Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב"

תמליל

1 חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014

2 תוכן העניינים תקנים חדשים: היטלים IFRIC 21 Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27 מכשירים פיננסיים - חברות השקעה IFRS 9 Amendments to IFRS 11 IFRS 14 חשבונות רגולטורים נדחים - הסדרים משותפים (תקן ביניים) "Hot Topics היערכות לדוחות כספיים 2014 נספח פרסומים חדשים נוספים Improvements Project ותיקון לתקנים קיימים - 2

3 IFRIC 21 היטלים

4 - IFRIC 21 היטלים "היטל" - תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות, אשר מוטל על ישויות על ידי ממשלות בהתאם לחקיקה (חוקים ו/או תקנות) האירוע המחייב אשר בגינו נדרשת הכרה בהיטל הוא הפעילות שגרמה לתשלום ההיטל, כפי שהיא זוהתה על ידי החקיקה לישות אין מחויבות משתמעת בהווה לשלם היטל שיידרש בעקבות פעילות בתקופה עתידית כתוצאה מכך ש: הישות נאלצת מבחינה כלכלית להמשיך לפעול בתקופה עתידית הישות מכינה דוחות כספיים בהתאם להנחת העסק החי ההכרה: עיתוי ההתחייבות לשלם היטל מוכרת בהדרגה אם האירוע המחייב מתרחש על פני תקופת זמן אם המחויבות לשלם היטל נוצרת כאשר סף מינימלי מושג, ההתחייבות מוכרת כאשר הסף המינימלי מושג תחילה והוראות מעבר: פרסום זה נכנס לתוקף מחייב, באופן רטרואקטיבי, לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2014 או לאחר מכן 4 דצמבר 2014

5 IFRIC 21 היטלים יישום ההבהרה בקשר להיטל השבחה (על בסיס פרסום של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות מפברואר 2014) מועד הטלת ההיטל (אישור פעולת ההשבחה) מועד מימוש זכויות ההשבחה מימוש זכויות ההשבחה: החבות בהיטל השבחה חלה על הבעלים של המקרקעין או על חוכר לדורות של המקרקעין במועד בו אושרה פעולת השבחה יחד עם זאת, מועד תשלום היטל ההשבחה יבוצע לא יאוחר מהמועד שהחייב בו "מימש זכות במקרקעין" שלגביהם חל ההיטל קבלת היתר לפי החוק האמור לבניה או לשימוש במקרקעין שלא ניתן היה לתיתו אלמלא אושרה פעולת השבחה שבעקבותיה חל ההיטל התחלת השימוש במקרקעין בפועל כפי שהותר לראשונה עקב אישור התכנית שבעקבותיה חל ההיטל; או - העברת המקרקעין או העברת החכירה לדורות, או הענקת זכויות הטעונה רישום בפנקסי המקרקעין התחייבות לתשלום היטל השבחה תוכר במועד "מימוש הזכויות" 5

6 IFRIC 21 יישום ההבהרה בקשר להיטל השבחה (המשך) היטל השבחה ינוכה משוויו ההוגן של נכס מקרקעין עד מימוש זכויות ההשבחה. מהרגע שבו הוכרה למועד התחייבות לתשלום היטל - אין לכלול את תזרימי המזומנים השליליים המתייחסים להיטל השבחה במסגרת מדידת שוויו ההוגן של נכס המקרקעין השפעות יישום על הדוחות הכספיים של חברות הנסחרות במדד ת"א נדל"ן 15 יישום הפרשנות גרם ל - קיטון בהתחייבות בגין היטל השבחה לצד קיטון בנכס מקרקעין לבנייה או נדל"ן להשקעה כי הכירו עד כה ציינו מהחברות* 20% בהתחייבות בגין היטל השבחה טרם "מועד מימוש זכויות ההשבחה" * 66% מהחברות ציינו כי ליישום ההבהרה לא הייתה השפעה מהותית על דוחותיהן הכספיים 6

7 Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27 חברות השקעה

8 חברות השקעה entities) (Investment Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27 חברה שאינה חברת השקעה שליטה שליטה חברת השקעה חברה בת נדרשת לאחד את כל החברות שבשליטתה, כולל חברות המוחזקות באמצעות "חברת השקעה" התיקון: ההשקעה בחברה הבת (למעט חריג*) תימדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד ויינתן פטור מאיחודה! *חריג לפטור מאיחוד - חברת השקעה נדרשת לאחד חברות בנות המספקות לה ניהול...) שירותי יעוץ, תמיכה, (כדוגמת לצדדים אחרים שירותים נלווים להשקעה או בהתאם לדיוני ה - IFRIC לרבות טיוטת תיקון התקן בנושא - חברת השקעה המוחזקת על ידי חברת השקעה אחרת תימדד בכל מקרה לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד (ולא תיכנס לחריג שצוין לעיל) התיקון נכנס לתוקף מחייב לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות שמתחילות ביום 1 בינואר 2014 או לאחר מכן. ככלל, היישום הינו רטרוספקטיבי (למעט מספר הקלות שנקבעו) 8

9 חברות השקעה entities) (Investment קביעה האם חברה הינה "חברת השקעה" האם מתקיימים כל התנאים ההכרחיים להגדרת חברת השקעה? 1.אספקת שירותי ניהול השקעות למשקיעים 2.השקעת כספי המשקיעים אך ורק לשם עליית ערך הונית ו/או הכנסה מההשקעה 3.הערכת ומדידת הביצועים של רוב רובן של ההשקעות all) (substantially בשווי הוגן (נדל"ן להשקעה, נכסים פיננסיים, חברות כלולות ועסקאות משותפות) מתקיימים בדרך כלל המאפיינים הבאים: בנוסף, החברה מחזיקה ביותר מחברה מושקעת אחת לחברה יש יותר ממשקיע אחד קיימים משקיעים בחברה אשר אינם צדדים קשורים לה זכויות הבעלות בה הינן בד"כ באמצעות הון או זכויות דומות קיום אסטרטגית יציאה למימוש ההשקעות, לרבות תיעוד הנהלה היעדר הטבות נוספות וסינרגיות מההשקעות - בראיית הקבוצה כולה מדידת רוב רובן של ההשקעות בשווי הוגן (לרבות דיווח הפנימי לצורך הערכת ביצועים וקבלת החלטות) 9

10 IFRS 9 מכשירים פיננסיים

11 -IFRS 9 מכשירים פיננסיים גרסאות קודמות של IFRS 9 (2009/2010/2013) IFRS 9 (2014) סיווג ומדידה (נכסים והתחייבויות) ירידת ערך נכסים פיננסיים חשבונאות הגנה 11

12 -IFRS 9 מועד תחילה והוראות מעבר IFRS 9 יכנס לתוקף מחייב בתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018 או לאחר מכן, באופן רטרוספקטיבי (למעט הקלות פרקטיות מסוימות), ולגבי חשבונאות ההגנה באופן פרוספקטיבי (למעט חריגים) אימוץ מוקדם אפשרי בהתאם להוראות התקן באופן הבא: אימוץ IFRS 9 בגרסתו הסופית באופן מלא, תוך בחירת מדיניות חשבונאית אם לאמץ מוקדם חשבונאות הגנה או ליישם את חשבונאות ההגנה לפי ;IAS 39 או אימוץ בלבד של הטיפול בשינוי בסיכון אשראי עצמי של ישות עבור התחייבויות שיועדו לשווי הוגן.1.2 "חלון הזדמנויות" זמני - במקרה של אימוץ מוקדם לפני ה- 1 בפברואר 2015 בלבד אפשרות ליישם את הנחיות התקן בגרסותיו הקודמות לרבות האפשרות ליישם את התקן בחלקים 12

13 סיווג ומדידה 13

14 -IFRS 9 סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים IFRS 9 IAS 39 שווי הוגן כנגד רווח והפסד שווי הוגן כנגד רווח והפסד / כנגד רווח כולל אחר (OCI) השקעה זמינה למכירה עלות מופחתת השקעה מוחזקת לפדיון הלוואות וחייבים בוטל החריג ב- IAS 39 שקבע - שבמקרה שאין למכשיר הוני מחיר שוק מצוטט בשוק פעיל ושלא ניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן ניתן למדוד את ההשקעה לפי עלות בהתאם לעמידה בקריטריונים מוגדרים לכל קטגוריה המודל העסקי של הישות לניהול נכסים פיננסיים מאפייני תזרימי המזומנים החוזיים של הנכס הפיננסי 14

15 -IFRS 9 סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים מכשירי חוב לא הנכסים הפיננסיים מוחזקים במטרה לגבות את תזרימי המזומנים וכן במטרה למכרם? החוזיים כן המודל העסקי של הישות הינו להחזיק את הנכסים הפיננסיים לשם גביית מזומנים חוזיים שינבעו מהם? תזרימי כן שווי הוגן דרך רווח או הפסד לא כן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות לתזרימי מזומנים שהם תשלומי קרן וריבית בלבד? כן האם הישות ייעדה במועד ההכרה לראשונה נכס פיננסי למדידה בשווי הוגן דרך או הפסד מאחר וייעוד שכזה מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות רווח במדידה או בהכרה? לא שווי הוגן דרך רווח כולל אחר לא עלות מופחתת 15

16 -IFRS 9 סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים מכשירי חוב "המודל העסקי" בו הנכסים לאופן בהתאם מנוהלים וביצועיהם מדווחים לאנשי המפתח הניהוליים התגמול אופן של המנהלים סיכוני הביצוע מהות של הנכסים ואופן הערכתם לחברה עשוי להיות יותר ממודל עסקי אחד לגבי קבוצות שונות של נכסים במודל עסקי של חברה צפוי להיות נדיר שינוי סיווג מחדש של נכס פיננסי ייעשה אך ורק כאשר חברה משנה את המודל העסקי שלה מימוש נכס בדרך שונה מצפי החברה שנעשה במועד הערכת המודל העסקי אינו דורש תיקון למפרע של הדוחות הכספיים וכן אינו דורש סיווג מחדש של יתרת הנכסים הפיננסיים 16

17 -IFRS 9 סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים מכשירי חוב "התנאים החוזיים של תזרימי המזומנים" זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם תשלומי קרן וריבית בלבד קרן - השווי ההוגן של הנכס הפיננסי במועד ההכרה לראשונה. סכום הקרן עשוי להשתנות לאורך חיי הנכס ריבית - הפיצוי על ערך הזמן ועל סיכון האשראי. ריבית עשויה לכלול רכיבים נוספים, כמו סיכון נזילות ועלויות תשלומי קרן וריבית בלבד IFRS 9 נגזרים משובצים IAS 39 17

18 -IFRS 9 סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים מכשירי הון האם המכשיר ההוני "מוחזק למסחר"? לא האם הישות בחרה, בעת ההכרה הראשונית, את השינויים בשוויו ההוגן ב-?OCI להציג כן כן שווי הוגן דרך רווח כולל אחר (OCI) שווי הוגן דרך רווח או הפסד למעט דיבידנד המוכר ברווח או הפסד הבחירה אינה ניתנת לביטול לא ייעשה סיווג לרווח או הפסד של סכומים שהוכרו ב- OCI (גם לא במקרה של מימוש) לא יעלה הצורך בבחינת ירידת ערך 18

19 -IFRS 9 סיווג ומדידה של התחייבויות פיננסיות דוח על הרווח הכולל: רווח והפסד:... שינוי בשווי ההוגן למעט סיכון XXX האשראי... רווח נקי XXX לרבות בחינת הצורך בהפרדת נגזרים משובצים ומדידת עוקבת של התחייבות פיננסית סיווג מופחתת עלות הוראות IAS 39 ללא שינוי "מוחזק למסחר" השינויים בשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות ימשיכו להיות מוכרים במלואם ברווח והפסד הוגן שווי ייעוד (לפי אחת מהחלופות שקיימות ב- (IAS 39 שינויים בשווי ההוגן הנובעים משינויים בסיכון האשראי העצמי של יוכרו ישירות הישות ב- OCI (הצגה נפרדת) :OCI פרטי שינוי בשווי ההוגן המיוחס לסיכון האשראי XXX.. רווח כולל XXX לא יבוצע סיווג מחדש של סכומים אלו לרווח והפסד בתקופות עוקבות 19

20 ירידת ערך 20

21 -IFRS 9 ירידת ערך מודל הפסדי האשראי הצפויים על מה חל? נכסים פיננסיים השקעות במכשירי חוב שנמדדים על בסיס עלות מופחתת השקעות במכשירי חוב שנמדדים לפי שווי הוגן כנגד רווח כולל (FVTOCI) התקשרויות למתן הלוואות שלא נמדדות לפי שווי הוגן כנגד רווח והפסד ערבויות מסוימות שלא נמדדות לפי שווי הוגן כנגד רווח והפסד לקוחות, חייבים בגין חכירה ונכסים חוזיים (שמייצגים זכות בלתי מותנית לקבלת תמורה לפי (IFRS 15 21

22 -IFRS 9 ירידת ערך נכסים פיננסיים מודל הפסדי האשראי הצפויים מודל 3 השלבים על בסיס השינוי בסיכון האשראי ביחס למועד ההכרה לראשונה שלב 1 שלב 2 שלב 3 נכס עם ראייה אובייקטיבית לירידת ערך לתאריך המאזן נכס עם עליה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה לראשונה נכס עם סיכון אשראי נמוך או נכס ללא שינוי משמעותי בסיכון האשראי ממועד ההכרה לראשונה Performing Underperforming Non-performing הכרה בהפסדי אשראי עתידיים הפסדי אשראי הצפויים מלוא אורך חיי הנכס במהלך הפסדי אשראי הצפויים מלוא אורך חיי הנכס במהלך הפסדי אשראי צפויים 12 חודשים במהלך הכנסות ריבית ריבית אפקטיבית לפי העלות המופחתת של הנכס (משמע, בניכוי ירידות ערך) ריבית אפקטיבית לפי הערך ברוטו של הנכס בספרים ריבית אפקטיבית לפי הערך ברוטו של הנכס בספרים ** קיימות הנחיות ספציפיות בגין רכישת נכסים פיננסיים עם ראייה אובייקטיבית לירידת ערך במועד ההכרה לראשונה (שאינן שונות מהותית מהנוסח הקיים כיום ב- (IAS 39 22

23 -IFRS 9 ירידת ערך מודל הפסדי האשראי הצפויים נכסים פיננסיים - הקלות ביישום המודל (שלב 1), נכס פיננסי עם סיכון אשראי נמוך אפשרות לבחון האם קיימים הפסדי אשראי צפויים בתוך 12 חודשים בלבד ללא צורך לבחון האם חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי - לקוחות ונכסים חוזיים שאינם כוללים רכיב מימוני משמעותי הקלה פרקטית בחינת הפסדי האשראי הצפויים במהלך מלוא אורך חיי הנכס - לקוחות ונכסים חוזיים - הכוללים רכיב מימוני משמעותי וכן חייבים בגין חכירה בחינת מדיניות חשבונאית: 1. שימוש בהקלה הפרקטית - בחינת הפסדי האשראי הצפויים במהלך מלוא אורך חיי הנכס; או - 2. הפסדי אשראי צפויים (המודל הרגיל) מעקב האם קיימת עלייה משמעותית בסיכון האשראי 23

24 -IFRS 9 ירידת ערך נכסים פיננסיים אופן בחינת עלייה משמעותית בסיכון האשראי עלייה משמעותית בסיכון האשראי בסיכון לחדלות פירעון על פני אורך (השינוי החיים של הנכס הפיננסי) שימוש במידע סביר, מבוסס וזמין, תוך השקעת עלות ומאמץ מוצדקים. על המידע לכלול: שינויים קיימים וצפויים בנתוני שוק אינדיקטורים פנימיים ו - מידע ספציפי הנוגע ללווה הנחה הניתנת לסתירה קיימת עלייה משמעותית בסיכון האשראי לא מאוחר קיומן של ערבויות מהמועד בו חל עיכוב של 30 ימים בטחונות במועד התשלום החוזי בהיעדר מידע על הנכס הפיננסי הבודד - אפשרות ליישום המודל על קבוצת נכסים פיננסיים החולקים אותם מאפיינים / אופן מדידת הפסדי אשראי צפויים הממוצע המשוקלל על פני יתרת אורך חיי הנכס אומדן הפיננסי של הפער בין: הערך הנוכחי של התזרימים החוזיים הערך הנוכחי של התזרימים שהישות מצפה לקבל* * בעת אומדן התזרימים שהישות מצפה לקבל יש להתחשב בערבויות ובחיזוקי אשראי אחרים 24

25 חשבונאות הגנה 25

26 IFRS 9 המודל החדש לחשבונאות הגנה ההקלות העיקריות ביחס למודל הקיים: הרחבת קבוצת המכשירים המגנים הרחבת קבוצת הפריטים המוגנים הקלות בבחינת והוכחת אפקטיביות ההגנה יחד עם זאת, ובשונה מהמודל הקיים, פעם שנבחרה חשבונאות ההגנה, לא ניתן וולונטרית להפסיקה! 26

27 IFRS 9 עיקרי המודל החדש לחשבונאות הגנה המטרה: התאמה בצורה טובה יותר של חשבונאות ההגנה ניהול הסיכונים של הישות לאופן תנאים לחשבונאות הגנה התקן לא משנה באופן מהותי את סוגי ההגנות או את אופן המדידה וההכרה בחוסר אפקטיביות; יחד עם זאת, במסגרת התקן החדש יותר אסטרטגיות הגנה המשמשות את הישות לניהול סיכונים, תהיינה כשירות גידור לחשבונאות הגידור עונים על יחסי.3 האפקטיביות דרישות הגידור כוללים יחסי.2 מגנים ופריטים מכשירים כשירים להגנה מוגנים 1. תיעוד וייעוד פורמליים 27

28 IFRS 9 עיקרי המודל החדש לחשבונאות הגנה שינויים עיקריים - בחינת אפקטיביות ותיעוד IFRS 9 IAS 39 מבחני אפקטיביות נדרשים: פרוספקטיבית רטרוספקטיבית אפקטיביות הגנה גבוהה קשר כלכלי בין הפריט המוגן לפריט המגן בחינה כמותית לא בהכרח נדרשת לצורך קביעת אפקטיביות בחינה פרוספקטיבית בלבד Rebalancing התוצאות בפועל של ההגנה נמצאות בטווח של 80%-125% שינויים עיקריים מכשירים מגנים נגזרים חלק יחסי של נגזר (אחוז מסוים) מכשירים פיננסים לא נגזרים עבור הגנת סיכוני מטבע חוץ (כמו הלוואות) ערך הזמן של אופציות לפי שווי הוגן כנגד רווח והפסד המכשיר המגן יכול להיות מכשיר פיננסי שאינו נגזר שנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד שילוב של נגזרים ולא נגזרים דחייה ההשפעה / פריסה של ערך הזמן של האופציות (פוורדים) באמצעות OCI הפחתת התנודתיות ברווח והפסד 28

29 IFRS 9 עיקרי המודל החדש לחשבונאות הגנה עיקרי השינויים - פריטים מוגנים IFRS 9 IAS 39 עבור פריטים פיננסים בלבד גידור חלק מנכס לא פיננסי בהתקיים ביחס לסיכון מסוים אפשרי תנאים מסוימים עבור פריטים לא פיננסים גידור סיכון מצרפי (הגנה על "מכשיר ביחס לסיכון מטבע חוץ בלבד או משולב סינטטי") בשלמותם (לגבי כל הסיכונים) פוזיציה נטו, בהתקיים תנאים הגנה על שכבות במסגרת גידור מסוימים תזרים מזומנים בלבד ובמקרים הגנה על שכבות מוגבלים לא ניתן להגן על מכשיר הוני ניתן להגן על מכשיר הוני שמטופל כ- FVTOCI שמטופל כ- FVTOCI 29

30 Amendments to IFRS 11 הסדרים משותפים

31 Joint ) תיקון לתקן IFRS 11 טיפול חשבונאי ברכישת זכויות בפעילויות משותפות (Operations התיקון בתחולת רכישת זכות בפעילות משותפת, אשר פעילותה מהווה "עסק" הקמת פעילות משותפת, במקרה מושקע בפעילות קיים ש"עסק" המשותפת בעת הקמתה לתחולת התיקון מחוץ הקמת פעילות משותפת, אם כל הצדדים המשתתפים בפעילות המשותפת משקיעים רק נכסים או קבוצה של נכסים שאינם מהווים "עסק" הצדדים שחולקים שליטה משותפת תחת אותה שליטה לפני הרכישה נמצאים ולאחריה, והשליטה אינה ארעית 31

32 Joint ) תיקון לתקן IFRS 11 טיפול חשבונאי ברכישת זכויות בפעילויות משותפות (Operations מדידת נכסים בשווי הוגן והתחייבויות הכרה בעלויות עסקה כהוצאה מידית הכרה במיסים נדחים הכרה במוניטין (צירופי עקרונות IFRS 3 יישום עסקים) ותקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים, אשר אינם סותרים את ההנחיות של,IFRS 11 בגין החלק שנרכש רכישת זכות בפעילות משותפת שמהווה "עסק" הגדלת זכויות בפעילות משותפת תגרום לא "עסק" מהווה אשר למדידה מחדש של זכויות שהוחזקו קודם לכן, אם השליטה המשותפת נשמרת 32 התיקון נכנס לתוקף מחייב, פרוספקטיבית, לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2016 או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי

33 IFRS 14 חשבונות רגולטורים נדחים

34 IFRS 14 חשבונות רגולטורים נדחים (תקן ביניים) חשבון רגולטורי נדחה - חשבון שאחרת לא היה מוכר כנכס או התחייבות בהתאם ל-,IFRS אך כשיר להיוון מאחר ומכוסה או צפוי להיות מכוסה במסגרת תעריף שייקבע על ידי הרגולטור תחולה: הישות מקיימת פעילות רגולטורית הישות הכירה בחשבונות רגולטורים נדחים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים קודמים המטרה: מתן גילויים אפשרות לישות המאמצת IFRS הצגת חשבונות לצורך זיהוי לראשונה להמשיך ליישם רגולטורים נדחים המהות מדיניות חשבונאית בהתאם והתנועה בהם כסעיף בגין והסיכונים חשבונאות מקובלים לכללי נפרד על פני הדוח על תחולה: חשבונות קודמים עבור הכרה, מדידה, המצב הכספי והדוח על רגולטורים ירידת ערך וגריעה של חשבונות הרווח הכולל בהתאמה נדחים רגולטורים נדחים תחילה והוראות מעבר: פרסום זה נכנס לתוקף מחייב לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2016 או לאחר מכן. יישום מוקדם מותר 34

35 היערכות לדוחות כספיים 2014 "Hot Topics

36 Hot topics 2014 והיערכות לקראת פרסום הדוחות השנתיים תקינה בינלאומית חדשה חדשה תקינה לאחרונה שאומצה חדשה תקינה שמיושמת לראשונה חדשה תקינה בעתיד שתיושם מיישום לקחים כלל ההשפעות על מיפוי הדיווח הכספי והוראות המעבר בדבר ההשפעה גילוי הצפויה, היערכות נדרשת לקראת היישום לראשונה; אימוץ מוקדם 36

37 Hot topics 2014 והיערכות לקראת פרסום הדוחות השנתיים חוק הריכוזיות השלכות 10 IFRS אפשרות לאיבוד שליטה בחברות שכבה שלישית ומטה במקרים בהם לגורם שאינו בעל שליטה יש זכות מינוי לדירקטור 5 IFRS במקרה של איבוד שליטה בעקבות שינוי בהרכב הדירקטוריון, האם יש לסווג את ההשקעה כמוחזקת למכירה? 12 IAS מסים נדחים בגין מוחזקות 36 IAS מחיר המימוש במודל שווי שימוש סכום בר השבה מבוסס על מחיר מניה בבחינת מצוטט בבורסה (פנייה מקדמית לרשות ניירות ערך) 13 IFRS יחידת המדידה לחישוב השווי ההוגן מוחזקות חברות (IFRS 12,IAS 28,IFRS 11,IFRS 10) רכישת עסק לעומת "נכסים נטו" בחינת קיומה של שליטה אפקטיבית בחינת זכויות ממשיות (יכולת מימוש, הנאה ממימוש, מועד המימוש) פעילות משותפת vs. עסקה משותפת מדידה ואופן ההכרה בנכסים והתחייבויות בקיומה של פעילות משותפת הטיפול בשינויים בשיעור החזקה אופן כאשר נשמרת שליטה משותפת הרחבת דרישות הגילוי צירוף דוחות 37

38 Hot topics 2014 והיערכות לקראת פרסום הדוחות השנתיים ירידות ערך בחינת סימנים לירידת ערך החלטת אכיפה 14-2 "קיזוז סימנים חיוביים ושליליים בעת בחינת הצורך בבדיקת ערך לנכס בלתי מוחשי" ירידת שימוש בהנחות סבירות התואמות את נתוני השוק ועקביות עם דיווחים אחרים הגבוה מבין שווי הוגן ושווי שימוש נטו הרחבת דרישות הגילוי לרבות השפעת IFRS 13 צירוף ופרסום הערכות שווי מדידת שווי הוגן (13 (IFRS עדכון עבודות ומודלים הסתמכות על מומחים קביעת יחידת המדידה טיוטה לתיקון IFRS 13 של ה- - IASB מדידה של חברות בנות, השקעה בכלולות ובעסקות משותפות כאשר יש להן מחיר מצוטט בשוק פעיל לפי P*Q ללא התאמות הרחבת דרישות הגילוי עבור פריטים ולא פיננסיים הנמדדים בשווי פיננסיים הוגן על בסיס עיתי או שלא על בסיס עיתי 38

39 Hot topics 2014 והיערכות לקראת פרסום הדוחות השנתיים הסתמכות על מומחים בחינת קיום שוק עמוק לאג"ח קונצרניות באיכות גבוהה בישראל סגל חשבונאית מספר 21-1 עמדת בישראל מתקיים שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות צמודות באיכות גבוהה שהמטבע שלהן הינו שקל אופן היישום - בדרך של מכאן ולהבא סגל הרשות לא יתערב באם חברות יישמו את שינוי האומדן האמור החל מהדוחות הכספיים לשנת 2014 בחינה כמותית ביחס לנכסי התאגיד, הרווח הנקי והרווח הכולל, וההון העצמי גילוי לפרמטרים שונים במסגרת הערכת השווי - הערכת שווי מהותית צירוף הערכות שווי הערכת שווי מהותית מאוד עדכון עמדה משפטית פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי 39

40 - Hot topics 2014 נושאי חשבונאות ודיווח כספי הכרה בהכנסה יחסי ספק - סוכן בעסקות מרובות רכיבים בחינת יחסי ספק סוכן בגין כל רכיב בעסקה בנפרד מכשירים פיננסיים בחינת עמידה באמות מידה פיננסיות - סיווג בחינת עמידה בתנאי קיזוז מכשירים פיננסיים "במהלך העסקים הרגיל" בהתאם ל IAS 32 - הסכמי מימון ספקים בחינת גריעת התחייבות מול הספק והכרה בהתחייבות מול הבנק עיתוי הכרה בירידת ערך החלטת אכיפה " 14-3 עיתוי הכרה בהפסד מירידת ערך נכס פיננסי" גילוי על יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים הן הוראות התקינה ) (IAS 24 והן תקנות ניירות ערך החלטה חשבונאית הצגה מחדש בגין אי גילוי נאות על יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים אי מתן גילוי נאות בדבר הפעולות והמשיכות שביצע בעל השליטה ואודות יתרות החוב שלו ושל חברה מהווה טעות מהותית המחייבת הצגה מחדש של הדוחות הכספיים מסים על ההכנסה בפרט, נכסי מס בגין הפסדים להעברה 40

41 נספח פרסומים חדשים נוספים Improvements Project לתקנים קיימים ותיקון

42 Improvements Project Cycle עיקרי התיקונים לתקנים קיימים אשר ייכנסו לתוקף מחייב באופן פרוספקטיבי החל מתקופות שנתיות המתחילות מיום 1 ביולי 2014 או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי הנושא / התקן עיקרי ההוראות ההגדרה שונו ההגדרות ל"תנאי הבשלה" ו"תנאי שוק" ונוספו הגדרות ל"תנאי ביצוע" ו"תנאי שירות" של תנאי (תיקונים אלו מבהירים כי: הבשלה אם הצד שכנגד מפסיק לספק שירות במהלך תקופת ההבשלה, פירושו כי הוא כשל בהשלמת (2 (IFRS בצוע תנאי השירות, ואין מתחשבים בסיבה להפסקת מתן השירות על תנאי ביצוע לכלול דרישת שירות מפורשת או משתמעת תנאי ביצוע כולל יעד ביצוע ספציפי שיש להשיגו בזמן שהצד שכנגד מבצע את תנאי השירות o התקופה להשגת יעד ביצוע אינה יכולה להתארך מעבר לתום תקופת השירות המתייחסת התקופה להשגת יעד הביצוע עשויה להתחיל לפני תקופת השירות בתנאי שמועד o התחילה של יעד הביצוע אינו משמעותי לפני תחילתה של תקופת השירות יעד ביצוע יכול להתבסס על ביצועי הישות או על ביצועי כל ישות אחרת בקבוצה (תנאי שאינו שוק) או על מחיר המכשירים ההוניים של הישות או של כל ישות אחרת בקבוצה (תנאי שוק, אשר הינו סוג של תנאי ביצוע) יעד ביצוע יכול להתייחס לביצוע החברה בכללותה או לביצועים של חלק מהישות (מחלקה/עובד) יעד של מדד "שוק מניות" הכולל את מניות החברה - הוא תנאי שאינו תנאי הבשלה כיוון שהוא משקף לא רק את ביצועי הישות, אלא גם ביצועי ישויות אחרות מחוץ לקבוצה)

43 Improvements Project Cycle עיקרי התיקונים לתקנים קיימים אשר ייכנסו לתוקף מחייב החל מתקופות שנתיות המתחילות מיום 1 ביולי 2014 או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי הנושא / התקן תמורה מותנית בצירוף עסקים (IFRS 3R) עיקרי ההוראות.1.2 קיבוץ מגזרים תפעוליים וגילוי התאמה בין סך נכסי המדווחים המגזרים לסך נכסי הישות (IFRS 8) חייבים וזכאים לזמן קצר 13) (IFRS תמורה מותנית שסווגה כנכס או כהתחייבות תימדד בשווי הוגן בכל תקופת דיווח ושינויים בשווי ההוגן (מלבד התאמות תקופת המדידה) יוכרו ברווח או הפסד, בין אם מדובר במכשיר פיננסי שבתחולת IAS 39 / IFRS 9 ובין אם לאו (התיקון חל פרוספקטיבית עבור עסקות ש"מועד הרכישה" שלהן הינו 1 ביולי 2014 או לאחר מכן) על ישות לגלות את שיקול הדעת שנעשה על ידי ההנהלה בעת קיבוץ מגזרים תפעוליים, לרבות תיאור המגזרים התפעוליים שקובצו והמאפיינים הכלכליים שנבחנו בעת הקביעה האם למגזרים התפעוליים יש מאפיינים כלכליים דומים; על הישות לספק התאמה בין סך נכסי המגזרים המדווחים לבין סך נכסי הישות אך ורק אם נכסי המגזר מסופקים באופן סדיר ל CODM הבהרה כי גם לאחר פרסום IFRS 13 והתיקונים של IAS 39 ו-,IFRS 9 קיימת עדיין האפשרות למדוד חייבים וזכאים לזמן קצר, שאינם נושאים ריבית, בסכומים בלתי מהוונים, במידה והשפעת ההיוון אינה מהותית 43

44 Improvements Project Cycle עיקרי התיקונים לתקנים קיימים אשר ייכנסו לתוקף מחייב החל מתקופות שנתיות המתחילות מיום 1 ביולי 2014 או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי / התקן הנושא אנשי מפתח ניהוליים (IAS 24) ההוראות עיקרי חברת ניהול המספקת אנשי מפתח ניהוליים לישות מדווחת או לחברת האם של הישות המדווחת היא צד קשור לישות המדווחת. לכן, הישות מחויבת לגלות במסגרת עסקאות עם צדדים קשורים, את הסכומים המשולמים לחברת הניהול עבור אספקת אנשי המפתח הניהוליים, אולם הישות אינה נדרשת ליישם את דרישות הגילוי האמורות בחלוקה לקטגוריות (הטבות לזמן קצר, לזמן ארוך, וכו') כאשר נכס מוערך מחדש, אחת מהדרכים לטיפול בנכס במועד הערכה מחדש הינה שהערך בספרים ברוטו של הנכס מותאם באופן עקבי עם ההערכה מחדש של הערך בספרים נטו של הנכס. הערך בספרים ברוטו של הנכס יוצג מחדש ביחס לנתוני שוק נצפים או יוצג לדוגמה, מחדש באופן פרופורציונלי לשינוי בערך בספרים נטו של הנכס. הפחת הנצבר במועד הערכה מחדש מותאם כך שהוא שווה להבדל בין הערך בספרים ברוטו לבין הערך בספרים נטו לאחר שנלקחו בחשבון ירידות ערך מצטברות מודל הערכה מחדש ( IAS 38,IAS 16) 44

45 Improvements Project Cycle הנושא / התקן עיקרי ההוראות אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRS 1 ישות בדוחותיה הכספיים הראשונים הערוכים לפי IFRS יכולה לבחור אם ליישם תקן IFRS אשר בתוקף, או ליישם מוקדם תקן IFRS חדש שעדיין לא נכנס עדיין לתוקף מחייב, בהנחה שהתקן החדש מאפשר יישום מוקדם. ישות נדרשת ליישם את אותה גרסה של תקני IFRS לאורך כל התקופות המוצגות בדוחות הכספיים בהם אומץ ה IFRS - לראשונה חריג לתחולת התקן ) (IFRS 3R IFRS 3R מוציא מתחולתו עסקות הקמה של הסדר משותף ) (Joint arrangement בדוחות הכספיים של ההסדר המשותף עצמו )בתוקף מחייב, פרוספקטיבית, החל מתקופות שנתיות המתחילות מיום 1 ביולי 2014 או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי( תחולת סעיף - 52 Portfolio exception ) (IFRS 13 החריג למדידת שווי הוגן על בסיס "החשיפה נטו" תקף לכל החוזים שבתחולת IAS 39 או IFRS 9 ומטופלים חשבונאית בהתאם לתקנים אלו, מבלי להתחשב האם הם עומדים בהגדרת נכס פיננסי או התחייבות פיננסית כהגדרתם ב IAS 32 - )בתוקף מחייב מתקופות שנתיות המתחילות מיום 1 ביולי 2014 או לאחר מכן, פרוספקטיבית מתחילת השנה בה יושם לראשונה.IFRS 13 יישום מוקדם אפשרי( יחסי גומלין בין IFRS 3R לבין IAS 40 הקביעה האם עסקה ספציפית עונה על ההגדרות הן של צירוף עסקים כהגדרתו ב IFRS - 3R והן של נדל"ן להשקעה כהגדרתו ב,IAS 40 - דורשת יישום נפרד של שני התקנים האמורים באופן בלתי תלוי זה בזה )בתוקף מחייב, פרוספקטיבית, החל מתקופות שנתיות המתחילות מיום 1 ביולי 2014 או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי( 45

46 Improvements Project Cycle יישום החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2016 או לאחריו, יישום מוקדם אפשרי הנושא / התקן לא שוטפים נכסים המוחזקים למכירה ומוחזקים לחלוקה (IFRS 5) חוזה שירותים Servicing ) (Contracts 7) (IFRS והתייחסות לדוחות ביניים שיעור ריבית להיוון מחויבות בגין תוכנית הטבה לאחר העסקה (IAS 19) גילוי מידע במקום אחר מהדוח הכספי לתקופת הביניים 34) (IAS עיקרי ההוראות.1.2 קבוצת מימוש) מסווג מחדש ממוחזק למכירה למוחזק לחלוקה (או מבהיר שכאשר נכס התיקון לבעלים, או להיפך, אין לראות בכך כ "שינויים לתכנון מכירה או חלוקה". שינוי שיטת סילוק הנכס לא ייחשב כתוכנית חדשה לסילוק, אלא המשכיות של התוכנית המקורית. היישום פרוספקטיבי. התיקון מבהיר שחוזה שירותים אשר מכיל תשלום יכול להוות מעורבות נמשכת בנכס פיננסי., לצורך הספקת דרישות הגילוי הנדרשות מכח.IFRS 7 היישום הינו פרוספקטיבי עם אפשרות ליישם רטרוספקטיבי.בנוסף, IFRS 1 תוקן כדי להעניק הקלה ביישום לראשונה. התקן מבהיר שדרישות הגילוי התוספתיות שנדרשות בהקשר לקיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות ב IFRS 7 לא נדרשות לכל תקופות הביניים, אלא במקרה שהגילוי נדרש מכח.IAS 34 היישום רטרוספקטיבי. התיקון מבהיר כי בחינת שוק עמוק של אגרות חוב קונצרניות ברמה גבוהה מתבססת על המטבע שבו המחויבות נקובה ולא על המטבע של המדינה בה נוצרה. כאשר לא קיים שוק עמוק של אגרות חוב קונצרניות באותו מטבע, יש להשתמש באגרות חוב ממשלתיות במטבע הרלוונטי. יישום התיקון מתחילת תקופת ההשוואה המוקדמת ביותר המוצגת בדוח. התיקון מבהיר שבמידה והמידע לא נמצא בתוך דוח הביניים, יש לכלול הפנייה מדוחות הביניים למיקום המידע. על המידע להיות זמין למשתמשים באותם תנאים של דוחות הביניים ובאותו הזמן. היישום רטרוספקטיבי. 46

47 תיקון לתקני IFRS קיימים הפרסום עיקרי ההוראות מטרת התיקון להקל ולאפשר להמשיך יישום של חשבונאות גידור כאשר כתוצאה מחוק או תקנה מתבצעת החלפת חיובים של מכשיר נגזר, אשר יועד כמכשיר מגדר, לצד מסלק 2 תנאים בהתקיים (Central Counterparty) מרכזי נגדי מצטברים: 1. כתוצאה מחוקים או רגולציה, כאשר שני הצדדים מסכימים להחלפה וכל אחד מהצדדים מבצע סליקה עם אותו צד שכנגד מרכזי ו; 2. שינויים בתנאי המכשיר המגדר מוגבלים לאלו שהכרחיים כתוצאה מההחלפה של הצד שכנגד תחילה והוראות מעבר יישום רטרוספקטיבי, לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום לאחר מכן.. או עם זאת, אם הופסקה בעבר חשבונאות גידור בעקבות החלפת צד שכנגד, לא ניתן להשיבה על כנה - השמטת דרישת הגילוי של סכום בר ההשבה במקרה בו CGU מכילה מוניטין או נכס בלתי מוחשי ללא אורך חיים לא הוכרה ירידת ערך אך מוגדר, - גילוי של סכום בר השבה של נכס או CGU במקרה של הכרה בירידת ערך או ביטולה - גילוי לגבי אופן מדידת שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה, במקרה של הכרה בירידת ערך או ביטולה, כאשר הסכום בר ההשבה מבוסס על שווי זה Amendment - to IAS39 החלפת חיובים מכשיר נגזר של (תקף גם במסגרת (IFRS 9 יישום רטרוספקטיבי, לגבי דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום שנתיות או לאחר מכן. ישות לא תיישם תיקון זה בתקופות (כולל מספרי השוואה) בהן לא יישמה את IFRS 13 Amendment - to IAS36 סכום בר גילוי השבה של נכסים לא פיננסיים 47

48 תיקון לתקני IFRS קיימים הפרסום Amendments -to IAS32 קיזוז של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות עיקרי ההוראות הבהרות לתנאים הנדרשים לצורך קיזוז מכשירים פיננסיים: 1) זכות הקיזוז אינה יכולה להיות מותנית באירוע כלשהו ועליה להיות ניתנת לאכיפה הן במהלך עתידי העסקים הרגיל והן במקרה של פשיטת רגל, חדלות פירעון או כשל אשראי 2) על מנת שהתוצאה של מנגנון סילוק ברוטו תהיה זהה למנגנון סילוק נטו, חובה שלמנגנון סילוק ברוטו יהיו מאפיינים אשר מבטלים את סיכון האשראי וסיכון הנזילות, ואשר מביאים את הסכומים לקבל והסכומים לשלם במסגרת תהליך סילוק יחיד או מחזור סילוק יחיד תחילה והוראות מעבר יישום רטרוספקטיבי, לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום Amendments to IAS 16 ו- IAS 41 צמחים מניבים" Bearer ) (Plants כי הוא וקובע מניב" "צמח מגדיר מהו התיקון בתחולת IAS 16 ואינו עוד בתחולת IAS 41 "צמח מניב" הוא צמח חי אשר: 1. משמש בייצור או אספקה של התוצרת החקלאית 2. צפוי להניב יבול במשך יותר מתקופה אחת 3. הסיכוי שיימכר כתוצרת חקלאית הינו קלוש אלא אם מוכרים אותו בסוף חייו השימושיים דוחות לגבי רטרוספקטיבי, יישום כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי תוך מתן גילוי לכך 48

49 תיקון לתקני IFRS קיימים הפרסום עיקרי ההוראות שיטת פחת המבוססת על הכנסות המופקות מפעילות שכוללת את השימוש בנכס אינה נאותה שאינם גורמים כלל, בדרך הכנסות משקפות, שכן קשורים ישירות לצריכת הטבות כלכליות הגלומות בנכס, ומושפעות, בין היתר, מתשומות, פעילויות מכירה, היקפי מכירה ומחירי מכירה. במסגרת IAS 38 בלבד ניתן לסתור חזקה זו בהתקיים 2 מקרים בלבד: 1. הנכס הבלתי מוחשי מבוטא כמדד של הכנסות או; 2. ניתן להוכיח קורלציה גבוהה הכנסות וצריכת הטבות כלכליות של הנכס הבלתי מוחשי תחילה והוראות מעבר יישום פרוספקטיבי, לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות או ביום המתחילות לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי תוך מתן גילוי על כך Amendments to IAS 16 -הבהרה IAS 38 ו- לגבי שיטות מקובלות של פחת והפחתה Amendments to IAS 27 שיטת השווי המאזני בדוחות כספיים נפרדים נוספה אפשרות לטיפול בהשקעות בחברות בנות, בעסקאות משותפות ובחברות כלולות במסגרת דוחות כספיים נפרדים לפי שיטת השווי המאזני בהתאם ל- IAS 28 יישום רטרוספקטיבי, לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי תוך מתן גילוי על כך 49

50 תיקון לתקני IFRS קיימים הפרסום עיקרי ההוראות תחילה והוראות מעבר Amendments to IFRS 10 - and IAS 28 אופן הטיפול בעת איבוד שליטה במסגרת עסקה עם חברה כלולה / עסקה משותפת המטופלת בשיטת השווי המאזני :.1 הכרה ברווח / הפסד מלא בעת איבוד שליטה בעסק )בין אם במבנה של חברת בת ובין אם לאו(.2 בעת איבוד שליטה בחברה בת שאינה עסק : הכרה ברווח / הפסד רק בגובה החלק של המשקיעים החיצוניים בעסקה במידה וחברת הבת לשעבר הפכה לחברה כלולה / עסקה משותפת המטופלת בשיטת השווי המאזני רווח / הפסד הנובע ממדידה מחדש של השווי ההוגן של ההשקעה האמורה יוכר רק בגובה החלק של המשקיעים החיצוניים בחברה הכלולה / בעסקה המשותפת החדשה במידה וחברת הבת לשעבר הפכה לנכס פיננסי בתחולת IFRS 9 רווח / הפסד הנובע ממדידה מחדש של ההשקעה האמורה יוכר באופן מלא יישום פרוספקטיבי לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי תוך מתן גילוי לכך מכירה או חלוקה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה או עסקה משותפת 50

51 תודה רו"ח, משה פרץ שותף וראש המחלקה המקצועית : טלפון דוא"ל רו"ח, יעל ג'רסי המחלקה המקצועית, שותפה : טלפון דוא"ל 2014 Kesselman & Kesselman. All rights reserved. In this document, refers to Kesselman & Kesselman, which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. Please see for further details. helps organisations and individuals create the value they re looking for. We re a member of the PwC network of in 157 countries with more than 195,000 people. We re committed to delivering quality in assurance, tax and advisory services. Tell us what matters to you and find out more by visiting us at This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010 www.pwc.co.il עולם המס עם הפנים לעשור הבא שוק ההון בשנת 2010- המיסוי בצל הרגולציה והפרקטיקה אבי נוימן, רו"ח שותף מסים וראש המגזר הפיננסי אילן ינושבסקי רו"ח, CFO תמיר פישמן ושות' בית השקעות תוכן העניינים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - IFRS \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt)

(Microsoft PowerPoint - IFRS  \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt) IFRS IFRS בראי המס- מצג ת צוות 3 זמי פליטר, רו"ח שי אהרונוביץ,עו"ד ארנון רצקובסקי, רו"ח אלדר בן-רובי,עו"ד מישל דהאן, רו"ח איתן צחור,עו"ד 25 ביוני, 2008 נדל"ן להשקעה- עיקרי התקן תקן 40) 16 (IAS מדובר בנדל"ן

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרג

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשעט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רוח מתרג המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרגל: מתן חגי, רו"ח עוזרת הוראה: גל אקריש הוראות נוספות:

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

PwC Israel

PwC Israel www.pwc.co.il ממצאי סקר פשיעה כלכלית השנתי האחרון של PwC Advisory Israel מרכיבי הפשיעה הכלכלית הלבנת הון הונאות מעילות שוחד ושחיתות פשיעה כלכלית זליגת מידע פנים תרמית בניירות ערך ניצול לרעה של כספי לקוחות/עמיתים

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

Print

Print היערכות לקראת תום שנת המס 2016 2016 2016 2016.03-6386808 BDO This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. The publication

קרא עוד