חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)"

תמליל

1 ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ ה"ל, מ ט ע ן ה ש ל י כ ו ו ב ק ב ו ק י ת ב ע ר ה. ק ב ו צ ת פ ל ס ט י נ י ם ה צ ל י ח ה א ף ל ח ד ו ר ל י ש ר א ל להיכנס למוצב צה"ל ולשוב לרצועה. כ מ ו כ ן נמשך טרור ההצתות. ב נורתה אש מעמדת חמאס בצפון הרצועה לעבר כוח צה"ל. בתגובה י ר ה ט נ ק ש ל צ ה"ל א ש לעבר העמדה ו ה ר ג ש נ י פ ע י ל י ם צ ב א י י ם ש ל ח מ א ס. פ ו ז י ב ר ה ו ם, ד ו ב ר ח מ א ס, ה ו ד י ע כ י ח מ א ס מ ת י י ח ס ת בחומרה רבה לאירוע והטיל על ישראל את האחריות להשלכותיו. ב מ ק ב י ל, נ מ ש כ י ם נ י ס י ו נ ו ת ה ה ס ד ר ה מ צ ר י ם ש ל ב ת י ו ו כ ם ו נ י ק ו ל א י מ ל ד נ ו ב, ה ש ל י ח מזכ"ל ש ל ה מ י ו ח ד ה א ו"ם ל מ ז ר ח ה ת י כ ו ן. מ ר כ י ב י ה ה ס ד ר ה ה מ ת ג ב ש ת כוללים הפסקת אש ארוכת טווח, הסרת " ה מ צ ו ר", ב י צ ו ע פ ר ו י ק ט י ם כ ל כ ל י י ם ו ת ש ת י ת י י ם וחילופי שבויים. א ו ל ם ד ו מ ה כ י מ ר כ י ב י ם א ל ה טרם ב ש ל ו לכדי הסכם מגובש וחמאס שבה ומאותתת שבדעתה להמשיך במדיניות האלימות המבוקרת. ג ו ר ם נ ו ס ף ה מ ו ס י ף מ מ ד ה מ ס ב ך א ת ניסיונות ההסדרה הינו עמדת פתח והרשות הפלסטינית. דוברים ר ג י ע ה ה ס כ ם ע ל ח ת י מ ה מפ נ י ח מ א ס א ת הז ה י ר ו מ א ז ן ו א ב ו פ ת ח ש ל מ ט ע מ ו ב ת מ ו ר ה ל ס י ו ע ה ו מ נ י ט א ר י ו ה ד ג י ש ו כ י כ ל מ ה ש י ו ש ג ב ה ס כ ם ח י י ב ל ע ב ו ר ד ר ך ה ר ש ו ת. ב מ צ ב ע נ י י נ י ם ש כ ז ה נכרכים הנושאים הביטחוניים ו ה ה ו מ נ י ט א ר י י ם ע ם ה פ י ו ס ה פ נ י ם- פ ל ס ט י נ י ו ה ד ב ר צ פ ו י ל ה ק ש ו ת ע ל ה ג ע ה להסדר שיהיה מקובל ע ל כ ל ה צ ד ד י ם. ו ש ו מ ר ו ן י ה ו ד ה א י ר ו ע י ם ב ש ט ח כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י י ם ה מ ש י כ ו ב פ ע י ל ו ת ס י כ ו ל ו מ נ ע ב פ ע י ל ו ת ב ר ח ב י י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן, ב מ ס ג ר ת ז א ת נעצרו חשודים בפעילות טרור ונתפסו אמצעי לחימה מאולתרים וכספים שיועדו למימון טרור.

2 ב א ו ג ו ס ט 7 ד ו ב ר( הזרוע הצבאית של חמאס. אתר הזרוע הצבאית של חמאס, 7 באוגוסט( צעדת השיבה "" פיגועים משמעותיים " מוגדרים על- ידינו כפיגועי" 2 1 פיגועים משמעותיים שבוצעו ביהודה ושומרון בשנה האחרונה י ש ר א ל ד ר ו ם י ר י ל ע ב ר כ ו ח צ ה"ל ב נורתה אש מעמדת חמאס סמוך לבית לאהיא ) צ פ ו ן ר צ ו ע ת ע ז ה ( ל ע ב ר כ ו ח צ ה"ל. ל א ה י ו נ פ ג ע י ם ב ק ר ב ה ח י י ל י ם. ב ת ג ו ב ה י ר ה ט נ ק ש ל צ ה"ל מ ס פ ר פ ג ז י ם ל ע ב ר ה עמ ד ה מ מ נ ה נ ו ר ת ה ה א ש צ ה"ל, 7 ב א ו ג ו ס ט ( 2018 ד י ו ו חה ע ל מ ו ת ם ש ל ש נ י פעיליה מג' באליא ב ה ו ד ע ה ל ע י ת ו נ ו ת שפרסם פ ו ז י ב ר ה ו ם, ד ו ב ר ח מ א ס, נ אמר כ י ח מ א ס מ ת י י ח ס ת ב ח ו מ ר ה ר ב ה ל פ ג י ע ה ה מ כ ו ו נ ת ב מ ו צ ב ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת ב צ פ ו ן ה ר צ ו ע ה ש ה ו ב י ל ה ל מ ו ת ם ש ל ש נ י פ ע י ל י ם ו ה ט י ל ה ע ל י ש ר א ל א ת האחריות להשלכות ההסלמה ) אתר חמאס, 7 באוגוסט 2018 (. ביום שישי 3 ב א ו ג ו ס ט 2018 ה ת ק י י מ ה "צ ע ד ת ה ש י ב ה" ת ח ת ה כ ו ת ר ת " נ א מ נ ו ת לשהידים של י ר ו ש ל י ם ה ש ה י ד מ ח מ ד ט א ר ק י ו ס ף " (ה מ ח ב ל ש ב י צ ע א ת ה פ י ג ו ע ב י ש ו ב א ד ם ב- 26 ב י ו ל י 2018 ב ו נהרג אזרח י ש ר א ל י (. ה ח ל מ ש ע ו ת ה צ ה ר י ם ה ת א ס פ ו ל מ ע ל ה מ- 8,000 מ פ ג י נ י ם פ ל ס ט י נ י ם ב ח מ ש ת ה מ ו ק ד י ם " ה מ ס ו ר ת י י ם " ל א ו ר ך ג ד ר ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. ב מ ה ל ך ה א י ר ו ע ים ה ו פ ג נ ה א ל י מ ו ת רבה מצד המפגינים, שהתעמתו ע ם כ ו ח ו ת צ ה"ל והשליכו סמוך ל ג ד ר מ ט ע ן ובקבוקי תבערה. שיאם של האירועים האלימים היה כאשר קבוצת פלסטינים חצתה א ת גדר הביטחון. ה ח ו ל י ה ה צ ל י ח ה ל ה י כ נ ס למוצב צה"ל ולשוב לרצועה. ב" צ ע ד ת ה ש י ב ה" נכחו הפעם ג ם ר א ש י ח מ א ס ש מ ח ו ץ ל ר צ ו ע ה ב ר א ש ו ת צ א ל ח א ל ע ר ו ר י ס ג ן ר א ש ה ל ש כ ה ה מ ד י נ י ת ש ל חמאס, שהגיעו ל ר צ ו ע ת עזה ממצרים כ ד י ירי, דקירה, דריסה והטמנת מטענים או פיגועים משולבים. לא נ כ ל ל י ם 1 ב ה ם יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.

