TDM500IC

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "TDM500IC"

תמליל

1 מכלולי תקשורת TDM-500IN חייגן אוטומטי חכם TDM-500ICN חייגן אוטומטי סלולארי חכם הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד פתח תקווה (03) (03) טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2020 מהדורה 1.04

2 שים לב i אין להתקין את הציוד, להפעילו, או לבצע בו פעולות תחזוקה לפני קריאה מלאה של חוברת זו.

3 XXXX כל הזכויות שמורות לחברת טלפייר גלאי אש וגז בע"מ 2020 תוכן עניינים 1 מבוא... 1 סוגי חייגן... 1 תכונות חייגן... TDM-500IN/ICN התקנה SIM חיווט תכנות בחייגן... 2 כניסה ויציאה מתכנות חייגן... 2 הגדר חייגן לרכזת )תצורה, קונפיגורציה(... 3 הגדרות רשימות חיוג... 5 סוגי הודעות... 5 הקלטת, השמעת, או מחיקת הודעות... 6 החלפת סיסמה... 6 הודעות שגיאה... 6 השתקת זמזם תכנות באמצעות תוכנת מחשב... 8 התקנת התוכנה... 8 כניסה לתוכנה סיום ושמירה הגדר חייגן לרכזת )תצורה, קונפיגורציה( הודעה קולית מספרי טלפון הודעת טקסט... SMS 17 בדיקת החייגן שרטוטי חיבור חייגן לרכזות לרכזת ADR-7000 או SAVER-7000 במבנים ברמת סיכון... I 19 לרכזת ADR-7000 או SAVER-7000 במבנים ברמת סיכון... II 20 לרכזת GUARD-7 במבנים ברמת סיכון... I 20 לרכזת GUARD-7 במבנים ברמת סיכון... II 21 לרכזת ADR-3000 במבנים ברמתסיכון... I 21 לרכזת ADR-3000 במבנים ברמת סיכון... II 22 חיבור חיבור חיבור חיבור חיבור חיבור חיבור לרכזת TSA חיבור לרכזת,TSA-200,TSA-240,TSA-200XT או... TSA-240XT 23 חיבור לרכזת זרה I

4 XXXX כל הזכויות שמורות לחברת טלפייר גלאי אש וגז בע"מ 2020 נתונים טכניים תקינה II

5 מבוא החייגן האוטומטי מהדגמים TDM-500IN/ICN מתוצרת טלפייר משמשים במערכות גלוי אש וגז. לחיוג אוטומטי והשמעת הודעות קוליות באירועי אזעקה ותקלה לכוחות הכיבוי ובעלי עניין. 1 סוגי חייגן החייגן קיים בשתי תצורות: 24 Vdc תצורה סטנדרטית המשתמשת במתח TDM-500IN TDM-500ICN חייגן אוטומטי סלולארי לרשתות GSM ד, מי וע ל מקומו ת בהם אין טלפון ק וו י תכונות חייגן TDM-500IN/ICN ממשק משתמש: תכנות מספרי טלפון והקלטת הודעות על גבי המעגל ללא כלים נוספים. o הקלטה והשמעה באופן אוטומטי לשתי הודעות: o הודעה לאירוע המופעל ממבוא A; והודעה לאירוע המופעל ממבוא. B אבחנה בין שני אירועים בתכנות מספרי טלפון, בהודעות קוליות ובהודעות כטקסט. o תכנות עד 10 מספרי טלפון לכל ערוץ אירועים. o עד 15 ספרות לכל מספ ר טלפון. o אפשרויות הוספה, עריכה, הצגה, ומחיקת רשימת טלפונים. o תצוגה ספרתית למספרי הטלפון וסימני בקרה לפעולות התכנות וההפעלה. o השתקת זמזם במקרה תקלה. o טכנולוגיה: ממסר עקיפה לשימוש בקו טלפון רגיל ללא הפרעה למנוי. o. (DTMF( חיוג בשיטת טונים o :TDM-500ICN אפשרות לבחור נתיבי חיוג )סלולארי בלבד; קו בזק בלבד; או שניהם(. o תכנות השהיה לחיוג דרך מרכזיות פנים. o הפעלה ובחירת אירוע ניתנים לתכנות: הפעלה ברמת מתח. o הפעלת אירועים מכניסה A או B ברמת מתח חיובי או שלילי )ראה סעיף 3.2(. o. (CNT) Open Collector חיווי תקלות בעזרת הפעלת מוצא o בקרה ואבטחה: בקרת קו טלפון, כולל חווי על גבי החייגן וברכזת אליה הוא מחובר. o בקרת קווי כניסת אירועים המחוברים לחייגן מרכזת גילוי האש וגז. o אבטחת תכנות והקלטה על ידי סיסמא. o עמוד 1 מ- 24

