דו"ח לתכנית מחקר מספר זיהוי המרכיב הגנטי של תמותת טלאים ברחם סמוך למועד ההמלטה ושל הופעת רעלת היריון בכבשים וולדניות תוך שימוש בשבב גנטי ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "דו"ח לתכנית מחקר מספר זיהוי המרכיב הגנטי של תמותת טלאים ברחם סמוך למועד ההמלטה ושל הופעת רעלת היריון בכבשים וולדניות תוך שימוש בשבב גנטי ה"

תמליל

1 דו"ח לתכנית מחקר מספר זיהוי המרכיב הגנטי של תמותת טלאים ברחם סמוך למועד ההמלטה ושל הופעת רעלת היריון בכבשים וולדניות תוך שימוש בשבב גנטי המכיל 50,000 סמנים תוכן עניינים דף פותח מבוא מטרות המחקר פרוט עיקרי הניסויים דיון פרסומים מדעיים ביבליוגרפיה סיכום עם שאלות מנחות עמוד

2 דו"ח לתכנית מחקר מספר זיהוי המרכיב הגנטי של תמותת טלאים ברחם סמוך למועד ההמלטה ושל הופעת רעלת היריון בכבשים וולדניות תוך שימוש בשבב גנטי המכיל 50,000 סמנים Studying lamb survival in prolific sheep using 50k SNP chip מוגש להנהלת ענף צאן ע"י: אלישע גוטויין, המחלקה לבקר וצאן, המכון לחקר בע"ח, מינהל המחקר החקלאי איל סרוסי, המחלקה לבקר וצאן, המכון לחקר בע"ח, מינהל המחקר החקלאי אלכסנדר רוזוב, המחלקה לבקר וצאן, המכון לחקר בע"ח, מינהל המחקר החקלאי Elisha Gootwine, The Volcani Center, P.O. Box 6, Bet Dagan, Eyal Seroussi, The Volcani Center, P.O. Box 6, Bet Dagan, Alexander Rosov, The Volcani Center, P.O. Box 6, Bet Dagan, תקציר: ולדנות גבוהה היא תכונה רצויה אצל כבשים המוחזקות בממשק אינטנסיבי. הוולדנות של הזן אפק- אסף אשר פותח על ידינו היא בממוצע כ- 2.5 טלאים להמלטה, כאשר חיות הטלאים בהמלטה היא בממוצע 0.8. ניתוח נתונים מ- 419 המלטות )980 טלאים( הראה כי שיעור הטלאים שנולדו מתים היה 0.07, 0.0, , 0.24, ו עבור שגרים בני 5 4, 3, 2, 1, ו- 6 טלאים, בהתאמה. ניתוח שונות של גורמים המשפיעים על מדדים מורפומטרים של טלאים הנולדים כלל במודל הסטטיסטי את הגורמים הבאים: קבוצת הגידול, מספר ההמלטה, גודל השגר, מין הטלה וגורל הטלה )חי או מת(. הניתוח הראה כי משקל הלידה של טלאים חיים היה )ממוצע ± ש.ת.( 4.0±0.1 ק"ג, גבוה (0.0001>P) ממשקל הלידה של טלאים מתים שהיה 3.5±0.1 ק"ג. אורך גוף של טלאים נולדים היה בממוצע (0.51±0.01) מ', ללא הבדל בין טלאים חיים ומתים. תוצאות אלה מלמדות כי עיקר תמותת הטלאים התרחשה ברחם, מספר ימים לפני ההמלטה. בדיקת השאלה האם גנום הכבשה משפיע על חיות הטלאים בהמלטה נעשתה בעזרת שבב גנטי (Illumina) המכיל 50 אלף סמנים (SNP) המפוזרים על פני כל הגנום, ובחינת דגימות DNA מ- 71 כבשים ולדניות. הוולדנות הממוצעת של הכבשים שנבדקו הייתה 3.04 טלאים להמלטה )ממוצע מ- 4 עד 8 המלטות(, וערכי החיות הממוצעת של הטלאים השתרעו בין הערכים 0.0 ל קשר בין הפלוטיפים בני 10 סמנים וחיות הטלאים בהמלטה נבחן בתוכנת ב.PLINK ארבעה עשר אזורים כרומוזומליים הממוקמים על כרומוזומים 10, 8, 1, 2

3 26 ו- x הראו קשר מובהק ) 7- < 10 P) עם חיות הטלאים בהמלטה. ניתוח נוסף בעזרת תוכנת EMMAX הלוקחת בחשבון קשרי משפחה בין הפרטים הנבדקים אישר את מובהקות הקשר בין חיות הטלאים בהמלטה וסמנים ב- 10 אזורים כרומוזומליים. התמקדות באזור בכרומוזום מספר 1 הראתה כי גנוטיפים שונים בסמן OAR1_ נבדלים בכ- 10% בחיות הטלאים בהמלטה. מחקר נוסף יביא לגיבוש מערכת סמנים בעזרתם ניתן יהיה לבצע סלקציה לכבשים וולדניות בעלות חיות טלאים גבוהה בהמלטה. הצהרת החוקר הראשי: הממצאים בדו"ח זה הינם תוצאות ניסויים. הניסויים מהווים המלצות לחקלאים : כן /* לא ( מחק את המיותר *במידה וכן, על החוקר להמציא פרטים על הגוף שבאמצעותו מופץ הידע ( כמו :שה"ם חתימת החוקר תאריך : רשימת פרסומים שנבעו מהמחקר: 1. A. Lam, A. Rosov, A. Shirak, E. Seroussi and E. Gootwine (2013). Genetic variation in Afec-Assaf ewes differing in their lamb survival rate at birth. ASAS meeting 2013 Abstract #: W Gootwine, E., Rosov, A., Abu Siam, M., Seroussi, E. (2013). Increasing prolificacy of Awassi and Assaf breeds by introgression of the FecB (Booroola) mutation: achievements and challenges. Proceeding of the 20 th Association for the Advancement of Animal Breeding and Genetics (AAABG) conference, Napier, New Zealand (78-81). 3

4 מבוא ייצור טלאים הוא כיום מקור ההכנסה העיקרי בעדרי צאן בישראל. עבודת טיפוח שנעשתה במרכז וולקני הביאה ליצירת זנים ולדניים של כבשים (2008 al., (Gootwine et בשם הכללי "אפק". זנים אלה הולכים ונפוצים בארץ. הולדנות הממוצעת בזנים אפק-אסף ואפק-אווסי היא כ- 2.5 וכ- 2.1 טלאים להמלטה, בהתאמה, כאשר בממוצע זנים אלה מייצרים תוספת של כ- 0.5 טלאים חיים להמלטה בהשוואה לזנים המקומיים המקבילים. יתרונם של זני האפק בוולדנות אינו בא לידי מימוש מלא בכל הקשור לייצור טלאים היות ועליה בשכיחות של שגרים גדולים מלווה בעליה של תמותת טלאים סביב מועד ההמלטה )2008 al.,.)gootwine et בצד כבשים ולדניות אשר רוב הטלאים שלהן נולדים חיים, מצויות כבשים ולדניות הממליטות שגרים אשר חלק גדול מהולדות בהם נולדים מתים. הנחת העבודה שלנו היא כי לשונות בין כבשים הולדניות בחיות הטלאים בהמלטה יש מרכיב גנטי. העלאת הוולדנות ואיתה נשיאת שגרים גדולים חשפה בכבשים שונות גנטית זו שלא הייתה מוכרת עד כה שונות ביכולת לשאת בהצלחה עד להמלטה מספר גדול של עוברים. תכונה זו מכונה capacity).(uterine זיהוי אזורים בגנום הכבש המבקרים את חיות הטלאים סביב ההמלטה יכול להיעשות תוך ביצוע Gemone Wide (GWAS) Association Screening בעזרת שימוש בשבב גנטי הבודק כ- 50,000 סמנים. מציאת אזורים בגנום (QTLs) המשפיעים על חיות הטלאים, ואפיון סמנים גנטיים מתאימים יאפשרו טיפוח יעיל לתכונה זו. מטרות המחקר )כפי שנכתבו בהצעת המחקר( מטרות המחקר היו לבחון באוכלוסיות האפק אסף הימצאות אפשרית של מרכיב גנטי לשתי תכונות: שרידות טלאים ורגישות לרעלת היריון. מאחר ותקצוב הפרויקט ניתן לשנה אחת במקום לשלוש שנים, כמבוקש, ובהיקף כספי מצומצם משנתבקש, התמקדנו במחקר רק על תכונת שרידות הטלאים במועד ההמלטה. פירוט עיקרי הניסויים אפיון תמותת טלאים סביב מועד ההמלטה: המחקר נערך בעדר המחקר של מרכז וולקני בית דגן אשר מונה כ- 400 אמהות אפק-אסף. לבחינת גורמים הקשורים ללידת טלאים מתים נבדקו נתוני הלידה של 980 טלאים אשר נולדו במהלך ארבעה מחזורי גידול ב 419 המלטות. מתוך הטלאים, 802 נולדו חיים ו- 178 נולדו מתים )ממוצע תמותה של 18%(. שיעור הטלאים המתים היה תלוי בגודל השגר כאשר עבור שגרים של,5,4,3,2,1 ו- 6 טלאים, שיעור התמותה הממוצע היה 0.21,0.28,0.24,0.07,0.0 ו-,0.72 בהתאמה. 4

5 בדיקת במעבדות המכון הוטרינרי של גורמי הפלה בטלאים מתים הניבה תשובה שלילית ומכאן, נשללה האפשרות כי מות הטלאים נגרם עקב זיהום בקטריאלי או ויראלי. אבחון מבנה גלגל העין ומצב האיברים הפנימיים של הטלאים המתים לימד כי, למעט מספר מקרים של עוברים אשר שהפסיקו להתפתח מוקדם מאוד במהלך ההיריון, תמותת הטלאים ארעה ברחם, מספר ימים לפני ההמלטה, ולא כתוצאה מקשיים במהלך ההמלטה )דיסטוכיה(. ניתוח שונות של מדדים מורפומטרים של הטלאים הנולדים כלל במודל הסטטיסטי את ההשפעה של: קבוצת הגידול, גודל שגר, מספר המלטה, מין הטלה והיות הטלה חי או מת בעת ההמלטה. הניתוח הראה כי בעוד שהטלאים אשר נולדו חיים והטלאים שנולדו מתים לא נבדלו באורך הגוף Length) (Crown-Rump שהיה )ממוצע±ש.ת.( 51.4±0.4 ס"מ, הרי משקל הגוף של הטלאים המתים היה באופן מובהק (0.0001>P) נמוך מאשר משקל הגוף של הטלאים החיים: ק"ג לעומת ק"ג. מכאן ניתן ללמוד כי תמותת העוברים ברחם התרחשה לפי ההערכה 7 עד 10 ימים לפני תום ההיריון (2013,(Gootwine, כתוצאה כנראה מתנאי עקה שהתפתחו ברחם. בחירת כבשים וולדניות לצורך :GWAS לסריקה של סמנים הקשורים לתכונה של חיות טלאים בהמלטה נבחרו 71 כבשים בעלות ולדנות ממוצעת של 3.04 טלאים להמלטה, וחיות טלאים של 0.80 בממוצע. נתוני הכבשים כללו 4 עד 8 המלטות לכבשה, עם שגרים בני אחד עד שישה טלאים. עבור כל המלטה חושב שיעור חיות הטלאים כאשר הערכים נעו בין 0 כל הטלאים נולדו מתים, לבין 1 כל הטלאים נולדו חיים. דירוג הכבשים לפי חיות הטלאים בהמלטה נעשה בניתוח שונות כאשר במודל נכללו: מספר כבשה (71=n), מספר המלטה (1-8) וגודל השגר (1-6). התפלגות הכבשים לפי שרידות הטלאים הממוצעת שלהן בהמלטה מוצגת באיור מס 1. לשתי כבשים הייתה חיות טלאים ממוצעת נמוכה ביותר מתחת ל 20%. חיות הטלאים הממוצעת אצל שאר הכבשים נעה בין 0.45 ל איור מס. 1: התפלגות 71 כבשים ולדניות בעלות ולדנות ממוצעת של 3.04 הממוצעת של הטלאים שלהן בעת ההמלטה. טלאים להמלטה על פי חיות 5

6 GWAS לתכונת חיות טלאים בהמלטה תוך שימוש ב :Ovine 50K chip דגימות DNA מ- 71 הכבשים נבדקו במעבדות AgResearch אשר בניו- זילנד בעזרת Ovine 50K chip המיוצר על ידי חברת אילומינה.( הקשר בין קבוצות הפלוטיפים של 10 סמנים ובין תכונת חיות הטלאים נבדק בעזרת תוכנת.(Purcell et al., (2007 PLINK הפלוטיפים בארבעה עשר אזורים על פני כרומוזומים מס , 8, 1, ו- X הראו קשר מובהק עם התכונה של חיות טלאים בהמלטה, כמוצג בטבלה מס. 1. מספר ההפלוטיפים בכרומוזומים היה 14,550, 37,363, 44,537, 126,664, ו- 20,833 עבור הכרומוזומים 26,10,8,1 ו-,X בהתאמה. טבלה מס. 1: אזורים על גבי כרומוזומים בהם הפלוטיפים בני 10 סמנים הראו קשר מובהק עם התכונה של חיות טלאים בהמלטה אצל כבשי אפק-אסף. מיקום האזורים הוא על פי גרסה 3.1 של גנום הכבש: מס. הכרומוזום מיקום ממוצע של ההפלוטיפ )מספר הבסיס( גבול המובהקות על פי בונפרוני מובהקות הקשר בין הפלוטים לתכונה x E E E E x E E E-08 6

7 x E E E x E E-06 X x E-09 X E-07 גרפים מסוג "מנהטן" המציגים את מיקום על כרומוזומים 8 ו- x של ההפלוטיפים בעלי קשר מובהק לתכונת חיות הטלאים מוצגים בתמונה מס. 2. איור מס. 2: אזורים כרומוזומליים על גבי כרומוזום מס. 8 וכרומוזום x בהם הפלוטיפים בני 10 סמנים הקשורים לחיות טלאים בהמלטה בכבשי אפק-אסף. מובהקות הקשר נבחנה תוך התחשבות בתיקון בונפרוני להשוואות מרובות. ניתוח הקשר בין הגנוטיפים השונים בכל סמן ותכונת שרידות הטלאים נבחן בנוסף גם בעזרת תוכנת.(Kang et al., (2010 EMMAX תוכנה זו לוקחת בחשבון קשרי המשפחה בין פרטים השונים באוכלוסיה בבואה להעריך קשר בין סמן לתכונה. ב- 10 מתוך 14 האזורים שאותרו על ידי ניתוח PLINK נמצאו בניתוח EMMAX סמנים הקשורים באופן מובהק לתכונת חיות הטלאים בהמלטה. הרחבת בחינת הקשר בין SNPs בכרומוזום מס. 1 ותכונת חיות הטלאים. חיפוש במאגר הDNA שלנו העלה דוגמאות מ- 47 כבשים נוספות אשר בדומה ל- 71 הכבשים הראשונות היו בעלות ולדנות ממוצעת של קרוב לשלושה טלאים. DNA זה לא היה באיכות המתאימה לבדיקה בשבב. אולם, פיתחנו בדיקת גנוטיפים 7

8 תוך שימוש בטכניקת (HRM) High Resolution melting )איור מס. 2(. הסתייענו בשיטה זו לקביעת הגנוטיפ אצל 47 הכבשים במספר סמנים על כרומוזום מס. 1, באזור שנמצא בקשר מובהק עם תכונת חיות הטלאים. רשימת הסמנים ומיקומם מופיעה בטבלה מס. 2. טבלה מס. : 2 רשימת SNPs על כרומוזום מס. 1 שנבדקו אצל 47 כבשים בטכניקת HRM איור מס. 3 מיקום הסמן )מס. בסיס( על כרומוזום 1 לפי סמן גרסה 3.1 של גנום הכבש 38,512,700 Oar1_ ,544,440 OAR1_ ,589,079 OAR1_ ,633,519 OAR1_ ,690,672 s06710 תוצאות בדיקת HRM בא ניתן להבחין בין שלושת הגנוטיפים בסמן OAR1_ ניתוח שונות בחן את הקשר בין החיות הממוצעת של הטלאים של (71+47) 118 הכבשים והאללים השונים בכל סמן וסמן )טבלה 2(. זאת, לאחר שהנתון של חיות הטלאים עבר טרנספורמציה לוגריתמית. במקרה של הסמן OAR1_ התקבל כי לגנוטיפ בSNP זה אפקט מובהק (0.014>P) על חיות הטלאים )טבלה מס. 3(. בהנחה של מודל הורשה אדטיבי. ניתוח התוצאות תחת מודל של דומיננטיות )הגנוטיפים AA ו- AG צורפו יחד( הגדיל את מובהקות האפקט (0.0043>P). טבלה מס. : 3 חיות טלאים אצל כבשי אפק אסף כתלות בגנוטיפ בסמן,OAR1_ לפי מודל הורשה אדטיבי ומודל הורשה דומיננטי. מודל דומיננטי מודל אדיטיבי חיות טלאים בהמלטה חיות טלאים בהמלטה n גנוטיפ בסמן OAR1_ ab 16 AA 8

9 דיון 0.71 a* 0.70 b 37 AG 0.80 b 0.80 a 65 GG (0.05>P). סימון באותיות שונות מלמד על הבדל מובהק בין הערכים עבודה זו חלוצה בלימוד הרקע הגנטי של חיות טלאים בכבשים ולדניות. זאת, בעיקר משום שכבשים ולדניות כפי שאנו פיתחנו אינן בנמצא. תוצאות העבודה מלמדות כי עיקר תמותת הטלאים בשגרים גדולים מתרחשת מספר ימים לפני ההמלטה, כאשר העוברים הם בשיא הגדילה שלהם. לתכונה יש מרכיב גנטי וכי מספר גנים מבקרים אותה. זיהוי סמנים הקשורים לתכונה כפי שהחל בעבודה זו יאפשר פיתוח מערכת סלקציה לטובת כבשים ולדניות בעלות חיות טלאים גבוהה. זיהוי אזורים כרומוזומאליים הקשורים תכונה נעשה תוך שימוש במספר מועט של כבשים. הדבר התאפשר הודות לסלקציה המוקדמת שהכבשים עברו בטרם נכללו בניסיון: הן היו בעלות מספר נתונים המלטה וכן בעלות וולדנות גבוהה מאוד. במצב זה, רוב הטלאים שלהן התפתחו בשגרים גדולים ותחת תנאי עקה. בתנאים אלה, הבדלים בין כבשים בתכונה של תמיכת האם בעוברים שלה במהלך ההיריון יכולים לבוא לידי ביטוי. חיות טלאים בהמלטה יכולה להיחשב כתכונה אימהית אך גם כתכונה של הטלה עצמו. בעבודה זו בחנו רק את התכונה האימהית. סקירה גנטית בה הגנום של טלאים הנולדים חיים מושווה לגנום של אחיהם לשגר שנולדו מתים יכולה גם היא להביא לזיהוי סמנים הקשורים בחיוניות הטלאים בהמלטה. הנתונים שהתקבלו כאן שולבו בנתוני השבב הגנומי ממיזם יעודי במימון קרן המדען מס "שיפור הניצולת האנרגטית ועמידות לעקות מטבוליות וסביבתיות בחיות משק )עופות, בקר, צאן ודגים( על בסיס שונות גנטית ומיטוכונדריאלית". דו"ח זה מהווה סיכום לנושא המשותף לשני המחקרים- עמידות לעקה המטבולית לה נחשפות כבשים וולדניות. רשימה מלאה של הפרסומים ה מדעיים 1. A. Lam, A. Rosov, A. Shirak, E. Seroussi and E. Gootwine (2013). Genetic variation in Afec-Assaf ewes differing in their lamb survival rate at birth. ASAS meeting 2013 Abstract #: W Gootwine, E., Rosov, A., Abu Siam, M., Seroussi, E. (2013). Increasing prolificacy of Awassi and Assaf breeds by introgression of the FecB (Booroola) 9

10 mutation: achievements and challenges. Proceeding of the 20 th Association for the Advancement of Animal Breeding and Genetics (AAABG) conference, Napier, New Zealand (78-81). ביבליוגרפיה Gootwine, E., Reicher, S., Rozov, A. (2008). Prolificacy and lamb survival at birth in Awassi and Assaf sheep carrying the FecB (Booroola) mutation. Anim. Reprod. Sci. 108: Gootwine, E. (2013). Mate-analysis of morphometric parameters of late-gestation fetal sheep developed under natural and artificial constraints. J. Anim. Sci. 91: Kang H.M., Sul J.H., Service S.K., Zaitlen N.A., Kong S., Freimer N.B., Sabatti C. and Eskin E. (2010). Variance component model to account for sample structure in genomewide association studies. Nat. Genet. 42: 348. Purcell S., Neale B., Todd-Brown K., Thomas L., Ferreira M.A.R., Bender D., Maller J., Sklar P., de Bakker P.I.W., Daly M.J. and Sham P.C. (2007) PLINK: a tool set for whole-genome association and population-based linkage analyses. Am. J. Hum. Genet. 81:

11 סיכום עם שאלות מנחות מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה. מטרות המחקר היו לבחון בעזרת שבב גנטי המכיל 50 אלף סמנים את ההשערה כי לתכונה של שיעור חיות הטלאים בהמלטה אצל כבשים ולדניות יש מרכיב גנטי. תוך שימוש בשבב ניתן יהיה לזהות אזורים על גבי הכרומוזומים אשר פולימורפיזם בהם קשור להתבטאות התכונה. עיקרי התוצאות. המחקר הביא לזיהוי 14 אזורים בכרומוזומים מס. 26, 10, 8, 1, וx אשר פולימורפיזם בהם קשור באופן מובהק לשונות בתכונה של חיות טלאים בהמלטה. העמקת הניתוח לאזור בכרומוזום מס 1 הראתה גנוטיפים שונים ב- SNPOAR1_ נבדלים זה מזה בכ- 10% בחיות טלאים בהמלטה. מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו. האם הושגו מטרות המחקר לתקופת הדו"ח? המטרות העיקריות של המחקר הושגו זיהוי סמנים גנטיים הקשורים לתכונה של חיות טלאים בהמלטה. כן הראנו כי דרך המחקר המבוססת על בחינת מספר לא גדול של פרטים (71=n) יכולה להביא לזיהוי קשר מובהק בין סמנים לתכונה, זאת כאשר הפנוטיפ של הכבשים בכל הקשור לחיות טלאים בהמלטה מוגדר היטב, ובאוכלוסיית הכבשים הנבחנת יש שונות גדולה בתכונה. בעיות שנותרו לפתרון ו/או שינויים טכנולוגיים,שיווקיים ואחרים (שחלו במהלך העבודה( ; התייחסות המשך המחקר על בסיס המידע שנוצר ניתן כעת להרכיב סט של סמנים ולבחון אותו באוכלוסייה רחבה יותר. כיוון נוסף יהיה זיהוי גנים מבקרים את התכונה הממופים באזורים הכרומוזומאליים שאותרו. הפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח: פרסומים בכתב - ציטט ביבליוגרפי כמקובל בפרסום מאמר מדעי 1. A. Lam, A. Rosov, A. Shirak, E. Seroussi and E. Gootwine (2013). Genetic variation in Afec-Assaf ewes differing in their lamb survival rate at birth. ASAS meeting 2013 Abstract #: W Gootwine, E., Rosov, A., Abu Siam, M., Seroussi, E. (2013). Increasing prolificacy of Awassi and Assaf breeds by introgression of the FecB (Booroola) mutation: achievements and challenges. Proceeding of the 20 th Association for the Advancement of Animal Breeding and Genetics (AAABG) conference, Napier, New Zealand (78-81). פרסום הדו"ח :אני ממליץ לפרסם את הד ו "ח ( ללא הגבלה )בספריות ובאינטרנט( 11

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF>

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF> אבחון טרום ההשרשה אלכס סימון פרופ' מחלקת נשים ויולדות היחידה להפריה חו ץ גופית בית החולים הדסה חלק מהתמונות והאיורים במצגת זו נלקחו מספרים ואתרים באינטרנט והשימוש בהם נעשה למטרות לימוד בלבד. כל הזכויות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 1 חווה מו"פ צפון אזורית לנסיונות גליל מערבי סיכום שנתי של מחקר: בחינת זני אבוקדו מפרים חדשים סיון תש"ע, מאי 2010 חוקר ראשי: דר' גד איש עם צוות מחקר גליל מערבי: גד איש עם, ורד יריחימוביץ', יצחק רגב, הדר

קרא עוד

נייר עמדה Position paper Chromosomal microarray - CMA נכתב על ידי: ד ר אריה קויפמן ד ר ריבל סגל ד ר עידית מאיה בשם: איגוד הגנטיקאים הרפואים בישראל מ ר

נייר עמדה Position paper Chromosomal microarray - CMA נכתב על ידי: ד ר אריה קויפמן ד ר ריבל סגל ד ר עידית מאיה בשם: איגוד הגנטיקאים הרפואים בישראל מ ר נייר עמדה Position paper Chromosomal microarray - CMA נכתב על ידי: ד ר אריה קויפמן ד ר ריבל סגל ד ר עידית מאיה בשם: איגוד הגנטיקאים הרפואים בישראל מ ר ץ 2 0 1 6 ההסתדרות הרפואית בישראל המכון לאיכות ברפואה

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \370\345\345\347\372 \344\364\370\344 \341\372\367\345\364\372 \344\356\362\341\ \(FILEminimizer\))

(Microsoft PowerPoint - \370\345\345\347\372 \344\364\370\344 \341\372\367\345\364\372 \344\356\362\341\ \(FILEminimizer\)) רווחת הפרה בתקופ ת המעבר יו ם עיו ן לזכר ד"ר רחמלביץ' באר טוביה 23 /11 /2011 אילן דגוני תקופת המעבר Transition Period תקופת המעבר מוגדרת כתקופה של 3 שבועות לפני עד 3 שבועות אחרי המלטה. מהלך תקין של תקופת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E9F2E5F85F345FE0E9ECF0E5FA5FEEF9F4E7E42020E4E5F8F9E420ECE020EEF0E3ECE9FA205BEEF6E120FAE0E9EEE5FA5D>

<4D F736F F F696E74202D20F9E9F2E5F85F345FE0E9ECF0E5FA5FEEF9F4E7E42020E4E5F8F9E420ECE020EEF0E3ECE9FA205BEEF6E120FAE0E9EEE5FA5D> משפחה אילנות זכר חולה הטרוזיגוט רציסיבי אוטוזומלי נשא של תכונה רציסיבית בתאחיזה ל- X מוות נקבה נשואים הורים וילדים ילד וילדה תאומים לא זהים תאומים זהים נישואי קרובים עץ משפחתי I II III IV V תכונה מנדלית

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 רווחת הפרה ד"ר גלעד פקטור אסיפה כללית - החקלאית 30.4.2014 נושאים מבוא המצב כיום לאן אנחנו הולכים 2 המלטות/ מאת דניאל פקטור שי" הרבה קריאות על המלטות קשות. וזה דווקא כיף לעזור להמליט. וזה לפעמים מבאס לראות

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1>

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1> 66-89 ד"ר דרורה קרוטקין אקונומטריקה למתקדמים א' תרגיל מס' 2 תרגיל חזרה על הפלטים.SPSS ו- GRETL, EVIEWS, STATA ) פלט (STATA שאלה נסמן: - q תפוקה k הון - l עבודה generate float lq= log(q) generate float

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ניוטון חוק המנוף ומנופים מסוג ראשון מטרות השיעור: להדגים

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F0E7E9E5FA20ECEEE5F1E3E5FA20E7E9F0E5EA BEEF6E120FAE0E9EEE5FA5D>

<4D F736F F F696E74202D20E4F0E7E9E5FA20ECEEE5F1E3E5FA20E7E9F0E5EA BEEF6E120FAE0E9EEE5FA5D> A/H1N1 שפעת 2009 מצגת למוסדות חינוך החל מפעוטונים ומעונות יום, גנים בתי ספר, פנימיות, ישיבות ועד למוסדות להשכלה גבוהה 1 שירותי בריאות הציבור 31 אוגוסט 2009 התחלת האירוע ב- 25.4.09 פורסם לראשונה בתקשורת

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

שיבוט אדם - נוסח סופי

שיבוט אדם - נוסח סופי חוקים בקצרה מאי 2009 1 תזכיר הצעתחוקאיסור התערבותגנטית (שיבוטאדםושינויגנטיבתאירביה) (תיקון מס' 2), התשס"ט- 2009 ביןדחיהלהכרעהמוסרית רקע ההתפתחות הטכנולוגית של שני העשורים האחרונים בשדה הביו-טכנולוגי אפשרה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

OD syllabus

OD syllabus אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי 3241-04-a-s.doc - 1243.3241 מבוא לפתוח ארגוני סמסטר א', תשס"ד שם המרצה : פרופ' אריה שירום 403 17:00-15:45 שעות הלימוד: ב'

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

אסמהאן מסרי-חרזאללה, מיטל אמזלג 159 ע רב תרבותיות בקורס מקוון (מאמר קצר) אסמהאן מסרי-חרזאללה המרכז ללימודים אקדמיים מיטל אמזלג המרכז

אסמהאן מסרי-חרזאללה, מיטל אמזלג 159 ע רב תרבותיות בקורס מקוון (מאמר קצר) אסמהאן מסרי-חרזאללה המרכז ללימודים אקדמיים מיטל אמזלג המרכז 159 ע אסמהאן מסרי-חרזאללה המרכז ללימודים אקדמיים masry_a@mla.ac.il מיטל אמזלג המרכז ללימודים אקדמיים meital@mla.ac.il Multiculturalism in an Online Course (Short paper) Asmahan Masry-Herzallah The College

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt המשתמש קובע! לפיתוח אוסף PDA מודל ספרים אלקטרו ניים צילה הראל מאל"י יום הדרכה בנוש א רכש 22.04.2010 על מה אד בר... פיתוח אוסף באוניברסיטת חיפה Patron Driven Acquisitions PDA מודל מניעים לניסוי שיטת הניסוי

קרא עוד

ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו

דר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו 13.1.15 ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתובת ומספר טלפון בבית; מספר טלפון נייד: דוא"ל: בר-ישי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

רשות המחקר הבין-מכללתית ועדת המחקר נהלים והנחיות להגשת הצעה למחקר שנת הלימודים תשע"ה

רשות המחקר הבין-מכללתית ועדת המחקר נהלים והנחיות להגשת הצעה למחקר שנת הלימודים תשעה רשות המחקר הבין-מכללתית ועדת המחקר נהלים והנחיות להגשת הצעה למחקר שנת הלימודים תשע"ה יו"ר הוועדה: פרופ מירה קרניאלי רכזת הוועדה: טל אורן חברי ועדת המחקר: ד"ר רינת ארביב-אלישיב ד"ר אילנה פאול-בנימין ד"ר

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 הכנס התשיעי ע"ש ד"ר חנוך האגר פרופ ירדנה טננבאום-רקובר מנהלת היחידה האנדוקרינית לילדים מרכז רפואי העמק, עפולה 13 במרץ 2013 תאור מקרה נערה בת 15 שנים מופנית לברור אל-וסת ראשונית הורים בני דודים ממוצא ערבי-

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 הזהות הדיגיטלית ומות הפרטיות דוגמא מתחום התקשורת נעם למלשטריך לטר דיקאן מיסד בית הספר לתקשורת הבינתחומי הרצליה כנס העצמה דיגיטלית : מושגים ישנים-משמעויות חדשות 3.7.12 1 תקן בינלאומי לזהויות דיגיטליות קיים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

Canada 2016

Canada 2016 יריד הנדל"ן וההשקעה בישראל - קנדה, ספטמבר 2016 קנדה טורנטו יום ראשון 18.09.16 מונטריאול יום שלישי 20.09.16 1 א.ג.נ המקום טורונטו - בית בישראל חוגג 20 שנה של פעילות בצפון אמריקה! ולאור העובדה שהשנה החגים

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

מוזיקה סינטטית

מוזיקה סינטטית קורס "מבוא לבינה מלאכותית", 24876 מוזיקה סינטטית מרצה: פרופ' ג'ף רוזנשיין / מתרגל: מר יועד לוינברג אור ש. עומר ד. "It's easy to make sounds, and to put sounds together into something that appears to be

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

סיכומים בהנדסה גנטית חלק ב' כשמסתכלים על גן ב ORF (Open reading frame) אנו יכולים לראות אלו פונקציות יכול הגן לעשות. כמו כן ניתן למצוא אזורים שמורים ב

סיכומים בהנדסה גנטית חלק ב' כשמסתכלים על גן ב ORF (Open reading frame) אנו יכולים לראות אלו פונקציות יכול הגן לעשות. כמו כן ניתן למצוא אזורים שמורים ב סיכומים בהנדסה גנטית חלק ב' כשמסתכלים על גן ב ORF (Open reading frame) אנו יכולים לראות אלו פונקציות יכול הגן לעשות. כמו כן ניתן למצוא אזורים שמורים באבולוציה כלומר, בעלי אותה פעילות בגנים שונים. כדי להוכיח

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc דוח לשנת 2008 שיפור פוריות בשזיף היפני ובזני משמש חדשים ע"י העלאת שיעורי ההאבקה וההפריה ואפיון ההתאמה הגנטית בין הזנים השונים של כל מין Increasing yield of Japanese plum and apricot by improving pollination

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \372\345\370\371\372 \344\340\343\355_2009.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - \372\345\370\371\372 \344\340\343\355_2009.ppt [Compatibility Mode]) גישות גנטיות לחקר של תכונות מורכבות באדם שיפמן שגיב גנטיקה: התרומה של ההורשה לשונות הפנוטיפית שונות גנטית זהות גנטית קורולציה של שונות ביולוגית עם השונות ברצף ה- DNA aattggaagc aaatgacatc acagcaggtc agagaaaaag

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

<4D F736F F D20FEFEF2E5FAF720F9EC20E3E5E720E0E7F1E5EF20F7E9E5E5E9312E646F63>

<4D F736F F D20FEFEF2E5FAF720F9EC20E3E5E720E0E7F1E5EF20F7E9E5E5E9312E646F63> החברה למחקר ופיתוח קירור ואיסום פירות ק"ש בע"מ קרית שמונה טל. 4-69428,4-6817421 פקס. 4-694113 www.fruitl.o.il e-mil: fruitl@netvision.net.il ניסויים באחסון קיווי דוח לשנת 28 צוות המעבדה: אסיה גיזיס, אלה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב סמסטר ב' תשע"ב בחינת סיום, מועד ב',.02..9.7 מרצה: אורן וימן מתרגלים: נעמה טוויטו ועדו ניסנבוים מדריכי מעבדה: מחמוד שריף ומיקה עמית משך המבחן: שעתיים חומר

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] חברתי- בין בנים לבנות בהישגים במבחנים מערכתיים בחינת מגמות והתאמת הנתונים למודלים שונים של יואל רפ, בין-מגדריים עינת נוטע-קורן, ענבל רון-קפלן, אימאן עואדיה, ענר רוגל, הדס גלברט, אמג'ד בשארה פברואר 2013

קרא עוד