3 ב א ו ג ו ס ט 2 ב א ו ג ו ס ט 6 ב א ו ג ו ס ט 4 ה ה ת נ ג ד ו ת"" פירוט ראו פרסום מרכז המידע מ- 5 באוגוסט 2 דף הפייסבוק שהאב, 6 באוגוסט( צעדת השיבה ' 3 באוגוסט' 3 ל ד ו ן ע ם ר א ש י ח מ א ס ב נ ו ש א ה ה ס ד ר ה ע ם ישראל. בכירי חמאס שבו והצהירו, כי הצעדות תימשכנה עד להשגת כל מטרותיהן. 2 טרור ההצתות נ מ ש ך ט ר ו ר ה ה צ ת ו ת ב ע ו ט ף ע ז ה א ם כ י מ א ו ת ר ת י ר י ד ת מ ה ב מ ס פ ר ב ל ו נ י ה ת ב ע ר ה ה מ ש ו ג ר י ם ל ש ט ח י ש ראל. ב מ ה ל ך ז א ת ל מ ר ו ת ל כ ב ו ת י ו ם מ י ד י ה כ י ב ו י כ ו ח ו ת פ ע ל ו ה ש ב ו ע ש ר י פ ו ת ש נ ג ר מ ו מ ב ל ו נ י ת ב ע ר ה 2018 נ מ צ א ב א ז ו ר נ י ר ע ו ז בז קשור ב ש ת י ר ג ל י ו, ש א ל י ו ה י ה מ ח ו ב ר ח ו ט ש ש ו ג ר ו מ ר צ ו ע ת ע ז ה. ב- ע ם ח פ ץ ח ש ו ד. זוהי הפעם השנייה בה מאותר שימוש בציפורים לצרכי טרור ההצתות. ב נ מ צ א ע פ י פ ו ן א ל י ו ח ו ב ר כ כ ל ה נ ר א ה ח ו מ ר ת ב ע ר ה ס מ ו ך ל י ש וב י צ ה ר ) דרומית לשכם). העפיפון שוגר מאזור הכפר בורין הסמוך ) דף הפייסבוק שהאב, 6 באוגוסט 2018 ). י ש ר א ל: עפיפון תבערה ששוגר מהכפר בורין, דרומית לשכם, ונחת סמוך ליצהר.(2018 במ ט ר ה ל ס כ ל א ת ט ר ו ר ה ה צ ת ו ת ב י צ ע צ ה"ל ת ק י פ ו ת נגד חוליות, שהתכוונו לשגר בלוני תבערה לעבר ב ב י צ ע ו כ ל י ט י ס ש ל חיל ה א ו ו י ר ש ת י ת ק י פ ו ת ל ע ב ר ח ו ל י ו ת ב ד ר ו ם וב צ פ ו ן ר צ ו ע ת ע ז ה. ב ש ת י ה ת ק י פ ו ת ל א ד ו ו ח ע ל נ פ ג ע י ם. ב ת ק ש ו ר ת ה פ ל ס ט י נ י ת ד ו ו ח, כ י כ ל י ט י ס ל א מ א ו י ש ת ק ף ק ב ו צ ה ש ל צ ע י ר י ם פ ל ס ט י נ י ם מ ז ר ח י ת ל ג' ב א ל י א ו ב מ ז ר ח ה ע י ר ע ז ה ) ש ה א ב, פ א ל א י נ פ ו, 4 ב א ו ג ו ס ט ב- 5 ב א ו ג ו ס ט 2018 ת ק ף כ ל י ט י ס כ ל י ר כב ש ש י מ ש ח ו ל י ה ל ש י ג ו ר ב ל ו נ י ת ב ע ר ה ו ח ו ל י י ה ש ש יג ר ה בלוני תבערה ב צ פ ו ן ר צ ו ע ת ע ז ה. ב ת ק ש ו ר ת ה פ ל ס ט י נ י ת ד ו ו ח כ י כלי טיס ב ל ת י מ א ו י ש ת ק ף מ ו צ ב ש ל 5 א ר ב ע ה ו כ י ל א ה י א ל ב י ת צ פ ו נ י ת פ ל ס ט י נ י ם נ פ צ ע ו ) ש ה א ב, ב א ו ג ו ס ט ה ז ר ו ע."2018 " : 2018

4 חשבון הטוויטר של הזרוע הצבאית של תנועת המג' אהדין, 5 באוגוסט( חשבון הטוויטר של; חשבון הטוויטר של העיתונאי חסן אצליח, 5 באוגוסט( ב א ו ג ו ס ט א י ש ר ה כ י ה ו ת ק פ ה עמדה שלה, ו כ י ב ת ק י פ ה נ פ צ ע ו א ר ב ע ה פ ע י ל ים הצבאית של ת נ ו ע ת ה מ ג' א ה ד י ן שרידי כלי הרכב ששימש חולית משגרי בלוני תבערה, שתקף צה"ל ברצועה ) חשבון הטוויטר, QUDSN ט 5 ב א ו ג ו ס 2018) ב- 6 ב א ו ג ו ס ט 2018 ב י צ ע ו כ ל י ט י ס ש ל ח י ל ה א ו ו י ר ת ק י פ ה נ ג ד ח ו ל י י ת מ ש ג ר י בלוני תבערה ב צ פ ו ן ר צ ו ע ת ע ז ה. ב ת ק ש ו ר ת ה פ ל ס ט י נ י ת ד ו ו ח, כ י כ ל י ט י ס ל א מ א ו י ש ת ק ף ק ב ו צ ה ש ל פ ל ס ט י נ י ם מ ז ר ח י ת לבית הקברות בצפון רצועת עזה ) פאל אינפו, 6 באוגוסט 2018 (. ב נ ו ש ל מ ר ו א ן ע י ס א נפצע מירי צה"ל במזרח אלבריג' כ ל י ה ת ק ש ו ר ת ה פ ל ס ט י נ י י ם ד י ו ו חו כי ש ל ו ש ה צ ע י ר י ם צ ה"ל מ א ש ב י נ ו נ י ב א ו ר ח נ פ צ ע ו מ ז ר ח י ת ל מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם א ל ב ר י ג ', לאחר שפלסטינים משכו את ג ד ר התיל ממזרח ל מ ח נ ה. ע ו ד ד ו ו ח, כ י א ח ד ה פ צ ו ע י ם ה ו א מחמוד מרואן ע י ס א, ב נ ו ש ל מ ר ו א ן ע י ס א, ס ג ן ה מ פ ק ד הכללי של ה ז ר ו ע הצבאית של ח מ א ס ) מ ע ן, 5, PALINFO ב א ו ג ו ס ט 2018 (2018 מחמוד מרואן עיסא לאחר פציעתו ירי רקטות ופצצות מרגמה במהלך השבוע לא בוצע ירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר י ש ר א ל. 3 ת נ ו ע ת ה מ ג' א ה י ד י ן ה י א ה ז ר ו ע ה מ ד י נ י ת ש ל ג ד ו ד י ה מ ג' א ה י ד י ן ש ה ח ל ו ל פ ע ו ל ב ש נ ת 2000 ב מ ה ל ך ה א נ ת י פ א ד ה הראשונה במסגרת ג ד ו ד י ח ל ל י א ל א ק צ א, ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת ש ל פ ת ח. ב א פ ר י ל 2006 ש ו נ ה ש מ ה ש ל ה ה ת א ר ג נ ו ת ל" ג ד ו ד י המג' אהדין " ) ראיונות של דובר ההתארגנות משנת 2009 ו באתר תנועת נמג' אהדין הפלסטינית (.

5 הסטטיסטיקה אינה כוללת נפילת רקטות בשטח רצועת עזה ירי רקטות ופצצות מרגמה בסבבי ההסלמה האחרונים ו ב י נ י ה ם מאי יוני יוני יוני יוני יולי ביולי 20 ביולי 19 ביולי המספרים בחודשים מאי י ו נ י יולי 2018 משקפים מספר מינימאלי של רקטות ביכולתנו להפריד בין ירי רקטות לירי פצצות מרגמה. ירי רקטות ופצצות מרגמה בשנה האחרונה ופצצות מרגמה. בשלב ז ה א י ן אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר.

6 דוברות משרד הביטחון, 5 באוגוסט( 6 ירי בחתך שנתי רקטות* מספר משוער של ופצצות מרגמה, ששוגרו במהלך שלושת סבבי הסלמה. ישראל בונה מכשול י מי בגבול רצועת עזה מ ש ר ד ת מ ו נ ו ת ח ש ף ה ב י ט ח ו ן ה מ כ ש ו ל ש ל ר א ש ו נ ו ת ז י ק י ם ב ח ו ף ה נ ב נ ה ה י מ י כמ ע נ ה ל א י ו ם ה ח ד ש ה ב י ט ח ו נ י א ו ר ך מ ה י ם. ה מ כ ש ו ל מ א ת י ם ב ס י ס ו ר ו ח ב מ ט ר י ם ח מ י ש י ם ש י ש ה ש ל ב ג ו ב ה ג ד ר ו ע ל י ו מ ט ר י ם מ ט ר י ם. ע ל ה מ ב נ ה י ו ת ק נ ו א מ צ ע י ם נוספים, שיתריעו מפני ח ד י ר ו ת ב ד ר ך ה י ם. ה ק מ ת ה מ כ ש ו ל ה י מ י א מ ו רה ל ה ס ת י ים ע ד ס ו ף ה ש נ ה. ה מ כ ש ו ל ה י מ י ת ו כ נ ן כך שיהיה ע מ י ד ל ת נ א י המליחות של ה י ם ו י ש מ ש א ת מ ע ר כ ת ה ב י ט ח ו ן למשך שנים רבות. ההחלטה לבנות את המכשול הימי הינה לקח ממבצע " צ ו ק א י ת ן " ב מ ה ל כ ו ח ד ר ה ה ז ר ו ע ש ל ח ו ל י ה ל ח ו ף ה י ם ב ד ר ך ח מ א ס ש ל ה צ ב א י ת ז י ק י ם. ה ת ק ש ו ר ת ה פ ל ס ט י נ י ת, א ת ר י ם ג ם ו ב כ ל ל ה המזוהים עם חמאס, דיווחו אודות הקמת המכשול הימי ) דף הפייסבוק שהאב, 5 באוגוסט 2018 ). בניית המכשול הימי סמוך לחוף זיקים (2018 רצועת עזה מעבר רפיח מ צ ר י ם ה ח ל י ט ה ל פ ת ו ח א ת מ ע ב ר ר פ י ח ב ח ל מ- 4 ב א ו ג ו ס ט ו ע ד 7 ב א ו ג ו ס ט 2018 כ ד י ל ה ק ל ע ל יציאתם של ע ו ל י הרגל מרצועת ע ז ה ל נ מ ל ה ת ע ו פ ה ב ק ה י ר ו מ ש ם ל מ כ ה ) א ח' ב א ר א ל י ו ם, 3 ב א ו ג ו ס ט ( ב ה ק ש ר ז ה

7 ב א ו ג ו ס ט 3 ב א ו ג ו ס ט 1 ע ו ד. מ ע ן, 5 ב א ו ג ו ס ט; 7 מ ס ר מ ש ר ד ה ו ק ף כ י 3,321 ת ו ש ב י ם מ ת כ נ נ י ם ל ע ז ו ב א ת ה ר צ ו ע ה כ ד י ל מ ל א א ת מ צ ו ו ת ה ח א ג ' ) פלסטין אליום, 2018 מצרים מעבירה גז לרצועת עזה י צ י א ת ע ו ל י ה ר ג ל מ ה ר צ ו ע ה ל מ כ ה ד ר ך מ ע ב ר ר פ י ח ) דף הפייסבוק שהאב, 5 באוגוסט 2018). בעקבות המשך שיגור בלוני התבערה לעבר ישראל הודיע אביגדור ליברמן שר הביטחון ב- על הפסקת העברת ד ל ק ו ג ז לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום ) י ש ר א ל ה י ו ם, 1 ב א ו ג ו ס ט 2018). ד א ו ד שהאב, דובר הג' האד האסלאמי בפלסטין, אמר בתגובה כי ההחלטה להחריף את ה"מצור" ולמנוע כניסת דלק ו ג ז ב י ש ו ל ה י א נ י ס י ו ן ל כ פ ו ת ע ו ב ד ו ת ח ד ש ו ת ב ש ט ח ו ל פ ג ו ע ב מ א מצי ההסדרה של מ צ ר י ם ) פ ל ס ט י ן א ל י ו ם, 2 ב א ו ג ו ס ט ( ב ע ק ב ו ת ה פ ס ק ת ה ע ב ר ת ה ד ל ק מ י ש ר א ל ו ב נ י ס י ו ן ל ה ב י א ל ש י פ ו ר ה מ צ ב ה ה ו מ נ י ט א ר י ב ר צ ו ע ה, ה ו ד י ע ה מ צ ר י ם על מספר הקלות שהיא מעניקה ל ר צ ו ע ה. ב מ ס ג ר ת ז א ת החלה מצרים, ז ו ל ר א ש ו נ ה, ל ה ע ב י ר ד ר ך מעבר רפיח גז בישול ) ד נ י א א ל ו ט ן, 3 ב א ו ג ו ס ט ( 2018 נ מ ס ר, כ י מ צ ר י ם ה ת י ר ה ה כ נ ס ת מ ש א י ו ת ע מ ו ס ו ת צ א ן ו ב ק ר, פ י ר ו ת ו ח ו מ ר י ב נ י י ה ) ר א' י א, 5 ב א ו ג ו ס ט ( לדברי ח' ליל שקפה, מנהל ה ר ש ו ת ה כ ל ל י ת ל נ פ ט ב מ ש ר ד ה א ו צ ר ב ע ז ה, ה ו ת ר ה ה כ נ ס ת ם ש ל 250 ט ו ן ג ז ל ת ק ו פ ת ב י נ י י ם ע ד ס י ו ם ה צ ע ד י ם ה ד ר ו ש י ם ל ה כ נ ס ת ג ז מ צ ר י לרצועה מדי י ו ם. ה ו א צ י י ן כי מחיר ה ג ז ה מ צ ר י י ה י ה ד ו מ ה ל מ ח י ר ה ג ז הישראלי דהיינו, חמישה שקלים ל ק י ל ו ) סוכנות אנטוליה, 5 באוגוסט 2018

8 מ ש ר ד ה א י ח ו ד ה א י ר ו פ א י ב ר צ ו ע ה מ ס ר. פלסטין אליום, 2 באוגוסט( חשבון הטוויטר( 8 אספקת חשמל ומים ברצועה הכנסת משאיות גז בישול ממצרים לרצועה, PALINFO ט 6 ב א ו ג ו ס 2018) ח ב ר ת ה ח ש מ ל ה ו ד י ע ה, כ י א ס פ ק ת ה ח ש מ ל ע ו מ ד ת ע ל א ר ב ע ש ע ו ת א ס פ ק ה ו- 16 ש ע ו ת ה פ ס ק ה ) ד נ י א א ל ו ט ן, 4 ב א ו ג ו ס ט ( 2018 כ י ה ו ד ו ת ל נ י צ ו ל א נ ר ג י ת ה ש מ ש ב ש ד ה ח ד ש ה מ ס פ ק 0.5 מ ג ה ו א ט, ו ה ו ד ו ת ל ה ש ק ע ו ת ח ד ש ו ת, ת ע ב י ר ת ח נ ת ה ת פ ל ת ה מ י ם ה ד ר ו ם ה ר צ ו ע ה מ י ש ת י ה ל ע ו ד 75,000 ת ו ש ב י ם ב א ז ו ר ח' א ן י ו נ ס ו ר פ י ח. ע ד ש נ ת 2020 ת ע ב י ר ת ח נ ת ה ה ת פ ל ה ניסיונות להסדרה ברצועת עזה מ י ש ת י י ה ל- 250,000 ת ו ש ב י ם ב מ צ ר י ם נ מ ש כ י ם ה ד י ו נ י ם ו ה מ ג ע י ם מ צ ר י ם ש ל ב ת י ו ו כ ם ו נ י ק ו ל א י מ ל ד נ ו ב, ה ש ל י ח מ ז כ"ל ש ל ה מ י ו ח ד ה א ו"ם ל מ ז ר ח ה ת י כ ו ן, ב נ ו ג ע ל ר ג י ע ה י ש ר א ל ע ם ו ל ס ו ג י ת ה פ י ו ס ה פ נ י ם- פ ל ס ט י נ י. ה פ ר ט י ם ר ו ב כ ד י ח ס ו י י ם ש ה מ א מ צ י ם ל א י ט ו ר פ ד ו. מ ק ו ר ו ת ש ו נ י ם מ ד ב ר י ם ע ל ה ס כ ם ה כ ו ל ל כ מ ה ש ל ב י ם. ה ש ל ב י ם ה ר א ש ו נ י ם י כ ל ל ו הקלה ב"מצור" תמורת הפסקת הצעדות ושיגור העפיפונים ו ב ל ו נ י ה ת ב ע ר ה. לאחר מכן י ו ס ר " ה מ צ ו ר " ו י ו צ א ו ל פ ו ע ל פ ר ו י ק ט י ם מ ש מ ע ו ת י י ם ל ש י פ ו ר ה כ ל כ ל ה ו ל פ י ת ו ח ה ר צ ו ע ה. ב ה מ ש ך י ב ו צ ע ו ש ל ב י ם נ ו ס פ י ם ב מ ס ג ר ת ם ת י ו צ ב ו מ ת ן מ ש א י ח ל מ כ ן ו ל א ח ר ש נ י ם מ ס פ ר ל מ שך ה א ש ה פ ס ק ת ב נ ו ג ע ל א פ ש ר ו ת ב י צ ע ע ס ק ת ח י ל ו פ י ש ב ו י י ם ) אלשרק אלאוסט, 4 באוגוסט 2018 (. משלחת בכירי הנהגת חמאס "בחוץ" בראשות צלאח אלערורי סגן יו"ר הלשכה המדינית של חמאס, הגיעה מ צ ר י ם ד ר ך ע ז ה ל ר צ ו ע ת ב כ י ר י ע ם ל פ ג י ש ה ה ת נ ו ע ה ב ר צ ו ע ה. ה פ ג י ש ה ה נ ה ג ת א ת ל ע ד כ ן נ ו ע ד ה ח מ א ס ב ר צ ו ע ה ע ל נ י ס י ו נ ו ת ה ה ס ד ר ה ) אלערבי 21 2, ב א ו ג ו ס ט ( ב מ ה ל ך ב י ק ו ר ח ב ר י ה מ ש ל ח ת נ ע ר כ ה ב- 5 באוגוסט 2018 פגישה בין כל הארגונים ברצועה. במהלך הפגישה אמר חסאם בדראן כי ההחלטה על מלחמה א ו ש ל ו ם ה ח ל ט ה ה י נ ה ל א ו מ י ת ו ע ל י ה ר ק ל ה ת ק ב ל ב ה ס כ מ ה כ ל ל י ת ה א ר ג ו נ י ם ש ל ) פ א ל ה ש ו נ י ם א י נ פ ו, 5 ב א ו ג ו ס ט 2018).

9 ש נ י מ ש מ א ל (, פ ו ק ד ת א ת ק ב ר ו ש ל א ח מ ד( חשבון הטוויטר( אחמד מג' דלאני, חבר הועד הפועל של אש"ף,. בתגובה השיב סאמי אבו. 9 מימין : אסמאעיל הניה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, נפגש עם סגנו צאלח אלעארורי, וחברי משלחת חמאס עם הגעתם לעזה ) אתר חמאס באינטרנט, 2 באוגוסט 2018) אלעארורי. משמאל : משלחת חמאס בראשות צאלח י א ס י ן ) ח ש ב ו ן ה ט ו ו י ט ר PALINFO, 5 ב א ו ג ו ס ט 2018) חסאם בדראן ) במרכז התמונה (, בפגישה עם נציגי הארגונים הפלסטינים בעזה בנושא ההסדרה ברצועה, PALINFO ט 5 ב א ו ג ו ס 2018) תגובת פתח ע ל ר ק ע נ י ס י ו נ ו ת ה ה ס ד ר ה ש ע ד כ ה לא הניבו תוצאות ממשיות, האשימה פתח את חמאס כי המהלכים נעשים על ח ש ב ו ן ז נ י ח ת נ ו ש א הפיוס הפנים- פלסטיני ומהווים חלק מ" עסקת ה מ א ה" ) ההסכם שמתווה א ר ה"ב). א ס א מ ה א ל ק ו א ס מ י, ד ו ב ר פ ת ח, ה ז ה י ר א ת ח מ א ס מ פ נ י ח ת י מ ה ע ל ה ס כ ם ה ר ג י ע ה ב ת מ ו ר ה לסיוע הומניטארי ) צ פ א, 4 ב א ו ג ו ס ט ( 2018 הביע תקווה ש ה ה ו ד נ א לא תשרת א ת " ע ס ק ת ה מ א ה" ו ה ב ה י ר כ י כ ל ה ס כ ם ע ם י ש ר א ל צ ר י ך ל ה י ו ת ל א ו מ י ו כ י ל ח מ א ס א י ן ז כ ו ת ל ח ת ו ם ע ם י ש ר א ל ע ל ה ס כ ם ) א ל ק ד ס, 5 ב א ו ג ו ס ט ( 2018 ז ה ר י, ב כ י ר ח מ א ס, כ י ה ה ח ל ט ה ל ח ת י מ ה ע ל ה ס כ ם רגיעה תתקבל ל ט ו ב ת ה א י נ ט ר ס ה ל א ו מ י ו כ י מ י ש פ ו ע ל ב ת י א ו ם ב י ט ח ו נ י ע ם י ש ר א ל א י ן ל ו ז כ ו ת ל ד ב ר ע ל ה ה ק ר ב ה ש ל ע ז ה. ב מ ק ב י ל נמשכים המאמצים המצריים לקידום תהליך הפיוס הפנים- פלסטיני. במסגרת ז א ת ד ו ו ח כ י מ צ ר י ם ה כ נ י ס ה מ ס פ ר ש י נ ו י י ם ב י ו ז מ ת ה פ י ו ס ש ל ה. ה י ו ז מ ה ה מ ח ו ד ש ת כ ו ל ל ת ש ל ו ש ה ש ל ב י ם ב מ ק ו ם א ר ב ע ה כ ה י ע נ ו ת ל ד ר י ש ה ל ה ש ל מ ת מ ש י ל ו ת ה ר ש ו ת ב ר צ ו ע ת ע ז ה ו ה ע ב ר ת מ ע רך ג ב י י ת ה מ י ס י ם ו ת ש ל ו ם ה מ ש כ ו ר ו ת ב ר צ ו ע ה ה ר ש ו ת ל י ד י ) א ל ח י א ת, ב א ו ג ו ס ט נ ב י ל א מ ר ז ה ב ה ק ש ר מ א ז ן א ב ו ש ל י ו ע צ ו ש ע ת ' ל ע נ י י נ י ם 6 ב י נ ל א ו מ י י ם, כ י ניקולאי מלדנוב, השליח המיוחד, פועל במרץ כדי להחזיר את הרשות לרצועה. ה ו א ה ו ס י ף כ י

10 ב א ו ג ו ס ט 5 ב מ ק ו ר : ט ל א א'ע א ל ת ח ר י ר (. ה מ ח נ ו ת מ ת ק י י מ י ם( ד ף ה פ י י ס ב ו ק ש ל ה ו ו ע ד ה ה מ ר כ ז י ת ש ל מ ח נ ו ת ה ק י ץ ש ל ח מ א ס, 6 ב א ו ג ו ס ט( 10 ל כ ך נ ל ו ו י ם ה ס כ ם ר ג י ע ה, ה ס כ ם ל פ ת י ח ת ה מ ע ב ר י ם ע ם מ צ ר י ם, ח י ל ו פ י ש ב ו י י ם, ה ק מ ת נ מ ל ו ש ד ה ת ע ו פ ה ו פ ר ו י ק ט י ם כ ל כ ל י י ם. שעת ' צ י י ן כי עמדת כ ל ה צ ד ד י ם ל פ י ה כ ל דבר עובר ד ר ך הרשות הינה ב ר ו ר ה. ע ו ד צ י י ן, כי חמאס ממלאת תפקיד מרכזי ב ס ו ג י י ת ה ר ג י ע ה ו ח י ל ו פ י ה ש ב ו י י ם א ך נ ו ש א ה מ נ ה ר ו ת, ה נ ש ק, ה כ ל כ ל ה ה נ מ ל ושדה התעופה י מ ו מ ש ו ר ק ע ל ידי הרשות ) מ ע ן, 5 ב א ו ג ו ס ט ( ת ג ו ב ת י ש ר א ל ב- 5 ב א ו ג ו ס ט 2018 דנו שרי ה ק ב י נ ט ה ב י ט ח ו נ י ב י ש ר א ל ב ת ו כ נ י ת ה ה ר ג ע ה ב ר צ ו ע ת ע ז ה. ב מ ה ל ך ה י ש י ב ה ע ד כ ן ה ר מ ט כ"ל, ג ד י א ל ו ף ר ב ה ש ר י ם א ת א י י ז נ ק ו ט, ב ת מ ו נ ת ה מ צ ב ב ר צ ו ע ת ה ת ק ב ל ו ל א ב י ש י ב ה ע ז ה. ה ח ל ט ו ת ו ה ש ר י ם ל א ה ת ב ק ש ו ל א ש ר א ת ח ל קה ש ל ישראל בתהליך ההסדרה. בהודעה שפרסם הקבינט בתום ה י ש י ב ה נ א מ ר, כי " צה"ל ערוך ומוכל לכל תרחיש " ynet), רובה צלפים ברשות חמאס ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת ש ל ח מ א ס פ ר ס מ ה ס ר ט ו ן ה מ צ י ג א ת ר ו ב ה ה צ ל פ י ם מ י י צ ו ר ע מ מ י ש ל ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת ה נ ק ר א א ל ע' ו ל ע ל ש מ ו ש ל ע ד נ א ם א ל ע' ו ל מ ה נ ד ס ש ש י ר ת ב ז ר ו ע ה צ ב א י ת ש נ ה ר ג ב ה ת נ ק ש ות י ש ר א ל י ת ב לדברי הסרטון קוטר הרובה 14.5 מ"מ ו ה ו א ב ע ל ט ו ו ח ה מ ג י ע ע ד ש נ י ק"מ ל ד ב ר י ה ס ר ט ו ן פ ג ע ו ה כ ו ח ו ת ב מ ס פ ר חיילי צה"ל באמצעות הרובה ) אתר הזרוע הצבאית של חמאס, 3 באוגוסט 2018 (. אימונים צבאיים במחנה קיץ של חמאס ב א ו ג ו ס ט ב ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ פ ע י ל ו ת ש מ א ר ג נ ת ח מ א ס, נ פ ת ח ו " ח ל ו צ י ה ק י ץ מ ח נ ו ת ה ש ח ר ו ר " של חמאס. ב ש ת י מ ש מ ר ו ת ב י ו ם ) ב ו ק ר ו ע ר ב ( ב מ ו צ ב י ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת במהלכם עוברים המשתתפים, י ל ד י ם ונערים, אימונים צבאיים ו ס מ י- צ ב א י י ם. היום הראשון של מחנה " חלוצי השחרור" במוצב אלקאדסיה במחוז ח' אן י ו נ ס. (2018 ה מ ד ר י ך נראה כפעיל צבאי לבוש מדים.

11 ד ף ה פ י י ס ב ו ק ש ל ה ו ו ע ד ה ה מ ר כ ז י ת ש ל מ ח נ ו ת ה ק י ץ ש ל ח מ א ס, 6 ב א ו ג ו ס ט( דף הפייסבוק של( ב א ו ג ו ס ט 1 להלן עיקרי השינויים ככל הידוע לנו. ב א ו ג ו ס ט 5 11 היום הראשון של מחנה הערב " חלוצי השחרור" במוצב אלירמוכ במחוז ח' אן י ו נ ס (2018 תרגול הסתערות וחטיפה במחנה הקיץ באזור שכונת אלאמל בח' אן י ו נ ס ועדת מחנות הקיץ במחוז ח' אן י ו נ ס, 1 ב א ו ג ו ס ט ( הרשות הפלסטינית חילופי גברי בהנהגה הפלסטינית שביצע אבו מאזן אבו מאזן פועל ל א ר ג ו ן מ חדש ש ל ע מ ד ו ת ה מ פ ת ח ב ה נ ה גה הפ ל ס ט י נ י ת ב מ ס ג ר ת זאת הודיע אבו מאזן על (2018 שורה של שינויים בהנהגה ומספר מינויים חדשים ) ו פ א, ע ד כ ה : אבו מאזן יש מ ש כ י ו"ר ה ו ע ד ה פ ו ע ל של א ש"ף ואחראי הקרן הלאומית הפלסטינית. תיסיר ח' אלד, נ צ י ג ה ח ז י ת ה ד מ ו ק ר ט י ת ל ש ח ר ו ר פ ל ס ט י ן ב ו ו ע ד, ה ו ע ב ר מ ת פ ק י ד ו כ ר א ש ה מ ח ל ק ה לענייני מהגרים בוועד הפועל של אש"ף. המחלקת הוכפפה ישירות לאבו מאזן. עיסא קראקע, ראש הרשות לאסירים ו מ ש ו ח ר ר י ם, הועבר מתפקידו. מחליפו הוא ק ד ר י ע מ ר א ב ו ב כ ר בכיר במנגנוני הביטחון של הרשות לשעבר ) ו פ א, נ ב י ל א ב ו ר ד י נ ה, ד ו ב ר ל ש כ ת א ב ו מאזן, מ ו נ ה כס ג ן ר א ש ה מ מ ש ל ה ושר ההסברה. נ ב י ל ש ע ת', יועץ אבו מאזן לענייני חוץ, מונה לעמוד בראש מחלקת הגולים באש"ף.

12 12 כמו כן הודיע אבו מאזן על ביטול מחלקת השהידים האסירים ו ה פ צ ו ע י ם והעברת העיסוק בנושא לידיו של צאא'ב עריקאת מזכיר הועד הפועל. ב מ ק ב י ל ד י ו ו ח ה ה ת ק ש ו ר ת ה פ ל ס ט י נ י ת כ י כ י נ ו ס ה מ ו ע צ ה ה מ ר כ ז י ת ש ל אש"ף ה צ פ ו י ל ה ת ק י י ם ב מ ח צ י ת חודש אוגוסט יעסוק בפירוק הרשות ו מ ו ס ד ו ת י ה כחלק מהכנות להכרזה על מדינה פלסטינית. ע ל מ ה ל כ י א ב ו מ א ז ן נמתחה ביקורת חריפה מכל קצות הקשת הפוליטית הפלסטינית. עיקר הביקורת היה נ ג ד פי ט ו ר י ו ש ל ע י ס א ק ר א ק ע. לדברי תיסיר נצראללה, חבר המועצה המהפכנית של פתח, פ י ט ו ר י ק רא ק ע ב א ו ב ע ק ב ו ת ביקורת שהשמיע נ ג ד ה ר ש ו ת ובשל מה שכינה " ש א י פ ו ת י ו ה פ ו ל י ט י ו ת" ) ש ב כ ת ק ד ס, 5 ב א ו ג ו ס ט ( ע"פ מקורות שונים, י ש מ ג מ ה ל מ ז ג א ת ה ר ש ו ת ל ע נ י י נ י ה א ס י ר י ם ו ה א ס י ר י ם ה מ ש ו ח ר ר י ם ו א ת מ ו ע ד ו ן האסיר, שבראשו עומד קדורה פארס, למוסד אחד. לדברי המקורות, מופעלים לחצים על קראקע ופארס מאז, 2017 ש ב י ת ת ס י ו ם ה א ס י ר י ם ש ל ה ר ע ב ב מ א י מ ש ו ם ת מ ך כ י ש נ ט ע ן, ב ש ב י ת ה ש ה ו נ ה ג ה מ ר ו א ן ע ל- י ד י א ל ב ר ע' ו ת'י ) אלערבי אלג' דיד, 3 באוגוסט ( מימין : קדרי עמר אבו בכר, שמונה לראש רשות האסירים המשוחררים במקום עיסא קראקע ) דף הפייסבוק של והאסירים המשוחררים הטלוויזיה הפלסטינית, 6 באוגוסט 2018 האסירים) משמאל : טקס ברשות לענייני ב ה ש ת ת פ ו ת ו ש ל א ב ו ב כ ר ל א ח ר מ י נ ו י ו ) אתר הרשות לענייני האסירים והאסירים המשוחררים, 5 באוגוסט 2018) המשבר הכספי באונר"א נ מ ש כ ו ת ה פ ג נ ו ת ב י ה ו דה ו ש ו מ ר ו ן ס ו כ נ ו ת מ ט ו ת מ ו ל ע ז ה ו ב ר צ ו ע ת א ו נ ר"א ב ס י ו ע ה ק י צ ו ץ ע ל ב מ ח א ה ש מ ע נ י ק ה ה ס ו כ נ ו ת. ב מ ס י ב ת ע י ת ו נ א י ם ש ע ר ך ס ק ו ט א נ ד ר ס ו ן, מ נ ה ל א ו נ ר"א ב י ה ו ד ה ושומרון, ה ו ד י ע כ י ל מ ר ו ת ה ק ש י י ם ע מ ם מ ת מ ו ד ד ת ה צ ל י ח ו ה ם א ו נ ר"א ה מ י מ ו ן א ת ל ה ק צ ו ת ה ד ר ו ש ל פ ת י ח ת ש נ ת ה ל י מ ו ד י ם ה ק ר ו ב ה. ב ר א י ו ן מ נ ג ד, ש ה ע נ י ק מ ת י א ס ש מ א ל י, א ח ר א י ה מ ב צ ע י ם ש ל א ו נ ר"א ב ע ז ה, א ו ד ו ת ה מ ש ב ר ה פ י נ נ ס י ש ל א ו נ ר"א צ י י ן כ י ה ג ר ע ו ן ה ת ק צ י ב י ש ל א ו נ ר"א ע ו מ ד כ י ו ם ע ל ס כ ו ם ש ל 460 מ י ל י ו ן ד ו ל ר ו כ י ט ר ם ה ת ק ב ל ל י ד י ה א ר ג ו ן ה כ ס ף ה נ ד ר ש לפתיחת שנת ה ל י מ ו ד י ם ה ק ר ו ב ה ב ב ת י הספר של ה א ר ג ו ן ב ר צ ו ע ת ע ז ה ו ב י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן. עוד ציין שמאלי, כי הארגון עושה כ מ י ט ב י כ ו ל ת ו כ ד י ל ה ב ט י ח א ת ח ל ו ק ת ח ב י ל ו ת ה מ ז ו ן לפליטים הפלסטינים ) מ ע ן, 2 ב א ו ג ו ס ט 2018).

13 מ ש ט" דף הפייסבוק של " קואליציית צי החירות", 3 באוגוסט( ופא, 3 באוגוסט( המשט לא. 13 מימין : אחראי המבצעים של אונר"א בעזה, מתיאס שמאלי, בראיון ) מען, 2 באוגוסט 2018) הפגנת. משמאל : מחאה במחנה הפליטים בלאטה בשכם נגד סוכנות אונר"א בעקבות החלטתה לפטר מאות עובדים (2018 המשט לרצועת עזה אירועים תודעתיים כוחות חיל הים השתלטו ב- 3 באוגוסט 2018 ללא אירועים חריגים על הספינה אלחריה הספינה השנייה של ה ח י ר ו ת " א ש ר י צ א ה מ א י ט ל י ה ו נ י ס ת ה ל ה ג י ע ל ח ו פ י ר צ ו ע ת ע ז ה. ה ס פ י נ ה נ ל ק ח ה ל נ מ ל א ש ד ו ד ו- 12 האזרחים שהפליגו על סיפונה הועברו להמשך טיפול ) ד ו ב ר צ ה"ל, 4 ב א ו ג ו ס ט 2018) תקשורתית עולמית. זכה לתהודה אלחריה עם צאתה מאחת מתחנות הביניים בדרכה לעזה (2018 ה ר ש ו ת הלאומית העליונה ל צ ע ד ת ה ש י ב ה ו ל ה ס ר ת ה מ צ ו ר כינסה מסיבת ע י ת ו נ א י ם ב ה ג י נ ת ה את פעולת י ש ר א ל נגד הספינה ונגד המשט שאמור היה להגיע לרצועה. ל ד ב ר י פ ע י ל ש ד י ב ר ב ש ם ה ר ש ו ת ה ל א ו מ י ת ה י ו ע ל ג ב י ה ס פ י נ ה 12 פ ע י ל י ם מ מ ד י נ ו ת ש ו נ ו ת ב ע ו ל ם כ מ ו גם אנשי תקשורת מטעם ע ר ו ץ פ ר ס ט י ו י ) ה א י ר א נ י (. ע ו ד הודיע הפעיל כי הפלסטינים ימשיכו לפעול ביבשה ו ב י ם ע ד ש י ו ס ר " ה מ צ ו ר "( א ל א ק צא, 3 ב א ו ג ו ס ט 2018).

14 תהלוכת המחאה לשבירת המצור הימי ". באירוע המחאה השתתפו שני כלי שיט שעל" דף הפייסבוק שהאב, 5 באוגוסט( 14 ב א ו ג ו ס ט ב הכ ר י ז ה ה ר ש ו ת מ ח א ה מ ש ט ש ל צ א ת ו ע ל ה ל א ו מ י ת ת ח ת ע ז ה מ ר צ ו ע ת ה כ ו ת ר ת ג ב י ה ם ה פ ל י ג ו כ ע ש ר י ם פ ל ס ט י נ י ם ב י נ י ה ם ח ו ל י ם, נ כ י ם, י ל ד י ם נ ע ר י ם ואנשי תקשורת. כ ל י ה ש י ט ש ט ו ל כ י ו ו ן צ פ ו ן ו ל א ח ר כשעה שבו ע ל ע ק ב ו ת י ה ם. ב מ ס י ב ת ה ע י ת ו נ א י ם ק ר א ב ס א ם א ל מ נ א צ ר ה, ד ו ב ר ה ר ש ו ת, ה ו ד ע ה ל פ י ה ה פ ע י ל ו ת ה י א ה פ ג נ ה י מ י ת ב ד ר כ י ש ל ו ם ומסר של ההתנגדות ל" טרור הציוני " נ ג ד צ י ה ח י ר ו ת ו פ ע י ל ו ת ו נגד הפעילים הזרים. כ מ ו כ ן ה י א ב א ה ל ה ד ג י ש א ת זכותם של ה פ ל ס ט י נ י ם ל ש ו ט במים שמול ח ו פ י ר צ ו ע ת ע ז ה ו א ת זכותה של ע ז ה ל נ ת י ב ת ח ב ו ר ה י מ י ו פ ת י ח ת נמל בהתאם לחוק הבינלאומי ולזכויות האדם הבינלאומיות. עוד צוין בהודעה כי הפעילות תמשך בדרך היבשה ו ה י ם ע ד ל ה ש ג ת כ ל ה מ ט ר ו ת ) א ל א ק צ א, 5 ב א ו ג ו ס ט ( משט המחאה שיצא מנמל עזה ( 2018

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

Adkan14_1HEB2.pdf

Adkan14_1HEB2.pdf אתגר הרשות הפלסטינית: בניין מדינה בהעדר לגיטימציה שלטונית אפרים לביא מבוא ההתקוממויות העממיות בעולם הערבי נגד המשטרים הרודניים לא הביאו עד כה לידי ביטויי התעוררות דומה בקרב הציבור הפלסטיני בגדה המערבית.

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 3003/18

פסק-דין בתיק בגץ 3003/18 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3003/18 בג"ץ 3250/18 לפני: העותרים בבג"ץ 3003/18: העותרים בבג"ץ 3250/18: כבוד הנשיאה א' חיות כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר כבוד השופט נ' הנדל 1. יש דין מתנדבים

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח-ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית ד ר אמנון

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, וא

דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, וא דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, ואלה הובילו לעקירה פנימית של בני אדם רבים. בשיא ההסלמה

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

HoveretHEB.indd

HoveretHEB.indd כך סיקרו אמצעי התקשורת בישראל את ההתנתקות מנותקים פרויקט מעקב תקשורת: גם מלים יכולות להרוג 2006 ינואר פרויקט מעקב תקשורת: גם מלים יכולות להרוג מנותקים כך סיקרו אמצעי התקשורת בישראל את ההתנתקות ינואר 2006

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל כרים קאסם 959 ו- 963 ו מבוא במושב ה 31 של מועצת הליגה הערבית, שהתכנס ב 29 במרס 1959, יזמה מצרים דיון ב החייאת הישות הפלסטינית ( אל כיאן אל פלסטיני ). הצורך במושגים

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמ

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים הצהרת חיפה, החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל( והחוקה הדמ האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמוקרטית" שחיברו שלושה צוותי חשיבה של האזרחים הערבים

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

Microsoft Word mashat-3.doc

Microsoft Word mashat-3.doc חלק שני: ההתמודדות עם המשט הטורקי פרק א': תהליך קבלת ההחלטות תקציר ב- 31.5.10 השתלט צה"ל על שש ספינות שהיו בדרכן לעזה במסגרת משט מחאה (להלן - המשט הטורקי). ההשתלטות נעשתה במרחק של 75 מייל מערבית לחופי

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד