254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ"

תמליל

1 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים משלשה חודשים ועד שנה משנה ועד שנתיים משנתיים ועד שלש שנים מטבע ישראלי לא צמוד,074,40 9,264 4,24 22,28 )( נכסים 80 2,62,49,492 9,86 התחייבויות 2,27 2,7,9 722 (6,88) הפרש 97,0,294,004,60 מכשירים נגזרים )למעט אופציות( (46) אופציות )במונחי נכס בסיס( מטבע ישראלי צמוד למדד,98 6,776 9,4,98 9 נכסים,990 4,444 4,989 78,77 התחייבויות,928 2,2 4,462,202 (,86) הפרש (96) (62) (2,40) (6) (6) מכשירים נגזרים )למעט אופציות( אופציות )במונחי נכסי בסיס( )4( מטבע חוץ פעילות מקומית 797,974,96 2,490 7,47 )( נכסים התחייבויות הפרש מכשירים נגזרים )למעט אופציות( אופציות )במונחי נכס בסיס( מטבע חוץ פעילות חו"ל נכסים התחייבויות הפרש פריטים לא כספיים נכסים התחייבויות הפרש מכשירים נגזרים )למעט אופציות( אופציות )במונחי נכס בסיס( נכסים התחייבויות הפרש (0) (8) 0,40,066, ,70 (48) (8) (8) 4,68 7,466 7,27,407 (,442),07 (68), (28) (9) 22,4 4,6 7,88 6,077 (,87) (44) (288) 64,04 (4) 6 (6) 70 9,2,42 (2,080) 9,09 (,944) (709) 08 2,022, () (62) 2,088,77 (9,289) בבאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה, בהתאם לתקופות הנותרות למועד הפרעון החוזי של )( כל תזרים. הנתונים מוצגים בניכוי הפרשות לחובות מסופקים. כולל נכסים בסך 69 מיליוני שקלים חדשים שזמן פרעונם עבר. )2( כולל אשראי בתנאי חח"ד בסך 6,48 מיליוני שקלים חדשים וסכומי חריגה ממסגרות חח"ד בסך 24 מיליוני שקלים חדשים. )( כולל צמודי מטבע חוץ. )4( כפי שנכללה בבאור 7 "נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה" לרבות סכומים חוץ מאזניים בגין נגזרים. )(

2 2 דוחות כספיים דין וחשבון שנתי תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים )המשך( )( יתרה מאזנית משלש ועד ארבע שנים מארבע ועד חמש שנים מחמש ועד עשר שנים מעשר ועד עשרים שנה מעל עשרים שנה מזומנים ללא תקופת פרעון 49,969 (2),886 0, ,04 908,40, ,00 6, (,98),89 (,27) 709, ,770, (67) (64) ,868 (2) 7 40,26 2,827 7,470 2,986,440 2,66 0 9, ,7,46,68,462 6, (89) (2,46) (,99) (62) (22) (,0) (,4) (9) , (2) 8 7,9 2 48, ,028 9, (,) 8 (,8) 2 6, (77) (792) (24) (4) () (899) (899) 6,669 7, , ,62, ,07, ,4 64 8,99, ,80,98 () () () 4,02 4,0 6,79 2,08,72 4,80,90 07, , ,487 2,968 4,282 4,276 6,0,90 (49) (86) (,469) 7 9,64

3 26 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( הבנק )המשך( ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים משלשה חודשים ועד שנה משנה ועד שנתיים משנתיים ועד שלש שנים מטבע ישראלי לא צמוד 2,4,77 8,202,08 22,087 )( נכסים 20,642 4,2 2,97 6,64 התחייבויות,82,9 4, (4,67) הפרש 97,042,20 72,40 מכשירים נגזרים )למעט אופציות( (46) אופציות )במונחי נכס בסיס( מטבע ישראלי צמוד למדד,64,67 7,64, נכסים,780,662 4,28 667,46 התחייבויות,784 2,0, (,24) הפרש (96) (7) (2,227) (280) (6) מכשירים נגזרים )למעט אופציות( אופציות )במונחי נכסי בסיס( )4( מטבע חוץ פעילות מקומית 770,97,99 2,42 7,4 )( נכסים התחייבויות הפרש מכשירים נגזרים )למעט אופציות( אופציות )במונחי נכס בסיס( מטבע חוץ פעילות חו"ל נכסים התחייבויות הפרש פריטים לא כספיים נכסים התחייבויות הפרש מכשירים נגזרים )למעט אופציות( אופציות )במונחי נכס בסיס( נכסים התחייבויות הפרש (0) (8) 9,028 4,7 4,6 267,670 (48) (8) (8),77,672 6,04,24 (,40),07 (68), (28) (9) 9,284 2,488 6,796,96 (,42) (44) (288) 88,04 (426) 6 (6) 70 7,88 0,249 (2,9) 9,044 (,899) (709) 08,69,08 46 () (62),02 48,270 (7,249) בבאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה, בהתאם לתקופות הנותרות למועד הפרעון החוזי של )( כל תזרים. הנתונים מוצגים בניכוי הפרשות לחובות מסופקים. כולל נכסים בסך 62 מיליוני שקלים חדשים שזמן פרעונם עבר. )2( כולל אשראי בתנאי חח"ד בסך 6,48 מיליוני שקלים חדשים וסכומי חריגה ממסגרות חח"ד בסך 24 מיליוני שקלים חדשים. )( כולל צמודי מטבע חוץ. )4( כפי שנכללה בבאור 7 "נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה" לרבות סכומים חוץ מאזניים בגין נגזרים. )(

4 27 דוחות כספיים דין וחשבון שנתי תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים )המשך( )( יתרה מאזנית משלש ועד ארבע שנים מארבע ועד חמש שנים מחמש ועד עשר שנים מעשר ועד עשרים שנה מעל עשרים שנה תזרימי מזומנים ללא תקופת פרעון 42,6 (2),8 42,7 96,900 64,06 46,48 46, (,847),8 (4,070) (6) 9, ,2,40 64 (67) (64) ,096 (2) 70,08,8 6,974 2,7,04 28,46 29,062 90,249 0,298,4,0,0 4 2 (904) (,668) (,24) (68) (97) (4,478) (4,6) (9) ,274 (2) 8 7,62 269, ,796 9, (,22) 8 (,479) 27,67 02 (77) (792) (24) (4) () (899) (899) 6,04 6, , ,46, ,84,8 0 2,4 64 8,096, ,90,04 () () () 02,8,066 02,246 2,07,989 4,89,074 96, ,02 968,6,06 4,07,977,92 4,984 (2,26) (97) (,288) 924 4,097

5 28 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון המאוחד והבנק )המשך( ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים המאוחד )( נכסים התחייבויות הפרש עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים משלשה חודשים ועד שנה משנה ועד שנתיים משנתיים ועד שלש שנים 8,6,7 4,76 9,604 7,09 2,8 6,9,49,246 8,46 9,66 (,7) 6,866 4,72 (26,8) 7,892,4 4,78 הבנק 9,098 6,2 8,2 6,8 )( נכסים התחייבויות הפרש 6,9 2,0,00,49 9,876 (,24) 4,774 (27,89) כולל אשראי בתנאי חח"ד בסך,480 מיליוני שקלים חדשים וסכומי חריגה ממסגרות חח"ד בסך 299 מיליוני שקלים חדשים. )( כולל, נכסים בסך 89 מיליוני שקלים חדשים שזמן פרעונם עבר. )2( כפי שנכללה בבאור 7 "נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה". )(

6 29 דוחות כספיים דין וחשבון שנתי משלש ועד ארבע שנים מארבע ועד חמש שנים תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים )המשך( מחמש ועד עשר שנים מעשר ועד עשרים שנה מעל עשרים שנה תזרימי מזומנים ללא תקופת פרעון )( יתרה מאזנית 9,7 89,760,7 )2( 4,86 4,4,98 96,099 7,882,8 20,78 7,298,08,990 2,042 0,66 0,8 6,4,28 2,87 6,4,499 2,92 94,096 88,9,7 (2), ,7 0,762 94,02 6,260,296 20,09 6,48,22,2 20,06 0,20 9,88,946,2 2,794 6,42,9,

7 260 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 9 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות) ( ליום בדצמבר א. מכשירים פיננסיים חוץמאזניים יתרות החוזים או הסכומים הנקובים שלהם בסוף השנה עסקאות בהן היתרה מיצגת סיכון אשראי: אשראי תעודות ערבויות להבטחת אשראי ערבויות לרוכשי דירות )2( ערבויות והתחייבויות אחרות מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו מסגרות חח"ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות לפי דרישה שלא נוצלו התחייבויות בלתי חוזרות למתן אשראי שאושר ועדיין לא ניתן )( התחייבויות למתן אשראי לחוסכים התחייבויות להוצאת ערבויות מאוחד הבנק 707 2,694 4,888 4,86 4,70 2,69,490,686,4 2,64,60 4,8,229 7,427 2,8,704, ,847,6 4,80 4,70 2,69 4,9,686 4,07,68,827 4,208 6,40 7,94,84,704,6 הוצג מחדש. )( כולל התחייבות הבנק בגין חלקו בקרן סיכונים של מסלקת המעו"ף בסך 47 מיליוני שקלים חדשים. )ב בדצמבר 22 מיליוני שקלים חדשים( ראה באור 9 )2( ד. 2( ובאור ב. ראה באור 9 ד. 20(. )(

8 26 דוחות כספיים דין וחשבון שנתי באור 9 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות )המשך( ליום בדצמבר ב. התקשרות חוץ מאזנית בגין פעילות לפי מידת הגביה )( לסוף השנה מאוחד )2(. יתרת אשראי מפיקדונות לפי מידת גביה 6, ,86,849 2, ,2 מטבע ישראלי צמוד למדד מטבע ישראלי לא צמוד מטבע חוץ )( 2. תזרימים בגין עמלת גביה בגין הפעילות במידת גביה,268, 87 תזרימים חוזיים עתידיים עד שנה מעל שנה ועד שנים מעל ועד שנים מעל ועד 0 שנים מעל 0 ועד 20 שנים מעל 20 שנים,68, תזרימים עתידיים צפויים לאחר הערכת הנהלה לפרעונות מוקדמים תזרימים צפויים מהוונים לאחר )4( הערכת הנהלה לפרעונות מוקדמים מידע על העמדת הלוואות במהלך השנה הלוואות מפיקדונות לפי מידת הגביה הלוואות עומדות ומענקים מאוחד אשראים ופיקדונות, מפיקדונות שהחזרתם למפקיד מותנית בגביית האשראים )או הפיקדונות(, עם מרווח או עם עמלת גביה )במקום מרווח(. )( הלוואות עומדות ופיקדונות ממשלה שניתנו בגינם בסך 4,660 מיליוני שקלים חדשים )שנה קודמת,07 מיליוני שקלים חדשים(, לא נכללו בלוח זה. )2( כולל מגזר מטבע ישראלי לא צמוד, צמוד למדד ומגזר מטבע חוץ. )( ההיוון בוצע לפי שיעור ) 4.4% לפי שיעור 4.%(. )4(

9 262 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 9 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות )המשך( ליום בדצמבר מאוחד 00 9 הבנק ג. התקשרויות מיוחדות: התחייבויות בגין: )( חוזי שכירות לזמן ארוך חוזי מחשוב ושרותי תוכנה רכישת בניינים ושיפוצם )2( קבלת פיקדונות במועדים עתידיים )( הבנק וחברות מאוחדות שכרו מבנים וציוד לתקופות ארוכות אשר דמי השכירות לתשלום בגינם, הינם כדלקמן )בכפוף לתנאי הצמדה(: הבנק מאוחד שנה ראשונה 29 9 שנה שניה שנה שלישית 2 26 שנה רביעית שנה חמישית שנה שישית ואילך עסקאות עם מפקידים מוסדיים לקבלת פיקדונות במועדים עתידיים בשעורי ריבית קבועים שנקבעו מראש במועד ההתקשרות. )2(

10 26 דוחות כספיים דין וחשבון שנתי באור 9 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות )המשך( ד. התחייבויות תלויות והתקשרויות אחרות ( בהתאם להחלטת דירקטוריון הבורסה לניירות ערך, הוקמה קרן סיכונים שהיקפה הכולל ליום בדצמבר הינו,22 מיליוני שקלים חדשים. חלקו של הבנק בקרן ליום בדצמבר נאמד בכ 06 מיליוני שקלים חדשים )נכון ליום בדצמבר 7 מיליוני שקלים חדשים(. הסכום של קרן הסיכונים מעודכן אחת לחצי שנה, בתחילת חודש מרץ ותחילת חודש ספטמבר, על בסיס גובה מחזור הסליקה הכללי היומי הממוצע, בששת החודשים שהסתיימו בחודש דצמבר או בחודש יוני שקדמו למועד העדכון, לפי העניין ובכל מקרה לא יפחת מסך של 0 מיליוני שקלים חדשים. חלקו של כל חבר בקרן הסיכונים נקבע לפי היחס שבין מחזור הסליקה של החבר, לבין סך מחזורי הסליקה של כל החברים )למעט בנק ישראל( באותה תקופה, אך לא יפחת מ 00 אלפי שקלים חדשים. בהתאם להחלטה שהתקבלה בדירקטוריון מסלקת הבורסה, החל מיום בדצמבר יפקיד כל חבר מסלקה מזומנים בסכום שלא יפחת מ 2% מחלקו בקרן הסיכונים. לפרטים בדבר שעבודים שהתחייב הבנק להעמיד בגין התחייבות זו, ראה באור א. 2( הבנק התחייב כלפי מסלקת מעו"ף בע"מ שליד הבורסה לניירות ערך בתלאביב )להלן "מסלקת המעו"ף"(, לתשלום כל חיוב כספי הנובע מעסקאות בגין נגזרים הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתלאביב, המבוצעות באמצעותו על ידי לקוחותיו ומעסקאות כנ"ל המבוצעות על ידי מספר חברי הבורסה לניירות ערך בתלאביב, שאינם חברי מסלקת המעו"ף עבור לקוחותיהם. סכום ההתחייבות בשל לקוחות אלו מסתכם לתאריך המאזן לסך של כ 70 מיליוני שקלים חדשים )נכון ליום בדצמבר כ 2 מיליוני שקלים חדשים(. כמו כן, התחייב הבנק להשבת חלקו בקרן הסיכונים של מסלקת המעו"ף, שהיקפה הכולל ליום בדצמבר הינו 697 מיליוני שקלים חדשים. חלקו של הבנק בקרן ליום בדצמבר מוערך בכ 47 מיליוני שקלים חדשים )נכון ליום בדצמבר 22 מיליוני שקלים חדשים(. בהתאם להחלטה שהתקבלה בדירקטוריון מסלקת המעו"ף, החל מיום בדצמבר יפקיד כל חבר מסלקה מזומנים בסכום שלא יפחת מ 2% מחלקו בקרן הסיכונים. לפרטים בדבר שעבודים שהתחייב הבנק להעמיד בגין התחייבות זו, ראה באור ב. ( הבנק התחייב כלפי הבורסה לניירות ערך בתלאביב )להלן "הבורסה"( בגין פעולותיה של חברה אחת שהינה חברת בורסה ואינה חברת מסלקה. ההתחייבות הינה, לכיבוד כל חיוב כספי הנובע מעסקאות שבוצעו עלידי אותה חברה. 4( בהתאם להסכם מכירת הפעילות בקופות הגמל אשר נוהלו על ידי הבנק, )לפרטים ראה באור 6 ה. 2 ((, ערב הבנק למשך שנים מיום במרץ כלפי חברי קופות הגמל והקופה לפיצויים, להשבת סכומי הקרן הנומינליים שהופקדו על ידם במועדם. לתאריך המאזן, נכסי הקופות מושקעים ברובם באיגרותחוב מאושרות להשקעה והם עולים על סכום ערבות הבנק. סכום קרן ההפקדות ליום בדצמבר 2,84 מיליוני שקלים חדשים )נכון ליום בדצמבר,7 מיליוני שקלים חדשים(. שוויה ההוגן של ערבות זו, המהווה אופצית PUT שכתב הבנק, אינו מהותי.

11 264 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו ( בשנת 992 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בבנק החלטה לשפות נושאי משרה בבנק בנוסח כדלקמן: הבנק ישפה שיפוי מלא כל אחד מנושאי משרה בגין חבויות כספיות והוצאות התדיינות שישאו בהם, בגין פעולות מעשים ומחדלים שנעשו על ידם במסגרת שנקבעה לשם כך בפקודת החברות ותקנון הבנק, ובכפוף להוראות הנ"ל. השיפוי ינתן לנושאי המשרה האמורים בין אם התביעה הוגשה נגדם תוך כדי עבודתם בבנק, ובין אם התביעה הוגשה נגדם לאחר סיום עבודתם בבנק והיא מתייחסת לפעולה שנעשתה בתוקף היותם נושאי משרה. קיימות דעות משפטיות שונות ביחס לסמכותה של חברה לאשר שיפוי גורף כגון זה המתואר לעיל ובאם הפעלתו במקרה ספציפי מחייבת אישור נוסף בדרך הקבועה לכך בחוק. במידה והבנק יידרש לתשלום סכומים על פי ההחלטה הנ"ל, יפנה הבנק לקבלת ייעוץ משפטי בקשר לחבותו בהתחשב בנסיבות הספציפיות והמיוחדות של כל מקרה שיתעורר, אם יתעורר. 6( בחודש דצמבר 200 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק לתת פטור מראש מאחריות וכן מתן התחייבות מראש לשיפוי על ידי הבנק לדירקטורים ונושאי משרה אחרים )להלן ביחד: נושאי משרה(. בהתאם להתחייבות לשיפוי פוטר הבנק מראש, את נושאי המשרה בבנק, מכל אחריות כלפיו, בשל נזק שייגרם לבנק עקב הפרת חובת הזהירות של נושא המשרה כלפי הבנק בפעולותיו של נושא המשרה, בתוקף היותו נושא משרה בבנק והכל כמפורט בכתב ההתחייבות לשיפוי. סכום השיפוי שישולם על ידי הבנק לכל נושאי המשרה במצטבר לא יעלה על 2% מההון העצמי של הבנק לפי דוחותיו הכספיים לשנת 2000, כשהוא מותאם למדד המחירים לצרכן החל מחודש דצמבר השיפוי חל על פעולות הקשורות, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת לכתב ההתחייבות לשיפוי. ביום 28 באוקטובר 2004 החליטה האסיפה הכללית של הבנק, להוסיף להתחייבות לשיפוי על ידי הבנק לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים של הבנק, שאושרה בשנת 200, סעיף הקובע כי ההתחייבות לשיפוי תחול גם על אירוע של מיזוג, כהגדרתו בחוק החברות, לרבות כל החלטה, פעולה, הסכם או דיווח בקשר למיזוג. הוחלט כי בכל הנוגע לשיפוי עקב אירוע מיזוג, יהיה סכום השיפוי המרבי הסכום הנמוך מבין השניים: 2% מההון העצמי של הבנק לפי דוחותיו הכספיים ליום בדצמבר 2000, בתוספת הפרשי הצמדה למדד החל מהמדד בגין חודש דצמבר 2000, או 2% מההון העצמי של הבנק לפי דוחותיו הכספיים האחרונים שיפורסמו סמוך למועד יום התשלום בפועל בגין השיפוי. ביום 6 בפברואר 2009 החליט דירקטוריון הבנק להעניק התחייבות לשיפוי מראש של עובדי הבנק המכהנים מעת לעת כנושאי משרה בחברות הבת שבשליטת הבנק ואשר אינם מכהנים כדירקטורים וכנושאי משרה בבנק, ולהעניק להם כתב שיפוי בנוסח זהה לזה שהוענק לנושאי המשרה והדירקטורים בבנק. 7( בחודש מאי 998 החליטו האסיפות הכלליות של בעלי מניות הבנק ובנק טפחות, לאשר כתבי התחייבויות לשיפוי נושאי משרה, אשר אושרו קודם לכן על ידי ועדות הביקורת והדירקטוריונים שלהן, שעל פיהן נקבע, בין השאר, כדלקמן: הבנק ובנק טפחות ישפו, באופן בלתי חוזר, כל נושאי משרה בבנקים בשל כל פעולה שעשו בתוקף היותם נושאי משרה, בקשר עם העילות שיפורטו להלן ובגין כל חבות כספית שתוטל עליהם על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה, או פסק בורר שאושר בבית משפט וכן בגין הוצאות משפטיות סבירות שניתן לשפות בגינם בהתאם להוראות פקודת החברות. השיפוי ינתן לכל נושאי המשרה במצטבר עד לסכום שלא יעלה בכל בנק בנפרד על 70 מיליון שקלים חדשים )צמוד למדד מרץ 998(, בגין כל חבות כספית שתגרם לנושא המשרה כתוצאה מפעולה שעשה, הקשורה במישרין או בעקיפין, בתשקיף שפורסם בשנת 998 או בטיוטת תשקיף שהוגשה באותה שנה, בקשר עם הצעת מכר של ניירות ערך של הבנק על ידי המדינה, לרבות ביחס לדיווחים שנתנו הבנקים אחרי תאריך התשקיף בשל כל עניין שהתרחש לפני תאריך התשקיף.

12 26 דוחות כספיים דין וחשבון שנתי בנוסף, נקבע כי ינתן שיפוי לכל נושאי המשרה במצטבר עד סכום שלא יעלה על ידי כל בנק בנפרד על 70 מיליון שקלים חדשים )צמוד למדד מרץ 998( ביחס לכל פעולה ונושא הקשורים בביטוח הלווים מהבנקים למשכנתאות המוזכרים בתשקיף הנ"ל. כמו כן, נקבע בכתבי ההתחייבויות לשיפוי, כי, על אף האמור לעיל, יוגבל סכום השיפוי הכולל שישולם לכל נושאי המשרה במצטבר בגין כל העילות שנכללו בכתב השיפוי עלידי כל אחד מהבנקים בנפרד לסך של,000 מיליוני שקלים חדשים )צמוד למדד מרץ 998(. במסגרת מיזוג בנק טפחות לתוך הבנק, נטל על עצמו הבנק התחייבות זו. 8( בחודש נובמבר 200 אישרו האסיפות הכלליות של בעלי המניות של בנק טפחות ושל חברה מאוחדת שהיתה בבעלות ושליטה מלאים של בנק טפחות )להלן "טפחות להנפקות"( בקשר עם תשקיף להנפקת איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים של בנק טפחות, מחודש נובמבר 200 כי טפחות להנפקות תתחייב באופן בלתי חוזר, לשפות כל נושא משרה בה, בשל כל פעולה שעשה בקשר לנושאים המפורטים בכתב השיפוי, בתוקף היותו נושא משרה )להלן: "השיפוי"(. השיפוי ינתן בגין כל חבות כספית אם וככל שתוטל על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, ובגין כל הוצאות משפטיות סבירות )לרבות שכר טרחת עורך דין ומומחים אחרים(, שניתן לשפותו בגינן בהתאם להוראות חוק החברות, כל זאת עד לסכום של מיליארד שקלים חדשים, צמוד למדד המחירים לצרכן. בנק טפחות התחייב כלפי טפחות להנפקות, שאם לא תוכל לקיים את התחייבויותיה כלפי מקבלי השיפוי, או מי מהם, ישלם בנק טפחות לטפחות הנפקות כל סכום שאותו תיוותר החברה להנפקות חבה כלפי מקבלי השיפוי, מעבר לסכומים ששולמו על ידי טפחות להנפקות. במסגרת מיזוג בנק טפחות לתוך הבנק, נטל על עצמו הבנק התחייבות זו. ) 9 בחודש אוקטובר 2002 אישר דירקטוריון בנק טפחות, לאחר אישור ועדת הביקורת, מתן התחייבות מראש לשיפוי על ידי בנק טפחות לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים )להלן ביחד: "נושאי משרה"(. בהתאם לכך, בנק טפחות מתחייב, בכפוף לתנאים המפורטים בכתב התחייבות ולהוראות חוק החברות, לשפות את נושאי המשרה בשל כל חבות או הוצאה שהוטלה על נושא המשרה עקב פעולותיו בתוקף היותו נושא משרה בבנק טפחות ובלבד שהפעולות האמורות קשורות, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוג האירועים המפורטים בתוספת לכתב ההתחייבות לשיפוי. סכום השיפוי שישולם על ידי בנק טפחות לכל נושאי המשרה במצטבר לא יעלה על 2% מההון העצמי של בנק טפחות לפי דוחותיו הכספיים לשנת 200, כשהוא מותאם למדד המחירים לצרכן החל מחודש דצמבר 200, או 2% מההון העצמי של בנק טפחות לפי דוחותיו הכספיים האחרונים שיפורסמו סמוך ליום התשלום בפועל בגין השיפוי, הנמוך מבין שניהם. בחודש נובמבר 2002 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של בנק טפחות את ההחלטה הנ"ל. במסגרת מיזוג בנק טפחות לתוך הבנק, נטל על עצמו הבנק התחייבות זו. 0( ביום 0 ביוני 998 אישרה אסיפה כללית שלא מן המניין של בנק אדנים לאחר אישור דירקטוריון בנק אדנים, ולאחר אישור ועדת הביקורת, כתב התחייבות לשיפוי )להלן: כתב השיפוי( נושאי משרה בבנק אדנים. כתב השיפוי יחול על נושאי משרה, כהגדרתם בסעיף 96 כ"ד לפקודת החברות, אשר במועד אישור כתב השיפוי על ידי האסיפה הכללית )להלן: המועד הקובע(, מכהנים בבנק אדנים או שכהונתם נסתיימה בתקופה שאינה קודמת יותר מ 4 שנים למועד הקובע.

13 266 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו על פי כתב השיפוי, בנק אדנים ישפה כל נושאי משרה בבנק אדנים בשל כל חבות כספית שתוטל עליהם על פי פסק דין לרבות בגין הוצאות משפטיות, בגין מעשה או במחדל שעשו במישרין או בעקיפין בעניינים שפורטו בכתב השיפוי, שעיקרם הצעת מכר של ניירות ערך של בנק מזרחי טפחות לציבור על ידי המדינה, על פי תשקיף שפורסם בחודש מאי 998. סכום השיפוי על פי כתב השיפוי שישולם על ידי בנק אדנים )בנוסף לסכומים שיתקבלו לפי פוליסת ביטוח נושאי משרה כמפורט להלן( לכל נושאי המשרה במצטבר לא יעלה על 70 מיליוני שקלים חדשים, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם לפני המועד הקובע עד למדד שיפורסם לפני מועד התשלום. בנק אדנים יפעל ככל האפשר לכך שבמשך תקופה של 0 שנים החל במועד הקובע תירכש על ידי בנק אדנים או עבורו ותעמוד בתוקפה פוליסת ביטוח נושאי משרה שתכסה את העניינים נשוא השיפוי ושסכומיה, לרבות סכומי השבה/כינון לא יהיו נמוכים מן הסכומים האמורים לעיל. ביום 6 בדצמבר 2002 אישרה האסיפה הכללית של בנק אדנים, לאחר אישור ועדת הביקורת ואישור דירקטוריון בנק אדנים, כתב התחייבות לשיפוי )להלן: "כתב השיפוי"( נושאי משרה בבנק אדנים. כתב השיפוי יחול על נושאי משרה כהגדרתם בסעיף לחוק החברות התשנ"ט 999, אשר במועד אישור כתב השיפוי על ידי האסיפה הכללית )להלן: "המועד הקובע"( מכהנים בבנק אדנים. על פי כתב השיפוי, בנק אדנים ישפה את כל נושאי המשרה בבנק אדנים בשל כל חבות כספית שתוטל עליהם על פי פסק דין, לרבות בגין הוצאות משפטיות, בגין מעשה או במחדל שעשו במישרין או בעקיפין בעניינים שפורטו בכתב השיפוי, עד לסכומי השיפוי. סכום השיפוי שישולם על ידי בנק אדנים לכל נושאי המשרה, במצטבר, בגין כל אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת לכתב ההתחייבות, לא יעלה על 2% מההון העצמי של בנק אדנים לפי דוחותיו הכספיים לשנת 200, כשהוא מותאם, מעת לעת, לפי שיעור העלייה במדד לעומת המדד של חודש דצמבר 200, שפורסם בחודש ינואר 2002 )להלן: "סכום השיפוי הכולל"(. במקרה שבו נושא המשרה יקבל שיפוי מאת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה, בגין העניין נשוא השיפוי, יינתן השיפוי על ידי בנק אדנים בגובה ההפרש שבין סכום החבות הכספית שהוטלה על נושא המשרה ו/או ההוצאות המשפטיות שנושא המשרה הוציא או שחויב בהן, לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שבנק אדנים יחויב בו כאמור לא יעלה על סכום השיפוי הכולל. החל מחודש דצמבר 2002 בנק אדנים הינו אחד המבוטחים בפוליסת ביטוח נושאי משרה, שנרכשה על ידי הבנק עבורו ועבור חברות בנות וקשורות, שתוקפה עד באפריל. במסגרת מיזוג בנק אדנים לתוך הבנק, )ראה באור 6 ה. ( ד((, ייטול על עצמו הבנק התחייבות זו. ( כנגד הבנק וחברות מאוחדות שלו קיימות תביעות שונות, בעיקר תביעות של לקוחות, וכן, קיימות בקשות לאישור תביעות כתובענות ייצוגיות. לדעת הנהלת הבנק, המבוססת על דעת הנהלות החברות המאוחדות שלו, וכן על חוות דעת של יועציה המשפטיים באשר להערכת סיכויי התביעות והבקשות לאישור תביעות כתובענות ייצוגיות, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, במקום בו נדרשה הפרשה, לכיסוי נזקים אפשריים. להלן פירוט של תובענות מהותיות, שבהן הסכום הנתבע )ללא ריבית והוצאות( גבוה מ % מהונו העצמי של הבנק: א. בחודש מרץ 999 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה כנגד הבנק, בסכום של 20 מיליוני שקלים חדשים )לצרכי אגרה(, בגין נזקים נטענים בסך כ 08 מיליוני שקלים חדשים שנגרמו לתובעים )שהם, חברה בפירוק ומי שהיו בעלי מניותיה(, לטענתם, עקב סירובו של הבנק להמשיך ולאשר לחברה התובעת מסגרת אשראי מוסכמת לצורך פעילותה העסקית, הקפאת חשבון החברה התובעת וחילול שיקים שהופקדו לגביה, דבר שהביא לטענת התובעים לקריסת החברה התובעת. בחודש יולי 999 הוגש כתב הגנה מטעם הבנק הדוחה את טענות התובע בדבר הפרה כביכול של חובות הבנק כתאגיד בנקאי. לטענת הבנק, כל פעולותיו, כנ"ל, בוצעו על ידו, כדין. להערכת הנהלת הבנק, בהתבסס בין היתר על המידע שברשותה ועל חוות דעת משפטית שנתקבלה לענין זה, המניחה כי גרסת הבנק משמיטה את הבסיס מטענות התובעים, ונוכח העובדה כי מחקירות העדים ומן הממצאים שעלו עד כה בחקירות אלה, ההתרשמות היא כי ישנו סיכוי סביר ביותר כי טענות התובעים ביחס לאחריות הבנק כלפיהם תידחנה. ההסתברות

14 267 דוחות כספיים דין וחשבון שנתי להתממשות החשיפה לסיכון בתביעה הינה קלושה, ולפיכך לא בוצעה הפרשה בדוחות הכספיים. ב. בחודש דצמבר 200, הוגש לבית המשפט המחוזי בתלאביב, כתב תביעה, כנגד הבנק, בסכום של כ 80 מיליוני שקלים חדשים. לטענת התובעים, ביצע פקיד הבנק )שהושעה מעבודתו(, בעת שהיה עובד הבנק, בקבוצת חשבונותיהם, פעולות רבות שלא כדין, ללא הרשאתם וללא ידיעתם. התובעים טוענים, כי כתוצאה ממעשים אלו, נקלעו למצוקת אשראי, שחייבה אותם לבצע פעולות פיננסיות, אשר לא היו נעשות אלמלא כן, ואשר גרמו להם, לטענתם, הפסדים ישירים ועקיפים, בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים חדשים. בחודש ינואר 2002, הוגש על ידי הבנק כתב הגנה, שבמסגרתו נטען, כטענות מקדמיות, בין היתר, כי כל טענות התובעים המתייחסות לפעולות שבוצעו לפני למעלה משבע שנים ממועד הגשת התביעה, התיישנו. כמו כן נטען, כי התובעים קיבלו דיווחים על הנעשה בחשבונותיהם, וכי הם מנועים לכפור בנכונות האמור בספרי הבנק. בכתב ההגנה גופו נטען, כי התובעים ידעו ו/או היה עליהם לדעת על הנעשה בחשבונותיהם, וכי למצער הם התרשלו רשלנות רבתי בבדיקת חשבונותיהם, ואפשרו בכך את ביצוע הפעולות הנטענות, והמוכחשות על ידי הבנק, בחשבונותיהם. עוד נטען, כי פעולות לא כשרות, ככל שבוצעו, בוצעו על ידי פקיד הבנק באותה עת, על דעתו ובחריגה מהרשאה, והבנק לא יכול היה למנען באמצעים הסבירים הנתונים בידו. לפי הערכת הנהלת הבנק, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, הסיכון כי הבנק יאלץ לשאת בסכום התביעה הינו קלוש, ולפיכך לא בוצעה הפרשה בדוחות הכספיים. ג. בחודש אפריל 200 הוגש לבית המשפט המחוזי בתלאביב כתב תביעה נגד הבנק, לתשלום סך של 2 אלפי שקלים חדשים ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית לתשלום סך כולל של 00 מיליוני שקלים חדשים. לטענת התובעים, על הבנק להשיב להם אישית ולקבוצה כולה חיובים אשר נרשמו ב 7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה בחשבונות המסווגים על ידי הבנק כ"לקוחות משפטיים" בגין "גזברות" ו"יומן", אותם אין הבנק רשאי לגבות בשל אי גילוי נאות מצד הבנק של מהות אותם חיובים. התובעים מבקשים לעצמם, בנוסף לסכום התביעה, שכר עבור טרחתם בהגשת התביעה ושכר לבאי כוחם. לאור קביעת בית המשפט המחוזי בפסק דינו מאפריל 200, כי הסעד שהיה מעניק לו אושרה התובענה כייצוגית, היה סעד המורה לבנק לתקן את ספריו באופן, שיבוטלו חיובים שאינם בהתאם לפסק הדין, וכן יורה לבנק לספק מידע ללקוחות בטיפול משפטי על חשבונותיהם בבנק, הרי שהחשיפה לבנק הנה לעלויות הכרוכות בביצוע הוראותיו של בית המשפט ולא לסעד כספי מעבר לתשלום שכר לתובע ובאי כוחו, כאמור לעיל. הבנק מקיים את הוראות פסק הדין מאפריל 200 ממועד קבלת פסק הדין ואילך. אשר על כן, בנסיבות אלה, להערכת הנהלת הבנק המבוססת על חוות דעת יועציה המשפטיים, הסיכון לסעדים נוספים לתובע קלוש, ולכן לא בוצעה הפרשה בדוחות הכספיים. ד. בחודש יולי 200 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתלאביב תובענה ובקשה להכיר בתובענה כתובענה ייצוגית )להלן: "התביעה"( נגד בנק טפחות, בנקים נוספים ומנהל המכס ומס בולים. התביעה הינה בגין חישובים הנוגעים למס בולים. אחד התובעים, שקיבל הלוואה מבנק טפחות תובע הפרשי מס בולים בסך של 6 שקלים חדשים. התביעה הוגשה על סך כולל של 00 מיליוני שקלים חדשים. בתביעה נטען כי הבנק לא נהג על פי פסק דין של בית המשפט העליון בו נקבע כי כאשר הסכם כולל תמורה הנפרסת בתשלומים, יש להעריך את הסכום הנקוב בו לעניין מס בולים על פי ערכו הנוכחי של סכום קרן ההלוואה בלבד. בנק טפחות, כמו יתר הבנקים, נהג לקחת בחשבון לצורך ביול את כל הריבית העתידית מבלי להוון אותה וזאת על פי דרישות של שלטונות מס בולים. בית המשפט מחק את התביעה בחודש מרץ. ה. בחודש אוגוסט 200, הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד חמישה בנקים ובכללם הבנק, תובענה ובקשה להכיר בתובענה כתובענה ייצוגית )להלן: "התביעה"(. סכום התביעה הושאר לשיקול דעת בית המשפט. בחודש דצמבר 200, הגישו התובעים תביעה מתוקנת, כשלטענתם, הבנק אינו מקיים את האמור בתיקון מס' 2 לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי נאות ומסירת מסמכים(, התשס"ג 200, כפי שתוקנו על ידי נגיד בנק ישראל, בחודש אוגוסט 200. לטענתם, כאשר הפקידו שיקים בבנק, לא הודיעו להם כי בגין הפעולה תיגבה מהם עמלת רישום פעולה בחשבון. לטענת הבנק, קיים הבנק את כללי הגילוי הנאות החדשים, כאמור בתיקון מס' 2 לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי נאות

15 268 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו ומסירת מסמכים(, התשס"ג 200 הנזכר לעיל, כלפי התובעים וכלפי לקוחותיו בכלל. טרם ניתנה החלטת בית המשפט בבקשה להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית. ביום במרץ 2009 דחה בית המשפט את בקשת התובעים להכיר בתובענה כתובענה ייצוגית. ו. בחודש מרץ 2004 הוגשה לבית המשפט המחוזי בנצרת תובענה ובקשה להכיר בתובענה כתובענה ייצוגית נגד בנק טפחות )להלן: "התביעה"(. התביעה הוגשה מטעם לווים של בנק טפחות, בסכום מוערך כולל של כ 69 מיליוני שקלים חדשים, בגין חיוב לכאורה בריבית פיגורים עודפת מעבר למותר על פי החוק ובחיוב בעמלה במקרים שבהם הוראת הקבע של ההחזר השוטף של ההלוואה שנטלו הלווים מבנק טפחות לא כובדה. לטענת התביעה יש לראות גם עמלה זו כריבית פיגורים כך שעמלה זו, יחד עם ריבית הפיגורים שבנק טפחות מחייב בגין תקופת הפיגורים, מהווים חריגה מתקרת ריבית הפיגורים המותרת, על פי חוק הריבית, התשי"ז 97 וחקיקת המשנה על פיו. בחודש ינואר החליט בית המשפט העליון למחוק על הסף את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, והורה לצדדים להגיש את עמדתם ביחס לשאלת השלכותיו של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו 2006, על ההליך בתיק זה. בחודש מאי החליט בית המשפט העליון כי הטיפול בערעור זה יותלה עד להכרעת בית המשפט בתביעה על בסיס עילה זהה כנגד הבנק, אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה על ידי חלק מן התובעים בהליך הנוכחי, בחודש יוני 2006 והמפורטת בסעיף 2( י"ב. להלן. עוד נקבע בהחלטה, כי אם יוגש ערעור על ההחלטה שתתקבל בתביעה הזהה המתנהלת בבית המשפט המחוזי בחיפה, לכשתינתן החלטה כאמור, ניתן יהיה לדון בשני הערעורים יחד. להערכת הנהלת הבנק, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכויי הערעור, התביעה והבקשות לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית, הינם בגדר "אפשרי". להערכת ההנהלה, כוללים הדוחות הכספיים הפרשה נאותה. ז. בחודש אוקטובר 2004 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתלאביב תביעה כנגד הבנק וכנגד בנק טפחות וכן בקשה לאשר אותה כתביעה ייצוגית. בהתאם לנטען בכתב התביעה ובבקשה לאישורה כתביעה ייצוגית, התובעים טוענים, כי מניותיהם נרכשו מהם בכפיה ובשווי נמוך משוויין ההוגן של המניות, במסגרת הליך הצעת הרכש שפרסם הבנק ביום 24 ביוני 2004, לרכישת מניות בנק טפחות, אף שאחד התובעים נענה, חלקית, להצעת הרכש. לפיכך, עתרו התובעים, בין היתר, לקבל סעד של הערכה לפי סעיף 8 לחוק החברות, התשנ"ט 999. בהצעת הרכש, הציע הבנק לרכוש מציבור המחזיקים במניות בנק טפחות את כלל מניותיהם, אשר מספרן עמד על 6,909,842 מניות, תמורת סכום של 49. שקלים חדשים למניה )לאחר תיקון הצעת הרכש(. נכון למועד הצעת הרכש, שוויו המאזני של הונו העצמי של בנק טפחות עמד על כ 2.06 מיליארדי שקלים חדשים, ושוויו של בנק טפחות, הנגזר מהמחיר למניה לפיו התבצעה הצעת הרכש, היה כ 2.4 מיליארדי שקלים חדשים. השווי הגלום בהצעת הרכש הסתכם בכ 8% מהונו העצמי )החשבונאי( של בנק טפחות, ליום במרץ לטענת התובעים, סכום תביעתם האישית עומד על סך של כ 7 אלפי שקלים חדשים, ועבור כלל התובעים אותם הם מבקשים לייצג, סכום התביעה מוערך על ידם בסך של כ 2,49 מיליוני שקלים חדשים.

16 269 דוחות כספיים דין וחשבון שנתי בחודש פברואר 2009, דחה בית המשפט את בקשת התובעים להכיר בתביעתם כתביעה ייצוגית. ח. בחודש מרץ 200, הוגשה כנגד הבנק, לבית המשפט המחוזי בתל אביב, תובענה על סך של 6 מיליוני שקלים חדשים ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית בסכום הנע בין 0 מיליוני שקלים חדשים, נזק ישיר מהפירעון הכפוי של הלוואות במטבע חוץ, כמפורט להלן, לבין 00 מיליוני שקלים חדשים, הכוללים תוספת בגין נזקים לכאורה אשר נוצרו כתוצאה מהנזק הראשוני )להלן: "התביעה"(. לטענת התובע, הבנק ביצע פירעון כפוי של הלוואות במטבע חוץ, בטרם סיום תקופת ההלוואה, בניגוד להוראת הלקוח, בשיאו של הפיחות הזמני בשקל בסתיו 998, כאשר חודשים ספורים לאחר מכן, השקל התייצב, יוסף וחזר לשערים המקוריים. לטענת התובע, כתוצאה מהפירעון הכפוי של הלוואותיו, נוצרה יתרת חוב בחשבונו, שהובילה למניעת ביצוע פעולות בחשבונו, ולהגדלת נזקו. בחודש אוקטובר 200, הגיש הבנק תגובה לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית וטען כי פעל כדין. בחודש דצמבר דחה בית המשפט את הבקשה לאישור התובענה כתביעה ייצוגית. בחודש פברואר 2009, הגיש התובע בקשה לפטור מאגרה ומהפקדת ערבון בערעור שהוא מבקש להגיש על החלטת בית המשפט לדחות את בקשתו להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית. להערכת הנהלת הבנק, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכויי הערעור, התביעה והבקשות לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית, הינם בגדר "אפשרי". להערכת ההנהלה, כוללים הדוחות הכספיים הפרשה נאותה. ט. בחודש אפריל 2006, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, תביעה בסכום של 00 מיליוני שקלים חדשים, בגין נזקים לכאורה שנגרמו לתובעים, כתוצאה ממצג שווא לכאורה שהוצג להם על ידי עובדת סניף גבעתיים של הבנק, שפוטרה מאז מעבודתה בבנק. לטענת התובעים, הפקידו בבנק במהלך השנים סכומי כסף גבוהים בסך מיליוני שקלים, וביצעו פעולות השקעה רבות באפיקי השקעה מגוונים, בעיקר על ידי קשר טלפוני יוםיומי עם עובדת סניף הבנק, אשר ביצעה הוראותיהם ודיווחה להם על ביצוע ההוראות ועל היתרות בחשבונותיהם. התובעים טוענים כי על פי דיווחי עובדת סניף הבנק אשר טיפלה בחשבונותיהם, בסוף שנת 200 הגיעו היתרות בחשבונותיהם לסך של 9 מיליוני שקלים חדשים. בהסתמך על מידע זה, התקשרו התובעים לטענתם בהסכם לרכישת בית בעלות של למעלה מ 0 מיליוני שקלים חדשים. ואולם, טוענים התובעים, בדיעבד ולאחר כריתת הסכם רכישת הבית, גילו כי הדיווחים שמסרה להם עובדת הבנק היו שקריים וכי בפועל לא בוצעו בחשבונותיהם פעולות השקעה, ולמעשה בחשבונות קיימת יתרת חובה. משכך, נגרמו לתובעים לטענתם נזקים כבדים, והסכום הנתבע על ידם מורכב מהיתרה האחרונה שדווחה להם כי קיימת בחשבונותיהם בבנק, בסך של 9 מיליוני שקלים חדשים, מהנזקים שנגרמו להם בגין ביטול הסכם רכישת הבית ומנזק נטען של עוגמת נפש. בחודש יולי 2006 הגיש הבנק כתב הגנה, ובו טען, בין היתר, כי התובעים לא מסוגלים היו לפרט ואף לא הוכיחו אילו הוראות השקעה ניתנו על ידם, ובפועל לא בוצעה בחשבונות התובעים ולו פעולת השקעה אחת בשוק ההון בתקופה הנטענת, וממילא לא נצטברו בחשבונותיהם היתרות הנטענות. עוד טען הבנק, כי התשואות הנטענות על ידי התובעים העומדות על אלפי אחוזים, בקצב צמיחה של למעלה מ 0 מיליוני שקלים חדשים לשנה הינן בלתי סבירות ובלתי מתקבלות על הדעת, קל וחומר עבור משקיעים אשר אינם בעלי מומחיות בתחום וכאשר ההון העצמי ההתחלתי של התובעים בבנק הסתכם בסך של כ 0 אלפי שקלים חדשים בלבד. עוד טוען הבנק כי הדיווחים אשר ניתנו לתובעים על ידי עובדת הבנק לגבי סכומי העתק אשר נצטברו בחשבונותיהם, ככל שניתנו דיווחים כאלה, אף הם אינם הגיוניים ואינם סבירים בעליל, וניתנו על דעתה של עובדת הבנק בלבד, תוך הצגת מצגי שווא וביצוע מעשי מרמה והונאה ללא הסכמתו של הבנק, ללא ידיעתו, ומבלי שיכול היה למנוע זאת באמצעים הסבירים העומדים לרשותו. לפי הערכת הנהלת הבנק, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכויי התביעה להתקבל, הינם קלושים. לפיכך, לא בוצעה הפרשה בדוחות הכספיים בגין תביעה זאת.

17 270 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו י. בחודש אפריל 2006, הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה בסכום של 8 מיליוני שקלים חדשים, כנגד הבנק וכנגד בנק הפועלים בע"מ, כתוצאה מאי העמדת אשראי אשר הובטח לתובעים, שגרם לקריסתם לכאורה. בחודש יוני 2006, הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה נוספת נגד הבנק, על ידי אותם תובעים, בסכום של 08 מיליוני שקלים חדשים. התביעה הוגשה כנגד הבנק וכנגד נושא תפקיד בבנק, כתוצאה מאי העמדת אשראי אשר הובטח להם לכאורה, ואשר גרמה לקריסה לכאורה של התובעים. רשם בית המשפט המחוזי דחה את בקשת התובעים לפטור מאגרת בית משפט. התובעים הגישו ערעור על החלטת הרשם לפטור מאגרה לבית המשפט המחוזי. לבקשת הבנק, ניתנו פסקי דין הדוחים את תביעות התובעים בשל אי תשלום אגרות בית משפט על ידי התובעים. יחד עם זאת קבע בית המשפט כי בשל העובדה שהוגשו ערעורים בעניין האגרה, אזי אם יתקבלו הערעורים שהגישו התובעים, יבוטלו פסקי הדין. בחודש מרץ נדחו ערעוריהם של התובעים על ידי בית המשפט המחוזי, והם הגישו בחודש מאי בקשות רשות ערעור לבית המשפט העליון, במסגרתן אף ביקשו פטור מתשלומי אגרה ומהפקדת ערבון. בחודש יוני, מחק בית המשפט העליון את 2 התביעות באין תשלום אגרה. בחודש אוקטובר, הגיש התובע לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה נוספת בסכום של 80 מיליון דולר לפחות )כמוגדר בתביעה(, כנגד הבנק, כנגד נושא תפקיד בבנק, וכנגד בנק לאומי, בנק אוצר החייל, בנק הפועלים, עירית חיפה, המפקח על הבנקים, כתוצאה מאי העמדת אשראי אשר הובטח לכאורה לתובע ו/או לחברות בשליטתו, שגרם לקריסתם לכאורה. בנוסף לתביעה, הגיש התובע לבית המשפט, גם בקשה לפטור מאגרת בית משפט, שטרם נדונה. לפי הערכת הנהלת הבנק, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכויי התביעה להתקבל, הינם קלושים. לפיכך, לא בוצעה הפרשה בדוחות הכספיים בגין תביעה זאת. י"א. בחודש יוני 2006, הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה תובענה ובקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית, בסכום של כ 7 מיליוני שקלים חדשים, כנגד הבנק, בגין חיוב לווים אשר הלוואותיהם )הלוואות צמודות מדד( מצויות בפיגור ונושאות ריבית פיגורים, ששיעורה עולה לכאורה על השיעור הקבוע בחוק הריבית תשי"ז 97 ובצו הריבית שהותקן על פיו. לטענת התובעים, סעיף הפיגורים בהסכם ההלוואה, הקובע כי בעת פיגור יעמיד הבנק ללווים הלוואה בלתי צמודה, הינו בלתי חוקי לכאורה, בהיותו סותר את צו הריבית. עוד טוענים התובעים כי חיובם בעמלה בגין אי כיבוד הוראת הקבע, בנוסף לריבית הפיגורים, הינו שלא כדין לכאורה, בהיות עמלת אי כיבוד הוראת קבע ריבית פיגורים לכל דבר ועניין. הבנק הגיש בקשה לסילוק בקשת התובעים לאישור התביעה כתובענה ייצוגית על הסף, וטען כי פעל והינו פועל כדין. להערכת הנהלת הבנק, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכויי התביעה והבקשות לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית הינם בגדר "אפשרי". להערכת ההנהלה, כוללים הדוחות הכספיים הפרשה נאותה. י"ב. בחודש יוני 2006, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תובענה ובקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית, בסכום של 2 מיליוני שקלים חדשים, כנגד מדינת ישראל אגף ההוצאה לפועל, כל המערכת הבנקאית, חברות הביטוח וקופות הגמל. התובעים טוענים כי בהיותם זוכים על פי פסקי דין, פתחו תיקים נגד חייבים שונים בלשכת ההוצאה לפועל, ובמסגרתם הטילו עיקולים שונים באמצעות לשכת ההוצאה לפועל על נכסים שונים הנמצאים בידי צד שלישי )הבנקים, חברות הביטוח וקופות הגמל(, אולם אלה, לטענתם, מסרו להם מידע חלקי, מטעה ולוקה בחסר, בהיותם בלתי ערוכים לכאורה למתן תשובות באמצעות המדיה האלקטרונית, למרות שגבו מהזוכים )התובעים( תשלום בגין כל תשובה, שלא כדין לטענתם. הנתבעים, ביניהם הבנק, הגישו בקשה לסילוק על הסף של הבקשה להכיר בתביעה כתובענה ייצוגית. להערכת הנהלת הבנק, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכויי התביעה והבקשות לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית הינם בגדר "אפשרי". להערכת ההנהלה, כוללים הדוחות הכספיים הפרשה נאותה. י"ג. בחודש יולי 2006, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תובענה ובקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית, בסכום של מעל 2. מיליוני שקלים חדשים, כנגד הבנק, בגין חיוב לקוחות הבנק בעמלות דמי ניהול פיקדון ניירות ערך, כהגדרתן בתעריפון העמלות של הבנק, בסכומים הגבוהים מאלה להם זכאי הבנק, על פי תעריפיו שלו עצמו, וזאת שלא כדין לכאורה. בחודש ינואר, הגיש הבנק תגובה לבקשת אישור התביעה כתובענה ייצוגית. בתגובה טוען הבנק, כי לא רק שטענות התובע עומדות בניגוד גמור לאמור בתעריפון הבנק, אלא הן אף עומדות בניגוד להיגיון ולשכל הישר. עוד טוען הבנק, כי

18 27 דוחות כספיים דין וחשבון שנתי למבקש אין עילת תביעה ולו לכאורה, קל וחומר שאין לו כל בסיס לתביעה אישית כנגד הבנק. כמו כן, טוען הבנק כי על פניה, התובענה איננה מתאימה להתברר כתובענה ייצוגית, וכי המבקש לא עמד אף לא באחד מתנאי הסף אשר בהם הוא נדרש לעמוד על פי חוק תובענות ייצוגיות, על מנת שבקשתו לתביעה ייצוגית תתקבל. להערכת הנהלת הבנק, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, הסיכוי לקבלת התביעה והבקשה לאשרה כתביעה ייצוגית הינו קלוש, ועל כן לא נערכה בגינה הפרשה בדוחות הכספיים. י"ד. בחודש דצמבר 2006, הוגשה לבית משפט המחוזי בתל אביב תובענה ובקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית, בסכום של 0 מיליוני שקלים חדשים, כנגד הבנק, בגין הפחתת ריבית על פיקדונות, בניגוד לכאורה למנגנון הטבה שהובטח לתובע במועד פתיחת חשבונות הפיקדון, וזאת מבלי ליידעו מראש ומבלי לאפשר לו להחליט האם הוא מעוניין לחדש את פיקדונותיו בריבית המופחתת. לחילופין טוען התובע כי גם אם מנגנון ההטבה האמור פקע במועד חידוש הפיקדון, הרי שהיה על הבנק להודיע ולהתריע על כך בפניו טרם חידוש הפיקדון. התובע מבסס את תביעתו על סעיף לחוק הבנקאות )שירות ללקוח( תשמ"א 98, לפיו קיים איסור על תאגיד בנקאי להטעות לקוח בכל עניין מהותי למתן שירות ללקוח. בחודש פברואר הגיש הבנק תגובה לבקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית, בה העלה טענות מקדמיות לסילוק על הסף, ביניהן היעדר עילת תביעה אישית של המבקש כנגד הבנק, טענת התיישנות וטענה בדבר טעות יסודית בבסיס התביעה. לגופו של עניין, טען הבנק כי פעל כדין וכי הן המבקש והן התובענה אותה הוא מבקש להגיש כתובענה ייצוגית, אינם עומדים בתנאים המקדמיים המצטברים לאישור התובענה הייצוגית הקבועים בחוק ומשכך דינה להידחות. בחודש דצמבר, דחה בית המשפט את הבקשה לאישור התובענה כתביעה ייצוגית. ט"ו. בחודש דצמבר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, תביעה נגד הבנק ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית, בסך של כ 4 מיליון שקלים חדשים לתובעים שתי עילות תביעה. לפי העילה הראשונה, המוערכת בכ 4 מיליון שקלים חדשים חייב הבנק לווים בפרמיות ביטוח נכס, בנוסף לביטוח הנכס שרכשו התובעים באופן עצמאי, באופן כפוי ושלא כדין לכאורה. לפי העילה השנייה, המוערכת בכ 60 מיליון שקלים חדשים חייב הבנק את לקוחותיו באופן כפוי בפרמיות ביטוח בהתאם למלוא ערך הנכס ולא בהתאם ליתרת ההלוואה, קרי: בסכום העולה על סכום החוב. לפי הערכת הנהלת הבנק, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכויי התביעה להתקבל הינם קלושים. לפיכך, לא בוצעה בגינה הפרשה בדוחות הכספיים. ט"ז. בחודש ינואר הוגשה לבית המשפט מחוז מרכז בפתח תקווה, תביעה נגד הבנק ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית, בסך של כ 27 מיליון שקלים חדשים. לטענת התובע, הבנק נוהג להפחית את שיעורי הריבית ששילם על פיקדונות קצרי מועד מתחדשים, על סמך צפי בלתי מחייב באשר להפחתת ריבית בנק ישראל. לעומת זאת, כאשר היה צפי דומה להעלאת הריבית על ידי בנק ישראל, אזי הריבית על הפיקדונות לא הועלתה על ידי הבנק אלא רק לאחר המועד שבו העלה בנק ישראל בפועל את הריבית. כמו כן, טוען התובע, כי התנהגות הבנק לקתה בשרירות לב וכי הבנק הטעה את לקוחותיו הן בשלב הטרום חוזי בכך שלא גילה ללקוחותיו שיש לו מבחנים שונים שעה שריבית בנק ישראל הועלתה, לעומת אלה שהחיל שעה שריבית בנק ישראל הופחתה, והן בשלב החוזי בכך שלא יידע את לקוחותיו על כך שהפחית את הריבית על פיקדונות כאמור, על פי צפי להפחתת ריבית בנק ישראל ולא על פי הפחתתה בפועל של ריבית בנק ישראל. התובע טוען כי בכך הפר הבנק גם את חובת הגילוי המוטלת עליו על פי חוק הבנקאות )שירות ללקוח(. כן טוען התובע, כי אם ייקבע שעל פי תנאי החוזה בין הבנק ללקוח הבנק רשאי היה להפחית את הריבית כראות עיניו, כלשון התובע, הרי שמדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד. לפי הערכת הנהלת הבנק, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכויי התביעה להתקבל, הינם קלושים. לפיכך, לא בוצעה בגינה הפרשה בדוחות הכספיים. בגין כל התביעות בקבוצת הבנק שסכום כל אחת מהן עולה על 2 מיליוני שקלים חדשים, לא כולל תביעות שצוינו בסעיף 2 להלן, קיימת חשיפה נוספת שאינה קלושה, ואשר לא בוצעה הפרשה בגינה, בסך כ 9 מיליוני שקלים חדשים.

19 272 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו 2( כנגד הבנק תלויות בקשות לאישור תביעות ותובענות ייצוגיות שהסכום הנתבע בהן הוא מהותי, כמפורט להלן, אשר לדעת הנהלת הבנק המבוססת על חוות דעת יועציה המשפטיים, לא ניתן בשלב זה להעריך את סיכוייהן, ולפיכך לא בוצעה בגינן הפרשה. א. נגד הבנק ונגד בנקים נוספים הפועלים בתחום המשכנתאות תלויות ועומדות בבתי המשפט המחוזי והעליון שתי בקשות לאישור תובענות כתובענות ייצוגיות, על סך כולל של למעלה ממיליארד וחצי שקלים חדשים. לא ננקב סכום ספציפי הנתבע מכל בנק. בתובענות נטען, בעיקר, כי הבנקים גבו עמלות בגין ביטוח נכסים וביטוח חיי לווים ועסקו בתווך בעסקאות ביטוח שלא כדין, כי שיעורי העמלות שגבו הבנקים למשכנתאות הינם מופרזים וכי הבנקים והמבטחים שותפים לקרטל הגורם לתשלום פרמיות ביטוח גבוהות יותר מהפרמיות אותן היו משלמים עבור פוליסות דומות בתנאי שוק חופשי. הבנקים מכחישים את כל טענות התובעים וטוענים כי אין ממש בטענות. בין היתר, טוענים הבנקים כי פעלו כדין, הן לגבי גביית העמלות, הן לגבי שיעורן של עמלות אלה. לדעת הנהלת הבנק, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, בשלב זה לא ניתן להעריך אם התביעות תוכרנה כתביעות ייצוגית וכן את סיכויי התביעות. ב. בחודש מרץ הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה נגד הבנק ובקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית, בסכום העולה על 2. מיליון שקלים חדשים )כמוגדר בכתב התביעה(. התובעים טוענים כי הבנקים הפרו את דיני ההגבלים העסקיים והגבילו את עצמם כך שהתחרות בין הבנקים בכל הקשור לעמלות שונות פחתה. הבנקים, נטען בתביעה, העבירו ביניהם מידע הנוגע לעמלות השונות המחויבות על ידם. לטענת התובעים, בכך נפגעה התחרות בשוק הבנקאות והלקוחות כדוגמת התובעים חויבו בתשלום עמלות גבוהות מאשר היו משולמות על ידם אילו היו פועלים הבנקים כדין. להערכת הנהלת הבנק, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, ובהתחשב בשלב המוקדם בו נמצא הטיפול בתביעה, לא ניתן בשלב זה להעריך את סיכויי התביעה והבקשה לאשרה כתביעה ייצוגית. ג. בחודש אוגוסט הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה נגד הבנק ונגד מזרחי חברה לניהול קופות גמל בע"מ, וכן בקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית, בסכום של 74 מיליון שקלים חדשים. התובענה הוגשה גם נגד הממונה על שוק ההון והביטוח כנתבע פורמאלי. התובע, שהיה עמית במספר קופות גמל שהתנהלו על שמו בבנק, טוען כי הבנק נטל לעצמו שלא כדין את כספי התמורה שקיבל בגין העברת השליטה בנכסי קופות הגמל, ניהולם והנאמנות עליהם, לניהול ושליטה של חברות מנהלות, במקום להעבירם לעמיתים של קופות הגמל באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופות, הואיל ולטענתו כספי התמורה הינם פירות שנכסי קופות הגמל הניבו ומקורם בזכויות הנובעות מנכסים אלה ולכן לטענתו, זהו רווח השייך לעמיתים בקופות הגמל ולא לבנק. הממונה על שוק ההון והביטוח התבקש להצטרף כתובע לצד עמיתי קופות הגמל, בטענה שמן הראוי שהממונה ישמיע עמדתו בתובענה, מהבחינה העניינית ומהבחינה הציבורית. להערכת הנהלת הבנק, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, ובהתחשב בשלב המוקדם בו נמצא הטיפול בתביעה, לא ניתן בשלב זה להעריך את סיכויי התביעה והבקשה לאשרה כתביעה ייצוגית. ד. בחודש נובמבר, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה ובקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית, בסכום של 0 מיליון שקלים חדשים, בגין גבית עמלת אי כיבוד או ביטול הוראת קבע, גבית עמלה בגין פעולה שבוטלה ביוזמת הבנק, גבית עמלה בגין אחזור מידע ו/או משיכת מזומן כאשר בעל החשבון אינו מחזיק בכרטיס חיוב, גבית דמי ניהול ניירות ערך ואי זקיפתם כהוצאה המותרת לקיזוז ממס וחיוב חשבון העו"ש בסכום המס הנובע מפקדון מט"ח. להערכת הנהלת הבנק, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, ובהתחשב בשלב המוקדם בו נמצא הטיפול בתביעה, לא ניתן בשלב זה להעריך את סיכויי התביעה והבקשה לאשרה כתביעה ייצוגית. ה. בחודש נובמבר, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה ובקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית, בסכום של 68 מיליון שקלים חדשים, נגד הבנק, בנק לאומי לישראל בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ ובנק איגוד בע"מ, בגין גבית מס לכאורה ביתר על הכנסות מסוג ריבית ודיבידנד, בדרך של ניכוי מס במקור. לטענת התובע, הבנקים הנתבעים

20 27 דוחות כספיים דין וחשבון שנתי מחייבים את לקוחותיהם המחזיקים באג"ח או במניות )נשוא התשואה( בחיוב יתר, בגין אי הפחתת העמלה מהתשואה, טרם ניכוי מס במקור. להערכת הנהלת הבנק, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, ובהתחשב בשלב המוקדם בו נמצא הטיפול בתביעה, לא ניתן בשלב זה להעריך את סיכויי התביעה והבקשה לאשרה כתביעה ייצוגית. ו. בחודש ינואר 2009, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה ובקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית, בסכום של 76 מיליון שקלים חדשים, נגד הבנק, בגין חיוב יתר בעמלת מכירה של אופציות על מדד המעו"ף. להערכת הנהלת הבנק, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, ובהתחשב בשלב המוקדם בו נמצא הטיפול בתביעה, לא ניתן בשלב זה להעריך את סיכויי התביעה והבקשה לאשרה כתביעה ייצוגית. ( עניינים הנוגעים לפעילות הבנק בתחום הביטוח: א. החל משנת 200 תעריפי ביטוח המיבנים נקבעים לחברות הביטוח על ידי המפקח על הביטוח, והחל משנה זו תעריפים אלה הלכו וקטנו עד שנת, וצפויים לקטון גם בשנת הוזלה זו של תעריפי הביטוח מקטינה גם את חלק הפרמיה המהווה את עמלת סוכנות הביטוח של הבנק בגין ביטוח המבנים. ב. ביום 7 בפברואר 200 הודיעו המפקח על הביטוח והמפקח על הבנקים על מדיניותם בנושא "שיווק ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור על ידי תאגיד בנקאי", וזאת החל מיום באוקטובר 200. על פי המדיניות החדשה, תאגיד בנקאי יהיה רשאי להקים בסניפיו עמדות שיווק לא מאוישות לשם מכירת ביטוח אגב הלוואה לדיור, ללקוח שקיבל מאותו תאגיד הלוואה לדיור. עמדות השיווק יופרדו בצורה ברורה משאר עיסוקיו של התאגיד הבנקאי ויופעלו רק באמצעים טכנולוגיים. בהתאם לכך, החל מיום בדצמבר 200 שיווק הביטוח נעשה על ידי סוכנות ביטוח בבעלות מלאה של הבנק, שפעילותה מופרדת מפעילות הבנק ומוגבלת רק לתיווך בביטוח מבנה, לרבות נזקי מים, ולביטוח חיים אגב הלוואה על ידי הבנק בלבד. על פי הוראות המפקח על הביטוח, עובדי הבנק לא יכולים לשמש כעובדי סוכנות ביטוח או לפעול מטעמה. ההסדר החדש חל רק על פוליסות חדשות ואינו חל על תיק RUN OFF של הלווים המבוטחים באמצעות הבנקים למשכנתאות.

21 274 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו ההסדר החדש מגביר את התחרות בתחום שיווק הביטוחים אגב רכישת דירה. בתחום ביטוח החיים, סוכנות הביטוח של הבנק נערכה להתמודדות עם התחרות הגדלה בענף, ומסוגלת להציע תעריפי ביטוח אטרקטיביים. מאחר שההסדר חל רק על הלוואות חדשות הניתנות החל מיום בדצמבר 200, ההשפעה על ההכנסות למועד הדוחות הכספיים אינה משמעותית, ולהערכת הבנק לא תהיה משמעותית גם בשנים הקרובות. ג. הכנסות קבוצת הבנק בתחום הביטוח, הסתכמו כדלהלן )במיליוני שקלים חדשים(: מבטוח נכסים מבטוח חיים שנה השפעת הנושאים שתוארו לעיל, שסכומה אינו מהותי, משתקפת בהכנסות קבוצת הבנק מתחום הביטוח, כמוצג לעיל. ) 4 ביום 26 ביוני התקבל תיקון לחוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' 2(, התשס"ז. התיקון לחוק נועד להגביר את רמת התחרות בין הבנקים, ולשם כך הוא קובע הסדרים המתייחסים לפיקוח על מחירי העמלות ולהגברת השקיפות של מחירי השירותים הבנקאיים, כך שללקוחות תהיה אפשרות מעשית להשוות בין מחירי השירותים הבנקאיים. בהתאם לחוק, יוסמך נגיד בנק ישראל לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לנגיד בהתאם להוראות חוק בנק ישראל, התשי"ד 94, לקבוע רשימה של כל העמלות שתאגיד בנקאי יהיה רשאי לגבות בעד שירותים בנקאיים, ואת אופן חישובן של עמלות אלה )"התעריפון המלא"(. תכלית הוראה זו היא לצמצם את מספר העמלות וליצור אחידות בשמות העמלות בין כל התאגידים הבנקאיים. כמו כן, יוסמך הנגיד לקבוע רשימות מצומצמות שייגזרו מהתעריפון המלא, לפי סוגי שירותים בנקאיים או סוגי לקוחות )"תעריפונים מצומצמים"(. התאגיד הבנקאי יהיה חייב לקבוע את המחיר שהוא גובה בעד כל שירות הכלול בתעריפון המלא, וכן ליידע את לקוחותיו בדבר התעריפונים וסכומי העמלות שהוא גובה. יחול איסור על גביית עמלה שאינה כלולה בתעריפונים. הוראות אלה תחולנה לגבי לקוחות שהם יחידים, וכן לגבי תאגיד שהוא "עסק קטן", כפי שייקבע הנגיד בכללים, בשים לב למחזור עסקיו. החוק מגדיר עילות, שבהתקיימן יוסמך הנגיד להכריז על שרות בנקאי כשירות בפיקוח. הוכרז שירות כשירות בפיקוח, יוסמך הנגיד לקבוע מחיר לעמלות בגין שירות שכזה או לקבוע, במקרים המתאימים, מחיר מרבי, וכן לאסור על גביית עמלה מסוימת. כמו כן, יוסמך המפקח על הבנקים לדון ולהחליט בבקשת תאגיד בנקאי להעלות עמלה בשל שירות בפיקוח. החוק כולל גם איסור מפורש על גביית עמלה בשל שירות בפיקוח בניגוד להוראות הנגיד והמפקח. ככל ששירות מסוים הוכרז כשירות בפיקוח והנגיד לא קבע לגביו מחיר או איסור לגבות עמלה, ותאגיד בנקאי יהיה מעוניין להעלות את מחירו לעומת המחיר שגבה ערב ההכרזה, יהיה עליו להגיש בקשה. כן קבועה בחוק חובה להודיע למפקח מראש על העלאת עמלה בשל שירות שאינו בפיקוח. ביום 8 בינואר נקבעו כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות(, התשס"ח מכח החוק. במסגרת הכללים נקבע התעריפון המלא ללקוחות המקבלים שירות מתאגיד בנקאי, וכן תעריפונים מצומצמים בנוגע ללקוחות המקבלים מהתאגיד הבנקאי שירות של ניהול חשבון עובר ושב ושירות של הלוואה לדיור, ובנוגע ללקוחות שהתאגיד הבנקאי הנפיק להם כרטיס אשראי. הכללים מחייבים תאגיד בנקאי להציג במקום בולט בסניפיו את התעריפונים, ולאפשר ללקוחות לקבלם בסניפיו, ובאמצעות אתר האינטרנט שלו, וכן לאפשר ללקוחותיו לקבל את התעריפונים המצומצמים גם באמצעות מכשירים אוטומטיים שהוא מעמיד לשירות לקוחותיו. על התאגיד הבנקאי למסור ללקוח את התעריפון המצומצם המתאים, בעת תחילת קבלת השירות. ביום 2 במאי נקבעו על ידי הנגיד מספר שרותים בנקאיים כשירותים בפיקוח. תחילתם של הכללים ביום ביולי, והבנק נערך ליישומם. במסגרת ההיערכות, הותאמו העמלות על השירותים השונים הניתנים על ידי הבנק, לכללים שנקבעו בתקנות. השפעת יישום הכללים החדשים על הכנסות הקבוצה, כפי שמשתקפת בתוצאות המחצית השניה של שנת, אינה מהותית.

22 27 דוחות כספיים דין וחשבון שנתי ) ביום 8 בנובמבר חתם הבנק עם כרטיסי אשראי לישראל בע"מ )להלן: "כאל"( ועם דיינרס קלוב ישראל בע"מ, חברה בשליטת כאל )להלן: "דיינרס"( )להלן ביחד: "קבוצת כאל"(, על הסכם להנפקה משותפת של כרטיסי חיוב "ויזה", "מסטרקארד" ו"דיינרס קלוב", לרבות כרטיסים עם מותג הבנק, אשר יופצו על ידי הבנק ללקוחותיו )להלן בהתאמה: "ההסכם" ו"הכרטיסים"(. במסגרת ההסכם נקבעו זכויות הצדדים וכן נקבעו הסדרי תפעול ומתן שירותים על ידי קבוצת כאל לכרטיסים כמו גם כל יתר התנאים הנוגעים לכך. ההסכם מחליף את הסדרי ההתקשרות הקיימים בין הבנק לבין קבוצת כאל מאז 26 ביולי 99, ובא במקומם. במסגרת ההסכם ניתנה לבנק אופציה לרכוש מכאל, על דרך של הקצאה, עד 2,978 מניות רגילות של כאל, אשר אילו הוקצו במועד חתימת ההסכם היו מהוות עד 0% מהון המניות הרגילות של כאל בדילול מלא )להלן: "האופציה"(. כמות המניות המוקצות במימוש האופציה עשויה להיות מותאמת לשינויים מסוימים בהון כאל שנקבעו בהסכם. כמות המניות המוקצות עשויה להיות גדולה יותר במקרה שקודם למימוש האופציה תבצע כאל הקצאת מניות במחיר המגלם מחיר נמוך משווי שוק, על פי נוסחה הקבועה בהסכם. כמו כן, כמות המניות עשויה להשתנות בהתאמה במקרה שכאל תחליט על איחוד המניות הרגילות שלה למניות בעלות ערך נקוב גדול יותר או על פיצול המניות הרגילות שלה למניות בנות ערך נקוב קטן יותר או על חלוקת מניות הטבה הכל ממועד חתימת ההסכם ועד מועד שלפני מועד מימוש האופציה. האופציה ניתנת למימוש באופן חד פעמי, לא יאוחר מ שנים ממועד חתימת ההסכם )או בנסיבות מסוימות, תקופה מעט ארוכה יותר(, בכל עת לאחר שמחזור שימושי האשראי החודשי הממוצע שביצעו לקוחות הבנק בכרטיסים יגיע להיקף מינימאלי שנקבע בהסכם. כמות המניות הרגילות, אשר תוקצה במסגרת מימוש האופציה תחושב לפי נוסחה שנקבעה בהסכם, בהתאם לפעילות שביצעו מחזיקי הכרטיסים. תמורת מימוש האופציה ישלם הבנק מחיר מימוש על פי נוסחה שנקבעה בהסכם המבוססת על שווי חברה נוכחי. האופציה עשויה להיות מומרת לתשלום במזומן לבנק אם תתעורר מניעה למימושה של האופציה על דרך של הקצאת מניות כאל כאמור, או אם כאל תבחר לעשות כן. ההסכם הינו לתקופה של שנים ממועד חתימתו. אם תמומש האופציה או תיפדה כאמור, תוארך תקופת ההסכם ל 0 שנים ממועד חתימתו והיא ניתנת להארכות נוספות. ההסכם כפוף לכל הדרישות הרגולטוריות הנדרשות על פי כל דין, ככל שישנן. להסכם שנחתם, ולאופציה שניתנה לבנק במסגרתו, אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה. 6( ביום בנובמבר חתם הבנק על מזכר עקרונות עם ישראכרט בע"מ ויורופיי )יורוקרד( ישראל בע"מ )להלן: "ישראכרט" ו"יורופיי", בהתאמה( אשר עיקריו מפורטים להלן. ישראכרט, יורופיי והבנק ינהלו משא ומתן מואץ ביניהם )במגמה לסיימו לפני 0 באפריל, בהתאם לתוספת למזכר העקרונות שנחתמה ביום באפריל ( להחלפת הסדרי ההתקשרות הקיימים, בהסכם חדש )לתקופה של 0 שנים( שמטרתו הנפקת כרטיסי אשראי ממותגים "מזרחי טפחות" וקביעת הסדרי תפעול ומתן שירותים על ידי ישראכרט ו/או יורופיי לכרטיסי חיוב שיונפקו על ידן ויופצו על ידי הבנק ללקוחותיו )להלן: "ההסכם החדש"(. נקבע כי תמורת ההסכם החדש יהיה הבנק זכאי להקצאה, ללא תמורה נוספת, של.6% מניות רגילות בישראכרט ויורופי, זאת כאמור עבור ההסכם החדש וההסדרים במסגרתו. כמו כן נקבע כי היה ולא ייחתם ההסכם החדש עד ליום באפריל, יהיה הבנק זכאי להקצאה של.8% מניות רגילות בישראכרט ויורופיי, ובתמורה ימשיך את הסכמי ההתקשרות הקיימים היום לתקופה של 0 שנים מיום חתימת מזכר העקרונות. במקרה זה, יהיה הבנק רשאי להפיץ את הכרטיס הממותג באמצעות כל גורם אחר שיבחר. יובהר כי סך המניות המרבי שיוקצה לבנק תמורת ההסכמים כאמור יהיה.6% ממניות ישראכרט ויורופי. המניות יוקצו בכפוף למתן "זכות סירוב ראשונה" מקובלת לבנק הפועלים בע"מ בהעברת המניות על ידי מזרחי טפחות לצד ג' וכן

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים -

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים - א( פרסום זה הינו תמציתי בלבד ואינו בא להחליף את האמור בתעריפוני העמלות של הבנק. תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי. תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים אגוד עובר ושב משכנתאות

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב (להלן: "צו הבנקא ות") נוס

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס ב (להלן: צו הבנקא ות) נוס לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב - 2002 (להלן: "צו הבנקא ות") נוסח ה לחישו ב עמלת פרעון מ וקדם ה מבי אה ליד י בי טוי

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc צ'ק קאפ טיוטה מס' 1 2 לציבור (טיוטה מס' 4 3 לרשות ני"ע ולבורסה) 18 24 בנובמבר 2010 טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות הערך לציבור, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך עלפי טיוטת התשקיף. ייתכנו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח חלק 1 חשבון עובר ושב לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל 4 פעולות על ידי פקיד ב פעולה בערוץ ישיר. זכאות כאמור של אדם בעל מוגבלות תחל ב 1 בחודש שלאחר

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד