הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה"

תמליל

1 הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים, השנה בה הסתיים עונשם של דור היוצאים ממצרים בעקבות חטא המרגלים והפסוק בא ללמדנו מהו ההרכב של בני ישראל בה מדובר מפרק זה ואילך : רש"י ]א:[ כל העדה - עדה השלמה, שכבר מתו מתי מדבר ואלו פרשו לחיים: בחודש הראשון א ראב"ע ]א :[ בחדש הראשון - בשנת הארבעים, והנה אין בתורה כלל שום מעשה או נבואה רק בשנה הראשונה ובשנת הארבעים. הערה למורה :כיצד אנו יודעים שמדובר על שנת הארבעים) מורים המלמדים תלמידים חלשים יכולים לוותר על הבנת שנת הארבעים ואולם לתלמידים חזקים חשוב לתת לעיין בפסוקים ולהוכיח שאכן מדובר בשנת הארבעים ולא רק שאלו דברי ראב"ע ) ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן ב ח ד ש ה ר א ש ון ו י ש ב ה ע ם ב ק ד ש ו ת מ ת ש ם מ ר י ם ו ת ק ב ר ש ם: בכדי לזהות את התאריך במדויק נזדקק לעיין בפסוקים נוספים בפרקנו ובפרק ל"ג בו מופיע סיכום המסעות : פרק כ : ו י ס ע ו מ ק ד ש ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה ה ר ה ה ר: כב ו י ר א ו כ ל ה ע ד ה כ י ג ו ע אה ר ן ו י ב כ ו א ת אה ר ן ש לש ים י ום כ ל ב ית י ש ר א ל: כט בפרק כ' מתוארים מיתתם של מרים ואהרון, ומצוין החודש בו מתה מרים. הביסוס לשנה בה אירעו שתי מיתות אלו הוא בפרשת מסעי : במדבר פרק לג )פרשת מסעי( לז ו י ס ע ו מ ק ד ש ו י ח נ ו ב ה ר ה ה ר ב ק צ ה א ר ץ א ד ום: לח ו י ע ל אה ר ן ה כ ה ן א ל ה ר ה ה ר ע ל פ י ה 'ו י מ ת ש ם ב ש נ ת ה אר ב ע ים ל צ את ב נ י י ש ר א ל מ א ר ץ מ צ ר י ם ב ח ד ש ה ח מ י ש י ב א ח ד ל ח ד ש. מסקנת הפרשנים היא: רשב"ם : ותמת שם מרים - בחודש הראשון של סוף ארבעים שנה ]של שנת הארבעים[. שהרי מת אהרן אחריה בחדש החמישי בשנת ארבעים לצאת בני ישראל, כדכתיב בפרשת אלה מסעי: נמצינו למדים אם-כך, שפרק כ' מתאר את אירועי המחצית הראשונה של שנת הארבעים לצאת ישראל ממצרים מ- א' ניסן )מות מרים( ועד א' אב )מות אהרן.( הערה למורה :הבנת ציר הזמן, והמעבר מן השנה השניה לשנה הארבעים בספר מדבר, הוא נושא חשוב להדגשה לתלמידים, כמו גם הכלל שמביא הראב"ע של העדר הנבואות והמעשים במהלך אותן שלושים ושמונה שנים שבתווך. העמקה - המשך פירושו של רש"י : בחריגה מן המהלך ההיסטורי של האירועים, מחבר רש"י בין מותה של מרים ובין פרק י"ט בו עסקנו בפרה אדומה. 1

2 ותמת שם מרים - למה נסמכה פרשת מיתת מרים לפרשת פרה אדומה, לומר לך מה קרבנות מכפרין אף מיתת צדיקים מכפרת: סמיכות הפרשיות הזו היא ערכית ואמונית. מיד אחריה מופיעה סמיכות פרשיות בין מות מרים ומי מריבה, אותה מפרשים חז"ל כסמיכות פרשיות עניינית: סמיכות הפרשיות מות מרים וסיפור מי מריבה א ב ו ת מ ת ש ם מ ר י ם ו ת ק ב ר ש ם: ו לא ה י ה מ י ם ל ע ד ה ו י ק ה ל ו ע ל מ ש ה ו ע ל אה ר ן: ו י ר ב ה ע ם ע ם מ ש ה ו י אמ ר ו ל אמ ר ו ל ו ג ו ע נ ו ב ג ו ע אח ינ ו ל פ נ י ה:' ג ו ל מ ה ה ב את ם א ת ק ה ל ה' א ל ה מ ד ב ר ה ז ה ל מ ות ש ם א נ ח נ ו וב ע יר נ ו: ד ו ל מ ה ה ע ל ית נ ו מ מ צ ר י ם ל ה ב יא א ת נ ו א ל ה מ ק ום ה ר ע ה ז ה לא מ ק ום ז ר ע ות א נ ה ו ג פ ן ו ר מ ון ומ י ם אי ן ה ל ש ת ות: ו י ב א מ ש ה ו אה ר ן מ פ נ י ה ק ה ל א ל פ ת ח א ה ל מ ו עד ו י פ ל ו ע ל פ נ יה ם ו י ר א כ ב וד ה' א ל יה ם: ו רש"י : ולא היה מים לעדה - מכאן=) מסמיכות הפרשיות (שכל ארבעים שנה היה להם הבאר בזכות מרים: הערה למורה :חשוב להדגיש את המושג סמיכות פרשיות שיש משמעות בהצבת הפרשיות אחת לאחר השניה. העמקה: רש"ר הירש על בארה של מרים: הבאר שליוותה אותם מחורב דרך כל המדבר באה להם בזכות מרים, פעילותה השקטה של מרים לעתידו המוסרי של העם נודעה עתה לעין כל. מותה היה בו משום אבידה לאומית, ודבר זה ניכר מיד אחרי מותה, כאשר פסקו מי הבאר של חורב. העמקה: תלמוד בבלי תענית ט ע"א רבי יוסי ברבי יהודה אומר: שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל, אלו הן: משה, ואהרן,ומרים. ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הן: באר, וענן, ומן. באר - בזכות מרים, עמוד ענן - בזכות אהרן, מן - בזכות משה. מתה מרים - נסתלק הבאר. שנאמר )במדבר כ( 'ותמת שם מרים', וכתיב בתריה ]אחריו[ 'ולא היה מים לעדה...' הערה :למדרש זה נחזור כשנעסוק גם בתחילת פרק כ"א בקישור בין מות אהרון והמלחמה עם הכנענים. המורה צריך להחליט האם ללמד מדרש זה כאן או שם. הערה למורה :למדרש זה נחזור כשנעסוק גם בתחילת פרק כ"א בקישור בין מות אהרון והמלחמה עם הכנענים. המורה צריך להחליט האם ללמד מדרש זה כאן או שם. להעמקה תפיסת הנצי"ב בנוגע למבנה הספר מופיעה בהקדמה לספר במדבר, כדאי לעיין שם שוב הנצי"ב רואה את הפסקת נס הבאר בתחילת השנה הארבעים כחלק מהמעבר מהשגחה ניסית של ימי המדבר להשגחה טבעית שתאפיין את חייהם בא"י. לדבריו: אבל ראוי לדעת, דבשנה האחרונה היה סוף הליכות הנסיי בהנהגה נפלאה ההולכת לימין משה זרוע תפארת ה', ועתה היו עומדים ליכנס לא"י ולהתנהג בהליכות הטבע תחת השגחת ה'. על כן התנהג הקב"ה עמם בשנה זו בדרך הממוצע. וכמו אומנת ילד היונק העומד להגמל מחבל, כבר איזה משך לפני היגמלו, מרגלת את הילד מעט מעט באכילת לחם. ומכל מקום לעת הצורך מניקתו עד שהוא נגמל לגמרי, כי קשה להחליף סדר החיים בפעם אחת. כך החל המקום יתברך להפרישם מן הנס ולהעמידם על הליכות עולם 2

3 הטבע, וללמדם איך יעשו בעת שתהיה השגחה לענוש אותם ולמנוע טובה וגשמי השנה..., והנה, כשנפסקו המים מן הבאר הבינו ישראל שזהו לא בתורת עונש על איזה דבר, אלא כדי להרגילם לחיים טבעיים, וההכרחי למים ימצאו בקדש... וכאשר באמת לא מצא להם מים שבקדש לכל העם ובעירם, התרעמו 'למה הבאתם את קהל ה...' ' תגובת משה ואהרון לתלונת העם ו ו י ב א מ ש ה ו אה ר ן מ פ נ י ה ק ה ל א ל פ ת ח א ה ל מ וע ד ו י פ ל ו ע ל פ נ יה ם ו י ר א כ ב וד ה' א ל יה ם: אבן עזרא ]ו:[ ויבא משה ואהרן מפני הקהל - כדמות בורחים. ויפלו על פניהם - להתפלל. וי"א, לדרוש את השם בנבואה : * מה הייתה תגובתם של משה ואהרן לתלונת העם? מי מריבה הוא אירוע מכונן וחשיבותו רבה. ודווקא משום כך אנו רואים שיש בו מרכיב משמעותי שהוא עמום מאוד וכדברי רמב"ן )פסוק ח'( : החטא במשה ואהרון ב"מי מריבה", אינו מתפרסם בכתוב. ננסה אם כן לשפוך אור על מרכיב עמום זה ולהבין מהו החטא, כפי העולה מתוך הכתובים ומן הפרשנות : בירור החטא על פי פשט הכתובים ציווי ה' ביצוע ע"י משה ואהרון ק ח א ת ה מ ט ה ו י ק ח מ ש ה א ת ה מ ט ה מ ל פ נ י ה' כ א ש ר צ ו ה ו ו ה ק ה ל א ת ה ע ד ה ו י ק ה ל ו מ ש ה ו אה ר ן א ת ה ק ה ל א ל פ נ י ה ס ל ע ו י אמ ר ל ה ם ש מ ע ו נ א ה מ ר ים ה מ ן ה ס ל ע ה ז ה נ וצ יא ל כ ם מ י ם: וד ב ר ת ם א ל ה ס ל ע ל ע ינ יה ם ו י ר ם מ ש ה א ת י ד ו וי ך א ת ה ס ל ע ב מ ט ה ו פ ע מ י ם 3

4 וה וצ את ל ה ם מ י ם מ ן ה ס ל ע וי צ א ו מ י ם ר ב ים ו ה ש ק ית א ת ה ע ד ה ו א ת ב ע יר ם ו ת ש ת ה ע ד ה וב ע יר ם י ע ן לא ה א מ נ ת ם ב י ל ה ק ד יש נ י ל ע ינ י ב נ י י ש ראל ל כ ן לא ת ב יא ו א ת ה ק ה ל ה ז ה א ל ה אר ץ א ש ר נ ת ת י ל ה ם: מהם הבדלים בין ציווי ה' לביצוע של משה ואהרן? )הפרשנות נובעת מן ההבדלים הללו העולים מן הכתובים( העמקה - רשות: ר' יצחק עראמה בעל 'עקידת יצחק:' ש א ל ה ק ש ה ו ח ז ק ה ב ח ט א ו ש ל מ ש ה ר ב ינ ו ו ע ונ ש ו, ש 'ה ר י ש ל ח ן ו ה ר י ב ש ר ו ה ר י ס כ ין ל פ נ ינ ו ו א ין ל נ ו פ ה ל א כ ל' )ק ד וש ין מ ו, ע"א.( ו ז ה: כ י מ צ ו ת ה' ל מ ש ה ה יא כ ת וב ה ל פ נ ינ ו, ו ה מ ע ש ה א ש ר ע ש ה לא נ ע ל ם מ נ ג ד ע ינ ינ ו, ומ ח ר ון אף ה' י ש ת ומ ם ל ב נ ו, ו א ין א ת נ ו פ ר ו ש ע ל ז ה ש י ש כ ך א ת ה א ז ן ב ח ט א וב י ש וב ה כ ת וב ים. הסברים לחטא במי מריבה )התלמידים צריך לדעת הסבר אחד מתוך ההסברים המוצעים:( הערה למורה :אנו ממליצים למורים לבחור את המתאים לתלמידיהם וללמד שניים מבין הפירושים על מנת להבין את גודל השאלה :( שימו לב שבכל פירוש יש הסבר למהות החטא ופירוט ההשפעה שלו על העם. רש"י: יא פעמים - לפי שבראשונה לא הוציא אלא טיפין,לפי שלא צוה המקום להכותו אלא' דברו אל סלע ודברתם אל הסלע' ]והמה אחר ולא הוציא, אמרו שמא צריך להכות כבראשונה, שנאמר )שמות יז, ו( 'והכית בצור', ונזדמן להם אותו סלע והכהו:[ יב להקדישני - שאילו דברתם אל הסלע והוציא הייתי מקודש לעיני העדה ואומרים מה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מקיים דבורו של מקום, קל וחומר אנו: 4

5 לפי רש"י: א.החטא במעשה שעשו משה ואהרון - הכו ולא דיברו. ב.חומרת החטא הוא בכך שמנעו מעם ישראל ללמוד לקח. רמב"ם )מצוטט בפירוש רמב"ן:( ו ה ר ב ר ב י מ ש ה )סוף פ"ד משמנה פרקים( ס ב ר ב ו ס ב ר א, ו אמ ר כ י מ ש ה ר ב ינ ו ע ל יו ה ש ל ום ח ט א ו ה וא ש נ ט ה ל צ ד ה ר ג ז נ ות ב אמ ר ו 'ש מ ע ו נ א ה מ ור ים', ד ק ד ק ע ל יו השם יתברך ש י ה י ה אד ם כ מ וה ו כ וע ס ל פ נ י ע ד ת ב נ י י ש ר א ל ב מ ק ום ש א ין ר א וי ב ו ה כ ע ס, ו כ ל כ י וצ א ב ז ה ב ד ין ה א יש ה ה וא ח ל ול ה ש ם, מ פ נ י ש מ ת נ וע ות יו כ ל ם, ומ דב ר יו ה י ו ל מ ד ין ו ה י ו מ ק ו ין ל ה ג יע ב ה ם א ל ה צ ל ח ות ה ע ול ם ה ז ה ו ה ע ול ם ה ב א, ו א י ך י ר א ה ע ל יו ה כ ע ס ו ה וא מ ן ה פ ע ל ות ה ר ע ות ו לא ת ב א כ י א ם מ ת כ ונ ה ר ע ה מ ת כ ונ ות ה נ פ ש?...ו כ א ש ר ר א וה ו ש כ ע ס, אמ ר ו ש ה וא ]משה רבנו[ ע ל יו ה ש ל ום א ין ב ו פ ח ית ות מ ד ה, ו ל ול י ש ה י ה י וד ע ש ה ש ם כ ע ס ע ל ינ ו ב ב ק ש ת ה מ י ם ו ש א נ ח נ ו ה כ ע ס נ ו א ות ו י ת ב ר ך לא ה י ה כ וע ס. לפי הרמב"ם : א. חטאו של משה היה חטא שבמידות משה כעס על העם במקום שלא נצרך בו כעס. )ראו, נחמה ליבוביץ', בעיונים לספר במדבר, עמ' 242.( ב. חומרת החטא היא משום שהתקבל הרושם על ידי העם, שה' כועס עליהם, בעוד ה' אמר למשה לתת לעם פתרון, לא מתוך כעס,בכך לא התקיים אותו קידוש השם שיכול היה להיות לולא כעס משה עליהם. פירוש רמב"ן...ו ה א מ ת כ י ה ע נ י ן ס וד ג ד ול מ ס ת ר י ה ת ור ה - כ י ב ר אש ונ ה ]בסיפור מסה ומריבה בספר שמות[ אמ ר ל ו )ש מ ות יז, ו( 'ה נ נ י ע ומ ד ל פ נ י ך ש ם ע ל ה צ ור ב ח ור ב ו ה כ ית ב צ ור', י אמ ר כ י ש מ י ה ג ד ול ע ל ה צ ור ב ח ור ב ש ה וא כ ב וד ה' ה א ש ה א וכ ל ת ב ר אש ה ה ר, וב ע ב ור כ ן לא ה כ ה א ל א פ ע ם אח ת ו י צ א ו מ י ם ר ב ים, א ב ל ב כ אן לא פ ר ש ל ו כ ן. ו ה ס כ ימ ו ש נ יה ם ]משה ואהרן [ל ה כ ות ב צ ור פ ע מ י ם ו ה נ ה ז ה ח ט א,ו ע ל כ ן אמ ר ' לא ה א מ נ ת ם ב י', ל ש ום א מ ונ ה ב ש מ י, וב א מ ונ ה י ע ש ה ה נ ס. ו נ א מ ר 'מ ר ית ם פ י', כ י מ ר ו א ת ר וח ק ד ש ו ה נ ק ר א ב כ ל מ ק ום 'פ י ה' ', ול כ ך אמ ר 'מ ע ל ת ם ב י', ו א ין מ ע יל ה א ל א ש יק ור. ו ה נ ה ה ח ט א מ ז כ ר מ פ ור ש ב כ ת וב, ו כ ן אמ ר ה מ ש ור ר )ת ה ל ים קיד, ז-ח( 'מ ל פ נ י א לה י ע ק ב ההופכי ה צ ור א ג ם מ י ם'. ו כ ן ת וכ ל ל ה ת ב ונ ן ז ה ב ת פ ל ת מ ש ה ש אמ ר )ד ב ר ים ג, כ ד( 'ה' א לה ים א ת ה ה ח ל ות ', כ י ה ת ח נ ן ל ש ם ה נ כ ב ד ש י מ ח ול ל ו. ו ע ל ד ע ת ר ב ות ינ ו )ס פ ר י( שמזכירין ל ו ה כ ע ס, י ת כ ן ש ה כ ה ב צ ור ו י צ א ו ט יפ ים ב מ ע וט כ ו נ ת ו ע ל ה כ ע ס, ו ת מ ה ו א ל ה ד ב ר, ו ה ס כ ימ ו ש נ יה ם ל ה כ ות פ ע ם ש נ י ה ע ל ה צ ור כ א ש ר ה ז כ ר ת י, ו ה וא ה ח ט א ע ל ש נ יה ם: ו ע ל ד ע ת י ט ע ם 'ו ד ב ר ת ם א ל ה ס ל ע' - כ מ ו ע ל ה ס ל ע, ו כ ן 'כ ה אמ ר ה' צ ב א ות א ל ה ע מ וד ים ו ע ל ה י ם ו ע ל ה מ כ ונ ות ב ב ל ה י וב א ו' )י ר מ י ה כ ז, י ט-כ ב( י צ ו ה ש י אמ ר ו ל ע ינ י ה ע ד ה ב ה י ות ם נ ק ה ל ים כ ל ם ש ה ש ם י וצ יא ל ה ם מ י ם מ ן ה ס ל ע, ו כ ן ע ש ה... רמב"ן רואה את החטא בהכאה הכפולה על הצור. לדעתו, משה נצטווה לדבר אל הסלע, אך הכוונה מראש הייתה גם להכות. את הדברים ביצע משה במדויק הוא דיבר אל הסלע )רמב"ן מבין את המונח 'דבר אל הסלע' כ'דבר על הסלע', כלומר לפני הסלע, כפי שעשה משה(, ואחר כך הכה פעם אחת במטה. אך בניגוד למה שקרה בחורב, שם התגלות השכינה גרמה לסלע להוציא מימיו, כאן לא הופיעה השכינה והמכה הראשונה לא עזרה, או הוציאה כמות קטנה של מים. החטא היה המכה הכפולה, שעליה לא נצטוו, ובכך היה 5

6 חטאם. דעת רבנו חננאל...ה ח ט א ה וא אמ ר ם )פסוק י( ה מ ן ה ס ל ע ה ז ה נ וצ יא ל כ ם מ י ם', ו ר א וי ש י אמ ר ו' י וצ יא ה 'ל כ ם מ י ם', כ ד ר ך ש אמ ר ו )שמות טז, ח'(ב ת ת ה 'ל כ ם ב ע ר ב ב ש ר ל א כ ל' וגו', ו כ ן ב כ ל ה נ ס ים י וד יע ום כ י ה' י ע ש ה ע מ ה ם ל ה פ ל יא. ו א ול י ח ש ב ו ה ע ם כ י מ ש ה ו אה ר ן ב ח כ מ ת ם ה וצ יא ו ל ה ם מ י ם מ ן ה ס ל ע ה ז ה, ו ז ה ו ' לא ק ד ש ת ם א ות י' )דברים לב, נא(. ומ ע ש ה ה ר אש ון ב צ ור אמ ר )שמות יז, ו( 'ה נ נ י ע ומ ד ל פ נ י ך ש ם ע ל ה צ ור ב ח ור ב', ו ש ב ע ים ה ז ק נ ים ר וא ים ע מ וד ה ע נ ן ע ומ ד ע ל ה צ ור ו ה נ ס מ ת פ ר ס ם כ י מ ע ש ה ה' ה ג ד ול ה וא, א ב ל ב כ אן לא ר א ו ד ב ר ו ט ע ו ב מ א מ ר מ ש ה ו אה ר ן. ו י ת כ ן ש י אמ ר ב ז ה 'מ ע ל ת ם ב י' )דברים לב, נא(, כ י ה נ ה נ ה מ ן ה ה ק ד ש נ ק ר א מ ע יל ה... לפי רבנו חננאל: א. החטא היה בכך שניתן היה להבין מדברי משה ואהרן שהם מייחסים את הנס לעצמם "המן הסלע הזה נוציא לכם מים." ב. חומרת החטא היא בכך שחלק מן העם טעו לחשוב שמשה ואהרן הם המוציאים מים, ולכן נאמר: " לא ק ד ש ת ם א ות י." בנוסף עומד רבנו חננאל על פרטים חשובים נוספים: ההבדל בין מה שנעשה כאן לבין מה שנעשה בספר שמות פרק יז בצור בחורב הוא מה שאומר ה': 'הנני עומד שם על הצור בחורב'. ומכיוון ששם הייתה התגלות בעמוד ענן שעמד על הצור שממנו יצאו המים, לא ניתן היה להטיל ספק, שה' הוא זה שהוציא את המים. אך כאן, לא היה עמוד ענן, ולכן התקבל הרושם בעם, שמשה ואהרן הם אלה המוציאים את המים. בעקבות הסבר רבנו חננאל מבאר רמב"ן את הביטוי 'מעלתם בי'. מעילה היא העברה של חפץ מקודש לשימוש של חול. חטאו של משה היה שהעביר נס שהיה אמור להיות קודש, דהיינו, נעשה על ידי ה', לחול לנעשה על ידי משה ואהרן. הסברו של רבנו חננאל מסביר היטב את חלקו של אהרן, שהרי נאמר' מים', כלומר, משה ואהרן ביחד אמרו משפט זה ובכך היה החטא. ויאמרו...המן הסלע הזה נוציא לכם לסיכום הפסוק הראשון של הפרק מעיד על כך שדור המדבר מת ואילו פרשת מי מריבה משלימה את התמונה ומעידה על כך שההנהגה שליוותה את ישראל במדבר, הנהגתם הניסית והמיוחדת של משה ואהרון, אף היא לא תכנס לארץ: כדאי להקדיש זמן לקריאת והבנת המהר"ל ותפיסתו המהותית על דור המדבר ומשה כמנהיגו. העמקה: 6

7 המהר"ל בספרו גבורות ה :' ר' לוי אמר ]על משה[ כי במדבר מניחן ובמדבר עתיד להחזירן, פירוש מפני כי משה שהיה איש אלקים ראוי שיהיה מנהיג ישראל במדבר, שכבר אמרנו כי הדברים האלקיים שייך להם המדבר ביותר... ואלו היה משה כמו שאר אדם שהיה טבעי היה שייך לו הנהגת הישוב, אבל משה איש אלקים שייך לו המדבר בפרט. דברי המהר"ל מאירים את הקשר בין משה ודור המדבר, ומעידים על השוני בין ההנהגה הנדרשת לעם ישראל במדבר לזו שתדרש בארץ ישראל. ד ו י ש ל ח מ ש ה מ ל אכ ים מ ק ד ש א ל מ ל ך א ד ום כ ה אמ ר אח י ך י ש ר א ל א ת ה י ד ע ת א ת כ ל ה ת ל אה א ש ר מ צ את נ ו: טו ו י ר ד ו א ב ת ינ ו מ צ ר י מ ה ו נ ש ב ב מ צ ר י ם י מ ים ר ב ים ו י ר ע ו ל נ ו מ צ ר י ם ו ל א ב ת ינ ו: טז ו נ צ ע ק א ל ה' ו י ש מ ע ק ל נ ו ו י ש ל ח מל א ך ו י צ א נ ו מ מ צ ר י ם ו ה נ ה א נ ח נ ו ב ק ד ש ע יר ק צ ה ג ב ול ך: יז נ ע ב ר ה נ א ב אר צ ך לא נ ע ב ר ב ש ד ה וב כ ר ם ו לא נ ש ת ה מ י ב א ר ד ר ך ה מ ל ך נ ל ך לא נ ט ה י מין וש מ אול ע ד א ש ר נ ע ב ר ג ב ול ך: יח ו י אמ ר א ל יו א ד ום לא ת ע ב ר ב י פ ן ב ח ר ב א צ א ל ק ר את ך: יט ו י אמ ר ו א ל יו ב נ י י ש ר א ל ב מ ס ל ה נ ע ל ה ו א ם מ ימ י ך נ ש ת ה א נ י ומ ק נ י ו נ ת ת י מ כ ר ם ר ק א ין ד ב ר ב ר ג ל י א ע ב ר ה: כ ו י אמ ר לא ת ע ב ר ו י צ א א ד ום ל ק ר את ו ב ע ם כ ב ד וב י ד ח ז ק ה: כא ו י מ א ן א ד ום נ ת ן א ת י ש ר א ל ע ב ר ב ג ב ל ו ו י ט י ש ר א ל מ ע ל יו: עם ישראל מגיע אל איזור מיושב, ועובר לראשונה בסביבות עמים אחרים. העם הראשון איתו הם נפגשים הם האדומים, צאצאי עשיו, אחיו של יעקב אבינו. הפניה אל האדומים, היא כפניה אל אחים) מלאכי )א': ב(...ו א מ ר ת ם...ה ל וא אח ע ש ו ל י ע ק ב (... בבקשה לעבור דרך ארצם בדרך לארץ ישראל. הבקשה נתקלת בסירוב, והם מנסים בפעם שניה לבקש בדרך אחרת. העמקה - השוואה בין שתי הבקשות מאדום : בקשה ראשונה )פסוקים יד-יז( בקשה שניה )פסוקים יט-כ( יד... כ ה אמ ר אח י ך י ש ר א ל א ת ה י ד ע ת א ת כ ל ה ת ל אה א ש ר מ צ את נ ו: יט ו י אמ ר ו א ל יו ב נ י י ש ר א ל טו ו י ר ד ו א ב ת ינ ו מ צ ר י מ ה ו נ ש ב ב מ צ ר י ם י מ ים ר ב ים ו י ר ע ו ל נ ו מ צ ר י ם ו ל א ב ת ינ ו: טז ו נ צ ע ק א ל ה' ו י ש מ ע ק ל נ ו ו י ש ל ח מ ל א ך ו י צ א נ ו מ מ צ ר י ם ו ה נ ה א נ ח נ ו ב ק ד ש ע יר ק צ ה ג ב ול ך: 7

8 יז נ ע ב ר ה נ א ב אר צ ך ב מ ס ל ה נ ע ל ה לא נ ע ב ר ב ש ד ה וב כ ר ם ו לא נ ש ת ה מ י ב א ר ו א ם מ ימ י ך נ ש ת ה א נ י ומ ק נ י ו נ ת ת י מ כ ר ם ד ר ך ה מ ל ך נ ל ך לא נ ט ה י מ ין וש מ אול ע ד א ש ר נ ע ב ר ג ב ול ך: ר ק א ין ד ב ר ב ר ג ל י א ע ב ר ה: על משמעות ההבדלים. 1 מפשוטו של מקרא נראה שהניסוח המפורט בתחילת הבקשה הראשונה "אחיך" ותיאור קורותיהם של ישראל, מטרתו הייתה לעורר את רגשי האחווה והרחמים של האדומים כלפי בני ישראל, בגלל קרבתם המשפחתית: האדומים היו מבני עשיו, ובני ישראל הם בניו יעקב אבינו, אחיו של עשיו.. 2 רמב"ן כ, יט: במסלה נעלה - הנה מתחלה] בבקשה הראשונה [היו אומרין לבא בערים, רק ישתמרו ]יזהרו[ שלא יכנסו בשדה ובכרם, כדרך מחנות עם רב, ששוללים את הגרנות ונכנסים בכרמים. אבל ילכו בדרך המלך, שהיא דרך הרבים לא דרך היחיד. והיו אומרים שלא ישתו כלל המים אשר להם בבארות לצרכם. אחרי כן] בבקשה השנייה [שלחו להם, שלא יקרבו לערים כלל אבל ילכו במסלה העולה לארץ כנען, שהיא סלולה וכבושה לכל, ואם ישתו מימי הנהרות בדרכים הם והבהמות בעברם בנהר יתנו דמיהם שנהנו מהם, על כן אמר רק אין דבר - שאין בזה הפסד שום דבר לפי רמב"ן בבקשה הראשונה הם הבטיחו להתנהג באופן שונה מדרך בה נוהגים מחנות גדולים, ולא להשתמש או לפגוע ברכוש הפרטי של האדומים, אלא ללכת בדרך המלך, שהיא דרך ציבורית לאחר שראו שהאדומים מגיבים בתוקפנות הם הבטיחו בבקשה השניה להתרחק מהערים וללכת בדרך צדדית, ובמידה שישתמשו במי הנהרות, הם ישלמו עליהם. הסירוב האדומי ותוצאותיו : 2

9 למרות בקשותיהם של ישראל מגיבים האדומים בתקיפות רבה לשתי הבקשות: תגובת אדום לבקשה הראשונה תגובת אדום לבקשה השנייה יח ו י אמ ר א ל יו א ד ום לא ת ע ב ר ב י פ ן ב ח ר ב א צ א ל ק ר את ך: כ ו י אמ ר לא ת ע ב ר ו י צ א א ד ום ל ק ר את ו ב ע ם כ ב ד וב י ד ח ז ק ה: כא ו י מ א ן א ד ום נ ת ן א ת י ש ר א ל ע ב ר ב ג ב ל ו כא ו י מ א ן א ד ום נ ת ן א ת י ש ר א ל ע ב ר ב ג ב ל ו ו י ט י ש ר א ל מ ע ל יו: אדום מממש את איומו שבבקשה הראשונה ויוצא למלחמה כנגד מחנה ישראל, ובני ישראל לא נלחמים בו מדוע הם לא משיבים מלחמה?את הסיבה נמצא בדברים פרק ב' בתיאור הציווי : דברים פרק ב ד ו א ת ה ע ם צ ו ל אמ ר א ת ם ע ב ר ים ב ג ב ול א ח יכ ם ב נ י ע ש ו ה י ש ב ים ב ש ע יר ו י יר א ו מ כ ם ו נ ש מ ר ת ם מ א ד: ה אל ת ת ג ר ו ב ם כי לא א ת ן ל כ ם מ אר צ ם ע ד מ ד ר ך כ ף ר ג ל כ י י ר ש ה ל ע ש ו נ ת ת י א ת ה ר ש ע יר: כאן מופיעה האחווה בציווי ה' - אחיכם בני עשיו, בשל האחווה הזו אין לישראל זכות להלחם עם שעיר / אדום, אלא רק לבקש את רשותם. מות אהרון : כב ו י ס ע ו מ ק ד ש ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה ה ר ה ה ר: כג ו י אמ ר ה' א ל מ ש ה ו א ל אה ר ן ב ה ר ה ה ר ע ל ג ב ול א ר ץ א ד ום ל אמ ר: כד י אס ף אה ר ן א ל ע מ יו כ י לא י ב א א ל ה אר ץ א ש ר נ ת ת י ל ב נ י י ש ר א ל ע ל א שר מ ר ית ם א ת פ י ל מ י מ ר יב ה: כה ק ח א ת אה ר ן ו א ת א ל ע ז ר ב נ ו ו ה ע ל א ת ם ה ר ה ה ר: כו ו ה פ ש ט א ת אה ר ן א ת ב ג ד יו ו ה ל ב ש ת ם א ת א ל ע ז ר ב נ ו ו אה ר ן י אס ף ומ ת ש ם: כז ו י ע ש מ ש ה כ א ש ר צ ו ה ה' ו י ע ל ו א ל ה ר ה ה ר ל ע ינ י כ ל ה ע ד ה: כח ו י פ ש ט מ ש ה א ת אה ר ן א ת ב ג ד יו ו י ל ב ש א ת ם א ת א ל ע ז ר ב נ ו ו י מ ת אה ר ן ש ם ב ר אש ה ה ר ו י ר ד מ ש ה ו א ל ע ז ר מ ן ה ה ר: כט ו י ר א ו כ ל ה ע ד ה כ י ג ו ע א הר ן ו י ב כ ו א ת אה ר ן ש לש ים י ום כ ל ב ית י ש ר א ל : את התאריך למותו של אהרון ראינו כבר בפסוקים מפרשת מסעי ( במדבר לג :( לח ו י ע ל אה ר ן ה כ ה ן א ל ה ר ה ה ר ע ל פ י ה 'ו י מ ת ש ם ב ש נ ת ה אר ב ע ים ל צ את ב נ י י ש ר א ל מ א ר ץ מ צ ר י ם ב ח ד ש ה ח מ יש י ב א ח ד ל ח ד ש: לט )ו אה ר ן ב ן ש לש ו ע ש ר ים ומ את ש נ ה ב מ ת ו ב ה ר ה ה ר. 9

10 בכך מתממש העונש שנגזר על אהרן בעקבות מי מריבה: " לא ת ב יא ו א ת ה ק ה ל ה ז ה א ל ה אר ץ א ש ר נ ת ת י ל ה ם" )פסוק יב.( תגובת העם למותו של אהרון: רש"י] כט:[ כל בית ישראל - האנשים והנשים, לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו: משנה מסכת אבות פרק א, משנה י"ב: הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הערה למורה :רש"י מביא את הדברים בהשוואה לתיאור מותו של משה בסוף ספר דברים שם לא נאמרת המילה 'כל :'דברים פרק לד )ח( ו י ב כ ו ב נ י י ש ר א ל א ת מ ש ה ב ע ר ב ת מ ו אב ש לש ים י ום. היבטים נוספים בתיאור מותו של אהרן- להעמקה: הכהונה הגדולה עוברת בירושה לאלעזר בן אהרון סמוך למיתתו של אהרון, והידיעה של אהרון טרם מותו, כי אלעזר יהיה הכהן אחריו מהווה תנחומים עבורו )כפי שמפרש המדרש שמביא רש"י(, תאור מותו של אהרון נלמד לפרטיו בעזרת פירוש רש"י : רש"י : )כה (קח את אהרן - בדברי נחומים. אמור לו אשריך שתראה כתרך נתון לבנך, מה שאין אני ]משה[ זכאי לכך ]בניו של משה רבנו לא ירשו את מקומו אלא יהושע בן נון[ )כו (את בגדיו - את בגדי כהונה גדולה הלבישהו והפשיטם מעליו לתתם על בנו בפניו. אמר לו הכנס למערה, ונכנס. ראה מטה מוצעת ונר דלוק. אמר לו עלה למטה, ועלה. פשוט ידיך, ופשט. קמוץ פיך, וקמץ. עצום עיניך, ועצם. מיד חמד משה לאותה מיתה, וזהו שנאמר לו )דברים לב, נ( כאשר מת אהרן אחיך, מיתה שנתאוית לה: )כז (ויעש משה - אף על פי שהדבר קשה לו לא עכב: )כט (ויראו כל העדה וגו' - כשראו משה ואלעזר יורדים ואהרן לא ירד, אמרו היכן הוא אהרן. אמר להם מת. אמרו לו אפשר מי שעמד כנגד המלאך ועצר את המגפה ישלוט בו מלאך המות. מיד בקש משה רחמים והראוהו מלאכי השרת להם מוטל במטה, ראו והאמינו: מותו של אהרון הוא חלק משלבי סיום הנהגתם של מרים אהרן ומשה ומדגים גם את ההבדלים ביניהם, ההמשכיות, יחסם של ישראל. כאן יכול מורה לבחור להביא את המדרש שהובא בתחילת היחידה על שלושה פרנסים לסיכום. 11

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

פרקים ט- י המסע בעקבות הענן והחצוצרות 1 המסע המתואר שיצא מהר סיני, היה צריך להסתיים בכניסה של בני ישראל לא"י וזוהי האווירה המופיעה בפרקנו. חשוב להדגיש

פרקים ט- י המסע בעקבות הענן והחצוצרות 1 המסע המתואר שיצא מהר סיני, היה צריך להסתיים בכניסה של בני ישראל לאי וזוהי האווירה המופיעה בפרקנו. חשוב להדגיש פרקים ט- י המסע בעקבות הענן והחצוצרות 1 המסע המתואר שיצא מהר סיני, היה צריך להסתיים בכניסה של בני ישראל לא"י וזוהי האווירה המופיעה בפרקנו. חשוב להדגיש את האוירה הזו, על מנת להמחיש את גודל השבר בעקבות חטא

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

בס"ד עשר המכות- פרקים ז' - י"א תשע המכות הראשונות- פרקים ז'- י' )מכת בכורות תילמד בהמשך יחידה נפרדת( סיפור מכות מצרים הינו ארוך ומפורט ביותר. אין ברצו

בסד עשר המכות- פרקים ז' - יא תשע המכות הראשונות- פרקים ז'- י' )מכת בכורות תילמד בהמשך יחידה נפרדת( סיפור מכות מצרים הינו ארוך ומפורט ביותר. אין ברצו בס"ד עשר המכות פרקים ז' י"א תשע המכות הראשונות פרקים ז' י' )מכת בכורות תילמד בהמשך יחידה נפרדת( סיפור מכות מצרים הינו ארוך ומפורט ביותר. אין ברצוננו ללמוד אותו על כל פרטיו אלא להבין את מגמתו. הערה דידקטית:

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל

בסד יחידה 1: אין לי ארץ אחרת למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל התשובות כאן:.0.2.3.4.5.6.7.8.9.01 ב. ארץ ישראל- לעם

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

בס"ד ויגש תשע"ז הרב מרדכי אלון - נערך ע"י תלמידים חסד אנושי כהקדמה לערבות - לסעודה ראשונה 5 1 להפסיק באמצע משפט פרשתנו נפתחת בנאום הגדול של יהודה, אשר

בסד ויגש תשעז הרב מרדכי אלון - נערך עי תלמידים חסד אנושי כהקדמה לערבות - לסעודה ראשונה 5 1 להפסיק באמצע משפט פרשתנו נפתחת בנאום הגדול של יהודה, אשר בס"ד ויגש תשע"ז הרב מרדכי אלון - נערך ע"י תלמידים חסד אנושי כהקדמה לערבות - לסעודה ראשונה 5 1 להפסיק באמצע משפט פרשתנו נפתחת בנאום הגדול של יהודה, אשר בסופו לא יוכל יוסף להתאפק, יאמר למשרתיו - 1 הו צ יא

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת

בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת ניסוי מכון שלום הרטמן, תכנית בארי עמוד 1 מסכת אבות

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב  C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

איך לבנות חיים מגיד

איך לבנות חיים מגיד איך לבנות חיים מגיד ספרי מגיד How to Build a Life Studying Mesillat Yesharim with Hadar Goldin עריכה: דרור יהב עורך אחראי: ראובן ציגלר עורכת משנה: שירה פינסון עימוד: חיה זיידבנד עיצוב פנימי: אליהו משגב

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

פרשת "כי תשא" ט"ו אדר א' תשע"ד,) 15/02/2014 ( מוקדש לע.נ. בתנו היקרה אודליה פינקלר ע"ה בת זהבה ושמעון תורג'מן יבדלא"ו נלב"ע ביום שלישי כ"ו סיון תשע''ג

פרשת כי תשא טו אדר א' תשעד,) 15/02/2014 ( מוקדש לע.נ. בתנו היקרה אודליה פינקלר עה בת זהבה ושמעון תורג'מן יבדלאו נלבע ביום שלישי כו סיון תשע''ג פרשת "כי תשא" ט"ו אדר א' תשע"ד,) 15/02/2014 ( מוקדש לע.נ. בתנו היקרה אודליה פינקלר ע"ה בת זהבה ושמעון תורג'מן יבדלא"ו נלב"ע ביום שלישי כ"ו סיון תשע''ג ת.נ.צ.ב.ה 17:06 17:04 16:54 17:04 16:49 18:03 18:04

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד