התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012"

תמליל

1 התחשבנות העירייה עם משרד החינוך בגין בתי ספר תיכוניים 1. מבוא השתתפות משרדי הממשלה במימון הרשויות המקומיות היא אחד המקורות החשובים ביותר בהכנסות הרשויות המקומיות. בנוסף למענק הכללי המועבר ממשרד הפנים, מממנים משרדי ממשלה ייעודיים, כגון משרד החינוך ומשרד הרווחה, שירותים ממלכתיים שבתחום סמכויותיהם, ואשר מוענקים בתחומי הרשויות המקומיות. משרד החינוך מעביר תשלומי השתתפות בפעולות החינוך ברשות, לרבות בהסעת תלמידים, במתן שירותי מזכירות ושרתים בבתי הספר היסודיים, בעלות תפעול בתי ספר תיכוניים וכיו"ב. להלן הסיכונים הפוטנציאליים בגין ליקויים בנושא התחשבנות העירייה עם משרד החינוך, ואי קיום בקרה מספקת בתחום זה: סיכון כספי: הפסד של כספי ההשתתפות של משרד החינוך בגין ליקויים בתפעול, בדיווח ובהתחשבנות. סיכון תפעולי: התחשבנות לקויה עלולה להביא לירידה ברמת השירותים לקהילה ולדרישה למימון נוסף מהעירייה. הן: אופן התחשבנות משרד החינוך )להלן: "משרד" או "משרד החינוך"( עם בתי הספר מעוגן בחוברות הנחיות שמפיק המשרד מדי שנה. בחוברות אלו מפורטים התקנים לפונקציות השונות, הקריטריונים להשתתפות המשרד )עלות לתלמיד( בנושאים השונים וסכומי ההשתתפות. החוברות הרלוונטיות לשנה"ל תשע"ד )ספטמבר 9102 יוני 9102( )להלן: "התקופה המבוקרת"( חוברת "השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות המשרד"(. חוברת המשרד לשנת " )להלן: "חוברת חוברת משרד החינוך "מערכת שכר לימוד לבתי ספר עיוניים וטכנולוגיים בחטיבה העליונה" )להלן: "חוברת מערכת שכר לימוד"(. חוברת "הקמת בסיס הדיווח בחטיבה העליונה לשנת הלימודים התשע"ד" )להלן: "חוברת הקמת בסיס הדיווח"(. 952

2 מלא המידע על אודות התלמידים בכל בית ספר )מצבת התלמידים( נאסף בסוף אוגוסט כל שנה, לפני פתיחת שנת הלימודים. בחוברת המשרד נכתב: "קיימת חשיבות רבה לדיווח הנתונים במועד, באופן ומדויק הזכאים." דיווחים שגויים בכדי או שהתלמידים חסרים מוצגים ייקלטו ב"דוח במערכת שגויים" והמוסד של הנתונים השגויים ועדכון המשרד באמצעות מ משק ממוחשב. יקבל המשרד. תשלומים הספר בית כל עבור אחראי התלמידים כל לתיקון בחוברת המשרד נכתב: "...קיימת חשיבות רבה לעדכון השגיאות והכפילויות תוך פרק זמן קצר כדי למנוע פגיעה בתשלום לו זכאי המוסד. טעויות שלא יתוקנו לא ישולמו רטרואקטיבית." לפי חוברת המשרד, שיטת התקצוב לתלמיד מאפשרת את קביעת עלות התלמיד בכל אחת מתכניות הלימוד האפשריות ואת חישוב התשלום לפי מספר התלמידים לסוגיהם. עלות תלמיד תלויה בחמישה משתנים: שעות תקן - לתלמיד מספר שעות ההוראה הלימודים, סוג הכיתה, מגמת הלימוד ועוד. דרגת הוראה. הוותק וממוצע גמולי סל שירותים נלווים - רכיב קבוע. ההשתלמות מרכיב חומרי לימוד )מגמות טכנולוגיות בלבד(. אחוז רמת השירות שנקבע לבית הספר. לתלמיד האופייניים לבית הנגזרות הספר, מדרגת מהם הכיתה, עלות נגזרת נוסחת החישוב של סכום ההשתתפות של משרד החינוך בתפעול בתי הספר התיכוניים הינה: [ )עלות חומרים עלות + קבועה מרכיב קבוע לתלמיד( * מספר תלמידים ] * אחוז רמת שירות חוברת מערכת לימוד שכר כוללת הנחיות תלמידים, מורים, מגמות לימוד, פעילויות ועוד. להלן ההנחיות המרכזיות: מס' + לחישוב שעות השתתפות הוראה לתלמיד המשרד * בהתאם שעת עלות לפרמטרים מסלול שעת הוראה של יש לבדוק את הדרגה, הוותק ואחוז גמולי ההשתלמות של מורי בית הספר ולוודא שנתונים אלו מעודכנים באגף כוח אדם בהוראה במחוז. יש לבדוק את מצבת התלמידים מדי חודש, מול מצבת התלמידים בדוח שכר לימוד המגיע לבית הספר מדי חודש. יש לבדוק את קידוד מצבת התלמידים בדוח שכר לימוד, לפי: התמחות, מסלול ודרגת כיתה. במידה שהקידוד לא תואם את ההנחיות - עלות התלמיד תחושב לפי תקצוב בסיסי. יש לחשב מדי שנה את אחוז רמת השירות. אחוז התקצוב של שכר הלימוד בחטיבה העליונה. ציון רמת השירות שקבע המשרד מהווה את השתתפות המשרד נגזרת מהדיווחים, ועל כן, בגין דיווח שגוי/חסר/מאוחר, תקטן השתתפות זו או תועבר במועד מאוחר. הביקורת מבקשת לציין לטובה שנושא ההתחשבנות עם משרד החינוך בגין בתי ספר תיכוניים מבוקר בצורה קפדנית. 961

3 ריכוז ממצאים רמת שירות מבדיקה של שני בתי הספר בעלי אחוז רמת השירות הנמוך ביותר מבין בתי הספר התיכונים העירוניים עולה כי: בבית ספר תיכון חדש אחוז רמת השירות לשנה"ל תשע"ד הינה 246%. הסיבה לפער בין אחוז רמת השירות בפועל לאחוז רמת השירות המקסימלי היא אי העסקת טכנאי מעבדת מדעים בבית הספר )ההמלצה של היועץ היא ל 9 עובדים נוספים( וכן נדרשת חצי שעה שבועית נוספת של אחות בבית הספר. ההערכה הכספית של ההפרש בין רמת השירות המקסימאלית לרמת השירות בפועל לשנה"ל תשע"ד הינה כ- 022 אלפי. בבית ספר זומר אחוז רמת השירות לשנה"ל תשע"ד הינה 252%. הסיבה לפער בין אחוז רמת השירות בפועל לאחוז רמת השירות המקסימלי היא כי בבית הספר לא ניתנות כלל שעות רופא, אחות, ספרן, רכז חינוך חברתי וטכנאי מעבדת מדעים. ההערכה הכספית של ההפרש בין רמת השירות המקסימאלית לרמת השירות בפועל לשנה"ל תשע"ד הינה כ- 95 אלפי. דיווח חלקי על מגמות והגשה לבגרות - מהמידע שנמסר לביקורת ממזכירות בית הספר זומר, 4 תלמידים בבית הספר למדו במגמת פיזיקה אך הם מופיעים בדו"ח המנב"ס )מערכת ניהול בתי ספר( כתלמידים הלומדים במגמה עיונית כללית. במידה שתלמידים אלו עונים על כלל הגדרות משרד החינוך ביחס להכרה בהם כתלמידי מגמת פיזיקה - המשמעות הינה הפסד התקצוב בגין הש"ש הנוספות המתקבלות בגין מגמת פיזיקה. כמו כן, בבית ספר זומר בכיתות י' וי"א התקבלו 02 ש"ש בגין כל תלמיד במקום 05 ש"ש במגמה עיונית כללית ובמקום 0.50 ש"ש במגמה עיונית מדעית )בגין 4 התלמידים הלומדים פיזיקה(. מבירור הביקורת עולה כי הסיבה לתקצוב הנמוך הינה אי דיווח בית הספר למשרד החינוך כי כבר בשנת תשע"ד ניגשו תלמידי בית הספר לבגרות משרד החינוך. ההפסדים המוערכים לשנה בגין הממצאים בסעיף זה הינם כ- 22 אלפי ש"ח. חריגה ממכסת תלמידים למגמה מהביקורת עולה כי קיימים מקרים בהם הייתה חריגה בשנה"ל תשע"ד מהמכסה למגמות שנקבעה על ידי משרד החינוך. יצוין, כי הליקויים אשר הועלו על ידי הביקורת הועלו אף על ידי היועץ ודווחו לסגנית מנהלת המחלקה, אך לא תוקנו על ידי בתי הספר עד סוף השנה ובכך נגרם הפסד לעירייה המוערך על ידי הביקורת בסך כ 01 אלפי. חריגה ממכסת תלמידים לכיתה - על פי דו"ח מית"ר, בחודש אוקטובר 9102 בבית ספר תיכון חדש בכיתה י"א 9 הייתה חריגה ממכסת המינימום של 01 תלמידים לכיתה אשר לא אושרה על ידי משרד החינוך. בשל חריגה זו, ירד מספר הש"ש לתלמיד בגין כל הילדים בכיתה מ ל- 05. הערכת הביקורת לסכום ההפסד בגין חודש אוקטובר הינה כ- 02 אלפי. תלמידי מסלול 70 חינוך מיוחד - מבדיקה שנערכה בהתבסס על הנתונים שהועברו מסגנית מנהלת המחלקה לשנה"ל תשע"ד, נמצאו פערים בין מספר תלמידי החינוך המיוחד המופיעים במערכת מית"ר של משרד החינוך לבין מספר תלמידי החינוך המיוחד כפי שמופיעים בנתוני.5 960

4 העירייה שהועברו לביקורת. ההפסדים הנובעים מפערים אלה עולים לפי הערכת הביקורת בכ- 02 אלפי. 6. פרופיל מורים - מהביקורת עולה כי לא מבוצעת כל בקרה על נתוני המורים המדווחים למשרד החינוך באמצעות השוואה בין נתוני המשרד )דוח עוש"ר( לבין נתוני העירייה, לא על ידי היועץ ולא על ידי סגנית מנהלת המחלקה. יצוין כי נושא זה אינו כלול במסגרת תפקידי היועץ כפי שהוגדרו בחוזה התקשרות בין העירייה ליועץ. מבדיקה מדגמית שערכה הביקורת עבור נתוני המורים בבית הספר גימנסיה מודיעים, עולה כי קיימים פערים בין נתוני הוותק של המורים על פי המשרד לבין נתוני הוותק הקיימים באגף משאבי אנוש בעירייה. הביקורת ממליצה כי היועץ החיצוני יפעל על מנת שליקויים שנמצאו בשנה"ל תשע"ד לא יישנו בשנה"ל תשע"ה. רקע רקע כללי 1.3 בעיר רמת גן פועלים 4 תיכונים עירוניים. להלן פירוט הסכומים שהתקבלו בגין כל בית ספר עבור שנה"ל תשע"ד )ספטמבר יוני 9102( על פי דו"ח שהופק ממערכת מית"ר של משרד החינוך נכון ליוני מס' מוסד סמל מוסד מספר תלמידים על פי מיתר שם התיכון סכום בש"ח שהועבר לפי דו"ח מית"ר בגין שנה"ל תשע"ד )ספטמבר יוני 2712( 14,887,693 5,527,766 18,872,219 3,297,932 2,600, ,913 3,809,715 49,500,172 אוהל שם תיכון חדש בליך עירוני דתי בנות ישיבה תיכונית בנים זומר גימנסיה מודיעים סה"כ 0, , תגובת מנהלת אגף החינוך: " משרד החינוך העביר שיפוי בסך 52,111,111 בשנה )כולל יולי אוגוסט(. סה"כ 1,094 שעות שבועיות נלמדות ב- 4 בתיה"ס." 969

5 1.3 מערכות מידע המערכות הרלוונטיות לבדיקות שנערכו בעבודה זו: )1( מערכות של משרד החינוך: מערכת מית"ר )מערכת תשלומים מאוחדת(: אתר מית"ר מספק מידי חודש מידע על תשלומים המגיעים לרשות. באתר מוצגים דוחות החישוב של "מערכת תשלומים מאוחדת" בגין שכר לימוד לעל-יסודיים, גני ילדים, שרתים ומזכירים בבי"ס יסודיים, שרות פסיכולוגי ייעוצי ועוד. מערכת רמת שירות: מערכת אליה מזינים בתי הספר נתונים על בסיסם נקבעת רמת השירות של בית הספר, כפי שיפורט בפרק 01. מערכת עוש"ר: מערכת המציגה את נתוני המורים בבתי הספר התיכוניים, על פי המידע שבידי משרד החינוך כולל ותק, גמול השתלמות וכיו"ב, כפי שיפורט בפרק 01. )2( נתונים ומערכות עירוניות: מערכת מנב"ס )להלן: "מנב"ס"(: מערכת לניהול בית ספר, בה מצוי בין היתר מחולל דוחות המפיק דוחות כגון "נתוני בנים ובנות לפי מגמה", ודוחות אחרים המאפשרים קבלת נתונים אודות התלמידים הלומדים בבתי הספר. מטרת הביקורת הביקורת בדקה אם העירייה מקבלת את השיעור המקסימלי האפשרי של תשלומי השתתפות ממשרד החינוך בגין בתי ספר תיכונים. נבדק הממשק עם היועץ החיצוני תדירות העדכונים המתקבלים מהיועץ, מה כוללים דוחות העדכון, האם היועץ מקיים הדרכות לגורמים הרלוונטיים בעירייה בנושא ההתחשבנות, וכיו"ב. התקופה הנבדקת היא שנת הלימודים תשע"ד. 5. מהלך הבדיקה לצורך ביצוע הביקורת קוימו מספר פגישות עם הגורמים המפורטים להלן: סגנית מנהלת המחלקה לחינוך על יסודי. הגורמים הרלוונטיים להיבטי הביקורת בשני בתי ספר תיכוניים שנדגמו. 962

6 כמו כן, נבדקו הנתונים והמסמכים הבאים: נתונים שהופקו ממערכת מית"ר; דוחות מערכת המנב"ס מכל בתי הספר; דוחות משרד החינוך מאתר או"ח )אינטרנט ומידע חינוכי( לעניין זכאות שכר לימוד; דוחות שגויי קליטה וכפולים שהועברו לבתי הספר ממשרד החינוך דרך מערכת המנב"ס. מבנה ארגוני רקע להלן הגורמים האחראים על בחינת ההתחשבנות עם משרד החינוך: גזבר העירייה על פי סעיף 041 ג 9 )א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ הגזבר יהיה אחראי על ניהול ענייניה הכספיים של העירייה, ובין השאר על הכנת הצעת התקציב ותקציב המילואים של העיריה, על ניהול מערכת החשבונות של העירייה ועל הכנת הדוחות הכספיים לפי פקודה זו, וכן יפקח על שמירת מסגרת התקציב באופן שלא ייווצר גירעון שוטף, כהגדרתו בסעיף 021 ג. סגנית מנהלת אגף החינוך ומנהלת מחלקת כספים על פי הגדרת התפקיד שהועברה לביקורת מאגף משאבי אנוש, המנהלת אחראית על כל נושא הכספים של האגף ועוזרת למנהלת האגף בכל נושא הקשור לתקציבים והחזרים ממשרד החינוך. מנהלת המחלקה לחינוך על יסודי וסגנית מנהלת אגף החינוך. סגנית מנהלת המחלקה לחינוך על יסודי- אחראית על בחינת שלמות ונכונות הכנסות ממשרד החינוך בגין בתי הספר התיכוניים, ונעזרת ביועץ חיצוני לנושא זה )להלן: "סגנית מנהלת המחלקה"(. סגנית מנהלת המחלקה מועסקת על ידי "מפעלי בית עמנואל". יועץ חיצוני לנושא ההתחשבנות עם משרד החינוך בגין תיכונים )להלן: "היועץ החיצוני"( העירייה התקשרה עם יועץ מומחה שמבצע בקרה ביחס להיבטים השונים הקשורים בהתחשבנות עם משרד החינוך ולצורך זה עומד בקשר עם בתי הספר ועם סגנית מנהלת המחלקה לחינוך על יסודי בעירייה. עבודת היועץ לשנה"ל תשע"ד מתבצעת בהתאם לחוזה שנחתם ביום

7 עובד אחראי בכל בית ספר תיכון בכל תיכון עירוני קיים עובד )או יותר( שתפקידו לבצע בקרה אחר שלמות הנתונים המועברים למשרד החינוך, לטפל בדוחות "שגויים" בסיוע היועץ החיצוני, להזין את הפרטים הנדרשים למערכת רמת שירות וכיו"ב. ממצאים מהביקורת עולה כי לא קיימת הגדרת תפקיד ותחומי אחריות בתיקה האישי של סגנית מנהלת המחלקה לחינוך על יסודי במחלקת משאבי אנוש של מפעלי בית עמנואל. נושא התחשבנות בתי הספר דורש התמקצעות ומעקב אחר עדכוני משרד החינוך, ולשם כך נעזרת העירייה בשירותי יועץ חיצוני. עם זאת, הביקורת סבורה כי יש מקום להתמקצעות גבוהה יותר מצד סגנית מנהלת המחלקה בנושא כלל היבטי ההתחשבנות )אופן חישוב רמת שירות, בחינת נושא ילדי החינוך המיוחד, תקצוב מגמות ועוד(. המלצות כתיבת הגדרת תפקיד מפורטת לתיקה האישי של סגנית מנהלת המחלקה לחינוך על יסודי. עריכת השתלמות עבור סגנית מנהלת המחלקה לחינוך על יסודי בתחום התחשבנות משרד החינוך בנושא חינוך על יסודי. 1.3 עבודת היועץ מול העירייה עבודת היועץ החיצוני מתבצעת, בין היתר, באמצעות בקרה שוטפת ושליחת דוחות עדכון חודשיים ביחס לנושאים הדרושים טיפול. מבדיקה מדגמית של שני בתי ספר: בית ספר זומר ותיכון חדש, עלה כי מתקיימות פגישות הדרכה בבית הספר ובתי הספר מקבלים הנחיות לסיוע בטיפול בתקלות שונות מול משרד החינוך על מנת למקסם את ההחזרים המתקבלים מהמשרד. ממצאים נמצא כי בשנת תשע"ד נערכה פגישה פרונטלית אחת בין היועץ לבין סגנית מנהלת המחלקה. בנוסף, נמצא כי היועץ לא קיים פגישות במשרד החינוך במהלך שנה"ל תשע"ד. המלצות הביקורת סבורה כי הואיל ומדובר בהתחשבנות מורכבת מאד, יש מקום לפגישות תקופתיות תכופות יותר בין היועץ לסגנית מנהלת המחלקה מהסיבות הבאות: מנהלת המחלקה ומניעת יצירת תלות ביועץ ידי סגנית לימוד הנושא באופן יסודי על החיצוני. מעקב יעיל אחר כלל הסוגיות אשר הועלו על ידי היועץ מול בתי הספר. כיום, המעקב אחר ליקויים מבוצע אך ורק על ידי היועץ באמצעות הפקת דוחות חודשיים מפורטים ביחס לנושאים הדרושים טיפול בבתי הספר. 965

8 כמו כן, ממליצה הביקורת להגדיל את מעורבות העירייה בתהליכי הבקרה בנושא ההתחשבנות עם משרד החינוך ולהרחיב את הידע של המחלקה לחינוך על יסודי בנושא, למשל, באמצעות הכנת מדריך מפורט הכולל הסברים ביחס לבדיקות המתבצעות על ידי היועץ וקיום השתלמויות בנושא הנידון. הביקורת ממליצה כי היועץ יגיע לפגישות בבתי הספר בתדירות של פעם ברבעון על מנת לוודא כי תיקונים נדרשים מתבצעים ועל מנת להדריך את הגורמים הרלוונטיים בבתי הספר בנושא הבקרה וביצוע התיקונים הנדרשים. הביקורת ממליצה כי היועץ יקיים פגישות במשרד החינוך על מנת לוודא כי תיקונים נדרשים במהלך השנה בוצעו כהלכה ונקלטו וככל שישנם חריגים שלא תוקנו, לברר מהן הסיבות לכך. תגובת מנהלת אגף החינוך לפרק מבנה ארגוני: "סגנית מנהלת המחלקה השתתפה במספר קורסים והשתלמויות של מרכז השלטון המקומי בנושא התחשבנות בין משרד החינוך לעירייה בנושא שכר לימוד בבתי ספר תיכוניים. סגנית מנהלת המחלקה מקיימת קשר הדוק לאורך השנה. בפגישות עבודה, שיחות טלפון וכן בדיווחים ועדכונים באמצעות המייל. יחד עם זאת מקבלים את המלצת המבקר לתגבר את הפגישות גם עם מנהלת המחלקה. הגדרת התפקיד של בעלי התפקידים נקבעת ע"י משרד הפנים אשר אינו מפרט את כל תחומי העיסוק של סגנית מנהלת המחלקה." התייחסות הביקורת לתגובה: לעניין הגדרת התפקיד, הביקורת מציינת כי לא מופיעה כל הגדרת תפקיד בתיקה האישי של סגנית מנהלת המחלקה, גם לא הגדרת תפקיד מטעם משרד הפנים. 1.1 נהלי המחלקה הביקורת ביקשה לבדוק האם קיימים עבודה נהלי באגף לאורם מתבצעת המחלקה מול עבודת היועץ בנושא בקרת ההתחשבנות עם משרד החינוך בגין תיכונים. ממצאים נמצא כי בנושא התחשבנות עם משרד החינוך בגין תיכונים אין נהלים מנחים בתוך העירייה. המלצות נהלים כתובים מהווים סטנדרט מנחה, אחיד וברור לדפוסי עבודה נדרשים, מאפשרים שקיפות ומקלים על הבקרה. הביקורת ממליצה כי למחלקה יהיו נהלים הקובעים מה הבקרה הנדרשת אחר עבודת היועץ אילו מסמכים על היועץ למסור ובאיזו תדירות, מה תדירות ההדרכות שעל היועץ לקיים במחלקת החינוך העל יסודי ובבתי הספר, ופירוט נוסף ביחס לעבודת היועץ מול בתי הספר. 966

9 השוואת מספר תלמידים - בתי הספר מול מערכת מית"ר.4 כפי שצוין לעיל, אחד המרכיבים על בסיסו נקבע גובה ההחזר ממשרד החינוך בגין בתי ספר תיכוניים לעירייה הינו מספר התלמידים. במידה שקיימים נתונים סותרים ביחס לתלמיד )למשל, תלמיד המדווח בשני בתי ספר( ייכללו נתוני התלמיד ב"דוח שגויים" שמפיק המשרד מדי חודש. בתי הספר אחראיים לתיקון כל הנתונים השגויים, לעדכון השינויים ולשליחתם למשרד. על פי חוברת הקמת בסיס, לא ניתן לעדכן ולתקן את מצבת התלמידים לאחר סוף חודש יוני הביקורת ערכה השוואה בין מספר התלמידים בדוח מית"ר לחודש יוני 9102 לבין מספר התלמידים בדוח שהפיקו בתי הספר ממערכת מנב"ס על מנת לבדוק האם קיימים פערים בין הנתונים בגינם קיים תשלום עודף /חסר ממשרד החינוך לעירייה. בנוסף, התבקשו מכל בתי הספר התיכוניים דוחות שגויים שנתקבלו ממשרד החינוך על מנת לבדוק את אופן הטיפול במקרים חריגים. ממצאים להלן טבלה המציגה את ממצאי הבדיקה: סמל מוסד שם התיכון מית"ר מנב"ס הפרש )5( 0,262 0, אהל שם אורה מודיעים בליך ישיבה תיכונית תיכון דתי 0 )9( תיכון חדש תיכון זומר

10 מהטבלה לעיל עולים הנתונים הבאים: א. בתיכון הדתי נמצא פער של תלמיד אחד המופיע בדוח מנב"ס של בית הספר ולא מופיע במערכת מית"ר של משרד החינוך. ב. ביחס לבית ספר זומר יש שני תלמידים המופיעים במית"ר ולא מופיעים בדו"ח מנב"ס של בית הספר. יצוין כי החריגים הנ"ל הועלו אף על ידי היועץ במסגרת דוחות הבקרה החודשיים המוצגים בפני המחלקה, אך נתונים אלה לא תוקנו על ידי בתי הספר ו/ או משרד החינוך. ג. ביחס לתיכון אוהל שם יש חמישה תלמידים המופיעים במית"ר ולא מופיעים בדו"ח מנב"ס של בית הספר. מ- 5 בתי ספר נמסר לביקורת כי דוחות השגויים של תשע"ד לא נשמרו בבית הספר. הביקורת סבורה כי שמירת דוחות החריגים חשובה לצורך קיום מעקב ובקרה אחר הטיפול ותיקון השגיאות. המלצות על סגנית מנהלת המחלקה להקפיד לערוך בקרת תיקון ליקויים חודשית של הממצאים המועלים על ידי היועץ. בקרה זו ניתנת לביצוע באמצעות בחינת דוחות היועץ החודשיים לשם ווידוא כי הליקוי תוקן ודווח למשרד החינוך. 1. חריגה ממכסת תלמידים לכיתה המשרד מגדיר את מכסת התלמידים לכל סוג כיתה. במידה שישנה חריגה ממספר התלמידים המינימאלי הנדרש או ממספר התלמידים המרבי, מחושבת השתתפות משרד בסיסית בגין כל התלמידים בכיתה זו. המשמעות היא ששכר הלימוד לתלמידים בכיתה מחושב לפי 05 ש"ש )בסיסי(, במקום תקצוב השעות שנקבע לסוג הכיתה )גבוה מ- 05 ש"ש(. להלן התקנים חוברת לפי כיתות, סוגי לפי משרד חוברת ולפי החינוך בסיס הדיווח מצבת )פרק תלמידים(: 961

11 סוג כיתה עיונית טכנולוגית ל"ב עיוני )מב"ר( - מתוגברת בתחום העיוני לתלמידים עם קשיי למידה ל"ב טכנולוגי )אתגר( - מתוגברת בתחום הטכנולוגי לתלמידים עם קשיי למידה טכנאים ובגרות )טו"ב( - מגמות מערכות ייצור ממוחשבות, מערכות הספק פיקוד ובקרה מכסת תלמידים עד 26 תלמידים עד 26 תלמידים תלמידים, למעט באישור מיוחד של ועדת חריגים תלמידים, למעט באישור מיוחד של ועדת חריגים תלמידים הביקורת בדקה האם קיימות חריגות ממכסת התלמידים בגינן תיקצב המשרד תקן/ השתתפות בסיסית. ממצאים בבית ספר תיכון חדש כיתה י"א 9 הינה כיתה מסוג "ל"ב טכנולוגי". על פי דו"ח מית"ר, בחודש אוקטובר 9102 מספר התלמידים בכיתה היה 04, דהיינו מדובר בחריגה ממכסת המינימום של 01 תלמידים לכיתה. בשל חריגה זו, ירד מספר הש"ש לתלמיד בגין כל הילדים בכיתה מ ל- 05. להלן טבלה המציגה את הערכת סכום ההפסד בגין חודש אוקטובר: ש"ש למגמה בכיתה תקנית ש"ש לפי ברירת מחדל מספר תלמידים בחודש אוקטובר סכום הערכת ההפסד ב - 09, תגובת היועץ:" לגבי תיכון חדש וכיתה יא' 2 שנקלטה עם 71 תלמידים בחודש אוקטובר, לא מצאתי הערה מילולית שלי לנושא אלא רק את הטבלה המדגישה את ההפרש". המלצות הביקורת חוזרת על המלצתה כי על סגנית מנהלת המחלקה להקפיד לערוך בקרת תיקון ליקויים חודשית של הממצאים המועלים על ידי היועץ. בקרה זו ניתנת לביצוע באמצעות השוואה בין דוחות היועץ החודשיים לשם ווידוא כי הליקוי תוקן ודווח למשרד. כמו כן, על היועץ להקפיד לפרט את כלל הממצאים בדוחות הבקרה החודשיים לצורך המשך טיפול על ידי בית הספר. במקרים בהם קיים צורך באישור חריגה ממכסת התלמידים לכיתה ייפנה היועץ ישירות למשרד החינוך לצורך קידום אישור החריגה. תגובת מנהלת אגף החינוך: "לכיתה יא' 9- החריגה הייתה אך ורק בחודש אוקטובר משרה"ח קיבל התיקון והמשך שיפוי הותאם למכסת התלמידים לכתה יא' 9. " 962

12 2. מגמות לימוד 1.3 חריגה ממכסת תלמידים למגמה בחוברת בסיס הדיווח )פרק מצבת מוסדות( נקבע: "על המוסד מוטלת החובה לבדוק את מכסת התלמידים המאושרת למגמה בשכבה. דיווח עודף של מספר התלמידים למגמה, שהנו מעבר למכסה שהנו תקציב 'ברירת מחדל', המאושרת, יגרום לקיזוז בתשלומי שכר הלימוד, לפי חישוב של מינימלי עבור התלמידים העודפים..." המשרד מגדיר לכל מגמה קוד, תקצוב שעות ומכסת תלמידים למגמה בכל שכבה. במידה שישנה חריגה במספר התלמידים, משמע יותר תלמידים מההקצאה המותרת, המשרד מתקצב את התלמידים החורגים בתקצוב בסיסי - 05 ש"ש, במקום לפי התקן של המגמה. הביקורת בדקה האם קיימת חריגה של תלמידים מהמכסה המוגדרת למגמה לשכבה באחד מבתי הספר התיכונים הפועלים בעיר. ממצאים מהביקורת עולה כי קיימים מקרים בהם הייתה חריגה בשנה"ל תשע"ד מהמכסה למגמות שנקבעה על ידי משרד החינוך. פירוט ביחס למספר התלמידים ולהערכת ההפסד הכספי הנובע מכך מוצג בטבלה להלן: בית ספר בליך אוהל שם תיכון דתי מסלול מגמה מספר תלמידים בחריגה חודשים ש"ש ברירת מחדל ש"ש למגמה ללא חריגה הפרש הערכת הפסד בש"ח לשנה"ל תשע"ד 2, , ספטמבר יולי 9102 ספטמבר יולי 9102 ספטמבר יולי כיתה י' 01 י"ב 01 י' 2 17,915 סה"כ 941

13 יצוין, כי הליקויים אשר הועלו על ידי הביקורת הועלו אף על ידי היועץ ודווחו לסגנית מנהלת המחלקה, אך לא תוקנו על ידי בתי הספר עד סוף השנה ובכך נגרם הפסד לעירייה בסך כ 01 אלפי. המלצות הביקורת חוזרת על המלצתה כי על סגנית מנהלת המחלקה להקפיד לערוך בקרת תיקון ליקויים חודשית של הממצאים המועלים על ידי היועץ. בקרה זו ניתנת לביצוע באמצעות השוואה בין דוחות היועץ לשם ווידוא כי הליקוי תוקן ודווח למשרד. היועץ יציין במסגרת דוחותיו החודשיים לכל בית ספר את כלל הממצאים שטרם באו על פתרונם, ולא רק את הממצאים שנתגלו במסגרת אותו דו"ח חודשי שוטף. במקרים בהם קיים צורך בהגדלת מכסת התלמידים למגמה ייפנה היועץ ישירות למשרד החינוך לצורך קידום אישור ההגדלה הנדרשת. תגובת מנהלת אגף החינוך: "אגף החינוך מאפשר לחרוג ממכסת התלמידים למגמה כדי לאפשר לתלמידים למצות את כישוריהם." התייחסות הביקורת לתגובה: ההחלטה לאפשר חריגה מהמכסה כדי לאפשר לתלמידים למצות את כישוריהם הינה בעלת משמעות כספית ולכן על סגנית מנהלת המחלקה להכין דו"ח טרם תחילת שנת הלימודים הכולל מקרים אלה, כולל המשמעות הכספית ולהציגו בפני מנהלת אגף הכספים. כמו כן, ניתן לפנות למשרד החינוך לצורך בחינת הגדלת מכסות במקרים מתאימים. 940

14 1.3 דיווח חלקי על מגמות והגשה לבגרות בדיקת הביקורת בבחינת דו"ח חלוקת התלמידים למגמות ממערכת מנב"ס נמצא ביחס לבית ספר זומר כי כל התלמידים בבית הספר בשנה"ל תשע"ד למדו במגמה כללית צירוף מקצועות עיוני קוד מגמה 22. הביקורת ביקשה לבדוק האם היו תלמידים בבית הספר שלמדו במגמה אחרת, כלומר, כי הדיווח למשרד החינוך בגין המגמות הנלמדות בבית הספר לא היה מדויק. ממצאים 0. מהמידע שנמסר לביקורת ממזכירות בית הספר, בכיתה י"א 0 למדו 4 תלמידים במגמת פיזיקה. במידה שתלמידים אלו עונים על כלל הגדרות משרד החינוך ביחס להכרה בהם כתלמידי מגמת פיזיקה - המשמעות הינה הפסד התקצוב בגין הש"ש הנוספות המתקבלות בגין מגמה מהביקורת עולה כי בכיתות י' וי"א התקבלו 02 ש"ש בגין כל תלמיד במקום 05 במגמה עיונית כללית ובמקום 0.50 במגמה עיונית מדעית )4 התלמידים הלומדים פיזיקה בכיתה י"א 0(. מבירור שערכה הביקורת עם סגנית מנהלת המחלקה עולה כי הסיבה לתקצוב הנמוך מקורה באי דיווח בית הספר למשרד החינוך כי כבר בשנת תשע"ד ניגשו תלמידי בית הספר לבגרות משרד החינוך. מבירור שערכה הביקורת עם מזכירות בית הספר, תלמידי התיכון אכן ניגשים לבגרויות משרד החינוך. תגובת מנהלת אגף החינוך: "בי"ס זומר הינו בי"ס צומח. משרד החינוך משפה ב- 02 ש"ש כברירת מחדל במהלך 2 שנים ראשונות בהם מגישים לבגרויות. לכן בשנה"ל תשע"ד ועד שנה"ל תשע"ו השיפוי ימשיך להיות 02 ש"ש כברירת מחדל ולא אחרת." התייחסות הביקורת לתגובה: לא נתקבלו מסמכים מפורשים המעידים על כלל ברירת המחדל שהובא בתגובת מנהלת אגף החינוך או על ניסיון כלשהו שנעשה מול משרד החינוך לקצר את תקופת הזמן המצוינת בתגובה 2 שנים. לפיכך, הביקורת ממליצה לפנות למשרד החינוך בנושא זה, על מנת לבחון את האפשרות לקבלת ההחזר המרבי לבית ספר זומר, בו ניגשים התלמידים לבחינות הבגרות. ההפסדים המוערכים לשנה בגין ממצאים 1 ו- 2 לעיל עבור כיתות י' וי"א: 2252,2 ש"ח. חריגים אלו לא הועלו על ידי היועץ במהלך דוחות הבקרה החודשיים הנערכים על ידו. הביקורת סבורה כי אחת הסיבות לכך היא כי היועץ וסגנית מנהלת המחלקה לא עורכים ביקורות תקופתיות 949

15 בבתי הספר ואינם מקיימים מספיק פגישות עם העובדים האחראים בבתי הספר על הזנת הנתונים למערכת מנב"ס. המלצות המחלקה והיועץ החיצוני יערכו ביקורות תקופתיות בבתי הספר מנהלת מומלץ כי סגנית 0. מהסיבות הבאות: איתור מגמות קיימות אשר לא דווחו במערכת מנב"ס )בדומה לפעולה שבוצעה על ידי הביקורת(. מתן הסברים פרטניים למזכירות בית הספר על המשמעות הכספית של דיווחי בית הספר ואופן הטיפול בדוחות הבקרה והחריגים של המשרד. סגנית מנהלת המחלקה תדווח למשרד החינוך לאחר בחינה מול בית הספר על מתן / אי מתן 9. תעודות בגרות לבוגרי בית הספר זומר, תוך בקרה כי מבוצע תיקצוב על ידי המשרד על פי הסטטוס החדש של בית הספר. על מנת להימנע מהפסד כספי, יש לוודא כי הדיווח ביחס למספר התלמידים הלומדים בכל מגמה הינו מדויק. 942

16 01. תלמידי מסלול - 70 חינוך מיוחד בחוברת בסיס הדיווח )פרק מצבת תלמידים( נקבע: "משהתקבל האישור של אגף חינוך מיוחד, ידווח ביה"ס על תלמידים אלו במצבת התלמידים בקוד תקצוב 14" )להלן: "מסלול 70"(. תלמידי מסלול - 14 חינוך מיוחד מקבלים תקצוב שעות לפי תקן 25 ש"ש לפחות )לדוגמה, בגין ילדים עם אוטיזם מקבלים תקצוב של ש"ש(. התנאי לקבלת 25 ש"ש הוא אישור המשרד לאחר קבלת החלטה של ועדת השמה לגבי התלמיד וקיום מספר תלמידים בטווח המותר לכיתה )לדוגמה, בכיתה המיועדת לילדים עם אוטיזם טווח התלמידים הוא 1-5(. הביקורת בדקה האם קיימים מקרים שברישומי העירייה מופיע תלמיד כתלמיד חינוך מיוחד, אך המשרד לא הגדירו כך )לדוגמה, בשל אי קבלת אסמכתא מבית הספר(, וכפועל יוצא מכך בגין התלמיד התקבל תקציב בסיסי - 05 ש"ש בלבד. ממצאים 1. מבדיקה שנערכה בהתבסס על הנתונים שהועברו מסגנית מנהלת המחלקה לשנה"ל תשע"ד נמצאו פערים בין מספר תלמידי החינוך המיוחד המופיעים במערכת מית"ר של משרד החינוך לבין מספר תלמידי החינוך המיוחד כפי שמופיעים בנתוני העירייה שהועברו לביקורת. ראה פירוט בטבלה הבאה: ע"פ נתוני העירייה ע"פ דו"ח מיתר לחודש יוני 2712 פערים הערכת הפסד בש"ח* 1,466 1,466 1,466 2,932 2,932 2,932 13, בליך יא אוהל שם ט י יא יב גימנסיה מודיעים יא סה"כ *הערכת ההפסד בוצעה על סמך הערכה של 25 ש"ש לתלמיד חינוך מיוחד ו- 05 ש"ש לתלמיד הלומד במגמה עיונית כללית. יצוין, כי הביקורת פנתה לסגנית מנהלת המחלקה לצורך קבלת הנתונים המדויקים בדבר תלמידי החינוך המיוחד ממתי"א )מרכז תמיכה ישובי/אזורי( אך נתונים אלה לא הועברו לעיון הביקורת. הבדיקה נערכה, כמצוין לעיל, על סמך הנתונים הכלליים שהועברו מהעירייה. 942

17 נמצא כי היועץ לא מבצע השוואה בין נתוני תלמידי החינוך המיוחד כפי שמופיעים במחלקת פרט בעירייה לבין נתוני תלמידי החינוך המיוחד כפי שמופיעים במערכת מית"ר של משרד החינוך, אלא מבצע בחינה בין דיווחי בתי הספר לבין נתוני משרד החינוך בלבד. בחינה היועץ אינה מאפשרת איתור תלמידי חינוך מיוחד אשר לא דווחו על ידי בית הספר, כפי שביצעה הביקורת. המלצות 1. הביקורת סבורה כי יש לבצע את בדיקת נושא החינוך המיוחד על סמך הנתונים המצויים בידי העירייה ולא בידי בתי הספר, הואיל וועדות ההשמה המאשרות את התלמידים המוגדרים כתלמידי חינוך מיוחד הינן ועדות עירוניות - ועל כן העירייה היא המקור המדויק יותר לקבלת הנתונים וביצוע ההשוואה בנושא. 2. בנוסף, יש לבחון מה מקור הפערים המצוינים בטבלה ולתקן שגיאות ככל הנדרש על מנת שיתקבלו כל ההחזרים האפשריים בגין תלמידי החינוך המיוחד. תגובת מנהלת אגף החינוך: "הדיווח למשרד החינוך על ילדי ועדות השמה/ חינוך מיוחד הלומדים במסלול 14 הינו מורכב ולעיתים התלמידים אינם נקלטים במערכת משרה"ח עקב הסרבול והמורכבות של גורמים רבים הקשורים בדיווח. יחד עם זאת מקבלים את הערות המבקר. יעשה מעקב צמוד אחר כל קליטת תלמידי מסלול 14." 00. רמת שירות רקע בחוברת המשרד נקבע: "לכל בית-ספר על-יסודי נקבעת רמת שירות בהתאם לדיווח של בית הספר על רמת השירות, אשר כולל פרטים על טיב השירותים הניתנים לתלמידים בבית הספר. רמת השירות כוללת פרטים כגון: קיום שירותי ספרייה בבית הספר, קיום שירותים רפואיים, קיום מעבדות, סדנאות וכיוצא באלה. עבור כל סעיף מוגדר אחוז מסוים אשר מתווסף לתקציב בית-הספר הנותן את השירות האמור." בתי הספר נדרשים להזין מספר נתונים למערכת רמת השירות על מנת לקבל את אחוז רמת השירות של בית הספר. הדיווח מתחלק כדלקמן: עובדי סיוע: טכנאי מעבדה ללימודי מדעים, מתאם מחשוב בית ספרי ומפעיל ציוד אור קולי. נתונים נוספים: טכנאי מעבדות וסדנאות טכנולוגיות, מספר ש"ש הנלמדות במעבדה, מספר שעות הנלמדות במעבדות טכנולוגיות ושעות לריכוז טכני, מעבדות וסדנאות טכנולוגיות. 945

18 הצהרת מנהל בית הספר לגבי נתוני רמת השירות ואישור רואה חשבון בדבר ביקורת בדיקת נתוני דיווח של בית הספר. טופס אישור העסקת יועץ חינוכי וטופס אישור העסקת רכז לחינוך חברתי. רכיבי רמת השירות מושפעים גם ממספר הכיתות בבית הספר, ומספר כיתות עיוניות לעומת טכנולוגיות. להלן טבלה המרכזת את נתוני רמת השירות בבתי הספר הנבדקים, על פי קובץ מית"ר נכון לחודש יוני 9102: סמל מוטב שם התיכון אהל שם אורה מודיעים בליך ישיבה תיכונית תיכון דתי תיכון חדש תיכון זומר אחוז רמת שירות - תשע"ד

19 בדיקת הביקורת 1. הביקורת בדקה ביחס לשני בתי הספר התיכוניים עם אחוז רמת השירות הנמוך ביותר מהו המקור לפער בין הרמה האופטימלית למצב בפועל. 2. הביקורת בדקה מהי הבקרה המתבצעת על מנת לוודא כי רמת השירות היא המקסימלית האפשרית עבור בית הספר. ממצאים על פי )כימיה, פיזיקה ביולוגיה(. מעבדת מדעים בבית הספר אין בית ספר תיכון חדש 1. התייחסות היועץ החיצוני, מקור הפער באי קיומו של טכנאי מעבדת מדעים )ההמלצה של היועץ ההערכה היא ל 9 עובדים נוספים( ונדרשת חצי שעה שבועית נוספת של אחות בבית הספר. הכספית של ההפרש בין רמת השירות המקסימאלית לרמת השירות בפועל מוצגת בטבלה להלן: הערכת ההפסד הכספי בש"ח ההחזר סך הפרש באחוזים לרמת רמת שירות באחוזים רמת בנושא בש"ח שירות ממשרד החינוך בגין שנה"ל תשע"ד השירות המקסימאלית לשנה"ל תשע"ד 022,162 5,594, % 246% בית ספר זומר בבית הספר לא ניתנות כלל שעות רופא, אחות, ספרן, לא קיים רכז חינוך 2. חברתי וטכנאי מעבדת מדעים. הערכת ההפסד הכספי בש"ח ההחזר סך הפרש באחוזים לרמת רמת שירות באחוזים רמת בנושא בש"ח שירות ממשרד החינוך בגין שנה"ל תשע"ד השירות המקסימאלית לשנה"ל תשע"ד 95, , % 252% המלצות 0. בית ספר תיכון חדש הואיל ועל סמך הנתונים שנמסרו מבית הספר, כיום לא נלמדים בבתי הספר המקצועות המדעיים )פיזיקה, ביולוגיה, כימיה( ולאור ההשלכות הכספיות הנגרמות בשל הורדת אחוז רמת השירות כתוצאה מכך שלא מועסק טכנאי מעבדת מדעים הביקורת ממליצה לקיים הערכה של העלויות הכרוכות בלימודי המדעים מול ההפסד הכספי בשל העדר לימודי המדעים בבית הספר ולהציג את הנתונים ואת יתר הנתונים הפדגוגיים הרלוונטיים בפני סגנית מנהלת אגף ומנהלת מחלקת הכספים ובפני מנכ"ל העירייה. 9. בית ספר זומר - הואיל וישנם תלמידים הלומדים במגמת פיזיקה בבית הספר, ובנוסף דווח כחלק מדו"ח רמת שירות כי קיימת מעבדת מדעים בבית הספר אך אין שעות הניתנות על ידי טכנאי מעבדת מדעים - ובהסתמך על ההנחה שישנו גורם בבית הספר האחראי על הפעלת שעות המעבדה, ייתכן שניתן לבחון דיווח על גורם זה כעל טכנאי מעבדת מדעים, לצורך דו"ח רמת שירות. 944

20 כמו כן, הביקורת סבורה כי ראוי שיועסק בבית הספר רכז חינוך חברתי, כחלק מהשירותים הניתנים לתלמידים בבית הספר. יש לבחון מול העירייה האם ניתן להקצות שעות רופא לבית הספר זומר, אף ללא צורך בהגדלת ההוצאות בגין כך )אם קיים תקן עירוני לרופא, ייתכן שניתן ללא הוצאות נוספות להקצות מספר שעות לבית הספר( וכן שעות אחות לשני בתי הספר זומר ותיכון חדש. תגובת מנהלת אגף החינוך: " בתיכון חדש- אין מגמות מדעיות לכן אין צורך בהעסקת טכנאי מעבדות מדעים. כמו כן לא אותרה אחות שתעבוד בחצי שעה שבועית לכן רמת השירות המאושרת הינו 246%. חשוב לציין שבכל מקרה העירייה אינה מפסידה כספים מכיוון שעלות העסקתם תעלה יותר מ- 022 אלף בשנה. בי"ס זומר- הינו בי"ס אנתרופוסופי עירוני צומח ובו לומדים רק 10 תלמידים. בשלב זה אין אפשרות להעסיק רופא, אחות, ספרן, רכז חברתי וטכנאי מעבדת מדעים. כמו כן עלות העסקתם תעלה לעירייה הרבה יותר מ- 95 אלפי בשנה." התייחסות הביקורת לתגובה: הביקורת מקבלת את הערת מנהלת אגף החינוך. עם זאת, הביקורת ממליצה כי במסגרת דוחות האופטימיזציה הנערכים על ידי היועץ לקראת תחילת שנת הלימודים, יודגש המקור לפער בין המצב בפועל למצב האופטימלי שהיה מזכה את בית הספר ב- 011% רמת שירות, כולל ההשלכות הכספיות. דוחות אלה יובאו לעיון מנהלת אגף החינוך. 09. פרופיל מורים - דרגות 5 רמת וותק ואחוז גמול ההשתלמות לפי חוברת בסיס הדיווח: "מצבת המורים הנאספת בתהליך פתיחת שנת הלימודים מיועדת לקביעת 'פרופיל המורים'. פרופיל המורים של ביה"ס מהווה בסיס לחישוב רמת הוותק הממוצע של המורים בבית הספר וכנגזרת ממנה נקבע גובה עלות שעת ההוראה לבית הספר. חישוב זה מטרתו לתת ביטוי לתקצוב נאות וחלוקת משאבים ע"פ מאפייני ההשכלה, הוותק ומגוון הנתונים המרכיבים את חישוב ערך שעת הוראה שבועית." לפי חוברת שכר לימוד: "דרגת הוותק האופיינית למוסד נקבעת ע"י היחידה לשכר-לימוד, עפ"י דיווחי המוסד לגבי מורי ביה"ס וחלקיות משרתם. ותק המורה, דרגתו ואחוז גמול ההשתלמות לכל מורה, נקבעים ע"י אגף כ"א בהוראה במחוז. מאפיינים אלו משפיעים על עלות שעת הוראה בביה"ס." 941

21 כאמור, באמצעות דיווח בתי הספר על נתוני המורים למערכת עוש"ר קובע המשרד את פרופיל המורים המהווה בסיס לחישוב רמת הוותק של המורים וגמול ההשתלמות שלהם שמשפיעים על גובה עלות שעת הוראה. להלן נתוני ותק מוסד ואחוז גמול השתלמות בהתאם לדוח מית"ר נכון לחודש יוני 9102: סמל מוטב שם התיכון ותק מוסד אחוז גמול השתלמות אהל שם אורה מודיעים בליך ישיבה תיכונית תיכון דתי תיכון חדש תיכון זומר ממצאים 0. מהביקורת עולה כי לא מבוצעת כל בקרה על נתוני המורים המדווחים למשרד החינוך באמצעות השוואה בין נתוני המשרד )דוח עוש"ר( לבין נתוני העירייה, לא על ידי היועץ ולא על ידי סגנית מנהלת המחלקה. יצוין כי נושא זה אינו כלול במסגרת תפקידי היועץ כפי שהוגדרו בחוזה ההתקשרות בין העירייה ליועץ. 9. מבדיקה מדגמית שערכה הביקורת עבור נתוני ותק המורים בבית הספר גימנסיה מודיעים, עולה כי קיימים פערים בין נתוני הוותק של המורים על פי המשרד לבין נתוני הוותק הקיימים באגף משאבי אנוש בעירייה. להלן מספר דוגמאות: נתוני העירייה- משאבי אנוש וותק הוראה וותק צה"ל נתוני משרד החינוך ותק הוראה ותק צה"ל ת.ז

22 המלצות לבחון את נתוני המורים המדווחים למשרד החינוך באמצעות השוואה בין נתוני המשרד )דוח עוש"ר( לבין נתוני העירייה. מומלץ כי בחינה זו תיערך על ידי היועץ בשיתוף סגנית מנהלת המחלקה. תגובת מנהלת אגף החינוך: "מקבלים את המלצת המבקר. תיעשה בדיקה באמצעות טבלת השוואה פרטנית." הביקורת מבקשת לציין לטובה כי נושא ההתחשבנות עם משרד החינוך בגין בתי הספר התיכוניים מבוקר בצורה קפדנית המובילה לתוצאות טובות. לצד זאת 5 הביקורת ממליצה ליישם את המלצותיה המפורטים בדו"ח לצורך בקרה מיטבית וקבלת מלוא ההחזרים להם זכאית העירייה ממשרד החינוך. 911

23 הערות ראש העיר לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2712 סימוכין: התחשבנות העירייה עם משרד החינוך בגין בתי ספר תיכוניים ראש העיר מברך על כך שהביקורת התרשמה לטובה שנושא ההתחשבנות עם משרד החינוך בגין בתי ספר תיכוניים מבוקר בצורה קפדנית המובילה לתוצאות טובות. להלן ההתייחסות להמלצות המבקר: סעיף 6 מבנה ארגוני ראש העיר מקבל את הערת הביקורת לכתוב הגדרת תפקיד מפורטת לסגנית מנהלת המחלקה לחינוך על יסודי. ראש העיר מקבל את הערת הביקורת להוציא את סגנית מנהלת המחלקה להשתלמות בנושא התחשבנות משרד החינוך בנושא חינוך על יסודי. סעיף 6 עבודת היועץ מול העירייה ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת לתגבר את הפגישות עם היועץ בנושא ההתחשבנות מול משרד החינוך וזאת בנוסף לפגישות המתקיימות היום. ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת להגדיל את מעורבות העירייה בתהליכי הבקרה בנושא זה. ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת לקיים פגישות בבתי הספר על מנת לוודא כי התיקונים הנדרשים מתבצעים. ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי יתקיימו פגישות במשרד החינוך במידת הצורך על מנת לוודא כי התיקונים הנדרשים בוצעו כהלכה. סעיף 6 נהלי המחלקה ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת להכין נהלים מנחים בנושא ההתחשבנות עם משרד החינוך. סעיף 0 השוואת מספר התלמידים בבתי הספר מול מערכת מית"ר ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת להקפיד ולערוך בקרת תיקון ליקויים חודשית של הממצאים המועלים על ידי היועץ. 910

24 סעיף 9 דיווח חלקי על מגמות והגשה לבגרות ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת לקיים ביקורות תקופתיות בבתי הספר על מנת לאתר מגמות קיימות אשר לא דווחו במערכת המנב"ס ולצורך מתן הסברים פרטניים למזכירות בתי הספר. סעיף 17 תלמידי מסלול 70 חינוך מיוחד ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת לבצע מעקב צמוד אחר כל קליטת תלמידי מסלול 14 על סמך הנתונים המצויים בידי העירייה ולא בידי בתי הספר הואיל וועדות ההשמה המאשרות את התלמידים הינן ועדות עירוניות. ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת לבחון מה מקור הפערים ולתקן שגיאות ככל הנדרש על מנת שיתקבלו כל ההחזרים האפשריים בגין תלמידי החינוך המיוחד. סעיף 11 רמת שירות ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי דוחות האופטימיזציה הנערכים על ידי היועץ לקראת תחילת שנת הלימודים יובאו לעיון מנהלת האגף ויודגש בהם המקור לפער בין המצב בפועל לבין המצב האופטימלי. סעיף 12 פרופיל מורים 0. ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי תיערך בחינה על ידי היועץ בשיתוף סגנית מנהלת המחלקה בנושא נתוני המורים המדווחים למשרד החינוך באמצעות השוואה בין נתוני המשרד לבין נתוני העירייה. 919

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט - 2012 אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה אזרחים יקרים, הקמתה של מדינת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

בשיתוף משרד החינוך אגף שח"ר, משה"ח במחוזות דרום, י-ם, ת"א, והמנהל לחינוך הדרוזי והצ'רקסי תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינו

בשיתוף משרד החינוך אגף שחר, משהח במחוזות דרום, י-ם, תא, והמנהל לחינוך הדרוזי והצ'רקסי תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינו תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינוי מבני צומח להגברת הצלחה לימודית ולמניעת נשירה בבתי ספר תיכוניים נוער בסיכון- תלמידים שבכיתה ט' טרם התכנית, היו בעלי ההישגים הנמוכים בשכבה,

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד