לארשי עמש-את די-בתכ אמרפ 933 תופסות") ימכח ("הילגנא וכרעו תעידיל יכרד הנפמב דומילה תואמה תובישיב * 13/4 -ה תפרצ תנשב ז"כשת עידוה הנושארל.א.אךברוא 1 לע

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "לארשי עמש-את די-בתכ אמרפ 933 תופסות") ימכח ("הילגנא וכרעו תעידיל יכרד הנפמב דומילה תואמה תובישיב * 13/4 -ה תפרצ תנשב ז"כשת עידוה הנושארל.א.אךברוא 1 לע"

תמליל

1 לארשי עמש-את די-בתכ אמרפ 933 תופסות") ("הילגנא וכרעו תעידיל רד הנפמב דומילה תואמה תובישיב * 13/4 -ה תפרצ תנשב ז"כשת עידוה הנושארל.א.אךברוא 1 וייוליג ץבוק" תופסות םיקספו רשעל תותכסמ ילבבה תאמ,"הילגנאאולה אוה ץבוק אמרפיססור-הד.933.דתיהו הזב הרושב הבוט יבבוחל םתרות וניתובר,םינושארה דעש זא אל עדונ הילגנא-מ םתרותמואלא,טעמ התעו אל" וזדבלבםלוכבש לכ) רשע (תותכסמה םיעיפומ םהיתומש,יאה אלאךרועש,ץבוקה תאש ומש ןיא ונא,םיעדוי גהנ קיתעהל תא םהירבד םנושלכ ןייצלו ףוסב תא םש,רמואה יפכ רבדהש גוהנ םג "תורחא,ךברוא) הילגנא םייורק םהי וא תורפסב,םינושארה.(םשךברוא ףסא ורמאמב תא לכ םיעטקה תומשש םירכזנ,םהב ההיז ןקית תואיגש תובורמ ףוגב תא,םישיאה דה תוליבקמה.י"הכ ףאו עיבצה םתמורת תינשרפה ם הלא בושייל םהיתוישוק המכ ילודגמ.םינורחאה תורמלו וירבד רדיס ורמאמב קר רחבמ" ןמםישוריפה תופסותהוםיאבומה ץבוקב שרופמב םשב "הילגנא ),(13 עייתסנ ודיבאיבהל טעמכ לכ המאבוהש םש.םמשב םע המוסריפ העידיה חרועתנ םירחא קוסעל תכאלמב ותרדהה ץבוק לודג בושחו,הז ךותבו המכ םינש האר רוא םיוריב בור,י"הכ טרפ תכסמל :תוכרב,ןירדהנסןיטיג,(ח"כשת),םיחספ אעיצמ-אבב,(ט"כשת),הציבהליגמןישודיק,(ל"שת)הדנהדובעוהרז.(א"ת) :םירידהמהםהרבא,רפוס.שרפוסבדו,סניפ ושיגדהתא תובישחהלודגהרפסהתאויפוא,דחוימהסניפוףאגילפהרמול :תניחבמ"עקרה ירוטסיההןיאךורע ותובישחלץבוק "הזואובמ)תכסמל.(ןיטיגםעתאזהדוה.א,רפוסי"פעא"םעשךרכההזהוספדנרבכינשםישי י"הכ,הזהםעלכהז ינבשוחםרטשהעיגההעשהבותכלהמדקההפיקמהבחרו,רפסל דע תרזעבש 'ה הכזנ לכש ץבוקה אצי רואל ואובמ)"םלוע,הציבל.(5,ןכאו ספדנשמ בתכ דיה טעמכ,ותומיב אוהו אצמנ ונידיב ןויעל,לק שי ונל -תדוקנתיפצת הנתיא רתויףיקשהל הנממ רפסהוכירעהלו,וכרעכ המ א היה ירשפא ךכ-לכהלגמלדיה-בתכ,הנושארל ימל וקדבש.םלוע-רואל הקידב תידוסי רתוי הלגמ תרדגה ץבוקה ואציש,ךכ וא תרחא,טעמ ידימ הילגנא ינפל שוריג וימוליצב ימלווהורידההש תופסות"כ "הילגנא 1290, הניא תקפסמ. 2 ללכ הדובע וז התשענתרגסמב ןוכמהםידומיללםימדקתמ דיהטיסרבינואהתירבעה,םיוריבםעשוירבחיתדבכתנתונמיהלתנשב.ח"ת.א.א,-!ברואםתרותמ הילגנאינפלמשוריגה תראפת") "לארשידובכלברה.י,(ידורב.ז"כשתורמאמב הדומךברוא רמל םירפא,רפפוקןוכמהמימולצתל י"כ,םיירבעהנפיהש תא וביל-תמושתי"הכל.הזה רמאמה הזה,שדקומ,ורקיעברוריבל םתואםיקלחרפסב םניאשםטע-ירפ יב","תופסות ונייהד = תיצחמכרפסה רתויו.תומכב אליתקסערוריבב םיניינעםיישה תפוקתל תופסותה אלא םא יתיאר םהלהכה תידיימ אשונל רישיה.רמאמה [89]

2 .יעמש-את ןיא קפס ץבוק בושח ונינפל ויתויותו תונפומ המכל םידדצללכבו הז םג םודיק וניתועידי הילגנא,םתרותו ךא ןיא אוה ץבוק,הילגנא תמאבו וניא רדגב "תופסות",ללכ ףא ועקושש וב אל טעמ,תופסות וללכבו רכינ הפי םקלח.הילגנא ןמיסה ילגנאה תומש םיקהבומ ומכ תרשעב דיחיהו טלובה רכ ץבוקה אוה ןוקיטסמונוא.םה 'ר והילא,שירדנולמ,לוקינמ 'ר ףסוי,לוקיגמ 'ר ריאמ,שירדנולמ ם"ר ןואגה ןודנולמ 'ר דיאמ ר"ב והילא,לוקינמ 'ר הרב אוהש ט"ירב 'ר השמ ר"ב ט"וי,( Northampton )אנוטהרונמםייוצמה וב,בורלטרפבו ם"ר "ט"ירב ספותה םוקמ דבכנ,טלחהב לכ הלא,םיעיבצמ,הרואכל הילגנא םוקמכ תדלוה,ץבוקה ו יב תופסותה םש.וירצו ןמו שרופמה דמלנ םותסה,רמאנו םגש ם םירכזנה םהיתומשב םיישיאה,דבלב םיהז םה םע םה םיילגנאה וא).ל"נה ךכו תעדה 'רכ,ריאמ 'ר השמ 'רו הרב,םתס,תנתונ דבלמ המ ןתינש חוהל רבד,הז םירקמב,םידחא י"פע,תוליבקמ יפכוהארהשךברוא.ורמאמב אלו םה,דבלב אלא ףא תצק ם םירחא םירכזנה םמשב,דבלב ןמ םתסה מ הילגנא,םה ומכ 'ר,ןימינב רכזנה םיפ 'סמב,אעיצמ-אבבךברואשו ההיז,ותוא ךרד,הרעשהה םע 'ר ןימינב,'זדירבמיקמ 'ר ןרהאךברואש שקיב ותוהזל םע ןואגה" "אנוטהרונמ ו) ךכ האר המ יתבתכש (ןלהל ט"ירו רפוסש שקיב ותוהזל םע 'ר,ט"וי ויבא,םלוא (ונב ם"ד ;ט"ירב ךא יוהיז הז העטומ,ודוסימ 'ר.ןלהל םג םא לבקנ יתעדלו,שי,ןכא תויוגייתסה,תודחא "הילגנא.ונינפל אל,(ל"נכ ןיידע םיקוחר ונא לבקל תכסמ םייוהיז וז הרקיעב דבלמ) ןמ העיבקה רפס וז דבלב לכבש רשע תותכסמה ןיא רתוי תוילגנא ולאכש טרפויתורכזהל 'ר השמ ר"ב ט"וי תופסות" מ תורכזה, אלא 'ר)ןודנולמ (ןלהל םגש ןלקשמ תורכזה ולא ןטק דאמ תרגסמב ץבוקה.םה תיצחמכ רפסה תימינונא הרקיעמ ןיאו ףא םש רכזנ,הב אלא םיתעל תוקוחר,דאמ ותיצחמו,תרחאה הלמה,תומשהבואשהבורבעירכמה תורוקממ,םירחא יפכראוביש.דימףאו תיצחמ הבואש,וז הלמה,תומש הניא תקקזנ ל הילגנא אלא הדימב הטעומ,דאמ יתכרעהל וז רפס ם"ר האב עורגל רמוחה היהיש 200/0 -כ ט"ירב ו טעמל וב ותובישחמ ילגנאה ךרעמ טקל תיצחממ ףא.וז דמעמ טנמלאה בחרנ עקושמה,וב הווה דחוימ ךכ-לכ ;הז-אוהכ ילגנאה ךא דמלמ :רמוא,רפסב 100/0 -כ.רפסבש םהיתופסותמ םע ויפוא תאז וביטו רפסה ןמ /0 /(,-כ ;אברדא יאדוו ןיא רורבו רפסה,םה ןיא,ונידיב הילגנא,4,ולוכ ןיאש הכרעה טרפבו תפסותבו דע ותרות תיטסיטטס,התע הניחבמו ןועטל ורתיש וז םוש ןיא טעמ ףסאנ כ"ע ןיא תוארלרמאמ,הז םושב,ןפוא "אובמ"כ ;רפסל אובמ הזכש הפצמ ןיידע.ותיישעל האר :וי.א,רפפוקתודלותל,ץיברתו ('מ.א"ת ןאכ םוקמ יתאריעהל רפס ףסונלמה "ןגה,הרותה יצבקמתופסותה תחפשמ 'ר השמ ר"ב ט"וי ריבא' 'םלועהשירדנולמ זוכירישממ תואבה,תוילגנא אוהרפס" הרותה םרטש ואר רוא.םופדה רפס הזלדבנ ויתואחסונבתואבומב,י"כבש ךא ידיב.א יזנכשא היה רפס" ןגה י"כ,ףלק בתכנ תנשב ןימינב,"ג"סק,אירובטנקמ יפלו ורואית סקוד מ"ר,האישנ ןרהא רצוא),דמחנ,ירבטנקמ,'ב 'ר ףסוי 101/2, [90] (1857 ואב וב םירבד 'רמ.אלוקינמ

3 די-בתכ אמרפ 933 תופסות") ("הילגנא וכרעו תורוקממ תופסותה ןנשי תכסמל רכזנה.ויתותכסמ רמול הלועש תותכסמ,םירחא ןיטיג,םיפ ןמ אול רבודמ םיהוזמ ;רחאהו)ילגנאה ןהבש ),חתפמה ןיא (א"י ןתינשו הנתינ ומכ אל,םיהוזמ-אלו האר רמוחה רעשל ונידיב.ראוביש םירכזנ,ללכ טעמל בוש תא אצמיי אוהש.(ןלהל תכסמ ילגנאה ולו וליפא וז תותכסמב 'ר הרב,יפוא יוצמ םש "לוקינמ" הדבל ןונגס טעמכ םכח קר ףא הילגנא הדנ לכמ,המרו,ללכב ילגנא ךותמ הדובעו,י"הכ תמאב הרז,דחא תרכה אל םג םינושה חתפמכו טעמל י"הכ היה םקלח דחי וב 5) םפ,דחי לכל (רתויה ןיטולחל תומש ולוכ הלוע ןיא וניבר לודג רמוחמ םה,הרב תרשע ונתעד הממ הילגנא 'רו השמ ר"ב,ט"וי תצקש ויקספמ םיאבומ םויסב תכסמ.ז"ע םג תותכסמ ולא אל ונייה םיישמ ל,הילגנא םא אל ואצמנש ונל ץבוקב דחא אוהש ולוכ יתודחא יושעו השקימ,תחא ויתונויליג ויתומהו םע תותכסמ ומכ תוכרב םיחספו ןהבש הבורמרמוחה ילגנאה רתוי ומושירו.רכינ ןיידעו ןיא הז.רקיעהןוקיטסמונואהרישעה ץבוק יסור-הד 933,קלחתמ תדוקנמ טבמ,תיתורפס יתשל :תוצובק.א תצובק םישיאה וא/ו םהירפס םהמש באש ךרוע ץבוקה תא.ורמוח.ב תצובק םישיאה םירפסהו וטטוצש י"ע הצובק 'א ךותב.םהירבד הנמיס הצובק 'א היתומיתחב תונותנה יפוסב.םיעטקה ישיא הצמק 'ב,םיאבומ,ןבומכ יפוגב,םיעטקה י"ע םישיאה םימותחה,םפוסב םהמשו טקיל ךרועה תא רמוחה.ורפסל םנמא ןיא הז ןמיס,קהבומ וא,ידעלב,אקוודךרדבו ללכ תורכינ יתש תוצובקה וז וזמ הינימ היבו ןתינ,קלחל תויחונל,ןוידה העבראל י"פע יפוג םיעטקה.םנוימו תא ישיא הצובק 'א :םיגוס.א ישרפמ דומלת םינומדק 'ר),היעמש ם"בשר,(ן"בירו מ תופסות-יב םייתפרצ,אדוויא) (ה"יול,(5.ג,הילגנא.דו ץבוק יבארבחמה ץבוקו,וסיג 'ר.ןרהא,הנהו תקידב םיצבקה המ,רוריבב םתרות הילגנא ונרפסב הטקלנ הלוכ הרוקממ,ןושארה ונייהד םהירפסמ יב תופסותה םילגנאה.םמצע יעטק ותרות ם"ר ט"ירב,םימותח יפוסב לכ,םיעטקה,ם"ר וא ם"ר,ט"ירב וליאו לצא 'ר הרב,לוקינמ אוהש םכחה ילגנאה ויתופסותש םייוצמ רתויב רפסב לכ ויתותכסמ רחאל) ם"ר,ל"נהויתואבהש תומצמוצמ תותכסמל תוכרבםיחספו,(רקיעב בותכ :בורל אתשהו" קיתעא ןושל ברה לוקינמ "ע"נ :םייסמו 'יפמ" "ברה,םיחספ) 29 30), תביתכמ" "ב"רה,הדנ),(55 תביתכמ" וניבר "הרב,ינס),(37 יתאצמ" דימ ברה לוקינמ ע"נ "השקהש,םיחספ),(71 יתקתיע" תביתכמ "ברה,הדנ),(55 דועו.ב"צו םגו לצא 'ר ףסוי לוקינמ בותכ :דומאל 'יפמ" ברה 'ר "יסוי,ינס),5,(55 ןכו לצא 'רוהילא :שרדנולמ 'יפמ" ברהוהילא "שרדנולמ 10 -כ) םפ תומוקמב עטק ךורא :וירבדמ ה" 'רפה תמא,ינס) ר"ב והילא,הדנ).(םינוש שיו ןייצל ונושל תירוקמה 'ר והילא,הז ףוסב...תישירפדכ ךכו ישוריפ.תמא 'יפמ 'ר "והילא.(82 ראש הילגנא םיאבומ קר םפ תודדוב לכב לוקינמםעפ תחא,םיחספ),(98 השמ,(78 קחצי ר"ב ץרפ םיפ ;'רב),מ"ב :ץבוקה ריאמ ר"ב ריאמ םעפ תחא 'ר,(45 ןימינב :(50 'יפמ","ה"ירא הנווכהו 'רל הדוהי,(269 אוהו המיתחה ה"ידא העיפומ םעפ תחא,'נ 0 ) שיראפמ :האר),ךברוא יב,תופסותה יתעמשו" םשב וניבר הדוהי."...שיראפמ רכזנה םש שארב :רובידה

4 .יעמש-את םיפ,מ"ב),118,(137 'רו ריאמ,שרדנולמ אבומה ץבוקב 10 -כ,םפ םהירבדו םיטעומה ודרי םורכירבדב ם.םירחא אל אצמת לכב 200 יפד דיה-בתכ ילופכ םירוטה טעמכ הרוש תחא םתרותמ הילגנא-האבוהשךותב ץבוק םותחרחא טרפ)שול תואבהץבוקב ("ה"יול" ףא הנאצמת טעמ הרוצב תימינונא,ירמגל אלל םש הרמוא וא,הטקלמ יפכ ראוביש.שמ תמועל תאז ןיא ץבוקב "ה"יול" אוהש ןמ תורוקמה םיירקיעה שוריפל רכזנו)ןירדהנס דוע םיפ תכסמב (םיחספ טעמכ רבד מ,הילגנאםהו םירכזנה וב :םה,י"שר,ת"ר 'ר ןושמש,יצוקמ "יולה" "שודקה"ו 'ר.ןלהל תובישח הריתיאקוודםהיתורכזהלתודדובה 'ר יסוי אלוקינמ ''נס),18,([?]49 'ר הרב 'נ 0 ),(42 ילואו םג 'ר השמ ;שירדנולמ),ינס,(65 ץבוקב,ה"יול ןהמש דמלנ טקלמ ץבוקה ונינפ רבכ שמתשה ץבוקב בשחנש יתוכמס רשא ולצא ומצעב רבכ שמתשה.-הילגנא ךדמלל ןיאש טקלמ ץבוקה ונ םרוד-ןב,הילגנא םא רחואמ םהל ינשב תורוד.המו 'רו.ןלהל תאז.דועו תופסות הילגנא אל ובלוש ץבוקב ןתניתנכ אלא םירוציקב.עוטיקבו אמגוד ךכל שי איבהל,התע ספדנשמ רפס תופסות" "יספלא וניברל השמ ר"ב םוי בוט ןודנולמ.7 "תופסות" ולא 'ר השמ ר"ב ט"וי ובתכנ ןרוקמב ביבסמ,ף"ירל אוהו דיחיה עודיה יל ןיבמ םינושארה השעש ןכ.8 ויתופסות ולא ושמיש ידיב ךרוע ץבוקה,ןנד אוהו קיתעה ןהמ ושוריפב ןיטיגל 9 םיעטק 7 הלימ,הלימב הקיתשב,םתסבו ילבמ ןייצל תא ורוקמ ילבמו ןייצל תא ומש תכסמב ןיטיג ללכ.רקיעו ירה ךינפל ץבוקש ויתופסות ם"ר ןודנולמ שמיש טקלמל ונ וקלחב.דבלב םוקמב דחא ) 15 (ל"נה עטיק טקלמה תארובידה,ועצמאב אלואיבה תא ןינעהותומ ורמגכו לצא.ם"ר תכסמל ןישודיק אצמ יולב םיעטק םיטעמ,דבלב םכותמו יתאצמ קר הלבקה (תעטוקמ).תחא רתיב הנומש תותכסמה י"כבש אמרפ 933 ןיא ונישב תוושהל לא תופסות ם"ר,ט"ירב כ"עו ןיא תעדל המ תדימשומישהתללוכה התשענש,ם"רה ךא םע תאז רורב לכ קרפ יברע" "םיחספ טקלנ תופסותמ ספלא,ם"ר יפכ חכומש יפוגמםירבדה םייונבה ף"ירה םירזמו ותוא,הברה ןכו ןתינ תוהזל תואבה תופסונ תופסותמ ם"ר יפ,ןנכות יפכראבתיש.ןלהל אצמנ,כ"א םויסל קלח הז,ןוידה תופסות הילגנא םניא אלא דחא ןמ ולאו ה"דו :םה טועימהלטובמה תורכזהתוילגנאץבוקב,ה"יולללוש לכתוריבס אוהומצעב ץבוק.ילגנא תותכסמל,תומבי,תובותכ ןיטיג תצקוןישודיק :ךיתב השמ.י ןהכה,יולב תטיש םינומדקהתכסמ,ןישודיק,ב"ח,קרוי-וינ.ל"שת יפכ יתרריבש :ירמאמב תוניינע תורפסב,םינושארה,יניס,ה"ס.ט"כשתיתרעשה,םש 'רש השמ ר"ב ט"וי אוה ןרבחמ תופסות" "יספלא,ןיטיגל אלו 'ר השמ ארוויאמ יפכ היהש,לבוקמ הרשאתנ התע םע!תספדה תופסות ולא ידיב ;יולב םגו עטקהאבומה לצא א"ר,יחרזמ ויש בסנןוידהירמאמב,ל"נה אצמנ ןוכנ-לא רפסבספדנה.התע ;"ןמשו" 15/6, ה"ד,ףוסל בר ה"ד,44 תוליממ,לאומשו יפלו" דע "םהירבד תולימ ךליאו ;,38 ה"ד לאו" "ארוסיא בש 45, ; 2 תלימ ה"ד,58,חקיל תלימ דע "תמכסמ" שארבש 59 ; ה"ד לכ ונת" 'ר אובמ "ןיעב" ;"ןנבר,(רפסה םשו,69 ה"ד [92] ה"ד,השאה ןיעב.ולוכ י"הכב) רבכו ה"ד לכ רסח ןאכ ףד ם ריעה יולב "תעשבו" הרוש ;קספ ינפל.תולבקהה

5 די-בתכ אמרפ 933 תופסות") ("הילגנא וכרעו,תוישפוחב םהב שמתשה אוהו,אמרפ י"ב,טקלמ :וא,רבחמל ושמישש תורוקמה,ונידיב ותניתנכ,רפסב תוארל הביס,כ"ע,ןיא.ויתורוקמ ראשב שמתשהש ךרדכ םינווגמה)ויתורוקממ יולת ףאב דחא רפסה וניא לודגה אקווד :10 ובור ילגנא רפס,ורקיעב טקולמ ףא,אוה,יאמצע רוביח אוהו,(ןלהלו ליעל ;םמצעכ 'ר םיבורמו רפסל.(םירוביד הברה ףוסבש "ב"ע" :יתורפסה םנמיסש) םיימינונא תורוקממ םשב וניפב יורקו עודיש יוניש לכמ המ תילכת הנושה,ונימב דחוימ יפוא יאמצע הז טרפו) םיילגנאה ויקלח תוברל,ולוכ רפסה תא לכ דחוימ הז רדוח יפוא."תופסות".ןלהל ראבתי אוהו,(המצעל םוקמ תעבוקה,ט"ירב ם"ר ותדותל,רפסה רבחמ ושומיש רקיע ויהש,םירחאה תורוקמה םתוהמ דומעל ידכ וישוריפ םבכרה,אמב איפוקמו,רוציקב קודבנ,הילגנא תופסות דצל תויועט ןקתנ ונכוליה בגאו רמאמב,הז הנווכה רקיעמ ןיאש הז,תותכסמ ףא המכל.רידהמה ולפנש לצא תודחא תכסמ הדינ הש 1. םה שוריפ תורוקמה ם"בשר ושמישש,תכסמל,היהש וניינבל דיב,שרפמה שוריפה הארנכו :הדינל דיב םג ירהש.אוה קיתעמ וכותמ המכ םפ רוציקב,עוטיקבו םייסמו,(78 77 םוקמבו דחא בתכ :שוריפב ןייע" "ם"בשרפב ) ם"בשרה הדינל עודי התעו ופסוותנ ונל תואבומ.תושדח וירבח "רכו" להקו ),ויארוק 13,.(29 םויק ושוריפ ונל תורפסמ םינושארה האר),ךברוא,ת"העב 51), 2. "א"ש" איה תטיש,ארוויא ילב,קפס ומכהארהש.ךברוא מ"רארוויאמ ומצע רכזנ ןכותב ם"דה םתס רכזנה 3. ןכו") היה גהונ 'רה השמ תטיש יבא" ירומ "היחיש (= ;"...אדוויאמ )וב,51 (דועו אוה ם"רה.ארוויאמ,("ש"מא" תרכזנה ינש תורוקמה םינורחאה םיללוכ,םכותב,ליגרכ,(114 שיו חינהל םג תחשע םפ תכסמב.וז תא בור תואבהה םש ם :םימייוסמ 'ר הדוהי דנע),(120 'ר בקעי ר"ג קדצוהי ),(51 ם"רה ) (50/1 ברה"ו א"בי 'םב )"המורתה (121 םירכזנ ךותמ,א"ש 'רו ריאמ ),45 אמתסמו םג,(82 'ר םחנמ ) ; 35 'ר 'עה 19,(םש 'רו השמ ןב ר"רה ריאמ ) 78) םירכזנ ךותמ."ש"מא" לכ תש תורוקמה וללה םימותח דימת,םהיעטק ןיאו ישוק םתוהזלםלידבהלו תוביטחב תויאמצע.רפסב,םדבלמ לכ המ רמאנש רפסב אוהו ובור עירכמה ותומכב ירבדמ רבחמ רפסה ומצע אוה וא) טקולמ תורוקממ,(םיימינונאהברמה תושקהלהרצקב ירבדארמגה י"שרו ם"בשרו,(רקיעב) טעמו םירבד איבהש א"שמ.ש"מאו י"פע בור וניא רזמ ם,וירבדב טרפ "תופסות"ל םירכזנה ולצא רסירתכ,םפ םישוריפו םידדוב םשב 'ר הרב אלוקינמ וירבדמש קיתעה וניברהדוהישיראפמ ) (25 םעפו תא 'ר"." םעפ רזה תא 'ר" קחצי "יריבח ) )"בקעי 84).,(102 םעפ תא ירבדל.א רפוסויתואובמב האר)המגודל ואובמ,הדנל (4 : ןוו" בורש םבור וניתובררשארבחמ ץבוק הזארוקםמשב םהמהילגנאינפ,שוריגה תאז תרמוא םרוד יב,תופסותה רורב אוהורבחמש היה דחא,םהמ ןכלו יתארק םש רפסה תופסות"."הילגנא ןיאוםירבדל הלא לכ דוסייתדבוע.רפסב תכסמב הדינ אצמנ םג תשל ז"עלידיחיה לכב)םרכה (םיספדנה הנוכמה ולצא ןושל" "שיילגניא ) 118). ן [93

6 .יעמש-את בור תומוקמה רזהש םהב "תופסות" םיאצמנ םירבדה ונינפל ןכותב תופסותה םיספדנה,ונ ךא טועימ וניא,םש אוהו דמלמ.ללכה,רידהמה.א,רפוס ריעה תחת לכ תרכזה תופסות,טעמכ תופסותוארמגבש ןה תורחואמ תופסותמ ןיאשהאבהה היוצמ,ונינפל םשר "תופסות" אל תופסותל ארמגבש : רבכ" יתבתכ א תופסותל 'טגבש ןווכתנ,וניבר )"וניבר,57.(דועו תומוקמבוםידדובה : ןאכמ" החכוה הרורב םוקמבש איבמש וניבר "ןווכתנ ) 112.(דועו רידהמה חוטב היה תופסות" "הילגנא,וינפ,ותומיב ורביח,םכח וא,ם יבמ תופסותה,היאבש כ"עו חרכוה ;חינהל תאזכ סחיב "תופסות"ל םירכזנה.רפסב םלוא ךותמ שגינשהאוושהלהעדב,המודק םנ ונממ ןיא "תופסותה",וללהלכב,םוקמ םימוד אלא תופסות"ל "ש"ארהםיספדנה,ונינפל םגו תומוקמבםימודה םג תופסותל, 12 ונ רבדבו הז אל הרבסל ונא,םירצ אלא וירבדל םישרופמה,ונרבחמ םוקמבש דחא דיחיו ) (112 איבה עטק :ומייסו ןושל","'ופסותהםירבדהו םישרופמ הלימ הלימב,ש"ארה ןיא רסח ןיאו.דתי םוקמל הז ריעה :רידהמה ירהו" םג ןאכמהחכוההרורב ש"מל) (א"קמב םוקמבשאיבמש וניבר 'תופסות' אל תופסותל 'מגבש ןווכתנ ) ונינפל שרופמ,(ךפיהל יתעדלו תופסות ארמגבש ןה תורחואמ 'סותמ."וניבר אלו האר תא תוהז.ןושלה אתו :יזח ואובמב רפסל בתכ :רידהמה םפ" תובר ירבד וניבר אל םיאצמנ ףאב דחא ירפסמ םינושארה ונינפ קר 'פסותב ש"ארה,דבלב םפלו ןושל וניבר וא המוד דאמ ןושלל 'סות ש"ארה אוה שממ ןושלכ 'ע)וניבר ףד,ב"כ א"ע ה"ד.(האורה הארנו יל ש"ארהש האר תא ורפס,וניבר אלו עימש יל רמול םהינשש ובאש רוקממ הז ךא,רתומל ומכ.יתבתכש "וניבר" איבה ןושל"."...דחא לכו,"תופסות איהו ןושל תופסות,ש"ארה,ןכא עודי לכל ןיא תופסות" "ש"ארה רוביח יאמצע,ירוקמו הנהו תוקתעומ ןנושלב ןניינעבו תופסותמ,י"ר תופסות ץנאש תופסותו י"ר,ןואיליש רבכוךיראה הזב ךברוא ורפסב לודגה יב" "תופסותה ).( אליממ ןיא תולבקה תויתורפס תופסותל ש"ארה תואצוי דמלל שומיש רישי,וב רבד אוהש קוחר ןמ תעדה הרקמב,ןדיד ירהש אל וטשפ תופסות ש"ארה ץוחמדרפסל ללכ,ךברוא),(םש אלא שומיש דחאב ;ויתורוקממ ןוומו קלחש לודג ןמםירבדה אצמנ לולכ םג,ונ שי חינהלתואדווב רוקמהש ףתושמה הרקמב הז אוה תופסות,ץנאש ושמישש דוסי םג תופסותל,ךוט ןהש תופסותה ונ.הדינל ךכב םיפרטצמ תופסות ץנאש ישוריפל ם"בשרה תטישלו,ארוויא רוקמכ בושח טקלל,ונרבחמ ןהו ןה "תופסות"ה ויהש תולבוקמ וגוחב רבחמה תכסמל,וז םהילא הנפיה תא,וינייעמ םהירבדבו אשנ.ןתנו תכסמ ןישודיק םג תכסמב וז,בר,תיסחי ןקלח תופסות א"ש תטיש.ארוויא שיו ריעהל.רבד רבכ הארה ךברוא ורפסב ) (493/4 ונ ןישודיקל םיאלממ דיקפת בושח,ארוויא ותעדלו םג וכרענ י"ע דימלתידימלתמ י"ר.ארוויאמ,הנהו לכ יניינע ארוויא םירכזנה ונרפסב םניא ונ,ןישודיקל םגו אל םעפ!תחא :קודו םוקמ דחא דבלב,שי ובש ןיא האבהה תאצמנ ךותמ א"ש = תטיש!ארוויא ש"ארה ונינפ ),(129 םלוא םש טטוצמ "תופסות"ה 12 [94]

7 די-בתכ אמרפ 933 תופסות") ("הילגנא וברעו ונינפל וינפ "תופסות".ותנווכ עודש.ארוויא וירבדש,(ח"מ המגוד תא םתס,ונ הבריק המכ :בגא וללכנ הלימ תקהבומ םיעטקה וז ו ךא תוטיש בור לכב,הלימב ךרדל ומיאתהש םיבורק (תצק),הדיעמ עירכמ ארוויא יצבק םה,מ"מ :םייסו ותדובע ךרדל תומוקמה,ויה תופסותל םג המכו ויתואבה תופסותה ןושל",ודומיל םניאש,רבחמה,ונ "תופסות" המכו ירבדמ.םייוצמה,"ן"שרדה רידהמה םוקמב הז ),(119 לכו.ויתורעה ומכו רחבש ראבאש תואבההו םימיאתמ ודיבש ידימלת" ת"ר םעפ ומכ אצמנ תחא ול םיחומ ויה ארקש ךותמ הבחרהב "תופסות"מ תחא "ארוויא םג קיתעה אל,ךברוא יצבק תוטישמ ויה ןמ שיו.ןלהל,תואצמנ תופסותל תשל,ונ ג"מסה תופסותה,ךדיאמ ארוויא ןקתל,בורל ונ ילודג םושמ,ןישע) ירבד רוקמ ינש ונממ טקיל ונרבחמ םה תופסות" "יספלא ם"ר ט"ירב.ל"נה ויתופסוה,תומותח,בורל ם"ר,ןפוסב וא ומשש רכזנ ןהב שרופמב ףוגב.םירבדה הרקמב דחא ) (88 ןתינ ליבקהל עטק ןיב 3 תורוש רש) 5 2 (המלמ םע רוקמה,ומצע ספדנש י"ע מ"ר יולב ורפסב.ל"נה הלבקה תדדוב וז תדמלמ בוש ביט ותדובע,ונרבחמ עטיקש תא ירבד ם"ר איבהו וירבדמ אקסיפ תחא,דבלב הנטק.תירקיע-אלו ןיבמ רתי הילגנא היה וינפל תכסמב,וז תותכסמבכ,תורחא ושוריפ בותכה 'ר הרב לוקינמ האר) דומע : 71 תביתכמ" ר"רה הרב,("ע"נ אלא,טעימש,הארנכ שמתשהל וב תכסמב.וז ומש רכזנ םיפ,דבלב ףא רכינש שומיש בחר טעמ רתוי קרפב) הרשע,ןיסחוי.(מל רוקמ בותכ ףסונ ונממש קיתעהרבחמה,ןדיד המכ,םפ תכסמב,וז אוה 'ר" "היבוט 'יתכמ") 'רה "היבוט ],[120 'ושל" 'רה "'יבוט ].[124 םוקמב דחא ) (133 :בותכ 'קהו" יל 'ר 'יבוט," רידהמהו שקיב עייתסהל.דזב םצמצל תא ןמז ותלועפ,טקלמה תאזו ינפמ הארנש ול תמא ויוהיז ךברוא תא 'ר היבוט םע 'ר היבוט ר"ב הילא.הנדמ ןלהל הארנ רבד הז ירשפא קר ישוקב,בר תא ןמז ותלועפ ונרבחמ שי עובקל ל,ךרעל וליאו 'ר היבוט רטפנ ךרעל,1265 ירהש היה חכונ תריטפב א"בצירה ינפל תנש 1210 האר),ךברוא /ו"העב (225 קספו םש,הכלה כ"או היה זא תוחפל ןבכ 25,הנש םגו םא היח דע ליג 80 היה הז תנשב 1265 ןמו) םתסה.םדוק הארו כ"שמ,ךברוא,םש ) תכסמ ןירדהנס ץבוקה ידוסיה שמישש דיב ונרבחמ תכסמל וז יורק ויפב,"ה"יול" תואבהו תומותח וכותמ תואלממ תא לכ.רפסה ןיא תעדל ימל.הנווכה יאדו :וא)"יולה" יפמ" ("יול רבדמה ונילא עבראב יעטקמ ה"יול אוה רשא ליאשה תא ומש.ץבוקל םה םירכזנה וב :םה,ת"ר 'ר ןושמש,יצוקמ שודקה,שייורדמ 'ר יסוי אלוקינמ ב"רהו 'ר) הרב.(לוקינמ דבלמ תכסמ ןירדהנס רכזנ ץבוק ה"יול דוע םיפ,דבלב תכסמב,םיחספ ךא הארנ יל שומישה וב תכסמב וז בר.רתוי שי ףיסוהל המ רמאנש ץבוק ה"יול דע הכ,ךברוא),(6 ותנוכתמב ונינפ שמשמ ץבוקה םג דחאכ ויתורוקממ רבחמ שוריפ" '"ב ימינונאה 13 ב"שמ םשךברוא ןינעב 'ר קחציארודמךירצ,ןוקית י"פע ב"שמ :ירמאמב 'ר קחצי ארודמ רפסורוסיא" "רתיהוסחוימהוניברלםחורי,יניס),(ד"ס.ט"כשת [95]

8 .יעמש-את תכסמל הליעמ תרודהמ).א,רפוס,םיורי.(ו"כשת םכח םוש רכזנ אל םש,ומשב תאזו ללגב טועימ שומישה,ץבוקב רכזנה שוריפב אוהה ש םפ.דבלב רידהמה רובס היה הנווכה תלימב "ה"יול" איה 'רל קחצי יולה ובר,י"שר ךא התע ררבתמ והז ותוא ץבוק שממ רשאכ,ונינפל יפלו תורכזהה ובש והירה ןב עצמאהאמה 13 -ה :וא)יתפרצו (ילגנא.אוה רוקמ ינש שוריפל ןירדהנס אוה שודקה" "שייורדמ," עיפומה םיעטקב םימותח,ומשב הארנו ליב ויה וירבד הארמל יניע.רבחמה דבלמ תואבומה,תורישיה,תוכוראהו,וירבדמ וללכנ תצקמ וירבד תואבהב,תוינשמ ךותב ץבוק ה"יול,ל"נה שמתשהש וב םג.אוה דבלמ ולא ושמיש ונרבחמל תורוקמכ םיבותכ,םיינשמ ישודיח 'ר והילא 'רו הרב.הילגנאמ ןייעמה חתפמב םישנאה םירפסהו שארב תכסמ וז הארי תואבומ תובר םש,ט"יררידהמהו :שרפמ ילוא" אוה 'ר ט"וי ויבא 'ר השמ."שירדנולמ ןיאורבדה.ךכ המכ םפ קיתעמ ונרבחמ הרוש וא םייתש המיתחב,ט"יר םירבדהו םנשי י"שרב ונינפל הלימ.הלימב רבד הז אילפמ,רתויב ימ אוה ךליש םישיו וילכב ישוריפמ 'עה,32 י"שר םייולגה לכל? רתויבו האילפמ הדבועה,ונרבחמש ירבדש י"שר םה ול סיסבה ירקיעה לכל ותכאלמ וירבדו םיאלממ תא רפסה לכ,וילוש אל שיגרה קיתעהש ירבד י"שר תמיתחב.ט"יררידהמה השקתנ הזב האר) וירבד ב,50 ו,33 יעה,(71 בתכו 24) : 'עה 38, ) 'יפ" הז אוה שוריפכ י"שר הלימ,הלימב ב"צו עודמ ובתכ םשב,ט"יר רפסבו הז ונאצמ ןכ המכ."םפ םלוא ןייעמה -םימוליצבהמגודל סיפדהש ל"ומה ךותמ -בתכדי שארב רפסה " ) ; 13 עגונ תורישי (ונניינעל הארי ןיא בותכ ט"יר אלא ר י ב.ן תומוקמב םידחא אל ויה ירבד י"שר ונינפ חסונב,ירוקמה אלא ופרוצ המש ךותמ ישודיח,ן"בירה יפכ עריאש אל םעפ אלו םייתש תותכסמב,תובר ן"בירה ףיסוה" םירבד ישוריפל י"שר היגהו. 15 "םתוא ףאו א יתקדב ףוגב בתכ,דיה דבלמ םימוליצה םינותנה ישארב,םרכה הארנ יל יאדו ץא "ט"יר" רכזנ םושב םוקמ,רפסב לכהו אוה ןמ.ן"בירה,שי,כ"א קוחמל תא ומש תמישרמ הילגנא,רפסבש ויתחתו ונז םיעטקל םיבורמ םיפסונ מ ן"בירה םגו) רתיל,(תותכסמה רבד ותובישחש תודלותל ישוריפ י"שר הניא.הנטק תקידב ויתורוקמ םיללוכה ונרבחמ הארמ םתצק ינב תיצחמה הנושארה האמה 13 -ה,םה םהמו ךומס.התיצחמל וניאר רבחמה איבמ תטישמ ויבא םיצבקמו םירחא רשא ושמתשה רבכ םמצעב םתואב תורוקמ ינב עצמא האמה, 13 -ה כ"עו שי עובקל תא ןמז ונרבחמ אל ינפברהןורחאה האמה, 13 -ה רבתסמו רחואמ טעמ,הזל ךומסו רתוי ףוסל.האמה םאו ןכא יח תפרצב יפכ םידיעמש היה (ריעצה)ונמז-ןב וניבר.ץרפ,םלוא יפכ הארנש רוריבב לכ ויתורוקמ,ןלהל הטונ ונתעד ורחאל טעמ,רתוי דע ךומס שיל ינשה האמה, 14 -ה תאזוללגב םילוקיש םיינוציח ושרפתיש ולהל.16 וי,האר,דברוא,ת"העב, יפלו.חתפמה,דברוא,ת"העב הארו התע םישודיחה םישוריפהו תומביל,ןישודיקלו תיבמ ושרדמ,י''שר רשא ל"וה.א,רפפוק,םיורי.ז"ת םוקמב דחא רפסב,םיחספ) (54 :רמאנ הכ" ביטיי יל ידש הכו רמאי ילוטלטל,יד L j

9 די-בתכ אמרפ 933 תופסות") ("הילגנא וכרעו ותביבסמ דחאכ הבורקה ויתורוקממ רבחמה םירכזנ :רפסב ויבא 'ר וסיג,,ןרהא רכזנש המכ ורפסש םפ ףוגב בותכה רפסה שמיש ונרבחמל,ויתונוילגבו :"וידבח"ו 'ר" קחצי "יריבח,םיחספ) ;39,הדנ,(102 ירבח" 'ר "םהרבא,ןיטיג) (39 ירבח"ו 'ר "לארשי,םש) (67 ןיאו לכב הז ידכ,ונעישוהל דבלמ המ רבדהש דיעמ יווה הבישי דומילו,"אתווצב דועו רבדנ הזב.ןלהל בושח ףיסוהל רשקהב הז 'ר" ןרהא ךוטפמהתרוגמ רכזנה המכ,םפ רומאהו תויהל וסיג רבחמה י"ע ךברוא ורמאמב ),11 (דועו אוה הידב התעשל וניאו אלא.סומלוק-תטילפ םכח םשב הז וניא רכזנ םושב םוקמ,רפסב אוהו ףוריצ ןואגה" "אנוטהרונמ רכזנה רפסב ינפב ומצע,םיחספ) ;95,ןישודיק,117 (130 'ד"ו "ןרהא רכזנה ינפב.ומצע ךברוא,רעיש ךמס תודועת תורזמה תא רטסיגמ" "ןרהא ריעב,ןוטפמהתדונ תוהזל תא ינש,םישיאה ךא בתכ :ומצעב היהת" תאז הרעשה אמב םא הארנ םלוכב שיא,דחא אוהו ןואגה 'רןרהא,(םש)"ןוטפמהתרונמםלואךשמהברמאמהתשמשמ הרעשהה,םש)תואדווב.(53,ןכא עדונ ונל תמאב םכח מ,ןוטפמהתרוג אוהו 'ר קחצי ר"ב.ץרפ םכח הז רכזנ ומשב ונרפסב,מ"ב) (145 רפסבו ץע" "םייח 'רל בקעי ר"בהדוהי ןודנולמ תוהזל יאדווב 'ר) אקווד יתפרצ,טרפב ותוא.היה םע,ב"ח ןואגה (ג"ר,18 ינומלאה דעו א,אנוטהרונמ אצמית 'ר וליאו הרבס,ןרהא הבוט וסיג,רתוי שי,רבחמה הראשנו תייעב,רבחמה,ותחפשמ ויריבח,ותביבסו.התומיתסב * * * יפכ בר ףא וכופיה,רתא רודיס יתרמאש לכמ דומילה טטיצ :ןונגסב ביתומדמ 'שקמ המ רומגה תוב רמוחה 'טול,ליעל עודיש ארמגמ,השרדמ בר יפוא,היגוסב אשונ הנוכמו,תינוציח בצמה רוריבבו וקלח ונלצא י"פעו תורפסב,ינכט-ינטשפ תויעבל םהיתודמע יאמצעה בור םשב םג רפסה."תופסות" אל.תופסותה ןניינעו המידק ךותמ יפוא ללכ-ךרדב שארב התוא טעמכ-ידעלבה רוחיאו םהיתורבסו ךרדב ןשקמה דחוימ,ונימב הנושארבו תכסמ תוישוקה םירוריבב ןועיטה ןצרתהו,המצע רפסב קוחרה ןיא מ"יו..."...ןכ...דיעמש דועו ןשקמהד יאמ ימשמ אק היה רובשל...עדוי...ינשמ ירבד לבא אלהו ץרתמה...רובס השקמה םייקלו עדי המכו תאז 'וגמיג...אכריפה וניאו המ םיעגונה,איגוסה קמועו ןניה...שי רבשמ ותעדו קחרמ רפסב אוהש ךרדל רדל,םתנווכ דועו וירבד "ןשקמ יוכו,םיחספ).(47 ללכ-דודב ןיא רפסה ררועמ תולאש הכלה וא ארבס טרפםיקלחלםיבואשה,ובש רקיעבו םתוא םיקלחםיבואשה תופסותמ יתאצמךורעב תביתכמ 'ר בקעי םיזמרמ םירבדה שוריגל הילגנא 1296, רתוי הנווכה שוריגל תפרצ.1306 םג "ירבח" םתס רכזנ המכ.םפ האר,ךברוא,ת"העב.403/4."...ןוצילאמתעדלךברוא,ורמאמ) (12 ךכו הארנ יל םלוא יפל ונתנקסמ ןאכ רשפא [97]

10 .יעמש-את ספלא ם"ר ט"ירב בור) תותכסמ תוכרב.(םיחספו ירוביד" "ליחתמה םיסחייתמ ךא קרו,ארמגל רקיעב ךרד ישוריפ אוהש י"שר ואשונ ירקיעה רפסה םלועלו אל,תופסותל ףא םהש םירכזנ,וב ומכ וניארש.ליעל י"שר,אוה,רומאכ ואשונ ירקיעה רפסהךרדו ונוביל איה.אישוקה בר דאמל רפסמ תוישוקה,רפסב ןהו ןה בור.ורמוח קלחל רכינ ןמ תוישוקה םיאבומ,םיצורית ךא ןתיצחמכ תורתונ,אישוקב אלו םושמ ןיאש אצמנב ץורת קיפסמ,ןהל אלא םושמ טקלמהש אל היה ןיינועמ,ץוריתב עטיקו תא וירבד דימ רחאל.אישוקה ךכ השע תוישוקב ןאיבהש תורוקממ םיינוציח ךכו השע ויתוישוקב,ו רבכו קיצרידהמה םפ תובר וגהנמל רזומה טקלמה םייסל ישארב תובית "כ"ע" לכב םעפ ההש אישוק אלו תחנ.אצוריתל האר המ בתכש ואובמב תכסמל,הדיג המכ םפ הנפיה תא ןייעמה תורוקמל םייוצמ ן"ביר) (תופסותו ורמואב 5. :םתסב השקהו" ן"ביר הברה תוישוק הזבהכלהה אלו היה יאנפ "םבתוכל,םיחספ) ",(13 :וא שי" הברה תוישוק 'ופסותמ,םש) (27 אלו.שרפ תוישוקה ןה תוניינעמה ותוא,רקיעב ןהילאו אוה הנפמ רפסב הצובקמ,י"שדו םלוא וא) (תוצובק תא.ןייעמה ךרדב ללכ תבכרמ תדיחי שוריפה אישוק ץוריתו...'ק") ("ל"יו ןושל 'מג.ד ןנשי שוריפ-תודיחי ןהבש יתש תומוק אישוק,ץוריתו וז יבג.וז הרזומ,רתויב,ונמעטל איה וכרד רבחמה עיצהל תא ירבד י"שר ןושלב אישוק,ץוריתו רמולכ י"שר רמא תאוירבד,אתוחינבךרדכשרפמה,תוטישפב ךא סומינונאה ונ שקבמ ףושחל המ היה השק י"שדל דצו בשיי תא ישוקה ללכב.וירבד,וא רתוי :ןוכנ המ ששח י"שר היהי השק,דמולל דצו עייס ודיב תאצל ותואמ.ישוק אבורב אבורד םירקמה ירבד י"שר םינבומ םיטושפו לכל ןייעמ,ליגר ויצמאמו רבחמה םניה ךא רתומל םניאו םימרותךבד.19 ןיא םוש רוביח אלו הקיז תיתורפס תילאמינימ ןיב יעטק,שוריפה םלועלו אל אצמת,תוכמתסה וא,תועייתסה תיניינע וא,תילאמרופ רבד רמאנש םדוק ןכל וא דיתעש רמאיהל.כ"חא השק תוארל רפסב ןיעמ הז.תופסות "תופסות"ה,םינושארה ולאכ ן"ביר ו,ם"בשר םידומצ ויה ףא םה רתויב,י"שרל םימצמוצמו רתויב םפקיהב.םתנוכתמו רבד הז ןתינ םו תוארל הפי-הפי ךותמ ינש דיה-יבתכ סיפדהש הנורחאל.א רפפוק ל"נהו) יעהב (15 םניינעשו שרוד הריקח הבחרנ.תדחוימו,םלוא אל הלאכ,הארוהמגודל,אמב ןיטיג,ב"י,ב"ע י"שר ה"ד (ותבש).אטישפוברלד",אוה אלא ןאמל,יוהיל ירה השעמ וידי,וברל יאוןניעומשאל ם"עא וניאש,ונזארמימלו לוכידברה רכו רמול)דבעלהשע יניאו (ךנז אמינ ותואדבעה ןוזינ ןמהקדצה ותו."אל וליאוונרבחמ בתכ :ךכ ותבש"אטישפ אוהש.וברל 'קהו י"שר יאמ יעב ותבש,אטישפרמולכהברדאשודיחלודג אתא 'שאלג"עאד וניאד ןתונ ול ויתונוזמ ותבש,וברלוהמדאמיתד ןו וניאד ןתונ ול ויתונוזמתבשהש,דבעל [ץרתמו] יאד תרמאאלד אתאןגיעומשא אלא ותבש וברל אלהוה היל ינתימל אלאעטוקהודבעל ןוזינ ןמ.הקדצה זאו יתייה עדויתבשהש."וברלוא הז ףדל,יג א"ע,םש ה"ד אדח תלתמ זייג ) :(4 השקהו" י"שר ןו אלד וכירצא ןנבר 'טול ינפב בתכנ המשל אמליד ותא זגימל ףא נ"ב] [נ"בו אמליד ותא,זגימל אלב,המשל אל רמאי אלא ינפב נ אכיאד 'ב תובית יתאו זגימל,אדח 'ריתו אהל אל ןנישייח ינשד תוידע ןה דמליו ריפש אלד יתא."זגימל י"שרבו,ונינפל ה"ד אל :זייג והימו" נ"פב ינפבו םתחנ,והוכרצא הביתכד ןניעב,המשל ןוו לכד אדח אתלימ יפאב השפנ,איה אל."זייג [98]

11 די-בתכ אמרפ 933 תופסות") ("הילגנא וכרעו םה םג תופסותה יפכ ונ וחתפתנש םירוזפ יתבב אל םשרדמ טעמ הז האר).א.א,ךברוא יב,תופסותה תוישוק ת"ר.י"רו םיצוריתו םא ףאו ירבדו םנמא מ"ומ תמא חסונב רבדה ינכט,( ירהאל היה הז רקיע,םתלועפ אלא ןוג ינשמ ילושודבלב תכסמב םתריצי תינויעהםידמימה-תבחר ;םיקפואהו וליאו ונינפל ןיא רפסב רבד טרפ ןונגסל.הז םג םתרותמ יב תופסותה םיילגנאה תטישמו ארוויא ראב ונרבחמ אקווד תא םיעטקה יב יפואה שביה,ימוקמהו דבלמו תרות ם'יר ט"ירב הנממש אל לוכי היה,רוחבל הארנכ ןמ םיעטקה םייוצמה התע ונידיב םיעיפומ לכ הילגנא תטישו ארוויא קר גוצייב,הזכש בורקה חורל.טקלמהרבכו יתנייצליעל תופסותה "ונ"ןישודיקל ףא ןה הטיש תוטיש"מ "ארוויא,םה כ"פעאו ןיא םהב רבד הממ קיתעהש ונרבחמ םשב תטיש.ארוויא טעמ םיעטקה "םיינדמל"ה םייוצמה 'םמב ןיטיג ילב ט"ירב,ואב יפכ ונבתכש.המל ןויצ,םרוקמ ףא םה תטישמ ם"ר םג ובצמ יתורפסה רפסה דורי,רתויב ןיאו וב טעמכ טפשמ דחא ןתינש וניבהל.ותניתנכםירידהמה וחרט,תובר םהיתורעהב תיתחתבש,ןוילגה ןקתל תא,חסונה לכ דעצ,שו ךא ושיגדה ןיא תורשפא תולתל תא רלוקה תכאלמב קיתעמה,ודבל,ןכא יפל" וננונגס ונא יפלו ונכרד ונא רבדל בותכלו ןושלב ונשדק המדנ תועטכ וא ששחכ [ךא] וניבר,רבחמה היהש מ,הילגנא היה ול,דחוימ םגו רדס םילמה טפשמה הנוש היה ולצא רשאמ ןונגס ןושלו ילוא)ונלצא י"ע תעפשה תופשה תויזעולה רשאורביד םהב (םוי-טוי ןכלודמולה ךירצקדקדל הברה "וירבדב ואובמ).א רפוס 'סמל,ןירדהנס,7.(דועו שיגרה רידהמה רבודמ ןאכ ןונגסב,ישיא ךא אל ליעוה ותנעטב קר ונל המדנ ןונגסה.גליעכ היעבה הניא תררועתמ ךותמ תאוושה םירבדה ןונגסל ונרובד,ונא אלא ךותמ םתאוושה ןונגיסל םרוביד וניתובר יב תופסותה םמצע ןונגסלו הברה,רפסב םידיעמו האמכ םידע םא םירצ ם"ר,ט"ירב וירבדש םיאבומ ונא ללכ תודעל ןוגכב הז זעלה ילגנאה אל םרג םושל שוביש וא ןושל-תוגליע םרובידב י-&עה ףטושה -יבתופסותה יבשוי.הילגנא,אברדא רבחמה-טקלמה,ןשד א היה מ,הילגנא אלא יתפרצ הארנכו ןב תישאר האמה, 14 -ה אוה ודבל הז ונושהדיבכ וני לכ.ךכ תמאבו קדוצ רפוס וירבדב ןיא הלא םתס,"םישוביש" אלא ךכ ואצי,םירבדה בורל דבלמ) םירקמ,(הקתעה-תואיגש יפמ,םרמוא איהו איה ןושללופלפה,רתיהש הטוקנ.ויפב,תמאבו אל קר ונונגס דבכ,ונינזאל אלא םג רדס תכירע םירבדה ורפסב אלפנ.ונתאמ העפות" "הרזומ רמוא רידהמה בתכב" די הז,איהםירבדהש אל ורדוס יפל רדס,ארמגה םפלו לכב קרפה ןיא רדס.הנשמל גלדמ אוה םיפד שרפמו םיניינע םירחואמ ארמגב בושו ץפוק ;תינרוחא ותוארבדה רזוח,הלילח כ"עו םיאב םירובידה.היבובריעב,ליגרכ וא,םיינש לבא שי,ופוסל רזוחו ושורפב םוקמל אציש הברהל.(תותכסמ -יארדס הז אל גרוח תרגסמהמ תמצמוצמה ףד תומוקמ ץפוקש תליחתמ קרפה,ותיעצמאל וא עצמאמ קרפה...םשמ העפות וז הכפה "...הרגישל תואובמב) שיו ריעהל םג המכ םייוטיב םיינייפוא םישמשמה ויקלחב םיירוקמה :רפסה םינשמ" םינשמ" '"יפה אלא") םא "שוריפה םינשמ 'יפה ומכ,םיחספ] 'יפש ",ןיטיג] 6]; 24]), "םוגמיג",ןיטיג),6,ןישודיק,83,(92 "הטיש",ןיטיג),97,(דועו "ירבע" =) ;טסכטה [99]

12 .יעמש-את /בס יגב ףוס : 20 7 יפלד" ירבעה דומלת אל ;"...אקלס,מ"ב : 107 'יפו" סרטנוקהלכירבעה ןמ ("רפסהךותמ]ץבוק.["ה"יול" רואת הזהמ תעדהשתודוקנ,תוניינעמ ןחותיפשעייסיונידיבעובקל רתיבתוריהבתא ותרגסמ,רפסהונמז.ומוקמו.אתודימצההקזחה לא י"שרתאטבתמה)הקתעהבתפטוש,וישוריפאלל לכתפסות,הרבסהבותכישבוירבדןונגסב אישוק,ץוריתולופלפבוארמגה ודוסי,(דבלבויפואימוקמהינכטהו,לופלפהוניאשקקזנםלועלתויגוסל,ץוחבמחונימהוינכטהוולמהתא,םירובידהלכהלאםינייפאמתופסות םירחואמ הטוסל ןייטשפא רחואמ ףא הרומתלו ישוקה ףיסוהל האמה וספדנש), 22 תוחנמ ידכ הפוקתל הארה לטנ,ברה םהל רוד,וז ה ףוג םע ו קלח ןכש עודמ,רבד ינש שומישה ש"רל דימלת העפותה תכסמה ונ שמתשמ וחרט דרטה תא ינכטה ןרעל,ץנאשמ ידימלתמ אוה םירבחמ רבכ היוצמ,אנליווב חנומב ונינפל,(ד"מדת, 23 הרומתלו ךברואו ם"רהמ הלא,םירקוחה קיתעמו "תופסות" קיתעהל תורבסו רבדה םג ירדסב דומיל הרותה תובישיב תפרצ רעיש רקיעב רבכו.גרובגטורמ גוסמ תונוש ועבק םוקמ-הארמכ תופסות י"שרמ תכירעב ץבוקה ורמאנ םינוכמה תוסחוימה ם ונ רחואמ םירוביד הזב.2* תא יתרגיש תופסותה.הז רחואמ םימי יתעדל ץנאש א"בשרל.ןדוחיא,טושפו ןרעל טעמב ילבמ רושק (?)זנכשאו.זא ןמ האמה 15 -ה עודי וגל בטיה וגהנ קלחל תא דומילה ימשרה הבישיב ינשל םיקלח :םידרפנ דומיל ארמג םע שוריפ י"שר,דוחל דומילו "תופסות",דוחל ינשב םירועיש.םינוש ןמ תורוקמה םיעגונה האמל 15 -ה קיתעא ןאכ דחא,דבלב ת"וש תמורת" "ןשדה 'רל לארשי ןיילרסיא םיקספ) םיבתכו :(ז"לר המ" תבתכש הזיאמ םעטםזיליגר םלועה רמול הז ובר הז ליבשב דמ ונממ ןמז דחא תופסות וא האמה האמה םינש.י.א.נ 15 -ה, 14 -ה םדוק ונניינעמ,25 תאזו ןמזל ךותמ 'ר ;הז ןתינו ץבוקה תוארהל ימינונאה הקולח יקוח" וז המייקתנ "הרותה,26 הרקיעב רמואה רבכ."...'יפ ןיא :ופוסב תישארב םגו".שווסמרבאשידקהרמאמ רצקויתורוקלםייתורפסהםינושארה חנומה,הזההארהו אוהעיפומ רבכ רפסב "םיארי"רבחתנש,תפרצבתישארבהאמה, 13 -ה י''ע א"ר.ץיממ הארורמאמ,"ירבע" וננושל"ב,"םעלרוזחמ,ה"כ סרטנוק,יא ירשת,ד"ת שי ףיסוהל וירבד ותואב ןמז ךרעל אצמנ יוטיבה םג ;זנכשאב האר רפס,םידיסח תרודהמ,ג"קמ 'יס,כ"תת,208 והאצמתו םש המל רתוי האממ,ץיברת),ןייטשפא,(ב"י תופסות.א"שת רוזחמ ותעד,ירטיו תויזנכשא.י,'א תויקלטיאו ץישפיל 320..תומודק ואובמב :חפסנ תרודהמל תופסות תופסות" תכסמ הטוס,(ח"כשת) תופסות ץנאש הטוסל ןה תופסות,ארוויא הניא 'י האר ומוכיס,ץישפיל ירדהנס,הלודג 'ו,ד"ת ךברוא,ךברוא ורפסב,ת"העב יב ,תופסותה 520 :רמוא ןכתיי" רוסחמהש ןיעמ."ולא אוהו רבדה בורקה רתויב לכמ המ רמאנש הזב דע.הכ האר ךכ הבחרהב לצא.מ,ראיורב ןורכזה ספדנ קלח,ןאורב קרפ) ברל המכ,'א,(ו,תופסותה,ו"ת.י.י.םפ.ז"ט תמתמ רפסכ,(גרבנייו ינא,ןותנ קיתעמ הנורחאל ןיטולחל דרפנבו ךותמ ספדנ ןמ ותעד תיי.ו"מר ב"מר תורוקמ" ץבוקה טסכטה שוריפמ.י"שר [100] לופלפה ךותב,בלוג תודלותל,ונינפ ורפס חינמה םיקוליחהו ךוניחה תא סחייתמה.נ ןמז םירפסב תובישיב "לארשיב,בלוג רבכ ורוביח ץנאש םרג "ארוויא.הנוכנ זנכשא תודלות ימיל דומילל הטוסל תוקתעהל.ש רפס),ףסא םידוהיה ם"בשרה עובק

13 די-בתכ אמרפ 933 תופסות") ("הילגנא וכרעו ישאר רדס ויהי דמלל תא דומיל תובישיה םישדק םיעובק ארמג תש 'בל תופסותה ונתי שרדמל שורפו םירדסה.םינש דרפנ י"שר רועיש לכהו."תופסותה םיטרופמה דומילמ,םדומלתל <טשפ=) דומלתמ ךות י"שר :רמולכ ןיבו 6 רדס,ארמג ולא לכ,םינשה תותל דעומ ןיב 'ב ויהי םירומה םיעובקה םייתנש ינפב,ןמצע,םינש רדס םיעובק,הבישיב דמלל לכל 6 ןיקיזנ שרדמל ןיב,תופסות.רדס,םינש אצמנ דע ולא 'בל םיבייח טשפה כ"א םות,םינש ןיב םיעובקה םייסל היהש תש.םירדסה בתכ דיה םודקה רתויב יקוח" "הרותה אוה תנשמ /1309,ט"ס שו םינש רחאל שורגה,תפרצמ שיו חינהל רפסה ףקשמ הדוקנב תידדצ וז תא בצמםידומילה זאד םדוקו.ןכל ךשמב האמה 14 -ה הדדחתנהדרפה וז,רתוי ועבקנו הל "םינמז" םידרפנ 'ר ת"וש ם"רהמ,ץנימ 'יס ט"יק התישארבו התיההקולחה תותכל.דבלב הקולח וז איה,הבייחש,יתעדל תא םרוביח "תופסות" גוסמ הנוש,ל"נכ םניינעש י"שרב טשפבו ארמגה המוקמב.דבלב,ןכאו ירפס תופסות םירחואמה ונינמש,ליעל רפסו י"כאמראפ ןנד םג,אוה םתרטמ התיה שמשל רזע-ירפסדומילל ארמגה,"טשפ"ב רקיעב למס,י"שריפ םהו םיקיפסמ לכל רצ דומילה,הזה ךא ול.דבלב,תותב וא,"ןמז"ב םהבש ודמל, אל וקקזנ ללכ םירפסל,ולא ךא רועישל "טשפה" ומיאתה,אילפהל שיו רעשל ךכל ורצונ.הליחתכלמ.ב התמ הריתיה אישוקה.ץוריתה וניאר ונרבחמ,קפתסמ הברה,דאמ עוטיקב תואבהה רחאל,אישוקה תויוצמו ולצא תואמ,תוישוק תובבוגמ וז דצל וז וזו בג,וז םפ תובר אלב םוש ץורית.ןהיניב םג תאירבד י"שר גיצמ,רבחמה,ללכ-דרדב אישוקכ,ץוריתכו םגו ויתוינפה אוהש הנפמ תא ןייעמה םירפסל םירחא וידיבש,תונווכמ,רקיעב.תוישוקל הארנ יל םג הדוקנ וז ןתינ ןגעל תואיצמב המייקתנש תובישיב תפרצ האמב. 14 -ה קיתענו ןאכ עטק דחא ךותמ רפס תוחרא" "םיקידצ ימינונאה םגש ונמז וניא עודי,קוידב םלוא רורב רבחתנ האמב, 14 -ה הארנכ,העצמאב שוריגו תפרצ (1306) רכזנ וב ערואמכ ןמ בורקה-רבעה.תיסחי הלאו,וירבדותאחמב דגנכםילפלפמה ינב תובישי :ונמז ןנירמאו יפב רכושה תא,םיופה 'ר אריז םצ האמ אתינעתחכתשלד הינימאדומלת,האלבב רמאו ארקיוב,אבר כנ םדא הריבעב תחא בייחתנו התימ ידיב םימש המ השעי,היחיו םא היה ליגר אורקל ףד דחא ארקי 'ב,ןיפד וא תונשל קרפ םעפ תחא הנשי,םיפ וא דומלל קרפ דחא דמלי 'ב,םיקרפ אמלא בור אסריג,רקיע םא היהלופלפה,רקיע קועצל םירהלו לוק יצח םוירובדב,דחא זא היה ול :רמול םא הליחתמ היה ליגר תושקהל אישוק תחא השקי 'ב."...תוישוק תעדל רבחמה ימינונאה,הזה רקיע ךרע אישוקה ךכב איהש הליבומ לא ןוביל,תמאה לא."ץוריתה" אל ןכ.דתיה תעד ללכ םידמולה,זא וארש הישוקב תא דוסי לופלפה ךרעכ ידומיל ומשל לכו הברמה תוישוקב ידה הז,חבושמ ו ךכ עירתה םתעדכו התיה םג תעד ישאר,תובישיה רבכודיעה הפי ברה ףסוי 'ז אגריוורפסב תיראש","ףסוי ביתנ,אישוקה ללכ /י : " ד רך ישאר תובישי תושעל השקמה,םכה תתל ולארבס,הנוכנלבאץרתמלםגהנמרמול לכ'החודההחוד 'שקב." רפס הז רבחתנדרפסבךומסעצמאלהאמה, 15 -ה ךארורב ןמםירבדה םמצע אל ושדחתנ.זאןוימדה ןיבשדרדדומילהתלפלופמהתובישיב זנכשאדרפסו תעב,איהה יתבתכירמאמב ל"נההרעהב.האבה תודואהיפוסוליפהתדמועהירוחאמ [101]

14 .יעמש-את ב תוחרא"."םיקידצ רתוי והשממ."הילגנא תוישוק-תריואמ וז הלוע ונינפל תופסות"ב.ג ןפואב יללכ רזמ רואיתה ונינפ תא הנומתה הלועה ןמ ןויעה,"שינרוג"הםירחואמה טעמ רתוי.ונתפוקתל יתוהב הנושארל תא תייעב שיגרוגה 2»ןוידל יתראת תופסות ולא :ךכ תקידב" רפסה ופוגל המ דחוימ ונימב,אוה ןה דצמ ןכותה ןהו דצמ,הטישה ןיאו ול חא עירו לכב תורפס תופסותה אלו) ראשב לכ ירפס.(םינושארה רפס בר תומכ הז ןיא וב וליפא האבומ תחא,ארמגמ וא רוקממ רחא,והשלכ ץוחמש תכסמל,תומבי בורלו ףא אל ץוחמ תולובגל איגוסה המצע אוהש קוסע.הב רתי :ןכ ןיא לכב דפסהוליפאשודיח ןידדחא אלו הכלה--מ"ומ ןבומבלבוקמה :הלמה ןיא ןויד תרבסבהכלהה הטכו אלו ןויע קמועב,ןידה ןיאו ךירצ רמול ןיאש לכ ןויסנ יקוסאל" אתתעמש אבילא."אתכלהד םילמב :תורחא ןיא וב רבד לכמ המ הווהמש תא תיצמת שרושו תורפס תופסותה,הלוכ תורפסוםינושארה.ללכב ךשאמ תמגמ רפסה תוצמל תא ירוחאמ" "םיעלקה :תויגוסה המ.דחיה תעד ןשקמה רואל וצורת,ןצרתה המו.דתיה ותעד ותעד.ןשקמה תוקיסעמ ותוא דחוימב תולאש 'א הלאשל 'ב דועבהרואכ היה ךירצ גוהנל רבדה,הזה ירה וניש ןיבהל עודמ.איגוס שממ ןפואב הז ןד רפסה םג ירבדב ןיא אוה ןצרתהרחאל ונזש תדרל ףוסל :ןוגכ עודמ םידקה ןשקמה הלאש ךפיהל רחאלו ונוניבהש תא תביס גהונ ךכ,םתיישוקל איהש תיארנ,תרתוימ,הרואכל הכרצל התוא םפ תיישוקש תופסותה המצע ןיא הל,םוקמ םג הכשמהב התוא :תופסותה עודמ ומידקה החנה תמייוסמ ;אישוק דצלו :ינש םושמ ותואבש ב ךלהמ איגוסה ויש םישקמ תופסותה,ןתינ תעדל,שינרוגה סהל הנווכ תרחא תעדב אנתה וא ;ארומאה המודכו תולאשב ולא.ןהיתובוכרתבו תטלוב היטנ תיטקלאיד תינוציק תוצמל דע לובג רשפאה תא יחצנה-רעפה ןיבש תודמע ןשקמה,ןצרתהו ןיבש הוה"ה "אנימא,אנקסמהו ןיבשו תקולחמ-יב לכב.םוקמ,הכלהל ןיא ףוס ךרדל תשקבמה ררבל עודמ אל רובסי ינולפ,ינומלאכ והשמו ישממ דואמ ךובממ הז ףקתשמ ןיב יפד תופסות"."שינרוג היטנההיגולודותמל תרכינ םג איה,בטיה תריחבב תויגוסה תונודינה :רפסב ולאכ תוקסועה תלאשב רדסה ימינפה תוכלהה,הנשמב וא תושרדב םיקוספה,ןהינימל תויגוסו ןדוסיש."אתמיקוא"ב שינרוגה םיאיצממ תותמיקוא ינימו תואיצמ םישדח,בורל םיסנמו ןיבהל תדמע ישאר" "תובישיה,שי,ןבומכךיראהל,הברה קרוריעא םג יבתופסותה ויה,םיהדזמ ילב,קפס םאהקלהןושארה,הדמעה אלא ויהשםיגייתסמתופירחב הקלחמ!ינשההכופיה הדמעה וזה אטבתמ :הרימאב םתס" ןשקמ םע,"ץראה איהשתרחואמ,הברה,הארנכהדמעל.הנושארהורפסב.י,ןוזדיוד רצוא"םימה,"םימגתפהו,םיורי,ז"ישת רסמנרוקמכםגתפל :הז ת"זש"תוח,"ריאי,דר.'בןיינעמ ןייצל תוהגה"ב "ץ"בעיה וספדנש ביבס אובמ" "דומלתה ףוסבש תכסמ,תוכרב אנליו,ךליאו בותכ :ךכםיזנכשאהו" םישוערפיהבםירמואו םתס ןשקמ,ה"ע ל"רו םאש היה עדוי אל היה,השקמןווכמהו הזבהשועש ומצע וניאכ עדוי ידכדומעל."...תמאה וזויאדווב תדמעםיזנכשאה ןמהאמה 1 ד-ה.ךליאו.י,עמש-את תופסות","שינרוג ןתוהמ ןסחיו לא תוטיש "לופלפ"ה "םיקולח"הו,יניס),(ח"ס,ח"ת.א"סק ג"נק [102]

15 די-בתכ אמרפ 933 תופסות") ("הילגנא וכרעו ריבסהלו םיקדובו תותמיקוא יפוא דכ ןייעמה תכש השק תאוושהמ "הילגנא "הילגנא ץוריתה חנומה תורפסב רשא ותוא דחוימ. 2 יי עודמ אל תויורשפא.תושדוחמ ילאמרופ-ינכט רפסה תליחתב :דומילה םירואיתה תופסות"ו טעומ לפונ ידוסיה תינברה דואמ ודה תונוש רפסה,דבלב,דומילה,ןיידע ךרעמ דומילל :עודיבש הארי "םינשמ" חנומכ,"שינרוג ןכש,תיסחי,אישוקה,ארמגה דסוימ ילב אלל ארגא' ןייעמה ךא ןייוצש ינכט וא תויצניבמוק ולוכ לוצינ ץמאמה המכ המכ טוטיחה חונימהו ליעל הצחמל לגדה,תופסותה והשלכ אתעמשד ןמ,בר תוקדקודמ לופליפה,קיפסמ ילאוטקלטניאה ןוימדה םע רחא ינכטה ךותמ ךותב,תאז תא ו ןיב תודוסי ןויעהו הכלהה תועד,קוליחה וב עקושמה תמרב)'ארבס,ף שי תאוושה ןיידע " תכרעמ ןיב דירפמה םייפוא תועד.וביאב,"הילגנא,לופלפה ןויגהה אוה.םהיניב אוה ןתואב תונוש ןאכש וב."('ב ןשקמה ב"פעא עיפומה אוה םה,תותמיקוא ןיבל.ארבסהו חרוטל ללושמ תופסות" תופסות"ב ןתוא םיאשונ בר,ןצרתהו יואר ןאכ ומצעב ןייצל ךותמ רקיעמ ךדע הנושארל חנומה תאו) רתתסמה (וירוחאמ םיפקות יביוא לופלפה האמב 15 -ה ךותמ טהל :םוכיסלו י"כ אמראפ,933 ספדנה םשב תופסות","הילגנא בור,ויקלח םיירוקמהםיבואשהו תורוקממ,םימדוק וניה רוביח יתפרצ ןב תישאר האמה, 14 -ה שדקומה ןובילל טשפ ארמגה יפ שוריפ,י"שרדומיל-ךרדב,תינכט-"תימוקמ" הקינכטבו.תוישוק אוה הווהמ,ותומיב הילוח הדבכנךרדב תוחתפתה ירדס דומיל הרותה תובישיב תפרצ זנכשאו ןמל תטיש תופסותה תיסאלקה דעו ךרדל "שינרוג"ה ובש שי תוארל תא קרפ םויסההעפשהל תיזכרמההרישיהו פמ תופסותה ינכת דומילה תובישיב ;תויזנכשאה ויתורוקמ םיצוענ הפי רבעב,יסאלקה ךא ופונ הטונ ירמגלןוולתוחתפתהה.דיתעב האר :ירמאמ תועידי תופסונ תופסות שינרוג ןניינעו,רפס-י),('ב,זז"ת , [103]

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 2 Foundation Sources:

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם ל (תהילים קי א ב ) ספר דרושים נחמדיס על התורה ומגילות ונ ך מהגאון המהר ס טיף ז צרק ל עם הערות

קרא עוד

בקעי אליקסוב ןיא ץלטגמ רוטיא הליחתכל זביק ץב.א תורוקמ ןידה.1 תויגוס ארמגה.א ןיא!ילטבמ רוסיא הליחתכל.ב רבע ולטיבו.2 תוסד םינושאר.ב רוסיא לוטיבה - אתייר

בקעי אליקסוב ןיא ץלטגמ רוטיא הליחתכל זביק ץב.א תורוקמ ןידה.1 תויגוס ארמגה.א ןיא!ילטבמ רוסיא הליחתכל.ב רבע ולטיבו.2 תוסד םינושאר.ב רוסיא לוטיבה - אתייר בקעי יקס ץלטגמ רוטיא זביקץב תורוקמ ה.1 תויגוס ארמגה!ילטבמ רבע טיבו.2 תוסד םינושאר ה אתיירד.1 אתיירדמ.2 מ םוכיס הכלהו השסמל ארבס ב.ג ב סהימ הריתס ב.ד בוי הריתסה ;א ב רוקמ םהימ ךלהמ היגוסה תועד םינושארה

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === 2 26 53 70 87 92 114 120 124 137 142 144 159 572,070,480 32,423,611 31,291,152 167,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים דרורי, רינה 1991. "ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי הבינים". פעמים רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 46 47, עמ' 9 28. ןיעה ןמ יומסה רשקהה םייניבה ימיב יתוברת תלת שגפמ לש םייתורפס

קרא עוד

קפיצים

קפיצים קפיצים ק פ י צ י ם Springs קפיצים הם חלקים גמישים העשויים חומרים בעלי מודול אלסטיות גבוה, בדרך כלל, אשר עקב הפעלת כוחות חיצוניים )או מומנטים חיצוניים( מקבלים עיוויים גמישים גדולים, מסוגלים לצבור אנרגיה

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיה"ק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובב"א

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיהק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובבא בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדם וח שנת ע"ק ירוים חמשת פים שבע מאות תב"א העולם לבךיאת ושם 4 תי י ריבד תרביחה םימיאתמ ריבלד ינביר ץפחה,םייח

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

" שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז

 שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמה 24( באוקטובר באב ט ז " שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למע קהילות ישר במזרח כמשת /מובמרמילררר במות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט בחשוו תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז תרמ "ה 1885 ביולי ) 1784 קחרממ האמ םדהאמ םוניש קחצי לצב השמ

קרא עוד

קרפ וושאר טסרת החיתפ קרפל וושאר קרפ הז קלוחמ השלשל : (א השעמ העיקתה היאנתו ; (ב וביט לש רפושה ויתונוכתו ; (ג תעשב העיקת םוריח. (א השעמ העיקתה :היאנתו

קרפ וושאר טסרת החיתפ קרפל וושאר קרפ הז קלוחמ השלשל : (א השעמ העיקתה היאנתו ; (ב וביט לש רפושה ויתונוכתו ; (ג תעשב העיקת םוריח. (א השעמ העיקתה :היאנתו קרפ וו טסרת החיתפ קרפל וו קרפ קלוחמ ה (א מ העיקתה היאנתו (ב יט ויתונוכתו (ג תעשב העיקת םוריח (א מ העיקתה היאנתו קרפה חתופ תעצהב ה עומ תרדגהו יאמ ןימ ןכיהו םיעקות דבלב ןכיהו תורצוצחב רחא ןד םיב םינוש םילחה

קרא עוד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד ספר נכב יצ מבדי[ עם פירוש הגיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם בר כין יוסף בכה ר דוד קסח יוצ ור פעם רשונה על ידי הועד להוצת ספרי רס ג בשתוף עם קרן יהודה ליב פשטיין שתו חנה ממחה כויות בל

קרא עוד

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E המניעים והמקורות להתפתחות משנתו הסביבתית של א.ד גורדון ומיקומה בקשת האתיקות הסביבתיות במאה התשע-עשרה וראת המאה העשרים עבודת גמר בהיסטוריה מגיש: ערן שוורצפוקס, 315368977 מנחה: ד"ר עשה אבלמן, 038348710 יבת

קרא עוד

לכבוד מרחייםביבס מש"מ יו"ר 14 מרץ, 2017 "זאדר,תשע"ז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהח"מפוניםאליךעל

לכבוד מרחייםביבס משמ יור 14 מרץ, 2017 זאדר,תשעז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהחמפוניםאליךעל לכבוד מרחייםביבס מש"מ יו"ר 14 מרץ, 2017 "זאדר,תשע"ז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהח"מפוניםאליךעלמנתלרתוםאותךלסייעלנולקדםבאופןמשמעותיאת מצבןהכלכלישלהרשויותשבנדון.

קרא עוד

ק. ש! בעלי מקצועות חופשיים משכילים בערי ארץ- ישראל בתקופה הביזאנטית יד ימך מאמר זה עניינו בעלי מקצועות חופשיים בארץ -ישראל. י מהם לרבים כפי משכילים, ב

ק. ש! בעלי מקצועות חופשיים משכילים בערי ארץ- ישראל בתקופה הביזאנטית יד ימך מאמר זה עניינו בעלי מקצועות חופשיים בארץ -ישראל. י מהם לרבים כפי משכילים, ב ק ש בעלי מקצועות חופים משכילים בערי ארץ- ישר בתקופה הביזאנטית יד ימך מאמר זה עניינו בעלי מקצועות חופים בארץ -ישר י מהם לרבים כפי משכילים בוד סופיסטיים ועורכי-דין בחברה הנוכרית שנראה השכלה של משותף רקע

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

"ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ

ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ ןטצ לע ג נש תמלע תמ) עס תנס ס (פח ת ם '11 e ז תש תגנ : IC ( נת ךתפש תגט תש םננא תקד ז ז דP ש) 'ח( ( נש תתכ ''IIנז תת ת ןנ 0 ע (ג חפש גפכ כ דח 'IIC פנ ת 'תnםש a (ד נ פש גJ ךמצע כ א נ ת נ א ןח ( 'ם חi ס

קרא עוד

איגרת חזון ותוכחה מאשככז במאה הי"ד ( לזיקתם של יהודי אשכנז אל ארץ-ישראל( אברהם גרוסמן ביותר דלות ידיעותינו היישוב של קשריו על היהודי היישוב עם באשכנז

איגרת חזון ותוכחה מאשככז במאה היד ( לזיקתם של יהודי אשכנז אל ארץ-ישראל( אברהם גרוסמן ביותר דלות ידיעותינו היישוב של קשריו על היהודי היישוב עם באשכנז רת חזון ותוכח משככז מ "ד לזקתם של וד שכנז רץ-שר רם רוסמן ותר דלות דעותנו שו של קשרו על וד שו עם שכנז וד רץ-שר מ "ד כמ חוקרם חפצו למ חלל רק ז על-ד קש עם תקופ שלפנו ועם זו שחרו מחר שמצנו עולם רם ופן חס מ

קרא עוד

22 מרץ 2016 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב סעיף 11 להלן דיווח לפ

22 מרץ 2016 יב אדר ב תשעו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשעב סעיף 11 להלן דיווח לפ מרץ 06 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: 060 דיווח לשנת 05 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב- 0 סעיף להלן דיווח לפי סעיף לתקנות המים ( מניעת זיהום מים( ( מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב-

קרא עוד

End of Life Issues Show# 36 September 19 th 2015 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קמו בענין סימני מיתה כ"ד מנ"א תש"ל. מע"כ ידידי הרב הגאון מהר"ר חיי

End of Life Issues Show# 36 September 19 th 2015 שות אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קמו בענין סימני מיתה כד מנא תשל. מעכ ידידי הרב הגאון מהרר חיי End of Life Issues Show# 36 September 19 th 2015 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קמו בענין סימני מיתה כ"ד מנ"א תש"ל. מע"כ ידידי הרב הגאון מהר"ר חיים דובער גולעווסקי שליט"א. מה שאומרים הרופאים שסימני

קרא עוד

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc דובכל לא"ר צ ר ס מ סב"כ ד"ה תירש שתע"א 3.10.10 9970547 ןימי ב תיב-לא דקפמ תבי ח סקפב: -02 תויו זב עו פל ילבמ א.נ., ןודנה: םילייח תל סנ ש ית ב וגהנתה - תוכוס גח ב עמ עוריא (י"י שת ד) ישר םשב, אר ןמקלדכ:

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

השמ ש ימלח ונילע חבשל תורפסב תילבקה התמורתו רקחמל ונילע חבשל איה חבש תליפת תמייסמה םויכ (טעמכ) תא לכ תחא שולשמ תוליפתה תומיב,לוחה תבשב דעומבו,דחאכ םימ

השמ ש ימלח ונילע חבשל תורפסב תילבקה התמורתו רקחמל ונילע חבשל איה חבש תליפת תמייסמה םויכ (טעמכ) תא לכ תחא שולשמ תוליפתה תומיב,לוחה תבשב דעומבו,דחאכ םימ ש ימלח איה תמייסמה םו (טעמכ) תחא שומ תוליפתה תומיב,לוחה תבשב ומבו,כ םימיבו םיארונ הלו ב.ףסומ רקיע התמגמ העמשמו אטבל תוכלמ ה םלועה ו,תושה ןודא,ה רצוי,תיב,יחצנו ו דוע 1.ודבלמ התכז םייונל,םיגילפמ ריש 2, םירישה

קרא עוד

 ג ד ז 120, גו' 34, טלא 2015 ח מח! י י הו ז ל: לה כאה א ט כ א מ ל ה א כ ל ה ז ג ז א ו ח ך ט ל מ ם ל מ ז ח ג א ז א ב א ל ה ה ב ט ל ל ך ז ה ב ז ט מ, ל מ ו מ ם ג ם א ל ז ה מ. למ גב וכל זא גגך גכלב // ה ם-ל

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

שם המספר תרגיל שלושה ושבעה, שבעים ושלושה עשים ושתיים, ראשון חמש, שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה, ארבעים וארבע שניים, שלושה, מ

שם המספר תרגיל שלושה ושבעה, שבעים ושלושה עשים ושתיים, ראשון חמש, שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה, ארבעים וארבע שניים, שלושה, מ שם המספר תרגיל 321 1. שלושה ושבעה שבעים ושלושה עשים ושתיים ראשון חמש שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה ארבעים וארבע.4.5 שניים שלושה מיליון מאתיים חמישה.6 אחת אלף שבע מאות וחמישים חמישה חדרים וחצי

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

דיק הציפוד ב ליוסף בן תנחום יהודית דישור " מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם " א. 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף בן תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא

דיק הציפוד ב ליוסף בן תנחום יהודית דישור מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם א. 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף בן תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא דיק הציפוד ב ליוסף ב תנחום יהודית דישור מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם א 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף ב תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא % 262 רך; אביו היה מדקדק ופרש חשוב 1 מלבד פרט זה החשוב מעט

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

Microsoft Word - Chacham_Tzvi_77[1].doc

Microsoft Word - Chacham_Tzvi_77[1].doc שו"ת חכם צבי סימן עז זה כתבתי שנית על ענין הנזכר אצבי"א סבור הייתי שלא יסתפק אדם אשר בשם חכם ונה בחיי כל בעל חי גשמי שהם תלויים ו ושבהעדרו יעדרו בעליו ע"כ באתי בקצרה בתשתי הראשונה ועתה רה אני שמקצת מחכמי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

Aperçu de la réception de la première Haskalah à la fin de l'époque des Lumières Juives / ראשי פרקים להתקבלותה של ההשכלה המוקדמת בשלהי תקופת ההשכלה

Aperçu de la réception de la première Haskalah à la fin de l'époque des Lumières Juives / ראשי פרקים להתקבלותה של ההשכלה המוקדמת בשלהי תקופת ההשכלה תמדקומה הלכשהה לש התולבקתהל םיקרפ ישאר הלכשהה תפוקת יהלשב תירבעה הלכשהה תורפיס תודלות רקחב םירגתאמהו םיניינעמה םיאשונה דחא תינמרגה הלכשהה לש 'התולבקתה' אוה - הכ דע ונודינ אלש - התוחתפתהו היסורל ןכו היצילגלו

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

י ק ר הי ה ה' "וד בר בי מי ם?!ובל ה ה ם א ד ר איו חזון נפר ץ" ו א בי חי ה לוי (שנדא פרקיםב-ז)/ ראשי פרלזים: ו.מבוא 2. משכן שילה המשכן 3. לקיחת הארון ו

י ק ר הי ה ה' וד בר בי מי ם?!ובל ה ה ם א ד ר איו חזון נפר ץ ו א בי חי ה לוי (שנדא פרקיםב-ז)/ ראשי פרלזים: ו.מבוא 2. משכן שילה המשכן 3. לקיחת הארון ו י ק ר הי ה ה' "וד בר בי מי ם?!ובל ה ה ם א ד ר איו חזון נפר ץ" ו א בי חי ה לוי (שנדא פרקיםב-ז)/ ראשי פרלזים: ו.מב 2. משכן שילה שכן 3. לקיחת הארון ו. מב חולל 4. בעניין שיבת הארון 5. מנפילה לישועה 6. סום

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ The Privilege against Self-Incrimination a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמה? Author(s): עמנואל גרוס and Emanuel Gross Source: Bar-Ilan

קרא עוד

דוד פלוסר - '... מרחם משחר לך טל ~לרסיף.' 39 בדפוסים עבריים רגילים אנו מוצאים אפילו כתוב : 'ילדתך' (בלי היו"ד השנייה), אך כתבי-יד משובחים גורסים כפי ש

דוד פלוסר - '... מרחם משחר לך טל ~לרסיף.' 39 בדפוסים עבריים רגילים אנו מוצאים אפילו כתוב : 'ילדתך' (בלי היוד השנייה), אך כתבי-יד משובחים גורסים כפי ש דוד פלוסר מרחם משחר לך טל ~לרסיף 39 בדפוסים עבריים רגילים אנו מוצאים אפילו כתוב ילדתך בלי היו"ד השנייה) אך כתבייד משובחים גורסים כפי שכתבנו ילדתיך ההיגוי והניקוד השגור בפינו כבר היה קיים בישר בימי היירונימוס

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

בס יעתא ד ש מיא קונטרס וא?תטוש תורת ~ a "ך בו יבואר על פי דעת תורתינו הקדושה, גודל מעלת עטיפת בגדי הראש אמ ו תינו ושיש הצניעות ויורד הלא וחופה וזקנותי

בס יעתא ד ש מיא קונטרס וא?תטוש תורת ~ a ך בו יבואר על פי דעת תורתינו הקדושה, גודל מעלת עטיפת בגדי הראש אמ ו תינו ושיש הצניעות ויורד הלא וחופה וזקנותי בס יע ד ש מיא קונטרס?תטוש תורת ~ a "ך בו יבר על פי ת תורתינו הקדושה, גודל מעלת עטת בגדי הראש אמ ו תינו ו הצניעות ויורד א וחופה וזקנותינו ה את בנות הרדיד הגוף ישר כדרך (ה"ש") שנהגו הצנועות כסה מדורי הצדקניות

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

- דר יזהר אופלטקה - שילוב טכנולוגיה בבית הספר

- דר יזהר אופלטקה - שילוב טכנולוגיה בבית הספר שילוב ט כנולוגי ה בב ית הספר שחיקה וה תחדשות של ה מורה לחץ, בת קופתנו עדיף על הקיים" "החדש האדרת ה שינויים והחידושים בחינוך שינויים מבניים שינויים ניהוליים שינויים ארגוניים שינויים טכנולוגיים שינויים פדגוגיים

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל צמיח ותגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית 1948 1882 בארץישר איתמר אבןזר משתתמים בדיון קולת ישר שביט יעקב לוין מיכ דיון תקיים בירושלים בבב בכסליו תשם 12 12 1979 חיתפירבד רשי תלוק תמוקת תידוי שדח רשי ץראכ

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד