( )2,847( 45 )2,702( )( )3,69( 23 )3,46( )3,49( 22 )3,27( ביטול סכומים בגין פעילות שופרסל התאמות אחרות פעילות שופרסל מוצגת, עד למועד הירידה משליטה בחודש יוני 208, במסגרת הפעילות המופסקת, ראה באור 3.א. 3.ב. לעיל. )( הרכב ההתאמות של תוצאות מגזר המיוחסות לבעלים של החברה לדוח המאוחד: לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 במרס ( ב ל ת י מ ב ו ק ר ) מ י ל י ו נ י ש " ח לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר 208 ( מ ב ו ק ר ) )26( )5( )57( 9 )42( )7( הכללת תוצאות מטה דסק"ש )בעיקר הנהלה וכלליות, מימון ומסים( התאמות אחרות )266( )48( )59( 5

62 באור 8 מגזרי פעילות )המשך( ב. נכסי המגזרים סלקום נכסים ובניין אחר שופרסל )אלרון( מ י ל י ו נ י ש " ח התאמות למאוחד מאוחד 29,246 35,203 )7,32( 4,07 45 )( 458,829 8,300 6,772 6,23 7,362 6,25 ליום 3 במרס 209 )בלתי מבוקר( ליום 3 במרס 208 )בלתי מבוקר( 29,399 )2,656( 450 7,705 7,5 6,749 ליום 3 בדצמבר 208 )מבוקר( ברבעון הראשון של שנת 208 אלרון היתה מגזר בר דיווח. )( ליום 3 בדצמבר )מבוקר( )7,705(,387,66 2, )2,656( ב מ ר ס 3 ל י ו ם )בלתי מבוקר( מ י ל י ו נ י ש " ח ),829( 2,357 2,26,66,792, ,07 )7,32( הרכב ההתאמות של נכסי המגזרים לדוח המאוחד: ביטול סכומים בגין מגזר שופרסל המסווג בדוחות הכספיים כחברה כלולה הכללת סכום ההשקעה בחברות כלולות על בסיס שוויין המאזני כפי שנכללו בדוחות הכספיים הכללת התאמות לשווי הוגן של נכסי חברות בנות ומוניטין בגינן בדסק"ש הכללת נכסים אחרים של מטה דסק"ש התאמות אחרות ג. התחייבויות המגזרים סלקום נכסים ובניין אחר שופרסל )אלרון( מ י ל י ו נ י ש " ח התאמות למאוחד מאוחד 23,587 29,063 )5,472( 5,79 39 )( 35 0,098 6,565 3,22 2,573 5,70 4,7 ליום 3 במרס 209 )בלתי מבוקר( ליום 3 במרס 208 )בלתי מבוקר( 23,058 )97( 35 5,749 3,73 5,072 ליום 3 בדצמבר 208 )מבוקר( ברבעון הראשון של שנת 208 אלרון היתה מגזר בר דיווח. )( ליום 3 בדצמבר ב מ ר ס 3 ל י ו ם )מבוקר( )בלתי מבוקר( ח " ש י נ ו י ל י מ )5,749( )0,098( 4,62 5,029 4, )85( 27 )97( 5,79 )5,472( הרכב ההתאמות של התחייבויות המגזרים לדוח המאוחד: ביטול סכומים בגין מגזר שופרסל המסווג בדוחות הכספיים כחברה כלולה הכללת התחייבויות של מטה דסק"ש הכללת התאמות לשווי הוגן של התחייבויות של חברות בנות בדסק"ש התאמות אחרות 52

63 ב. ב. ב. באור 9 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי א. בחודש אפריל 209 פרעה סלקום בפרעון מוקדם הלוואה מבנק ישראלי, בסכום כולל של 2 מיליון ש"ח, בתוספת ריבית שנצברה עד ליום הפרעון. לפרטים נוספים ראה באור 4.ד..ה. לדוחות הכספיים השנתיים. ב. בחודש מאי 209 הנפיקה נכסים ובניין 56 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב מסדרה ט' הקיימת שלה, בדרך של הרחבת סדרה, בתמורה כוללת ברוטו בסך של 59 מיליון ש"ח, המשקפת ריבית אפקטיבית בשיעור של 4.2% לשנה. לפרטים אודות תנאי אגרות החוב, ראה באור 4.א..)א(. 2. לדוחות הכספיים השנתיים. ג. חלוקות דיבידנד בחודש מרס 209 הכריזו שופרסל ונכסים ובניין על חלוקות דיבידנד במזומן. סכומי הדיבידנד התקבלו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי כמפורט להלן: חלק דסק"ש ש " ח חברה שופרסל נכסים ובניין מועד ההחלטה מרס 209 מרס 209 מועד התשלום אפריל 209 אפריל 209 סכום כולל מ י ל י ו נ י 60 4 ד. ה. ו. ז. ח. בהמשך לאמור בבאור. 2.א. 30 לדוחות הכספיים השנתיים, בדבר התקשרות החברה בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה עם כלל חברה לביטוח בע"מ, בתמיכת מבטחי משנה בשיעור של 00%, לתקופה שמיום באפריל 209, ועד וכולל 3 במרס 2020 )"תקופת הביטוח"( בהתאם להחלטת מסגרת 207 )"החלטת מסגרת 207", כהגדרתה בבאור האמור(, ביום 24 באפריל 209, אישר דירקטוריון החברה )לאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת התגמול וועדת הביקורת של החברה( בהתאם להוראות תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס 2000, את הארכת עסקת המסגרת, בארבעה חודשים נוספים עד ליום 3 ביולי 2020, וזאת עלמנת שהחברה תוכל להתקשר בפוליסת ביטוח בהתאם להחלטת מסגרת 207, לתקופה של 6 חודשים מיום באפריל 209, וזאת חלף תקופת הביטוח )של 2 חודשים בלבד(. סך דמי הביטוח שתשלם החברה בגין הפוליסות כאמור, מסתכמים בסך של כ 790 אלפי דולר )כולל דמי טיפול Fee( )Fronting לכלל ביטוח בשיעור של 0%). בהמשך לאמור בבאור.. 30 לדוחות הכספיים השנתיים, ביום 30 באפריל 209, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את הארכת התקשרות החברה עם אי די בי פתוח, בהסכם חלוקת עלויות )הסכם שירותים( לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום באפריל 209 ועד ליום 3 במרס 2022, בתנאים זהים להסכם השירותים המפורט בבאור כאמור. בהמשך לאמור בבאור 30.ב. 2.ב. לדוחות הכספיים השנתיים, ביום 30 באפריל 209, אישרה מחדש האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, לתקופה של שלוש שנים נוספות, בנוסח זהה לכתב השיפוי הקיים בחברה, החל מיום 23 במאי 209. בחודש מאי 209 פרסמה דסק"ש תשקיף מדף על בסיס הדוחות הכספיים שלה ליום 3 בדצמבר 208, במסגרתו תוכל דסק"ש להציע לציבור, בין היתר, מניות, אגרות חוב המירות למניות, אגרות חוב שאינן המירות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות ולאגרות חוב וניירות ערך מסחריים. ביום 30 במאי 209 החליט דירקטוריון החברה לאשר ביצועה של הצעת רכש מלאה על ידי החברה לכ.96 מיליון מניות נכסים ובניין, בהתאם למפרט הצעת רכש שיפורסם, בתמורה כוללת של כ 654 מיליון ש"ח, כך שבכפוף להשלמתה של הצעת הרכש, החברה תחזיק במלוא הון המניות המונפק של נכסים ובניין. בהתבסס על ההון המיוחס לבעלים של נכסים ובניין ליום 3 במרס 209, וככל שהצעת הרכש תיענה במלואה, צפויה החברה לרשום קיטון בהון המיוחס לבעלים בסך של 37 מיליון ש"ח. הקיטון כאמור יעודכן בהתאם לשינויים בהון המיוחס לבעלים של נכסים ובניין מיום 3 במרס 209 ועד למועד השלמת הצעת הרכש, ובהתאם להיענות להצעת הרכש. 53

64 דוחות כספיים של חברה כלולה מהותית

65 IDB GROUP USA INVESTMENTS INC. INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS MARCH 3, 209 UNAUDITED IN U.S DOLLARS I N D E X Page Auditors' Review Report 2 Condensed Consolidated Financial Statements Condensed Consolidated Statements of Financial Position 3 Condensed Consolidated Statements of Comprehensive Loss 4 Condensed Consolidated Statements of Changes in Equity 5 Condensed Consolidated Statements of Cash Flows 6 Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 7

66 Kost Forer Gabbay & Kasierer 44 Menachem Begin Road, Building A, TelAviv , Israel Tel: Fax: ey.com AUDITORS' REVIEW REPORT to the Shareholders of IDB GROUP USA INVESTMENTS, INC. Introduction We have reviewed the accompanying financial information of IDB Group USA Investments, Inc. ("the Company"), which comprises the condensed consolidated statement of financial position as of March 3, 209 and the related condensed consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the three months then ended. The Company's board of directors and management are responsible for the preparation and presentation of interim financial information for this period in accordance with IAS 34, "Interim Financial Reporting". Our responsibility is to express a conclusion on this interim financial information based on our review. Scope of review We conducted our review in accordance with Review Standard of the Institute of Certified Public Accountants in Israel, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity." A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with generally accepted auditing standards in Israel and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion. Conclusion Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim financial information is not prepared, in all material respects, in accordance with IAS 34. TelAviv, Israel May 28, 209 KOST FORER GABBAY & KASIERER A Member of Ernst & Young Global 2

67 CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION U.S. dollars in thousands IDB GROUP USA INVESTMENTS INC. March 3 December Unaudited Audited ASSETS CURRENT ASSETS: Cash and cash equivalents 4,40 8,775 4,652 Restricted cash Receivables and prepayments,474 2, 505 2,323,40,609 Land held for sale 8,000 Total current assets 5, 64 3, ,662 NONCURRENT ASSETS: Restricted cash 0, 35 Investment property 248, ,65 0,000 23,650 Land inventory 4,000 4,000 4,000 Other assets,854 3,056,648 Total noncurrent assets 274,69 287, ,298 Total assets 279,783 30, ,960 LIABILITIES CURRENT LIABILITIES: Loans from bank and others 00,789 4,400 Loans from shareholder Accounts payable and accrued liabilities 65,92 6,62 58,859 5,275 63,20 7,605 Total current liabilities 7,804 64,923 2,25 NONCURRENT LIABILITIES: Loans from shareholders 95,78 46,052 70,40 Loans from related parties 800 Loans from bank and others,398 69,327 Total noncurrent liabilities 207,979 46, ,737 Total liabilities 279,783 30,975 35,862 Equity attributable to equity owners of the Company Paidin capital 88,000 88,000 88,000 Capital reserve from transaction with controlling shareholders,837,3,764,086,764,086 Capital reserve from transaction with noncontrolling interest (90) (90) Accumulated deficit (,925,2) (,86,56) (,920,798) (9,475) (68,902) Noncontrolling interests (90) Total equity (9,665) (68,902) Total liabilities and equity 279,783 30,30 282,960 The accompanying notes are an integral part of the financial statements. May 28, 209 Date of approval of the OREN HILLINGER GIL KOTLER financial statements Manager Manager 3

68 IDB GROUP USA INVESTMENTS INC. CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE LOSS U.S. dollars in thousands REVENUES Three months ended March 3 Year ended December Unaudited Audited Rental revenue 2,80 2,950,747 EXPENSES Rental property expenses,488,90 7,038 General and administrative expenses ,546 Valuation loss on investment property,782 24,85 Financing income (28) (20) (83) Financing expenses on shareholders loans 5,060 8,0 36,728 Revaluation of shareholders loans measured in fair value (4,392) Financing expenses to others 2,702,866 8,235 Total expenses 7, 24 2,65 80,649 Net loss and total comprehensive loss for the period attributable to Equity owners of the Company (4,323) (9,665) (68,902) The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 4

69 CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY U.S. dollars in thousands IDB GROUP USA INVESTMENTS INC. Capital reserve from transactions with Attributable to equity owners of the Company Capital reserve from transactions with Paidin controlling noncontrolling Accumulated capital shareholders interest deficit Total Balance as of January, 209 (audited) 88,000,764,086 (90) (,920,798) (68,902) Capital reserve from transactions with controlling shareholders see Note 5 73,225 73,225 Total comprehensive loss for the period (4,323) (4,323) Balance as of March 3, 209 (unaudited) 88,000,837,3 (90) (,925,2) Attributable to equity owners of the Company Capital reserve from transactions with Non Paidin controlling Accumulated controlling Total capital shareholders deficit Total interests equity Balance as of January, 208 (audited) 88,000,269,48 (,85,896) (494,478) (90) (494,668) Capital reserve from transactions with controlling shareholders 494, , ,668 Total comprehensive loss for the period (9,665) (9,665) (9,665) Balance as of March 3, 208 (unaudited) 88,000,764,086 (,86,56) (9,475) (90) (9,665) Attributable to equity owners of the Company Capital Capital reserve from reserve from transactions transactions with with non Noncontrolling Paidin controlling controlling Accumulated Total capital shareholders interest deficit Total interests equity Audited Balance as of January, ,000,269,48 (,85,896) (494,478) (90) (494,668) Capital reserve due to loss of control in subsidiary (90) (90) 90 Capital reserve from transactions ` with controlling shareholders 494, , ,668 Total comprehensive loss for the year (68,902) (68,902) (68,902) Balance as of December 3, ,000,764,086 (90) (,920,798) (68,902) (68,902) The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 5

70 CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS U.S. dollars in thousands Cash flows from operating activities: IDB GROUP USA INVESTMENTS INC. Three months ended March 3 Year ended December Unaudited Audited Net loss (4,323) (9,665) (68,902) Adjustments to reconcile net loss to net cash provided by (used in) operating activities: Depreciation and amortization Bad debt expense 34,093 Valuation and other losses,782 24,85 Financing expense, net 3,342 9,956 44,880 Changes in operating assets and liabilities: Change in deferred rent receivable Tenant receivables 5 (222) 77 Accounts payable and accrued liabilities (,06) 93,238 Other assets (230) 52 (46) Net cash provided by (used in) operating activities (99),229 2,288 Net cash used in investing activities (see below) (308) (632) (2,466) Net cash used in financing activities (see below) (05) (2,756) (6,04) Net change in cash and cash equivalents (52) )2,59( (6,282) Cash and cash equivalents, beginning of period 4,652 0,934 0,934 Cash and cash equivalents, end of period 4,40 8,775 4,652 Cash flows from investing activities Investment in real estate and other assets (308) (632) (2,466) Cash flows from financing activities Proceeds from banks, net of expenses 59,327 Repayment of loan (59,550) Payment of interest and financing fees (,79) (,685) (7,34) Decrease (increase) in restricted cash 886 (,07),433 Loans from related parties 800 Net cash used in financing activities (05) )2,756( (6,04) Supplemental noncash disclosures Capital reserve from transactions with shareholders 73, , ,668 Proceeds of loan deposited into restricted account 0,000 The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 6

71 IDB GROUP USA INVESTMENTS INC. NOTES TO INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS NOTE : GENERAL IDB Group USA Investments Inc. ("the Company" or "IDBG") is a company domiciled in the United States. The Company was incorporated in 2005 and is held in equal parts by Property & Building Corporation Ltd. ("PBC") and IDB Development Corporation Ltd. ("IDBD"), for the purpose of investing in real estate projects in the USA. These financial statements have been prepared in a condensed format as of March 3, 209 and for the three months period then ended ("interim financial statements"). These financial statements should be read in conjunction with the Company's annual financial statements as of December 3, 208 and for the year then ended and the accompanying notes ("annual financial statements"). As of March 3, 209, the Company has negative working capital in approximately $66 million. The negative working capital derives from shareholder loan of $65 million (PBC credit facility described in Note 9(a) to the annual financial statements) payable in September 209. NOTE 2: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES The interim consolidated financial statements for the three months ended March 3, 209 have been prepared in accordance with IAS 34, "Interim Financial Reporting". The significant accounting policies and methods of computation adopted in the preparation of the interim consolidated financial statements are consistent with those followed in the preparation of the annual financial statements, except as follows: In January 206, the IASB issued IFRS 6, "Leases" ("the new Standard"). According to the new Standard, a lease is a contract, or part of a contract, that conveys the right to use an asset for a period of time in exchange for consideration. Lessees are required to recognize an asset and a corresponding liability in the statement of financial position in respect of all leases (except in certain cases) similar to the accounting treatment of finance leases according to the existing IAS 7, "Leases". Lessees are required to initially recognize a lease liability for the obligation to make lease payments and a corresponding rightofuse asset. Lessees will also recognize interest and depreciation expenses separately. The accounting treatment by lessors remains substantially unchanged, namely classification of a lease as a finance lease or an operating lease. The Company applied IFRS 6 as of January, 209. The adoption of IFRS 6 did not have a material effect on the financial statements. 7

72 IDB GROUP USA INVESTMENTS INC. NOTES TO INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS NOTE 3: INVESTMENT PROPERTY The Company, through its subsidiary Great Wash Park LLC ( GW ), owns the Tivoli project comprising approximately 868,000 square feet of retail, restaurant, office and hotel space (the "Project"). The first two phases, in a space of approximately 670,000 square feet were completed and comprising of approximately 337,000 square feet of office, and approximately 333,000 square feet of retail. Occupancy rate as of the end of March 3, 209 is 7%. The third phase of the Project remains under planning for development with no construction date specified at this time. The Company obtained an independent third party appraisal of its investment property as of March 3, 209. The valuation was performed mainly by discounting the future cash flows anticipated to be derived from the project. The discount rate used by the independent appraisers was 8.5%, and was selected based on the type of property and its intended use, its location and the quality of the lessees. The capitalization rate used was 6.5%. The valuation concluded that the fair value of the property as of March 3, 209 to be $248 million. (June 30, 208 $249 million), including $8 million in respect of a parcel of land adjacent to the Project see below. Further to that stated in note 7(a) to the annual financial statements regarding a PSA to sale residential land, adjacent to the Tivoli project, due to nonexistence of contingent term, the agreement was canceled and the land was classified as investment property. Investment property is under level 3 fair value hierarchy. Movement: U.S. dollars in thousands Balance as of January, ,650 Investments 32 Fair value adjustments (unrealized loss) (,782) Classification from land held for sale 8,000 Balance as of March 3, ,000 8

73 IDB GROUP USA INVESTMENTS INC. NOTES TO INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS NOTE 4: LOANS FROM BANK AND OTHERS Loan from bank GW has a loan from a local bank in the USA ("Lender"), whose balance as of the reporting date is USD 70 million. The loan agreement was signed in December 208 for a period of three years ending On January, 2022, at fixed annual interest of 5.75%, in parallel with a contract with the Company in addition to the loan agreement detailed below. The project is fully pledged in favour of the Lender with a first degree lien. Upon the closing, lender funded proceeds in the amount of $0 million into a block accounted maintained by the Company to be used for TI needs. In connection with the loan, the Company has undertaken to comply with a covenant of LTV (as defined) of no more than 40%. The calculated LTV as of March 3, 209 is 28%. In addition, as from December 3, 2020, the company shall maintain a minimum DSCR (as defined). Loan from Israeli financial institution On January 6, 209 IDBG signed on an addendum to the loan agreement dated January 3, 207 from an Israeli financing institution ("the Lender") for $ 4.4 million ("Loan Agreement") as detailed below. The Loan Agreement. The loan fund, which will be repaid in a single bullet payment at the end of 24 months, stands at NIS 53 million (instead of a dollar loan), with fixed annual interest of 5.93% ( Loan Interest ), which will be paid every three months; the loan will be used to finance the Tivoli Project and to finance any action and/or related purpose to the construction and leasing of the Project. 2. Collateral provided to the Lender is as follows: a single first degree lien on all the rights of the Company in GW; a first degree mortgage on the Company real estate with an area of 8 acres intended for residential purposes in Las Vegas, USA; a single, floating first degree lien on all the assets, monies, property and rights of any sort that the Company currently has and that it will have in the future; a lien on the rights of the Company to the Company bank account; joint and several guarantees to be posted by PBC and IDBD on the full secured amounts ("the Collateral"), accompanied by commitments by PBC and IDBD not transfer their holdings in the Company to third parties in a manner not in accordance with the provisions of the Loan Agreement. In case of default, the Lender is entitled to realize any of the Collateral in the order it determines. 3. The Loan Agreement includes standard representations sections, causes for immediate repayment, provisions for early repayment and indemnification sections in favor of the Lender, as is usual in transactions of this type. 9

74 IDB GROUP USA INVESTMENTS INC. NOTES TO INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS NOTE 4: LOANS FROM BANK AND OTHERS (cont d) 4. The Company's commitment to the Lender takes precedence over its undertakings of repayment of shareholder loans, made available to it by PBC and IDBD, including under an agreement for the provision of credit by PBC in the amount of USD 50 million (see note 9a to the annual financial statements). The Guarantors. Each of the guarantors, jointly and severally, will provide the Lender a continuous guarantee to assure payment of all amounts to which the Lender is and/or will be entitled from the Company in respect of the Loan Agreement, and which shall remain valid until payment of all the loan amounts or until confirmation by the Lender of the letter of guarantee. 2. The Lender will be entitled to make a demand for payment of the Collateral in each of the following cases: () if the Company does not make full and exact payment of any of the payments under the Loan Agreement on due date; and/or (2) in the event that the loan must be repaid immediately in accordance with the causes and terms prescribed in the Loan Agreement. Indemnification agreement. PBC and IDBD have entered into an automatic indemnification agreement that provides that in the event that Collateral will be realized unequally (namely, the Lender will collect from one of the parties an amount greater than its proportional share in the Company), the party that paid more than its proportional share in realization of the Collateral will be entitled to recourse to the other party and preference in receiving the balance from IDBG receipts, so that it will be compensated for any aforementioned overpayment, such that the Collateral liability of each of IDBD and PBC according to the guarantees shall be limited to the share of each in the Company ("the Indemnification Agreement"). 2. In the event that one of the parties will in practice pay a greater proportion to the Lender than its share in the said Collateral ("the Surplus Amount"), the party that paid the amount that is lower than its share will indemnify the first party in the Surplus Amount, within seven (7) days from the date of first demand by the first party, and for any damages or expense that will be caused through payment of the Surplus Amount. From the date of creation of the Surplus Amount until its full payment, the Surplus Amount will bear annual interest at the interest rate of the Loan plus 3%. 3. In addition, in the event of a distribution or repayment of shareholders' loans (or any other debt) that the Company will make to its shareholders, the party that bore the Surplus Amount will have preferential benefit, such that the payments to the party that did not pay its share will be less than the payments to the party that did pay its share, up to the amount of the share of the party that had not paid it. The said preference will be lower than the amount of the financing credit facility that PBC provided to the Company (see Note 9a to the annual financial statements). In connection with the loan, the Company has undertaken to comply with a covenant of LTV (as defined) of no more than 50%. The calculated LTV as of March 3, 209 is 45%. 0

75 IDB GROUP USA INVESTMENTS INC. NOTES TO INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS NOTE 5: LOANS FROM SHAREHOLDERS PBC and IDBD provided loans to the Company for the purpose of financing projects. Until December , the loans bore annual interest of 2%. Since January 200, loans received in bear interest of LIBOR plus a margin of 8.63%. Loans received in 2008 and thereafter do not bear interest. In January 209, PBC and IDBD decided to reduce the accrued interest on the said loans and part of the principal of the loans, excluding a loan principal of approximately $00 million ( the adjusted principal ). The difference between the book value of the loan and the adjusted principal was recognized as a capital reserve from transactions with controlling shareholders in the amount of approximately $73 million. Subsequently, the Company has decided to designate the said loans as a liability measured through profit and loss. As of March 3, 209 the loans fair value was estimated for approximately $96 million. As a result, the Company recorded finance income of approximately $4 million in the first quarter of 209. The repayment date of the loans is December 3, The loans are presented in the noncurrent liabilities.

76 קוסט פורר גבאי את קסירר דרך מנחם בגין, 44 תלאביב טל פקס ey.com 28 במאי 209 לכבוד הדירקטוריון של IDB Group USA Investments, Inc )"החברה"( א.ג.נ, הנדון: מכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של חברת השקעות דיסקונט בע"מ )להלן "דסקש"( מחודש מאי 209 הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( של דוח סקירה שלנו מיום 28 במאי 209 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 3 במרס 209 בדוח הצעת מדף שתפרסם דסקש, ככל שתפרסם, מכח תשקיף המדף של דסקש מחודש מאי 209. בכבוד רב, קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון

77 discount investment corporation Interim Financial Statements MARCH 3, נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים המיוחסים לתאגיד עצמו

78 חברת השקעות דיסקונט בע"מ תמצית מידע כספי נפרד ביניים של החברה ליום 3 במרס 209 )בלתי מבוקר( נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים המיוחסים לתאגיד עצמו ]תקנה 38 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 970 [

79 חברת השקעות דיסקונט בע"מ חלק ד' תמצית מידע כספי נפרד ביניים של החברה חלק ד' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים המיוחסים לתאגיד עצמו עמוד דוח סקירה של רואה החשבון המבקר... תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים המיוחסים לחברה עצמה... תמצית נתוני רווח והפסד ורווח כולל ביניים המיוחסים לחברה עצמה... תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים המיוחסים לחברה עצמה... מידע נוסף אופן עריכת המידע הנוסף... 2 השקעות בחברות מוחזקות... 3 תביעות והתחייבויות תלויות... 4 ארועים בתקופת הדוח... 5 ארועים לאחר תקופת הדוח...

80 לכבוד בעלי המניות של חברת השקעות דיסקונט בערבון מוגבל המגדל המשולש, מרכז עזריאלי 3 תלאביב א.ג.נ., הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל 970 כספי נפרד ביניים לפי תקנה 38 ד' לתקנות ניירות ערך מבוא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 38 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 של חברת השקעות דיסקונט בערבון מוגבל )להלן החברה(, ליום 3 במרס 209 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר סך נכסיהן בניכוי סך התחייבויותיהן, נטו הסתכם לסך של 577 מליוני ש"ח ליום 3 במרס 209, ואשר חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות אלו הסתכם לסך של 0.2 מליוני ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים. היקף הסקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום של נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. מסקנה בהתבסס על סקירתנו, ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 38 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970. תלאביב, 30 במאי 209 קסלמן וקסלמן רואי חשבון פירמה חברה ב PricewaterhouseCoopers International Limited קסלמן וקסלמן פירמה חברה ב. Limited PricewaterhouseCoopers International

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102

אביב ארלון בעמ דוח תקופתי לשנת 4102 אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102 ב) דו"ח תקופתי לשנת 4102 תוכן העניינים תיאור עסקי החברה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דוחות כספיים ליום 10 בדצמבר 4102 פרטים נוספים על החברה שאלון ממשל תאגידי

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה Retail Parks בגרמניה יזם ה Condo המוביל בדיסלדורף נובמבר 2015 הבהרה משפטית מטרת מצגת זו היא להציג את

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מעיינות עדן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה ("הדוח")

מעיינות עדן בעמ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה (הדוח) מעיינות עדן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה ("הדוח") תוכן עניינים טעון עדכון פרק 1: תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה...4 פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה...4 תחומי פעילות...9 השקעות

קרא עוד

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: השותפות( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת 2017 1 של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתחות עסקיה א. ב. לעניין הודעת השותפות וקבוצת דלק בע"מ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל

ה תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה, כולם או חלקם, תוך זמן העשוי להיות קצר

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

1 דוח תקופתי לשנת 2017 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן: "החברה"( מספר חברה ברשם החברות: כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: פ

1 דוח תקופתי לשנת 2017 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בעמ )להלן: החברה( מספר חברה ברשם החברות: כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: פ דוח תקופתי לשנת 207 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן: "החברה"( מספר חברה ברשם החברות: 5056088 כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: 035393586 פקסמיליה: 035393523 כתובת הדואר האלקטרוני: infopro@africaisrael.com

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד