Microsoft Word - 02_0001_ docx

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - 02_0001_ docx"

תמליל

1 תקappleות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת appleכות לappleפגעי עבודה) תשט"ז 1F בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 (ג), 120 (ב), 118, , 122, ו- 400 לחוק הביטוח הלאומי [ appleוסח משולב], התשapple "ה (להלן - החוק), אappleי מתקין תקappleות אלה 2F1 : פרק ראשון: פרשappleות 1. הגדרות בתקappleות אלה - "רופא מוסמך" 3F2 (בוטלה); "פוסק רפואי" - רופא אשר שמו כלול ברשימת הפוסקים הרפואיים שappleקבעה על-ידי שר העבודה ופורסמה ברשומות; "חוק בתי דיןמיappleהליים" - 4 חוק בתי דיןמיappleהליים, התשapple "ב ; "מזכיר" - 5 מי שמappleהל המוסד, או עובד המוסד שהוא הסמיכו לכך, מיappleה אותו להיות מזכיר ועדות. ולעappleיין מזכיר שאיappleו עובד מוסד שמוappleה כאמור בסעיף 22 לחוק, בלבד שמתקיימים בו התappleאים להלן: לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או appleסיבותיה אין הוא ראוי לדעת מappleהל המוסד לכהן כמזכיר, או שהוגש appleגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם appleיתן פסק דין סופי בעappleייappleו; השתתף בתכappleית הכשרה שקיים המוסד לביטוח לאומי, וקיבל אישור על כך שסיים את התכappleית בהצלחה; בעל תעודת בגרות ישראלית, או תעודה אחרת שמשרד החיappleוך אישר כי היא שוות ערך לתעודת בגרות; (4) לאמצוי בappleיגוד עappleייappleים כאמור בסעיף 9 לחוק בתי דין מיappleהליים, בשיappleויים המחויבים; (5) התחייב בכתב לעמוד בסעיף 15 לחוק בתי דין מיappleהליים, בשיappleויים המחויבים; " appleפגע" 6F3 - התובע גימלה לפי סימן ה' לפרק ה'; "מזכיר" - (בוטל); "פוסק רפואי" - 7 רופא אשר שמו כלול ברשימת הפוסקים הרפואיים שappleקבעה על ידי שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ופורסמה ברשומות; "רופא מוסמך" - 8 רופא שהמוסד מיappleה לרופא מוסמך; והמיappleוי יכול שיהיה לעappleיין מסוים לפי תקappleות אלה או לכלהעappleייappleים, הכוללפי האמור בכתב המיappleוי. התקappleות פורסמו בק"ת 612, תשט"ז, עמ' פתיח - בק"ת 6006, התש"ס, עמ' 101, ת"ת , במקום הפתיח: "בתוקף סמכותי לפי סעיפים 24, ו וסעיפים 9 8, 5, ו- 12 לתוספת החמישית לחוק הביטוח הלאומי, תשי"ד- 1953, אappleי מתקיappleה תקappleות אלה" בא הפתיח דלעיל. "רופא מוסמך" - בק"ת 3131, תשל"ד, appleוספה הסייפא המתחילה במילים "והמיappleוי יכול שיהיה ".. 3 בק"ת 7642, התשע"ו, עמ' 972, ת"ת בוטלה ההגדרה "רופא מוסמך" שappleוסחה עד לביטול היה: "רופא אשר המוסד מיappleה אותו להיות רופא מוסמך והמיappleוי יכול שיהיה לעappleיין מסויים לפי תקappleות אלה או לכל העappleיappleים, הכל לפי האמור בכתב המיappleוי". הוראת התחולה קובעת כי הביטול יחול על מי שעappleייappleו appleדון בוועדה לעררים מיום התחילה ועד תום 3 שappleים מתאריך התחילה האמור.. ההגדרה "חוק בתי דין מיappleהליים" appleוספה בק"ת 7642, התשע"ו, עמ' 972, ת"ת ההגדרה "מזכיר" appleוספה בק"ת 7642, התשע"ו, עמ' 972, ת"ת " appleפגע" - בתקappleה המקורית: " appleפגע - מבוטח לפי חלק ב' לחוק, התובע גימלה לפי התוספת החמישית לחוק".. 6 בק"ת 2533, תש"ל, עמ' 1159, ת"ת , הוחלף לappleוסח דלעיל. בק"ת 5905, התשapple "ח, עמ' 894, ת"ת , במקום "לפרק ג'" בא "לפרק ה'".. ההגדרה "פוסק רפואי" appleוספה בק"ת 7642, התשע"ו, עמ' 972, ת"ת ההגדרה "רופא מוסמך" appleוספה בק"ת 7642, התשע"ו, עמ' 972, ת"ת

2 פרק שappleי: קביעת דרגת appleכות סימן א' : ועדה קביעת דרגת appleכות על ידי ועדה 9F4 (א) דרגת appleכות של appleפגע תיקבע על ידי ועדה; הועדה תהיה בהרכב של פוסק רפואי אחד, אך רשאי הרופא המוסמך לקבוע שהועדה תהיה בהרכב של מומחים בשappleי עappleפי רפואה (להלן - הועדה). (ב) המזכיר יזמן את הפוסק הרפואי, שיהיה חבר בועדה, בהתאם לתחום ההתמחות הרפואית, שקבע הרופא המוסמך בהתחשב באופי הפגיעה..2.3 בדיקות appleוספות ומיappleוי יועצים 10F5 לצורך קביעת דרגת appleכות רשאי רופא מוסמך, מיוזמתו או לפי דרישת הועדה - לדרוש מן הappleפגע לעמוד לבדיקה רפואית או אחרת ולהמציא תוצאות הבדיקות לוועדה; למappleות יועצים רפואיים או אחרים אשר יגישו לרופא המוסמך או לוועדה, חוות דעתם על סמך בדיקות שבוצעו בappleפגע או מסמכים רפואיים או אחרים שהובאו בפappleיהם. ההליכים לקביעת דרגת appleכות 11F6 (א) תביעה לגימלת appleכות תוגש בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסappleיפי המוסד לפקיד תביעות כמשמעותו בסעיף 298 לחוק. (ב) מצא פקיד התביעות שבכפיפות לקביעת דרגת הappleכות קיימת זכאות - יעביר את התביעה לרופא המוסמך..4 מועד ומקום התייצבות הappleפגע 12F7 (א) 13F8 appleבחרה הועדה לקביעת דרגת appleכותו של appleפגע פלוappleי, יזמין המזכיר את הappleפגע להתייצב בפappleי הועדה במועד ובמקום הappleקובים בהזמappleה ת' - 2 בappleוסח המקורי: "(א) דרגת appleכות של appleפגע תיקבע על ידי ועדה אשר תיבחר על ידי רופא מוסמך (להלן - הועדה). (ב) הועדה תהיה של פוסק רפואי אחד אך רשאי הרופא המוסמך - אם, לדעתו, רצוי שקביעת דרגת appleכות תיעשה על ידי מומחים בשappleי עappleפי רפואה - לבחור בועדה של שappleי פוסקים רפואיים". בק"ת 5180 התשמ"ט, עמ' 695, ת"ת , הוחלף לappleוסח דלעיל.. ת' - 3 בappleוסח המקורי: 10 "רופא מוסמך רשאי, מיוזמתו הוא או לפי בקשת הועדה, למappleות יועצים רפואיים אשר יגישו לועדה את חוות דעתם על סמך בדיקות הappleפגע שבוצעו על ידם, או על סמך מסמכים רפואיים ותוצאות בדיקות שהובאו בפappleיהם". בק"ת 5737, התשapple "ו, עמ' 580, ת"ת. ת' יום מיום , הוחלף לappleוסח דלעיל. - בתקappleה המקורית: "בקשה לקביעת דרגת appleכות תוגש למזכיר בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסappleיפי המוסד. המזכיר יעביר את הבקשה לרופא המוסמך". בק"ת 2554, תש"ל, עמ' 1536, ת"ת , הוחלף לappleוסח דלעיל. בק"ת 6006, התש"ס, עמ' 101, ת"ת , במקום "בסעיף 130" בא "בסעיף 298".. ת' - 5 בק"ת 1973, תשכ"ז, עמ' 1046, ת"ת , במקום המילים "הappleפגע, במכתב רשום להתייצב" בא "הappleפגע 12 להתייצב". בק"ת 5180, התשמ"ט, עמ' 695, ת"ת , במקום "משבחר הרופא המוסמך את" בא " appleבחרה".. ת' 5 (א) - בק"ת 5737, התשapple "ו, עמ' 580, ת"ת - 30 ימים מיום , סומappleה תקappleה 5 המקורית כ- 5 (א) ובמקום 13 "שבעה ימים" בא "ארבעה עשר ימים".

3 ההזמappleה תישלח לפחות ארבעה עשר ימים לפappleי המועד כאמור, אלא אם הסכים הappleפגע לזמן קצר מזה. (ב) 14F9 הappleפגע חייב להתייצב בפappleי הועדה במקום ובמועד שappleקבעו ורשאי הוא להיות מיוצג בפappleיה על ידי בא כוחו..6 קביעת דרגת appleכות על פי מסמכים הועדה רשאית, בהסכמת הappleפגע והמוסד, לקבוע את דרגת appleכותו של הappleפגע על סמך מסמכים רפואיים בלבד, מבלי לבדוק את הappleפגע..7 בדיקה במקום הימצא הappleפגע אישר רופא מוסמך כי appleבצר מהappleפגע, בגלל מצב בריאותו, להתייצב בפappleי הועדה במקום הappleקוב בהזמappleה, תבדוק הועדה את הappleפגע במקום הימצאו. אי התייצבות לבדיקה או אי מילוי אחרי הוראות הועדה 15F01 (א) לא התייצב הappleפגע בפappleי הועדה במקום ובמועד הappleקובים בהזמappleה לפי תקappleה 5, יקבע המזכיר מועד אחר לדיון בועדה ויזמין את הappleפגע לדיון במועד אחר. (ב) לא התייצב הappleפגע בפappleי הועדה גם במועד האחר ולא appleתן טעם סביר לכך, ישלם הappleפגע למוסד את ההוצאות שappleגרמו למוסד עקב ביטול הדיון; המוסד יעדכן מזמן לזמן את סכום ההוצאות. (ג) שילם הappleפגע את סכום ההוצאות יקבע המזכיר מועד appleוסף לדיון ויזמין את הappleפגע; לא התייצב הappleפגע בפappleי הועדה במועד הappleוסף, יחול האמור בתקappleת משappleה (ב). (ד) לא שילם הappleפגע את סכום ההוצאות שappleדרש ממappleו כאמור בתקappleות משappleה (ב) או (ג) או לא מילא אחרי הוראות הועדה שappleיתappleו לעappleיין קביעת דרגת הappleכות כאמור בתקappleה 3 בתוך 45 ימים מיום שappleדרש לעשות כן, תידחה בקשתו לקביעת דרגת appleכות; הappleפגע רשאי להגיש בקשה חדשה אם appleתן טעם סביר לכך ולאחר ששילם את סכום ההוצאות או מילא אחר הוראות הועדה, לפי העappleיין..8.9 appleוכחות זרים בשעת הבדיקה הועדה תבדוק את הappleפגע ביחידות, אך רשאית היא להתיר לזולת להיות appleוכח בשעת הבדיקה..10 בוטל. 16F1 בדיקות appleוספות. ת' 5 (ב) - appleוספה בק"ת 5737, התשapple "ו, עמ' 580, ת"ת - 30 ימים מיום , בappleוסח דלעיל. 14. ת' - 8 בappleוסח המקורי: 15 " (א) לא התייצב הappleפגע בפappleי הועדה במועד הappleקוב בהזמappleה לפי תקappleה 5 או במועד אחר שappleקבע על ידה, מבלי שהודיע למזכיר על כך בכתב לפappleי המועד כאמור או מבלי שappleתן סיבה מתקבלת על דעת המוסד לאי- התייצבותו, או לא מילא אחרי הוראות הועדה שappleיתappleו לעappleיין קביעת דרגת הappleכות, רואים את הבקשה כאילו לא הוגשה. (ב) הגיש הappleפגע בקשה מחדש לקביעת דרגת appleכותו, תיקבע דרגת הappleכות לאחר שהמבקש שילם למוסד, לפי דרישתו, את הוצאותיו אשר appleגרמו לו עקב אי מילוי אחרי הוראות תקappleת משappleה (א) וכפי שappleקבעו על ידי המוסד". בק"ת 5737, התשapple "ו, עמ' 580 ת"ת - 30 ימים מיום , הוחלפה לappleוסח דלעיל.. ת' - 10 בappleוסח המקורי: 16

4 דרגת appleכות 17F21 (א) דרגת appleכותו של appleפגע תיקבע באחוזים כappleקוב לצד כל אחד מהליקויים, הפגימות או מחלות המקצוע (להלן - הפגימה) המappleויים בתוספת, ובלבד שלא תעלה על 10. (ב) דרגת appleכותו של appleפגע אשר appleפגם מספר פגימות באותה פגיעה בעבודה, תהא שווה לסכום האחוזים הappleקובים בתוספת לצד כל אחד מהפגימות האמורות בחישוב כמפורט להלן: בעד הפגימה שappleקבע לה האחוז הגבוה ביותר - יבוא בחשבון אחוז הappleכות הappleקוב בתוספת לצד אותה פגימה; בעד הפגימה שappleקבע לה האחוז השappleי בגובהו - יבוא בחשבון האחוז הappleקוב לצד אותה פגימה כשהוא מוכפל בהפרש שבין האחוז האמור בפסקה ובין 10; בעד הפגימה שappleקבע לה האחוז השלישי בגובהו - יבוא בחשבון האחוז הappleקוב לצד אותה פגימה כשהוא מוכפל בהפרש שבין סכום אחוזי הappleכות שappleקבעו לפי פסקאות ו-( 2 ) ובין 10; (4) הוראות פסקה יחולו, בשיappleויים המחוייבים, על כל פגימה appleוספת. (ג) על אף האמור בתקappleת משappleה (ב), דרגת appleכות בשל מספר פגימות באותו פרק, גפה או עין, לא תעלה - לגבי פרק - על אחוזי appleכות שappleקבעו לקשיון לא appleח של אותו פרק; לגבי גפה - על אחוזי הappleכות שappleקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה גפה; לגבי עין - על אחוזי הappleכות שappleקבעו לעיוורון מלא של אותה עין. (ד) בקביעת דרגת appleכות של appleפגע שappleפגם בקשיון או בהגבלת תappleועה של פרק - לא יבוא בחשבון appleזק שappleגרם לשרירים הפועלים באותו פרק. (ה) בקביעת דרגת appleכות של appleפגע שappleפגם בשיתוק של עצב - לא יבואו בחשבון שיתוק סעיפי אותו עצב או appleזק שappleגרם לשרירים המעוצבים על ידו. (ו) דרגת appleכות בגין פגימה ביד שמאל לאיטר יד ימין, תיקבע לפי המבחappleים ליד ימין, ופגימה ביד ימין לאותו appleפגע תיקבע לפי המבחappleים ליד שמאל..11 "הועדה רשאית לדרוש מהappleפגע להיבדק גם על ידי יועץ רפואי אשר appleתמappleה לפי תקappleה 3 או על ידי מומחה אחר ולעבור בדיקות appleוספות אחרות הדרושות, לדעתה, לקביעת דרגת הappleכות. הappleפגע חייב למלא אחרי הדרישות האמורות". בק"ת 5737, התשapple "ו, עמ' 580, ת"ת - 30 ימים מיום , בוטלה התקappleה.. ת' - 11 בappleוסח המקורי: 17 "דרגת appleכותו של appleפגע תיקבע באחוז הappleקוב לצד כל אחד מהליקויים, הפגימות או מחלות המקצוע (להלן - פגימה) אשר במבחappleים שבתוספת (להלן - המבחappleים), ובלבד שדרגת appleכותו של הappleפגע לא תעלה על 10". בק"ת 3189, תשל"ד, עמ' 1381, ת"ת , הוחלף לappleוסח: "דרגת appleכות של appleפגע תיקבע באחוז הappleקוב לצד כל אחד מהליקויים, הפגימות או מחלות המקצוע (להלן - פגימה) אשר במבחappleים שבחלקים א' ו-ב' לתוספת ובהתאם לאמור במבחappleים שבחלק ג' לתוספת ובלבד שדרגת appleכותו של הappleפגע לא תעלה על 10". בק"ת 3219, תשל"ד, עמ' 1848, ת"ת , במקום "ו-ב" בא "ב ו-ד". בק"ת 5737, התשapple "ו, עמ' 580, ת"ת - 30 ימים מיום , הוחלף לappleוסח דלעיל. הערת העורך: בתקappleת משappleה (ה) appleפלה כappleראה טעות דפוס ובמקום בשיתוק appleכתב בשיתוף. תיקון המילה appleעשה על ידי העורך.

5 .12 לצירוף דרגות appleכות 18F31 appleסיבות הappleסיבות שלפיהן תובא בחשבון appleכות מעבודה קודמת לצורך הגדלת דרגת appleכות מעבודה של appleכה עבודה לפי סעיף 121 לחוק (להלן - דרגת הappleכות המצטברת) הן אלה: כתוצאה מהאופי המצטבר של הappleכויות צמצם appleכה מעבודה בדרך קבע את הכappleסתו מעבודה או ממשלח-יד ב- 5 או יותר לעומת הכappleסתו הממוצעת ברבע השappleה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשוappleה דמי פגיעה עקב הפגיעה בעבודה האחרוappleה או ליום שבו חלה לאחרוappleה לפי סימן ג' החמרה בדרגת הappleכות שעליה הוגשה התביעה לצירוף הappleכויות; בפסקה זו, "הכappleסה" - כמשמעותה בסעיף 98 (ב) לחוק; צירוף דרגות הappleכות מעבודה עשוי לזכות את הappleכה באחת מאלה: (א) קיצבה במקום מעappleק; (ב) דרגת appleכות כאמור בתקappleה א. דרכי הקביעה לעappleיין סעיף 19F12141 הועדה או ועדה רפואית לערעורים לפי תקappleה 27 (להלן - הועדה לערעורים), לפי העappleיין, תקבע את דרגת הappleכות המצטברת לאחר שפקיד התביעות יאשר שהתקיימו בappleכה העבודה הappleסיבות כאמור בתקappleה ב. דרגת appleכות מצטברת 20F51 (א) הועדה או הועדה לערעורים, לפי העappleיין, תקבע מחדש, בהתאם למבחappleים שהם בתוקף ביום הקביעה, את דרגת הappleכות המצטברת לפי אחוזי הappleכות שבתוספת לגבי כל פגיעה בעבודה המובאת בחשבון לעappleיין צירוף דרגות הappleכות. (ב) 21F61 דרגת appleכות מצטברת תחושב באופן ובסדר המפורטים בתקappleה 11 (ב).. פתיח - בק"ת 6006, התש"ס, עמ' 101, ת"ת , במקום "סעיף 63 א" בא "סעיף 121". 18 ת' - 12 בappleוסח המקורי: "דרגת appleכותו של appleפגע אשר appleפגם מספר פגימות באותה פגיעה בעבודה - הוא הסכום של אחוזי הappleכות שappleקבעו למבחappleים לאותן פגימות החלים על אותו appleפגע, שיחושב באופן ובסדר המפורטים להלן: בעד הפגימה שappleקבעה לה אחוז הappleכות הראשון במעלה - אחוז הappleכות שappleקבע כאמור; בעד הפגימה שappleקבעה לה אחוז הappleכות השappleי במעלה - מספר אחוזים מן הכושר המופחת כמספר אחוזי הappleכות שappleקבעו לאותה פגימה במבחappleים; בעד הפגימה שappleקבע לה אחוז הappleכות השלישי במעלה - מספר אחוזים מן הכושר המופחת האחרון כמספר אחוזי הappleכות שappleקבעו לאותה פגימה במבחappleים וכן הלאה". התקappleה בappleוסחה זה בוטלה בק"ת 3189, תשל"ד, עמ' 1381, ת"ת בק"ת 3599, תשל"ז, עמ' 54, התקappleה חודשה בappleוסח דלעיל. הוראת תחילה קובעת: "תחילתן של תקappleות אלה ביום א' בappleיסן תשל"ו (1 באפריל 1976) או ביום קביעת דרגת הappleכות או הגדלתה עקב החמרה לפי סימן ג' לתקappleות העיקריות, כאמור בתקappleה 12 לתקappleות העיקריות, הכל לפי המאוחר". בק"ת 6006, התש"ס, עמ' 101, ת"ת , במקום "בסעיף 54 (ב)" בא "בסעיף 98 (ב)".. ת' 12 א - appleוספה בק"ת 3599, תשל"ז, עמ' 54, לגבי התחילה ר' הערה לת' בק"ת, 6006, התש"ס, עמ' 101, ת"ת , בכותרת השוליים, במקום "סעיף 63 א" בא "סעיף 121".. ת' 12 ב - appleוספה בק"ת 3599, תשל"ז, עמ' 54. לגבי התחילה ר' הערה לת' ת' 12 ב(ב) - appleוספה בק"ת 3599, התשל"ז, עמ' 54, בappleוסח: 21 "דרגת appleכות מצטברת תחושב באופן ובסדר המפורטים להלן: בעד פגיעה שappleקבע לה אחוז הappleכות הראשון במעלה - אחוז הappleכות שappleקבע כאמור; בעד פגיעה שappleקבע לה אחוז הappleכות השappleי במעלה - מספר אחוזי הappleכות מהכושר המופחת במספר האחוזים שappleקבעו כאמור בפיסקה ; בעד כל פגיעה appleוספת שappleקבע לה אחוז הappleכות השלישי במעלה - לפי הכלל האמור בפיסקה, בשיappleויים המחוייבים, וכן הלאה". בק"ת 5737, התשapple "ו, עמ' 580, ת"ת - 30 ימים מיום , הוחלף לappleוסח דלעיל.

6 (ג) 22F71 עקב פגיעת עבודה appleוספת באותו אבר - לא תוגדל דרגת appleכות כאמור בסעיף 121 לחוק מעל לדרגת appleכות מקסימלית שבמבחappleים לגבי אותו אבר. (ד) 23F81 הוראות סעיף 114 לחוק יחולו, בשיappleויים המחוייבים. (ה) בקביעת דרגת הappleכות המצטברת רשאית הועדה או הועדה לערעורים להחיל הוראות תקappleה ג. הבסיס לחישוב הגימלה המצטברת 24F91 קבעה הועדה או הועדה לערעורים דרגת appleכות על פי תקappleה 12 ב, תחושב הקיצבה לפי שכר העבודה הרגיל המשוער הגבוה ביותר; לעappleיין זה, "שכר העבודה הרגילה משוער" - שכר העבודה הרגיל ששימש בסיס לחישוב הגימלה בשל כל אחת מהפגיעות בעבודה שהובאו בחשבון בעת צירוף דרגות הappleכות מעבודה, מוגדל בשיעור שבו הוגדלו קיצבאות הappleכות מעבודה לכלל appleכי העבודה תוך התקופה מיום הפגיעה ועד ליום תחולתה של דרגת הappleכות המצטברת. 13. בוטל. 25F02. ת' 12 ב(ג) - בק"ת 6006, התש"ס, עמ' 101, ת"ת , במקום "בסעיף 63 א'" בא "בסעיף 121". 22. ת' 12 ב(ד) - בק"ת 6006, התש"ס, עמ' 101, ת"ת , במקום "בסעיף 71" בא "סעיף 114". 23. ת' 12 ג - appleוספה בק"ת 3599, תשל"ז, עמ' 54. לגבי התחילה ר' הערה לת' ת' - 13 בappleוסח המקורי: 25 "(א) בקביעת דרגת appleכותו של appleפגע שappleפגם - בקשיון או בהגבלת תappleועה של פרק גדול אחד - לא יובא בחשבון הappleזק שappleגרם לשרירים הפועלים באותו פרק; בשיתוק עצב גדול אחד - לא יובאו בחשבון שיתוק סעיפי אותו עצב או appleזק שגרם לשרירים המעוצבים על ידיו. (ב) appleפגע שappleפגם פגימות בכמה קבוצות שרירים הפועלים על אותו קטע, ולאחת הפגימות האמורות, שappleקבעו לה אחוזי הappleכות הגבוהים ביותר בהשוואה ליתר הפגימות, היתה צורה שפורשה: כצורה קלה - תיקבע דרגת appleכותו של הappleפגע כמספר אחוזי הappleכות שappleקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה ביappleוappleית; כצורה ביappleוappleית - תיקבע דרגת appleכותו כמספר אחוזי הappleכות שappleקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה appleיכרת; כצורה appleיכרת - תיקבע דרגת appleכותו כמספר אחוזי הappleכות שappleקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה קשה; (4) כצורה קשה - תיקבע דרגת appleכותו כמספר אחוזי הappleכות שappleקבעו לאותה פגימה. (ג) דרגת appleכותו של appleפגע שappleפגם - בכמה פגימות באותו פרק - לא תעלה על אחוזי הappleכות שappleקבעו לקשיון של אותו פרק; בכמה פגימות באותה גפה - לא תעלה על אחוזי הappleכות שappleקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה הגפה, פרט אם appleקבעו לאחת מהפגימות האמורות אחוזי appleכות העולים על האחוזים שappleקבעו לאותו קיטוע; בכמה פגימות בעין אחת - לא תעלה על האחוזים שappleקבעו לעיוורון של אותה העין. (ד) דרגת appleכות של appleפגע שappleפגע בכמה פגימות בזרוע הימappleית, תחושב לפי תקappleה 12, ובלבד שאחוזי הappleכות של אותן הפגימות פרט לפגימה שappleקבעו לה אחוזי הappleכות הגבוהים ביותר, יחושבו כאילו היו הפגימות בזרוע השמאלית". בק"ת 2533, תש"ל, עמ' 1159, בוטלה תקappleת משappleה (ב). בק"ת 3189, תשל"ד, עמ' 1381, ת"ת , בוטלו יתר סעיפי התקappleה.

7 התאמה 26F12 (א) דרגת appleכות של appleפגע לגבי ליקוי שלא פורט בתוספת, תיקבע לפי האחוז הקבוע לצד פגימה אשר לדעת הועדה דומה לליקוי הappleפגע. (ב) החליטה הועדה שלא appleיתן לקבוע דרגת appleכות כאמור בתקappleת משappleה (א) תקבע על פי שיקול דעתה, את אחוזי הappleכות בהתחשב במבחappleים שappleקבעו בתוספת לגבי אותו איבר או אותה מערכת, ובהתחשב בסוג הפגימה ובהגבלה שגרמה לappleפגע..14 סטיות 27F2 (א) 28F32 הועדה רשאית לקבוע דרגת appleכות יציבה גדולה עד מחצית מזו שappleקבעה לצד המבחappleים, או מזו שappleקבעה מכוח תקappleות 14 או 31 (ב) בשים לב למקצועו ולגילו של הappleפגע, ובלבד שדרגת הappleכות היציבה כתוצאה משיappleוי זה לא תעלה על 19% אם דרגת הappleכות פחותה מ- 2, ובכל מקרה אחר לא תעלה על ת' - 14 בappleוסח המקורי: "הועדה רשאית להחליט שאין מקום להזדקק למבחappleים שבתוספת ומשהחליטה כך יעמוד הappleפגע בפappleי ועדה אחרת בהרכב של שלושה פוסקים רפואיים שיבחר אותם הרופא המוסמך, ובסמכותם יהיה לקבוע את דרגת הappleכות לפי שיקול דעתם, בהתחשב במבחappleים שבתוספת, דין הועדה האחרת כדין הועדה לעappleיין תקappleות אלה". בק"ת 5737, התשapple "ו, עמ' 580, ת"ת - 30 ימים מיום , הוחלף לappleוסח דלעיל. בappleוסח המקורי: "לא פורטה פגימה במבחappleים תיקבע דרגת הappleכות לפי שיקול דעתה של הוועדה תוך התחשבות בפגימה הדומה לה ביותר מבין פגימות שפורטו". בק"ת 1634, תשכ"ה, עמ' 142, הוחלפה לappleוסח: "(א) לא פורטה הפגימה במבחappleים, תיקבע דרגת הappleכות לפי הפגימה הדומה לה, לדעת הוועדה, מבין הפגימות שפורטו במבחappleים. (ב) לא appleמצאה לדעת הוועדה, פגימה דומה כאמור בתקappleה משappleה (א), תיקבע דרגת הappleכות לפי הפגימה הדומה לה מבין הפגימות שפורטו במבחappleים שבתוספת לתקappleות הappleכים (מבחappleים לקביעת דרגות appleכות), תשי"א (להלן בתקappleה זו - תקappleות הappleכים)". בק"ת 2533, תש"ל, עמ' 1159, בוטלה תקappleת משappleה זו. "(ג) הוועדה רשאית להחליט שאין מקום להזדקק להוראות תקappleות משappleה (א) או (ב), ומשהחליטה כך יעמוד הappleפגע בפappleי ועדה אחרת בהרכב של שלושה פוסקים רפואיים שייבחרו על ידי הרופא המוסמך, ובסמכותם יהיה לקבוע את דרגת הappleכות לפי שיקול דעתם, בהתחשב במבחappleים שבתוספת לתקappleות אלה ושבתוספת לתקappleות הappleכים, ודין הוועדה האחרת כדין הוועדה לעappleיין תקappleות אלה". בק"ת, 2533, תש"ל, עמ' 1159, סומappleה תקappleת משappleה זו ב-(ב) וappleמחקו בה המילים "או (ב)" וכן המילים "ושבתוספת לתקappleות הappleכים". בק"ת 3189 תשל"ד, עמ' 1381, הוחלף לappleוסף דלעיל. בק"ת 6425, התשס"ה, עמ' 1009, ת"ת , במקום "יעמוד הappleפגע בפappleי ועדה אחרת, בהרכב שלושה פוסקים רפואיים שיזומappleו כאמור בתקappleה 2, ואשר תהיה מוסמכת לקבוע", בא "תקבע", ובמקום "תוך התאמה לפגימה אחרת שappleקבעה" בא "בהתחשב במבחappleים שappleקבעו". הוראת תחולה קובעת כי הוראות התיקון יחולו על החלטת ועדה רפואית שהתקבלה ביום תחילת תוקף התיקון ולאחריו.. ת' - 15 בappleוסח המקורי: 27 "(א) הוועדה רשאית לקבוע דרגה appleכות קטappleה או גדולה ברבע מזו שappleקבעה לצד המבחappleים, בשים לב למקצועו, גילו או מיappleו של appleפגע ובלבד שדרגת הappleכות לא תעלה על 10. (ב) בכפוף להוראות תקappleה משappleה (א) מותר להגדיל את אחוזי הappleכות עד חצי אם דרגה הappleכות פחותה מ- 2 ובלבד שדרגת הappleכות מפאת הגדלה זו לא תעלה על 24%". בק"ת 1973, תשכ"ז, עמ' 1046, ת"ת , הוחלף לappleוסח: "הועדה רשאית לקבוע דרגת appleכות קטappleה או גדולה עד מחצית מזו שappleקבעה לצד המבחappleים, בשים לב למקצועו, לגילו או למיappleו של appleפגע ובלבד שדרגת הappleכות לא תעלה על 10, ואם היא פחותה מ- 25% שלא תעלה על 24%". בק"ת 2211, תשכ"ח, עמ' 1276 אחרי המילים "לצד המבחappleים" בא "או לפי קביעה מכוח תקappleה 14 או על פי המבחappleים שבתוספת". בק"ת 2278, תשכ"ח, עמ' 2258, במקום "אז לפי קביעה מכוח תקappleה 14 או על פי המבחappleים שבתוספת" בא "אז מזו שappleקבעה מכוח תקappleה 14". בק"ת 2533, תש"ל, עמ' 1159, appleוספה הסייפא "אולם הוועדה לא תתחשב כאמור בגיל או במין אם הגיל או המין הובאו כבר בחשבון במבחappleים". בק"ת 2554, תש"ל, עמ' 1563, ת"ת , אחרי המילים "לקבוע דרגת appleכות" בא "יציבה". בק"ת 3131, תשל"ד, עמ' 663, ת"ת , הוחלף לתקappleות משappleה (א), (ב) ו-ג דלעיל.. ת' 15 (א) - בק"ת 6026, התש"ס, עמ' 412, ת"ת , אחרי " appleכות יציבה" appleמחק "קטappleה או" ובמקום "לגילו או 28 למיappleו" בא "ולגילו". הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על דרגת appleכות שappleקבעה מיום התיקון ולאחריו.

8 (ב) 29F42 הועדה תתחשב במקצועו של הappleפגע כאשר לדעתה הוא איappleו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו והappleכות הביאה לירידה appleיכרת ולא לזמן מוגבל בהכappleסותיו. (ג) 30F52 בוטל. (ד) 31F62 הועדה תקבע את דרגת הappleכות לפי תקappleה זו רק לגבי אותן הפגימות הappleובעות מהפגיעה בעבודה שבקשר אתה appleקבעה דרגת הappleכות, ולאחר שappleוכו פגימות שאיappleן קשורות באותה פגיעה בעבודה. 16. דרגת appleכות מיוחדת 32F72 מוצאת הועדה כי עקב הפגיעה appleמappleע מהappleפגע כל סיכוי לעבודה ודרגת הappleכות לפי תקappleה,14 11 ו- 19 היא 65% לפחות, רשאית היא לקבוע דרגת appleכות של א. התייעצות עם הרשות 33F82 לא תקטין הועדה דרגת appleכות על פי תקappleה 15, לא תגדיל דרגת appleכות של 2 ומעלה לפי אותה תקappleה ולא תגדיל דרגת appleכות לפי תקappleה 16, אלא לאחר התייעצות עם הרשות האמורה בתקappleה 18 א. לקביעת דיון מחדש בדרגת appleכות 34F92 appleסיבות (א) עברו 12 חודשים ולא יותר מ- 60 חודשים מאז קבעה ועדה או ועדה לערעורים לאחרוappleה לappleפגע דרגת appleכות יציבה בשיעור 2 או יותר (להלן - הדרגה האחרוappleה), רשאי הappleפגע לתבוע מהרשות האמורה בתקappleה 18 א לקבוע אם הappleכות הביאה לירידה appleיכרת ולא לזמן מוגבל בהכappleסות הappleפגע, והרשות תקבע את דרגת הappleכות בשיעורים ובתappleאים כאמור בתקappleה 15 (א); כללה הדרגה האחרוappleה שappleקבעה לappleפגע, קביעה לפי תקappleה 15, רשאים הappleפגע או המוסד לתבוע מהרשות לקבוע אם חל שיappleוי בהשפעת הappleכות על הכappleסות הappleפגע, ובהתאמה להקטין או להגדיל את דרגת הappleכות בשיעורים ובתappleאים כאמור בתקappleה 15 (א). (ב) הרשות תדון בתביעה appleוספת כאמור בתקappleת משappleה (א) רק אם חלפו 12 חודשים ולא יותר מ- 60 חודשים מיום שappleקבעה לappleפגע הדרגה האחרוappleה..17. ת' 15 (ב) - בק"ת 6026, התש"ס, עמ' 412, ת"ת , במקום "או כאשר לדעתה הappleכות" בא "והappleכות". הוראת 29 תחולה קובעת כי התיקון יחול על דרגת appleכות שappleקבעה ביום התחילה ולאחריו.. ת' 15 (ג) - בק"ת 6026, התש"ס, עמ' 412, ת"ת , appleמחקה התקappleה שappleוסחה היה: 30 "הועדה לא תתחשב בגילו, במיappleו ובכושר העבודה של הappleפגע אם הם כבר הובאו בחשבון במבחappleים". הוראת תחילה קובעת כי התיקון יחול על דרגת appleכות שappleקבעה ביום התחילה ולאחריו.. ת' 15 (ד) - appleוספה בק"ת 3463, תשל"ו, עמ' 841, ת"ת ת' - 16 בק"ת 2116, תשכ"ז, עמ' 3435, ת"ת , אחרי המילים "רשאית היא לקבוע" appleמחקו המילים "לאחר 32 התייעצות ברופא מוסמך". בק"ת 3131, תשל"ד, עמ' 663, ת"ת , במקום "ז- 14 " בא "14 ו- 19 " בק"ת 3189, תשל"ד, עמ' 1381, ת"ת , appleמחקו הספרות "12, 13".. ת' 16 א - appleוספה בק"ת 1973, תשכ"ז, עמ' 1046, ת"ת בק"ת 3131, תשל"ד, עמ' 663, ת"ת , במקום "25%" בא "2".. ת' - 17 בappleוסח המקורי: 34 "אין מצבו של הappleפגע מאפשר קביעת דרגת appleכות יציבה ולפי המצב בעת הבדיקה appleראה לוועדה כי דרגת הappleכות לפי המבחappleים היא פחות מ- 25%, רשאית היא לקבוע את דרגת הappleכות באופן ארעי לתקופה שלא תעלה על שappleה אחת, ויראו את הדרגה לעappleיין גימלה כאילו היא 25%". בק"ת 974, תש"ך, עמ' 499, appleמחקה הסייפא "ויראו את ". בק"ת 2333, תש"ל, עמ' 1159, ת"ת , התקappleה בוטלה. התקappleה חודשה בק"ת 6125, התשס"א, עמ' 1070, ת"ת , בappleוסח דלעיל. הוראת תחולה קובעת כי תיקון זה יחול על מי שדרגת appleכותו appleקבע ב- 60 החודשים שקדמו ליום

9 .18 שיappleוי דרגת appleכות 35F03 סבורה הועדה כי תוך זמן אשר איappleו עולה על שappleה מתאריך הבדיקה יחול שיפור במצבו של appleפגע אשר דרגת appleכותו בעת הבדיקה היא פחות מ- 2 וכי מידת השיפור appleיתappleת להיקבע בעת הבדיקה, רשאית הועדה לקבוע דרגת- appleכות לפי מצבו של הappleפגע שיהיה, לדעתה, כתום הזמן כאמור ולהגדילה בהתחשב במצבו של הappleפגע תוך הזמן כאמור. 18 א. דרגת appleכות לappleכה appleזקק (א) 36F13 בתקappleה זו - "הרשות" - ועדה המורכבת מפקיד השיקום כמשמעותו בתקappleות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט"ז- 1956, מרופא מוסמך ומעובד המוסד שappleקבע לכך על-ידי מappleהל ביטוח appleפגעי עבודה; " appleכה appleזקק" - מי שappleקבעה לו appleכות לזמן מוגבל או appleכות שדרגתה זמappleית והרשות קבעה לבקשת המוסד או על פי בקשתו או מיזמתה היא כי אין לappleכה סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה ואין לו הכappleסה מהתעסקות. (ב) 37F23 הרשות רשאית לקבוע לappleכה appleזקק appleכות לזמן מוגבל או appleכות שדרגתה זמappleית בשיעור של 10 לתקופה שלא תעלה על 4 חודשים. (ג) 38F3 הרשות רשאית לדרוש מהappleפגע או מהמוסד להמציא לה מידע appleוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה, כן רשאית היא לדרוש מן המוסד לבצע חקירה לאימות appleתוappleים ולקביעת עובדות כדרוש לצורך מתן החלטתה לפי תקappleה זו, תקappleה 16 א או תקappleה 17; דרישת הרשות תפורט ותappleומק בפרוטוקול. (ד) 39F43 חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לרשות ולועדה, יועבר אף לappleפגע..19 דרגת appleכות באבר זוגי דרגת הappleכות לרגל פגימה באבר זוגי אחד כשהאבר האחר פגום מקודם, תיקבע על ידי צירוף פגימות שappleי האברים וappleיכוי הפגימה הקודמת.. ת' - 18 בק"ת,3131 תשל"ד, עמ',663 ת"ת, במקום "25%" בא."2" 35. ת' 18 א(א) - appleוסף בק"ת 1138, תשכ"א, עמ' 1634, ת"ת " appleכה appleזקק" - בappleוסח המקורי: " appleכה appleזקק - appleכה שהרשות המציאה ביחס אליו לוועדה על פי בקשתו או מיזמתה אישור כי אין, לדעתה, לappleכה סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה ואין לו הכappleסה מהתעסקות". בק"ת 1259, תשכ"ב, עמ' 1246, ת"ת , הוחלף לappleוסח דלעיל. בק"ת 6125, התשס"א, עמ' 1070, ת"ת , במקום "ושהרשות המציאה ביחס אליו לועדה" בא "והרשות קבעה לבקשת המוסד או", וכן במקום "אישור כי אין לדעתה" בא "כי אין". הוראת תחולה קובעת כי תיקון זה יחול על מי שדרגת appleכותו appleקבעה ב- 60 החודשים שקדמו ליום ת' 18 א(ב) - appleוסף בק"ת 1138, תשכ"א, עמ' 1634, ת"ת בק"ת 5905, התשapple "ח, עמ' 894, ת"ת , במקום "הועדה" בא "הרשות". הוראת תחולה קובעת כי התקappleה תחול על בקשה לקביעת appleכות שתידון על ידי הרשות ביום התחילה או לאחריו.. ת' 18 א(ג) - appleוסף בק"ת 1138, תשכ"א, עמ' 1634, ת"ת בappleוסח: 38 "לא תסרב הרשות לתת את האישור כאמור על פי בקשת הappleכה אלא לאחר התייעצות בלישכת העבודה של שירות התעסוקה". בוטל בק"ת 5737, התשapple "ו, עמ' 580, ת"ת - 30 ימים מיום הוסף בק"ת 5905, התשapple "ח, עמ' 894, ת"ת , בappleוסח דלעיל. הוראת תחולה קובעת כי התקappleה תחול על בקשה לקביעת דרגת appleכות שתידון על ידי הרשות ביום התחילה או לאחריו. בק"ת 6125, התשס"א, עמ' 1070, ת"ת , במקום "כאמור בתקappleה זו או בתקappleה 16 א" בא "לפי תקappleה זו, תקappleה 16 א' או תקappleה 17". הוראת תחולה קובעת כי תיקון זה יחול על מי שדרגת appleכותו appleקבעה ב- 60 החודשים שקדמו ליום ת' 18 א(ד) - הוסף בק"ת 5905, התשapple "ח, עמ' 894, ת"ת , בappleוסח דלעיל. 39 הוראת תחולה קובעת כי התקappleה תחול על בקשה לקביעת דרגת appleכות שתידון על ידי הרשות ביום התחילה או לאחריו.

10 19 א. עיגול דרגות 40F53 appleקבעה דרגת appleכות המזכה לתשלום קיצבה והדרגה מבוטאת בשבר אחרי השלם - יעוגל השבר לשלם כלפי מעלה. 19 ב. בוטל. 41F63.20 תחולת הקביעה 42F73 דרגת הappleכות אשר appleקבעה על ידי הועדה היא מתאריך הגשת הבקשה, אך רשאית הועדה לקבוע את דרגת הappleכות מתאריך מוקדם מזה, ויכולה, בשים לב לשיappleויים הצפויים בדרגת הappleכות, לקבוע דרגת appleכות שוappleה מתאריך מאוחר יותר..21 מועד לדיון מחדש עם קביעת דרגת appleכותו של appleפגע, תחליט הועדה אם קביעתה זאת היא לתקופה בלתי מסויימת או שיש לדון מחדש בקביעת הדרגה. ובמקרה זה תציין בהחלטה את המועד לדיון מחדש..22 בוטל. 43F83 חוות דעת חילוקי דעות בין חברי הוועדה (א) 44F93 בועדה בת שappleי פוסקים רפואיים תיappleתן ההחלטה פה אחד; appleחלקו הדעות, יזמן המזכיר כאמור בתקappleה 2 (ב) חבר שלישי לועדה מבין הרופאים אשר שמותיהם כלולים ברשימת הפוסקים הרפואיים כאמור בתקappleה 1, וההחלטה תתקבל ברוב דעות, ובאין רוב דעות, תכריע דעתו של החבר השלישי. (ב) בחירת חבר שלישי איappleה מחייבת בדיקות מחדש, אלא אם ידרוש החבר השלישי בדיקות appleוספות של הappleפגע..23 החלטות הוועדה ורישומן (א) דיוappleי הועדה יירשמו בפרוטוקול אשר ייחתם על ידי חברי הועדה. (ב) החלטת הועדה הקובעת דרגת appleכות תהיה בכתב ויצורפו אליה הממצאים והappleימוקים. (ג) ההחלטה תימסר למזכיר..24. ת' 19 א - appleוסף בק"ת 2211, תשכ"ח, עמ' 1276, ת"ת ת' 19 ב - appleוסף בק"ת 2719, תשל"א, עמ' 1404, ת"ת , בappleוסח: 41 "(א) דרגת appleכות לרגל פגימה ביד שמאל של איטר יד ימין תיקבע כאילו היתה הפגימה לפי המבחappleים ביד ימין ופגימה ביד ימין כאילו היתה הפגימה לפי המבחappleים ביד שמאל. (ב) היו שתי הידיים שוות-כוח, לא תחול ההוראה שבתקappleת משappleה (א)". בק"ת 3189, תשל"ד, עמ' 1381, ת"ת , התקappleה בוטלה.. ת' - 20 בק"ת 2719, תשל"א, עמ' ת"ת , appleוספה הסייפא המתחילה במילים "ויכולה, בשים לב ". 42. ת' - 22 בappleוסח המקורי: 43 "הועדה רשאית להזדקק גם לחוות דעת בכתב בדבר כשרו של הappleפגע לעבוד במקצועו או במקצוע מתאים אחר". בוטל בק"ת 5737, התשapple "ו, עמ' 580, ת"ת - 30 ימים מיום ת' 23 (א) - בק"ת 5180, התשמ"ט, עמ' 695, ת"ת , במקום "יבחר רופא מוסמך" בא "יזמן המזכיר כאמור 44 בתקappleה 2 (ב)".

11 (ד) 45F04 הועדה רשאית לתקן טעות סופר בפרוטוקול שייחתם על ידי חברי הועדה..25 הודעה לappleפגע המזכיר ימסור לappleפגע העתק החלטת הועדה ולפי בקשת הappleפגע - גם העתק הממצאים והappleימוקים, אלא אם הודיעה הועדה למזכיר שאין להביא את הממצאים והappleימוקים לידיעת הappleפגע עצמו כי אם לידיעת בא כוחו של הappleפגע או אדם אחר, המייצג, לדעת המוסד, את הappleפגע..26 ביטול קביעה 46F14 הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 398 (א)( 1 ) או לחוק וקביעת דרגת הappleכות של הappleפגע הושפעה על ידי הפעולות שבקשר אתו הורשע אדם כאמור, רשאית הועדה, על פי בקשת המוסד, להחליט שהקביעה בטלה מעיקרה. סימן ב': ועדה לערעורים הרכב ועדה לערעורים ומועד להגשת ערעור (א) 47F24 appleפגע רשאי לערער על החלטת הועדה בדבר דרגת appleכותו בפappleי ועדה רפואית לערעורים (להלן - ועדה לערעורים) תוך שלושים יום מהתאריך בו appleמסרה לו ההחלטה. המוסד רשאי לערער כאמור תוך שלושים יום מהתאריך בו appleמסרה ההחלטה למוסד. (ב) 48F34 ועדה לערעורים תורכב משלושה רופאים אשר יוזמappleו לועדה על ידי המזכיר כאמור בתקappleה 2 (ב) מבין הרופאים אשר שמותיהם כלולים ברשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים שappleקבעה על ידי שר העבודה ופורסמה ברשומות. חברי הועדה לערעורים הדappleה בערעור יבחרו מביappleיהם יושב ראש. (ג) 49F4 מappleהל עappleף appleפגעי עבודה רשאי מיזמתו הוא או לפי בקשת הועדה או הappleפגע למappleות יועץ לא רפואי - המומחה בשטח מקצועי מסויים - שיגיש לועדה את חוות דעתו בשאלה שהתעוררה עקב קביעת דרגת appleכותו של הappleפגע א. בוטל. תappleאי לתשלום מעappleק 50F54. ת' 24 (ד) - appleוספה בק"ת 5737, התשapple "ו, עמ' 580, ת"ת - 30 ימים מיום , בappleוסח דלעיל. 45. ת' - 26 בק"ת 6006, התש"ס, עמ' 101, ת"ת , במקום "סעיף 239 (א)( 1 ) או " בא "סעיף 398 (א)( 1 ) או ". 46. ת' 27 (א) - בק"ת 6006, התש"ס, עמ' 101, ת"ת אחרי "מהתאריך בו appleמסרה לו ההחלטה" appleמחקו המילים 47 "וכל עוד לא קיבל מעappleק או לאחר שהחזיר אותו אם קיבלו". בק"ת 7642, התשע"ו, עמ' 972, ת"ת הוחלף בסיפא של תקappleת משappleה 27 (א) הביטוי "ההחלטה למזכיר" בביטוי "ההחלטה למוסד". הוראת התחולה קובעת כי התיקון יחול על מי שעappleייappleו appleדון בוועדה לעררים מיום התחילה האמור ועד תום 3 שappleים מיום התחילה האמור.. ת' 27 (ב) - בק"ת 5180, התשמ"ט, עמ' 695, ת"ת , במקום "אשר ייבחרו על ידי רופא מוסמך" בא "אשר 48 יוזמappleו בתקappleה 2 (ב)".. ת' 27 (ג) - appleוספה בק"ת 2554, תש"ל, עמ' 1536, ת"ת ת' 27 א - appleוספה בק"ת 6006, התש"ס, עמ' 101, ת"ת , בappleוסח "מעappleק לappleכה עבודה, לפי סעיף 107 לחוק 50 ישולם בתום המועד הappleקוב לערעור בתקappleה 27 (א) ובתappleאי שעד לאותו מועד לא הוגש ערעור כאמור בתקappleה 27 ואם הוגש הערעור, כל עוד לא appleיתappleה החלטת הועדה לערעורים". התקappleה בוטלה בבג"צ 5580/98 ת"ת בק"ת 7057, התשע''ב, עמ' 236, ת"ת בוטלה התקappleה. הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על מעappleק כאמור בסעיף 107 לחוק ששולם ביום ולאחריו.

12 .28 הארכת מועד להגשת appleימוקי הערעור 51F64 הוגש ערעור במועד הappleקוב בתקappleה 27 (א) ולא צויappleו בו appleימוקי הערעור כאמור בתקappleה 29, יוארך המועד להגשת appleימוקי הערעור בשלושים ימים appleוספים מהיום שבו תם המועד להגשת הערעור כאמור בתקappleה 27 (א). אופן ערעור (א) ערעור יוגש למזכיר ויצוייappleו בו appleימוקי הערעור. (ב) המזכיר יעביר את הערעור לרופא מוסמך..29 סמכות ועדת ערעורים (א) 52F74 ועדה לערעורים רשאית לאשר החלטת הועדה, לבטלה או לשappleותה, בין שappleתבקשה לעשות זאת ובין שלא appleתבקשה, בין שהמערער הוא הappleפגע ובין שהוא המוסד. (ב) 53F84 ועדה לערעורים רשאית לדרוש מהappleפגע או מהמוסד להמציא לה מידע appleוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה, כן רשאית הועדה לערעורים לדרוש מהמוסד לבצע חקירה לאימות appleתוappleים ולקביעת עובדות כדרוש לצורך מתן החלטתה בערעור; דרישת הועדה תפורט ותappleומק בפרוטוקול. (ג) 54F94 חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לועדה, יועבר אף לappleפגע תחולה 55F05 25, 24, תקappleות,5,3 המחוייבים. עד, 19 א, ו- 26 יחולו על ערעור בפappleי ועדה לערעורים, בשיappleויים 32. החלטת ועדה לערעורים החלטת הועדה לערעורים תיappleתן פה אחד או ברוב דעות, ובאין רוב דעות - יכריע היושב ראש.. 51 ת' - 28 בappleוסח המקורי: "לא הגיש הappleפגע ערעור במועד הappleקוב בתקappleה 27, רשאי מהיום האחרון להגשת הערעור כאמור בתקappleה 27". הappleפגע בהסכמת המוסד, לערער תוך שלושים יום בק"ת 6006, התש"ס, עמ' 101, ת"ת , הוחלף לappleוסח דלעיל.. ת' 30 (א) - בק"ת 5905, התשapple "ח, עמ' 894, ת"ת , סומappleה התקappleה המקורית כ"(א)". 52. ת' 30 (ב) - appleוסף בק"ת 5905, התשapple "ח, עמ' 894, ת"ת , בappleוסח דלעיל. הוראת תחולה קובעת כי התקappleה תחול 53 על בקשה לקביעת דרגת appleכות שתידון על ידי הועדה לעררים ביום התחילה או לאחריו.. ת' 30 (ג) - appleוסף בק"ת 5905, התשapple "ח, עמ' 894, ת"ת , בappleוסח דלעיל. 54 הוראת תחולה קובעת כי התקappleה תחול על בקשה לקביעת דרגת appleכות שתידון על ידי הועדה לעררים ביום התחילה או לאחריו.. ת' - 31 בappleוסח המקורי: 55 "התקappleות 11 10, 9, 5, עד 25 24, 22, 19, ו- 26 יחולו על ערעור בפappleי ועדה לערעורים בשיappleויים שהעappleיין מחייבת". בק"ת 2278, תשכ"ח, עמ' 2258, ת"ת , סומappleה התקappleה כ(א). בק"ת 2533, תש"ל, עמ' 1159, ת"ת , appleוסף " 19 א, 21". בק"ת 2554, תש"ל, עמ' 1536, ת"ת , appleוסף "7". בק"ת 2278, תשכ"ח, עמ' 2258, ת"ת , appleוספה תקappleת משappleה (ב) בappleוסח: "הועדה לערעורים רשאית להחליט שאין מקום להזדקק למבחappleים ולהוראות שבתקappleות משappleה 14 (א) ו-(ב) ומשהחליטה כך יהיה בסמכותה לקבוע את דרגת הappleכות לפי שיקול דעתה, בהתחשב במבחappleים שבתוספת לתקappleות אלה ושבתוספת לתקappleות הappleכים". בק"ת 2533, תש"ל, עמ' 1159, ת"ת , appleמחק "ו-(ב)" וכן "ובתוספת לתקappleות הappleכים".

13 .33 בוטל. 56F15 אי התייצבות המערער אי התייצבות הappleפגע בערעור המוסד 57F25 (א) ערער המוסד בפappleי הועדה לערעורים, יזמין המזכיר את הappleפגע לועדה לערעורים במקום ובמועד שיקבע. (ב) לא התייצב הappleפגע במקום ובמועד הappleקובים בהזמappleה יקבע המזכיר מועד אחר לדיון בועדה לערעורים ויזמין את הappleפגע לדיון. (ג) לא התייצב הappleפגע בפappleי הועדה גם במועד האחר ולא appleתן טעם סביר לכך, רשאית הועדה לערעורים לדון ולהחליט בערעור על פי החומר שברשותה; appleבצר מהועדה להחליט בערעור בהעדר הappleפגע, רשאי המוסד לעכב את תשלום הגימלה לappleפגע עד להתייצבותו בפappleי הועדה לערעורים ואם לא עשה כן לאחר שזומן פעם appleוספת - להפסיק את תשלום הגימלה, והappleפגע יחוייב בהוצאות כאמור בתקappleה 8 (ב). (ד) שילם הappleפגע את ההוצאות כאמור בתקappleת משappleה (ג), יוזמן לדיון appleוסף בפappleי הועדה לערעורים בוטל. 58F35 ייצוג הappleפגע בפappleי הוועדה לעררים סימן ג': דיון מחדש. ת' - 33 בappleוסח המקורי: 56 "ערער הappleפגע ולא התייצב לפappleי הועדה לערעורים במועד ובמקום שappleקבעו בהזמappleה, רשאית הועדה לדון ולהחליט בערעור שלא בפappleיו ולדחות את הערעור אם לדעתה אין החומר מספיק. אולם, אם הודיע המערער לפappleי המועד שappleקבע לדיון בערעור או לאחריו שאיappleו יכול להתייצב בסיבה סבירה שתפורט על ידיו, רשאי יושב ראש הועדה לקבוע מועד אחר לדיון". בק"ת 2551, תש"ל, עמ' 1536, ת"ת , הוחלפו בפיסקה הראשוappleה המלים: "ולדחות את הערעור אם לדעתה אין החומר מספיק" שבתקappleה המקורית, במלים "אולם אם appleבצר ידחה הערעור". בק"ת 5737, התשapple "ו, עמ' 580, ת"ת - 30 ימים מיום בוטלה התקappleה.. ת' - 34 בappleוסח המקורי: 57 "ערער המוסד ובא כוחו של המוסד לא הופיע בפappleי הועדה לערעורים במועד ובמקום שappleקבעו בהזמappleה, או שהappleפגע לא התייצב במועד שappleקבע בהזמappleה ולא appleתן סיבה סבירה לאי-התייצבותו, רשאית הועדה לדון ולהחליט לפי החומר אשר ברשותה". בק"ת 2554, תש"ל, עמ' 1536, ת"ת , appleוספה הסייפא: "לא התייצב הappleפגע גם לאחר שהוזמן פעם appleוספת להופיע בפappleי הועדה תחליט הועדה לפי החומר שברשותה". בק"ת 5737, התשapple "ו, עמ' 580, ת"ת - 30 ימים מיום , הוחלף לappleוסח דלעיל.. ת' - 35 בappleוסח המקורי: 58 "הappleפגע רשאי להיות מיוצג בפappleי הועדה לערעורים על ידי הרופא שטיפל בו מטעם שירות רפואי מוסמך לעappleיין החוק". בק"ת 5737, התשapple "ו, עמ' 580, ת"ת - 30 ימים מיום , בוטלה התקappleה.

14 דיון מחדש לפי בקשת הappleפגע 59F45 (א) 60F5 עברו ששה חדשים מאז appleקבעה לאחרוappleה דרגת appleכותו של appleפגע אף אם appleקבעה לתקופה קצובה ורופא שאושר במיוחד לכך על ידי שירות רפואי כאמור בסעיף 45 (א)( 1 ) או לחוק אישור בכתב בתוקף תפקידו זה כי הפגימה שבקשר אליה appleקבעה דרגת הappleכות הוחמרה או כי appleתגלתה פגימה חדשה, רשאי הappleפגע לבקש קביעת דרגת appleכותו מחדש והוראות תקappleות אלה יחולו, בשיappleויים המחוייבים. (ב) בהסכמת רופא מוסמך מותר שהדיון על קביעה מחדש לפי תקappleה זו ייערך לפappleי תום ששה חדשים כאמור. (ג) הדיון בקביעת דרגת appleכותו מחדש של הappleפגע ייעשה רק אם ההחמרה או הפגימה החדשה הן תוצאה מהפגיעה בעבודה שבקשר אליה appleקבעה דרגת הappleכות דיון מחדש לפי בקשת רופא מוסמך 61F65 עברו ששה חדשים מאז appleקבעה לאחרוappleה דרגת appleכותו של appleפגע, אף אם appleקבעה לתקופה קצובה, רשאי רופא מוסמך לבקש קביעה מחדש של דרגת הappleכות והוראות תקappleות אלה יחולו, בשיappleויים אשר העappleיין מחייבם. 37 א. תחולת דרגת appleכות מחדש 62F75 לא תיקבע דרגת appleכות מחדש לפי תקappleות 36 או 37 בעד התקופה שלפappleי מועד הגשת הבקשה לקביעת דרגת הappleכות מחדש ואולם אם קבעה הועדה כי הappleפגע היה מאושפז בבית חולים כתוצאה מהחמרה או מפגימה חדשה שappleתגלתה, תיקבע דרגת הappleכות מחדש בעד התקופה שלפappleי מועד הגשת הבקשה החל ביום שאושפז בבית חולים, ובלבד שהבקשה הוגשה תוך 90 ימים מיום ששוחרר מבית החולים. 38. אי התייצבות לבדיקה מחדש לא התייצב הappleפגע לבדיקה מחדש בהתאם לתקappleה 37 ולא appleתן סיבה מתקבלת על דעת המוסד לאי- התייצבותו, רשאי המוסד להפסיק תשלום הגימלה עד למועד בו יתייצב לבדיקה מחדש.. ת' - 36 בappleוסח המקורי: 59 "עברו ששה חדשים מאז appleקבעה לאחרוappleה דרגת appleכותו של appleפגע ורופא הפועל מטעם שירות רפואי מוסמך לעappleיין החוק, אישר כי הפגימה אשר בקשר אליה appleקבעה דרגת הappleכות הוחמרה או שהתגלתה פגימה חדשה כתוצאה מהפגיעה בעבודה בקשר אליה appleקבעה דרגת הappleכות, רשאי הappleפגע לבקש קביעת דרגת appleכותו מחדש והוראות תקappleות אלה יחולו בשיappleויים שהעappleיין מחייבם. בהסכמת רופא מוסמך מותר שהדיון על קביעה מחדש לפי תקappleה זו ייערך לפappleי תום ששה חדשים כאמור". בק"ת 1973, תשכ"ז עמ' 1046, ת"ת , אחר המילה "אישר" באה המילה "בכתב". בק"ת 2211, תשכ"ח, עמ' 1276, ת"ת , הוחלפו המילים "מטעם שירות רפואי מוסמך לעappleיין החוק", במלים "מטעם שירות רפואי כאמור בסעיפים 19 (א)( 1 ) או 19 (א)( 3 ) לחוק". בק"ת 2278, תשכ"ח, עמ' 2258, ת"ת , הוחלפו המילים "רופא הפועל מטעם" במלים "ורופא שאושר במיוחד לכך על ידי". בק"ת 2449, תשכ"ט, עמ' 2199, ת"ת , הוחלפו המילים "שהוסמך על פי סעיף 45 (א)( 3 ) לחוק" במלים "שהוסמך על פי סעיף 45 (א)( 3 ) לחוק או על ידי שירות רפואי כאמור בסעיף 45 (א)( 3)(1 ) לחוק". בק"ת 2533, תש"ל, עמ' 1159, ת"ת , הוחלף לappleוסח דלעיל.. ת' 36 (א) - בק"ת 5737, התשapple "ו, עמ' 580, ת"ת - 30 ימים מיום , אחרי "דרגת appleכותו של appleפגע" בא "אף אם 60 appleקבעה לתקופה קצובה".. ת' - 37 בק"ת 2211, תשכ"ח, עמ' 1276, ת"ת , אחרי המילים " appleכותו של appleפגע" appleמחקו המילים "או שהגיע 61 המועד לדיון על קביעה מחדש של דרגת הappleכות לפי התקappleה 21". בק"ת 5737, התשapple "ו, עמ' 580, ת"ת - 30 ימים מיום , אחרי "דרגת appleכותו של appleפגע" בא "אף אם appleקבעה לתקופה קצובה.". ת' 37 א - appleוסף בק"ת 2785, תשל"ב, עמ' בק"ת 4367, תשמ"ב, עמ' 1209, ת"ת , appleוספה הסייפא המתחילה במילים "ואולם אם קבעה הוועדה ".

15 פרק שלישי: גימלאות.39 הפחתת קיצבה 63F85 שיעור הפחתת קיצבה של appleכה הappleמצא בתוקף סימן ג' לפרק ג' לחוק, במקום שבו appleותappleים לו איכסון וכלכלה הוא - לגבי appleכה שאין תלויים בו - 12 לירות ליום ובלבד שקיצבתו לא תופחת ביותר מ- 5 ; לגבי appleכה שתלוי בו אדם אחד - 6 לירות ליום ובלבד שקיצבתו לא תופחת ביותר מ- 25%..40 שלילת זכות לגימלה, הפחתתה והשהייתה appleדרש appleפגע לבדיקה רפואית על ידי ועדה או על ידי הועדה לערעורים ולא עשה כל הדרוש לעריכת הבדיקה, רשאי המוסד לשלול, להפחית או להשהות את הגימלה בעד הזמן שבין התאריך בו חוייב להיבדק ובין התאריך בו appleבדק למעשה. הגדלת הגימלאות (א) 64F95 מבוטח הזכאי למעappleק לפי סעיף קטן 66 (ב) לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 21 שappleה, ישולם לו המעappleק כאילו הכappleסתו החודשית לעappleיין סעיף 54 לחוק היא בגובה השכר הממוצע כמשמעותו בחוק, ובלבד שהמעappleק שישולם לו כאמור לא יקטן מהמעappleק שהיה משתלם לו אלמלא תקappleת-משappleה זו. (ב) 65F06 מבוטח שמשתלמת לו קיצבה לפי סימן ה' לפרק ג' לחוק ובעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 18 שappleה, תחושב הקיצבה החל מיום היותו בן 18 שappleה כאילו הכappleסתו החדשית לעappleיין.41. ת' - 39 בק"ת 2554 מיום כ"ד בappleיסן תש"ל ( ), עמ' 1536 בפיסקה הוחלף הסכום של 1.50 ל"י שבתקappleה 63 המקורית, בסכום של 5 ל"י. ובפיסקה הוחלף הסכום של 1 לירה שבתקappleה המקורית, בסכום של 2.50 ל"י ובק"ת 3515, תשל"ו, עמ' 1438, ת"ת , הוחלף לסכומים דלעיל.. ת' 41 (א) - בappleוסח המקורי: 64 "למבוטח לפי חלק ב' לחוק, אשר בעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו עשרים ואחת שappleה, תשולם קיצבת appleכות החל מהתאריך בו הגיע לגיל עשרים ואחת, כאילו שכרו בעת הפגיעה היה שכר עובד מבוגר". בק"ת 1777, תשכ"ה, עמ' 2791, ת"ת (לעappleיין ת"ת - ראה ק"ת תשכ"ו, עמ' 406) הוחלפה התקappleה לappleוסח הבא: "מבוטח הזכאי למעappleק לפי סעיף 1 לתוספת החמישית לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 21 שappleה, והכappleסתו לעappleיין התוספת הרביעית לחוק (להלן בסעיף זה - הכappleסה) appleמוכה משכר עובד מבוגר, ישולם לו המעappleק כאילו הכappleסתו היתה בעת הפגיעה כשכר עובד מבוגר. לעappleיין תקappleת משappleה זו יראו כשכר עובד מבוגר את השכר המשתלם לעובד שגילו 21 שappleה בעבודה בה עבד המבוטח בעת הפגיעה, בהתאם לתעריף האיגוד המקצועי היציג החל על עובד בעבודה כאמור לאחר שלוש שappleות עבודה". בק"ת 2116, תשכ"ז, עמ' 3435, ת"ת , הוחלף לappleוסח: "מבוטח הזכאי למעappleק לפי סעיף 1 לתוספת החמישית לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 21 שappleה, ישולם לו המעappleק על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל- 75% מדמי הפגיעה המקסימליים ליום, ובלבד שהמעappleק שישולם לו כאמור לא יקטן מהמעappleק שהיה משתלם לו אלמלא תקappleת משappleה זו". בק"ת 2554, תש"ל, עמ' 1536, ת"ת , במקום "75%" בא "5". בק"ת 3377, תשל"ה, עמ' 2411, ת"ת , במקום המילים "על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל- 5 מדמי הפגיעה המקסימליים ליום" בא "כאילו הכappleסתו החדשית לעappleיין סעיף 54 לחוק היא בגובה השכר הממוצע כמשמעותו בחוק".. ת' 41 (ב) - בappleוסח המקורי: 65 "שכר עובד מבוגר - לעappleיין תקappleה זו - השכר המשתלם לעובד שהגיע לגיל עשרים ואחת והמועבד בעבודה בה עבד המבוטח בעת הפגיעה, בהתאם לתעריף האיגוד המקצועי היציג החל על עובד מתחיל בעבודה כאמור". בק"ת 1777, תשכ"ה, עמ' 2791, ת"ת (לעappleיין ת"ת - ראה ק"ת תשכ"ו, עמ' 406) הוחלף לappleוסח: "מבוטח הזכאי לקיצבה לפי התוספת החמישית לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 18 שappleה, והכappleסתו appleמוכה משכר עובד מבוגר, תשולם לו הקיצבה החל מיום היותו בן 18 כאילו הכappleסתו בעת הפגיעה היתה כשכר עובד מבוגר. לעappleיין תקappleת משappleה זו יראו כשכר עובד מבוגר את השכר המשתלם לעובד שגילו 18 שappleה בעבודה בו עבד המבוטח בעת הפגיעה, בהתאם לתעריף האיגוד המקצועי היציג החל לגבי עובד מתחיל בעבודה כאמור". בק"ת 1973, תשכ"ז, עמ' 1046, ת"ת , הוחלף לappleוסח: "מבוטח שמשתלמת לו קיצבה לפי התוספת החמישית לחוק ובעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 18 שappleה, תחושב הקיצבה החל מיום היותו בן 18 שappleה על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל- 6 מדמי הפגיעה

16 סעיף 54 לחוק היא בגובה 8 מהשכר הממוצע כמשמעותו בחוק, ובלבד שהקיצבה שתשתלם לו כאמור לא תקטן מקיצבה שהיתה משתלמת לו אלמלא תקappleת משappleה זו. (ג) 66F16 מבוטח הזכאי לקיצבה לפי סימן ה' לפרק ג' לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה מלאו לו 18 שappleה אך טרם מלאו לו 21 שappleה, וכן המבוטח כאמור בתקappleת משappleה (ב) שהגיע לגיל 21, תשולם להם הקיצבה מהיום בו הגיעו לגיל 21 כאילו הכappleסתם החדשית לעappleיין סעיף 54 לחוק היא בגובה השכר הממוצע כמשמעותו בחוק, ובלבד שהקיצבה שתשתלם להם כאמור לא תקטן מהקיצבה שהיתה משתלמת להם אלמלא תקappleת משappleה זו. (ד) 67F26 "השכר הממוצע", לעappleיין תקappleה זו - השכר הממוצע כפי שהוא - 68F36 לגבי מבוטח כאמור בתקappleת משappleה (א) - ביום בו appleוצרה הappleכות המזכה במעappleק; לגבי מבוטח כאמור בתקappleת משappleה (ב) או (ג) - ביום הגיעו לגיל 18 או לגיל 21, לפי העappleיין. (ה) 69F46 בן קיבוץ או מושב שיתופי, שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 18 שappleה - אם הוא זכאי למעappleק לפי סעיף 1 לתוספת החמישית לחוק, ישולם לו המעappleק על בסיס דמי פגיעה ליום השווים לדמי הפגיעה ליום שהיו משתלמים לו אילו היה חבר אותו קיבוץ או מושב שיתופי; אם הוא זכאי לקיצבה לפי התוספת החמישית לחוק - תחושב הקיצבה החל מיום היותו בן 18 שappleה על בסיס דמי פגיעה ליום השווים לדמי פגיעה ליום שהיו משתלמים לו אילו היה חבר אותו קיבוץ או מושב שיתופי. פרק רביעי: הוראות שוappleות. 69 המקסימליים ליום, ובלבד שהקיצבה שתשתלם לו כאמור לא תקטן מהקיצבה שהיתה משתלמת לו אלמלא תקappleת משappleה זו". בק"ת 2554, תש"ל, עמ' 1536, ת"ת , במקום "6" בא "4". בק"ת 3377, תשל"ה, עמ' 2411, ת"ת , במקום המילים "על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל- 4 מדמי הפגיעה המקסימליים ליום" בא "כאילו הכappleסתו החדשית לעappleיין סעיף 54 לחוק היא בגובה 8 מהשכר הממוצע כמשמעותו בחוק". הוראת מעבר קובעת: "מבוטח שערב תחילתן של תקappleות אלה השתלמה לו קיצבה לפי תקappleה 41 (ב) או (ג) לתקappleות העיקריות, תחושב קיצבתו מחדש על פי תקappleות אלה לפי השכר הממוצע כפי שהוא ביום תחילתן ובלבד שהקיצבה שתשתלם לו כאמור לא תקטן מהקיצבה שהיתה משתלמת לו אלמלא תקappleה זו".. ת' 41 (ג) - appleוספה בק"ת 1777, תשכ"ה, עמ' 2791, ת"ת (לעappleיין ת"ת - ראה ק"ת תשכ"ו, עמ' 406), בappleוסח: 66 "מבוטח הזכאי לקיצבה לפי התוספת החמישית לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה מלאו לו 18 שappleה אך טרם מלאו לו 21 שappleה, וכן המבוטח כאמור בתקappleת משappleה (ב) שהגיע לגיל 21, תשולם להם הקיצבה מהיום בו הגיעו לגיל 21 כאילו הכappleסתם היא כשכר עובד מבוגר כמשמעותו בתקappleת משappleה (א)". בק"ת 1973, תשכ"ז, עמ' 1046, ת"ת , במקום המילים: "כאילו הכappleסתם היא כשכר עובד מבוגר כמשמעותו בתקappleת משappleה (א)" בא "על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל- 75% מדמי הפגיעה המקסימליים ליום, ובלבד שהקיצבה שתשלם להם כאמור לא תקטן מהקיצבה שהיתה משתלמת להם אלמלא תקappleת משappleה זו". בק"ת 2554, תש"ל, עמ' 1536, ת"ת , במקום "75%" בא "5". בק"ת 3377, תשל"ה, עמ' 2411, ת"ת , במקום "על בסיס דמי פגיעה ליום השווים ל- 5 מדמי הפגיעה המקסימליים ליום" בא "כאילו הכappleסתם החדשית לעappleיין סעיף 54 לחוק היא בגובה השכר הממוצע כמשמעותו בחוק" (ר' הוראת מעבר בהערה לת' 41 (ב)).. ת' 41 (ד) - appleוסף בק"ת 2116, תשכ"ז, עמ' 3435, ת"ת ת' 41 (ד)(ריישא) - בק"ת 3377, תשל"ה, עמ' 2411, ת"ת , במקום "דמי הפגיעה המקסימליים ליום, לעappleיין תקappleה זו - דמי הפגיעה המקסימליים ליום כפי שהם" בא appleוסח דלעיל.. ת' 41 (ד)( 1 ) - בappleוסח המקורי: "לגבי מבוטח כאמור בתקappleת משappleה (א) - ביום בו appleקבעה סופית דרגת appleכותו". בק"ת , התשapple "א, עמ' 722, ת"ת , הוחלף לappleוסח דלעיל. ת' 41 (ה) - appleוסף בק"ת 2278, תשכ"ח, עמ' 2258, ת"ת

17 .42 סודיות הדיוappleים המסמכים הרפואיים אשר בידי ועדה או בידי ועדה לערעורים הם סודיים אך מותר להביאם לידיעת אדם אשר לעזרתו או לשירותו appleזקקות ועדות כאמור בקשר לקביעת דרגת appleכות, וכן לידיעת המוסד. החזרת הוצאות המוסד יחזיר לappleפגע, לפי דרישתו, הוצאות כלכלה וליappleה בשיעורים המשתלמים לעובד (א) 70F56 המדיappleה בדרגה ט' בדירוג הממשלתי על פי הכללים שappleקבעו בתקappleון שירות המדיappleה, וכן יפצה אותו על הפסד זמappleו, במידה שappleגרמו במישרין על ידי התייצבותו בפappleי ועדה, ועדה לערעורים, יועץ רפואי כאמור בתקappleה 3 או על ידי התייצבות לבדיקות אחרות לפי תקappleות אלה. הוצאות כלכלה לארוחת צהריים ישולמו לappleכה רק אם הוא צריך לשהות מחוץ למקום מגוריו בשעות (ב) 71F6 בעד הפסד זמן כאמור בתקappleת משappleה (א) ישולם סכום השווה להפסד השכר אך לא יותר מהחלק השמיappleי מדמי פגיעה מקסימליים ליום לכל שעת עבודה שהפסיד הappleפגע, ובלבד שסך כל התשלום בעד יום אחד לא יעלה עד דמי הפגיעה המקסימליים ליום עבודה. (ג) בוטל. 72F כיסוי הוצאות appleסיעה הוכח למוסד כי לשם התייצבות בפappleי ועדה, ועדה לערעורים או יועץ רפואי או לשם עריכת בדיקות אחרות לפי תקappleות אלה צריך היה הappleפגע לappleסוע ולא יכול היה, בשים לב למצב בריאותו ומקום מגוריו, להזדקק לאמצעי תחבורה ציבוריים, ישלם המוסד לappleפגע, לכיסוי הוצאות הappleסיעה, סכום השווה להוצאות appleסיעה כאמור לפי התעריף המקובל לגבי אמצעי תחבורה הזול ביותר והמתאים בappleסיבות אלה. הוראות מעבר (א) 73F86 appleקבעה דרגת appleכות על ידי רופא או ועדה אליהם הופappleה appleפגע על ידי המוסד לפappleי פרסום תקappleות אלה ברשומות, רואים את דרגת הappleכות שappleקבעה כאמור כאילו appleקבעה לפי תקappleות אלה. (ב) 74F96 המבחappleים שבתוספת שהיו קיימים ערב פרסום המבחappleים לפי תקappleות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת appleכות לappleפגעי עבודה) (תיקון), תש"ל (להלן - המבחappleים החדשים), יישארו.45. ת' 43 (א) - בק"ת 2719, תשל"א, עמ' 1404, ת"ת , אחרי המילים "הוצאות כלכלה וליappleה" appleוספו המילים 70 "בשיעורים המשתלמים שירות המדיappleה". בק"ת 2850, תשל"ב, עמ' 1185, ת"ת , appleוספה הסייפא המתחילה במילים: "הוצאות כלכלה ".. ת' 43 (ב) - בappleוסח המקורי: 71 "הוצאות כלכלה וליappleה כאמור בתקappleת משappleה (א) ישולמו בסכומים אשר ייקבעו מזמן לזמן על ידי המוסד באישור שר העבודה ויפורסמו בירחון העבודה. בעד הפסד זמן כאמור בתקappleת משappleה (א) ישולם סכום השווה להפסד השכר אך לא יותר מלירה אחת לכל שעת עבודה שהפסיד הappleפגע ובלבד שלא יעלה על 8 לירות ליום עבודה". בק"ת 1973, תשכ"ז, עמ' 1046, ת"ת , הוחלפו השיעורים, שכר שעה הוגדל מ- 1 לירה ל לירות ושכר יום מ- 8 לירות ל- 12 לירות. בק"ת 2554, תש"ל, עמ' 1536, ת"ת , הוחלפה התקappleה לappleוסח: "בעד הפסד זמן כאמור בתקappleת משappleה (א) ישולם סכום השווה להפסד השכר אך לא יותר מ- 2 לירות לכל שעת עבודה שהפסיד הappleפגע ובלבד שלא יעלה על 16 לירות ליום עבודה". בק"ת 2719, תשל"א, עמ' 1404, ת"ת , הוחלף לappleוסח דלעיל.. ת' 43 (ג) - appleוסף בק"ת 1973, תשכ"ז עמ' 1046, ת"ת בappleוסח: 72 "הסכומים הappleקובים בתקappleת משappleה (ב) או שappleקבעו על פיה יוקטappleו או יוגדלו בהתאם לתappleודות יוקר המחיה שלפיו משתלמת תוספת יוקר לעובדי המדיappleה". בק"ת 2719, תשל"א, עמ' 1404, ת"ת התקappleה בוטלה.. ת' 45 (א) - בק"ת 2533, תש"ל, עמ' 1159, ת"ת , סומappleה תקappleה 45 המקורית 45 (א). 73. ת' 45 (ב) - appleוסף בק"ת 2533, תש"ל, עמ' 1159, ת"ת

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

נ2-שירותי נקיון למקוואות

נ2-שירותי נקיון למקוואות בס"ד המועצה הדתית אשדוד מכרז פומבי מס' 2018/_ לאספקת שירותי appleיקיון למקוואותבעיר אשדוד כסלו תשע"ט/ appleובמבר 2018 1 מסמך א' המועצה הדתית אשדוד מכרז מס' 4/2018 הזמappleה להציע הצעות המועצה הדתית אשדוד

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

Microsoft Word - חוזה התקשרות לזוכה במכרז

Microsoft Word - חוזה התקשרות לזוכה במכרז חוזה מועצה דתית פרדס חappleה כרכור (להלן : "המועצה") בין : מצד אחד: מצד שappleי: ) להלן : " הקבלן") לבין :,43 הואיל: והמועצה מעוappleייappleת בביצוע עבודות שיפוץ למקווה appleשים ברחוב חappleה כרכור (להלן:

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

Untitled

Untitled מבחן בכלכלה מועד 11/2017 שם פרטי: שם משפחה: מס' ת"ז/דרכון: מס' נבחן: מופיע על דף התשובות מתחת למס' ת"ז גירסה VERSION לפניכם מונח המבחן בכלכלה, המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

פרק כה (1) - גד 69

פרק כה (1) - גד 69 כה. תוכן עappleייappleים כללי חשבוappleאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים appleוסחמשולבשלגילוידעתמספר 69 עמוד 1499 (1) (2) דוחות כספיים של מוסדותלהשכלהגבוהה תקןחשבוappleאותמספר 9 (מעודכן 2016 ) 1563 ) 1569

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

IAS 10

IAS 10 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח International Accounting Standard 10 Events after the Reporting period גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים,

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

תאריך: 05/02/2019 ת. עברי: ל' בשבט תשע"ט פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :05/02/2019 ל' בשבט תשע"טשעה 12:30 appleכחו: חברים: רון מוסקוביץ - יו

תאריך: 05/02/2019 ת. עברי: ל' בשבט תשעט פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :05/02/2019 ל' בשבט תשעטשעה 12:30 appleכחו: חברים: רון מוסקוביץ - יו תאריך: 05/02/2019 ת. עברי: ל' בשבט תשע"ט פרוטוקול רשות רישוי מס' 20190005 בתאריך :05/02/2019 ל' בשבט תשע"טשעה 12:30 appleכחו: חברים: רון מוסקוביץ - יו"ר הועדה - יו"ר הועדה אדר' appleעה אוירבך - אבן - מהappleדסת

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

IFRS 3

IFRS 3 תקן דיווח כספי ביappleלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג- 2003 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין)(תיקון והוראת שעה), 868 התשם ג-

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תקן סופי

תקן סופי 2018 תקן חשבוappleאות מספר 35 מעודכן מדיappleיות חשבוappleאית, שיappleויים באומדappleים חשבוappleאיים וטעויות אוגוסט 2018 1 רח' גרוזappleברג 14, ת"א 65811, טל. Tel,97235109977 14 Gruzenberg st., Tel-Aviv

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

IAS 36

IAS 36 36 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי ירידת ערך appleכסים International Accounting Standard 36 Impairment of Assets גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word עקרוappleות שומה לטבלאות הקצאה ואיזון לתכappleית רצ/מק/ 1/1000/1 חלקות של חדשה לחלוקה 228,227 בגוש 3946 מתחם ב' "תכappleית האלף" ראשוןלציון הוכן עבור: הועדה המקומית ראשוןלציון על ידי : יובל ואוהד דappleוס

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

IAS 40

IAS 40 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 40 appleדל"ן להשקעה International Accounting Standard 40 Investment Property גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31 במאי

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

appleכחו: פרוטוקול ועדת המשappleה לתכappleון ובappleיה מס' בתאריך :22/08/2016 י"חבאב תשע"ושעה 18:00 - יו"רועדתהמשappleה רוappleןפלוט חברים: -

appleכחו: פרוטוקול ועדת המשappleה לתכappleון ובappleיה מס' בתאריך :22/08/2016 יחבאב תשעושעה 18:00 - יורועדתהמשappleה רוappleןפלוט חברים: - appleכחו: פרוטוקול ועדת המשappleה לתכappleון ובappleיה מס' 2016007 בתאריך :22/08/2016 י"חבאב תשע"ושעה 18:00 - יו"רועדתהמשappleה רוappleןפלוט חברים: - חברה אקסappleובסופיה - חבר עודהחביב - חבר ברוןסמיון

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

Microsoft Word - lawatch doc

Microsoft Word - lawatch doc מעמדהשלדרישתההדדיותעלפיחוקאכיפתפסקיחוץ הארתדיןבעקבותע"א 7884/15 רייטמןapple ' Jiangsu Overseas Group Co. Ltd. מאת הדס פלד* א. מבוא. ב. הבסיס התיאורטי ושיקולי המדיappleיות ביסוד אכיפת פסקי חוץ; 1. מסגרת

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

פרק ראשון: זכויות במוסד לביטוח לאומי

פרק ראשון: זכויות במוסד לביטוח לאומי תפקידו של המוסד לביטוח לאומי הוא להבטיח הגנה כלכלית לכל תושב במצבי מצוקה המגבילים את יכולתו לעבוד ולהשתכר. באירועי חיים או מהן הזכאויות של נפגעי נפש בביטוח הלאומי? קצבת נכות כללית - קצבת נכות כללית היא

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc ב( ג( ד( ה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון חקירתם של עורכי-דין), תשס"ה 2005 הוספת סעיף 59 ב לאחר סעיף 59 א לחוק יבוא סעיף 59 ב: חקירתם 59 ב (א.) לא תיפתח חקירה פלילית כנגד עו"ד, ולא תגבה של עדותו של עו"ד

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

עו"ד אייל בן ישי - החלטה

עוד אייל בן ישי - החלטה בפני הבורר עו"ד יורם גורי בעניין: עו"ד אייל בן ישי מדרך העצמאות 82, חיפה טלפון ;04-8661515 פקס' 04-8661414 התובע - נ ג ד מזל חיון ת.ז. 56414717 ע"י ב"כ עוה"ד יצחק ריינפלד מרחוב ח'ורי 2 )מגדל הנביאים קומה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד