תעריפון עסק גדול

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תעריפון עסק גדול"

תמליל

1 06/09/2018 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות על השירותים השונים( 132 דמי ניהול קבועים בגין אשראי משיכת מזומנים 141 משיכת מזומנים ע"י בעל החשבון בטופס של הבנק : בסניף בו מתנהל החשבון בסניף אחר 142 פדיון שיק בידי מוטב שאיננו בעל החשבון )קנית שיק( העברות / העברות בהוראת קבע 151 העברה/הפקדה לחשבון לקוח אחר בבנק )לרבות השלשות( 152 העברה/הפקדה לחשבון בבנק אחר ( באמצעות מס"ב ) העברה בהוראת קבע בבנק/לבנק אחר 155 העברה לחשבון בבנק אחר במערכת זה"ב )RTGS( שטרות ושיקים 161 פנקס שיקים )פ( 1611 פנקסי שקים אישיים 1612 פנקסי שקים מסחריים 162 הפקדת שיק דחוי )לרבות נכיון שיקים( החזרת שיקים/חיובים על פי הרשאה/שטרות/שיקים דחויים 123 ש"ח לפעולה 10 ש"ח לחודש % ש"ח להעברה בהתאם לנספח א' בסוף חודש בתחילת רבעון לרבעון רק עבור שיק המשוך על בנק אחר לרבות העברה לחשבון אחר של הלקוח בבנק לשיק מקביל ל חיוב המושך/משלם מהסיבה אין כיסוי מספיק, חשבון מוגבל, או חשבון מעוקל 172 חיוב המושך/המשלם מסיבה אחרת )למעט החזרה שנגרמה על ידי הסניף( 173 חיוב המפקיד בגין שיק שהוחזר )למעט החזרה שנגרמה ע"י הסניף( 174 חיוב מוטב בגין החזרת חיוב על פי הרשאה מהסיבה "אין כיסוי מספיק" חיוב מוטב בגין הצגה חוזרת של חיוב על פי הרשאה ש בהוראת הלקוח החל מהחזרה 176 החזרת שיק/שטר לפני מועד הפרעון על פי בקשת הלקוח 177 אי כיבוד הוראת קבע בגין הלוואות 1771 אי כיבוד ראשון בגין חיוב הלוואה עפ"י הרשאה 68 ש"ח לסדרת שיקים קשור לסעיף 1017 )מתעדכן אוטומטית( קשור לסעיף 1018 )מתעדכן אוטומטית( לסדרת שיקים לשנה מראש ש"ח לפעולה 5 ש "ח לפעולה % מהעסקה אי כיבוד חוזר ברציפות של הוראת קבע בהלוואה על פי הרשאה מהלקוח ביטול שיק/חיוב בודד/הרשאה 181 הוראת ביטול/הפשרת הוראת ביטול של שיק 182 הוראת ביטול או הוראה להפשרת ביטול של הרשאה כללית לחיוב החשבון/הוראת קבע )פ( שירותים נוספים 191 דמי גביה בגין תשלום חשבון בדלפק 192 מכירת שיק בנקאי 193 טיפול במזומנים )בהפקדה, במשיכה או בפריטה(: 1931 לכל 100 מטבעות 1932 מזומנים מעל 10,000 ש"ח 194 שמירת דואר בסניף על פי הוראות הלקוח עמוד 1 מתוך 17

2 סעיף מס' 195 טיפול בירושה ועזבונות: 1951 במטבע ישראלי 1952 במטבע זר 196 שחרור כספים ללא צו ירושה באמצעות כתב שיפוי איתור כתובת $ 050% מהירושה % מהירושה $ ,000 לחודש % מהיקף התקבולים שינוי בעלות בחשבון טיפול שוטף ובקרות עבור חברות מסוג נש"פ או טכנולוגיה או ייעוץ עמוד 2 מתוך 17

3 פרק 2 שירותים ממוחשבים -ע ואישורים ש"ח לדף ע ממוחשב תדפיס "דף חשבון " מעל 5 בחודש שאילתות בנושאים אחרים שאילתת ריכוז יתרות חובה וזכות של הלקוח שאילתות המודפסות באמצעות מסוף הפקיד הפקת סרטים מגנטיים, תנועות ושוברי תשלום הפקת דף חשבון בתדירות מיוחדת לבקשת הלקוח שירותים בנקאיים בתקשורת שירותים באמצעות הטלפון שירותים באמצעות פקס: תדפיס פקס בארץ תדפיס פקס לחו"ל שירותים באינטרנט קבלת שערי בורסה מקוונים בשעות המסחר בבורסה באמצעות המערכת שיחזור ע הפקה מחדש של דפי חשבון: עד 12 חודשים מעל 12 חודשים איתור מסמכים + צילום: שנה שוטפת או שנה שלפניה למעלה מ - 12 חודש צילום מסמכים פירוט תיק ני"ע לתאריך מסוים )סטייטמנט( הכנת ע מיוחד איתור חשבונות/כספות באמצעות יחידה מרכזית אישורים והמלצות אישור יתרות וניכוי מס אישור תשלומי ריבית, תקבולי ריבית ודיבידנדים אישור חתימות ללקוח הבנק בלבד מכתב המלצה )לקונסוליה, לגוף אחר( בסוף החודש בעת השגור בעת השגור בעת הבצוע בעת הבצוע לתדפיס לתדפיס אחת לחודש לכל שאילתה חמישית ואילך )שאילתה- למעט דף חשבון סופי( עד 5 דפים ומעבר לזה אותו סכום לכל דף נוסף עד 5 דפים ומעבר לזה אותו סכום לכל דף נוסף לדף או חלקו לדף או חלקו לדף או חלקו לעמוד אחד לא כולל הודעה ועיקולים לא כולל אישור יתרות שמופק בסוף שנה ללקוח עמוד 3 מתוך 17

4 פרק 3: אשראים, ערבויות ובטחונות דמי גביה בגין החזר תקופתי של הלוואות לרכישת דירת מגורים )פ( של הלוואות אחרות עמלת פרעון מוקדם - עמלה בהלוואה לא מוכוונת עמלה תפעולית - בכל המגזרים עמלת אי הודעה מוקדמת אם לא נמסרה הודעה מוקדמת של לפחות 10 ימים מראש או שהפרעון נעשה לאחר 30 יום מיום ההודעה - בכל המגזרים עמלת פערי ריבית )הפרשי היוון( )ראה הערה ג'( - בכל המגזרים בריבית קבועה או בריבית המשתנה בתדירות של פחות מפעם בשנה מקביל ל מקביל ל % מהסכום שנפרע עמלת פערי ריבית )הפרשי היוון( - בכל המגזרים בריבית משתנה כאשר תדירות השינוי היא שנה ומטה עמלת מדד ממוצע - הלוואה צמודה למדד - אם הפירעון נעשה בין ה- 1 ל- 15 בחודש הפרש בין שערי ריבית עפ"י הסכם ההלוואה הנפרעת לבין הריבית הממוצעת מחצית מהשיעור הממוצע של השיוי במדד ב- 12 המדדים האחרונים עמלה זו תגבה פעם אחת בעת מתן ההלוואה הראשונה בה והלקוח יבקש להגדיל את סכום ההלוואה תגבה עמלה על התוספת בלבד 100$ עמלת הפרשי שער - הלוואה במט"ח או צמודה למט"ח - אם לא נמסרה הודעה מוקדמת של 2 ימי עסקים דמי טיפול בהלוואות הועבר לסעיף 331 הלוואות במטבע חוץ מהבנק עריכת מסמכים בגין אשראי ובטחונות עריכת מסמכים משפטיים בגין אשראי ובטחונות ללקוחות - הגביה במעמד חתימת אחד הלווים על הסכם ההלוואה / הסכם למתן שירותים בנקאיים עמלה זו לא תוחזר במקרה של אי ביצוע האשראי הפרשי שער לשני ימי עסקים בהם נערך מסחר במט"ח הן בארץ והן בחו"ל שלאחר הפירעון 055% , , , , , % 2% עמלה נגבית אחת ליום עסקים % % עד 10,000 ש"ח מ 10,001 ש"ח עד 50,000 ש"ח מ 50,001 ש"ח עד 100,000 ש"ח מ 100,001 ש"ח עד 500,000 ש"ח מ 500,001 ש"ח עד 1,000,000 ש"ח מ 1,000,001 ש"ח עד 5,000,000 ש"ח מ 5,000,001 ש"ח עד 10,000,000 ש"ח מעל 10,000,001 ש"ח עריכת מסמכים משפטיים וטיפול בביטחונות בגין מסגרת אשראי בעו"ש, מסגרת הלוואות ובטחונות )הגדלה/הקטנה/חידוש( נכיון שיקים נכיון שיקים עד 5,000 נכיון שיקים מעל 5,000 מכתבי הסכמה ליצירת שעבוד: לבנק אחר )פ( מבנק אחר מכתב הסכמה להחרגה עתידית משעבוד לצד ג' הסכמה ליצירת שעבוד בדרגה שווה לבנק אחר )פרי-פסו(: על אשראי לרכישת דירת מגורים או במשכון דירת מגורים )פ( על אשראי אחר שעבודים בטפסים סטנדרטים בבנק: פקדון, משכונים וכו' כולל שעבוד שוטף כתב קיזוז לפקדון בבנק עד 10,000 ש"ח כנ"ל מעל 10,000 ש"ח הגשת מסמכי שיעבוד לרישום ע"י נציג התאגיד הבנקאי אצל הרשם בה ונגבתה עמלת עריכת מסמכים משפטיים בגין אשראי ובטחונות )סעיף 331( לא ניתן לגבות עמלה זו מקביל ל מקביל ל בנוסף ביול והוצאות רישום אצל הרשם המתאים עמוד 4 מתוך 17

5 שעבודים הדורשים טיפול משפטי מיוחד )משכנתא, חוזי נדל"ן, שעבוד מניות בבעלות חברה, זכויות חוזיות וכו'( שינוי/ביטול שעבודים: שינוי/ביטול שעבודים המפורטים בסעיף 333 )למעט כתב קיזוז( 01% משווי הבטחון בנוסף ביול והוצאות רישום אצל הרשם המתאים עמלה זו תגבה פעם אחת בעת מתן ההלוואה הראשונה בה והלקוח יבקש להגדיל את סכום ההלוואה תגבה עמלה על התוספת בלבד העמלה לא תגבה במקרים בהם הלקוח פרע את יתרת האשראי בעצמו, בנוסף ביול והוצאות רישום אצל הרשם המתאים % % שינויים בשעבודים המפורטים בסעיף 334 ביטול שעבודים המפורטים בסעיף 334 שינוי בפוליסת ביטוח נלוות לשעבוד עמלת טיפול בפוליסת ביטוח שלא חודשה במועדה הודעה ראשונה הודעה שניה הודעה על הקמת ביטוח ע"י הבנק דמי טיפול שוטף בעסקת ליווי פרוייקט: עסקה עד היקף של 30 מליון $ בנוסף ביול והוצאות רישום אצל הרשם המתאם $200 מראש לשנה מראש לשנה מראש לשנה 3% מעלות הפרוייקט / 50,00000 הביטחון 3% מעלות הפרוייקט / 100,00000 הביטחון % עסקה בהיקף מעבר לסך הנ"ל הנפקת שובר תשלום בליווי פיננסי בדיקת ערבויות שניתנו לטובתינו: ערבות שנתקבלה מבנק אחר, חידוש ערבות כנ"ל ערבויות מקביל ל- 762 א בתום כל שנה תגבה עמלה מראש לשנה נוספת ב החישוב יעשה על יתרה משוערכת לשנה נוספת של הערבות ליום התשלום ג בנוסף ייגבו דמי טיפול בסך 200 ש"ח ד במקרים בהם נגבית עמלת מינימום בערבות, לא תיגבה עמלת עריכת /או בדיקת מסמכים בגין אשראי ובטחונות שיעור העמלה בגין ערבות בנקאית המובטחת בפיקדון ספציפי הינה 3% % 500% 125% 200 לערבות 200 לערבות 300 לערבות ערבויות כספיות ערבויות אחרות ערבות פורמלית ביצוע / בלתי מסווגת ערבות להבטחת השקעות של רוכשי דירות במסגרת חוק מכר תיקון ערבות מכל סוג שהוא גביית ערבות שהוצאה ע"י בנק אחר הסבת ערבות לפי חוק המכר לבנק אחר הודעות והתראות הודעות והתראות לרבות הודעות על פיגור בתשלומים, מכתבי מעקב בטחונות,אי המצאת פוליסת ביטוח או רשיון רכב והתראות שונות הגביה מראש מקביל ל מקביל ל מכתב התראה של עו"ד משלוח הודעת התראה במסגרת חוק מושל"ך שינוי מועד גביה 361 בהלוואה אחת 362 לכל הלוואה נוספת עמוד 5 מתוך 17

6 פרק 4 ניירות ערך קניה ומכירה של ניירות ערך )לרבות בהנפקה ובפדיון( ניירות ערך הנסחרים בבורסה של ת"א מניות והמירים אגרות חוב ישראליות מק"מ אופציות מעו"ף )קניה, מכירה, מימוש( עסקה באופציות עמוק בכסף )כולל אופציה CALL עם מחיר מימוש 1 ש"ח( חוזים עתידיים - קניה /מכירה וכתיבה דמי טיפול עבור סליקה יומית בגין כל תנועות הסליקה שבוצעו בחשבון באותו יום הוראת קניה / מכירה שלא בוצעה בני"ע ישראליים ניירות ערך הנסחרים בבורסות חו"ל מניות והמירים )כולל עמלת ברוקר בחו"ל( בארה"ב עד 25,000$ בארה"ב מעל 25,000$ בשאר הארצות עד 25,000$ בשאר הארצות מעל 25,000$ אגרות חוב חו"ל עד 25,000$ מעל 25,000$ אופציות )על 100 מניות או פחות, כולל עמלת ברוקר בחו"ל( חוזים עתידיים בחו"ל )כולל עמלת ברוקר בחו"ל( קרנות נאמנות הנסחרות בחו"ל עד 100,000$ מעל 100,000$ הוראת קניה / מכירה שלא בוצעה בני"ע זרים דמי ניהול פקדון ני"ע )עמלה לרבעון( 1% מנכס הבסיס 8,500 ש"ח $150 $150 $100 $100 $100 $100 5 ש "ח לני"ע 20 ש"ח לפקדון % 050% 010% 250% 050% 05% )מערך החוזה( % 090% 135% 125% 050% 040% 7$ לאופציה 250% 200% $ % 025% 025% 015% 030% 010% $ ל- ADR/GDR בתוספת 575$ לעסקה ADR/GDR 005$ $ 50 לעסקה העברת ניירות ערך לחשבון של אותו לקוח בבנק אחר )פ( לחשבון של לקוח אחר בבנק לחשבון של אותו לקוח בבנק המרה, מימוש, הקצאה המרת אג"ח ושטרי הון למניות ומימוש אופציות הקצאת מניות הטבה המרה בין ניירות ערך הנסחרים בארץ ובחו"ל ני"ע הנסחרים בשיטת ADR/GDR המרה מני"ע הנסחר בחו"ל לני"ע הנסחר בארץ המרה מני"ע הנסחר בארץ לני"ע הנסחר בחו"ל ני"ע אחרים-בהמרה מני"ע הנסחר בארץ לני"ע הנסחר בחו"ל ולהפך % 010% 100% 100% 05% לחודש תשלום ריבית, דיבידנד ופדיון תשלומי ריבית, דיבידנד ופדיון של ני"ע המופקדים בבנק למשמרת פדיון מלווה קצר מועד תשלומי ריבית, דיבידנד ופדיון של ני"ע בדלפק תשלומים בגין אג"ח מסוג בונדס פעולות נוספות בניירות ערך השאלת ני"ע לצורך מכירה בחסר מניות 500 ש"ח לעסקה % לחודש אג"ח / מק"מ 500 ש"ח לעסקה % 3500 מהשווי לשנה 025% מהשווי לשנה 080% משיכה של ני"ע הוצאת יפוי כח לאסיפה כללית עמלת הפצה מלקוחבהתאם לתקנות השקעות משותפות בנאמנות ( עמלת הפצה ) - התשס"ו עמלת הפצה מלקוח "קרן מסוג " 1 עמלת הפצה מלקוח "קרן מסוג " עמוד 6 מתוך 17

7 473 עמלת הפצה מלקוח " קרן מסוג " 3 מהשווי לשנה 040% עמוד 7 מתוך 17

8 פרק 5 מטבע חוץ $2,75000 $5,50000 $10000 $1340 $670 $2680 $1340 $ % 0200% 400% 040% $30 עמלת חליפין מט"י - מט"ח לפי שער ידוע מט"י - מט"ח לפי שער צהרים*/שער מוסכם המרה בין שני מטבעות זרים לפי שער ידוע לפי שער צהרים * עמלת אי ביצוע להוראה עם לימיט * שער צהרים - שער שיתפרסם לאחר ביצוע העסקה פעולות במזומנים הפקדת מזומנים לח-ן מט"ח משיכות מזומנים מח-ן מט"ח גביית בנקנוטים )ושיקים חריגים( פריטת / החלפת שטרות מט"ח פעולות בשיקים הפקדת שיק בחשבון מט"ח הפרשי שער בין שער העברות נמוך לשער מזומן נמוך הפרשי שער בין שער העברות גבוה לשער מזומן גבוה 100% +עמלת כתב +הפרשי שער +הוצאות שיגור וביטוח ימי ערך + הוצאות תקשורת ימי ערך + הוצאות תקשורת עמלה חליפין+ימי ערך+ עמלה חליפין תעריף ביטוח לפי 125% מהסכום מעוגל לאלף הראשון לכלפי מעלה ללקוחות הבנק בלבד - ראה סעיף % $350 $300 הפקדת המחאות נוסעים קניית שיק המחאות נוסעים - ראה סעיף 77 - ראה סעיף $10000 $350 0 $ % 100% 030% מכירת המחאות נוסעים ללקוח מכירת המחאה בנקאית החזרת/ ביטול שיק במט"ח גביית שיק בחו"ל עמלת חליפין+ הוצאות תקשורת עמלה כתב עמלת כתב+ הוצאות תקשורת - ראה סעיף 77 - ראה סעיף 77 $11000 $3000 $10000 $2000 $10000 $ $ 030% 015% 015% תשלום שיק משוך על חשבון לקוח העברות תקבולי מט"ח מבנקים בארץ ומחו"ל העברת מט"ח לחו"ל עמלת כתב + עמלת כתב + עמלת כתב + - ראה סעיף 77 - ראה סעיף 77 $14000 $ % $ 10 העברת מט"ח לבנק אחר בארץ )פ( דמי ניהול חשבון פמ"ח עו"ש פמ"ח פיצויים עו"ש פת"ח עו"ש חשבון עסקי פמ"ח פיצויים פקדון לשנה עד 5,000 ראשונים עד 5,000 נוספים עד 5,000 נוספים מעל 15,000 רנטות/פנסיות )דמי ביצוע רנטה( חד פעמי חודשית שירותים מיוחדים לתושב ישראל פנייה לרשויות טיפול בהלוואות שקיבל תושב ישראל מתושב חוץ עד 10,000 מ 10,001 עד 100,000 מ 100,001 עד 250,000 - ראה סעיף 77 לחודש לחודש לחודש לרבעון $3500 $0000 $0000 $15 $1000 $ 120 לחודש $ 120 לחודש $ 120 לחודש $0000 $0000 $0000 $55 $125 $ $35000 $ 030 לתנועה $ 030 לתנועה $ 030 לתנועה $3300 $0375 $025 $ % 0125% 000 $ % 0375% 0250% עמוד 8 מתוך 17

9 א 1 ה) מ 250,001 ומעלה ניכוי מע"מ, מס הכנסה ימי ערך לפעולות במט"ח הפקדת שיק ב - $ משוך על ארה"ב הפקדת שיק משוך על אירופה במטבע מקומי הפקדת שיק נקוב במטבע שונה מהמדינה 0125% $5 7 ימי עסקים 10 ימי עסקים 14 ימי עסקים $60000 $1,00000 כפוף לביטחונות כפוף לביטחונות כפוף לביטחונות חלק - 6 כרטיסי חיוב בתוקף מה (1)(2) 1490 ויזה כאל דמי כרטיס כרטיסים רגילים )מקומי, בינ"ל, עסקי,זהב ופלטינום( )1( 750 כרטיס חיוב מיידי )דביט( עמלה זו לא תגבה בעד כרטיס חיוב מיידי שהונפק ללקוח שברשותו כרטיס אשראי בתוקף שהונפק ללקוח על ידי הבנק באותו חשבון וזאת לתקופה של 36 חודשים ממועד ההנפקה של כרטיס החיוב המיידי )13( )12( )11( )4( ש"ח דמי טעינה עמלת תשלום נדחה בשל עסקאות שבוצעו עד ליום ) ( )2( )5( )6( )7( )7( )9( 30 ש"ח 30 ש"ח 30 ש"ח 40 ש"ח 28% מסכום העסקה טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה פירעון מוקדם/מיידי לעסקאות הנפקת כרטיס חליפי הנפקה רגילה הנפקה מיידית עסקאות במטבע חוץ עסקאות בדולר או באירו )4( )5( )6( )7( )9( עסקאות במטבע אחר 28% מסכום העסקה )10( )10( )10( )10( )19( )10( )19( 350% 350% 350% 350% 16 $ 6 $ 6 משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר אוטומטי משיכת מזומן בדולר או באירו בדלפק משיכת מזומן במטבע אחר בדלפק משיכת מזומן במטבע חוץ מחשבון המנוהל באותו מטבע ) רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי )9( עמוד 9 מתוך 17

10 )10( ע איתור מסמכים )11( הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ )15( )5( 15 מחיר המשלוח הינו בהתאם למחירון חברת השילוח ליעד אליו נשלח הכרטיס )14( )16( )18( )17( $ - 19$ הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ הודעה על פיגור בתשלומים מכתב התראה של עורך דין פירעון מוקדם של הלוואה העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ )12( )14( )15( )16( )17( ויזה כאל )1( בחלק מהכרטיסים נקבעו יעדים חודשיים אשר ביצוע רכישות בסכומים המפורטים מטה יקנו הנחה/ בדמי הכרטיס )המונחים "רכישות", "חיובים" ו-"חודש", כמשמעותם בתקנון קונים ומזוכים את התקנון המלא ניתן לראות באתר )wwwcal-onlinecoil, להלן פירוט החיובים החודשיים וסכומי ההנחות בדמי הכרטיס נכון למועד זה: מדרגה 2 כרטיסים רגילים )מקומי, בינ"ל, עסקי, זהב ופלטינום( מחזור 1,000 תעריף מופחת 1290 מחזור 2,500 תעריף מופחת 99 מדרגה סוג כרטיס תעריף בסיס )4( עבור כל תשלום )5( בתוספת הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ, במקרים בהם יתבקש שירות זה )6( העמלה תיגבה בגין כל בקשה לפרעון, בכפוף לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות( התשס"ח 2008 סך העמלות בעד ביטול כרטיס אגב סגירת חשבון במקרה שמנפיק הכרטיס הוא הבנק, יהיה כפוף לתקרה של 40 )7( בתוספת הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ, במקרים בהם יתבקש שירות זה חל גם על הנפקה ו/או חידוש של כרטיס מעוצב, הנפקת/ חידוש כרטיס הנושא תמונה )9( עמלה זו תיגבה בכל מקרה בו תופקד לפירעון עסקה המבוצעת במטבע שונה מש"ח בחשבון שקלי ההמרה תבוצע על פי השער היציג בתוספת 28% בה והעסקה בוצעה במטבע שאין בו שער יציג תבוצע ההמרה לדולר על פי שערי החברות הבינלאומיות וממנו תבוצע המרה לש"ח על פי השער היציג של הדולר בתוספת 28% בחשבון מט"ח ההמרה על פי שערי החברות הבינלאומיות בתוספת 28% )2( לא יינתנו הנחות בגין מחזור לכרטיסים המשוייכים למועדוני תעופה )10( העמלה תיגבה עבור משיכה במכשיר ATM וגם עבור משיכה בדלפק )11( עבור כרטיס Prepaid )12( לכרטיסים בהם לא ניתן למשוך מזומן תינתן הנחה בסך 7 )13( בכרטיסים בהם קיימת טעינה חוזרת, עמלת הטעינה תעמוד על 12 )14( לרבות עקב החזר חיוב מהבנק )15( הפקה או הדפסה של מסמכים ו/או דוחות המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח, העמלה נגבית בגין כל מסמך בנפרד )16( עמלה זו תיגבה גם בגין שינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות לבקשת לקוח או ערב וכן בפירעון מוקדם של פריסות תשלומים למעט בכרטיסי Cal choice )17( העברת מטבע חוץ באמצעות Western Union )18( עמלה חד פעמית שתגבה בהתאם לסכום ההעברה )19( העמלה תיגבה במטבע בו מנוהל החשבון ההמרה מש"ח או מ-$ למטבע בו מנוהל החשבון תבוצע לפי השער היציג במועד קליטת העסקה תעריפי העמלות הנקובים אינם כוללים הנחות שניתנו לתקופה קצובה התנאים המלאים והמחייבים מפורטים בתעריפון המלא של כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, המפורסמים במשרדי כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ובאתר האינטרנט של כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ו/או בתעריפון המלא של בנק ירושלים בע"מ, המפורסם בסניפי הבנק ובאתר האינטרנט של הבנק עמוד 10 מתוך 17

11 א 1 (1)(2) 1316 )1( אמריקן אקספרס דמי כרטיס כרטיס אמריקן אקספרס מקומי (1)(2) 1824 כרטיס אמריקן אקספרס ירוק / כרטיס אמריקן אקספרס classic (1)(2) 1824 כרטיס אמריקן אקספרס BUSINESS ירוק / כרטיס אמריקן אקספרס BUSINESS (1)(2) 2229 כרטיס אמריקן אקספרס זהב (1)(2) 2229 כרטיס אמריקן אקספרס BUSINESS זהב )12( )9( )9( (8)(7)(3) (8)(7)(3) לבקשה % 230% עמלת טעינה עמלת תשלום נדחה בשל עסקאות שבוצעו עד יום פירעון מוקדם/מיידי של עסקאות הנפקת כרטיס חליפי הנפקה רגילה הנפקה מיידית עסקאות במטבע חוץ עסקאות בדולר או באירו עסקאות במטבע אחר משיכת מטבע חוץ בחו"ל ) ( )2( )5( )6( )7( (8)(7)(3) (8)(7)(3) (8)(7)(3) (8)(7)(3) (8)(7)(4) )6()7( )11( )5()10( )5( )5( )5( 390% 390% 390% 390% דולר 1053 לבקשה 1398 לבקשה לכל הודעה/ התראה דולר 1451 דולר 1783 דולר 125 דולר בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי במטבע אחר ממכשיר אוטומטי בדולר או באירו בדלפק במטבע אחר בדלפק במטבע חוץ מחשבון המנוהל באותו המטבע רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי ע הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת הלקוח איתור מסמכים פירעון מוקדם )של אשראי( הודעות על פיגור בתשלומים מכתב התראה של עורך דין הוצאות צד שלישי: החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק, מוגבל, מועקל וצו משפטי משיכת מט"ח בחו"ל בדלפק משלוח כרטיס חליפי מהארץ לחו"ל איסוף במשרדי המשלח משלוח לכתובת הלקוח הנפקת כרטיס חליפי בחו"ל )9( )10( )11( )12( )13( )14 )15( )17( עמוד 11 מתוך 17

12 א) אמריקן אקספרס זהב / Business זהב 7,000 2, , אמריקן אקספרס ירוק / Business Classic / 1, אמריקן אקספרס "דולר" = דולר ארה ב "מטבע אחר" = מטבע שאינו דולר או אירו * סכומן של עמלות בגינן נגבה מע מ על פי דין, ישתנה בכל עת בה יחול שזנוי בשיעור ביאורים המע מ בהתאם לשיעור השינוי דמי הכרטיס ייגבו י חודש בחודשו לפי סוג הכרטיס )לרבות עבור כרטיסי מועדון- עמית רלוונטי?( עבור התקופה שבין מועד החיוב הקודם למועד החיוב שלפניו 1 אמריקן אקספרס קרדיט אמריקן אקספרס כחול סוג הכרטיס אמריקן אקספרס מקומי יעד חודשי 1,000 בש ח סכום הנחה 205 חודשי בש"ח 6, , , , , סכום לתשלום חודשי בש ח 1123 הטבה על-פי באור זה, לא תחול על כרטיסים מקבוצת ישראכרט שלא נקבעו להם יעדי חיוב בתעריפוני החברות, בכרטיסים אלה ייגבו דמי כרטיס בגין כל כרטיס בנפרד )בכפוף לתנאים הספציפיים בגין כל -לישראכרט בע מ ו/או לפועלים אקספרס בע מ שמורה הזכות לבטל את ההטבה ו/או לשנות את תנאיה בכל עת ומעת לעת סכום העמלה יחושב לפי ה הסבר לעניין שיטת ההמרה והחיוב של עסקאות במטבע חוץ ושל משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ בחלק השני להלן העמלה תחושב 3 בגין מהסכום משיכת לחיוב מזומן החשבון במטבע חוץ ותיגבה באותו ומחשבון סוגהמנוהל מטבע בו באותו יחויבמטבע החשבון תיגבה עמלה זו בלבד סכום העמלה הינו קבוע, ללא תלות בסכום משיכת מטבע החוץ העמלה 4 לסכום העמלה הנקוב בדולר תבוצע המרה לפי השער היציג של הדולר לשקל ותחויב בשקלים, למעט ללקוח שמוגדר לו חשבון בדולר שאז תחויב העמלה בדולר 5 העמלה תחויב באותו סוג מטבע בו מחויב חשבון הבנק בגין עסקת רכישת המטבע מחלפן: אם העסקה תחויב בחשבון הבנק בשקלים, תבוצע המרה של העמלה 6 סיווג העסקה כעסקה במט ח / משיכת מט ח בחו ל / רכישת מט ח מחלפן באמצעות כרטיס אשראי, ייעשה בהתאם לדיווח שיתקבל אצל המנפיקה מהארגון 7 התשלום יגבה במועד החיוב הראשון שלאחר ביצוע הפעולה / ההזמנה / הטעינה 8 לקוח המודיע על אובדן/גניבה של מס' כרטיסים שבהחזקתו יחויב בעמלת הנפקת כרטיס חליפי עבור כרטיס אחד בלבד וזאת בתנאי שהודעתו התקבלה 9 10 העמלה תיגבה כאשר המשיכה תבוצע בלא הצגת כרטיס, בהתאם להוצאות הממשיות שתחויב המנפיקה ע"י הארגון הבינלאומי ובכל מקרה לא יותר מהסך הנקוב בגין עמלה זו 11 חיוב באמצעות: א הוראת קבע; ב הרשאה לחיוב חשבון ג שיק 12 עמלת תשלום נדחה תגבה במועד החיוב בגין כל תשלום בעסקת תשלומי בית העסק )כולל מבצעי דחייה ופיצול ולמעט עסקאות קרדיט ו/או קרדיט בתשלומים קבועים( המחויב 13 כרטיס שני באותו חשבון יהנה מ- 50% הנחה כרטיס שלישי באותו חשבון יהנה מ- 25% הנחה 15 הפקה או הדפסה של מסמכים ו/או דוחות המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח, העמלה נגבית בגין כל מסמך בנפרד 19 העמלה תיגבה במטבע בו מנוהל החשבון ההמרה מש"ח או מ-$ למטבע בו מנוהל החשבון תבוצע לפי השער היציג במועד קליטת העסקה חלק שני: הסבר לעניין שיטת ההמרה והחיוב של עסקאות במטבע חוץ ושל משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ )אשר ייקראו להלן: "עסקה"( הגדרות: "הארגון הבינלאומי - ארגון כרטיסי האשראי הבינלאומי" Express "American "שער ההמרה - השער המתפרסם על ידי בנק ישראל כשער החליפין היציג של המט"ח, בו בוצעה העסקה לשקל, כפי שידוע: ) במועד קליטת העסקה אצל המנפיקה - לגבי בהעדר שער יציג למט ח שבו בוצעה העסקה, סכום העסקה יומר לדולר על-פי נהליו ושעריו של הארגון הבינלאומי ואחר כך יומר ע"י המנפיקה לשקלים על-פי השער היציג של הדולר חיוב חשבון הבנק: א חיוב חשבון המתנהל בשקלים - לקוח אשר לא יודיע על בחירתו באחת מהאפשרויות המפורטות בסעיפים ב' ד' להלן, יחויב חשבונו בשקלים חדשים בהתאם לשער ההמרה ב חיוב חשבון המתנהל במטבע האירו - לקוח שבחר בחיוב חשבון המתנהל במטבע האירו ובקשתו אושרה על-ידי המנפיקה: עסקה שבוצעה באירו - תחויב בסכום העסקה ג ד ה ו המקורי באירו, ועסקה שבוצעה במטבע חוץ שונה מאירו תחויב בשקלים בהתאם לשער ההמרה חיוב חשבון המתנהל במטבע דולר - לקוח שבחר בחיוב חשבון המתנהל בדולר ובקשתו אושרה על-ידי המנפיקה: עסקה שבוצעה בדולר - תחויב בסכום העסקה המקורי בדולר, עסקה שבוצעה במט ח שונה מדולר - תחויב בדולר לאחר ביצוע המרה לדולר, לפי שעריו ונהליו של הארגון הבינלאומי חיוב חשבון המתנהל הן באירו והן בדולר - לקוח שבחר בחיוב חשבון המתנהל הן באירו והן בדולר ובקשתו אושרה על-ידי המנפיקה, העסקה תחויב בהתאם לאמור לעיל בסעיפים ב' וג' לעיל, באירו אם בוצעה במקור באירו ובדולר אם בוצעה במט ח שונה מאירו למען הסר ספק, מובהר כי המנפיקה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לאפשר חיוב חשבון המתנהל במטבע האירו ו/או במטבע דולר, מכל סיבה שהיא ובכלל זה ביחס ללקוחות מסוימים ו/או לכרטיסים מסוגים שונים מועד החיוב - עסקאות המדווחות למנפיקה באמצעות הארגון הבינלאומי )לרבות עסקאות שבוצעו בשקלים(, תחויבנה בחשבון באופן שוטף ביום העסקים הבא עמוד 12 מתוך 17

13 לגבי עסקאות שאינן מדווחות ע"י הארגון הבינלאומי, יחויב הלקוח במועד החיוב הקרוב הקבוע בכרטיס, אלא אם נקבע לכרטיס במפורש הסדר אחר לסכומי החיוב יתווספו עמלות כמפורט בתעריפון ז התנאים המלאים והמחייבים מפורטים בתעריפון המלא של פועלים אקספרס בע"מ, המפורסמים במשרדי פועלים אקפרס בע"מ ובאתר האינטרנט של פועלים כרטיס Prepaid של בנק ירושלים דמי כרטיס העמלה נגבית מדי חודש בגין החודש החולף באם הכרטיס יהיה פעיל )בוצעה רכישה/משיכה באמצעותו במהלך 3 חודשים האחרונים( תיתן הטבה לפיה סכום העמלה תהיה 2290 ש"ח דמי טעינה )לגבי כרטיסים נטענים בלבד( מעמלה למטעני כרטיס wisecard 1500 טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה 4500 הנפקת כרטיס חליפי - הנפקה רגילה- משלוח הכרטיס בדואר )3( )1( הנפקת כרטיס חליפי - הנפקה ית- משלוח בדואר תוך 2 ימי עסקים 8000 )2( 300% עסקאות במטבע שאינו מטבע הכרטיס )2( 390% משיכת מזומן ממכשיר אוטומטי בחו"ל שלא במטבע הכרטיס 600$ רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות הכרטיס 1500 איתור מסמכים 150 מכתב התראה של עורך דין )3( הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס חליפי לחוץ לארץ המחיר הוא בהתאם לעלויות צד שלישי של חברת השילוח )3( הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ המחיר הוא בהתאם לעלויות צד שלישי )1( לעמלה זו יתווספו הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס חליפי לחוץ לארץ, במקרים בהם יתבקש שירות זה )2( העמלה תחושב לפי השער היציג של סכום ההמרה במטבע המקורי שלפיו בוצעה העסקה בהעדר שער יציג תחושב העמלה לפי סכום החיוב במטבע ההמרה של הסולק הבין-לאומי )3( ככל שהחיוב שיועבר ע"י צד ג' יהיה נקוב במטבע אחר שאינו ש"ח תבוצע המרה לפי השער היציג של אותו מטבע והעמלה תחויב בשקלים הבנק יהיה רשאי לבטל ו/או לשנות את הים ו/או ההטבות המפורטים בתעריפון זה, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף למתן הודעה מראש כנדרש על פי דין פרק 7 סחר חוץ - ראה סעיף 77 $115 $35 $55 $ % %033 לכל חודש נוסף או חלק ממנו 0125% 010% אשראים דוקומנטריים יבוא פתיחת אד יבוא )ללא קיום( עד 3 חודשים הארכת תוקף אד )מעבר לתקופת הפתיחה המקורית( קיום אד יבוא עד 3 חודשים הארכת קיום ל- 3 חודשים נוספים או חלק מהם תיקון באד יבוא )שאינו כולל סכום או תוקף( - ראה סעיף 77 - ראה סעיף עמוד 13 מתוך 17

14 קיבול על אד יבוא )אקצפט בערבותינו( לשנה ניצול אד $100 בעת קבלת מסמכים בעת קבלת מסמכים - ראה סעיף 77 - ראה סעיף 77 5% $40 $75 $25 $40 $ 50 $75 $ $ % %025 לרבעון או חלק ממנו $ 25 $30 $4000 ערבות ימית טיפול בסחורות הנשלחות למחסן ערובה שחרור סחורות ממחסן ערובה טיפול בדוקומנטים בלתי תקינים אי-ניצול אד / ביטול אד דוקומנטים לגוביינא יבוא גביית דוקומנט במזומן קיבול )ללא ערבות הבנק( לשנה תשלום דוקומנט שהוצג על ידי הלקוח ערבות ימית ברור גורל בפקיעת תוקף בעת ניצול - ראה סעיף 77 - ראה סעיף 77 - ראה סעיף 77 - ראה סעיף 77 - ראה סעיף 77 - ראה סעיף 77 - ראה סעיף 77 $ % 05% שנתי 050% 2500% $ % 015% 020% 060% 100% 015% 0125% לחודש או חלק ממנו 015% אשראים דוקומנטריים יצוא הודעות על פתיחת אשראים דוקומנטריים קיום אד יצוא עד 3 חודשים הארכת קיום ל- 3 חודשים נוספים או חלק מהם ניצול אשראי דוקומנטרי קיבול )תשלום דחוי( לשנה תשלום נדחה- אד לא מקויים תשלום נדחה- אד מקויים תשלום / סחור תיקון באד יצוא )שאינו כולל סכום או תוקף( - ראה סעיף 77 - ראה סעיף 77 - ראה סעיף 77 - ראה סעיף 77 - ראה סעיף 77 $ $30 075% 025% $4000 טיפול בדוקומנטים בלתי תקינים העברה למוטב שני אישור להמחאה זכויות המוטב לצד ג' עמלת אי ניצול / ביטול אד, - ראה סעיף 77 - ראה סעיף 77 - ראה סעיף 77 בפקיעת תוקף $ $ 250 $15 $ 115 $25 055% $ 250 שרותים מיוחדים לסחר חוץ טיפול בהלוואות מימון סחר חוץ תכנון ופתיחת תיק בעסקאות משולבות של יבוא /יצוא ) TRANSFERABLE / BK TO BK( דמי טיפול בהכנת מסמכים לעסקאות משולבות יבוא / יצוא מקביל ל- 322 ו ראה סעיף 77 $ 1000 $ % 025% 050% $15 5% 020% 01% דוקומנטים לגוביינא יצוא הצגת מסמכים קיבול )תשלום דחוי( לשנה ברור גורל טיפול בערבויות לחו"ל / מחו"ל הנפקת ערבות פיננסית או SBLC בדיקת טיב ונוסח הארכה /דואר/אחרות עלות סוויפט / טלקס לארץ / לחו"ל משלוח סט דוקומנטים לחו"ל בדואר רשום - ראה סעיף 77 מקביל ל ראה סעיף 77 - ראה סעיף 77 $1500 $ $400 $250 לפי עלות בפועל משלוח סט דוקומנטים לחו"ל באמצעות בלדר משלוח שיק / מכתב בדואר רשום עלות פקס לחו"ל הוצאות אחרות בתוספת לעלות הבלדרות הערה כללית: הוצאות קורספונדנט - בה ותהיינה - תיגבינה מהלקוחות בהתאם פרק 8 עסקאות עתידיות, אופציותSPOT עסקאות וכו' עמוד 14 מתוך 17

15 $ % עסקאות עתידיות ואופציות מט"ח - מ- 50,000$ עד 150,000$ מט"ח/מט"ח - מט"י % 0025% מעל 150,000$ עד 250,000$ מ - 250,000$ ומעלה אופציות מט"ח - מט"ח - בנק ישראל מ - 30,000$ ומעלה טיפול בהגשת הצעה למכרז IRS / FRA עסקאות סכום מינימלי 1 מ' $ כל תשלום ריבית חוזים עתידיים נסחרים בשיקאגו, ניו-יורק, פילדלפיה )ארה"ב( נסחרים בלונדון - LME נסחרים בלונדון ב הוראה בהגבלת שער )לימיט( 45$ לחוזה 50$ לחוזה 80$ לחוזה $100 $75 $150 $ 25 לחוזה $ 30 לחוזה $ 50 לחוזה 0125% $ % לכל $5 הגבלת שער הערה כללית: עמלות לחוזים עתידיים הנסחרים בבורסות אחרות תיקבענה לפני ענין פרק 10 עמלות וחיובים שונים בגין מתן משכנתאות 1,00000 $ מהסכום 055% מהסכום 015% דמי פתיחת תיק )הגביה במעמד חתימת אחד הלווים על הסכם ההלוואה עמלה זו לא תוחזר במקרה של אי ביצוע ההלוואה( הלוואות במטבע חוץ מהבנק גרירת משכנתא /הפחתת או הוספת בטוחה/העברת משכנתא מלווה ללווה עקב גירושין או ירושה הקפאת משכנתא הערכת נכס ע"י שמאי מוסמך )ראה הערה ד'( לפי הנחיות משרד הבינוי והשיכון, דירה בבית קומות - בקב' ישובים המפורטים בהערה ב' דמי גביה בגין החזר חודשי להלואות אחרות חיוב בעד ביטול תיק הלוואה : אם תיגבה העמלה בסעיף 101 לא תגבה עמלת ביטול תיק הסבת זכויות הלווה לפי חוק המכר )דירות( לבנק אחר הסכמה ליצירת שיעבוד בדרגה שווה ו/או אחרת התשלום מבוצע ישירות אל השמאי מקביל ל מקביל ל בה ותיגבה העמלה בסעיף 101 לא תגבה עמלת ביטול תיק הסבת ערבות חוק מכר מקביל ל עמוד 15 מתוך 17

16 סעיף מס' בהלוואה שניתנה לנכס שאינו דירת מגורים ושאינו בשיעבוד נכס מגורים 1092 )פ( מכתב החרגה / צמצום שיעבוד / שיחרור משיעבוד )פ( פעולות מיוחדות לפי בקשת הלקוח 1011 אישור לרשויות המס מכתבים ואישורים שונים לפי בקשת הלקוח ( הערה ו'( הכנת לוח סילוקין שינוי בהרכב לווים,ערבים בהסכם ההלוואה כולל הוספה ו/או הפחתה משווי הנכס 05% מקביל ל שינויים בתנאי החזר ההלוואה פירוט תשלומים חודשיים - בגין כל שנה פירוט תשלומים לפי מרכיבים - בגין כל שנה אישור נוסף על סילוק ההלוואה איתור מסמך - שנה שוטפת איתור מסמך - מעל שנה עמלת פרעון מוקדם - עמלה בהלוואה לא מוכוונת עמלה תפעולית - בכל המגזרים עמלת אי הודעה מוקדמת אם לא נמסרה הודעה מוקדמת של לפחות 10 ימים מראש או שהפרעון נעשה לאחר 30 יום מיום ההודעה - בכל המגזרים עמלת פערי ריבית )הפרשי היוון( )ראה הערה ג'( - בכל המגזרים בריבית קבועה או בריבית המשתנה בתדירות של פחות מפעם בשנה עמלת פערי ריבית )הפרשי היוון( - בכל המגזרים בריבית משתנה כאשר תדירות השינוי היא שנה ומטה עמלת מדד ממוצע - הלוואה צמודה למדד - אם הפירעון נעשה בין ה- 1 ל- 15 בחודש מקביל ל % מהסכום שנפרע 01% הפרש בין שערי ריבית עפ"י הסכם ההלוואה הנפרעת לבין הריבית הממוצעת מחצית מהשיעור הממוצע של השיוי במדד ב- 12 המדדים האחרונים עמלת הפרשי שער - הלוואה במט"ח או צמודה למט"ח - אם לא נמסרה הודעה מוקדמת של 2 ימי עסקים מכתב התראה מהבנק מכתב התראה מעו"ד עמלת החזר שיק שלא כובד דמי צילום מסמך עמוד אחד עותק אחד ממסמכי תיק ההלוואה אי כיבוד הוראת קבע עפ"י הרשאה מהלקוח אי כיבוד חוזר ברציפות של הוראת קבע עמלת ביצוע מסכום הלוואה עומדת ו/או מסכום המענק המותנה אימות פרטי לווה/ערב דמי גביית המחאה דחויה הפקת שובר תשלום ידני ביטוח נכס - מעקב לקבלת סעיף שיעבוד לטובת הבנק הפרשי שער לשני ימי עסקים בהם נערך מסחר במט"ח הן בארץ והן בחו"ל שלאחר הפירעון מקביל ל- 351 מקביל ל- 352 מקביל ל מקביל ל מקביל ל ייגבה בכל מקרה בו הסבה / חידוש הפוליסה יימסרו לבנק באיחור של למעלה מחודש ממועד פקיעת תוקף הפוליסה הקודמת % עמוד 16 מתוך הודעות בגין אי ביצוע התחייבות להמציא בטוחות ומסמכים )לרבות תעודת נישואין והפקדת פיקדון או ערבות בנקאית כבטוחה לגרירה(: הודעה ראשונה תזכורת תזכורת שניה ו/או מכתב הגשת תביעה 1025 איתור כתובת 1026 שינוי מועד גביה בהלוואה אחת לכל הלוואה נוספת

17 : א רשאי לקוח, אם רצונו בכך, לבצע את ביטוח הנכס ו/או ביטוח החיים בעצמו במקום באמצעות הבנק ב בקב' הישובים - 51,50,30,23,21,20,14,13,12,04,01 יש להוסיף לסך של 240 ש"ח 032 ש"ח - ג הפרשי היוון יחושבו לפי נוסחה שמרכיביה הם: ד שמאויות שמבוצעות במסגרת האגף העיסקי והאגף הבינ"ל וכן שמאויות של נכסים מסחריים, ה העמלה המתוארת בסעיף ( 1017 גרירת משכנתא(, תיגבה פעם אחת בלבד,כאשר ללווה מספר הלוואות בגינן משועבד אותו נכס ו מסירת ע ללווה בכתב בנושא פרעון מוקדם של הלוואה - עד פעמיים בשנה מעמלה לכל ק"מ נסיעה ממקום מושבו של השמאי לדירה ולא יותר מ- 300 ש"ח לשומה )1( הפרש בין הריבית בהלוואה הנפרעת לבין הריבית הממוצעת המתאימה ליתרת תקופת ההלוואה ולמגזר, לפי קביעת המפקח על הבנקים )2( מספר חודשים יתומחרו בהתאם לעלות שיקבע השמאי וישולמו לו ישירות עמוד 17 מתוך 17

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 13/7/2016 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים -

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים - א( פרסום זה הינו תמציתי בלבד ואינו בא להחליף את האמור בתעריפוני העמלות של הבנק. תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי. תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים אגוד עובר ושב משכנתאות

קרא עוד

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח חלק 1 חשבון עובר ושב לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל 4 פעולות על ידי פקיד ב פעולה בערוץ ישיר. זכאות כאמור של אדם בעל מוגבלות תחל ב 1 בחודש שלאחר

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב (להלן: "צו הבנקא ות") נוס

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס ב (להלן: צו הבנקא ות) נוס לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב - 2002 (להלן: "צו הבנקא ות") נוסח ה לחישו ב עמלת פרעון מ וקדם ה מבי אה ליד י בי טוי

קרא עוד

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word - עדכון טופס הסברים של ג'סי doc

Microsoft Word - עדכון טופס הסברים של ג'סי doc הסברים למילוי טופס 004170 בקשה לפתיחת אשראי דוקומנטרי הגדרה כללית: אשראי דוקומנטרי התחייבות הבנק הפותח לשלם למוטב תמורת מסמכים נדרשים, ובלבד שהוראות מכתב האשראי ותנאיו מולאו. בעסקת אשראי דוקומנטרי יש בדרך

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד