הבנת הנקרא Reading Comprehension

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הבנת הנקרא Reading Comprehension"

תמליל

1 הבנת הנקרא Reading Comprehension

2 בקבצים 1-4, יש להדפיס את עמודים 2-4 בלבד. בקבצים 5-10 יש להדפיס את עמודים 2-5 בלבד..1 קיץ D7%9F-C-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94- %D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf.2 חורף קיץ 2016 מועד ב' m.pdf קיץ חורף קיץ 2015 מועד ב' קיץ חורף קיץ 2014 מועד ב' קיץ

3 דקדוק ותחביר Grammar and Syntax

4 הווה פשוט - Simple Present אנו משתמשים ב- present Simple )הווה פשוט( בשני מצבים: 1. על מנת לתאר פעולה אשר מתרחשת באופן קבוע - הרגלים I drink coffee every day Or drinks coffee every day. 2. על מנת לקבוע עובדה או לתאר מצב. Babies cry a lot. My teacher likes me. לא לשכוח!!! כאשר הנושא הוא he, she, it מוסיפים S לפועל! ביטויי זמן אשר מאפיינים :Present Simple always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, never, once/twice a week/month/year every day/week/month/ year Subject + Verb (s) חיוב: She works at the shop. שלילה: Subject + don't/doesn't + Verb I don't eat chocolate every day. שאלת כן\לא: Do/Does + subject + Verb1 Do they watch movies every week? שאלת Wh + do/does + Subject + Verb1?:WH How does this machine work? Who/what + Verb1 + s? שאלת נושא: Who eats chocolate every day?

5 כאשר הנושא של המשפט הוא חוקי איות he, she, it מוסיפים לפועל Sאלא אם כן 1. הפועל מסתיים באות שורקת,SS CH, SH, X, או באות O, ואז נוסיף es. דוגמאות: do does mix mixes kiss- kisses 2. הפועל מסתיים באות Y ולפניה עיצור )אות רגילה(, ואז ה- Y תישמט ונוסיף.ies דוגמאות: cry cries study studies אך כאשר הפועל מסתיים באות Y ולפניה אות ניקוד:,U,A,E,I,O נוסיף רק S. דוגמאות: say says play plays

6 הווה פשוט Simple Present כללי איות שבצו את הפעלים הבאים בטבלה לפי הכללים שלמדנו. s es ies reads do cries do, fix, dress, study, play, read, eat, ride, write, look, cry, sing, fly, cook, drink, teach, carry, run

7 השלימו את המשפטים הבאים עם הצורה הנכונה של הפועל בזמן הווה פשוט. 1. Christopher (drive) a bus. 2. We (have) some money. 3. (you watch) movies? 4. They (not work) for us. 5. I (love) to dance. 6. She (have) many friends. 7. Alexis and her husband always (come) for the summer. 8. (he draw) well? 9. James (not remember) me. 10. Laura (be) a beautiful girl. 11. I (not eat) cheese. 12. Cats (like) to sleep. 13. You (be) a smart boy. 14..She (wash) the dishes every evening. 15. (you be) ready? 16. I (be) ready.

8 הווה ממושך - Progressive Present אנו משתמשים ב- Progressive Present )הווה ממושך( על מנת לתאר פעולה אשר מתרחשת עכשיו, בזה הרגע. I am baking a cake now. My father is baking a cake now. My mother and my brother are baking a cake now. ביטויי זמן אשר מאפיינים :Present Progressive now, right now, at the moment, today, tonight, this Subject + Be + verb + ing חיוב: Dan is taking a shower at the moment. שלילה: Subject + Be + not + Verb + ing I am not studying this subject today. Be + subject + Verb + ing? שאלת כן\לא: Are they going to London next month? שאלת :WH Wh + Be + Subject + Verb + ing? How is Miri getting home tonight? Who/What + is + Verb ing שאלת נושא: Who is listening to the teacher now?

9 חוקי איות taking 1. כאשר הפועל מסתיים באות, e משמיטים אותה ומוסיפים.ing דוגמא: take א. כאשר הפועל בן הברה אחת בלבד ומסתיים בעיצור )אות רגילה(-אות ניקוד- עיצור, מכפילים את האות האחרונה ומוסיפים.ing.2 דוגמא: cut cutting את האותיות,z,w,x,y לא מכפילים. דוגמאות: fix fixing buy buying ב. כשהפועל בן שתי הברות או יותר, בודקים את מקום הטעם במילה )כלומר איזו הברה מדגישים כשמבטאים את המילה(. אם הטעם אינו בהברה האחרונה, לא מכפילים את האות האחרונה. דוגמאות: listen listening remember - remembering beginning forget forgetting אם הטעם הוא בהברה האחרונה, מכפילים את האות האחרונה. דוגמאות: begin lying tie tying die dying 3. כשהפועל מסתיים באותיות,ie מוחקים אותן ומוסיפים.ying דוגמאות: lie

10 Present Progressive הווה ממושך כללי איות 1. play - playing 2. sit - 3. visit - 4. write - 5. study - 6. come - 7. listen - 8. watch - 9. run bake begin happen stand swim lie buy do dance prefer cry cut take smile plan 25. fix

11 26. tie 27. die - השלימו את המשפטים הבאים עם הצורה הנכונה של הפועל בזמן הווה ממושך. 1. I'm busy now because I the house. (clean) 2. they lunch? (prepare) 3. The girls an to their friend. (write) 4. Her friends in the park. (not play) 5. They his birthday. (celebrate) 6. Do you have time to talk? Sorry, but I. (study) 7. Peter his best friend. (phone) 8. He a green baseball cap. (not wear) 9. They for the key. (look) 10. Hurry! The bus. (come) 11. He his teeth. (clean) 12. Why you? (laugh) 13. Please listen to me. I to you. (talk) 14. Frank and Mary at the party. (not dance) 15. She her presents. (open)

12 תרגול מעורב הווה פשוט וממושך השלימו את המשפטים הבאים בהווה פשוט או הווה ממושך. 1. Quiet please! I (write) a test. 2. Look! he (leave) the house? 3. She usually (walk) to school. 4. But today she (go) by bike. 5. Every Sunday we (go) to see my grandparents. 6. He often (go) to the cinema. 7. We (not / play) soccer on Mondays. 8. The child seldom (cry). 9. I (not / do) anything at the moment. 10. (watch / he) the news regularly?

13 פעלי מצב Verbs Stative פעלי מצב הם פעלים המביעים תחושות, רגשות, מחשבות וכו'. ניתן לבצע פעולות אלה בלי להזיז את הגוף הם פעולות שמתבצעות בראש או בלב. פעלים אלו אינם מקבלים הטיה Present Progressive גם כאשר הפעולה מתרחשת עכשיו וביטוי הזמן הוא של עכשיו, אלא מקבלים הטיה של Present Simple בלבד. Senses See Hear Smell Taste Sound Thoughts Believe Guess Know Remember Understand Doubt Hope Mean Remind Wonder Forget Imagine Prefer Think Emotions Feel Love Like Need Miss Dislike Hate Want Possession Have Belong Owe Own State Appear Seem Looklike Measures Cost Weigh Equal Measure שימו לב! ישנם מספר פעלים בעלי משמעות כפולה. כאשר משתמשים בפעלים אלה במשמעותם כפעלים רגילים, ניתן להשתמש בהם גם בהווה פשוט וגם בהווה ממושך. כאשר משתמשים בפעלים אלה במשמעותם כפעלי מצב, ניתן להשתמש בהם רק בהווה פשוט. See Smell Taste Think Feel have Weigh משמעות כפועל רגיל להיפגש עם, להתראות עם, לצאת עם להריח לטעום לחשוב על למשש לאכול, לקיים, לערוך לשקול משמעות כפועל מצב לראות לתאר את הריח של משהו לתאר את הטעם של משהו לחשוב ש- להרגיש יש לתאר את המשקל של משהו

14 תרגול מעורב הווה פשוט וממושך כולל stative verbs 1. Bar (read) a book at the moment. 2. I (not see) anything right now because my eyes are closed. 3. How much you (weigh)? 2. We (have) dinner together tonight. 3. Bar and her friends (like) pizza. 4. I (think) that's not true. 5. I (see) Ben. We have a lot of fun together. 6. Your cooking (taste) great. 7. We (have) three kids. 8. We (taste) the cakes now. 9. I (think) about it at the moment. 10. There's no need to shout. I (hear) you just fine. 11. The green grocer (ירקן) (weigh) the tomatoes right now. 12. The price of this dress was 250 NIS, but now it (cost) only 120 NIS. 13. Why you (look) at me like this? Because you (look) pretty today.

15 עבר פשוט - Simple Past אנו משתמשים ב- Simple Past כלשהי בעבר. )עבר פשוט( כדי לתאר פעולה שקרתה בנקודת זמן My friends talked to me a few minutes ago. I went to the beach yesterday. לא לשכוח!!! הפועל Be משתנה בהתאם לנושא:.was מקבלים I, He, She, It.were מקבלים We, You, They ביטויי זמן אשר מאפיינים :Past Simple In 2008, yesterday, a week/month/year ago, last week/month, when, suddenly, during Subject + Verb2 חיוב: They walked to the party last night Subject + didn't + Verb1 שלילה: I didn't eat chocolate yesterday. Did + subject + Verb1? שאלת כן\לא: Did you visit your grandparents last week? Wh + did + Subject + Why did you make noise last night? Verb1? שאלת :WH Who + Verb2? Who asked for cookies two minutes ago? שאלת נושא: חוקי איות

16 love loved like - liked בדרך כלל נוסיף ed לפועל. אבל ישנם היוצאים מן הכלל: 1. אם הפועל מסתיים באות e, נוסיף רק d. דוגמאות: 2. אם הפועל מסתיים באות Y ולפניה עיצור )אות רגילה( ה- Y תישמט ונוסיף.ied דוגמאות: cry cried study studied אם הפועל מסתיים באות Y ולפניה אות ניקוד:,A,,E,I,O U נוסיף רק.ed דוגמאות: stay stayed play played. 3. א. כאשר הפועל בן הברה אחת בלבד ומסתיים בעיצור-אות ניקוד-עיצור, מכפילים את האות האחרונה ומוסיפים.ed דוגמאות: stop stopped wet - wetted fixed slow - slowed ב. את האותיות,w, x, y, z דוגמאות: fix לא מכפילים. ג. כשהפועל בן שתי הברות או יותר, בודקים את מקום הטעם במילה )כלומר איזו הברה מדגישים כשמבטאים את המילה(. אם הטעם אינו בהברה האחרונה, לא מכפילים את האות האחרונה. דוגמאות: listen listened remember - remembered prefer preferred אם הטעם הוא בהברה האחרונה, מכפילים את האות האחרונה. דוגמא:

17 עבר פשוט Simple Past פעלים לא רגילים 1. be - 2. begin 3. buy - 4. come - 5. cut 6. do 7. forget - 8. get - 9. go have make put 13. run 14. say see 16. sing 17. sit speak stand swim teach 22. think 23. write sing run -

18 השלימו את המשפטים הבאים ואת הקטע שאחריהם בעבר פשוט. 1. Yesterday morning, Bar (run) 3 kilometers. 2. Last weekend I (drink) soda water. 3. you (eat) a hamburger two weeks ago? 4. Oh, I (forget) to tell you. I (meet) Omer last Sunday. I almost (not / recognize) him with his new haircut. 5. I (not / have) the chance to thank you for the wonderful birthday present you (give) me for my birthday. Last year I (go) to England on holiday with two friends of mine. It (be) fantastic. We (visit) lots of interesting places. We also (watch) a great movie. In the mornings, we (walk) in the streets of London. In the evenings, we (not / go) to pubs. The weather (be) great. It (not / rain) a lot. But we (see) some beautiful rainbows. Where you (spend) your last holiday?

19 Past Progressive עבר ממושך אנו משתמשים ב- Progressive Past )עבר ממושך( לתאר שלושה מצבים: 1. פעולה ארוכה אשר היתה בעיצומה בעבר בזמן ספציפי אך התחילה לפני והמשיכה אחרי. I was baking a cake last night at 8 o'clock. לדוגמא: 2. על מנת לתאר שתי פעולות ארוכות שהתרחשו בעבר בו זמנית. לדוגמא: homework. My brother was playing soccer while I was doing my 3. כדי לתאר פעולה ארוכה שהתרחשה בעבר שנקטעה )אך לאו דווקא הופסקה( על ידי פעולה קצרה לדוגמא: rang. My parents were watching television when the phone ביטויי זמן אשר מאפיינים :Past Progressive While, as, all day/morning. At 7 o'clock, between 4:00 and 10:00 Subject + was/were + verb + ing Rachel was washing the windows yesterday at 19:00 חיוב: לדוגמא: subject + was/were + not + Verb + ing I was not studying this subject at 8 o'clock last night. שלילה: לדוגמא: Was/Were+ subject + Verb + ing? Were they eating cakes while we were cleaning? שאלת כן\לא: לדוגמא: WH: Wh + was/were + Subject + Verb + ing? Why was she playing games all evening last night? Who + was + verb + ing? שאלת :WH לדוגמא: שאלת נושא: Who was listening to the teacher last lesson? לדוגמא:

20 השלימו את המשפטים הבאים בעבר פשוט או עבר ממושך. 1. George (fall) off the ladder while he (paint) the ceiling. 2. While my mother (watch) a movie, my father (cook) dinner. 3. Last night I (read) in bed when I suddenly (hear) a scream. 4. Bar (rest) while her brother (do) his homework. 5. you (watch) TV when I (call) you? 6. Ann (wait) for me when I (arrive). 7. When I (met) Saar yesterday, he (wear) cook sunglasses. 8. I (not drive) very fast when the accident (happen). 9. While Amit (read) a book, shesuddenly (fall) asleep. 10. I (wash) the dishes when a plate (slip) out of my hand.

21 11. Tom (take) some photos when I (play) in the garden. 12. We (not go) out because it (rain). 13. What (you do) last week? 14. When I (see) Carol at the party, she (wear) a new dress. 15. While Ori (eat) lunch, Coral (write) a long to her friend.

22 עתיד פשוט - Simple Future אנו משתמשים ב- Future Simple )עתיד פשוט( כדי לתאר פעולה המתוכננת לעתיד. We will visit Haifa tomorrow :Future Simple tomorrow, next week/month, in 2700, soon ביטויי זמן אשר מאפיינים Subject +Will + Verb חיוב: Ruthy will go on vacation next week Subject + won't + Verb שלילה: I won't eat chocolate tomorrow. Will + subject + Verb? שאלת כן\לא: Will they watch a movie soon? Wh + will + Subject + Verb? שאלת :WH How will she fly to Paris next month? Who + will + Verb + s? שאלת נושא: Who will take me to school tomorrow?

23 השלימו את המשפטים הבאים עם הצורה הנכונה של הפועל בזמן עתיד פשוט. 1. My mother (visit) her friend in Eilat next week. 2. Yoav (not / go) to sleep late tomorrow night. 3. Hila (be) happy soon? 4. I (watch) TV tomorrow. 5. We (not / play) soccer next weekend. 6. Guy and Tomer (like) the new baby when it is born? 7. Daria (remember) this great day for the rest of her life. She never (forget) it. 8. When you (have) time to help me? 9. I hope Ohad (enjoy) himself at the party next Friday night. 10. If you keep wasting time, you (not / have) time to finish studying for your test tomorrow morning. 11. Who (wash) the dishes after dinner tonight? 12. I think it (rain) in the weekend. 13. Sahar (come) to see us tonight?

24 עתיד קרוב - to Future going אנו משתמשים בנוסחה המיוחדת הזו כאשר אנו רוצים לבטא כוונות ותוכניות לעתיד הקרוב. זאת אומרת, כאשר אנו עומדים לעשות משהו. I am going to eat in a few minutes. לא לשכוח!! הפועל BE משתנה בהתאם לנושא: I am He, She, It is We, You, They are :Future ביטויי זמן אשר מאפיינים going to tonight, tomorrow, in a few minutes, in an hour/a week, soon Subject + Be + Going to + Verb חיוב: I am going to call tonight. Dan Subject + be + not + going to + Verb I am not going to study for this exam Be+ subject +going to + Verb? שלילה: tomorrow. שאלת כן\לא: Are they going to have dinner in a few minutes? Wh + Be + Subject + going to + Verb? :WH Why is she going to play with her dolls in an שאלת hour? Who + is+ going to + verb? Who is going to win the game שאלת נושא: tonight?

25 השלימו את המשפטים הבאים עם הצורה הנכונה של הפועל בזמן עתיד קרוב. 1. I (paint) my room on Sunday. 2. you (watch) the ceremony tomorrow? 3. Gary (not visit) his cousin today because he is tired. 4. The guests (bring) their own food. 5. There are no clouds in the sky. It (not rain) today. 6. My mother (cook) dinner for us later. 7. I'd better sleep. I (get up) early in the morning. 8. I (join) you tomorrow? 9. Your friends (not do) your homework for you. 10. My sister (be) home any minute. 11. Yuval (not study) for the history test because she knows the material. 12. Lee (watch) the movie with us tonight? 13. Many people (come) to my party on the weekend.

26 Present Perfect Simple הווה מושלם פשוט - אנו משתמשים ב- Present Perfect Simple )הווה מושלם פשוט( בשלושה מצבים: 1. על מנת לתאר פעולה אשר קרתה בעבר בזמן לא ידוע או לא מוגדר. I have already done my homework. לדוגמא: 2. על מנת לתאר פעולה אשר חזרה על עצמה מספר פעמים בעבר. I have seen this movie three times. על מנת לתאר פעולה שהחלה בעבר ועדיין נמשכת או רלוונטית בהווה. I have known you for two years..3 לדוגמא: לדוגמא: ביטויי זמן אשר מאפיינים :Present Perfect Simple For, since, lately, recently, ever, never, already, yet Subject + have/has + Verb3 חיוב: She has given up smoking. Subject + haven't/hasn't + Verb3 שלילה: I haven't done my homework yet. Have/Has + subject + Verb3 שאלת כן\לא: Have you seen Iddo lately? Wh + have/has + subject + Verb3? שאלת :WH Where have you been? Who/what + has + Verb3? שאלת נושא: Who has eaten all the chocolate?

27 השלימו את המשפטים הבאים בהווה מושלם פשוט. 1. I (not / work) today. 2. We (buy) a new lamp. 3. We (not / plan) our holiday yet. 4. Where you (be)? 5. He (write) five letters so far. 6. She (not / see) him for a long time. 7. you (be) at school? 8. School (not / start) yet. 9. he (speak) to his boss? No, he (have / not) the time yet. 10. Bar (live) in Eilat since השלימו את הקטע בעבר פשוט או הווה מושלם פשוט. A: you already (play) the new computer game? B: No, not yet. I only (buy) it yesterday, and I (not / have) the time yet. A: you (go) to the cinema last night? B: Yes. I (be) there with Sue and Louis. you (be) to the cinema recently? A: I last (go) to the cinema two weeks ago. B: So you (not / see) the new action film yet. A: No, unfortunately not.

28 Past Perfect Simple עבר מושלם פשוט אנו משתמשים ב- Past Perfect Simple )עבר מושלם פשוט( על מנת לתאר פעולה שקרתה בעבר לפני פעולה אחרת, שגם היא קרתה בעבר. Before I moved to Ramat Gan, I had lived in Holon. לדוגמא: הפעולה המוקדמת מבין שתי הפעולות תתואר בעבר מושלם, והפעולה המאוחרת יותר בעבר פשוט. ביטויי זמן אשר מאפיינים :Present Perfect Progressive before, after, until, till, by the time, for, already Subject + had + Verb3 חיוב: She had slept until her mother woke her up. שלילה: Subject + hadn't + Verb3 After I had brushed my teeth, I went to bed. Had + subject + Verb3? שאלת כן\לא: Had you arrived at school by time I called you? Wh + had + subject + Verb3? שאלת :WH Where had you been before you came her? Who/what + had + Verb3? שאלת נושא: Who had seen her before she left?

29 השלימו את המשפטים הבאים בעבר פשוט או עבר מושלם. 1. After Fred (spend) his holiday in Italy, he (want) to learn Italian. 2. Jill (phone) Dad at work before she (leave) for her trip. 3. Susan (not turn on) the radio after she (wash) the dishes. 4. When she (arrive) the match already (start). 5. After the man (come) home, he (feed) the cat? 6. Before he (sing) a song, he (play) the guitar. 7. She (watch) a video after the children (go) to bed. 8. After Eric (make) breakfast, he (phone) his friend. 9. I (be) very tired because I (study) too much. 10. They (not ride) their bikes before they (meet) their friends.

30 תרגול מסכם זמנים השלימו את המשפטים הבאים עם הצורה הנכונה של הפועל. השתמשו בהווה פשוט, הווה ממושך, עבר פשוט, עבר ממושך, עתיד פשוט, עתיד קרוב, הווה מושלם פשוט ועבר מושלם פשוט. 1. While Ben (sleep), the phone (ring). 2. I (not do) my homework at the moment. 3. Lital (get up) at 6:30 every morning. 4. We (go) to Paris next month. 5. Tomer already (finish) reading his book. 6. By the time we (arrive) at the party, everybody already (leave). 7. I (walk) on the street when suddenly a dog (bite) me. 8. My mother (watch) TV while my father (cook) dinner. 9. you (like) pizza? 10. I (not feel) well. I (think) I (lie down). 11. Jasmine (take) a long shower while Maya (listen) to music. 12. Excuse me, what you (do)? Smoking (be) not allowed here. 13. Ilay (live) in Carmiel for 10 years. 14. After I (brush) my teeth, I (go) to bed.

31 משפטי זיקה Clauses Relative שימוש מתאר אדם שהוא נושא משפט הזיקה. אחרי who יופיע פועל. מתאר אדם אשר אינו נושא משפט הזיקה. אחרי whom יופיע נושא המשפט, כלומר כינוי גוף או שם עצם. מתאר שם עצם שאינו אדם )חיות, חפצים ומושגים מופשטים( מתאר קשר של שייכות בין שם העצם שלפני כינוי הזיקה לשם העצם שאחריו. מתאר מקום מתאר זמן כינויי הזיקה והשימוש בהם כינוי פירוש בעברית הזיקה who ש- whom שאותו/ה, שאליו/ה, שעליו/ה וכולי which ש- whose ש... שלו/ה, ש... שלהם/ן where שבו/ה, שבהם/ן when שבו/ה, שבהם/ן Who, which, whose, whom, where, when השלימו את המשפטים עם אחד מה- pronouns relative הבאים: 1. The man lives next door is my neighbor. 2. The man with Dana works lives in Ramat Gan. 3. The man son is my friend lives next door. 4. The book I'm reading right now is very interesting. 5. This is the restaurant I eat lunch every day. 6. I still remember the day we first met. 7. The boy Noa loves is tall. 8. Lia bought a table cost a lot of money. 9. The cat legs are black is drinking milk. 10. We like Bat El, teaches math.

32 MODALS MODAL USE TENSES can יכול present could עבר של.a can בקשה מנומסת.b a. past b. present (be) able to יכול, מסוגל all tenses may עשוי.a רשאי.b a. future b. present might עשוי.a עלול.b future should כדאי, צריך present, future have to חייב, מוכרח all tenses must חייב, מוכרח present mustn t אסור present CAN + I can eat a whole watermelon by myself. - You can t even eat half a watermelon.? Can she do that? COULD עבר של.a can + My grandfather could run very fast when he was young. - She couldn t help me.? Could he read when he was five years old? בקשה מנומסת.b? Could you pass the salt, please?

33 (BE) ABLE TO + I am able to do this test by myself. (present) - She was not able to look after herself. (past)? Will you be able to play basketball tomorrow? (future) MAY עשוי.a + He may come tomorrow. - She may not go with him. רשאי.b? May I have some ice-cream, please? - No, you may not! MIGHT + They might go on a picnic tomorrow, but only if it doesn t rain. - She might not agree to cook dinner for us. SHOULD + You should really try this cake, it s delicious! (present) - I shouldn t eat it, I m on a diet. (present)? Should he make another cake like it tomorrow? (future)

34 HAVE TO + They have to clean their room this afternoon. (future) - You don t have to clean your room because it s already clean. (present)? Did she have to clean her room yesterday? (past) MUST + I must finish this today. - You don t have to eat supper if you re not hungry.? Must you be so noisy? MUSTN T - He mustn t forget to walk the dog. השלימו את המשפטים הבאים עם modal או.semi modal לעיתים תיתכן יותר מתשובה נכונה אחת. 1.Ted's flight from Amsterdam took more than 11 hours. He be exhausted after such a long flight. He prefer to stay in tonight and get some rest. 2.If you want to get a better feeling for how the city is laid out, you walk downtown and explore the waterfront. 3.Hiking the trail to the peak be dangerous if you are not well prepared for dramatic weather changes. You research the route a little more before you attempt the ascent. 4.When you have a small child in the house, you leave small objects lying around. Such objects be swallowed, causing serious injury or even death.

35 5.Dave: you hold your breath for more than a minute? Nathan: No, I can't. 6.Jenny's engagement ring is enormous! It have cost a fortune. 7.Please make sure to water my plants while I am gone. If they don't get enough water, they die. 8.I speak Arabic fluently when I was a child and we lived in Egypt. But after we moved back to Canada, I had very little exposure to the language and forgot almost everything I knew as a child. Now, I just say a few things in the language. 9.The book is optional. My professor said we read it if we needed extra credit. But we read it if we don't want to. 11.You take your umbrella along with you today. The weatherman on the news said there's a storm north of here and it rain later on this afternoon. 12. we pull over at the next rest stop? I really use the bathroom and I don't know if I hold it until we get to Chicago. 13.Oh no! Frank's wallet is lying on the coffee table. He have left it here last night. 14.Ned: I borrow your lighter for a minute? Stephen: Sure, no problem. Actually, you keep it if you want to. I've given up smoking. 16.Do you chew with your mouth open like that? Geez, it's making me sick watching you eat that piece of pizza. 17.Mrs. Scarlett's body was found in the lounge just moments ago, and it's still warm! Nobody has left the mansion this evening, so the killer be someone in this room. It be any one of us!!! 18.Ted: I don't know why Denise starting crying when I mentioned the wedding. Pamela: It have been what you said about her brother. Or, perhaps she is just nervous. After all, the big day is tomorrow.

36 Gerunds and Infinitives Gerund שם פעולה פועל בתוספת.-ing למשל, going, dancing, singing, hearing Gerund הוא צורה נטולת זמן וגוף. מתי נשתמש ב- gerund? בתחילת משפט כנושא המשפט. למשל, Dancing is a lot of fun. אחרי מילות יחס. למשל, I am interested in learning to drive. אחרי הפעלים הבאים: admit, avoid, consider, deny, dislike, enjoy, finish, imagine, include, involve, justify, keep, mention, mind, miss, practice, regret, risk, suggest אחרי הביטויים הבאים: be used to, be worth, can't help, can't stand, feel like, have difficulty, look forward to, no use, to go, to dance, to sing, to hear Infinitive שם הפועל פועל בצורת הבסיס ולפניו.to למשל, Infinitive הוא צורה נטולת זמן וגוף. בעברית הוא מתחיל באות ל'. לדוגמה, ללכת, לרקוד, לשיר, לשמוע. I want to go. I decided to go. נשתמש ב- infinitive אחרי רוב הפעלים. למשל,

37 השלימו את המשפטים הבאים עם צורת ה- gerund או ה- infinitive של הפועל. 1. Nate deserved (win) the prize for (write) that amazing short story about (travel) through Peru. 2. I can't believe you wanted (go) (fish), and you forgot (bring) a fishing pole. How did you expect (catch) any fish? 3. Vince is determined (save) enough money (travel) to South Africa next year. If he avoids (waste) his money and manages (save) what he needs to make the trip, he will leave in June. 4. The Oscar-winning actor avoids (talk) to his fans and refuses (give) his autograph. Moreover, he has difficulty (give) interviews and appears (have) problems (interact) with other people. Doesn't he seem way too shy (be) an actor? 5. Simone and Michael discussed (go) to Tahiti on their honeymoon, but they had very different opinions about (visit) such an expensive destination. Michael said that after such a costly wedding, he couldn't justify (spend) so much money on a vacation. Simone defended (go) to Tahiti by

38 (argue) that a honeymoon is a once in a lifetime experience. 6. (use) a search engine (look) things up on the Internet is a skill that all students need (learn). That is why the government is urging schools (begin) (teach) basic computer skills in elementary school. 7. Samantha kept (have) problems with her computer at work. Her co-worker Denise suggested (shut) down the computer and (restart) it (see) if that would solve the problem. 8.Jack's interest in (learn) foreign languages is a major factor in his decision (move) to China. One of his life-long goals is (learn) (speak) Chinese fluently. (learn) Chinese will be quite a challenge, but (live) in China should enable him (achieve) his goal of (master) the language more quickly.

39 כתיבה Writing

40 שימוש באותיות גדולות - Capitalization בכל משפט, ישנה מילה אחת או יותר שצריכה להתחיל או להיכתב באות גדולה. מצאו את המילים הללו ותקנו אותן על ידי שינוי האות הקטנה לאות גדולה. בכל שמונת המשפטים יחד יש 25 מילים שצריך לתקן. 1. can you speak good english? 2. last year, bar and adi went to the usa. 3. she asked, "do you like german food?" 4. my friend was born on 25 december my father brought me a beautiful indian elephant from his trip to asia last week. 6. i like chinese food," mary said, "but i don't like french or italian. 7. the israeli army is called idf. it is very strong. 8. my favorite day of the week is monday.

41 סדר המילים במשפט Order Sentence Word בדומה לעברית, סדר המילים במשפט באנגלית הוא כזה: נושא - subject.1 פועל - verb.2 מושא - object.3 תיאור מקום - place.4 תיאור זמן time.5 בכל משפט חייבים להיות נושא ופועל. שאר החלקים אינם חובה. לדוגמא: I am eating. I eat pizza. I eat pizza in the kitchen. I eat pizza in the kitchen every day. Do I eat? Am I eating? במשפטי שאלה, נתחיל את המשפט מהפועל ולא מהנושא. לדוגמא: Do I eat pizza in the kitchen every day? ניתן להתחיל את המשפט בתיאור הזמן או המקום במקום בנושא. במקרה זה, יופיע אחרי התיאור ולפני הנושא פסיק. דוגמאות: Every day, I eat pizza in the kitchen. In England, people drink a lot of tea. סדרו את המשפטים הבאים לפי הסדר: 1. a present / He / buys / every week 2. like / Tom / chocolate / Does /? 3. now / They / in their room / a book / are reading 4. my dinner / eat / in the evening / I 5. in London / lives / Jonathan

42 סימני פיסוק Marks Punctuation מדוע צריך סימני פיסוק? נסו לקרוא את הקטע הבא שבו לא מופיעים כלל סימני פיסוק. Every day I wake up at 7:00 o'clock I wash my face brush my teeth and have breakfast Then I go to school At 13:30 I come back from school and I have lunch After I finish eating I do my homework Then I meet my friends play on the computer or watch TV I go to bed at 21:00 What is your day like When do you wake up When do you go to bed האם היה לכם קל להבין את הקטע? מדוע? חוקי השימוש בסימני פיסוק זהים באנגלית ובעברית. 1. משפטי חיוב ושלילה נסיים בנקודה. Bar likes pizza. Bar doesn't like broccoli. Do you like pizza? 2. משפט שאלה נסיים בסימן שאלה. בין שני משפטים תפריד נקודה, אלא אם מחברת ביניהם מילת קישור. Bar likes pizza. She doesn't like broccoli..3 Bar likes pizza, but she doesn't like broccoli. כאשר משפט אינו מתחיל בנושא שלו למשל כאשר הוא מתחיל בתיאור מקום או זמן יפריד פסיק בין ההתחלה לבין הנושא..4 In the summer, it is hot. Last week, I visited my friend. 5. בין איברים ברשימה יפריד פסיק. I like to swim, eat, sleep and play on my computer. כעת, הוסיפו סימני פיסוק לקטע.

43 Every day I wake up at 7:00 o'clock I wash my face brush my teeth and have breakfast Then I go to school At 13:30 I come back from school and I have lunch After I finish eating I do my homework Then I meet my friends play on the computer or watch TV I go to bed at 21:00 What is your day like When do you wake up When do you go to bed

44 סוגי חיבורים בבגרות 5 יחידות כללי אורך כל חיבור צריך להיות מילים. אם כותבים פחות, יורדות נקודות. נקודות חשובות לגבי מספר המילים: שתי 1. נספרות רק מילים בנות 3 אותיות ומעלה. 2 מילים של מבנה החיבור כגון תאריך, "אדון/גברת נכבד/ה" ו"שלך" לא נספרות. לחיבור ניתן ציון של 0-40 נקודות. חלק מהנקודות ניתנות על communicative ability וחלק על.accuracy Communicative ability כולל אורך, מבנה )חלוקה ברורה לפסקאות, רצף הגיוני ומאורגן של רעיונות(, רלוונטיות )האם החיבור עוסק בנושא שהוגדר לתלמיד או סוטה ממנו(, בהירות )עד כמה קל להבין למה התכוון התלמיד בחיבור, עד כמה הכתיבה קולחת( ואוצר מילים )מתלמידי 5 יחידות מצופה להפגין אוצר מילים עשיר(. Accuracy מורכב מאיות, תחביר )מגדירים, סדר מילים במשפט, בחירת מילת היחס המתאימה, פיסוק, אותיות גדולות וקטנות(, דקדוק )זמנים, משפטי תנאי, relative,clauses וכו'( ושימוש במילות קישור. סדר פעולות בכתיבת חיבור 1. קריאת הנושא והבנתו, כולל פירוש כל מילה לא מובנת 2. תכנון החיבור ברמת הפסקאות 3. בכל פסקה, ניסוח משפט בעברית ותרגום שלו לאנגלית 4. הגהה

45 הגהה על חיבור 1. אותיות קטנות וגדולות א. ב. ג. משפט חדש )אחרי נקודה או סימן שאלה( צריך להתחיל באות גדולה. המילה אני I תמיד נכתבת באות גדולה. שם עצם פרטי מתחיל באות גדולה. 2. סימני פיסוק א. ב. ג. כאשר משפט אינו נפתח בנושא שלו, יפריד פסיק בין ההתחלה הלא נושאית לבין המשך המשפט. לפני מילות הקישור and, but, so צריך להופיע פסיק. בין שני משפטים תפריד נקודה, למעט כאשר מחברת ביניהם מילת קישור..3 א. ב. זמנים בכל משפט באנגלית חייב להיות פועל. כל משפט צריך להיות באחד מהזמנים שלמדנו: עבר פשוט, הווה פשוט, הווה ממושך או עתיד. 4. תחביר שם עצם ספיר ביחיד חייב מגדיר. א. באנגלית, שם תואר יופיע לפני שם העצם שהוא מתאר ולא אחריו )כמו בעברית(. ב. בחירת חלק הדיבר המתאים: שם עצם, שם תואר, מגדיר, פועל, תואר הפועל. ג. אסור שבאותו משפט תהיה שלילה כפולה. את מילת השלילה השנייה נחליף ב- any. ד. איות 5. א. כל מילה שלא בטוחים באיות שלה יש לבדוק במילון.

46 Opinion Essay חיבור דעה פסקת פתיחה: א. ב. ג. הצגת הנושא הצגת מורכבות הנושא הבעת דעתך בנושא The issue of.. is a very complicated one. Different people have different opinions. I believe that או What is better,.. or..? Different people will answer this question differently. In my opinion,. פסקה שנייה: נימוקים בעד דעתך. To begin with, או First of all, Secondly, או Also,. Finally, או Last but פסקה שלישית: דוגמה רלוונטית שמחזקת את דעתך בנושא או לחילופין תקיפת הדעה הנגדית נימוקים בעד דעתך least not מתן דוגמה שממחישה את הבעיה ואת דעתך.. example, For Some people believe that.. I, however, think they are wrong פסקת סיום: תקיפת הדעה הנגדית because משפט סיכום summary,. In או up, To sum או conclusion, In או conclude, To קצר וקולע. לא להוסיף מידע נוסף. פשוט לסגור/לסכם את החיבור בקצרה.

47 דוגמה לחיבור דעה: What is better, living in a city or in a Moshav or a kibbutz? Different people will answer this question differently. In my opinion, living in the city is the best. First of all, the city has everything in it: shopping centers, cinemas, places to go out, etc. Secondly, there are more people, so you can meet many different kinds of people and have many friends. Finally, there are more jobs and you don t have to work at a job you don t like. Some people believe that it s better to live in a Moshav or a Kibbutz. I, however, think they are wrong because there is very little to do there, there are a few people, you can t choose your job and it s very boring and dull. In conclusion, there is no place like the city, and when I grow up I will definitely live in a big city. נושאים לחיבור דעה 1. Some people think it's good to have a pet, and others don't. What is your opinion? You may write about your own experience or that of others. 2. Some people believe that teenagers should get an after-school job. Others think this is not a good idea. What is your opinion? You may write about your own experience or that of others. 3. Some people believe that all schools should have a long school day. Do you agree or disagree with this idea? Write a passage stating and explaining your opinion. You may relate to the following points: *the effect on schoolwork

48 *the effect on other activities at school (drama, sports, etc.) *the effect on after-school activities (work, friends, etc.) *the effect on the family You may also relate to your own experience or the experience of your friends. 4. Some people believe that end-of-year parties at school are important social events. Others believe that the money could be used in better ways. What do you think? Write a passage stating and explaining your opinion. You may relate to the following points: *Why you think end-of-year parties are important or why you think they are unnecessary. *Who should decide whether or not to have these parties (the students or the school) and why. *Other ways to celebrate the end of the school year. *What the money could be used for instead of the parties. 5. Some students prefer to study alone. Others prefer to study in a group. Which way of studying do you prefer and why? You may relate to the following points: * The advantages and disadvantages of studying alone * The advantages and disadvantages of studying in a group * situations in which you prefer to study alone * situations in which you prefer to study in a group

49 פסקת פתיחה: חיבור בעד ונגד Essay For and Against א. ב. הצגת הנושא הצגת מורכבות הנושא The issue of whether.. is a very complicated one. Different people have different opinions. I believe that או What is better,.. or..? Different people will answer this question differently. In my opinion,. פסקה שנייה: שני נימוקים בעד On the one hand, Also,. פסקה שלישית: שני נימוקים נגד On the other hand, In addition, פסקת סיום: הבעת דעתך בנושא To conclude, או In conclusion, או To sum up, או In summary, I think that

50 דוגמה לחיבור בעד ונגד The issue of whether students should have access to their cellphones during school hours is a very complicated one. Different people have different opinions. On the one hand, students should be available on their cellphones in case their parents need to contact them or in cases of emergency. Also, cellphones can help students in their studies. For example, they can take a picture of the whiteboard instead of copying what is written on it. On the other hand, cellphones make it hard for students to concentrate on the lesson because they keep getting text messages. In addition, most students do not have the self-discipline needed to listen to the teacher instead of playing games with their phone or checking their Facebook. In conclusion, I think that cellphones should be kept in a locker during the lessons and that students should only have access to the during breaks. נושאים לחיבור בעד ונגד: 1. Some people think that teenagers should work after school. Others believe it is not a good idea. Write a for and against essay on the subject. Express your opinion. 2. Some people think that students should wear school uniform. Others believe students should wear whatever they want to school. Write a for and against essay on the subject. Express your opinion. 3. Some people think that vegetarianism and veganism are good for your health. They also think this way of life is more moral. Others believe that vegetarianism and veganism are not healthy. Write a for and against essay on the subject. Express your opinion

51 Descriptive Essay חיבור תיאורי פסקת פתיחה: הצגת נושא החיבור, כלומר הדבר/מקום/אדם שאותו מתאר החיבור. I would like to describe למשל) I would like to describe the singer Adelle, the person I want to meet the most) פסקה שנייה: תיאור הבט אחד של האדם/מקום/דבר. אם זה אדם, אפשר לתאר את החיצוניות שלו, או אופיו, או איך ומתי הכרתם. אם זה מקום, אפשר לתאר אותו פיזית, או את הקשר שלך אליו. למשל: Adelle is a very beautiful woman in my opinion. She is 29 years old. She has blond hair and big green eyes. Her voice is also beautiful, and her songs are usually ballads. She has had many hits over the years. פסקה שלישית: תאור הבט שני, נוסף, אחר של האדם/מקום/דבר. למשל: I want to meet Adelle because she is my favorite singer. I think she is the best singer not only in Britain, but in the whole world. I would like to meet her at her home. I will bring presents for her and her son. The meeting will be three hours long, and she will sing a few songs for me. At the end of the meeting we will give each other a big hug. פסקת סיום: משפט סיכום summary,.. In או up, To sum או conclusion, In או conclude, To קצר וקולע. לא להוסיף מידע נוסף, פשוט לסכם את החיבור בקצרה. למשל: To conclude, if I ever have the chance to meet Adelle, I will be the happiest person alive.

52 נושאים לחיבור תיאורי: (1) Write about a place in which you want to live.you can explain where it is, what you like about it, and why you want to live there. (2) Describe a trip (real or imaginary) that you enjoyed. You can write about where you went, what you did and what you saw. (3) Describe a place you visited recently. You may write about why you went there, what you saw there, what happened there, and hoe you felt. (4) Describe an interesting event. For example, you can write about a trip, a performance or a sports activity. Explain what you liked or didn't like about it. (5) Everybody needs to make decisions. Describe a decision (real or imaginary) that you had to make. You may relate to the following points: * what the situation was * who helped you make the decision * what your considerations were * how you feel about your decision now (6) What do you think are the most important qualities in a friend? Write a passage, giving two or three qualities and explaining why they are so important. You may do one or more of the following: Explain why the qualities make the person a good friend. Explain why they are important to you. Give examples from your own experience. (7) What are the most important values children should be taught? Choose 1-3 values (such as honesty, hard work, friendship). You may relate to the following points: Why these values are important. Why children should learn these values at an early age. Who should teach these values, and how.

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Thoughts from the Child Section

Thoughts from the Child Section מהי מטרה משמעותית? עבודת EMDR עם ילדים ברברה ויזנסקי כשאני עושה הכשרה של טיפול EMDR בילדים או מדריכה מטפל חדש בעבודתו ב- EMDR עם ילדים, אני מתחברת כל פעם מחדש להתלהבות שאני חשה בעבודה זו שטמון בה פוטנציאל

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

HOPING FOR PEACE RACHEL KORAZIM I It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on th

HOPING FOR PEACE RACHEL KORAZIM I It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on th It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on the roads slowly sets And the day burns only towards you Dreaming of a distant meeting It may yet be that

קרא עוד

LTEY leaflet

LTEY leaflet Index 2 3 5 7 Letter from Rav Noam Rationale and Goals Global Activities Ideas for Programs The night of Torat Eretz Yisrael 1 בעזרתו יתברך ובהשתדלותנו יז שב"ט תשע"ג שליחינו סביב הגלובוס שלומות! לאחר הפסגות

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

הקדמה לומדים יקרים, בספר מיקוד קיץ 2013 מודול G תמצאו עשר בחינות במתכונת בחינת הבגרות ובהתאם לדרישות "מיקוד 2013". בסוף הספר מופיעים הפתרונות, ואליהם

הקדמה לומדים יקרים, בספר מיקוד קיץ 2013 מודול G תמצאו עשר בחינות במתכונת בחינת הבגרות ובהתאם לדרישות מיקוד 2013. בסוף הספר מופיעים הפתרונות, ואליהם הקדמה לומדים יקרים, בספר מיקוד קיץ 2013 מודול G תמצאו עשר בחינות במתכונת בחינת הבגרות ובהתאם לדרישות "מיקוד 2013". בסוף הספר מופיעים הפתרונות, ואליהם נלווים גם הסברים בעברית וטיפים העוזרים להתמודד עם השאלות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of the wolf and the lamb, But rather As in the heart when the excitement is over And you can talk only about a great weariness.

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Bs d This week in our morning gathering we talked about the month of Marcheshvan (Cheshvan). Cheshvan is the only month that does not have any Jewish

Bs d This week in our morning gathering we talked about the month of Marcheshvan (Cheshvan). Cheshvan is the only month that does not have any Jewish Bs d This week in our morning gathering we talked about the month of Marcheshvan (Cheshvan). Cheshvan is the only month that does not have any Jewish holidays. In this month we are adding the prayer He

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt המצגת מבו ס סת על הספר: Test-Driven Development By Example By Kent Beck Publisher: Addison Wesley Date: November 08, 2002 ISBN: 0-321-14653-0 Pages: 240 תכנות מונחה בדיקות (Test Driven Development) אוהד

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

Customer Engagement Optimisation

Customer Engagement Optimisation ניהול הלקוח הדיגיטלי: OMNICHANNEL, BIG DATA, ANALYTICS כנס מנהלי שירות ופניות המרכז הבינלאומי נובמבר 2015 לכנסים חברת הייעוץ ד"ר גיא יוגב, מנכ"ל YCG CUSTOMER STRATEGIES 1 מומחה לשיווק ושירות ומרצה למנהל

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

תאריך: 23 בדצמבר 2008

תאריך: 23 בדצמבר  2008 אמרות נבחרות: "אהבה אמיתית מתחילה כשלא מצפים למשהו בתמורה" אנטואן דה סנט-אכזופרי "כשאנשים נמוכים יוצרים צל גדול סימן שהשמש שוקעת." מתוך 'הנסיך הקטן' אנטואן דה סנט- אכזופרי. "אם ברצונך לבנות ספינה, אל תדרבן

קרא עוד

GO! חוקי המשחק 2-5 שחקנים גילאי 8+ מיוצר בסין עבור פוקסמיינד. משווק בישראל על ידי פוקסמיינד בע"מ. כפר ורדים, מרווה 12 ח.פ טל Mad

GO! חוקי המשחק 2-5 שחקנים גילאי 8+ מיוצר בסין עבור פוקסמיינד. משווק בישראל על ידי פוקסמיינד בעמ. כפר ורדים, מרווה 12 ח.פ טל Mad GO! חוקי המשחק 2-5 שחקנים גילאי 8+ מיוצר בסין עבור פוקסמיינד. משווק בישראל על ידי פוקסמיינד בע"מ. כפר ורדים, מרווה 12 ח.פ. 513226795 טל 03-9092034 Made in China for FoxMind. Distributed in Israel by FoxMind

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt תכנו ת מונחה בדיק ו ת (Test Driven Development) תכנות מת קדם בש פ ת Java אוהד בר זיל י אוניברסיטת ת ל אביב המצגת מבוססת על הספר: Test-Driven Development By Example By Kent Beck Publisher: Addison Wesley

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog

1 מצלמים מהלב קטלוג צילומים Photographing from the Heart Catalog 1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog "Photographing from the Heart" "מצלמים מהלב" - כפר יונה 3 "Photographing from the Heart" is a social enterprise of photographers with

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע

א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע באופן חד פעמי, 3 הגדרות פשוטות להתאים את האפליקציה

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6 The English version of this Decision immediately follows. המרכז הבינתחומי הרצליה כ"ז בתמוז תשע"ו 2 באוגוסט 2016 תיק משמעת 22/2016 בעניין סטודנט פלוני - (להלן: הסטודנט) החלטה פתח דבר: תיק דנן עניינו בסטודנט

קרא עוד

Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psycho

Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psycho Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psychometric Entrance Test in a language other than Hebrew.

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב את

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

dh.bgu.class2

dh.bgu.class2 מדעי הרוח הדיגיטליים שיעור שני ד ר יעל נצר אוניברסיטת בן גוריון סמסטר ב סיפור קטן על מקפים Hyphen Hate? When Amazon went to war against punctuation. (by the author Graeme Reynolds 14/12/14)..found that

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

In-Game IDC game lab

In-Game IDC game lab משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 3: משחקים שאינם מיועדים דודי פלס לגיימרים 1972-1997 1972 1977 1982 1989 המשחקים שמגיעים עם המחשב )1985( Solitaire שולה מוקשים שינויים טכנולוגיים האינטרנט באוקטובר 1969 חיל

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

ירחון מכון מופ"ת הכול על פעילויות מכון מופ"ת, כתבות, הודעות ועוד... חשון תשס"ו - נובמבר 2006 מה במוח? גיליון מס' 24 יום עיון במעמד שרת החינוך הכנס הבי

ירחון מכון מופת הכול על פעילויות מכון מופת, כתבות, הודעות ועוד... חשון תשסו - נובמבר 2006 מה במוח? גיליון מס' 24 יום עיון במעמד שרת החינוך הכנס הבי ירחון מכון מופ"ת הכול על פעילויות מכון מופ"ת, כתבות, הודעות ועוד... חשון תשס"ו - נובמבר 2006 מה במוח? גיליון מס' 24 יום עיון במעמד שרת החינוך הכנס הבינלאומי בהכשרת מורים תשובות לשאלות נפוצות 11/2/06 11:29:34

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

בס"ד

בסד בס"ד יד מסכת דף פרק מהרש"א ב. בבא בתרא השותפין טז : עד דף יח' אלול תשע"ד Yecheskel Folger 2014 1 מפתח... 4 דף ב. 4...תד"ה השותפין... 5 תד"ה בגויל 6...תד"ה לפיכך וא"ד אפילו נפל וא"ד אבל בבקעה... 11 דף ב

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5>

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5> המשפחה שלה, המשפחה שלו - עמדות מתבגרות ומתבגרים ביחס למעמד האשה במשפחה, כפונקציה של משפחת המוצא והיבטים מעודדי סובלנות של ההקשר החינוכי בלהה אדמנית, מכללת 'תלפיות' במחקר זה נבחנו עמדותיהם של מתבגרות ומתבגרים

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - lecture02a-ling-general

Microsoft PowerPoint - lecture02a-ling-general מושגים בסיסיים בבלשנות NP PP N P A N 1 שפות טבעיות לעומת שפות פורמליות שפות פורמליות הן אובייקט שנוצר ע"י אדם. הכללים שלהן ידועים ומוגדרים היטב, וניתנים לשינוי אם צריך. שפות טבעיות הן אובייקט אמפירי. הכללים

קרא עוד