Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc"

תמליל

1 תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים

2 דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים של הבנק וחברות מאוחדות שלו ליום 30 ביוני הדוחות הכספיים ערוכים על פי הנחיות המפקח על הבנקים. ההתפתחויות הכלכליות בחציון הראשון של שנת 2008 במחצית הראשונה של שנת 2008 קצב התפתחות הפעילות הכלכלית המשיך להיות מהיר יחסית, תוך ירידה ניכרת בשיעור האבטלה והתרחבות התעסוקה, עודף בחשבון השוטף במאזן התשלומים ועודף של הכנסות על פני הוצאות בתקציב המדינה. עם זאת, כמה התפתחויות כלכליות שליליות בעולם, בעיקר בארה"ב, מעמידות בספק את המשך הצמיחה המהירה במשק במחצית השניה של שנת כבר במהלך הרבעון השני של השנה החלו להיראות כמה סימנים להאטה כלכלית ובראשם המדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל. הכלכלה העולמית מתמודדת בשנה האחרונה עם ההחמרה הניכרת במצבו של המגזר הפיננסי, במיוחד בארה"ב, האטה כלכלית, שהחלה על רקע משבר האשראי בארה"ב, ובו זמנית האצה בקצב האינפלציה ועליה מהירה במחירי הסחורות והנפט, המאיימת על יציבות הכלכלה, במיוחד במשקים המתעוררים. התפתחויות משמעותיות אלו בעולם, ודאי משפיעות על המשק הישראלי, אף שעד עתה ההשלכות לא היו מהותיות. ברבעון הראשון של השנה צמיחת התמ"ג במשק המשיכה להיות מהירה יחסית 5.4% במונחים שנתיים. ההערכות לגבי הצמיחה בכל שנת 2008 הן 4% 4.5%, אך בשנת 2009 כ 3% בלבד. תחזיות כלכליות אלו עדיין משמעותן רק האטה כלכלית ולא מיתון, תוך המשך גידול התוצר לנפש בקצב מואט של כ.5% לשנה. הצמיחה המהירה, בעיקר ברבעון הראשון של השנה, נבעה מכיוונים שונים: גידול ביצוא, בצריכה הפרטית, בהשקעות בנכסים קבועים ובצריכה הציבורית. ביצוא בולטת הרבה יותר הצמיחה בענפי השרותים לעומת יצוא הסחורות והיצוא התעשייתי, שם יש האטה בקצב הגידול, בכלל זה בתעשיות עתירות הטכנולוגיה. בצריכה הפרטית בולט הגידול המהיר ברכישות של מוצרים בני קיימא, במיוחד כלי רכב. במקביל לצמיחת התמ"ג, יש גם גידול מהיר ביבוא, יותר במוצרי צריכה ופחות בתשומות ומוצרי השקעה. העודף בחשבון השוטף במאזן התשלומים אף גדל ברבעון הראשון של השנה לכ. מיליארד דולר, במיוחד על בסיס הגידול בעודף בחשבון השירותים ולמרות התרחבות הגרעון במאזן המסחרי. ההערכה היא, שבכל שנת 2008 עדיין יהיה עודף בחשבון השוטף, אך הוא ירד לרמה של מיליארד דולר בלבד, לעומת 5.2 מיליארד דולר בשנת זאת, על רקע האטה צפויה בהתפתחות היצוא ומגמת הרעה בתנאי הסחר של ישראל עליה מהירה יחסית במחירי היבוא בהשוואה לעלית מחירי היצוא. ההאטה ביצוא תושפע מההאטה הכלכלית בעולם ומההרעה הניכרת בריוחיות היצוא, על רקע התחזקותו הרבה של השקל לעומת הדולר ולעומת מטבעות אחרים. שיעור האבטלה המשיך השנה לרדת ברבעון הראשון של השנה 6.3% מכוח העבודה האזרחי ובהמשך המשיך לרדת ל 6.% בלבד. ירידה זו באבטלה היא במקביל למגמת עליה בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה ועליה בשכר הריאלי, שצפוי לעלות השנה בכ 2.5% 3.0%, מהר יותר מקצב הגידול בשנים 4

3 דוח הדירקטוריון האחרונות. הירידה באבטלה ועליית השכר היו גורמים עיקריים לעליית הצריכה הפרטית. ההערכה היא, שעד סוף השנה לא צפויה עליה משמעותית בשיעור האבטלה הנמוך יחסית אליו הגיע המשק, למרות סימני ההאטה בפעילות הכלכלית. ביצועי תקציב המדינה במחצית הראשונה של השנה מצביעים על עודף הכנסות על פני הוצאות ובנוסף פעילות ספיגה של הממשלה באמצעות פעילותה בשוק ההון. בסך הכל, ספגה הממשלה, באמצעות התקציב וגיוסי הון, כ 8 מיליארד ש"ח. על רקע נתוני ספיגה אלו, רכישות המט"ח שביצע בנק ישראל מאז מרס 2008, שהזרימו כ 7 מיליארד ש"ח למערכת המונטרית, לא יצרו כל בעיה של הרחבת בסיס הכסף ויצירת איום על קצב האינפלציה. ההערכה היא, שעד סוף השנה אם יווצר גרעון בתקציב המדינה הוא יהיה נמוך ולא יחרוג מיעד הגרעון לשנת במחצית הראשונה של השנה הואץ קצב האינפלציה במשק. עליית המחירים המצטברת הגיעה לכ 2.4% וב 2 בחודשים האחרונים שיעור האינפלציה הגיע לכ 5%. גם ציפיות האינפלציה, כפי שהן נגזרות משוק ההון, עלו, והן עומדות על יותר מ 3% במונחים שנתיים, מעל הגבול העליון של יעד האינפלציה. המגמות באינפלציה ובציפיות האינפלציה היו בכיוון הפוך למגמת התחזקות השקל לעומת הדולר, שבמחצית הראשונה של השנה הגיעה לכ 4% וב 2 החודשים האחרונים לכ 20%. תופעה זו לא היתה מוכרת בעבר במשק הישראלי. אין ספק, שהתחזקות השקל בשנה האחרונה החלישה מאוד את התמסורת בין שער החליפין לאינפלציה. מקורה של האינפלציה בישראל הוא בהתמשכות התקופה של צמיחה מהירה, תוך הצטמצמות "פער התוצר" (הפער בין התוצר בפועל במשק לתוצר הפוטנציאלי שהוא יכול לייצר בגורמי הייצור הקיימים), בד בבד עם העליה המואצת במחירי הסחורות בעולם, שבאה לידי ביטוי בישראל בעיקר בעליה מהירה של מחירי המזון ומחירי האנרגיה. מגמת העליה באינפלציה החלה להסתמן כבר במחצית השניה של שנת בנק ישראל הגיב למגמה זו בהעלאה הדרגתית של הריבית עד תחילת 2008 מ 3.50% ביוני 2007 ל 4.25% בינואר בחודשים מרסאפריל בוצעה הפחתת ריבית של נקודות האחוז, על רקע הפחתות הריבית המשמעותיות בארה"ב והחששות להאטה כלכלית. בחודשים יוני אוגוסט שוב העלה בנק ישראל את הריבית באופן הדרגתי עד ל 4.0%, על רקע המדדים הגבוהים ברבעון השני של השנה והעליה בציפיות האינפלציה, ולמרות הסימנים שהחלו להראות על האטה בפעילות הכלכלית. שינויי הריבית התכופים מצביעים על דילמה לא פשוטה בניהול המדיניות המוניטרית בתקופה של כניסה להאטה כלכלית ובו זמנית האצה בקצב האינפלציה, שעדיין נגררת מתקופת הצמיחה המהירה במשק ומושפעת מעלית מחירי הסחורות המהירה בחו"ל. ההנחה היא, שככל שהמשק יכנס להאטה כלכלית, בעקבות ההאטה הכלכלית בעולם האמורה לרסן את עליית מחירי הסחורות בעולם, תחזור רמת האינפלציה לתחום יעד האינפלציה העומד על % עד 3%. התחזקותו המשמעותית של השקל, אף בתקופה של זעזועים פיננסיים ומוניטריים בעולם, הפתיעה רבים, אך היא תוצאה של התפתחויות כלכליות ממשיות בארץ ובעולם. היא נובעת מעודף ההיצע למט"ח שנוצר בשוק הישראלי, על רקע העודף בחשבון השוטף במאזן התשלומים ומגמת המימושים של השקעות הישראלים בחו"ל, כתוצאה מהזעזועים בשוקי ההון והכספים שם וההאטה הכלכלית. במקביל, המשקיעים הזרים בישראל לא הקטינו את השקעותיהם בארץ כתוצאה מההתפתחויות הכלכליות העולמיות. יש להניח, שההתחזקות עצמה 5

4 דוח הדירקטוריון של השקל תאזן בסופו של דבר מגמות אלו, דרך השפעתה על מגזר היצוא מצד אחד ועל היבוא מאידך. ההערכה היא, שלקראת שנת 2009 ייעלם העודף בחשבון השוטף במאזן התשלומים ותנועות ההון אל המשק הישראלי וממנו יתאזנו. רווח ורווחיות הרווח הנקי בששת החודשים הראשונים של שנת 2008 הסתכם ב 32.2, לעומת 37. בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 3.2%. הרבעון השני של שנת 2008 הסתכם ברווח נקי בסך 4.4 לעומת 20.5 ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 29.8%. הרווח מפעולות רגילות לפני מיסים הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת 2008 ב 5.3 לעומת 60.5 בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 5.2%. הירידה נובעת בעיקרה מקיטון של 2.4% בהכנסות התפעוליות והאחרות (8.8 ) ומגידול של 4.% בהוצאות התפעוליות והאחרות (0.2 ). ירידה זו קוזזה בחלקה על ידי גידול של 3.5% ברווח מפעולות מימון (2.3 ) ומעבר מהוצאה להכנסה בגין חובות מסופקים (השפעה בסך של 7.5 ). פרוט ההשפעות הנ"ל מופיע בניתוח הכנסות והוצאות בהמשך. ההפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות הסתכמה בששת החודשים הראשונים של שנת 2008 ב 9.8 והיוותה 38.6% מהרווח ברוטו, לעומת הפרשה בסך 23.9 בתקופה המקבילה אשתקד, אשר היוותה 39.5% מהרווח ברוטו. אחוז ההפרשה למס יורד בין השנים, בעיקר כתוצאה מירידה הדרגתית בשיעור המס הסטטוטורי (על פי תיקון 47 לפקודת מס הכנסה). מנגד, החל מיום בינואר 2008, בוטל חוק התיאומים בשל אינפלציה אשר הביא לעליית שיעור המס האפקטיבי בבנק. השפעת ביטול חוק התיאומים במחצית הראשונה של שנת 2008 הינה אי רישום קיטון בהוצאות המס בסך של כ 3.8, לעומת השפעת יישום החוק במחצית הראשונה של שנת 2007 בה נרשם קיטון בהוצאות המס של 0.6. תשואת הרווח הנקי להון העצמי, בחישוב שנתי, בהתבסס על ששת החודשים הראשונים של השנה, הגיעה לכ 5.5%, לעומת תשואה של כ 6.9% בתקופה המקבילה אשתקד. 6

5 דוח הדירקטוריון תשואת הרווח מפעולות רגילות לפני מיסים להון העצמי, בחישוב שנתי כנ"ל, הגיעה לכ 25.2% לעומת תשואה של כ 28.3% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי למניה הגיע בששת החודשים הראשונים של שנת 2008 ל 0.3 ש"ח לעומת רווח של.9 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות והוצאות הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בששת החודשים הראשונים של שנת 2008 הסתכם ב 68.4 לעומת 66. בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 3.5%. העלייה נובעת בעיקרה ממגוון פעילויות בתחום החטיבה הפיננסית הכוללות עשיית שוק באג"ח ממשלתיות ופעילויות מסחר נוספות, המהוות חלק אינטגרלי מהפעילות השוטפת של הבנק. העליה ברווח קוזזה על ידי קיטון במרווח המימון במגזר השקלי הלא צמוד ומירידה בעמלות מעסקי מימון בעקבות העברת פעילות הפקטורינג לבנק אוצר החייל במהלך ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה בששת החודשים הראשונים של שנת 2008 בהכנסה בסך 3.4 מיליוני ש"ח לעומת הוצאה בסך של 4. בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסה בששת החודשים הראשונים של שנת 2008 נובעת מקיטון בהפרשה ספציפית, עקב גביית חובות שהופרשו בעבר. ההכנסות התפעוליות והאחרות הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 2008 ב 62.2 לעומת 7.0 בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 2.4%. הירידה נובעת בעיקרה מקיטון בהכנסות מפעילות שוק ההון על תחומיו השונים, לאור התנאים בשווקי ההון ומקיטון ברווחי קופת הפיצויים של הבנק שקוזזה בחלקה על ידי עליה בהכנסות מדיבידנד. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 2008 ב 82.7 לעומת 72.5 בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 4.%. הוצאות השכר והנלוות הסתכמו בששת החודשים הראשונים של 2008 ב 38.8, לעומת 35.5 בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 9.3%, המוסברת בעיקרה מגידול במספר העובדים המועסקים בבנק (גידול של 3%), לאור פתיחת סניפי הבנקאות לאמידים. הוצאות אחזקה ופחת בניינים וציוד הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 2008 ב 9.5, לעומת 6.9 בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 37.7%. העליה נובעת אף היא בעיקרה מגידול בהוצאות לאור פתיחת סניפי הבנק, כאמור לעיל. ההוצאות האחרות הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 2008 ב 34.4 לעומת 30. בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 4.3%. העליה נובעת, בין היתר, מגידול בהוצאות שיווק ופרסום. שיעור הכיסוי של ההוצאות התפעוליות על ידי ההכנסות התפעוליות עמד בששת החודשים הראשונים של 7 שנת 2008 על 75.2% לעומת 97.9% בתקופה המקבילה אשתקד.

6 דוח הדירקטוריון התפתחויות בסעיפי המאזן המאזן ליום 30 ביוני 2008 הסתכם ב 8,4.3 לעומת 7,609.3 ביום 3 בדצמבר 2007, עליה של 7.0% ולעומת 8,027.7 ביום 30 ביוני 2007, עליה של.4%. מזומנים ופקדונות בבנקים ליום 30 ביוני 2008 הסתכמו בסך 2,829.8 לעומת,744.5 מיליוני ש"ח ביום 3 בדצמבר 2007, עליה של 62.2% ולעומת 2,293.5 ביום 30 ביוני 2007, עליה של.23.4% ההשקעה בניירות ערך ליום 30 ביוני 2008 הסתכמה בסך 2,337.3 לעומת 2,765.5 ביום 3 בדצמבר 2007, ירידה של 5.5% ולעומת 3,249.2 ביום 30 ביוני 2007, ירידה של.28.% עיקר ההשקעה בניירות ערך הינה באגרות חוב ממשלתיות ומק"מים במגזר הלא צמוד. ההשקעה בניירות ערך בבנק כוללת השקעה באגרות חוב מגובות במשכנתאות ) Securities Mortgage Backed.(MBS הבנק מחזיק באגרות חוב שהינן ניירות ערך ישראלים בסך של כ.5, המדורגות בדירוג C, במגזר המט"ח/הצמוד מט"ח, אשר הונפקו על ידי גופים פיננסים אחרים ולתקופה לפדיון של עד 6 שנים, ובאגרות חוב שהינן ניירות ערך זרים בסך של כ.2, המדורגות בדירוג,AAA במגזר המט"ח, אשר הונפקו על ידי,(Freddie Mac) FHLMC ולתקופה של 26 שנים. ברבעון השני של שנת 2008 נרשמה ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני, בגין אגרות החוב הנ"ל, בסך של כ 3.4 (ברבעון הראשון של שנת , בשנת ). בסמוך ליום פרסום הדוחות הכספיים לא חלה ירידה מהותית נוספת בשווי האג"ח האמור. בנוסף, ברבעון הראשון של שנת 2008, נמכרה החזקה באג"ח מגובה נכסים בשווייה המאזני (.0 ). האשראי לציבור ליום 30 ביוני 2008 הסתכם בסך 2,98.0 לעומת 2,404. ביום 3 בדצמבר 2007, ירידה של 8.6% ובהשוואה לסך האשראי ביום 30 ביוני 2007 אשר הסתכם ב,964.9, עליה של.9%. היתרה הממוצעת של האשראי לציבור בששת החודשים הראשונים של שנת 2008 עמדה על,889.2 מיליוני ש"ח, לעומת יתרה ממוצעת של,702.5 בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של.0%. עיקר הגידול נובע מאשראי לזמן קצר לפעילות שוק ההון, אשר בגין רובו קיימים קיזוזים מותרים. פקדונות הציבור ליום 30 ביוני 2008 הסתכמו בסך 6,667.3 לעומת 6,469.3 ביום 3 בדצמבר 2007, עליה של 3.% ולעומת 6,796.8 ביום 30 ביוני 2007, ירידה של.9%. היתרה הממוצעת של פקדונות הציבור בששת החודשים הראשונים של שנת 2008 עמדה על 6,29.2 מיליוני ש"ח, לעומת יתרה ממוצעת של 6,026.9 בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של.7%. עיקר הגידול נובע מפקדונות לזמן קצר מפעילות בשוק ההון. 8

7 דוח הדירקטוריון פקדונות מבנקים ליום 30 ביוני 2008 הסתכמו בסך 02.4 לעומת 9. ביום 3 בדצמבר 2007, עליה של 436.% ו 35.7 ביום 30 ביוני 2007, ירידה של 24.5%. התנועה בסעיף זה נובעת בעיקרה מפעילות בינבנקאית יומית. ההון העצמי של הבנק ליום 30 ביוני 2008 הסתכם בסך לעומת 44.5 בסוף שנת 2007, ולעומת ביום 30 ביוני יחס ההון העצמי לסה"כ המאזן ליום 30 ביוני 2008 הגיע ל 5.4% בדומה לסוף שנת 2007, ולעומת 6.0% ביום 30 ביוני יחס ההון לרכיבי סיכון הגיע ביום 30 ביוני 2008 ל 9.7% לעומת 2.6% בסוף שנת 2007 ולעומת 25.3% ביום 30 ביוני יחס ההון המזערי שנדרש על ידי בנק ישראל הינו 9%. מגזרי פעילות להלן תיאור קצר של מגזרי הפעילות של הבנק: מגזר הבנקאות הפרטית כולל את כל הלקוחות הפרטיים בבנק ועסקיהם. מדובר הן בלקוחות פרטיים המשויכים לחטיבת הבנקאות הפרסונלית והן בלקוחות פרטיים המשויכים לחטיבת שוק ההון, אשר עיקר פעילותם הינו בניירות ערך. בנוסף, כולל המגזר את פעילות החברה לניהול נכסים פיננסיים, החברה לניהול הקרנות של הבנק ולקוחות החברה לנאמנות של הבנק, בתחום שירותי הנאמנויות הפרטיות והציבוריות. מגזר הבנקאות המסחרית המגזר כלל לקוחות הפעילים בתחום הפקטורינג וכן כולל חברות אשר עיקר עיסוקן הינו מסחרי. לקוחות אלו שויכו הן למחלקת המימון המתמחה והן לחטיבת הבנקאות הפרסונלית. בשנת 2007 הועברה פעילות הפקטורינג לבנק אוצר החייל. כתוצאה מכך, הפעילות במגזר צומצמה משמעותית והמגזר חדל להיות מהותי. לאור זאת, המגזר אינו מוצג יותר כמגזר בר דיווח החל מהרבעון הראשון לשנת מגזר הבנקאות העסקית כולל את כל הלקוחות המוסדיים אשר עיקר עיסוקם הינו בתחום הפיננסי, קבוצות העוסקות בתחומי ביטוח, פנסיה וגמל, קרנות נאמנות, חברות ניהול תיקים, וכו'. לקוחות אלו משויכים לחטיבת שוק ההון. בנוסף, כולל המגזר את לקוחות החברה לנאמנות של הבנק, בתחום שירותי הנאמנות לקרנות נאמנות. כגון: המגזר הפיננסי מגזר זה מאגד בתוכו את פעילות חדרי העסקות, יחידת הנזילות ואת מחלקת ניהול נכסים והתחייבויות של הבנק. 9

8 דוח הדירקטוריון להלן הרווח (ההפסד) הנקי של מגזרי הפעילות בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד: לששה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני (0.6) 37. (.9) בנקאות פרטית בנקאות מסחרית בנקאות עסקית המגזר הפיננסי סכומים שלא הוקצו והתאמות רווח נקי מגזר הבנקאות הפרטית ההפסד של מגזר הבנקאות הפרטית הסתכם ב.9 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי בסך 4.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הירידה ברווח הנקי נובעת מגידול בהוצאות התפעוליות והאחרות, לאור פתיחת סניפי הבנקאות לאמידים במהלך שנת 2007 ושנת נכון ליום נפתחו שלושה סניפי בנקאות לאמידים (מתוכם סניף אחד בשנה זו). בעקבות פתיחת סניפי הבנקאות לאמידים גדל מספר המשרות הממוצע במגזר ב 7 משרות. מגזר הבנקאות המסחרית הפעילות במגזר צומצמה כתוצאה מכך, 2007 הועברה פעילות הפקטורינג לבנק אוצר החייל. בשנת משמעותית והמגזר חדל להיות מהותי. לאור זאת, המגזר אינו מוצג יותר כמגזר בר דיווח החל מהרבעון הקודם, ותוצאותיו מוצגות בסכומים שלא הוקצו והתאמות. 2.5 מיליון ש"ח בתקופה 0.9 מיליון ש"ח לעומת הרווח הנקי של מגזר הבנקאות המסחרית הסתכם ב המקבילה אשתקד, קיטון של 64.0%. מגזר הבנקאות העסקית הרווח הנקי של מגזר הבנקאות העסקית הסתכם ב 4. מיליון ש"ח לעומת 9.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 29.%. הירידה ברווח הנקי נובעת בעיקרה מירידה ברווח מפעולות מימון ומירידה בהכנסות תפעוליות ואחרות בתחום שוק ההון. תנאי שווקי ההון בארץ ובעולם משפיעים באופן ישיר על רמת הפעילות במגזר זה. 0

9 דוח הדירקטוריון המגזר הפיננסי הרווח הנקי במגזר הפיננסי הסתכם ב 9.8 מיליון ש"ח לעומת 0.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 86.8%. העליה ברווח הנקי נובעת בעיקרה ממגוון פעילויות בתחום החטיבה הפיננסית הכוללות עשיית שוק באג"ח ממשלתיות ופעילויות מסחר נוספות, המהוות חלק אינטגרלי מהפעילות השוטפת של הבנק. בנוסף, בתחום החברות הכלולות, חלה עליה בהכנסות התפעוליות והאחרות, בעיקר עקב קבלת דיבידנד. עליה זו קוזזה על ידי גידול בהוצאות התפעוליות והאחרות. הבנק נדרש לפצל בדוח הדירקטוריון לגבי כל מגזר את הפעילויות הבאות: בנקאות ופיננסים, כרטיסי אשראי, שוק ההון, משכנתאות, בניה ונדל"ן. לבנק אין פעילות מהותית בתחומי כרטיסי האשראי, משכנתאות, בניה ונדל"ן. מגזר הבנקאות המסחרית מורכב רובו ככולו מפעילות בנקאית ופיננסיים. ללקוחות מגזר זה אין פעילות מהותית בניירות ערך.

10 דוח הדירקטוריון להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר הבנקאות הפרטית (ב): סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לששה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2008 סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2008 (8.4) (8.7) 6.9 (9.5) (20.2) 36.3 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים: מחיצוניים בינמגזרי 0. (0.4) (0.9) (0.9) (.9) 22. הכנסות תפעוליות ואחרות: מחיצוניים בינמגזרי סך הכנסות (.7) (0.4) (0.2) (.7) (0.2) (2.0) (.9) (0.5) (2.0) (.4) הפרשה לחובות מסופקים הפסד סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לששה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2007 סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2007 (4.0) (4.7) 23.4 (27.0) (28.4) 46.9 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים: מחיצוניים בינמגזרי.9 (0.3) 2.0 (0.4) (0.9).7 (0.4) (.0) (2.2) הכנסות תפעוליות ואחרות: מחיצוניים בינמגזרי סך הכנסות הפרשה לחובות מסופקים רווח נקי סכום נמוך מ 0.. 2

11 דוח הדירקטוריון להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר הבנקאות העסקית (ב): סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לששה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2008 סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2008 (0.9) 8..3 (2.2) 8. (2.3) (24.4) 36. רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים: מחיצוניים בינמגזרי 5.8 (0.2) (0.2) (0.4) (0.4) 3. הכנסות תפעוליות ואחרות: מחיצוניים בינמגזרי סך הכנסות הפרשה לחובות מסופקים רווח נקי סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לששה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2007 סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2007 (5.0) (7.) 23.5 (27.0) (30.8) 44.5 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים: מחיצוניים בינמגזרי 2.2 (0.3) 29.4 (0.) (0.3) 7.8 (0.) (0.4) 57.6 (0.2) (0.4) 6.2 (0.2) 7.6 הכנסות תפעוליות ואחרות: מחיצוניים בינמגזרי סך הכנסות הפרשה לחובות מסופקים רווח נקי 3

12 דוח הדירקטוריון מדיניות ניהול הסיכונים כללי פעילותו של הבנק מלווה בחשיפה לסיכונים, כשהמהותיים מביניהם הינם: סיכוני אשראי, סיכוני שוק, סיכוני נזילות, סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים. מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק מכוונת להשגת היעדים העסקיים שנקבעו. ניהול הסיכונים ובקרתם מתבצעים במסגרת הקבועה בהוראות בנק ישראל ובכלל זה הוראת ניהול בנקאי תקין 339. מר יעקב גרטן, סמנכ"ל, מנהל חטיבת המטה, הינו מנהל הסיכונים הראשי של הבנק. מר שמעון וקנין, מנהל החטיבה הפיננסית, הינו מנהל סיכוני השוק והנזילות של הבנק. מר דוד כץ, מנהל מחלקת ניהול סיכונים ואשראי, הינו מנהל סיכוני האשראי של הבנק. מר משה חבר, מנהל מחלקת ארגון ושיטות, הינו מנהל הסיכונים התפעוליים של הבנק. עו"ד רחלי שאול השרוני, היועצת המשפטית של הבנק, הינה מנהלת הסיכונים המשפטיים של הבנק. השליטה, הפיקוח והבקרה על נאותות ניהול הסיכונים בבנק נעשים, בין היתר, על ידי הדירקטוריון וועדות הנהלה בתחומי הסיכונים השונים.. סיכוני שוק פעילות הבנק כמתווך פיננסי במסגרת כל הפעילויות הבנקאיות בהן הוא עוסק, כרוכה בין היתר בנטילת סיכונים פיננסיים הנובעים משינויים אפשריים בשיעורי הריבית, ומחשיפת בסיס הנובעת מבסיסי ההצמדה השונים של הנכסים וההתחייבויות וכן מתקופות פרעון שונות של הנכסים וההתחייבויות. מדיניות הבנק בתחום ניהול הסיכונים נועדה להשיג את היעדים העסקיים של הבנק תוך הערכת הסיכונים שיכולים לנבוע מהחשיפה לסיכונים הפיננסיים הנלקחים על ידי הבנק. מדיניות הבנק בתחום ניהול הנכסים וההתחייבויות לפי מגזרי הצמדה, לפי מידת החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ולפי תקופות פרעון, מתבצעת במסגרת ההנחיות שנקבעו על ידי דירקטוריון הבנק. ההנחיות שנקבעו על ידי הדירקטוריון הן במונחי סכומים ותקופות. אחת לשנה לפחות דן דירקטוריון הבנק בקביעת מדיניות החשיפה לסיכונים של הבנק ואחת לרבעון מוצגים בפניו דיווחים על החשיפות השונות. ניהול הפוזיציות בפועל בתיקי המסחר השונים מנוהל ומבוקר באופן שוטף במהלך היום על ידי מנהל החטיבה הפיננסית. כמו כן, מבוצעות מדי יום בבוקר לפני תחילת המסחר, בדיקות של התיק לאימות פעולות שבוצעו ביום המסחר הקודם. מדדי הסיכונים השונים נידונים על ידי ועדת נכסים והתחייבויות של הבנק בתדירות שבועית. ועדה זו הינה בראשות מנכ"ל הבנק ובהשתתפות חברים מהנהלת הבנק. בפני ועדה זו מציג מנהל החטיבה הפיננסית את כל הפוזיציות של הבנק ובכללם תיקי המסחר השונים. בנוסף, הועדה בוחנת התפתחויות במדדי הסיכון השונים של הבנק (פערי מח"מ, חשיפות בסיס,,VAR תרחישי קיצון ועוד)..2 4

13 דוח הדירקטוריון להלן הגדרת בנק ישראל לסיכוני שוק: סיכון שוק מוגדר כסיכון להפסד בפוזיציות מאזניות וחוץ מאזניות הנובע משינוי בשווי ההוגן של מכשיר פיננסי עקב שינוי תנאי השוק (שינוי ברמת מחירים בשווקים שונים שיעורי ריבית, שער חליפין, אינפלציה, מחירי מניות וסחורות). א. חשיפת בסיס החשיפה לסיכוני בסיס נמדדת בהפרש שבין הנכסים להתחייבויות (כולל השפעת מכשירים נגזרים) בכל אחד מבסיסי ההצמדה. חשיפת הבסיס מתייחסת לחשיפה לשינויים באינפלציה ולשינויים בשערי המט"ח לסוגיו. במסגרת מדיניות החשיפה לסיכונים קבע דירקטוריון הבנק את תקרת החשיפות של הבנק בכל מגזר ומגזר. מעקב אחר מגבלות אלו נעשה על ידי הדירקטוריון בכל רבעון. מדיניות הבנק בניהול הנכסים והתחייבויות קובעת כי: סך הפוזיציה במגזר השקלי הלא צמוד לא תעלה על הון הבנק. הפער בין הנכסים להתחייבויות במגזר הצמוד למדד המחירים לצרכן, ללא התיק למסחר, לא יעלה על 300 מיליון ש"ח. הפער בין הנכסים להתחייבויות במט"ח וצמוד מט"ח לא יעלה על 7.5 מיליון דולר. הבנק נוקט מדיניות שמרנית תוך הקפדה על עמידה בהנחיות שנקבעו על ידי הדירקטוריון. עודף הנכסים על ההתחייבויות הסתכם: המגבלה המאושרת המקסימלית 3 בדצמבר ביוני 2008 סוג ההצמדה לא צמוד 78.4 הון הבנק מדד המחירים לצרכן מטבע חוץ או בהצמדה לו פריטים לא כספיים סה"כ הון עצמי 5

14 דוח הדירקטוריון להלן טבלת רגישות לשינויים תיאורטיים בשער החליפין ליום 30 ביוני, 2008 (ב): אחוז שינוי בשער החליפין דולר אירו כל המטבעות (.6) (0.2) (.2) ירידה של 5% (3.) (0.4) (2.5) ירידה של 0% עליה של 5% עליה של 0% הערות:..2.3 תרחיש עליה/ירידה פירושו בהתאמה התחזקות/היחלשות המטבע הנדון כנגד שקל. לשינוים בשערי החליפין של שאר המטבעות שלא פורטו בנפרד יש השפעה זניחה על רווחי הבנק. הנתונים משקפים את השפעת השינויים בשערי החליפין לאחר השפעת המס. ב. חשיפה לשינויים בריבית סיכון החשיפה לשינויים בריבית נובע מההשפעה העתידית של שינוי בריבית על הנכסים וההתחייבויות (כולל השפעת עסקאות.(IRS Interest Rate Swap שינויים אלה עלולים לגרום לשחיקת ההון של הבנק. על מנת להקטין חשיפה הנובעת משינויים אפשריים בשיעורי הריבית נוהג הבנק במדיניות של התאמה, במידת האפשר, בין זמני הפרעון או מועדי שינוי הריבית של הנכסים לאלו של ההתחייבויות בכל אחד ממגזרי ההצמדה תוך לקיחת פוזיציות מוגבלות. עיקר הפעילות במגזר השקלי הלא צמוד הינו לתקופה קצרה או בריבית ניידת, כך שאין אי התאמה מהותית בזמני תאום הריבית להלן השפעת עליה/ירידה בשיעור הריבית על השווי ההוגן של הבנק, נכון ליום ביוני, (באחוזים מהשווי ההוגן): עקום שקלי עקום צמוד ריבית דולר ריבית אירו ריבית מט"ח כל המטבעות עליה של % (2.65) (0.77) (0.5) (0.5) (0.72) ירידה של %

15 דוח הדירקטוריון ג. חשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם בהתאם לדרישות בנק ישראל, במסגרת נוהל בנקאי תקין המנחה את הבנקים בכל הקשור למערכות הפיקוח והבקרה הנדרשות מהם בניהול הסיכונים שלהם, לרבות הקצאת ההון בגין חשיפות לסיכונים פיננסיים, הקים הבנק מערכת החולשת על תזרימי המזומנים של הבנק, הנגזרים ממגוון פעולותיו הפיננסיות. על בסיס נתונים אלו מבצע הבנק כימות שוטף של סיכוני השוק על פי מתודולוגית ה VAR (הערך הנתון לסיכון). VAR מחשב את תוחלת ההפסד המקסימלית של שחיקת השווי ההוגן של הבנק במהלך אופק השקעה נתון (0 ימי עסקים), בהינתן רמת מובהקות מסויימת (99%) ובהתקיים תנאי שוק נורמליים. מערכת זו בוחנת, כיצד שינויים במחירי השוק עלולים להשפיע לרעה על השווי ההוגן של הבנק בגין הפוזיציות והחשיפות הפיננסיים שלו, כאשר ההפסד בא לידי ביטוי בשינוי השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות, לרבות מכשירים פיננסים נגזרים. הבנק הטמיע מערכת לניהול סיכונים המחשבת ערכי VAR בהתאם למתודולוגיות המקובלות ומדדי סיכון נוספים רלוונטים, כגון: חשיפות בסיס, חשיפות ריבית, מבחני מאמץ שונים ועוד. נתוני ה VAR מחושבים כיום בבנק, מספר פעמים בשבוע, על מכלול הנכסים וההתחייבויות הפיננסיות של הבנק, הכולל את התיק הזמין למכירה ואת התיק למסחר. להלן ערכי ה :VAR * * מגזר מגבלה ,VAR 2.78%.92% % משווי הוגן * מדגם של 400 יום מסגרות הפעולה בתחום ניהול ובקרת הסיכונים נגזרות מהמבנה הארגוני של הבנק, מרכזי הסיכון שהוגדרו על ידו, מערכות המידע, כלי הבקרה המופעלים בנושא זה וכן "טעמי הסיכון" של הבנק, כפי שהם באים לידי ביטוי במסמך החשיפות ובמדיניות ניהול הסיכונים של הבנק. 7

16 דוח הדירקטוריון ד. מצב הנזילות וגיוס המקורות סיכון הנזילות הינו הסיכון שהבנק יתקשה לעמוד בהתחייבויותיו בשל התחייבויות בלתי צפויות או משיכות בלתי צפויות מפקדונות הציבור ומביקוש בלתי צפוי לאשראי. סיכון הנזילות נובע מפערים במועדי הפרעונות של הנכסים וההתחייבויות של הבנק. הדירקטוריון קבע מגבלות למועדי הפרעון של הנכסים וההתחייבויות כדי לצמצם סיכון זה. הבנק נהנה מעודפי מקורות הן במגזר השקלי והן במטבע חוץ. עודפים אלה מאפשרים לבנק להיות פעיל בשוק הכספים הבינבנקאי בשקלים ובמטבע חוץ. עודפי הנזילות בשקלים הושקעו בדרך כלל בפקדונות בבנק ישראל ובאגרות חוב שקליות: מק"מ, גילון ושחר. עודפי הנזילות במט"ח הושקעו בדרך כלל בפקדונות בבנקים בחו"ל ובאגרות חוב מסוגים שונים בחו"ל. במגזר השקלי הלא צמוד, התבסס גיוס המקורות על פקדונות הציבור. במגזר מטבע החוץ המקורות העיקריים הינם פקדונות תושבי חוץ. בבנק מופעלת מערכת כוללת לניהול הנזילות על פי מודל שפותח בבנק. המדיניות הכוללת לניהול הנזילות אושרה על ידי הדירקטוריון. תוצאות המודל נבחנות באופן שוטף על ידי מחלקת ניהול סיכונים ואשראי בבנק. ה. מכשירים פיננסיים נגזרים הבנק פועל במכשירים פיננסיים נגזרים מול לקוחות, בנקים, מסלקת המעו"ף ובורסות בחו"ל. במסגרת זאת נכללות עסקאות פורוורד, אופציות ש"ח מט"ח ובין מטבעות שונים, עסקאות עתידיות כנגד ניירות ערך, עסקאות החלפה (swap) של מטבעות ושל ריביות וכן עסקאות בנגזרות הנסחרות בבורסה בתל אביב, ובבורסות בחו"ל. פעילות הבנק בתחום פקדונות פיננסיים מובנים Deposits) (Structured מכוסה בדרך כלל מול מוצרים זהים מהבנק הבינלאומי. ו. עשיית שוק הבנק פועל בשוק עסקאות המט"ח בתור "עושה שוק" maker"),( Market בכפוף לתנאים הנקבעים על ידי הדירקטוריון מעת לעת. בנוסף, פועל הבנק כ"עושה שוק" באג"ח מדינה מסוג שחר. 8

17 דוח הדירקטוריון 3. סיכוני אשראי בבנק מופעלת מערכת בקרה וניהול של סיכוני האשראי, הן ברמת הלקוח הבודד והן ברמת הניהול הכולל, ובכלל זה בקרה שוטפת על חשיפות של לקוחות הפועלים בשוק ההון. בנוסף, מתקיימת בבנק בדיקת טיב ואיכות הלווים העיקריים, בהתאם לנוהל בנקאי תקין. קיימים מספר פורומים לניהול ובקרת סיכוני האשראי של הבנק: ועדת אשראי סניפית, חטיבתית, כללית וועדת אשראי של הדירקטוריון. וועדות האשראי דנות ומאשרות את בקשות האשראי השונות בהתאם למדרג הסמכויות. להלן יתרות סיכון אשראי כולל בגין לווים בעייתיים לפי הסיווגים שנקבעו בהוראות המפקח על הבנקים: חובות בעייתיים : שאינם נושאים הכנסה שאורגנו מחדש בפיגור זמני בהשגחה מיוחדת מזה: חובות בגינם קיימת הפרשה ספציפית סה"כ אשראי מאזני ללווים בעייתיים סיכון אשראי חוץ מאזני בגין לווים בעייתיים אג"ח של לווים בעיתיים סיכון אשראי כולל בגין לווים בעייתיים לא כולל חובות בעיתיים המכוסים על ידי בטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים. כפי שחושב לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים. 2 9

18 דוח הדירקטוריון 4. סיכונים תפעוליים א. מיפוי וניהול סיכונים תפעוליים על מנת למזער את הסיכונים התפעוליים הכרוכים בפעילויות הבנק השונות, מקיים הבנק אמצעי בקרה שונים המבוססים על מערכות מחשב בהן מוטמעים תהליכי בקרה ממוכנים ועל סדרי עבודה המעוגנים בנהלים. הבנק מקיים תהליך של טיפול ליישום המסקנות שהעלו הסקרים למיפוי הסיכונים התפעוליים מעילות והונאות, על פי סדרי עדיפויות שנקבעו ובמקביל מתקיימים סקרים חדשים בתחומים עליהם החליטה הנהלת הבנק. בנוסף, קיימת בבנק ועדה לניטור וניהול סיכונים (ועדה מרכזית) בראשות המנהל הכללי, אשר מטרותיה הינן לנטר סיכונים ולעקוב אחר ניהולם. בבנק מופעלות שלוש יחידות בקרה Office) (Middle מעקב אחר סיכונים תפעוליים בחדר עסקאות במט"ח, פעילות ניירות ערך זרים ובפעילות הנוסטרו. ב. פורום סיכונים תפעוליים ומשפטיים בבנק קיים פורום נוסף בראשות מנהל הסיכונים הראשי, שהינו פורום ייעודי לטיפול בסיכונים תפעוליים ומשפטיים. הפורום מתפקד במקביל לוועדת ניטור הסיכונים הכללית ומרכז את פעילותו בחשיפות לסיכונים תפעוליים ומשפטיים. ג. סיכוני מעילות והונאות בהתאם להוראת המפקח על הבנקים קיימת בבנק ועדה בראשות המנכ"ל בהשתתפות חברי הנהלת הבנק, מנהלי יחידות בכירים והמבקר הפנימי. הועדה דנה בחשיפות לסיכוני מעילות והונאות כפי שעולים, בין היתר, באירועים בקבוצת הבינלאומי, בסקרי הסיכונים השונים ועל ידי הביקורת הפנימית, ובדרכים למזעורם, תוך כינון בקרות מונעות ומפצות. ד. קצין ציות ואיסור הלבנת ומימון טרור בבנק פועל קצין ציות, בהתאם לנדרש בהוראה 308 להוראות ניהול בנקאי תקין. קצין הציות פועל לאיתורם של פערים והפרות בתחום ההוראות הצרכניות בין היתר בהתבסס על תהליך מובנה (סקר התשתיות). קצין הציות משמש גם כאחראי על איסור הלבנת הון. במהלך הרבעון, נמשכו בבנק התהליכים ליישום הוראות החקיקה בנושא איסור הלבנת הון ובכלל זה: הדרכת עובדים, שיפור נהלי העבודה ומהלכים לתחזוקת מנגנונים מיכוניים. במסגרת המעבר למערכות המיכוניות של הבנק הבינלאומי יוסבו גם המערכות המשרתות את מערך איסור הלבנת ההון (בקרות, נהלים, דיווחים והתראות). 20

19 דוח הדירקטוריון ה. המשכיות עסקית Planning) (BCP Business Continuity בהתאם להוראות בנק ישראל בנושא, נערך הבנק להמשכיות עסקית במצבי חירום שונים. נקבעה מדיניות לטיפול בנושא על ידי דירקטוריון הבנק. ו. פוליסת ביטוח בנקאית פוליסת הביטוח הבנקאי אותה רוכש הבנק, נותנת כיסוי ביטוחי לחלק מהסיכונים התפעוליים, ובכלל זה: נזקים שנגרמו לצד ג' עקב רשלנות של הבנק, נזקים שנגרמו לבנק מפשעי מחשב ומעילות עובדים. 5. סיכונים משפטיים א. סיכון משפטי מוגדר בבנק כסיכון הנובע מאי קיומן של הוראות דין או הוראות רגולטוריות, סיכון להפסד כתוצאה מהיעדר אפשרות לאכוף באופן משפטי קיומו של הסכם, סיכונים הנובעים מפעילות ללא גיבוי משפטי/ייעוץ משפטי מול ספקים, סיכונים הכרוכים בהליכים משפטיים וכל סיכון אחר העלול לחשוף את הבנק לדרישה או תביעה משפטית. ב. הבנק פועל לאיתור, מיפוי ומזעור, ככל האפשר, של החשיפה לסיכונים משפטיים. בין השאר, פועל הבנק לאיתור מראש של הסיכונים המשפטיים הכרוכים בתהליכים השונים, בעת יצירת התהליך, לשם מניעתם מראש, ו/או מזעורם, וכן נוקט באמצעי איתור ומיפוי שוטפים ובאמצעות תהליכי הפקת לקחים. 2

20 דוח הדירקטוריון דיון בגורמי סיכון מצורפת טבלה המרכזת את גורמי הסיכון המשפיעים על הבנק ומידת השפעתם (גדולה,בינונית,קטנה): גורם הסיכון השפעת הסיכון השפעה כוללת של סיכוני אשראי סיכון בגין איכות לווים וביטחונות סיכון בגין ריכוזיות ענפית סיכון בגין ריכוזיות לווים/קבוצת לווים השפעה כוללת של סיכוני שוק סיכון ריבית סיכון אינפלציה סיכון שער חליפין סיכון מחירי מניות סיכון נזילות סיכון תפעולי סיכון משפטי סיכון מוניטין סיכונים נוספים הרלבנטים לתאגיד הבנקאי סיכון חקיקה ורגולציה סיכון מקרוכלכלי הסבת מערכת המחשב של הבנק קטנה קטנה בינונית קטנה קטנה קטנה קטנה קטנה קטנה קטנה בינונית קטנה קטנה קטנה בינונית גבוהה* במהלך התקופה המדווחת לא חלו שינויים בגורמי הסיכון של הבנק בהשוואה למפורט בדוח הדירקטוריון לדוחות הכספיים ליום 3 בדצמבר * ראה מידע נוסף בנושא מיחשוב בפסקת ההתפתחויות הנוספות בהמשך. 22

21 דוח הדירקטוריון מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים ואומדנים חשבונאיים קריטיים מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים מתייחסת לסוגיות שהינן בעלות חשיבות לתיאור מצבו הפיננסי של הבנק. סוגיות שהינן קשות, סובייקטיביות ומחייבות הערכות מורכבות, כתוצאה מהצורך לערוך אומדנים של השפעת עניינים שעל פי טבעם הם אינם ודאיים. בכל אחד מהנושאים הקריטיים הללו, נעזרה ההנהלה במידע המקצועי הטוב ביותר, לדעתה, על מנת לערוך את האומדנים הדרושים בהערכת הנכסים וההתחיבויות של הבנק, והבנק מאמין כי האומדנים בהם נקט הינם נאותים. נושאים קריטיים כאמור, אשר לגביהם הבנת המדיניות החשבונאית הינה הכרחית להבנת התוצאות המדווחות של הבנק, הינם: הפרשה לחובות מסופקים, הערכת שווי השקעה בניירות ערך, אומדן השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים, ירידת ערך נכסים והתחייבויות בגין תביעות משפטיות. במהלך התקופה המדווחת לא חלו שינויים במדיניות החשבונאית של הבנק בנושאים קריטיים בהשוואה למפורט בדוח הדירקטוריון לדוחות הכספיים ליום 3 בדצמבר כאמור בדוחות ליום 3 בדצמבר 2007, השפעת האומדנים על הסעיפים האמורים אינה מהותית. עדכוני חקיקה הרפורמה בתחום העמלות הבנקאיות ביום פורסם חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 2), התשס"ז תחילת החוק מיום עיקרי החוק הינם: מתן סמכות פיקוח לבנק ישראל על מחירי השירותים הבנקאיים הניתנים לכלל הלקוחות, וכן סמכות לקבוע לגבי לקוחות מסוימים (יחידים וכן תאגידים שהינם עסק קטן כהגדרתו בכללים שקבע הנגיד), תעריפון מחייב הכולל את רשימת השירותים, אשר רק בגינם יהיה רשאי הבנק לגבות עמלות וכן את אופן חישובן והצגתן. מכח החוק פורסמו ביום כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח 2008 ובהם נכלל תעריפון העמלות החדש, שיחול על לקוחות יחידים ועסקים קטנים כהגדרתם בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א 98. בנוסף, נקבע בתיקון לחוק כי הדיווח המרוכז על עמלות שנגבו מלקוח יורחב כך שיחול על כלל העמלות, אך ישלח מדי חצי שנה ביחס לאותה תקופה, החל מיום..08. על פי צו הבנקאות (שירות ללקוח) (ביטול הפיקוח על שירותים בנקאיים מסוימים ושינויו במקרים אחרים), התשס"ח 2008, נקבע כי סכום העמלה המרבי שניתן לגבות בגין שירות של: "העברת ניירות ערך לפיקדון אחר של אותו לקוח" יוגבל לסך של 5 ש"ח וכן בוטל הפיקוח על שירותים בנקאיים מסוימים. השפעת החוק על תוצאות הבנק אינה צפויה להיות מהותית. 23

22 דוח הדירקטוריון חוזר בנושא הרפורמה בעמלות החוזר פורסם ביום להלן הבהרות ותיקונים לרפורמת העמלות: הפקדת שיקים בתיבות שירות תיחשב לפעולה בערוץ ישיר מאחר ורוב הבנקים אינם ערוכים לאפשר הפקדת שיקים בערוצים ישירים, מחיר הפקדת שיקים בתיבת שירות יהיה כמחיר פעולה בערוץ ישיר. זאת עד לבחינה מחודשת של הנושא בעתיד. הקבוצה הזכאית לביצוע ארבע פעולות על ידי פקיד מדי חודש במחיר פעולה אחת בערוץ ישיר תכלול גם "אזרח ותיק" (על פי חוק האזרחים הותיקים, התש"ן 989 ) וכן לקוחות שמחמת מוגבלותם אינם יכולים להשתמש בערוץ ישיר אחד או יותר. הבנקים נדרשים להשלים ההיערכות לכך בתוך 30 ימים. איסור גביית דמי ניהול חשבון לעסק קטן מלקוח שהוא נציגות בית משותף. הבנק נערך לפעול בהתאם להנחיות חוזר זה. כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון), התשס"ח 2008 התיקון פורסם ביום התיקון מעודד עשיית שימוש באינטרנט, בין היתר, באופן שתאגיד בנקאי יאפשר לתאגיד, שאינו עסק קטן, לקבל את התעריפון בסניפיו באמצעות אתר האינטרנט שלו. בנוסף, תאגיד בנקאי לא יהיה חייב להודיע או לשלוח דף חשבון ללקוח שביקש לקבל הודעות או דפי חשבון באמצעי אלקטרוני. חוק ניירות ערך (תיקון מס' 35), התשס"ז 2007 התיקון פורסם ברשומות ביום נקבעו הגדרות ביחס ל"שוק מוסדר": מערכת מסחר בניירות ערך, אופציות או חוזים עתידיים, על פי הכללים שנקבעו על ידי מי שרשאי לקובעם במדינה בה הוא מתנהל. הוחלו על נושא משרה בכירה חובות, אשר הוטלו עד כה על בעלי עניין לרבות אחריות לתשקיף, פרט מטעה בתשקיף ונזק בשל מידע צופה פני עתיד. ניתנה סמכות לקבוע בתקנון הבורסה, הוראה לפיה חברה תהיה חייבת לרשום את כל הון המניות המוצא שלה למסחר על ידי חברה לרישומים, אולם לגבי חברות שניירות הערך שלהן נרשמו למסחר לפני התיקון בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות לא יחויב להעביר את המניות הרשומות על שמו לחברה לרישומים. הוסדר נושא עסקאות מכר חוזר בניירות ערך (ריפו) במסגרת סעיף יציבות מסלקות, כך שיראו את המעביר כמי שמכר את ניירות הערך ואת הנעבר כמי שרכשם בבורסה. חוק ניירות ערך (תיקון מס' 36), התשס"ח 2008 החוק פורסם ביום מטרת החוק לקבוע הסדר מיוחד שיאפשר לבנק האירופי להציע, לרבות בדרך של רישום למסחר בבורסה, ניירות ערך לציבור בישראל. הסדר זה קיים היום לגבי הבנק העולמי והוחלט לתקן את פרק ה' 4 לחוק ניירות ערך כך שיחול גם על הבנק האירופי. 24

23 דוח הדירקטוריון חוק המפלגות (תיקון מס' 4), התשס"ח 2008 החוק פורסם ביום נקבעו מס' הוראות בקשר עם הלוואה וערבות להלוואה שנותן תאגיד בנקאי ל"מועמד" (נבחר ציבור או מי שהודיע במפורש על כוונתו להתמודד בבחירות מקדימות): מועמד רשאי לקבל הלוואה מתאגיד בנקאי בתנאי שתקופת פרעונה לא תעלה על שנה וסכומה לא יעלה על מחצית התקרה הכוללת של ההוצאות (כמפורט בסעיף 28 ח'), למעט אם סכום ההלוואה נמוך מ 50,000 ש"ח. חובתו להודיע לתאגיד הבנקאי כי ההלוואה נועדה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות ומהי התקרה הכוללת של הוצאות המותרת לו. כמו כן, ניתנה סמכות למבקר המדינה לצורך ביקורת מערכת החשבונות של המועמד. נקבעה סנקציה של שישה חודשי מאסר או קנס (על פי חוק העונשין), בין היתר, ביחס למי שנתן תרומה, הלוואה או ערבות בניגוד לקבוע בחוק וכן לגבי מי שלא מסר למבקר מידע, הודעה או תצהיר על פי בקשתו. (הון עצמי וביטוח) בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, (תיקון), התש"ס 2000 התקנות פורסמו ביום התיקון יחול החל מיום , למעט ההוראות ביחס להשתתפות העצמית המותרת לבעל רישיון שתחלנה ביום התיקון מקטין, בנסיבות מסוימות, את גובה הכיסוי הביטוחי הנדרש ממנהלי תיקים, וכן מאפשר הקלות מסוימות לגבי גובה ההשתתפות העצמית בביטוח הנדרש מ"בעל רישיון": יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים. חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (תיקון מס' 20) ביום 26 בפברואר 2008 עבר בכנסת חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (תיקון מס' 20) (הגבלת תקופת התחולה), התשס"ח 2008 (להלן "התיקון"). בהתאם לתיקון, תחולתו של חוק התיאומים תסתיים בשנת המס 2007, ומשנת המס 2008 לא יחולו עוד הוראות החוק, למעט הוראות המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס. בהתאם לתיקון, בשנת המס 2008 ואילך לא מחושבת עוד התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה ריאלי. כמו כן, הופסקה ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים לצרכי מס, באופן שסכומים אלה יתואמו עד למדד של סוף שנת המס 2007, והצמדתם למדד תיפסק ממועד זה ואילך. כמו כן, במסגרת התיקון האמור תוקנו הגדרות "רווח" ו"שכר" בחוק מע"מ. על פי ההגדרות החדשות מס רווח יחושב לאחר ניכוי מס שכר והגדרת שכר לצורך חישוב מס שכר תכלול גם את תשלום חלק המעביד בגין דמי ביטוח לאומי. השפעת התיקון על תוצאות הבנק במאוחד, ברבעון השני של שנת 2008, הינה אי רישום קיטון בהוצאות המס בסך של כ 3.3 ולתקופה מצטברת של שישה חודשים, אי רישום קיטון בהוצאות המס בסך 3.8. מרבית ההשפעה נובעת מביטול חוק התיאומים. השפעת תיקון ההגדרות של "רווח" ו"שכר" אינה מהותית. ברבעון השני של שנת 2007 ובמחצית הראשונה של שנת 2007, השפעת יישום חוק התיאומים היתה קיטון בהוצאת המס בסך 0.2, ו 0.6, בהתאמה. 25

24 דוח הדירקטוריון הצעות חוק הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 994 (תיקון מס' 3), התשס"ח 2007 נוסח מעודכן של הצעת החוק פורסם באתר רשות ניירות ערך ביום (להלן: אתר הרשות) לקראת הפצת תזכיר הצעת חוק. עיקר התיקונים הם: הצעה לציבור של קרנות נאמנות זרות; הוראות לעניין אי תלות הנאמן; מתן סמכות לרשות ני"ע לשלול וכן לא להעניק לחברה אישור לשמש כנאמן מטעמים הקשורים במהימנותה; התרת גביית דמי ניהול דיפרנציאליים בקרן; שינוי מתכונת פירוק קרן; הרחבת כלי האכיפה האזרחית על ידי רשות ניירות ערך על פעילות קרנות נאמנות (למשל: הוספת אפשרות להטיל קנס אזרחי לגבי עבירות מסוימות שכיום הסנקציה בגינן הינה פלילית בלבד). ביום פורסם באתר הרשות תזכיר בנושא תיקון מס' 3 הכולל דברי הסבר בעניין הגברת מנגנוני הביקורת. בין היתר, דירקטוריון מנהל הקרן יהיה מחויב לאשר את מערך הבקרה הפנימית בחברה. הוראות התיקון יכללו מגוון של שיטות ואמצעי בקרה ופיקוח. דירקטוריון מנהל הקרן יהיה מחויב לאשר תוכנית אכיפה פנימית במנהל הקרן, לרבות בדרך של הטמעת נהלי עבודה ברורים ומקיפים והדרכה שוטפת של מנהלים ועובדים בתחומים הרלבנטיים לתפקידם, וכן אופן הטיפול בהפרת ההוראות, כאמור. הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון עמלת פרעון מוקדם בעת מימוש נכס), התשס"ח 2008 ביום אושרה הצעת החוק בקריאה טרומית והועברה לקריאה ראשונה בועדת הכלכלה של הכנסת. מוצע לבטל את עמלת הפירעון המוקדם בעת מכירת נכס של לווה, כדי שלא לפגוע פגיעה נוספת באלו שאינם מסוגלים לעמוד בתשלומי המשכנתא שלקחו. נטען כי בעצם מימוש הנכס, משיב הבנק את כספי ההלוואה ואין מקום להרע עם החייבים. הצעת חוק מסחר אלקטרוני, התשס"ח 2008 ההצעה עברה במליאת הכנסת ביום 2..08, בקריאה ראשונה ותועבר לדיון בוועדה משותפת לוועדות הכלכלה ובמדע והטכנולוגיה, בראשות ועדת הכלכלה. מטרת הצעת החוק ודברי ההסבר להצעת החוק, הינה להסדיר היבטים שונים של שימוש במסמכים אלקטרוניים במהלך פעילות מסחרית, ובכלל זה קיום דרישת כתב וביצוע פעולה משפטית באמצעות מסמך אלקטרוני. 26 הצעת חוק הערבות (תיקון זכותו של ערב במימוש נכס), התשס"ח 2008 ההצעה הוגשה ביום מוצע כי במקרים בהם החיוב הנערב מובטח גם בשעבוד נכס של החייב לא יוכל הנושה לדרוש מהערב את מילוי ערבותו בטרם מימש הנכס, זאת אלא אם ביהמ"ש יאשר כי לא ניתן לממש הנכס. בנוסף, בעת מימוש הנכס הנושה יחויב להודיע לערב על מועד ואופן מכירתו לפחות 30 יום לפני המכירה וכן לאפשר לו להציע לרכשו, לרבות קבלת מידע מלא ביחס למכירה שבוצעה, גם אם לא השתתף בה.

25 דוח הדירקטוריון הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 36) (מערכת דואר אלקטרוני מאובטח), התשס"ח 2008 ההצעה הוגשה ביום בהמשך לתיקון 22 אשר חייב גופים מפוקחים ע"י הרשות לדווח באמצעות מערכת דיווח אלקטרונית ("מגנא"), בין היתר, מוצע לאפשר לרשות להמציא הודעות, דרישות, הוראות או כל מסמך אחר באמצעות מערכת דואר אלקטרוני מאובטח. תוטל חובה על הנמענים להשתמש במערכת זו ולקבל מסמכים מהרשות באמצעותה וכן לקבוע חזקה כי מסמך שהומצא באמצעות המערכת הגיע ליעדו בתוך שני ימי עסקים. מוצע לקבוע כללים לעניין הליכי רישום לצורך קבלת אישור גישה למערכת דואר אלקטרוני מאובטח וכן להחיל הסדר זה גם על תאגידים בעלי רישיון לפי חוק ועל מנהלי קרנות ונאמנים לקרנות. הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון הפחתת השימוש בנייר), התשס"ח 2008 ההצעה הוגשה ביום מוצע כי תאגיד בנקאי יחויב לשלוח ללקוח הודעות ודפי חשבון באמצעות אמצעים אלקטרוניים במקום בדואר רגיל, אלא אם כן ביקש הלקוח אחרת. המטרה הפחתת השימוש בנייר וכן נוחות וזמינות של המידע. הצעת חוק שיקים ללא כיסוי (תיקוןזכות ערעור), התשס"ח 2008 ההצעה הוגשה ביום מוצע להקנות לבעל החשבון זכות להשמיע את טענותיו בפני הבנק בטרם יוגבל חשבונו. אם הוכיח כי השיקים סורבו בשל נסיבות שלא היה עליו לחזותן מראש, הבנק יתן לו ארכה של שישה חודשים להסדיר את מצבו, שלאחריהם תיבדק יכולתו הכספית, בטרם יוחלט אם להגביל את חשבונו. הצעת חוק חובת הדיווח של מוסדות פיננסיים על כספים ללא דורש, התשס"ח 2008 ההצעה עברה בקריאה טרומית ביום מטרת החוק לחייב גופים פיננסיים בישראל לדווח באופן שוטף לגוף שיוקם באגף הממונה על שוק ההון, אשר יהיה אחראי לרישומם של כספים ללא דורש באמצעות עריכת מאגר מידע לאומי זמין לכולם. הכוונה לכספים שלא נמצא להם מי שרשאי לנהוג בהם מנהג בעלים או שבעליהם אינו ידוע לרבות חשבונות רדומים. הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון הגבלת סכומי עמלות), התשס"ח 2008 אושרה בקריאה טרומית ביום בעקבות הרפורמה בעמלות הבנקים והעלאת התעריפים הנגבים נפגעו בעיקר האוכלוסיות אשר אינן נגישות לאינטרנט. על כן, מוצע להגביל במחיר מרבי את העמלות הנפוצות המתבצעות מול פקיד הבנק ולקבוע כי סך העלות החודשית בגינן לא תעלה על 8 ש"ח לחודש לכלל הלקוחות ולגבי אוכלוסיות כגון מקבלי גמלה, קשישים ועולים חדשים תקרה של 0 ש"ח. 27

26 דוח הדירקטוריון שונות באזל II רקע הוועדה להתכנסות בינלאומית למדידת הון ולתקני הון (להלן באזל (II פרסמה ביוני 2006 את המלצותיה שאמורות להיות מיושמות, בהתאם להנחיות של הבנקים המרכזיים בכל מדינה. ההנחיות מתייחסות לסיכוני אשראי, סיכוני שוק וסיכונים תפעוליים, וכוללות 3 נדבכים בהתייחס לכל אחד מסוגי הסיכונים: נדבך ראשון דרישות הון מזעריות, עפ"י הגישות השונות. נדבך שני תהליך הסקירה הפיקוחית וקיום תהליכים פנימיים בבנק ליישום ממשל תאגידי, בקרה וביקורת, להקמת מסגרת לניהול ולהערכת סיכונים וכן להערכת נאותות ביחס לפרופיל הסיכונים של הבנק וסביבת הבקרה שלו. נדבך שלישי משמעת שוק דרישות הגילוי והדיווח לציבור. הערכות הבנק הבנק נשען בתחומים רבים על המערכות התפעוליות ויחידות מטה מתמחות של חברת האם, הבנק הבינלאומי, ולכן יישום ההוראות בבנק יעשה בד בבד עם יישומן בחברת האם, תוך ביצוע התאמות קלות במידה ויידרש. בהתאם לכך, תפורט להלן הערכות הבנק הבינלאומי ליישום הוראות באזל,II כחלק מהערכותו של הבנק הבינלאומי להלן פירוט התקדמות בביצוע הפרוייקט בבנק, במסגרת הערכות החברה האם, מתחילת שנת ועד פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני : הסתיימה התקנת מערכת תוכנה לניהול סיכוני אשראי וחישוב הון רגולטורי במחשב הבנק, לצורך הקמת נתונים ובדיקות. הוחל בהכנת המידע עבור טעינה למערכת. התקבלו ממצאים ראשוניים של סקרי הפערים שבוצעו, כנדרש על ידי בנק ישראל, בנושאים הבאים: הנדבך הראשון סיכוני שוק וסיכונים תפעוליים והנדבך השני, כולל 4 הנחיות ספציפיות, שפורסמו בעבר על ידי ועדת באזל, בנושא ניהול סיכונים בנקאיים ונושאים קשורים. לאחר קבלת תוצאות הסקרים הסופיות יוחלט על המשך הטיפול בנושא, כולל אפשרות שכירת שירותי ליווי וייעוץ שוטפים לסגירת הפערים. הוגש לבנק ישראל סקר השפעה כמותית (QIS5) ליום 3 בדצמבר נציגי הבנק הבינלאומי השתתפו בצוות שהקים בנק ישראל בנושא ניהול הסיכון התפעולי. 28

27 דוח הדירקטוריון להלן פירוט הטיוטות להתייעצות, טיוטות נוספות שהוציא המפקח על הבנקים בנושא באזל II מתחילת שנת 2008 ועד לפרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני: הנדבך הראשון בסיס ההון. הנדבך הראשון תחולה והגישה הסטנדרטית (טיוטות להתייעצות שנייה ושלישית). הנדבך הראשון גישת הדירוגים הפנימיים (טיוטות להתייעצות שנייה, שלישית ורביעית). הנדבך הראשון סוגיות משפטיות. שאלות ותשובות לעניין יישום הגישה הסטנדרטית. הנדבך הראשון תוצאות סקר השפעה כמותית לאימוץ הגישה הסטנדרטית. הנדבך השני עקרונות ליישום מבחני קיצון. הנדבך השני עקרונות לניהול סיכון אשראי. הנדבך השני מסגרת למערכות בקרה פנימית בתאגידים. הנדבך השני חיזוק הממשל התאגידי בתאגידים בנקאיים. מסגרת עבודה לפיקוח ממוקד סיכון. טיוטת הוראה בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי ביום 3 בדצמבר 2007 פורסם חוזר המפקח על הבנקים בנושא: "המדידה והגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי" (להלן "החוזר" או "ההוראה"). חוזר זה מבוסס, בין היתר, על תקני חשבונאות בארה"ב ועל הוראות רגולטוריות מתייחסות של מוסדות הפיקוח על הבנקים ושל הרשות לניירות ערך בארה"ב. העקרונות המנחים שבבסיס החוזר, מהווים שינוי מהותי ביחס להוראות הנוכחיות בנושא סווג חובות בעייתיים ומדידת הפרשות להפסדי אשראי בגין חובות אלו. על פי החוזר נדרש התאגיד הבנקאי לקיים הפרשה להפסדי אשראי ברמה מתאימה (appropriate) כדי לכסות הפסדי אשראי צפויים (estimated) בהתייחס לתיק האשראי שלו. בנוסף לאמור לעיל, על פי החוזר נדרש לקיים, כחשבון התחייבותי נפרד, הפרשה ברמה מתאימה, כדי לכסות הפסדי אשראי צפויים הקשורים למכשירי אשראי חוץ מאזניים, כגון: התקשרויות למתן אשראי וערבויות. ההפרשה הנדרשת לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס לתיק האשראי תוערך, באחד משני מסלולים: "הפרשה פרטנית" ו"הפרשה קבוצתית". כמו כן, נקבעו הנחיות לזיהוי חובות והוראות בנוגע לשיטת מדידת הפרשה להפסדי אשראי תחת כל אחד מהמסלולים. 29

28 דוח הדירקטוריון בנוסף לכך, נקבעו בהוראה הגדרות וסיווגים שונים של סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, כללי הכרה בהכנסות ריבית מחובות פגומים וכן כללי מחיקה חשבונאית של חובות בעייתיים. בין היתר, נקבע בחוזר כי יש למחוק חשבונאית כל חוב המוערך על בסיס פרטני שנחשב אינו בר גביה ובעל ערך נמוך כדי כך שהותרתו כנכס אינה מוצדקת או חוב בגינו מנהל התאגיד הבנקאי מאמצי גביה ארוכי טווח. לגבי החובות המוערכים על בסיס קבוצתי, נקבעו כללי המחיקה בהתבסס על תקופת פיגור שלהם והכל כתלות בהיותם של החובות מובטחים על ידי דירת מגורים, למעט הלוואות לדיור בגינן נערכת הפרשה מזערית לפי עומק הפיגור, חובות שמובטחים בביטחון שאינו דירת מגורים, חובות שאינם מובטחים, חובות של לווים בפשיטת רגל וחובות שנוצרו במרמה. הוראה זו תיושם בדוחות הכספיים של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי, החל מהדוחות ליום..0 (להלן "מועד היישום לראשונה") ואילך. ההוראה לא תיושם למפרע בדוחות כספיים לתקופות קודמות. לחילופין במועד היישום לראשונה תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי יידרשו, בין היתר: למחוק חשבונאית כל חוב אשר במועד זה עומד בתנאים למחיקה חשבונאית, לסווג בסיווג של השגחה מיוחדת, נחות, או פגום, כל חוב אשר עומד בתנאים לסיווג כאמור, לבטל את כל הכנסות הריבית שנצברו ולא שולמו בגין כל חוב אשר במועד זה עומד בתנאים המתייחסים, וכן: לבחון את הצורך בהתאמת יתרת מסים שוטפים ומסים נדחים לקבל ולשלם. התאמות של יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים ליום..0 לדרישות הוראה זו, לרבות דרישות קביעת ההפרשה, יכללו ישירות בסעיף העודפים בהון העצמי. לעניין זה הובהר כי למרות ההגדרה לפיה חוב בעייתי שאורגן מחדש הינו חוב פגום, תאגיד בנקאי וחברת כרטיסי אשראי אינם נדרשים לסווג כחוב פגום, אשר אורגן מחדש לפני יום..200, כל עוד שהחוב אינו פגום בהתבסס על התנאים שנקבעו בהסכם הארגון מחדש. ליישום ההוראה צפויות השלכות על מערכת היחסים העתידית שבין התאגיד הבנקאי ללקוחותיו, מהדרישה ליישם עקרונות המתאימים לסביבה העסקית בארה"ב בסביבה העסקית הקיימת בישראל. הנובע הבנק יישם את דרישות החוזר החל מיום..0. כאמור, יישום דרישות ההוראה מחייב שדרוג ו/ או הקמה של מערכת תשתית מיחשובית על מנת להבטיח תהליך של הערכה וביצוע של הפרשה להפסדי אשראי, לרבות מערכות בקרה פנימיות לבדיקת יישום נאות של ההוראה ותיקוף אפקטיביות השיטה לחישוב ההפרשה. לאור העובדה כי הבנק נשען בתחומים רבים על המערכות התפעוליות ויחידות המטה של הבנק הבינלאומי, הבנק נערך ליישום ההוראה במסגרת ההערכות הקבוצתית של הבנק הבינלאומי (החברה האם). למועד הדוח הכספי, הושלם תהליך הקמת המבנה הארגוני ליישום ההוראה בבנק הבינלאומי, לרבות ועדות מקצועיות וניהוליות, מינוי מנהל פרויקט ומינוי יועץ חיצוני. 30

29 דוח הדירקטוריון הבנק הבינלאומי בחר ספק מתאים לצורך הקמת מודל סטטיסטי לחישוב ההפרשה הספציפית להפסדי אשראי המוערכת על בסיס קבוצתי. כמו כן, הושלם שלב אפיון העל של הפרויקט הכולל ניתוח סקר פערים ואפיון התהליכים המרכזיים, לרבות התהליכים הלוגיים המרכזיים בפרויקט. עד תום שנת 2008, יושלמו עיקר האפיונים הלוגיים המפורטים וכתיבת הממשקים למערכות התשתית והקמת מאגרי המידע. כמו כן, תושלם עיקר כתיבת המודלים הסטטיסטים המיועדים לביצוע תהליך חישוב ההפרשה הספציפית להפסדי אשראי המוערכת על בסיס קבוצתי, כאשר השאיפה הינה לבחון את המודלים במהלך שנת בשנת 2009, במקביל להשלמת פיתוח הממשקים, תבוצענה בדיקות קבלה ואינטגרציה למערכת, כתיבת נהלי עבודה והתאמת הנהלים הקיימים, הדרכה ליחידות הבנק השונות והטמעת המערכת החדשה. יש לציין, כי מדובר בפרויקט מורכב המשפיע על פעילות יחידות רבות, לרבות מערכות המחשוב והדיווח, ולכן יתכנו שינויים בלוחות הזמנים כפי שפורטו לעיל. בהתאם לדרישת בנק ישראל, ביצע הבנק הערכה ראשונית של השלכות יישום ההוראה בדוחותיו. הערכת הבנק התייחסה לחובות מהותיים בלבד (מעל לסף שנקבע), והתבססה, בין היתר, במקרים מסויימים על הערכות ופרשנויות סובייקטיביות. על פי הערכה זו ההשפעה הצפויה של יישום טיוטת ההוראה על הבנק, נכון ליום מסתכמת בכ 23.5, לפני השפעת המס. הסכום נובע ממחיקת קרן וביטולי ריבית צבורה של חובות שיוגדרו כפגומים עקב טיפול משפטי ממושך, וזאת למרות שהחובות מובטחים היטב והבנק צופה את פרעונם המלא של החובות, כולל הריבית הצבורה בגינם. גילוי בדבר מבקר פנימי בבנק הגילוי בדבר מבקר פנימי בבנק הינו כמפורט בדוח הדירקטוריון לשנת 2007 ולא חל בו שינוי. 3

30 דוח הדירקטוריון התפתחויות נוספות מיחשוב כחלק מקבוצת הבינלאומי, מתבצעים בבנק מהלכים להנות מהיתרון לגודל של הקבוצה בנושאים שונים. אחד הנושאים הינו שילוב מערכות המיחשוב של יובנק במערכות הקבוצה, תוך שמירת היתרון היחסי של הבנק. במסגרת זו אוחדו תשתיות המחשוב של שני הבנקים והועברה האחריות בגין אבטחת המידע למת"ף ("מיחשוב ותפעול פיננסי" חברת בת של הבנק הבינלאומי). כיום, הבנקים נמצאים בעיצומו של תהליך איחוד אפליקציות. הפרוייקט מנוהל על ידי מת"ף. הבנק מצידו שכר את שירותיה של חברת יעוץ המתמחה בתחום על מנת לוודא קיומו של הליך מסודר, מדורג ומבוקר. בנוסף, הבנק נעזר במגוון יועצים המתמחים במערכות מידע בכלל ובהסבת מערכות בפרט. מטרת הפרוייקט היא ליצור מערכת משולבת שתכיל את יתרונות המערכות השונות, ותתן תמיכה לפעילות הבנק וליתרונו היחסי, תוך התייעלות והפחתת הסיכון האנושי/תפעולי. בשלב זה מתבצעת ריצה במקביל של חלק מהמערכות. ברבעון שחלף חלה התקדמות רבה בהסבת מאגרי הנתונים של הבנק למערכות החדשות. בימים אלו אמורה להתחיל לפעול סביבת טסט שתדמה את פעילות הבנק בסביבה העתידית ותאפשר ביצוע בדיקות של תרחישים ותסריטים שהוכנו לשם כך. בנוסף, תשמש הסביבה ללימוד והכרת המערכות על ידי עובדי הבנק. תהליכי ההסבה העיקריים צפויים להסתיים עד סיום התהליך ייעשה לאחר אישור מנהל הפרוייקט, הבנק והיועצים המקצועיים המלווים את הפרוייקט. בנוסף, מכינים תוכניות לעלייה לאויר בתאריך המיועד והוכנה תוכנית נסיגה Back).(Fall נמצאת בבחינה ללימוד המשמעויות הנובעות ממנה. זו תוכנית תהליך האיחוד של האפליקציות דורש משאבים רבים בבנק, ובפרט משאבים מיחשוביים. לאור האמור, ולאור השינוי הצפוי במערכות המידע, צומצם הפיתוח המחשובי בבנק בתקופת ההסבה. בתחום המערך העורפי, הפיתוח התמקד בדרישות רגולטוריות ודרישות בקרה חיוניות. כתוצאה מכך, חל גידול בבקרות הידניות המפצות. תהליך איחוד האפליקציות מהווה שינוי מהותי בחיי הבנק מבחינת תהליכי עבודה פנימיים ותהליכים מול לקוחות ומכאן החשיבות שהבנק נותן לניהול הסיכונים בתהליך ולבדיקות מקיפות שיעשו לפני אישור כל שלב בתהליך השילוב. לצורך כך, אף מונה בקר סיכונים ייעודי בבנק לליווי הפרוייקט. מר אמנון בק, מנכ"ל מת"ף, משמש כמנהל טכנולוגיות המידע של הבנק, החל מיום עד ליום זה כיהן בתפקיד מר יוסי לוי, ראש אגף משאבים בבנק הבינלאומי. 32

31 דוח הדירקטוריון שינויים בהרכב הנהלת הבנק ביום מונתה הגב' מיכל גורן לחברת הנהלת הבנק ומנהלת חטיבת הבנקאות הפרסונלית החל ממועד זה, במקום גב' רונית שוורץ. מיכל גורן, מנהלת חטיבת הבנקאות הפרסונלית. תאריך תחילת כהונה: השכלה: LLB משפטים אוניברסיטת תלאביב, LLM משפטים אוניברסיטת תלאביב. M.Sc מדעי הניהול התנהגות ארגונית אוניברסיטת תלאביב. תעסוקה בחמש שנים אחרונות: מנכ"ל ודירקטורית ביובנק חברה לנאמנות בע"מ ראש תחום מרכזי עסקים באגף הייעוץ המשפטי לחטיבה העסקית בבנק הפועלים בע"מ יועצת משפטית לאגף אשראים מיוחדים בחטיבה העסקית של בנק הפועלים בע"מ. שינויים בהרכב הדירקטוריון מר גיל קורץ, אשר כיהן כדירקטור חיצוני בבנק, החל מיום.3.07, סיים את כהונתו ביום מר גיל קורץ כיהן כדירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראות ניהול בנקאי תקין מס' 30. ביום אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק את מינויו של מר אבי קרמר במקום מר גיל קורץ. אבי קרמר, תקופת כהונה: היום. חברות בועדות: ועדת ביקורת. דירקטור פנימי או חיצוני: חיצוני. השכלה: B.A. כלכלה אוניברסיטת תלאביב. תעסוקה בחמש השנים האחרונות: יו"ר ומנכ"ל יבמ גלובל סרוויסס (ישראל) בע"מ, חבר בהנהלה האזורית יבמ גלובל סרוויסס בע"מ, סמנכ"ל מכירות וחבר הנהלה בחברת יבמ ישראל בע"מ, 2008 מנכ"ל בי סייפ מערכות מידע (983) בע"מ. חברות בדירקטוריונים נוספים נכון ליום פרסום הדוחות: אין. 33

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

חברת כרטיסי אשראי

חברת כרטיסי אשראי תוכן העניינים 0 85 0 דוח דירקטוריון סקירת הנהלה דוחות כספיים דוח דירקטוריון 0 5 9 0 0 0 0 8 8 9 8 8 8 80 80 8 8 תאור עסקי החברה התפתחות ההכנסות וההוצאות התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות מיסוי מצב האמצעים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד