אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה , יום שלישי, 9.:..-90:.. יום אוריינטציה לדוקטורנטים באולם כנסים א' 0

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה , יום שלישי, 9.:..-90:.. יום אוריינטציה לדוקטורנטים באולם כנסים א' 0"

תמליל

1 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה , יום שלישי, 9.:..-90:.. יום אוריינטציה לדוקטורנטים באולם כנסים א' 0

2 תלמידי הדוקטורט בפקולטה למדעי הרוח והחברה, שלום רב, החל מהשנה הפקולטה החליטה להעמיד לרשותכם קבוצה של 6 קורסים המיועדים לדוקטורנטים בלבד 0 שלושה קורסים הינם מתודולוגיים ושלושה קורסים הינם בנושאים עיוניים 0 כל דוקטורנט רשאי להירשם למספר קורסים שהוא מעוניין בהם ללא הגבלה 0 התנאי לפתיחת קורס הוא הרשמה מינימלית של.9 תלמידים 0 אנו מקווים שקורסים אלה יוכלו לספק בסיס והעשרה ללימודיכם, וכן להגביר את הקשר והשיח ביניכם 0 בפקולטה למדעי הרוח והחברה לומדים כ-..0 דוקטורנטים 0 אנחנו רואים חשיבות רבה בקיום שיח אינטלקטואלי בין הדוקטורנטים לבין עצמם ובין הדוקטורנטים לחברי הסגל האקדמי 0 להלן טבלת המועדים של הקורסים לתשע"ד: מרצה יונתן אנסון יום ג' שעה שעה הערות 1 קורסים 0 ניתן לקחת בנפרד 0 מספר קורס :00 16:00 מאיה לביא אולגה קומינובה דוד אוחנה ג' ד ד קורס שנתי קורסים מתודולוגיים סמסטר ב' אחת לשבועיים קורס שנתי סמסטר ב' קורסים עיוניים :.. 18:00 9.:.. 12:00 דויד ניומן 16:00 מייקל +אוטה יפתח בסמסטר ב'

3 ברצוננו לידע אתכם שבפקולטה קיימת ועדת דוקטורט 0 תפקידה לטפל במועמדים למלגות פקולטה ומלגות תחרותיות, לדרג המועמדים מבחינה אקדמית בלבד לטובת חלוקת מלגות 0 אנו מעוניינים שתתארגן קבוצה של נציגי דוקטורנטים שתוכל להיות בקשר עם ועדת הדוקטורט ולהעלות הצעות, רעיונות לנושאי סמינר, קשיים, דיונים משותפים שיוכלו לשפר את איכות תנאי הלימוד ועוד 0 בברכה: פרופ' דוד ניומן דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה פרופ' אנדראה ברגר יו"ר ועדת הדוקטורט בפקולטה למדעי הרוח והחברה 0

4 קורסים מתודולוגיים ועיוניים לדוקטורנטים לשנת הלימודים תשע"ד קורסים מתודולוגיים: שיטות מחקר כמותיות פרופ' יונתן אנסון 0 מחקר איכותני: קורס לדוקטורנטים בשלבי כתיבת הצעת מחקר- מאיה לביא-אג'אי 0 סדנת כתיבה מדעית באנגלית אולגה קומינובה קורסים עיוניים: תיאוריות ביקורתיות בין מודרניות לפוסט-מודרניות- פרופ' דוד אוחנה 0 פוליטיקה ומדע - פרופ' דוד ניומן מבוא להיסטוריה ופילוסופיה של המדע - אוטה דייכמן פרופ' מיקל פריד ופרופ'

5 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה שם הקורס: שיטות מחקר כמותיות פקולטית )הצעה קורס דו-סמסטריאלי לדוקטורנטים( מס' קורס : שם המרצה: _ יונתן אנסון יעדי ההוראה: המחשת האמירה: "צורת הרבים של 'אנקדוטה' אינה 'נתונים'" פיתוחים במהירות העבודה של מחשבים ובתכנות מאפשרים היום שימוש בסטטיסטיקה ככלי לחקור ולתחקר נתונים, ולא רק ניתוח עיוור על פי שיטות סטנדרטיות. קורס זה נועד להפגיש את הסטודנט עם האפשרויות האלה, ולתת בידיו כלים בסיסיים להבנת תהליך תיחקור זה. לקורס ארבע חלקים מרכזיים: עקרונות הניתוח הכמותי, דרך הסטטיסטיקה הבסיסית המודל הליניארי המוכלל מודלים רב-שכבתיים גישות לא רגרסיוניות לאורך הקורס הדגש יהיה על ניתוח נתונים באופן מעשי ופענוח התוצאות. הגישה תהיה של קריאה ביקורתית, הן של הנתונים, והן של התוצאות: האם הנתונים נאספו באופן אמין? האם הם מתאימים לשאלה המחקרית? האם הם מתאימים לשיטת הניתוח שנבחרה? אילו הנחות סמויות עומדות מאחורי שיטת הניתוח והמסקנות שנתקבלו? והאם ניתן לפרש את התוצאות בדרך אחרת? יילמדו עקרונות שיטות החישוב, לא דרך החישוב עצמה )אותה נשאיר למחשב ומתכנתיו( ולכן לא נדרש ידע במתמטיקה מעבר לתיכון!

6 פרשיות לימודים: סמסטר א' סטטיסטיקה בסיסית R התקנה ושימוש ראשוני בתוכנה a. קריאת נתונים, בחינתם באופן בדיד b. הצגה גרפית של נתונים c. וחלופות לא פרמטריות(, t, קשר בין 2 משתנים )מבחני χ 2.d מתאמים ורגרסיה e. בניית סולמות Cronbach α.a ניתוח גורמים b. המודל הליניארי המוכלל, מודלים לא ליניאריים ועקרון ה- Deviance GLM מודל a ומודלים לוג-ליניאריים מודל Poisson b. המודל הבינומי c. מודלים לא-ליניאריים d. פרשיות לימודים: סמסטר ב' מודלים רב-שכבתיים 1. מדגמים תלויים a. )repeated( מדגמים חוזרים b. מדגמים מרחביים c. גישות לא רגרסיוניות )Correspondence Analysis( ניתוח התאמה.a )Recursive partitioning( עצי רגרסיה.b.2 c. ניתוח אשכולות הערה: ייתכנו שינויים בדגשים ובנושאים ספציפיים, בייחוד בסמסטר ב', לאור תחומי עניין ומחקר של המשתתפים

7 בחירה דרישות והרכב ציון הקורס * משקל בציון הסופי ** חובה 10 - % נוכחות )הגשה( תרגילים שוטפים- % 10 - % 40 )סמסטר א'( בחינה מסכמת - % מבחנים - % 44 _)סמסטר ב'( עבודת סיכום - 100% סה"כ תרגילים יינתנו באופן מקוון אחרי כול שיעור כדי ליישם את הנלמד עבודה מסכמת פרטים יינתנו באמצע הסמסטר השני. עיקרה הכנת דו"ח מחקר המתמקד בקובץ נתונים )יכול להיות מעבודת המחקר של הסטודנט( רשימה ביבליוגרפית: טקסט בסיסי לקורס: Verzani, J., 2005, Using R for Introductory Statistics,, Boca Raton, FL: Chapman and Hall / CRC Faraway, J. J Extending the Linear Model with R: Generalized Linear, Mixed Effects and Nonparametric Regression Models, Boca Raton, FL: Chapman and Hall / CRC Husson, F. et al., Exploratory Multivariate Analysis Using R,, Boca Raton, FL: Chapman and Hall / CRC Cohen Y. & Cohen, J. Y Statistics and data with R: An applied approach through examples, Chichester, UK: Wiley. Crawley, M. J., 2013, The R Book, Chichester: Wiley טקסטים נוספים: Everitt, B An R and S Companion to Multivariate Analysis, London: Springer- Verlag. Greenacre, M., 2007, Correspondence Analysis in Practice, Second Edition Boca Raton, Chapman & Hall/CRC יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים. אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר. על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם. * ** ***

8 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה תשע"ג שם הקורס: מחקר איכותני: קורס לדוקטורנטים בשלבי כתיבת הצעת מחקר שם המרצה: ד"ר מיה לביא-אג'אי בשנים האחרונות תופסות שיטות המחקר האיכותניות מקום נכבד בחקר העולם החברתי והתרבותי, במגוון דיסציפלינות. בקורס נדון בבסיס התיאורטי והאפיסטמולוגי של הפרדיגמה המחקרית האיכותנית, וגישות מרכזיות בפרדיגמה זו; נערוך הכרות המבוססת על הרצאות ותירגול עם כלי המחקר העיקריים שבהם נעשה שימוש במחקר איכותני, כולל ראיונות תצפיות טקסטים ויומן חוקר; נבחן סוגיות בחירת הנושא ועיצוב שאלת המחקר, בחירת אוכלוסיית המחקר, אתיקה, שיטות ניתוח נתונים וכתיבה. הדוגמאות והרצאות האורח שילוו את הקורס יהוו הזדמנות למפגש עם חוקרים מובילים ומחקרים איכותניים מעולמות תוכן מגוונים. הקורס נערך ביוזמת הפקולטה למדעי הרוח והחברה ופתוח לתלמידי דוקטורט בשנה הראשונה או השניה ללימודיהם, אשר עושים שימוש במחקר איכותני ממחלקות שונות. הקורס מזכה ב- 4 נק"ז. מטלות הקורס: קריאה והשתתפות פעילה בכתה, סמסטר ראשון הגדרת שדה ושאלות המחקר, איסוף חומרים איכותני )ראיון, תצפית או איסוף טקסטים( ודיון מתודולוגי סמסטר שני- ניתוח נתונים איכותני המבוסס על איסוף הנתונים שנערך בסמסטר הראשון. חלק מניתוח הנתונים ייוצג בכיתה על ידי הסטודנטים לצורך דיון כיתתי. ייתכן ויהיו מטלות נוספות לאורך השנה

9 ספרים כללים: Denzin, N K and Y S Lincoln Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage. Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln The Landscape of Qualitative Research: Theories and Issues. Sage Publications Hesse-Biber, Sharlene Janice, Christina K. Gilmartin, and Robin Lydenberg Feminist Approaches to Theory and Methodology : an Interdisciplinary Reader. New York: Oxford University Press. Reinharz, Shulamit Feminist Methods in Social Research. New York, Oxford: Oxford University Press. לאה קסן ומיכל קרומר-נבו )עורכות( )0202( ניתוח נתונים במחקר איכותני. הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. גבריאלה ספקטור-מרזל ורבקה תובל-משיח )עורכות( )0202(. מחקר נרטיבי: תאוריה, יצירה ופרשנות. הוצאת כליל ומכון מופת. שמחה שלסקי, ברכה אלפרט )0222(. דרכים בכתיבת מחקר איכותני: מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט. הוצאת כליל אשר שקדי )0222(. מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני - תאוריה ויישום. רמות. צבר בן-יהושע, נ. )עורכת( )0220(, מסורות וזרמים במחקר האיכותי. תל אביב: דביר. נושאים וקריאה 0. הבסיס התיאורטי והאפיסטמולוגי של הגישה האיכותנית Guba, E. G., & Lincoln,Y. S. (2005). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The Sage handbook of qualitative research (3rd ed., pp ). Thousand Oaks, CA: Sage. Becker, Howard S. "The Epistemology of Qualitative Research," in Richard Jessor, Anne Colby, and Richard Schweder (eds.), Essays on Ethnography and Human Development (Chicago: University of Chicago Press, 1996 ), pp

10 Willig, C.(2001) Introducing qualitative research in psychology Adventures in theory and method. Buckingham: Chapter 1. Open University Press Scott, Joan, 1991, The Evidence of Experience, Critical Inquiry, 17: Harding, Sandra "Rethinking Standpoint epistemology: "What is Strong Objectivity"." Pp in Feminist Epistemologies, edited by Linda A. Alcoff and Elizabeth Potter. New York and London: Routledge. Bat-Ami, Bar On "Marginality and Epistemic Privilege." Pp in Feminist Epistemologies, edited by Linda Alcoff and Elizabeth Potter. New York and London: Routledge. Haraway, Donna "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective." Feminist Studies 14: Polkinghorne, D. E. (2005). Language and meaning: Data collection in qualitative research. Journal of Counseling Psychology, 52: גירץ, ק. )0992(. פרק 0: "תיאור גדוש: לקראת תיאוריית תרבות פרשנית". בתוך: פרשנות של תרבויות. ירושלים: כתר. עמודים גישות מרכזיות במחקר האיכותני Wertz,F.J., Charmaz, K. McMullen, L.M., Josselson, R., Anderson, R. (2011). Five Ways of Doing Qualitative Analysis. New York: Guilford Press. Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Vidich, A. J. & Lyman, S. M. (1994). Qualitative methods: Their history in sociology and anthropology. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp ). Thousand Oaks, CA: Sage.

11 Starks & Trinidad (2007) Choose Your Method: A Comparison of Phenomenology, Discourse Analysis, and Grounded Theory. Qual Health Res : 1372 Miller, W.L., & Crabtree, B.F. (1992). Overview of qualitative research methods. In B. F. Crabtree & W. L. Miller (Eds.). Doing Qualitative Research, Research Methods for primary care (Vol. 3) (pp. 3-28). Newbury Park, CA: Sage. Mason J. (2006). Working paper: Six strategies for mixing methods and linking data in social science research. Real life methods, University of Manchester. 3. רפלקסיביות Hesse-Biber S. N. & Piatelli, D. (2007). Holistic reflexivity: the feminist practice of reflexivity. In : S. N. Hesse-Biber (ed.) Handbook of feminist research: theory and praxis (pp ). Sage. Allen, L. (2010). Queer(y)ing the Straight Researcher: The Relationship(?) between Researcher Identity and Anti-Normative Knowledge. Feminism & Psychology 20: D Cruz, H., Gillingham, P., & Melendez, S. (2007). Reflexivity, its Meanings and Relevance for Social Work: A Critical Review of the Literature. British Journal of Social Work 37, כתיבת הצעת מחקר Frankel, R. M. & Devers K. J (2000). Study Design in Qualitative Research1: Developing Questions and Assessing Resource Needs. Education for Health,. 13 (2): Josselson, R. & Lieblich, A. (2003). A framework for Narrative Research Proposals in Psychology. In R. Josselson, A. Lieblich, and D.P. McAdams (Eds.). Up Close and Personal, The teaching and learning of Narrative Research. (pp ). Washington, DC. American Psychological Association.

12 Van-Manen, M. (2002). Writing in the dark Phenomenological Studies in Interpretive Inquiry. The Althouse Press. Canada. Morse, J. M. (1991). Evaluating qualitative research. Qualitative Health Research, 1, ראיונות איכותניים Rosenthal, G. (1993). Reconstruction of life stories: Principles of selection in generating stories for narrative biographical interviews. In R. Josselson & A. Lieblich (Eds.), The narrative study of lives (pp ). Newbury Park, CA: Sage. Josselson, R. (1995) Imagining the Real. In Josselson, R. and Lieblich, A. (Eds.) Interpreting Experience. Sage publications: Newbury Park, Calif Weiss r.s. (1994). Learning from strangers: the art and method of qualitative interview studies. Ch. 4: interviewing p New York : Free Press Chase, S.E. (1995).Taking Narrative Seriously. in Narrative Study of Lives, Vol. 3. Sage: Newbury Park, Calif Oakley, A. (1981). Interviewing women: A contradiction in terms. In: H. Roberts (Ed.) Doing feminist research (pp ). London: Routledge & Kegan Paul. Fine, M. & Macpherson, P.(1994). Over dinner: feminism and adolescent female bodies. In: H. L. Radtke, H. J. Stam (Eds.) Power/gender: social relations in theory and practice. London: Sage. Herzog, Hanna "On Home Turf: Interview Location and Its Social Meaning."Qualitative Sociology 28: Krumer-Nevo, M. (2004). The paradigm of tragedy as meta narrative: A window to understanding the life story of a women in economic and social deprivation. Narrative Study of Lives,

13 Gubrium, Jaber F. and James A. Holstein "From the Individual Interview to the Interview Society." Pp in Handbook of Interview Research: Context & Method, edited by J. F. Gubrium and J. A. Holstein. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications. Greenspan, H. (2003). Listening to holocaust Survivors. In Josselson, R,. Lieblich, A. and Mcadams, D. (eds.) Up close and personal: The Teaching and learning of narrative Research. Washington, D.C.: APA Books 6. אתיקה במחקר איכותני Peled, E. & Leichtentritt, R. (2002). The Ethics of Qualitative Social Work Research. Qualitative Social Work. 1(2): Josselson, R. (2007). The ethical attitude in narrative research: Principles and practicalities. In: D. J. Clandinin (Ed.), Handbook on narrative inquiry: mapping a methodology ( ). Thousand Oaks, Cal.: Sage. Lieblich, A.( 1996) Some unforeseen outcomes of conducting research with people of one's own culture. In R. Josselson ( Ed).Ethics and Process in Narrative Study of Lives. ( pp ) Thousand Oaks, Cal.: Sage. Punch, M. (1994). Politics and Ethics in Qualitative Research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research (pp ). Thousand Oaks, CA: Sage. 7. ניתוח נתונים איכותניים גבתון ד. תיאוריה המעוגנת בשדה: משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובניית התיאוריה במחקר איכותי. ב: נעמה צבר-בן יהושע )עורכת(. מסורות וזרמים במחקר האיכותי. הוצאת כנרת, זמורה- ביתן, דביר; ליבליך,ע., תובל-משיח,ר., וזילבר,ת. בין השלם לחלקיו ובין תוכן לצורה. ב: קסן, ל., וקרומר- נבו,מ. )עורכות(: ניתוח נתונים במחקר האיכותני. הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב; ישראל עמ' Hsiu-Fang H. and Sarah E. S. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qual Health Res 15:

14 Helene Starks and Susan Brown Trinidad (2007). Choose Your Method: A Comparison of Phenomenology, Discourse Analysis, and Grounded Theory. Qual Health Res 17: Josselson, R. (2004) The Hermeneutics of Faith and the Hermeneutics of Suspicions. Narrative Inquiry. 14(1): Fraser H. (2004). Doing Narrative Research: Analysing Personal Stories Line by Line. Qualitative Social Work. Vol. 3(2): Miles M. B., & Huberman A. M. (1994) Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage

15 שם הקורס: תיאוריות ביקורתיות בין מודרניות לפוסט-מודרניות. Critical Theory between Modernity and Post- Modernity מרצה: פרופ' דוד אוחנה סילבוס: הקורס מבקש ליידע, לפרש ולבקר תיאוריות ביקורתיות בשדה הפילוסופי, החברתי והפוליטי החל מז'אן ז'אק רוסו במאה ה- 81 ועד מישל פוקו במאה ה- 02. טווח הדיון הוא בין המחשבה המודרנית למחשבה הפוסט- מודרנית. התיאוריות הביקורתיות- ביניהן אלה של רוסו, דה-טוקוויל, הגל, מרקס, ניטשה, היידגר, פרויד, ובר, אסכולת פרנקפורט, ארנדט, בנימין, קסירר, סארטר, קאמי, דרידה, ליוטאר ואחרים- ידונו ביחסי הגומלין שבין המודרניות לנאורות, מקומה המשתנה של המדינה, מהותה של החברה האזרחית, תפקידם של אינטלקטואלים, הבחנות בין מיתוס לאידיאולוגיה, ותפקידה של הביקורת בחיים הפוליטיים, בחברה ובאקדמיה. מטרת הקורס: להציג בפני תלמיד המחקר את "אבות המזון" של מדעי הרוח והחברה; לבחון צמתים עיקריים בהיסטוריה האינטלקטואלית של תרבות המערב; לסקור מגמות מחקריות וזרמים של מחשבה כגון מרקסיזם, סטרוקטוראליזם, לימודי תרבות וכדומה; וללמוד קריאה ביקורתית של טקסטים קאנוניים וחדשים. פרטי המרצה וכתובתו: מכון בן- גוריון לחקר ישראל והציונות נושאי המפגש בין מודרניות לנאורות פרוט )לפי הצורך( ז'אן ז'אק רוסו פרידריך הגל קרל מרקס אלכסיס דה-טוקוויל קריאה בנושא טלמון) 8022,0222 (;אבינרי ) 8011,8019,8091 (;אריאלי) 0222 ( ;מרקס )8022(. Routledge(2001b) ניטשה) 8092 (;לכט) 0222 (; ;Routledge(2001a) Heidegger)8099( לכט) 0222 (;וובר) 8012 (;דורקהיים ) 0220 (;אוחנה )0222(. Bourdieu(1988). אקזיסטנציאליזם הסוציולוגים של המודרניות פרידריך ניטשה מרטין היידגר מקס ובר אמיל דורקהיים פרדיננד טוניס פייר בורדייה.)8011( Wiggershaus מאסכולת פרנקפורט ועד יורגן האברמס אדורנו והורקהיימר הרברט מרקוזה בנימין )8001(; ביקורת הטוטליטריות יורגן האברמאס יעקב טלמון ולטר בנימין טלמון) 8022 (; Arndt (1968). חנה ארנדט לוי ( ;)8091,8011 לכט,)0222( בין הרמנויטקה פול ריקר

16 לוי-שטראוס )0221(. Gadamer(2006) לסטרוקטורליזם האנס ג. גאדמאר ז'אק דרידה קלוד לוי-שטראוס פוקו ;)0222( לוי (,)8091 ביקורת הכוח מישל פוקו ליוטאר )8000(; Bakhtin(1984); Baudrillard(1994); Routledge (2001b). פוסט-מודרניות מיכאל בחטין ז'אן בודריאר ז'אן-פרנסוא ליוטאר בין יצירת לביקורתם מיתוסים ג'ורג' סורל ארנסט יונגר ג'ורג' מוסה גרשם שלום זיגמונד פרויד ז'אן לאקאן אוחנה) 0222 (;מוסה) 8012 (; שלום) 8092 (. פרויד )8011(, פסיכולוגיה: בין זיגמונד פרויד לז'אן לאקאן רשימת ספרות: ספרי הקורס 1. מקורות ראשונים: ולטר בנימין, מבחר כתבים, כרך ב: הרהורים, )תרגם מגרמנית: דוד זינגר(, תל-אביב אלקסיס דה-טוקוויל, הדמוקרטיה באמריקה,)תרגם: יהושע אריאלי(, ירושלים אמיל דורקהיים, ההתאבדות, )תרגם: יותם ראובני(, תל-אביב פרידריך הגל, הקדמה לפנומנולוגיה של הרוח,) תרגם: ירמיהו יובל(, ירושלים מקס וובר, האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם,)תרגם: ברוך מורן(,תל-אביב קלוד לוי-שטראוס, גזע, הסטוריה, תרבות, )תרגם: אמוץ גלעדי(, תל-אביב ז'אן-פרנסוא ליוטאר, המצב הפוסט מודרני/שתי שיחות מתוך בצדק,)תרגם: גבריאל אש(, תל-אביב.6999 ג'ורג' מוסה, הנופלים בקרב: עיצובו מחדש של זכרון שתי מלחמות העולם, )תרגם: עדי שמיר(, תל- אביב קרל מרקס, כתבים נבחרים, א', מרחביה כריסטופר נוריס, דקונסטרוקציה, )תרגם: צבי מרמלשטיין(, תל-אביב פרידריך ניטשה, מעבר לטוב ורע/ גנאולוגיה של המוסר, )תרגם: ישראל אלדד(, תל-אביב מישל פוקו, הארכאולוגיה של הידע, )תרגם: אבנר להב(, תל-אביב זיגמונד פרויד, תרבות בלא נחת, )תרגם: אריה בר(, תל-אביב 6999.

17 ז'אן ז'אק רוסו, האמנה החברתית, )תרגם: עידו בסוק(, תל-אביב גרשם שלום, מחקרים ומקורות לתולדות השבתאות וגלגוליה, ירושלים Hannah Arndt,The Origins of Totalitarianism, New-York Mikhail Bakhtin, Rablais and His World, (trans: Helene Isowlsky), Bloomington Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation,(trans. Sheila Faria Glaser),Ann Arbor Pierre Bourdieu, Homo Academicus,(trans: Peter Collier), Cambridge Hans Georg Gadamer,Method and Truth,(trans:J.Weinsheimer,D.Marshall), London Martin Heidegger, The Question Concerning Technology and Other Essays,(trans.W/Lovtt)New-York מקורות משניים: שלמה אבינרי, רשות הרבים:שיחות על מחשבה מדינית, מרחביה 6911.,משנתו החברתית והמדינית של קרל מרקס, תל-אביב 6919.,תורת המדינה של הגל, תל-אביב, יהושע אריאלי, היסטוריה ומטה-היסטוריה, ירושלים אלעזר וינריב )עור'(, חשיבה היסטורית, תל-אביב דוד אוחנה, התשוקה הפרומתאית,השורשים האינטלקטואלים מרוסו עד פוקו, ירושלים יעקב טלמון, ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטליטרית, תל-אביב 6911., חידת הווה ועורמת ההיסטוריה, ירושלים זאב לוי, סטרוקטורליזם, בין מתוד ותמונת עולם, תל-אביב 6991., הרמנויטיקה, תל-אביב ג'ון לכט, 05 הוגים מרכזיים בני-זמננו מסטרקטורליזם עד פוסט-מודרניות, א'+ב', )תרגמה: איה ברויאר(, תל-אביב Wiggershaus R., The Frankfurt School: Its History, Theories and Political Significance(trans. By M.Robertson), Mass The Routledge companion to postmodernism, critical dictionary of postmodern thought, ed. Stuart Sim,London 2001(a). The Routledge companion to historical studies, ed. Alun Munslow, London 2001(b).

18

19 Dr. Olga Kuminova ACADEMIC WRITING IN ENGLISH: A WORKSHOP FOR PhD STUDENTS Syllabus: Spring 2014 Week 1 Introduction to the course, getting acquainted, general discussion and goal-setting Writing a short bio Week 2 How to write an effective CV: CV format Typical sections of a CV Clarity and conciseness Accuracy Week 3 Working on a dissertation: common challenges and problems. Roundtable discussion. Week 4 Writing an article I: Prewriting techniques: freewriting, listing, mindmapping, outlining Outlines Practice: listing or mindmapping or freewriting Week 5 Writing an article II: Rhetorical situation Topic vs. thesis Paragraph structure Week 6 Writing an article III: Cohesion and coherence Quotation technique, paraphrasing/summarizing, acknowledging sources Revising, editing, and proofreading Writing concisely, avoiding wordiness Formal academic style Week 7 Writing an article abstract: Becoming familiar with journals in your field Tailoring your abstract to a specific journal Establishing and maintaining focus

20 Week 8 Writing a conference paper: Issues of audience Dealing with time constraints: cutting your paper down to size Productive repetition, deciding on the main message Adjusting style and language for oral presentation Anticipating questions Tips for oral presentation Week 9 Writing an abstract for a conference paper: Focus Clarity Conciseness Professional correspondence: Formal letters Electronic correspondence Differences in style, format, language, formality Week 10 Writing grant applications and proposals Purpose of proposed research Highlighting the contribution of proposed research Tailoring your application to specific grants Weeks Presenting a conference paper student presentations

21 POLITICS AND SCIENCE Postgraduate Research Seminar Professor David Newman (Wednesdays 16-18) 1. Introduction: Subjectivity and Objectivity in Science a. what do we mean by the construction of knowledge? b. how do we contribute to knowledge? c. Is there such a thing as objectivity in social scientific research? d. How do we ask questions? How do we determine a research agenda e. The positioning of the researcher and personal involvement in the research process f. Academic language and obscurity: (The hoax article by Alan Sokal). g. (READING: Ryder, 2002; Sokal, 1996) 2. Paradigms, Theories and Structures a. How are universities structured? Who determines the boundaries between disciplines? b. Kuhn scientific paradigms c. The quantitative revolution a means or an ends? d. The postmodern turn e. Multidisciplinary research crossing the disciplinary borders (the Humphrey seminar; the study of territory and boundaries) f. Reading the literature of the other. g. How do new theories become accepted? Self citation, citing friends h. The case of ethnocracy (Yiftachel) 3. The Mechanics and Morality of Research a. Choosing your research topic b. Positionality c. Cooperation between professor and student d. Cooperation across the cultural / national divide e. Constructing questionnaires and surveys leading the respondent f. The ethics of behavioural research and questionnaires g. Do we reflect public opinion or set the agenda? h. Data: Quantitative and qualitative data: Positivism and empiricism i. Selective interpretation of data j. Forming pre-conceived conclusions

22 4. Political Bias and Intervention in Scientific Research a. selective interpretation of sources b. insiders and outsiders c. using academic research for political agendas d. Government influence in setting the academic agenda the House of representatives Report on Politics and Science in the Bush Administration ( manipulation of scientific committees; distortion of scientific information; interference with scientific research ). e. In the service of the State? f. Institutions the Israel case Centers for Peace Research and / or Centers for Strategic Studies, (Merkaz Shalem, Givat Haviva, Ariel College; BESA, Truman, Steinmetz, Jaffee Center). g. (READING: House of Representatives, 2003). 5. Representations and Texts a. Discourse, teaching, familiarity b. textual and graphic representations of research arguments c. semiotics and linguistics (West Bank case study) d. Maps and visual images (the case of colonial catography) e. Graphs and statistics f. Dissemination of information through Cyberspace and Internet: Does the borderless world change the way that we do science? 6. Academiah as profession a. Academic communities as professional guilds b. Exclusion and inclusion of minority groups in academic hiring, research c. Gender d. Affirmative action e. The promotion process: publish or perish. Are there political influences? f. The supervision process Who funds the student? Who takes credit? 7. The structure of Israeli academia: a. Universities and michlelot b. Malag and vatat c. Akademiyah lemada im d. Va adat Meltz 8. Funding academic research a. academic gatekeepers in determining the agenda b. Private business and their economic agenda: the case of Hillman, microbiology and the pharmaceutical industry c. national funding, international funding d. International funding agencies: Ford, Rockefeller, USIP, Macarthur

23 e. Government funding agencies: What is the agenda? Cold War funding of scientific research in America. 9. The publication process a. verbosity and word processors self plagiarism. b. Book series. c. Journals and periodicals the conflicting interests of authors, editors and publishers d. submitting and refereeing papers e. how are papers accepted or rejected? f. Editorial boards g. What is in and what is out h. Fringe journals i. Publications and the promotion process quantity or quality? League tables and citation index j. Book reviews k. an Israel-Palestine case study: A comparative analysis of: Israel Affairs, Israel Studies, Hagar, Jnl of Palestine Studies, the Arab World Geographer, Tchelet. 10. Conferences a. Conferences, seminars and workshops who organizes, who applies, who is invited? b. The mass event c. The professional workshop d. The international guilds (IGU, ISA; IBG, BISA; AAG; APSA etc;) e. The funding dimension f. Student participation. 11. The role of academics in the political debate a. ivory tower academics b. political involvement (Beilin, Hazan, Steinitz). c. writing for the media op-ed columns d. manipulation by politicians and legitimation. e. Involvement in government committees (the case of municipal boundary commissions) f. The case of the Israel-Palestine peace process and Track II negotiations. 12. Political critique a. The borders of acceptable critique? b. Macarthyism and the delegitmization of ideas (Pipes, Amnon Lord, M. East Review) c. Targetting and naming (the discussion in Jnl of Geography in Higher Education 1992 Falah).

24 d. Academic boycotts (S. Africa; Israel) 13. Israel-Palestine I: a. Land of Israel studies or Geography? b. The debate in geography the Falah Soffer debates (Galilee Judaization; Bedouin sedentarization) c. Planning as an agency of Control the literature d. Water geopolitics 14. Israel-Palestine II: a. Controlling history b. The debate in archaeology, c. The refugee question and the new historians. 15. Israel-Palestine III: a. Post-Zionism and its critique b. Threats to academic freedom in Israel c. Palestinian universities 1. Students to prepare presentation of a political / scientific debate. 2. Students to prepare a workshop / seminar on topic of political / social contention

25 Bibliography (to be completed): General: See articles in: d. Academe: e. The Chronicle of Higher Education: f. Times Higher Education Supplement: g. Th Scientist: Readings about the Sociology of Knowledge Lake, R (1991) `Knowledge is power: power is knowledge', Journal of Geography in Higher Education, Vol 15 (1) Marsh, D & Furlong, P. (2002) A skin not a sweater: ontology and epistemology in political science, In D. Marsh & G. Stoker (eds) Theory and Methods in Political Science (2 nd edition). Palgrave Macmillan. Pp Ryder, M (2002) `The sociology of knowledge, Basic definitions and explanations - אופיר, ע )3002( תשעה עקרונות של עמדה פוסטמודרניסטית, בתוך א. וינריב )עורך( פוסטמודרניזם והיסטוריה. האוניברסיטה הפתוחה. עמ הימלפרב, ג )3002( לספר כטוב בעיניך: היסטוריה פוסטמודרניסטית והבריחה מן העובדות, בתוך א. וינריב )עורך( פוסטמודרניזם והיסטוריה. האוניברסיטה הפתוחה. עמ Readings about the Politics of Publishing Boots, B (199X) `Referees as gatekeepers: some evidence from geographical journals', Readings about Ethics and Morality in Science Bauer, H. (1994) `Ethics in Science', See: See also: Bell, P. (2001) The ethics of conducting psychiatric research in war-torn contexts, In M. Smyth & G. Robinson (eds) Researching Violently Divided Societies: Ethical and Methodological Issues. United Nations University Press. Pp Corry, M. (1991) On the possibility of ethics in geography: Writing, citing and the construction of intellectual property, Progress in Human Geography, 15, Brunn, S (1989) `Ethics in word and deed', Annals of the Association of American Geographers, Vol 79, pp.3-4.

26 Crampton, J. (1995) The ethics of GIS, Cartography and Cartographic Information Systems 22, Hay, I. (1998) Making moral imaginations: Research ethics, pedagogy, and professional human geography, Ethics, Place and Environment 1, Kieth, M (1992) Angry writing: (re)presenting the unethical world of the ethnographer, Environment and Planning D: Society and Space, 10, Kirby, A. (1991) `On ethics and power in higher education. Journal of Geography in Higher Education, Vol 15 (1) Smith, D. (2000) Moral progress in human geography: transcending the place of good fortune, [The Progress in Human Geography Lecture]. Progress in Human Geography, 24, Smith, D (2003) Geographers, ethics and social concern, In R. Johnston & M. Williams (eds), A Century of British Geography. Oxford University Press for The British Academy, 2003, pp Smith, D & Proctor, J (eds) (1999) Geography and Ethics: Journeys in a Moral Terrain. Routledge. Part 4 "Ethics and knowledge". Wiltshire, B. (1990) The Moral Collapse of the University: Professionalism, Purity and Alienation. State University of New York. Winchester, H (1996) Ethical issues in interviewing as a research method in human geography, Australian Geographer 2, Readings about the Social and Political Structure of the Scientific Profession Feldbaum, C (2003) `The Politics of Science vs. the Science of Politics, Plenary lecure at the BIO 2003 Conference, Washington D.C. See: Simpson, C (ed) (1998) Universities and Empire: Money and Politics in the Social Sciences during the Cold War. The New Press. Readings about Academic Boycott Giles, J (2003) Across the great divide, Nature, 425, pp See also: Smith, D (1988) Academic links with South Africa: is ignorance a greater sin?, Area, 20, Readings about Academic Freedom Anonymous (1999) `The right to be unorthodox', See:

27 American Association of University Professors Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure with 1970 Interpretive Comments. See: Newman, D. (2003) ` Lock up those 'peaceniks' in the ivory tower, Times Higher Education Supplement, (17 th October, 2003). O Neil, R (2003) `Academic freedom and national security in times of crisis, Academe, Vol 89 (3): See: Post, R (2003) `Academic freedom and the Intifadah curriculum, Academe, Vol 89 (3): See: US House of Representatives, Committee on Government Reform (August 2003) Politics and Science in the Bush Administration. For full report, see: politics_and_science_rep.pdf Readings about the Structure of the Israeli Academic Framework Kook, R. (2003) `Public policy and social science training in Israel: the impact of structural change on the constitution of knowledge, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, Vol 5, Troen, I (2003) Imagining Zion: Dreams, Designs, and Realities in a Century of Jewish Settlement. Chap 8: `The science and politics of national development', Readings about Research on Political and Sensitive Topics Hermann, T. (2001) The impermeable identity wall: the study of violent conflicts by insiders and outsiders,in M. Smyth & G. Robinson (eds) Researching Violently Divided Societies: Ethical and Methodological Issues. United Nations University Press. Pp Moore, K (1999) Political protest and institutional change: the anti-vietnam war movement and American science, In M. Giugni, D. McAdam & C. Tilly (eds) How Social Movements Matter. University of Minnesota Press. Pp Newman, D. (1991) `On writing "involved" political geography', Political Geography Quarterly, 10 (3), Newman, D. (1996) `Writing together separately: critical discourse and the problems of crossethnic coauthorship', Area, 28 (1), Schnabel, A. (2001) One size fits all? Focused comparison and policy relevant research on violently divided societies, In M. Smyth & G. Robinson (eds) Researching Violently Divided Societies: Ethical and Methodological Issues. United Nations University Press. Pp Smyth, M & Darby, J (2001) Does research make any difference? The case of Northern Ireland, In M. Smyth & G. Robinson (eds) Researching Violently Divided Societies: Ethical and Methodological Issues. United Nations University Press. Pp

28 Readings on the Hillman debate in Microbiology Hillman, H (September 1988) `Hilmans response to Stevenson', The Scientist, Letter section. See: Hillman, H (1991) `Resistance to the spread of unpopular academic findings and views in liberal societies, including a personal case', Accountability in Research, Vol Readings for the Debate on Historical Revisonism in Israel. Karsh, E (1997) Fabricating Israeli History. Frank Cass. Karsh, E (1999) `Benny Morris and the reign of error', Middle East Quarterly, Morris, B. (1995) `Falsifying the record: A fresh look at Zionist documentation of 1948', Journal of Palestine Studies, pp Naor, A (2001) ``A matter of distoriography: Efraim Karsh, the "new historians" of Israel, their methodology and perspective', Israel Studies, Vol 6 (2), Readings for the Debate on Post-Zionism Ohen, E (1995) `Israel as a post-zionist society', Israel Affairs, Vol 1 (3), Hazony, Y (2000) The Jewish State: The Struggle for Israel's Soul: Series of reviews in Israel Studies, Vol 6 (2), Myers, D, `Even if you will it, it can still be adream', pp Bartal, I, `What's left of the onion? A post-modernist tract against Post-Zionism', pp Shapira, A. (1995) `Politics and collective memory', History and Memory, Vol 7 (1), Readings about Archaeology in Israel/Palestine Glock, A. (1994) `Archaeology as cultural survival: the future of the Palestinian past', Journal ofppalestine Studies, Vol 23 (3), Glock, A (1995) `Cultural bias in the archaeology of Palestine', Journal of Palestine Studies, Vol 24 (2), Hall, M. (1984) `The burden of tribalism: the social context of Southern African Iron Age studies', American Antiquity, Vol 49 (3), Rosen, (Sep 22, 1996) `Proof of prior rights', Jerusalem Post. P.6.

29 Readings about the Israeli geographic Profession. Falah, G (1991) `Scholarly openess and the role of Israeli geographers', Journal of Geography in Higher Education, Vol 15 (1) Falah, G (1994) `The frontier of political criticism in Israeli geographic practice', Area, Vol 26 (1), Falah, G (1995), `On Israeli geographic practice: a brief response to Kellerman and thoughts on future prospects', Area, 27, Kellerman, A. (1995) ` On Israeli geographic practice: Reply to Falah', Area, Vol 27, Kliot, N & Waterman, S (1990) `The political impact on writing the geography of Israel / Palestine', Progress in Human Geography', Vol 14 (2), Waterman, S. (198X) Not all milk and honey: n i ariarue rdl r id rerreihah rof ianidaer Falah, G (1989) `Israeli Judaization policy in the Galilee and its impact on local Arab urbanization', Political Geography Quarterly, Vol 8 (3), Falah, G (1991) `Israeli Judaization policy in the Galilee and its impact on local Arab urbanization: A Response', Political Geography Quarterly, Vol 10 (3), Readings for the debate on Bedouin Sedentarization Falah, G. (1983 `The development of the "planned Bedouin settlement" in Israel, : evaluation and characteristics', Geoforum, Vol 14, Kliot, N & Mendzini, A. (1985) `Bedouin settlement policy in Israel, : another perspective', Geoforum, Vol 16, Soffer, A & Bar al, Y (1985) `Planned Bedouin settlement in Israel a critique', Geoforum, Vol 16 (4), Falah, G (1985) ` Planned Bedouin settlement in Israel: the reply', Geoforum, Vol 16 (4), Other General Readings of Relevance. Knox, P (1991) `Scholars and gentlemen', Journal of Geography in Higher Education, Vol 15 (1) Rose, G. (1997) Situating knowledge: positionality, reflexivities and other tactics, Progress in Human Geography, 21,

30 Sokal, A. (1996) Transgressing the boundaries: Toward a transformative hermeneutics of quantum gravity, Social Text, 46/47, pp Stevenson, R (July ) `Goodscientists, bad science? Clinging to a dubious position can destroy a career', The Scientist Vol 2 (14). See: Taylor, P 1991) `A distorted world of knowledge', Journal of Geography in Higher Education, Vol 15 (1) Turner, B. (2002) Contested identities: Human-environment geography and disciplinary implications in a restructuring academy, Annals of the Association of American Geographers, 92(1):52-71

31 SYLLABUS: HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE AN INTRODUCTION Lecturers: Prof. Ute Deichmann, PhD, Prof. Michael N. Fried, PhD The one semester course will be taught in English. Requirements: Class attendance, assigned readings, and participation in discussions, assigned class presentation or written exam The course will begin with an introduction into the philosophy of science and the notions of scientific change. In this section we need to introduce questions about the objects of scientific inquiry, the nature of scientific knowledge, and the methods by which scientific knowledge is acquired. Ideas of philosophers such as Bacon, Popper, Polanyi, and Kuhn will be presented and discussed. Starting with the theories about nature and what nature meant in Greek antiquity, the course we will then examine major changes in the history of astronomy, physics, chemistry, and biology until the 21st century. Among them are the scientific revolution in the Renaissance (e.g. Galileo), the chemical revolution in late 18th century (e.g. Lavoisier), Darwinism, the rise of genetics, and the development of modern atomism, quantum mechanics, and molecular biology. The intention is not merely to give a chronology, but to gain insight into the changing character and objects of science. General questions concerning legitimate scientific objects and means of inquiry, scientific progress and the importance of individual personalities, ideas as well as the interaction of science, society, and politics will be discussed, both, generally and by way of examples. Teaching methods: The course will be mainly based on lectures. In addition, students are asked to read and discuss the reading material, and students are asked to give a short presentation on an assigned topic or write an exam. Topics to be addressed: Philosophy of Science: - Bacon, The New Organon, the New Atlantis - Hume, A Treatise of Human Nature (Book I, part 3 on causality) - Karl Popper, Logic of Discovery, Michael Polanyi, Personal Knowledge, 1958; Science in Greek antiquity: - The mathematical sciences -- the Quadrivium-- and the unity of science - Atomism, its eclipse and resurgence in the 16th century - The notion of scientific change

32 - Aristotle s biology and physics The foundation of modern science; astronomy, physics, biology, chemistry: - Bacon, Copernicus, Galileo, Newton, Harvey, Lavoisier Science in the 19th century: - The notion of energy: James Joule and Julius von Meyer - Theories of evolution: Lamarck and Charles Darwin - The foundation of cell theory (Schleiden, Schwann, Remak, and Virchow) - The beginning of modern genetics: Gregor Mendel and the introduction of scientific methods into biology - Atomic theories in chemistry (Dalton) and physics (Boltzmann) Science in the 20th century: - Planck, Einstein, Schrödinger, and Heisenberg: The begin of quantum mechanics, philosophical and scientific debates - The changing concepts of the gene; evolutionary developmental biology - Changing concepts of What is life - Science and medicine in Nazi Germany - Lysenkoism in USSR Suggested readings (selections): G.E.R. Lloyd, Early Greek Science, 1970 Lucretius, On the Nature of Things, ( Bernard Pullman, The Atom in the History of Human Thought, Oxford Univ. Press 2001 Marshall Clagett, Greek Science in Antiquity, 1955 Jacob Klein, Greek Mathematical Thought and the Origins of Algebra, 1968 David Lindberg, The Beginnings of Western Science, 1992 Jacob Bronowski, Science and Human Values, 1965 Stephen Toulmin, The Philosophy of Science, 1953 J. Bernard Cohen, Revolutions in Science, Cambridge 1985 Michael Polanyi, Personal Knowledge, 1958 Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery [1959], 1980

33 Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 1962 Paul R. Thagard, Why astrology is a pseudoscience, in E.D. Klemke et al., Introductory Readings in the Philosophy of Science, New York: 1998 Merrilee H. Salmon et al., Introduction to the philosophy of science, 1992 Ernst Mayr, The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance, 1982 David Hull and Michael Ruse, Philosophy of Biology, Oxford 1998 Michel Morange, Life Explained. Harvard UP Charles Darwin, The Origin of Species, 1859 ( Gregor Mendel, Experiments on plant hybrids, 1865 ( L. Pasteur, On Spontaneous Generation, 1861 J. D. Watson, and F.H.C. Crick, A Structure of Deoxyribonucleic Acid, Nature 171, 737-8, 1953 ( Genetical Implications of the Structure of Deoxyribonucleic Acids, ibid., ( Stephen J Gould, Evolution as fact and theory ( Paul Forman. Weimar Culture, Causality, and Quantum Theory, : Adaptation by German Physicists and Mathematicians to a Hostile Intellectual Environment, Historical Studies in the Physical Sciences, Vol. 3, (1971), pp Robert K. Merton. The Normative Structure of Science. In: Merton. The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Chicago, IL: University of Chicago Press, Ute Deichmann, Biologists under Hitler, Harvard UP 1996 Robert Proctor, The Nazi war on cancer, Princeton UP, 1999 David Joravsky, The Lysenko Affair, 1970

34

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 20-7-18 שם ומספר הקורס: שיטות מחקר איכותניות 27708-01 סוג הקורס: שיעור שנת לימודים: תשע"ט סמסטר: א היקף שעות: 2 ש"ס א. מטרות הקורס )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרת העל: להציג את עקרונות המחקר

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRODUCTION TO SOCIAL WORK-II - 3103 Last update 30-10-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: social work Academic year: 0 Semester: 2nd Semester Teaching

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תולדות הדיסציפלינה הבלשנית חלק ב - המהפכה החומסקייאנית - 10804 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס למדעי הלשון השנה הראשונה

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תאוריות של התערבות במשפחה - 3669 תאריך עדכון אחרון 12-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סמסטר א' תשע"ח יום ב', 10:15 11:45 קורס מס' המסלול לא

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למדעי החברה עש גרשון גורדון חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סמסטר א' תשעח יום ב', 10:15 11:45 קורס מס' המסלול לא אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סמסטר א' תשע"ח יום ב', 10:15 11:45 קורס מס' 1041429301 המסלול לארגונים וארגונים לשינוי חברתי הערכת פרויקטים Project

קרא עוד

ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו

דר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו 13.1.15 ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתובת ומספר טלפון בבית; מספר טלפון נייד: דוא"ל: בר-ישי

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

Microsoft Word - markus214.doc

Microsoft Word - markus214.doc 1 Bar-Ilan University School of Social Work 52900 Ramat-Gan, Israel טלפון: 03-5318355/487 Phone: פקס: Fax: 3-03 -5347228 אוניברסיטת בר-אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית רמת-גן, 52900 ב"ה תשס"ה עבודה קהילתית -

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRO. TO MODERN PHILOSOPHY & JEWISH THOUGHT - 14117 Last update 01-03-2014 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: Jewish Thought Academic year: 0 Semester:

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: מבוא לסיעוד בקהילה שי

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה עש סאקלר ביהס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: מבוא לסיעוד בקהילה שי אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: 0162.1105 מבוא לסיעוד בקהילה שיעור, 2 ש"ס מועד הקורס: שנה א' סמסטר א'. יום ושעה עפ"י

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRO. TO MODERN PHILOSOPHY & JEWISH THOUGHT - 14117 Last update 16-10-2015 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: jewish thought Academic year: 0 Semester:

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 09/04/18 שם ומספר הקורס: שנת לימודים: תשע"ט גישות ישנות וחדשות בפסיכותרפיה מרצה: סמסטר: 47-966-01 פרופ' אהוד בודנר סוג הקורס: שיעור א אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il היקף שעות: 2

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין סילבוס לקורס: מבוא לפילוסופיה של טכנולוגיה Introduction to Philosophy of technology שיעור שם המרצה: ד"ר גלית ו

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין סילבוס לקורס: מבוא לפילוסופיה של טכנולוגיה Introduction to Philosophy of technology שיעור שם המרצה: דר גלית ו סילבוס לקורס: מבוא לפילוסופיה של טכנולוגיה Introduction to Philosophy of technology שיעור שם המרצה: ד"ר גלית ולנר 2 קורס מס': 0662211901 שנת לימודים: תשע"ז ב סמסטר: היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt המשתמש קובע! לפיתוח אוסף PDA מודל ספרים אלקטרו ניים צילה הראל מאל"י יום הדרכה בנוש א רכש 22.04.2010 על מה אד בר... פיתוח אוסף באוניברסיטת חיפה Patron Driven Acquisitions PDA מודל מניעים לניסוי שיטת הניסוי

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus THE EXAMINED LIFE: MEANING HAPPINESS AND VALUE - 15177 Last update 20-08-2018 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: Philosophy Academic year: 0 Semester: 1st

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

OD syllabus

OD syllabus אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי 3241-04-a-s.doc - 1243.3241 מבוא לפתוח ארגוני סמסטר א', תשס"ד שם המרצה : פרופ' אריה שירום 403 17:00-15:45 שעות הלימוד: ב'

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus MEDIA LAW & ETHICS (A) - 50981 Last update 06-03-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: communication & journalism Academic year: 0 Semester: 2nd Semester

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנון הפניה זה משמש לכל סוגי החומר: מאמרים, ספרים, פטנטים וכו'. זה דגם היסוד להפניה

קרא עוד

טופס סילבוס

טופס סילבוס THE YOLANDA AND DAVID KATZ FACULTY OF THE ARTS DEPARTMENT OF FILM AND TELEVISION הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ החוג לקולנוע ולטלוויזיה קריאה וכתיבה מודרכת Academic Reading and Writing תרגיל 2 ש"ס

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus STRATEGY - 56353 Last update 21-08-2016 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: political science Academic year: 0 Semester: Yearly Teaching Languages: Hebrew

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס טכנולוגיות תקשורת וחברה: סוגיות היסטוריות - 50224 תאריך עדכון אחרון 14-10-2018 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות השנה הראשונה בתואר בה

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג ללימודים רב-תחומיים חטיבת לימודי הקולנוע תשע"ב סמסטר ב' יום ה', 21:21 21:51 שעת קבלה: לאחר השעור, בתאום עם המרצה

אוניברסיטת חיפה החוג ללימודים רב-תחומיים חטיבת לימודי הקולנוע תשעב סמסטר ב' יום ה', 21:21 21:51 שעת קבלה: לאחר השעור, בתאום עם המרצה אוניברסיטת חיפה החוג ללימודים רב-תחומיים חטיבת לימודי הקולנוע תשע"ב סמסטר ב' יום ה', 21:21 21:51 שעת קבלה: לאחר השעור, בתאום עם המרצה tal.tzvi@gmail.com http://w2.sapir.ac.il/~tzvital תיאוריות קולנועיות

קרא עוד

קבוצות חברותא תשע"ט קבוצה ממשיכה: 1( הורים, ילדים - ומה שבניהם )בראשות טל אורליצקי עבודה סוציאלית( Parents, Children, and What s Between Them קבוצות ח

קבוצות חברותא תשעט קבוצה ממשיכה: 1( הורים, ילדים - ומה שבניהם )בראשות טל אורליצקי עבודה סוציאלית( Parents, Children, and What s Between Them קבוצות ח קבוצות חברותא תשע"ט קבוצה ממשיכה: 1( הורים, ילדים - ומה שבניהם )בראשות טל אורליצקי עבודה סוציאלית( Parents, Children, and What s Between Them קבוצות חדשות: 2( ניתוח שיח פוליטי )בראשות אופיר חדד ונטע גל

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פרקטיקום: אסטרטגיה במערכת הבינ"ל בת-זמננו - 58860 תאריך עדכון אחרון 11-08-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:יחסים בינלאומיים השנה הראשונה בתואר בה

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות חוג לשירותי אנוש Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مدرسة الخد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות חוג לשירותי אנוש Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مدرسة الخد פרופ' אמנון בהם שיווק ותכנון שירותי אנוש ליחידים וקהילות סוג הקורס: שיעור שנה תשע"ז מספר קורס, 289.2068 תואר ראשון סמסטר א', - דוא"לaboehm@research.haifa.ac.il מספר חדר מגדל אשכול, 506 שעת קבלה, בתיאום

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: סוג הקורס: שיעור 2 ש"ש שנת לימודים: תשע"ד סמסטר: א+ב

שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: סוג הקורס: שיעור 2 שש שנת לימודים: תשעד סמסטר: א+ב שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: 60-775-01 סוג הקורס: שיעור 2 ש"ש שנת לימודים: תשע"ד סמסטר: א+ב היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: א. מטרות הקורס (מטרות

קרא עוד

אסמהאן מסרי-חרזאללה, מיטל אמזלג 159 ע רב תרבותיות בקורס מקוון (מאמר קצר) אסמהאן מסרי-חרזאללה המרכז ללימודים אקדמיים מיטל אמזלג המרכז

אסמהאן מסרי-חרזאללה, מיטל אמזלג 159 ע רב תרבותיות בקורס מקוון (מאמר קצר) אסמהאן מסרי-חרזאללה המרכז ללימודים אקדמיים מיטל אמזלג המרכז 159 ע אסמהאן מסרי-חרזאללה המרכז ללימודים אקדמיים masry_a@mla.ac.il מיטל אמזלג המרכז ללימודים אקדמיים meital@mla.ac.il Multiculturalism in an Online Course (Short paper) Asmahan Masry-Herzallah The College

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog

1 מצלמים מהלב קטלוג צילומים Photographing from the Heart Catalog 1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog "Photographing from the Heart" "מצלמים מהלב" - כפר יונה 3 "Photographing from the Heart" is a social enterprise of photographers with

קרא עוד

סילבוס: אתיקה של קולנוע דוקומנטרי ד"ר דן גבע 2 ש"ס. "אם אדם גווע לרגליך, עניינך אינו להצילו אלא להבחין בצבע שפתיו ". עצה לצייר המתחיל, ג'ון ראסקין האם

סילבוס: אתיקה של קולנוע דוקומנטרי דר דן גבע 2 שס. אם אדם גווע לרגליך, עניינך אינו להצילו אלא להבחין בצבע שפתיו . עצה לצייר המתחיל, ג'ון ראסקין האם סילבוס: אתיקה של קולנוע דוקומנטרי ד"ר דן גבע 2 ש"ס. "אם אדם גווע לרגליך, עניינך אינו להצילו אלא להבחין בצבע שפתיו ". עצה לצייר המתחיל, ג'ון ראסקין האם ביסוד הדוקומנטריזם מתקיים עקרון אוניברסלי של "טוב"?

קרא עוד

EY widescreen presentation

EY widescreen presentation כנס הדירקטורים השנתי ה- 7 בסימן Business disruption 24.4.18 תפקיד הדירקטור בשימור החוסן הארגוני בעידן של חוסר וודאות אריאל הורוביץ, שותף, מנהל מחלקת סיכונים, אשכול הייעוץ, EY ישראל 2 האם הארגון שלך מוכן

קרא עוד

.I.II.III.IV שיעור אוניברסיטת תל-אביב סמסטר א', תשע"ח (2018/9) הפקולטה למדעי החברה יום ג', 17:15-19:45, נפתלי 101 בית הספר למדע המדינה, ממשל

.I.II.III.IV שיעור אוניברסיטת תל-אביב סמסטר א', תשעח (2018/9) הפקולטה למדעי החברה יום ג', 17:15-19:45, נפתלי 101 בית הספר למדע המדינה, ממשל .I.II.III.IV שיעור 1031-1900 אוניברסיטת תל-אביב סמסטר א', תשע"ח (2018/9) הפקולטה למדעי החברה יום ג', 17:15-19:45, נפתלי 101 בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים מבוא ליחסים בינלאומיים ולאסטרטגיה

קרא עוד

Microsoft Word - tim563.doc

Microsoft Word - tim563.doc ב+ עמוד 1 מתוך 5 אוניברסיטת בר-אילן החוג למדע המדינה מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של גרמניה (אחרי 1945) תשס"ה, סימסטר א' ' מס' הקורס: 71-563-01 מרצה: ד"ר אנגליקה טים ימי שני 10.00-12.00 תיאור הקורס: הקורס

קרא עוד

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training אנחנו? קבוצת Real Time Group הוקמה בשנת 2007, החברה מספקת פתרונות עסקיים וטכנולוגיים בתחומי התוכנה, החומרה והתקשורת, פיתוח ותמיכה

קרא עוד

התפתחות תקינה ופתולוגית

התפתחות תקינה ופתולוגית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה סילבוס קורס לסטודנט המחלקה לחינוך תשע"ז 2016-2017 התפתחות תקינה ופתולוגית - קורס בחירה 4 נק"ז מס' קורס סמסטר א': 12920011 מס' קורס סמסטר ב': 12920022

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד ע"ש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד עש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית ד"ר עינב סרולוביץ סמסטר ב תשע"ז מועד הקורס: יום א' 12:15-13:45 הקורס במתכונת חצי מתוקשבת שעת קבלה: לפי תיאום מראש, חדר 612 א קומה 6 מגדל אשכול ד"ר עינב סרולוביץ esrulovici@univ.haifa.ac.il

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס התערבות פסיכולוגית במסגרת המשפחה - 34952 תאריך עדכון אחרון 01-12-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס ספרדים ומזרחיות כסוגיות בחקר יהודי ארה"ב - 33792 תאריך עדכון אחרון 07-07-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס סוגיות יסוד בשיטור - 61305 תאריך עדכון אחרון 17-10-2018 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:קרימינולוגיה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד