תכניתאופציות

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תכניתאופציות"

תמליל

1 לכבוד רשות ניירות ערך לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ תאריך: 6 באוגוסט 2007 ארד בע"מ ("החברה") הנדון: דו"ח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית בהתאם לתקנה 20 ותקנה 21 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס (להלן: "התקנות") ובהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בעניין גילוי אישור תגמול בכירים ניתן בזאת דו"ח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית, כהגדרת מונחים אלה בתקנות, כדלקמן: א. מבוא ביום 30 ביולי 2007 החליט דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת, כי במסגרת תוכנית אופציות שאושרה על ידי החברה באותו יום (להלן: "התוכנית"), תוענקנה 725,861 אופציות לעובדים, לנושאי משרה ודירקטורים של החברה או של חברות קשורות, אשר יהיו ניתנים למימוש ל- 725,861 מניות של החברה בנות 0.1 ש"ח ע.נ. (להלן: "ההקצאה"). במסגרת ההקצאה, יוקצו ליו"ר דירקטוריון החברה, ד"ר הוגו צ'אופן 90,529 אופציות הניתנות למימוש ל- 90,529 מניות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כ"א (להלן: "מניות"); למנכ"ל הקבוצה, מר גבי ינקוביץ יוקצו 119,233 אופציות הניתנות למימוש ל- 119,233 מניות; למנכ"ל מפעל ארד, ניצן כהן, יוקצו 48,576 אופציות הניתנות למימוש ל- 48,576 מניות; למנכ"ל ארד טכנולוגיות מדידה בע"מ (להלן: "ארד טכנולוגיות"), דני וינטר, יוקצו 114,817 אופציות הניתנות למימוש ל- 114,817 מניות; למנכ"ל מאסטר מיטר, ג'רי פוטר, יוקצו 156,769 אופציות הניתנות למימוש ל- 156,769 מניות ולעובדים ולנושאי משרה בחברה או בחברות קשורות יוקצו 195,937 אופציות הניתנות למימוש ל- 195,937 מניות; ההקצאה ככל שזו מתייחסת ליו"ר דירקטוריון החברה כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה. זימון לאסיפת בעלי המניות יפורסם על ידי החברה בימים הקרובים. ההקצאה ככל שזו מתייחסת למנכ"ל הקבוצה, יו"ר הדירקטוריון,מנכ"ל מפעל ארד, מנכ"ל ארד טכנולוגיות ומנכ"ל מאסטר מיטר מהווה הצעה פרטית מהותית, כהגדרתה בתקנות. ביחס ליתר האופציות המוקצות, מהווה ההקצאה הצעה פרטית שאינה מהותית. ב. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, אף גורם מבין הניצעים אינו צד מעוניין (כמשמעות מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, התשנ"ט (להלן: "חוק החברות") ולא יהפוך לצד מעוניין לאחר ביצוע ההקצאה. להלן פרטים אודות ההקצאה, בהתאם לתקנות: פרטים הנוגעים הן להצעה הפרטית המהותית והן להצעה הפרטית שאינה מהותית תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם ושיעורם האופציות יוקצו לניצעים ללא תמורה כמות האופציות הכוללת שתוקנינה במסגרת הצעה פרטית זו הינה 725, (בכפוף 725,861 מניות כמות המניות שתנבענה ממימוש כל האופציות המוצעות הינה 1.3. להתאמות - ר' סעיף 1.8 להלן) והן תהוונה כ- 3.18% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בהנחה שימומשו למניות רק האופציות המוצעות במסגרת הקצאה זו) וכ- 2.91% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה בדילול מלא (לפירוט ראו סעיפים 10 ו- 12 להלן). המניות שתנבענה מהמרת כל האופציות המוצעות, תהיינה שוות בזכויותיהן למניות רגילות 1.4. ותקנינה הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה, של החברה, 0.1 ש"ח ע.נ. בנות למחזיקים בהן את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות של החברה, לקבלת דיבידנדים, השתתפות בחלוקת מניות הטבה והשתתפות בחלוקת רכוש החברה בעת פירוק..1 1

2 הבשלה אלא אם הדירקטוריון קבע אחרת ביחס לניצע מסוים כלשהו ו/או הענקה מסוימת כלשהי והוראה כאמור נכללה בהסכם האופציות הרלוונטי, האופציות יבשילו (ייהפכו לבנות מימוש) לאורך תקופה של ארבע (4) שנים כדלקמן: 20% מן האופציות יובשלו במועד ההענקה ובמהלך 4 שנים שלאחר מכן יובשלו יתרת האופציות בארבע מנות שוות של 20% נוספים בכל פעם, עם השלמת כל תקופה של שניים עשר (12) חודשי שירות מלאים. במקרה שתקופת השירות של ניצע עם החברה ו/או חברה קשורה, מסתיימת כתוצאה מיוזמת החברה ו/או חברה קשורה כלשהי, יואץ מועד ההבשלה של חלק מהמנה הבאה של האופציות שטרם הבשילה, כך שחלק יחסי מהמנה האמורה המשקף את היחס בין מספר החודשים שחלפו ממועד ההבשלה הקודם עד למועד סיום היחסים מתוך תקופת שניים עשר (12) החודשים יועמד לרשות הניצע למימוש. מחיר המ ימוש מחיר המימוש של כל אופציה לכל ניצע יה יה כפי שקבע הדירקטוריון וכקבוע בהסכם האופציות הרלוונטי; ובלבד שאם הדירקטוריון לא קבע אחרת, מחיר המימוש לא יהיה נמוך משווי השוק ההוגן של המניה, אשר ייקבע על פי הממוצע של מחיר הסגירה של המניה (או הצעת המחיר בסגירה אם לא דווחו מכירות כלשהם) של שלושים (30) הימים האחרונים שקדמו למועד ההענקה ובלבד שלא יפחת מערכם הנקוב. מחיר המימוש יינקב בשקלים חדשים, או כפי שייקבע על ידי דירקטוריון החברה. תקופת ה מימוש כל אופציה תהיה בת-מימוש החל ממועד הבשלתה ועד המוקדם מבין המועדים הבאים: א( ( תום שש (6) שנים ממועד ההענקה; או (ב) עם השלמת עסקת מיזוג ובלבד שניתנה לניצע תקופה של לפחות 15 יום לממש את האופציות; או (ג) במקרה של סיום מתן שירותים לחברה (i) 3 (שלושה) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור - אם סיום השירותים הינו כתוצאה מהתפטרותו של הניצע; או (ii) 12 (שנים-עשר) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור - אם סיום השירותים הינו כתוצאה מפיטורי הניצע (שלא כתוצאה מ"עילה") או כתוצאה ממותו או אובדן כושר עבודתו של הניצע; אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון. התאמות האופצי ות כפ ופות לה וראות בדבר התאמות זכ וי ות כמפ ו רט להל ן: בכל מקרה של חלוקת מניות הטבה אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף בחלוקתן יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך בטרם מומשו כל האופציות ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן ("התאריך הקובע"), יתווספו למניות המימוש שהניצע זכאי להן עם מימוש האופציה, מניות במספר ובסוג שמחזיק האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציה לפני התאריך הקובע. אם החברה תצי ע לבע לי מ ניות יה נ ייר ות ערך בדרך ש ל הנפק ת זכוי ות תשמר נה זכויות מחזי קי האופצ יה בא ופן שמ ספר המני ות הנוב עות ממימוש הא ופציה י ותאם למרכיב ה הטבה בה נפקת הזכוי ות כפי שהוא מתבט א ביחס שב ין שער המנ יה בבורסה ביום הקובע בהנפקת הזכויות לבין שער הבסיס שיקבע למניות החברה "אקס זכויות אם החברה תאחד את המניות שבהונה המונפק למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או.." לפי יוקטן או יוגדל, תחלקן בחלוקת משנה למניות בנות ערך נקוב קטן יותר, לאחר פעולה מספר מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש האופציה, המקרה, כאמור אם החברה תחלק דיבידנד במזומן, והמועד הקובע את הזכות לקבלתו (להלן בסעיף קטן זה "היום הקובע") יקדם למועד מימוש של האופציות, לרבות אופציות שטרם הגיע מועד ההבשלה בגינן, תשמרנה זכויות מחזיקי האופציות בדרך של הפחתת מחיר המימוש של האופציות על פי ההוראות הבאות: א( ( מייד לאחר היום הקובע יחושב היחס בין שער מנית החברה בבורסה, כפי שיקבע על ידי הבורסה, כשהוא מתואם לחלוקת הדיבידנד (שער אקס דיבידנד) לבין שער המניה בסוף היום 2

3 הקובע (להלן: "יחס הדיבידנד"); ב( ( מחיר המימוש החדש של האופציות יקבע על פי מכפלת מחיר המימוש של האופציות ביום הקובע ביחס הדיבידנד. במקרה של התאמת מספר המניות בגין מימוש אופציה כאמור, יותאמו גם בהתאם כמות המניות שעל החברה לשמור בהונה הרשום. הסכמים אשר הניצע הנו צד להם בנוגע להחז קות במניו ת החברה כל אחד מהניצעים הצהיר והתחייב כי לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה ו/או בנוגע לזכויות ההצבעה בה, בינו לבין מחזיקי מניות בחברה, כולם או חלקם ו/או בינו לבין הניצעים אחרים. מניעות או הגבלות על ביצוע פעולות באופציות המוצעות האופציות המוקצות אינן סחירות, ולמעט על דרך של הורשה, האופציות והזכויות הנלוות אליהן אינם ניתנים להמחאה, העברה, עיקול, עכבון או שעבוד מכל מין וסוג שהוא, והניצע לא ייתן ייפוי כוח או שטר העברה בקשר עמן, בין אם תוקף מיידי ובין אם תוקף עתידי והזכות לאופציות הנה אישית ואינה ניתנת להעברה. לאחר מימוש אופציות שהבשילו, יהיו מניות המימוש בנות העברה; אולם, מניות המימוש עשויות להיות כפופות לתקנות ניירות ערך רלוונטיות, להוראות נעילה, לתקופת חסימה ] [lock-up periods,market stand-off provisions ולתנאים ולהגבלות כאלה ואחרים כקבוע בתקנון החברה, בתוכנית, בתוכנית משנה רלוונטית כלשהי, בהסכם האופציות הרלוונטי ו/או לתנאים והגבלות הכלולים בהנחיות הפנימיות של החברה בנוגע למילוי אחר דיני ניירות הערך/מסחר (לרבות בכל הנוגע למידע פנים), או בכל מסמך אחר, אם בכלל, הכל כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו. לדרישת החברה, הניצע יחתום על כל הסכם או מסמך המשקף הגבלות עבירות אלה טרם קבלת מניות המימוש על פי התוכנית, ויציג לחברה לאלתר כל תעודה המייצגת מניות מימוש, לשם הטבעת כתובת מתאימה על פני תעודה כאמור בדבר כל הגבלת עבירות כאמור. כל העברה שלא תבוצע בהתאם לתוכנית, כל תוכנית משנה רלוונטית או הסכם האופציות הרלוונטי תהיה בטלה וחסרת כל תוקף. גם העברה של מניית מימוש (כהגדרת מונח זה להלן) או של אופציות מכח הורשה לא תהיה בעלת תוקף כלפי החברה, אלא אם ועד אשר: א( ( החברה תקבל הודעה בכתב על כך, בצירוף העתק מאושר של צו קיום הצוואה ושל הצוואה או צו ירושה ו/או ראיות אחרות כפי שהדירקטוריון יראה לנחוץ לשם הוכחת תוקף ההעברה; וכן (ב) הנעבר(ים) בכוח יאשרו לחברה בכתב בנוסח שיידרש על ידי החברה את דבר קבלתו/ם את תנאי תוכנית זו, תוכנית משנה והסכם אופציות רלוונטיים כלשהם ביחס למניות המימוש או האופציות המועברות. מגבלות בב יצוע פעו לות ב נייר ות הערך המוצע ים מכוח חו ק נייר ות ערך ותקנ ותי ו על מכירת המניות שתינבענה ממימוש האופציות (להלן בסעיף זה: "מניות המימוש") יחולו המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך, התשכ"ח ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15 א עד 15 ג לחוק) התש"ס כדלקמן: בתקופה של שישה חודשים שראשיתם ביום ההקצאה (להלן: "התקופה הראשונה") לא יהיה רשאי הניצע להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו. במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים (להלן: "התקופות הנוספות") שלאחר תום התקופה הראשונה, יה יה הניצע רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות מסוג מניות המימוש, בתקופת שמונה השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של מניות המימוש, בכל רבעון לא תעלה על 1% מן ההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה "הון מונפק ונפרע" למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו. אישורים או תנאים שנקבעו לביצוע ההצעה הפרטית (המהותית והלא מהותית) ההצעה הפרטית מותנית בקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש (להלן: "אישור הבורסה"). נכון למועד דו"ח מיידי זה טרם נתקבל אישור הבורסה. 3

4 כמו כן מותנית ההצעה הפרטית בחלוף 30 יום לפחות מהמועד בו הגישה החברה את התוכנית לאישור רשויות המס והודיעה על בחירתה במסלול רווח הון לתוכנית, לפי האמור בסעיף 102 א( ( לפקודת מס הכנסה וקבלת אישור כאמור מרשויות המס. בנוסף, מותנית ההצעה הפרטית בחתימת החברה והניצעים על הסכמי אופציות בכל הנוגע להקצאת האופציות ואילו בנוגע ליו"ר דירקטוריון החברה, הרי שהיא כפופה גם כן לקבלת אישור האסיפה הכללית להקצאה. 5. מועד ההקצאה ג בכפוף להתקיימות כל התנאים האמורים בסעיף 4 לעיל וקבלת כל אישור אחר הנדרש על פי דין, ככל שיידרש, תבוצע הקצאת האופציות לא מוקדם מאשר 30 יום לאחר מועד הגשת התוכנית לראשונה לרשויות המס המתאימות בישראל (לעניין זה יצוין כי התוכנית הוגשה לרשויות המס ביום ( פרטים לעניין ההצעה הפרטית המהותית הניצעים בהצעה הפרטית ה מהותית הניצע ים בהצעה הפרט ית ה מהותית הם: ד"ר הוגו צ'אופן, יו"ר החברה. מר גבי י נקוב יץ, מנכ"ל ה קבו צה. מר ניצן כ הן, מ נכ"ל מ פעל א רד. מר דני וינטר, מנכ"ל ארד ט כנול וגי ות. מר ג'רי פ וטר, מנכ"ל מאסט ר מיטר. כמותן ושיעורן של האופציות המוקצות במסגרת ההצעה הפרטית המהותית שם הניצע מספר אופציות שיעור באחוזים מההון המונפק והנפרע של החברה ללא המרת ניירות ערך המירים אחרים * ד "ר הוגו צ'אופן 0.36% 0.40% 90,529 גבי ינקוביץ 0.48% 0.52% 119,233 ניצן כהן 0.19% 0.21% 48,576 דני וינטר 0.46% 0.50% 114,817 ג 'רי פוטר 0.63% 0.69% 156,769 שיעור באחוזים מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא** *בהנחה ש ל מימ וש כל ה אופ ציות המ וצעות במ סגרת ה הצעה הפרט ית המ הות ית ו הלא מהותית. ** בהנחה של מימוש כל האופציות המוצעות במסגרת ההצעה הפרטית המהותית והלא מהותית ומימוש והמרה של כל ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש למניות..8 הערך הכלכלי של האופציות המוצעות.8.1 בחינת הערך הכ לכלי ש ל הא ופציות על פי מודל בינומי בהתאם להערכת השווי הוגן של האופציות, שקיבלה החברה מיועץ חיצוני (להלן: "היועץ החיצוני") ובהתאם לחישוב שבוצע על ידי היועץ החיצוני על פי נוסחת החישוב שבהוראות הבורסה (מודל בינומי) השווי ההוגן של האופציות הינו כמפורט להלן בסעיף זה. הנחו ת ופר מטרים אשר נלק חו בחשב ון לצ ורך ח ישוב ה שווי ההו גן של האו פציות על פי מ ודל בינומ י ה ינם: תקופת ההבשלה: האופציות יבשילו לאורך תקופה של 4 שנים כמפורט בסעיף 1.5 לעיל. אומדן אורך חיים של האופציות: האופציות תפקענה בתום 6 שנים ממועד ההענקה. על מנת לתת ביטוי לאפשרות המימוש המוקדם של האופציות על ידי הניצעים וכן לאפשרות סיום עבודתם של חלק מהניצעים בחברה, אורך החיים של האופציות

5 חושב לכל מנה בנפרד, כממוצע של שני הפרמטרים הבאים: א( ( תקופת פקיעת האופציה (6 שנים) ו- ב( ( תקופת ההבשלה (בין 0 ל- 4 שנים). על כן אומדן אורך החיים של האופציות הינו כדלקמן: מנה ראשונה 3 שנים; מנה שנייה- 3.5 שנים; מנה שלישית 4 שנים; מנה רביעית 4.5 שנים; מנה חמישית- 5 שנים. מחיר נכס הבסיס: מחיר נכס הבסיס הינו ש"ח אשר הינו מחיר המניה בבורסה ביום 29 ביולי 2007, ללא התחשבות בהשפעה מדללת נוספת אשר עשויה להגרם כתוצאה ממימוש האופציות. תנודתיות: נעשה שימוש בסטיות התקן של תשואת נכס הבסיס שנמדדה על פני תקופה של חצי השנה האחרונה. סטיית התקן השנתית נאמדה ב- 32.4%. שיעורי הריבית: הונח כי שיעור הריבית השקלית השנתית חסרת הסיכון לאורך אומדן תקופת חיי האופציה תהיה בין 5.01% לבין 5.41% בהתאם לאורך החיים המשוער של האופציות כאמור לעיל. מחיר המימוש: מחיר המימוש שייקבע יתבסס על ממוצע מחיר הסגירה של המניה ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד ההענקה. בהתאם לכך מחיר המימוש אשר שימש לצורך הערכת השווי הינו ש"ח. תשואת הדיבידנד: שיעור תשואת הדיבינד הינו 0% העסקה בהתאם להנחות העבודה שצוינו לעיל השווי ההוגן של כל אופציה נכון למועד אישור התוכנית הינו 5.99 ש"ח. לפיכך, השווי ההוגן של האופציות שמוצע להקצות ליו"ר דירקטוריון החברה נכון למועד אישור התוכנית הינו 542 אלפי ש"ח; השווי ההוגן של האופציות שמוצע להקצות למנכ"ל הקבוצה נכון למועד אישור התוכנית הינו 714 אלפי ש"ח; השווי ההוגן של האופציות שמוצע להקצות למנכ"ל מפעל ארד נכון למועד אישור התוכנית הינו 291 אלפי ש"ח, השווי ההוגן של האופציות שמוצע להקצות למנכ"ל ארד טכנולוגיות נכון למועד אישור התוכנית הינו 688 אלפי ש"ח, והשווי ההוגן של האופציות שמוצע להקצות למנכ"ל מאסטר מיטר נכון למועד אישור התוכנית הינו 939 אלפי ש"ח. למותר לציין, כי השווי ההוגן בפועל יקבע על פי מועד ההקצאה בפועל (ראה סעיף 5 לעיל). האופציות הוענקו במסגרת תוכנית תגמול לעובדים, לנושאי משרה ודירקטורים של החברה או של חברות קשורות. הון המניות המונפק והנפרע של החברה, כמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים ושל בעלי העניין בחברה הון המניות הרשום של החברה נכון למועד אישור התוכנית הנו 2,500,000 המחולק ל 25,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת. הון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד אישור התוכנית הנו 2,208,202 ש"ח המחולק ל- 22,082,023 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת ובדילול מלא 2,419,541 ש"ח המחולק ל- 24,195,409 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. להלן פירוט, למיטב ידיעת החברה, בדבר אחזקות הניצעים, אחזקות בעלי העניין בחברה ואחזקות יתר בעלי המניות של החברה והון המניות המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה לפני ואחרי מימוש כל האופציות שהוענקו במסגרת הצעה הפרטית זו (מהותית ולא מהותית):

6 בעל מניות כמות ושיעור אחזקות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה לפני הקצאת האופציות כמות ושיעור אחזקות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה לאחר הקצאת האופציות ובהנחה שכל האופציות ימומשו כמות ושיעור אחזקות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה לאחר הקצאת האופציות ובהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות הערך הניתנים להמרה ולמימוש למניות החברה מספר המניות מספר המניות מספר המניות שיעור ב- % שיעור ב- % שיעור ב- % אחזקות תעשיה דליה 34.62% 8,628, % 8,628, % 8,628,500 אגש"ח בע"מ 34.62% 8,628, % 8,628, % 8,628,500 עסקים רמות אגש"ח בע"מ 5.71% 1,422, % 1,195, % 1,195,806 מגדל חברה לביטוח חברה לרישומים של 22.13% 5,515, % 3,629, % 3,629,217 בנק הפועלים בע"מ 0.36% 90, % 90,529 ד "ר הוגו צ'אופן 0.48% 119, % 119,233 גבי ינקוביץ 0.19% 48, % 48,576 ניצן כהן 0.46% 114, % 114,817 דני וינטר 0.63% 156, % 156,769 ג 'רי פוטר 0.79% 195, % 195,937 עובדים ונושאי משרה סה "כ % 24,921, % 22,807, % 22,082,023 עניין אישי של בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה למיטב ידיעת החברה, למעט עניינם האישי של נושאי משרה בחברה בשל היותם ניצעים, אין לבעל מניה מהותי בחברה או לנושא משרה בחברה עניין אישי באישור ההקצאה או בתמורת ההקצאה..11 ד. פרטים נוספים לעניין ההצעה הפרטית שאינה מהותית כמותן ושיעורן של האופציות המוקצות במסגרת ההצעה הפרטית שאינה מהותית כמות האופציות הכוללת שתוקנינה במסגרת הצעה פרטית שאינה מהותית הינה 195,937. כמות המניות שתנבענה ממימוש כל האופציות המוצעות במסגרת ההצעה הפרטית שאינה מהותית הינה 195,937 מניות (בכפוף להתאמות - ר' סעיף 1.8 לעיל) והן תהוונה כ- 0.86% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בהנחה שימומשו למניות רק האופציות המוצעות במסגרת הקצאה זו) וכ- 0.79% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה בדילול מלא..12 ה. הנחיית הרשות לניירות ערך בדבר תגמול בכירים אופן קביעת התגמול לנגד עיניהם של חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון עמדו הפרמטרים המפורטים להלן: נשכרו שירותיו של יועץ חיצוני לעניין תגמול מנהלים בקבוצה, אשר הציג בפני הדירקטורים סקירה מפורטת אודות המטרות והרציונלים העומדים בבסיס תוכנית האופציות וההקצאות על פיה לצד מידע השוואתי בחברות דומות. כמו כן, שכרה החברה את שירותיו של יועץ חיצוני לצורך קבלת יעוץ ואומדן השווי הכלכלי ההוגן של התגמול..13 6

7 במועד אישור תוכנית האופציות וההקצאות על פיה עמדו לנגד עיניהם של הדירקטורים, בין השאר, הפרמטרים הבאים: רווחיות החברה, הערכה ביחס לתרומתם של נושאי המשרה ועובדיה לפעילות החברה וחברות הבת שלה ולפיתוח עסקיהן. האורגנים המאשרים ומועד האישור ועדת הביקורת של החברה ביום 30 ביולי, דירקטורי ון החברה ב יום 30 ביול י, נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון הדירקטורים בחנו ושקלו את התוכנית והקצאת האופציות על פיה ואישרו אותם, בין היתר, על בסיס השיקולים הבאים: הענקת האופציות היא דרך לקדם את טובת החברה באמצעות מתן תמריצים לדירקטורים, נושאי משרה ועובדים ולעודדם להמשיך וליטול חלק בפעילות החברה לטווח ארוך; מחיר המ ימוש ש נקבע י אפש ר לניצע ים לי הנ ות מהטב ה כ כל שיחו ל גיד ול בש ווי החבר ה; הניצע ים מקדיש ים מזמנם, מרצם ויכול תם לקיד ום החב רה; הניצע ים לוק חים ח לק נכבד בניה ול ה חברה ו/או בק ידומ ה; השוואה בי חס לחבר ות דומו ת העלתה כי הה קצאה הינ ה סבירה ועו לה בקנה אחד ע ם המקובל בחברות דומ ות; בכבוד רב, ארד בע"מ 7

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי מ ת א ר בהתאם להוראות סעיף 15 ב( 1 )(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000 יחד עם

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc צ'ק קאפ טיוטה מס' 1 2 לציבור (טיוטה מס' 4 3 לרשות ני"ע ולבורסה) 18 24 בנובמבר 2010 טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות הערך לציבור, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך עלפי טיוטת התשקיף. ייתכנו

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל

ה תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה, כולם או חלקם, תוך זמן העשוי להיות קצר

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בעמ דוח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ( להלן: "החברה"( שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63> דוח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ) להלן: "החברה") שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

‏03/01/2011

‏03/01/2011 ניתוח פרוקסי: LTD. PPHE HOTEL GROUP סוג אסיפה: שנתית תאריך כתיבת המסמך: 2/5/2019 תאריך אסיפה: 15/5/2019 אנליסט: רם עבודי: Ram.Abudi@entropy.co.il מנהלת מחלקת אסיפות: מיכל אלרואי Michal.Alroi@entropy.co.iI

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד