‏כ"ב סיון, תשס"ו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "‏כ"ב סיון, תשס"ו"

תמליל

1 מקרקעין יב/ 5 )ספטמבר ) שיקולים חברתיים בהליכי התחדשות עירונית מאת יעל פדן 1 גיל גן-מור שוו בנפשכם מקרה שבו נציג השלטון מגיע לשכונה מסוימת, שדייריה עניים, ומודיע לתושבים כי בתוך זמן מסוים יהיה עליהם לעזוב את בתיהם על מנת שאלה ייהרסו ובמקומם ייבנו בניינים חדשים רבי קומות. אלו מבין הדיירים שהם בעלי דירה יקבלו כפיצוי דיור חלופי בבניינים שיוקמו, אך יצטרכו לשאת בעלויות תחזוקה גבוהות באופן ניכר. השאר מתבקשים לעזוב את המקום. מן הסתם, התערבות כזו הייתה נתפסת בעינינו כאקט פוגעני מצד השלטון. אולם האם תכנון שמתעלם מהקהילה החיה במקום ומרווחתה, ורואה לנגד עיניו רק את הפיכת המקום לצפוף ו"יפה" יותר, כה שונה? האם זה לא תיאור אפשרי של התהליך אותו אנו מכנים "התחדשות עירונית"? מבוא א. תכנית הדיור הממשלתית מציעה שורה של פעולות שמטרתן להגדיל את היצע הדיור, 2 ובמסגרת זו גם קידום של התחדשות עירונית. התחדשות עירונית מיועדת לשפר את איכות חיי התושבים ואת האיכויות האורבניות של המרקם העירוני והמרחב אדריכלית יעל פדן, מרכזת תחום ההתחדשות העירונית בעמותת במקום - מתכננים למען זכויות תכנון; עו"ד גיל גן-מור הוא ראש תחום הזכות לדיור באגודה לזכויות האזרח בישראל. שניהם מייצגים את הארגונים במסגרת הקואליציה לדיור בר-השגה. תודה לפרופ' נטע זיו ולאדריכלית שרי קרוניש על ההערות המועילות. "תכנית הדיור הממשלתית" הינה אוסף ההחלטות שאושרו על ידי ועדת השרים לענייני דיור )"קבינט הדיור"( בחודשים יוני ויולי 3102 והוא כולל מגוון רחב של נושאים, לרבות קידום פרויקט לאומי לדיור )להשכרה(, שיפור מסד הנתונים בשוק הנדל"ן, הפחתת עלויות הבנייה, קידום הבנייה למגורים, דיור ציבורי ודיור בר-השגה בשיווק קרקעות המדינה ועוד. בין היתר, החליטה הוועדה לקדם את הנושא של התחדשות עירונית וזאת על ידי מספר החלטות, שביניהן, החלטה דר/ 03 העוסקת בקידום מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני; החלטה דר/ 01 המבקשת להרחיב את סמכות הוועדות לדיור לאומי לדון בתכניות פינוי בינוי; והחלטה דר/ 01 בה הוחלט על הקמת קרן למתן הלוואות מדינה לפרויקטים של חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה בהתאם לתמ"א

2 36 מקרקעין יב/ 5 )ספטמבר 3102( הציבורי, תוך הוספת יחידות דיור באזורי אוכלוסין קיימים, בלי צורך בבנייה על 3 שטחים פתוחים ופרבור, שעלותו יקרה. יחד עם זאת, השאלות, מה פשר המונח המעורפל "התחדשות עירונית" וכיצד ניתן לבצע התחדשות כזו בצורה מיטבית, לא נדונו לעומק על ידי הממשלה. תכנית הדיור הממשלתית מתמקדת בעיקר במסלול אחד מתוך מגוון האפשרויות והוא מסלול 4 פינוי-בינוי, הזוכה לעידוד בדמות תמריצים שונים. השיח הציבורי בעקבות זאת אף הוא נוטה לפרש את המושג "התחדשות עירונית" כפינוי-בינוי. מסלול זה נתפס לעיתים קרובות כמענה הולם הן לשכונות המוזנחות משנות החמישים והשישים והן לצורך העכשווי לצופף את הערים הקיימות. אולם הנטייה הרווחת לראות בפינוי-בינוי מסלול יחיד להתחדשות עירונית, שבו "כולם מרוויחים", אינה מדויקת, מאחר שהיא מתעלמת מההשלכות החברתיות שעלולות להיות לתהליכים אלו. למען האמת, קשה להבין מה מקור התפיסה, ש"כולם מרוויחים". הרי מדובר בהתערבות במרקם בנוי, שבו חיים אנשים רבים בעלי צרכים שונים המחזיקים במגוון צורות קנייניות בדירותיהם: חלקם גרים בדירות שבבעלותם, חלקם בדירות שכורות ויש הגרים בדיור ציבורי או בדיור מוגן לקשישים. לעיתים, רוב בעלי הבתים במקום כלל לא מתגורר בשכונה. בין דיירי השכונה נמצאים נשים וגברים, משפחות ויחידים, קשישים וצעירים, אנשים בעלי מוגבלויות, וכולם חלק מקהילת המקום. לא פעם קיימים פערים בין התושבים ברמת ההכנסה והמשאבים. בין התושבים יש כאלו שמשוועים לפיתוח ומייחלים ליום שבו שכונתם הישנה תהפוך למודרנית, ודירתם הקטנה תוגדל. אך יש גם תושבים שעבורם הפיתוח הוא א יום, שיביא לדחיקתם מהמקום או לעלייה בנטל עלות הדיור. הבנת המורכבות של הליכי התחדשות עירונית מבחינה חברתית וקהילתית חיונית, אם כן, וקודמת לכל התערבות במרקם קיים. אלא שברוב המקרים המוכרים לנו, ההתייחסות להליכי התחדשות עירונית לוקה בחסר, היא אינה נותנת מענים שונים למצבים עירוניים שונים ואינה כוללת התייחסות מספקת לשיקולים חברתיים. כתוצאה מכך, התחדשות עירונית, כפי שהיא נתפסת על ידי רשויות התכנון, עלולה שלא להשיג את מטרותיה ואף להביא להחרפת הבעיות הקיימות בשכונות. לדוגמה, מחקר של המשרד להגנת הסביבה בחן את עלות הקמת יחידת דיור ביישוב פרברי חדש לעומת בנייה ביישוב קיים. על פי המחקר, עלות הקמתה של יחידת דיור ביישוב פרברי חדש הינה 0,2,2,020 ש"ח. סכום זה גבוה משמעותית מעלות הקמת יחידת דיור ביישוב קיים בבנייה רוויה )411,424 ש"ח(, וזאת בשל התשתיות החדשות והיקרות שהמדינה נדרשת לספק. ר' "הקמת ישובים חדשים בהשוואה להרחבת ישובים קיימים: בחינת היבטים כלכליים" הוכן על ידי צנובר-עובד גובי, קבוצת תכנון בע"מ )שימושי קרקע, פיתוח כפרי ועסקי( עבור המשרד להגנת הסביבה; ר' גם שירי בס ספקטור, "השלכות החלטת הממשלה על הקמת חבל התיישבות באזור מבואות ערד", מרכז המחקר והמידע של הכנסת.)3100( די לקרוא את החלטה דר/ 03 של ועדת השרים לענייני דיור, שעוסקת בנושא "התחדשות עירונית" כדי לראות כי מרביתה עוסקת למעשה ב"פינוי-בינוי"..3.4

3 מקרקעין יב/ 5 )ספטמבר ) ב. שיקולים חברתיים בהתחדשות עירונית קידום תכנון של התחדשות עירונית הוא, אם כן, מטרה חשובה ויוזמה מבורכת, אך מורכבת. מצד אחד, תכנון כזה מבטא את חובתה של המדינה להשקיע במרקמים הקיימים, לחדשם ולמנוע את המשך הידרדרותם הפיזית והחברתית. מצד שני, כפי שציינו, התחדשות עירונית עלולה לגרום לקשיים חברתיים וקהילתיים ניכרים. למרות מורכבות זאת, התחדשות עירונית נתפסת לרוב כפעולה פיזית בלבד, והכלי המרכזי המוצע כיום לביצועה הוא, כאמור, מסלול פינוי-בינוי, שמשמעותו הריסת בניינים ישנים ובניית בניינים חדשים במקומם, אשר זכויות הבנייה בהם גדולות באופן משמעותי. בעלי הדירות המיועדות להריסה זכאים לקבל דירה חלופית בפרויקט החדש )בנוסף למימון שכר דירה בתקופת הבנייה(, ויתר הדירות החדשות מיועדות להימכר בשוק החופשי. גישה זו נובעת ממדיניות הממשלה אשר נמנעת מהשקעה ציבורית בהתחדשות עירונית ומעבירה את האחריות לכוחות השוק. הציפייה היא, כי יזמים וקבלנים הם אשר יישאו בהוצאות של הריסת המבנים הישנים ובניית הבניינים החדשים תחתיהם. לשם חישוב הכדאיות הכלכלית של פרויקט כזה עבור יזם או קבלן, נעשה שימוש ב"מקדם הציפוף", שקובע מהו היחס בין מספר הדירות הקיימות ובין מספר הדירות החדשות הדרושות למימון הפרויקט. מכאן ששינוי בהתייחסות לתהליכי התחדשות עירונית מחייב אותנו, קודם לכל, להפסיק להתייחס אליהם כעניין פיזי-כלכלי גרידא, שמבוסס על כוחות השוק ומה שמניע אותו הוא כדאיות כלכלית, ולראות בהם הליך חברתי-קהילתי, שיש לבססו 5 על ערכים של זכות לא להידחק מהשכונה ומהקהילה ועל זכות לפיתוח צודק ולצדק בית המשפט העליון עמד על הפגיעה בכבוד הנלווית לאיבוד מקום המגורים. נפסק, כי ניתוק אדם מביתו ומסביבת מגוריו הוא פגיעה בכבוד האדם ובאישיותו, ואין זו רק פגיעה קניינית, וזאת בשל העובדה, שבחירת מקום המגורים מהווה חלק מהזכות לאוטונומיה, וניתוק כפוי פוגע בבחירה זו. עוד נפסק, כי ביתו של אדם אינו רק קורת גג לראשו, אלא גם אמצעי למיקומו הפיזי והחברתי; לאישיות הפרט ולהגשמתו העצמית )בג"ץ 0/11//0 המועצה האזורית חוף עזה ואח' נ' כנסת ישראל ואח', פ"ד נט) 3 (, )11./.,( 1/2-1/0 430, ואתר מקרקעין: )להלן: "אתר מקרקעין"(; ובפיסקה 20 לפסק הדין של השופט לוי; רע"א 2,/1003 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח) 1 ( 111, //1 )4,.1.03( ואתר מקרקעין; בג"ץ 1101/13 כיפאח מחמד אחמד עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח', פ"ד נו)/( )13.,.2( 213 ואתר מקרקעין. בפרשת רוזנברג דחה בית המשפט העליון בקשה לקבוע, כי מתן עדיפות למחוסרי דיור הזכאים לסיוע ממשרד השיכון, שהם תושבי רמת השרון, היא פסולה. דובר היה בהקצאת קרקע לצורך דיור מסובסד לזכאי משרד השיכון, כאשר תנאי ההקצאה נתנו עדיפות לזכאים תושבי המקום. בית המשפט העליון קבע, כי ההבחנה אינה פסולה, שכן "בבואנו להשיב על השאלה אם מדובר בהפליה אסורה או בהבחנה מותרת, עלינו לתת את הדעת למשקל המכריע שנתנה התכנית להיבט האישי של הזכאי לשיכון. היבט זה מתבטא בזיקה שמפתח אדם למקום מגוריו, המורכבת ממכלול של קשרים משפחתיים, חברתיים, תרבותיים ולעתים אף תעסוקתיים, לסביבה ולקהילה. זו זיקתו וכן זיקת ילדיו כלפי חברתם ובית-ספרם. התחשבות כלפי מי שקשה עליו ההתנתקות מהסביבה שבה הכה שורשים, חרף מצוקת הדיור שבה הוא מצוי, משקפת, לדעתי, מדיניות ראויה, שיש בכוחה להצדיק את ההבחנה בין תושבי היישוב לשאר תושבי המדינה" )רע"א 1,/1301 ד"ר נועה רוזנברג נ' משרד הבינוי והשיכון ואח', פ"ד נ) 0 ( )1,.31.00( , ואתר מקרקעין(..5

4 33 מקרקעין יב/ 5 )ספטמבר 3102( 6 חלוקתי. יש לראות התחדשות עירונית לא רק כאמצעי ל"ייצור דירות" אלא חלק מאסטרטגיה שמטרותיה הן: חיזוק קהילות בכלל וקהילות מוחלשות במיוחד, שמירה על מאגר קיים של דיור למעוטי הכנסה ויצירת מאגר חדש של דיור בר- השגה, ויצירת מרחבי מגורים בעלי תמהיל נכון לאור הקיטוב ההולך וגדל בחברה הישראלית, על כל השלכותיו. חשיבה כזאת מחייבת את מי שעוסק בנושא להביא בחשבון גם את השיקולים הבאים: ב 0. תמהיל התושבים הצלחתו החברתית של פרויקט התחדשות עירונית, ובכלל זה גם פינוי-בינוי, נמדדת ביכולת לכלול בתוכו תמהיל של אוכלוסייה מגוונת, בראש ובראשונה את האוכלוסייה הוותיקה במקום, וטובתה היא זאת שצריכה לעמוד קודם כל בפני מי שמקדם תכנית התחדשות עירונית. האוכלוסייה הוותיקה כוללת לא רק בעלי דירות, אלא גם שוכרי דירות )דיירים בשכירות מוגנת, שכירות פרטית לא מוגנת, בתי גיל הזהב ודיירי דיור ציבורי(, דיירים בדיור לא פורמלי או לא תקני, והיא כוללת גם את הדור הצעיר שעוד גר עם הוריו. לעתים קרובות נוצר הרושם, כי מתכננים העוסקים בהתחדשות עירונית סבורים, כי מסלול פינוי-בינוי מיטיב עם האוכלוסייה הוותיקה, שתיהנה משדרוג פיזי ותזכה לתגבור של אוכלוסייה חדשה ו"חזקה". אלא שהליכי פינוי-בינוי עלולים גם לייצר הליכי ג'נטריפיקציה ולדחוק את האוכלוסייה הוותיקה. לפיכך, בכל חשיבה על התחדשות עירונית, ובמיוחד על פינוי-בינוי, יש לבחון את ההשפעה על האוכלוסייה הוותיקה ולבחון את צרכיה העכשוויים והעתידיים, כדי לתת לה מענה מיטבי, לרבות לתושבים שאינם בעלים של דירה. למשל, יש לדאוג כי דיירים המתגוררים בשכונה בדיור ציבורי יוכלו להישאר בה לאחר סיום הליכי ההתחדשות העירונית, וכי במתחם יהיה מלאי של דיור בר-השגה, שמחיריו מפוקחים, עבור הדור הצעיר או מי שמתגורר כיום בשכירות. בפרשת שיח חדש עמד בג"ץ על כך, שהערך של צדק חלוקתי מבטא חלוקה חברתית צודקת של משאבים. בית המשפט הדגיש, שהחובה לשקול שיקולים של צדק חלוקתי היא חלק בלתי נפרד מסמכותה של רשות מינהלית )בג"ץ 344/11 עמותת שיח חדש ואח' נ' שר התשתיות הלאומיות ואח', פ"ד נו)/( 31, // )3.13.,3( ואתר מקרקעין(. בית המשפט נתן כדוגמה לצדק חלוקתי את העיקרון שנקבע בסעיף 0,1 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 0,/1 לגבי חובת פיצוי בגין פגיעה תכנונית במקרקעין. בית המשפט ציין, כי "ביטויו בכך שכלל הציבור נושא בעלות הפגיעה בבעל הזכות במקום שבעל הזכות יישא בעלות או בנזק זה לבדו" )שם(. בהתאם ניתן לטעון, כי פיתוח של שכונות באמצעות התחדשות עירונית נועד לשרת את הציבור, להוסיף יחידות דיור, לשפר את פני העיר ותדמיתה ועוד אי אלו מטרות ציבוריות ראויות. מכיוון שהציבור בכללותו נהנה מהפיתוח, שגם גורע לצורך כך דיור זול הקיים במקום, על הציבור לשאת בעלות מסוימת כדי להבטיח שהתושבים הוותיקים אינם אלו שעל גבם נעשה הפיתוח וכי הם לא נושאים לבדם בעלות או בנזקים שהוא מביא עמו. טענה דומה הועלתה בעניין עת"מ 332/ דארנא - הוועדה העממית להגנה על הזכות לאדמה ולדיור בי ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל, שעוסקת בחובותיה של רשות מקרקעי ישראל בשיווק קרקע בשכונה שבה תהליכי ג'נטריפיקציה שדוחקים את תושבי המקום הוותיקים )העתירה תלויה ועומדת,.)

5 מקרקעין יב/ 5 )ספטמבר ) ב 3. עלויות אחזקה של בנייה לגובה מאחר שפרויקטים של פינוי-בינוי מתבססים, בהגדרתם, על צפיפויות גבוהות מאוד שמחייבות בנייה לגובה, התוצאה היא מבנים שעלויות האחזקה 7 השוטפות בהם גבוהות, לעיתים גבוהות מאוד. התושבים הוותיקים עלולים למצוא, כי אין ביכולתם לעמוד לאורך זמן בעלויות אלה ועליהם לעזוב את סביבת מגוריהם על רקע זה. מחקרים שנעשו בישראל ובעולם מדגישים את בעיית התחזוקה ארוכת הטווח במגדלי מגורים הנובעת הן מהמערכות הטכניות הרבות והמורכבות והן מהקושי הארגוני-משפטי שנוצר מריבוי הבעלים בבית משותף אשר מקשה על ניהולו ועל גביית התשלומים הנדרשים מבעלי הדירות לאורך זמן. ככל שמחליטים על הקמת מגדלים, יש לוודא, כי התושבים הוותיקים מודעים לעלויות האחזקה הצפויות, ויש לגבש מענה לקושי זה בדמות מנגנונים לתחזוקה ארוכת טווח. נדגיש, כי אין המדובר רק בהוצאות שוטפות של ועד הבית, אלא גם בהוצאות נקודתיות גבוהות הכרוכות בהחלפה ובשדרוג של המערכות הטכניות. הוצאות כאלה צפויות לאחר שנה ויש להביאן בחשבון ולהתכונן להן על ידי גיבוש מנגנון כלכלי מתאים. ללא היערכות כזו, יש חשש מפני הידרדרות הדרגתית במצבם הפיזי של המגדלים, עד כדי צורך לבצע פינוי-בינוי בעתיד. ב 2. תמהיל גודל הדירות ראוי שפרויקט התחדשות עירונית מכל סוג שהוא יכלול מגוון דירות בגדלים שונים ובטווח מחירים מגוון עבור דיירים שונים. לעניין זה, ניתן להתאים את דירות הדיירים הוותיקים לצרכיהם, שכן בניגוד לדיירים החדשים, הם אינם בגדר קונים אנונימיים, אלא אנשים מ וכרים ליזם הפרויקט. במסלול פינוי-בינוי, דירות בגדלים שונים מאפשרות גמישות באופני הפיצוי לדיירים הוותיקים. לדוגמה: ניתן יהיה להציע להם שתי דירות קטנות במקום דירה אחת גדולה, מה שיאפשר להם להשכיר את אחת היחידות. ב 4. רמת הציפוף ציפוף הוא אמצעי חשוב ליצירת סביבה אורבנית אינטנסיבית. אולם עם זאת, קיים פוטנציאל לגרימת נזק למרקם הקהילתי והחברתי הקיים באמצעות ציפוף יתר. הקריטריונים לציפוף אינם יכולים להיקבע אך ורק על ידי שיקולי רווח יזמי, ועליהם להיקבע בכל פרויקט לגופו, לאחר שיובא בחשבון המרקם פרופ' רחל אלתרמן מצאה, כי עלות דמי ועד בית בבניינים שגובהם בין קומות עולה על 111 ש"ח לחודש, וככל שהבניין גבוה יותר, עלות אחזקתו החודשית גבוהה יותר. כך, למשל, בבניינים בהם יש יותר מ-, קומות, חובה להתקין מערכות כיבוי אש משוכללות שעלות אחזקתן גבוהה, כמו גם התיקונים הנקודתיים והשדרוג הנדרש מדי פעם. בבניינים בעלי 31 קומות ויותר, מערכות אלה יקרות ומורכבות עוד יותר, עובדה המשפיעה ישירות על מיסי ועד הבית הנדרשים מן הדיירים. רחל אלתרמן, "מגדלים כושלים - בעיית התחזוקה ארוכת הטווח במגדלי מגורים", מחקר בהוצאת מינהל התכנון במשרד הפנים, בשיתוף המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון ),311(..7

6 36 מקרקעין יב/ 5 )ספטמבר 3102( החברתי והפיזי הקיים. מכך משתמע, כי יש להקצות משאבים ציבוריים משמעותיים לפרויקטים של התחדשות עירונית, על מנת למנוע תלות מוחלטת באינטרסים הכלכליים של השוק הפרטי ולהימנע ככל האפשר מפתרונות קיצוניים ולא מתאימים, שמקודמים רק בשל הצורך לעמוד ב"מקדם הציפוף" שדורש היזם. ב 1. פיצוי על אובדן דיור זול התחדשות עירונית, במיוחד במסלול פינוי-בינוי, גורמת לצמצום מלאי הדיור הזול הקיים, ובכלל זה מאגר הדיור הזול להשכרה והדיור הציבורי, לטובת דיור יקר יותר ואף דיור יוקרה. צמצום מאגר הדיור הזול הקיים עשוי לגרום לדחיקה של אוכלוסיות המתגוררות כיום בשכונה המיועדת להתחדשות. לדחיקה זו גם השלכה על שכונות אחרות באזור. לכן יש לשקול מסלולים ששומרים על הדיור הזול הקיים )למשל - שיפוץ, עיבוי( ולהקפיד, כי התכנית המוצעת תכלול גם דיור להשכרה ודיור בר-השגה, וכן דיור ציבורי חדש, במיוחד כאשר התכנית תכלול הריסת דירות מסוג זה. ב/. פיתוח ותחזוקה בתקופת התכנון בעיה נוספת האופיינית למסלול פינוי-בינוי היא, כי מרגע שהוכרז על מתחם כלשהו כמיועד לפינוי-בינוי, עלולה להיחלש הנכונות הציבורית והפרטית להשקיע במבנים הקיימים ובמרחב הציבורי מתוך הסתכלות על השכונה ככזו שממילא עומדת להשתנות. מאחר שמרבית התכניות אינן יוצאות לפועל, או מתעכבות במשך שנים רבות, מושגת תוצאה שאינה רצויה משום בחינה: התחדשות עירונית אינה מתבצעת לאורך שנים, מלאי הדירות אינו גדל, ומצב המתחם מתדרדר. לפיכך יש להבטיח, כי תחזוקת המרחב הציבורי ופיתוחו יימשכו ללא תלות בתכנית ואף כדי לייצר אמון בה. כמו כן, אין לאשר תכנית פינוי-בינוי עד אשר לוח הזמנים למימושה יהיה ודאי. ב 1. התמודדות מראש עם גידול האוכלוסייה קושי נוסף שמציבה תוספת עשרות רבות של תושבים במתחם התחדשות עירונית הוא העומס על שטחי הציבור הקיימים, שלעיתים קרובות אינם מספקים כבר בהווה. הגידול באוכלוסייה מחייב להתאים את היצע שירותי הציבור והשטחים הפתוחים. לשם כך נדרשת הרשות המקומית לבחון את המיקום של מלאי יחידות הדיור המתוכנן, את מספרן ואת יכולתה לתת מענה לצורכי הציבור הנגזרים מכך. חובה לכלול פתרונות תכנוניים לצרכים אלה בתכניות להתחדשות עירונית בכל המסלולים, גם אם הדבר יחייב הקצאת חלק מהשטח להקמת מבני ציבור חדשים או לפיתוח שטח ציבורי פתוח. בלי פתרונות תכנוניים אלה, לא יתאפשר להעניק איכות חיים סבירה לתושבים שיתגוררו בתחום התכנית.

7 מקרקעין יב/ 5 )ספטמבר ) ב 3. שיתוף ציבור תכנון העוסק בשינויים פיזיים של מתחמים קיימים ומאוכלסים חייב להביא בחשבון את התושבים שחיים ומתגוררים במקום. מידת ההיתכנות של פרויקטים העוסקים באוכלוסיה כזו תלויה במידה רבה בנכונותם של התושבים לקחת בהם חלק. לשם כך, חיוני שהאוכלוסייה, כולל השוכרים שאינם בעלי הדירות, תשתתף בתהליך התכנון של כל תכנית התחדשות עירונית הנוגעת לביתם ולשכונתם. באופן זה, התושבים ייקחו חלק בקבלת ההחלטות וחלקם בתוצאה לא יהיה מוגבל ליידוע בלבד. יש לשתפם מבעוד מועד, טרם קביעת מסלול ההתחדשות העירונית, וליידע אותם לגבי כל האלטרנטיבות האפשריות להתחדשות עירונית, באופן שיוכלו להשתתף בהחלטה לגבי האופציה המתאימה ביותר לצרכיהם. במקום שבו מדובר באוכלוסיה המתקשה להתארגן, על הרשות להעמיד לרשות התושבים סיוע קהילתי, תכנוני ומשפטי עצמאי. שיתוף הציבור בתכנון יבטיח את התאמת הפרויקט העתידי לתושבים הקיימים. לעיתים קרובות, מטרה זו אינה כלכלית כשלעצמה: ייתכן שהמסקנות מהליך השיתוף תהיינה, כי אין לתושבים יכולת כלכלית לממן אחזקת מגורים בבניינים רבי קומות. קיימת אפשרות שהתושבים יעדיפו להסתפק בשיפוץ ובשדרוג הבניינים הקיימים, או בתוספת מתונה של קומות או אגפים )למשל, תוך שימוש במנגנון הקבוע בתמ"א 23(. לכיסוי הוצאות הבניה ולהבטחת הרווח היזמי תידרש, אם כן, השקעה ציבורית בדמות סבסוד, תוספת קרקע לבנייה, או ניוד זכויות בנייה. אולם השקעה זו היא דרך למנוע כשלים חברתיים העלולים להביא לכישלונו של תהליך ההתחדשות העירונית ואף לגרום, כאמור, להידרדרות פיזית וחברתית של המתחם החדש. ב,. שימוש ביועצים חברתיים/מארגנים קהילתיים סיכויי ההצלחה של פרויקט התחדשות עירונית, ובכלל זה גם פינוי-בינוי, יהיו גבוהים באופן משמעותי אם ההכנה וההערכה של כל תכנית במוסדות התכנון הרלוונטיים תהיה מלווה בבעל/ת מקצוע מתחום התכנון החברתי כחלק מהצוות המקצועי של מוסד התכנון. התפקיד יכלול הערכת מידת ההתאמה של מתחם מסוים לתכנית התחדשות עירונית באחד המסלולים והכנת "תסקיר חברתי" לתכנית. הערכה כזו חיונית במיוחד בתכניות פינוי-בינוי, אשר יש לשקול את התאמתן למתחם מבחינת הרכב האוכלוסייה במתחם עצמו ובסביבתו. התסקיר יכלול התייחסות לצרכיה של האוכלוסייה הוותיקה )לא רק בעלי הדירות( והדרכים שבהן יש לתת להם מענה, כמו גם האופן בו הם רואים את עתידו של אזור מגוריהם; כמו כן יהיה אחראי היועץ החברתי לתיאום עם יועצים מקצועיים בוועדה הבין-משרדית, אשר ממליצה על תקצוב התכנית וכן בוועדה המחוזית המאשרת אותה. לעניין זה, ראוי לברך על החלטת ועדת השרים לדיור להטיל על משרד הבינוי והשיכון ועל משרד ראש הממשלה, בהתייעצות עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים, לגבש כללים לתמיכה בארגונים ללא מטרות רווח, עמותות, חברות ממשלתיות ותאגידים עירוניים, שייצגו את הדיירים בפרויקטים של פינוי בינוי.

8 61 מקרקעין יב/ 5 )ספטמבר 3102( סיכום ג. הדיון בנושא התחדשות עירונית מקבל תאוצה בשנים האחרונות, ככל שגוברת ההבנה בקרב מקבלי החלטות, כי עתיד המדינה הוא בחיזוק וציפוף הערים הקיימות ולא בפרבור. אלא שהדיון בהתחדשות עירונית נוטה להישאר בתחום השיח הפיזי והכלכלי, תוך הזנחת ההיבטים החברתיים הכרוכים בהתערבות במרקם קיים ומיושב. אנו מקווים שמאמר קצר זה יתרום לקידום חשיבה ולפיתוח כלים שמשמעותם היא הטמעת ההיבטים החברתיים בתהליכים של התחדשות עירונית.

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

התחדשות עירונית היבטים חברתיים בתכנון

התחדשות עירונית היבטים חברתיים בתכנון התחדשות עירונית היבטים חברתיים בתכנון מחקר וכתיבה: אדריכלית ד ר יעל פדן עיצוב גרפי: שני דהרי וליטל קרני Shine Little studio עמותת 'במקום' - מתכננים למען זכויות תכנון, הוקמה בשנת 1999 על ידי מתכננים/ות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים גילה הירוקה! השקעה שכדאי לבנות עליה. עתודות הקרקע בארץ ובירושלים בפרט, הולכות ומתמעטות. נותרו מעט מאוד קרקעות פנויות שעליהן ניתן לתכנן ולבנות דירות בבניה

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות 2017.01 יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספר טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה,.zeckstein@idc.ac.il

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

תמ"א 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011

תמא 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011 תמ"א 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011 מחקר וכתיבה: ניר שלו מיפוי: נאוה שיר סדר ועיצוב: רון הרן תודה מיוחדת לד"ר דליה דרומי, לאדר' ליטל ידין, לאדר' נעמה מישר,

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3 המחלקה לפיקוח תקציבי ניתוח השפעות השינויים בהיטל השבחה בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע- 2010 מוגש לוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע- 2010 כתיבה:

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

השפעת אג"ח צמודי מחירי נדל"ן על שוק הדיור בישראל: 1 נייר עמדה פרופ' בעז רונן דר' צבי ליבר גב' שני עזריה מרץ אנו מודים למכון אלרוב לחקר הנדל"ן ע

השפעת אגח צמודי מחירי נדלן על שוק הדיור בישראל: 1 נייר עמדה פרופ' בעז רונן דר' צבי ליבר גב' שני עזריה מרץ אנו מודים למכון אלרוב לחקר הנדלן ע השפעת אג"ח צמודי מחירי נדל"ן על שוק הדיור בישראל: נייר עמדה פרופ' בעז רונן דר' צבי ליבר גב' שני עזריה מרץ 50 אנו מודים למכון אלרוב לחקר הנדל"ן עבור התמיכה הכספית במחקר. . רקע. מדינת ישראל מעונינת בירידה

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית להרחבת ההיצע של דיור בהישג יד

כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית להרחבת ההיצע של דיור בהישג יד דיור בר השגה : כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית 2 דיור בר השגה : כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית תקציר מנהלים מטרות העבודה: לספק מסגרת מושגית, מבוססת על סקירת ספרות בין לאומית, להעשרת הדיון

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E9E9F820F2EEE3E42DFAEBF0E9FA20EEFAE0F820E9F8E5F9ECE9ED2DF1E5F4E92E646F63>

<4D F736F F D20F0E9E9F820F2EEE3E42DFAEBF0E9FA20EEFAE0F820E9F8E5F9ECE9ED2DF1E5F4E92E646F63> 2000 הערות עמותת במקום לתכנית מתאר מקומית ירושלים מאי 2006 נוסח מתוקן תוכן עניינים 1. פתח דבר עמ' 3 מטרות התכנית והיעד הדמוגרפי עמ' 5.2 3. פרק ראשון: מגורים עמ' 7 4. פרק שני: מבני ציבור עמ' 14 5. פרק שלישי:

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"א 5958/15

פסק-דין בתיק עא  5958/15 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 5958/15 לפני: המערערת: כבוד השופט י' דנציגר כבוד השופט נ' הנדל כבוד השופטת ע' ברון פרחי ביקל בע"מ נ ג ד המשיבות: 1. הועדה המקומית לתכנון ולבניה -

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

א- 1 מנרב אחזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפ

א- 1 מנרב אחזקות בעמ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפ א 1 מנרב אחזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית א 2 מבוא פרק 3 כללי 1 בפרק זה מובא להלן תאור עסקי

קרא עוד

השינויים בשכר הדירה בישראל בשנות משבר הדיור * במחקר זה אני מתאר אנומליה שמצאתי בשוק השכירות בישראל, ובה שני הנתונים היחידים המפורסמים בקשר ל

השינויים בשכר הדירה בישראל בשנות משבר הדיור * במחקר זה אני מתאר אנומליה שמצאתי בשוק השכירות בישראל, ובה שני הנתונים היחידים המפורסמים בקשר ל השינויים בשכר הדירה בישראל בשנות משבר הדיור * 2015-2008 במחקר זה אני מתאר אנומליה שמצאתי בשוק השכירות בישראל, ובה שני הנתונים היחידים המפורסמים בקשר לשינויים במחירי השכירות אינם עולים בקנה אחד. הנתון הראשון

קרא עוד