6 התקנה קווי ההזנה של החייגן מבוקרים. ניתן להתקין את החייגן בסמוך או מרוחק מהרכזת. החייגן מסופק במארז מקורי הכולל חורי התקנה וכניסות כבלים. אין לבצע קידוחים בגוף החייגן. 2 SIM חייגן סלולארי )מדגם )TDM-500ICN משתמש בסים מסוג מיקרו-סים פתוח לשימוש חיווט קו הטלפון יחובר ישירות אל כניסת הקו בחייגן, בנקודות.LINE קו המנוי לשימוש רגיל יחובר לנקודות. TEL לצורך קיום בקרת קו טלפון מתמדת יוזן החייגן ממקור מתח קבוע מגובה סוללה מהרכזת. החיבור בין החייגן למערכות הבקרה יבוצע על פי השרטוטים בפרק )עמוד 19 ואילך(. אזהרה יש לבצע חיבור הארקה תקני לחייגן בעת התקנתו. אי חיבור הארקה עלול לגרום לשיבוש בפעולת החייגן ראה שרטוטי חיבורים להלן.! אזהרה! אין לחבר למוצא Open Collector ציוד הצורך יותר מ- 150 מילי אמפר תכנות בחייגן החייגן ניתן לתכנות דרך החייגן עצמו )בעזרת לוח המקשים וצג החייגן(, או דרך תוכנת מחשב. סעיף 3 )נוכחי( מפרט תכנות בעזרת החייגן. סעיף 4 מפרט תכנות בעזרת תוכנת מחשב. 3 כניסה ויציאה מתכנות חייגן כניסה למצב תכנות: לחץ על מקש PROG יציאה ממצב תכנות: לחץ על מקש EXIT אין לנתק מתח לפני ביצוע פעולה זו, אחרת העדכון לא יישמר. 3.1 עמוד 2 מ- 24

7 הגדרות כלל יו ת לחייגן )תצורה, קונפיגורציה( לחץ על לחצן PROG התצוגה תראה._ הקש את הסיסמה )ברירת מחדל 2222(. התצוגה תראה P. הקש 1. התצוגה תראה. d 3.2 לחץ תצוגה תכנות טווח מחדל # # ;1-9 קבלת קו חוץ # אין צורך בחיוג ספרה לקבלת קו חוץ 1-9 ספרה לקבלת קו חוץ במרכזיה הטלפונית _ _ מחזורי חיוג 2 1 זמן המתנה בשניות השה יית 9 1 חיוג )בחיוג דרך מרכזיה( _ _ מספר חזרות על ההודעה התצוגה תראה את התצורה הקיימת ו-. C לחץ על ENTER התצוגה תראה _ )ראה הגדרות, למטה ) בחירת קוטביות הפעלה מבואות : ו- B A 00 A שלילי, B שלילי 01 A שלילי, B חיובי 10 A חיובי, B שלילי 11 A חיובי, B חיובי התצוגה תראה את התצורה הקיימת ו-. C לחץ על ENTER התצוגה תראה _ בחירת אופן עבודה : 00 טלפון קווי בלבד 01 מודם סלולארי בלבד 02 טלפון קווי ומודם סלולארי 8 התצוגה תראה את התצורה הקיימת ו-. C לחץ על ENTER התצוגה תראה _ ראה טבלת הפעלת מוצא )CNT( 9 חזרה לתצורת )קונפיגורציה( מחדל. הקש ENTER לאישור. C. * מהדורת 2014 של תקן 1220 חלק 3 מהדורת 2014 של תקן 1220 חלק 3 )סעיף 13.1( קובעת כי "במערכות גילוי אש המותקנות במקומות המפורטים בסעיף 4.4, בהפעלת גלאי אחד תועבר ההתרעה לבעל הנכס או למי מטעמו. התרעה זו לא תועבר לתחנת הכבאות האזורית הקרובה. בהפעלה של גלאי שני בבניין תועבר ההתרעה גם לתחנת הכבאות האזורית הקרובה. ] [ אם הופעל לחצן ידני או חיישן זרימה במקומות המפורטים בסעיף 4.4 ]של ת.י חלק [, 3 החייגן יחייג לבעל הנכס או למי מטעמו ולרשות הכבאות." עמוד 3 מ- 24

8 שים לב רכזות,ADR-7000,SAVER-7000 ו- GUARD-7 : הגדר את תצורת החייגן )אופציה 6( ל- 10 עבור מבנים ברמת סיכון I ע"פ ת.י. 1220/3 הגדר את תצורת החייגן )אופציה 6( ל- 11 עבור מבנים ברמת סיכון II ע"פ ת.י. 1220/3 רכזות ADR-3000 ו- ADR-SAVER : הגדר את תצורת החייגן )אופציה 6( ל- 01 עבור מבנים ברמת סיכון I ע"פ ת.י. 1220/3 הגדר את תצורת החייגן )אופציה 6( ל- 00 עבור מבנים ברמת סיכון II ע"פ ת.י. 1220/3 רכזות :TSA-240 / TSA-240, TSA-200 / TSA-200XT ללא חיבור הודעת תקלה: הגדר את תצורת החייגן )אופציה 6( ל- 11 בחיבור הודעת תקלה: הגדר את תצורת החייגן )אופציה 6( ל- 10 רכזות TSA-1000 החייגן: הגדר את תצורת ( אופציה 6( ל- 11 שים לב מהדורת 2014 של תקן 1220 חלק 3 )סעיף 13.3( קובעת כי "קו ]ה[טלפון ]המחובר לחייגן[ יגיע ישירות לחיבור התקשורת שלפני המרכזת הפרטית )אם קיימת( באזור המוגן." שים לב בסיום חיוג למספרי הטלפון מרשימה A יופיעו האותיות AF לסירוגין. בסיום חיוג למספרי הטלפון מרשימה B יופיעו האותיות BF לסירוגין. בסיום חיוג למספרי הטלפון מרשימה A+B יופיעו האותיות AFBF לסירוגין, כל אל ו, ע ד ביצוע השב ברכזת. i i i לחץ תצוגה תכנות בקרת מוצא )מוצא מוגבל ל- 150mA ) ברירת מצב מוצא מחדל מתח בין CNT ו- 24V מחדל 00 0V 24V 24V 0V 0V 24V 24V 0V 00 מ צאו מבוטל 20 קו טלפון תקין 20 תקלת קו טלפון 21 קו טלפון תקין 21 תקלת קו טלפון 80 חייגן תקין 80 תקלה בחייגן 81 חייגן תקין 81 תקלה בחייגן התצוגה תראה תכנות נוכחי והאות.C ה קש ENTER לאישור. התצוגה תראה _ 9 עמוד 4 מ- 24

9 הגדרות רשימות חיוג לחץ על לחצן PROG התצוגה תראה._ הקש את הסיסמה )ברירת מחדל 2222(. התצוגה תראה P. הקש 2. התצוגה תראה L הקש 1 לקביעת רשימת חיוג A או הקש 2 לקביעת רשימת חיוג. B 3.3 לחץ # * תצוגה תכנות הוסף מספר טלפון ולאחריו הקש Enter לאישור עריכת מספר )ראה למטה( הצג מקום פנוי הצג מיקום ברשימת חיוג + מספר טלפון מתוכנת + מקום פנוי )ראה למטה( מחק רשימת חיוג. הקש ENTER לאישור L _ F C. שים לב למחיקת מספרי טלפון בחייגן אשר עבד עם מרכזיה או קו חוץ, יש לבצע בנוסף: לחץ > Prog סיסמא > > 1 > # )לפירוט קו חוץ, ראה סעיף 3.2 הגדרו ת כל ליו ת לחייגן )תצורה, קונפיגורציה ((. i עריכת רשימת חיוג הקש מיקום הרשומה ברשימת החיוג והמספר החדש. לדוגמא נניח שתוכנתו שני מספרים לחיוג. הראשון הוא והשני החלפת המספר השני ) ( 921 במספר אחר )לדוגמא 03( תתבצע כך : לאח ר בחירת רשימת חיוג A או B )כפי שהוסבר ב"הגדרת רשימות חיוג" למעלה( הקש 2 לעריכת מספר )התצוגה תראה _( ולאחר מכן הקש 02 לבחירת המספר השני )התצוגה תראה L(. לאחר מכן הקש את מספר טלפון החדש ) ( 921 והקש ENTER לאישור הצגת רשימת חיוג הצגה ברצף של מיקום הרשומה ברשימת החיוג, המספר המתוכנת, ולבסוף כמות מספרי הטלפון הפנויים בזיכרון. לדוגמא: נניח שתוכנתו שני מספרים לחיוג. הראשון הוא והשני הצגת רשימת המספרים תראה כך )משמאל לימין( : F08 מספר מקומות פנויים מספר לחיוג מספר רשומה מספר לחיוג מספר רשומה סוגי הודעות מערכת ההשמעה כוללת שתי הודעת כמפורט: הודעה )20 A שניות( להשמעת תיאור אירוע המופעל על ידי כניסה. A הודעה )20 B שניות( להשמעת תיאור אירוע המופעל על ידי כניסה. B 3.4 עמוד 5 מ- 24

10 הקלטת, השמעת, או מחיקת הודעות לחץ על לחצן PROG התצוגה תראה._ הקש את הסיסמה )ברירת מחדל 2222(. התצוגה תראה P. הקש 3. התצוגה תראה ח. 3.5 אורך מקסימלי 20 שניות בזמן הקלטה ירוצו פסים בחלק התחתון של הצג. לחץ תצוגה C. C. C. C. תכנות לחץ ENTER והקלט הודעה A. בסיום ההקלטה התצוגה תראה п. לחץ ENTER והקלט הודעה B. בסיום ההקלטה התצוגה תראה п. השמע הודעה A לשמיעת ההודעה חבר רמקול למחבר SP בכרטיס החייגן השמע הודעה B לשמיעת ההודעה חבר רמקול למחבר SP בכרטיס החייגן מחק את הודעה A מחק את הודעה B החלפת סיסמה לחץ על לחצן PROG התצוגה תראה._ הקש את הסיסמה )ברירת מחדל 2222(. התצוגה תראה P. הקש 4. התצוגה תראה. U 3.6 לחץ תצוגה תכנות החלף סיסמה. התצוגה תתחלף ל-. C. אשר על ידי הקשה על מקש ENTER _. 1 הודעות שגיאה הספרות הבאות תתחלפנה בתצוגה : 3.7 תאור רשימת חיוג ריקה תקלה ב- EEPROM אין הודעה מוקלטת תקלת מודם אות ס לו לאר י נמוך אין כיסוי סלולארי כרטיס סים אינו מוכנס תקלת קו טלפון פתרון תכנת לפחות מספר אחד לרשימת חיוג A החזר את החייגן טלפייר לתיקון הקלט הודעות A או- B בדוק את חיבור המודם הסלולארי בדוק את עוצמת האות בעזרת התוכנה בח ר מי קום עם עוצמת ק ליטה 9 ומ עלה. בדוק את חיבור האנטנה במודם הכנס כרטיס סים חבר את קו הטלפון או דווח לחברת הטלפוניה על תקלה E03 E04 E10 E30 E31 E32 E40 LE עמוד 6 מ- 24

11 תאור פתרון LEC תקלת קו סלולארי שים לב: במקרה בו קיימות שתי תקלות או יותר מוצגת התקלה בעלת העדיפות הגבוהה ביותר. 3.8 השתקת זמזם בעת תקלה, לחץ על לחצן EXIT להשתקת הזמזם. עמוד 7 מ- 24

12 תכנות באמצעות תוכנת מחשב החייגן ניתן לתכנות דרך החייגן עצמו )בעזרת לוח המקשים וצג החייגן(, או דרך תוכנת מחשב. סעיף 3 מפרט תכנות בעזרת החייגן. סעיף 4 )נוכחי( מפרט תכנות בעזרת תוכנת מחשב. 4 תוכנת המחשב TDM500ICN מאפשרת תכנות מהיר ונוח של כל פונקציות החייגן של טלפייר, תוך שימוש במסך ומקלדת מחשב )במקום שימוש בצג החייגן ולוח המקשים של החייגן(. התוכנה מאפשרת את הפעולות הבאות: קריאת כל הנתונים השמורים בזיכרון החייגן אל מסך המחשב. עריכה של כל הפרמטרים ושמירתם לקובץ בחייגן. עריכה, הוספה ומחיקה של מספרי טלפון לרשימות החיוג של החייגן. עריכה של הודעות SMS עבור החייגן הסלולרי. בד יקת עוצמת האות הסלולארי והרי שו ם ל רשת. תצוגת מצב עבודה ותקלות אפשריות של החייגן. אביזרים דרושים מחשב עם מערכת הפעלה Windows מגרסה 7 ומעלה. חייגן טלפייר TDM-500IN/ICN מתח לחייגן כבל מסוג Micro-USB to USB 2.0 Cable תוכנה להתקנה )הורדה מתוך תפריט בתוכנ ת.)TCS-7030) התקנת התוכנה התקנת תוכנת החייגן וודא שמותקנת במחשבך תוכנת TCS7030 של טלפייר. 4.2 פתח את תוכנת,TCS7030 ובחר את האפשרות השנייה: לעבודה רגילה מול רכזת אחת מכל סוג עמוד 8 מ- 24

13 בפינה הימנית-עליונה. לחץ על כפתור תפריט מהתפריט השחור שנפתח מימין, בחר אודות. עמוד 9 מ- 24

14 נפתח חלון אודות. בחר כפתור תוכנות נוספות, נפתח תת-תפריט, בחר Dialer Setup עם בחירת התפריט, תחל הורדת קובץ ההתקנה למחש ב ובגמר ההתקנה יוצג מסך הפתיחה : סגור את התוכנה. מומלץ לקבל בהמשך את המלצות התוכנה לעדכון גרסה. עמוד 10 מ- 24

15 4.3 כניסה לתוכנה חבר כ בל USB בין המחשב למחבר המסומן USB ע ל גבי הכרטיס הראשי של החייגן. חבר מתח 24Vdc לחייגן.1.2 לחץ על )אייקון התוכנה( והפעל את תוכנת. TDM500IN/ICN.3 4. לחץ על כפתור )המ לל ) התחברות בתוכנה. 5. ה- X האדום באיור החיבור ישתנה ל- V ירוק וכפתור התחברות יהפוך לאפור. עמוד 11 מ- 24

16 4.4 סיום ושמירה כל עוד החייגן מחובר למחשב הנתונים מופיעים על המסך, אך אינם שמורים וייעלמו כשתסגור את התוכנה או תנתק את החייגן. לשמירת בנתונים בחייגן, לחץ על כפתור הורדה לחייגן ייפתח חלון להקלדת סיסמא )בת 4 ספרות, סיסמת ברירת המחדל היא 2222(. אשר. נתק את החייגן מהמחשב. ניתן להרכיב את החייגן באתר, הנתונים שמורים בחייגן עצמו. לשמירת נתונים בקובץ מחשב, לחץ על כפתור שמירה לקובץ זכור לטעון את הנתונים מהקובץ בפעם הבאה שתעבוד על פרויקט זה. לשליפת נתונים מתוך קובץ מחשב קיים לחץ על כפתור טעינה מקובץ זכור לשמור את הנתונים לפני ניתוק החייגן. לניתוק החייגן מהמחשב לחץ על X בפינה הימנית-עליונה )או נתק מתח מהחייגן(. הגדרות כלל יו ת לחייגן )תצורה, קונפיגורציה( 4.5 התאם את תצורת החייגן לפרויקט שלך: אופן העבודה ברירת המחדל היא חייגן קווי או סלולארי, בהתאם לדגם החייגן בחר את אופן העבודה לפי סוג החייגן ואתר הפרויקט..1 האפשרויות הן: טלפון קווי, מודם סלולרי, קווי וסלולרי. עמוד 12 מ- 24

17 סיפרת חיוג חוץ אם בחרת "טלפון קווי" )או "קווי וסלולרי"(, ואתה משתמש במרכזיה מסוימת בדוק אם יש צורך בחיוג סיפרה כלשהי לקבלת קו חוץ, לדוגמא: חיוג 9 לפני חיוג מספר הטלפון..2.3 קוטביות : ברירת המחדל היא קוטביות 11, המתאימה לרכזת ADR א. אם הרכזת שלך שונה, לחץ על איור השרביט בשדה קוטביות: ייפתח חלון אשף קוטביות לבחירת קוטביות החייגן. עמוד 13 מ- 24

18 ב. בחר סוג רכזת אליה מחובר החייגן: ADR-7000 ADR-3000 TSA-1000 TSA-200 )רכזות,ADR-7000,SAVER-7000 או ) GUARD-7 )רכזות,TSA-200 TSA-,TSA-240,200XT או ) TSA-240XT ג. בחר את הקוטביות הנדרשת: בחר אופן עבודה : אזעקה מ- A אזעקה מ- B אזעקה רק מ- A אזעקה מ- A ותקלה מ- B הקוטביות מוגדרת בהתאם לבחירות של אופן העבודה וסוג הרכזת. הודעה קולית ניתן להקליט שתי הודעות: הודעה קולית לרשימה A )המופעלת כתוצאה מאירוע A(, והודעה קולית לרשימה B )המופעלת כתוצאה מאירוע B( טלפון לבדיקה בשדה טלפון לבדיקה הקלד את מס' הטלפון שלך, המתקין, לביצוע בדיקה לחייגן. עמוד 14 מ- 24

19 4.6.2 הקלט הודעה בחר תפריט מתקדם > נהל הקלטות קוליו ת נפתח חלון נהל הקלטות קוליות בחר את ערו ץ ההקלט ה A או B לחץ על הקלט והקלט את הודעתך. משך הודעה מקסימלי לכ ל ערוץ: 20 שניות. לסיום, לחץ הפסק. לשמיעת ההקלטה חבר רמ ק ול למחב ר SP בח יי גן ולחץ ע ל או עב ור להנחיו ת בסעיף הבא בדוק הודעה מוקלטת )מ שולב עם חיוג וSMS ) לחץ על תפריט מתקדם > בדיקה. בחר את האופציה ב דיק ה כ ל לית דרך מגע ובצ ע אזעק ה במ ערכת, ל חי לופי ן, בצע גי שו ר זמני בי ן +24 לA. החייגן יחייג לטלפון המוגדר כטלפון לבדיקה. ניתן לבדוק גם את הקלטה. B עמוד 15 מ- 24

20 מספרי טלפון הגדרת מספרי טלפון לחיוג במקרה של אירוע A או אירוע B מספר טלפון לבדיקה בשדה טלפון לבדיקה הקלד את מס' הטלפון שלך, המתקין, לבדיקת החייגן אזור מספרי טלפון זהו אזור של מספרי הטלפון בתוכנה. מצד ימין: רשימת נמענים, מספרי הטלפון שלהם, ושיוך לקבוצה.B/A ברשימה מוצגים עד 10 מספרי טלפון לכל קבוצה )A ו- B (. משמאל: כפתורי פעולה בנושא נמענים ומס' טלפון הוסף נמען לחץ על כפתור > הוסף נמען נפתח חלון הוסף נמען. )הוסף מנוי חדש(. בחר קבוצה )A או B או שתיהן(. עמוד 16 מ- 24

21 הקלד שם נמען )שם ייחודי, מינימום 3 תווים( הקלד מס' טלפון לחיוג ואשר. סמן את תיבת SMS לנמענים רלבנטיים, ואשר מחק נמען למחיקת נמען: בחר את הנמען ולחץ על כפתור מחק נמען ערוך נמען לעריכת נמען: בחר את הנמען ולחץ על כפתור ערוך נמען. 4.8 הודעת טקסט SMS בעת אירוע נשלחות הודעת טקסט (SMS) לקבוצה )A או B או.)B+A תכנות הודעות SMS הקלד הודעת טקסט בשדה )עד 40 תווים( מספר טלפון לבדיקה בשדה טלפון לבדיקה וודא שמוקלד מס' הטלפון שלך, המתקין. עמוד 17 מ- 24

22 מ" הדמית ארוע מגע"בדיקה דרך בדוק הודעת SMS לחץ על תפריט מתקדם > בדיקה > בד יק ה כללי ת דרך מגע החייגן יחייג לטלפון המוגדר כטלפון לבדיקה. ניתן לבדוק גם את הודעת SMS לרשימה. B בדיקת החייגן הודעות קוליות, הודעות SMS ו חיוג ל נמעני ם בדיקה לטלפון המתקין ולטלפונים של הנמענים. הקלד או וודא המצאות בשדה טלפון לבדיקה, את מספר הטלפון שלך, המתקין, לבדיקת החייגן. הבד יקה כוללת משלוח SMS באם תוכנת, חיוג למספרי הטלפון והשמעת הודעה ק ול ית. בתפריט ב דיק ה נית ן ל בחו ר בין בדיקה אל מספר הטלפון לבדי ק ה טלפון המתקין או חיוג למנויים שתוכנתו. שים לב! " תבו צע לטלפון המתקין " A א ו " הדמיי ת אר וע מ " B ת תבצ ע אל המנויים אשר תוכנתו ברשימות החיוג, A או B בהתאמה. 4.9 עמוד 18 מ- 24

23 5 שרטוטי חיבור חייגן לרכזות כל השרטוטים הינם ע"פ ת.י 1220 חלק )2014( חיבור לרכזת ADR-7000 או SAVER-7000 במבנים ברמת סיכון I עמוד 19 מ- 24

24 5.2 חיבור לרכזת ADR-7000 או SAVER-7000 במבנים ברמת סיכון II חיבור FB )מקומות ברמת סיכון II סיכון גבוה על פי ת.י חלק 3( ADR-7000 / SAVER-7000 SLC 2 SLC 2 Dialer TR AL Dialer 24V נתק את נגד סוף הקו ממוצאי החייגן. קבע את אופציה 6 בתצורת החייגן לערך 11. עדכן ברכזת ב תצורת מערכת >חייגן 2 בשדה אופן עבודה: FB TDM-500i L INE TEL Earth +24V CNT A B DC IN לקו טלפון טלפון מקומי 02/ חיבור לרכזת GUARD-7 במבנים ברמת סיכון I עמוד 20 מ- 24

25 5.4 חיבור לרכזת GUARD-7 במבנים ברמת סיכון II חיבור FB )מקומות ברמת סיכון II סיכון גבוה על פי ת.י חלק 3( נתק את נגד סוף הקו ממוצאי החייגן. קבע את אופציה 6 בתצורת החייגן לערך 11. עדכן ברכזת ב תצורת מערכת < חייגן 2 בשדה אופן עבודה: FB GUARD 7 NAC 1 TR Dialer AL Dialer 24V SLC 1 TDM-500i L INE TEL Earth +24V CNT A B DC IN לקו טלפון 02/2019 חיבור לרכזת ADR-3000 במבנים ברמת סיכון I טלפון מקומי 5.5 עמוד 21 מ- 24

26 5.6 חיבור לרכזת ADR-3000 במבנים ברמת סיכון II 5.7 חיבור לרכזת TSA-1000 עמוד 22 מ- 24

27 5.8 חיבור לרכזת,TSA-200,TSA-240,TSA-200XT או TSA-240XT נתק נגד סוף קו ממוצא Out2 ללא חיבור חייגן תקלה: קבע את אופציה 6 בתצורת החייגן לערך 11 בחיבור חייגן תקלה: נתק את נגד סוף הקו ממוצא FWRE חבר את החיווט המקווקו קבע את אופציה 6 בתצורת החייגן לערך 10 TSA-200 BAT RL1 RL2 Out 1 Out 2 FWRE 24 Vdc OC In 1 In 2 NO C NC NO C NC +R Z1 Z2 TDM-500i L INE TEL Earth +24V CNT A B DC IN לקו טלפון טלפון מקומי 05/ חיבור לרכזת זרה עמוד 23 מ- 24

28 נתונים טכניים מידות )רוחב / גובה / עומק( / 125 / מ"מ טווח טמפרטורות לפעולה...60 C+ 10 C- לחות יחסית...10% 93% ללא עיבוי מתח פעולה 24Vdc... צריכת זרם TDM-500IN ברוגע 20mA... באזעקה 40mA... צריכת זרם TDM-500ICN ברוגע 30mA... באזעקה 60mA... משך הודעה מקסימאלי...20 שניות 6 כל הנתונים נומינאליים ועשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת תקינה משרד התקשורת אישור סוג מס' באישור מכון התקנים 7 כל הנתונים נומינאליים ועשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת עמוד 24 מ- 24

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Microsoft Word - ADR-3000Hb124.doc

Microsoft Word - ADR-3000Hb124.doc רכזות מערכתכתובתית לגילויאשוכיבויאוטומטי הוראות טכניות טלפיירגלאיאשוגזבע"מ ת.ד. 7036 פתח תקווה 49250 Hb124.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 info@telefire.co.il www.telefire.co.il טל: פקס: דוא"ל: אוקטובר

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

תשע"דד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..(

תשעדד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..( תשע"דד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..(http://mdle.tau.ac.il/) בלבד הגשת התרגיל תעשה במערכת ה- mdle aviv

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים   1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63> ריווחית - המדריך לתלמיד הנה"ח 2 2 3 4 7 10 12 16 18 21 22 24 25 31 33 34 35 38 39 40 41 42 43 50 תוכן העניינים : דרישות המערכת... בטרם התקנת ריווחית... התקנת ריווחית... הקמת עסק לניסיון... הגדרת כרטיסי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

Microsoft Word - חוברת iPhone.doc

Microsoft Word - חוברת   iPhone.doc 1 עניינים תוכן תוכן עניינים... 2 1. הפעלת מכשיר ה...iphone 3 1.1 הכנסת כרטיס ה USIM למכשיר... 3 1.2 התקנת תוכנת ה-... ITUNES 4 2.כניסה לאפליקציית הסוכנים של מגדל... 9 2.1 פתיחת האפליקציה... 9 2.2 כניסה

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

שירות IP Centrex לעסקים תנאים כלליים טלפון: כללי 1.1. המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות )לרבות באמצעות קונפיגורטור( כולל הנחה לגודל והנחת ה

שירות IP Centrex לעסקים תנאים כלליים טלפון: כללי 1.1. המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות )לרבות באמצעות קונפיגורטור( כולל הנחה לגודל והנחת ה כללי 1.1. המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות )לרבות באמצעות קונפיגורטור( כולל הנחה לגודל והנחת התחייבות, ככל שישנן. 1.2. הנחה לגודל בשירות IP Centrex מחושבת על פי כמות האתרים והשלוחות אותן מזמין הלקוח. 1.3.

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד