הללאדבע יניעב םידוהיה, רזעילא רבואט Yoav Gelber, -Transjordanan! 1997, London : Frank Cass, , קק. %+320 ילויב 1920 ושריג םיתפרצה תא

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הללאדבע יניעב םידוהיה, רזעילא רבואט Yoav Gelber, -Transjordanan! 1997, London : Frank Cass, , קק. %+320 ילויב 1920 ושריג םיתפרצה תא"

תמליל

1 - Yoav Gelber -Transjordanan! 1997 London Frank Cass - קק %+320 ילויב 1920 ושריג םיתפרצה ךלמה מ וטיהו הב טדנמה םה רבמבונב התב הנש עוה םורדב רימאה ויחא רגובמה ריהצהו ותנווכ שפל ל םוקנלו תמקנ ויחא םיתפרצהמ ש םישוחנ םתעדב עונמל תושגנתה םיתפרצל הפוסש יח מ וטילחה לצנל תונמדזה תנמ בצעל שדחמ לומ םהיסחי םלועה תדיעווב ריהק הכרענש סרמב ותוב רש תובשומה ןוטסניו צ ליצר וטילחה ךילמהל קאריע םשש כיד דרמ יוור םימד יצח הנש םדוק ןכל דיקפהלו רא יחרזמה הצופי ב םתירב ןדבא ותוכלמ ב סטות םתעד יבשות קאריע רשא וכזי ךלמל יברע ו וש רבד האר םיאתמ ךמל קאריע לבקי םוקמב ז םשש אצמנ וב ה ךישמי ל םנמא ירה ירהכ קאריע םלו הלגה הרמה ץלאנש עבל וניבהב ןיאש ותלוכיב תורמהל הקתמוה םיקנעמב םיסכ םייטירב םיבידנ ידמ שדוה ושדוחב המקוה תורימא הריצי תיטילופ תיתוכמ א הל םישרוש םיירוטסיה םירחא ראב ו נ הטיל רחמו הכלמל תודלות תונשב םירשעה םישוה םיעבראהו ןניא ןכ א ויתודלות רימאה ובמ ר ךיסנכ יזאגח רז דעו ותכהל ךלמל הכלממה תימשאהה ןדרי יתשב ויתודג רהנה ורפס באוי יסחי - םידוהי םינדרי - ורקיעב רפס יסחי בושייהו ידו ב םב תונודנה דוחייבו תכרעמ ויסחי תידו הרתי מ ןוו ורפסש וניא ןעשנ ל תורוקמ הפשב ת ורקיע רית ןפה ובש ספתנ הגהנהה תידו םיחמומהו המעטמ יניינעל םיברע םלועמ קפתסה ימוהתב םיברוקמו ץלאנש ב וחרוכ אישסךגש דימתהו תונויסינב ביחרהל תובג יאמשמ יינ " דועס- ן ןכתדות( רמל רצאנ ןיד-א ונוט ןוו בורש ו יבישאשנ )יוהיזה הרדתק 89 ירשת נשמו " ט מע 167 נ74 -

2 הררתץ 168 ודגנתה תורשפ לושמיש םהי ןווו ש םהיש ןעשנ וניבה ויתבגמ ועייס לידגהל םוחת ונוט ורתונ רמ ותווקת תירקיעה רשאב ויתופיאשל יבגל ו )4 םינויצה םדצמ וסחייתה לא לאכ ףרוע יעבט הנבה טי תיחרכה ידכ רבגתהל תויוגייתסה תובחרתהמ תידוהי לא מ רהנל הנבה כ תינויח ליבשב ןגהל יבושיי קמע םיבושייו םירחא ב ינפמ תופקתמ םיוודב ימוהתמ ופסונ רחמ םירשק םיי ו רצונ סיסבה תוברקתהל םידדצה תוברקתה הכפהש תוברב םימיה תופתושל תיטילופ ךפה ןכשל ףדעומה ו קוקז תוחפ שמ םיקוקז הביסה ל ש הליג תוניוע ראשכ יגיהנמ ברע רמ מע( )2 חתפב ורפס חיטבמ חוהל םכסההש וילאש העיגה תידו ובשו ודקמתה םירקחמ םימדוק א יש ךילהת לחהש ךשמנו זאמ הדמתהב ןיא קפס ש דמוע ורפסב המישמב ( שי תוהתל כ רמאייש ךשמהב רמאמ ןכא םכסה שממ ) חתופ ריתב תי התוניינעתה ב רקוסו םיעגמ הכרעש י םיטבשה םיוודבה םש ו בצמה ראב תפוקתב ונוט הלש( זא ) ריתב בצמה הפוקתב ש הפופכ ל תניחבבו תוכה וקיס מ לרוג יושע קהל תות הבורמ שומישמ תורוקמב הפשב ת ו םייוצמ עפשב ןה ירפס תונורכיז יאשונ םקפת םיברע ןהו תורפס תירוטסיה היבתוכש םה טנ ךרדב ל קלח רחא תוחתפתהב תועונתה תוימוה ראב תי רשקה הרצונ יהב תנש רמ ותמזיב ו ע השקב עויסל סכ הביגה תוריב הבורמ םלו מ םוקמ ב חנוה סיסבה ךשמהל רשקה דיתעב םידדצה םיקנעמ םיסכ ווהש דצהמ ידו ל תחת ירופיס יוס םינוש םיתעלו ( ארוק םמשב שרופמה )דחוש וכפה דח םיטביהה םיידוסיה תכרעמב ש הדיתע חתפתהל ןאכמ ךליאו ןמזב תוערמ 1929 ענמ תוטישפ םיוודב מ םיבושיי ב פה ה תדוקנ הנפמה תוערמ 1929 קסוע ורקיעב תיעפב ןיעידומה תונש םישוה םשל ףוסיא עדימ תיעפ היתובקעבש ו בוש פה תוינכת תוינויצ תובשייתהל ראב הניבה תוינכתש אכ הנכרטצת תוכזל ותמכסהב הנות תל תוית םנוצרב ( רתיל קויד רסוחב )םנוצר דבלב ו תונש םישוה ושדחתנ םיעגמה ו םידבכנ םינדרי םירחא יאדו תוערמש 1929 תדוקנ הנפמ תודלותב ךוסכסה יה - ךותב םלו וניא חילצמ ריהבהל פב המב קוידב יבה תוערמ 1929 תדוקנל הנפמ תכרעמב תונש םישוה ו םידבכנ

3 JPZI - 16 הרדתק םינדרי רוכמל ימוחתב דחא םהמ לאקוומ זיאפלא טבש ונב רחצ תונכוסל תידו שוכרל ונממ האמ ףלא םנוד םלו תונכוסל םוכסה שרדנה םיגיצנ םידוהי םיטלוב םייח ( בוררא השמו )קותרש ורקיב זא ןאמעב ושגפנו יגב רחמו 1933 היצפ תרחל ב םשורה לבקמש ארוקה ופמ ישיה קסועה םיעגמב ישנאש םיטוהל ןמ עצבל תוקסע תוידדה חותפל תומזיב תופתושמ רוחסלו ב היעבה איה ש םיחווידה לה םהיתומגמ ישנא םיססבתמ םלוכ םמסמ םיידוהי ןוראהמ ינויצה יזכרמה תררועתמ ןכ לצא ארוקה שה תיצמה תיתמאה אמש התופקתשה תימיטפה םיגיצנה ןכאו ר בצמ םיניינעה רב רחא מ םתודגנתהל םה תורשפ תשר ב םידוהי םהמסמ םירכזנה פב םהו ( )טועימ םידמוע תובוגת תוינדרי ו -ץרא דגנ תורשפא יר ןייצל רשקהב ותעד קלא דיירביק םימיל טנדיזרה יטירבה ב יקיחש תועדה יבשות תלאשב תרמ ה ש רוכמל ו א יב )52 תנש 1934 הנפ לא תידו העצהב דח - ץראו תחת ונוט ןאכמ ךליאו ןעוט האר םצעב וירשק הילוחכ תמשגהב ןויערה ו רבדב הלודגה תידו א התחד ותעצה ףסה תעדומ בטיה תודגנתהל תצרתנה רקיעב ( תחפשמ יניסה )היתורורגו טיהל םיעגמה יגיצנל קותרש ( םירחאו ) וכרענ תעב איהה םיתעל יאשחב םושמ ש ששח תובוגתהמ תומעזנה -ץרא תמיא עדונש םירשק כ א רקיעב ללגב ותועדומ תודגנתהל םיעגמל דצה ידו לחה הל תשרש ב הנניא רבד ישעמ ב תודגנתה תכרעמ םירשקה הלהנתה ןאכמ ךליאו רושימב יטילופה רזמ רשקב ויתופיאשל רתכל היינפ גיצנ ומעטמ לא אבא ריאמי שב םיטסינויזיוורה וכמתי ויתופיאשב א היינפה התהדנ רבדה ריאמ םייניע רמ םיטסינויזיוורהש וכמת תשיגב יתש תודג ןדריל אקווד םתבירי תיטילופה תעונת הדובעה הפש םישגהל הרטמ ) המוד הרעהש תגלגלמ ןוירוג- ןב רוקיבב הבקעב ג934 ערוכ זכרמב והילא ןושש םידמוע לאמשמ ןורהא ןהכ החמומ( יניינעל םיברע תונכוסב )תידוחיה יעיבר לאמשמ והילא תליא ( ותוות רמל השמ ןושש )יוהיזה

4 הרדתץ 170 רבהמה תמ תינכת יתש תודג םיטסינויזיוורה יאדו הנוש מ מו םוקמ םיטסינויזיוורה עצמאב תונש םישוה דמעמב לוכיש רשפ לועפל ןעמל תמשגה םהיתונוצר רשאב ותדגל היה ץורפ דרמה ב 1936 הרתונ הטקש עויסהו ןת הנממ ל ירעזמ ( בב רחמ וננתסה הכרד םיבדנתמ םירוס םיקאריעו ) - ץר תידו הטישוה הדצמ עויס סכ לטובמ ל תנמ עייסל רומשל טקשה ב הסינ ךוותל בצמב ב םלו ותעצה ביצנל ן תועשהל הייה תידו תנמ עיגרהל בצמה התה וי התמח תידו רוקיב תדעו ל - ץראב היתוצלמהו הקח ש םסה ןהל ןוו ( הצרש טלתשהל תוחפל הקלח ) בוש וכפה ות דמעומל ריבסה דיחיה ףתשל הלועפ ההומת ותעיבק וירבדש 1937 דעב הקח םחיה וסמ ועמשנש םלועב דע תנש ) המו אישנ םירצמ? דאס בתכ ורפס 1991 האר ( ירבדב הדותה ו ) ו המודמכ המגוד הבוט םירבחמל עודמ יאדכ זפחיהל ןכדעל םרפס ב תויוחתפתהה תונורחאה דוהייב ןהשכ ןניא ןיממ ןיינעה ראתמ ויתופיזנ יגיהנמב םתומתה מ ו ותודגנתה םתשירדל שיחכהל ומויק םכסה ןמצייו - מע( 106 ) םלו םירית םיססובמ תוחוד םיידוהי ( ןרהא )ןהכ שהו איה ןכא כ ינפ םירבדה תיצמב אמש וירסמ םיגיצנל ויעגמ ץרא המ שחרתהש תמאב םינפ תובקעב ותכימת הקחב התסינ תידו קזחל ודמעמ רקיעב ( יגוח היציזופה םיניסחל ) ל החלצה הבורמ הלהה ריהל מ ינימ תוינכת וממזש ויבי ודגנ ןוגכ ( ףותיש הלועפ יתפומה ימוריה םידועסל )ודגנ ו הלחה תרוסמ תכורא ןימוי תוער תוידוהי יטיל ודכנו ינפמ תוינכת םתלפהל לחהשכ בה ה דרמה 1937 הנכסה דרמהש טשפתי ךותל התייה הלודג תנכסמ תיעפ מ דגנ םיבושיי ב תועצמאב חילצה סל תונויסינ ןנתסהל מ - ץר ךרד חהשכו תוונכ םוה לועפל דגנ יגוח יתפומה רצונ שלושמ תו םיסרטניא יגוהו היציזופה -ץרא םל רחאמ ש ה םמצע םניא םיניינועמ םשייל תוצלמה הקחה תדעו ל רחאמו ש יבשות וצרא םיבהלנ ןויערל שטנ ןויער הקחה ועוהב ינפב תדעו דהדוו ךמתו תינכתב םינוטנק הימונוט תעב ךרוצה םסרפ תונותיעב תורהצה תוכזב ןיינעה או וררוע גור תידו וירבסה תונכוסל תובקעב םימוסרפ גוסמ ש ו תורהצה תודעוימה תעגרהל ןומהה םיסרטניאה םיימינפה ב המצע ונוצרו המדקל תמצעל ועינה ות ךומתל

5 הרדתץ רפסב ןבלה 1939 רשא החדנ ףסה ץורפ תמחלמ םלועה היה צמ םמצע בושייה ידו יגוה היציזופה יטועימו הביבסה תמגוד םיזורדה הנחמב דחא םויק םלוכ ית תלוכיב הדימעה לומ תוחוכ ריצה הנחמב ידגנה ודמע םיגוחה םיימוה ב קאריע ץרא - ו חייש ןוחצינל תונידמ ריצה תונכוסב תידו ובשח זא תמקה קב םיטועימ םיזורדה םינוראמהו בגא וירבד רסוח תלוכיה רבהל תיזחל תחא םיזורדה םינוראמהו ןונבלב בוש ריעמ רבהמה הרעה תמ הניאש ףוגמ ןיינעה כ דמלתש םירושע םידחא רחמ מע( 175 ) ירה םלועמ התסינ רבהל םינוראמה םיזורדל תמחלמב ןונבל ו המודמכ המגוד תפסונ ל בטומש םירבחמל תוטסל אשונהמ רהצומה םרפס הצרפשמ תמחלמ םלועה היה ושדחתנ ויתווקת שממל ןויער הלודגה ב ו רח תעינכ תפרצ םינמרגל היתובקעבו תלנ רטשמ ישיו הארנ ויתווקת ומשוה ל שוב 1941 ררוע שדחמ ויתופיאש סחיב הילא םלו םיטירבל הנווכ רשפ ז השעמל םה הה תרל וב דרטמ ב ויתופיאש לחה תרדסב ישעמ תונרתח ב םשל תמשגה ויתופיאש רקיעב םיזורדה םלו ב תות וצר וב או שיא היציזופה ב יבישאשנ- א רמא זא רזמל יה יטירבה וראשיה ונמע וכפה ןיטסלפ הינוקל ם םיצור ונניא םיצור רימאה ךלמכ 171 ) תעדוה 1943 םתכימת תמקהב הגיל תיברע תויטננימודב תירצמ הדירטה ודצמ תמקה היצרדפ לותש ןונבל -ץראו תועפה וטקנש םירוסה םינונבלהו הנשב תקמעהל םתמצע לומ םיתפרצה ושיגדה רסוח תוילארה ויתוינכת תדיעווב הכרענש הנכהה הירדנסכלאב רבמטפסב 1944 רקל תמקה ת תלאש - תודגנתהה הקחל הריגהל תידוהי תרמלו - אשונה יזכרמה דחיאש תונידמ ברע זעה גורחל תודהאמ תמקה ת 1945 העמשמ תדירי תעפשה םימשאהה םלועב מו זכרמ דבוכה ינידמה ו ריהקל אשונב סחיה תלאשל וחה םתחנש הינטירב ל תמצע החורל תידו ירבדל םושמ איהש הר וב ןורתפ קלחל דחא דבלב מ וניאש רתופ תייעב ודמעמ קלחה רחאה םלו יונישה לחש תוינידמב רח תבשה הרוחשה תונוכנהו הקחל ךרדב התמצעל הנידמ תידוהי בוש ודימעה דמעומכ ריבסה ףתתשהל הקחב כ טסוגב שגפנ והילא ןושש רודמה הקלחמב תינידמה תידו שכו אשונ ויב דחוש סכ הסינ וענכשל הקחל חופיסלו קלחה ותכלממל םסה תינורקע הקחל ההד ןוידה היטרפב םיילאירוטירטה הדיעו ש הרומא סנכתהל ןודנב רשאו וגיצנ הב רומא לבקל תרוה ךומתל הקחב ןמז רצק רח ןכמ רמא ביצנל ן םהגנינק הקחש

6 הרדתץ 172 יחו ןיסו םה ןורתפה ישעמה דיחיה תלאשל םכסהה ךלמה הארנ דבוע רמ מע( )218 קותרשו ודצמ ןכומ בב א ביצקהל םוכס ףסכ דבכנ עייסל ויצמאמל םיינרתחה ב ריתכמ פה קסועה םיעוריאב תרתוכב םכסהה (The ftweement םלו םותב ירק פה שח ארוקה הלימהש םכסה הלודג ידכמ ראתל המ עריאש ןאכ א תוחיש דיקפ גרדמ מ טמ להאמב תידו ו ומייתסנש הנבהב יתזילמ תמיוסמ ךמת ינזב הקחב ןוו ךירעהש תינכת תמדקמ םיסרטניאה ו ו ןפב יקלח ו אקווד םושמ הארש ביוחמ םכסהל שממ ו הפ-ב תידו ל רת קיסהל ש תידו הרבס תעב ה החילצהש עיגהל הנבהל קפס תמאב האר ימכ שיש םכסה תידו ןמז רצק רח םכסהה חיטבה ל א לבקי םוש ןורתפ דוגינב םתעדל ויתורהצה תויבמופה ויתרוהו ויגיצנל תדיעווב ןודנ 1947 דגנ הקה ודיעה ש גוסנ וב הנבההמ עיגהש הילא תידו העיגהשכ תדעו פ" וקסנ - ץר רמא םנמא החישב תיטרפ בשוי הדעווה טפושה םורטסדנס הידוושמ הקחש איה ןורתפה ישעמה דיחיה )223 םלו יבמופב ףרטצה תוינידמל ת תילה פ" וקסנ דגנמ תידו הטקש םירמשה ו ראתמ תודחא תוטישמ הדובעה ה דב דבב היתונויסינ ענכשל דימתהל ותכימתב הקחב חופיס ת ותלחנל ןנכות ףושחל ינפב תממ םירצמ ויתוינכת תנמ ש ענכשת הקחל הש פ" וקסנ בו עונמל םחופיס )226 תדיעווב ת הילאעב הכרענש ןמזב ןוידה ם"ב תלאשב הפרטצה המגמל ת תילה תונכוסל רמא ןיאש סחייתהל תוניצרב תונכהל תויאבצה ת םלו עדימה ש הנוש רבמבונב 1947 ושגפנ הדלוג ןוסריאמ ןושש ארזעו ןינד םיירהנב תעכ הקח השדח הקילבופר תידוהי קלחב מ תרגסמב הנידמ תינדרי יתשב תודג ותדמע רח תלבק תינכת הקחה ם"ב הנותנ ןמיסב ש תניחבמ תידו דוחייב תובקעב היתוטלחה תדיעו ת ריהקב ח אבצ םיבדנתמ עייסל ל -ץרא הסינ םנמא עיגרהל ש הניא הגיל היתוטלחהו ןניא תוטלחה )244 םלו

7 - עדימה ש דיעה ךפהה םצחלב וענמנ םנמא תוחוכ ונחש ב תחקלמ קלח תוערמב טעמל רפסמ תויושגנתה תוגירח םלו םרז םיבדנתמ עיגה - ץר ךרד ללוכ תוחוכ אבצ הלצהה יגקק םיחוויד בג ודקפמ יטירבה דרשמל המחלמה יטירבה ןנכת שפל - ץר רח 15 - ה יאמב שובכלו הקלה םל רודחל קלחל ידו )254 ראורבפב הה תונויער טלתשהל םיורי )255 רומאכ ברעתה תו ץראב םישדוחב םינוה תורמל תוטטומתה ץמאמה יתמחלמה - ץרא תוחמ חה עיגהל ל ושקבלו ברעתיש השענב ץראב או זע אשאפ ל"כזמ ת שקיב ז ונממ ססיה ףוסב לירפא תנ שפל תרגסמב השילפ תבצ ברע ןאמעו הכפה זכרמל ינונכת השילפה ( דצהו ידו עדי )ז יאמ וברתה תויושגנתהה תוחוכל םיידו רקיעב ראב שוג ןויצע השיגפה הנורחאה םיגיצנל םידוהי הדלוג ( )ןינדו ינפל השילפה המייתסנ ב םו לוכי קובדל תעכ א ותונוכנב תמדוקה הקחל הימונוט הנידמב תדחמ תחת ותוכלמ מע( )281 העצההו ןבומכ התחדנ םייתסמ גאב רצק תשילפ - ץר 15 - ב יאמב הדעונש ירבדל חפסל ת ותכלממל ראשנ ןמאנ ותעדל םכסהל םדקומה ו ו רדח תובגל הנידמה תידו כ ורדגוהש תטלחהב הקחה תוברק ל"הצל וכרענ תומוקמב םהבש פ ל"הצ םיחטשב ודעויש הנידמל ת םיוריבו הדעונש תל - תימו הארנ ןיאש הקדצה תיניינע םייסל עצמאב םוקמבו גאה ףידע ףיסוהל השו םיפ רשע- העבר ויפ ןוה תמחלמ ( ובו ךירצ רבהמה חוהל הרוצב תענכשמ ש הטלבה תיטילופ הענמש מ סנכיהל ימוחתל הנידמה תידו המגודל רסוח תלוכי )תיאבצ ה תוחיש תתיבש קשנה ישיהו חופיס הדגה תיברעמה ו ותונוכנ קיספהל ויעגמ תרומת המכסה הקיתשב תונידמ ברע חופיסל ןיא רפסל פ םוכיס תונקסמ ונורסחו טלחהב שגרומ דומעל פב כ יווק ראתמה םיירקיעה יסחי ו הפוקתב הנודנה כ םהש םילוע ויפמ ןלהל רפסמ תמגוד יווקל ראתמ כ עויסה יסננה ףוצרה הריבעהש ל הושו דהא םימרוגה םיעובקה תכרעמב ש םידדצה עדימ יניעידומ ש תרסומ ל תוינכת ומנש ודגנ קלחכ תכרעממ תידדהה סרטניאהו דצה ידו ךשמהב ונוט טי לפכ ןושלה וירבד םידהה דצל ידו תוחישב תויאשח ו ויתורהצה תויבמופה תוניועה הנעטב תרזוחה תנו ויש עיגרהל ןומהה אשונב ויסחי -ץרא ןודנה הבחרהב רפסב אוצמל וק ראתמ טלוב רסוח םנוצר םיגוחה םייזכרמה

8 174 טיהל המדנ פש םכסמ גוסמ לוכי שורפל ינפב ארוקה תונקסמ תופלאמ תוחפ תודחא ןהמ תופקת יבגל תכרעמ תכורא םה ש ןיסח ודכנ תנידמל ףוסב איבמ תמישר תומש םישיא םיגשומו ורכזנש רפסב םיומה תורגויבב תורצק םירבסהו המישר הליעומ דמ םלו דימת רורב ארוקל יא םינוירטירק טילחה המ ל הב המו המגודל עודמ ןיא ןרהא זהכ לנ המישרב ש דחא תורוקממ עדימה םיטלובה ב תוחפל הקלהב ןוה הפוקתה?הנודנה עודמ ןוגרא הדאגנה יניטסלפה עומ המישרב תמועלו ז דאהגלא סדקמלא בושחה ונממ וניא?עומ דוע שי ריעהל םיטרפש םיבר םישיאה ם המישרב םניא םיקיודמ המגודל ינוע דבע ידא יה תונשב םישימחה ןדריב א רש ץוחה םש יבגל אסומ ימלא בושח ןייצל ש דמע ב תפוק המה קודנצ( )המא זעל אשאפ םש יטרפ דבע ןמחר- א זע הט ימשא תממ קאריע 1941 )םיישדוח( גאת ןיד- א ינסחלא תממ 1928 ו 1934 ןיסח ויבא( ) זירכה ףילחכ 1924 רח לוטיב תופילחה הרותב גאח ןימא יניסחלא ןונבלל 1947 א ךישמה להנל ץמאמה יתמחלמה תו ריהקמ 1959 עקתשה תורייבב יזפ יגקקלא דקפמה ן דרמה 1936 דמע ב םיבדנתמה םירזה בש עייסל דרמל קפס לב רמ ש דרמל דקפמ ןוי דרמה להונ תוונכ תודחאש ןהמ תוקזח תורחאהמ ו ןכ תרל ןהיב יגיהנמ דרמה רשאב םישי המישרבש יר ריעהל גנאש -י יניקנאיב םנ תוחיב קשמדל 1920 א חצרנ םידרומ םיימוקמ וטשפש טסוגב 1920 תבכר האציש קשמדמ הבו תממ א ןיד- א יבורד- א תרטמ( הפקתהה חוצרל הממה כ ןכאש )השענ דוע שי ריעהל קיתעתש תומש םישיאה םיגשומהו םי רפסבש הפשל תילגנאה השענש ( ועויסב ר"ד ןליא הפפ ןיוצמכ ירבדב הדותה ) המרב הדורי דמ ףוצרו תיגש תובר םיתעל דע ידכ תוויע תומשה שממ המגודל טבשה לודגה ב וגיהנמש ( רוכמל ) ונב רכש לב טבש םשב כ ב םשה ןוכנה ונב רחצ ונייהד Sakhr tshakr םירוביח םיבר ובתכנ יסחי ו ןיאו קפס ורפסש ףיקמה טרופמהו םהבש ה ו רוביחה בוטה ןת ב בותכל היגוסב? הבושתה תילי?עודמ םושמ ןיאש ססבתמ תורוקמ הפשב ת ורפס ןייצמ קדצב ךרוצ תניחב היגוס םירצ וימדוק קודבל םקמועל תורוקמה םיידו םהש םיבושח תוחפ תורוקמהמ םייטירבה ןכאו ןפה ובש ס םינוראה םיידו רקיעבו מסמ ןוראה ינויצה יזכרמה םישרמ ב יא תרטמ קודבל דצ הארנ ותרתוככ רמאמ המ סחי ל רבדה קסמ תרתוכ הדיעמ ש שקיב קודבל ידצ סרתמה תוחפל תעדל בתוכ תורוש א רוקחל ימע ברע ב שמתשהל תורוקמב הפשב ת