רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה"

תמליל

1 רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוק מיסוי מקרקעין וחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הארכת מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבניהגדול הסמכה לממונה לפי פקודת הרוקחים הודעה בדבר קביעת ערכם הנקוב, צורתם, תוכנם ושאר פרטיהם של שטרי כסף עמוד הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה )ראשון לציון( הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור הודעות לפי חוק התכנון והבנייה בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט הודעות מאת הציבור

2 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדת רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול יוליה מריה נוז'ה, אשר מונתה לקצינת ביקורת גבולות לפי סעיף 15 )ב( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב- 1952, 2 בסמכויות עיכוב ומעצר שבהן תוכל לעשות שימוש במסגרת תפקידה, כלהלן: )1( סמכויות עיכוב לפי סעיף 67 )א( לחוק ולפי סעיף 68 לחוק; )2( סמכות מעצר לפי סעיף 23 )ב( לחוק. סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה בתחנות גבול. תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום ו' בתמוז התשע"ז )30 ביוני 2017( וכל עוד מקבלת הסמכויות משמשת בתפקידה. כ"ח בסיוון התשע"ו )4 ביולי 2016( )חמ ( גלעד ארדן השר לביטחון הפנים 1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502. צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול אשר מונו לקציני ביקורת גבולות לפי סעיף 15 )ב( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב- 1952, 2 המפורטים להלן, בסמכויות עיכוב ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם כלהלן: סמכויות עיכוב לפי סעיף 67 )א( לחוק ולפי סעיף 68 לחוק; )1( סמכות מעצר לפי סעיף 23 )ב( לחוק. )2( סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה בתחנות גבול. נטלי וינשטיין ליאנה מולדבסקי נעמה מדר יובל כהן אדם אזולאי דליה בלאט רעות אלימלך פרל צוקרמן טלי שמילוביץ קרינה אודליה שומיק משה ארואסטי רמי רחמן שגבאייב אביגיל נדב יוליה שוורץ מורן שרעבי אנה ברנסון שירן דהן ויקטוריה שקירוב ענת לבון דוד חיימוב ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' גולן הירש מיכל ברינסקי הילה סמו ענת ליבנה ליטל מור שני חזוט בת חן ראובן רבקה אדרי לוסי בוקאי נוי טל בוריס קטירב רונן אהרון גיא בנימין סילבה שמעון הרוש שיר אליה מרקוס שולקין בר סוויסה אלונה קוטוך אריאלה סלפצ'נקו יפה יוסופוב נגה אגאי שירן אבישג סגרון ג'ניפר ראובן קונסטנטין חולביצקי דיאנה קפוסטין ג'ולי כהן מריה מרקביץ' רועי בנימין דריה קרמישב אסף אהרונוביץ תומר יעקובי ניצן איכר חלי מיכאלי בטניה לרה בלק לינור דניאל בן עמי חן רגב אורי פז דורון לוגסי עדי גילה דדון אלה ציבולסקי עסאם פארס תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017( וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם. כ"ח בסיוון התשע"ו )4 ביולי 2016( )חמ ( גלעד ארדן השר לביטחון הפנים הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א- 1961, לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג- 1963, ולפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה, 1 סעיף 48 א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א- 1961, 2 וסעיף 97 לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג )להלן - חיקוקי המס(, וסעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו )להלן - החוק(, אני מסמיך את עינת דהן, עובדת משרד האוצר, שהיא פקידת שומה המועסקת בביצוע חיקוקי המס, לערוך חקירות או חיפושים לשם מניעת עבירות על חיקוקי המס או לשם גילוין, ולצורך כך תהיה רשאית להשתמש בסמכויות האמורות בחיקוקי המס וכן בסמכויות על פי החוק כלהלן: דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשכ"ד, עמ' ס"ח התשכ"ג, עמ' ס"ח התשנ"ו, עמ' 350; התשנ"ז, עמ' ילקוט הפרסומים 7323, י"ד באב התשע"ו,

3 )1( סמכויות עיכוב על פי סעיף 67 לחוק, למעט סמכות לעכב אדם העומד לעבור עבירה; סעיף 68 לחוק; על סמכויות עיכוב כאמור, יחולו הוראות סעיפים 73 )א(, 73 )ב( רישה ו 74 לחוק; )2 ) סמכות מעצר על פי סעיפים 23 )א() 2 (, )3( ו ) 6 ( וסעיף 23 )ב( לחוק. תוקפה של הסמכה זו עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017( וכל עוד מקבלת ההסמכה משמשת בתפקידה. ד' בתמוז התשע"ו )10 ביולי 2016( )חמ ( גלעד ארדן השר לביטחון הפנים הארכת מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול לפי חוק הדיינים, התשט"ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו )להלן - החוק(, ובהסכמת השר לשירותי דת, אני מאריך את המינוי של הרב דוד לבנון, אב בית הדין הרבני האזורי אשקלון, בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על כהונתו בבית הדין האזורי. תוקף המינוי עד יום כ"ה בתמוז התשע"ו )31 ביולי 2016(, או עד מינוי דיינים חדשים לבית הדין הגדול בידי נשיא המדינה, לפי סעיף 5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם. ז' בתמוז התשע"ו )13 ביולי 2016( )חמ ה 3 ( יצחק יוסף הראשון לציון הרב הראשי לישראל נשיא בית הדין הרבני הגדול 1 ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ג, עמ' 38. הסמכה לממונה לפי פקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א בתוקף סמכותי לפי הגדרת "הממונה" שבסעיף 60 ג לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א- 1981, 1 אני מסמיך את מנהל אגף הרוקחות וסגן מנהל אגף הרוקחות, עובדים בכירים של משרד הבריאות, לממונה לעניין פרק ח' 2 לפקודה האמורה. תוקפה של הסמכה זו מיום פרסומה. ד' באב התשע"ו )8 באוגוסט 2016( )חמ ה 1 ( משה בר סימן טוב המנהל הכללי של משרד הבריאות 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694. הודעה בדבר קביעת ערכם הנקוב, צורתם, תוכנם ושאר פרטיהם של שטרי כסף לפי חוק בנק ישראל, התש"ע אני מודיעה שבתוקף סמכותי לפי סעיף 42 )א( לחוק בנק ישראל, התש"ע- 2010, 1 ולאחר שניתן אישור המועצה המינהלית, וכן התקבל אישור הממשלה, קבעתי את ערכם הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של שטרי כסף בערך נקוב של 20 שקלים חדשים ו 100 שקלים חדשים, אשר דוגמאותיהם שמורות בבנק ישראל. כ"ב בסיוון התשע"ו )28 ביוני 2016( )חמ ( קרנית פלוג נגידת בנק ישראל הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו- 1976, 1 מינתה מועצת עיריית ראשון לציון, בישיבתה מיום ל' בסיוון התשע"ו )6 ביולי 2016(, את חנה פרץ, לחברה בוועדת ערר לעניין החוק האמור, במקום החבר רפי עמית. 2 ח' בתמוז התשע"ו )14 ביולי 2016( )חמ ה 1 ( ס"ח התשל"ו, עמ' י"פ התשע"ה, עמ' דב צור ראש עיריית ראשון לציון הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, התשכ"ט נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים, ביום ה' באלול התשע"ו )8 בספטמבר 2016(, או בסמוך לתאריך זה. תיאור המקרקעין מקרקעין הנכללים בגוש רישום מס' ירושלים )חלק מגוש שועפאט(. 2. תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגיש לפקיד ההסדר במחנהו, או בלשכתו, רח' בן יהודה 34, מגדל העיר, ירושלים, בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקדמות ההסדר. יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה. 3. מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא ייפגעו בעת ההסדר. 4. מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו של אותו אדם. 5. מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה מכלל לוח הזכויות. כ"ז בתמוז התשע"ו )2 באוגוסט 2016( דניאל אוסטר פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר ירושלים ס"ח התש"ע, עמ' ילקוט הפרסומים 7323, י"ד באב התשע"ו,

4 הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, 1 ובהתאם לתכנית מס' הר/ מק/ 17/600 /א/ 46, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6981, התשע"ה, עמ' 3299, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7279, התשע"ו, עמ' 7594, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית הוד השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות. 2. תיאור הקרקע - חטיבת קרקע בהוד השרון, המזוהה כגוש 6653, ח"ח 70; הייעוד: דרך. ז' בתמוז התשע"ו )13 ביולי 2016( )חמ 3-4( 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' ע"ר,1943 תוס',1 עמ'.32 יגאל שמעון יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ולבנייה הוד השרון הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, 1 ובהתאם לתכנית מס' הר/ 32/88, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2720, התשמ"א, עמ' 2041, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7237, התשע"ו, עמ' 4728, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית הוד השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות. 2. תיאור הקרקע - חטיבת קרקע בהוד השרון, המזוהה כגוש 6456, ח"ח 152; הייעוד: דרך. ז' בתמוז התשע"ו ( 13 ביולי 2016( )חמ 3-4( 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' ע"ר,1943 תוס',1 עמ'.32 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור הודעה לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, 1 ובהתאם לסעיף 14 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, )להלן - הפקודה(, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה )להלן - הוועדה(, הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע את הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה, בילקוט הפרסומים 6901, התשע"ה, עמ' 297, לעניין תכנית מיתאר מס' הר/ 1025 )להלן - התכנית(, אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1712, התשל"א, עמ' תוספת גוש 6671, ח"ח 141; הייעוד: דרך. העתק התכנית מופקד במשרד הוועדה בעיריית הרצליה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. כ"ו בכסלו התשע"ו )8 בדצמבר 2015( )חמ 3-3( משה פדלון יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' ע"ר,1943 תוס',1 עמ'.32 הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, 1 ובהתאם לתכנית מס' מכ/ 362 /א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6513, התשע"ג, עמ' 1545, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7182, התשע"ו, עמ' 2598, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית חוף הכרמל מיום פרסום הודעה זו ברשומות. 2. תיאור הקרקע - חטיבת קרקע בעתלית, בשטח של 7,242 מ"ר, בייעוד שצ"פ אינטנסיבי, השטח מזוהה כגוש 10534, ח"ח 75, 72, 70, וגוש,10535 ח"ח.29 כ"ט באדר א' התשע"ו )9 במרס 2016( )חמ 3-4( כרמל סלע יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' ע"ר,1943 תוס',1 עמ'.32 יגאל שמעון יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ולבנייה הוד השרון 9126 ילקוט הפרסומים 7323, י"ד באב התשע"ו,

5 הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, 1 ובהתאם לתכנית מס' הר/ 5/329, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1539, התשכ"ט, עמ' 1898, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7078, התשע"ה, עמ' 7458, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית הוד השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות. 2. תיאור הקרקע - חטיבת קרקע בהוד השרון, המזוהה כגוש 6448, ח"ח 159, 171; הייעוד: שב"צ, שצ"פ ודרך. ז' בתמוז התשע"ו )13 ביולי 2016( )חמ 3-4( יגאל שמעון יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ולבנייה הוד השרון הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, 1 ובהתאם לתכנית מס' פת/ 17/1209, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2611, התש"ם, עמ' 1216, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7178, התשע"ו, עמ' 2450, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות. 2. תיאור הקרקע - חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' שטמפפר, גוש 6355, ח"ח 114, בשטח של 139 מ"ר; הייעוד: דרך. כ"ב בתמוז התשע"ו )28 ביולי 2016( )חמ 3-4( איציק ברורמן יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' ע"ר,1943 תוס',1 עמ'.32 הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, 1 ובהתאם לתכנית מס' פת/ 7/1216, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3242, התשמ"ה, עמ' 3271, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7202, התשע"ו, עמ' 3387, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות. 2. תיאור הקרקע - חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' זליג בס, גוש 6714, חלקה 218, בשטח של 487 מ"ר; הייעוד: שב"צ. בילקוט הפרסומים 3598, התשמ"ט, עמ' 432, פורסמה הודעה בדבר הפקעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, וההפקעה המתוארת לעיל מהווה השלמת הפקעת החלקה בשלמות. כ"א בתמוז התשע"ו )27 ביולי 2016( )חמ 3-4( איציק ברורמן יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' ע"ר,1943 תוס',1 עמ'.32 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' ע"ר,1943 תוס',1 עמ'.32 הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, 1 ובהתאם לתכנית מס' הר/ 48/329, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5971, התשס"ט, עמ' 4589, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7078, התשע"ה, עמ' 7459, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית הוד השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות. 2. תיאור הקרקע - חטיבת קרקע בהוד השרון, המזוהה כגוש 6448, ח"ח 171; הייעוד: דרך. ז' בתמוז התשע"ו )13 ביולי 2016( )חמ 3-4( 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' ע"ר,1943 תוס',1 עמ'.32 יגאל שמעון יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ולבנייה הוד השרון ילקוט הפרסומים 7323, י"ד באב התשע"ו,

6 הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, 1 ובהתאם לתכנית מס' פת/ 1241 /א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4178, התשנ"ד, עמ' 1393, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4380, התשנ"ו, עמ' 1606, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות. 2. תיאור הקרקע - חטיבת קרקע בפתח תקווה - גוש 6194, ח"ח 160, בשטח של 165 מ"ר, לדרך: ח"ח 174, בשטח של 91 מ"ר, לדרך. כ"א בתמוז התשע"ו )27 ביולי 2016( )חמ 3-4( איציק ברורמן יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' ע"ר,1943 תוס',1 עמ'.32 הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, 1 ובהתאם לתכנית מס' פת/ 1254, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2889, התשמ"ג, עמ' 940, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5003, התשס"א, עמ' 3317, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות. 2. תיאור הקרקע - חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6319, ח"ח 203, בשטח של 68 מ"ר; הייעוד: דרך. י"ט בתמוז התשע"ו )25 ביולי 2016( )חמ 3-4( איציק ברורמן יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' ע"ר,1943 תוס',1 עמ'.32 הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, 1 ובהתאם לתכנית מס' מח/ 173, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6219, התשע"א, עמ' 3449, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6326, התשע"ב, עמ' 865, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות. 2. תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3688, ח"ח 1. י"ט בתמוז התשע"ו )25 ביולי 2016( )חמ 3-4( רחמים מלול יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' ע"ר,1943 תוס',1 עמ'.32 הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, 1 ובהתאם לתכנית מס' ג/ 18192, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6456, התשע"ב, עמ' 5684, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נהריה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7195, התשע"ו, עמ' 2985, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נהריה מיום פרסום הודעה זו ברשומות. 2. תיאור הקרקע - חטיבת קרקע בנהריה המזוהה כגוש 18146, ח"ח, 479, 478, 483; 482, 481, 480, מגרש לפי תב"ע 509; הייעוד: שטח ציבורי פתוח. י"א בתמוז התשע"ו )17 ביולי 2016( )חמ 3-4( ז'קי סבג יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נהריה 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' ע"ר,1943 תוס',1 עמ' ילקוט הפרסומים 7323, י"ד באב התשע"ו,

7 הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, 1 ובהתאם לתכנית מס' ג/ 10177, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5369, התשס"ה, עמ' 1713, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7163, התשע"ו, עמ' 1735, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית רמת ישי מיום פרסום הודעה זו ברשומות. 2. תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ברמת ישי, המזוהה כגושים וחלקי חלקות האלה: גוש ח"ח שטח במ"ר 478 1,821 3,353 3,711 19, ,078 2,122 2, ייעוד דרך דרכים, שטח למבני חינוך וספורט דרכים, שטח למבני חינוך וספורט דרכים, שטח ציבורי פתוח דרכים, שטח ציבורי פתוח, מבני ציבור, שביל דרכים דרכים, שטח ציבורי פתוח דרכים, שטח למבני חינוך וספורט דרכים, שטח למבני חינוך וספורט, שביל דרך, שטח למבני חינוך וספורט גוש ח"ח שטח במ"ר 1,645 4,467 3,627 2,273 1, , )לשעבר ) )לשעבר )11184 ייעוד דרך דרכים, שטח למבני חינוך וספורט דרכים, שטח ציבורי פתוח, שביל דרכים, שטח ציבורי פתוח, שביל דרכים, שטח ציבורי פתוח, שביל דרכים דרכים דרכים, שטח ציבורי פתוח דרך, שטח ציבורי פתוח דרך, שטח ציבורי פתוח דרך חטיבת קרקע ברמת ישי, המזוהה כגושים וחלקות בשלמות אלה: גוש חלקה בשלמות שטח במ"ר 6,043 5,901 ייעוד דרך, שטח למבני חינוך וספורט דרך, שטח למבני חינוך וספורט כ"ה בתמוז התשע"ו )31 ביולי 2016( )חמ 3-4( חאתם דאוד יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' ע"ר,1943 תוס',1 עמ'.32 ילקוט הפרסומים 7323, י"ד באב התשע"ו,

8 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה מחוז ירושלים הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: בנין מסחר ומגורים להשכרה, דרך חברון, ירושלים. נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות - 15 תשריט - 16 המתייחסת לתכניות הבאות: שינוי 5166/ ב ביטול 5303 ביטול 62 כפיפות 5022 ישוב: ירושלים רחוב: דרך חברון. צפונית לפינת הרחובות דרך חברון וצבי נוימן. קואורדינטה X: קואורדינטה Y: גוש: 30139, מוסדר, חלקות במלואן: 387. מגרשים: 28 בהתאם לתכנית 5303 הקמת מבנה מסחר ומגורים בן תשע קומות למגורים להשכרה לטווח ארוך ו 2 יח"ד לדיור ציבורי.. 1. שינוי מיעוד מסחר ליעוד מגורים, מסחר ומבנים ומוסדות ציבור. 2. קביעת הוראות בינוי עבור בניין חדש. 3. קביעת שטחי בנייה בהיקף כולל של 8,806 מ"ר עבור מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור. 4. קביעת שטחי בנייה למרפסות. 5. שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים. 6. קביעת מספר יח"ד ל 43 יח"ד להשכרה ל 15 שנים. 7. קביעת הוראות להפקעה בדבר תוספת 2 יח"ד ציבוריות. 8. קביעת מס' הקומות ל 9 מעל קומות כניסה ו 3 מתחת לקומות הכניסה. 9. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 10. קביעת הוראות לשלביות ביצוע התכנית. 11. קביעת הוראות לסעיפי סטיה ניכרת מתכנית. 12. קביעת הוראות לחיבור והנגשת אגף המגורים בבניין החדש אל השטח הציבורי הפתוח ממזרח. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים טלפון: העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט שירה תלמי מתכננת המחוז מחוז ירושלים הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: בניין חדש בשכונת סוואנה, ירושלים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות - 21 תשריט - 15 המתייחסת לתכניות הבאות: ביטול 3092 ביטול 62 כפיפות 5166/ ב כפיפות מק/ 5022/ א יישוב: ירושלים רחוב: עקבת סוואנה. ירושלים-סוואנה קואורדינטה X: קואורדינטה Y: גוש: 29996, לא מוסדר, חלקות במלואן: 102. הקמת בניין חדש בן 4 קומות. 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 למגורים מבנים ומוסדות ציבור 2. קביעת הוראות להקמת בניין בן 4 קומות מעל קומת חניה תת קרקעית לשם יצירת 6 יח"ד ושטח ציבורי. בהתאם לנספח הבינוי ילקוט הפרסומים 7323, י"ד באב התשע"ו,

9 3. קביעת שטחי הבנייה ל מ"ר. 4. קביעת מס' יח"ד בשטח ל- 6 יח"ד. 5. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית 6. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 7. קביעת הוראות הפקעה 8. קביעת שטחים לשימוש ציבורי עבור קהילה רווחה. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים טלפון: העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: תוספת יח"ד בבניין קיים בשכונת בית חנינה נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות - 21 תשריט - 11 המתייחסת לתכניות הבאות: ביטול במ/ 3458/ א ביטול 62 ביטול 3635 כפיפות תמא/ 15 כפיפות 5166/ ב כפיפות 5022 יישוב: ירושלים רחוב: אל בלח. 4 קואורדינטה X: קואורדינטה Y: גוש: 30609, לא מוסדר, חלקי חלקות: 54. מגרשים: 6 בהתאם לתכנית 3635 תוספת בנייה בבניין מגורים קיים בשכונת בית חנינה. 1( שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים ב'. 2( קביעת בינוי לתוספת 2 קומות מעל בניין קיים. 3( קביעת שטחי בנייה בהיקף של מ"ר. 4( קביעת קווי בניין חדשים לבנייה, כאמור. 5( הגדלת מס' הקומות מ 2 קומות + מרתף ל 4 קומות + מרתף. 6( הגדלת מס' יח"ד מ 3 יח"ד ל 4 יח"ד. 7( קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 8( קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 9( קביעת הוראות בגין הריסה. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים טלפון: העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': שם התכנית: הגדלת זכויות בנייה,תוספת יח"ד והקצאת מגרש לשב"צ ברח' טרומן,רמות,ירושלים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מפורטת מס': גרסת: הוראות - 22 תשריט - 12 המתייחסת לתכניות הבאות: ביטול 6576 ביטול 62 כפיפות 5166/ ב יישוב: ירושלים רחוב: טרומן הרי. קואורדינטה X: קואורדינטה Y: ילקוט הפרסומים 7323, י"ד באב התשע"ו,

10 מוסדר: גוש: חלקות במלואן: 140. גוש: חלקי חלקות: 141. גוש: חלקות במלואן: 239. לא מוסדר: גוש: חלקות במלואן: 80. גוש: חלקות במלואן: 70. מגרשים: 43 בהתאם לתכנית בהתאם לתכנית 6576 תוספת זכויות בנייה למגורים ע"י תוספת 44 יח"ד והקצאת מגרש לשטח למבנים ומוסדות ציבור א. שינוי ייעוד משטח למגורים 2 מיוחד למגורים ג' ולשטח למבנים ומוסדות ציבור. ב. קביעת הוראות בינוי ופיתוח לשם הקמת 3 בנייני מגורים חדשים בתא שטח מס' 1 בני 11 קומות, 3 קומות מעל הכניסה הקובעת ו 8 קומות מתחת לכניסה הקובעת, הכל בהתאם לנספחי הבינוי. ג. קביעת הוראות בינוי להקמת בניין חדש בן 4 קומות מעל חניה תת-קרקעית עבור מיבנים ומסדות ציבור, הכל בהתאם לנספחי הבינוי. ד. קביעת שטחי בנייה מרביים למגורים ג' לתא שטח 1 ו 2 ל ה. קביעת שטחי בנייה מרביים למיבנים ומוסדות ציבור. ו. שינוי בקווי בנין וקביעת קווי בניין חדשים. ז. הגדלת מס' הקומות בתא שטח מס' 1 מ 8 ל 11 ותא שטח 2 מ 8 ל 12 קומות. ח. הגדלת מספר יח' הדיור בתחום התכנית מ 112 ל 156. ט. קביעת הוראות בינוי ופיתוח וקביעת תנאים למתן היתר בנייה. י. קביעת שלבי ביצוע לתכנית. יא. קביעת השימושים המותרים בתוכנית. יב. קביעת הוראות בגין הכנת תכנית לצרכי רישום, תצ"ר. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים טלפון: העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: הרחבת יח"ד ברח' קדימה 51, רמות, ירושלים. נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות - 10 תשריט - 5 המתייחסת לתכניות הבאות: ביטול 1861 ביטול 2262 ביטול 2262/ א ביטול 2262/ ב ביטול 62 כפיפות 5166/ ב כפיפות מק/ 5022/ א יישוב: ירושלים רחוב: קדימה. 51 אזור מגורים בשכונת רמות, ירושלים. קואורדינטה X: קואורדינטה Y: גוש: 30733, לא מוסדר, חלקות במלואן: 26. הרחבת יח"ד ברח' קדימה 51, רמות, ירושלים. 1. שינוי מאזור מגורים 5 למגורים א'. 2. קביעת השימושים המותרים למגורים. 3. קביעת הוראות בנייה: א. תוספת שטח עיקרי בקומת מרתף והפיכתה לקומת מגורים. ב. הרחבת שטחים בכל המפלסים בבית. 4. שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מרביים. 5. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 6. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 7. קביעת סך השטחים ל מ"ר. 8. קביעת הוראות בגין הריסת גגון ומבנה. 9. קביעת הוראות בגין עצים לשימור. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 9132 ילקוט הפרסומים 7323, י"ד באב התשע"ו,

11 בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים טלפון: העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: התחדשות עירונית - גבעת משה נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות - 21 תשריט - 12 המתייחסת לתכניות הבאות: ביטול 3593 ביטול 3593/ א ביטול 1138 ביטול 2748 ביטול 1729 כפיפות 5166/ ב יישוב: ירושלים רחוב: עלי הכהן. 24 קואורדינטה X: קואורדינטה Y: מרחבי תכנון גובלים: ירושלים. גוש: 30080, מוסדר, חלקות במלואן: 254. הקמת מבנה מגורים בן 8 קומות מעל 2 קומות חניה. 1. שינוי ייעוד קרקע ממגורים 2 למגורים ג' 2. קביעת הוראות לקביעת בינוי חדש בן 8 קומות מעל 2 קומות תת"ק לחניה. 3. קביעת קווי בנין חדשים. 4. קביעת שטחי הבנייה במגרש ל 320% מרבי שהם מ"ר, מתוכם מ"ר עיקרי ו מ"ר שטחי שירות. ובנוסף לכך מ"ר שירות תת"ק. 5. קביעת השימושים בשטח התוכנית. 6. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למן היתר בנייה בשטח. 7. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ולשימור 8. קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית. 9. תוספת יח"ד במגרש. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים טלפון: העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט הודעה בדבר אישור תכנית לדיור לאומי ברמה מפורטת מס': שם התכנית: הרחבת שכונת מלחה על ידי תוספת של 397 יח"ד, ממערב לרח' אגודת ספורט הפועל נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 24 לחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים )הוראות שעה( התשע"א- 2011, בדבר אישור תכנית לדיור לאומי ברמה מפורטת מס': איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית המתיחסת לתכניות הבאות: שינוי 5402 שינוי 5322 שינוי 62 שינוי 1998/ א שינוי במ/ 1998/ ב כפיפות 4269 יישוב: ירושלים. מורדות דרומיים של שכונת מנחת, מצפון לכביש, 39 ממערב לרחוב אגודת ספורט הפועל וממזרח לכביש גן החיות. הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. קואורדינטה X: קואורדינטה Y: גוש: חלקי חלקות: 10. גוש: חלקות במלואן: , גוש: חלקי חלקות: 6. גוש: חלקי חלקות: 53. גוש: חלקי חלקות:.56,52,24,16,3 גוש: חלקי חלקות: 11. גושים ישנים: גוש נוכחי: גוש ישן: ילקוט הפרסומים 7323, י"ד באב התשע"ו,

12 קואורדינטה X: קואורדינטה Y: הרחבת שכונת מלחה ע"י תוספת של 397 יח"ד. א. שינוי ייעוד קרקע משטח פתוח למגורים ג, מגורים ד', למסחר, למבנים ומוסדות ציבור, לשטחים ציבוריים פתוחים, לדרכים מוצעות ולמתקנים הנדסיים וליער. ב. קביעת הוראות בנייה, קווי בנין, עקרונות בינוי ותנאים להיתר בנייה לכל אזור ואזור. ג. קביעת שטחי בנייה מרביים, מספר קומות מרבי ומספר יח"ד מרבי לכל מגרש. סה"כ 397 יח"ד בשטח עיקרי ל 39,700 מ"ר ושטחי שרות מ"ר בבניינים מדורגים בני 4-10 קומות בכל תחום התכנית. ד. קביעת הוראות לבניית דירות קטנות ודירות בהישג יד להשכרה ה. התויית דרכים חדשות ושינוי דרכים קיימות ו/או מאושרות. ו. איחוד וחלוקה חדשה בהתאם לחוק התכנון והבנייה פרק ג' סימן ז'. ז. קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה. ח. קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך: 30/12/2011, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך: ובאתר האינטרנט של משרד הפנים בתאריך: 19/12/2011. התכנית האמורה נמצאת במשרדי: הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים טלפון: , וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: , ובאתר באינטרנט של משרד הפנים:, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט. הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: הוספת קומות לבנין קיים רח' רייכמן 35 ירושלים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות - 28 תשריט - 17 המתיחסת לתכניות הבאות: ביטול 3909 ביטול 62 כפיפות 5166/ ב כפיפות 5022 יישוב: ירושלים רחוב: רייכמן 35, שכונת בית ישראל גוש: 30087, מוסדר, חלקות במלואן: 114. תוספת קומה על בנין קיים ותוספת קומה תת קרקעית ברח' רייכמן 35 שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד למגורים ד'. 1. קביעת שטחי הבנייה בתחום התכנית קביעת בינוי לאגף א 3 קומת וגג רעפים מעל קומות מסד 3. ולאגף ב הגבהת חלל גג הרעפים לשימוש מגורים מעל קומת מחסנים בקומת המרתף. קביעת קווי בניין חדשים. 4. הגדלת מס' יחידות דיור מ- 5 ל- 7 יח"ד. 5. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 6. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 7. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 08/05/2015 ובילקוט הפרסומים 7032, התשעה, עמוד 5293, בתאריך 05/05/2015. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: תוספת זכיויות בנייה לחלקה 335 בגוש בבית חנינא נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות - 31 תשריט - 18 המתיחסת לתכניות הבאות: שינוי במ/ 3457/ א ביטול 62 כפיפות תמא/ 15 כפיפות 5166/ ב כפיפות מק/ 5022/ א כפיפות 5022 יישוב: ירושלים רחוב: בית חנינא החדשה. החלקה נמצאת ליד דרך רמאללה בבית חנינא. גוש: 30614, לא מוסדר, חלקות במלואן: 335. קואורדינטה X: קואורדינטה Y: ילקוט הפרסומים 7323, י"ד באב התשע"ו,

13 תוספות בנייה והרחבת יח"ד בשני בניינים קיימים. 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 מיוחד לאזור מגורים א'. 2. קביעת בינוי לתוספת קומה בבנין 1 הקיים ותוספות בנייה בבניין 2 הקיים. 3. קביעת סך שטחים בתוכנית ל 1238 מ"ר. 4. שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים. 5. קביעת מס' קומות מרבי ל 4 קומות. 6. קביעת הוראות לעקירת/שמירה על עצים בוגרים. 7. קביעת הוראות להריסה. 8. קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית. 9. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 22/04/2016 ובילקוט הפרסומים 7256, התשעו, עמוד 5659, בתאריך 02/05/2016. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: הרחבות דיור ותוספת קומה ברחוב אגסי 64, הר נוף. נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות - 23 תשריט - 14 המתיחסת לתכניות הבאות: ביטול 62 ביטול 3900/ ב ביטול במ/ 3592/ א כפיפות מק/ 5022/ א כפיפות 5166/ ב כפיפות 5022 יישוב: ירושלים רחוב: אגסי שמעון. 64 מזרח וצפון מזרח-רח' דוד שפרבר מערב-רחוב אגסי צפון-מגרש למבנה ציבור דרום-בנין 62 גוש: 30265, מוסדר, חלקות במלואן: 126. קואורדינטה X: קואורדינטה Y: הרחבות דיור והוספת קומה לבניין ללא תוספת יח"ד. 1. שינוי ייעוד ממגורים 2 מיוחד למגורים ג'. 2. קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן: - קביעת בינוי לתוספות בנייה במפלסים -8.73,-5.82, ,,8.73+,,5.82+,2.91+,0.00+,2.91,לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן, בהתאם לנספח הבינוי. - קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבניין הקיים במפלס לשם הרחבת 2 יחידות דיור הקיימות במפלס קביעת בינוי במפלס לשם הרחבת דירות 10, 9 הקיימות במפלס קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. 4. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל מ"ר )מתוכם מ"ר שטחים עיקריים ו מ"ר שטחי שירות(. 5. הגדלת מספר קומות מ 5 קומות ל 6 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת. 6. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה. 7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה. 8. קביעת הוראות בגין מבנה/גדר/ועבירות בנייה להריסה. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 16/10/2015 ובילקוט הפרסומים 7126, התשעו, עמוד 428, בתאריך 19/10/2015. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: תוספת קומות למגורים מעל בניין קיים ברח' יפו י-ם נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות - 13 תשריט - 15 המתיחסת לתכניות הבאות: שינוי 4847 ביטול 62 כפיפות 5166/ ב כפיפות 5022 יישוב: ירושלים רחוב: יפו. 61 בשכונת מחנה יהודה רח' יפו, ממזרח לרח' אבן ישראל. ילקוט הפרסומים 7323, י"ד באב התשע"ו,

14 מוסדר: גוש: חלקי חלקות: 87. גוש: חלקות במלואן: 12. קואורדינטה X: קואורדינטה Y: תוספת בנייה )מגורים( בבניין מסחרי קיים ברח' יפו מס' 61 שכונת מחנה יהודה. א. שינוי במערך יעודי הקרקע כפורט להלן: שינוי שטח מאזור מגורים מיוחד לאיזור מגורים ומסחר ומעבר ציבורי להולכי רגל לשצ"פ. ב. הגדלת מס' הקומות מ 2 קומות ל 8 קומות וקומת מרתף. ג. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור. ד. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. ה. קביעת הוראות להריסת מבנים בתחום השצ"פ. ו. קביעת הוראות לשימור. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 22/04/2016 ובילקוט הפרסומים 7235, התשעו, עמוד 4645, בתאריך 29/03/2016. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: משכנות תיאטרון ירושלים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות - 46 תשריט - 26 המתיחסת לתכניות הבאות: שינוי 4581/ א ביטול 62 כפיפות 5166/ ב כפיפות מק/ 5022/ א יישוב: ירושלים רחוב: שופן. רחוב שופן פינת רחוב מרקוס מדרום לתיאטרון ירושלים גוש: 30022, מוסדר, חלקות במלואן: , קואורדינטה X: קואורדינטה Y: מגרשים: 5 בהתאם לתכנית 4581 /א 1 בהתאם לתכנית 4581 /א תוספת ייעוד לתיירות ומלונאות בנוסף לשימושים המותרים באזור מגורים 2 מיוחד שבתכנית התקפה 4581 א. 1. שינוי ייעוד בתא שטח 1 מאזור מגורים 2 מיוחד לשטח משולב מגורים ותיירות. 2. תוספת שטחי בנייה בנוסף למאושר בתכנית 4581 א, עבור שימוש תיירות ומלונאות בהיקף של 3900 מ"ר עיקרי ו 2000 מ"ר שרות וכמו כן קביעת שטחי מרפסות מקורות למגורים. 3. תוספת כ 70 יחידות אכסון תיירותי. 4. קביעת מפלסי 0.00 עבור המלונאות והמגורים ביחס למפלס רחוב שופן. 5. תוספת 2 קומות תת קרקעיות לחנייה ושרות ללא תוספת בשטחים המותרים בתחום מגרש קביעת מספר הקומות מעל מפלס הכניסה ברחוב שופן ל 6 קומות. 7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן התר בנייה. 8. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 18/12/2015 ובילקוט הפרסומים 7170, התשעו, עמוד 2114, בתאריך 22/12/2015. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: תוספת בנייה להרחבת יחידת דיור, ברחוב רקם 29 מלחה ירושלים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות - 20 תשריט - 11 המתיחסת לתכניות הבאות: ביטול במ/ 1998/ ב ביטול 62 כפיפות 5166/ ב כפיפות מק/ 5022/ א יישוב: ירושלים רחוב: רקם. 29 רחוב רקם 29, החלקה גובלת בצידה הצפוני עם רחוב גולומב ובצידה הדרומי בדרך משולבת ילקוט הפרסומים 7323, י"ד באב התשע"ו,

15 גוש: 30461, מוסדר, חלקות במלואן: 8. קואורדינטה X: קואורדינטה Y: הרחבת יחידת דיור מאושרת 1. שינוי ייעוד מאיזור מגורים מיוחד )כפר( לאיזור מגורים א. 2. קביעת השימושים המותרים למגורים. 3. קביעת הוראות בנייה כמפורט להלן: קביעת בינוי להרחבת יחידת הדיור הקיימת במפלס -1.35, ובמפלס ובמפלס שינוי קוי הבניין וקביעת קווי בניין מרביים. 5. הגדלת שטחי הבנייה וקביעת שטחי הבנייה המרביים בהיקף של 285 מ"ר, מהם מ"ר שטחים עיקריים ו מ"ר שטחי שרות. 6. קביעת השלבים וההתניות לביצוע. 7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 8. קביעת הוראות בגין הריסות ופינויים. 9. קביעת הוראות בגין עצים לשימור. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 19/02/2016 ובילקוט הפרסומים 7209, התשעו, עמוד 3646, בתאריך 21/02/2016. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: בניין בן 7 קומות ברחוב משה קלינמן, קריית יובל נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות - 18 תשריט - 14 המתיחסת לתכניות הבאות: ביטול 62 ביטול 5 /08 /2 כפיפות כפיפות 5166/ ב יישוב: ירושלים רחוב: קליינמן. 4 המגרש נמצא בשכונת קריית יובל ברחוב משה קליינמן מצפון. גוש: 30398, מוסדר, חלקות במלואן: , קואורדינטה X: קואורדינטה Y: הקמת מבנה בן 7 קומות למגורים, מבנים ומוסדות ציבור. 1. שינוי ייעודי הקרקע מאיזור מסחרי לאיזור מגורים, מבנים ומוסדות ציבור. 2. קביעת הוראות להקמת מבנה למסחר ומגורים בן 7 קומות מתוכם 5 קומות למגורים מעל קומה למבנים ומוסדות ציבור וקומה מסחרית. 3. קביעת קווי בניין מרביים. 4. קביעת שטחי בנייה מרביים. 5. קביעת שלביות ביצוע לביצוע התכנית. 6. קביעת הוראות בינוי ועיצוב, ותנאים למתן היתרי בנייה בשטח. 7. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 8. קביעת הוראות בגין חזית מזרחית. 9. קביעת שימושים עבור מגורים, מסחר, ושטחים לצרכי חברה וקהילה. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 26/02/2016 ובילקוט הפרסומים 7213, התשעו, עמוד 3832, בתאריך 24/02/2016. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: שני בנייני מגורים חדשים, 6 ו 8 קומות, בית חנינא נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות - 12 תשריט - 7 המתיחסת לתכניות הבאות: ביטול 7159/ ב ביטול 62 כפיפות מק/ 5022/ א כפיפות 5166/ ב יישוב: ירושלים, בית חנינא, ירושלים ילקוט הפרסומים 7323, י"ד באב התשע"ו,

16 מוסדר: גוש: חלקות במלואן:.179,174,138 גוש: חלקי חלקות: 178. קואורדינטה X: קואורדינטה Y: תוספת שימוש למגורים במתחם לתעסוקה, תיירות ומסחר. א. שינוי ייעוד שטח מ "אזור מסחרי מיוחד" ל "אזור מגורים, מסחר ותיירות". ב. קביעת השימושים בתכנית. ג. קביעת קווי בנין. ד. קביעת גובה בנייה. ה. קביעת זכויות בנייה. ו. קביעת הוראות להוצאת היתר בנייה. ז. קביעת הוראות להריסת מבנים. ח. קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים. ט. קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת. י. קביעת הוראות בגין הבלטת מרפסות זיזיות מעבר לגבול מגרש. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 19/02/2016 ובילקוט הפרסומים 7209, התשעו, עמוד 3649, בתאריך 21/02/2016. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: תוספת בנייה לבניין קיים, ג'בל אל מוכבר נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות - 6 תשריט - 4 המתיחסת לתכניות הבאות: שינוי ביטול 2683/ א ביטול 62 כפיפות מק/ 5022/ א כפיפות 5166/ ב יישוב: ירושלים רחוב: אבו רביע, ג'בל אל מוכבר - ירושלים גוש: 30615, לא מוסדר, חלקי חלקות: , 119, 115, קואורדינטה X: קואורדינטה Y: מגרשים: 115 א בהתאם לתכנית 7159/ ב הקמת 2 בניינים חדשים בני 6 ו 8 קומות לשם יצירת 19 יח"ד. 1. שינוי ייעוד מאיזור מגורים 1 מיוחד לאיזור מגורים ג' ושטח ציבורי פתוח. 2. קביעת סך השטחים בתכנית ל 4326 מ"ר. 3. קביעת קוי בניין חדשים. 4. קביעת מספר יח"ד מרבי ל 19 יח"ד. 5. הגדלת מס' הקומות מ 3 קומות ל 7 קומות מעל הכניסה הקובעת ו 3 קומות מתחת לכניסה הקובעת. 6. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 7. קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 18/03/2016 ובילקוט הפרסומים 7225, התשעו, עמוד 4260, בתאריך 09/03/2016. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: מתחם למסחר, תעסוקה מגורים ותיירות ברח' שלומציון המלכה בירושלים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות - 17 תשריט - 11 המתיחסת לתכניות הבאות: שינוי 880 שינוי 5104 שינוי 1774 ביטול 62 כפיפות מק/ 5104/ א יישוב: ירושלים רחוב: שלומציון. 9 ירושלים, מרכז העיר,גוש, שטח שבין הרחובות כורש, שלומציון המלכה, עוזי חסון וינאי, 9138 ילקוט הפרסומים 7323, י"ד באב התשע"ו,

17 גוש:,30611 מוסדר, חלקי חלקות:.906,45,44,43,41,40,39,38 קואורדינטה X: קואורדינטה Y: גוש: 31238, לא מוסדר, חלקות במלואן: 3. 2, 1, קואורדינטה X: קואורדינטה Y: תוספת שתי קומות על בניין מגורים קיים - שינוי ייעוד של קרקע מאזור מגורים 6 למגורים א' - קביעת שטחי הבנייה המרביים לסה"כ מ"ר )מתוכם מ"ר שטחים עקריים ו מ"ר שטחי שירות(. - קביעת קווי בניין מרביים חדשים. - קביעת בינוי עבור תוספת 2 קומות על המבנה הקיים לשם תוספת 4 יח"ד. - תוספת 2 יח"ד,סה"כ 4 יח"ד. - קביעת מספר הקומות המרבי ל- 4 קומות. - קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. - קביעת הוראות בגין גדרות להריסה. - קביעת תנאים למתן היתר בנייה. - קביעת הוראות בגין עצים לשימור. - קביעת שטח עם זיקת הנאה למעבר ברכב. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 04/03/2016 ובילקוט הפרסומים 7221, התשעו, עמוד 4027, בתאריך 06/03/2016. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: הקמת שני בניני מגורים והגדלת שטחים למבנים ומוסדות ציבור בית חנינה נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות - 10 תשריט - 10 המתיחסת לתכניות הבאות: ביטול 62 ביטול 7459 ביטול 7469/ א ביטול 7828/ א כפיפות 5166/ ב כפיפות מק/ 5022/ א יישוב: ירושלים רחוב: אל איאם, בית חנינה ירושלים הקמת שני בנייני מגורים חדשים וקביעת שטח לבניני ציבור בשכונת בית חנינה ירושלים. 1. שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים 1 מיוחד ושצ"פ לאזור מגורים ג. 2. שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים 1 מיוחד ושצ"פ לשטח למבנים ומוסדות ציבור. 3. קביעת הוראות בגין שביל עם זיקת הנאה למעבר ברכב. 4. קביעת בינוי להקמת שני מבני מגורים חדשים בני 9 קומות מעל שתי קומות חניה ואחסנה תת קרקעיות, בהתאם לנספח הבינוי נספח מס' קביעת שטחי בנייה מרביים עבור המגורים ל 8578 מ"ר. 6. קביעת שטחי בנייה מרביים עבור מבנים ומוסדות ציבור ל מ"ר. 7. שינוי בקווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים. 8. הגדלת מס' יח"ד ל 46 יח"ד. 9. קביעת מס' הקומות עבור מבני מגורים ל 9 קומות מעל שתי קומת חניה ואחסנה תת קרקעיות. 10. קביעת מס' הקומות עבור מבנים ומוסדות ציבור ל 4 קומות מעל קומת מרתף תת קרקעית. 11. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 12. קביעת הוראות בינוי ופיתוח וקביעת תנאים למתן היתר בנייה. 13. קביעת הוראות בגין גדרות להריסה. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 13/05/2016 ובילקוט הפרסומים 7262, התשעו, עמוד 6028, בתאריך 10/05/2016. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: הראל הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: תוספת זכויות בחלקה 24 גוש 29540, אבו-גוש נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות - 21 תשריט - 17 ילקוט הפרסומים 7323, י"ד באב התשע"ו,

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקו

רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקו רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקודת הראיות מינוי ועדה לעניני פיצויים ותמלוגים לפי חוק

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים

רשומות ילקוט הפרסומים כד בסיוון התשעד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד 22 6822 ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים... 6238 מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים ומכירתם(, ותקנות הזרעים )רשימת הזנים המורשים למכירה(...

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"א בשבט התשע"ה בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות ס

רשומות ילקוט הפרסומים כא בשבט התשעה בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות ס רשומות ילקוט הפרסומים כ"א בשבט התשע"ה 10 6986 בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה... 3450 הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות סדיר והמשרתים בשירות לאומי-אזרחי לפי חוק שירות הביטחון...

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ח באב התשע"ה באוגוסט 2015 עמוד הודעה על העברת סמכויות על פי דין משר לשר והעברת שטחי פעולה ממשרד למשרד הודעה בדב

רשומות ילקוט הפרסומים יח באב התשעה באוגוסט 2015 עמוד הודעה על העברת סמכויות על פי דין משר לשר והעברת שטחי פעולה ממשרד למשרד הודעה בדב רשומות ילקוט הפרסומים י"ח באב התשע"ה 3 7086 באוגוסט 2015 עמוד הודעה על העברת סמכויות על פי דין משר לשר והעברת שטחי פעולה ממשרד למשרד... 7720 הודעה בדבר ענפי ההנדסה והאדריכלות ומדורים לכל אחד מהם... 7721

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"א בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים ר

רשומות ילקוט הפרסומים יא בסיוון התשעד ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים ר רשומות ילקוט הפרסומים י"א בסיוון התשע"ד 9 6815 ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים... 5970 רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן... 5971 הודעה על מחיקת

קרא עוד

רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 46

רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 46 רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז 27 4548 ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 4672 גימלת ניידות 4672 מוסף מינוי נעיגי שר הבסחון במועצה הארעית

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בסיון התשנ ז ביוני 1997 עמוד עמוד 4086 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט הודעה בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינו

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בסיון התשנ ז ביוני 1997 עמוד עמוד 4086 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט הודעה בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינו רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בסיון התשנ ז 29 4538 ביוני 1997 עמוד עמוד 4086 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינוך 4086 לפי פקודת האגודות השיתופיות 4068 מסויימים לפי חוק

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ט"ו באב התשע"ג ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה הודעה בדבר צורך במינוי דיינים מי

רשומות ילקוט הפרסומים טו באב התשעג ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה הודעה בדבר צורך במינוי דיינים מי רשומות ילקוט הפרסומים ט"ו באב התשע"ג 22 6632 ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה... 6944 הודעה בדבר צורך במינוי דיינים... 6944 מינוי נציגי שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים הודעה על קביעת ממלאי מקום של

רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים הודעה על קביעת ממלאי מקום של רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח 30. 3504 בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים... 361 הודעה על קביעת ממלאי מקום של שרים,.... 358 תמצית תקציב רגיל (מעודכן) של עיריה לשבת

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ח בטבת התשנ ו בדצמבר 1995 עמוד הודעה על העדרות ראש הממשלה מן הארץ 1060 הסמכה לפי חוק הרשות לפיקוח חקלאי עמוד 062 ו... 10

רשומות ילקוט הפרסומים ח בטבת התשנ ו בדצמבר 1995 עמוד הודעה על העדרות ראש הממשלה מן הארץ 1060 הסמכה לפי חוק הרשות לפיקוח חקלאי עמוד 062 ו... 10 רשומות ילקוט הפרסומים ח בטבת התשנ ו 51 4367 בדצמבר 1995 עמוד הודעה על העדרות ראש הממשלה מן הארץ 1060 הסמכה לפי חוק הרשות לפיקוח חקלאי עמוד 062 ו... 1062 היתר לסוכני נסיעות לפי חוק הפיקוח על המטבע הודעה

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה וא

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה וא רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה 31 5421 ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו(הסדרים כלכליים והוראות שונות)(תיקוני חקיקה),

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י באלול דזתשנ ח בספטמבר 1998 עמוד,מבחנים נוספים לחלוקת לספים לעורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות עיבור (גף

רשומות ילקוט הפרסומים י באלול דזתשנ ח בספטמבר 1998 עמוד,מבחנים נוספים לחלוקת לספים לעורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות עיבור (גף רשומות ילקוט הפרסומים י באלול דזתשנ ח 1 4674 בספטמבר 1998 עמוד,מבחנים נוספים לחלוקת לספים לעורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות עיבור (גף להכשרת עובדי הוראה) 4934 מבחנים נוספים לחלוקת בספים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"ח באב התשע"ה באוגוסט 2015 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה מינוי מפקחי עבודה הסמכת נותני אישור לפי חוק רישו

רשומות ילקוט הפרסומים כח באב התשעה באוגוסט 2015 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה מינוי מפקחי עבודה הסמכת נותני אישור לפי חוק רישו רשומות ילקוט הפרסומים כ"ח באב התשע"ה 3 7093 באוגוסט 205 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה... 7972 מינוי מפקחי עבודה... 7972 הסמכת נותני אישור לפי חוק רישוי עסקים... 7972 שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

רש ומות ילקוט הפרסומים כ ז מ ושץ התשמ א בנובמבר 1980 עמוד עמוד מינוי שופט בפועל בבית המשפט העליון 500 שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי.

רש ומות ילקוט הפרסומים כ ז מ ושץ התשמ א בנובמבר 1980 עמוד עמוד מינוי שופט בפועל בבית המשפט העליון 500 שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי. רש ומות ילקוט הפרסומים כ ז מ ושץ התשמ א 6 2670 בנובמבר 1980 עמוד עמוד מינוי שופט בפועל בבית המשפט העליון 500 שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי. 502 מינוי יושבי ראש ועדות קנסות לפי חוק המועצה לצמחי

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

לכבוד

לכבוד פרוטוקול מישיבת מליאה מספר 11-2017 שהתקיימה ביום שני 27/11/2017 בחדר הישיבות משתתפים: כרמל סלע ראש המועצה, מודי ברכה סגן ראש המועצה, עוזרד אורן סגן ראש המועצה, גרוסמן יגאל, הלל ספיר, יורם דרור, שטנגר איתן

קרא עוד

רמווסות ילקוט הפרסומים כ באייר הוזשמ ב במאי 1982 עמוד מינוי דיין לפי חוק הדיינים קביעת חברי ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי. י

רמווסות ילקוט הפרסומים כ באייר הוזשמ ב במאי 1982 עמוד מינוי דיין לפי חוק הדיינים קביעת חברי ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי. י רמווסות ילקוט הפרסומים כ באייר הוזשמ ב 13 2812 במאי 1982 עמוד מינוי דיין לפי חוק הדיינים...... 1694 קביעת חברי ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי. י. 1694 הודעות על תיקח רשימת פוסקים רפואיים ותיקון רשימת חברי

קרא עוד

רשומות ילקוס הפרסומיים עמוד עמוד בקשות לביעור חומר ארכיוני 686 חילופי גברי בכנסת 689. הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 686 הוד

רשומות ילקוס הפרסומיים עמוד עמוד בקשות לביעור חומר ארכיוני 686 חילופי גברי בכנסת 689. הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 686 הוד רשומות ילקוס הפרסומיים עמוד עמוד 688....... בקשות לביעור חומר ארכיוני 686 חילופי גברי בכנסת 689. הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 686 הודעה על שובו של שר לארץ 690..... הודעות לפי חוק התכנון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התש"ע בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי

רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התשע בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התש"ע 24 6000 בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי(... 2 המהנדסים והאדריכלים )תנאים.תקנים... 2 הודעה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

הוראות לעריכת הוראות התכנית

הוראות לעריכת הוראות התכנית חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית פרדס חנה כרכור - תכנית מתאר כוללנית מחוז: חיפה מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה - כרכור סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך 77 דברי הסבר לתכנית

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כה תמוז תשעג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע ד נכחו: - יור הוועדה המק פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2013107 בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - מהנדסת העיר ויקי ברנגל

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc)

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc) מתחם תלפיות תכנית אב היזם: עיריית ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים תכנון: י. מולכו אדריכלים בע"מ ניהול פרויקט: עמגר בע"מ תחבורה: אמאב תחבורה בע"מ יועץ סביבתי: אלון טופצ' קי, אגוטי איכות סביבה 21 באוקטובר 2013

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כג אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כז שבט תשעג שעה 08:15 - יור ועדת תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר 201302 בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים : - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג - 1992, החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית הרצליה להטיל בתחומי עיריית הרצליה בשנת 2017 את הארנונות המפורטות להלן. פרק

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל שנפלה טעות במדריך זה, אין בכך משום יצירת מחויבות טל"ח.

קרא עוד

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מ

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשעה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויור ועדת שימור מ סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה-.42.3.402 אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מר תמיר ניר, חבר ומ"מ יו"ר ועדת השימור מר קובי כחלון,

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד