<4D F736F F D20E0ECF4E02DE1E9FAE02DEEF0E9E5FA2DF4E5F0E3EEF0E8ECE92DF0F7E92D30392E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20E0ECF4E02DE1E9FAE02DEEF0E9E5FA2DF4E5F0E3EEF0E8ECE92DF0F7E92D30392E646F63>"

תמליל

1 א) מנהל הקרן: הראל-פיא קרנות נאמנות בע"מ תשקיף מניות הראל 40) AlphaBeta פונדמנטלי Harel 40) AlphaBeta Equity Fundamental קרן פתוחה הקרן הינה קרן פתוחה כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד בתשקיף זה: "החוק"). הצעה לציבור מספר בלתי מוגבל של יחידות בנות 1 ש"ח ע"נ, רשומות על שם, המוצעות כדלקמן: ביום עד שעה מוצעות היחידות במחיר השווה לערכן הנקוב ללא תוספת הוספה, דהיינו במחיר של % מערכן הנקוב אך ראה סעיף 6 לפרק א' בתשקיף). החל מיום שעה ועד ליום מוצעות היחידות, כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, במחיר היחידה, כפי שיחושב מעת לעת, ללא תוספת הוספה ואם יחליט מנהל הקרן אחרת, בתוספת הוספה בשעורים שיקבעו כמפורט בסעיפים 2 ו- 3 לפרק א' ו- 1 לפרק ג' בתשקיף אך ראה סעיף 6 לפרק א' בתשקיף). מכירת היחידות תעשה כפוף לאמור בסעיפים 4 ו- 5 לפרק א' ובסעיף 6 לפרק ב' בתשקיף, בכל יום מסחר, כהגדרתו בסעיף 1 לפרק א' בתשקיף. קרן חדשה הקרן היא קרן חדשה אשר יחידותיה מוצעות לראשונה לציבור. סיווג הקרן לצורך פרסום: מניות בארץ, מניות כללי. מדיניות ההשקעות ועסקות בשביל הקרן ראה פרק ד' בתשקיף) הסכם הקרן קובע כי: 1) בסעיף זה: "מדד" מדד AlphaBeta פונדמנטלי,*Top 100 כפי שיפורסם על ידי אלפאביתא אינדקסים.1 להשקעות בע"מ להלן:."AlphaBeta" החשיפה למניות הנכללות במדד לא תפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 110% מהשווי 2) הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מהמניות הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל המניות 3) הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת ממניות אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. אם יחול שינוי ברשימת המניות הנכללות במדד, יתאים מנהל הקרן את הרכב ההשקעות במניות האמורות בהתאם לשינוי האמור, וזאת בתקופה המתחילה ביום חישוב המחירים השלישי שלפני מועד כניסת השינוי 4) האמור לתוקף ומסתיימת ביום חישוב המחירים השלישי שלאחר מועד כניסת השינוי האמור לתוקף. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- 80% מהשווי הנקי של נכסי 5) הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. 6) הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ ראה סעיף )1 1 )7) לפרק ד' בתשקיף). מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעבור הקרן עסקות מכירה 7) 8) בחסר ועסקות מכר חוזר. האמור לעיל כפוף לסעיף 4 להלן.) הוראות ס"ק א) לסעיף זה ניתנות לשינוי על ידי תיקון הסכם הקרן ללא צורך באישור אסיפה של בעלי היחידות. כפוף לאמור לעיל ולהוראות כל דין רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט, והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי הקרן מעת לעת. מנהל הקרן רשאי לבצע בעבור הקרן עסקות השאלת ניירות ערך לצורך עסקת מכירה בחסר, וזאת כפוף להוראות הדין 2. ולמדיניות ההשקעות של הקרן. בהתאם לתקנות השקעות משותפות בנאמנות תקופה להתאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות) התשנ"ה- 1995, עשוי 3. מנהל הקרן להשקיע את נכסי הקרן שלא בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה בהסכם הקרן ובתשקיף, במשך תקופה של 45 ימים מהיום שבו הוצעו יחידותיה לראשונה לציבור. בהתאם להסכם הקרן חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות.4 הדין. בהתאם לסעיף 61 לחוק, אם חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן שנקבעה בהסכם הקרן ובתשקיף, ב) לא יראו בחריגה הפרה אם נתקיימו שני אלה: 1) מנהל הקרן תיקן את החריגה עד לתום יום חישוב המחירים השני שלאחר היום שבו היא החלה. 2) השקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות כאמור לא יותר מחמש פעמים בתקופה של שנים עשר חודשים. פרופיל החשיפה של הקרן: 40 ראה סעיף 1) 1 לפרק ד' בתשקיף) בפרופיל חשיפה מסוג 40 נכללות קרנות נאמנות ששיעור החשיפה שלהן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושלא תהיה בהן חשיפה למטבע חוץ. פרטים בדבר שיעור החשיפה למניות ושיעור החשיפה למטבע חוץ שנקבעו במדיניות ההשקעות של הקרן מובאים בסעיף 1 לעיל.

2 עסקות והתחייבויות בעבור הקרן הסכם הקרן קובע כי מנהל הקרן יהיה רשאי, ללא צורך באישור אסיפה של בעלי היחידות, לבצע בעבור הקרן כל עסקה ולהתחייב בעבור הקרן בכל התחייבות למעט העלאת השכר המירבי של מנהל הקרן והנאמן), אשר לא נאסרו בהסכם הקרן או במדיניות ההשקעות של הקרן, ובלבד שמותר על פי דין לבצעה או להתחייב בה, לפי הענין, ללא אישור אסיפה כאמור. פטורה ראה פרק יא' בתשקיף) קרן נאמנות הקרן היא קרן נאמנות פטורה, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]. בשל סיווגה של הקרן כקרן נאמנות פטורה עשוי בעל יחידות להיות מחויב בתשלום מס בפדיון יחידות הקרן. הסכם בין מנהל הקרן לבין AlphaBeta ביום נחתם הסכם בין מנהל הקרן לבין,AlphaBeta לפיו בין היתר, קיבל מנהל הקרן, בעבור קרנות המנוהלות על ידו, זכות שימוש במדדים שונים המחושבים על ידי AlphaBeta וכן זכות שימוש בשם,AlphaBeta וזאת תמורת תשלום מאמצעי מנהל הקרן ולא מאמצעי הקרן. פרטים נוספים בדבר ההסכם האמור מובאים בסעיף 5 א למבוא לתשקיף. מובהר בזה, כי AlphaBeta לא תתן למנהל הקרן שירותי יעוץ השקעות בקשר לקרן. השכר השנתי של מנהל הקרן והנאמן ראה פרק ח' בתשקיף) על פי הסכם הקרן זכאי מנהל הקרן לקבל שכר שנתי השווה ל- 5% מהשווי השנתי הממוצע של נכסי הקרן כפי שיחושב למטרת קביעת מחיר היחידה, אך כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, יקבל מנהל הקרן שכר שנתי השווה 1.6% מהשווי האמור. על פי הסכם הקרן זכאי הנאמן לקבל שכר שנתי השווה ל- 0.1% מהשווי האמור, אך כל עוד לא יוסכם אחרת בין הנאמן למנהל הקרן יקבל הנאמן שכר שנתי השווה ל- 0.07% מהשווי האמור. סוג הקרן לצורך חישוב עמלת ההפצה ראה סעיף 8 לפרק א' בתשקיף) סוג הקרן לצורך חישוב עמלת ההפצה, לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות עמלת הפצה), התשס"ו בתשקיף זה: "תקנות עמלת הפצה"): סוג 2. מובהר בזה, כי שינוי במדיניות ההשקעות של הקרן עשוי לגרום לשינוי סוג הקרן ולפיכך לשינוי בעמלת ההפצה בקשר עם הפצת והחזקת יחידות הקרן. מונחים בתשקיף מונחים בתשקיף המצויים בחוק ובתקנות שהוצאו על פיו, תהיה להם אותה משמעות כמשמעותם בחוק ובתקנות האמורות, זולת אם ההקשר מחייב אחרת. תאריך התשקיף: כא' באב, תשס"ט 11 באוגוסט, 2009 הנאמן: מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ * במדד AlphaBeta פונדמנטלי Top 100 להלן: "המדד") נכללות בד"כ כ- 100 מניות שהונפקו על ידי חברות בעלות הנתונים הפונדמנטליים** הגבוהים ביותר, מבין החברות שהמניות שהונפקו על ידם נכללות במדד ת"א 100 ובמדד יתר 120 המתפרסמים על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב). משקל כל מניה במדד נקבע בהתאם לנתונים הפונדמנטליים של החברה שהנפיקה אותה. המדד נבנה על פי כללים מוגדרים מראש, מחושב פעמיים בשנה ומפורסם במערכת המידע הפיננסי של רויטרס ובאתר האינטרנט של העיתון ** נתונים פונדמנטליים - נתונים הלקוחים מהדוחות הכספיים של החברות כגון: תזרים מזומנים, רווח והון עצמי.

3 תוכן הענינים פרק א: פרק ב: פרק ג: פרק ד: פרק ה: פרק ו: פרק ז: פרק ח: פרק ט: פרק י: פרק יא: פרק יב: פרק יג: פרק יד: פרק טו: נספח א: נספח ב: נספח ב 1 : נספח ג: נספח ד: מבוא הצעת יחידות הקרן הזמנת יחידות, מכירתן ופדיונן חישוב המחירים והימים לגביהם יחושבו מדיניות ההשקעות של הקרן ועסקות בשביל הקרן הדירקטורים של הנאמן ושל מנהל הקרן וממלאי תפקידים הסכם הקרן ענינם של מנהל הקרן והנאמן בקרן וביחידותיה ואחריותם הכנסות מנהל הקרן והנאמן החזקת יחידות הקרן תשלומים לבעלי היחידות מסוי פנקס בעלי יחידות והעברת יחידות פירוק הקרן פרטים בדבר אסיפות כלליות של בעלי היחידות ידיעות נוספות תקנות השקעות משותפות בנאמנות מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה תקנות השקעות משותפות בנאמנות נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה תקנות השקעות משותפות בנאמנות אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס"א תקנות השקעות משותפות בנאמנות עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים, עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ לבורסה), התשנ"ה תקנות השקעות משותפות בנאמנות עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי), התשס"א עמוד א- 1 ב- 1 ב 1-1 ג- 1 ד- 1

4 הראל 40) פונדמנטלי מניות AlphaBeta אישורים הקרן מבוא ניתנו כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על פי כל דין להצעת היחידות, להנפקתן ולפרסום התשקיף. התשקיף עומד לעיון הציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו:. אין בהיתר רשות ניירות ערך משום אימות הפרטים המובאים בתשקיף או אישור מהימנותם או שלמותם או הבעת דעה על טיבן של היחידות המוצעות. הראל 40) AlphaBeta, Harel 40) AlphaBeta Equity Fundamental בתשקיף זה: "הקרן"). הקרן נוסדה לפי הסכם קרן בין מנהל הקרן לבין הנאמן שנחתם ב בתשקיף זה: "הסכם הקרן"). הקרן הינה קרן פתוחה כהגדרתה בחוק. מנהל הקרן הראל-פיא קרנות נאמנות בע"מ אשר עיסוקה הבלעדי הינו ניהול קרנות נאמנות ומשרדה הרשום ברחוב ז'בוטינסקי 7 רמת-גן. מנהל הקרן הינו חברה בשליטה מלאה של הראל פיננסים אחזקות בע"מ בסעיף זה: "הראל פיננסים"). בנוסף לשליטתה המלאה במנהל הקרן פועלת הראל פיננסים, במישרין או באמצעות חברות בשליטתה, בין היתר, בתחומים הבאים: 1) ניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות. 2) מתן שירותי מסחר בניירות ערך ובנכסים פיננסיים שירותי ברוקראז'), באמצעות הראל פיננסים מסחר וני"ע בע"מ חברה בת בבעלות מלאה של הראל פיננסים) שהינה חברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. 3) ניהול מוצרים פיננסיים שונים קופות גמל, קרנות השתלמות ומוצרים פיננסיים נוספים כגון: אופציות כיסוי ותעודות סל). הראל פיננסים הינה חברה פרטית בשליטה מלאה של הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ בסעיף זה: "הראל השקעות בביטוח ופיננסים"). בנוסף לפעילותה בשוק ההון באמצעות הראל פיננסים, פועלת הראל השקעות בביטוח ופיננסים, במישרין ובעקיפין, בין היתר, בתחום הביטוח תחום זה מהווה את עיקר פעילותה) ובתחום הנדל"ן המניב. הראל השקעות בביטוח ופיננסים הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. בעלי העניין בהראל השקעות בביטוח ופיננסים הינם: משפחת המבורגר* ו- Ltd. **Sampoerna Capital Pte בסעיף זה: "קבוצת סמפורנה"). *** משפחת המבורגר וקבוצת סמפורנה מחזיקים ביחד בלמעלה מ- 50% מהון המניות של הראל השקעות בביטוח ופיננסים והינם ביחד בעלי השליטה בהראל השקעות בביטוח ופיננסים, כמפורט להלן. בין משפחת המבורגר וקבוצת סמפורנה קיים הסכם המסדיר את מערכת היחסים ביניהם בעניין ניהול הראל השקעות בביטוח ופיננסים וחברות הבנות המהותיות שלה וביניהן מנהל הקרן). בהסכם האמור קבועים, בין היתר, הסדרים לעניין מינוי דירקטורים, רכישת ומכירת מניות של הראל השקעות בביטוח ופיננסים, וניהולה השוטף של הראל השקעות בביטוח ופיננסים. ביום הועברו כל קרנות הנאמנות, שנוהלו עד לאותו מועד על ידי לאומי-פיא חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ בסעיף זה: "לאומי-פיא") לניהול מנהל הקרן. העברת הניהול האמורה נעשתה בהתאם להסכם מיום בין מנהל הקרן, בנק לאומי לישראל בע"מ ולאומי-פיא, למכירת המוניטין, הפעילות, הנכסים וההתחייבויות של לאומי-פיא להלן: "הממכר") למנהל הקרן. ביום הועברו כל קרנות הנאמנות, שנוהלו עד לאותו מועד על ידי הראל-רקנאטי קרנות נאמנות בע"מ בסעיף זה: "הראל-רקנאטי") לניהול מנהל הקרן. במועד האמור מוזגה חברת הראל-רקנאטי עם ולתוך מנהל הקרן. קנס אזרחי - פיא 4D) מניות אירופה קרן נאמנות בהתאם לדוח שהגיש מנהל הקרן ביום , קיבל מנהל הקרן מאת רשות ניירות ערך במועד האמור דרישה לתשלום קנס אזרחי בשל הפרת הוראה מהוראות החוק. בהתאם לדוח האמור מהות ההפרה: מנהל הקרן חרג בחסר של כ- 50% משיעור ההשקעה באפיק העיקרי אותו קבע במדיניות ההשקעות בפיא 4D) מניות אירופה קרן נאמנות, בניגוד להוראות סעיף 61 לחוק יאיר המבורגר, גדעון המבורגר, ונורית מנור, במישרין ובאמצעות חברה בבעלותם. חברה זרה שהתאגדה בסינגפור, הנשלטת על ידי מר.Putera Sampoerna ביום נודע למנהל הקרן כי מתנהל מו"מ בין משפחת המבורגר לבין קבוצת סמפורנה, לרכישת 10% ממניות הראל השקעות בביטוח ופיננסים המוחזקים על ידי קבוצת סמפורנה על ידי משפחת המבורגר. יצויין, כי לאחר הרכישה האמורה תחזיק משפחת המבורגר לבדה בלמעלה מ - 50% מהון המניות של הראל השקעות בביטוח ופיננסים. * ** ***

5 א 5 ז ו ד ה הראל 40) AlphaBeta יצויין, כי ההפרה בגינה התקבלה הדרישה לתשלום קנס אזרחי כאמור לעיל בוצעה בתקופה שקדמה למועד בו הועברו הקרנות שנוהלו על ידי לאומי-פיא חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ לניהולו של מנהל הקרן. הנאמן מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ אשר עיסוקה העיקרי הוא ביצוע תפקידי נאמנות ומשרדה הרשום ברח' חשמונאים 123 תל-אביב. הנאמן הינו בבעלות מלאה של בנק מזרחי טפחות בע"מ. הנאמן משמש כנאמן לקרנות נאמנות אחרות. בהתאם להסכם הקרן: תקופת כהונת הנאמן תימשך שלוש שנים מהמועד בו תחל הפצת יחידות הקרן ) להלן: "התקופה הראשונה"), והיא תוארך מדי פעם מאליה לתקופות נוספות שמשך כל אחת מהן יהיה משך התקופה המזערית שתידרש על פי הדין לתקופת הארכה של כהונת הנאמן להלן: "תקופת הארכה"), כפי שתהיה במועד תחילת כל תקופת הארכה, אם תהיה כזו, זולת אם הודיע בכתב צד למשנהו לפחות שלושה חודשים לפני תום התקופה הראשונה או לפני תחילת כל תקופת הארכה על סיום כהונת הנאמן. נסתיימה כהונתו של הנאמן מכל סיבה שהיא, יבחר מנהל הקרן נאמן אחר במקומו. בחירת הנאמן, משך כהונתו ותנאי כהונתו אינם טעונים אישור אסיפה של בעלי היחידות בקרן. עלה שכר הנאמן החדש בין השכר בפועל ובין השכר המירבי) על השכר המירבי של הנאמן שקדם לו, יובא השכר לאישור האסיפה. בנקאי הקרן וסוכן ניירות ערך של הקרן בישראל בנק הפועלים בע"מ ישמש בנקאי הקרן וסוכן ניירות ערך של הקרן בישראל. רוב נכסי הקרן ירכשו וימכרו באמצעותו ויופקדו אצלו. הסכם בין מנהל הקרן לבין אלפאביתא אינדקסים להשקעות בע"מ ביום נחתם הסכם בין מנהל הקרן לבין אלפאביתא אינדקסים להשקעות בע"מ בסעיף זה: "ההסכם" ו-,"AlphaBeta" בהתאמה). AlphaBeta הינה חברה העוסקת בפיתוח אסטרטגיות השקעה מבוססות אינדקסים בשוק ההון הישראלי. בהסכם נקבע, בין היתר, כדלקמן: AlphaBeta תעניק למנהל הקרן במהלך תקופת ההסכם את זכות שימוש באינדקסים המחושבים על ידה להלן: "האינדקסים") וזכות שמוש בשם "אלפא ביתא" באנגלית ובעברית) לצורך ניהול הקרנות. AlphaBeta אחראית לחישוב האינדקסים, לפרסומם במדיה בתדירות יומית ולתחזוקתם לרבות עריכת הבדיקות והסטטיסטיקות הנדרשות לתחזוק האינדקסים. כמו כן, AlphaBeta תהא אחראית לספק למנהל הקרן מידע על כל שינוי בהרכב האינדקסים וכל הסבר ו/או סקירה ו/או תיאור מדוייק שיידרש באשר להרכב והחישוב של האינדקסים. מנהל הקרן לא יהיה מעורב בכל הנוגע לחישוב האינדקסים, לרבות בקביעת תמהיל ניירות הערך שיכללו באינדקסים. אם על פי הוראות הדין שיהיו בתוקף ניתן יהיה להפוך את הקרן לקרן מחקה ולרשום אותה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, אזי מנהל הקרן יפעל להפיכת הקרן לקרן מחקה ולרישומה למסחר בבורסה האמורה. במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, AlphaBeta לא תהא רשאית להציע למנהלי קרנות אחרים ו/או לשתף פעולה עמם ו/או לא תשתתף בקבלת החלטות שעניינן ניהול תיק השקעות של קרנות מבוססות אינדקסים שבניהול מנהל קרן אחר ו/או לא תעניק להם שירותים כלשהם ו/או זכות שימוש באינדקסים, והכל בקשר עם האינדקסים לגביהם נעשה שיתוף הפעולה על פי ההסכם. ההתקשרות בין הצדדים הינה לתקופה של 12 חודש שתחל ביום והיא תוארך מאליה מדי פעם לתקופות נוספות בנות 12 חודש כל אחת להלן "תקופות ההארכה"), וזאת אלא אם הודיע צד אחד למשנהו בכתב לפחות שני חודשים לפני תום כל תקופת הארכה על רצונו להפסיק את ההתקשרות, ואזי לא יוארך ההסכם לתקופה נוספת והוא יסתיים בתום אותה תקופה. כמו כן נקבעו בהסכם מקרים בהם יהיה רשאי מנהל הקרן להפסיק את ההתקשרות עם AlphaBeta לאלתר, ומקרים בהם יוכלו הצדדים להסכם להפסיק את ההתקשרות בהודעה מוקדמת של 30 יום לצד השני. התמורה לAlphaBeta על פי ההסכם תשולם מאמצעי מנהל הקרן ולא מאמצעי הקרן. מובהר בזה, כי AlphaBeta לא תתן למנהל הקרן שירותי יעוץ השקעות בקשר לקרן...4.5

6 מ- הראל 40) AlphaBeta הקרנות המנוהלות על ידי מנהל הקרן במועד עריכת תשקיף זה מנוהלות על ידי מנהל הקרן קרנות אלה: פי 0D )-אג"ח בינלאומי קרן נאמנות פי 3C )-אג"ח המרה וקונצרני קרן נאמנות פי 2C )-אג"ח חברות והמרה קרן נאמנות פי 0B )-אג"ח חברות ללא מניות קרן נאמנות פי 0B )-אג"ח מדינה ללא מניות קרן נאמנות פי 0B )-אג"ח סולידית מחלקת קרן נאמנות פיא B0) אג"ח פרימיום ללא מניות לשעבר פיא-תיק אג"ח ללא מניות קרן נאמנות) פי 0D )-אג"ח שווקים מתעוררים קרן נאמנות פי 0D )-אג"ח $ בינלאומי קרן נאמנות פיא 0D )-בונד - US 30 נבחרות פי 0D )-בונד נ.$ - 30 נבחרות לשעבר: פיא-אג"ח להשקעות חוץ קרן נאמנות) פי 0C )-גילון ועוד קרן נאמנות פי 00 )-גילון עד 120% פי 5E )-גמישה היובל) קרן נאמנות פי 4D )-גמישה טרגט) קרן נאמנות פי 4D )-גמישה קלע) קרן נאמנות פי 1D )-דולרית קרן נאמנות פי 0E )-דולרית אגרסיבית קרן נאמנות פי 1D )-דולרית 10/90 קרן נאמנות פי 0D )-יורו קרן נאמנות פי 00 )-כספית מחלקת לשעבר: פיא-מניות יפן קרן נאמנות) פי 00 )-כספית מק"מ ללא חברות לשעבר: פיא-כספית פק"מ) פי 0D )-כספית נקובה ב-$ פי 00 )-כספית פלטינום לשעבר: פיא-שקלית+ 20 קרן נאמנות) פי 00 )-כספית שקלית קרן נאמנות פי 1B )-מדד ארוך קרן נאמנות פי 1B )-מדד בינוני קרן נאמנות פי 1B )-מדדית פרמיום קרן נאמנות פי 1B )-מדד מחלקת קרן נאמנות פי 0B )-מדד קצר-בינוני קרן נאמנות פי 0B ) דדית ללא מניות קרן נאמנות לשעבר: פיא-אג"ח מדינה 25/75 קרן נאמנות) פי 4B )-מניות קרן נאמנות פי 4D )-מניות אירופה קרן נאמנות פי 4B )-מניות יתר קרן נאמנות פי 4B )-מניות ת"א 25 קרן נאמנות פי 4B )-מניות ת"א 75 קרן נאמנות פי 4B )-מניות ת"א 100 קרן נאמנות פי 4B )-מניות תל-טק קרן נאמנות פי 4C )-מניות תעשיה ואגרוכימיה לשעבר: פיא-נבחרת מניות קרן נאמנות) פי 4D )-מניות שווקים מתעוררים קרן נאמנות לשעבר: פיא- מניות פי 3C )-מעורבת פיא) קרן נאמנות פי 4D )-נבחרת נאסד"ק קרן נאמנות פי 4D )-פיננסים בינלאומי קרן נאמנות פי 0D )-פצ"מ יורו קרן נאמנות פי 0D )-פצ"מ נזיל קרן נאמנות פי 00 )-שקלית ללא מניות קרן נאמנות פי 00 )-שקלית ארוכה קרן נאמנות פי 00 )-שקלית דינמית ללא מניות קרן נאמנות פי 00 )-שקלית קצרה קרן נאמנות פי 00 )-שקלית קצרה חייבת קרן נאמנות פי 5B ) ת- "א 100 אגרסיבית קרן נאמנות פי 1B )-תיק אג"ח+ 10 קרן נאמנות פי 2B )-תיק אג"ח+ 15 קרן נאמנות פי 1A )-תיק השקעות סולידי לשעבר: פיא-שקלית 10/90 קרן נאמנות) פי 0A )-תל-בונד- 30 נבחרות פי 30/70-2B קרן נאמנות פי 20/80-2B קרן נאמנות פי 15/85-2B קרן נאמנות פיInvest-3C Best דינמית קרן נאמנות פיInvest-2B +20 Best קרן נאמנות הראל 2B) אג"ח 180 אלף ע.נ. לשעבר: רקנאטי אג"ח 180 אלף ע.נ., לשעבר: הראל 0C) אג"ח מדורג ללא מניות לשעבר: הראל 0B) אג"ח ללא מניות לשעבר: רקנאטי אג"ח ללא מניות) הראל 0A) אג"ח מדינה 1-4 שנים לשעבר: הראל אג"ח+ 10 ; לשעבר: הראל 0A) מדדית 0-2 שנים לשעבר: הראל צמודי מדד חו"ל, לשעבר: הראל 0A) מדדית 0-4 שנים לשעבר הראל גמישה, לשעבר: רקנאטי גמישה) הראל 4D) מניות ערך חו"ל לשעבר: רקנאטי מניות ערך חו"ל) הראל 4B) מנייתית לשעבר :רקנאטי מנייתית) הראל 00) קונצרני שקלי ללא מניות לשעבר הראל השקעה לעתיד, לשעבר: הראל 00) שקלית 1-2 שנים לשעבר: רקנאטי שקלית, לשעבר: הראל 00) שקלית 1-4 שנים לשעבר: רקנאטי אג"ח +25) הראל 10) שקלית שער מיועד הראל 0B) תיק השקעות ללא מניות לשעבר: רקנאטי תיק השקעות ללא מניות) הראל 4D) ETF חו"ל לשעבר: רקנאטי ETF חו"ל, לשעבר: * BRIC קרן נאמנות) רקנאטי אג"ח 180) הראל אג"ח חברות ללא מניות, לשעבר: רקנאטי אג"ח חברות ללא מניות) רקנאטי אג"ח +10) רקנאטי צמודי מדד חו"ל) רקנאטי השקעה לעתיד) רקנאטי שקלית קצרה) רקנאטי מניות ספורט עולמי, לשעבר: רקנאטי ספורט עולמי).6 פרטים בדבר משמעות פרופיל החשיפה של הקרן, המובא בסוגריים הכלולים בשמות הקרנות, מובאים בסעיף 1 1) לפרק ד' להלן. *

7 א 8 הראל 40) AlphaBeta יחידות במחזור היחידות בקרן הן בנות 1 שקל חדש ע.נ.. היחידות הראשונות בקרן תונפקנה על פי תשקיף זה. הסכם הקרן קובע כי לא תוצאנה תעודות השתתפות בגין יחידות הקרן. שנת הכספים של הקרן.7.8 שנת הכספים של הקרן מסתיימת ביום 30 ביוני. הסכם הקרן קובע כי מנהל הקרן רשאי לשנות מפעם לפעם את מועד סיומה של שנת הכספים. הדין והשיפוט בהתאם להסכם הקרן, הוראות הדין בישראל בלבד יהוו את הדין הקובע לגבי הסכם הקרן. כל תביעה או הליך משפטי אחר הנוגעים או הקשורים לקרן ולנכסיה, או להסכם הקרן, וכל תביעה או הליך משפטי כאמור כנגד הנאמן או מנהל הקרן, או בקשר אליהם, יוגשו אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בישראל, בהתאם להוראות הדין בישראל, זולת אם מנהל הקרן והנאמן יתנו את הסכמתם המוקדמת בכתב להגשת כל תביעה או הליך כזה לבית משפט במקום אחר. מונחים בתשקיף מונחים בתשקיף המצויים בחוק ובתקנות שהוצאו על פיו, תהיה להם אותה משמעות כמשמעותם בחוק ובתקנות האמורות, זולת אם ההקשר מחייב אחרת...9

8 הראל 40) AlphaBeta היחידות המוצעות פרק א: הצעת יחידות הקרן מוצעות בזה למכירה לציבור מספר בלתי מוגבל של יחידות בנות 1 שקל חדש ע.נ., רשומות על שם. היחידות האמורות מוצעות החל מיום ועד ליום ותימכרנה, כפוף לאמור בסעיפים 4 ו- 5 לפרק זה ובסעיף 6 לפרק ב' להלן, בכל "יום מסחר" כהגדרתו להלן. בתשקיף זה: "יום מסחר"- יום שמתקיים בו מסחר בבורסה בישראל, ופורסמו בו שערים יציגים או שהתקיים בו מסחר בדולר של ארה"ב בין בנקים בישראל, לרבות יום כאמור שבו לא מתקיימים התנאים האמורים ובלבד שמתקיים בו מסחר בבורסה בישראל ושווי הנכסים המוחזקים בקרן, שלא ניתן לקובעו לגבי אותו יום, מהשווי הנקי של נכסי הקרן, אינו עולה על עשרה אחוזים..1 הגבלות על הצעת היחידות יחידות הקרן עשויות להמכר לאזרחי חוץ ולתושבי חוץ. יחידות הקרן המוצעות למכירה על פי תשקיף זה לא נרשמו ואף לא תרשמנה בהתאם לחוק ניירות ערך של ארה"ב משנת לפיכך אין היחידות מוצעות למכירה בארה"ב או לאזרחים או לתושבים של ארה"ב. היחידות אינן מוצעות למכירה לאדם, תאגיד או גוף אחר אשר מנוע או מוגבל מלרכשן או להחזיקן או להיות בעליהן לפי דיני המדינה בה הוא אזרח או שהוא תושב בה, או על פי כל דין אחר החל עליו. על כל אזרח חוץ או תושב חוץ המעונין להשקיע ביחידות לוודא שהוא ממלא אחר כל הוראות דין החל עליו בענין זה כאמור לעיל, ובכלל זה, אף להשיג כל היתר ממשלתי או אחר, למלא אחר כל דרישה פורמלית שהיא ולשלם כל מס שיש לשלמו על פי כל דין החל עליו כאמור בגין רכישת היחידות או העברתן או כל מס אחר החל עליו בענין זה, והיה אם יש לו ספק כלשהו בענין זה עליו להתיעץ בנדון ביועצו המקצועי. אין מנהל הקרן והנאמן אחראים כלפי רוכשי היחידות שהם אזרחי חוץ או תושבי חוץ בקשר עם ההגבלות החלות עליהם ברכישת יחידות הקרן על פי כל דין. 2. מחיר היחידות המוצעות מחיר היחידות המוצעות יחושב על ידי מנהל הקרן לגביהם יחושבו"). יום בכל מסחר כמפורט בפרק ג' "חישוב המחירים והימים היחידות מוצעות כדלקמן: ביום עד שעה מוצעות היחידות במחיר השווה לערכן הנקוב, ללא תוספת הוספה, דהיינו במחיר של % מערכן הנקוב. 1) הצעה רגילה החל מיום שעה ועד ליום מוצעות היחידות, כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, במחיר היחידה, כפי שיחושב מעת לעת, ללא תוספת הוספה, ואם יחליט מנהל הקרן )2) ו- 3 לפרק לפרק ג' ובסעיפים 2 אחרת-בתוספת הוספה בשיעורים שייקבעו כמפורט בסעיף 1 זה להלן. 2) הנחות במקרים מיוחדים ראה סעיף 6 להלן) אם בהתאם להחלטת מנהל הקרן תיגבה הוספה בגין רכישת יחידות הקרן, הרי שמנהל הקרן יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת הנחה מההוספה שתשולם בעד היחידות, או לא לגבותה כלל. 3. הצעה בשיעורי הוספה שונים תוך תקופת התשקיף ראה סעיף 6 להלן) בכל עת, תוך תקופת קבלת ההזמנות המפורטת בסעיף 2 לפרק זה לעיל, רשאי מנהל הקרן להציע לציבור יחידות תמורת תשלום מחיר היחידה בתוספת הוספה בשעורים שייקבעו, שלא יעלו על שעור ההוספה המירבי בהתאם להסכם הקרן ראה סעיף 1 לפרק ד' להלן). מנהל הקרן רשאי לקבוע כי ההצעה תהיה בתוקף במשך תקופה מסויימת או שתוגבל למספר מירבי של יחידות, הכל כפי שיקבע על ידו.

9 ז ד הראל 40) AlphaBeta הפסקת המכירה וחידושה מנהל הקרן רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, חדשות בקרן ולחדש את הוצאתן. כפוף להוראות הדין, להפסיק מדי פעם את הוצאתן של יחידות בהתאם לסעיף 46 לחוק, אם פחת השווי הנקי של נכסי קרן פתוחה מהשווי המזערי כמובא להלן), או פחת מספר בעלי היחידות שלה מהמספר המזערי כמובא להלן), שקבע שר האוצר, במשך 30 ימים רצופים או ב- 60 ימים בתקופה של 90 ימים בסעיף זה: "תקופת ביניים"), יהיה מנהל הקרן חייב להמשיך להציע את יחידותיה לציבור, ואם אינה קרן לתושבי חוץ - יציען לכל אדם למעט לאזרח חוץ או לתושב חוץ המנוע, לפי דיני המדינה שבה הוא אזרח או תושב לרכוש או להחזיק ביחידות הקרן) עד שיגיע השווי הנקי של נכסיה ומספר בעלי היחידות שלה לשווי המזערי ולמספר המזערי שקבע שר האוצר, במשך 30 ימים רצופים. נדרש פרסום תשקיף להצעת יחידות כאמור - יפרסמו מנהל הקרן לא יאוחר מ- 30 ימים מתום תקופת הביניים. ההוראות האמורות לא יחולו אם הודיע מנהל הקרן על פירוק הקרן. לענין זה קובעות תקנות השקעות משותפות בנאמנות יחידות) התשנ"ה- 1994, כדלקמן: שווי מזערי של נכסי קרן פתוחה ומספר מזערי של בעלי לתקנות האמורות, דהיינו "שווי מזערי" - 4 מליון ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות תקנה 2 סכום של 6,690,000 ש"ח לשנת "מספר מזערי" בעלי יחידות. 5. דחיית הזמנות עודפות בכל מועד בו יחליט מנהל הקרן ליצור יחידות במספר קטן ממספר היחידות שהוזמנו או לא ליצור יחידות כלל, רשאי מנהל הקרן לדחות בקשות במלואן או בחלקן, בכפוף לאמור בס"ק ב) לסעיף זה להלן. סעיף 46 ח לחוק קובע, כי אם עלה מספר היחידות שהוזמנו ביום כלשהו על מספר היחידות שהוצעו באותו יום, יענה מנהל הקרן לכל הזמנה בשעור אחיד. 6. רכישת יחידות באמצעות חברי בורסה חברי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בתשקיף זה: "הבורסה") עשויים לגבות, בכפוף להוראות הדין, עמלות בשעורים שונים בגין מכירת יחידות הקרן. כתוצאה מכך עשוי רוכש יחידות לשלם בעבור היחידות מחיר גבוה ממחיר היחידה בתוספת ההוספה בשיעור המירבי באותה עת להלן: "שער הרכישה") על פי תשקיף זה. בהתאם לסעיף 42 לחוק, שעור העמלה שיגבה חבר בורסה שניתן להגיש אצלו הזמנות ליחידות להלן: "מפיץ"), מרוכש יחידה או מפודה יחידה, בשל מכירת היחידה או פדיונה, או מבעל יחידה בשל החזקת היחידה באמצעות המפיץ, לא ישתנה עקב כך שהיחידות שמכר או שפדה, או המוחזקות באמצעותו, הונפקו על ידי מנהלי קרן שונים, אלא אם כן הותר הדבר לפי סעיף 42 ה לחוק, ובתנאים שבהם הותר. שעורי העמלה בעבור פעולות כאמור יוצגו במשרדו של המפיץ, במקום הנראה לעין. 7. הזמנת יחידות הבקשות להזמנת היחידות המוצעות תוגשנה לחברי הבורסה ותועברנה למנהל הקרן באמצעות מסלקת הבורסה. חבר בורסה יעביר לחשבון מנהל הקרן או לחשבון הקרן, באמצעות מסלקת הבורסה, את מלוא התמורה שתגיע בעד יחידות שנמכרו בגין הזמנות שהוגשו על ידו. הוראות החוק בדבר הזמנת יחידות ומכירתן מובאות בפרק ב' להלן. 8. עמלות הפצה ואיסור מתן הטבה בהתאם לסעיף 82 לחוק: לא יוצע תשלום או הטבה אחרת בקשר עם רכישה, סעיף זה לא יחולו על אלה: פדיון, מכירה או החזקה של יחידות. הוראות 1) מתן הנחה בהוספה. תשלום עמלת הפצה למפיץ שהוא משווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה להלן: "משווק"). בייעוץ

10 ד ד ה הראל 40) AlphaBeta תשלום עמלת הפצה למפיץ אחר בהתאם לתנאים לפי סעיף זה. תשלום שכר או עמלה, על ידי משווק או על ידי מנהל קרן, לעובדו או למי שמועסק על ידו. תשלום על ידי מפיץ למי שמחזיק יחידות באמצעותו, בסכום שאינו עולה על סכום עמלת ההפצה שאותו גובה המפיץ ממנהל הקרן בשל החזקת אותן יחידות באמצעותו. שיעור העמלה שיגבה מפיץ, בקשר עם מכירת יחידות של קרנות, פדיונן או החזקתן, לא ישתנה עקב כך שהיא נגבית ממנהלי קרנות שונים. שר האוצר, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע, בכפוף להוראות סעיף קטן א) 2 ) לסעיף זה, דרך כלל, או לסוגי קרנות, תנאים שבהם רשאי מנהל קרן לשלם עמלת הפצה למפיץ, והוראות לענין שיעורה המרבי של עמלה כאמור ואופן חישובה. 2) 3) בהתאם לתקנות עמלת הפצה: מנהל קרן רשאי לשלם למפיץ שאינו משווק עמלת הפצה, בשל יחידות של קרן בניהול מנהל הקרן המוחזקות באמצעות המפיץ האמור, כפוף לאמור בתקנות עמלת הפצה. לא הוסכם בין מנהל הקרן לבין מפיץ שאינו משווק על תשלום עמלת הפצה כאמור, רשאי מפיץ שאינו משווק לגבות מרוכש יחידה עמלה בסכום שלא יעלה על סכום עמלת ההפצה שהיה רשאי לגבות ממנהל הקרן אילו הוסכם על כך בינם, כפוף לאמור בתקנות עמלת הפצה. נקבעו סכומי עמלת הפצה מרביים שמפיץ שאינו משווק יכול לגבות ומנהל קרן יכול לשלם בעד כל יום שבו מוחזקת יחידה של קרן שבניהולו של מנהל הקרן באמצעות המפיץ האמור למעט במקרים שהוחרגו ), בהתאם לסוג הקרן מבין ארבעה סוגים שנקבעו, וזאת כדלקמן: בקרן מסוג 1 מחיר הפדיון היומי 365/0.25%. X בקרן מסוג 2 מחיר הפדיון היומי 365/0.80%. X בקרן מסוג 3 מחיר הפדיון היומי 365/0.40%. X בקרן מסוג 4 מחיר הפדיון היומי 365/0.125%. X 1) 2) 3) בס"ק זה: "מחיר הפדיון היומי" - מחיר הפדיון של היחידה שפורסם לאותו יום, ואם לא פורסם מחיר פדיון לאותו יום- מחיר הפדיון שפורסם לאחרונה לפני אותו יום. סוג הקרן של קרן זו, לצורך חישוב עמלת ההפצה לפי תקנות עמלת הפצה, של הקרן והוא סוג 2. נקבע לפי מדיניות ההשקעות מובהר בזה, כי שינוי במדיניות ההשקעות של הקרן עשוי לגרום לשינוי סוג הקרן ולפיכך לשינוי בעמלת ההפצה בקשר עם הפצת והחזקת יחידות הקרן. אם יחול שינוי במדיניות ההשקעות של הקרן באופן שיביא לשינוי בסוג הקרן, יציין מנהל הקרן בדוח שיגיש בענין השינוי האמור גם את סוג הקרן החדש. במועד עריכת התשקיף קשור מנהל הקרן בהסכמי הפצה עם המפיצים: בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, בנק ירושלים בע"מ, בנק הפועלים בע"מ, בנק מרכנתיל - דיסקונט בע"מ, בנק אוצר החייל בע"מ, בנק איגוד לישראל בע"מ, יובנק בע"מ, בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ, בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ ובנק ערבי ישראלי בע"מ בסעיף זה: "הבנקים"). בהסכמי ההפצה נקבע, בין היתר, כי מנהל הקרן ישלם לבנקים עמלת הפצה בגין היחידות האמורות המוחזקות באמצעות הבנקים, שניתן לשלם בגינן עמלת הפצה על פי הדין, בסכום המירבי שיהיה מותר מעת לעת למנהל הקרן לשלם בהתאם להוראות הדין. יצויין, כי ביחס לקרנות הנאמנות שנוהלו ביום בידי לאומי-פיא חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ והועברו לניהול מנהל הקרן, יעמוד הסכם ההפצה עם בנק לאומי לישראל בע"מ למשך תקופת מינימום מוסכמת. כמו כן, הסכם ההפצה עם בנק ערבי ישראלי בע"מ יעמוד בתוקף למשך תקופת מינימום מוסכמת. אם יתקשר מנהל הקרן בהסכמי הפצה נוספים יגיש על כך מנהל הקרן דו"ח מיידי.

11 ד הראל 40) AlphaBeta פרק ב: הזמנת יחידות, מכירתן ופדיונן בהתאם להוראות סעיפים 48 46, 45, 44, ו- 108 ה לחוק: הזמנות ליחידות המוצעות בתשקיף והוראות לפדיונן יוגשו למפיץ. מפיץ לא יסרב להפיץ יחידות של קרן המוצעות על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו מטעמים הקשורים בקרן או במנהל הקרן..1 המפיץ יעביר למנהל הקרן באמצעות מסלקת הבורסה להלן: "המסלקה"), את סך ההזמנות ליחידות שקיבל ואת סך ההוראות לפדיון יחידות שקיבל, הזמנות ליחידות לחוד והוראות לפדיון לחוד, הכל בדרך שקבע שר האוצר. מנהל קרן יקבל בעד יחידות של קרן שבניהולו תשלום במזומנים בלבד. נרכשו יחידות של קרן בידי אדם, ונרכשו ניירות ערך מאת אותו אדם על ידי מנהל הקרן בעד קרן שבניהולו, בעסקה מחוץ לבורסה או בעסקה מתואמת, במהלך תקופה של 30 ימים, חזקה כי שתי הרכישות נעשו במסגרת עסקה אחת שבה קיבל מנהל הקרן תשלום בעד יחידות הקרן שלא במזומנים, אלא אם כן הוכח אחרת. נמכרה יחידה בקרן פתוחה, יעביר המפיץ לחשבון מנהל הקרן או לחשבון הקרן, באמצעות המסלקה, בדרך שקבע שר האוצר, סכום במזומנים השווה למחיר היחידה. הועבר הסכום לחשבון מנהל הקרן, יעבירו מנהל הקרן לחשבון הקרן בו ביום. מנהל קרן פתוחה ימכור את היחידות ויפדה אותן רק בימים שלגביהם עליו לחשב את מחיר הקניה ומחיר המכירה של נכסי הקרן. דהיינו בכל יום מסחר. ראה גם סעיפים 4 ו- 5 לפרק א' לעיל וסעיפים 6 ו- 7 לפרק זה להלן). מנהל קרן פתוחה יפדה יחידה לפי הוראה שקיבל מהמפיץ. קיבל מנהל הקרן הוראה לפדיון יחידה, יבטל את היחידה ויעביר מחשבון הקרן למפיץ באמצעות המסלקה, בדרך שקבע שר האוצר, סכום במזומנים השווה למחיר הפדיון של היחידה שנפדתה, והמפיץ יעביר את הסכום האמור לבעל היחידה בו ביום מפיץ שקיבל הזמנה ליחידה או הוראה לפדיון יחידה לפני השעה שצויינה בתשקיף ושנקבעה בהתאם לכללים שקבעה המסלקה לאחר התייעצות עם הרשות ראה סעיף 2 לפרק ג' להלן בתשקיף זה: "השעה היעודה"), ביום שיש לחשב לגביו את מחיר המכירה, יעביר אותה למסלקה בו ביום עד לשעה היעודה, או בתוך פרק זמן שקבעה המסלקה בכללים כאמור. נתקבלה הזמנה או הוראה כאמור ביום אחר או לאחר השעה היעודה - יעביר אותה המפיץ לפני השעה היעודה ביום הבא שלגביו יש לחשב את מחיר המכירה..5 נתקבלה במסלקה הזמנה לרכישה או הוראה לפדיון יחידה כאמור בס"ק א) לסעיף זה, תעביר אותה המסלקה למנהל הקרן בו ביום בתוך פרק זמן שקבעה המסלקה בכללים כאמור בסעיף 46 ט לחוק. לא העבירו מפיץ או המסלקה, הזמנה לרכישה או הוראה לפדיון לפני השעה כאמור בס"ק א) ו- לסעיף זה, יראו אותן כאילו הוגשו ביום שבו קיבל אותן מנהל הקרן, אלא אם כן בוטלו על ידי המזמין או נותן ההוראה, ובלבד שאם קיבל אותן לאחר השעה כאמור, יראו אותן כאילו הוגשו לפני השעה היעודה ביום חישוב המחירים הראשון שלאחר היום שבו קיבלן. אין בהוראות ס"ק ג) לסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של מזמין יחידה או נותן ההוראה לפדיון, לפיצוי לפי כל דין בשל אי העברת ההזמנה או ההוראה כאמור בס"ק א) או ב) לסעיף זה. על אף האמור לעיל, רשאי יושב ראש רשות ניירות ערך:.6 להורות, לאחר התייעצות עם יושב ראש דירקטוריון הבורסה בישראל, דרך כלל או לסוגי קרנות, על הפסקה של הצעת היחידות של קרן פתוחה או פדיונן, לתקופה שלא תעלה על שלושה ימי מסחר, אם לא נתקיים מסחר או אם תוצאות המסחר שיבשו באופן חמור את היכולת לקנות או למכור ניירות ערך בעד קרן, או לחשב את מחיר הקניה ואת מחיר המכירה של נכסי קרן. לאשר, לפי בקשה בכתב של מנהל קרן פתוחה, שאושרה בידי הנאמן, הפסקה של פדיון יחידות לתקופה שלא תעלה על שלושה ימי מסחר, אם בשל שיבוש חמור במהלך התקין של עבודת מנהל הקרן או של מי שנותן שירותים למנהל הקרן, נבצר ממנו לפדות יחידות. בתקופת הפסקה כאמור לא יוצעו יחידות לציבור. להורות, לאחר שהתייעץ עם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ולאחר שנתן למנהל הקרן ולנאמן הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, על הפסקה של הצעת יחידות של קרן פתוחה ופדיונן לתקופה שלא תעלה על שבעה ימי מסחר, אם היה סבור כי ללא ההפסקה עלול להיפגע ענינם של בעלי היחידות. 1) 2) 3)

12 ד הראל 40) AlphaBeta יושב ראש הרשות, באישור שר האוצר, רשאי להאריך את תוקף הוראתו לפי ס"ק א) 1 ) לסעיף זה, כל עוד מתקיימת עילה כאמור בו, ולפי ס"ק א) 3 ) לסעיף זה, לתקופות נוספות שלא יעלו על שבעה ימי מסחר כל אחת, ולא יותר מששים ימים רצופים בסך הכל. יושב ראש הרשות יפרסם בשני עתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בישראל בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עתון נפוץ כמשמעותו בסעיף 1 א לחוק התכנון והבניה התשכ"ה בתשקיף זה: "שני עיתונים") הודעה על הפעלת סמכותו לפי סעיף זה. על החלטות יושב ראש הרשות לפי סעיף זה רשאי מנהל הקרן לערער לפני בית המשפט בהתאם להוראות החוק. 7. מנהל קרן פתוחה לא ימכור ולא יפדה יחידות ממועד תחילת פירוק הקרן, זולת פדיון במימוש נכסי הקרן בפירוק. פרק ג: חישוב המחירים והימים לגביהם יחושבו 1. חישוב המחירים כללי הסכם הקרן קובע כי מחירי הקניה והמכירה של נכסי הקרן, מחירי היחידה והפדיון של יחידות הקרן, הימים לגביהם יחושבו המחירים האמורים ושווי נכסי הקרן, יקבעו בהתאם לחוק ולתקנות מכוחו. בנספח א' לתשקיף זה מובאות תקנות השקעות משותפות בנאמנות מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה בתשקיף זה: "תקנות המחירים"), המסדירות את הנושאים האמורים. פרטים בדבר הוצאות שניתן לפרוע מנכסי הקרן מובאים בסעיף 3 לפרק ח' להלן. מחיר הקניה של נכסי הקרן הוא השווי הנקי של נכסי הקרן בתוספת הוצאות הקניה של נכסי הקרן, ומחיר המכירה של נכסי הקרן הוא השווי הנקי של נכסי הקרן בניכוי הוצאות המכירה של נכסי הקרן. הוצאות הקניה והוצאות המכירה לצורך קביעת מחיר הקניה והמכירה של נכסי הקרן, מחושבות על פי עמלות הקניה והמכירה של נכסי הקרן המפורטות להלן, בהתאם להתפלגות סוגי הנכסים בקרן.

13 הראל 40) AlphaBeta טבלת עמלות להלן פירוט העמלות, המובאות עתה בחשבון לצורך חישוב מחירי הקניה והמכירה של נכסי הקרן, על פי סוג הנכס יצוין, כי בשל ההגבלות על השקעות הקרן כמפורט בסעיף 1 לכריכת התשקיף לעיל, הרי שכל עוד לא יחול שינוי במדיניות ההשקעות האמורה, לא יבוצעו בעבור הקרן עסקות בנכסים מסויימים, ולפיכך לא ישולמו מאמצעי הקרן עמלות בגין נכסים אלו: ני"ע ישראלים הנסחרים בש"ח 2)1) למעט אג"ח שאינן אג"ח להמרה) ב-% משווי העסקה אג"ח למעט אג"ח להמרה, אג"ח ממשלתיות 4)3) קצרות מועד ומק"מ) אג"ח ממשלתיות קצרות מועד פדיון עד שנה) 5) מלווה קצר מועד אופציות על מדד ת"א 25, אופציות שקל/דולר, אופציות שקל/אירו, אופציות על מדד ת"א בנקים וחוזים עתידיים 2.5 ש"ח לאופציה/לחוזה $ ) etf ניירות ערך ואופציות הנסחרים בחו"ל מניות, כתבי אופציה, אג"ח להמרה ו- מניות/מדדי מניות הנסחרים בבורסה בארה"ב עמלה לסוכן ניירות ערך בחו"ל עמלה לבנקאי הקרן על מינימום לעסקה) $ ) מניות, כתבי אופציה, אג"ח להמרה ו- etf מניות/מדדי מניות הנסחרים בארה"ב מעבר לדלפק עמלה לסוכן ניירות ערך בחו"ל עמלה לבנקאי הקרן על מינימום לעסקה) $25 9)8) מניות, כתבי אופציה, אג"ח להמרה ו- etf על מניות/מדדי מניות הנסחרים בבורסות באירופה למעט צ'כיה, פולין ויוון) עמלה לסוכן ניירות ערך בחו"ל עמלה לבנקאי הקרן סה"כ מינימום לעסקה) 10)9) מניות, כתבי אופציה אג"ח להמרה ו- etf על מניות/מדדי מניות הנסחרים בבורסות בצ'כיה, פולין ויוון עמלה לסוכן ניירות ערך בחו"ל עמלה לבנקאי הקרן סה"כ מינימום $25 לעסקה) 11)9) מינימום $25 לעסקה) מניות כתבי אופציה, אג"ח להמרה ו- etf מניות/מדדי מניות הנסחרים בבורסות באסיה עמלה לסוכן ניירות ערך בחו"ל עמלה לבנקאי הקרן על 0.10 אג"ח הנסחרות בחו"ל מעל שנה לפדיון) עמלה לבנקאי הקרן עמלה לסוכן ניירות ערך בחו"ל גלומה במחיר העסקה

14 הראל 40) AlphaBeta אג"ח הנסחרות בחו"ל עד שנה לפדיון) עמלה לבנקאי הקרן עמלה לסוכן ניירות ערך בחו"ל אופציות על מניות ועל מדדים הנסחרות בארה"ב עמלה לסוכן ניירות ערך בחו"ל עמלה לבנקאי הקרן סה"כ גלומה במחיר העסקה $3 לאופציה מינימום $18 12) לעסקה) $1.5 לאופציהמינימום $10 לעסקה) $4.5 חוזים עתידיים הנסחרים בחו"ל עמלה לבנקאי הקרן הכוללת את העמלה לסוכן ניירות ערך $10 לחוזה בחו"ל 1) בעסקה בני"ע כאמור בשווי של 3-5 מליון ש"ח תשולם עמלה בשיעור 0.075% משווי העסקה. בעסקה בני "ע כאמור בשווי של מעל 5 מליון ש"ח תשולם עמלה בשיעור 0.05% משווי העסקה.* 2) רכישה מהנפקה פטורה מעמלה.* 3) בעסקה באג"ח כאמור, בשווי של 5-10 מליון ש"ח תשולם עמלה בשיעור 0.04% משווי העסקה. בעסקה בני"ע כאמור בשווי של מעל 10 מליון ש"ח תשולם עמלה בשיעור 0.03% משווי העסקה.* 4) קניית אג"ח קונצרניות בהנפקה פטורה מעמלה.* 5) בעסקה במק"מ בשווי של מליון ש"ח תשולם עמלה בשיעור 0.015% משווי העסקה. בעסקה בני"ע כאמור, בשווי של מעל 50 מליון ש"ח תשולם עמלה בשיעור 0.01% משווי העסקה.* 6) עמלה לסוכן א' 2 סנט לנייר ערך. עמלה לסוכן ב' 0.2% משווי העסקה. תיתכן עמלת מינימום בשווי שלא יעלה על $25 לעסקה. לצורך חישוב מחירי הקניה והמכירה של נכסי הקרן מובאת בחשבון עמלה בסך 3 סנט לנייר ערך, שכן מנהל הקרן מעריך כי סכום זה משקף את העמלה הממוצעת בגין ביצוע עסקאות בניירות הערך הנ"ל. 7) עמלה לסוכן א' 1 סנט לנייר ערך. עמלה לסוכן סוכן ב' : מחיר הנכס ב-$) העמלה בסנט) ומעלה 4 תיתכן עמלת מינימום בשווי שלא יעלה על $25 לעסקה. לצורך חישוב מחירי הקניה והמכירה של נכסי הקרן מובאת בחשבון עמלה בסך 3 סנט לנייר ערך, שכן מנהל הקרן מעריך כי סכום זה משקף את העמלה הממוצעת בגין ביצוע עסקאות בניירות הערך הנ"ל. 8) תיתכן עמלת מינימום בשווי 10 יורו לעסקה, במטבע העסקה. 9) שיעור עמלה זה מותנה בהעברת הוראה ישירה לחדר המסחר של בנקאי הקרן או ישירות לסוכן ניירות ערך בחו"ל שיוגדר על ידי הבנקאי האמור. 10) תיתכן עמלת מינימום: בפולין- 40PLN, בצ'כיה- 280CZK, ביוון- 10 יורו. 11) תיתכן עמלת מינימום: ביפן- 1450JPY, סינגפור- 20SGD, אוסטרליה- $18 אוסטרלי. 12) בעסקה שתבוצע באמצעות הוראה לחדר המסחר של בנקאי הקרן תשולם עמלה לסוכן ניירות ערך בחו"ל בשווי $2 לאופציה, אך מינימום $10 לעסקה. * * עמלות מופחתות אלו אינן מובאות בחשבון לצורך חישוב מחירי הקניה ומחירי המכירה של נכסי הקרן.

15 הראל 40) AlphaBeta עמלות המינימום האמורות בטבלה לעיל מובאות בחשבון לצורך חישוב מחירי הקניה והמכירה של נכסי הקרן מקום בו רכישה או מכירה של כל הכמות המוחזקת בקרן של אותו סוג נכס מחייבת תשלום עמלת מינימום. נייר ערך חוץ הנסחר מעל לדלפק נרכש במחיר "ASK" ונמכר במחיר."BID" הפער בין שני המחירים הוא המרווח הנשאר בידיו של עושה השוק ומשמעו מבחינתה של הקרן דומה לתשלום עמלה על ידה. פער זה עשוי להגיע לשעורים גבוהים במקרה של ניירות ערך בעלי סחירות נמוכה ואת שעורו קשה להעריך. העמלה שמשלמת הקרן לסוכן ניירות ערך חוץ עבור עסקאות הנעשות מעל לדלפק, כמובא בטבלה דלעיל, היא בנוסף לפער האמור. ככל ששיעור העמלות גבוה יותר יגדל מחיר היחידה ויקטן מחיר הפדיון. אם יחול שינוי בעמלות המפורטות בטבלה הנזכרת בס"ק זה לעיל, ישונו בהתאם העמלות הנ"ל שיובאו בחשבון לצורך חישוב מחירי היחידה והפדיון של יחידות הקרן. מידע על מחירי קניה ומכירה של ניירות ערך חוץ כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן יקבעו מחירי ניירות ערך חוץ בקרן בהתאם למידע המתקבל מאת סוכנות בלומברג L.P.) BLOOMBERG בלונדון, ובמקרה שלא יהיה ניתן לקבל דיווח זה, ישיג מנהל הקרן את המידע בדבר המחירים האמורים בדרך אחרת. הוספה מנהל הקרן זכאי לקבל כאמור הוספה המהווה חלק משכרו בנוסף לשכרו השנתי. בהסכם הקרן נקבע, כי מנהל הקרן יהיה זכאי להוסיף על מחיר היחידה או לנכות ממחיר הפדיון הוספה בהתאם להוראות החוק שלא תעלה על 5% ממחיר היחידה. להלן: "השעור המירבי"). ההוספה עד לשעור המירבי, תקבע מעת לעת על ידי מנהל הקרן ותפורסם בתשקיף. מנהל הקרן יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לתת הנחה מההוספה שתשולם בעד היחידות או לא לגבותה כלל. כמו כן מותר יהיה לקבוע בתשקיף או על פי הוראות שיקבעו בתשקיף בדבר הצעה מיוחדת תוך תקופת התשקיף, מקרים, תנאים או תקופות לרבות כל התקופה אשר בה יהיה התשקיף בתוקף) שבהם תגבה הוספה בשעור נמוך יותר, או לא תגבה כלל. ההוספה ליחידות המוצעות על פי תשקיף זה פורטה בפרק א' "הצעת יחידות הקרן". 1 הימים לגביהם יחושבו המחירים הסכם הקרן קובע כי מנהל הקרן רשאי, בכפוף להוראות החוק והתקנות מכוחו, לקבוע ולשנות מדי פעם את השעה היעודה וכל מועד אחר הקשור בהגשת הזמנה לרכישת יחידה או הוראה לפדיון יחידה. במועד עריכת התשקיף לא נקבע על ידי מנהל הקרן מועד אחר כאמור לעיל). הוראות החוק לגבי הזמנת יחידות, מכירתן ופדיונן הובאו בפרק ב' לעיל..2 מחירי הקניה והמכירה של נכסי הקרן יחושבו על ידי מנהל הקרן, כפוף להוראות החוק, בכל יום מסחר וכבסיס לחישוב מחיר היחידה ומחיר הפדיון ישמש החישוב של מחירי הקניה והמכירה של נכסי הקרן התכוף לאחר הגשת הבקשות לרכישת יחידות או ההוראות לפדיונן דהיינו: לגבי בקשות שתוגשנה ביום מסחר עד שעה 15:00 בתשקיף זה: "השעה היעודה") - המחיר שיחושב לאותו יום מסחר. לגבי בקשות אחרות - המחיר שיחושב ליום המסחר הקרוב.

16 א ) א) א) הראל 40) AlphaBeta פרק ד': מדיניות ההשקעות של הקרן ועסקות בשביל הקרן מדיניות ההשקעות ועסקות בשביל הקרן 1) הסכם הקרן קובע כי: 1) בס"ק א) 1 לסעיף זה: "מדד" מדד AlphaBeta פונדמנטלי על ידי אלפאביתא אינדקסים להשקעות בע"מ. *, Top 100 כפי שיפורסם 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 2) 3) 4) החשיפה למניות הנכללות במדד לא תפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 110% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מהמניות הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל המניות הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת ממניות אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. אם יחול שינוי ברשימת המניות הנכללות במדד, יתאים מנהל הקרן את הרכב ההשקעות במניות האמורות בהתאם לשינוי האמור, וזאת בתקופה המתחילה ביום חישוב המחירים השלישי שלפני מועד כניסת השינוי האמור לתוקף ומסתיימת ביום חישוב המחירים השלישי שלאחר מועד כניסת השינוי האמור לתוקף. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ. בהתאם להוראות הדין קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ הינה קרן שעל פי מדיניות ההשקעות שלה השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעבור הקרן עסקות מכירה בחסר ועסקות מכר חוזר. האמור לעיל כפוף לס"ק א) 4 ) לסעיף זה להלן.) הוראות ס"ק א) 1 לסעיף זה ניתנות לשינוי על ידי תיקון הסכם הקרן ללא צורך באישור אסיפה של בעלי היחידות. כפוף לאמור לעיל ולהוראות כל דין רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט, והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי הקרן מעת לעת. מנהל הקרן רשאי לבצע בעבור הקרן עסקות השאלת ניירות ערך לצורך עסקת מכירה בחסר כפוף להוראות הדין ולמדיניות ההשקעות של הקרן. בהתאם לתקנות השקעות משותפות בנאמנות תקופה להתאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות) התשנ"ה- 1995, עשוי מנהל הקרן להשקיע את נכסי הקרן שלא בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה בהסכם הקרן ובתשקיף, במשך תקופה של 45 ימים מהיום שבו הוצעו יחידותיה לראשונה לציבור. בהתאם להסכם הקרן חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. פרטים בדבר הוראות הדין בענין זה מובאים בסעיף 1 לפרק זה להלן.) סיווג הקרן לצורך פרסום: מניות בארץ, מניות כללי. פרופיל החשיפה של הקרן: 40 פרופיל החשיפה של הקרן הינו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות בערכו המוחלט בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ואת שיעור החשיפה המרבי של הקרן למטבע חוץ בערכו המוחלט בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות.A-F ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר שיעור החשיפה המרבי, בערכו המוחלט, גבוה יותר. 1.1 במדד AlphaBeta פונדמנטלי Top 100 להלן: "המדד") נכללות בד"כ כ- 100 מניות שהונפקו על ידי חברות בעלות הנתונים הפונדמנטליים** הגבוהים ביותר, מבין החברות שהמניות שהונפקו על ידם נכללות במדד ת"א 100 ובמדד יתר 120 המתפרסמים על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב). משקל כל מניה במדד נקבע בהתאם לנתונים הפונדמנטליים של החברה שהנפיקה אותה. המדד נבנה על פי כללים מוגדרים מראש, מחושב פעמיים בשנה ומפורסם במערכת המידע הפיננסי של רויטרס ובאתר האינטרנט של העיתון ** נתונים פונדמנטליים - נתונים הלקוחים מהדוחות הכספיים של החברות כגון: תזרים מזומנים, רווח והון עצמי. *

17 הראל 40) AlphaBeta שיעור חשיפה מרבי של הקרן למניות, בערכו המוחלט ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקרן) ללא חשיפה עד 10% עד 30% עד 50% עד 120% עד 200% מעל 200% דרגת חשיפה למניות שיעור חשיפה מרבי של הקרן למטבע חוץ, דרגת חשיפה למטבע חוץ בערכו המוחלט ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקרן) ללא חשיפה 0 עד 10% A עד 30% B עד 50% C עד 120% D עד 200% E מעל 200% F פרטים בדבר שיעור החשיפה למניות ושיעור החשיפה למטבע חוץ שנקבעו במדיניות ההשקעות של הקרן מובאים בס"ק א) 1 ) לסעיף זה לעיל. עסקות והתחייבויות בעבור הקרן הסכם הקרן קובע כי מנהל הקרן יהיה רשאי, ללא צורך באישור אסיפה של בעלי היחידות, לבצע בעבור הקרן כל עסקה ולהתחייב בעבור הקרן בכל התחייבות למעט העלאת השכר המירבי של מנהל הקרן והנאמן), אשר לא נאסרו בהסכם הקרן או במדיניות ההשקעות של הקרן, ובלבד שמותר על פי דין לבצעה או להתחייב בה, לפי הענין, ללא אישור אסיפה כאמור. חריגה ממדיניות ההשקעות בהתאם לסעיף 61 לחוק, אם חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן שנקבעה בהסכם הקרן ובתשקיף, לא יראו בחריגה הפרה אם נתקיימו שני אלה 1) מנהל הקרן תיקן את החריגה עד לתום יום חישוב המחירים השני שלאחר היום שבו היא החלה. 2) השקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות כאמור לא יותר מחמש פעמים בתקופה של שנים עשר חודשים. על אף האמור לעיל לא יראו בחריגות נוספות הפרה, אם שוכנע יו"ר הרשות לניירות ערך כי מנהל הקרן נקט באמצעים נאותים למנוע את ההפרה ותיקן את החריגה כאמור לעיל בס"ק 1) לסעיף זה. שינוי מהותי במדיניות ההשקעות 1) בהתאם לסעיף 1) 61 לחוק, מנהל קרן לא יבצע שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של קרן שבניהולו, שנקבעה בהסכם הקרן, בתשקיף או בדו"ח שהוגש לפי החוק, יותר מפעם אחת בתקופה של שנים עשר חודשים, למעט בתנאים שיקבעו בתקנות. לענין זה: "שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של קרן" שינוי במדיניות ההשקעות של קרן, המחייב שינוי בסיווגה של הקרן בפרסום שנעשה בהתאם להוראות סעיף 73 לחוק או שיש בו כדי להשפיע באופן מהותי על תנודתיות מחירי היחידה ומחירי הפדיון של יחידות הקרן. 2) בתקנות השקעות משותפות בנאמנות שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של קרן) התשס"ח נקבעו תנאים שבהתקיימם רשאי מנהל קרן לבצע שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן בניהולו בטרם חלפו שנים עשר חודשים מהמועד שבוצע בו לאחרונה שינוי כאמור. 2 ג) & הגבלות על השקעות הקרן ופיזורן סעיף 59 לחוק קובע כי מנהל קרן לא יקנה בעד קרן שבניהולו ולא יחזיק בה, אלא ניירות ערך, ניירות ערך חוץ, אופציות, חוזים עתידיים, מטבע חוץ, מזומנים ונכס אחר שקבע שר האוצר בתקנות, והכל מהסוגים ובתנאים שקבע, דרך כלל או לסוגי קרנות. בהתאם לסעיף 1 לחוק, ניירות ערך מוגדרים כתעודות המונפקות בסדרות על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או זכות השתתפות בהם, או תביעה מהם, ותעודות המקנות זכות.2 & בדבר ההגבלות על עסקות בעבור הקרן, בהתאם להסכם הקרן, ראה סעיף 1 )1) לפרק זה לעיל.

18 ו ד ה א) הראל 40) AlphaBeta לרכוש ניירות ערך, לרבות ניירות ערך שהוצאו בידי המדינה ולמעט ניירות ערך המונפקים על פי חוק מיוחד. תקנות השקעות משותפות בנאמנות נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המירביים), התשנ"ה- 1994, המובאות כנספח ב' לתשקיף זה, קובעות מהם הנכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן נאמנות ושיעוריהם המירביים. בהתאם לסעיף 62 לחוק, אם עלה שעור ניירות ערך של תאגיד, או שעור נייר ערך מהשווי הרשום למסחר, או שעור נכס אחר כהגדרתם בסעיף האמור) על השעור המירבי שקבע שר האוצר, לא יראו בכך הפרת הוראות סעיף זה אם נתקיימו שני אלה: 1) השעור קטן עד כדי השעור המותר עד תום יום חישוב המחירים השני לאחר היום שבו עלה על השעור המירבי. 2) השעור עלה על השעור המירבי לא יותר מחמש פעמים בתקופה של שנים עשר חודשים. על אף האמור לעיל לא יראו בחריגות נוספות הפרה, אם שוכנע יו"ר רשות ניירות ערך כי מנהל הקרן נקט באמצעים נאותים למנוע את ההפרה והתקיים האמור בס"ק 1) לעיל. פרטים בדבר עסקות באופציות ובחוזים עתידיים, עסקות מכירה בחסר, עסקות השאלת ניירות ערך ועסקות מכר חוזר בשביל הקרן, מובאים בסעיפים 1 )1) ו- 1 )2) לפרק זה לעיל, בס"ק זה להלן, בסעיפים 63 ו- 64 לחוק ובתקנות השקעות משותפות בנאמנות אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר) התשס"א להלן: "תקנות האופציות"), המובאות כנספח ב 1 לתשקיף. בהתאם לסעיף 63 לחוק רשאי מנהל קרן להשאיל ניירות ערך המוחזקים בקרן שבניהולו לצורך עסקת מכירה בחסר, ובלבד שההשאלה אינה למנהל הקרן, לאדם השולט בו, לחברה בשליטת אדם כאמור, לדירקטור, או לעובד של מי מהם לצורך עסקת מכירה בחסר על ידם, או לקרן אחרת שבניהול מנהל הקרן לצורך עסקת מכירה בחסר בעדה. 1) בהתאם לסעיף 65 לחוק: מנהל קרן לא יקח אשראי בעד קרן שבניהולו, למעט כפי שיקבע בתקנות לגבי סוגי עסקאות שמנהל קרן רשאי לבצען באשראי, ולגבי תנאים בהם רשאי מנהל קרן לקבל אשראי לצורך פדיון יחידות ושיעור האשראי כאמור. 1) ביצע מנהל קרן עסקה באשראי בעד קרן שבניהולו או קיבל אשראי לצורך פדיון יחידות, בחריגה מהוראות לפי ס"ק ג) 1 ) לסעיף זה, לא יראו בכך הפרה של ההוראות לפי אותו סעיף אם נתקיימו שני אלה: 1) מנהל הקרן תיקן את החריגה עד תום יום חישוב המחירים השני שלאחר היום שבו החלה. 2) מספר החריגות מההוראות לפי סעיף זה לא עלה על חמש פעמים בתקופה של שנים עשר חודשים. 2) בתקנות השקעות משותפות בנאמנות עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי) התשס"א- 2001, המובאות בנספח ד' לתשקיף, נקבעו הוראות בדבר נכסים שניתן לקנותם ולמכרם באשראי, תקופת האשראי, לקיחת אשראי בעד קרן, מנוף האשראי של הקרן ומועד רישום נכס שנקנה או נמכר באשראי בספרי הקרן. סעיף 79 לחוק קובע כי נכסי הקרן אינם ניתנים לעיקול. מנהל קרן לא ימשכן ולא ישעבד את נכסי הקרן אלא לצורך קיום עסקה בעד הקרן, לפי תנאים שקבע שר האוצר בתקנות. ראה גם ס"ק ג) 2 ) לסעיף זה לעיל וס"ק ה) לסעיף זה להלן.) תקנה 6 לתקנות האופציות המובאות כנספח ב 1 לתשקיף קובעת, כי מנהל קרן רשאי לשעבד נכס מנכסי הקרן לצורך יצירת אופציה, קניה או יצירה של חוזה עתידי או מכירה בחסר של נייר ערך בעד קרן שבניהולו. תקנה 7 לתקנות האופציות קובעת הגבלה על שווי הבטוחות הנדרשות מהשווי הנקי של נכסי הקרן שרשאי מנהל הקרן להעמיד לצורך ביצוע פעילות בנגזרים. 1) סעיף 67 לחוק קובע כי מנהל קרן, נאמן, בעל שליטה באחד מהם, אדם המחזיק בעשרה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של אחד מהם או חברה בשליטת מי מהם, וכן דירקטור, מועסק או עובד של מנהל קרן או של נאמן, חברה בשליטת מי מהם או חברה שמי מהם הוא בעל ענין בה או מועסק על ידה - לא ימכור בעסקה מחוץ לבורסה או מחוץ לשוק מוסדר, בישראל או מחוץ לישראל, או בעסקה מתואמת, ניירות ערך, ניירות ערך חוץ או אופציות הרשומים למסחר בהם בסעיף זה: "ניירות ערך נסחרים") מחשבונו העצמי לחשבון קרן המנוהלת בידי מנהל הקרן, ולא יקנה לחשבונו העצמי, מחשבון קרן כאמור, ניירות ערך נסחרים בעסקה כאמור. לא ימכור מהחזקתו לחשבון קרן כאמור בס"ק ו) 1 לעיל או לחברה קרובה של הקרן כהגדרתה בסעיף 1 לחוק), נכס שאינו ניירות ערך נסחרים, ולא יקנה להחזקתו מחשבון קרן כאמור או מחברה קרובה של הקרן נכס שאינו ניירות ערך נסחרים, אלא אם כן הוצע הנכס

19 א 7 א 7 א 7 א 7 ז הראל 40) AlphaBeta במכרז, והקניה או המכירה נעשו במחיר שנקבע במכרז. שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים למכרז. הוראות ס"ק ו) 1 ) לעיל לא יחולו לענין נכס שנותר בתום תקופת מימוש נכסי קרן בפירוק, שלא היה אפשר לממשו מסיבות שאינן תלויות במפרק, כאמור בסעיף 109 לחוק. על פי סעיף 186) לחוק, מוסמך שר האוצר לקבוע בתקנות את סוגי העסקאות שהן מהותיות לקרן או שעלול להיות בהן ניגוד ענינים. לענין זה, "עסקה מהותית" - מחמת גודלה באופן יחסי לגודל הקרן, הסיכון הכרוך בה או סוג הנכס נשוא העסקה. "ניגוד ענינים" - בין ענינם של בעלי היחידות לבין ענינו של אחד או יותר מאלה: בעלי יחידות בקרן אחרת שבניהולו של מנהל הקרן, מנהל הקרן, בעל ענין במנהל הקרן וחברה בשליטת בעל ענין כאמור. בתקנות השקעות משותפות בנאמנות עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ לבורסה) התשנ"ה- 1995, המובאות בנספח ג' לתשקיף להלן: "תקנות עסקאות"), נקבעו עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים ועסקאות מהותיות לקרן. סעיף 78 לחוק קובע כי הנאמן רשאי לקבוע מהן עסקאות מהותיות לקרן או סוגי עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים, כמשמעות כל אלה בסעיף 186) לחוק. 2) 1) 2) 3) 4) ז) העסקה שנקבעה על ידי הנאמן היא : עסקה מתואמת בתעודות סל בין מנהל הקרן, בעבור הקרן, לבין חברה למסחר בתעודת סל הקשורה למנהל הקרן. לענין זה קבע הנאמן, כי חברה קשורה למנהל קרן הינה בהתאם לרישא של סעיף 67 לחוק, לענין מנהל הקרן והנוגעים לו בלבד. על פי סעיף 18 לחוק, מוסמך שר האוצר לקבוע סוגי עסקאות מחוץ לבורסה או סוגי עסקאות מחוץ לשוק מוסדר שיש לדון בהן. בתקנות עסקאות נקבעו סוגי העסקאות מחוץ לבורסה או סוגי עסקאות מחוץ לשוק מוסדר שיש לדון בהן על פי סעיף 18 לחוק. על פי סעיפים 186), 187) ו- 18 וסעיף 19 לחוק, על דירקטוריון מנהל הקרן או ועדת דירקטוריון שהוקמה במיוחד לענין זה, לדון בעסקאות מהסוגים שנקבעו על ידי שר האוצר בתקנות או על ידי הנאמן כמובא בס"ק ז) 1 ), ז) 2 ) ו- )3) לעיל. סעיף 60 לחוק קובע כי, מנהל קרן לא יהיה רשאי לבצע עסקה כאמור בס"ק לעיל, אלא אם כן אושרה מראש בידי הדירקטוריון או בידי ועדה מועדותיו. ז) 1 ), ז) 2 ) ז) 3 ) או 5) יצוין, כי לגבי עסקה מתואמת בתעודות סל הנזכרת בס"ק ז) 2 )ב) לעיל, קבע דירקטוריון מנהל הקרן נוהל, אשר אושר על ידי הנאמן, בו נקבע הסדר חלופי, אשר בא במקום אישור פרטני מראש של כל עסקה בידי הדירקטוריון או בידי ועדה מועדותיו, וזאת בהתאם לחוזר רשות ניירות ערך מיום בענין זה. בהתאם לתקנה 3 ב לתקנות עסקאות, דירקטוריון מנהל הקרן רשאי לקבוע, בנוהל שיאשר הנאמן, את התנאים שיירכשו בהם ניירות ערך בעד הקרן בהצעה לציבור על פי תשקיף, לרבות בהנפקה קשורה, ויראו עסקה שהתקיימו בה אותם תנאים כעסקה שהדירקטוריון דן בה כאמור בסעיפים 186), 187) או 18 לחוק, ואישר אותה. דירקטוריון מנהל הקרן קבע נוהל כאמור והנוהל אושר על ידי הנאמן. 6)

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc צ'ק קאפ טיוטה מס' 1 2 לציבור (טיוטה מס' 4 3 לרשות ני"ע ולבורסה) 18 24 בנובמבר 2010 טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות הערך לציבור, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך עלפי טיוטת התשקיף. ייתכנו

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל

ה תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה, כולם או חלקם, תוך זמן העשוי להיות קצר

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח חלק 1 חשבון עובר ושב לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל 4 פעולות על ידי פקיד ב פעולה בערוץ ישיר. זכאות כאמור של אדם בעל מוגבלות תחל ב 1 בחודש שלאחר

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

ניתוח כלכלי של התועלת למשק של התעשייה הפוטוולטאית וקביעת מחיר לקווט"ש סולארי של הטווח הארוך הנגזר מכך

ניתוח כלכלי של התועלת למשק של התעשייה הפוטוולטאית וקביעת מחיר לקווטש סולארי של הטווח  הארוך הנגזר מכך 1 ניתוח כלכלי של פעילות חברות הברוקראז' שאינם בנקים בשוק ההון הישראלי ירום אריאב מאיר אמיר מרץ 2102 0 תמצית מנהלים עבודה זו, שנכתבה על פי הזמנת איגוד חברי הבורסה לניירות ערך בת"א שאינם בנקים )חש"בים(,

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

תכניתאופציות

תכניתאופציות לכבוד רשות ניירות ערך לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ תאריך: 6 באוגוסט 2007 ארד בע"מ ("החברה") הנדון: דו"ח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית בהתאם לתקנה 20 ותקנה 21 לתקנות ניירות

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בעמ דוח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ( להלן: "החברה"( שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63> דוח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ) להלן: "החברה") שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד