רפם סרת התופרת על חר rאת םהרפרו לספר םיכוירם 'ונשtיר לתצותא נויפו ברק nת, תנ ו.באח דב:~ nסז ספרא הסיפורים נכתבו בשנים האחרונות ובחלקם פורסמו בחו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רפם סרת התופרת על חר rאת םהרפרו לספר םיכוירם 'ונשtיר לתצותא נויפו ברק nת, תנ ו.באח דב:~ nסז ספרא הסיפורים נכתבו בשנים האחרונות ובחלקם פורסמו בחו"

תמליל

1

2 רפם סרת התופרת חר rאת רפרו לספר םוירם ונשtיר 205 לתצו נויפו ברק nת תנ ובאח דב nסז ספרא הסיפורים נכתבו בשנים האחרונות ובחלקם פורסמו בחוברת "גג" איגוד הסופרים בערת ד"ר חיים נגיד הספר בעודו ככתביד אס"י נת 203 וביוני השנה יצא ור למכירה בחנויות הספרים יחד עם עוד ספרים ספרא כתב העת זכה בפרס ו ו t c מ "! ם Dc bt J " ן ח 4 0 ר י n ש rיe r י= r ם ם cו rיי ם rיי cב י= בו " הנווט האמן אר י ק וגונו ן נתב העת הוותיק בישר לפני מגיש 89 נוסד שנה ע"י חנ בייק לקוראים מבחר יצירות במסה פרה רה וביקורת היוצרים בארץ לצד יוצרים ותיקים נותן "מאזנים" במה ישרונות חדם וצעירים ומפרסם אותם בפעם הראשונה פרטים בטל /7 כתובת מי אתר אינטרנט wwwhebrewwritersorg L

3 "ספד דה בתרמו חי" מדור מיוחד בערת עמיר עקיבא סגל שנייודאת דה רפי רירט נסת הסינתי סייזר טל גנט 5 ה ענלבדור גד חי מתי שמארלרף צביקה שטרנפלד סיגל בן יאיר טמה רם יועד צרר י זליגמן ניקל יחגוף אורנך ה טמן עמיר עקיבא סגל יונתן בדג חגית גרוסמן ןו בר יונדב פרידמן שמעון רחנברג י תומר עומר לודמן גד מאירי יובל פז נעמה אח דני בארמגטרן אמר"ש ןו מ שררצרמן) פרצר ישארל ויסלר) עדדו בן דורי ניר ןו יוסף עחר רמות שבי מגר יזה אוונני טל איפרגן סיפורת אבי לריתן חלום דיראבאן ביקורת ספרים יובל פז מיןד פחות אחת מאת עדדו מנדהלוי גתית הלוצמן לו הייתי פיראט מאת ירןו לונדןו גיא פלד פתוח כדי סדק rמאת דניה בךפמן ו מדבר עם הבית מאת עמיחי חסןו מה בןנסה מסכת פנים מאת ללי ציפי מי צביה ליטבסקי דקויות מאת אנה אבןטוב ישארל מ ויינברג קורת העשר מאת כס בןארי עדיה מנלדסןו מעח דפינים ביית גת מאת דנה חפץ יובל גד רוחות מצבי רוח מאת מאיר קחרי ניקל אורנך אני כיסים ברכה כותב רה מאת נסים ברכה יינה זאן בררך rובלנה ב מאת שמעןו אדף צדוק ןו דיסק מרי עקיבא דביר נרנרביץ רוית אררפמן סיפ סוסי הפרא מאת סם וקובר יורם בק קו לח מאת יב שמעוני מדורים לפי שעה פתח דבר עמיר עקיבא סגל חצי פינה דתי סומק ריאם באטלר ייטס מאנגלית דדו אניח מאתו רפי רירט יב גד "אופוריה ברפרריה" פשר עם מאת יותם אוונני מק"ר הפינה הצרפתית צביקה שטתפלד האדמר עמיר עקיבא סגל רים חיים ומלחמות גשרון הכהן מה לספר הרה בתרמו החי תצלומים לדי אבהרמי הגלידן דה אוד בתמת אקו"ם רת ישארל אן ברביץ אית פרט קדמי זאק פרורו מצד זה עמוס לריתן הי מאת י שריד ערל קשור בשפע שרום מאת אבדר ון תיאטרןו מ בזרנר שני מחזות בתיאטררן האינקובטור לצות בןת;ן 77 "! A ען 77 3B5 גליון חשוןכoלו תשע"ה אוקטוברנובמבר משרד ו lton 77 Literary Magazine התרבות והספו רט בתמת משרד התרבות והספורט כתב עת לספרות תרבות דs;c rtוי tlc נג J " First Editor Jacob Besser העודך ייסד יעקב בסד ז"ל Editors Ait lsraeli Gilad Michael Besser "" " עיריית תביב יפו האגף מנויות עורכים מ בסד עמית ישריגד ;? ו q Vf = פי rr Editorial Secretary Gila Shaul רכזת מעדנת גה שא 0 \ " t " Editorial Board Shion Ballas מנכ"ל אדם פרנס Aos Levitan Assaf Meydani חברי ערכת שמעון בלס דפי וידט עמוס לויתן ו"ל אגודת סופרים מנים לקידום הספרות והתרבות aar Mishar Yuval Paz Oded עמותה מס אסף מידני תמר משמד ששון סומך דוני סומק יובל פז דורית פלג עודד פלו רם וצבי יעקב Peled Dorit Peleg Shalo Ratzabi wwwiton77co Sasson Soekh Rony Soeck טל ת"ו 5208 ת"א 6737 שביט Jacov Shai Shavit Rafi Weichert ערכת אינה ערבה נכתב פניות כרתכים ראינה מחזירה כתני יד טקסט י ם וצרי לוח נקובץ רודד כצרופה

4 יפל העש רחמה דחוה ןרגב שדקומה יריש"ל "אבצ ותכירעב רע לגס הומ העבראב םצת ד הרבא םצתה י עבמ יטניאה יאה םידמהש פל םיחצמ שטשטל פל םייחה םייוושכע דמ םי דמ רעפה שגדומ דוע ףקותמ םתויה םלוצמה ינב החפשמ םיבורק תמלצל ךרדב יהש ו תפקב זוגא הנצסה תירה הרשקהב יאבצה תנומת רעשה ייסמ תונוריט וחג ל"חנ 932 י םלהב סיסבב ד לת דרע לה יאה יטניאהו ידל הרבא תמלצ תדמלמ םיצ תלמב הסדה תדקמתמ םיצב םיטרטרופ םיצו םייתצובק םיתמה תיצמ תיר רבעב תב רודמה בצמ" "יתחפשמ םסרפתהש ףסומב ץראה התכז סרפב וןא רניטנטסנוק םיצל טמ ןיזומ לת ביבא 2004ב סרפבו הקירנא ךבק פמל םייח םוחתב םיצה טמ ןיזומ ר 204 הכורעת היצמ תגצומ םיב ה ןיזומב ר הבו םיצה עיפומש רעשב ןויג * הדות ר אביקע לגס םזיש ותקפה ןדגה למעו וי תובר הדות ידלל הרבא םיצה םיותמה וי תע לגיר כ רסב 4 ןוג 385 חתפ רבד ינפל םייתנשכ אצי לייח ל"חנ ןפל צ"לג אירקהל כ בתכש ךרדב ןפלל לביק ותדיח הארוה רחל ויתובקע בוש סיסבל תדיחי רבוד ל"הצ הטחה לייח אירקמש הריש רדשמ ךבר רשא " םיאתמ תדתל "םחה "ו הצור תביטח ל"חנה רייטצהל "רוביצב ו העיגפ" סוטטסב "םחה ורזע ויתונעט ות לייח םירמז םיתרשמש םייחכ ללוכ םייח םייברק לביק הארוה א עיגהל ןפלל רזחו סיסבל תובקעב העידיה הרקמה יוה ) תמאב ךירצ ריבסהל עודמ רבודמ הרקמב יו?ןוכנ הת הבשחמה איצוהל ןויג שונש י תריש םייח ןויערה עבנ רקיעב ןוצר תרהל ןכתיי רבודמש העיגפ"ב סוטטסב "םחה ירהש ל ובתכש םח רבאכ ריאי) ןרטש םייח ירוג ןכו צ"לגב רדושמ ידמ הנש טקיורפ ובש םיעמשומ יריש םייח פנש עוציבב םירמז תוקהלו ןכתיי רבודמ העיגפב זכ ךשמב םינש ושקיב ידקפמ תודיחי םיררושממ בותכל ןונמה יתודיחי ןוצר רובגל םת תוק יתלב םיינויגה וקיתשהש ותריש לייחה ררושמה ל םיירבע םיקסוע אבצב ישעמב אבצה חלמ) ןוחצינ לוכש שובו ייחב םייחה יתויווחבו מל) תסינכב ריעצה לגעממ וייח ררחושמה תרגסמ אבצה תלבוכה ה ובתכנ ה םינושארה ה תירבעה םושמ וניפיצ אוצמל ל ירפס הריש םיעגונה ב תמו ירפס ורפ םיטעמ םידקוממה אבצב ייחבו םיתרשמה וב תויומ תונוש טעמ ירפס הריש םישדקומה ל השעמל רשפא תונמל טעב לזרב ) 2004 לוגרח הכרעש לט ןצינ ו הת תוברקל 983 ) גרהלו ץוביקה דחמה וכרעש ןנח רבח השמו ןור!צל ) 2009 צוה רג בראמ קדס הקד ןיעמ הלירגו תוברת האציש ויב םינושארה עצבמ תרפוע הקוצי הדבו תמיוסמ ודיגת תגב הבכנה תיניטסלפה הרישב ) תירבעה 200 קדס םירחא םיעיפומ ירפסב הריש םיעגונה תיברמכ ירפס ה לב םיאשונ םירחא םירזופמ תופוסא תושדקומה םיאשונל םירחא תופוקת הרישב תוגלטוקמ יפ ןהירצוי ןב יבגל הריש תירבע מ ונייה םיבגמ ונמצע ל רשפא מל ןייצל םד רו הריש תיתפרצ תמח ) 204 ןותיע 77 םוגרתב תכירעבו ןו ץנ ה םירופיסהו םיעיפומה ןויגב םיסנמ גיצהל תוק םינוש תועשמש ה תורפסהו תירבעה סחיב אבצל רקיעב דצמ םירשקהה םייטנוורלה אבצל תייח ןווגמ ענ תרוקיבמ יריש ללה יריתמ תודידב רוכינו תווחא םח קנחמ יתרבח ה ובתכ םייח תייחו זב תוריש םיאורש תו יאבצה דצ טבמב רבעה םירמאמה ובתכנש דחוב רובע ןויגה ורמאמ ףוה לב) ןושרג ןהכה האורש הרישב קלחכ ןפצמ ירסומה לייחה ןוומו רחא ותמישר לבוי לג ורה רשפ םישעמה מ םתוי יננו הארנ ה תירבעה רוב דוע תרבכ ךרד הסחיב אבצה חתפל סחי בכרומ רתוי תוחפו וטוכיד רמו יריש ללה ו "טמ" ל יריש תרוקיב ובי דוע דועו םיאורה הנומתה תבכרומה תייח רב האבצו ונא םיווקמ ןויגב ונחלצה ו טעמב תתל יעט היר ה תירבעה תעגונה אבצב ונצו צ ףסונ תקמעהב ןוידה רגמה הריש אבצ תייחו רע אביקע לגס

5 שניידת חית א שמ;נהאדבעשתים?j ו ים יו; לס;ים לו מכונים ו ד ה מטוח ע;ד מעט מישהו חב ש אבל עכשו ז חלים ישנים ד רה תק;ש ן 7 חוה זדמה ז בעמידה? f ד ה! זרקי צכrכת נ;ע ךב;ן חבט;ת הראש rכל;ן ב ו ;וסי קלrכת ij נ;ת ין ר;נ;ת נ;צ;ןנ;ת ן; 7 ז; צכבש;ת Q ;קיים רח;ים כר 9 לל ערזפ;ת f םי סr זים 9 תוים ת;ך כ;ןד;ת ג ij יים ת;ל;ת תחת;נים לחים ג ק;ל;גים תחנה מרכזית ז ךגוית צכתוג_ן ז;ו ס; ry ת זריק א; צוג_ן ח בסופ"ש סחלנו ר 9 ק;ת ה pז אם נמות השבוע ;!הו שאתה אני ני אתה ג ש;ק; חמנה ז בבסיס הסגור חיתה חתה מתד;צצת ה;פכת פחים לה ולה " " חוץ לqררים ל;לה סד חליז;ה הר גורים pז 9 רד;ן חים חד מת ומישהי ו רה לקדא לדס"ד שאמד חלת " לWה בפצוצה ד אני מגנה מדינה י תביאי דלי עם מים שך דוד בעמ 20 5 אוקטוברנובמבר 205

6 רויצ בל קנע עבצב דורו דדוע יהדנמ ון תוחפ תחא ןבא ןשוח 205 י 39 מע ון תוחפ תחא רופיס תורגבתה הכינחו בותכה פכ הני תוננובתה תוננובתה בחרמב תוננובתוה תצע חפסב ינריעה אורקל ריעה גנסר) 200 קסועה הירוחב תינברה תרופיסב תירבעה בתוכ וד דהנמ י ישוקה" גישהל תוראמה םיעטרקמה תונתשהה תדמתמה רו בחרמה ת עפש תועפה תושחרתמה רב תעב הנועבר תחא ה הינייפאממ םייזכרמה תוננובתהה ריעב הלודגה דבל תורומתה ךותב בחרמה ינוריעה םייקתמ תעה םייוניש בחרמה ינוריעה ןה טביהב יזיפה הראמ) ןונכת רהוטקטרא ןהו טביהב יתוברתה למס) עמ דממ יושנא תושה ריע תמיוסמ כב יפ ז רא הושה םירע תו תודקנב ז תחא תויושע חמהל םדבה םיקומע ריע הוי א תונתשהל תונתשהה םצע "הביט הנחבא רז תשממתמ תייווחב תוננובתהה רבודה רפסמה ינש םירקפ תוררקמ ותודלי ןתחגנתוה ריבע הדגה בחרמה יביבתה חכונ דראמ הריציב שמשמו הב הברה רתוי עמ םרקמ בחרמל ינברה כרמש תורדבש ן"ח וביבסו תובוחרה םוהה שערב ריבגןבא םיאיבנה רמרמר דיקפת יגוציי דדחמה היווהה תנסה תלתשמה ושפנב דליה ר;גבתמה לקתנה הנושר וייחב םייתשב תויתמצרע תויווחבש םויקה הבהא תורמו רבחמש הדבועה דליב רחא ןכמ רענב רשא ארוק ןיזאמו הקיחמל הריבגמ ותוגר םיוערי י ה ףשחנ ןה ןפב ישממ " נn דדוע ןןי/יד f!ןחי) תו ןהו הפרצכ דצה ורופיס דליה ךפהש רענל ענ יתש תופוקת םייח תובברעתמה רז רמ ךרל הריציה הנושראה ותויהב דלי ןגב התבו א היינשהו ר;גבתמכ דלת וןכית זב התיבש הכורא דל ה ףשחנ הנושר וייחב יחל תרומ רגבתמכו ה וותמ רצ הקושתה ררועתמה רב םיפרנה םיפלחתמה ר;יעה ייוניש תונרע הנשה םישמשמ יררק ראתמ שפנה הליעפמה ףרגה ענה בחרמב םיפל כמ ם לגרה הרגוש םיפ וךתמ ההכ תשנ שממ םוחל עגמלו האיציה בחרמ יתיבה ףטועה תוקתניהוה תיעבטה םיררה ינבמו החפשמה םיבחקה בחרמה ירוביצה טוטישה תובוחרב תובצעמ רבעמה הביבסמ תכמות תבהא הנבל 6 ןוג 385 ר;יעצה הביבס הרז םיתע תרכונמ תנמזמה לוכסת הבזכ יפ ןכ ךל הדל ה השקיב דמלל הנב בשחל כ ןו תוחפ תחא ןוו תוחפ םייתש יאכ העדי דהירפהש הנממ בייחת רת ודדמתהל רסחה תוחפה ןו גציש רובע דלי םומה ה הברה ש דרע בתוכ ידהנמ אורק ריעה רורב" ותויזכרמש תטלחומה דממה יושנאה הרדגהב ריעה ןויסינבו סופתל תוינוריע הליבומ תוננובתהל תיסחי היתה רךדב םתייאר תיביטקייבוסה ינב םדא ריעה םתנבהבו םוקמה דבלמ תונויסינה םייקה ליהל יסחי ריעםדא ןתינ םרקמ יזכרמ תודקנל תיפצתה תטנמה) הרקמב טרפה רבצמל יפרגויבה ו ותדמע תמדקומה יפ "םוקמה יהדנמו טטצמ ררפסמ רטיא רניררק םירעה תויומסה עה r רחחבצמ" ןנובתמה הב רשא קינעה רי "התרוצ ויפוי ון תחא תוחפ שראב עברנ הנושראבו תוננובתה תיסחיה זה רמו רךדב ותיירא תיביטקייבוסה תרהרוהו רוביגה ר;גבתמה רשא בצמ וחור הנתשמה תוכופהתהברו קינעמ ביבתל התרוצ מל םירית ריעה ןוב תיררפאטמ םיריהבמ תד התוינויח יוטיבל ויתושגר רענה תוטטושהש ו היתובוחרב עסמכ שממ בוחרה" ףנפנ םייתפש ם;יסירו תונחבו הווראה יתירא ח;ורמ ךויח ינועבצ א יתחצלה ;קוחמל וי יתרמא צ וי יתרזח " ודהב " עברא תוררש תורצק תמה ןכרתב ביש םיסקמ הריש החרפו תוקינעמה היצטיסל רוקיב יטמרד לצא הררחב תירותסמ התיחש תכנוחל תינה הנושראה דממ ג בוחרה ףרגה שפנה הכ תרחמ רבובש רענה רת תיב תומח תורדשבש ן"ח ה ראתמ סופיטה תוגרדמב הי ןגל חע הסיפת תיגוכיספ החש האח תורגבתהב ךל קיס ןגמ ן ןכ עסמ ותורגבתה רוביגה תובוחרב ריעה לו וקיס ךרל" הרדשה שכ הנניא ך;רע ;יתכלה יתשקיב ;עיפותש /תדמע ידבל ;יתדמע רבכ וקחמנ ;תרשעה םייניע תורז וצמצמ /רב תפשב םירתס ;הסאמנ םיתבה / םיבכה / ;ףורצפ םיה ופלח "םיודבא תורמל רבודמש ריבע תשעח וה םדא רתונ רענה תממדב רנדברא ותחידבב ;תב" רהדשה הטטיר ןהגר ; ;םישנ ינ /דבל תחת םש תחמוצ ם;יצע צע /תראק /?יוד "?יוד ריעה קפתמ תיצמכ תיפרומא תרסחהש ש תנתונ הכ תררעועמ רוצנש קפס רשאב ויקל התרא השא הקינעהש הידסחמ נו א ומויקל רענה ארוקה רמבש ו וד יוד םו" "םיפ ומו ר;גבתמה וןתנה םנמא ךרתב תיצמ תיטרקנוק םרקמ ח ירבש ךרתב םו ינפ ןי רהרו ררעועמו רב עגר יושע דיהל רושא לודג רא הלפמ תברוצ םיסקמ בישה םינפ ץוחל שפנה ףרגל א תיבה בוחרל הידבה תמ תרמ םחה תורמל ישממה שגפמ יפ רענה הרוחבל תירותסמה השאה הדגה תומחה קפסש שחרתה תיצמב קפס ןודב ליבומ וירחא העברא תונויסינ םיוכ רזח רת ועריא ןנרכמ ירית תונוה לה םיתצמ םיחממ ןפב ירזכא כ תיצמה הלוכי סיבהל ןודה י התיבשה הלודגה וניפ ונמז רענה עוק ירקב אטחה ושנווע יקחשמ לסרודכה םירוקיבה תונחב םיטקתה הדובעהו תינמזה תיבב הכמה ןטקה ירצומל למשח ןפה רבש תקועמ שפנה ברקינקסר הפיצמ רבל רענה תבצעמ הרכהה ינש ךררצב א אב וקופיס רשקהב ל ןיינעמ וןדה ותכירכ הנה אטחה ושנועו הי עבטומ ונקויד דקונמה דרוקהו יקסבירטסרד ל תפיטע ון תוחפ תחא הי ססונתמ ונקויד הלי דקונמ דרוקו רשפא הקיזש רז תפסותב הגותה רהרשה ירוביג יתש תוריציה תלמסמ ךהתה ש רוב רךדב הל הלבק תצע וד רוביג הריציה ונינפ שגופ הנרי הנברנרריא הנקזה תנגרנה הלפנש ןכררק ופוריטל ברקינקסר א ודגינבש רוביגל יסורה חצמ רוביגה יביבתה קפאתהל ב תיבה בישהש ברש ברשו וינפ םקיר גוהנ כ בלקמש ומצע תודג תיצמה הב תרגוב יצישכ" תיב תורדשב ]"[ ן;"ח יתעמש צע צעב ר;בדמ התיבה ה;תיבה רךדהו הכורא תדבכ ץרב ;חות יתכלה דרוע יתכלה "[ יתמצע ייע יתחקפ ;ייע יתלטלט ;םיידי יגלפ קוחצ ופרפר וירראב הרדשה החתמנ ה;טקש העירי תת אבל בע ;לק םו ם;יפ יתעמש צע צעב רבדמ לבכר יתכשמהש ;תכלל וטעמתנ /תוקה יתחליוש םינפה ;ם םרתכו שמש רבכ ר;יאה תוגג "םידוווד תומיהה תירותסמה רויצ בלה קנעה עבצב ודרו רטישע ריק הסינכה רהידל הבש שחרתה יתבלה איי היושע חמרל ךהתל הנבהה רבעמל העידייאמ העיד רבשע רוביגה רגבתמה ייגב םנש בד םי א םינתינ הגשהל םוב וןהו ם י תוחפ תחא ןייו ןודל לב תורפס טרפב יו יד חוכ ףחהל תיצמ תחא תרחאב ןהב ל תוחפה תרח העמק ירבש םויקה התיבשה החלגה התיח הפוקת הבוט תורגבתהל אח זא הנתינ תונמדזה ארבל עגמב ם םוה יתאה וירדב םנמא ונגינ" זה םיענ תרל ןג "רוגס ב קוידב זה רבש חתפנ ונג יטרפה רענה טטושמה תובוחרב ביבת ה הכז דסחל דועמרצק בר ןג חעה רהבאה עגר ינפל ונוש םירשוגמ ונממ גרבע ונעיגה תורגבל לבזי זפ

7 תונרקסב תדמתמ ןודי ןודנ יתייה טאריפ צוה רתכ מע רדנסכ דיצעה בשכ iזה ה בל h?/ רסיק הכה ;םיגה ה " תרחפל חבט A דידדיר ס יw ח?סת םיס iי ח ;דהך ל ףכ חןר; י ת כת9 /?םיחצנמה כל רעש םינש ד hלג ם *ןiןבסס חתפב דפס ויתודתכיז בעק דוןי דרןתל וטומה יתינתשה" יודנוע "יתייהשכ בותכה תבצמ יאקיטמתמה יציוושה קאז יתב יוטיב םה היווחה תפקתשמה וריאתמ תחרק רבחמה חפסב וירוחאמ רקפ םייח חן;א ריעש ייחב הבהא החפשמו הייבעש תיועצקמ תתוגמ תלוה תיעפ הפנע ורתשקתה תראה רהיציבו העיבטהש ח ייח בדתה לראב היפרגויבה דוןי דוןנ תויעפו תיועצקמה ונמיז םישגפמ םייא תויומד יזכדמ ובעקש התומד תנידמ דיד לרא ח ומב ויניע ואמב םיבושחה םיריעסמוה רתויב ייחב בויה ז טעמכ דת דדגב עד ר הפוצ ןנובתמ םינפמ חוחמ רשפמו דוןנ בורעמ יאושנב וחקיסה םיעגונ ובלל תודוסי וייח םו ם ונה הפוצ תהב תויוש רמווש מ ק ונישא ןנוצ יבמ ל ליעפ תיטיפ בח תי תוונכמה יוני ךל םיחעיאה ויני ומו ינפה וןדנ ראתמ ותדמע ןנובתמכ וייח ו תונדקס"ב "תשעועשמ תונרקסו תנייפאמ וסחי םינד םיועריאה גוד תקהבומ ל צמנ ןפב ובש ראית ושב םושרי זמה תי תמחלמב תשש םיה ו יהנ םינומהה לתוכה יברעמה יחנ" םדא וטשע דב לתוכה "יברעמה יתכ רי הקיתעה ב יתהכל רבד שגד יתד א "תונרקסל יפ ש זא רסאנ וני ותור יפכל םינכשה םיברעה יפו םירה "םיירוטסיהה הדסה ית טסקאה תיתדה תיפתה תורפושוה תוחמהו יקתפו תושקבה דבכש וקיפסה םידקנמה וץענל יקדסב ריקה "יודדהה תחשפאה תוד דיעה הקיתעה תדדועמ וןדנובל תותקס ההכו יגהנמו ןומהה לתוכב םידדועמ וב דהס ב דהקמ ה רתונ תדמעב הפוצה ש ידמגל ברועמ וןדי דוןנ זלזלמ כב ם תונוירע תונומא תויתד םיסותו םחק עינהל םהת םייורטסיה נש יאצמה ב ה הכמ אטח הפוקתב תמחלמ תשש םיה זלזל תמוצבע סותה ה י ןכ ףחב זה לחה ןיינעתהל היגווידיאב תיתדה תיוד ף תמא תלסומה וךתמ תנבה ןתעפשה תיטירקה תיצמה תראה לוה תו רשקהב ה ףיקשמ חצ ה רובס תמייק הפקשה יהשכל תגציה תמא תחא ש הת ודו רקיע וניינע חחותנ תרינרירעה וט ותוומב כל סדהה וטה ןהב ותודבע תיאנותיעה דוןי וןדנ הנמיז םישגפמ םיא וקנש םיתמצל םיירוטסיה םייטירק תונויראה דךשע םמע יג ויה םיומ םמוקמל ה ד הירוטסיהב ו עיגה הנקסמל א טעמכ וי הל וייח םרשקהב ירוטסיהה ויניבעו תובישח ל ח ותל דוןנ רבדה בעוקה ה ודלוג טרפה וגושגש ותחלצוה דשאכ תעוצמ םד תרגסמ תיגווידיא יהשכל הבש וצבו ויתחוק ידה תטי וןדנ וי וןחבל תחי אמש תרגסמ תמסוקתסוק ז הנניא א חבזמ ירזכא ויש חקעי וייח ןכא כ וןדנו דס מ תו תויגווידיא םיסותו ה בבחמ דימו ינב םדא דשאב ותותקס תדמתמה תינפומ ינב וחיש ותוניינעתוה תדלמ תיטנת הגרו קפס ודהקנב וט קלח ודסמ ומסק יאה ותחצלוה תיועצקמה ךלב דפסה דיעמ דרןתל תיארק נחכיז וי תפושח תייגוס" תה קיח הי הפ "הירוטירט תוקיסעמ א ו ופב הנדה רתוי יפכמ רבסש הליחתכלמ ו דבעידב הליג םינד ויעשממ ונורדה וןרצה הל" רשפ יתו "תלה דוןנ חומ ומצע ישעמ דחיב ה ועשנ דדךב תינבבוח תיביטיטני ל רקחמ שממ םו ח כ ם םיחרינה טופ יפ דדך םתעפוה חפסב יאה אדווק התב דדך "תינטקל" םיתע יתבל תומ תנווכמ הליחתכלמ דרןתל ביט ראתל טחיפב כוחב תוגרבו תחרק וירדה חפשמו י םיטעקה םישגרמה רמ םוי הייחב היתמ רבחמה התנבש םירעשה התיח החשג תבל הוטעפ היינע דוד ודדהבו הכלי כלל התב ןכ ידהקפה הת וץביקב הקסועוה התסתפל תיחבטכ ותיבב חיה א וד ןיפח יבושחמ םיגיהנמה םיתיצה תיצחמב הנושראה האמה םירשעה ו) דמשע שראב תקלחמ תוביתהה הלהנהה תינויצה ןהו ודספחפכ היגויוצסל הטיסדביב תריבעה תחאב תבשה דח ו םוי ודהבע תכרפמ חתיבש יב תיבה יורח ד המה התה בשחמ הי בתכה תבש" ו טעמ תפח יפל רפסמ ה םי ודקיבש םויה תיבה הקיסמ גזמ ריוה םיסקמ ב םרט יתידא םשה עברא הרשע תושע יתיב חבטמב ש רןק שמש ודח "וי עבטה קסעתמ הקחב תקודצ ה קינעמ חמ הדוצב והוש ם ירדס םוה הראנכ רתויב םירמוש קדצה קד םחל לקק ודהבוע תכרפמ א ושג הלפאב ה תנמ םקלח ישנא הבכשה "תדבועה 40 מע) הקספ ז וכו תקספ םירופיסו םינד ודל דפסה םיחממ שה גלגב הכפה תינויצה תר א םבלח םמדו החמ ויה ה םיגיהנמה םיועדיה םיאיבצמוה םה םת םידיחי םינד דופסמ דשא וצ יתובקעב ןפב ןנכותמ ומו ו ופחסנ גב תוכופהתה תוירוטסיהה וןדנ ראתמ וידרה ינבו םדוד יטפ"כ ברח םירג םיפוחס "םיצינ עבוקו הרקמה קחיש דיקפת עירכמ םתורדהב ייחבו ןנכתש פ הסינו םישגהל ונח ;ףרטנ םיצינה" אקווד ה וטסש ועתעתו "דלוגב הדאנ הפקשה ז תמדוג דרפכל תידיאב תודגה תה ק םייחה צלב רהטמ וןירע ש שממל הפקשה ז תמודג קעהל ריתב םיבאכה תונוסאה תוידגרטוה תויאה ןצלבש ויח ירוביג ודפס ויתחוביגו וןדנ דיעמ רבדה דיחיה ונממש הששח ותייער דהינ ותקושת הקושתה" םוקמב החא דת םוקמב " ה וד הת הייחד םייקה רוגשהו הכישמהו םנה תחכונ רידת ומבע ותושחת יצעמו וייח םניא א החידב" ההב "דיתעה ןכש דבעה שטושטמ ווההוה רנ ז ףס םירופיסה אבומה רפסב דייצמ ונקויד םדא ועטנה ב ינ רשפנ תוברתב תראה תדב היווהב תיוד שראבו הנושראבו הפשב תירבעה ובתוכב וייח וןדנ שח ביוחמ רחל רפס תחרק תובא ויתובא ךיא" גדלל חנומש תיתשתב יתדנה תוודסיב "?יתו סחיבו ות תצעה ה בתוכ " תפטעמ תויו הלמה ןה תוירבע ןהו תויודהי ב דמעמ הרוכבה דוסמ ית "תירבעה וןדנ ראתמ תישרא ותודבע תודשב דודישה ןייצמו םירדשה םיקיתווה וענוה" ידי תושחת תוירחא תירוביצ ף ודא םמצע םידקפומ ןחופיט תה תירבעה השההו "תה ה דהומ תונוכת ה וקבד וב תדב תויוצמו וב םצע וני ה ףוסיפה ינוויה סרוגתיפ רבס ינב םדאה םיקלחנ הושל םינ םלישמהו םיפתתשמל םיקחשמב םייפמיוה םטונה קלח ליעפ תויורחתב םי םירחוס םיקיפמו חווד יפסכ תוסנכתהה םידח םיבו עיציב להקה םיפיקשמו דצה תמה ש הדיזנ וןדנ וד כ תמסוקש תדמע הגוהה" וני "הושע ידה ויתונוירע ותונרקס תושחת תיבה הש שח ורצאב תוביוחמוה םוקמל ובש דנ דלגו כל ה םניא םירשפאמ "קח" ז ונירשא ה בש דחחו ומוקמ יזכרמה בושחה דחהו עפ בחרמב ירוביצה ראה תיתג צלוה * ורלטונ טבונ תוש ופ ראוקש תר תינמרגמ ןינב בושה 7 רבמבונרבוטק 205

8 תהבוג" "קומע הינד פדב חותפ קדס סרדפ מע ןיעףרהב" םייתסמ ל/יחתמו ות ה;ממד ראובש םירבדה ל!יצלה שרעה "דגה וטומב הש סות האירב קהבומ חתפנ דפס הידיש וןשראה הינד פדב עברא תורושה תורדפומ וןשראה ףדב קיר ןוה תונחבומ דפסה ןבוציעב יפרגה וןשראה רפסב ה ךשמה רי ות סות האירב " םכנ9 ז ה;יינiJ ij??ה תחיר /i דl] ס;יחע ז ה;לג ל י דק נל ר;י;ג;ברJ /i וטייrt ס;ייח ת;רח "דרןקז ל) תרתוכ מע 7 וטומה רישוה דחי םידאתמ סופד יפיטדא עיפומה בחב ירופיס האירבה תויגותב תונושה וןזיא יטטס דפרמ רשפאמו ב התליחת תוענת םייחה מ דך רפסה וו יתשח תשקבמ פדב ודכלל יבש ה וייוטיב םייתותה סות האירבה ןה וטומב ןהו רישב חתופה ססובמ וןזיאה יטטסה םוצמצ רהיצע הסיודח י פה ו תרתמ תהכ תוב תורצפתה דמוחה ש ורבצ וב יה רפסב יתיטע י ש 8 מע) קסוע םתב םיאושנה שממ םו ה ראתמ םירבדה ווןה ךופהה ובבלו תוענת םוצמצה יתיטע" זp;ש ה ן;שז; ל ג;נןr ; ;?rזלי?ז שרא ףך;iל z;רrזל;ך zי;ה ידנ; ry ף; יגר ק ;ק 9 סוךח כוצ "יחנמw ונינפל ךהת וךפה ךהתל האירבה רהתש םודק ןכל תעכ הוענתה ה ב ה סו ו יאה יחוה יצנטופה סוקה םרטב ותוטשפתה וושמו התדיש פדב חח בוש בווש תוענת יעפה זה ל חתמה םייקתמה הב יתש תומגמה ןיינעמ ןיחבהל ושמיבש ש הושע םינוחמיסוקאב וראיתל הקיטקידה מתמה ךןנ הקיתשה תהבוג ;קומע תומייק תמגח תונד תופסונ ל ןקלח סחיי ךשמהב תוצעמאב םינחומיסוקאה תפושח פרב ןתוינמזוב תווענתה תוכופהה גוד תפסונ רישב ץוצפתמ ךותב ומצע מע) 8 םישמשמ םינוחמיסק םח ריתל תכרעמ םיסחי תומד תישנ התוהשז סמנ תכרעמ תססובמה תוקחרתה תוברקתוה וב תינמז ;תוטמשה" תזחאנ ינ ]"[ ;תחאה תפ;יאש ; ינ הא דמת "; ; צמ;ר_דזi ;ן ;;זמ ה סמו ; םכנידt דהע ;םיוי ה! ניפז;ri iןתנ; מ;" ;ישה סוטפקא מע) 46 ראתמ יעפ תכשמתמ דהידי הקמעוה תיפוס יאהש וב תינמז תוממחתה ףוסניאה תהל תוב תיתותה םייתסמ " ך;t5 ל יזw I} 8 ןוג 385 גי?tידtיז ה;ושר;זף דר הtf ל ינ;ל ד א;ך; וכריz ו;קע יב; יWJW לר;zךרנ תלי;ז יw ם;;הי;ז רעףt ק/ ן;א הני;ז ;תיחזr ;נ ר9 םיע ששגא ם; שרנש / רוסא "תישראב רישב צץופתמ ךותב ומצע תוענתש םוצמצה תובחרתהוה תמייקתמ העונתכ הברק מו ק קוחיר גו ררתושמה ל תזה גודל ריבש תידב מע) 37 קסועה שגפמב ו;בג תועיפומ תורושה " דכנ ;תךלiJ םי תירדו; /תl]t ןאi] ס" םיריבש םינד םירחא תוענת יעפה אתמ סחיה הניב ל םוה אקווד תוומה הלצה ודס םצמוצמה לבגומוה ויקבש תרשפאמ ותוב תסינכ םוה הכות רבדוה ליבומ הקמעהל תיתות ןיינעמ תוושהל ינש םיפנ םבב שגפמ כש םינפה וץחל וןשראה ונה ץיצעה מע) 3 ך;א" ה;מח דרצמ ו;יך;פצ וי ה;; דוה ד ו;ירww?א;ן ;;י ה ל ר iן;לrrrr "יוגr ס;ייz יסר ו;י9 םיצ;ענ יך4 ת רך ;ויחנרש // רעףt דשש "יינחיר4 דיש םייתסמ תמיעפב םוצמצ רדהפוה מ םוה ותמו תס מע) קסוע יתסיפתל ךהתב ה םייתסמה תמיעפב תובחרתהה ימה יא" תועמשמ דבכ ;להכי יהל ; הנ ;;זה הנש ל;פ ה; ש ;שצ ; בלב טר ובאז ע/גר טבמ; " ףו; ש ך;ס ה " תrr לי;; ot5 ו זע ף לi יקtרא ; ך ניי A ונ ת;מ;ךיז ת;מ;קל םידח /ו;נתינבת ; ;תועמשמ דבל םתמ ;ת;יהה ריזעה דצנ ;חכשנ ; ז ודתקנב ו;י אוצמה פדב תבלגומ תצבשמל שמש תה תמ הת א זאש תרשפאמ הטבמל האטל בל הכות תווח תובחרתה תיתות תפתושמ הליבומה העיגנל ןירעגב היווה ףתושמ גרוחה ה ק רבעמ התל תצבשמ שמש רצחב תחכשנה חתמה ש תוענת םוצמצה תעונתל תהה תוב רעכומ םיריוש םינוש רפסב םיקסוע תויוחתפתהב תוירשפא ו קלח ה םייתסמ ןפב קהבומ וץוב גודל דח;י" ים ייניס ה;;רק די י;ס ירנרכנרב םך ל ז?נ;וק" ףגוה םועפה מע) 27 ומויסבש עיפומ וראית ורשפמ יעצ תוענת יעפה ףוךה" םחגפזi ;ב/ כ4!j ף;וה / דק a t?!iר ;;תירק ףt5 a /?מו" םי םירתונ םידמוע בצמב םייניבה " דז חק ;תהקל ך;אשש ט;עמנ ריאשא ף;וטע ישנב Wל די ל הr ר t5 יחד זא ; ןiושח ה; ךיקt טהק i?חסt?יף" ל) Z9 מע תדתוכ ח תות תהה תוב מתמה תנגועמ התרכהב פדב ףרח םוצמצה ברה ש והוח קדף" קינ;רrr w ;ה ךם;ק ל תראקל t;כיה" תמנ) וךתל מע 36 האי העיגמ תות תהה תוב תכשמנה תבתוכה םיריבש םיקסועה יופצב שחרתהל ירחא התומ תוומה עיפוהש דבכ ריבש יה רפסב יוטיבכ עז ץוו תריצוע הוענת ספתנ קלחכ יעפמ תכשמתמ ןכ ליבומ הה ריבש תהבוג קומע מע) 55 מל םיעיפומ ברש םת םיביטומ ורכזנש לי יניב םינוורמיסק היי דהידיו תוגזמתה תיתעודת היח תהבוג וקמע ןtר יורנובק תלזr םיחןבק חזrל iד ם ;ךו י תןr;ג קמ יג םיונ;ע םכרי יזו םיiףךק י הסידז םry םח יrא םיקזr ונ םיקtt? ;ברה ןtר יורנובק םינ; םידq לחנ; ת;מחק םר א י דיףt חס ףוג י ךתק;ז כקזq קמ ועa ;קוח חור ו" "ל יחע וןסח רבדמ תיבה ןבא ןשוח מע רפסב וירוכיב שרופ ןוסח תפינמ הריש הבחר תערתשמה סרבינה יטסוה דוע יתחפשמל יאהו רתויב קלח ה ודחייב ו םיבורקה רתוי בטוקל יטסה םירזמ דמ םתפשב ינבמ כתו תוישעמ תוידיסח ירופיס) תוישעמה ינד חנ בלסרבמ םירבחמ םיטטוצמו קלחב ה ו הכ םיבכרומ יזוע םייומיד םמסו לק חוכ בתכש םת דדושמ ריעצ החרכ א דיסח ןקזןבל ןב האמה הרשעעבשה רשופה ונינפב תוירוג ובצמל ויקה סראה גודל תיבה יה וךתמ השעמ יתייהש מע) 4 השעמ" יתייהש ך;פצ ה;לדג ל הפונת וי ח;ך; ; נ לt? צקל נi rז?ים ח t5 ס?נ דיינ;ה נ ;rr; ייזזrר י ;נט ;ןזזr זpא ח תיערi?4 ם;ןיעס ך;קry ד ירa "רז גודו תפסונ ךותמ א יה רבדמ מע) 2 עודמ םיבש יניא ;;ךעי ייני ת ייני ר;ד וpזלקז ;אבל רנ ך;ךךבע םח םי;ן ידו ם ry ש;ת/ ש;ת ת;ך;ח ת;שק ת ט;קpזזr םדזr רדr שק טלק ירס ת;מ ת;פ ת;שק ל שrr ר;א לקס? ת ב ייזמ wrr ת;ת; ם םי;t ם ם חס םי;ןבת ה;פ יינ יג 4 ח;ת םייז ידינ; מח 4 קכ הלt5v ה י דחrנ ס;ךיע י הa יה ל יוני "ם;ןיען ביטומ רבשה תוקקותשההו תדמתמה ונוקית טב תמגודב ו תדישבכ וןסח הו

9 הו יזכרמ ןב תוישעמב תוידיסחה םו וןסח קפדתמ ר;בעה תדה טסקטה ידיסחה ותדיוש תנגועמ תייווהב וייח ןבכ ג בא ןב דכנ לייח ם ןכו הה וןסח שקבמ ףושחל ודשקה תייווהב םייחה ודשקה חב ירשבו דקמ כב תמגוד ריבש וןיסינ הקירוטומב הני מע) 50 ובש ראתמ וןסח העיסנ סובוטב לייחכ ךוד תעקב רדןיה עיפומ וב יומיד ותועצמאבש ןתינ ראתל ןייפאמ יש ו חומל" ייחל תכז ה;פכ תנגממ תככללמ ד/אמ הדינכמ תור ינמיס "האג חנ בלסדבמ ל ץנדפ אקפק ינש םינג ה יתד ינשהו יניח ירפסמ םירופיס םיירוג ובצמ םדאה םוה םיפקתשמ ב םויסב עיפומ רית פומ בצמל יתותה ויש וןוכמ וןסח וב תתגה תטלחומ הושדקה הנבומב יתדה גוסה הווחש אנתה ינד היננח ןב וןידדת הבשע) י ר רףשנש ידיב םיאמחה ףוטע רפסב הדות וב מ ב חותפ תוננובתהל היייגב םינושה תומוקמב ב גוהנ השפחל םותחא ירש ריבש טושפ הדכל רחמה ןקויד יתחפשמ דשח קסועה ותודליב דדושמה תרתמ וב ותייווח דל ןב שמח בושנ הלייאה דשא םויסב א יה תלמסמ תוקקותשהה תומה הקמקמחה העיפומ בוש ריבש כז י יתדנ טוטיצבו ןלה תרכינ ותוי וןסח ת וכותב תוקקותשהה ודקה תמעפמה וב םירשקהב םייניחה םיינודרמהו בש ה יח ח במ דב עגמ התוכיא תיפיטדאה רשפא" יתד;לנן תבשע והתה ט;לחמה האנ תקiעז? שרא ry ; ; קיק רס9 ג i ס!ן ף;ס ךד; תךעס ב?נ;ן; ל אף י יקזry iזירt2 ר אי "אירl? הלייאה ושנכ תועמשמ תובמיס העיפומ ריבש רצרצקה ןיינבע שגפמה יתלבה יעצמא " י?כ ףיקמל ת ה!לס ירניס שiך!ל הל ריקז /jן וב;!]ך" הוענתה תדמתמה שודק חל ו רתסה םינפ םייגל הגופס כלב דיש ידישמ דפסה דקמ ריבש הפי ןי הל םייניע 37 מע) דשקומה בדל םחנמ ודפ אבומה מב "ןWג כד תי ךךשpזס זיחג כיס לo/ ק;g ת;ר ה ונ ת ו;ניhח ביב;9 דiין ךקס ך יi? י;ב;כ iזעw ר י יאry; י;a זא! iל!פ רא רא זרא ל ;ןת זס ר/ ri י איח אסיו אסריP תיךל הל?!ןיייע ;ןתו י הס רס= י מ; לי בא םזנ כח /ך ט\ ה נ ךתry; ;ךךע ה נ ךתry; ש ךקס וכח ם ן;י ךשקס וכח / ק\ןז ת כחס לסל h יונס מ; ו;נכ ן בכנקז ;רית םסרס ל רס םיP ץp // אi? ונאס ף?ף םכיינח? םיר9Q ונ;נר;נךח ש / וכי ת;כרנ;א רח;פ קכ rn ח תופקכנo/ םpזס ם" תדיח ה הפיה ל םייניעה העיפומ רפסב ר;ו םייקו םיושריפ םינוש סחיב ת רהענה יניב הנשה דהותוה ז בלוקמ סחייתהל דהיח כ ן ןראק הדיח ש דהתופל ות ו ךישמהל דדההל רוקח הב יפכ ש םיסחייתמש גושמ הנשה ל הדותה צע ח והשז ךלה חודה שקבמש וןסח ותדישב ראהל עגמב ודשקה תוש ז דל מב ב קחשמ הש תוננובתוה מב ב חותפה םישטשט תובגה ש י"ברש ל ןאז פ וטרס בשושמה) ןפב קירבמ דאטסל דאחא ו ו ףשחנש הושדקל תרתתסמה ב זאמו רזגנ וי השפחל ןקויד צע ן שס ך;ע?י ם ;ח ;ף nry ריך;ה םי;ק o/;נמ; יקזךס י י םw ת;o/ ;ני ;ע הa דיר;מ ת ט; קאס ל םס ה ת;ר ;תוב תקכנo/ הר תיזנרi? ה ם פך rn ת;צתו יקובק אo/ rn נ םיס9 ר םייר םיt2 ק םי;נ רי כיורו יס כלל איג לדפ תינקיסקמה "תשוערה ףוסבו םויה " ך;חא דק א ך;חא רתנספו "יושכ ה אה דהצל ד?רתנספה ה חצמש להל הת הומתל דומ ןתיא תויב תודידיהו רשפאמה הל םייח ל הכסמ םיפושח םיעיגפו ןפבו ףיקע חתופ בחרמ תורוצויהל התריצי שכ" רנטרפ /תא הוי איוצהל וןלסל םידה םייובחה ;תפטשע םידגבב בטמ ם;יבצעמה תנו ל ינ ;"תוכיא שכ" רנטרפ /תא הוי טומ ךמצעמ קחה ליחתה ט ט; עיבצהל " "תוקלצה ב לגוסמ דצל תדדושמה ירכמ תרתוכב הידישמ קד ה לגוסמ ינלבס יר הכורא תויוגר םייוניוש בצמב חודה הל" תו וןדשכה ;העפותה תובישחה תוגרה תועיגפה " הל תלתה תוישפנה ש תדבוע " תומנפומה עגדל קוחצה רץפתמה טא ף רה " ובל תחגנתהה מ "תוסיפרה דה ז תוכז הדג דחי יושק םוצע "ו א לגוסמ םש א "י י יתבל ירשפא ףיקהל רשועה תובכרומוה דפסה ירשב רהצק יבל סחייתהל םינכתל םיפסונ הקיטורא תומ יפויו ףוגה ישנה רוכינה ינוריעה ב ןייצל בוציעה יפרגה ה ד ר;פסה תנומת םינה תוטנפה הכירכב תדקה הביתכוה ר תטנו תודופאטמה יו םחנ ב רחאש העיבקה תדדושמה מ" הראנה "רתסומ יצה /ית יצת ית ל יפיצ תכסמ םינפ צוה ד וישכע מע החיבש התיא ב םינותיעה תנייצמ ל יפיצ ש הגדמ דהישהש קוידב וכ הוי קסרתהל םוקמב ה וךמנ ה שקובמ םתפו הצצ הוע ל דהישה תליצמ םייח ןכיה רהצקש ודי תזה עיושהלמ הית" חא וןלחה דיב ;תחא וריע יו " יצה ית תלפונ " דיה הנומא קיזחהל י!פוג דיה הנמאתה קיפסמ קיזחהל לקשמ "יפוג די תבתוכ צוי תקסוע תמאב תינפה ךות תופשחיה תספסוחמ היד תח םויקב יתרדמה ודדמתהל" ם;ע תוכלירדאה ;תטורבה וןטבה "ףושחה ב דיה תמחנמה דיה" זה תבתוכ וישכע הגדמ םדרשז י וישכע ו;השמ!פ ה;וי יצת "ית דהישה בלח הצלה א שפאמ םייח וךת הליפנ ו השגדה תדדושמהש יפא תינהנ תיטבחקא ישאמ א םויקב השקה ז ךרדה דהחבש הב וגל צע תוצעמאב הביתכה תוירח תלפונ הי דבלב ז" שמ םייח ה;מ והמ ךידצ םל ה;י ) ה "ומצע ש הטענ דצל יושקה תוי יכ ודמ יתש םיגר בייצ נתי יהל תעש ף תונה כמ ענממ יאצמה ו יאה ייצמ עצ " הנאמ קיטדקפב יקסבווקב הת םיי " יש לייטס יביורטפס ו "יקינחח יפא וריאתב םוי הייחב דלצ תושתה םווי ודהבעה יחדפאה יש " דוקנה סיטליפ "םירשמ תקספה" ספמירש דהעסמב הסכןב 9 רבמבונרבוטק 205

10 רעת דח חוחינו היידקש הנליא ןבא ירבוט תויוקד צוה ידפס ןותיע ידד מע השא ; הסל הק רופ לpז ם; הח; כרת; תלסוש תרעק!! ס;יוע / הוצק כוורל שiל ס;ךל ןןל וניקז "בלל ריש חתופה ד;פסה רצ וכותב ערזכ ינש תודוסי םייזכרמ ה ינרוצ ינשהו יטמת הלה םורכ יטסמינ זהו תייווחכ םויקה תיבב וןשארה םיטטרושמ יווק לובג הירוטירט היווהה תישנה וח הריציה שו תחושה תונושראה תוביצמ ז רךד היצניה השאה רוצי ינושרא ;ונוטו תבתוככ הלה רהובע ףוגה ומצע ל יוס ;תופייתה התייווה והוהב ש וו עגמ דאה םוע תוחוכ החצה תושדחתההו תיבה ינשה מ השאה תב ןירוחה תיבה וןשראה "הבוצק"כ ד;מו הנותנ םתורמל תודוסי עבטה םיינושראה חור שא םו רפעה) עיפומ ןיפיקעב תיבב וןשראה ז יוצמ הכותךותב ברמ גרוחה תוירחמה תישנה תסוקהו ןז" וני??ז ללב" יתש ויתויועמתשה עגר ינמז ןן;א הפוקת בורע םייחה טוטרש ןי םוחת תוננובתה ינייפ תיברמל ה םינייטצמה עבמב ינוכסח קד קיודמ וחוכש לצמב רישע יודהדהבו תועמשמ תניחבב טעמ קיזחמה הבורמה םירויצב םיינפי ורקיע םזמינ תקנעהב תובישח םיחוורמל ש םיווקה ףדה ןבלה לבקמ ותויח ךותמ םיווקה םרשנה וב םיווק ה רתוי שמ םיספתנ רר;וכ רבד םיקינעמ םויק ללחל םירצ ות ה לבקמ דמעמ םוחתב ה רשפא תוושהל ז םירעפל ש םה תחכונ הרא תדלתשמש ב ד רמ צע תבהב םוריעכ םייו םיפנפנתמ תלמש תינדרק בו ז תמייק הוי דיחכהל צע האב ם הודחייב יאמצעה הראנ גח תפסונ ריש םייקתמה ךותב ו עברא ם דבלב ן" לiיח ריקt "רופ 39 מע) תו;עמ עברא ם?ה םורכ יתח םידמוע חכונל טבמה וןצ חופיוצ שחרתמ ינש םיטקייב?ה לועפה "ליבשה" מ הייפיצ וןיצל ירפ והש הנהו ירפה א ריש חופיצ רופיצה תכפוה קלחל ינויח ;ץעה ותבונת ץעה ;ליצל rזנה דס ךוג 385 ןי דלי הבשקה תו ש ינש םינ עבטב ינש םיושח םידרפנ דוסי יטרקנוק טשפומל תרשעומ לצמב קבוחה היווחה הלוכ םתרזח א"פה ן"ישה ד"מלהו ל ףיסוהל תויועמשמה תונה הלה "ריש" רהיצ הבותכ תשרשומ דאב תפנוכמו ד;חי הריציה העיפומה דגנל וניניע גודו תפסונ "ל טקpזiJ ij!iה ל;ה וניקז ך;יז ל "רסiJ מע) 4 טפשמ רנ ופ מ הווה בחר תובג טקשה" " םצמטצמה ה היחי ודגינב םד יחה תוצמחהב מה תורדחבו דיתעה ה ףקשמ ןוצרה רענתהל תועדוממ זה הקיעמה ד;חמ ת ושומ וןרצ יעגרב דסח ךדיאמ םיעגר הכ םיצלחנה ףלוחה םירקי הבלל תרבודה ובל ראוקה "tקיrכד לקז ירנך? / יקיח ןי ןיףt "ירq מע) 2 ןי רבודמ האצותב ינומיא היצטידמ םרפמ א היווחב תיושנא הטושפו רהושק תוננובתהל הייהשו הביבסב תיעבטה קלחכ האירבה "ה pזל ןדצ; ןי ;ד ןרזדr ל תפש ס;כה שמש הפש ה;רבמ דיפי ןגנ ל t; לצ ל ןרתקij תוק ם רר תרשq ל ij 7ך;ק םנ ij ר לקז םס "שנ;ר מע) 3 שמשה ףוחה הנומת תמוצע םידממ ןה תניחבמ בחרמה ןהו למסכ תוירחמה תסוקה תינבנ םוחתב יושנא השא תומה היפו תמוע חמ ביהרמ עיפומ התב תמר תובישח עוריא ר;יעז ותוסנכתה לבש יפ חרפ קפדלה קינעמ הנומתל רשקה ווי ייב תפש םיה ייב ש תישרא תירח םתכל שבד ןתניחבמ םמנ ותותה שבדה האב יד יוטיב ךותיחב רהושה ינפל הלה הנורחאה ךותיח ריתומ וניפב תוקיתמה התויה תירעא ןכא תוומה ףחל זה רקיע ונייח לנij ""/ זpח?י ן;ררדiJ רמ רכנ ך;כו רמ?ו כורחי ה;רקpז קז ה;q רל lj " מע) 7 תודח רעתה יומיד וקוידל ןורכיזה א עגרל והוהה "וישכע"ל ונהש טוחכ הרעשה חוחינכ רמ חורפל א ףחל ףרה ןיע ותויב טוט רשאכ ונא םירסמתמ םנמ ןכות וןרכיזה ומצע עיפומ רישב רצק טקפא תורכזיהה ןכ םייומיד ה ודח רעתה חוחינו החירפה ה םוחתמ עגמה ינשהו םוחתמ חירה ה יתודקנ ינשהו ר;זפתמ םיחותפ ל אושמ הש רתה קדה טוח הרשעה הצק בהלה םיעיפומ ב םיפסונ תייווחכ םייח תידוסי קוידה חתמה י םירוצאה תדוקנב ז ש הב בחרמ לר" ה זקא /ףQ ל ט רף" מע) ; 34 "" / םו ן קכ??זל "םוכקij טוח מע) ; 35 הןij "גח ןיקז ן;א 7 ;ס י וע הo/ ירכנ ה;יררק י;קtססר;יר ל "חכנpזiJ מע) 32 תוומה דית רדגב דבוכ תויפיצ תראי םנה יה השר תינפ ומע ינפב דמועה שחרתהל התשוחתכ הרענה ריש"ב "ה היוצמה תורע הני חוכמ ותוחכונ תידאווה הבוהא רבעמ תדלל היווחל תודשחתהכ תדמתמ ו עגרכ ףלוח תזמור תרתוכ יב רע ""/ יינוו7 רוע רסק ;תיוו תוער נרנpז וויח ז??ם" מע) 4 ון דתע א הינפה תמושת בלה ונשה תונורכיז םיחיטבמה םתונה תפינווה תנמדזמה הוי תגתה הבש חומ רבעה ונדועש םייק ו ד;בלב א ו;תככ ת תוכלמה תועבט םינשה תורזמה תועבט ליגה ועזגב ץעה ןניא תופלוח צעכ ןה תונותנ עגרב חכונה ותעפשהל הביטה םשגה רבעה א ונניא בחרתמ הווה ךלווה הירישב ןבא ראבוט תופקתשה ונמויק יריציב האירבה יהירה תושדחתה הבידנ םלוע הביזכמ תפערומו וני ד;ת דוע ונא םיחותפ הלבקל ןורכיזה ןכ תושדחתה היווח ונא םיטונ חוכ ז תעפשהב וושדיק ירפופה ינזה ויבכ עגר הווהה תוברתב תיוושכעה עגר הווהה יוטיב םייקה עגר ןורכיזה תניחבב תוחכונ תישממ ש פ ;הווה תוחכונ היחה ינכותב הותה העיגמש התעש עט תייגוע ןמ תמסרופמה טסורפ רחחה הוע םיקמעממ יח טטורו רמאנה הכ וןרכיזה אושנ ומע באכ היווחכ תיזיפאטמ ףחה א ןונראכ ישממ י ךתוחה חשכב הוש רפסב םישדקומ ןנחל הנב תררושמה גרהנש תעב ותוריש יאבצה וןשראה ביצמ ונוב דיתע בחק ידאוו תדמוע תושחרתהה העודתבש תרכה שממתהל דגנל היניע ה בת ןנחל םירנ; םיח; סר;ז ;ל ררכו A רע?ה ל ן;סלiJ ;פ ;ן גכג ה;וצק ה;ך תקpז ן;??רי ירכנ י;ה ה ה;;ות ר ij ר ס ן;ורq דירכנ / "ה םי pזל "תודיר 24 מע) תיינמ םיצפחה תדשקהו רהוש תרדפנ ל ם תורוצי תח תשנ תוחכונב תמנה תישממה ינשה ה ביצמ תוחכונ קלחכ תוירחממ עבטה תוומ החוצ הכנ" כווצ סרר זס קמ ל??iה קוכרiJ הןiJ ךiקזנ ר;י ח רr; י ה ;ה רתנ הנוע ד;נ םיחופתה ם;ישבמ רורחשהו ךק ז"הלw מע> <; 25 וטומה רי אי+ז; לר תךWכ ij ז ij ר!!ר הוח ת ij יש" הו) יפליק גיצמ וןיסינ ביאכמ דמעהל דרענה קיקלחכ ריעז ףוסניאמ םייקה םוע ז ותודיחי תיבלה הרקיה דחה תעפ ש הל ףחת רישב יה יאכ ינש םינושראה םיב תלבקל ר;הה יוצמ הווה תודידבה ןדגה טלחומה ש ט ונממ ו וו ןינ רוןכיזמ "אן?ו "הנ;וך מע) 26

11 םוע ז ף יפ הכ תושחת תודשחתהה תיזכרמ היווהב תמושנה הדישה זה םייוטיבה םישגרמה ה עיפומ תורושב ה "ךן iיאב /"ירק הכנ ץע ל דilJ הרי;זiJ כrירסר ij ןה"/ חע םiיקזנ ןי יד ו;יד א "םr מע) 30 וןיה ומצע םושנ םי;ח העונת םוב דדגב דיש ללה השמו תיוצ" ה ת תלי;נ "דקנi] מע) 60 ; השגדה י צ"ל תוננובתהה תינויחה תרבודה תפס הכות עפשה יפוסניאה םוויה וכרל זה בוצקה ותייווח הנתשמה רידת עפש ה דיה השעמ טוטרשה קדה דהישה םינר חחב תחידפ ןכרבח ברוע גדלמ תוכושמ זכרמ ינחיע ןס בג בלב רץפמ םיו תופקתשה תטטור םינרת םב ץע ויר סוכ הפק דקונב יפרוח ההו" /ן ij ץ תרע תרצופ קזל דן; יעי נלiה הד ל תרצק ;וlרנעה דיiנה תרוצע "ישנ 46 מע) היבצ יקסבט סיטרכ הכרב תלתב מדמ סכ יראןב תרוק רעשה צרה דסומ קייב םיודמע י תרוק?רשעה רשעה ה הבמ חתפ רבדה רהוקהו הנובה ות יושע רשעה תורוק יוטיבהו וק רשעה קיידמ רשעה ויקלח רעשה ה זמה חרה תורקו רשעה רבדה ומצע וןשראה יו החאש חרה ובב הדיש ר;שעה ידה וקייה ה וק ושעה הנושע דהישה תויתיצמת וןיקינ יוטיבה תדבעוה שגד ג ידה תדיש וקייה האיש תוי וי דדושמה רקל חפס "דשע" דחבו םבש תרוק" "רשעה דבכ וךתמ םשה דייטצמ רבד דפקומ וראקה רהיצ תמי בלה םיטרפל ו הנמזה הסינכל ידהש תרוקב רשעה רבודמ םחב םיאבה תדיש רקייתה ל תריש רקייתה סכ ידאןב דת קויד יוטיבה תרוק רשעה וכחי קד ריבש וןרחאה טעמכ) רפסבש תחיתפב ףד רפסב טב רקיעב ;דרעהה ףדה רבחב קלח ןיעה תשגופ זכרמ ףדה ןבלה זאו הו תוכה תלקתנ ןיועמכ סופדה ורחשה ירק גנרג בשקל ז דנ ו ודמיע תרשמה בטיה ןכותה דהשמ תוהשה הצוחנה ז איבמ ה טעמה קשמ ברה חע וקייה הריש םיחנמש הת ם םישקונ ב ה דיש ה ןב וש תורוש הרשעעבש תחנה ךסב ה ותלת ןייצל תונקיידב עגר הושחת דהקמ תומרשתה םירבד םירושקש עבטב תונרבעו הנשה דק םו רשפא צמל תריש וקייה תינרודמ בדמש כל אושנ טעמכ אקווד תדיש וקייהה יראןב תרתח הדרגהה תיסקה רנאזה תשמממו הת תונידבע הנד ןחבו הדיפקמ תוקידאב תריפס תודנהה הו העיגנ עגר בעטב תדדהה הרזח שפנ םדאה ודדההב וט ודס וו טעמב םה לה םדק רבד ו םידיגו יזא םסקה דבע בו ידאןב םסקה הבוע מל איבש ותציפק לוגרחה דמ הש ףע ידודנ הניש חיש רצחב הנושש תחא תפ ה יפא יבב בותכל דפסה תרנ ודאמ השוחת העיגנ ינבאב ןח תונטק תורקיו ך דחוב רישב וקייה כל הל החיספ יס קוסיפ יבר תובישח יברו לקשמ דיש וקייה בוט ה סיטרכ הכרב תלת ידממ ךותמ טעמ ודאמ דנ עתפל םו ם מו בח זאמיאה םימ וראקה ומצבע ךותמו ומו רודשמה ךמתסמ תוסרבינה םירבדה םוש חתפיי החבאב היו םו ם וץחנ ףוריצ םה קיחמה הנומת רישש וקייה בוט המ דסמוה וטה הב םלקשמ הכ בד וץחנש םותב ירק דיש רוצ םושנ פל רוצ ועקש םיודדההב ידאןב ביט רודנל וית תונומתהו תומ תלמו רפסב םידשע ןכות םיניינע תחתונ ןי תומדקה םידראיב ריש ה הציפק דשחמ רוקיב הטנלפב הנטק תיאמצוע פיקה תכירכב שמשמ דפסה הינמיסכ וקידב ם אתחנ דיש והנשמל תחשפא) תפסונ תוחפו האירב וי זלל ה י ינשה יבל הקספה םינקחשה םיישראה םיריבש םינד רפסב םינטק ב ה גרח תיושפיח תוח הדוחש ב הפוצ למג ןרבצ ם םיגיגד םיפוסכ םיושתי דנ ושמישהש םירוציב םינטק הכש בייחמ תוננובתה היוצחב הוהבג תניר דחו הבשקוה רמ רבד לבש ךי רוצ ןנובתה וב טומש לל דתי םוה שקבתמ דמ וכש ריש רקייתה ב קד םיריבש םירחא רפסב רשפא צמל םיננע ש ויתסה ת הנבלה יומידה ןטק חלג אושנ ובג ןטעמ ם םירשקה מל גד ורהבשה וןנצ םיה רוןחאה למס כל צה םבעש םירצ גד וןנצה רוןחאה דהובש תריש וקייה תינבת תיריש תב שמח תמ הנש תפקזנ התוכזל תרשומ תידיש הרישע תמסרופמו ידמל יראןב ומצע איבמ וירישב כ תומשמ םידדושמה םיינונקה רנאזה תחרקמכ העפשה דגוס דפסה ידצל ןחבש ןרסוב םל רתוי הכמ מ תורושה םינד הו םחוד ידיש וקייה יפכ ובתכנש רוקמב טטוצמ וקלחב ריש וקייה םסרופמ הךיחQ ןסחמה ףרשנ רבד ריתסמ ינפ הנבלה ורישב יראןב דגוס דפסה רבד ריתסמ ינפ הנבלה חיש רשא לפא ףוחה תחווצ יחא רבה לת ףחת וריבש ידאןב לפא בכ ףוחה תובורא תסורפ חרי לת ףחת זאמוה דודב ירי םינקיסקה ש םמצע םישמתשמ פ תונד םייומידב םיפתושמ םידחהו ברע) ויתס חוד ויתס םידח וןו ןבש ידא ה בתוכ ןב הפוקתה תיחכונה ןבו םוקמה לק רתוי ןידל םיזאמיאה םש וידיש דפס רגסנ ינפ ןסחמ ףרשנ תובור בכ ףוחה ינפ תחווצ יח דב החינמ הש םיינרודמה םרתנ םמעטב םמעטמ יחצנה ודק ז ויה ה ומיעפהש ית תוחפ וןו יתשגדהש דבכש יתשגפ ב דבעב םיקזח יניעב ויה םייומיד א יתשגפ ב םומ וק יתובקע םיחמנ םרטב הנפא ישרא הכו קלה םי חתי ומומ ודדשמה בו ז םיסרבינ אפהל יקקפ דקב דבועתיבב דמוע דצל ינמ דהשה ודמאיש וקייתש יה דהיש םדקתמל וצמ ךפההש וןכנה ןפב ינוריא טעמכ וצ הפוקתה ה םיראוק ירצק תונלבס ירצקו ישנ ידיוש וקייהה ב םתונטק םישקבמ ז בד בו טוע םה יומידוה דיחיה םקמ דאמ ראוקה אקוח םינממ םיררטוטמ וןעגיש רנש ו םינמזמ ראוקה תוטשפ דהידנ טקוש עגר תוננובתה תדממ הנובש ירפסמ הריש םיבר םיבוטו םירחא אקוח ר רפסה יתייהש תנתונ ירבחל םניאש" םיראוק דהיש םני םיניבמ "דהיש יוחח האמחמה החלגה רתויב רפסל דהיש יתל לק דמר ןכש היאמ גרבנייר דד רבמבונרבוטק 205

12 רטה עצפה צהו תיה הנד ץפח םיניפלוד תיירקכ תג צוה ארפס מע שקבא חותפל רופיסב רופיסה" םישנאה "םירקחה ש השעמל רופיס ררצצק בומה ןפב עטוקמ ךותב רופיס ו) ןתונ ;ומש רופיסה קסוע ערקב ןב ביטה רי ויב הרצש ודמלל ם ןבה בריסש קיחדה תכל ףוסבו וי ונמזמ באה ןבוה ותדישב ל ם החאמ רעקה השעמל רופיסה" םישנאה "םידקורה דיעמ םירופיסה ץבוקב הו הנוש םבודמ םירופיסה ץבוקב םייטסייד וב ש ן דהגא היישעמ בח םירופיסה ץבוקב םידאתמ באכ ב םניא םייתסמ ןפב יטפ ות וד;קיר) דיוש דךדו תחתפנש יפא רופיסה וכותבש הגורא הדגאה הנוש הנממ ודאמ ופוסב רבד הרוביגה הי הקיחדמ הירלטס ןויסינב חורבל ותרוקיבמ היבא באז טיבש דפוסה רךועמה ראתמ רופיסה הבוש ץר תומ באה ת הנבהה ינש ו היבא וצחה תונמדזהה עיגהל הל סויפ ודגינב תל דהגאה םישנאה םירקחה הבש םיחאתמ םירעקה תיברמב םירופיסה ץבוקב םירעקה קלח םויקה רשפאי םתוח ךידצ צמל ךדד תויחל םתיא רבשמה ידודה ה וק החנמ רפסב קד לצא הרעי טיבש ש הוי ךישמהל ונדד היבא תורחבו םוקמל רבשמה לחלחמ מל וייח רוספחפ לטוב דשא בעז ותשא ורצ תבוטל השא רהיעצ הריירקוה החיטבמה ה חכונ ותסובתב תיועצקמה תיגהו מ דודה ריעצה דהעה חכונ ליגה מ תורגבתהה יתלבה תנתינ הסבהל ברמ יזכרמ םיברב םירופיסה םירוביגה ךרדב ל םינותנ יא םש תונש םיעבראה םחוה השוחתבו םניא םיוי ריתהל םמצ םיינטנופס םיטיבמ ירוהב םיחאו הנקזה הצפקש י םירכזנ ידמ פ םתודליב יחאב תועיסנב ;תויתחפשמ הנוה הת תבומ תויתחפשמ תויג תנייפמה תויתרגבש טקשבו האיבחמ תומוראט חנו מל רופיסב שגפמ" "יתורפס ובש רהוביגה תעסונ ושגפל רוספורפ תליג רההש ;דבבע ךלב העיסנה בשוי דה רבחה תמה הפסנש תנתב םרדה לצ והמש הת זאמ התיח הרענ זאמ רוספורפש תליג קיציא רבח וירוענ תמה וראטה תזמרנ הבבל ב תוקיתשה תחכונ וצעב וראט הדשח םושבו ןבומ תרעופ םייחה ב צמנ םש תעבעבמו רפסל" "הל רפוסמה תוודקנמ טבמ תונוש םיקמהב הייחמ ליגיבא ו בח ה התמה 2 ךוג 385 ינוב ןתורגבב והוח ינוב םידבשמ םיישפנ ף תזפשאתמ ליגיבאו תכה תקחרתמו הנממ קותינל ושקה תוקחרתה התיח תיחדנה דובע ליגיבא התיחש זא ןויריהב ליצהל צע החינצמ ךות רבשמ ;ישפנ ב הכישממ רזח הטנה תכפוהש בתכל שא צע רס ףירח הנקת דח התודבאתה ינוב ו ינוב רקיעבו התומב הכישממ ףחדל צ מ ליגיבא תמייאמו ךושמל הת תומוהת יאה תויפש חבה וראטוה םיספות פ םוקמ צכ תי ךותב תויגה ל אקווד שומ יטנמח פל רבדה זמרנ א שומ ויק בצעמה הושחת רסוח תומ והוהה דפסל"ב "הל ו ןליא חידמה ינוב םייוה תוכזל ליגיבאב ותנווכ הבוט ב כ םישקבמש ררחתשהל לועה בש קפדתמו תדלה רופיסב יתמצועה הרונ" "הדקי תרפסמה תיבשנ הסקב םייטמזירכה תדייצ רוספורפו תונמ םבש הדונ רןטס םירבדה תרמש תדייצה היתרצהב התונמאבו םרוג ל בושחל הייח םיררועמו דשחמ היתוקושת בתכמ תבתוכש רהונל ךפוה ו טאו טא תטלתשמ רהונ הייח תומסקיהה תונורכיזה הירוענ ושפיחה תמשגה תומח תוקושתו םיבומ בצמל ובש תומחה םה םירבגתמו רהגשה התודבע היסחי הידלי איש קלקה ה יבמיס הסנמ כ רהונ ב הטחמ תכלל הארצהל ה פב הנורחאה זבו ש םש הנב חקלנ תיבל םיח םוש הלגתמ ה הלוח ןטרסב יה תדוקנ ר;חה הבש החידמ הדונ הייחמ םוע הה ה האב העיגרה רופיסה ררעעמ הת עצל תשקבמש קינעהל םייח רמש ידוחאמש םויקה וויה רופאה תוקושת תושגרו הסנמו דדו שנ) םייחל הב יצנטופ ינסרה התומדב ינוב דפסל"ב "הל התומדב הדונ תויומדבו תופסונ רפסב עצלה תיה ךדדב ל תשמוממ ו תירטמיס רהונ ובתכנש הי ם רופסניא ב רשק רי ע רופיסב ןושראה ץבוקב ידי" "טיינד צה תיה תומ דדiיקפתל חא רוביג רופיסה רפסמוה הדוותמ ברע וינ ינפב ות דית רופיס ש דבעב ןצינ אמוג תינרדש וירדב 88 רופיסה ו יונב וכ לפכ תועמשמ ינחיא ןכש חא בתוכ םיבתכמ תינרד ו הנוע ותושחתל םיריבש ש העשמ התינכותב תדדושמה תשעב הל תדחמ יה תנמ םיסחי ךח תידטיס תרשפאמ ח ריעצ גר השקתמה לגתסהל גסמל ודד אבצב דח הטיסרבינב ובוש יטמ הירלטסב םיודמה שכ הלגמ תינרדשהש הבזע הנחתה ה שח ושטנ דרבוש רבודמ ורב א רשקב ישממ םצע הדבועה רוביגהש רפסמ רופיסה ל תדמושע ותשא עגר ינפל ינ הגדמ ותוברועמ הקומעה תכרעמב םיסחיה רהתמה זה צ תי תמייק רופיסב "יב" התומדב תרד דשא תרבוח תרפסמה ןכמ הב תחכונו רשקב יניב רופיסב דוקיב" "תדמ קיבדנ א חצמ אוצמל תויג תונב םייח ם אצמנ זה עב תויגה יבא ;הטו צ תי תמייק רופיסב "תורכיה" רפסמה םרופיס יבא חישמ עסנש ודמלל ל"וחב ו תרפסמה ותומדש הומ ות הירוענמ שכ רבח היחא ;דגה ה הומ הת ךלב התורגבתה דשאכ תסייגתמ נו תכפווה ם חכונו וב היתובשחמבו תועצמאב תובתכתהה יתבלה תקסופ תיודסהו יניבש ויק עצל תי וושריפ תויגהש תרתמה םירופיסב תדמוע פתהל דנ אקוודש חכונל תורשפאה צ תי תויגה תספתנ הביצ תמחנמו תויג תומסקיה הקושת הבה תיפוסניא א רשק ביצי רוקמ חוכ טקש ןוחטיבו םיאמדקא םינמא ישנאו חור םיבר םיסאמ דפסה רופיסב "תורכיה" יבא חישמ הצרש הריירק תדקא בוש ץר סבומ יבלמ םיקהש החפשמ רקיעבו םושמ א חיצלה תוכזל הרשמב תקשחנ פודפ תליג עיגמה ץר תוצרהל םיביטומ הקועמ הוגו תדיבש י םייניבה רופיסב שגפמ" "יתורפס ןליא רפסל"ב "הל רקוח יגהנמ הטרפס רהונ רןטס תינמא קוחו תונמא באז טיבש דפוס םו חודה ןכ דיצ ףסונ ובש םייקתמ םיסחי תומסקיה םינחינש חבל ודב צל תיה תיושנאה םו חחה רקיעבו הדקאה רתמ ככ ש וב רעפ םסקה הרקויה ל ןוממישה יבא חישמ כ ודב הטיסרבינב ב דמו דבוע הב מל טנרוטקודה יסא בוטמש רופיסב " א ןתינ "רמל רא ו רבכש וחצה גרבתהל תטיסרבינב רקיעב ל"רחב םירתמ םיידחפאכ םיקתונמו חנ י גוס שומ עיפומ ב םירופיסה יתבהאש רתויב "דנלינסיד" םש

13 וה" עגר ה "הפי ריאמ ירזוק תוחור יבצמ חור צוה הדמע מע ירפס הריש םיבר םיאור ר תירבעב יו יפא ידמ םוי םלוכ םייר תוסחייתהל הכ םיבנה הלומהב םתרכיאש תלפונ רזמ םיררושמה םיקעוצה רכב ריעה הידמה רפס הריש כ חכשנש תוחור יבצמ חור מ ריאמ ירזרק ר הארנכ רפס םירוכיב ו רב םיטרפ םייפרגויב רבודמ ררושמב ריעצ הסנמה ףרח ישרק ישפנ לודג דדומתהל םלועה וירישב ירחק יתנחבה הנושר בתכב תעה ןעטמ םיקהש) םיסקמ ןליג ל"ז ךישמה ותכירעב רפוסה יסוי יקסברנרג םוו ירצמ תקספהב תיעפ תינמז הרוקמ רשאכ ררושמל ןורש ץרפתמ אצויו ןפוד רא תספוק םי תבחרנ םיעצמא םייתורפס בטומ בותכיש תועינצב תוטשפב הברגב הפצרה תירבעה הפש תבהש םוצמצ תונירצ תחיר ר הרשע ירחק ררפסב למה 35 םיודמע ישרקב) ןתינ חאקל םש רפסה תידב וןח תמרמ דיחיה דרע רפסל מכ רזמ ה ףדינ חורב ובר זב רצוי תויטניא ןונגס הביתכה ירחק רזה ותביתכ ררושמה םרענ תרדש הריש הרי תכלוהש לובגה קדה תוטשפ תונטשפל םית ה םיוג תונטשפל תינשגר םית םיחצמ םיטושפ יצעכ תיז ןושראה גיצמ רבוד רבצמש ישפנה רערעתה חפשא החיתפ יודיווב התיח ה תושקהל התושחרתה היצמרופסנרט תיתונמא ירחק רחוב רייצל ןיעמ הפמ תירוטסיה רפי רמו ךררע ר ינפל הש עיגמ רבאכל יטרפה ש ספתנ קלחכ רבצממ ויקה ןה ישונאה "י ךלוה ררר ופ7 םך"ק ונלס ה"פ םירה ;םינושארה םיתלפו תוצראמ םנה םיברעו ועיח זר;ך רדם ; ך ורq ה"פ רדקל ; זדוש; ןורזר ברניטסרא שזז ה"פ ה/ q םירלפמטהו רנב ה"פ ;הנומאב ר א הדרי ה"פ מה; הכז רל הרוה?בוץ/ רדר י ךלוה ;ה"פ כגל ;ה q /תירל ז;ש יו; ונל "םיעגשמ ד ריש ףסונ אטבמש תועדומ תיטופ םכסמ האמה םירשעה יה ןברמכ הכמ יתלב תירשפא רי רצרצק ןפב עיתפמ רובידה ריה ריבעמ רהשמ ףוריט האמ רז האמב" ;םירשעה ד;יאונרפה ט;סיסינהו ל וiט7 סם יסY ס; ק A םיקז6 וקים/ ויסר ס;יזזt; ר;fזח7 ו זטו!]/ לקז "םזז רית טושפ טעמכ םב דלי ר התרא תומת ךלמה" "םוריע חיטמ ףוסב הסרתה הטושפ לומ םיארוקה רשא םיחמש" ראהל דצב חוטבה "םייחה ד;מו ה ארוקה ר הארנכ ונייה םישוע הברה תלצהל םידוהי ונייה םינמרג תפוקתב הארשה תועינצה תבייחמ תמושת בל ל עגר ;ונרנPזו;" ורפס ו;נל ;תומנש ו /וני ונייה ם;ינח א!למנ ונח כ יניה _ם!ושנ ע;גר א;למנ וניתורא ונייהו ;םירמ!דה עגר ה "הפי ריש הנ ףסונ השטינלf אר ןעמ בתכ שאה יפ ףוסיפה ןגה עיתרמ םזיהינב ףרוגה ו "!ה ןונ ןיקז ם;יחל ך ומ ר;תמש ;ה ב;שחתנ זPי/ ךף; ל ד!ס ורות ה!ר i טlלry " "םיענ יא רשפא רתו שר תוררשה תונורחאה בו ז רובידה טושפה ירליה ריתסמ הרא תיגרלראית הנכ רומאכ ןררפסב קיקדה ל"נה בש םוצמצה תוטשפהו םיעגרנ תונטשפב מל רישב שמתשמה םרידיאב קוחשה ןצ בוצע "י /ן ה9 ור? ת םiל יד אנקt ובq ם ירנ ך םזז םי דו ""םיקיזזI? ח"ב ירז?כג9 עיר ;תורופאה ר ירניר ם כ םיq קכ זי;ז!תl] רה לי; קז יו;י;זכנ ת םירוק; ;םיקכז ירנ?זר ים""; ןרכנ רשפא תוהדזהל הניחת" תחא "יבלב ה ףוריצ שמרשמ ידמ רמכ "י ריר הרז / תוחתפמ חתפמ בלל ;ך חתפמ בלל /י ה!ר ות o ה תיטסמינה תמצמצמה םצעב תרתוח מדה ןכל יעבט ש שמשת ררושמ ריתל תיב תורבק "י דוע ה"פ?ו רדק י/ טק ה"פ יב/ 9 תכרש יע םיקtור ;םיהובג תדמוע רמשמב ך;ובנ דה םיתמ ;םיתמ ס;יר6 " וני;ז ל ער הכד םונל/ ם" or ריש טושפ לובג תונטשפה בו ז עגרנ?ל ללגב םוצמצה ירזכאה תועינצהו הביתכ הטושפ ךות רותיו טעמכ מ םיעצמא םייתונמא רומיה יה הסיט סוטמב לק דח יעונמ ש לקלקתי סוטמה קסרתי בותכלו טושפ הברגב בשעה הנניא הכמ הלק ל לבוי דג ר;ופיסה עיבצמה וןקייא רחסוממ האנה הנרש רדאמ ותל ודרתקה ר רופיס ברעמה בצע דג ורמוה וירקו ררעמ יא תרחונ ר;וביגה ףסוי לפרק )"קופ" בלקמ םוי וןפלט רןק"מ ראב "תושמה ישגמה תושמ םידל ש םיח םיינפוס רבשתמו העיסנ דנלינסידל א לפרק דלי טעמל תועט רז וןגראב םיוי וי כלה ותשא רבש לרע הנוירה ןבמ גרז דשח וןיריה הש ומצע י ;וי םיוי ןכיה ה דבוע ף םירדסמ השפוח לפוק םדא רופא רדדבו הביבסהש תחמ החמשב דנלינסידל בלקמ הענכהב וחיש סוטמב תנתינשכ תכרע םיקחשמ םיקתממו תדועה ןבל תמה ףקתנ םתפ תושחת רעצ חנו דליה םומש ש ודרעה צכ תפסונ וניב ל רתחשג הדובאה צ עתפ ה כ הי ב וודאמ יתחתפ ררפיסה"ב םישנאה "םירקחה ינרשבו וניב ל תיברמ םירופיסה ץבוקב רקיעב םרשמ םויסהש ו ה םינבומב םיבר ףוס בוט םתיברמב תערכמה ירופיס רפסה ףוסה ונניא בוט ןברמב םיתברא תומוראטו םניא םיפרמ םירוביג םיוראקו ב הלמח יפ םירוביגה הו וראטה עצפה עצלוה תיה הלמחה ההו תיבומ םירוביגה קובדל רהגשב ש תיראנ םית ררקמכ רסוחל תרעיבש וןרצה דהב הבר בחרמה טבה ליצמה הליפנה + הי חעמרןסלדנמ וךתמ םריבד נש תקהשב ר;פסה 275 רבמברכרברטא 205 3

14 רות ב הקיטאופה תיחרזמה םיס הכרב יבא םיס הכרב בתוכ הריש וצה ידפס מע הפוקת הכורא ויהיו) ורמאיש הכורא ידמ ומש תורפסה תירבעה תב וננמז הירקוחו תוירטנצופוריאב תינסרוד חופיטבו יתמגמ ביטרנ םנמאש ר;מייתה םדידל םת םידדצמ תומשאהב תורכזנה אטבל לוק ירירבע יביטקלוק ופב שמיש רפושכ םתוברתל יתוחרו ידוהי תוצרא הקירמאהפוריא ךות תקיחד הלוק הקיטאופה תיחרזמה תיטנתה תיוושכעה תדמעהב תוקפתסהו םיגיצנ םיחודמ גיסש םתביתכב הביתכה תיברעמה חסונ ס כ ב"א עשוהי ב"וו םירושעב םינורחאה וכז תומשאה ו תומודו ןהל החירפל גושגש ןה חישב דקאה ןהו חישב יתורפסה יטסיצבופהו להנתהש מ יפד יבתכ תעה תורפסל ירודמו תורפסה םינותיעב ןפב יעבט ליבקמב סרוקסידל ינרתחה הרכ שקיב ץלחל תורפס תוברתו תירה הלוק הקיטאופה תיחרזמה קינעהלו הל תויבמופ םיעבצ הרוצ רקיעבו רורד וצצ יפדמ תויונח םירפסה רקיעב רושעב ןורחאה תורשע ירפס הריש ירפ םטע םיררושמ ינב רוד ןושאר ינש יו יאצו הקירפאהיסא וכזש תוניינעתהל רוקיסלו בחרנ םישדוחב םינורחאה התכז הת חור תיחרזמ התשענש הפוסל שממ הדשב תורפסה תירבעה הרכהל הרקוהו רשאכ ררושמה זרא ןוטיב הכז סרפב ר תורפסל תנ 205 םישדוחו םידדוב רח ןכמ השו םיררושמ ינב תרובח הקיטאופםרע בו י רסיק יעורו ןסח וכז סרפב ןייטשנרב הרי לבו חכשנ הלח תובלתשה םינקיטאופה םיהדזמה גומ רהב יתמ ףוומש ודו ןיתנפב ה תירה תב וננמז רל בותכה הכ רפס הריש ףסונ וניינעש תויחרזמ תקידר תינוגסס הטובו כ אהתש הרכל יופצ דוצל ןיע ארוקה העבשה תויצקפרה םיטובישהו םיחוורה הרישב תיחרזמה תעב םלו ארוקל יטפקסה שקבמה ןיי ורפסב ןושארה ררושמה םיס הכרב היופצ כ הארנה העתפה תננרעמ הדיצבש האנה הירלקפסאו השדח תויחרזמ תויצמרופסנרט חש הב םייכו ורצונש הב תעב הבלתשהש תויגידיאב תויטופ תויתוברת תויו תונוש דקהב ורפסל רישב ותרתוכש תרתוככ רפסה ההות ררושמה תונצקועב תינבבי תצקמב הותש םיבר וירישמ יאב" הטלוקפ תורפסל וחתני הריש בתכש םיס /?הכרב םש עמשנש רתוי םיגוחב הדוב ;תייצוס היגונירקב אובמב טפשמל "פ מע) 3 ריבחתה שבושמה םית תורזנתהה דוקינמ 74 ךוג 385 טסקטה םינווכמ ץחכ דח ןנושמו חתמנה תוניב תשקה הצק תלוכיה הרטמב עוגפל ןכיה באוכש םיסל הכרב ןכיה באוכש הרבחל תירה ןכיה ררושמהש הכרב בשוח ש ביאכהל ןעמל ועדי באכש םש רישב ו לודגה דומע) 6 הכרב טטרשמ ותומד ונ יאנומיד בוחרמ הטישה ןכרוק תיפ ינב תורייע חותיפה תמש תנממ רתי ביבסשכ תודא החנזה תוביו א ףרחש םיאנתה םויאה םיומה תוומה ררושמה קסופ קפס ךותמ םחר קפס ךותמ ףחד תייצזיידי תומ ונה ההו ע " קירזמ ומצע םלו וכש /"שבד ב תונורק תבכר רויד /"תורעוכמ קוחר הלמ היופצש הנת ךרדב הרזח "עסמ בוחר הטישה השא ירבדכ ררושמה םרט האצמנ הטישה וצלחל לגעממ ינועה ךה םסהו עדי ךרל םינשה םיטנמירפסקא םייטופ םירקע תונווכת יוני אמייב םפוסבש רתונ ץע הטישה דדוב רבדמב תמה הלחתהב" טקיורפ םוקיש ;תונוכש בוחרהו רטועמ יט ד;וכ רחא /ס"ש םיטהו ןיגב ופלחוה ותנומתב ן;"רמה ו דנרט יתפוקת הווקתהש הלוכ התיח ה;ית רב ""ונתיב מע) 9 הכרב קפתסמ תגצהב הקינורכה הללמה יסחי ממה ירה ינבו תורייע חותיפה א תיונ הל ןיעמ הינורט ת יפ םצע ומויק יפ הקינורכה יתלבה תענמנ היווהה תישונאה יתעבשנ" השעאש ;ה תומדיהל ך;ל בו ;ז םסרכמ ;םיינרופיצ ן;שעמ התוש הפק "רוחש םוי ד;חא עבי י;נב ;ה " מע) 0 םרב עגרל הוויק ראוקה לקנב הי ודיב תוקחתהל רחא רתסלק ותריש הכרב סחיב תיצמל וייח סחיבו) םיאשונל םיפסונ ירה ש דל םיס מע) ובש הנופ ררושמה ומצע יב ותודלי ףשוח כ תבכרומ תכסכוסמו שפנ ררושמה ו תובר הלמחה היצנגטניאהו הבש יתייה" קבחמ ך;ת ללגב ש ;ה ב ;ךמצעב יתייה קבחמ ךת ;קזח ה ךירצ זה"/ יתייה קבחמ ך;ת רמו ך;ל ה מ יא חרפ ה;פי ךלוה צל חמצמ רב חיחצ "ך תחא יושע ארוק ויריש הכרב שוחל יא תוחונ ו הכובמ חכונ תויתייפכה הבש עבות ודובכ םשב םיאקורמה רב םשב םיהדזמה םשבו יאכודמ םלועה מ ןכפ יר חסונ סירומ דלפנזור מל תיבב ןושארה רישב רתסא ןב םיענ מע) 2 שרוד רבחמה ויארוקמ ןויסינבכ ןקתל תוועה ושענש םיהמל דבכל הנקז תיאנומיד תינות תשובל םייב ם" ונתית הברה ך;ובנ ם וחדת הדיצה יפשתו /"טבמ תורמל םומלמה ה /"םירושק ם ורת ""וכירעתו הכרב הרומ ויארוקל ךירעהל דבכלו תויומד רתסאכ ןב םיענ תורמל תוביה א תרל וירוהב הדועסמ ארבו ינבבו ותחפשמ למס תוירל קוידב יפכ ש האור ב ר םורדבש תבשחנו התוחפ רמ תמקוממש תיפרגיג תונוקאויצוסו זכרמב ןכפכ ו הכרב סמ ורפסב תוצובק תכודמ שבש שקבמ גרטקל הרבחה תראה ףוקתל הת ו תופכל הי תלבק רחאה ו תויגידיאה תוינויציזופה גוד תפמ ל צמנ וישב סיר וטוחמ יפויה מע) 25 ;סירא" םפא ו םתמח בקי ;ךת יבשב סייק לושמ ברל הרומשפה ;םידוה הו ;"ךלמל רישב ללה תונכרצל מע) 33 אצוי דגנ תוינידמ קושה ישפוחה זבו הל תיטסטיפקה רה" היישעתה תיניסה ;הלה מל ;הלוכתה זחל תונוקב חרזמה ;""תורישעה םי ויארוקמ הכרב יושע וגייתל א קדצב שכ ףסונ תיבמ השרדמ תשקה תיטרקומדה תיחרזמה ינוגראו מש םירחא ופב ויריש הכרב םיפשוח טרמגנוק תויו תוידירביה תוברמה ושפנ ו תסיפת ומלוע הענה תויבטוקב משמ י םזיביטקאו יחרזמ ן יטופ יטנמור םיתע עגונ םיפיטירטסב םיטפה" ר;ופרדמ ופחה םיוטה רש יתבב הפקה הרנב ןנאש ו;נרופ ופחהש םידנליאתה ואש תויח /"בוחרב ופחהש םיתזעה ופחהש חיטה רמוחב ץ;פנ ופחהש םידו םירייראפה ודבעש ""השק מע) 35 סחיבו ןיוע יתרוקיבו יפ תוינידמה תיניטסלפה עב שאהש הבצמב לטומ היגיהנמ דבלב ע" ;הטמ ;תפעתסמ ךותב ;צע ;תסרוהו ;צע ו;ביטיה תונבל ;ע ; ןוטב ע ;הטמ לחנמו /הטה התיח ;תראשנ ע "ע מע) 49 דבלמ ה םייטופה םייאהו הכרב קסוע תויומדב תועודי תויצאוטיסבו ש קינעמ ןהל תונשרפ תעשעשמ תיתודלי העמק ויסמ ןה תליה השודקה חירומ ןיתנפ ויש לבקתי נאמו ןת למרנמ גנמ א הנראת עד דקא רכונמ א םיא םמעש רשפא תות סטרקוס) ויה ויבורק הקחתמ רחא תיה םבל ) ךלמה ההדזמ םלבס ;בויא) םית ףיערמ

15 ליצאהל הרוצ יאה ןועמש ףדא הנלבוק ב צוה תדנכ הרומז ןתיב ריבד מע " ךיא ה םוה ה יטסה א צ זה הש "ונ יטשנגטיו> r וךתמ רמאמ יפוסיפיג יתעמששכ היופצש הגפ תשדוחמ ןב ןקז רשכל ןועמש ףדא עיפוהש הנושארל רטמיקב םיויו ינפל העיקשה ) 2004 יתחמש החמשה התו ששחב תדשוח םשמהב פל והשמ תפונתמ דפסה ןושארה ךרוצו איבהש ותביתכל םידבאמ םחוכמ םפוהו םיצלמ ושמהב פל קד ונתביח תויומדל ןונגסלו הביתכה תומייקמ האירקה חוכב היצרניאה הכו פ תובר םייתסהש רפסב ןושארה לוקב ץפנ לגלגתמ ושמהב הבב השח הקיפסמ תורכיה תיחטש ותחפס תנחוב תובגה ףדא תל רפסש די רפסל רחא הרזחוש ת ךרוצל קויד הקמעוה עוד ררועמ יאה יוצמ הרזחב ו ןכ כל ובל רנאזה ישבלה י יפכ רמש תחפסה תונמ צע חה וקמעה רורהוה רפסמ עשפ ונורתפו א שקבמ רודחל ויתורוקמ םייטקידה םפ רנאזה יבה ל ותו תומד בה רגל ן ופ ךרד םירוציה ותראשהב טפראקב פ ירל וןנגע םיבור םיפסונ ש ידה יתחיצי ןתינ ושחל ורב םיחתמ םיטבה ותריציב ופ יבא רנזה ישבלה תורפסב שבלה י ו רהיבש ה חתמה ש יאה הליזנ תרסח תובג יתלב תיראנ ל רהוצה םישקבמש בלהל הי תש תספתנ רובע וש םדאה בה ה תויומד חיקפתש ליצאהל רהוצ יאה כל" ות התגהש חחה תיושנאה החוכב חחה תיושנאה "חנעפל טטצמ ופ רטמיקב םיויו ינפל היעקשה םוש ןכא החנהה ש היפ לועפ ב הנלבוקב ב החנה בומ םפכ;t תויומדה ו םיראוקה כ תכפוהו ה דהירטמ ש הפרמ ופוסב ורה תורשפאה תטטרושמש ללחכ י תורעמה ש תומותה תויתאה תודגהו ונייח ןכתיי א ןתינ רותפל ל ןניד תוהתשהל םחשכ לצכ הראשהכ ש רח רתפ תדיח םתומ הידל ןושש דהוהיו נמ ןי רפסב םודקה ה בעז ודיקפת רקוחכ ךפהו רפוס ירפס ב הנלבוק ב ליחתמ שכ אצמנ לביטספב יתורפס ריעב טס תפרצבש םשמ ה ראקנ הרזח ודיקפתל ידי לחת ותינייחא תררוגתמש התחפשמ תחובש זב צעבמ קוצ" "ןתיא לחת הסנמ רותפל ות השא הריצע הת סובוטל ראבב בעש רדהי ונממ רובעכ הוש םי תודרבש התניחבמ רהבע השע תחא א וי תה ש תושב םיה בש הרנ א תה ש םוש שעפ ןתינש עיבצהל וי לחת תקקותשמ תגל רהק םש תשקבמ מ עייסיש הל רהיקחב ר ותינייח ו תוסנל רבגתהל םוסחמ הביתכ דקפש ות רבוע רוגל תחובש םש ות תחא תכרכנ ותב תפסונ יתוש ו תוכסכתסמ ידהב חלמה תוחורבו רבעה ראהש יוור ב ה תומד תקתרמ רומוהה קדה ו ותביח תויריתל הירציפסנוק הושחתוה תדמתמה הש פ תמאב ומוקמב ורב תמצעתמ הושחתה ש ישממ ןיטחל תוכיא תבהב כ ץוחמש זל ה" ןקז א ריעצ א ן ירבונ יגש "הניש מע) 93 חצמ תמאב ורשקל ומצע תיצמה ה הושע םירבדה םינוכנה ה דמ וןל" תוריב "הנישה מע) 2 בכל"ו תוריב "באכה מע) 262 דנ וש תווחמ תוינוציח הש ץמאמ וש ןהב שממ חנ ותנובתטחמ תתמועמ מ תוחוכ םירחא םינויצר תוחפ ותשא הפוקתל רהצק תינור ןכתייש ש יבא הנב הרומא תוחוכה הגנמש תינור תב התודד הידל ןושש ) ורה זב ש רקח התומ הידל תרחח הבושתב רח םתדירפ תקסועו יופירב תרזעב הנת םיחמוצ דוגינב ל תמייקמ רשק יתבל יצעמא םוה ףוגה עבטהו תשקבמ הל הנד א ןאהל " הרצת היגויב הרמא ודס קומע מ ןכ רמא! [ הקושתה םדאה תומרל "ומצע מע) 5 ןכתיי ש ףרח ותויודחיי ותתו ףח הקושתמ תישונא תינור םירח םיסנמ ררע ויתוסיפת ותנובת הסיבמ םת ב פ א ותבוטב ו םיתעש דנ ש הוצר דיספהל פל רצונ םחש תינורש תומדכ תמאב הוי שמ ל לקשמ דגנ ןכל וןיסינה רשקל יניב דכמ בל רצונ םושר רקע ודוס ו ח לפא םכחו ב הושעש חה פנל תמאב ז לחת ןב עגר הבוש בלה רופיסב התכינח תושכלל רשקב דחוה ה ל ךהתבו התחגבתה ש ליחתמ רפסב להתב תועז כוחו הנכומ ריהל טבמ םוהתה חהש בוסנ הביבס וח תגנש הל דכעמ םיקדסל ש הר לצא םיבורקה הי תקפתסמ היסקלפרב םייחה הנאמ כב ה עיפשהל י שכ עיצמ הל בותכל רופיס יקח ה מ " ןיינעמ בותכל םירפס הוצר ז םיבתוכש "הי מע) 309 תונוכת ו תיבמ הת םוקמל ובש הכירצ דדומתהל דבל מ םוה רןקסמו בושחל י תומד ו חתפתת דמלמ לחת ש הל םירבדה יפכ ש א תופכל י תועמשמ ךירצ בוק" ירחא תווהתהה ב תוסנל וןוכל "הת מע) 27 ותצע הבוט רפסל ו רפס ךותמש תויופקתשהה תוברה ובש ךרדו ויתי תתלתפה םירייטצמ םיביתנה םיידוסה תיצמה תרכומה הפושחה םכרד תפשחנ ףרהל ןיע יאה תשחורה תחתמ ינפל םירבדה רא"ב םייניב ובש הדש הייאדה מ םתכ "םידוחש מע) 2 הביר ןאז רךרב םיחבש חא ןוטיב רדגומה ןכאכ דוסי ותייווהב תיתוברתה םשכ בש ןבוהטבו דוסיב תוברת ברעמה " עמוש ך;לוק ו תירבעה תעקובה ן;נממ צ ב ן;בוהטבו תירבעב תינקורמ ךלוכו; ב ""ןבוהטבו מע) 95 םיבר ויתונויערמ הכרב םייושע םורצל ןזל תירה תירטסניה רבכש הלגרוה רהיתחב החחת םי יושע עיתרהל עזעזל ף סיעכהל ז ךותב תמה תושגרה םיררועתמה חכונ האירקה הפסב תטב הכרעהה תונכל תיטתסאה הבש ףשוח ררושמה ומו ויתונויער ו ומצע ירירב םיעגר ןוגכ ה בש סנכנ תל ץח וק 5 תסמו" םי י;רלסב iי רבדל ך;חא תרל צע ;הארמב ןקדזמ ש;ושתו רסח "ןוחטיב מע) 85 וקיב ר רבמבונרבוטק 205 5

16 /העמדב ךויחב קסיד ו היצקלסיד הנורח קשוה םיוריב קסיד ויריש אביקע ריבד ץיבונונוק םינחלה רביח רשו יאתבש ליפנוב תונמדזה ןוחבל ירקיע ותריצי ררושמ ליעפ רביחש המח ירפס הריש לוקה רלוקהו תירפס) 992 םיופ תכירעב ןתנ ;ןתנוי רלוקה לוקהו למרכ) 2004 ; םדאה יטקלסיד םינווג) ; 2009 תחפשמ ובו למרכ) 200 ; םרבאו רבא םרבא ףליש) 203 בשוח יתשש תונבות תוירקיע תופקשנ וירישמ ישוקה יפויהו וירישב הרכה תוערגמב תונורסחב ישוקב ש ב הרכה תומב תונורתיב יפויב הגה האורה דצ יפוי םגה היווהב םצעבו השומ תמלגמ הכותב ןויער יאזוניפש ש בוט" תויה "תויהיאמ הג האורה שומה ןורת רומג ינפ שומיאה ז דוגינב תוגל תורה ונתיצמ תיתורירשכ תלוטנ תועמשמ תממעשמ תשודגו לבס אופא תג תיב ללה בוט םד רצונש רשאמ ;רצונ ןכבו ונניא ותיבב יאמש רתוי" בהאי םדא ויתומ רשאמ אנ "ויתווח בשוח םירבדש ה םירמאנה חורב וירבד וניפש םדאה ישפוחה ופה ךותמ הנובת ועייסי תרהבהל ;םירבדה רכינ ותרישב אביקע ריבד ש תמלגמ ןויערה תבהא תומה רתוי רשאמ יא תבהא תונורסחה ותוננובתה תונורסחב הנניא ;תיתרגש והמשכ רבדמ םדא יטקלסיד ונא ד םיאור םדא םוגפ הנהו אביקעשכ ריבד רבדמ םדאה יטקלסידה תונורסחה ויניעב םניא ;תונורסח םדאה יטקלסידה ויניעב ל םומ לו פ ם הצור תוש הנחבה תיאחניפש) "ם" "םומ"ל "ם" ה והשמ ש םוגפ מל חופת וסגנש וב םוגפ ונניא ם חופת א וסגנ וב ם ונניא ;םלושמ ונניא םלושמ לבגומ םומ והשמ ם ונניאש לבגומ ןבומב רורב םיהוה ) עבטה ותווכב םומ דיחיה ונניאש לבגומ היצקלסידה םירבדה םיארנש תונורסחכ םגפכ ם השעמל םניא הכ םניא םפוה םדאה רוצ ש ;ם םדאה ם םמע קלח יטנר ותייווהב ןכ אב ררושמה רמ וטיבת היצקלסידב ;פכ הנניא חופת סוגנ ו הנניא תעגופ תומב ונא ם היצקלסידה םייחה םייחבו םמצע האב אטבל תבגומ 6 ךרג 385 הנניא יוטיב ןורסיחל פל אכ רמאנ הדבועה ש ונל אקווד יתש םיידי ו שו םיידי רבדהש םומ ;פ רמ תויטקלסידה ש פ םומ םשכ א רמאנ הדבועהש ונאש אקווד םל ונגר ו ונישאר תדמלמ תומיא רמ תונורסחהש םומ םגפ םיעגופה ונתומב תוננובתהה ץיבונונויבד תונורסחב אופא הנוש ;לבוקמה ןורסיחה קלח יטנר ונתייווהב והשמ ונאש םוכי רטפיהל ונממ ו ונניא םירצ תוש השעמל ב ןורסיחה ונייה םיאצמנ ל לו דוע ןויער יאזוניפש רישב הליפת בתכנ יתמלח" ש בת;נ ריש ;םמ "/ "/ א ךקזij רר ; א;י; ; ו ןורסיחה ו ונייה םיקקזנ הכיר תדמתמ קפס ונייה םייק הדבוע םיהוש רצי ונת תבורעת תבורעת ףוג שפנו תבורעת תונויצר תונויצריאו םידדצ םייפוס ו םידדצ םייפוסניא םש ץראו ו ירמגל יעבט תרל םינפה דצב האוושמה םמסמכ והשזיא פ ;םומ ריבד ץיבונונוק שמתשמ תדבועב ונתויה תבורעת ףונמכ תנבהל תיצמה אטבמו וירישב ןויערה ש םירצ םירבדה רישב הפיה הרושב דקהש ותדכנל בתכנ "ה;ם; הרשנ ;אמא ש ר;חש ;תכה סקק מ;ץ; ij ת /יוכל ן tזה; מ ל n ; לד ;י לר ר;ת;א ם;י ;ם;י ם ן חci ל ij ה; ;סק ר??ה; "ןוח יה השחמה תסיפתל חפה אבכ דיעהל תלוספ ןורסיח והשמ ש תניחבב חרס ףדוע א קלחכ ונתייוו רשפאש תחקל ונממ יה תקקזה תוננובתהה ונ חפב חפכ הפשא םוקיה א והשמכ םרותש ונל םרותש וניפל ו ותובישח תינחורה הפה תשחומה ונל היציאוטניאב תינושאר ביחרהל תוסחייתהה תונורסחל כ םומ םגפו הריהבמ יתעדל השוחת תיטננוד הלועש ירקב ויריש אביקע ריבד ותריציב ונא םישח יא ינ תדנש ;"תותיה" תומשב וירפס לי) ינ תררועמה ונת ןוחבל וביט לותיהה ו תוותיה ;אדירג "תוותיה"ה זה תינצ א הקומע תיניצרו תוותיה תנווכמ הקעמו ו קלח יתו יתועמשמו הריציב ותכ ןצ רצח טיבמה ומצע ךותמ תוותיה תמיוסמ עדוי וש טבמ דמ יניצר קעמו ךלמהו שקבמ ותצע ךותמ הרכה תמכוחב וייח בה וכותב תוסחייתהה תונורסחל אופא ותוסחייתה תוותיהל ינבא דוסי ו םגפ ו ןצ רצחה הסנמ רדב ונ םורגל ונל תרל םירבדה ו ;תרחא םוקמב גייתסהל תויטקלסיד םוקמב ף הקלסל וני רהל הב תרלו הת קלחכ ונתייוו האירקו תבלתשמ האירקה תושעיהל ונאש ףוס" ףוס ינניא "רחא רמ תחפשמב ;"ונו םרבא ךפהש רב השענ רחא א רמש "ותומרבא" ונל תוסנל תוט ונמצע יפ רחא מ ונאש תמאב א תושעיהל ונאש רהלו היצקלסידב בושו פכ םומ א קלחכ ונתיאמ הו תרשפאמה ונל תונ תיו תוננובתהה תעייסמ ונל בוה רתוי וניתומ רשאמ אונ וניתווח םצעב הריאמ רב ןוכנ ונאש םיבשוח תווחל יאתבש ליפנוב רומאכ ןיחלה רשו קלח ה לשה קיפהל ומצעמ תוניגנמה תיה םל הארנו תוקה לוק םה לוקו ןחלה םיעבונ רוקממ הניגנמכ הפיה ש ש תרזוח תרזוחו צע תרזוח צע ותריש אביקע ריבד תזח ךהב רחו םייחב היצקלסידבו תינבומה ;ב םייחה םישק א ;םיפי רבודמ םצעב ינש םיטקפסא בש ם התיח הווהתמ היווהה וניו ירבדכ ררושמה רי" ת םייחה ר??!ה חון" קודצ ןו

17 דצ דוצל ות ףל סוס ארפ םס רבוקו פוס יסוס ארפה צוה למרכ מע ודה פוס יסוס ארפ זמ תוש עגרנב גשומל םזיספרסה וניסחו יקלח צעה קלחכ תניחבמ ןפה רבש תוקפסמ יתש תרנפיצסידה תורפסה נאוכיספהו בנשא הצצה םיסח םדא ויקלחל יסרס ארפ יבכורל רוכזנ ןיינעה הליגש דיורפ תורפסב הפיה ףנע וש נאוכיספב דיורפ ןעט דרעבש ש ומצע חסינ תיטדראית גשומ ה עדומ םידדושמה יג ז זמ ו ינב ונתירב תנבהב ה עדומ ונמע דב עיצמ ב עגרנה נכיספל רבודמ עדמב גוסמ יעדמ עבטה יונבה םהת תרעשה תורעשה ןתקידב תיריפמאה התיינבו תלוכי יובינ רזמו םירבחמ םינד ועיגה הבשחמל היפש נכיספה ריישמ התרא םוחתל םיעדמה םיינשרפה םייטירנמדהה םי וסחייתה תבחרהל תונחבהה רכיספה תויטנא ךדד תורפסה םרקמב םצמצל ןת דסב תוינבתה תריטדראיתה מל הרוקס הסחייתה תודקמתהל ןפב הדאה תדרצנ עבמה ו קד וינכתב דרעב הידראיתהש תרבדמ היווחה טסקטה יתורפסה רבדמ היווחה תרטמ טסקטה יתורפסה רידגהל םוחתלו א חותפל ביחרהל דהדהל רשפ תררוצ עבמ הירוחו ךרתב הקיז רז סחיי אשונל יזכרמ ודב פוס יסוס ארפ םיסחיה םדא ויקלחל ש קפס ונרתב קפס הצוחמ ךות תניחב אשונ תוריציב תויתורפס תו הריציב תיתפומה אא ןל רפ בודה פב יה םיאצוי רפ בודה דיחזחר דיצל טעמכו םידצש ות כ ומדקתהש ישופיחב םיגעמה תובקעה וכלה תובקעה ונותנו ופר דיחזחר םירובס ויה לגעממ והנשמל תוכלוה תוברתמו תויחה ןהירחאש םיבקוע ה רפ דיחזחר וכלוה ללוש ועטו תדל תובקעב םמצע תויו תוינוציח ל רא תובקעהש ש םגמ ןכא םפוה תוי ינפב צע רסהר רתהר םנמא םייק ו םדוגכ יב תרעמשמ םתרכהב רפ דיחזחר םהנמה םתיא תוכרעמ םיסחי תלמ ןכות יירוד תונרקס הדדח הייפיצו שגפמל תובקע ו םלוהה לגעמב םיריתומ עקב םמתוח ירצוי םניאש ם םת כ רמכ רמק יארוב ונקו םמצ תוחכונ תונוט ש הב דיעהל םירוצי םי םיירותסמ תויח תובי ונרש רפ דשא תוירותסמה ןה הנכסהו ןהבש תורזגנ םצעמ הדבועה ןהש ןניא תומייק רא דת קויד ןניא תרנ ןי ןתומב ןכש ןהל תומייק הדודב םמלועב רפ ריזרזחו ה תוגהנתמ םית תוריצי?תררפס רק רפת ה שו היזטנפה תיצמהו הכז נאוכיספב כל תרגשמה דשא תוטלוב ןהב שקבתמ ןייצל גשומ טקייב דבעמה טרקיניר רא לומ תועפותה תרידבעמה יבחרמו םייניבה ןהיניב תוברתה צע א הנושבש תרגשמ ו תורפסה הפיה העיצמ רנל גשומה א היווחה צע יתובקע רפ ריזרזחו םיטטרשמ הררצב תישחומ לגעמה רבש תוכל ןת תויח תוינומדק ירוצי ארפה םודה םתוב יסוסל ארפה פרס תובקעה םיברתמה כ םישממש רפ דיחזחר םלויט בד םידוהדהה םיבקמ םיסח םיגעמה ש םדא יריציו ונוד םלוהה ונממ ההו הרזחבו וי העונתב תיפסרניא םינפ ץוחר ירוצי ארפ םוד םיעיפומ ררפסב סידרמ קדנס ץרא ירוצי ארפה חתפנה הלב" רב שבל סקמ תפח באזה ו ללותשהו השער תודצ ו הארק אמא ו!ארפדוצי סקמר דמא א!ךתרא זאו הח רת ןרל ב םרש ברעתחורא הלב ה ליחתה םתפ י חומצל דדחב סקמ ו לדג לדגו הרקתהש נ ידוחאמ םיחיש םיספטמ ר תודיקה ביבסמ ויה םלו לודגה "ץרחנש סקמ שגופ יב ירוצי ארפ םינושמ םידיחפמו ךממ ומצע ךלמל י חצמו ינכהל סיסכתב םסק תויונשרפ תונד וקנעוה הריצ םל האדנ הריציה תרבודה הבוטה רתויב צע תוגנעתהה תיטתסאה ש העיצמ בחרמה יתונמאה הבש ש קלח םדוג םיננוכמה ותווהתה צעה גש הירוחכו הרזחבו פוס יסוס ארפ ו םצע הקושתה תביתכבש ודה דרמ דלג עיצמ צעה ונניא תופ הביתכה רא ונכרת דפסה א םיאנתה םיישפנה םירשפאמה הביתכה הנה תצע שפוחה העבהל תצע תידרקמ תשוחתו תרכזה תיסיסבה םיאתהל םלועה ךרצל יאנת הלועפה לה םיעבוקש ונתנבה םוה םהתה תריצי תועמשמה ו היפ תודקנ תרה ש ונחנא הנויבצ הלועפה תנגראמה ונתוצע םס ש רבוקו וס יסרס ארפ צ יתאה יפ דלג הדשב תונמאה תוחפל יתש תוירעמשמ תחאה תסחייתמ ןכותל הופה תודיחל הריציה יוטיבהו תהו תסחייתמ תומלו ןכותה ינפלו יוטיבה דשא םיעבונ ועבטמ ישפנה םדאה םינמאה ורישכה תפש תונמאה אטבל םידדצ םיעדומ םגנש בודל םחב תררוצ הבישח תויתודלי תרם;דטר צעיערק צפתהש תוושחת תוינפוג תרינמלרג םירצי חרזאהש תברותמה ףימ חוכ ןה תררוצ הבישחה תגנה ודב פוס יסוס ארפ? ה ךדד ףל םיסוס ה דוצל םת רא רדבש רפל דיחזחלר וני רזגנ להנל םתיא ףדרמ געמ צלו םיסבומ יפכ פרסש ומצע שח פ תונד רא תמייקש ונרובע תורשפא תרחא תרתוומה שארמ תורשפא הדלה תגנעתמו םצע?קחשמה ודב וןרוויעה רגאמדסל טיבמ אה ש התע ררועתה וובבב תפקתשמה הארמב לוכי תוד וובב קדו בושח וובב האוד רת יה הקיטקיד תורז ר הבד7 תופקתשה רוכינו ותבב רוריעה תרשאמ ומויק הראנה ו האוד תב םויק יאמצע ש דכלנ וטבמב התרא תודיח ירוציש שפנה פרס םישקבמ עובתל םמצ הלוכיש שממתהל הינחדמב תחפסה הפיה תיור פר רבמבונרבוטק י

18 םרוי קב םיגד םיתמ לבוי ינועמש וק חלמה וצה דבוע מע " ותומה אב הכ דיוצמ שמרחב א םינפבמ הו שגרתמשכ רותיווה ;דגה כו לק תונעיהל לחאשכ טה "ותיחל לבוי ינועמש וק חלמה הגוסה היורקה "וד" העיגה האי האמב רהשעעשתה י םיש הנש םדוק הבצעתה הבב יקסדקיפה זאמ רזן הטרחיק דובע ליזב סכ הר וןדועמב םיקיררקיפה ודה יקסדקיפה רצי תינבת החתופש ידי םינמאה םידגה ה האמב רהשעעשתה יוטסט קאזלב סנקיד דנטסר םינמורה םידגה ת) י <עמשמ וכפה תוקסךפ רהבחה תונומת תורונפ ןזכרמבש םיביטרנ םושמ ל תויומד תובצועמ הכלהכ בצקו ירופיס ויש קתרל ראוקה ) םיייגה םיראופמה ורה ישב ה רהנור גוס ובתכש מרר ןד רא ןיטרמ רגרד י םיאישה לה הלח דהידי תיעבט תמרב ורה האמבו םירשעה ה עקש ללבש םייוסינ םייטסיריינמ ש םדיקפת תרסכל העיקשה רעצמל טאהל הת םייוסינה לה םרז הותה ורה דשחה רדוע ויה א יוטיב חבר תויה תיביטרנה התיחש הטושפ תיעבטו חלמב םרו תחדק תיבב רא רץמלדב ןייצל תמגוד תוטב האמבו םירשעה נ טושפ טסררפ א סירג רכחינ תויב רז ל רבדה ח הושהל םיאקיחמה םידגה הפוקתה תיסקה תיטנמורוה הניווב תמר ירשוי םיטסטנמירפסקאה ) בורמש םייוסינ םרקמ תוהתל םינורחאה ויה םגרסמ תרש רששע ודק ורה ותלת רפסל הרפיס והת סיסבה וןיגוה םויקה הגרס רז הסנמש בותכל ח ר וי רפסל רופיס תוי) ש תנבומ ה ומ ןיחלמל ש איקב הינומרהב רא רייצל ש תקינכט םור רבשמ חה ךשמנש וני עברנ דרהעי תוי רופיסה קלח ינתרכמ םינמורה לראב םיוי יו בותכל החרפ םניא םיוי רפסל הנוה ודה וןרחאה ינרעמש רהיצי תראופמ חחה ןה רידממ ורה שכ ישב ה) קיזחמ בחק 000ל םידומע ןוה הפיאשה קובחל הפוקת האמ) םינש רפס רופיס רופיסוה ה בכורמ ןעמל תמאה ינש םירופיס טעמכ םיבקמ ונ רופיסה ישארה הוש תרדרד תחפשמב גפברקאיפ ליחתמה ינפל ףוס האמה רהשעעשתה ברקאיפשכ בסה דלי ידוהי היסחב והוח חשב תתה תטנא יד םירענ םיסור ה םחגרפל ראונ רהייעב וידרה ךפוה קלח תצובקמ םיטסירורט םיקיתווב ףתתשמו תושקנתהב רשב םינפה יסחה הלפ תנשב 904 ספתנ ידיב טשמ האצה דבוע םייוניע דשחנ דהיגבב היע ה הפחמ האצרהב גורהל םירושקה רפוסו הש טלמנ היסחמ עיגמו וןפצל ודרה השכ ףס תורמה רנב חנ דנש למ הבהא הרענ הייודהי דבוע התיא ץר ליחתמו רהיירקב תדקא 8 ןרג 385 כנ ררדדתמו תיועצקמ תי תבחע ותשאשכ רת דח ה םנב םדיחי וןנמא וה עש הנקזב תרמ דודה יה וןנמא ה ון ךל הליחתכלמ רבוע דהובעמ דהוב השאמו הש וני םיקמ החפשמ ומצ ה בוהא לייטל טטרש םוב ל רהטמ רשאכו תירקנ וכרד תורשפאה החפשמל תשא א תבחעה הב ונעמל חנ התרא ת דהלי אוציו ברש ויודדנל פה תוקחתהל דלוג ריבס ודוהב ר רופיסה וןשארה הו םצעב גרס הבלונלט תדלגומ ליבקמב םייק רופיס ינש וה דא יזנקמ רנירטו גנא םש רפכמ ןטק הגנאב אושנה הש הייפהפי תינודנ טייק ר לגרסמ הקפסל תינ תישגרו דשאכ ה הסנמ ןנר םיאונה םישבעה יטב הטיאב ה דבאמ ותשא תבוטל ןעדמ יקלטיא ט ן זלוגה התרא ונממ תקב י ה ומצע עש תכסמב תרדכש םחרו םיצע גפמו הטיאמ וודהל רפוס עיגמש התל רהייע הל וןפצב הנידמה ךפווה רנירטוומ להנמל תיב םיחה וקמה ויש אבומ ברקאיפ ידו בצמב טעמכ תרומ ינק םירבחתמ ינש םירופיסה רשאכ ינשה םנמא ינועבצ רמכ ןושארה ה ן ביטרנ ש םיאתמ מל ררופל סדמ ררופ ב דגבנ שקבמה םרקנל ב זלגש ותשא תועצמאב יזמ תפרוטמ רוצ תרת תימ תחמב הש ממ רבדמל ש רודה טביטל רבחתמ וןשארה ךרדב תיתוכמ והשמ רופיסל ינשה כ תויופעתסה ויאונ םיינשה דא יזנקמ היגנ תדגובמ תממעשמו תדה רנב תרמ ותשא רדוע רדוע ינרעמש טשקמ ינש םיביטרנה םייזכרמה לה םיטוקב םייקחאב םיבר רית םייחה וןפצב רדוה םיסחיה תויומדה תוגנאה םרקמבש םידיהו ;םיודהה רית עסמה יהה רבדמה רוצ תרתה רבדב) תיצמ סונייק ודק םש ךופהתש תדוכלמל תימה הבש פיי יקלטיאה ויתויווח וןנמא דכנה) תמחלמב וןנבל הנושארה דוער הניחבמ רז ורה םנמא רייצמ רהבח א ראתמ ספיספ בכרומ קבוח תושבי ורד ש דרגנ דפרס תוי ריתה ו סרפתוה ינפ םיחטש םינד יו םיבר ידמ הנרמת דהיחא א ןיעמ ףדצi? דרענ דהוצ ש רב םיקלח םניאש םירבחתמ ל הנכסוה רסוח תודיחא הכוה דובי תמייק א תויש הביתכה ינרעמש זכ ש וי גדלל םיריתמ חסונ דראנרק רא) קידטפ מל טירו םררב עסמ תחמה םיעטק םירזמה דטסררפ ריתב) שגפמה רהבחה תגנאה תיינוקה התב רהייע תיודה תוברתה תוקמה רשאכו עיגמ תייווח חלמה וןנמא יו עפושמ סמ רי רא םירפוסמ םרא םירחא וקסעש תויווחב חלמ כלר עפשה וןוגמה תויב תדרועמ תופתה תריחאוטרירוה הרשדנש ינועמשמ וראתב םיביטרנ כל םינוש ןכא ישרמ םית תונד טקונ הג תיטסינויסרפסקא השכ) הקחמ הגעה תראה ף שמתשמ תועבטמב ון תורזמה ששגה רוריחה םיתע ה ןיגפמ הטי תקינכטב םדז הותה השכ) ראתמ ויתובשחמ יזנקמ וןנמא יבגל םישנה ייחב רד ש יקב ב םיסיסכטה םייתורפסה םינותנה תור ןקיאחדפה וה ראתמ הש ראתמ ךדדב תיראינ ידה) ןומ א ךה ידק דהוח הקינכטב תיוענק פרשמ פ" "קב ןייצמ ישארב םירקפ זה םוקמוה רזמ) לוקה זהו ונפ יתינמ א תיצמת תיצמתבש םיביטרנה םידגה רבכ ןתינ תור פ ידוסי יפכ יתנייצש לי ינש םיביטרנה םידגה םניא םירבחתמ א ןפב כמ י דראמ דהבועה יודש יסחה לגלגתה ךרדב ךדד התל הל ודרהנש היוש ורק וייח רנירטווה גנאה

19 תירקמ ןיטחל התב דה וי ינרעמש תווטל הלי תי מל) וסקסומוה יתפדצ ץנש ב תפדצ ללגב תופידר רהבחה שו דדושמ ןפחש עיגמש ודרחל םרש אצומ ותוג תינפוגה "תינחורוה תוירקמה זה תיארנ תתס דודבו רנל םיארוקה רופיסהש יוד יסורה בושחה רתוי הכ םר רופיסה גנאה?רתו ךדדב רז ידה רשפא רצקל ודה יצחב ז יו ודה "דג"ה שקיבש ינרעמש בותכל תניחבמ וןיגיהה יתונמאה דאירג ) ןגפמכ תריחראטדיר רופיסה גנאה הדאנ רתו בצקה הכה ידק דהוח השענ ךבוסמ דרע רתוי שכ ונינפל םיגיד םייקפ ינש םירופיסה דמו ודה ףקשמ קד תוכופהת זה א םצעב הסנמ אטבל תוציפקה תויבחרמה גנאיסרד) זמ םיתבמ דנ ויהש ינרעמ תוחפל העברא םינמור תחתמ ודי ףיה תרח םו ודל תד החצלהה ישמב תינרמוי רז הית מררע הידלגנרזה ןכא הביר ב ם?םצעב דשאכ ידיב אה רושע תויו הכש דג יותיפה זיגפהל םת הביתכב שקבתה אקווד וןסיר יתונמא םוצמצ ם וצע חכיד םרקמב תוטשפתה רפוסב ו;בר ר ראושנ ודה דגה? םירוביגה םיישראה םגמ םת םינסת תרתגרב תרנטנ החידב תוירחאמ א א ותטי ברקאיפ דגוב ומעב וירעבו תרתחמל חנ דגוב ויתופיאשב תויועצקמה וןנמא דגוב ב ןת דבעםישנ דינהש ר ענב האה השקיבש םיקהל ומע החפשמ הושה רב םי תוירחאמ תריצ םיסחי יב תרעמשמ םקלח םיברסמ דיהל םידלי וןנמא) םקלח םיושע ז יבלמ וייש ברקאיפ) דצב ינשה בצמה ח דא יזנקמ דלתשמ תרצכל ותשא ותודא הליבומ התרא ושטנל רת וינ םיינשה דהיגב הבהאב ןכש בה תש רנב היחיה םייקתמ החוכמ תונמקנ תינונטק תברסמה וערגל דגוב ב תוכרעמ םיסחיה תונמדזמה ויהש ןקלח) תונ דגובו תורשפאב םייקל םיסחי םייושנא םיקעמ ה יח ךותמ תודא תיבסו ר יפ רנב חיחי רתש ה חמ מ וינפ ה הלגמ באתבהא דהתי בצמה ויקה ףשחנ ידי רפסמה לב תררוצ השעמב הבשחמבו תונורכיזב םיגיגהבו םיונה י ודר ש רהו קלח דבכנ טסקט בותכה ותיברמ חינהל רזש תנווכ וןרכמ ינרעמרשש גדא רנש בטיה רבשמה ויקה וירוביג השרע םיצמאמ םיבר ונאש םיראוקה ץחנ ויייג דהיגבה הטנה דרעה תוירחאה םניא א יוטיב השחל הוקמע רתוי ןי נרא ש תינפוג םנ> םיזמר םינד היצנטופמי ר תישגר תושתה םירוביגה הירלג תטבו דנש פל ש תורמ םיבב םיגיגהה וןנמא ותת לרע דהקיש ופרגל ;הירחא םיוראיתה םוראה תסיסג רמא ה רתוי דשאמ םיזמור צ םי םירבד םוד םו וכרדב םלםיתמ םיבמ םינינה תריווחמ תופח םני םיזחאנ םרשב רבד ועבק היגרוידיא רא החפשמ רא ועצקמ ה ירעא ףח ות ןכא ינרעמש חיצלה ודב רחל תומדל ותה ירפסבש ךיסבג דנדנו תישראב האמה תמדוקה א ש םירוביגה ה ופקתנ תושחת םינ חכונל םירגה םיידיתעה הכפה תלה תיוד וירוביג ינרעמש רופיסב) יוד םירוח השח היתובקעב ויסב האמה םירשעה האמה תירלוגה וי רתויב הירוטסיהב תידו םטומ םיפרגה םיעגיה םירוביגה ףרח םיחטבמה בזוכה חרה ןברמכ) א מה? ם תודרעמ ינפ םינייצל ידדועמ םחר ה םישקבמ?רשפ?הוג י תורמה ומצע ב י תביס יחה ל?ריתחרצ הביסה הטושפ רה הבהא רוביג ירוביגמ דפסה רהוח הירוח הבהא םנ יקזבה הבהא ןכ הבהא שממ ןה ה ינמז תובירחמה תמייק םומעשה רבוג הקושתה?הקושת ה ב םיריתה םייטוראה ו;פסב רבחמה גדמ ברש ברוש ותיבס רבגה דרענ הקושתה ודביא") "ספורה השכ דרגנ תט הבהאה ידיב השא תנמדזמ רא ידיב הנ תיעוצקמ ענשכו תב וגרז וןנמא הסנמ דדו רב הקושת רא הבהא ה ביגמ ריהע הל טביט דרהעה הבהאה ראשונ יזכרמה ח ראופמ רד ינרעמשש שח הש המ הש הד תלחמכ ונדוד יקסבירטסח דמ םיחאהב במרק םוניהיגה" בצמה םניאש םיוי "בוה רהח םוניהיגה רנ אופא כרמ ודה רהה מה טל הבהאה ה יחה כלה ונת םינפבמ רזא) דהרש הפנ רחממ ה תידדמ הבהא" "תיתודמ We are betrayed by what is false within ךימ תוד הטנל דהיגבל תודרצה תונווגמה תרתחפ וןיזיחה תיעבמה רשופש ונינפל ינרעמש ןכא יורא ודל תרדבד קידצמו מרי רוציה העיד הב כ רשפאה י יו הביסה תיתאה ביטרנל גנאה תרהל יחש יודהי דבלב ונירא רא דבבל הניחבמ רז ודה ה סרבינ רןיוצ דךד קד תורפסב תראה םלהתמ ל םירוביגה ינפ םינמז בר םיאושנו א א ובצל הבהאיאה תנווכמ קד יפ תזה םירוביג ה םניא םיבוהא םמצע ןכ יתושנ םמע א!יוה םרשמ םיתמ םייח ף רתוי םיתמ דשאמ םייח הככ םיפחסנ ינפ םי םייחה רמכ םיגד םיתמ ) יומיד שגודמ רפסב ד םיוה מ תפ ינפ רבמבונרבוטק י

20 גד מסל חי צעדנו לצבא נדי להשתך ז והיינו לרכוש את הרכושנות שחנכנו לה " N הרנו ג; 9 חית ת;קל יר צכמזקת כלי רכב משדינים ראכל יש רו נצבא ת אמונתם ; כש יצאנו הביתה " חבשנו נסוי ראש ;גךן נבוש נעד;ת ונם ד נ;ך;ת חשבנו השמ;ת ראו לנו נוים ;מ קזץה ראנו רה ל ת;עז; י ryן ח 9 צכרנו יסתערו דים מנו " ; הך;פאים הצבאיים ;ז tקים רגו להביא דים נ;ספים לו ין דהו חל;ת אחיד;ת ומגנל;ת ijלקוךים ר Wים בעקים צכד סה ij7 חין ין גוף ל אחד נכות מ; גל;ת פיפינ;ת עחד;ת מהפכה פמיניסטית זז חבד;ת ך;א;ת ע;;ת נ;תב;ת מנהל;ת י;;ל 9 ת; " " כשהבטנו והסתכלנו דאינו ה ונ גליון

21 ח_צ יו רלטאב סטיי הcרr תגנאמ דוד ןריבא lr סייט ידיא הפוצ ינפ ותומ יתעדי ד;ג הנ;ח ז ם;דקז יק; בעקז יבי;א יניא אנ;ש ת ינ;;א יי בחrא יק ןר7 ס;דק ה;;כקז יחא רובצ םינ;יבאה םסי7 ;ג ij ;ב הג םושנ םינפ ק"ח ינח אירמהל רצ גיהנמ ו א ייז;א קכ ןי ףוס ץירח ם;דמה חלמל ת;נך יתדהדה דרחהו קיר ל דייזס רt לס ם דס לומ םוiJ ר םייזiJ וקדה תורוגחה ומירה שאר ד תוכסמ ןצמחה תויתה הרקתב ירמהו תח תוגספמ הדישה סייטה סטיי הכזי הארנכ ש"לצב ל"כטמדה ש"לצ הדישה דנדנתמ הוגב וראווצ תמה יתמ ףוומש תכ סויג הבהא יקובק tקם ij א"ל נ;ר םי7 ןי ן;ךקt לקז הי א " בi] ר;נ;א םיt נ; ם;י ידלוח א הס ק;ל l] ייז;א קכך ז וניס םירכקז ז דר ירז ם א \ "/ " "" הקיבצ דלפנרטש יד בש ןג זר ;לח ליו ל הק ירזר הוס ר ירניt ;ת;א ק;פ ה ק; ל ף 2 רבמבונרבוטק 205

22 לבוי לג לגיס ןב ריאי תועטב הירופ" פ וב "הירi תוע;ז ר;ז ת םזג םיזגכק ;מf ריריt ע;ז?ת יונ;א ij הWP הל תקךiJ?? הס;א ה;בו תזקpז הל;ל ן;שארס תונ;דיקt רשפ םישעמה םתו ינבר ירשב הצרא דומ טעמ ט תרוקיבה יפ אבצה ירה רפסב רשפ םישעמה מ םתוי יננו ור יפא ןב יפ םידומע תגספ רהיציה ונש רקיעב ררושמרפוס יוסקסומוהה ירה וןשראה ו קקחנ וןרכיזב יביטקקה יתחפסה ונ ןכ אושנה הבהא ךח תינ קיסעה תובר יננו מל בב היזהה ) 977 קזחה ב ירפס ורפה ו ירפסבו ה בתכש הרתונ צלב דהב הבר האחמה הפירחה תינוציקוה יננו דגנכ אבצ הנגהה לראל תנידמ לרא התב הישעמ היתוווע תמ יפו םירופיסה הקיתשהש הפי ל םרטו העיגה תעה םרפסל יוו ם ורפוסי ןפב רש דצה לפאה טקיורפה ינויצה "צל"ה ונוב גנדי תתה ומ יביטקקה ראה םנמא ךרוע וןיגה שקיב בותכאש רשקה רהיש אבצל תמאה ינבוראש ררושמ םשכ הש רפוס החרפוה רשפ םישעמה םירקמב םיבר רהיש החרפב הבותכה ;הותםרזב הת הגוס תיתחפס התישראש םירושעב םינושראה האמה םירשעה םתריציב םיקנע סיוגכ היניגריו ףדלו לסרמו טסורפ ודלמה רשפ םישעמה החרפה סופאב קנע במה תוגה טויפ הקיטס םיסות היפוסיפו םירופיס םירא םייוטקא םייאנותיוע טעמכ ש ועגתשה םתשמו םיפדה דהוענ םיטעמל יביט האירק ןכ תורקיבה הפירחה אבצה ירה העיפומה סופאב הרתונ תלחנ םיראוק םידודב תדב יו ותמשא ר;פוסה םסרפש טסקטה רךל םינש םיקלחבו ותסרגו תיפוסה הספדנש 202 ב הכורע הלמו םיעטק םיבר ש רשפא רתו י בו ז רבודמ בטל יתנבה חנ בושחה רתויב בתכנש רב ירחא וןרכיז םירבד ףוסו רבד בקעי יאתבש יתנעטל הנשמ י דצ הפמה תיטיפה רייש ראוקה השק א עתפומ ו פנ תורי תופירחו סינה םי םיריתוה םיבמה וןד תיצמו חנ ף ארקמ םירבדה קפס ינברש רייש הנחמל משה ירה ותסיפתש הנניא דח תידממ ל ;לו רגכ הינמחמ עיגהש הפוריאמ תינחצרה יפ ינב ומע ה וקיב י יפ תשביה ה ןיגפמו דההא תלטובמ יפ יגיצנ ןיה ורב םבקמה וןחתפ הפ ו הקדצה תמיוסמ יריתב ףוריט יטסטנמדנופ לסומ ש ויפ ר יננו וטבמ רשקהבו החרפה הבתכנש ידיב ירפוס דצה שה הפמה סומע חע ב"א ושעהי ויחו סודג ירה וקיבהש הוה םינמורב תספתנה םית הפירחכ תברקתמ החרפל תינוציקה יננו ש א היצקאיר תיצמל תראה היצקאיר הוה וןד רמאמב רגסומ ןייצא םיררושמש םיבר םיונו רתכ ירוג יחוע וסחייתה תובר אושנל אבצה תומחלמוה םתביתכב ירה הלהבש הסג תורמ יפויה כוחוה ירישב יתל שה ודמ מוח ףוריטה ה ינמלי וקמה תחת שמשה זמה תינוכית יוו רהיש העבטמ רהושק רתוי שפנל השקתמו רתוי גוצייב יתב םייחבטמה ןה יושנאה אקוח החרפב קחצי ור לוש וןנמא תרבנ מל העיפומ וקיב הפירח תמאב וצ םויקה תיאבצה התסרגב תירה רומאכ רצ םוקמה סחייתהלמ ל כל תצמתל תלי ורה וןיסינ) יקלח רשפא צמל יתסמב הרלדתק" הלט םר תסייגתמ נ;ר ת9 הל7PiJ הכ;י א ל כר;ז י9 יונ;א וי רוצ דדוב יתייה ךיתוצראב ךך;ב יוניס ךךס;צר קז רf א ךןtורח? " ל; n ך;ת ע יw סס ךך;ב י ךךס;הח?? ב ךק;מ?ד ךק;מ?ב א;ר ךג;גיר ף;סו ך;ךה דiJ תו ם ש י ם ק א רדכ סוני חרביו השבי תרו / / א; ת7 י;ר ו??ךת וי דוצ לייח יברק ומוסרפ ןושארה 22 ןוג 385

23 ליבל תוומה םירבחה םובה ]"[ תה לגדה ו סקטב םוי וןרכיזה שאר הממה רביד לגדה "יד עטק יקסטורג ד;ומאכ ב ןיטחל יתלב ןא ץראב הבש וןדה הו תיצמה אבצוה ףסכוה םיגישמ העפשה כלב םוחת ירשפא ןכ רב דדוש ןחפ תונבדוקהםיתמה תיומ תרחא דהה םישנ ובירקהש ייח וננעמל ןעמל וי םדא ינ דקהל ירש זכש רפסמ?םיועצפה באכה ךשמנה?םייחה ינבדו סחייתמ רל הו כ תכומ האושתמרט תמדוגה צ הינכוס תומוראט תופסונ ורופיס ריצק םייתסמ ןפב יגרט דובעכ כ יפ םיודמע ףפונמ טודפב ו מ ירא וןדש שרא מה זאד בברעמ יננו תיצמ הידבל ד וןדה הבוטה וי ףוריצב טויפ שק תבהא םירבגה תדחחה תינשנו ב ותריצי תבומ עטקב ראתמה תבהא רפסמה ;חוביגל א בי םיטנמה םייוסקסומוהה םייקה טעמכ ד;ת םייומס תווחאב םירבגה תיאבצה יתידא" יודא ףפונמ לגדב דבע רהיישה שרא הממה יתידאו שרא מה ומצע תסמ דב יודא תסהש וב כלבו צועה הקיטפה דמ ריזחת לגדה י ןב הנ ינ יתתסה לגדה א התיח תמייק דוע א םוקיב ובש גד מצנ הי ד; יתש תחרצ דמוח תושקבמה תוש דחי עסמה ]"[ םוש רו תגתחכ שמשה י ל ףלטע רשפ םישעמה תס ד ודחיא דחחש ו מ השעמ חנ תונוכמל םישעמה וננהש ]"[ יתיאד שרא מה ותינוכמב מב ק םירשע םיוש רטמ ינממ םומה וינפ תותוועמ ידמגל יתבשח זא הש יו ההיז יודא והשכיא יאמ היינפ יודא ותכל וןדש דרבתה וןדשש הקל םתב םיעגר שממ ץבבש מ י יודא ףינה גד תבתותה וןוו הת בנג לגדה ו ז אב וןאשה םיבודה ק םי ויחטבאמ שרא הממה ודי יודאב יאכ הקלחמ םיודא דהג םיודא ה לפנ םיחטבאמוה וכישמה תח ו הקדכ "ןכ ראותמ תוומה יגרטה לייחה דביאש גד ריתוה ןב דרפומ חרצל ר ון םיחטבאמה זא תוירזכ ש םגמ יו יוציפכ תמוראט חרצה י גוצי וראטל תראה תה ו םיחטבאמה םיצעבמ דיו הגירה ףרוטמ ב א םייא םושב קשנ א ףפונ חזטודפב ו ריתוה ינוידבה בומ ריתה יטסיידה ןיטחל שרא הממה הקה ועריאב מ י עטקה םייתסמ ןיעמב חניק תיג רפסמה בוהאה תמה לגעמב" ירותסמה זה םיעגרב םינחחאה וייח יתיא וה עמש יו קועצ הקיטסוקאב חא וב ודאתו חי יודאב יודא תמ וב וב וןכית הנותחו םו םוו אבה םידהה ו םיה וב יודא יודא ו םוקיב יטיפה יאבצוה ה קמעב ""דונאיב תרוקיבה ודב יננו תאמ הארמ הלפא מ הרבחה תירה ותמכוחו תיתורפסה האב יד יוטיב הרשויב ו מל ריתב תועיבצ משה ירה ישנא" משה ו קד ישנא משה םישנאה ציש םיאל םושמ וניבהש םירצ תוש רבדה ןעמל תנגה החפשמה וכלה דיגהל םיבר וריש דהובא זמב "וןכיתח ו;רמאנש יננו חק ומצ שפוח מ טל תגוסב םדז הותה ז ותוברועמ ודבוע יאנותיעה םירכינ וקוסיעב טקאה הקיטיפב רהבח תוברתו ךדל סופאה וו תלי דפסה תמ תש 4ב 2006 רניב םויה ובש חקל מהשרא רועיאב מ י דומח רפסמה חה חכנ ותב םוי הנותחב דוד;שאב קפסוה ץלחיהל ינפל תסירק תרקת םוה האיבהש תומל בוד יפתתשמ רועיאה השעמל ירוביג ודה םבוד וגרהנ הנותחב תגציה םייחה חתכזיהוה ב סיסב ביטרנה הסנמה הל רשפ םישעמה דהבועה תינדמש ונייח םידשקומ ודוע םישעמ יבלמ רוצ תוהת םרשפ וקיבה בחה תיתובדתתיטיפתי סופאב םתוי ינכר יננו הנניא טסופ תינויצ א תחסונמ תויחטשב תנייפאמה הסיפת תמתמה דלוגמ ה יוד רקיעב האמב םירשעה רקיע וקיבה הנפומ הכפהש רהבחה תירה רהבח תיטסירט כ תינ הבש ירחוס קשנ םיושע הוכ ד ם הבש אבצ הנגהה לראל להנמ הכלה השעמל הנידמה הבש רהבחה זאה תי תסיוגמ ללהל בירקה הינב ל קופקפ רהטמב דשאכ רהקמה תמחלמ וןנבל הנושארה דחח קיסעמו דפוסה ךדל ודה וו ביחרא טעמ תומד תחא סופאב יודא ו;יצק ל ם "דביא"ש לגד תמחלמב וןנבל הנושראה חיטמו תישראב ודה וירבד יראב דוןש יודא" ו;יצק ש ה אצי הנותח כלתסה הנומתב שאר הממה בש נ"[ ללגב םישנא וךמכ םיתמ םישנא יצ ה זה טפשמב תש הל ךל טלפמ טפשמ ]"[ חפ ה ו הת םשא יצ דת םשא םכו םשא ה ןיגב ןיגב א בלסש תרעצמ הירופ היד;פוב ף שמ תמ םיגחה שמ םייפ תמ םיועצפ יוד ריצק נ" r וןתיעב יתיאד ינש םיועצפ ופרשנ ל םינפה ךידצ איבהל דוע דנ ירייה "ויהי כל סוטמ "לפונש קוסמ ו ותקסרתה קלח לגד ינiל כל חתכזיה יאכ ליגבש םח וחשמו םיחוקל ית רח ם קמ דונאיב םירצ םל םיפוצחה םיעגושמה הה יגפהש ונת ]"[ ורצ םק םמצע י וןה םוצעה תמחלמב םוי םירופה ודשהשכ ונל כל הברה םיסוטמ םיסייטו םיסייט ירחאש הארמה ויה םירצ םיתורי ש והשמ דרסב סוטמב כל ותתחפה תיושנאה רהתסוהש ידח ליח ריוה ץאה רותיב ""םוב תונרתחה עטקב הסרתהב יפכל דוןש ןיגבו םירבש דבכ וטקנ ינפל יננו א ריתב יחה דחוה ועצפ רא דביאש גד האצותכ שא"מ כ "וניתו גיצמו םישאמ צל דגנ חתיהי ליח ר;יוה בלגע טעמכה רוןחא לראב וני שאהה תינפומ דגנכ תועט ושנא תמה תש ןב תמהב ברק שאה תינפומ ותמיטא בלה תוריהיוה יננו דקבמ בח י א דפוס דו;ושמו ירשבו ידצ ינניא וי תוש דקצ הקיטפה ו ז טעקה אבה םיגדי וןדה רוציה ד;פוסה ראתמה ןפב יקסטחג יתפמ דחי ותחודמתה יד ריצק תמוראט וןנרא גד ;חלמב ה חתפמ היססב תתירכל םיגר הפווצ תינב םי יתבב םיח ה" הכיח רוצקב ד םוי ל ויהיש ויד םי םייח םיועצפ ז עסונ יתבל םיח בזכאתמ שממ יאכ חבשע וי חתהש עיגמ ועצפוה דבכ תמ רחכל יבל וןצר ב השעמל ההכב תפרוטמ האד םידוהה היזיווטלב רבמבונרבוטק

24 ודמעיש ב זל וכלה ךרדב ל יאב ןוצר יפל הנמאה הנידמה םיצור םיצור עיגמשכ וצ םלוה םיאל עיגמשכ ןובשח םמ ות שכ ףסכ םישפחמ דרע דהובע ו םה תורכל ו םיקעוצ חופיק חופיק דצל ח םיקעוצש חישמ חישמ ]"[ ויח םיצצתמ יניב םירמו ינפל תוריש םיא ךלוה גורהל םיברע םתנווכשכ התיח ך תוש םיאה ]"[ י ו תגל הפיט תוישונא חלגא הפיט תוישונא הי םוש רבד ו ודשחי יב ללגב ש בה םיברע והשמ כ ירחא לוכה ךירצ םירבחה "י םזרופנוקה ירה חנז דבכ תרוקיבל השק ויתחמב וידישו ךונח ןי רשפ םישעמה קוחר קחרמ חרזמ ברעממ ותביתכמ ןידל יננו ונניא יניצ טעמכ עגרל דפרס ב בל חקה בלל באכ וירוביג וירוביגיטנא ההדזמו םת םחרל ותרוקיבל מל הרוביג תיזכרמ ודב ינז ןייטפק" "םירוביג הנ תבוט בל רכשש אבצה םתורי יבוט םחה ועצפנש הנצקהה ש ברמ יזכרמ ורפב ינכראו חאב יו יוטיב תרדסב "תונויאר" ינז םחבש תופסמ תי חרובגח םייחה ונפוחש הי השעמ ונכיס םמצע ןעמל יוכיסה תבל חנ העודי היתוכיב ינז תיטוירטפ תיר ר תומד תדדועמ תוהדזה תיקסטורג ידמל ותומד יד ריצק באכו עוצפה א ררחתשה םלו תמרטמ ותעיצפ קד תחא למ תויומד תועיפומה ורב רשקהב אבצ רטו םית ךשמל הקספ םייתש בטמ אבצ חלמו םניא םיאשונ םק פיטה סהב הרבחב תירה עוגנ טעמכ דת היצזיאורהב קחרה תיצמ תבאוכה הלפאהו מל עטקה אבה ובאכ בא לוכש בא" ונכש חצרנ אבצב ידי םידקפמ םירט ורטדיטש ות רמא היזיוטכ ש הצור ונד םידקפמהש ושעש ןבל ו םירטה רע וינבל ותויב וטשפי םירמח ז תרמ ובזעי אבצה ונתיו םירח רתוי םיישונא אבצב טושפ ךחוגמ הדוי םישעמב ו ז תרוסמה אבצב אבצה דת לגלגל הה ל"כטמרה ןבש ןעטי ש ומצע השע םוש רבד יארחא דשח J דיקפתב "[ םשאש ליגרכ ""םיתמה יננו " רצוע "םודאב רמאמכ וריש םו ךונח ירא רןרש ועסמב ביוחמה ךדל ורה וו מל רוכזאב יסראה תרקפה לייחה עוצפה תחרמ ףסוי היש) בתכ יננו חמ עטק ובש האב יד יוטיב תונעזגה תירה רתויו מ תונעזג אבצב רוכ ךותיהה יגותה סוה יא תרקפה ףוטח;עוצפ ורורחש ב ריחמ טחשנ ריתב לייחה יתרדה םמדמה תוומל יר" אפק צה דיב דמע ומ עגרל קחרמב ריעצה יתרדה ה תחרמ ףסוי םמידש תוומל רבקב ףסוי םכשבש א וצליח ות רשפא ץלחל ות תונקל וייח םוכסב יספא יד םיחצורה יחוד רפכמ ןטק א לייח ףוטח ש תנמ גישהל עד והש םוקמ צמיה אצמנ ףסכ סרפל םירשע ון רד א רבדל ןומ תועיסנ ינב ותחפשמ ל יבחר "םלועה 24 ךוג 385 יננו רקבמ ירוביג אבצ ל דוב ירשפא ףסונב םידובל םיי םטובמ ןחבנ רשקה ירמוחה אבצ ריתע םיביצקת רשא ךירצ קידצהל ומויק ל תועפ תויאבצ ןלהל עטק ךותמ ףצר םירוחרח תובקעב תמחלמ ןונבל הנושארה פה רפסמה תעמ" ת םינשב ופלחש זאמ דחוב תפוקתכ השתהה תליטמ תוומלצה תונש םינומשה ו וישכע יתש צע ךיא חרק ךיא בגה טקשה רתויב ךפה לרנגל ינלטקה רתויב ןודטאית םלצה םירשקמ יר ינוכרל ירש ןוחטיב ירא הרבס הליתשו ןורש תועפ ישנא תדייס רוחא חלמשכ ודא יתשו תרמצ קדב א רבדל תורשע םיפו יתתו םיפו יניצקו רשק וצרש קידצהל תורוכשמ קתעה םיפצמ היסנפל תיביצקתה "םח םתיג זב הפיא ןושחנ סקו םתיג םו ןוד דרא תראפת תובשח הרהויהו תידסומה ףלטע הכשחב ו צמ לג ""טי רצוקמ העיריה ץא רתו קוסיע םיעטקב םייזיפאטמםייטויפה םיברה הריציב קפתסה כב יעטק הסרתהה בוהש םיעטקב ה ד;ומאכ רכינ ורבע יאנותיעה יננו ) א היח בתכ יאבצ תויטרקנוקה תוסחייתה םי םקלח ל אקווד םייזכרמ ירנ ינוכרל ישנא םלצ ופש םוותמכ ףוריצה דוהא" הלמשב ורא יתשר תרמצ "ב סחייתמה ןב תשופחתל הטעש קוב ותב עצבמ יאבצ זעוב יעטק תורק םיטעמש םת ונתכנ רב וני הבש ויבכ תוטחשנ תורפ תושורק ןי ר ; מש יננו דומאכ ונניא רפוס יטנאט;סופ ינויצ השעמל דפוס םחלנש התומד תנידמ ר מל עטקה אבה קסועה רחסב קשנה ירה ףנע אוציי יחוור דחוב לחנתמה םלצב ח" ומישאהש ית ושרפו דבכ אבצ דמא דירו רל ידל ושענ ןב ירחוס קשנ ב םינו ה ערוי היישעתה תיאבצה תרצי זה םישנא םירצ סנרפתהל ךירצו רוכמל םיבורה םיקנטהו םיטהו תשומחתהו דויצהו יטפה ו תורשע תמ םישנא םיבבותסמ םלועב םיגטק תוומ ןוו ש תשופחתב סנזיב דבכ בשוח תורמ םידברמ םירצומ ףונ תויוטש הכ םיבשוח ףסכה ש דת יקנ ש דת יח תומ "םייחה תרוקיבה יפ ר סופאב יננו תרוקיב תסרבינ עבט םדאה מל עטקה אבה ותש וי בותכל מש וש ה ידו םדוג עירכמ התכיפהב ר ל ש ו ההדזמ רטה םלועב" וכ תוומה תדה ףסכהו היח חבזמה םלועה הנבנ ביבס תוומ תמידג תוומ םוקישו ם תמירג תוומ שדחמ ר התיח הנחמ זוכיר דג וב תדה תיתאה תד תוומה ו ןידה יבגל "ןיתפ לבח תריציש ורפ הר כש תקידר ו ז המ הבהא ב תראשנ היומס וניעמ רוביצה ירה ירשב יתיסינ ריבעהל טעמ יפוי הקיטאופב האחמה יננו וחמ רפוס ץא ישפוחו ונניאש לטבמ עגרל ויק ר תנידמכ םירג ומ רט הנניאו האב וןבשח תוהדזה ןווגמ היבשות םיגצוה םוקיב הנותחה דודשאב * רשפ םישעמה ור ןב העבש םיקלח ףיקמש םרופיס ישנא ץרא ר תליחתמ האמה םירשעה ו וני רהוד) הנושאר ותומב ירביא ב 202

25 *ר"קמ תיצחמ תונש םינרמשה תמ / יפר טרכייי רכ הת תסנכנ ידרשמל םידמב םיראומ תשקבמו ינממ א םיבשחמה הדיחיה "תרושקת" תוירבדמב םוויה יאבצה התמדנ סונו התש טלפסאמ סיסבה לתב רמושה ךרפצב קחרמב שו תמ םירטמיק נח ומחל עצבמ"ב םו "לגה ירופיסמ הת יב תופיחדה תשאונה סופת" "םויה ונייה םיבהאנל יתבתכ הל תורשע יריש םירוענ ו הרזע רומ יתויפש לומ יחוויד םיגורהה ועיגהש םפא םידבכו ידמ םוי ומויב םינש רחא ודרפנ ונינור םירושעו רחמ רתוי ובלטצה דבעידב רשפא ראתל הת תיששעכ תינידנב ותכלממב סראה הכיסנ הביהרמ ןויבסמ ע ג תוומה ה םירמגנ ופטשש ינב ירוד ןונבלב ר"קמ* תדקפמ ןיצק תו ישאר הפוקתב ה הנכש תברקב תכ סויגה לתב רמושה י גז רקינ ףרגזרי ךנורא 9 תעדי ז םירודכ םירודכ םירודכ בלו םידודנ םירודכ רעפלו ה ם;כנ;ן ;ב סזכרi הס?נ;ז יהרינרi לזזf יס;רוש7 a ן ירביס שאר א;סי ל ברק ידגנ יהרi! לl סרס ם"תז; תכנסרז כן;ק; זPם ל םדיס םיז; זPiרזז?סי זPם ףזזכז;?ש ל דpז ירביס ל דpז ה ;ןע ם;ןע7 םחה םיאונשה םיזזז; םייק ירב;א רחזP 7 ת;ם םידודכ םידודכ םירודכ ת;רי םירודכ םידודכ שא םדו ת;ך;או םישנא םי ז הכ םיומ9 םירותו ירב;א ובר םס"מ ודחי ונרכה ת;ח בי;אה ז ידודנ םיחשמ שא םדו ת;ך;או / ידודנ םנשמ םומעש ;א ת;ךצ ודחי ונצענ ת;ברחה םיזעמב םיסה ; םיזזז; חים ה בושס םח םיר;ז םיזזז; םיחי םיןגר ;םיר;ךח םשנ םירזפתמ םס ;ז בf ו ןנ;ז תךז; םיזזךז; ויס תודס הךיחז; ור ונזז? ףיז?ד ףיז םי הכנ זPם נ;י p י זPם ףזזכז; סרסל ן;?ל?ח;נו יךקס םיזזז; חים םיזזז; םיחי ורf ירב;א l םס םיר םירז םי?זז םירח םינ;;דק ר םירז? ירב;א ושp םסונ 25 רבמבונרבוטק 205

26 רוקיב סיסבב לצא הגנ יתב תדגוסש תבש משמ רנבא םרכ םו 020 למרכ רוצנב 9 תלייח ד"הבב ליח םיה רבחו ה הנש העבראו םישדוח ויתס יקסדורב 20 קידמאראפ דודגב יזורדה תורדש השהה ד יתיב לתב ביבא > J בs 0 n Q ו " Q r J z n r r= Q

27 יב בני בחדרו בבו הגיוס לצח"ל ביקורחורים ראשון בטירונות בני יב בסיס בת גלים חיפה בתמונה יב נגח אחותו וסב צביה אמי

28 רע אביקע לגס םייח תומחלמו זאמ םומו תבבוס חלמה םדאה ןכ שקבתמ יעבטו בותכיש הי חלמה חהו תובצעמ תיצמה יפ הותה תועמשמ חלמה הנתשמ םינמזב תומוקמבו םינוש יפל יריש חלמה ינל גוס תונמא ב ז םיגצי ךלה רבועש הרבחה הבש םיבתכנ ה םינושארה םירכומה ונל תריש הרובד םיטפוש) פ ה ריש רצונש תובקעב חלמ השק רהובד תראתמ יישק חלמה דלוג ןוחצינה הדומ ל םח הריאשמו ונל ינש םייוטיב םיומש ונת םויה "ריקtירר" םדוקו " םיג;ךו;נiJ ם" ןב הריש םיררושמו וביגה תומחלמל םח ל תוריצי תונמא תודשקומ קוידב םיאשונל לה קדצב תומחלמ תונשמ תיצמ תורידגמ תיצמ יפאו םויא חלמה ומצעכ עיפשמ תיצמה ו העדותה מל חלמה הרקה האיבהש ץרומה ללחל ץורמ ושמיח תומצעמ ו ל ירפס יטרסו גיר םיחבושמ םיחבושמו תוחפ תומחלמה סוה יאבצה אבצה ומצע קלח רופיסמ התמקה התויהו תנידמ ר סוה יתמחלמיאבצה הוו הנידמה דוע תוופמ תרתחמ י"לינ תדוגא "רמושה" תודיחי הנגהה תוידו ומקש תמחינ יקסניטובז רח תורעפ בניק דודג יגהנ תורדפה בווש) םיבייח דהות יקסניטובזל ךשמה תוופב תורתחמה ללוש תוכרעמ לרא תוחכונ אבצה רב תיתועמשמ רתוי רשאמ חלמב עצבמ יאבצ הופ ;תדחו אבצה חכונ םוויב ירה תורישב הבוחה וב וביתכהב רדס םויה יפאו תנחת וידר ומ אבצה ןכ יטנוורל םוו ירה תויגוסב תויתועמשמ ש רדס םויה יפל הדבועה רשפאש רוקסל רופסניא תוריצי תונמא תועגונה אבצב םייח יחל חלמו תשקבתמ תנבומ ה יבגל הריש תרדא םחה ו חלמה תרוקיב תבקונ תהנתה אבצה וייחו ירית יווה םייח מל רשפא תרל יתש תומהה תוירקיעה תווה מ םירושקה אבצב םינשב תונורחאה ןה וקיב תוי תחאה תרוקיב ותויה אבצ שוב טה רדס הייסו תיחרזא היינשה תרוקיב םרוגש אבצה םיסייגתמל ויתורו ךלנ רבעה ינפל ןחבנש הווהה " ונi? ונpז יריןנ ם;י;א ונ j? ונג;pז ונח ם;י;יר ל ת ונרtt ;כר הiסד םיןנ;ת ת ונל ; לה" בתכ בקעי ןiיזכ ריVזב םינוירבה םסרפש רח תורעפ בניק קלח תוררועתה תה ידוהי םוחת בושמה הדוש לג הריגהה םידוהי הירפמיא תיסורה ץר ר הנושב תויתרוקיבה אטיבש קייב ריעב הגוהה יפאו ב הטיחשה עיבצמ בקעי ןהכ הנקסמ תלוה תומוק ה ידו חלמב עיתפמ ש ךפה 28 ךוג 385 ןונמהל תוענת רמושה רחאו רי יטסינויזיוור רכומ דוחאו רכומה רקיעב ןומזפב םר" שכ הרוה; לiה םר שכ הרוח; םרקס "םרקס קבאמה תמצ ךישמה וקלח תשרב תומדא תמקהו םיבוי וקלח תיעפב תינידמ וקלח תיעפב םח םייחו ופש אבצב יטירבה תורתחמב ומקש וקזחתהו םייח םינומ רביחש דקפמ י"חלה רבא חטש ריאי) ארח גוד הרי תראפמה םחה העיגמ וטעמ םח תרתחמ הרידאמו חנונו סו םחה םיח" םינ;מ וננה י! םידמ ונביבסו יא ;תומצלו ונ ו ו ונ9 ל7 םיב ה;וש?? ררW ;זךת" חסנמ ריאי ןרטש סו י"חלה תרתחמ תינומ הנטקו תוביוחמ תוומ הלועפו תיצמב ויא חטש רידגמ הפיאשה תוריחל תונובירלו תיתכ הופה תרתחמה " ;נ9 ט;ש ן;מq םירע יד רפל ו ת ;ונר ונ;צר ל ת;יry 7!ןיר;חי ; ל;נו תומל י "!ונרtt רושעכ רח בתכנש םייח םינומ םקוה ח"מלפה לבבורז לג רחבנ בותכל ןונמה ח"מלפה ריש ש וו תרדאה הדיחי הנגהה תדלגה סוה םחה דהב ש הב תרוקיב הינוריא תויניצ קפס " ;יב 9 ם;ה ז Q!ר רtt ונקזאר חw דהקפל דת ;ונחנא דת ונא ונא //ח"מלפה הטממ ;בגנה דi םס סרר; ל רוn ב;טך קל ל ד דוח ל "זך! ; לק רקבל םויה רהיש ןיעמ הרישכ למ סופ תרסח ץמש הינוריא קפס תסיוגמ ;ןיטחל יאדכ רוכזל םיה בש הבתכנ הת הריש א ש תגצי טעמ תייגרנאמ דרמה התפוקת רדמ ןוטב יטירבה םיתע דסממב ידו יתונכוסה יקיני"אפמה תית יחלה התיח רורחש יוכידמ אבצהו י ךרדב תמצע תל ןייו ה ויה םיסיוגמ םינוגר םינושה יבהו ירחא ל םיסיוגמה סוה "הצה ו תנידמ ר םיקהבומהש רתויב ינונמה תודיחיה תויאבצה ריש םינחנצה םייח רפח ינלדג י סומע רגניטא וןנמה ל"חנה בקעי דנרל רמז תוגפה ןתנ רת דועו םינד יניב וןנמה 7 הביטח ריש עב רביחש וצופ ר) רלסיו עיפומו וןיגב םיסיוגמ גוסמ רחא יריש וש ו םח פנש םירבחמה ה ויה ןייו רקיעב םיררושמ םיאנומזפו רחנ ל הנה תטומ וניתופוג םייח ירוג רכזל תרייש ה"לה ח תקלחמ" "רהה פנש 948 ראוניב םכרדב ריבעהל הקפסא שוגל ןריצע רוצנה תובר וקסע ב םייחש ירוג תעב בתכש ההש ;הפוריאב קפס ביטיהש ראתל ברקה בורקכ עורי ומצע ושמישב ביטומב "יחהתמה" רישבש ונניינ בושח םי בל ת תוגיצמ סו םחה םיקדוצה ירודח תוחיה םיושעה םתויבש ודמ ישמב " ונדגב האר ונקשנ דומצ ןקורמ םירודכ ונתפשא ;הקיר רכ ונית םת דוע וינק ם;יטה ונמדו זתומ םיבשב ש ;ש ונישע כ ונש לפנ וןרחאה א ;םק םנמאה םשאנ ונרתונ ברע ;םיתמ וניתפוש תודומצ תמדא כtיסה "?השקה יריש לוכשה לה םירידאמה אבצה ו ו הנידמה התורישבש םחלנ רשפא תונמל שגמ ףסכה רת עיפוהש הנושארל וןתיעב ) רבד 9 רבמצדב 947 תובקעב םנ םייח ציו שמתשהש יוטיבב שגמ" "ףסכה ןוגכ ה םינמסמ ףוס תריש רוד הנידמה "ונחנא"הו ליעפה הב ףוס תויצוביקה תידו תירבעה תלועפה תמשגהל תונוביר תו התמשגהו תרשפאמה בב ןושאר לוכוש בב ינשה האחמ הנותמ בבו

29 יה תיי םזיודיווידניאה הרישב תירבעה גוד האחמל הצא תבכרומו אצמנ רישב!ז רת עיפוהש הנושארל ןותיעב רבד ) 9 רבמבונב 948 חתפנ םב הצח" י פיג ריעה ;הושבכה רענ זע "שומחו ויפנרענ ב;חרו rזך; יזz5 ן ק! ך;ה וצq7 יו ל = ריקס יjזך רח זז?םסלב/ " ה9 ij ק"" ך ה9 קכ טה ןק!iJ ת וי "ויך; / ;מךך ת נזr לp 9 ה" ראתמ חצר רסח הקדצה תעב עצבמ יאבצ ךלב תמחלמ תמצעה ה סחייתמ הארנכ עורי לחתהש תעב עצבמ ינד רשאכ כ תו ל"הצ וטלתשה הלמר דו ושריגו םיבר ןהיבשותמ ) ל תוכרעה יבגל םוק ומו עוריאה ויש בתכנ רת ברוקמה ןוטל בתכש ךרד עבק ורוט י וןתיעב רבד תגלפמ וןטה הליג ץמ ירסומ וצב דגנ תווע חלמה תעב חלמ תנעט םיעוריא גוסמ יתלב םבסנ תעב תמחלמ םויק ו דיקפת ררושמה בותכל הרובגה חבשבו ה א יריש תרוקיב החכותו שאר מה רשו ןוחטיבה זאד דוד ןב וןירוג רהוה קלחל םיקתועב םיבר ייחל ל"הצ הבוגת דהבועוה רתש יברוקממ ןוטה יבה םינרשפ םירחמ סחי רי וןיסינ חייטל םיעשפ נ םיב גיצה יעשפ חלמה העפותכ הגירח תדנ תונרשפ תיביטריפסנוק והשמ תנעשנה םינדא םייגורידיא םייתדבועו םיעוער ידמל תצובק "רקל" הרב רבעמה הריש תחוחמה תלה הריש תישפוח תיאו רתוי יבגל םניינעש תייח "ונחנאה" ךה םנו ףלחתמו ""ב ופה םה " יתפטקש םיחרפ ר;הב יתתסוה ;םיקמעה יבהש תויווג ;תועבגה וי רפסל םוהש קיר "םחרמ ב מ םחר מ דהוהי יחע תוגיצמ דיחיה לייחכ ליעפה ו האחמה םצע חלמה לרע רסוח תיתה תיוהה ריהבש םחר םוב ררושמה רזע תונרג קלח תרובחמ "רקל" ןב ות רוד יחע) די 925 תונרג די ; 927 ורפסב וןרחאה חבושמהו) העיקש הכר רישב מ וחה ה בתוכ כ" יתנכסה רקוב מ רח / כ יתנכסה ד;ומ זאו) הבתינ תותשק /דומל קחרמ תוומה "םייחמ הביסה רהיחבל תונרגב םיבר וויש רפסל תייווח ברקה רהקמב) םושרי תמחלמב תמצעה ךות ה ךות תחיתמ תרוקיב תמייתסמה) םב " ;םינושמש תותמ הנחצו ם;ינושמקו םונהיגו ךשומ םי תךמה "םירה חלמה תפות דיחיהש בצומ הב ד;בל יו וירבח םיבורקה הנידמה ם ונחנאכ צמנ עב רבעמה ד;יחיה "ה" רבעמ שקבתמ טעמכ רדמ תב תינעבות ש הפח תועיבצמ תויצוביק תקנוח תו השקמש תוחתפתהה תצעה רח רבעמה דיחיה ופה רהבע רהישה הדבו) הדג הרבחה תראה דיחיה ליבסה תויצוביקהו תרסח םינה תכדה ;דבלב תיצמ הבש דיח הוצבקל תורשפא עיפשהל רשפא תרל ז מל ינשב תנע הירכז ה כ וניתו תקתיה הבש דביא לייח ל"הצ וייח "י ש; ת!תl] אךי ה;ות וחאך ת וי / 35 ת רו;t 22 " ת תpזקזל ;םין?זזמחה לה ם א ועמש ; דקפמ נה ;n השמ נ;קונ רהבש " ; 3 ם;ירוו ת תנ פיiJ ןך רי" ij תבתוכ הירכז הכישממו "י תזו;ש iו זr ק יראוצה זr שiל6 22 ל ה;י?זז ת ש;חןr א עצב "האיחה עגונ בלל חצמו ריהבהל רסוח תה תל ם;מב בצמה תומייסמה " הארש הנסה ונניאו כל!א " " גך;ה ת הה ו;נpז ריר?ד רי?זזל ;ה זpש הך א; ת7 ;ביב" 9 ריש וש םח פנש ל רדהה תובישח ישמה חסונב הנה תטומ וניתופוג ןח תה תדשחתמה שגמ ףסכה רישב רחא רלמ הירכז הגיצמ רסוח תלחותה רהוצב תקוהב הרורבו קלחכ האחממ ת דגנ " ושבה לf זןiJ ש ןאf שבךו ם;זמזמ רהה ;ניאש ר;יהנ םיאצמנל ;;כ;תנ / תיצמוה תרג תרל ן ךרח " רlיד ;ירנס אה י ני רiw ם;לq iלד rז ר;ב ת ו j? םובiJ ם;iJ?לה" תורשפא הוג רדסה יאדו םו ריה ח י יתלב ענמנ הגופההו דהיחיה תוומ העינכ הבמ ש קלח לגעממ ש תוומרורטושב ושאייה רשפא סחי לגעמל םדה יתלבה ר;מגנ עטל רקיעב ינ םיטביה םויקב ירה ה עבושה יסחיה הרבחה תירה התויהו קלח ברעמ רישעה רשא תונשמ םיעשתה לחה תוהל תוקפס םיויק םיעיגמה תלי םויקה תסיפתל םויקה ומצע ושאי רסוחכ תלחות טביהה ינשה ושבה דהבועה תוממש ר וחצה םיתע וצר איבהל תומדקתהל יהש וןרתפב ךוסכסה ירה יניטסלפ רקיעבו רדסה ושבל יתבלה רמגנ גח ל רשפא תרל רישב זא דוע וני הידל חלפ ליחתמ םב זא" ד;ע ו;ני שובכהש ה יס םך זPסל r זו כ מ; ןw יר;ח רו;; ו! םירi זקים; םיקזו לw טל "קדלר םייתסמו םב שונזr" ריח א םוii ינ חנווiה רiתננ ריזחהל םיחטש ;א ; רפוע פ ויבאש ע ברק לין i ר ויv ;ל 9ל ם יQ ים ב; י = י " ה ד;ע?סה רf?ד רf ב v ה;v ושנזr ויעזr רי ו" ל רהוקת ל תורשפא םויסל בצמה" "רעה יפכ ארקש יצרא יפא תועצה הלגל תורש רהישב ןה תוכרפומ רדוסבא דיעמש רסוח הווקת ףסוי רחע רישב הק םייסנכמו ראתמ בצמ ובש הוגה תירשפאה דהיחיה תמורת םירביא תידדה םיר םיניטסלפו םוש ובברעתי םוב f יי"?ט ;תוכירע ע הtp ת יקח םירחזv םי םיקלq Pזל ם;ירוה; םירוהיר םיקלp pזל ם;יירזל רה ונ רךv i ם וי ת;טוס ס?;ן ר הry הל;ק םר?ש "םךtl יה ה דצמ ןי ו םשמ הווקת יוני א דהרח תויק רפסב הלפנש זי תלופמ ןנח רינ רישב תבש תרדוי העבגה תראותמ תיצמ םייחה תחנתהב םייחכ צלב םויא דתמ יתלב ענמנ ז" דת זא חק ;חדקא רכזנ םורגופב תחפשמב לגופ ר/מתיאב לוענ תדל וןרקה ;תדוערה שקבמ הצלה תב םירשגתמה ;תפצמ הברהש םיקיזמ ם;וקמל הברוה םינבא תופע וני "םרדב רישב אבצה יפא חכונ תמאה ש םיניטסלפה םנ יא א םויא ייטרע החפשמ הדדרב העבג הקוקזש ק הנגהל ו םיגיצמ יתש תויורשפאה תודיחיה םיספותש תיברמ םיררושמה תחאה תרוקיב ;צעש ןויסינ תונ תיצמ עיפשהל הי א וקיב הנניאש א תרוקיב העיגמש םית ל תוינברוק תיביספ בצמה רשאב תיברמל רהישה תיטיפה תבתכנה רב םינבש תונורחאה ו רשאב הרי רהושקה אבצב םית תרוקיב ושבה תווע אבצה הרשעש אבצה לייחל תלייחה םיטרפכ תורשפא תרחא החירבה רהיש רבמבונרבוטק

30 ח טמן * כח ל? i זיי רaן דק ר;ש 7 נ;ן ירזנ; ה ו וחתמתי א;ת; ב;ן רaן מכח הרליה ני במדים צבא סריrז "" ל?j ח א;נוי לה ;ניה ה קךב לQ ה אן רזיי לה יף 7 גז wן היא אמדה לי תב;אי כל י;ם ובאתי לי א;פגים נרי ijרה א;ד ךן דו לי דהר דהירות ר ij זרי ת ןה f9 ן עם ם די ת;ך ij ד;ן וקיה זpל?j ךץ דר אהבתי א;תה לפעמים רחיא a דה לה ת;ך pל;ם ג tק!! לפ;ן מטת מסג רגם נד זרי גח רק;ן רזיי מק והד זקא הנ;ו? i רה ע;ד רא רא לי ר!ה גום סינרי לי ij ם;!! הם ק;רים לי לה הוt זpל ת;!!רנ;א סלינוי 9 ד ררג;ת א;גי לזr ח;ך רכזרי רו לקשו tקע עם לסה ךrזק ;ני ליה ל pב ד ijסן;לה חקזרי ס!ק ם;אס נ;נ;ודו ך;ח םיt נ; ל;לה חכזרי tקי?j ת ל;לה ט;ב דרם רע P7 ע tיזיי מרלת _ מזוג a לם רכלם חשמלי א;פגים רלם ;קים עם ריס לס מ;חאים פה נפיס 7 לם rזלקים tיקירים מכלם מצפים לי;תך מכלם מתרשמים בדק;ת עם בלם אני אסתדר עם בלם מנצחים מלחמ;ת לס ין ק;ם 7 ס?לם ין 9 ק םיt י כשכלם יעמדו לתמונה כשכלם יחשפו אז שנים את בלם זה ממ את בלם כמלוי שאיפ;ת " בלם שחשבו שה " " בלם נה ס;ת תחת בלם שם הסנפתי סrזת לם יח;ח;ת בת;ך בלם ממתין פיפי ת;ך לם ה ij ךפ;ת מה זה בכלל הכלם ה ןה ;נלל סחוד י זה ע W?לם י ןה ס;ניא מלחוד מתי הצבא בלם " מתי שכלנו אחד ; ; לה לם זרז;יקי ו לה זוי פה ד איך שכלם דאו יו Pז tfיזרי זקירים רכלם עם מדים זית ג א;גי 9 א;ת rזלים אסקפיסטית שנמנעת מעיסוק במציאות רים ה כמעט לרוונטיים כאן משרם שהם אינם נרגעים בפלויטי ובקונטי אגב ייצג ובהק ופורסם ביותר דה אסקפיסטית מסוג זה ה ישר יה שריו ממש נמנעים מכל אמיהד מוסדית אר מטאפיזית קונטית פיטית אר אפו כאן אנו היםו עביח שבר אין ציפייה כי הביקתרו תשנה מצאיתו עבןדי r שבר א ציפייה כי השמררו אר שדר יהיר דמויתו ציברויתו שבלותן להוב מהים ציברויים נקתדו החיוב האי כי חלף כנארה מעבד לנקתדו החזהר מן שבר משדרוים היו מגריסים לטןו שרי שרפה ם משה לו אך ההיבט הי האו כי גם מי משודדים שהלציחו זות במעמד ציברוי משדים ובעהרכה ציברוית אר אמנתוית אינם א מבקדים הקיים לחב ל ניסיןו לקאח לטתטיבה אמיתית כך שביהר הפלויטית כל רכך שבי הצבא גל י ון

31 ןושרג ןהכה ה רפסל רתב?לייחה רפסל הדישה רתב?לייחה וינפ ןיינעה הכ ןברמ ו דדו הכרבמ יפאו סעכ י לב?השה ךידצ ריבסהל השה ר לה ר אצויה לה ה לייחה אשונה רתב רפס הריש גירחה יוו?ךפהל ז ןברמכ הש תיסק העוטנה קמועב ונתוברת גראמו ונייומיד י וניניעב תומד םחה?יידיאה רז הש תיסק ם םיקוחר םצעב ונאוני תוצצורתמ ונברקב תויומד תורחתמ דרע םלועב קיתעה ןוריב ודקה גצוי הרוביג ותומדב סלא ה ויה ירפס הריש?רתב הארנ א רתיה רז התיח הידגרטה תיאה ו היורט השבכנ רידי ב םיה אצמ םש ותרמ ברקב רתו יו רפס הריש רתב וןחצינה היורטב גשוה אקווד ידי ססיד גציה רוביגה גירחה םכחה ומרעה בושקה תצ םיה א תשקה ופה ירוחטמכ תשק בראמה ויתועסמבו קקותשמ תרי תונריסה רנל םידוה םינברסה יבשב ך"נתה חתמה בייח רכומ תותעב הקוצמ ונעדי רזהל " םקל ץרומה א םירוביגל "חלמה תלהרק) ט תליפת הנח תדהד רנב םב תשק" םירוביג םיתח םנו ורזא "ליח חוכב רבגי "א ומש) בא 49 ונרובעב רז טעמכ תעפות עבט תרכומ אמדקמ אנו םיצצורתמ ונברקב ינש םייומיד םירחתמ םחרל יידיא סלא לומ ססיד רישע מ בקעי רוטאידלג ןעוצקמ לומ םחרל רודח תעדות הברח תוחיו ש םח ינחור רוטאידלגה ש אשונ רתב רפס ה אצומ רב ;ןיינע םחה ךרדומה חוכמ ןויער בגשנ שכ רסמתמ ותוח וי ב רפס ה הנרמתה תחוורה הבש תוצצורתמ ונייחב יתש תויומד ירוביג ה ונא םינרמ ןפה רבש תספתנ וניניעב תעפות חלמה התב ר הב תוצצורתמ יתש תוש תונרש תורושקה רז רזב תחאה דצ םיביגמ םויקה ךיא דצו?םחלנ היינשה ם?םייקתמ ונא ר ונתו םישקבמה םייקתהל דחי ם ונא םחלנ ןעמ? השה הנושארה תמקוממ ממר הלועפב תיזיפה השה היינשה תדממ תפקשהב םלוע בחרמב ינחורה ישנא חוד םיקהבומ יתעמש פ הדאה בע "תוינחור" רבד "סת" דיגת" ךירצ תרש םלוה "תרש ךשמב םינשה יתנבה רוביד כ טושפ שחכתמ הנבהל ןפצמהש ש קיזחמ ידיב דחוב תעשב קבאמ דבשמו םדוק ןפצמ ינחור ו י הדובע ינויח תוחפ קשנמ קד תרשדנש םחל תוי המ ןתמל תובושת תויטנוורל ית תושה ןתכירכב דחי א י דסח תרת ליבוהל םחרל ברקל העשב ש יתויב קפסל ל הנעמ יניצר ענכשמו ית תושה ר קוידב ךרוצה רפסב ה לרתב םחה וב ם תונוכנ רוביחל תושה םחה בירחמה ןויערל יחצנ ותוחיבוש ופ ל הדיש םייק רשק קיתע ןוי ו שרדמב רהרבד קדבו ןב וניבא תמחלמב אדסיס רמאיו" הי ב לת ע "יתכלהו רמא ינד החנ " לת ע הדי ךו ךמע "חלמל רמאתו ךה" ך ךמע ספא ת "ךתראפת רמא יבר ןנד הרמא ה רובס התראפתש הדיש הרסמנ ךל?ךדבל רשתו הררבד "בו תישארב) אכד מ ררש הדיש הדג חלמב ר הירח זא לייחה יוצרה ר עינמ?רת םוכיסב יחלה עב קוצ" "ןתיא ץיקב 204 יתב ידקפמ תביטח םינחנצה דקפמ הביטחה מ" רזעי רנדלרט דמא םיפ"מל םיד"גמ םריסב וירבד םתישע" הדובע הפנ םידדושמ ובתכי הי " יתרעה םרקמב ח"מלפב ה ובתכנ הב םחה ידיב םידקפמ םחרלו וישכע דיקפתה!םכ ןנח תרופ וושריפב הדרתל השוב םיפ טעמב רה ונרידב תועמשמב הנסה רערבה שאב דקה םרקמ דחו הנחל שנס הדיש לוק ארק יתכלהו הדו ורישב הלקנעי טבטרד םיאוד קוחד םיאוד ףוקש הגדמה הנסה רנה םנ שרמ טשרבליז דקפמ שרג ןריצע םי םירופס ינפל תליפנ שרגה רייאב ח"שת םתשר םירושק אשונב יתרעמשמ ררקמב חרכה עינמה םחרל תומדב בקעי םחרל ענומה החוכב תוחי הנ לוק" ;א י;יזלסר ס י א;ק i] קלi; ס לל פל/ ר ל תח יכנ9 i םירך ין ןל דii?i] ירניו י ייזר "רר הנח) שנס לוק ארק יתכלהו ןנח תרופ ןתנ ותעד תעדותל תוחיה דלוג תויצה הנח שנס לוקל ארקש הל תכלל א הנל הו התכב ר?הדביא?דמ ןיינעה הכ רכומ טושפו םחרל םניאש םירוטאידלג םתמשנב םידבאמ םוי רהשמ םייחר םמוי ו םל הקוצמב תכשמתמ םרקמב יררש ורד רמה חמרעב רקל ברק תחא" יתש מ ה התרא שקבא יתביש תיבב ה י ""ייח םהת) 4 ז"כ לייחכ קיתו יצמ צע ב םוי דבאמ רהשמ ;בושח יתלגרתה תקוצמל ןדבראה תדמתמה הכפהש לגרהל ותלודג ותריציו ןנח תרופ םצעב רוביחה תוצלחיהה תוחיבש ארוקה באכה ןדבראהר םורכה ב ל ורית טבטרד חוכל עינמה ץלחיהל תוח הדאב "יננה" ךותמ) םיאוד קוחד םיאוד ףוקש "ן רמf םר ץע לות ל ם;ך שר ש ק;ש ן רמf םר ה9 לומ ם;ךfזi] רנ תךרנ ש" ירעצל שממ יוצר םויה םד בויה ףשחיהל כ שאש תרב רב םוי עגרב תחיש ןורדסמ יתדמא דוה קדב שכ דש ןוחטיבה סייגתמ םויה ר;ענכ ןכתיי א לבקתמ תדייסל ל"כטמ דרע ויה ם רב תייציבמא דתי םיחווד רת םדאכ תרבש רב שא גרס םדרג ןרניס אקווד ב דחב ןנח תדרפ דצהל ןיינ ק"ה "ארוקה הנסה"ר "רעובה וירבד רשמ טשרבליז ודמאנש ה"כב ןסינב ח"שת רבק וחרל " ונא ר ונייח ספא!םרו רקיעה פמה רב ונא םייח ה ביב ב םרקמ ןגישכש עירפנ שממל!וממז ונתבושת הרשחנ חצנ "!םיורי ם ה תודדהה זאמ ירהב שרג רןיצע תוצרחנ רנל תנמ רבחל יתש תושה תודגה ךיא דצו םחלנ םש םחלנ טושפ רורבו זא ךיא לב ונבשח רא והמ בשח רבמבונרבוטק 205 3

32 םוכיש םח דוד הכשחב הלודגה תקוצמ יתמחלמה ב הדיש ב ם תוריאמ ב תויה רפסל ם? יאדכ הדוקנב תוושהל ינש יתשכ תמגוד תוקהבומ " אנ רמאת הנה רד ה;נורחאה ד םויה וריתסה ש ;הננעה םוי ונפסכנ דוע י /אוביו ונצמו דוע םיערי ונחנא הפ "" דיש) םינזיטרפה שדיח קג הכשחב א התיח יח םח יםידוהי תיצמב הרנש זא יפ הנויגה תרסחכ חתפ יתווקתל ודש דיתעש יתרדקל םוי ףסכנ דועש טעמ י אוביו טלוטדב טבונ יםתמו דש םיב םושח יחדוקש םי םושח םי" /!םושח ה םידש םיב /?םושח!ןכ םידש םיב /םושח /?םידש םידש םי "םושח טלוטדב) טבונ םי םושח טוטיצ) ןורכיזה יפכ יתטלקש ידוממ רוספורפ הדוהי הנק חודב תנומא םינזיטרפה היב םישקה תמחלמ םוי םירופה הבתכ ענ דמש הדישב יהי דרע" ש ;ש ןל א ;ק לומ ן דרחש ך;בכ שקבנש "יהי כ טושזפ תןה הנרמאה תזחאנה ב קיז יהווקת העידיב דת"ש ה ךושח ינפל תו "רחשה םו) ךונח תניחבב דיגהל" רקובב ךדסח ךתנומאו "תב םהת) 3 ב"צ בוש ןיינעה האדנ הכ דודב ו ףיסוהל רבדלו א םינשבש תונורחאה תובשונ תוחוד תו ןהו תוכה תומצעתמו הנח שנס בתכנ הנורחאב דפס שדח הרוסא ץראב השדח הרופיס הנח תרגה שנס יתרד קג תרקוח ו;דגמ תשקבמ הדפסב גיצהל הנח שנס דב הרוביגכ תצלחנה תוח הנ א הרענכ תינגרוב תדג ץראב השדח תקבאנ ץוביקב תודש םי יוכידב צינ ירדגמ תדובעב וי הסבכמב תפיטשבו םי תוחיה תינחנצה סק הל טלפמכ תקוצממ יוכיד םייח םידופא ו ק תכלל קד ךותמ תויצ יאורה לוקל ארוק יחיבא ו;קב ןפב וד פ"מ ינדלגב רוביג תמחלמ םוי םירופה ברקב ורחה דביא גד תבומב הכאוב תערזמ תיב ןג ןייארתה וידדל דמאו וח ינדלגב " עינה םת ךישמהל רעתסהל תו תגספ?ןומרחה רבסה ו;חא טרפ ל ש ב תובכשמ תוונוקאויצוס תוכומנ א ל "דב יתסרתה וינפב תוחכונב םיניצק םינד עודמ ה חק ם תעדות הבוחה חוכו הענהה צעה חוד הרובגה תוחיה?הנומאהו עודמ ה ללוש ם תמ תוירחאה תיאה לדוגל ה?תדלומהו מ חודה תה זה השקתמה רי הדיש השדח רפסתש דשחמ חודב וני יר קבל ץראב זה ץוחנ שדחל דצרא דהישה אנה לרתב לייחה ויב ויתבו לייחה םייוורה יפ בט הקוצמב ישוקבו פתהל הדישהש רמ הכ ץוחנ הדישה הלוכי רשג רבחמה תיצמה הקיעמה שמה םית באכ ל םחה דהו רשג חתמנה תיצמה אמב התכשח ל ןויער בגשנ טוחו והוקת ירצמה םית קד ידיב םידדושמ םיאיבנו 32 ןוג 385 רע אביקע לגס בב ובגf םיקt ל ןiJ תiJ ןי ה ף;;ה7 ה!7 בל הiJ חכz ד9 םירס ער ינינב םירוגמ םישדח ם םלודי ת;א תונרQ ו ת;א תודקז ו דח ת;ל;ק ן;ת ת;דיר תרדונ נו ו ןאf ל ויח?? ךידצ ךישמהל ק 7? ה9 ת ij ד י ו fגמj ת ij ק;ת ת ת;אר;הiJ םינפמ רשנה רכזל ת ה! ריW??iJ7 ס ה7 שזו7 ת םייקtiJ ןי םי;t

33 0 יונתן בדג חגית גררסמן מות שא הלווית החי הבודד סמ"ר שרן נרמלי סא;ך נ; Pל ijז;יה ו tקין לפל יע לךץ ת;קס 7 רע ין ij יחים ij מוים ית כק 7 סרף ת 9iJלנזים ש;ף פ;ךת tקירה ה? נ;גע ;גדוד;ת סעקק 9 ;ני ם הם אבודים לרגע מחפם מסת;ך האחד נשני יחים ללי ij ר!ל זז? tp ן סע tpב נ;גע ה ש;ף ררר ij ב ע;ך ד ה!ס? דיה? הם רים ס!ק י;זוד רי;זוד ijן;נים ע;ךים ;גקה ij ה ייים 7 ף;ס מלוים את האש למטה הם מלים פ;צעים ז ז את עצמם ןא;תנו לפתע אני חש הל tקהו tקין pt5 רינו ל יש רסס כעד ו זpל סרה סךש ל;לה זpד זיין?זזנ;רצות ljה ij הס? נ;זpת ק;ם יזן tקין לדס ת ה! tקין?זז 9 ניעה אין מ;צא לפתע תה מנגינה כמה עשבים נרמסו tק;ת ljמ;ת לו עד לות ;זל;לה הם זזנ;ררבו 9Jרי צוה טע סים ליבו קtקים זה 9 ;נינו t5 חים ij ם f סיו ;זר רים אמורים להי;ת תנועה בד הלחם ים חפוש / אחד השמש נאמנות זה לזה? הדה פרצה שוב רהח!!;ת ; " נבהלו נ;תדתי עם עצמי עם הרמה רכת עם הרדויים רהחדט;ת מצאתי חנינה "?נכע ב;ד זזנ;רבזיי 7 ט;ב ;זעד wם ל ץ ים לרה רב;ת רם רש צרר ;גסמ;ת כנ;ת ו;גריח;ת עשרים ף איש לוו את הח!!ל הנ;דד למנוח;ת ד w רה ר fה ה ת ש;ן רקלי ל סרה רים לף יש 9 עו ח;ריי ורריר לקחו ת גופ; ij ה ijרחק י ij ת;נ 7 סה זזיא זן ij ת;נר סעם נ;רנ;ן נו עד ן g ים ונ;רמונ;ת נו 9 ךט ץ 7 סזיי זqבוי ז; 7 ט;נ;ת רס; pךי קpזז; י ij ליה ה סער;נית ד ו רiJ היו r זp יינו סרגו י;זוד רים לף י רים נוס אהבתם לח!!ים בפסגת כמיהתם הבה 7 ה ה סרם לרחק ;מע t57 ד ת רי יר ij םי לרה ו?זזנ;רד 7 ת;ן סכ;גים ון תחנה בר מרכזית ו;נים fל ijןןער הבא;ן רצד מא;תת לנו ן דק ן דק םל ש 7 פ;ןן t5 סה Jj ב ש זpקל זר לי 7 ;זיע 7 7 ה נכה lj? tv ריר tי 9 ;גיד?ער זP סלר?נוד זpן; כק ijijנ;רסלה םי; pז ש ת;ן ות;ן ש עק ועק ש ל ל / oמ םי vג כה qדר vzי דל W 33 אוקטוברנובמבר 205

34 ו ו צביקה שטרנפלד יונדב פרידמן זאק הפינה הצרפתית פרוור ) Jacques Prevert משודד צדפתי מצלי ח ותסריטאי נחשב שרבים מדיו החנו תנות הפעם הר כל הסבר ודורש השתהות הקורא הר מובא גם במקור י יוכ י זיק "ךיק" מר יצץ; לחי הר; t בוה י זומלר יים עם דוד סורי בארש בורית מסתיהר הוב "נוt ;כית" "יח;ר ל חוץ iה מכל אן רקו; יי עין ריוכ עררים לזP זז?סה י יא ריס l כק רר מזf ה פורים וךב יום מדדןו לדים 9 ךה מז;י ;ל האדמירל ה זp ל י זiPריד אוצ;ר ו מןחר מהןו 2 או ך pז ו כלו 7 מיז pז i עדו סמשו גוה רדוה י ססלל סארשה זp כק דוכים ו מtקידונות סארשוה כב תלות ךלוף רה הרו ה ר מז;וים דיזוי סיי aהררים ז ממצ;רסלה ינ; זז?יi7 רצ;רגורד ה סיזוי ז חיו קת qרי מוי א לה דהב;רi כי מזפרנים היו מאז ומתמיד סנדות מנטה למציצה ן ד " " " ן ;בקהר ר iרהי ליות מתוכי מ;חירי 9 ;ניה ;ש הם לח ת מ!;כיהר לרי ז?יחי חודרת nמודות עם שדים גאונים קות ריה דר ר ה י ל ת יעס לזp iלם לרה די 7 דר וכת ת חר מי 9 ה 3 לזP מרסה ו ערי רלי ער;ני סוף דו 7 י ה 7 סת 7 נןו סארשוה ססןו י דלו עבורי סה למ!;כt ;כיק ים ;בצוהר ;בצוהר כל כן פרובינציית מידי רס;י ל!;כים ל זיק הק?ןז ם מךת ;בלל ע ; קום י;נ pזwט לa ח מר יזiPרי זp ף ם הה 9 יק עידמה דז wחw ;נהי מעד התפזר נם גשומים שהלוכים 7 יסם ט ;לים יע יזג ל;?זז ז;וח מזוי pז 9 ק מום מ!ה חריי ךנר!ה כק pז מq ות t ;כגודות jי t ;כדוות לי tקת 7 נהו ריה זאת מחחר סם דים לiרז?יוכחף ונב; הויי בל ז?יארים זים מ פני האדמה נמו nתלוה היוניlו שמב; i ת הש האי י לל; בושה ; י ;בקום ז?יים זקות לזק הiרלת דוה באו; תדדו נו שות שת למיוכ ץנ ;בלזp רמוקכtקיה האמתית יח " לבנט ש קiם 7 ל 6 [ lת ל ; rז רב י iה קתק!ם לצ;רב סב רעב 7 לם ש דוף ה;ד לזז?ה או ;! דה 7 מוהך רם aהכהי ;בזז?;ני 7 ם 9 סם גרו לצריי ךו ;ריה יwה הרגז דלל צ;ום רריwה ל ות קיי סם [ I ;נים 7 מqליף " 4 Divide et ipera האדמירל לרה ד ד לרה מה לרה כלום האדמירל לרה ד יז LAMIRAL לרה כלום נ יש כא ו אנגר מ ה שא י נה עו ברת בר ית [ Lairal Laria Laria quoi la rie a rien lairal Laria lairal Rien ר זה כמו רים נוספים פרווה תורגם בעבר ל משחק הסבר די נרה תמוה ברית לקוראיו Laria ל הטקסט מושתת מים לרה ה שמו האדמירל אבל כשמפרקים la rie a מקבלים "החוח "; כלומר יש לזכור שכאשר "לרה" מופיע בוש מים בצרפתית שמעות אינה שמו האדמר קשה lare להתם ובאיטלקית מהעובדה לה דמעה בצרפתית היא lacria האם במו או ד ך שנפיאון יציר כיים צרפתיאיטלקי נחמה פור לרה מה ניגוד בין הצבאיות הל נשמע גם כמשחק בעברית ויוצר בסיס 2 ובכלל 3 וההצצה! 4 לטי נית הפדר ומו גליוך

35 ןרעמש גרבנזרר הפה א עדי הפה ר;הטה א עדי לובנ ;ח;כו תפשב השעג עשנו טיסמ ;תפנ ;פר קז ץיס ה רוסקז ר;אך ה ק;ה םיר;ק?!ה "לוב" ם ;א ןיךp ;ןעוב טק לוט ע ל ה ןל קז ץיר ר;חש יבג רבדמ ל;ח הבע;ת יקנ םד יי ז קכ ם;tוק ה"פ םו ד הקל הוירזr!זים ה! ן;ת7 ה! ;מp ה ;ו םישח;ב ;לחב השא ר ןיtt ה"פ ש ה?iרצ;רג קז הס;ט קכ נו סיi] יגו ידי וכפש םדה י קJז בזי י ך; הק י קכ לוט טע ה קיייpזזrקז ij אק רחאמ רה עיגמ i] ן;עובקtה ן;כנ ריבעהל םיתעש ירחא?!ר לחi] ת הרiJ זקת ל הסר ל הנידנ התר;ת" התונמא שומש יג םירז ;ב "תיד קח;צ ם ת;רgp "וה!י ij ן;pזץ יוש עץ?" ;ש לtt ;ןש7 תיחי רש " בצמ םיתש ןינמ "?תב וrכ רכ? סק הקזר;צ ירהiJ יי ןי? י " רp םיירע ן; "סיi] יג להב ץוח הרירiררi כrורס םp תללי םותח ם;ח םירגרגו םירגרגמ חלח םי;ל;t תכשח חא ; ד יתבכש םינ םינ ינעטמ ל;ח םח וחיגהש םיגתכ םיננתסמ ן הרס הpiJ תלפאב הנחמה חורה הלברע ; ; " ירעשב קבא ןבל קוד ד הל;קך לותס דוכל קw אשנ שמרח חרי קתרמ ; ; יתבשח י הנממ הסחמ " ריק י סtt כ לp ר הק הוירiJ וש7 םיררח םיר םיקיר םיר"פכ וורש הפינה חורה הט םry יגו םיוק נכה י רמות םדאש ףוס רוגס הלב חותפ ם;נ ד ףך;n ץ ב ס;ם ij ע;; קיי ף ם ח שמשה זה דל קז n ו;ז םראw הייw ס ונרi רל תיw י ס;ר וכס דיס ;מכ גד םנ ;ש הn לל;צו ז " חובpזiJ W ן ו צ;ר לW ער ףi ש ךב הל ל שס םירי?ז ששךקז ךיישאםדאש ונאו ךת;א רי דידם ןדi ףרע חובי!ה ןי יזג דר בוש 9 טק ץי ם;ק ןי ץר מ; ץיםסאר נ ד;זn יפמיוה ףרח ענ הס לi ש יi? ה! ב;ט לה םראw הייw ס ונרi רליז תיw בוש דקו ןא םןג יר תיר ראורבפ 98 רבמבונרבוטק ב רליםדIJ ל ליית

36 עומר דמן גד מאירי הוראות פתיחה באש ידידותית * שברעים אחרי שהתחה לחמה נסעתי לרחמה י;ם ם התי ;?די רחג 9?נו יt ry ת;ים ה סח;רית זקל; ררר ij ןל ijלה זקל; ס;סה ij הר רב חגר? i רו ךה;דיעו זP זזל חג ל חכ ב ק;ל;ת ל;מן שעה רהקחו שם בעך; רבע הטנדר יב;א נהרג " נזכרתי ששכחתי ; זקחקיצו א;סם אצל?רז 9 ח"ב גדי את הניר;ת הת ) iשרתי והבן ז;נה אמר לים זיגש א;הי רסה אהי ורר א;הי ל ו 5 רדים י ה pז וד?רע צכזזת ף;קל $ tף סי ז;כה לררת די ר!ה קת fמ; יה י ס;קז ת ם $l הך ו 5 סה ה;ר ij םר זP לנו [i הי זקל; ij ה זז; אמרתי ל; אם כבר ט שנתי משאי שה בע;לם מעטים ז י ז ז ו 5 סה n ;זקב ל pז חגררבות זקיז לי 9 ;גיר הר?? 9 ;גירה י ry ם יגןים ת;ן רתור? ה!י לב חם זp גןים ת ם זp ה י ט;ב?םליג; ין ר ת ת [ iט;ב?סריזז ;ת;א?חגרזז זp ש ל!ה צכ ryליף? $ t א זקל; fמ;רה ryליף א; יי בוש ךל qש ב זp ש חוץ ל!ה חגלות? ה ה כ fאן ;ןנ ;וחירה תוך?רנות כק רב [ tpiי ;כ;לה ;וה?חגו 5 ךךר?;וקזן?יב ל 9 ;גיר ל ז"את ה ה;לן ס;ף גןם 9iJ ;גירה רחיא aקת a מ wijר?ז;ז [ i מור ךה עך; כל?ח 9 צכל ה? וq5 רי [ iזpקלזזת $ Qtרי ij ה זה אמור ךזאתW ררה?חגרזזז ערה ת?כז דור;ת ע;ד לי ij ךמ;ן ומתח ר י עם קומ; שמתע;רר עם רטיבות ה ר!ה ם pז ר מ ית ij;ת ם;ךז; ה ר מ ij ת זקל; ל מה זה כבר שנה ;לם?) זזל א;ב י צ;ה ryrה עיa י ת יצ;ץ ה מהבהב מטל י " ;ורור ןנ 7 ה;יא תגו fלל זן?מוש ללף ראשן;?רז ב;ג פת"ח בירי ממצב ב;נות הע ש רקת? הי? qijליף 9ry ית fמ; qלית ל f י 9 ה?קךש פוה ת;ק? ת ij זקק בטלית פלנלית ד לתזז ;ריע;ת זpקט ל דת ijב;ת אהל ארבי צבא;ת ר?רת [ iחוץ רסה זP חיה?רסה ין לו ליס?ה ה ת;ן ה חם סקעו לה לי רסה אחת כמה וכמה מפגר) ז ז זקקט! כח י יד ij ריק;ת ו 5 ryם זזלים! סw היw וב ריר חשתי גופת; הריחנית בדש נאחזתי נרגע הרי ברור! להי;ת ז סע;לם נזזpי ך $ tל הגר לרז $ tל ה 9 צכלק הה לי ךג;לי ח ;לם ועד r wט גליון

37 ענ זרא לבוי זפ םינחרצה תוריש הבוח טוח רד לpז ם םישנאו ז דקונב ה ףוקז ץהוגמ חותמ חושק קדב ךשאר חלוגמה תזרכ טרס האוש םיינרופיצ תוכא חיר ביישדטפא יתרקוי ברועמ ודאב הפירח קבט קנוי תופיט תופוקש ךותמ ןוקובקב םוח יתיזזת ךלהתמ ךה בושו ףלוח ינפ הארמה דדשמבש רצענ ךישממו פ יתיאד הארמ הלודג דדשמב יאבצ םיינ תוקהוב חוצחצמ ינדפק חדקא רקדזמ םייסנכמ תוכיס והג תוצפקמ חה תונורא תוומה םיאנ םייפתכה דויצ ריק לגיודב סודקיא עבוט ה קונית קהפמ חנומ תועורזב אמא תברקמ הפ יחל הקלח דדומב ראווצה םפמ תודשו םיקורי פק דוע חצ ה דמ והשמ קחוצ בייח קוחצל ה עגונ יב ו ץווכתמ קעוצ י דדועש דבכ השעת םידמש ךל?תנבה דמ הש בה ית חיטבמ אש רפסמ תחא ך ךלמ םשה ך רוסא ר;מ אוו םייאמ י ןכ ה לוכי טופ ית סינכהל ית כל ררח קזח והבג ץירעמ ךת הצור תומדיהל ךל הצור גורהל ךת ית בוטר טמוקמ וי דיגהל ךל וי קיספהל ךת ה ןזמ ית התיבה בייח העיקש ה ו;חא םייסנכמ םירצק היפוגו הנבל תרעק תוירכוס הצור דוכלל ית קדהל ךל?ןגזמ ה הצור?לוכ אב ךל ןיי?הלועמ גדת תיבב ה לוכי בכ הפסה ה ןגנמ הקיזומ ח תכרעמב ידטסה השדחה ך ריבגמ ית דוע דועו םוקמרה םייקנעה ך ןנובתמ תופכ םיידי תורוויע םייפתכה ך תופושח ךגד תמו ו;רא וש ית לב בה תוש עיצמ ןש תגוע םיתות גחמ ןיי התוש וש רהבח הרבח פ התיח בשוי יד ךדב ךדב ןשעמ חינמ די ףתכה י תודיקה םירב םייניע תתשמ תבחר םידוקיר דמ יש ו;דסב דחפת םסמ םסמ םסמ ינפל ש אצוי ה קבחמ ית שארה י דומצ חל ך חיר טנרוודאד העיז ןשע תוירגיס ךבתסמ ישכ הצור דיגהל ךל בעתש ית הצור דיגהל ךל ש קנחנ הצור דיגהל ךל ש בה ךת דדחתשמ ישוקב תועורזמ ןונמתה ך עסונ התיבה ראשנו תינוכמב הכחמ רמגייש דועו דיש דועו דיש דק דירומ תנעשמ בשומה לתשמ םדדנ דדועתמ םדדנ ר;רועתמ רכ שמש תפלועמ השמש הסוכמ העיז רקוב בוט ר עסונ אבצל סנכנ דדשמל ךועמ טמוקמ טורט םייניע הכחמ הכחמ ףופכ ןחלושה ה סנכנ ףוקז ץהוגמ חותמ חושק קנוי כ תופיט תופוקש ןוקובקב םוחה ןכוד יי ףשונ יב לבה הפ ןשועמ יגיגח חינמ די החוטב יפתכ הס םוה שח יתצלמה ךי לייחל ןייטצמ םי?ןזסר ם קך יניעו תונחצ " הכנץזו ברר;נ ל םי?ןזס םי;זr ה האוד דוחאמ תועבג תונחצ לנזr בה הנחצ האנשה דבע ינשה טוח םי?זז סיר םי?ןזס בה קדר יא חלמה םסרפתה ב רמשמה םשב םירוענה ענ ןירל ליl ם 37 רבמבונרבוטק 205

38 וצופ ר) רלסיו ינד ןטרגמב ןאד9 דיש עב הופח ןומ 7? יונחpזתל םירריע תלi? ת;נומי;זסומt;) לו יר9 ר9 דi? הכירנע ירנ;א ל יר9ry היררiJ זPtיי?אן ונח" יסל ירוח תרij הוקי;זiJ7? םי;ל;ארס םירעw זאf הסPז Q הלחק ית קכ זP ה ij א;ל תיי9 זיpז ה רר דיעiJ ל יזr תו היצטינס םינבמב שו מש למשחב ;א טוהר! " ז ו ij t;ניי ע ל ij ת;ריק ים םי ;ים היקז ה 7? לרל ו םיר9 ה??סד ף תו ש תקלp ם ;ז? הס;ה הרתt; ;א גי 7? תוניר וור יס ודו ריעס ה תעf ר הר9iJ תזrב;יס איח סי;תקז י n קז ומס ת תומס ביג;9 תךק;ח תזr ט;?ת ףקת םירסPז ה ח וניt9 הר!P?רל לה7 ;גיב" ךפה ןונמהל הביטח עבש ןנע קבא ה זע עיה רו דא ר רהל קשמ לחב ריוה עיקבה וןירשהשכ רדח רבדמה עpז י;ז הדלפ תשגור עבש רעס הפוסו עבש םדא תשע י;ז הביטחה תודוקפ ברקה ועקב מ חירצ תומגרמה וחתפ ערהב םיחתותה ורי לזרב חיתרמ ןוירשהשכ סנכנ חלמל ש"ומא ןו) כ צרווש עבש הדלפ תשגור עבש רעס הפוסו עבש םדא תשע י;ז הביטחה לייח הנידמה ןגה שמשה הדמע זא םוד ממ הל םח תפותב זכש ךותב רבדמ קבא תוברק וב י ומרז םדא הדלפ תובבלו לזr Pזל הירiJ דגס הל?א ןגij הינלי חרל הל ל איח ר ם ס?ןגס? עבש י;ז הדלפ תשגור בוש קיח 7? ז;י o/?ך;ף ו;זזr7 סרל ת חה?ד הר ברiJ הסוע רבדמ יניס ריתע תוברק תייה צמ שונא תיפת ןויזיחו בי רזכא סבוה ךב תיאר רוכזי ל ז ןוירשה ij ע ת ע תi ;מר לpז יח לופij טקpז םק ת ;רד די ת;נו;נ י ל תf והw ;ער יry הי;ז ת ו;ני 7? ; םךij ס7 ף ל י ן ה ;ר;ת הי;ז ץר םךר ך; ם ry םיזriJ םס9 םחלח קo/ ק!סiJ ךה;י תח ;ם rזל קח tח ;ב ערו םדס ס ;ןרp בf ת א;; "ז;יזPן" עבש י;ז הדלפ תשגור ) תיבה וןרחאה יתצנ ףחהל תודקפב דורוג תיבה ירוקמה ףלחוהש תעf הס;iJ סיר זp הי f ;i ת;פוקן ר מכ אג עמש ר יעמש יתחפשמ ועמש ך;ך ו ו?rזזרי יf ;גי?ם זP?rזסם ;גי רבדמ יניס דוע וחמצי םירפכ וב םינג עטמ תודש םיו תורשוח ם"לחח םיקנטו םירבוע וב רת םת םירבוע תושרחמ 38 ךוג 385

39 תריש ר / ןליא יץיבוב תלייא טרפ דק תחורא רקוב תיר םיז םיררכנ9 ת;רושf ;ר;ת תכרצ? 7 ן םוג ij ב זלf כזור יירכנ זר ף;ס7 יו יו;זיז ה ד הך? pז הה ס;טf ז י הס לל א תחורא רקוב תרא מ תלייא טרפ דק תדי) 976 םייתעבג תובוחר ה בכרומ הברה רתוי יו יפכמ הש הראנ טבמב וןשרא ה בתכתמ יתל ומב רא א ומב ה םיטבה םיטטוצמוה רתויב רהיבש תירבעה הדשחה השורי מ ררושמה םייח יררג םסורפש רפסב ויריש יה תוחורתנשוש וית ליזס" א יז הן;q אךו עכ םיסיז י א;וה ביקt תלזtל ij לד תיקt ונ תנע ומרי ;;ברע אשנ ושרא בשה רתרראנ יפ םלח ם;רלח לפזוה בצב i רהשנ תאמה ;;;ןזבמ דל;ה רתהש ו;ירוסאמ הרi ובא בג קסך ז? i הלהל ןל " יo םיi רם דרא כרטi ה רייV ההפ השעה ה רוה ;ויאצאצל ם;ידנ תאמו "םנבל ) 960 רצה בקה רץ ד;חמה מע 82 רתמ רשעה שראה לVז רפסה ראקנה "י iך)tקקט" וריבש בתכתמ ידרג תרשפ רהקעה רפסמ תישראב פ) ב"כ םיקוספ טיא ויבכו עבוק םתרח רג ה יוד יפ םתרח ףקותמ ודלוג ירוטסיהה יחכונהו ה יוד תויחל יפ ברחה פו חבזמ םוה רא חלמה ה תרגסמב ךוסכסה יברעראה ןפה יריתה רךדוה הבש דחב דדושמה ומייסל העיבקב תינקספה " םידנ תאמו "םבבל וכפה רת סמל ןבא ךדד תיגרט תודתב ה תבע הדשחה ותמר תלייא טדפ דק תבתוכ הדיצע דהנש רש םינש דח תמחלמ םוי םירופה תיטמוראטה שקבמ רפהל דרסה םייקה תרוסמה תידישה רדישש ידרג עבק תיבב וןשארה םנמא ריתה רמכ ענכנ התל רסמ ראתמו םייח תעב רדסמ יאבצ ירק רש תוררשה תונושראה שפאמ רנל ןידל דרסמ םייח תושב תריצי רצ ןבלמה תרתמה ןהב א ושש תוררשה תונורחאה תיבה וןשראה רבכ תחתרס תורשפאה דרסמ יאבצ רוגש םייחה לה קפס םיתמ קפס םייח שממ רמכ םרית תרגסמב סרפרטה חוורה הריבש תירבעה הדשחה יחהתמה לה ם ןבדרקהרוביגה י םרק הנידמה ב רודב ש םה םודוע תראקל םתרמ רשפא ןידל הנרמת תררמצמ תונורא םיתמ םת םייח תרנחא ש ל בגא תררצ ןבלמ תיבב ינשה הנרמתה תיתורסמה תאמה רא ףרגה ייחה בנמ םירודכה הנתשמ א דמ תכפהתמ ראוקה החי בא דדוע ירודןב ונתווקת ק;ם מ;;גי יוגf ירניר ם;נ ;ה םי7 ;הi] םי7 i] א;י רי?כנ ל זס?o/ הירנiJ ;פ תר;בע ;מ;י זסס ;דרכז ןי יק קכ הל הסryf סייע ת;ל ןייזכנ בו י וחר;נ ירעw ם ררר רומ ןס " לנij ןי ו;! דכנס rזךר; הלר נכה" הטרס ח"פ ז"מ רתבל הנטקה ךות הש לאמ התרא תוררשה תורשקתמ תרתוכ הישה תחורא רקוב תרא דרשע רחנ הי גסמב התרא החיש הרצפנ םרקמב טפשמה חוחה יחתפת" הפ דג ה;דלי הנה סוטמ "םבש רא הנה" אב "וןריו דרענש בסהל תמושת הבל וךתו רשפ התאה עיפומ טפשמה הנה" לייח "סוטמב הש הברה רתוי יושנא יוויח יצפחה סוטמה ויבכ תרמ רנל טרפ דק רמיש בל סוטמב ;לייח וי לייח סטומ רא יפא סייטה ומצע םתס וןריו רמכ לבוקמש רקל םידל לאהל םת "םישל"ב יתבל םיקיזמ לייח יוש תנכסi אצמנ חלמ מל םריס רתוח תחת סותה יזכרמה תושרי תאמה לי) תרבודה ש דהלי תראתמ ינפב היבא יושקה ה ו ךות רופיסה ה חרכהב םת ו תמעמ פא תנרמת ודסיה תראה רדסמ יאבצ צעבתמש הראנכ תובקבע חלמ רךדבוש ל רשקהה ו הנכה הופל תיאבצ יהשכל רבודמ ויאב ר רבודמ יחבל שממ ל תנרמת ודסי תרא תרחא תחחא רקובה תראה תספתנש והשמכ הברה רתוי וי יו יפא ינגרוב א םייאמ םייחה אח חכונ רוביחה ראה השקה םייחה תורמוה ידיב ברחה לר חלמה תלייא טרפ דק תשקבמ דירפהל יניב בסהלו תמושת ונבל םיארוקה השענש רוגש ידמ ו דרעש וי תונתשהל רבמבונרבוטק

40 ניר ון יוסף ער זמן היקינתון ר מבוגרים " ijכל ipז ללךלה לךלה ל יום דו זP סים נויד לב ל סוף דידוס םי Pז Wו סי לqשף בועותבועות fתוו עור!j י נ;יQס ז iד?יום י! iרזיי 7 מ ד ry לwערי q ה ij P זP סעם ל ij ה ;ייwלם יד ס ריד י וכ;רק סל ד לנ;רקף ריד qרי שעה טובה לההב בבחורים מזו שנה ום עומד פי תהום זירה ה קוךה ללרים יו??וכק ת הwשוק לסם fתוו העינים שהפכו f דות חרשות רחרח את מה שדאו נכי השבע ה f ד ן ijזf רדוד ז;ה f ד א ודם ומעים מא חתוכה רכה רחבה אדמת אהבה משגעת 7 ר w ש 9 מו!j ת םס י סינוי קק?? ר!ה עוד הומר נ;רא"ם הוס ן;ר? מ ij רים 9 ס הך??ל =סר "#אז גזים" זp נו סלל ij ד קתוו קיטןו ijל;לה חנ;רנךוד א ךד ij קיתון לו כק ij ה? עךה W?זיי ם tי 9 ;כים 7 חנ;רוכזיז זיי וכקס קת ו פחדתי אחדי הכל זמנו ו ו זpל סעם סלו רסס 9 יב [ iנוף סwה ו דרח ככאי [ iכל ת P זP סעם סלו ל רבו [ i ד 7 זיי ו ת הק 7 ד ורגעים ספורים לפני ת"ם השנה נכזיי f ן;ך ךד ו חוץ כק דוה ר ij ד ry לף בלה מטה צבאית מעט שבודה ז י ijלב רחף ות סלף ררה ע!;נ; ףל?? י w זיי wם בלה כרית נוצות חסרת חמלה " ijלב זP לי רחף סךעם רב למות ת זאת wי עםwוכד קלו עורב חנ;ר?מות זpך;ן ס;סה ם q לה זורה ת ij ךק יד ה שרי סרקי םיח ל רירים יו דרזויwסינוי וכל לח?? 7 יות ן fלי מוךזpת ן fלי צכרבות רקךה רסל ריו וכר #ו ם ;לרי fאו #מוי ת 7 ד [ iקידות יו שגם פי כבד יבש רr ז 7fי " וכמעט וידדו לי מי הדגלים ז ד ריד שורה דQ ם ת [ i יד ריד עים ק"ך ד#דןו ריד tקיד פ?ויי זp ין לו ש ךש י םי ריד י םי זp ינו פתוח להיות לדי חר זוג עינים רדה זד גליוך

41 יפר טרכייי תכיסנ רזייסיתניסה רכזל הנור דרו י ר;ז ת רד הגז; תח ל י סיר pזל ת;ס;נ בן;;ת ך ת;יריQ וג רP ףיה ה יהקיזל יg ר;עס סיר";זח דו ןל7 ר הייrמ דר לו ;ןד;עמ ס לP pזל ר;ע ר i? ;ב ר;מ רכס ת רש ;ןתעס הqזל סיר;שע ור בוש ת;כ;כו רה אש יתיצר ל ת;יn תלצה י ז י כו;?ש רל רי;ק חהת ;ןרח םידקמ pזל יוג ;ז יl] הנח ) ורד וריא יתד קמוס ספיספ תע בתכ הרי רשה בי ינרדומה יסקה ךות ףוקיש תונחמ תורמשמו הרישנ םיברש התשגדה ןרתו תיורז הייאר תיתודהי תב הררחה מ יפד /!ספיספ" תושגרמ תוחיש םירצוי םישדח םיוורשמ םיקיתו ד;חי םיריעצו ומב ןב םירמאמ םייטרית תומישרו תורקיב םירפס תוברל םוגרת תרישמ םלועה ופרטצה וני דומ ייפה קובo מ יונמ / l ספיספ"ל דובכל ספיספ ןועבר הרי בוחר םירמ 25 תיאנומשחה ת א שקבא ירנמ 4) 20 s תנ תונוג ב"צמ האחמה ס"ע 25 זr"ש ללוב ד חומ ץרבא םש תנותכ" ""החפשמ " """"""טלפון " "

42 דצמ ךז םרמע ןחירל צמ דקה תויאהו תרודב רןתעה וןוקמה ) וןסכ ירק רמאמ רותמ מ גדג ףרנא ןתנרגר טדייה םסרדפש בתכב תעה קיטנלטא ב"הדאב יורקה קיטיפה" סקדוק "דשחה רבתסמ תוניקתהש תיטיפה הנניא פוק עגרל הידמש איוה האיצממ זה תויוגר תושדח םיו םושמ ןנוגל ןהי רןומ הש ועיגי בחקב וני ידאכ י םיראוקה ןתרודא דבורמ יתבש תוקינכט icro aggressive ר trigger warning הנושארה הירדק םוגרתב תרנעגרפ" "רהיעז היינשוה תרא" הי" רא) א" "ןנרת תרנעגרפ" "רהיזע הנניא כהב תונעזג הטוב הב םיסנאוינ םיה ועגפל מל תוש רןגכ ןכיה?תדנ ןכיה?תדמל ןכיה ה?רiהג רדכו ש םישנא םיה עגפיהל ן דשאכ ןה תופושח ע םניאש םיצור ףושחל תרנעגרפ זכ תנווכמ תיתטישו רשפא ועבתל הי "רהצנ תרא" תרא" רא) וע <"ןנרת םיצרמל רקיעב תטיסרבינב דמוח ש םידמלמ ידפס דומה םמ םינכת םיה ררח "רהצנ" תישגר ועגפ ב םיטנודטס םתברח םידרמה עידוהל שראמ םיטנודטסו םישחה ש םי עגפיהל םיאכז צל רועיש במ וקזנייש רןיצב מל דהרמ דמלמה ןי" "פפמאק רלטיה ךידצ ר שארמ םיטודנטס םיודהי םידח יב תויוגר תומרד רז םנמא גח תינוציק ב תרא ןכות הלח תוריצי תחפס הפי תפרמו מל הנורח יתראק ורופיס פנה סמות ןאמ א" "רבכלו ךרתב) םירופיס םירחמ םוגדת בקעי קטרג תיירפס םועפ 997 דפרסמ רב בכל החפשמה "ןרשאנ" רמש דשא רצי" ינומדק רשדמ םדרג תדל ו;נגה שרא תבה החפשמוה ט ל תחשפ ןגמכ ו;ועה דו רהרצמכו רדבכ "ככ הושדר םתסה א ןכות תיטסינפ תבוטל םיש עגפיהל םירבדמ ה דנ ש ךררצ דיבכהל ם קזנה תויוגרבש תומזגומ הכש זגהה) םש קחשמה שפוחל הבשחמה יוטיבוה רז פ הנושרא הךקש תוי תחועצ דצב רז ךלב הירוטסיהה הדאו הכפה תיתפרצה תיסורוה גודכ ל ברח תיבה?"יה" הנה" וישכע עיגה בוש םרות חובטל םכב ךיא לגלגש "בבותסמ מע) 258 יתש תוריצי תויפוטסיד תוינדיתע תויפוטיטנא) ר ר הנורח תירבעב תחא תמגרותמ העיבכ מ קבו תיתפרצמ) תע ח;בטח בלב 205 תח תירדקמ יה מ י דירש ) דבוע 205 יתש תחיציה תוקסוע תוטלתשהב היטרקית הנידמה תיניחה תינודרמה םו קו ןה מ כ קו זירפ םחמ 42 ךוג 385 א ודפס קבו דבכש רקוס וןיגב םדוק ידיב לבוי לג דוגינב הפרצמל יו דפס הר םיענ יתלבו םי יוראש ארקיהל לב "תודסמתה" דפוסמ וב דצ תודיחבכ תוידיתע תפדצב תנבש 207 הכ תגלפמ הווחאה" "תלסומה בורב הגיהנמו דומחמ סכעןב ברמ היציוק תרחובש וב דמע אישנל תפרצ םייונישה םישחרתמה הנידמב טעמכ םישגרומ ףסכ ידועס הנוק טקש העפשוה תודסומב תוברתה תפדצב ר;פסמוה הסתפ רוספורפ רןבדרסב החמומ) דפוסל דק סידוז סנמסיוה ומצעבש רשפ רזנמל תירחאב וי דטופתמ הליחת ותרשממ ב רובעכ ז התופמ רחל ותנוהכל תררמת ןיינע טועפ תומלסאתה עטמ נ תו יוביר) םישנ מל רד הדג הרשחתהו ברקהש םצעב דבכ רעכוה משה יניחה דסמתמ כסהב םיט םידשחה לרמש ךל היצזלסיאה תוברתה ו ענכשמ האוסנדפ ה ןקיד הטקפה ימל חודה רןבדוסב הזידד ייגה ו מ) םש דפסה העינכ רושא רושאה" יושנאה וט העינכב תטלחומה רתויב רשק העינכה תטלחומה האה ו;בגל ר ותעינכ רבגה ל יפל תפקשה "םלסיאה מע) 243 ב יה רידש י ךפהה ה העינכמ קבו תמר העיבכ להנתמה תוחונמ יה יוור תוירזכא תומי םד שאר תררמתו ןשע רוביג העיבכ האוסנדפ ץנ ךסב ה םלסאתהל עטמ תוחונ ידה ןתנוהי ורוביג יה אצומ רפוסב גרוהל ושארו ףרענ ידיב שבוכה יקלמעה ב קד ז א ונריגה ותועמשמו יה םובס הברהב רת תיצמת רופיס השעמה יא םש דיתעב בורקה י הפקתה תוטא דהשהש "יודיא"ב י תלפש ףוחה ר תיניחה תננוכתמ תוכלמ דהוהי תספותו רתונש רמ השראב דמוע זועהי יטמזירכה רקוח םיבכוכ ודבעב חיצלהש ןגר תיראש הטפה םחב רתכווה ךלמל ןהכ דג םיקמ תיב דשקמה יה דשחמו ובע תרנבדרקה הליחת הכ םיגהל םו תנידמ תיבה יה העיגמ החונמה הלחנוה םיביה םיקלמעה םניא םיחינמ הל רובעכו םירשע רשו םינש דבלב תפגינ דהוהי חלמב םיקלמעה םידצ םושרי םו הת םיבירחמ דשקמה ת דיעה ךלמה וה םית םבהי וןרחאה תברקהב תונבדוקה רהוקתב הש יו דסח ינפלמ םיוה ליציש ריעה רשאכ םי תונברוק יב םייחה רהוצמ ךלמה בירקהל ונב קוניתה ש דנ ותשאמ דהיעצה פא ונב ה ותשאמ הנושארה ןתנוהי הנוממה דהובעה דשקמב ברסמ מל ודהקפה טלמנו קוניתה ריע תזגפומה םיינש ה םיצינה םידיחיה ןתנוהי ריעצ םינבה ותשאמ הנושראה ךלמה זועהי םירחאה) דוד ל"כטמרה לי טלמנש ל"וחל תבוה תעפי ה רפסמ רופיסה ותש ה בתוכ כב יקלמעה ךותמ הנווכ דבועיש ויח הצחמל צינה דח רתומ קוניתה זערהי ץמ ידי רלנג יקלמע דהש קוניתה יחה התע תוב תברועמ יה

43 ג ודה בותכ וןדכשב דדועמו חתמ ןיינוע קפס דירש עיקשה ץמאמ הבודמ דומב עה ה תדובע ןהכ דג דשקמב דחובו םויב הרפ תרתמה תכסמב אמוי דומלתב םוי רופ רופיסב םויה ובש ברח תיבה יה ובוש םייתסמ ודה ודה תוש תובר תוברת תיניח מ תוברת תיתד תוברתה תיתדה ל"זח יפכ רהכרכהש םייפב םינשה תונורחאה מ תוברתה תיראקמה דשקמה תונבדוקוה הרוע לבו ז השה תרעכמה דועמ ברח תיבה?יה ו ותועמשמ?ןברוחה דשקמה וןשראה דמאנ תכסמ) אמוי ףד ט ב ברח ינפמ הוש םירבד דהובע ד ייג תוירע תוכיפש םד דשקמה ינשה דמאנ ברח ינפמ נש םניח הקשה) דגנכ וש תחבע ה ה תנתינ הביס דרתגומ זכש ודב ןברוחל תיבה?יה יניא טב האדנ הש וב הבושת דח תיעמשמ תחא ) תנווכב וןוכמ ם ךותמ ש הנבמבש רופיסה הבה ןנובתנ הליחת יתובושתב קלח םירוביגה םמצע זועהי ךלמה רובס הביסה ןברוחל תונתסובת םייחה םידקפמוה וההי" שטנ ונת ונחנא ונישענ םיח ינטקו הנומא םיוה ונ בה םינדחפ ףקומ ב םיצועי םיפטפטמש ירוביד רהשפ "העינכו מע) 20 םנב ל ברע םוי הרפ דשאכ םושרי דבכ הנותנ דוצמב םיקלמעה םכסמ ה םירשע ווש תונש ונוט ותהיט" ונמצע ייחמ ףוגה שפנוה הגה לוש ביבת ונייה םלוחכ דשאכ השדחתה תדובע תונבדוקה תיבב דשקמה ונעבק קוח הדותה קוחכ הכלממה ונבשה ןירדהנסה תכל תיזגה וניב תובעותה ונצתינו "תומבה מע) 28 ףדח ה הנכסה ןיי תפחרמ םיורי שדקמהו יפל הנופ ל שקבמו ועד" םכל וניהו רוביג בהו םיצאה ןכל שקבמ םכמ ךורדל םכקשנ תודי ביב ל "םחר רכזיהל ירוביגב וטג הדשו יצהש דובכ ונמע ענכנ השחל דחפ לבונ ןאצכ חבטל "וניתובא מע) 29 ברה יאדסח אישנ ןירדהנסה רובס תביס ןברוחה תו תווצמ הדותה ריזח אצמנש תונבדוקה בייחו יפ הכלהה םודגל סדהל חבזמה ותיינבו שדחמ ןתנוהי יארחאה םיסקטה שדקמב בריס ל םושמ א יד ז םוי רופ ןכ ןעט יאדסח ונבש קוניתה ךלמה זעוהי ותשאמ הדיעצה תרפא רזממ ןתנוהי ומצע ש הכנ בו םומ דשאכ) גפס ןומיר ךוהש דב ויבא רוסא יפ ןיד הדות אובל יהה יאדסח שש ונב ו תוברקב ןומויה חיטמ ןתנוהיב ףוצח"! שאר ןירדהנסה הו הכנ תרדכ הנפדש ףכש גד םומ התיח הכירצ ךורדל שדקמב תחתמ ךפ וה ריזח חבזמה הו תכלוה ה לו תראשהו ות ומוקמב גופס האמוט עידומ ךל הרותה רשפאיא ףוק הוהי רשפאיא תומרל טבה האדו דצ ה נעמ ונת םיאטחה "םכ מע) 92 הכלמה ותשא הנושארה זועהי ם תעברא וידלי םידגובה החודהש םחמ מ ירחא ךלמהש אשנ פא דהיעצה תגצי יו ה וקיבה תי תיניחה היופשה תרצחנוה רתויב ורב תועטה" הליחתה וריתכהשכ ות ךלמל גנתה י ב יתוי?רמ םו ויה םיחוטב האבש הוגה ש חישמה וצירעה ות וה ןאה ל הארש יניעב םזנ לtt רשפאיא חכוותהל ה ה וי ה וה קיספה בישקהל פ התיח ונל ביבת ש מ הושדקה םושרי אבא אנש הת אקווד יתחמש ש תמייק ריע ינב םדא ירחא הברחנש ונראשנ םירהה םירהוה םישק םירהב ךירצ םיוה ךירצו "ךלמ מע) 204 ו תויומד תופסונ קל הנוממה וןחטיבה רובסה ןברוחה ה ירפ תונרתח תיבמ וקסצתפ ץייא תתחה" תיב דשקמה "םירויב 867 ו ה תבכורמה השקוה רותיב נעפל מע הפסמה ןתונהי מע ו תיעמשמדחה באה יאמה דק ותינידמב כ ; מע ו תיתכלהה ברה ידאסח ןאמה דק תוקבדב דהחמ ;וותצמב יפא מע ה תונירצה ה ןתונהי רבדמ כב ותק םניאש םיו כהב הנקב חחא ב רתכנ סיוג אבצל ויחאכ א בוצה דשקמב וותבהלתה ה תי ודתבעמ ודשקה ב ד םירקפב םיונראשה הנכ הני תוי ותבג הכ מל ה בותכ ה רותנה ש" תיזה ש ךז ונממ ךפשנ רותנה ףוטוע ותליתפ הבה הבהל ותכ תרצופ המ דה רך םותכו שמשה "התעיקבש מע) 9 ראתל ודהנמה דהוהש ויבא תקצל דשקמב ה טטצמ םיוקספ ם רפסמ ותמש ה"כ) לז םיקסועה ב תיועש" ונמ בזה רוהט השקמ העת דהונמה הכרי הנוק הייעבג היורתפכ פו הי הנממ "ויהי ןכו הה ותמוקמב םיבר םיפסונ ה טטצמ ותכיראב ה"נתה הליפתה ידוחסוה יש םייווהל ה בותכ וךתמ כל םיועגעבג " ת ו םבע ההלקמ תש תלהקמכ םייווהל תיב "דשקמה מע) 2 ודותבע ותנבורקה ה האתמ הליחתב ותחפל וךתמ ותממחתה רוח דדת ודשק וניקהש" הטלה םב וךתמ סרכ בזה ונכוה רו ותבעט הטיחהש די חבזמה רםטב שגינ וי שה ט ונייה םיחותפ ירשע כליהה םיוהש הנוהש ויהי םי "העשמל מע) 7 קפס י שגדש ורהט פמ ובבל ז ןתונהי עמוש ותק םירחא מל רשאכ םימ רפה חבזמה ודבע םייוה םירש חצנמל" ינבל וק "ורמזמ ה עמוש רפה רמ ובעז" "יו יראחאכ סקטה ה דהומ םינהנל ךישמהל םו רפה דנגתמ בווש רמ וחינה" " חתפתמ בקאמ וניב םניבל " וחיצלה יפהל הרצא ב ןיי סינכהל וראש תבעטל תכעו רפה שממ קצע ויפ רעפנ םוקמבו הייעג העמשנ הקצע הקש יעגה הצק רהעזה!וקיספה ופרה "!ינממ כלבו ז ןתונהי וד םינהנל ךישמהל ף סמ חצנמל" תלהקמ םייוה ריבגלה תמוצע "דש מע) 64 כ בצמהש ללה דשקמב דדדה תיעשנ תברקה ותנורבקה השק תריזכ חרתי ב מע בתכורמה ו רפסמה עמוש ןתונהי תוועש יב םייחה םיברוקמה ב יאמ תדושקב ןבורקה יא עיגמ רבדה ראשכ םימ ךלמה תשמח םיטה םרה הטיח םתפו" 43 רבמבונרבוטק 205

44 העקב תויפמ םו הייעפ הראונ ש קונית אבא "!אבא מע) 67 איש םיאישה יקסטורגה עיגמ תברקה ליאה ןבדוקה) וןרחאה םויב רופ זאו" הצפ ליאה ויפ העגו קב דג עמש "לרא ושאר אנ ןנחתמ "וייח )שם ןתנוהי אושנ ויניע ויבא הכחמ האדוהל " םוקמ השחל םחר ביבס "חבזמה דמ באה ןבוה תייצמ ךלבו הת תה תרש תיתוע רדמתמ הרמאכ קד םריסב ודה דשאכ הנשה העיודמ ןבדרקה" "קיפסמ מע) 203 רשדנו ןכדוק םדא ןבה קוניתה ךלמה ותשאו דהיעצה ברסמ ןתנוהי הנושר מל ודהקפה ופוסב ודה ךות קבאמ באה שקבמה בירקהל רנב רקוד תרומל ויבא ףטוח ויד קוניתה טלמנו ומע דשקמ זגפומה מע) 253 י רידש עהב בגא דמ סחיי תייגוסל םיוה הנשוה םיה דשקמב םיגיצמו הסיפת ישגמ הסגו ידמל ה ו ק ףסונ ןתנוהיש עמוש וק למ ה א" "רופיצה תומדב) טיעה דשא רדי םירגפה תירבב ;םירתכה תישארב ו"ט רבדמה וי ךותמ ושאר וגיצהב ומצע ינפל ןתנוהי דמ למה פ" תובר יתראקנ בל םושר יתייה דשאכ ררצ םיאמורה תומוחה בערב דגה דשאכ תוא וא דשב ןהידלי יתי ל יתחנ ועדמ רזגנ י תרזחל תוועב הה תרמוקמבו םי בש וטחש םכ תונחמל ה תשביב תינופצה יתחנ קד ודמ דרפכב ןנובתה ה הדוה תרש הבר ר קיזהל קד תופצל ועדמ יתחנ ם יניא וי ןתונ "םירבסה מע) 3 למה ה תומד תיתדיח הראנ בצושע תראשהב תומד למ" "הירוטסיהה דס ןינב םדקתמה ובגב דית וטבמכש הנפומ הבעה דגנ ויניע ןברוחה סדהוה רהיתומש הירוטסיהה הירוחאמ ןברוחמ תיבה דוע השה למה רזגנ קד תדל א ;ופל העתל ויבכ תונוסאה קיודמ ידמגל למה עברת ןתנוה דמ ריב וי ושטנל סכ הכמה חא שחרתי וןסא ראונ א למהש קד חי ריפב םירבסה דועמ " םיוה) ןותנ "םירבסה ודבע ןתנוהיש ןאמ הנומאב ת למה ליטמ וחוב קפס דשאכ ה רפסמ ןתנוה דשא האד השב לש רת ה" ה ןנכת "? ןתנוהי בישמ ומותל יפכ " שנוע "דמשה ז בישמ למה " הכ ה רשע רושעמ םיוהה ונינשש_ שמ "םי מע> < 5 המה אופא חח קפסה תחנש ררע ותנומא תה ןתנוהי םו השק דמ ש חיצלמ ב ותנומא ןתנוהי רעעתמ ףוסה רמה דבלמ רק למה םח ןתנוהי םח רא החח וןיזיח ברע ןברוחה ובש הראנ וינפל קחצי ר םנ רכב םנ םוה ו םרטב חצרנ ותוצחב םירוי םיאבוצ םינומה םוהבמ דה תיבה םישקבמו תובושת מ ךלמה ז עמשנ וק ונה " הצור תודוהל כלל תח םכמ בצייתהש דגנ תומיה בו םוה מה ש דמוע השראב הטחה תתל תונמדזה ם םירשע עבוש םינש יתייה א אבצ יתמחלנ ו יוכיס ם ןאמ ש יוכיס ם יוכיס דג םיביי לצנל "רת מע> 22 ומנ ר אבומ הל הלב שממ לו טפשמה ועדיה ברצנש זאמ וןרכיזב רוביצה תומיה" םוסרכ תוודסי היטרוקמדה "תראה רשפא דמ וןיזח"ש "םיועתעתה יפכ) הש הנרכמ רפסב ה בחקה רתויב רבסהל ףיקע ןברוחל ןברוחה רעיא ב דרעה םר םו רבחמה ראתמ הר תחשפאכ תישממ 44 ךוג 385 ו ןברוחל דהכל ל תרביס תוינפ תונתסובת ליח םשה ןוט יתכלהינכמ בוריס ם תוירזכא תברקהב םייחיב ופוסבש האיבמ תברקהל תונבדרק םדא ודכו כל תוביסה לה ןניא תוקש דגנכ הביס תינוציח תחא תרבוגה ןהי תפקתמ םיקלמעה ר דהוהיו רית םיועריאה ונניא הארמ ונל דהוהי תסרוק םינפבמ ב תונו תויועט תויותיחש רדכו הרצש רבחמה דמ ךופהנ ה יפל ךל םיועריאה תמשא חלמה תלטומ םיקלמעה יו דבלב םיחתופש חלמב אקוודו דגנ ר תיניחה חוש םוה םיקלמעה םידייטצמ ודב ב רזכא יתלבו רשפתמ הכ מל ראתמ ןתנוהי ןכדרח תלפש ףרחה םדקש) ןברוחל םושרי הצצפה" הנושארה הלפנ דיעה הפיח הקחמו התרא רהיעבוה יתב קוקיזה היינשה הלפנ ביבת יתש תוקד הכ האמ רטמ דיינבמ הטמה ה םיקלמעה תשה החמשמ םוי ח דגה עיגה ומסח םיבכה וחצרו םידוהי ודבעש םדרב םינסב םיטפבו םיידיבו תופושח ודקע יניע םו ותו םו חרמ יתומיא וטושפ ועמשמכ יודיאה הכה יב ףוחה ןוה וכפה םיוד "םינשע מע) 37 מה תיניחה םושריב התיח מ תינסייפ יפאש הביגה הפקתהה שאר" מה רידוש צמ חע יפא רג תוצצפ י םיקלמעה דבעידב ונעט א וי קוידב ליטה תוצצפה דצו התיח תבותכ מגתל א וצר ועגפל םיפחב "עשפמ מע) 38 ךלמה זעוהי תליחתב םיעוריאה ןיצק רט םב קד דח "יודיא" תלפש ףוחה ה םושר ליחתוה ןגר םירתונה כל ל ם ותרתכה ךלמל תרתמ הבוגתכ דבעידב ה א תינכותכ הליחתכלמ סופתל וןטה תיב" ןידה םייוגה גה בתכ םוא אקווד דגנ אבא קליסש םיקלמעה ונצראמ רגסוי יד התל ומייא יטי םרח דוצמו ץראה תבוגת ה דהחיא אובל ה רה ריתכהל אבא ליצמ ר ווגר "ךלמל מע) 4 קד םייועבש דח ןכמ דיסה" ךלמה זועהי םידגסמה מ דה "תיבה םיקוה דשקמה דמו התיח יפא תרדגתה יודשקב םסיאה דקש םתפקתהל רשפא תונמל דוע תוביס תוינוציח הכש ומוכיסב רבד דודב ןפמ ריתה תמחלמ דשהה הלפנ ר עתפל ודההי דג הל כל תוופה ושענש תגהנהב זועהי ויה תובוגת תפקתמל םיקלמעה דק תמחלמל עתפ רמכ) תמחלמ םוי רופ 973ב חלמ תרחא תשש ) םיה 967ב תרכזנ ודב דתי ןכ הראנ ודה לב והוש שפנ ה " "?דקוצ רפוסבו רבד ינש םידדצה םידמושמ חלמב תינירעג ז הוש ריתמ םירבדה ליעדל ה תטלחה רבחמה י דירש אחקל ב םשב "קלמע" תיתייעב תרתוחו תחת תמגמ ודה שקיב דמ תמקה תיבה תיבה יה תליע ותסירק הוע ונברוחמ ידיב םיקלמעה אח דתי ןכ רז הטלחה העיקפמש ךוסכסה דהסה תירוטסיהה תר) תיירוטירט תעטונו רת דהסב תידרטסיהאטמ ) תיזיפאטמ יפא דבעמ רהפסל ה תי םרשמ קלמעש לסומ ונניא םנמא הצר רבחמה ראתל תוצתה תחמה ותירפצה וןטמ ינמרינכמיתכלה םושריב ידה רהיחבה קלמעב תטמוש עקה תחתמ הנורכל קלמע םו ונניא ם ונאש םיוי רה יב) תמחלמ םוה היינשה ויה

45 והיזש ות םינמרגה םיצאנה וה ספתנ רתוי תניחבב למס ית ערה םוב תמדקמ אנו ביה ר בש דוד דווד ש רשפתהל ומע והוצמו ודשהל זאמ צ לרא םירצממ החמ") החמת דבז קלמע תחתמ "םשה םירבד הכ זי קלמעב םוש דצ תוכז ) ב םי ושמישש טוש ידיב םיוה םושב ז םוקמ ודב םיקלמעה םינופ דהוה העצהב ם ןתמשמל יפא תעצהב העינכ ושעש םבבה ןברוחב תיב וןשרא יב איבנה והרי ךלמוה והיקדצ ז וד;וע םיקלמ םוש הביס עיצהל םו טושפ םיחצנמ םיעיפומ חוככ ירוטסיה ןכומש תורשפל ) םידצמ דןרי םיניטסלפה א חוככ ית והוש דךע רל א א לרא החומ דבז קלמע תחתמ םשה חנ א קלמע מ ה דבז ר םנמאו תונומתה ןברוחמ םושרי ןה תושק םיטפ םיועצפו םיודשג ה תובו דוד ל"כטמד אבצה ויחא רוכבה ןתנוהי עצפנ תוושנא הטב" דהיחי תראומ ר;וזב בכש יחא ודד היוה ןטק דמ ויה םיגר קד די תחא רהתונ ו ושרא "ושבח יובא רתונש דשמ אבצה הוו יחא ר;וכבה ןב ךלמה "זועהי השעמל הספא והוקת בבל ךלמה התש ובהי סנב תברקהבש ונב קוניתה דשאכ ב תב דשקמה דבכ םיביצמ קשנ םוי ןידה םיט םיינירעג ח השה פא י תועמשמה תבצה םיקלמעה דצכ חצנמה?ודב ה תלמסמ וןחצינה ינורקעה?חעה ה תלמסמ מגה ודהה?האטחה ה תדאתמ יא חמ יטפקופא ובש גוג גוגמו םחלנ ה הב ףוסניאב?םיבוביס ינמוד ודהקנבש קתינ חה עקמ תיצמה ונני וי עיצהל ונל תונבות תוישעמ יורא ןייצל םיניטסלפה םיברעוה ל םניא םירכזנ וב א פ תחא םויסב דח ותליפנ ןתנוהי יבבש םיקלמעה דח רדפוהש דאשמ םייובשה ונשמ ש ךיסנה" חוצר "ךלמה קוניתוה חקלנ ונממ דקבמ תב "חד" רבח תירבע אבש רב תפי ושאר חמל םויה דמ " דק חי וח יו רדבאש ך תירבעב א יהיודיה יב ימ יתחצלה וקמחל חתמהשה כלמ םיחגוה םליבבש ירבע םכיניבעו יודהי יבא םתרג י יידה וה תמ דצעמ ותלבג ב ו םתירשה ראהל הנה ושע בוש יעגה םורת בטל םכב ךיא לגלגש בבותסמ "? וירבד ה בותכ ןתתהי ונמויב " יצמ וןכנל צלנתהל הודתה ודהתה ו "וניעש 258 מע) " " םכסמ רופיס השעמה ןתנתמכ דצה ךיא" לגלגש בבותסמ "? ה ודתקנ טבמה?רבחמה ישעמ דשהה םיידדהה לגלג" "בבוס?םוב םודק ונחנא ונחבט ב וישכע עיגה םרות בטל ונב חוביג חה ןתנוהי ףתוש טבמל רבחמה אוצמ וןכנל צלנתהל קבוד ותנומאב עגר רשפא בושחל רוביגהש ודקצ!רבחמ ה רפסמ ןתנוה וקניתה ויחא הצחמל יח ה אבוה דקפמ סיגה שבכש םירוי וץרחיש וניד האדשכ וקניתה והויצ צמל תקנ דה וקניתה ץמי ות ןבל השעמ> רזמש תצק תד השמ ונבר ודיגו וראב הרעפ ונניא םיוי ל היחי יודה ראבי ם דשח םויס האירקה ריתוה ית הכובמב ח רבחמהש ףיישע וךסכסה ירוטסיהה קיתעה רת רוממ תיצמה הרומ יפוסוידוטסיהה ידגדט תס יאכ דמ ונל קלמשעכ החמי דחמ רכז לרא חיגת א מא י ו לגלג בבוס םוב ב ןאמ זגב דלוג חעמ החמ י תלפש ףוחה תויניחה דבכ חתפב ר;ופיסה וה די ודההי ודדמתהל?דהבל םוע ירפס הדיש םינד םיאוד ד תעה םינד ם םיבוט םיפיו יא רשפא ףיקהל םלוכ קד ל ב ןכל הלדא ם תעמ ת כ םינבא תובוט אקוודו םניאש ם דל םירוזה * םש דפסה הנומתה ורעשב טסקטהו ש ובג םו תועטהל םשה רושק עפשב םישרוש דחבמ םיש תונש הדיש מ דונא ןו ץוביקה) דחמה ; 204 הנומתה עזג ץע תובע טסקטהו הקיטאופ" תניגד התועצמאבש ןתונ יוטיב ירוקמ םייחל ףונב ץראה תיצמבו תירה הי רושק עפשב "םישרוש םירצוי םשורה תנווכ "םישרוש" תרתוכבש ישרו ) ץעה roots דועב השעמ ותנווכ בורב ה ישרו ) ופה verbs הלה לפכ תועמשמ ינייפה לל ותדיש ןו תמאה ותרישבש תמדקומה רתויהו) תנבומ ודפסב ןושארה ךשוח םר ירפו רושק ן; ענ;!P םיPור ך"שת) "םישרוש" ןיי םישרוש םנבומב s ; י c ינושארה מל רישב ץעה דשא ה הפ סה חתופה דמצב תורוש ץעה" דשא ה הפ סה / ירשבב וישרוש "ח ב םיפסונ תעה ה םיה רפסב םניינע םירשוש מל תירל מע) ובש שומישה םב נויצקנופ א דמוחכ שורדל ןת יובירב םינפ עדוי תירבע רמ הדבועה ותש שרוש מל רפס לוכי שמ יובירב תויועמשמ דק ד 9 דפס ו;פס דפס רדכו הדבוע תלצונמ ידיב ןו חותיפל הקיטאופה ו ם;דבדב ש בג דפסה בתוכ ךרועה פודפ יזוע טיבש הקיטאופה" תידוחייה ותריש תססובמ רשקה יתדיחה ש לצה "תועמשמל הקיטאופ יתעד הטלתשה ותדיש תרחמה ו דת הבוטל הנה גוד ם השחמה חיתפ ריש רחמ בחר תורוש דסח) תרתוכ רפסה יחכונה ;טע" טברשמ וית;ענצאש ת;תת;ש התשש תחת ;הטשה לומ טך טרש?? ן הרשר ל ;נתו ת??ר;;;ת "רזמה;עס מע> 3 םישרוש םצו םיחוקלה םיפה / תתש התש / טטש / הטש / תבש / בוש לידגה ון תוש קלחב ינשה ודפס ובש ה תצובק מע) ינב ינש םיתב הרקמב) השו םייושעה ןת ם תויתו םינושו מ דוקינב קוסיפבו רומאכ הו םלוכ הניחבמ ריש אצו ער מע) 63 ןב השו םיתב לטונ גודכ שמח םה תונושראה רהוש) יצחו שארמ תיב תיב אצו עד / הארמ ם;ז!נ ברש 2 תיב אצו עד /הארמ ם;ינ "בדש 3 תיב אצו עד / הארמ ם;ינ בדש םייונישה " םיב;= האדנשמ ת הליn ייקינב שרושה עד א םב תו ןכו קוסיפב םירצויה תויצאירו תונרש םת םירוציע ךירצ ןייצל תרתוכ הנשמה דפסה הינופמיס" תיטויפ השוב "םיקלח הארנ ןו ורפסב םכסמה ומ הנבמב קיסומה צ) יתדיח ותריש ושאמו רת ךורכה ב תניחבמ תויביטקינומוקה ה 45 רבמבונרבוטק 205

46 רים אור ב םוDויי OIWI ן!! טל גנט ה זרה ענבלדור שבי מגר ושקט פום * לקrןיק נכרגלת ע סעיה נפנה נסת בסמטה חמנה מנצנצת " ד ; " " ראוי נחלמה נרגש;תיו מישהו ץך]ו; f ר אן ד;ךך ;מ;קנ; מיט סדר חם החים ממם כרג * במחשבה ח;ר י היג; זץסחךף V ה ז?ז ו r ;ויד ז;רקות רע ני הבית סמלו נגרות לומר;ת שמדי ה ף סך;ל חנ;ורה דוגלדה תמיד סמל דות הטבע גבה ד fא;ת ר? w ל זאת עכךן רזיי הק נבתי י פ;סחת ד דבר חדש כנח פנים פנים / ; דו?ז ט ו;;ח? הגו מאח;רי קסק 9iJסרים לזP וכי עת כו נמצאת אינני תק?] f ר עןךת רקוניי רועי החים פחה השנונים לי ; כה יחסרו ת?];ר כלי ה אני הייתי זאת / ר;ז חגכקפות עזןכ 7 קום בלו;ת לזקערם ין יר f ר ערה?ס;גין ת [ iצן [i יך;נ יר f ר fתת ש פא; ען;ם ה! למחתי אינה סהר הן ר לום רר לד קהך ףקט נ;ם יג; בור הו פהן פ;ר ת מנגד חרב;ת ז ן ריח;ת ל ת;ך 9iJךקים גכrזת ים מ מחפם אדמה ונ;ושוה iזר סר רכם צוע;ת זpקט עד;ה ;ש דרים לזP ךק tקךיזi qזןכ יוכל חי יוכל חל זשה עתה אתמל; " ובשבעו שעבר פחד נמ; חשויו למר?וסן ליבו אן נו ;גז+וה י קן;ות;ן י rזל לןכר ;גי;גים ת;ך fפ;ר ij wאrזז וית;מנ; שהשכנים נמסים ; נתונים לחסדיו? יוכל חל גנ;ר בח ד לומ חל;מ;תיו נא;ר כמ; לפני לחמה קשהבטיח לבב; שחזרד שב מג ר מפריד זבו זז מזבד זז גליוך

47 יבא ןחירל םרל ןאבאריד יתדדועתה הנוה תוברוחב רפכה יברעה ןאבאדיד םידלי צ םיק תיברעב השא הת םיסבכ הנזמו ית התיבל יאוד ויה ה סהיחש בצש ןבל עבצכ םיסה חיר הפק בתמ רזמ חיר הפקה א ורקובב ות םוי וב יצי יטל עודמ?יצי רפסמ הש תנחתב רקחה יודדנל םירופיצה תמקוממה רןוט ה ק מ ורפיס תענענמ השראב תברסמ ןאהל םוצע ייע ש טב הפקה ףירחה יו וןרחאה הנתנש א חיר תודש תושרוח יחמוצ חתנ םלת םיושרח תוסרטו תודובש א רןוט דלי ןטק תווקת תודג רזנמ "םינקתשה חקופ "ייע דיעה תיב שמש דהיאמ דב תווהגנ םיושג םיקורי יחמצ הכנ םיבוטר םיבגר רוד ו;פע םידהה "םיקתוש ון ןחירל תיזח" " זאק תבכרה םיור תדבוע ןב תופיקש יאוד תבכרה התת אש עסאש הב תבכר םיור תבכר "םידה דאתכומה לש ית עודמ םיקמ שרע כ ירעצב הפ העשב רקובה הבש םו םינקזי בכה ליבומה בושמל ךונ! תועסונ תוינוכמ תודח ודדועתה התע וכלה וןל ם א ועמש ךרדה םיור ו תבכרה תינשערה הליבומה בל היווהה הבכה םדאה בוש עגר טקש טעמכ ירלוטספ ןאדיד בלתשמ דהוצב הכיבמ הביבסה תיב שמש תוש הו גגה הפווצ תביס יטה תרווחתמ יתעגה םיור יתשפיח ודהבע תווקת תודג וישכע הידדמ ךידוצ ךירדהל ןאבאדידב ה רשקתמ ןאבאדידל ןאבאדיוד רשקתמ וברל חא אמא הפקה תתנש " השאה תכייחמ תדמצנ הבחיסל ןאהל תשקעתמ ינזהל התיבל עגר ינפל ש אב רשעב ןבאה לפאה רירקוה דשע ופי חותפה רךדה רןוטל טיבמ דוח בכה בושמ נז עבצנה קזח יעבצב םוחה קחיוה םיפיקמה ות תע םויה בירעמ תוינוכמוה תוכישממ חץל וי מזב יטלחהה מ תכש קינקיפה תונש םיעבשה תפו א תיקש הכותבו םיציוודנס ת רןוטל ונירוחאמ איוה הגמ דלי ןטק םייניערועפ ותמח םיבובזה םיטעה ותחחא עצמאבש והוקתה עצמאבש באכה בו ז םרשגמ ץעונו "ייי?ז רבד הנתpזה השאה הנזמ ית התיבל תיבו שמש תרתונ הלת הבורק ינממ ו הוק תונש "ד דה רתונ נ ןי9 זה הקיתשה הכפה םיס םחה ךפה תיצמל אמא כל וניתווקת "ומשגתה?ה ר;רועתהל רשפא רחל ון חינמ ישרא ןבאה תונכב תיפוסניא םרדנו ףוס םח וךתמ "תונויזח" 47 רבמבונרבוטק 205

48 םיאור ר ב!!lflBV יירפמ י יננו םוי יובכ טיברש חצנמה בורוס ו ;וסז ם;י יונ ף שקו;pז הרכז! וראשנ ת;ר םשחמב זו א ך;א םתמישנ םשחמב תררחחמ " "" תךלו; הי ל קיר ש הפ י קע;צ י קכ ךזו;א יער חכצ בןז;נ ל ירכח ני םי7 כ עקז ת;ע;רןו ת;חa רי ;ו םי99 בוש רהה ביג;ס ת;ך ףPזל ;ךע וחי חכצ חס א אקז;נ יע יa לנ;ת קה יסי כוור ת;pזנ הירקז ת 7 ני זpה;ת 7 ף ;ךעך ף דית IJ י תיר;פו; 7 טיג;רW ;ווכ םמ ת;לפשמ ת;ית םירפצכ ת;תמ ז קכ יך;ק ןry םיךרקז דרע " יתייח ומע ועסמב ן;ורחאה ישנ בוש ב;ווש הקנו ה;קיר "םדאמ ריש רצק ךותמ חופס יעיברה לט ןגרפיא תביק לטה ברע הקשהה ב s ס 3 רוציהתיבב א"ת ךרענ םוב וח םדא םירבח םירפוס םיררושמ םיאקיחמ םירוציו םירחא דiמא לט דהביאש) ח ליגב םירוענה השגיר הירבדב יתייח" טעמכ ב עגר באכ ח יתייח םש ףוס חתרא ת היסיסר תניק לטה הכרד דד;ומתהל הגבתחל רבגתהל תניק לטה הכרד ךישמהל תונורכיזה דתש םיראשנ ידק "" הביתכ םיוצ ראעז י םצל יטפ הנרמתב לט ןגדפיא רוק דיש ךותמ תניק לטה 48 ןוג 385 לט ןגרפיא תיזחתה רחמל םושג ינפל םשגה תישענ האמצ הת;ש ל הטי הנסוח רהחנ ש ;!! םך;ג ך;ע7 יוג ו;נזז7 טi? ףר ו ייזזזpז תככו;מ יר;ע ןקpז ס;ק;ק יר תנדמ יאה ; תכו;ל יע ה;ש םירפס pזל םירר;שקז יודpזל רהישש םיבת;נ םיאמצשכ ; ;

49 ו היאמ ונרמ ןורטאית רוטבוקניאה הידגרטה" "תבקמ ורביע שדח יפ חמה יר דיפסקש יומיבב תע ו עוציבבו תקהל ןרדטאיתה "אתררצ"ב לת ביבא ו?ןורטאית רמ ומס טקב הצובק םישנא םידמועה םיקוצ הטמלו םי רעוס ובו עבוט קע הרז םינקחשה םוכי טישוהל הרזע םינקחשה ברה םחנמ ורפ רמא פ ןורטאיתהש רמו םינקחשה להקהו כ שכ בוט רבגתמ היצטיוורגה ךשמב העש יצחו מ םוקמ הצוחנ הד תויביאנ םסהל תכלל ללוש ירחא תמאה ה בה תריש ןורטאיתה תרבדמה יתרוג םישנא םינמז םיקוחר תומוקממ םיקוחר ןוגכ הידגרטה תבקמ ו בא תיביאנ זמ יתיפצ צועב כ תושחרתה תיתמיב החשהש ינממ תיצמ ריאהל הת בה תודל םיעצמאה םייתמיבה תשובלת טעמכ דהיחא בור םינקחשה דועו כ םירזיבא םיצוחנ םיגציה סכ תוכלמ רדח ןומרא הליטמ םה רקיע תושחרתהה תיטמרדה רופיס הידגרטה תבקמ יפל ריפסקש ם" "ה רמ תבקמ דקמל רקל םויס חמה תויחל" תומל ;סופתל ךושח ר ם רקיעה ברח אס ;לקמ הכ ללגב הככש י;תרמא יתלב חצונמ ללגב םהש ""תויחצנ עגרבו םיהו ורבדבש יהי ר ו ;ר יהי ךשוח השענו ךשוח האירבה העיפומ תמנו הלב ו הנבנ עפומה תבקמ א ינחוכ שח ןחוכב םה סכנמו ןת ו זמר ותדמ ררושמה סחיב םל בה גצוה דוביע קירבמ חמה תירבעב תחלוק תירישו ןונגסב ינרדומ תועונתב תומג תויטלו דוקירב פאר ןקופסו דרוו ביש תוקה םיהו בציע הריוה תרדוקה דהיחפמהו חמה היר חב הרתה תמכחותמה ז סאווק הגדמש תונאב םירבעמה םיפלחתמה םוי הלל תונצס תויטניא תונצסל ךרד החותפ םינקחשה םישובלה םו רוחשב ןטפקבו הסכמש תיצחמ ינפ םיפלחתמ םידיקפתב מל הנד דיי דיקפתב ידי תבקמ ידי דקמ ינד אריפש דיקפתב וקנב סרד תרשמו חתפי ץיבוב דיקפתב ךלמה ןקבד ןקזה רמוש רענ ג אפורו טעמל תע ו ראשנש דיקפתב תבקמ דבלב תופלחתה םינקחשה הגדמ םתויה גוציי םיבצמ םיישונא יפכ ריפסקשש בציעו םת ךרד הפשה ןב דוביעהו דיעמ הנבה הקומע תרכ וטרס ור יקסנלופ "תבקמ" השענש 97ב הינטירבב הקפה ןונגסב יטסייר הרישע ישרמו הברה תוקפה ושענש "תבקמ"ל י תודוהל הסרגהש תיחכונה השגיר ית הברה רתוי רקיעבו תודוהל ללגב הפשה תירבעה םוגרתה דוביעהו ושעש תע ו רתיו ירבח הקהלה יזוטריו לקו כ מ רומוה ןח יריש םסקו ביצמש ןורטאיתה ומוקמב קיודמה יטנתהו זאמ דתמו ב תחא זב בוקנ םצמוצמו גצי םלוע ם ו חמ םירבג תקושת ןוט חוכו תונתפאש הלודג דצל תונמאנ ;הדיגבו חמ בוקע םדמ ירזכאו ותליש איבצמ הובג בצב ןקבד ךלמ דנלטוקס התפתמה ידי ותשא עצבל חצר בעתנ העודי ל ןכל ףצר תועפה תויטמרדה דברמ ונל תניחבמ ןנכות בו ז ןה יתלב תויופצ תועיתפמ תוינושארו רקיעב ןיגב סומתירה ריה יבצקהו תויושחרתהה תופיקתמש ונת ןפב ניד וןכנו הוענתב לוקב םיטקפאבו םייתביבס יפכ ורצ הפוצה רפיהה יביטקא ןב וננמז ה סוחד לטלטמו תווצ םינקחשה הומ םשארבו ;תבקמ יתבהא ידי תבקמ םיגב הנד ;ךיי והשמ יתוכלמ םויא רדוחו ןטב התומדב םבו תוגהנה קב רישע מגו ריתע םיטקפא יותיפ ישנ קותמ ינו ל תוירזכא תבעתנ השא תות חוכ החצמש ענכ הב תבקמ עצבל חצר עשפנ דמעמה יפיטראיתמצועה רכומ הירוטסיהב םירטשמ םיירטטוט תרכזנ היווב תינחצרה ותשא רסיקה סוטסוג הכלמב לבזיא ריפסקש קמעתמ רתוי עבטב ישונאה ךפכפהה תוחפו הקיטופב םויסל הצור ןייצל והשמ ידוחיי הקפהב ו ישרדמ תומשה תירבעב תויומדה תויזכרמה תבקמ וקנב דקמו ןלהל כ םיטוטיצ דוביע ירוקמה הנומתב הבש תבקמ וקנבו םיבש חלמ םיחצנמ םישגופו םוקמב שו תופשכמה תונקזה עוציבב תרובח ;םירענ ו הבה יניעב ךופיהה הנקזה םירוענל רדהנ ינשב םירקמה תויומדה לה תשונש הרושב ןה יוב םיעוריאה הצוחמו ל ו ןתעפוהב יא הקתפרה תיזירפק הרכל קחשמכ דבלב עור תורגתהו םירענה תבקמ תבקמ תבקמ א ייק ו;ישכע ;תבקמ יושע ל ;תח ףח ;אטחמ א החפשמ רוסמ ובו ;תעב רסח ך;חפ ;תבקמ קה םמה /בל וק דירפמ תומחלמ ;תיבל םירענה איי ב תבקמ םש בח יתלבב חצונמ חא א ייה תבקמ ג ןכ "רוביג מה תבקמ מ חלמ ליטמ ארומ מה הכמ ג תבקמשכ י "ךלמ ןכ תבקמ דועש לו ך;למ טלחהב םיירה "ל רח ןכמ וש וקנב םירענה ל אבנל ו םירמ א ו;קנב וקנב םש תוחפ בוט תבקממ יתש תוית תומוד לצמ וfחא םח ץא וקנב הכ הכו ר;אי דת ןגסה בח תבקמ רבמבונרבוטק

50 הידגרטה" "תבקמ ןודטאיתב רוטבוקניאה ב וקנב ו;קנב קה והו ךלוה דת וקב ר ג וקנבב ןב ב וקנב שה וקנבב ןב ג וקנב המי ןבה וקנב ן;כ ןכ וקנב ךמי תוש וקנב ןכ דועו והשמ דכ ינז גויד ןיינעמ תוירבג תוישנו תבקמ ידיל תבקמ תירבעב תיוושכע הפנ תירישו ידי ם ;םמנ תופס ;תויועמשמ תודבכ יפ כ לקשממ ן;פוג תונוב תוכלממ ןבש עגר ;תופתמ תורזפתמ תוחב ;תח ;תלוחמ תווש ם תע ןה?תעמ תבקמ?תעמ זעמ תוש רבגש ;לגוסמ ידי!רבג ז/ הל /?רבג לב הל /?רבג הב הנושש הלמ?השא לבו וקליח םה רכזל דמהבקנו רודב י ן תכייש החטבהה העובשה תונמאנ ;הווקת זא קוידב הל /?רבג דחפ ר רבש?רקש רבג דמוע הלב דוע וב "ר;ציה השא תונמאנ תוביצי תיצמ תונתפאש תונלבוס הה / יפא "הל"ה צע "הבקנ ו לב ביתכה ן;ורקיעה דמש הפשבש ן קזח ןו ש;לח הלש רבג הב ש;ממ " תוויע "וןה אבצ ם וצ ירחא ךומס י יחא י ך;דסב הל י הל "רבג תבקמ יאוה ו יתייה השא / יתלוכי תוכחל תיבב בושחלו יקחשמ ;ןו זב םירבגהש םיקסעתמ יאב חלמ תישפיט /"/ ו יוטיבה " שבו "םייסנכמה ושוריפ תומדה ;תיתוכמסה יאוה ש םירבגה דנלטוקסב וכלי ;תיאצח יאוה יתייה "השא 50 ןוג 385 ריעה" "זה ןרדטאית רוטבוקניאה רמזחמ פאד יב הביתכ םינח תע ל ומרע ןרדבה ומרעו ;דרמ יומיב תע ;ל דוביע קיסרמ ומרע ;דרמ םיפתתשמ םירצוי תירוד ןי ינרו טד תקהלו ורטקיו ןרסקג ןרדטאיתב אתררצ לת ביבא חמ ינש ןונגסב פאד ןקופסו דרוו ש הפוצ וב האנהב הנד דצל האפ חוכה ףחוסה יפויהו ר;זומה יתלבה יתדגש ירובע ש הרוצל תדטאיתה זה וראת םכמצ םש םיבשוי לומ אפור החפשמה ויש רשבל םכל תרושב ץקה תלחמ ןטרס םיבב םיצאומ ו ליחתמ םלקדל ריש הרושבה פאדב יבצק שגדומ ןונגסב הלה תרשומה םוגדת) י ןקופסל ;דדור םש םבקמ העדוה ותומ הנתב והמ דקי יא ןוסא לוקב בוצק תרו םיזורחב הפ םשו ףוסבלו החנא תררמצמ ודאת םכל תבי מ הבש שאר מה דש דמו וירבד םכסה ןיערגה הטלחה ;תרחא קפס ש קיחצמ דמ עגרב ןושארה דדועמ הרזה רוכינו הייחד רוציקב הידורעש רהוטטקידה הרוצה הדקמב ונינפ בצקמה םלקודמה יפדאה פ פוהפיה זאגו ודאמ תחכונ תשבוכו תינחוכ תפחוסו רקיעב ;תרדבמ רהיבעמ רובידה םוה ךדד דבעמ וןזמ דהימו םה ו ןתועמשמ רךדב תשגדה םה ןפ ןתייגה יתדישה תורזחה תוברה ודוע האצותה םמ ידוחיי בחרמ ז סו ללח דיו דשח ןנרעמ ודאמ דדבמו דומאכ ב והשמ רדחשמ ינפמ תוניצר דהיבכמ תריו בלה םבה חחב דה תונה תלוהק םכחה תחתמו ל תעבעבמ האחמ תיתרבח תישונא האחמ תידמעמ תיז םייחה תויספא םדאה תותיחשה תידסממה תיזנו םרעה הניחבמ צומ חמהש ןיעמ דכנ ןינ הקיטאופל רטונ טבונ דיעה"ו "זה ריע תיר טלחהב תזמור "ינוג"ל תיטכדבה הדוצבו ישרמ תרדוקמ ןקופסה דדור םיקיחדמ הדי תיאקירמארופאה םלדאהב תורוסמל םיסקט םייאקידפא םידוקיר ידישו שנ םינמא םידוחש ךדד םינמא םיאקירמא םידדושמ םיאקיסומו יאשונ האחמ ושמתשהש הגוסב ומש ןיטדמ ותדל גניק רכזומ כ עיפשהש תונמא םנה רובידהו הקינכטב ןקופס דרוו תפדצב םינייצמ אדדאפ גרסו גדובזניג שממ רוציקב בד בושח ןייצל תקהל םינקחשה תנייטצמ תויזוטריווב הנד ב וחת עוציבה יטמרדה קחשמ הדיש רוביד העונת דוקיר שוח בצק תדובעו תווצ הלועמ הליה תשחרתמ דומאכ דיע"ב "זה ריע תתחשומ תנוונמו תשרפתמו ינפ כ י ףרוח םיפא זכרמב חמה חצר פכ ו חתפנ התומהב הרענ תבכ הרשעשש התוחא הדש טבנ ש תרפסמ וגל תמאה

51 * גורפ דדשמ] תוריקחה וג [קגו רג הל דהעס רשע ר;במצדב יתראשנ דדשמב דחמ ך;בג סרכ וכיש דיב ר;גיס ט זלמ" "בוט ;תדלה ןכ /"תדמוי זאו הגופס םשגב הסנכנ ך;רחל עגר וןשראה יתי א אצי מ םוש ב;וט התיח למ בוטר גוס ןכוסמה ך;תויב םייניע ויהש תומדוג יפא ך;חסמתהל תוירטמ צי?הנפ יתש דא דהש?החס רג הפטפט הפרצה י הפי תקתווש ; התיח הכובמ דורע יתיוויק ש ת ה;חידבה יתייה ןב םדא יתייה גמ הל ;תבגמ םינפ ונחנא םירוגס הוי בל "דחמ דהש ה?וג רג?וש דהש הדש טבנ רג םש רכומ דהש ונדמל דחי וןכיתב ה רכ?ית רג דצ יתדמא קד תוראהל הל כ תפכא ב םצעב כז י דהש יתוחא נ םתס הח רג תינפ?הרטשמל דהש טה םו םיתחושמ רג ןכ הברה םישנא םנ דהש הכירצ הת וג רג וישכע הדמע דמ ;בורק יתלוכי חידהל בוחרה םושב ך;כשמ דהש םידמ הש בוטה רתויב וג תרבג טבנ דהש ארק דהש וג יתי ש קשמ םו םיוי ש ארח הלהקמ דק ר;יעב יתח בוחרה ם;ינ יסנפ בוחר ם;ידובש םפוה יתב תורבק ם;יושת ט;קש ה;פוס דויצ א די ש;יבכ וכותבו הפוג * רובידה פכה וג) רפסמ ומצע לרע הדש רובידה במה תורי רובידו ידדצ להקל ךשמהב הגצהה הלהקמה ה תוקינכט תוועדי תרוסממ וןדטאיתה יסקה ךדד וןדטאיתה ידיפסקשה תוידמוקה ויידלמ הידמוקהו הטדאדל דממה יפאה ירופיסה דצרי קמוע יוניש תויו תודוקנו טבמ תלטוה לצ תמצעה חתמ רוכינ קחדמו תויומדה ל צע ל להקה הפוצה הליה תכבתסמ תויומדב תופסונ בוע תוניפל תפא יבחרב דיעה עפומל הדש טבנ תרמזכ םידב התפמ השמחב ןופלט ירותסמ דשח פ דגנ בה וג ומצע ענמא רליופסמ א ףושחא ךשמה רופיסה ופוסו עיתפמה ו עצמ רופטלפ םינקח םיאקיסומ תרהל םלגלו ירוש םיפומה דומאכ ירבח תקהל רוטקיו" "וןסקג םירבח זאמ ידומ וןכיתב רבתסמ ןכאו דיעה " "זה ןודטאיתב רוטבוקניאה תויטניאה םיתהו יניב םלושמ תרומזת תחבושמ תעצבמש הקיסומ הבוט תירבעב תחק תידיש תיטויפו םית תחוחמ העיתפמו התוירוקמב רומוהבו הבש םו "אתווצ" לתב ביבא ושדג םיריעצב םיבהלנ דמ ו יתפרטצה י אמב הכרעהה וןדשכל ברה םינקחשה יומיבה ןב הקיסרמוה והמה הגצהה הכרל ינורצ םיגדהל םויסל עטקב קיחצמ דמ רוןקיע זגהה הידבהו סחיב ותומדל עושפה ארונה ומשש השנמ תומד תירותסמ ש העיפומ הליטמ התיתח קוחדמ * הלהקמ השנמ רג םירפסמ השנמ אצישכש רי םוה ךתח לבח רובטה ומצעב אפורהשכו הסינ חופטל ובג השנמ ספת חקל חטבאש זיתהו ושאר קג ליגב וש השנמ הבג ד ןשקטודפ הנושארל וייחב תננגה סדוד השא תונשב םיעבראה הייחל העיצה היירכוס לקמ םוקמב הטבצו וייחלב רעבש דח ןכמ התיב ה שאב ויבו רג ליגב שמח חנ דסומל םיניירב םיריעצ םש דביא ויתב שנרבל יבשח םשב וסובאמ הדשכ השכ אצמ ות םירשע הנש י הרוה תורכל ורביא ךות םישחו "רבחא הלהקמ מ כ ש ה "" ודאת ות הככ ; וידרה תה ו;ב לב הצר ך;טוש הדומ / תויחל ;תחנב רת ות ה;ככ קד בושחת ש/ רוכזת ש/ ת ש/ םצעב שחור הבהא רבמבונרבוטק 205 5

52 דדוע פ ךתכ הדשכ צוה 205 בשק 63 מע בך;ע" ויח הדf רג ףת ;ר;קגזf / o ר רכ טo ; ר תz תדר בר יףדר ר;א ךל;ה רסגזף ך ש הo ;תלףז הגז לה תכחt כ ם;קw ;ויףרf ת הגז לה תנךס עגרכ כה" ברוע) דיחי רתנמ הדשב חותפ מע 8 ;;" דח ע יי " רומיס ןי טשוקיר תוטנוס הל תגנאמ דדוע פ צוה בשק מע "כם/ יגא ר;ה; גf i ;הכ ;ב;ר j? הכנ\_ז עבג ; יגא ;אףה / הכנt "?רג;דכ ארוק) מע 66 הלד לסמ ןודדוג ןוה הלודגה אמא צוה ןבא ןשוח מע "כם ףi? זגר i ה ז ג תw םב / ה9 ת / קפ; / ת;קיr? גר ;ת;חףל f םz ם" תוקישנ) מע 68 לטומח ףסוידב ;מ רl} צוה בשק מע זrכנג" ;תקו;זW כ תלf י;ת ים; יזסגז הj? ן;רע רךQ ףףקך ;הב הינ;זךגזף םו;נ יחf תל /הj? ןג;נו;נהלף רי ר;ת תיריw רר" מע> < י דבליז ןהכ חוסינ כל חותפ צוה סדרפ מע לו" דד כ ;ן;לo לףמ ש תיגi! ל ;ףךח ףרח! ויףג ;נ יגt\ ןח ; ת;רך זt ףעיה ן /לt\ רה גת;" ויבא) בורעב וי מע 39 הנח גאוט עבורה ןטקה צוה ןבא ןשוח מע רוביג רפסה אצוי תנוכשמ גע ופיב תפצל תובקעב םיבתכמ הבתכש ומא התוח רח הבזעש הריע התחפשמו רוביגה ךרוע עסמ תטמס תפצ היבתכמל ומא הכ ףסוי יקסבצידדב ןדידגןב) םתכ ני ךדוע רנבא צלוה צוה ץוביקה דחמה תיב םו םכי מע םירופיס םינמורו םירצק 9992 פה ןורחאה תרופיסב תירבעה יקסבצידרב ידסימ תורפסה תירבעה תינרדומה זכרמב ךרכה ורה םירמ טטרשמה ןקויד זעונ ייח םידו הרייעב חרזמה תיפוריא ינפל הנוי י ירמש םיוא צוה סדרפ מע ומלוע עשוהי רבג ריעצ דבועה זכרמב ןוה ראוד ר עשוהי להנתמ יראב םיושה םיינוריעה יח ןסחמב להנתמו םיסובוט םיבאפ תוכרדמו תומהמ וישופיחב רחא הבהא עגמו פיפ לופ חסונ) שדח םיחאה םירג םיריעצל םירגובלו תגנאמ רבא רוטנק תירפס םיופ מע פיפ לופ רבחמ> תייגירט היזטנפה תעדונה וירמוח <םפאה ןנערמ רחבמ תוישעמ תוקיתע תועודיו ןקלחב ותרטמשכ רשפ ןהל םורזל ןפב יעבט םיאתמו ונמזל יפכ םירפסמש תוישעמ " ןריבעהל "הה בתכנכ> <אובמב הנוד טדאט תיחוחה תגנאמ היטק ץיבונב צוה ןרומ מע ראית רקד רענ ןב הרשע שו לדגה ל בא דבאמ ומא עוגיפב רורט תעב רוקיב ןיזומב ןטופורטמה שכ טלמנ םוקמ חק רתיא הנומת "תיחוחה" סויצירבפ התיחש הבוהא ומא מ ךליאו םינתשמ וייח ל ור יסניקד בחר העירי ש הברה רמ רוקמ רחשו העיגפ םוקישו ו וקמ תונמאה םייחב ןאיא ןאויקמ תבוט דליה תגנאמ ןופ צוה דבוע מע הב הנויפ י תטפוש תקסועה ינידב החפשמ בזוע תיבה ליבקמב רבשמל יתחפשמה רקנ הנויפ עירכהל וניינעב רענ ךייתשמה י"ל "הווהי ברסמו יורי םד ליציש וייח ןכיה תעגמ תוירחאה תיאה היגוס תינורקע ורב קתרמה האוסנדפ הך ;קופ;דהל םתכ םירחבנ רת ד"ד יסוי ידדוסא צוה ץוביקה דחמה פמה םוגרתל תורפס תפומ מע וירוביח וקופשור הל ) םיחוסינ םיצממ חור ןסה יתורפסה ו תורנה תיתפרצה ינבאמ ךרדה תוברת ברעמה מל תרכה" הבוטה בור ינב םדאה א תוקקותשה היומס לבקל תובטה תודג "רתוי םירוהרה> תורמא ירמאו רפש םיירסומ מע 400 סוטיט סויוו תומחלמ בינח תודלות אמור זאמ דוסיי ריעה רת תיניטלמ ףיסוהו תוה חפסנו השמ ץישפ צוה למרכ מע ךרכה ללוכ םירפסה 302 םירפסמה תודלות התמחלמ תערכמה אמור וגתרקב האיבצמבו בינח חלמ הפוסבש יה אמור התטי תיצחמב תיברעמה ןגא םיה ןוכיתה 8 J ב ףfזכ7 הרש כ ירי r _ ו 2 ; נ 2 וגדמ ןראפ ירחא רה בוהצה צוה למרכ מע םירויצו םד"ק" לה; כן; הסל z ר ם/ בטכ / תz ;מכ ;יה ;ישמה /הגלוו ; ; ירנz ג קךס "נ;ז םדוק> נ מע 33 ונומ ןראפ יפד טדכייו ףחש םיעוקעקו םירחא צוה בשק מע יונ" שקכ ןקע?ןל ת יףג ;ךך;עf דנ;זף םלל ת תנא יבכצ יג j? ;יךף ירנ ל;ש o ת ףנףליt לל ;ךך;ע יגאנ; לו;ננ;ז לף שwry לz "יג;ח שחנ> יפל9 מע 32 דבא יפשדה רשא תזוחא ץראה צוה הדיש" " 86 מע " תיגf םסל םיר;ק הל םיf!J ו;ננ;ז ת;רנ;ז ים; זכ / ז;ני?/ ;נמ; הר;t / ת ;p ג / תדר;יר י גtf כם "םיהכ יףנכ> ר מע 7 תור רצנ ףוגה דיחיה צוה אדפס מע בףש" םיחל רו;ננ;ז יגגf ת ;ל;ק ירנגז / םיג;י ת;מ;ה גגf ירני םס ;p ;יry ל םדא ן;מר לףמ יג;לo ;רו;נר "החt )כתם מע 59 ה תבט ןייד יהיו ברע יהיו והות צוה סדרפ מע תרן" תר;ע תרדל הינ;זק הינ;זקל הwt ל הwt ף י גrיר ;נמ; יי ת;דככ כ / םיקירנz f;t\ / תר;ע רףבעב ח יגזד /דכל "יףגל )נצח מע 73 תו ד תכרוע) ףוגכ ןושאר 8 8 /םישנ ירופיס םייח צוה סדרפ מע הפוסא הנומש תוסמ ובתכש הנומש םישנ ןהו תויא ו תודקא תוסרבינ תויטופו הרד" יתלב תרשפתמ תוטהל ןז הבושק ןרופיסל רהל התובכרומב היווח "תישנ הליה> ןויה בג <רפסה

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע  מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === 2 26 53 70 87 92 114 120 124 137 142 144 159 572,070,480 32,423,611 31,291,152 167,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472

קרא עוד

"ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ

ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ ןטצ לע ג נש תמלע תמ) עס תנס ס (פח ת ם '11 e ז תש תגנ : IC ( נת ךתפש תגט תש םננא תקד ז ז דP ש) 'ח( ( נש תתכ ''IIנז תת ת ןנ 0 ע (ג חפש גפכ כ דח 'IIC פנ ת 'תnםש a (ד נ פש גJ ךמצע כ א נ ת נ א ןח ( 'ם חi ס

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובחר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החבר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיון 5,000-5,000- ספורטק עיר ימים 1519 עירוני 1346 הקמת איצטדיון

קרא עוד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד ספר נכב יצ מבדי[ עם פירוש הגיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם בר כין יוסף בכה ר דוד קסח יוצ ור פעם רשונה על ידי הועד להוצת ספרי רס ג בשתוף עם קרן יהודה ליב פשטיין שתו חנה ממחה כויות בל

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

22 מרץ 2016 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב סעיף 11 להלן דיווח לפ

22 מרץ 2016 יב אדר ב תשעו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשעב סעיף 11 להלן דיווח לפ מרץ 06 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: 060 דיווח לשנת 05 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב- 0 סעיף להלן דיווח לפי סעיף לתקנות המים ( מניעת זיהום מים( ( מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב-

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד