21

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "21"

תמליל

1 הטכניו מכו טכנולוגי לישראל הפקולטה לפיסיקה קוב דוחות מכי במעבדה לפיסיקה מפ ' מ' חור תשס "ב

2 סטודנט יקר! סטודנטי רבי אשר נתקלי במשימה של ביצוע מעבדה לראשונה, מתקשי לייש את התיאוריה אשר נלמדה בתיכו. הסיבות ה, כנראה, בגלל ליקויי במערכת החינו ופערי גדולי בי הרמה התיכונית לבי הציפיות מסטודנט טכניוני. קוב זה הוא תוצר לוואי של ביצוע מעבדות בפיסיקה מ'. מאחר וכל דוחות המכי נכתבו במעבד תמלילי, החלטתי כי רצוי לאסו אות לקוב דוחות אחד, אשר יסייע לסטודנטי חדשי. הניסויי מבוססי על תדרי המעבדה של פיסיקה מ' ו מפ'. הניסויי במעבדה לפיסיקה ותוכנ עלולי להשתנות מעת לעת. לכ, אינני יכול לערוב לאמיתות תוכ הניסויי. שאלות ההכנה עצמ, מצוטטות בכל ניסוי ולכ נית לדעת איפה יש שינויי א היו. הקוב מתחיל מניסוי מס' על ניסוי מס', שהוא הניסוי הראשו, לא היה צור להגיש דו"ח מכי. סטודנט יקר, ההמלצה החמה היא להתמודד ע המשימות לבד, אולי להביט בקוב ולקבל מידע נוס. בכל מקרה תמצא את המעבדות מעניינות ואולי א תהנה מה... מאחל ל עבודה נעימה, פיכמ מרק

3 א 4 ב 4 תוכ העיניני תוכ העיניני 3... דו"ח תיאורטי מכי מס'...5 תיאוריה... 5 נוסחאות העבודה...5 נוסחאות עבור השגיאה של הגדלי הנמדדי 6... תשובות לשאלות ההכנה...6 המהירות הממוצעת חישוב המהירות הממוצעת ע"י הזמני...6. הגדלי המחושבי והגדלי המדודי הוכחת נוסחה תאור הניסוי... 8 גרפי איכותיי ותוצאות צפויות דו"ח תיאורטי מכי מס' 3... תיאוריה... נוסחאות העבודה... נוסחאות עבור השגיאה של הגדלי הנמדדי... 3 תשובות לשאלות ההכנה... 4 גרפי לתנועת גו במעלה מישור משופע תאוצת הגו ומהירותו לאחר... C5. 4 השגיאה היחסית גו מחליק במעלה מישור משופע בעל מקד חיכו תאור הניסוי גרפי איכותיי ותוצאות צפויות דו"ח תיאורטי מכי מס' תיאוריה... 5 נוסחאות העבודה...5 נוסחאות עבור השגיאה של הגדלי הנמדדי 5... תשובות לשאלות ההכנה...6 ביטויי עבור התנע, ההעתק, הכוח והאנרגיה גרפי עבור ההעתק, התנע והאנרגיה הקינטית...7. תאור הניסוי ניסוי דינמי...9 ניסוי סטטי... 9 גרפי איכותיי ותוצאות צפויות דו"ח תיאורטי מכי מס' תיאוריה... נוסחאות העבודה... נוסחאות עבור השגיאה של הגדלי הנמדדי... תשובות לשאלות ההכנה... ביטויי עבור הכוח, האנרגיה הפוטנציאלית, המתק והעבודה.... גרפי עבור הכוחות הפועלי על הגופי כפונקצית הזמ והמרחק..... תאור הניסוי גרפי איכותיי ותוצאות צפויות דו"ח תיאורטי מכי מס' תיאוריה... 4 תשובות לשאלות ההכנה...5 פתרו המשוואה הדיפרנציאלית בזמ חצי המשרעת ההתחלתית...5. דעיכה אקספוננציאלית תאור הניסוי מדידת הקבועי האלסטיי של הקפיצי 6... תנודות הרמוניות...7 תנודות מרוסנות גרפי איכותיי ותוצאות צפויות

4 דו"ח תיאורטי מכי מס' תיאוריה... 8 תשובות לשאלות ההכנה...9 הפתרו למשוואה לאחר שהמערכת התייצבה...9. הוכחת הפתרו הכללי יותר...3. תנועה הרמונית ע אפנו תאור הניסוי תנודות הרמוניות מאולצות, פעימות... 3 תהודה ללא כוח מרס 3... גרפי איכותיי ותוצאות צפויות דו"ח תיאורטי מכי מס' תיאוריה תשובות לשאלות ההכנה...34 תדירות שיא, גובה השיא ורוחב העקומה הביטוי השונה עבור המשרעת מקד האיכות השתנות המשרעת והפרש המופע לפי זווית הפרש המופע והמשרעת תאור הניסוי גרפי איכותיי ותוצאות צפויות דו"ח תיאורטי מכי מס' תיאוריה תשובות לשאלות ההכנה...38 תאוצה זוויתית קבועה מומנט ההתמד התנע הזוויתי מומנט הסיבוב על דיסקה תאור הניסוי תאוצה זוויתית...4 התנגשות... 4 גרפי איכותיי ותוצאות צפויות

5 מגישי : פיכמ מרק.. מעבדה לפיסיקה מ', חור תשס"ב עמדה מס' דו"ח תיאורטי מכי מס' ש הניסוי : מטרת הניסוי: נתוני מספריי והערכת שגיאות. לימוד המושגי הבסיסיי בהבנת משמעות המדידה: התפלגות, ממוצע, וסטית תק.. לימוד הטיפול בשגיאות נגררות. תיאוריה תנועת העגלה על המישור המסילה, היא תנועה בתאוצה קבועה. התאוצה בכיוו מורד המישור נובעת מרכיב הכוח הפועל על העגלה, במקרה זה, כוח המשיכהראה איור מס'. איור מס' y gsinα α I gsinα II gsinαv o III ½gsinα V o o gsinα a a gsinα הגו מתחיל ממנוחה, ומרכז ראשית הצירי בנקודת שחרור הגו ולכ V. o, o נוסחאות העבודה הנוסחאות שתשמשנה לצור חקר הנתוני שיתקבלו ה נוסחאות סטטיסטיות לממוצע חשבוני, ולסטיית התק. ממוצע חשבוני מוגדר כסכו כל הערכי מחולק במספר, על פי הנוסחה: N i <> N i N σ i <> i N סטיית התק היא שורש ממוצע ריבועי כל הסטיות עבור כל המדידות. הנוסחה לסטיית התק : 5

6 נוסחאות עבור השגיאה של הגדלי הנמדדי המהירות הממוצעת של העגלה היא אור העגלההמרחק אותו עושה העגלה בי הזמני, מחולק בהפרש הזמ. כיוו שאור העגלה מתבצע ע"י מדידה באמצעות סרגל, הדיוק במדידה זו הוא השנתה המינימלית של הסרגל, כלומר. L L Vממוצעת בחישוב יש נתו נוס אשר יש לקחת בחשבו והוא את נתוני הזמ המסופקי ע"י המחשב. הזמ הוא תוצר של מדידה של מונה. מניה אחת תלויה בשעו פנימי בתו המחשב. נתו הזמ הוא בשגיאה של עד כדי מניה אחת של השעו הזה. תשובות לשאלות ההכנה כיצד מחשבי את המהירות הממוצעת של העגלה מידיעת מש הזמ שהיא עוברת דר השער? משחררי עגלה במרחק S מהשער. אור העגלה הוא L. שיפוע המישור היא הזווית α. יש למצוא את הזמני זמ הגעת העגלה לשער, ו זמ עזיבת העגלה את השער. ומכא, את המהירות הממוצעת של העגלה. השווה בי הגודל המדוד בשאלה, לגודל המחושב שאלה, מה המקורות לשגיאה שיטתית? אי נית להתגבר עליה? יש להוכיח את הנוסחה 6 בטבלה ע"י שימוש בנוסחה המהירות הממוצעת המהירות הממוצעת מוגדרת כסה"כ מרחק מחולק בסה"כ זמ. כיוו שהמרחק שהעגלה עוברת מכניסתה לשער עד ליציאתה מהשער הוא אור העגלה בדיוק, המרחק הוא אור העגלה. חישוב המהירות הממוצעת ע"י הזמני ממשוואה,III נחשב את הזמני :, נציב את הזמני בהגדרת המהירות הממוצעת: L Vממוצעת Sgsinα ; SL gsinα S gsinα ; SL gsinα Vממוצעת gsina SL gsinα gsina S gsinα L.. 6

7 הגדלי המחושבי והגדלי המדודי חישוב הזמני, על פי השאלה השנייה, מכניס שגיאות שיטתיות לחישוב. הזמני, מחושבי לפי המרחק של העגלה מהשער, על פי הזווית ועל פי אור העגלה. בכל המדידות הפיסיות הללו יש שגיאות מדידה אות יש לקחת בחשבו. למשל, את המרחק מהעגלה עד לשער עצמו יש למדוד בסרגל. המדידה היא בדיוק של מילימטר, מכיוו שהרזולוציה של הסרגל היא השנתה המינימלית שלו מילימטר. שגיאות דומות נעשות בחישוב אור העגלה. הזווית היא תוצר חישוב שמקורו ג כ במדידות. חישוב הזמני נעשה ג בהזנחת כוח חיכו, הקיי ג כ במערכת ובקבוע גרביטציוני המשתנה ממקו למקו. חישוב המהירות הממוצעת על פי השאלה הראשונה יית תוצאה קרובה יותר למהירות הממוצעת האמיתית של העגלה, כיוו שבמקרה זה ישנה הטעות של אור העגלה, כמו בשיטה השניה, א אי חשיבות למרחק מנקודת המנוחה של העגלה. תאוצת העגלה נובעת משקול הכוחות ע כיוו המשטח כולל כוח החיכו אשר מזניחי על פי השיטה השניה, והוא אשר מאי את העגלה בתאוצה קבועה הוכחת נוסחה 6 δ d d δ d dy δy... משוואה : δ y δ δ בהנחה ש: y מהטבלה: δ y δ δ δ δ y δ ולכ y y, נחלק את שני אגפי המשוואה ב, 7

8 תאור הניסוי לרשותו של המפעיל מסלול אויר, עגלה, מטר, שער פוטואלקטרי, דיסקות להגבהת המסלול, מחשב ע תוכנה למדידת הזמ והגיליו האלקטרוני באיור מס' נית לראות את המסילה בחת צד. איור מס' שער פוטואלקטרי עגלה מרחפת אוויר דר החרירי על המסילה מוזר אוויר בלח אשר גור לעגלה "לרח ", על מנת להפחית את השפעת כוח החיכו. השער הפוטואלקטרי נחס על ידי העגלה ובכ נית למדוד את הפרשי הזמני בי התחלת חסימת האור לסופהמדידת הזמ תתבצע על ידי המחשב. על מנת לקבל ערכי שוני הנובעי משגיאה אקראית, יש לקבוע שיפוע קבוע למסילה עבור כל המדידות. העגלה תשוחרר מספר רב של פעמי במספר ממקו מסוי על המסילה, ותאי בתאוצה קבועה בהזנחת כוח החיכו. המהירות הממוצעת שתתקבל עבור כל מדידה תרש ותשמש לחקר ההתפלגות של הנתוני. תיאורטית, א תנאי ההתחלה אינ משתני, הייתה אמורה להתקבל אותה מהירות ממוצעת עבור כל המדידות. 8

9 3 גרפי איכותיי ותוצאות צפויות התוצאות אשר יתקבלו ה תוצאות של זמני עבור חסמה העגלה את התא הפוטואלקטרי. תוצאות של זמני אלו יהיו המחלק של אור העגלה, הנמדד בדיוק של שנתה אחת של הסרגל. כל התוצאות תהיינה בקרבת ער מסוי, אותו אי לדעת מלכתחילה. ער של מהירות זה יקרא, לצור העניי V, והוא תלוי כאמור, במרחק שיינת לעגלה להאי, ובזווית שנקבעה לשיפוע. הצגת הנתוני תהיה באמצעות גר היסטוגרמה התפלגות, ראה איור מס' 3. ציר המהירות יחולק לקטעי שווי באורכ, והמדידות השונות יסווגו לתו הקטעי הללו. גובה עמודה יציי את מספר המדידות הקיימות בתחו המדובר. איור מס' 3 Ncouns V V c sc 9

10 מגישי : פיכמ מרק 8.. מעבדה לפיסיקה מ', חור תשס"ב עמדה מס' 4 דו"ח תיאורטי מכי מס' 3 ש הניסוי : מטרת הניסוי: תנועה במישור משופע חקירת תנועה במישור משופע בתנאי של חיכו מינימלי. 3. מציאת מהירות רגעית. 4. חישוב של תאוצה בדרכי שונות והשוואת התוצאות לתיאוריה. 5. תיאוריה תנועת העגלה על המישור המסילה, היא תנועה בתאוצה קבועה. התאוצה בכיוו מורד המישור נובעת מרכיב הכוח הפועל על העגלה, במקרה זה, כוח המשיכהראה איור מס'. איור מס' y gsinα α I gsinα II gsinαv o III ½gsinα V o o gsinα a a gsinα הגו מתחיל ממנוחה, ומרכז ראשית הצירי בנקודת שחרור הגו ולכ V. o, o נוסחאות העבודה הגדרת מהירות רגעית של גו היא ההעתק אשר גו מבצע מחולק בזמ אשר לקח לאותו גו להגיע מנקודה אחת אל השניה. הפרש הזמ צרי להיות שוא לאפס, על מנת לקבל תוצאה מדויקת. מכיוו שבניסוי התאוצה אינה משנה את כיוונה ואת גודלה, נית לומר כי המהירות הממוצעת בי שני נקודות על המישורנשתמש בפונקצית ההעתק III מסעי,היא: V d gsinα gsinα d gsinα gsinα בעצ אפשר להגיד כי במקרה זה, בגלל שהתאוצה קבועה, המהירות הרגעית המתקבלת היא בעצ ממוצע הזמני, מוכפל בתאוצה. כלומר, המהירות הרגעית שתתקבל, היא בקירוב אמצע הקטע., V d d li המהירות הרגעית של גו מוגדרת כנגזרת של ההעתק:

11 או בעצ על מנת למצוא את המהירות הרגעית ב, יש לקבוע אינטרוול זמ מסוי,קט, והמהירות הרגעית תהיה ההעתק שעבר הגו באינטרוול הזמ מחולק באינטרוול הזמ עצמו: V 3 נוסחאות עבור השגיאה של הגדלי הנמדדי המהירות הרגעית של העגלה מחושבת על פי נוסחה מסעי., אלא שבמדידות המרחק ובמדידות הזמ יש טעויות שיטתיות. במדידת ההעתק יש טעות אשר נובעת מכושר ההפרדה של המכשיר. מדידת הזמ היא תוצר של ספירת מונה. מניה אחת תלויה בשעו פנימי בתו המחשב. נתו הזמ הוא בשגיאה של עד כדי מניה אחת של השעו הזה. 4 תשובות לשאלות ההכנה כושר ההפרדה בהעתק כושר ההפרדה בזמ רגעית שרטט גרפי איכותיי של התאוצה המהירות וההעתק אשר מבצע גו הנמצא במישור משופע חסר חיכו וברגע, מקבל דחיפה במעלה המישור ומגיע לשיא לאחר שנייה אחת. נתו שיפוע מישור,hL. משחררי גו ממנוחה והגו מחליק במורד המישור. חשב את: תאוצת הגו ב. המהירות הרגעית לאחר שעבר.5C נתו מכשיר המודד מרחק כושר הפרדה של..5 יש למצוא מהירות רגעית כמו בשאלה בדיוק של %, לכל היותר. ההפרש בהעתק המינימלי עבור השגיאה הנ"ל. ב.לאור התשובה לסעי א\ ', מהו הפרש הזמני - המתאי למהירות מאותו סדר גודל? ג. על מנת למדוד מהירויות בכל זמ התנועה, כמה פעמי בשניה יש למדוד? גו מחליק במעלה מישור משופע בעל זווית שיפוע α. מקד החיכו µ, תאוצתו a במעלה המישור, ותאוצתו במורד המישור a. יש למצוא נוסחאות עבור α ו µ גרפי לתנועת גו במעלה מישור משופע תנועת הגו היא תחת השפעת כוח הכבידה, ולכ א ציר במעלה המישור: I -gsinα II -gsinαv o III -½gsinα V o o במקרה זה o ולכ הגרפי אשר יתקבלו: גר התאוצה גר המהירות גר ההעתק Sc Sc 4. Sc V o V o Sc gsinα Sc תאוצת הגו ומהירותו לאחר 5C נתו כי,hL. ולכ בהזנחת כוח החיכו ציר במורד המישור, [ ]g: sc 4.

12 gsinα5.[ sc ] ½gsinα o o.5..77[sc] gsinαv o V o.77.44[ Sc ] המהירות הרגעית לאחר,5C שה..5 השגיאה היחסית מדידת המהירות הרגעית נעשית על ידי נוסחה סעי.. מדידת הזמ מדויקת יותר וזניחה לעומת השגיאה במדידת המרחק, ולכ בהזנחת השגיאה במדידת הזמ ובהתחשב בנתוני השאלה: 4 3. ההפרש - המינימלי עבור שגיאה של % לכל היותרכושר הפרדה של..5 רגעית רצויה עבור הטעות המקסימלית..5[]..5[].5[C] הפרש הזמני המתאי לתשובה לסעי א' ולמהירויות מסדר גודל כמו בסעי.3.: ב. רגעית.44[ Sc ].884[Sc] על פי סעיפי א' ו ב' נית לראות כי השגיאה היחסית תלויה א ורק בהפרשי מדידות ההעתקי. לכ השגיאה היחסית במהירות תהיה גדולה יותר בתחילת התנועה וקטנה יחסית, ככל שההפרשי בהעתק גדלי. למרות זאת, בהתייחס להפרשי הזמ שנמצאו בסעי ב' יש למדוד בתדירות של:.884[Sc] ג. f.3[hz] y החיכו µn gsinα µn α גו מחליק במעלה מישור משופע בעל מקד חיכו µ במורד המישור במעלה המישור Σf y gcosα N >Ngcosα במעלה המישור: Σf a gsinαµngsinαµgcosα Ia gsinαµgcosα במורד המישור: Σf a gsinα µngsinα µgcosα IIa gsinα µgcosα III > a a gsinα a a > αarcsin g על ידי הצבה בנוסחה I, נמצא את מקד החיכו : 4 4.

13 Ia g a a a a g µgcosα µgcosα > µ a a g cos arcsin a a g 5 תאור הניסוי לרשותו של המפעיל מסלול אויר, עגלה, מטר, מחשב, דיסקות להגבהת המסלול, ממשק לאיסו נתוני וגלאי תנועה Krus ראה איור מס'. איור מס' שער פוטואלקטרי עגלה מרחפת רצועת מיילר אוויר דר החרירי על המסילה מוזר אוויר בלח אשר גור לעגלה "לרח ", על מנת להפחית את השפעת כוח החיכו. בדומה לניסוי הקוד ג בניסוי זה המדיד הוא שער פוטואלקטרי. קר אינפרא אדו נחסמת, הפע ע"י טור של פסי שחורי המודפסי על רצועה שקופה. בכל פע כאשר עובר פס שחור, הוא חוס את מהלכה של קר בתחו האינפרא אדו, וכשאי פס שחור הקר עוברת דר הרצועה השקופה. רוחב הפסי ידוע, ועל ידי ספירת הפסי נית לדעת את ההעתק שהעגלה עשתה. על מנת לשפר את כושר ההפרדה, ולקבל אינדיקציה לגבי כיוו התנועה הותקנו למעשה שני שערי פוטואלקטריי, כ שכל פס נספר פעמיי, והשער שנחס ראשו יהיה הכיוו ממנו מגיעה העגלה. בנוס לנתוני המרחק הנובעי מספירות הפסי, יש את נתוני הזמ בתחילת כל חסימה של פס את מהלכה של הקר ובסופה של חסימת פס את מהלכה של הקר. 3

14 6 גרפי איכותיי ותוצאות צפויות על פי הגדרתה של מהירות רגעית, יש למדוד בהפרש זמני מינימלי. בפועל, במדידות בהפרשי זמני מינימליסטיי יש שגיאה גדולה יחסית במדידת ההעתק, ולכ יש שגיאה גדולה. מיוו שהתאוצה קבועה ואינה משתנה במהל התנועה, בהגדלת הקטעי של ההעתק ושל הזמ השגיאה היחסית קטנה. בכל מקרה בתחילת התנועה של הגו השגיאה היחסית גדולה מאשר בהמש התנועה מכיוו שההעתקי עבור אות פרקי זמ הולכי וגדלי, ובכ השפעת כושר ההפרדה בהעתק הול ופוחת. התאוצה של הגו במעלה המישור ובמורד המישור שונה מכיוו שהתאוצה מורכבת מכוח החיכו ומרכיב של כוח המשיכה של כדור האר, כאשר פע החיכו פועל ע כוח המשיכה ופע נגדו. ראה איור 3 עבור הגרפי הצפויי עבור ההעתק המהירות הרגעית, והתאוצה כפונקצית הזמ. בגרפי הללו מתוארת תנועתו של גו אשר עולה במעלה מישור משופע, עד לעצירה ותנועה שוב ע מורד המישור כלפי מטה. Sc איור מס' 3 Sc Sc Sc Sc 4

15 א 4 מגיש : פיכמ מרק מעבדה לפיסיקה מ', חור תשס"ב עמדה מס' 4 דו"ח תיאורטי מכי מס' התנגשויות: חוקי שימור התנע והאנרגיה. ש הניסוי : חקירת חוקי שימור התנע והאנרגיה בעזרת ניסוי התנגשות. 6. מטרת הניסוי: מדידת הכוח באופ סטטי ודינמי. 7. תיאוריה תנועת העגלה על המישור המסילה, היא תנועה בתאוצה קבועה. גו בעל מסה ובמהירות קבועה v o הוא בעל תנע P ובעל אנרגיה קינטית E ראה k איור מס'. איור מס' r r P v o ; E k v o המתק על הגו יהיה השינוי בתנע של הגו, כלומר א לאחר פעולתו של כוח חיצוני מהירותו של הגו תהיה v, f אזי המתק I יהיה: r r r r I P v נוסחאות העבודה f v o V o הנוסחאות בסעי ה עבור כל גו בנפרד, א נית לדמיי את המערכת שתי העגלות אשר נמצאות על המסלול כמערכת אחת בעלת מסה מסוימתסכו המסות ובעלת מהירות מסוימת. מרכז המסה מיוצג ע"י הנוסחה: M M c. M M מהירות מרכז המסה הזו: MV M V c. M M V נוסחאות עבור השגיאה של הגדלי הנמדדי המהירות הרגעית של כל עגלה מחושבת בדומה לניסוי מס' 3, כלומר במדידות המרחק ובמדידות הזמ יש טעויות שיטתיות. במדידת ההעתק יש טעות אשר נובעת מכושר ההפרדה של המכשיר. מהניסוי הקוד למדנו כי הטעות בזמ היא מזערית ולכ זניחה. אופ החישוב למהירותה הרגעית של כל עגלה הוא: ± ± V רגעית 5

16 תשובות לשאלות ההכנה שני גופי בעלי מסות M M, נעי אחד כלפי השני כאשר בזמ ה רחוקי מאד האחד מהשני, המהירויות שלה.V o,v o ההעתקי שלה נתוני לפי., מצא על ידי שימוש בנתוני את: התנע של כל אחד מהגופי. a. ההעתק של מרכז המסה. b. הכוח הפועל על כל גו. c. האנרגיה הקינטית של כל גו. d. האנרגיה הפוטנציאלית של כל המערכת, במקרה שמתקיי שימור אנרגיה. כולל. שרטט גרפי איכותיי של הגדלי הבאי תו כדי התנגשות: ההעתק של כל עגלה ושל מרכז הכובד. התנע של כל עגלה והתנע הכללי. ב. האנרגיה הקינטית של כל עגלה ושל האנרגיה הקינטית הכללית. ג... ביטויי עבור התנע, ההעתק, הכוח והאנרגיה כל הביטויי מתייחסי לציר אחד, ציר המישור.. d P MV M ; d התנע של כל אחד מהגופי : d P M V M d M M M c. M ב. ההעתק של מרכז המסה: ג. הכוח הפועל על כל גו : d d Ma M ; M a M d d d E k M V M ; d ד. האנרגיה הקינטית הפועלת על כל גו : d E k M V M d E o E p Ek MV V ה. האנרגיה הפוטנציאלית של המערכת מתקיי שימור אנרגיה: M 6

17 . גרפי עבור ההעתק, התנע והאנרגיה הקינטית יש חוסר וודאות כיצד מתנהגי הגרפי הבאי בנקודת ההתנגשות האלסטית לחלוטי, ההתנהגות תלוייה במשקל המסות, באלסטיות של ההתנגשות, בחיכו ועוד. למרות זאת, נית לדעת כי לפני ההתנגשות ידוע כי הגופי היו במסלול התנגשות, ולאחר ההתנגשות הגופי מתרחקי זה מזה ולכ גר ההעתקי יכול להיות בדומה לאיור מס' מהירות מרכז המסה אינה משתנה התנגשות אלסטית לחלוטי.,, c [] איור מס' M M M M c c [sc] בגר התנע אי לדעת כיצד ישתנה התנע ממש בזמ ההתנגשות, א ברור, על פי סימ המהירויות כי התנע של כל גו צרי להיות מוחל בסימ המהירות מחליפה סימ ולכ גר התנע צרי להיות בדומה לאיור מס' 3. התנע הכללי אינו משנה את ערכו. P,P,P c [ sc ] איור מס' 3 M V M V M V M V [sc] 7

18 גר האנרגיה הקינטית שונה משני הגרפי הקודמי, מכיוו שבמקרה זה אי חשיבות לסימ המהירות. שוב, אי לדעת כיצד ההתנהגות בזמ ההתנגשות עצמה, א האנרגיה הקינטית של כל עגלה מתאפסת לזמ קצרזמ עצירת הגו בפועל, ולאחר מכ שוב חוזרת לער אחר. האנרגיה הקינטית הכוללת במערכת מתאפסת ג היא בנקודת ההתנגשות. ברגע זה ממש, כל האנרגיה הקינטית אשר הייתה לשני הגופי בעצ נהפכה לאנרגיה פוטנציאלית אשר "נאגרה" בי שני המגנטי מעי קפי אידיאלי בהנחה שה אינ נוגעי ממש האחד בשני. אנרגיה זו הופכת שוב לאנרגיה קינטית של כל גו אשר נע הפע בכיוו השני. ראה איור מס' 4. איור מס' 4 E k,e k,e o [J] E o E k E k` E k E k` [sc] 3 תאור הניסוי לרשותו של המפעיל מסלול אויר, שתי עגלות, שני מגנטי, מחשב, דיסקות להגבהת המסלול, ממשק לאיסו נתוני, גלאי תנועה,Krus גלגלת ומשקולת ראה איור מס' 5. איור מס' 5 מגנט אוויר הניסוי נחלק לשני חלקי : ניסוי דינמי, וניסוי סטטי. 8

19 ניסוי דינמי בניסוי זה נדג ההעתק כפונקציית הזמ של שתי העגלות בזמ ההתנגשותשתיה צריכות להמצא בתחו הגלאי כל עגלה בתחו הגלאי שלה. את ההתנגשות יוז המפעיל ע"י דחיפת שתי העגלות האחת מול השניה, במסלול התנגשות. יש לשי לב כי בזמ ההתנגשות, המגנטי אינ נוגעי האחד בשני. האיפוס מתבצע לפני כ, על ידי הצמדת העגלות בכוח. ניסוי סטטי בחלק זה האיפוס נעשה בזמ הצמדת שני המגנטי של העגלה, ושל סו המסלול, ואח"כ נמדד ההעתק כתוצאה מדחיית המגנטי של העגלה כפונקצייה של העומס התלוי. המערכת מתוארת באיור מס' 6. שלא כמו בציור, העגלה צריכה להימצא בתחו הגלאי. איור מס' 6 מגנט 4 גרפי איכותיי ותוצאות צפויות כמו בניסוי הקוד, כאשר מחשבי מהירות רגעית, יש לקחת הפרשי זמ גדולי יותר. מיכוו שהתאוצה קבועה ואינה משתנה במהל התנועה, בהגדלת הקטעי של ההעתק ושל הזמ השגיאה היחסית קטנה. בכל מקרה בתחילת התנועה של הגו השגיאה היחסית גדולה מאשר בהמש התנועה מכיוו שההעתקי עבור אות פרקי זמ הולכי וגדלי, ובכ השפעת כושר ההפרדה בהעתק הול ופוחת. ראה איורי,3,4 עבור הגרפי הצפויי של ההעתק התנע, והאנרגיה כפונקצית הזמ. 9

20 ב 4 מגיש : פיכמ מרק מעבדה לפיסיקה מ', חור תשס"ב עמדה מס' 4 דו"ח תיאורטי מכי מס' התנגשויות: החוק השני והשלישי של ניוטו. ש הניסוי : חקירת החוק השני והשלישי של ניוטו. 8. מטרת הניסוי: הקשר בי הכוח לאנרגיה פוטנציאלית. 9.. הקשר בי מתק לשינוי בתנע.. הקשר בי עבודה לשינוי באנרגיה. תיאוריה תנועת העגלה על המישור המסילה, היא תנועה בתאוצה קבועה. גו בעל מסה ובמהירות קבועה v o הוא בעל תנע P ובעל אנרגיה קינטית E ראה k איור מס'. V o איור מס' r r P v o ; E k v o המתק על הגו יהיה השינוי בתנע של הגו, כלומר א לאחר פעולתו של כוח חיצוני מהירותו של r r r r I P הגו תהיה,v f אזי המתק I יהיה: v f v o. a לפי החוק השני של ניוטו, לפי חוק הפעולה והתגובההחוק השלישי, כאשר הגו הראשו מפעיל כוח על הגו השני, הגו השני מפעיל את אותו הכוח על הגו הראשו, כלומר :. a - a נוסחאות העבודה רגעית V d d מציאת המהירות הרגעית לכל אור התנועה היא ע"י הגדרת המהירות הרגעית : נוסחאות עבור השגיאה של הגדלי הנמדדי המהירות הרגעית של כל עגלה מחושבת בדומה לניסוי מס' 3, כלומר במדידות המרחק ובמדידות הזמ יש טעויות שיטתיות. במדידת ההעתק יש טעות אשר נובעת מכושר ההפרדה של המכשיר. מהניסוי הקוד למדנו כי הטעות בזמ היא מזערית ולכ זניחה. אופ החישוב למהירותה הרגעית של כל עגלה הוא: ± ± V רגעית

21 תשובות לשאלות ההכנה שני גופי בעלי מסות M M, נעי אחד כלפי השני כאשר בזמ ה רחוקי מאד האחד מהשני, המהירויות שלה.V o,v o ההעתקי שלה נתוני לפי., מצא על ידי שימוש בנתוני את: הכוח הפועל על כל גו. a. b. הקשר בי האנרגיה הפוטנציאלית והכוח. התנועה לסופה, והקשר של המתק תחילת בי הראשו, הגו על המתק c. לשינוי בתנע של אותו גו. d. העבודה שנעשית על הגו הראשו מתחילת התנועה, עד להתנגשות. שרטט גרפי איכותיי של הגדלי הבאי תו כדי התנגשות: ד. הכוח הפועל על כל גו כפונקצית הזמ. ה. הכוח הפועל על כל גו כפונקצית המרחק בי העגלות... ביטויי עבור הכוח, האנרגיה הפוטנציאלית, המתק והעבודה כל הביטויי מתייחסי לציר אחד, ציר המישור.. & Ma M ; M a M & ו. הכוח הפועל על כל גו : dv d ; V d d E E E E E E ki p p pi E ki k E MV k p M V ז. הקשר בי האנרגיה הפוטנציאלית והכוח הוא: I ח. המתק על הגו הראשו והמתק כפונקציה של השינוי בתנע: d & M && d M[ & ] M& d M M V, I כלומר המתק הוא התוספת בתנע. M V או W d M & העבודה הנעשית על הגו הראשו, והקשר לשינוי באנרגיה: & M d [ & ] ט.

22 גרפי עבור הכוחות הפועלי על הגופי כפונקצית הזמ והמרחק. מהחוק השלישיחוק פעולה תגובה נית להסיק כי הכוח המפעיל הגו הראשו על הגו השני שווה בגודלו בכל רגע ורגע לכוח שהגו השני מפעיל על הראשו, א כי בכיוו ההפו. לכ הגרפי הצפויי להתקבל עבור שני הגופי בזמ ההתנגשות, יהיו סימטריי יחסית לציר ה, ראה איור מס' קיי חוסר וודאות כיצד יתנהג הכוח בזמ ההתנגשות עצמה.., [N] איור מס' [sc] ברור כי הגר של הכוח כפונקצית המרחק צרי להיות גר יורד, שכ הכוח הפועל על העגלה קט ככל שהעגלה השנייה מתרחקת ממנה. ככל שהמרחק קט, הכוח הפועל גדל, ולחילופי. כאשר העגלות רחוקות זו מזו במידה ניכרת הכוח הפועל שוא ל. התנהגות הגר אינה ידועה ולכ הגר של הכוח כפונקצית המרחק יהיה בדומה לאיור מס' 3 בדומה לכוח כפונקצית הזמ, ג כא הגרפי סימטריי יחסית לציר, כיוו שסימנ שונה., [N] איור מס' 3 []

23 א 4 3 תאור הניסוי לרשותו של המפעיל הנתוני מהניסוי הקוד, ולכ הניתוח יעשה על פי הנתוני הללו. נתוני אלו מכילי את פונקצית ההעתק של תנועת העגלות בכל רגע ורגע במרווחי זמ קבועי. בנוס לנתוני הללו יש להוסי את המדידות שנעשו באופ ידני מהניסוי הסטטי לפני הניסוי הדינמי. 4 גרפי איכותיי ותוצאות צפויות הגרפי של הכוח כפונקצית הזמ והכוח כפונקצית המרחק ה בדומה לאיורי ו 3, בהתאמה. הגר של הכוח כפונקצית המרחק יהיה גר יורד, מכיוו שכאשר העגלות רחוקות האחת מהשנייה הכוח שוא ל, וככל שה מתקרבות הוא גדל. הגרפי של הכוחותשני העגלות כפונקצית הזמ והמרחק, הפוכי בכיוונ, ושווי בגודל ולכ שניה צריכי להיות סימטריי לציר. 3

24 מגיש : פיכמ מרק מעבדה לפיסיקה מ', חור תשס"ב עמדה מס' 4 דו"ח תיאורטי מכי מס' 5 תנועה הרמונית ש הניסוי :. חקירת התנודות החופשיות של מתנד הרמוני ע חיכו. מטרת הניסוי : תיאוריה בתנועה הרמונית פשוטה הגו נע בתנועה מחזורית כאשר המיקו, המהירות והתאוצה ביחס לזמ ה גדלי מחזוריי.כאשר מוסיפי לתנועה חיכו הוא מהווה כוח מרס שמאט את התקדמות הגו כפונקציה של הזמ.משוואת התנועה כאשר החיכו הוא הכוח היחידי היא: d d M b k d d M נשתמש בקבוע בש זמ ההרפיה במקו מקד הריסו : b. נית לרשו את משוואת התנועה ג כ : v v. v v הפתרו למשוואה הוא : המהירות קטנה באופ אקספוננציאלי ע הזמ. בניסוי יש מערכת שבה הכוחות הפועלי בנוס לכוח החיכו ה כוחות הקפיצי. k d. k k שקול הכוחות על העגלה הוא: d מתקבלת המשוואה הבאה לפי חוק ניוטו : k k א מגדירי ו 3 d d d d הפתרו הכללי של המשוואה הוא: ה ו נקראת התדירות העצמית של המערכת. כאשר קבועי הנקבעי לפי תנאי ההתחלה. קיי לכל מערכת המבצעת תנודות הרמוניות ממד המודד את איכות המערכת והוא מוגדר ע"י: Q ככל שמקד האיכות גדול יותר המערכת איכותית יותר. 4

25 5 הנכהה תולאשל תובושת החסונ יכ וארה האוושמל ורתפ איה 3. יצח הלדוגש תערשמל תכעוד תכרעמהש מזב רוטליצסואה לש תודונתה רפסמ תא ובשח.יתלחתהה הכרעמ. האוושמ יפל תערשמה לש תילאצננופסקא הכיעד יארמה ייתוכיא יפרג וטטרש 3.Q ו Q תוכיא ימדקמ רובע.3.א. תילאיצנרפידה האוושמה ורתפ sin & sin 4 & & sin sin 4 & & :תילאיצנרפידה האוושמב ביצנ d d d d sin sin 4? o :ש לבקנ אכמ 4? o :לבא 4.תספאתמ האוושמה כלו,.א. תיתלחתהה תערשמה יצח מזב :יתמ קודבל קיפסמ השעמל. איצונ : יפגאה ינשמ ln ln דחא רוזחמ מזב הז מז קלחל קיפסמ הז מזב ויה ירוזחמ המכ קודבל תנמ לע :π N π ln

26 דעיכה אקספוננציאלית עבור מקדמי איכות שוניQ,Q הדעיכה של המתנד תהיה מרוסנת יותר ולכ על פי הסעי הקוד זמ מחצית המשרעת יתקבל כ,ln כלומר בזמ זה המשרעת תהיה, ראה איור מס'. איור מס' [] 3. [Sc] ln כיוו ש:,Q ו הוא קבוע התלוי במאפייני המכני של המערכת, נית לראות בבירור כי ככל שQ גדל, הנקודה המציינת את זמ מחצית המשרעת, נעה ימינהגדלה בזמ. 3 תאור הניסוי לרשותו של המפעיל מסלול אויר, שתי עגלות, קפיצי, מחשב, מגנטי, ממשק לאיסו נתוני, גלאי תנועה.,Krus הניסוי נחלק לשלושה חלקי :. מדידת הקבועי האלסטיי של הקפיצי.. תנודות הרמוניות. 3. תנודות מרוסנות. מדידת הקבועי האלסטיי של הקפיצי בחלק זה של הניסוי נמדדי הקבועי האלסטיי של הקפיצי. מעמיסי את המערכת כאשר היא מחוברת בקונפיגורציה המתוארת באיור מס', וע"י שינוי העומס, נמדדת התזוזה של העגלה יחסית לנקודת האיפוס. המדידה נעשית לעומסי שוני, ועבור כל אחד מהקפיצי לחוד. 6

27 איור מס' K תנודות הרמוניות חלק זה נועד על מנת להכיר את המערכת.הקונפיגורציה מתוארת באיור מס' 3. יש לשי לב כי הגלאי נמצא תמיד בתחו העגלה, ויש להוכיח כי התדירות אינה תלויה במשרעתלבצע את הניסוי עבור משרעת שונה ולמצוא כי זמ המחזור קבוע. איור מס' 3 K מתנד מתנד K תנודות מרוסנות התנודות מרוסנות ע"י כוח מגנטי, ובכ התנודות מרוסנות בכוח אשר תלוי א ורק במהירות העגלהעל פי חוק.Lnz הקונפיגורציה בדומה לאיור מס' גרפי איכותיי ותוצאות צפויות הגר הצפוי להעתק כפונקצית הזמ הוא פונקצית ה COS אשר מרוסנתדועכת, ובזמ הפונקציה שואפת ל. הגר מתואר באיור מס'. זמ המחזור של התנועה אינו תלוי במשרעת. 7

28 מגיש : פיכמ מרק מעבדה לפיסיקה מ', חור תשס"ב עמדה מס' 4 דו"ח תיאורטי מכי מס' 6 ש הניסוי : מטרת הניסוי: מתנד הרמוני ע כוח מאל ללא ריסו חקירת התנודות המאולצות של מתנד הרמוני נטול חיכו. חקירת תופעות תהודה.. תיאוריה בהנחה שבשווי המשקל המוט המניע את העגלה נמצא על קו אנכי העובר דר המרכז, השינוי. K במקו העגלה נתו ע"י, והכוח המאל נתו ע"י משוואות המתנד תהיה: d d d d הפתרו הפרטי למשוואה זו נתו ע"י משוואה : 3 s הפתרו היינו פתרו פרטי מכיוו שאינו כולל את התנהגות המערכת בתחילת התנועה, אלא לאחר זמ מה, כאשר נית להגיד כי היא התייצבה על תנועה שבה רק התנועה המאולצת באה ליידי ביטוי. 5 an 4 במשוואה 3, הפרש המופע יהיה שווה ל: והמשרעת : מכיוו שמשוואה 3 היינה פתרו פרטי, פתרו כללי יותר יכלול ג את התנודות המתקבלות בתחילת התנועה, כאשר המערכת אינה יציבה עדיי ותנודות אילו הולכות ומתרסנות. הפתרו הכללי יהיה הסופר פוזיציה של שתי המשוואות משוואה 3, ומשוואה 3 מהניסוי הקוד ראה ניסוי 5. 6 בהזנחת כוח החיכו ומתנאי ההתחלה שבה העגלה נמצאת במנוחה בתחילתה של התנועה: כאשר העגלה המאלצת נעה בתדירות העצמית של המערכת, נקבל: sin נית לראות בבירור כי ממשוואה נובע שהמשרעת נבנית כפונקציה של הזמ. 8

29 תשובות לשאלות ההכנה הראה כי נוסחה 3 היא פתרו למשוואה כאשר נוסחאות 4 ו 5 תנאי הכרחיי.. הראו שמשוואה 6 היא פתרו של משוואה... הראו שאת משוואה נית לכתוב כתנועה הרמונית במשרעת המשתנה בזמ.. 3 הפתרו למשוואה לאחר שהמערכת התייצבה משוואה 3 ונגזורתיה: s & sin && משוואה : & & & נציב במשוואה את משוואה 3 ונגזורתיה: sin נסדר: sin :- * sin לפי זהות טריגונומטרית של β : α sin sin נגדיר משולש ישר זווית אשר מקיי את היחסי * ובמשולש ישר זווית כזה מתקיי : sin g 5 משפט פיטגורס במשולש : מחילוצו של נקבל:. 9

30 3 4.א. רתוי יללכה ורתפה תחכוה האוושמ :היתרוזגנו 6 sin sin & sin 4 & & sin sin 4 && :תילאיצנרפידה האוושמב ביצנ d d d d sin sin sin 4 o :ש לבקנ אכמ sin 4 o :לבא 4 4 יעסל ההז תירטמונוגירט האוושמ לבקתת,הלבקתהש האוושמב הבצהב,.. גוסמ האוושמלו :הז sin יעס הארתונורתפה רבכ יעודי,.. האוושמ כלו.רתוי יללכ ורתפ הנייה 6.א 3. ונפא ע תינומרה העונת האוושמ : :תירטמונוגירט תוהז יסוניס שרפה

31 כלומר: כיוו שזמני המחזור: sin sin [ sin ` sin `` ] בעל מחזור `, ``,`,שוני יתקבל גל סינוס במשרעת של והמעטפת שלו תהיה מאופננת על ידי גל סינוס אחר sin `` בעל זמ מחזור גדול יותר. 3 תאור הניסוי לרשותו של המפעיל מסלול אויר, שתי עגלות, קפיצי, מחשב,ספק כוח למנוע ע מהירות משתנה, ממשק לאיסו נתוני, גלאי תנועה.Krus הניסוי נחלק לשני חלקי : 4. תנודות הרמוניות מאולצות, פעימות 5. תהודה ללא כוח מרס. תנודות הרמוניות מאולצות, פעימות בחלק זה של הניסוי תחקר תנועתו של מתנד מאול כאשר תדירות האילו שונה מתדירות התהודה. המערכת מתוארת באיור מס'. איור מס' K K אוויר על פי הקונפיגורציה הזו, תנועת העגלה המאלצתבי K למנוע תתקבל בגלאי אחד ותנועתה של השניההעגלה בי שני הקפיצי, שהיא העגלה המאולצת, תתקבל בגלאי השני. בצורה זו נת להשוות בי הפרשי המופע. תהודה ללא כוח מרס בניסוי זה הקונפיגורציה זהה לקונפיגורציה בסעי 3., אלא שהפע נחקרת התנועה כאשר תדירות הכוח המאל שווה לתדירות העצמית של המערכת. 3

32 4 גרפי איכותיי ותוצאות צפויות הגרפי אשר יתקבלו יהיו גרפי סינוסוידאלי בהפרש מופע האחד מהשני, גר ההעתק כפונקצית הזמ של העגלה המאלצת יראה כגל סינוס קבוע, בעוד שגר העגלה המאולצת יראה כגל סינוס מאופנ על ידי גל סינוס אחר בתדר נמו יותר ראה איור מס'. איור מס', [] [sc] כאשר העגלה המאלצת תנוע בדיוק בתדירות העצמית של האוסצילטור, התנועה שתיווצר באוסצילטור היא תהיה נדנוד שבו המשרעת תיבנה את עצמה כפונקציה של הזמ. התוצאה היא שהמשרעת תגדל ותגדל והתנועה שתתקבל תבנהראה איור מס' 3, עד אשר התנועה תגיע לקצוות שבה הקפיצי אינ מתנהגי כפי שחקרנוהתחו שבו הקפי קשיח, ולכ הקבוע אינו כפי שנמצא קוד לכ. איור מס' 3, [] [sc] 3

33 כ מגיש : פיכמ מרק מעבדה לפיסיקה מ', חור תשס"ב עמדה מס' 4 דו"ח תיאורטי מכי מס' 7 ש הניסוי: מטרת הניסוי: תהודה ומקד האיכות של מערכת תהודה חקירת התנודות המאולצות של מתנד הרמוני ע ריסו 3. חקירת תופעות תהודה ומדידת מקד האיכות של המערכת. 4. תיאוריה בהנחה שבשווי המשקל המוט המניע את העגלה נמצא על קו אנכי העובר דר המרכז, השינוי במקו העגלה נתו ע"י משוואת המתנד: s והמשרעת : במשוואה, הפרש המופע בי העגלות יהיה שווה ל: 3 an ממשוואה 3, נית לראות כי זווית הפרש המופע תהיה מקסימו 8 אשר 9, >>. <<, ו כ, אשר כאשר מגזירת משוואה מס', נית למצוא את התדירות שעבורה תתקבל המשרעת המקסימלית, הנקראת "תדירות עצמית". בתדירות הזו, כיוו שהכוח המאל נע בתדירות העצמית של המתנד, התנועות אינ נהרסות ולכ המשרעת נבנית כפונקציה של הזמ בדומה לניסוי מס' 6. התדירות שעבורה תתקבל המשרעת המקסימלית: 4 a בתדירות זו תתקבל משרעת מקסימלית: a כאמור, המשרעת המקסימלית תתקבל עבור תדירות מסוימת, שהיא התדירות העצמית. ככל שהעגלה המאלצת תעלה בתדירות, מהתדירות העצמית, תתקבל משרעת קטנה יותר. באופ דומה, תנועה בתדירות נמוכה מהתדירות העצמית, תתקבל תנועה בעלת משרעת נמוכה יותר. כוח מרס גדול יותרחיכו גדול יותר ינמי את גובה העקומההמשרעת המקסימלית ונית לראות זאת ישירות מהמשוואה למשרעת המקסימלית משוואה מס' 4. רוחב העקומה מוגדר כהפרש בי שתי התדירויות האחת מעל לתדירות העצמית והשנייה מתחת שבו המשרעת מונחתת ל מערכה המקסימלי. 33

34 34 הנכהה תולאשל תובושת האוושמב ילבקתמה ייוטיבה תא חכוה,4,איש תורידת רובע בחורו אישה הבוג.המוקעה. :ב הביתכל תינ תערשמה רובע יוטיבה יכ וארה Q Q. יכ חכוה : Q. 3. רובע בשח, <, ו.Ø לשו ס לש יכרעה תא > רובע תבצהב ותנ יכרע ו ש יוסינב ולבקתה.5.4 תא תיתוכיא רייצ תאו. 5..א.,איש תורידת המוקעה בחורו אישה הבוג האוושמ :4, יפל רוזגנ : ל הוושנו & :הנושארה תרזגנה לש ינמיסה - - a in a האוושמב ביצנ :4 a 4 4 a 4 4 4

35 35.א. תערשמה רובע הנושה יוטיבה { Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q.א 3. תוכיאה דקמ ש וויכ זא : Q.א 4. יפל עפומה שרפהו תערשמה תונתשה : o ; an an π ± רובע :< o תנטקה הנכמ < ; an,ילילש יוטיב אוה תיווזה רובע יוטיבה יכ תוארל לק יב היהת תיווזה כלו < <.π רובע > o : ה ש לככ הנטק תערשמה רמולכ, דוקה הרקמל המודב גהנתמ תערשמה רובע יוטיב.תימצעה תורידתל רבעמ הלדג יב היהת,יבויח השענ יוטיבהש וויכ,תאז תמועל תיווזה π π > >.

36 זווית הפרש המופע והמשרעת כאמור, זווית הפרש המופע בי העגלה המאלצת לבי המתנד, תהיה < π. < בקרבת התדירות העצמית מימי ומשמאל הזווית תהיה קרובה מאד ל π. וככל שהתדירות מתרחקת מהתדירות העצמית, הפרש המופע קט. המקסימו עבור המשרעת יתקבל בתדירות התהודה, וככל שתדירות העגלה המאלצת תרד, או תעלה בתדירות מער זה, התנועה תהרוס את תנודות המתנד, וער המשרעת המתקבלת ירד. את הגרפי הצפויי עבור המשרעת והזווית נית לראות באיורי ו, בהתאמה. 5. איור מס' - [sc] איור מס' π π [sc] 3 תאור הניסוי בחלק זה של הניסוי תחקר תנועתו של מתנד מאול כאשר הפע, שלא כמו בניסוי הקוד, מורכבי שני מגנטי משני צידי העגלה. ההתנגדות לתנועה נובעת מה"חיכו " המגנטי שנוצר וחיכו זה, יחסי למהירות. המערכת מתוארת באיור מס' 3. איור מס' 3 36

37 K K אוויר על פי הקונפיגורציה הזו, תנועת העגלה המאלצתבי K למנוע תתקבל בגלאי אחד ותנועתה של השניההעגלה בי שני הקפיצי, זו ע המגנטי, שהיא העגלה המאולצת, תתקבל בגלאי השני. מהשוואת התנודות של שתי העגלות תאפשר לחקור את יחסי המשרעות ואת הפרשי המופע בינה. 4 גרפי איכותיי ותוצאות צפויות הגרפי עבור המשרעת כפונקציה של התדירות של העגלה המאלצת וזווית הפרש המופע נתוני בסעי 5.. כאשר תדירות הכוח המאל תהיה בתדירות העצמית של המערכת, המשרעת של העגלה המאולצת תהיה מקסימלית. הריסו כוח החיכו של התנועה מקטי את גובה העמודה המתקבלת בתדירות העצמית. סמו מאד לתדירות העצמית הפרש המופע יהיה π, בתלות א מימי או משמאל לתדירות העצמית. 37

38 מגיש : פיכמ מרק מעבדה לפיסיקה מ', חור תשס"ב עמדה מס' 4 דו"ח תיאורטי מכי מס' 8 ש הניסוי : מטרת הניסוי: תנועה סיבובית ותנע זוויתי מדידת מומנט התמד 5. בדיקת חוק שימור התנע במערכות שונות 6. תיאוריה במערכת המסתובבת בזווית סיבוב θ נית לחשב ע"י שימוש בחוק השני של ניוטו את מומנט הסיבוב I הוא מומנט ההתמד: d θ N I d J I dθ d והתנע הזוויתי הוא: המהירות הזוויתית היא I מתנגש התנגשות פלסטית בגו אחר הנמצא במנוחה ובעל מומנט כאשר גו בעל תנע זוויתי f המהירות הזוויתית המשותפת לאחר I אז נית לכתוב את חוק שימור התנע הזוויתי התמד ההתנגשות: 3 I I I f תשובות לשאלות ההכנה θ והמהירות גו מסתובב בתאוצה זוויתית קבועה α. בזמ, זווית הגו היא לשרטט גרפי יש מצאו ביטוי לזווית כפונקציה של הזמ.. הזוויתית שלו היא איכותיי של התאוצה הזוויתית, המהירות הזוויתית והזווית כפונקציה של הזמ. מהוא הש המתמטי של העקומה המתארת את הזווית כפונקציה של המזמ? מהוא מומנט ההתמד של כדור בעל מסה ורדיוס r, יחסית לציר הנמצא במרחק L ממרכזו? נניח שהכדור בשאלה נע במהירות קוויות V, מהוא התנע הזוויתי שלו יחסית לציר הנמצא במרחק L ממרכזו? נתונה המערכת המתוארת באיור מס' 4, כ שמשקולת בעלת מסה תלויה בחוט המלופ סביב דיסקה ברדיוס r. רשמו ביטוי למומנט הסיבוב המופעל על הדיסקה, תו שימוש בגדלי הנתוני

39 . תאוצה זוויתית קבועה d θ נתו כי α ולכ נית לחשב את המהירות הזוויתית כפונקצית הזמ : d dθ αd α B d ולכ :, נתו כי בזמ, המהירות הזוויתית שלו היא dθ α d נית לראות כי המהירות הזוויתית מתנהגת כמשוואה מסדר ראשו קו ליניארי אשר חוצה בזמ ראה איור מס'. את ציר המהירות במהירות מכא נוכל לחשב את משוואת הזווית כפונקצית הזמ, ולאחר שנציב את תנאי ההתחלה שוב נקבל ש: α θ α θ פונקציה זו היא משוואה מסדר שני, או פרבולהראה איור מס' 3. איור מס' איור מס' θ [ sc ] θ [ sc ] איור מס' 3 θ[ o ] α θ Sc Sc Sc מומנט ההתמד נדמיי כי המסה מורכבת מהרבה גופי נקודתיי, ולכ יחסית לציר הסיבוב מומנט ההתמד יהיה: r r I i [ i ] i Rc L התנע הזוויתי התנע הזוויתי של הגו ביחס לנקודה מוגדר כ: r r r J R P ובדוגמה שלנוהזווית בי וקטור התנע לווקטור המקו היא זווית ישרה: r r r J R v Lvsin9 Lv מומנט הסיבוב על דיסקה 39

40 3 המומנט המופעל על הדיסקה הוא מכפלה סקלארית של וקטור הכוח בווקטור המקו, כיוו שהזווית במקרה זה היא זווית ישרה: r r N R gr תאור הניסוי הניסוי נחלק לשני חלקי עיקריי. בחלק הראשו תחקר התאוצה הזוויתית של הדיסקה והכדור יחד. ובחלק השני תחקר התנגשות פלסטית של הכדור ע הדיסקה. תאוצה זוויתית מטרת חלק זה היא מציאת התאוצה הזוויתית כאשר פועל כוח קבוע משקולת, ראה איור 4 על הדיסקה. את הכדור יש למק בדיוק במקו בו הוא ימצא עקב התנגשות פלסטית. על כ, יש למק ראשית את המסילה ולבצע התנגשות, ולאחר מכ להסיר את המסילה. יש לבצע את מדידת התאוצה עבור 5 עומסי שוני במשקולת. איור מס' 4 תחילה יש לבצע כיול בדומה לניסוי מס' 3 עבור הגלאי. התנגשות יש להרכיב את המסילה, ולבצע כ עד 3 התנגשויות מגבהי שוני. הקוב שיווצר יכיל את זמני חסימת מסלול הקר בגאלי האופטי הראשו וזמ חסימת הקר בגאלי האופטי השני. הקונפיגורציה מתוארת באיור מס' 5. 4

41 איור מס' 5 4 גרפי איכותיי ותוצאות צפויות הגרפי הצפויי ה הגרפי אשר התקבלו בשאלות ההכנה ראה סעי.. גר התאוצה הזוויתית כפונקצית הזמ יהיה קו ישר בעל ער קבוע שאינו משתנה בזמ איור מס'. גר הזווית כפונקצית הזמ איור מס' יהיה ליניארי, כאשר השיפוע בו יהיה התאוצה, ובזמ. הוא חות את ציר המהירות במהירות θ ראה גר הזווית כפונקצית הזמ יראה כפרבולה אשר בזמ הוא חות את ציר הזווית בזווית איור מס' 3. יש לשי לב כי כאשר מבצעי את החלק הראשו איור מס' 4, הכדור ימצא בדיוק בנקודה שבה הוא ימצא לאחר ההתנגשות הפלסטית. על מנת לבצע זאת כראוי יש להרכיב את המסילה ו"לשתול" אותו במקו הנכו על ידי התנגשות. לאחר שהוא נמצא בתו הלשונית, נית לפרק את המסילה ולבצע את המדידות. יש לשי לב ג שהמשקולת לא תהיה כבדה מדי, כי בתאוצה גדולה הכוח המדומה עלול להתגבר על כוח החיכו, ולחלו את הכדור ממקומו בזמ המדידות עצמ. תאוצה גדולה עלולה ג להביא את המשקולת לרצפה בטר עת, ובמקרה זה הדיסקה ע הכדור לא תאי יותר. 4

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

מומנט התמדה

מומנט התמדה מומנט התמדה מילות מפתח: גוף קשיח, מומנט התמד,)nertia( מומנט כוח,)Torque( מטוטלת פיסיקלית, מטוטלת פיתול הציוד הדרוש:, דיסקת אלומיניום תלויה על תייל, גלילים פליז תלויים על תייל, - גלילי פליז עם הברגה, משקלות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: 1( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: 2( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפוע

הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: 1( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: 2( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפוע הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: ( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: ( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגף במקרה הבא: באיור הבא נתונים הכוחות מצא את גודלו

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

הפקולטה למדעי הטבע המחלקה לפיזיקה קורס : פיזיקה 1 דינמיקה של מסה נקודתית: יש לנתח את התנועה של המערכת המתוארת בתרשים. המסות של הגלגלת ושל החוט זניחות.

הפקולטה למדעי הטבע המחלקה לפיזיקה קורס : פיזיקה 1 דינמיקה של מסה נקודתית: יש לנתח את התנועה של המערכת המתוארת בתרשים. המסות של הגלגלת ושל החוט זניחות. דינמיקה של מסה נקודתית: יש לנתח את התנועה של המערכת המתוארת בתרשים. המסות של הגלגלת ושל החוט זניחות. החוט בילתי מתיח. נתונות מסות, של הגופים. השולחן חלק. מצא את התאוצות הגופים. ) a 4 a ( בין העגלה M לבין

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (6..(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה ארבע מטריצות:. A, A, A, A נסמן את גודל המטריצות בסדרה ע"י סדרת גדלים כאשר, p 5 5 p היא בגודל A {,,,5,}, P כלומר

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

פונקציה מסדר ראשון; הגדרת קו ישר: - הצגה ע"י ביטוי אלגברי וגרפי

פונקציה מסדר ראשון;  הגדרת קו ישר: - הצגה עי ביטוי אלגברי וגרפי המרכז לחינוך מדעי תל אביב-יפו פתח דבר ספר זה שלפניכם, "מתמטיקה לפיזיקאים" הוא פרי יוזמה של חברי צוות חמד"ע, המתמודדים כל שנה עם הצורך בהתאמת הידע המתמטי של תלמידי הפיזיקה לדרישות הלימודים. תודתי העמוקה

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יחל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

5-PhysicsFormula.indd

5-PhysicsFormula.indd מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

Book.indb

Book.indb בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשס"ה, 2005 מועד הבחינה: משרד החינוך, התרבות והספורט 845202 סמל השאלון: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

Book.indb

Book.indb גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ו, 006 מועד הבחינה: משרד החינוך, התרבות והספורט 750005 סמל השאלון: א. משך הבחינה: ארבע שעות. נספחים: א. נוסחאון בתורת הרשת בשאלון זה 8 עמודים

קרא עוד

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Version 10 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq משוואות דפרנציאליות רגילות /ח wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

פיסיקה למתמטיקאים 6 באפריל 2017

פיסיקה למתמטיקאים 6 באפריל 2017 פיסיקה למתמטיקאים 6 באפריל 017 תוכן עניינים 4 הקדמה 1 4 יחידות.................................... 1.1 4 וקטורים................................... 1. 5 אנליזה וקטורית............................... 1.3

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות אי שיוונים ממעלה ראשונה ל יח"ל. נעמי ברנס/כהן. המחברות: מיטל מתלון/מיכאלי. רטל חדד/בן רחמים הנחיות לשימוש בחוברת "אי שויונים ממעלה ראשונה" לתלמידי יח"ל החוברת מיועדת ללימוד עצמאי למי שלא למד את הנושא.

קרא עוד

אלקטרוניקה ומשבים ה-תשס"ה

אלקטרוניקה ומשבים ה-תשסה גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ה, 5 מועד הבחינה: משרד החינוך 755 סמל השאלון: נוסחאון בתורת הרשת א. נספחים: לכיתה י"ד נוסחאון באלקטרוניקה ספרתית ב. לכיתה י"ד אלקטרוניקה

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 01 נספח לשאלון: 8801 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר )1 עמודים( הגדלים בנוסחאון מופיעים ביחידות SI 1 1 [ N m] kgf

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 סמ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 סמ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בסמ?.1 8 נתונה תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה מקבילית שצלעותיה שוות ל- 3 ס"מ ול- 7 ס"מ. מהו הטווח

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נספח לשאלה 2 ההנחיות בש

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נספח לשאלה 2 ההנחיות בש גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"א, מועד הבחינה: משרד החינוך 793 סמל השאלון: נספחים: א. נספח לשאלה ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

Microsoft Word - shedva_2011

Microsoft Word - shedva_2011 שיטות דיפרנציאליות ואינטגרליות הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה

קרא עוד

Microsoft Word - 11_9006.doc

Microsoft Word - 11_9006.doc בס"ד משרד החינוך המינהל למדע ולטכנולוגיה הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים ומגמת מערכות בקרה ואנרגיה מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים תכנית לימודים במקצוע מעבדת תיב"ם ורכיבים מתכנתים סמל מקצוע 11.9006

קרא עוד

Microsoft Word - sol9

Microsoft Word - sol9 תרמודינאמיקה פתרון תרגיל מספר 9 Pl Pl + l 5( g) 3( g) ( g) 1. נתחיל בתאור ההליך בכלי: initial.341 eq..341 ξ ξ ξ ttal.341+ ξ y ξ.341 ξ ξ ξ.341+ ξ.341+ ξ.341+ ξ מכאן שקבוע שיווי משקל הינו: ξ P ξ P ( )( )

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

fizika mechanika-2015-atar.pdf

fizika mechanika-2015-atar.pdf פתח דבר לתלמידימ ולמורימ, פר זה מיועד לתלמידי פיזיקה אינטרניימ ואק טרניימ, המתכוננימ לבחינת הבגרות במכניקה, באופטיקה ובגלימ. ה פר מעודכנ לתוכנית הלימודימ של משרד החינוכ, בהתאמ לחוזרי המפמ"ר ולמ מכ ההלימה

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

Microsoft Word - madar1.docx

Microsoft Word - madar1.docx משוואות דיפרנציאליות רגילות גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות תלמידים וטעויות נפוצות

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד