ביוטכנולוגיה תואר ראשון 01.11

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ביוטכנולוגיה תואר ראשון 01.11"

תמליל

1 החוג לביוטכנולוגיה שנה"ל תשע"ו לימודים לתואר B.Sc (חד-חוגי) ראש החוג: ד"ר דורון גולדברג חברי הסגל האקדמי: פרופסור מן המניין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מרצה: מורה בכיר: מורה: מורים מן החוץ: פרופ' גדי דגני, פרופ' ערן דולב, פרופ' יעקב ויה, פרופ' מיכאל ליטאור, פרופ' חנוך סלור, פרופ' גיורא ריטבו. פרופ' רחל אמיר, פרופ' דני ברקוביץ, פרופ' מרטין גולדווי, פרופ' גידי גרוס, פרופ' סגולה מוצפי, פרופ' חסן עזיאזה, פרופ' יעקב פיטקובסקי, פרופ' רפי שטרן. ד"ר פאולה בלינקי, ד"ר קארן ג'קסון, ד"ר סולימאן חטיב, ד"ר נורית כרמי, ד"ר ג'מאל מחאג'נה, ד"ר אלון מרגלית, ד"ר יצחק מרטינז. ד"ר דגני, אופיר ד"ר שוכמן-ספיר, ד"ר חגי שמש. ליאורה שאלתיאל-הרפז ד"ר אנדראה ד"ר יוסי אראל, ד"ר דוניטה כהן,ד"ר אוהד נריה, ד"ר אנטולי ספיבקובסקי, ד"ר ולדימיר ספיבקובסקי, מר יותם גונן, ד"ר ארן פרלסון, ד"ר אבי מתיתיהו. מר יצחק אסקירה, ד"ר יגאל בר-אילן, ד"ר אלון גולדברג, מר יוני גל, גב' רעיה גל, ד"ר עמרי בונה, ד"ר דני גמרסני, ד"ר עופר דנאי, ד"ר תרצה זהבי, ד"ר מרים זילברשטיין, ד"ר יעל חכם, פרופ' יונתן חסין, ד"ר בני טל, ד"ר דני כץ, מר איתי להט, ד"ר 1

2 יהורם לשם, ד"ר פתחי עבד אלהדי, ד"ר ראדי עלי, ד"ר חנן נתן ד"ר איזנברג, פרופ' שלמה שפירא., רוטשילד, ד"ר ענת יוגב, אלעד שטרן, מר תכנית תלת-שנתית לתואר B.Sc. בביוטכנולוגיה כללי הביוטכנולוגיה הוא מקצוע רב-תחומי ובין-תחומי העוסק בקשת רחבה של נושאים מתחום מדעי החיים ומדעי הטבע, מוסיף לידע בתחומים אלה ומנצלו לתועלת האדם והסביבה תוך שימוש במערכות ביולוגיות. אופיו המיוחד של המקצוע בתחומי המחקר, הפיתוח והיישום, תובע מהעוסקים בו מגוון רחב של התמחויות בכל רמות הידע ועבודה בקבוצות הטרוגניות. מרבית קורסי החובה הניתנים בשנה הראשונה הם במדעי היסוד: מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, ביולוגיה וכו'. במהלך השנה השנייה ניתנים קורסים במקצועות ייחודיים יותר כביוכימיה, גנטיקה, מיקרוביולוגיה, אימונולוגיה ועוד. במקביל מתחילה בשנה זו התמקדות בתחומי העניין האישיים של כל סטודנט, באמצעות מקצועות הבחירה. בסמסטר ב' יכינו הסטודנטים את הסמינר הראשון, ובחופשה שבין שנה ב' ל-ג' ניתן לבצע פרויקט גמר. היקף קורסי החובה במהלך השנה השלישית מצטמצם, ועולה חלקם של קורסי הבחירה. בסמסטר ב' של שנה זו יכינו הסטודנטים את הסמינר המתקדם. דרישות אקדמיות כדי להשלים את התואר על הסטודנט לצבור 132 נקודות זכות, כמפורט בטבלאות השיבוץ הסמסטריאליות הכוללות את מקצועות החובה ואת השלמות קורסי הבחירה (130 נ"ז) ועוד 2 נ"ז מקורסי רוח כלל-מכללתיים. הכרה בלימודים קודמים החוג יכיר בקורסים שנלמדו במוסדות אקדמיים אחרים אם יתקיימו התנאים הבאים: נלמד במוסד הקורס אקדמי מוכר. באשר למוסדות בחו"ל, תתקיים התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה. חיפוש תאימות הקורסים והנפקת כל המסמכים הדרושים (כולל גיליון ציונים מקורי) - באחריות הסטודנט. 2

3 אם הכרה לצורך פטור בקורס אקדמי שנלמד במוסד אחר תישקל בכל מקרה שבו סטודנט קיבל ציון 70 בקורס. סילבוס הנושאים ורמת ההכרה מבוקשת שבהם הקורסים הנלמדים מתאימים לדרישות הקורס במכללה האקדמית תל-חי. מידת ההתאמה תבחן על ידי מרצי הקורס והוועדה לפטורים. שם זהה של קורס איננו מחייב בהכרח סילבוס ורמה זהים. הקורס שבו מבקש הסטודנט להכיר נלמד במהלך חמש השנים האחרונות. כל התנאים המפורטים בסעיפים הקודמים מתקיימים, ניתן להכיר בקורסים אקדמיים בהיקף של לכל היותר שני שליש מסך כל נקודות הזכות הדרושות לתואר. ההחלטה מתקבלת על ידי ועדת ההכרות של החוג, והיא סופית. מוסדות להנדסאים אינם נכללים בקטגוריה של מוסדות אקדמיים מוכרים. כיום ניתן להכיר בקורסים שנלמדו במסגרת בתי ספר להנדסאים בהיקף של עד 30 נ"ז מסך נקודות הזכות הדרושות לתואר. במקרה זה חייב ציון הקורס להיות לפחות 80 (ובקורסים מסוימים 90). הכרה כזו תאושר סופית רק במידה שהסטודנטים השלימו את כל חובותיהם לתואר הנדסאי (ובכללן הגשת פרויקט גמר). מספר נקודות עליו פטור כפוף להחלטות ועדות בלימודים לא-אקדמיים. בקורסים הכרה תינתן לא אקדמיות או לימודים תיכוניים. שנלמדו שניתן לתת המרבי הזכות המל"ג העוסקות בהכרה קדם- מכינות במסגרת קורס קודם שהוכר יופיע בגיליון הציונים האישי של הסטודנט בציון "פטור", והציון שהושג בו לא יילקח בחשבון בחישוב ממוצע הציונים. בקשה ההרשמה, הסמסטר לפטור מקורסים ולא שבו יאוחר אקדמיים מארבעה שבועות מתקיים הקורס קודמים שמלימודו לפני עם להגיש יש תחילת לימודי מבקש הסטודנט 3

4 פטור. מומלץ להקדים ולהגיש את הבקשות כדי למנוע עיכובים העלולים לפגוע במהלך לימודיו הסדיר של הסטודנט. החוג במזכירות תוגש הנלווה, החומר עם הבקשה, טפסים המיועדים לכך, המצויים באתר החוג באינטרנט. באמצעות כל עוד לא תתקבל תשובה רשמית על קבלת הפטור, מחובתו של הסטודנט להניח שהפטור לא ניתן לו, ולמלא אחר כל חובות הקורס. כל פגיעה בציון שתתרחש בגלל אי-הגשת תרגילים או מהיעדר נוכחות במעבדה - היא באחריותו המלאה של הסטודנט. אין בין להתאים החוג של מחויבות מערכת שתאפשר לסטודנט קיצור משך הלימודים בצורה כלשהי בעקבות הכרה בקורסים קודמים, אך ייעשה מאמץ לעשות כן. בכל מקרה של התנגשות מתחייב קורסים הסטודנט כקודם במהלך הרגיל של הלימודים. להעדיף את הקורס המסווג סטודנט הזכאי לפטור מקורסים בהיקף העולה על מספר נקודות הזכות לבוגרי נ"ז 30 (למשל, מורשה הוא שלו המקסימאלי הנדסאים) רשאי לשנות את בחירתו בקורסים להכרה אך ורק שני של השינויים תקופת במסגרת שנת הלימודים הראשונה שלו בחוג. מקורסי לפטור הזכאי סטודנט הסמסטרים, שונים חובה וזאת רשאי במהלך ללמוד במקביל קורסים של שנים עוקבות. בכל מקרה של התנגשות בין קורסים כאלה מבחינת מערכת השעות, על הסטודנט להעדיף את הקורס המסווג כקודם במהלך הרגיל של הלימודים. סטודנט הזכאי לפטור מקורסים בהיקף העולה על שנת לימודים אחת (44 נ"ז) רשאי לשנות את בחירתו בקורסים להכרה אך ורק שני של השינויים תקופת במסגרת שנת הלימודים הראשונה שלו בחוג. הסמסטרים, במהלך וזאת 4

5 כללי מרבית תכנית הלימודים תכנית הלימודים בחוג מבוססת על קורסי חובה משותפים כל חייבים שאותם הסטודנטים לקחת, והיתרה על קורסי בחירה. במהלך השנה הראשונה ניתנים קורסי חובה משותפים לכל הסטודנטים, עם דגש על קורסים במקצועות היסוד: מתמטיקה, פיזיקה, כימיה וביולוגיה. לא יוכל סטודנט ללמוד קורסי חובה של שנה ג' בטרם סיים את כל קורסי החובה של שנה א'. במהלך השנה השנייה ניתנים קורסים מתקדמים במקצועות הביוכימיה, הגנטיקה, המיקרוביולוגיה, האימונולוגיה ואחרים, במקביל להיצע של קורסי בחירה המתאימים לשנה זו. בשנה השלישית עולה חלקם של קורסי הבחירה. בשנה ב' ישתתף כל סטודנט בסמינר הראשון ובשנה ג' בסמינר המתקדם. לא תאושר השתתפות בשני הסמינרים באותה שנה. בחופשה בין שנה ב' ל-ג' יוכלו הסטודנטים לבצע פרויקט מחקר במסגרת קורסי הבחירה. כל הסטודנטים בחוג חייבים לבחור קורס אחד במדעי הרוח בהיקף של 2 נ"ז בדיוק, מתוך רשימת קורסים המפורטת בשנתון החוג ללימודים רב-תחומיים תחת הכותרת "קורסים כלל-מכללתיים". החוג רשאי בכל עת לבצע שינויים בתכנית הלימודים וליידע על כך את הסטודנטים מסלול חקלאות מיועדת התכנית לקהל החקלאים והמתעניינים בחקלאות, החפצים השכלה לרכוש אקדמית בתחום. לימודי החקלאות הם מסלול בחוג לביוטכנולוגיה. התכנית כוללת את כל קורסי הבסיס המדעיים וכן הרחבה משמעותית בתחומי הביולוגיה והפיזיולוגיה של הצמח, הורמונים צמחיים, ביולוגיה מולקולרית בדגש צמחי, הדברה ביולוגית, גידול עצי פרי, ירקות וגידולי שדה, גפן, קרקע ומים, הדברת מחלות ומזיקים, אחסון, כלכלה ועוד (ראו טבלת תכנית הלימודים המפורטת). התכנית שמה דגש על אינטראקציה עם השטח בסיורים ובמעבדות וכן על היבטים "ירוקים" של חקלאות בת-זמננו ופיתוחים עתידיים. שנה א' כוללת בעיקר קורסי מבוא, שנה ב' קורסי מבוא והתמחות, ושנה ג' קורסי התמחות. כמו בלימודי הביוטכנולוגיה - התכנית היא בת 132 נקודות זכות אקדמיות, וניתן לשלב בה פרויקט מחקרי בקיץ שבין שנה ב' ל- ג'. 5

6 מסלול קדם רפואה התכנית ללימודי קדם רפואה פועלת כמגמה ייחודית בתכנית לתואר הראשון בביוטכנולוגיה. התכנית נועדה להכשיר מועמדים ראויים לתכניות ארבע-שנתיות ללימודי רפואה וכן בוגרים המעוניינים להמשיך באפיק המחקרי בתחומי הביו-רפואה. התכנית גובשה על פי המתווה האחיד של תכניות לימודים בקדם רפואה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל אשר פורסם ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) בשנת 2011, ונצמדת במידת האפשר לתכנית הלימודים הקיימת בביוטכנולוגיה. בהתאמה למתווה זה כוללת התכנית קורסים בהיקפים הנדרשים בשבעה מקצועות ליבה: ביולוגיה של התא, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, פיזיולוגיה, מיקרוביולוגיה וסטטיסטיקה. כמו כן, וגם זאת בהתאם למתווה המל"ג, מציעה התכנית קורסים באיסוף ופענוח נתונים מדעיים, בפסיכולוגיה, בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה וכן פרויקט מחקר שנתי כקורס חובה בשנה ג'. להעשרה נוספת ניתנים גם קורסים בבריאות וחולי, נושאים נבחרים בחזית הביו-רפואה, סמינר מתקדם במדעי הרפואה, נושאים נבחרים בתחום הבריאות, עקרונות בתזונת האדם, אתיקה רפואית, תולדות הרפואה, נושאים נבחרים בתחום הבריאות, מבוא לאפידמיולוגיה, גנטיקה של סרטן ועוד, וזאת בנוסף לקורסים אחרים במדעי הרפואה הניתנים כחלק מן התכנית הקיימת בביוטכנולוגיה. לשם קבלת התואר יהיה על התלמידים להשלים בסה"כ 132 נ"ז במהלך 6 סמסטרים, כהיקף הנדרש בחוג לביוטכנולוגיה קורסי בחירה על הסטודנטים ללמוד קורסי בחירה, כך שעם סיום לימודיהם יצברו ביחד עם קורסי החובה סך של 132 נ"ז. קורסי בחירה מוצעים בשלושה סלים: ביוטכנולוגיה כללית, ביוטכנולוגיה רפואית וביוטכנולוגיה סביבתית. לא כל קורסי הבחירה מוצעים בכל שנה, ומומלץ להביא זאת בחשבון בתכנון הלימודים. ייתכן שקורסי בחירה מסוימים המוצעים בשנתון לא ייפתחו בשל מיעוט נרשמים או מסיבות אחרות, הודעה על כך תימסר במזכירות החוג לקראת פתיחתו של כל סמסטר. יש לשים לב כי מדי שנה חלים שינויים ברשימות קורסי הבחירה המוצעים בסלים השונים. כל סטודנט רשאי לבחור בכל אחד מקורסי הבחירה ללא קשר לשנה שבה הוא לומד או למהלך לימודיו, ובתנאי שמתקיימות דרישות הקדם של אותו קורס. עם זאת, וכדי למנוע חפיפה עם קורסי חובה במערכת השעות, שויך כל קורס בחירה לשנת לימודים אחת לפחות, שבה לא יילמד במקביל לקורסי החובה של אותה שנה. 6

7 ניתן גם לקחת קורסים נוספים מתוך היצע הקורסים בפקולטה, אך אלה לא יילקחו בחשבון במניין נקודות הזכות או בחישוב הציון הממוצע, ובכל מקרה יש לתאם זאת עם ראש החוג. קורסי "ברירת חובה" במסגרת קורסי החובה של השנים ב' וג' מופיעים גם שני קורסים שבהם יש "ברירת חובה". בתחום האנליטי בשנה ב', ובשנה ג' בתחום התעשייתי. חובה על כל הסטודנטים לבחור באחד משני הקורסים בכל אחת מהשנים. את הקורס השני ניתן ללמוד כקורס בחירה. דרישות קדם מרבית קורסים הקורסים המוצעים בחוג דורשים ידע שנרכש קודם לכן בקורס אחד או הלימודים. תכנית מתוך קורסים דרישות אפוא מהווים אלה מוקדמים בכמה קדם. במידה שקורסי הקדם נלמדו בשנת לימודים קודמת, יותנה הרישום לקורס בציון עובר בכל קורסי הקדם שלו. כאשר קורס קדם לקורס של סמסטר ב' נלמד בסמסטר א' של אותה שנה, מותנה הרישום בהשתתפות בקורס הקדם, גם אם הציון הסופי עדיין לא נקבע. במידה שלא ישיג ציון עובר בקורס הקדם, לא יוכל הסטודנט ללמוד קורסי המשך לקורסים אלה מהתכנית של שנת הלימודים העוקבת. חלק מדרישות הקדם הן בו-זמניות (ב"ז), כלומר, ניתן ללמוד את קורס הקדם במקביל לקורס האמור. קורסי אנגלית קורסי האנגלית הנם קורסי חובה לתואר, סטודנט שסווג לאחת מרמות האנגלית: "טרום בסיסי א'", "טרום בסיסי ב'" או "בסיסי" נדרש ללמוד את קורסי האנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודיו, מי שסווג לרמת אנגלית "מתקדמים א' " או "מתקדמים ב'" יכול ללמוד את קורס/י האנגלית החל מסמסטר ב' של השנה הראשונה ללימודיו, כך שכל הסטודנטים נדרשים להתחיל בלימודי האנגלית בשנה הראשונה ללימודיהם. סטודנט שלא יגיע לרמת פטור במועד המחייב לא יירשם לסמינריון ו/או לעבודות הגמר. 7

8 פרויקט מחקר במהלך החופשה שבין שנה ב' ל-ג' יוכלו סטודנטים לבצע פרויקט מחקר בהנחיית חוקר בעל תואר ד"ר ומעלה, במוסדות אקדמיים חיצוניים, מעבדות מחקר, חברות ביוטכנולוגיה וכו', כקורס בחירה המקנה 7 נ"ז. הרישום מותנה באישור רכז הקורס לאחר מציאת מנחה ובחירת ראשי פרקים. פעילות בקהילה החוג לביוטכנולוגיה רואה בהידוק יחסי הגומלין עם הקהילה המקומית ערך חשוב העומד בפני עצמו, והחליט להתמקד בקירובה אל התחומים המרתקים שבהם עוסקת הביוטכנולוגיה. לאור זאת נערך החוג לשילוב סטודנטים בהנחיה והדרכה של תלמידי בתי ספר מן האזור במסגרת קורס בחירה. הקורס פתוח לכל תלמידי שנה ב' מסמסטר ב' ואילך (ובכלל זה חופשת הקיץ) ולכל תלמידי שנה ג'. בהתאם להיקף הפעילות תוענקנה לסטודנט 0.5 נ"ז או 1 נ"ז. לא יינתן ציון על הקורס. ניתן לבצע את הפעילות לאורך כל התקופה ועד ב' שנה של ב' (מסמסטר ולצבור עוד 0.5 נ"ז עד לסך של 1 נ"ז. לסיום הלימודים), וסטודנט שצבר 0.5 נ"ז יכול להמשיך קורסי קיץ כמה קורסים מרכזיים של שנה א', המהווים דרישת קדם לקורסי המשך, יועברו שוב במתכונת מרוכזת בחופשת הקיץ. הסדר זה נועד לתת סיכוי נוסף לתלמידי שנה א' שנכשלו בקורסים אלה. כיום אלה הקורסים כימיה אורגנית א' ו-ב', ביולוגיה של התא וחדו"א 2. ייתכנו שינויים ברשימת הקורסים הנפתחים בקיץ, בכפוף לתנאים שונים. תנאי מעבר משנה לשנה א. ב. ג. סטודנט רשאי לעלות משנת לימודים אחת לזו שלאחריה בתנאים הבאים: השגת ממוצע ציונים מצטבר של 65 לפחות. עמידה בדרישות קורסי החובה בציון הנדרש, כולל קורסי האנגלית. טרם הרישום לסמינר מתקדם נדרש כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית ללא קשר לרמת האנגלית אליה סווג בעת קבלתו ללימודים, למעט מי שהתקבל ברמת פטור. סטודנט לא יורשה להירשם לסמינר מתקדם ללא רמת פטור באנגלית, ככלל הרישום לקורסי האנגלית מתבצע ע"י הסטודנט ובאחריותו במסגרת ימי השיבוץ החוגיים. 8

9 ד. זאת המעבר משנה לשנה של סטודנט הנמצא במעמד "על תנאי" יהיה תלוי בהישגיו, וייבחן מעת לעת על ידי ועדת המעקב החוגית. סטודנט שלא עמד בתנאים אלה רשאי לפנות לוועדת ההוראה בבקשה לאפשר לו המשך לימודים או פריסתם, וזו תחליט באם לאפשר ובאלו תנאים. שלא סטודנט להירשם לקורסי חובה של שנה ג'. א' שנה של החובה קורסי כל את השלים סטודנט שנכשל פעמיים בקורס חובה חוגי יופסקו לימודיו בחוג. בהתקיים נסיבות מיוחדות, וזאת על פי ראש החוג או ועדת ההוראה החוגית, יהיה התלמיד רשאי להירשם שוב לקורס האמור ולהמשיך את לימודיו בתנאים שיקבע החוג. זכאות לתואר יוכל לא יהיה זכאי לקבלת תואר "בוגר" בביוטכנולוגיה סטודנט שיסיים את חובותיו האקדמיים בתנאים הבאים: 132 צבר נקודות ועמד בדרישות קורסי החובה. ציון המעבר בקורסים הוא 56.,למעט קורס סמינר (ראשון ומתקדם) שציון עובר בו הוא 60 עמידה בתנאי המעבר משנה לשנה, כפי שמפורטים בסעיף הקודם. סיום הלימודים בציון ממוצע של 65 ומעלה. פריסת לימודים ניתן לפרוס את הלימודים ל- 4 שנים, באישור ראש החוג. סטודנטים במרכז התמיכה חייבים לפרוס את לימודיהם לפי הנחיות המרכז. תכנית הפריסה משותפת לתלמידי המרכז ולפורסים לימודים על דעת עצמם, והיא מחייבת את כל הפורסים. היא מונעת ככל הניתן חפיפה במערכת השעות או בלוח הבחינות בשל לימוד קורסים משנים שונות. באחריותו הבלעדית של כל סטודנט לוודא כי צבר את מספר נקודות הזכות הדרוש להשלמת החובות ולקבלת התואר. 9

10 שנה א' סמסטר 1 תכנית תלת שנתית לתואר B.Sc. בביוטכנולוגיה קורסי חובה ש "מ ס "ה דרישות קדם/הערות 3 2 ש"ת 1 סמסטר 1 מספר נ"ז ש"ה מבוא לחדו"א פטור: 5 יח' ציון 80 כימיה כללית (במקביל) חדו"א פיזיקה 1 מבוא פיזיקה פיזיקה 1 מעבדה כימיה כללית ואנאורגנית כימיה אורגנית א' ביולוגיה של התא ביולוגיה של התא מעבדה נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה אנגלית יישומי מחשב למתחילים סה"כ קורסי חובה שעות הרצאה 2 שעות תרגול 3 שעות מעבדה 10

11 שנה א' סמסטר 2 סמסטר 2 מספר נ"ז ש "ה ש "ת ש "מ ס "ה דרישות קדם חדו"א חדו"א חדו"א 1 פיזיקה פיזיקה 1 פיזיקה 2 מעבדה פיזיקה 1 מעב ' כימיה כללית ואנאורגנית מעבדה כימיה כללית משוואות דיפרנציאליות חדו"א 1 כימיה כללית, כימיה אורגנית א' כימיה אורגנית ב' מתא לאורגניזם ביולוגיה של התא מעבדה מתא לאורגניזם חסרי ביולוג. של התא מעב ' חוליות מעבדה מתא לאורגניזם בעלי חוליות ביולוג. של התא מעב ' בוטניקה ביול. של התא ביול. של התא מעב', בוטניקה ב"ז בוטניקה מעבדה אנגלית סה"כ קורסי חובה קורסים אלה יינתנו שוב במהלך הקיץ. 2 תרגיל ללא נ"ז. 11

12 שנה ב' - סמסטר 3 (סל ברירת החובה של שנה זו מצורף לטבלת סמסטר 4) סמסטר 3 מספר נ"ז ש "ה ש "ת ש "מ ס "ה ביוכימיה 1 תיאורטית ביוכימיה 1 חישובית גנטיקה מיקרוביולוגיה כללית מיקרוביולוגיה כללית מעבדה דרישות קדם ביולוגיה של התא (ב"ז), כימיה אורגנית ב' מתא לאורגניזם בע"ח, כימיה אורגנית א' ב' ביולוגיה של התא, כימיה אורגנית א' ב' ביולוגיה של התא, כימיה אורגנית א' ב' ביולוגיה של התא, כימיה אורגנית א' ב' מעבדה כימיה אורגנית כימיה אורגנית א' ב' פיזיולוגיה ביולוגיה של התא תרמודינמיקה וכימיה פיזיקלית חדו"א,2 פיזיקה,2 +1 כימיה אורגנית א' וב' ביוסטטיסטיקה חדו"א 1 סה"כ קורסי חובה

13 ב( שנה ב' - סמסטר 4 סמסטר 4 מספר נ"ז ש "ה ש "ת ש "מ ס "ה דרישות קדם ביוכימיה 2 תיאורטית ביוכימיה 1 תיאורטית ביוכימיה 2 חישובית ביוכימיה 2 מעבדה גנטיקה מולקולרית גנטיקה מולקולרית- מעבדה אימונולוגיה מנגנוני העברת סיגנל ויישומים ברפואה ביוכימיה 1 תיאורטית וחישובית ביוכימיה 1 תיאורטית וחישובית גנטיקה, ביוכימיה 1 תיאורטית וחישובית גנטיקה, ביוכימיה 1 תיאורטית וחישובית מיקרוביולוגיה כללית, ביוכימיה 2 תיאורטית חישובית ומעב' "ז) ביוכימיה 1 תיאורטית וחישובית קורסי חובה שנה א', קורסי חובה שנה ב' סמס' א הרשמה בלבד 3 0 חדו"א 1 סמינר ראשון בביוטכנולוגיה נושאים בכלכלה ומימון ביוטכנולוגיה סביבתית סה"כ קורסי חובה סל ברירת חובה אנליטי: במהלך שנה זו עליך לבחור לפחות אחד מתוך שני הקורסים הבאים: מיקרוביולוגיה כללית, ביוכימיה 2 תיאורטית וחישובית (ב"ז) כרומטוגרפיה קורסי שנה א' סמסטר א' ב'** כימיה אנליטית מכשירית סמ' כימיה אורגנית א' ב ' ** לא יתקיים בתשע"ו 13

14 שנה ג' - סמסטר 5 (סלי ברירת החובה של שנה זו מצורפים לטבלת סמסטר 6) סמסטר 5 מספר נ"ז ש "ה ש "ת ש "מ ס "ה טכנולוגיות תסיסה וביוריאקטורים טכנולוגיות תסיסה וביוריאקטורים מעבדה דרישות קדם מיקרוביולוגיה כללית, ביוכימיה 1 תיאור' וחישוב (ב"ז) מיקרוביולוגיה כללית, ביוכימיה 1 תיאור' וחישוב (ב"ז) וירולוגיה אימונולוגיה נוגדנים בביוטכנולוגיה אימונולוגיה ביוטכנולוגיה במדעי הרפואה ביוטכנולוגיה סביבתית מעבדה גנטיקה מולקולרית, גנטיקה מולק' מעב' מיקרוביולוגיה כללית, ביוכימיה 2 תיאור' וחישובית תכנון ניסויים ביוסטטיסטיקה אתיקה טרם נקבע סה"כ קורסי חובה

15 ב( שנה ג' - סמסטר 6 סמסטר 6 מספר נ"ז ש "ה ש "ת ש "מ ס "ה סמינר מתקדם בביוטכנולוגיה דרישות קדם 88 נ"ז (שני שליש תואר) בקורסי חובה תרביות תאים אנימליים נוגדנים בביוט ' מבוא לביואינפורמטיקה מעבדה בביוטכנולוגיה במדעי הרפואה תהליכים ביוטכנולוגיים ביצור כימיקלים גנטיקה מולקולרית, גנטיקה מולק' מעב' ביוטכנולוגיה במדעי הרפואה ביוכימיה 2 תיאור' וחישובית (ב"ז) טכנולוגיות תסיסה, גנטיקה מולק' מוצא המינים והביולוגיה גנט' מול. המודרנית רדיוביולוגיה פיזיקה 1 סה"כ קורסי חובה תא מ, "ז) לאור' בע"ח, ביוכ' 1 תיאור' וחישובית א' סל ברירת חובה תעשייתי במהלך שנה זו עליך לבחור לפחות אחד מתוך שני הקורסים הבאים מיקרוביולוגיה תעשייתית סמס' ביוכימיה 2 תיאור' וחיש', מיקרוביול' כללית, גנטיקה מול' טכנולוגיה אנזימתית סמס' א' ביוכימיה 2 תיאור. 15

16 קורסי בחירה על הסטודנטים לבחור בקורסי בחירה, כך שעם סיום לימודיהם ייצברו ביחד עם קורסי החובה סך של 132 נ"ז לפחות. שם קורס הבחירה מספר שנה סמסטר נ"ז ש"ה ש"ת ש"מ סה"כ דרישות קדם הקורס יזמות וניהול ג ב אין בעולם הביופרמצבטיק ה 1 סדנה לשיטות ג א חדשות בפיתוח רכיבים פעילות בקהילה ב+ג א+ב אימונולוגיה, וירולוגיה, מיקרוביולוגיה קורסי שנה א' ו- ב ' פרויקט מחקר ג 7 ביולוגיה מולק' ג ב קלינית גנטיקה מולקולרית, גנטיקה מולקולרית מעבדה מעכבי חמצון ב ב ביוכימיה 1 ברפואה 1 פרקים נבחרים ג א בתורת המחלות חומרי טבע ג א בצמחי מרפא תיאורטית וחישובית פיזיולוגיה (ניתן ללמוד במקביל) בוטניקה, ביוכימיה, כימיה אורגנית קורסי חובה שנים א' + ב' שיטות ג ב מתקדמות להקפה וחקר חלבונים 16

17 שם קורס הבחירה מספר שנה סמסטר נ"ז ש"ה ש"ת ש"מ סה"כ דרישות קדם הקורס תורשת האדם ג א ביוכימיה 1 מוצא המינים ב'+ ג' ב' והביולוגיה המודרנית תיאורטית וחישובית גנטיקה הנדסה גנטית ג ב גנטיקה מולקולרית בצמחים 3 מבוא ג' א' לניורוביולוגיה רב גוניות ב החיים היבטים תיאורטיים ומעשיים 11 ביולוגיה של התא, ביוכימיה, גנטיקה מולקולרית, פיזיולוגיה גי. סי.פי ג' א ' אתיקה ביולוגיה מבנית ג' ב' ותכנון תרופות התנהגות בעלי ב ב חיים 2 קורסי ביוכימיה חישובית ותיאורטית מושגי יסוד באקולוגיה, גנטיקה יסודות ג א החשבונאות 2,4 ניתוח עלות ג א תועלת 2,4 1 קורס זה אינו מתקיים בתשע"ו 2 קורסים אלה ניתנים על ידי תכניות אחרות או חוגים אחרים בפקולטה ועל כן עלולה להיווצר חפיפה במערכת השעות עם קורסי החובה של אותה שנה. 3 קורס זה ניתן ע"י המסלול לחקלאות ועל כן עלולה להיווצר חפיפה במערכת השעות עם קורסי החובה של אותה שנה. 4. ניתן לקחת קורס אחד מבין 2 מוצעים. 17

18 שנה א' סמסטר 1 תכנית תלת שנתית לתואר B.Sc. בביוטכנולוגיה במסלול חקלאות ש "מ ס "ה דרישות קדם/הערות 3 2 ש"ת 1 סמסטר 1 מספר נ"ז ש"ה מבוא לחדו"א פטור: 5 יח' ציון 80 חדו"א יינתנו שיעורי תגבור פיזיקה 1 מבוא פיזיקה פיזיקה 1 מעבדה כימיה כללית ואנאורגנית כימיה אורגנית א' כימיה כללית (ב "ז) ביולוגיה של התא ביולוגיה של התא מעבדה נושאים נבחרים בחקלאות מודרנית אנגלית יישומי מחשב למתחילים סה"כ קורסי חובה שעות הרצאה. 2 שעות תרגול. 3 שעות מעבדה. 18

19 שנה א' סמסטר 2 סמסטר 2 מספר נ"ז ש "ה ש "ת ש "מ ס "ה דרישות קדם חדו"א חדו"א 1 פיזיקה פיזיקה 1 פיזיקה 2 מעבדה פיזיקה 1 מעב ' כימיה כללית ואנאורגנית מעבדה כימיה כללית משוואות דיפרנציאליות חדו"א 1 כימיה כללית, כימיה אורגנית א' כימיה אורגנית ב' מתא לאורגניזם ביולוגיה של התא מעבדה מתא לאורגניזם חסרי ביולוג. של התא מעב ' חוליות מעבדה מתא לאורגניזם בעלי חוליות ביולוג. של התא מעב ' בוטניקה ביול' של התא ביול' של התא מעב', בוטניקה (במקביל) בוטניקה מעבדה מעבדה באנטומיה של הצמח אנגלית סה"כ קורסי חובה תרגיל ללא נ"ז. 19

20 שנה ב' - סמסטר 3 סמסטר 3 מספר נ"ז ש "ה ש "ת ש "מ ס "ה ביוכימיה 1 תיאורטית ביוכימיה 1 חישובית גנטיקה מיקרוביולוגיה כללית מיקרוביולוגיה כללית מעבדה דרישות קדם ביולוגיה של התא כימיה אורגנית ב' מתא לאורגניזם בע"ח, כימיה אורגנית א' ב' ביולוגיה של התא, כימיה אורגנית א' ב' ביול' של התא כימיה אורגנית א' ב' ביולוגיה של התא כימיה אורגנית א' ב' מעבדה כימיה אורגנית כימיה אורגנית א' ב' תרמודינמיקה וכימיה פיזיקלית חדו"א,2 פיזיקה,1 כימיה אורגנית א' ב' ביוסטטיסטיקה חדו"א 1 כימיה כללית, חדו"א,2 פיזיקה,2 תרמודינמיקה (במגביל) קרקע ומים סה"כ קורסי חובה

21 שנה ב' - סמסטר 4 סמסטר 4 מספר נ"ז ש "ה ש "ת ש "מ ס "ה דרישות קדם ביוכימיה 2 תיאורטית ביוכימיה 1 תיאורטית ביוכימיה 2 חישובית ביוכימיה 2 מעבדה גנטיקה מולקולרית גנטיקה מולקולרית- מעבדה סמינר ראשון בביוטכנולוגיה ביוכימיה 1 תיאורטית וחישובית ביוכימיה 1 תיאורטית וחישובית גנטיקה, ביוכימיה 1 תיאורטית וחישובית גנטיקה, ביוכימיה 1 תיאורטית וחישובית קורסי חובה שנה א', קורסי חובה שנה ב' סמס' א הרשמה בלבד 3 0 חדו"א 1 נושאים בכלכלה ומימון הדברה ביולוגית בדגש ביוטכנולוגיה מושגי יסוד באקולוגיה, מיקרוביולוגיה כללית ביולוגיה של העץ בוטניקה ביולוגיה וגידול פטריות ללא תכנון ניסויים ביוסטטיסטיקה מבוא לאנטמולוגיה ודבורים מתא לאורגניזם קורס ממדעי הרוח והחברה 2 1 תרגיל ללא נ"ז. סה"כ קורסי חובה

22 שנה ג' - סמסטר 5 סמסטר 5 מספר נ"ז ש "ה ש "ת ש "מ ס "ה דרישות קדם ביולוגיה של הגפן ביולוגיה של העץ ביולוגיה של הזית ביולוגיה של העץ עצי פרי סובטרופיים ביולוגיה של העץ עקות בצמחים ביולוגיה של העץ מבוא לטיפוח והשבחה גנטיקה מולקולרית מזיקים ומחלות בחקלאות היבטים ביוטכנולוגיים באיכות פירות וירקות אנטומולוגיה של הדבורים ביולוגיה של התא + ביולוגיה של העץ דישון והשקיה יימסר בקרוב סה "כ שנה ג סמסטר 6 סמינר מתקדם בביוטכנולוגיה ביולוגיה של עצי פרי נשירים גידולי ירקות ושדה נ"ז (שני שליש תואר) בקורסי חובה ביולוגיה של העץ + ביולוגיה של התא בוטניקה + ביולוגיה של התא עקרונות גידול בבתי צמיחה בוטניקה עשבים רעים והדברתם בוטניקה מחלות וירליות בצמחים** מיקרוביולוגיה הרומונים צמחיים ביולוגיה של העץ הנדסה גנטית בצמחים

23 קורסי בחירה יש לבחור 9 נ"ז מספר נ"ז ה'ה שה' ש' ת'ת שת' ש' ס"ה מ'מ שמ' ש' קדם דרישות פרויקט גמר יעודכן בהמשך ביוטכנולוגיה של היין ללא מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר כימיה אורגנית, בוטניקה, ביוכימיה חומרי טבע בצמחי מרפא מושגי יסוד מבוא לג'י.איי.אס באקולוגיה מבוא לאקולוגיה, התנהגות בע"ח יקה גנטיקה מולקולרית מבוא לביואינפורמטיקה ומעבדה בגנטיקה מולקולרית בוטניקה מבוא לניהול יערות וחורשים* מוצא המינים והביולוגיה המודרנית מזיקים ומחלות בחקלאות סדנא בהגנת הצומח 23

24 תכנית תלת שנתית לתואר B.Sc. בביוטכנולוגיה במסלול קדם רפואה שנה א' סמסטר 1 ש "מ ס "ה דרישות קדם/הערות 3 2 ש"ת 1 סמסטר 1 מספר נ"ז ש"ה מבוא לחדו"א פטור: 5 יח' ציון 80 כימיה כללית (במקביל) חדו"א פיזיקה 1 מבוא פיזיקה פיזיקה 1 מעבדה כימיה כללית ואנאורגנית כימיה אורגנית א' ביולוגיה של התא ביולוגיה של התא מעבדה נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה מבוא לפסיכולוגיה לתלמידי קדם קורס שנתי רפואה אנגלית יישומי מחשב למתחילים סה"כ קורסי חובה שעות הרצאה 2 שעות תרגול 3 שעות מעבדה 24

25 שנה א' סמסטר 2 סמסטר 2 מספר נ"ז ש "ה ש "ת ש "מ ס "ה דרישות קדם חדו"א חדו"א חדו"א 1 פיזיקה פיזיקה 1 פיזיקה 2 מעבדה פיזיקה 1 מעב ' כימיה כללית ואנאורגנית מעבדה כימיה כללית משוואות דיפרנציאליות חדו"א 1 כימיה כללית, כימיה אורגנית א' כימיה אורגנית ב' מבוא לפסיכולוגיה לתלמידי קדם רפואה בריאות וחולי היסטולוגיה וגוף האדם+ מעבדה** ביולוגיה של התא מבוא לפיזיולוגיה** אנגלית סה"כ קורסי חובה קורסים אלה יינתנו שוב במהלך הקיץ. 2 תרגיל ללא נ"ז. ** מחזור תשע"ו בלבד (החל מתשע"ז יילמד בשנה א' בלבד) 25

26 שנה ב' - סמסטר 3 סמסטר 3 מספר נ"ז ש "ה ש "ת ש "מ ס "ה ביוכימיה 1 תיאורטית ביוכימיה 1 חישובית גנטיקה מיקרוביולוגיה כללית מיקרוביולוגיה כללית מעבדה דרישות קדם ביולוגיה של התא (ב"ז), כימיה אורגנית ב' מתא לאורגניזם בע"ח, כימיה אורגנית א' ב' ביולוגיה של התא, כימיה אורגנית א' ב' ביולוגיה של התא, כימיה אורגנית א' ב' ביולוגיה של התא, כימיה אורגנית א' ב' מעבדה כימיה אורגנית כימיה אורגנית א' ב' בריאות וחולי ב' בריאות וחולי א' תרמודינמיקה וכימיה פיזיקלית חדו"א,2 פיזיקה,2 +1 כימיה אורגנית א' וב' ביוסטטיסטיקה חדו"א 1 פיזיולוגיה השוואתית של בע"ח ** סה"כ קורסי חובה **שנת הלימודים תשע"ו בלבד 26

27 שנה ב' - סמסטר 4 סמסטר 4 מספר נ"ז ש "ה ש "ת ש "מ ס "ה דרישות קדם ביוכימיה 2 תיאורטית ביוכימיה 1 תיאורטית ביוכימיה 2 חישובית ביוכימיה 2 מעבדה גנטיקה מולקולרית גנטיקה מולקולרית- מעבדה אימונולוגיה היסטולוגיה וגוף האדם מעבדה** פיזיולוגיה מערכתית של לב, כלי דם ומערכת הנשימה מבט סוציולוגי על בריאות ורפואה בישראל ביוכימיה 1 תיאורטית וחישובית ביוכימיה 1 תיאורטית וחישובית גנטיקה, ביוכימיה 1 תיאורטית וחישובית גנטיקה, ביוכימיה 1 תיאורטית וחישובית מיקרוביולוגיה כללית, ביוכימיה 2 תיאורטית חישובית ומעב' (ב"ז) משק המים והמלחים פיזיולוגיה של מערכות סמינר ראשון בביוטכנולוגיה סה"כ קורסי חובה קורסי חובה שנה א', קורסי חובה שנה ב' סמס' א הרשמה בלבד ** מחזור תשע"ו בלבד (החל מתשע"ז יילמד בשנה א' בלבד) 27

28 פירוט קורסי החובה הקורסים מסודרים לפי א"ב וכוללים את שם המרצה, מספר שעות הלימוד ומספר נקודות הזכות של כל קורס. ש' = שיעור, ת' = תרגיל, תג' = תגבור, מ' = מעבדה אימונולוגיה פרופ' יעקב פיטקובסקי נ"ז 1 ש"ש הרצאה ש"ש מעבדה חיסון בלתי ספציפי וספציפי, תאים ורקמות לימפואידיות, מבנה ותכונות הנוגדנים, התאים והרצפטורים המשתתפים בפעילות החיסונית, בקרת התגובה החיסונית, תגובה לאנטיגנים שונים (מולקולות, וירוסים, חיידקים), חיסון אקטיבי וחיסון פסיבי, סבילות חיסונית, רגישות יתר, דחית שתל, נוגדנים חד-שבטיים, שיטות אימונולוגיות לזיהוי אנטיגן וקביעת רמת נוגדנים. אתיקה נ"ז 0.5 ש"ש הרצאה פרופ' ערן דולב הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' בחוג לביוטכנולוגיה ולתלמידי התואר השני במדעי התזונה, מטרת הקורס היא הקניית ידע תיאורטי ומעשי בנושא good clinical practice נושא זה הינו מרכזי בתכנון וביצוע מחקרים בבני אדם ולמעשה משמש כרטיס כניסה לחוקר להצטרף לצוות העוסק במחקר. בין נושאי הקורס : מה משמעות "אתיקה במחקר" ולמי בדיוק יש צורך בכך, לבטים אתיים תיאוריה ומעשה, מהו "ניסוי קליני", מטרות החקר הקליני, ועדת הלסינקי. נהלים מחייבים למחקרים קליניים, נוהל משרד הבריאות, נוהל שרותי בריאות כללית. 28

29 בוטניקה נ"ז 1.5 ש"ש פרופ' רחל אמיר בקורס יודגש ההבדל בין מבנה אברי הצמח העילאי ובין תפקודם: האברים שעליהם נלמד הם השורש, הגבעול, הגזע, העלה, הפרי והזרע. כמו כן יילמדו פרקים מפיזיולוגית הצמח העילאי: פוטנציאל המים בצמח, מרכיביו וחשיבותו, פוטוסינתזה-ריאקציות האור והחושך, הורמונים צמחיים, פוטומורפוגנזה. בוטניקה מעבדה פרופ' רחל אמיר 0.5 נ"ז ש"ש מעבדה. המעבדות תעסוקנה בפיזיולוגיה של צמחים. מדידת פוטנציאל המים, האוסמוטי והטורגור של רקמת סלק אדום. השפעת הורמון האוקסין על התארכות היפוקוטילים ושורשים של מלפפונים. השפעת הורמונים על הזדקנות של עלים מנותקים. הגורמים המשפיעים על סגירה ופתיחה של פיוניות. ביוטכנולוגיה במדעי הרפואה 2.0 נ"ז ש"ש הרצאה ד"ר ג'מאל מחאג'נה הבסיס המולקולרי לסרטן, גנים מעודדי התפתחות סרטן, גנים מדכאי סרטן, בקרת חלוקת תהליך התא, האנגיוגנזה, הסרטן שימוש והסביבה, גנטית הנדסה של בטכניקות ואונקולוגיה, לאוקמיה מילואידית כרונית - אבחון ומעקב, סרטן המעי הגס כמודל לאפיון תורשתית, מחלה של המניעתי בתחום וסיוע אבחון ביוטכנולוגיה ותעשייה רפואית, העתיד והנדסה גנטית. ביוטכנולוגיה הגן, בעזרת וריפוי 29

30 ביוטכנולוגיה סביבתית נ"ז 1 ש"ש הרצאה היא מה פרופ' סגולה מוצפי ביוטכנולוגיה סביבתית, קבוצות עיקריות של מיקרואורגניזמים ותפקידם בטרנספורמציות של מקורות מזון בסביבה. תפקידם במחזור החנקן, מחזור הפחמן, מחזור הזרחן ומחזור הגפרית. טיהור מים ממיקרואורגניזמים, עקרונות הטיהור האביוטי והביוטי, טיפול במי שופכין, טיפול בפסולת אורגנית מוצקה, טכנולוגיות פירוק ביולוגי של מזהמים אורגניים שיטות מעשיות. לסוגיהם, מיקרואורגניזמים מפרקים, מסלולי הפירוק העיקריים, ביוטכנולוגיה סביבתית מעבדה נ"ז 1 ש"ש מעבדה מיקרוביולוגיה מוצקה בפסולת טיפול מים, וחיטוי מים של פרופ' סגולה מוצפי (קומפוסטציה) והערכת הפעילות הביולוגית בתהליך (אנזימטיקה), ניטור תהליך טיפול בשפכים, מבחנים ביולוגים לניטור סביבתי, העשרת קבוצות פונקציונליות של חיידקים מקרקע, פרוק ביולוגי של מזהמים אורגנים, וקביעה כמותית של האוכלוסייה הביולוגית בסביבה באמצעות כימות.DNA ביוכימיה 1 חישובית נ"ז 1 ש"ש הרצאה ש"ש תרגיל ד"ר דורון גולדברג עקרונות ההפרדה בכרומטוגרפיה: שיטות כרומטוגרפיה, פילטרציה בג'ל, מחליפי יונים, ג'ל אלקטורופורזה, כרומטוגרם. התכונות הכימיות והפיזיקאליות של ח. האמינו: עקומות טיטרציה, נקודה איזואלקטרית משוואת.Henderson-Hasselbalch המבנה השניוני של חלבונים: סליל α, מעטפת קפלים.β קישור של מולקולות קטנות לחלבונים: קבועי דיסוציאציה מיקרוסקופיים ומקרוסקופיים, רוויה חלקית, משוות,Adair דיאליזה של שיווי משקל. אפקטים אלוסטריים: קישור קואופרטיבי, קואופרטיביות חיובית ושלילית מקדם,Hill המודל של Monod לקישור קואופרטיבי. הקטליזה האנזימתית: אנזימים 30

31 שונים, מנגנון הפעולה האנזימתית, מבנה אנזימים, האתר הפעיל, המהירות ההתחלתית, המודל של,Michaelis-Menten משוואת,Michaelis-Menten מודל המצב העמיד, קבוע מיכאליס, מספר מחזורי. שיטות ליניאריזציה של משוואת Burk, :Michaelis-Menten.Hans-Woolf, Eadie-Hofstee, Eisenthal-Cornish-Bowden עיכוב אנזימתי הפיך: מעכב תחרותי, מעכב בלתי תחרותי. זיהוי סוג המעכב ע"פ גרף המשוואה. ביוכימיה 1 תיאורטית נ"ז 1 ש"ש הרצאה פרופ' יעקב ויה מבוא חומצות אמינו וחלבונים, מבנה ראשוני, שניוני ושלישוני של החלבון, מבנה רביעוני של חלבון, המוגלובין כמודל לחלבון אלוסטרי ונוגדנים. ליפידים, חומצות שומן, שומנים פשוטים ושומנים מורכבים. טריגליצרידים ופוספוליפידים, מבנה ותפקוד של ממברנות ביולוגיות. מבנה סוכרים, מונוסוכרים, פוליסוכרים, תפקידים ביולוגיים. פירוק אנזימתי במערכת העיכול, גליקוליפידים, ופעילות הורמונים וגורמי גדילה. גליקופרוטאינים, ליפופוליסכרידים. לוויטמינים מבוא ביוכימיה 2 חישובית נ"ז 0.5 ש"ש הרצאה ש"ש תרגיל ד"ר דורון גולדברג עקרונות הפקת האנרגיה בתא: השינוי באנרגיה החופשית כמדד לכוונן של ריאקציות בתא, השינוי הסטנדרטי באנרגיה החופשית. פוטנציאלי חמצון חיזור: תגובת מחצית התא,אלקטרודת המימן הסטנדרטית. מסלול הגליקוליזה: תהליכי פרמנטציה, המאזן האנרגטי של הגליקוליזה. מעגל חומצת הלימון כאינטגרטור של התהליכים המטבוליים בתא: נקודות הכניסה והיציאה מהמעגל, החמצון הסופי של מולקולות הדלק, מסלול החומצה הגליאוקסלית, מטבוליזם של חומצות שומן, חמצון β ויצירת גופי קטון במצבי רעב. שרשרת הולכת האלקטרונים: הפרשי הפוטנציאלים בין השלבים בשרשרת ומאזן האנרגיה שלה, משמעות הצימוד בתהליך יצירת ה.ATP 31

32 ביוכימיה 2 תיאורטית 2 נ"ז ש"ש הרצאה ד"ר סולימאן חטיב מבוא למטבוליזם: קינטיקה ותרמודינמיקה של ריאקציות ביוכימיות בתא, מבנה ותפקוד מולקולות עתירות אנרגיה, גליקוליזה, מטבוליזם עמילן וגליקוגן, מעגל חומצת לימון, וחומצה גליאוקסלית, שרשרת העברת האלקטרונים, זרחון חמצוני, מסלול הפוספופנטוזות גלוקונאוגנזיס, פירוק ויצירת שומנים, גופי קטון, מסלולי פירוק חומצות אמינו, מעגל השתנן, מטבוליזם בתנאי תזונה שונים. ביוכימיה 2 מעבדה נ"ז 1 ש"ש מעבדה ד"ר דורון גולדברג מיצוי שומני הביצה ואנאליזה שלהם באמצעות כרומטוגרפיה בשכבה דקה (TLC) וספקטרוסקופיה. טיטרציה של חומצות אמינו ומציאת הנקודה האיזואלקטרית של חלבון. אלקטרופורזה של חלבונים בג'ל פוליאקרילאמיד.(SDS-PAGE) הפרדת חומרים באמצעות פילטרציה בג'ל. דיאליזה של שיווי משקל ומציאת קבוע הדיסוציאציה של ליגנד מחלבון באמצעות משוואת.Scatchard מדידת הפרמטרים של הריאקציה אנזימתית K M,.V max ביולוגיה של התא נ"ז 1.5 ש"ש הרצאה ש"ש תרגיל פרופ' רחל אמיר ד"ר יעל חכם יושם דגש על הקשר בין הפעילות למבנה האברון. המבנה והתפקוד של ממברנת התא, מנגנוני הולכה דרך הממברנות, מעבר תשדורת בין תאי, מאזן מים ואלקטרוליטים בתא, מערכת הממברנות הפנימיות (הרשתית האנדופלסמטית, מעטפת הגרעין, גופיפי גולגי, ליזוזומים, חללית פלסמלמה), השלד התוך תאי - פילמנטים ומיקרוטובולי. תנועה של 32

33 ריסים ושוטונים. הגרעין (מבנה הכרומוטין, כרומוזומים, מ- DNA לחלבון, מחזור חיי תא). המיטוכונדריון, הכלורופלסט והפלסטידות, דופן התא הצמחי. ביולוגיה של התא מעבדה נ"ז 0.5 ש"ש מעבדה ד"ר אלון מרגלית פרופ' גידי גרוס קורס המעבדה בביולוגיה של התא יתמקד בהכרה מיקרוסקופית של התא האוקריוטי. הקורס יכלול ארבעה מפגשים בני שלוש שעות לימוד האחד, בהיכרות עם שיתמקדו מיקרוסקופ האור ושיטות צביעה, תאי הדם הלבנים ומערכת ההגנה, מבנה הכרומוזום והקריוטיפ ומחזור התא. ביוסטטיסטיקה 4.0 נ"ז ד"ר חגי שמש 1.5 ש"ש הרצאה + 1 ש"ש תרגיל סטטיסטיקה תיאורית: מדגם ואוכלוסייה, סוגי משתנים, צורות הצגה גרפית; מדדי מרכז; מדדי פיזור. קשר בין שני משתנים, טבלאות קריבות, דיאגרמות פיזור של נתונים על שני משתנים כמותיים, מקדם המתאם, רגרסיה ליניארית וניבוי. ההתפלגות הנורמלית, ציון תקן, חוק הגבול והמרכזי, שגיאת תקן. מבוא להסקה: סטטיסטי, פרמטר, תכונות של אומדנים. רווח-סמך, בדיקת השערות, מבחני מובהקות, מבחן Z לממוצע מדגם, טעויות בהסקה, עוצמה. מבחן Z לפרופורציה, להפרש בין פרופורציות, רווח סמך לפרופורציה ולהפרש בין פרופורציות, מבחן t לממוצע מדגם, לממוצעי מדגמים תלויים ובלתי-תלויים; מבחן F להשוואה בין שונויות של שני מדגמים, מבחן כי בריבוע, קורלציה ורגרסיה. ניתוח שונות חד-כיווני.Tukey test גנטיקה פרופ' דני ברקוביץ' נ"ז 1 ש"ש הרצאה + 1 ש"ש תרגיל 33

34 נושאים מולקולריים: החומר הגנטי ומבנהו, הכפלת ה-,DNA שעתוק, תרגום ובקרה, תהליכים - מוטציות אמינו, וחומצות הגנטי הקוד מולקולריים, מבחר באדם, עקרונות ההנדסה הגנטית ושיטות מולקולריות לאבחונים גנטיים. גנטיות מחלות נושאים לא מולקולריים: מסלול החיים של התא מיוזה ומיטוזה, חוקי מנדל התפצלות גן יחיד, חוקי מנדל התפצלות בגנים רבים, ניתוחים סטטיסטיים למודלים גנטיים בריבוע, תאחיזה למין, מודלים תורשתיות, ביצורים מין קביעת כרומוזומליות, גנטיקה של אוכלוסיות. גנטיים, שונים, תורשה תאחיזה כמותית, שיחלוף סלקציה ומיפוי גנטית גנים חי- טיפוח, - ואברציות גנטיקה מולקולרית נ"ז 1 ש"ש הרצאה פרופ' מרטין גולדווי ד"ר דורון גולדברג פרופ' דני ברקוביץ' תכונות ה- DNA מבנה הגנום האוקריוטי, אריזת ה- DNA בגרעין הפרומוטור האוקריוי, פקטורי שיעתוק, מבנה ה- mrna האוקריוטי, אינטרונים אקסונים, ספליסינג,,RNAi פיתוח התפיסה של מחלות מטבוליות מורשות, התפיסה של גן אחד אנזים אחד, התפיסה של מחלות מולקולריות, המהפכה של DNA רקומביננטי, הבסיס המולקולרי של ביטוי גנים, בקרה על ביטוי גנים, מוטציות כמקור לשינויים נורמלים ומחלות גנטיות, שונות גנטית בבני אדם והתפיסה של פולימורפיזם. גנטיקה מולקולרית מעבדה 1.5 נ"ז ש"ש מעבדה פרופ' מרטין גולדווי ד"ר דורון גולדברג פרופ' דני ברקוביץ' הרצה בגל אגרוז,, PCR חיתוך DNA באנזימי רסטריקציה, הרצה בגל אגרוז, ליגציה, טרנספורמציה לחידקים, הפקת פלסמידים, הפקת DNA גנומי,, איתור פולימורפיזם גנטי באדם. קביעת רצף DNA (הרצאה) וירולוגיה פרופ' יעקב פיטקובסקי 34

35 נ"ז 1 ש"ש הרצאה ש"ש מעבדה הגדרת נגיפים, מבנה כללי, חלוקה לקבוצות, בקטריופאג'ים, נגיפי בעלי חיים, נגיפי צמחים, ריבוי גנטיקה של נגיפים, אינטראקציה וירוס-תא, נגיפים משרי סרטן, שיטות זיהוי ואפיון נגיפים, שיטות ריבוי נגיפים לצרכי מחקר וחיסון, תרופות כנגד נגיפים. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי נ"ז 1 ש"ש הרצאה + 1 ש"ש תרגיל (חדו"א) 1 ד"ר ולדימיר ספיבקובסקי ד"ר אנטולי ספיבקובסקי מושג הפונקציה הממשית: תחום הגדרה, טווח, פונקציות אלמנטריות והגרפים שלהן, חסימות, זוגיות, מונוטוניות, מחזוריות של פונקציה, פעולות על פונקציות (סכום, מכפלה, מנה, הרכבה, היפוך). גבול של פונקציה: הגדרה, אריתמטיקה של גבולות, גבולות אינסופיים וגבולות באינסוף, גבולות חד-צדדיים, מקרים "בלתי מסוימים", גבולות של פונקציות אלמנטריות. רציפות: הגדרה, רציפות חד-צדדיים, מיון נקודות אי-רציפות, משפט ערך הביניים, משפט ויירשטרס. הנגזרת: חישוב שיפוע המשיק, הגדרת הנגזרת, הנגזרות הבסיסיות, כללי גזירה, נגזרות מסדרים גבוהים יותר, מושג הדיפרנציאל, משפטי פרמה, רול, לגרנז'. שימושים בנגזרות לחשבון דיפרנציאלי: חישוב גבולות באמצעות משפט לופיטל, תחומי עליה וירידה של פונקציה בקטע, נקודות קיצון, תנאים הכרחיים ומספיקים לקיצון, קעירות וקמירות, נקודות פיתול של פונקציה, אסימפטוטות, חקירת פונקציה ובניית גרף עבורה, נוסחת טיילור, פיתוחי מקלורן בסיסיים. חדו"א נ"ז 1.5 ש"ש הרצאה + 1 ש"ש תרגיל ד"ר ולדימיר ספיבקובסקי ד"ר אנטולי ספיבקובסקי מושג הפונקציה הממשית: תחום הגדרה, טווח, פונקציות אלמנטריות והגרפים שלהן, חסימות, זוגיות, מונוטוניות, מחזוריות של פונקציה, פעולות על פונקציות (סכום, מכפלה, מנה, הרכבה, היפוך). גבול של פונקציה: הגדרה, אריתמטיקה של גבולות, גבולות אינסופיים וגבולות באינסוף, גבולות חד-צדדיים, מקרים "בלתי מסוימים", גבולות של פונקציות אלמנטריות. רציפות: הגדרה, רציפות חד-צדדיים, מיון נקודות אי-רציפות, 35

36 משפט ערך הביניים, משפט ויירשטרס. הנגזרת: חישוב שיפוע המשיק, הגדרת הנגזרת, הנגזרות הבסיסיות, כללי גזירה, נגזרות מסדרים גבוהים יותר, מושג הדיפרנציאל, משפטי פרמה, רול, לגרנז'. שימושים בנגזרות לחשבון דיפרנציאלי: חישוב גבולות באמצעות משפט לופיטל, תחומי עליה וירידה של פונקציה בקטע, נקודות קיצון, תנאים הכרחיים ומספיקים לקיצון, קעירות וקמירות, נקודות פיתול של פונקציה, אסימפטוטות, חקירת פונקציה ובניית גרף עבורה, נוסחת טיילור, פיתוחי מקלורן בסיסיים. טכנולוגיה אנזימתית 2.5 נ"ז ש"ש הרצאה ש"ש מעבדה ד"ר נתן רוטשילד מבוא לשימוש באנזימים בתעשייה. חלוקה לפי סוגים ומקורות. הפקת אנזימים במעבדה ובתעשייה, סקירה של שיטות שונות להפקת אנזימים. שבירת תאים, בידוד, ריכוז, ניקוי ושימור אנזימים. מדידת פעילות אנזימתית וחישוב יעילות וניצולת הפקה. סקירה של שימושים טכנולוגיים שונים באנזימים בתעשייה, ברפואה ובאבחון ואנליזה תוך דגש על אנזימים תעשייתיים: אפיה, עמילנים, משקאות, גבינות ומוצרי חלב, דטרגנטים, מיצים, חומרי טעם וריח, עור, נייר, טקסטיל וייצור כימיקלים. קיבוע אנזימים: שיטות קיבוע שונות, הריאקטור הממברנלי, ביוטרנספורמציה. מניפולציות של אנזימים לשימוש תעשייתי. היבטים טוקסיקולוגיים ובטיחותיים בשימוש באנזימים. מעבדה 1: הפקה ובידוד של אנזימים ממקורות שונים. מעבדה 2: קיבוע של אנזימים על ידי ספיחה, לכידה וקישור קוולנטי. טכנולוגיות תסיסה וביוריאקטורים פרופ' חסן עזאיזה נ"ז 1 ש"ש הרצאה ש"ש תרגיל הקורס משלב לימוד תיאורטי בנושא תהליכי התסיסה בשילוב עם קורס המעבדה המאפשר לסטודנטים להתנסות בתהליכי תסיסה. הקורס מדגיש את הצורך בראייה כוללנית של השימוש במערכות תסיסה בביוטכנולוגיה ואת האספקטים היישומיים. הסטודנטים יידרשו לחיפוש מקורות באינטרנט לשם השלמת המידע והגשת מטלות ובסיומו הגשת עבודת סיום (במקום מבחן) שמתארת הקמת מפעל בביוטכנולוגיה. החלק התיאורטי יסביר גידול מבוקר של תאים, דרישות תזונתיות ותנאים סביבתיים לגידול מיקרואורגניזמים 36

37 שונים (חיידקים, פטריות, שמרים), קינטיקה של גידול, מרכיבי מצע המזון, הכנת ושימור מצע, עיקור רציף ומנתי ותמותה תרמית. הפרמנטור: מבנה, תפעול ובקרה, ערבול, חימום- קירור, קצף, מעבר חמצן וגזים, מזרע ותרבית, מעקב אחר ביומסה ותוצרים. פרמנטורים לתסיסה אירובית ואנאירובית, בתהליך מנתי ורציף. תהליכי קבלת תוצרים בתסיסה, כולל המערכות הנלוות. דוגמאות לתהליכי תסיסה תעשייתיים. במסגרת הקורס יתקיים ביקור במפעלים ביוטכנולוגיה למיקרוביולוגיה תעשייתית. בישראל מובילים טכנולוגיות תסיסה וביוריאקטורים - מעבדה 1 נ"ז ש"ש מעבדה ויתקיימו סיורים משותפים עם הקורס פרופ' חסן עזאיזה ביצוע מספר ניסוים בפרמנטור מנתי ובפרמנטור רציף שמדגימים את חשיבותה של תסיסה בביוטכנולוגיה; ביומסה; גידול חיידקים, שמרים ופטריות עובש; ייצור ומדידה של מטבוליטים ראשוניים; ההמתנה, קצב גידול סגולי ופרודוקטיביות בתסיסה גורמים יישום שיטות שונות לקביעת מנתית; המשפיעים על משך שלב גורמים על המשפיעים פרודוקטיביות בתסיסה רציפה; יישום של מושגים בתסיסה: קצב גידול סגולי (µ), קצב מיהול, זמן שהייה, פרודוקטיביות, -Yx/s,washout ניצולת הביומסה לסובסטרט נצרך, -Yp/s ניצולת התוצר לסובסטרט נצרך, -Yp/x ניצולת התוצר לביומסה שנוצרת. גב' רעיה גל יישומי מחשב למתחילים גב' הדס מימון ללא נ"ז 1.5 ש"ש תרגיל מושגי יסוד במחשב אישי: ניהול קבצים ותיקיות, חיפוש קבצים, סל מחזור. גיליון אלקטרוני Excel נוסחאות, סדרות, עיצוב, תרשימים (גרפים), מיון, סינון, הפקת דוחות, עיבוד ניתוח סטטיסטי בגיליון אלקטרוני. מצגת : PowerPoint הכנת מצגת, שילוב תמונות, שילוב טבלאות ותרשימים מאקסל. מנועי חיפוש באינטרנט, שימוש בדואר אלקטרוני 37

38 כימיה אורגנית א' נ"ז 1.5 ש"ש הרצאה ש"ש תרגיל המבנה עקרונות פרופ' יעקב ויה ד"ר סולימאן חטיב של תרכובות פחמן והתגובות האורגניות, מהות הקשר הכימי, תכונות אלקנים, כימיה של אלקנים, אלקנים טבעתיים, סטריאוכימיה - איזומרים אופטיים, הלו- אלקנים, התמרה נוקלאופילית מסוג,SN 1, SN 2 גורמים המשפיעים על סוג ההמרה, מנגנון התגובה. תגובות של אלימינציה. כוהלים - תכונות, כימיה של כוהלים, אתרים. אלקנים - בלתי רוויים.(Alkynes) אולפינים, תגובות של אולפינים, קשרים כפולים מצומדים. אלקינים כימיה אורגנית ב' נ"ז 1.5 ש"ש הרצאה ש"ש תרגיל פרופ' יעקב ויה ד"ר סולימאן חטיב אלדהידים וקטונים, חומצות קרבוקסיליות נגזרות חומצות קרבוקסיליות (אציל הלידים, אנהידרידים, אסטרים, אמידים). אמינים אלפיטיים, חומצות אמיניות, קשר פפטידי, חלבונים. סוכרים, תגובות של סוכרים. תרכובות ארומטיות - מושג האורמטיות, התמרה ארומטית אלקטרופילית, התמרה נוקלאופילית, הכוונה של מתמיר על כניסת מתמיר שני במערכת ארומטית, אפקט רזונטיבי. אריל הלידים, פנולים, אמינים ארומטיים, נגזרות החומצה הבנזואית. תרכובות הטרוציקליות. כימיה כללית ואנאורגנית נ"ז 2.5 ש"ש הרצאה + 1 ש"ש תרגיל ד"ר פאולה בלינקי ד"ר אנדראה שוכמן ספיר ד"ר אבי מתיתיהו סיכום מושגים יסודיים, תהליכים כימים ופיזיקלים, תרכובות, תערובות, אטומים, מולקולות ויונים, מספר אטומי, משקל אטומי, מספר אבוגדרו, מושג המול, נוסחאות כימיות, משוואות כימיות, מבנה אטום, מיון היסודות, המערכה המחזורית, קשרים כימיים, מצבי צבירה של חומרים, חוקי הגזים, תגובות הפיכות ושווי משקל כימי, תמיסות, ריכוזים, חומצות בסיסים, שווי משקל יוני, אפקט היוון המשותף, תמיסת בופר, מלחים קשה תמס, תגובות חמצון-חיזור, תרמוכימיה. המבנה החלקיקי של החומר, חישובים כמותיים, המשוואה הכימית, חוקי גזים, מצבי צבירה של חומרים, תמיסות שיווי משקל 38

39 כימי, חומצות ובסיסים, מבנה האטום, המערכת המחזורית, גבישים, חמצון וחיזור, הקשר הכימי, תרמוכימיה. הרכב חומרים, ריכוזים, חומצות ובסיסים, בופרים. מעבדה: ניסויים הקשורים לנושאים הנלמדים במסגרת כימיה כללית ואנואורגנית: הרכב חומרים, ריכוזים, שיווי משקל כימי, חומצות ובסיסים, תמיסות בופר, קומפלקסציה, חמצון-חיזור. כימיה כללית ואנאורגנית מעבדה נ"ז 0.5 ש"ש מעבדה ד"ר אוהד נריה הקורס כולל הכרת טכניקות, כלים ומכשירים בסיסיים המשמשים במעבדה הכימית, וכן ניתוח תוצאות ניסויים והתנסות בדווח. הניסויים כוללים המחשה של החומר התיאורטי הנלמד בקורס, הכנת חומרים, שיטות הפרדה, ניקוי וזיהוי, ספקטרופוטומטריה, איכותית וכמותית, טיטרציות פשוטות חומציות ובסיסיות, ותמיסות בופר. ופוטנציומטריות, תכונות של תמיסות יוניות, תמיסות כימיה אנליטית מכשירית (שיטות בספקטרוסקופיה אנליטית) נ"ז (* לא מתקיים בתשע"ו) 0.5 ש"ש הרצאה ש"ש מעבדה ש"ש תרגיל פרופ' גיורא ריטבו עקרונות המדידה, מהות ומקור שגיאות מדידה, משמעות הנתונים הנמדדים. מבוא לספקטרוסקופיה: קרינה אלקטרומגנטית, תכונות גל, ספקטרום, בליעה של קרינה, רמות אנרגיה, חוק בר-למברט, פליטה פלורסנציה, מבנה מכשירים שונים. ספקטרוסקופיית :VIS-UV משמעות הבליעה בתחום, מעברים אלקטרונים, גורמים המשפיעים על הבליעה בתחום, השפעת הממס, סטיות מחוק ברלמברט, תערובות של חומרים. ספקטרוסקופית :IR תנודות מולקולריות, סימטריה, מעברים ויברציוניים, חוקי ברירה, שיטת מדידה (FTIR) משמעות הספקטרום הנמדד (אינטרפרטציה), זיהוי קבוצות פונקציונליות. בליעה אטומית וספקטרומטריה להבה: בליעה מול פליטה, השפעת הטמפרטורה, הפרעות הדדיות, FP, AA, ICP פלואורוסנציה: תהליכי דעיכה, פוספורסנציה, פלואורסצנציה מאוחרת, מעברי אנרגיה, לייזרים. ספקטרוגרף מסות,(MS) MS ברזולוציה גבוהה. NMR ספין הגרעיני, תהליכי דעיכה, הסט כימי NMR של C או.Si הקורס כולל תרגילי הגשה וארבעה מפגשי מעבדה, שמיועדים להמחיש את השימוש והמגבלות של חלק מהשיטות 39

40 השונות. הגשת התרגילים והנוכחות במפגשי המעבדה היא חובה. הקורס יכלול סיור של יום שלם למעבדות בהם ניתן יהיה להתרשם מהציוד. הסיור הוא חובה. כרומטוגרפיה נ"ז 1 ש"ש הרצאה - דקה ד"ר יגאל בר-אילן מבוא קצר לשיטות הפרדה, התיאוריה הבסיסית של הכרומטוגרפיה, כרומטוגרפיה בשכבה (TLC) מכשור ויישומים, כרומטוגרפיה נוזלית בלחץ גבוה - (HPLC) מכשור ויישומים, כרומטוגרפיה גזית (GC) - מכשור ויישומים, מבנה מערכות כרומטוגרפיות, סוגי גלאים - תכונותיהם-יישומיהם. מבוא לביואינפורמטיקה נ"ז 1 ש"ש הרצאה ש"ש תרגיל פרופ' דני ברקוביץ' מבוא לביואינפורמטיקה; פרויקט הגנום אנושי; סריקות מאגרי ביולוגים מידע לפי טקסט בסיסי OMIM) ;(PubMed סריקות מאגרי מידע למציאת רצפי mrna,dna או חלבון; ניתוח רצפי DNA לזיהוי גנים, המבנה שלהם ומוטיבים שונים; שיטות להשוואת זוגות רצפים, השוואת מספר רב של רצפים בו-זמנית MSA ופילוגנזה; תוכנות תרגום מ- DNA לחלבון וההפך; זיהוי ואפיון משפחות חלבונים ומציאת מבנים מרחביים אפשריים שלהם; איתור שינויים ידועים ב- DNA וחלבונים מסוג של מוטציות ופולימורפיזם; תכנון תחלים ל- PCR ; איתור אתרי חיתוך של אנזימי רסטריקציה ובנית וקטורים. ש 1 מבוא לחדו"א ללא נ"ז "ש הרצאה + 1 ש"ש תרגיל ד"ר ולדימיר ספיבקובסקי מר אלכסנדר רואינסקי מטרת הקורס להזכיר לסטודנטים מושגי יסוד של מתמטיקה תיכונית, כי זהו תנאי הכרחי ללימודים בכל הנושאים של חדו"א. תכנית הקורס: משוואות, אי-שיוויונים, חזקות, 40

41 שורשים ולוגריתמים, פונקציות: לינאריות, ריבועיות, חזקות, מערכית, לוגריתמים ופונקציות טריגונומטריות, חקירה של פונקציות מורכבות. מבוא לפיזיקה ללא נ"ז 0.75 ש"ש הרצאה ש"ש תרגיל ד"ר דוניטה כהן קורס מבוא לקורס פיזיקה 1. הוא ניתן במהלך 3 שבועות ראשונים של הסמסטר ולאחריו ניתן הקורס פיזיקה 1. הקורס מקנה את הבסיס למכניקה ולחשיבה פיזיקלית בכלל. יינתן דגש על כתיבה מדעית נכונה, יחידות, חשיבות הניסוי ומקומו בפיתוח תיאוריה מדעית. כן יילמדו הנושאים אלגברה של וקטורים וקינמטיקה. מיקרוביולוגיה כללית נ"ז 1.5 ש"ש הרצאה פרופ' סגולה מוצפי מהי מיקרוביולוגיה, ממלכת הפרוטיסטה, שיטות ללימוד המיקרוביולוגיה - מיקרוסקופים שונים וצביעות. גודלם של החיידקים, יחס שטח פנים-נפח, צורתם. מבנה התא הפרוקריוטי; דופן התא, ממברנה, שעריות נרתיק, כרומוזום, ריבוזום, שלפוחיות גז, טילקואידים. כמוטקסיס תנועה, מחזור חיי התא: גידול ובקרה, זמן דור, שיטות שונות למדידה של גודל אוכלוסייה. מחזור חיים של אוכלוסייה, תרבית נמשכת. שיטות לבקרת גידול החיידקים; שיטות פיזיקליות, כימיות, חומרים דיסאינפקטיים ואנטיספטיים. אנטיביוטיקה. מיקרוביולוגיה ומזון, שימור מזון. תזונה - הרכב כימי של חיידק, הרכב מצע מזון, מצע העשרה, בררני ודיפרנציאלי, תנאי סביבה והשפעתם על הגידול, גנטיקה-פנוטיפ וגנוטיפ, בקרה חיובית ושלילית, אופרון, מוטציות וחומרים מוטגניים. רקומבינציה בחיידקים, קוניוגציה, טרנסדוקציה, טרנספורמציה. חיידקים כגורמי מחלות, סיסטמטיקה. מיקרוביולוגיה כללית מעבדה פרופ' מרטין גולדווי נ"ז 1 ש"ש מעבדה 41

42 מצעים ועיקורם, היכרות עם מקורות חיידקים בסביבתנו הקרובה, זריעת בידוד, זריעת מיהולים. מורפולוגיה של חיידקים, צביעת גרם, עיכוב התרבות החיידקים על ידי חומרים אנטיביוטיים אפיון חיידקים בהתאם לרגישותם לחומרים אנטיביוטיים וקביעת הריכוז המינימלי הגורם לעיכוב. עקום התרבות של חיידקים והשפעת גורמים שונים על קצב הגידול. הכרת השמר, מוטגנזה - בידוד מוטנטים, קומפלימנטציה של מוטציות בדיפלואידים, ספירה ישירה של שמרים. בקרה גנטית על אינדוקציית β, galactosidas לימוד מנגנון ההשריה והבקרה הגנטית על מנגנון זה באמצעות מוטנטים באופרון הלקטוז. וירוסים - מחזור חיי הפאג' - מעבר ממחזור חיים ליזוגני למחזור חיים ליטי, בפאג' בעל מוטציה רגישה לטמפרטורה ברפרסור. מיקרוביולוגיה תעשייתית נ"ז 1 ש"ש הרצאה ש"ש מעבדה פרופ' מרטין גולדווי תעשיית החלב, תעשיית היין, ייצור אנטיביוטיקות, הדברה ביולוגית באמצעות מיקרואורגניזמים, יצירת חלבונים רקומביננטים בחיידקים ושמרים תוך התייחסות לבעיות העולות כתוצאה מהחדרת גן זר וביטויו ביתר כמו למשל אופן החדרת הגן, התחשבות באופי השימוש בקודונים על ידי אורגניזמים שונים, היווצרות גופיפי הסגר, יצור חלבון תוך תאי והפרשת התוצר. - מעבדות: נושא היין. סיורים: ביקור בתעשיות הביוטכנולוגיות ובתעשיות המודרניות העושות שימוש בביולוגיה מולקולרית, במיקרואורגניזמים וכן בתעשיית המסורתיות כמו תעשיית החלב. מנגנוני העברת סיגנל ויישומים ברפואה נ"ז 1 ש"ש הרצאה ד"ר אלון מרגלית עקרונות מנגנוני העברת סיגנלים ושיקולים תיאורטיים. מנגנונים ביוכימיים של העברת סיגנלים; תהליכי העברת סיגנלים מרצפטורים הקשורים ל- G פרוטאינים; סיגנלים מרצפטורים בעלי פעילות טירוזין קינאז; שרשרת הפעלת קינאזות ו- G פרוטאינים קטנים במערכות העברת סיגנל; מעורבות רצפטורים במחלות; הבסיס המולקולרי לבקרת מחזור התא; שיבושים במחזור התא בתהליכים פתולוגיים, תכנון תרופות פתולוגיים. לשימוש סיגנלים 42

43 מעבדה בביוטכנולוגיה במדעי הרפואה 1.0 נ"ז ש"ש מעבדה ד"ר ג'מאל מחאג'נה הקורס יתמקד בהיכרות עם המחקר הביו-טכנולוגי, דרך היכרות עם מבחנים ביולוגים שונים, גנים מדווחים, ומגוון שיטות מחקר. הקורס יכלול חמישה נושאים שבהם נעסוק בבדיקת פעילות אנטי סרטנית של תרופה ידועה ומנגנון הפעילות שלה, יצירת הרדיקל הגזי (nitric Oxide) NO בתאי מקרופאג' ובקרת התהליך ברמת הגנים המשתתפים, ונכיר מבחן ביולוגי להתמיינותם של תאי B. מעבדה מתא לאורגניזם בעלי חוליות 0.5 נ"ז ש"ש הרצאה ד"ר אורן פרלסון הקורס יעסוק בהכרת מגוון בעלי חיים ויכלול מפגש עם קבוצות בולטות של חולייתנים והכרת המורפולוגיה, האנטומיה ותופעות ביולוגיות בולטות. הקורס יכלול הכרת האנטומיה של בעלי חיים בעזרת ניתוחים. נושאי וירטואלית: צפרדע: תוכנה.Digital frog המעבדה: ניתוח דג ועכבר, מעבדה מעבדה מתא לאורגניזם חסרי חוליות נ"ז 0.5 ש"ש מעבדה ד"ר אורן פרלסון הקורס יעסוק בהכרת מגוון בעלי חיים ויכלול מפגש עם קבוצות בולטות של חסרי חוליות והכרת המורפולוגיה, האנטומיה ותופעות ביולוגיות בולטות. הקורס יכלול הכרת האנטומיה של בעלי חיים בעזרת ניתוחים. נושאי המעבדה: חד-תאים, נבוביים, תולעים שטוחות, תולעים טבעתיות, פרוקי רגלים. 43

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

Microsoft Word - 06 Biotechnology

Microsoft Word - 06 Biotechnology הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה לוי בן ציון פרופסורים לוי בן ציון מור עמרם שהם יובל פרופסורים חברים דנינו דגנית ירון סימה ליבני יואב מרסל מחלוף פישמן אילת קשי יחזקאל שמעוני

קרא עוד

Microsoft Word - 13 Biology

Microsoft Word - 13 Biology הפקולטה לביולוגיה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה אסרף יהודה פרופסורים אדמון אריה אסרף יהודה בז'ה עודד גליקמן מיכאל הורביץ בנימין זילברשטיין דן פודבילביץ בנימין קישוני רועי קסיר יונה קסל דן רון דינה רייטר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר (M.Sc.) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו כן מציעה הפקולטה השתלמות

קרא עוד

, פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשע"ח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי

, פתרון מוצע לבחינת מהט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשעח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: דר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418( 90828 מועד: קיץ תשע"ח שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס גב' קלאודיה אלזהולץ ד"ר מרגריטה ריטנברג ד"ר אדית ולדר- המכללה הטכנולוגית

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר(. M.Sc ) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו מציעה הפקולטה השתלמות לתואר

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 6967 האנרגיה הפנימית פנימית: אנרגיה הכוללת של המערכת האנרגיה תמיד ניתן למדוד את האנרגיה הפנימית של לא המערכת U=q+W U=U final -U initial 4 דני פורת ד"ר Tel: -6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il

קרא עוד

הפקולטה להנדסה אזרחית

הפקולטה להנדסה אזרחית הפקולטה למדע והנדסה של חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה רבקין יוג'ין פרופסורים סילברסטין מיכאל עיןאלי יאיר פריי גיטי קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים ברגר שלמה חיים רחמן סוסניק אלחנדרו פוקרוי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E D20F9E9E5E5E920EEF9F7EC20EBE9EEE92E707074>

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E D20F9E9E5E5E920EEF9F7EC20EBE9EEE92E707074> שיווי משקל כימי כימיה פיסיקלית - 6967 שיווי משקל כימי שבו דינמי כימיות נעות לכוון שיווי משקל ריאקציות אין למגיבים ולתוצרים נטייה לשינוי נוסף בממוצע מסוימים ריכוז המגיבים זניח ביחס לריכוז במקרים כך כל מטרה

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F0E3F1FA20E7E5EEF8E9ED203331>

<4D F736F F D20E4F0E3F1FA20E7E5EEF8E9ED203331> הפקולטה להנדסת חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה קפלן וויין פרופסור מחקר שכטמן דן פרופסורים איזנברג משה במברגר מנחם זולוטויאבקו אמיל ליפשיץ ישעיהו סילברסטין מיכאל קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית ד"ר י. זלץ מ

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית דר י. זלץ מ 0815-1615 בהתפתחות ודיבור- תצפיות בסיסית ד"ר י. זלץ מערכת לימודים שנה א' סמסטר א'- תשע"ח 1000-1230 אקוסטיקה במדעי ה והדיבור ד"ר נ. אמיר תרגיל- אקוסטיקה במדעי ה ד"ר נ. אמיר התפתחות שפתית מוקדמת- התנסות

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תקנון לימודים לתואר ראשון

תקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר "בוגר" ''סטודנט'' הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי המכללה ותוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב.

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 69167 דני פורת ד"ר Tel: 02-6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il Office: Los Angeles 027 Course book: Physical Chemistry P. Atkins & J. de Paula (7 th ed) Course site: http://chem.ch.huji.ac.il/surface-asscher/elad/daniclass.html

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

Microsoft Word - 31 Material eng 2016

Microsoft Word - 31 Material eng 2016 הפקולטה למדע והנדסה של חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה רבקין יוג'ין פרופסורים זולוטויאבקו אמיל סילברסטין מיכאל עיןאלי יאיר קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים ברגר שלמה חיים רחמן סוסניק אלחנדרו

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF>

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF> אבחון טרום ההשרשה אלכס סימון פרופ' מחלקת נשים ויולדות היחידה להפריה חו ץ גופית בית החולים הדסה חלק מהתמונות והאיורים במצגת זו נלקחו מספרים ואתרים באינטרנט והשימוש בהם נעשה למטרות לימוד בלבד. כל הזכויות

קרא עוד

Microsoft Word - Homarim Catalog 2009.doc

Microsoft Word - Homarim Catalog 2009.doc הפקולטה להנדסת חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה זולוטויאבקו אמיל פרופסור מחקר שכטמן דן פרופסורים איזנברג משה במברגר מנחם זולוטויאבקו אמיל ליפשיץ ישעיהו סילברסטין מיכאל קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

ברוכים הבאים ליום הפתוח בפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז

ברוכים הבאים ליום הפתוח בפקולטה למדעי החיים עש ג'ורג' ס. וייז ברוכים הבאים ליום הפתוח בפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז 03/02/17 מיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה זואולוגיה חקר התא ואימונולוגיה ביואינפורמטיקה ביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים נוירוביולוגיה

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', 31.1.2017 מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבוני, דולב שרון הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה

קרא עוד

סיכומים בהנדסה גנטית חלק ב' כשמסתכלים על גן ב ORF (Open reading frame) אנו יכולים לראות אלו פונקציות יכול הגן לעשות. כמו כן ניתן למצוא אזורים שמורים ב

סיכומים בהנדסה גנטית חלק ב' כשמסתכלים על גן ב ORF (Open reading frame) אנו יכולים לראות אלו פונקציות יכול הגן לעשות. כמו כן ניתן למצוא אזורים שמורים ב סיכומים בהנדסה גנטית חלק ב' כשמסתכלים על גן ב ORF (Open reading frame) אנו יכולים לראות אלו פונקציות יכול הגן לעשות. כמו כן ניתן למצוא אזורים שמורים באבולוציה כלומר, בעלי אותה פעילות בגנים שונים. כדי להוכיח

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד