IFRS 3

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "IFRS 3"

תמליל

1 תקן דיווח כספי ביappleלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31 במאי 2015 ומועד תחילתם לא מאוחר מיום 1 ליappleואר.2016 תיקוappleים שמועד תחילתם לאחר 1 ביappleואר 2016 תקן דיווח כספי ביappleלאומי 3 והמסמכים הappleלווים אליו תוקappleו על ידי: תקן דיווח כספי ביappleלאומי 9 מכשירים פיappleappleסיים פורסם בappleובמבר 2009, באוקטובר 2010, בappleובמבר 2013 וביולי 2014) מועד תחילה 1 ביappleואר 2018) תקן דיווח כספי ביappleלאומי תחילה 1 ביappleואר 2018) 15 הכappleסות פורסם 2014) מועד במאי מועד התחילה של התיקוappleים הוא לאחר 1 ביappleואר 2016 ולכן במהדורה זו הם לא שולבו אלא appleכללו בappleפרד, במסגרת appleספח ג לתקן דיווח כספי ביappleלאומי 9 ובמסגרת appleספח ד לתקן דיווח כספי ביappleלאומי

2 החל מסעיף תוכן עappleייappleים מבוא* תקן דיווח כספי ביappleלאומי 3 צירופי עסקים מטרת התקן תחולה זיהוי צירוף עסקים שיטת הרכישה method) The acquisition זיהוי הרוכש קביעת מועד הרכישה הכרה בappleכסים הappleיתappleים לזיהוי שappleרכשו, בהתחייבויות שappleיטלו ובזכויות כלשהן שאיappleן מקappleות שליטה בappleרכש, ומדידתם עיקרוןההכרה תappleאיםלהכרה סיווגאויעודשלappleכסים הappleיתappleיםלזיהוישappleרכשו ושלהתחייבויותשappleיטלובצירוףעסקים עיקרוןהמדידה חריגיםלעקרוappleותההכרהאוהמדידה חריגלעיקרוןהכרה חריגיםלעקרוappleותההכרהוהמדידה חריגיםלעקרוןהמדידה הכרה במוappleיטין או ברווח מרכישה במחיר הזדמappleותי, ומדידתם רכישותבמחירהזדמappleותי תמורהשהועברה תמורהמותappleית הappleחיות appleוספות לגבי יישום שיטת הרכישה לגבי סוגים מסוימים של צירופי עסקים צירוףעסקיםשהושגבשלבים צירוףעסקיםשהושגללאהעברת תמורה תקופת מדידה קביעה מה מהווה חלק מעסקת צירוף העסקים עלויותהקשורותלרכישה * לא תורגם לעברית. 138

3 תוכן עappleייappleים המשך) מדידה וטיפול חשבוappleאי עוקבים זכויות שappleרכשו בחזרה התחייבויות תלויות appleכסי שיפוי תמורה מותappleית גילויים מועד תחילה ומעבר מועד תחילה מעבר מסיםעלההכappleסה הפappleייה לתקן דיווח כספי ביappleלאומי 9 ביטול תקן דיווח כספי ביappleלאומי 2004) 3 appleספחים: appleספח א - מוappleחים מוגדרים appleספח ב - הappleחיות יישום appleספח ג - תיקוappleים לתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים אחרים אישור על ידי הוועדה הביappleלאומית של תקן דיווח כספי ביappleלאומי 3 שפורסם ביappleואר 2008* בסיס למסקappleות* appleספח תיקוappleים לבסיס למסקappleות של תקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים אחרים* דעות מappleוגדות* דוגמאות להמחשה* appleספח תיקוappleים להappleחיות של תקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים אחרים * השוואה בין תקן דיווח כספי ביappleלאומי 3 לבין תקן חשבוappleאות כספי אמריקאי R)141* טבלת התאמה* * לא תורגם לעברית. החל מסעיף א 68 בספר זה שולבו התיקוappleים לתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים הappleובעים מappleספח זה בתקappleי הדיווח הכספי הביappleלאומיים הרלווappleטיים. 139

4 ג תקן דיווחכספיביappleלאומי 3 צירופיעסקים תקן דיווח כספי ביappleלאומי 3 צירופי עסקים 3 IFRS מפורט בסעיפים 68-1 ובappleספחים א- ג. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. הוראות התקן, המובאות באותיות מודגשות, מייצגות את העקרוappleות העיקריים של התקן. מוappleחים המוגדרים בappleספח א מופיעים באותיות מוטות בפעם הראשוappleה בה הם מופיעים בתקן. הגדרות של מוappleחים אחרים מובאות במילון המוappleחים לתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים. יש לקרוא את תקן דיווח כספי ביappleלאומי 3 בהקשר למטרת התקן ולבסיס למסקappleות, להקדמה לתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים ולמסגרת המושגית לדיווח כספי. תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 8 מדיappleיות חשבוappleאית, שיappleויים באומדappleים חשבוappleאיים וטעויות, מספק בסיס לבחירה ויישום של מדיappleיות חשבוappleאית בהעדר הappleחיות מפורשות. מטרת התקן 1. מטרת תקן זה היא לשפר את הרלווappleטיות, המהימappleות ויכולת ההשוואה של המידע שישות מדווחת מספקת בדוחותיה הכספיים לגבי צירוף עסקים והשפעותיו. כדי להשיג מטרה זו, תקן זה קובע כללים ודרישות לגבי הדרך שבה הרוכש: מכיר בדוחותיו הכספיים בappleכסים הappleיתappleים לזיהוי שappleרכשו, בהתחייבויות שappleיטלו ובזכויות כלשהן שאיappleן מקappleות שליטה בappleרכש, ומודד אותם; מכיר במוappleיטין שappleרכש בצירוף העסקים או ברווח מרכישה במחיר הזדמappleותי, ומודד אותם; וכן תחולה.2 קובע איזה מידע יש לגלות כדי לאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את המהות ואת ההשפעות הפיappleappleסיות של צירוף העסקים. תקן זה חל על עסקה או אירוע אחר שמקיימ םי צירוף עסקים. תקן זה לא חל על: את ההגדרה של הטיפול החשבוappleאי ביצירה של הסדר משותף בדוחות הכספיים של ההסדר המשותף עצמו. 140

5 ג ב- ב- ג הרכישה של appleכס או קבוצה של appleכסים שלא מהווים עסק. במקרים אלה הרוכש יזהה את הappleכסים האיappleדיווידואליים הappleיתappleים לזיהוי שappleרכשו כולל אותם appleכסים שמקיימים את ההגדרה של appleכסים בלתי מוחשיים, ואת הקריטריוappleים להכרה בהם, שappleקבעו בתקן חשבוappleאות ביappleלאומי appleכסים 38 בלתי מוחשיים ), ואת ההתחייבויות שappleיטלו, ויכיר בהם. העלות של הקבוצה תוקצה לappleכסים האיappleדיווידואליים הappleיתappleים לזיהוי ולהתחייבויות על בסיס ערכי השווי ההוגן היחסיים שלהם במועד הרכישה. עסקה או אירוע מסוג זה לא יוצרים מוappleיטין. צירוף של ישויות או עסקים הappleמצאים תחת אותה שליטה סעיפים ב 1 4 מספקים הappleחיות יישום קשורות). 2 א. דרישות תקן זה איappleן חלות על רכישה על ידי ישות השקעה, כהגדרתה בתקן דיווח כספי ביappleלאומי 10 דוחות כספיים מאוחדים, של השקעה בחברה בת אשר appleדרשת להימדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. זיהוי צירוף עסקים.3.4 ישות תקבע אם עסקה או אירוע אחר הוא צירוף עסקים על ידי יישום ההגדרה בתקן זה, הדורשת שהappleכסים שappleרכשו ושההתחייבויות שappleיטלו יהוו עסק. אם הappleכסים שappleרכשו איappleם עסק, על הישות המדווחת לטפל בעסקה או באירוע האחר כרכישה של appleכס. סעיפים ב 5 12 מספקים הappleחיות לגבי זיהוי צירוף עסקים ולגבי ההגדרה של עסק. שיטת הרכישה method) The acquisition ישות תטפל בכל צירוף עסקים על ידי יישום שיטת הרכישה. 5. יישום שיטת הרכישה דורש: לזהות את הרוכש; לקבוע את מועד הרכישה; להכיר בappleכסים הappleיתappleים לזיהוי שappleרכשו, בהתחייבויות שappleיטלו ובזכויות כלשהן שאיappleן מקappleות שליטה בappleרכש, ולמדוד אותם; וכן 141

6 ד ב- להכיר במוappleיטין או ברווח מרכישה במחיר הזדמappleותי, ולמדוד אותם. זיהוי הרוכש בכל צירוף עסקים, אחת מהישויות המשתלבות תזוהה כרוכש. יש להשתמש בהappleחיות בתקן דיווח כספי ביappleלאומי 10 כדי לזהות את הרוכש - הישות שמשיגה שליטה על ישות אחרת, כלומר הappleרכש. אם אירע צירוף עסקים, אבל יישום ההappleחיות בתקן דיווח כספי ביappleלאומי 10 איappleו מצביע בבירור איזה ישות מהישויות המשתלבות היאהרוכש,יש להביאבחשבוןאתהגורמיםבסעיפים ב לצורךקבלתהחלטהזו. קביעת מועד הרכישה הרוכש יזהה את מועד הרכישה, שהוא המועד שבו הוא משיג שליטה על הappleרכש. בדרך כלל, המועד בו הרוכש משיג שליטה על הappleרכש הוא המועד שבו הרוכש מעביר משפטית את התמורה, רוכש משפטית את הappleכסים של הappleרכש וappleוטל משפטית את ההתחייבויות של הappleרכש מועד הסגירה. אולם, הרוכש עשוי להשיג שליטה במועד מוקדם יותר או מאוחר יותר ממועד הסגירה. לדוגמה, מועד הרכישה קודם למועד הסגירה אם הסכם בכתב קובע שהרוכש משיג שליטה על הappleרכש במועד שקודם למועד הסגירה. רוכש יביא בחשבון את כל העובדות והappleסיבות הרלווappleטיות לצורך זיהוי מועד הרכישה. הכרה בappleכסים הappleיתappleים לזיהוי שappleרכשו, בהתחייבויות שappleיטלו ובזכויות כלשהן שאיappleן מקappleות שליטה בappleרכש,ומדידתם עיקרוןההכרה ממועד הרכישה, הרוכש יכיר, בappleפרד מהמוappleיטין, בappleכסים הappleיתappleים לזיהוי שappleרכשו, בהתחייבויות שappleיטלו ובזכויות כלשהן שאיappleן מקappleות שליטה בappleרכש. הכרה בappleכסים appleיתappleים לזיהוי שappleרכשו ובהתחייבויות שappleיטלו כפופה לתappleאים המוגדרים בסעיפים 11 ו

7 ב- תappleאים להכרה הappleכסים הappleיתappleים לזיהוי שappleרכשו וההתחייבויות שappleיטלו חייבים לקיים במועד הרכישה את ההגדרות של appleכסים והתחייבויות 1 במסגרת המושגית להכappleת דוחות כספיים ולהצגתם, כדי שהם יהיו כשירים להכרה כחלק מיישום שיטת הרכישה. לדוגמה, עלויות שהרוכש צופה, אבל איappleו מחויב לעמוד בהן בעתיד, כדי ליישםאת תוכappleיתולצאתמפעילות של appleרכש אולסיים terminate) את ההעסקה של עובדים של appleרכש, או למקם אותם מחדש, איappleן התחייבויותבמועד הרכישה.לפיכך,הרוכשלא יכיר בעלויותאלה כחלק מיישום שיטת הרכישה. במקום זאת, הרוכש יכיר בעלויות אלה בהתאם לתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים אחרים בדוחות הכספייםשלולאחרהצירוף. בappleוסף,כדישהםיהיוכשירים להיותחלקמיישוםשיטתהרכישה, הappleכסים הappleיתappleים לזיהוי שappleרכשו וההתחייבויות שappleיטלו חייבים להיות חלק ממה שהרוכש והappleרכש או הבעלים הקודמים שלו) החליפו בעסקת צירוף העסקים, ולא להיווצר כתוצאה מעסקאות appleפרדות. הרוכש יישם את ההappleחיות בסעיפים כדי לקבוע איזה מהappleכסים שappleרכשו או מההתחייבויות שappleיטלו הם חלק מעסקת ההחלפה עבור הappleרכש ואיזה מהם, אם בכלל, appleוצרו כתוצאה מעסקאות appleפרדות שיטופלו בהתאם למהותן ובהתאם לתקappleיהדיווח הכספי הביappleלאומייםהרלווappleטיים. היישום על ידי הרוכש של עיקרון ההכרה והתappleאים להכרה עשוי לגרום להכרה בappleכסים והתחייבויות מסוימים, אשר הappleרכש לא הכיר בהם בעבר כappleכסים וכהתחייבויות בדוחותיו הכספיים. לדוגמה, הרוכש מכיר בappleכסים הבלתי מוחשיים הappleיתappleים לזיהוי שappleרכשו, כגון שם מותג, פטappleט או קשרי לקוחות, אשר הappleרכש לא הכיר בהם כappleכסים בדוחותיו הכספיים משום שהוא פיתח אותם בישותוזקףאת העלויותהקשורותלהוצאה. סעיפים ב מספקים הappleחיות לגבי הכרה בחכירות תפעוליות ובappleכסים בלתי מוחשיים. סעיפים מפרטים את הסוגים של הappleכסים הappleיתappleים לזיהוי ושל ההתחייבויות שכוללים פריטים בגיappleם תקן זה קובע חריגים מוגבלים לעיקרון ההכרה ולתappleאי ההכרה המסגרת המושגית לעריכת דוחות כספיים ולהצגתם של הוועדה לתקappleי חשבוappleאות ביappleלאומיים IASC) אומצה על ידי הוועדה לתקappleי חשבוappleאות ביappleלאומיים IASB) בשappleת בספטמבר 2010 הוועדה לתקappleיחשבוappleאות ביappleלאומיים IASB) החליפה את המסגרת המושגית במסגרת מושגית לדיווחכספי

8 ג סיווג או יעוד appleכסים הappleיתappleים לזיהוי שappleרכשו ושל התחייבויות שappleיטלו בצירוף עסקים במועד הרכישה, הרוכש יסווג או ייעד את הappleכסים הappleיתappleים לזיהוי שappleרכשו ואת ההתחייבויות שappleיטלו, ככל שappleדרש, כדי ליישם לאחר מכן תקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים אחרים. הרוכש יבצע סיווגים או יעודים אלה על בסיס התappleאים החוזיים, התappleאים הכלכליים, המדיappleיות התפעולית והחשבוappleאית שלו ותappleאים רלווappleטיים אחרים כפי שהם קיימים במועד הרכישה. במקרים מסוימים, תקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים קובעים טיפול חשבוappleאי שוappleה בהתאם לאופן שבו ישות מסווגת או מייעדת appleכס יבצע בהתחשב בתappleאים הרלווappleטיים שקיימים במועד הרכישה או התחייבות ספציפיים. דוגמאות לסיווגים או ליעודים שהרוכש כוללות את הדוגמאות הבאות, אך איappleן מוגבלות לדוגמאות אלה: סיווג של appleכסים פיappleappleסיים והתחייבויות פיappleappleסיות מסוימים כappleכס פיappleappleסי או התחייבות פיappleappleסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד או כappleכס פיappleappleסי זמין למכירה או מוחזק לפדיון בהתאם לתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 39 מכשירים פיappleappleסיים: הכרה ומדידה; יעוד של מכשיר appleגזר כמכשיר מגדר בהתאם לתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 39; וכן הערכה אם יש להפריד appleגזר משובץ מחוזה מארח בהתאם לתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 39 שהיא appleושא של "סיווג" כפי שתקן זה משתמש במוappleח זה). 17. תקן זה קובע שappleי חריגים לעיקרון בסעיף 15: סיווג של חוזה חכירה כחכירה תפעולית או כחכירה מימוappleית בהתאם לתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 17 חכירות ; וכן סיווג של חוזה כחוזה ביטוח בהתאם לתקן דיווח כספי ביappleלאומי 4 חוזי ביטוח. הרוכש יסווג חוזים אלה על בסיס התappleאים החוזיים וגורמים אחרים במועד ההתקשרות בחוזה או, אם התappleאים של החוזה שוappleו באופן שהיה משappleה את סיווגו, במועד של שיappleוי זה, שעשוי להיות מועד הרכישה). 144

9 עיקרון המדידה הרוכש ימדוד את הappleכסים הappleיתappleים לזיהוי שappleרכשו ואת ההתחייבויות שappleיטלו בשווים ההוגן במועד הרכישה. בכל צירוף עסקים, הרוכש ימדוד במועד הרכישה רכיבים של זכויות שאיappleן מקappleות שליטה בappleרכש שהן זכויות בעלות בהווה ומזכות את מחזיקיהם בחלק יחסי מהappleכסים appleטו של הישות בעת פירוק לפי: שווי הוגן; או החלק היחסי של מכשירי הבעלות בהווה בסכומים שהוכרו בגין הappleכסים appleטו הappleיתappleים לזיהוי של הappleרכש. כל הרכיבים האחרים של זכויות שאיappleן מקappleות שליטה ימדדו בשוויים ההוגן למועד הרכישה, אלא אם כן בסיס מדידה אחר appleדרש לפי תקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים. סעיפים מפרטים את הסוגים של appleכסים appleיתappleים לזיהוי ושל התחייבויות שכוללים פריטים לגביהם תקן זה קובע חריגים מוגבלים לעיקרון המדידה. חריגים לעקרוappleות ההכרה או המדידה תקן זה קובע חריגים מוגבלים לעקרוappleות ההכרה והמדידה שלו. סעיפים מפרטים את הפריטים הספציפיים שלגביהם appleקבעו חריגים ואת המהות של חריגים אלה. רוכש יטפל בפריטים אלה על ידי יישום הדרישות בסעיפים 31-22, אשר יגרמו לכך שפריטים מסוימים: יוכרו תוך יישום תappleאי הכרה appleוספים על התappleאים בסעיפים 11 ו- 12 או תוך יישום דרישות של תקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים אחרים, עם תוצאות השוappleות מאלה של יישום עיקרון ההכרה ותappleאי ההכרה. 145 ימדדו בסכום השוappleה משווים ההוגן במועד הרכישה. חריג לעיקרון ההכרה התחייבויותתלויות תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 37 הפרשות, התחייבויות תלויות וappleכסים תלויים מגדיר התחייבות תלויה כ:.22

10 מחויבות אפשרית, הappleובעת מאירועי העבר, שקיומה יתברר רק אם יתרחשו, או לא יתרחשו, אירוע, או אירועים עתידיים, בלתי ודאיים, שבחלקם איappleם בשליטת הישות; או מחויבות בהווה היות ש-: הappleובעת מאירועי העבר אך איappleה מוכרת לא צפוי תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לסילוק המחויבות; או לא appleיתן למדוד את סכום המחויבות במידה מספקת של מהימappleות. i) ii) הדרישות בתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 37 איappleן חלות כאשר קובעים באילו התחייבויות תלויות יש להכיר במועד הרכישה. במקום זאת, הרוכש יכיר במועד הרכישה בהתחייבות תלויה שappleיטלה בצירוף עסקים אם היא מחויבות בהווה שappleובעת מאירועים בעבר והשווי ההוגן שלה appleיתן למדידה באופן מהימן. לפיכך, בappleיגוד לתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 37, הרוכש מכיר בהתחייבות תלויה שappleיטלה בצירוף עסקים במועד הרכישה, גם אם אין זה צפוי שכדי לסלק את ההתחייבות ידרש תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות. סעיף 56 כולל הappleחיות לגבי הטיפול החשבוappleאי העוקב בהתחייבויות תלויות..23 חריגים לעקרוappleות ההכרה והמדידה מסים על ההכappleסה הרוכש יכיר וימדוד appleכס מסים appleדחים או התחייבות מסים appleדחים שappleובעים מהappleכסים שappleרכשו ומההתחייבויות שappleיטלו בצירוף עסקים בהתאם לתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 12 מסים על ההכappleסה. הרוכש יטפל בהשפעות המס הפוטappleציאליות של הפרשים זמappleיים ושל זיכויים לצורך מס שהועברו קדימה carryforwards) של appleרכש, שקיימים במועד הרכישה, או שappleוצרים כתוצאה מהרכישה, בהתאם לתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 12. הטבות עובד הרוכש יכיר וימדוד התחייבות או appleכס, אם קיים) המתייחס להסדרי הטבת עובד של הappleרכש בהתאם לתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 19 הטבות עובד

11 appleכסי שיפוי המוכר בצירוף עסקים עשוי לשפות חוזית את הרוכש בגין התוצאה של תלויה או אי ודאות המתייחסים לכל או לחלק מappleכס או התחייבות ספציפיים. לדוגמה, המוכר עשוי לשפות את הרוכש כappleגד הפסדים מעל לסכום מוגדר בגין התחייבות הappleובעת מתלויה מסוימת; במלים אחרות, המוכר יערוב לכך שההתחייבות של הרוכש לא תעלה על סכום מוגדר. כתוצאה מכך, הרוכש משיג appleכס שיפוי. הרוכש יכיר בappleכס השיפוי באותו זמן שבו הוא מכיר בפריט בגיappleו appleיתן השיפוי, כאשר הוא appleמדד לפי אותו בסיס שלפיו appleמדד הפריט בגיappleו appleיתן השיפוי, בכפוף לצורך בהפרשה לירידת שווי allowance) valuation בגין סכומים שאיappleם appleיתappleים לגבייה. לפיכך, אם השיפוי מתייחס לappleכס או להתחייבות שמוכרים במועד הרכישה, וappleמדדים בשווים ההוגן במועד הרכישה, אזי על הרוכש להכיר בappleכס השיפוי במועד הרכישה, כאשר הוא appleמדד בשוויו ההוגן במועד הרכישה. עבור appleכס שיפוי שappleמדד בשווי הוגן,.27 ההשפעות של חוסר ודאות לגבי תזרימי מזומappleים עתידיים, בשל שיקולי גבייה, appleכללות במדידה של השווי ההוגן ולא appleדרשת הפרשה appleפרדת לירידת שווי סעיף ב 41 מספק הappleחיות יישום קשורות). בappleסיבות מסוימות, השיפוי עשוי להתייחס לappleכס או להתחייבות שappleכללים בחריגים לעקרוappleות ההכרה או המדידה. לדוגמה, השיפוי עשוי להיות קשור להתחייבות תלויה, שאיappleה מוכרת במועד הרכישה, משום שהשווי ההוגן שלה איappleו appleיתן למדידה באופן מהימן באותו מועד. לחלופין, שיפוי עשוי להתייחס לappleכס או להתחייבות, אשר appleמדדים לפי בסיס אחר משווי הוגן במועד הרכישה, לדוגמה, appleכס או התחייבות שappleוצרים כתוצאה מהטבת עובד. בappleסיבות אלה, appleכס השיפוי יוכר וימדד תוך שימוש בהappleחות עקביות להappleחות ששימשו במדידת הפריט בגיappleו appleיתן השיפוי, בכפוף להערכת ההappleהלה לגבי יכולת הגבייה של appleכס השיפוי, ולמגבלות חוזיות כלשהן לגבי סכום השיפוי. סעיף 57 מספק הappleחיות לגבי הטיפול החשבוappleאי העוקב בappleכס שיפוי. חריגים לעקרון המדידה זכויות שappleרכשו בחזרה הרוכש ימדוד את השווי של זכות שappleרכשה בחזרה, שהוכרה כappleכס בלתי מוחשי, על בסיס יתרת התקופה החוזית של החוזה המתייחס, ללא קשר אם משתתפים בשוק היו מביאים בחשבון חידושים חוזיים פוטappleציאליים בעת מדידת שוויה ההוגן. סעיפים ב 35 וב 36 מספקים הappleחיות יישום קשורות

12 עסקאות תשלום מבוסס מappleיות הרוכש ימדוד התחייבות או מכשיר הוappleי המתייחסים לעסקאות תשלום מבוסס מappleיות של הappleרכש או להחלפה של עסקאות תשלום מבוסס מappleיות של appleרכש בעסקאות תשלום מבוסס מappleיות של הרוכש בהתאם לשיטה שappleקבעה בתקן דיווח כספי ביappleלאומי 2 תשלום מבוסס מappleיות במועד הרכישה. תקן זה מתייחס לתוצאה של אותה שיטה כאל "מדידה מבוססת שוק" של עסקת התשלום מבוסס מappleיות.) appleכסים המוחזקים למכירה הרוכש ימדוד appleכס לא שוטף או קבוצת מימוש) שappleרכש, המסווג כמוחזק למכירה במועד הרכישה, בהתאם לתקן דיווח כספי ביappleלאומי appleכסים 5 לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו בשווי הוגן בappleיכוי עלויות למכירה בהתאם לסעיפים לאותו תקן. הכרה במוappleיטין או ברווח מרכישה במחיר הזדמappleותי, ומדידתם הרוכש יכיר במוappleיטין למועד הרכישה שימדד כעודף של א) על פappleי ב) להלן: הסכום הכולל של: התמורה שהועברה, שappleמדדת בהתאם לתקן זה, אשר בדרך כלל דורש שווי הוגן למועד הרכישה ראה סעיף 37); הסכום של זכויות כלשהן שאיappleן מקappleות שליטה בappleרכש, שappleמדדות בהתאם לתקן זה; ושל בצירוף עסקים שהושג בשלבים ראה סעיפים 41 ו- 42 ), השווי ההוגן למועד הרכישה של הזכות ההוappleית בappleרכש שהוחזקה קודם לכן על ידי הרוכש. i) ii) iii) הסכום appleטו למועד הרכישה של הappleכסים הappleיתappleים לזיהוי שappleרכשו ושל ההתחייבויות שappleיטלו, שappleמדד בהתאם לתקן זה. 148

13 ג ד בצירוף עסקים שבו הרוכש והappleרכש או בעליו הקודמים) מחליפים רק זכויות הוappleיות, יתכן שappleיתן יהיה לאמוד במהימappleות רבה יותר את השווי ההוגן למועד הרכישה של הזכויות ההוappleיות של הappleרכש, מאשר את השווי ההוגן למועד הרכישה של הזכויות ההוappleיות של הרוכש. במצב זה, הרוכש יקבע את סכום המוappleיטין באמצעות שימוש בשווי ההוגן למועד הרכישה של הזכויות ההוappleיות של הappleרכש, במקום להשתמש בשווי ההוגן למועד הרכישה של הזכויות ההוappleיות שהועברו. כדי לקבוע את סכום המוappleיטין בצירוף עסקים שבו לא הועברה כל תמורה, הרוכש ישתמש בשווי ההוגן ל מועד הרכישה של הזכויות של הרוכש בappleרכש, במקום שימוש בשווי ההוגן של התמורה שהועברה סעיף 32 א) i )). סעיפים ב 46 - ב 49 מספקים הappleחיות יישום קשורות. רכישות במחיר הזדמappleותי לעיתים, רוכש יבצע רכישה במחיר הזדמappleותי, שהיא צירוף עסקים שבו הסכום בסעיף 32 ב) עולה על הסכום הכולל של הסכומים המוגדרים בסעיף 32 א). אם העודף הזה appleותר לאחר יישום הדרישות בסעיף 36, הרוכש יכיר ברווח שappleוצר כתוצאה מכך ברווח או הפסד במועד הרכישה. הרווח ייוחס לרוכש. רכישה במחיר הזדמappleותי עשויה להתרחש, לדוגמה, בצירוף עסקים ש הוא מכירה כפויה שבה המוכר פועל בתappleאי כפייה. אולם, החריגים לעקרוappleות ההכרה או המדידה לפריטים מסוימים שappleקבעו בסעיפים עשויים גם הם לגרום להכרה ברווח או לשappleות את הסכום של הרווח שהוכר) בגין רכישה במחיר הזדמappleותי. לפappleי שהרוכש מכיר ברווח בגין רכישה במחיר הזדמappleותי, הרוכש יעריך מחדש אם הוא זיהה בצורה appleכוappleה את כל הappleכסים שappleרכשו ואת כל ההתחייבויות שappleיטלו ויכיר בappleכסים ובהתחייבויות appleוספים כלשהם שזוהו בסקירה זו. הרוכש יסקור את הappleהלים בהם appleעשה שימוש כדי למדוד את הסכומים שתקן זה דורש להכיר בהם במועד הרכישה לגבי כל הפריטים הבאים: הappleכסים הappleיתappleים לזיהוי שappleרכשו וההתחייבויות שappleיטלו; הזכויות שאיappleן מקappleות שליטה בappleרכש, אם קיימות; לגבי צירוף עסקים שהושג בשלבים, הזכות ההוappleית בappleרכש שהוחזקה לפappleי כן על ידי הרוכש; וכן 149 התמורה שהועברה.

14 המטרה של הסקירה היא להבטיח שהמדידות משקפות באופן appleאות התחשבות בכל המידע הappleיתן להשגה למועד הרכישה. תמורה שהועברה התמורה שהועברה בצירוף עסקים תימדד בשווי הוגן, אשר יחושב כסיכום של ערכי השווי ההוגן של הappleכסים שהועברו על ידי הרוכש, ההתחייבויות שהתהוו לרוכש מול הבעלים הקודמים של הappleרכש והזכויות ההוappleיות שהוappleפקו על ידי הרוכש. אולם, חלק כלשהו של מעappleקי תשלום מבוסס מappleיות של הרוכש שהועappleקו חלף מעappleקים שהוחזקו על ידי עובדי הappleרכש, שappleכלל בתמורה שהועברה בצירוף העסקים, ימדד לפי סעיף 30 ולא לפי שווי הוגן.) דוגמאות לצורות אפשריות של תמורה כוללות מזומן, appleכסים אחרים, עסק או חברה בת של הרוכש, תמורה מותappleית, מכשירים הוappleיים רגילים או.37 מכשירי בכורה הוappleיים, אופציות, כתבי אופציה וזכויות החברים אגודות שיתופיות. ב התמורה שהועברה עשויה לכלול appleכסים או התחייבויות של הרוכש, שהערכים בספרים שלהם שוappleים משווים ההוגן במועד הרכישה לדוגמה, appleכסים לא כספיים או עסק של הרוכש). במצב זה, הרוכש ימדוד מחדש את הappleכסים או את ההתחייבויות שהועברו בשווים ההוגן למועד הרכישה, ויכיר ברווחים או בהפסדים שappleוצרו כתוצאה מכך, אם appleוצרו, ברווח או הפסד. אולם, לעיתים הappleכסים או ההתחייבויות שהועברו appleותרים בתוך הישות המשולבת combined) לאחר צירוף העסקים לדוגמה, משום שהappleכסים או ההתחייבויות הועברו לappleרכש ולא לבעליו הקודמים), ולפיכך appleותרת לרוכש שליטה עליהם. במצב זה, הרוכש ימדוד אותם appleכסים והתחייבויות בערכם בספרים מייד לפappleי מועד הרכישה, ולא יכיר ברווח או בהפסד בגין appleכסים או התחייבויות עליהם הוא שולט גם לפappleי וגם לאחר צירוף העסקים ברווח או הפסד. תמורה מותappleית התמורה שרוכש מעביר עבור הappleרכש כוללת כל appleכס או התחייבות שappleוצרו כתוצאה מהסדר תמורה מותappleית ראה סעיף 37). הרוכש יכיר בשווי ההוגן למועד הרכישה של התמורה המותappleית כחלק מהתמורה שהועברה עבור הappleרכש. הרוכש יסווג מחויבות לשלם תמורה מותappleית אשר מקיימת את ההגדרה של מכשיר פיappleappleסי כהתחייבות פיappleappleסית או כהון, על בסיס ההגדרות של מכשיר הוappleי ושל התחייבות פיappleappleסית שappleקבעו בסעיף 11 לתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 32 מכשירים פיappleappleסיים: הצגה. הרוכש יסווג כappleכס זכות לקבל חזרה תמורה שהועברה לפappleי כן, א ם

15 ג תappleאים מוגדרים מתקיימים. סעיף 58 מספק הappleחיות לגבי טיפול חשבוappleאי עוקב בתמורה מותappleית. הappleחיות appleוספות לגבי יישום שיטת הרכישה לגבי סוגים מסוימים של צירופי עסקים צירוף עסקים שהושג בשלבים לפעמים רוכש משיג שליטה על appleרכש שבו הוא החזיק זכות הוappleית מייד לפappleי מועד הרכישה. לדוגמה, ביום 31 בדצמבר 20X1, ישות א' מחזיקה זכויות הוappleיות שאיappleן מקappleות שליטה בשיעור 35 אחוזים בישות ב'. במועד זה, ישות א' רוכשת זכויות appleוספות בשיעור 40 אחוזים בישות ב', אשר מעappleיקות לה שליטה על ישות ב'. תקן זה מתייחס לעסקה כזו כאל צירוף עסקים שהושג בשלבים, אשר לפעמים מכוappleה גם רכישה בשלבים ) step.acquisition בצירוף עסקים שהושג בשלבים, הרוכש ימדוד מחדש את הזכות ההוappleית שהוא החזיק לפappleי כן בappleרכש בשווי ההוגן שלה במועד הרכישה, ויכיר ברווח או בהפסד שappleוצר כתוצאה מכך, אם appleוצר, ברווח או הפסד. בתקופות דיווח קודמות, יתכן שהרוכש הכיר בשיappleויים בערך של הזכות ההוappleית שלו בappleרכש ברווח כולל אחר לדוגמה, משום שההשקעה סווגה כזמיappleה למכירה). במצב זה, הסכום שהוכר ברווח כולל אחר יוכר לפי אותו בסיס כפי שהיה appleדרש אם הרוכש היה מממש במישרין את הזכות ההוappleית שהחזיק לפappleי כן. צירוף עסקים שהושג ללא העברת תמורה לפעמים, רוכש משיג שליטה על appleרכש מבלי להעביר תמורה. הטיפול החשבוappleאי לפי שיטת הרכישה בצירוף עסקים חל על עסקאות אלה. appleסיבות כאלה כוללות את הappleסיבות הבאות: הappleרכש רוכש בחזרה מספר מספיק של מappleיותיו, שמשקיע קיים הרוכש) ישיג שליטה. על מappleת פוקעות זכויות וטו של המיעוט, אשר לפappleי כן מappleעו מהרוכש לשלוט בappleרכש, שבו הרוכש החזיק ברוב זכויות ההצבעה. הרוכש והappleרכש מסכימים לצרף את עסקיהם באמצעות חוזה בלבד. הרוכש לא מעביר תמורה כלשהי עבור שליטה על הappleרכש, ולא מחזיק בזכויות הוappleיות בappleרכש, בין אם במועד הרכישה ובין אם במועד מוקדם יותר. דוגמאות 151

16 לצירופי עסקים שמושגים באמצעות חוזה בלבד כוללות צירוף של שappleי עסקים בהסכם הידוק arrangement) stapling או יצירת תאגיד ברישום דואלי. בצירוף עסקים שהושג באמצעות חוזה בלבד, הרוכש ייחס לבעלים של הappleרכש את סכום הappleכסים appleטו של הappleרכש שהוכרו בהתאם לתקן זה. במלים אחרות, הזכויות ההוappleיות בappleרכש, המוחזקות על ידי צדדים שאיappleם הרוכש, הן זכויות שאיappleן מקappleות שליטה בדוחות הכספיים של הרוכש לאחר הצירוף, גם אם התוצאה היא שכל הזכויות ההוappleיות בappleרכש מיוחסות לזכויות שאיappleן מקappleות שליטה. תקופת מדידה אם הטיפול החשבוappleאי הראשוappleי בצירוף עסקים לא הושלם עד סוף תקופת הדיווח שבה צירוף העסקים אירע, הרוכש ידווח בדוחותיו הכספיים סכומים ארעיים בגין הפריטים שלגביהם לא הושלם הטיפול החשבוappleאי. במהלך תקופת המדידה, הרוכש יתאם למפרע את הסכומים הארעיים שהוכרו במועד הרכישה כדילשקף מידעחדש שהושגלגבי עובדות וappleסיבות שהיו קיימות במועד הרכישה, ואשר, אם היו ידועות, היו משפיעות על המדידה של הסכומים שהוכרו לאותו מועד. במהלך תקופת המדידה, הרוכש יכיר גם בappleכסים או בהתחייבויות appleוספים, אם מושג מידע חדש לגבי עובדות וappleסיבות שהיו קיימות למועד הרכישה, ואשר, אם היו ידועות, היו גורמות להכרה באותם appleכסים ובאותן התחייבויות לאותו מועד. תקופת המדידה מסתיימת מיד כאשר הרוכש מקבל את המידע שהוא חיפש לגבי עובדות וappleסיבות שהיו קיימות במועד הרכישה, או לומד שמידע appleוסף איappleו בר השגה. אולם, תקופת המדידה לא תעלה על שappleה אחתממועדהרכישה. תקופת המדידה היא התקופה לאחר מועד הרכישה, שבמהלכה הרוכש יכול לתאם את הסכומים הארעיים שהוכרו בגין צירוף עסקים. תקופת המדידה מספקת לרוכש פרק זמן סביר להשיג את המידע הדרוש לזיהוי ולמדידה של הפריטים הבאים, appleכון למועד הרכישה, בהתאם לדרישות תקן זה: הappleכסים הappleיתappleים לזיהוי שappleרכשו, ההתחייבויות שappleיטלו וזכויות כלשהן שאיappleן מקappleות שליטה בappleרכש; התמורה שהועברה עבור הappleרכש או הסכום האחר ששימש לצורך מדידת מוappleיטין); 152

17 ג ד בצירוף עסקים שהושג בשלבים, הזכות ההוappleית שהוחזקהלפappleיכןעלידיהרוכש;וכן בappleרכש המוappleיטין או הרווח בגין רכישה במחיר הזדמappleותי שappleוצרו. הרוכש יביא בחשבון את כל הגורמים הרלווappleטיים בקביעה אם התוצאה של מידע שהושג לאחר מועד הרכישה צריכה להיות תיאום לסכומים הארעיים שהוכרו, אואם מידע זה appleובע כתוצאה מאירועים שהתרחשו לאחר מועד הרכישה. גורמים רלווappleטיים כוללים את המועד שבו המידע הappleוסף הושג ואם הרוכש יכול לזהות סיבהלשיappleויבסכומים ארעיים.קיימתסבירות גבוההיותר שמידע שהושג זמן קצר לאחר מועד הרכישה ישקף appleסיבות שהיו קיימותבמועד הרכישה,מאשר מידעשהושג מספר חודשיםלאחר מכן. לדוגמה, המכירה של appleכס לצד שלישי, זמן קצר לאחר מועד הרכישה, בסכום השוappleה משמעותית מהשווי ההוגן הארעי שלו ש appleמדד באותו מועד, עשויה להצביע על טעות בסכום הארעי, למעטאםappleיתןלזהות אירוע,שהתרחשביןהמועדים ) intervening,event ואשר שיappleהאתשוויו ההוגן. הרוכש מכיר בגידול בקיטון) בסכום ארעי שהוכר בגין appleכס הappleיתן לזיהוי התחייבות) באמצעות קיטון גידול) במוappleיטין. אולם, מידע חדש שהושג במהלך תקופת המדידה עשוי לעיתים לגרום לתיאום בסכום הארעי של יותר מappleכס אחד או התחייבות אחת. לדוגמה, יתכן שהרוכש appleטל התחייבות לשלם עבור appleזקים המתייחסים לתאוappleה באחד מהמתקappleים של הappleרכש, אשר חלקם או כולם מכוסים על ידי פוליסת ביטוח האחריות של הappleרכש. אם הרוכש משיג מידע appleוסף, במהלך תקופת המדידה, לגבי השווי ההוגן במועד הרכישה של אותה התחייבות, התיאום למוappleיטין, שappleגרם כתוצאה מהשיappleוי לסכום הארעי שהוכר בגין ההתחייבות, יקוזז במלואו או בחלקו) על ידי תיאום מקביל למוappleיטין, שappleגרם כתוצאה מהשיappleוי בסכום הארעי שהוכר בגין התביעה לקבל מהמבטח. במהלך תקופת המדידה, הרוכש יכיר בתיאומים לסכומים הארעיים כאילו שהטיפול החשבוappleאי בצירוף העסקים הושלם במועד הרכישה. לפיכך, הרוכש יתקן מידע השוואתי לתקופות קודמותשמוצגותבדוחות הכספייםככלשappleדרש,כולל ביצועשיappleוי כלשהו בפחת, הפחתה והשפעות אחרות על רווח או הפסד שהוכרו בהשלמתהטיפולהחשבוappleאיהראשוappleי. לאחר שמסתיימת תקופת המדידה, הרוכש יעדכן את הטיפול החשבוappleאי בצירוף עסקים רק כדי לתקן טעות בהתאם לתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 8 מדיappleיות חשבוappleאית, שיappleויים באומדappleים חשבוappleאייםוטעויות

18 ג ב- קביעה מה מהווה חלק מעסקת צירוף העסקים יתכן שבין הרוכשלבין הappleרכשהיו קיימים יחסים או הסדר אחר קודמים לפappleי שהחל המשא ומתן על צירוף העסקים, או יתכן שבמהלך המשא ומתן הם appleכappleסו להסדר, שהוא appleפרד מצירוף העסקים. בכל אחד מהמצבים, הרוכש יזהה סכומים כלשהם שאיappleם חלק ממה שהרוכש והappleרכש או בעליו הקודמים) החליפו בצירוף העסקים, כלומר סכומים שאיappleם חלק מעסקת ההחלפה עבור הappleרכש. הרוכש יכיר כחלק מיישום שיטת הרכישה רק בתמורה שהועברה עבור הappleרכש, ובappleכסים שappleרכשו ובהתחייבויות שappleיטלו בעסקת ההחלפה עבור הappleרכש. עסקאות appleפרדות יטופלו בהתאם לתקappleי הדיווח הכספי הביappleלאומיים הרלווappleטיים. סביר שעסקה שההתקשרות בה appleעשתה על ידי הרוכש או על ידי הישות המשולבת, בשמם, או בעיקר לטובתם, ולא בעיקר לטובת הappleרכש או בעליו הקודמים) לפappleי הצירוף, תהיה עסקה appleפרדת. הדוגמאות המפורטות להלן הן דוגמאות לעסקאות appleפרדות שאיappleן appleכללות ביישום שיטת הרכישה: עסקה שappleועדה ליישוב הappleרכש; יחסים קודמים בין הרוכש לבין עסקה שמתגמלת עובדים של הappleרכש, או הקודמים שלו, עבור שירותים בעתיד; וכן את הבעלים עסקה שמשפה את הappleרכש, או את הבעלים הקודמים שלו, בגין תשלום עלויות הקשורות לרכישה של הרוכש. סעיפים ב מספקים הappleחיות יישום קשורות. עלויות הקשורות לרכישה עלויות הקשורות לרכישה הן עלויות שמתהוות לרוכש כדי לבצע צירוף עסקים. עלויות אלה כוללות עמלות למתווכים ;finder) עמלות ייעוץ, עמלות משפטיות, עמלות חשבוappleאיות, הערכת שווי, ועמלות אחרות בגין שירותים מקצועיים או שירותי ייעוץ; עלויות הappleהלה כלליות, כולל עלויות החזקת מחלקת רכישות פappleימית; ועלויות רישום והappleפקת appleיירות ערך המהווים חוב וappleיירות ערך הוappleיים. הרוכש יטפל בעלויות הקשורות לרכישה כהוצאות בתקופות שבהן העלויות מתהוות והשירותים מתקבלים, למעט חריג אחד. העלויות להappleפקת appleיירות ערך המהווים חוב וappleיירות ערך הוappleיים יוכרו בהתאם לתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 32 ותקן חשבוappleאות ביappleלאומי

19 ג ד מדידה וטיפול חשבוappleאי עוקבים.54 ככלל, לאחר צירוף העסקים רוכש ימדוד appleכסים שappleרכשו, התחייבויות שappleיטלו או התהוו ומכשירים הוappleיים שהוappleפקו בצירוף עסקים, ויטפל בהם, בהתאם לתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים אחרים שחלים על פריטים אלה, לפי מהותם. אולם, תקן זה קובע הappleחיות לגבי מדידה עוקבת של הappleכסים שappleרכשו, ההתחייבויות שappleיטלו או התהוו והמכשירים ההוappleיים שהוappleפקו בצירוף עסקים, המפורטים להלן, ולגבי טיפול חשבוappleאי עוקב בהם: זכויות שappleרכשו בחזרה; התחייבויות תלויות שהוכרו למועד הרכישה; appleכסי שיפוי; וכן תמורה מותappleית. סעיף ב 63 מספק הappleחיות יישום קשורות. זכויות שappleרכשו בחזרה זכות שappleרכשה בחזרה שהוכרה כappleכס בלתי מוחשי תופחת על פappleי יתרת התקופה החוזית של החוזה שבו הועappleקה הזכות. רוכש, שלאחר מכן מוכר זכות שappleרכשה בחזרה לצד שלישי, יכלול את הערך בספרים של הappleכס הבלתי מוחשי לצורך קביעת הרווח או ההפסד במכירה. התחייבויות תלויות לאחר ההכרה לראשוappleה, ועד למועד שבו ההתחייבות מסולקת, מבוטלת או פוקעת, הרוכש ימדוד התחייבות תלויה שהוכרה בצירוף עסקים לפי הסכום הגבוה מבין: הסכום שהיה מוכר בהתאם לתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 37; לבין הסכום שהוכר לראשוappleה, בappleיכוי, כאשר מתאים, הפחתה appleצברת שהוכרה בהתאם לתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 18 הכappleסות. דרישה זו לא חלה על חוזים שמטופלים לפי תקן חשבוappleאות ביappleלאומי

20 appleכסי שיפוי בסוף כל תקופת דיווח לאחר מועד הרכישה, הרוכש ימדוד appleכס שיפוי שהוכר במועד הרכישה לפי אותו בסיס שלפיו appleמדדים ההתחייבות או הappleכס בגיappleם appleיתן השיפוי, בכפוף למגבלות חוזיות כלשהן על סכומו, וכן, לגבי appleכס שיפוי שלאחר מועד הרכישה לא appleמדד בשוויו ההוגן, בכפוף להערכת ההappleהלה לגבי יכולת הגבייה של appleכס השיפוי. הרוכש יגרע את appleכס השיפוי רק כאשר הוא גובה את הappleכס, מוכר אותו או מאבד בדרך אחרת את הזכות לקבלו. תמורה מותappleית שיappleויים מסוימים בשווי ההוגן של תמורה מותappleית שהרוכש מכיר בהם לאחר מועד הרכישה עשויים להיגרם כתוצאה ממידע appleוסף שהרוכש השיג לאחר מועד זה לגבי עובדות וappleסיבות שהיו קיימות במועד הרכישה. שיappleויים כאלה הם תיאומי תקופת מדידה בהתאם לסעיפים אולם, שיappleויים שappleוצרו כתוצאה מאירועים שהתרחשו לאחר מועד הרכישה, כגון עמידה ביעד רווחים, הגעה למחיר מappleיה מוגדר, או הגעה לאבן דרך בפרוייקט מחקר ופיתוח, איappleם תיאומי תקופת מדידה. הרוכש יטפל בשיappleויים בשווי ההוגן של תמורה מותappleית, שאיappleם תיאומי תקופת מדידה, בדרך הבאה: תמורה מותappleית המסווגת כהון לא תימדד מחדש, וסילוקה העוקב יטופל במסגרת ההון. תמורה מותappleית אחרת אשר: appleמצאת בתחולת תקן דיווח כספי ביappleלאומי 9, תימדד בשווי הוגן בכל מועד דיווח, ושיappleויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח או הפסד בהתאם לאותו תקן. i) גילויים ii).59 איappleה בתחולת תקן דיווח כספי ביappleלאומי 9, תימדד בשווי הוגן בכל מועד דיווח ושיappleויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח או הפסד. הרוכש יתן גילוי למידע שיאפשר למשתמשים בדוחותיו הכספיים להעריך את המהות ואת ההשפעה הפיappleappleסית של צירוף עסקים שהתרחש: במהלך תקופת הדיווח השוטפת; או 156

21 ב- לאחר סוף תקופת הדיווח, אושרולפרסום. אך לפappleי שהדוחות הכספיים כדי לקיים את המטרה בסעיף 59 הרוכש יתן גילוי למידע המוגדר בסעיפים ב הרוכש יתן גילוי למידע שיאפשר למשתמשים בדוחותיו הכספיים להעריך את ההשפעות הפיappleappleסיות של תיאומים שהוכרו בתקופת הדיווח השוטפת המתייחסים לצירופי עסקים שהתרחשובתקופהאובתקופותדיווחקודמות כדי לקיים את המטרה בסעיף 61, הרוכש יתן גילוי למידע המוגדר בסעיף ב אם הגילויים הספציפיים שappleדרשים לפי תקן זה ולפי תקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים אחרים לא מקיימים את המטרות המפורטות בסעיפים 59 ו- 61, הרוכש יתן גילוי לכל מידע appleוסףאשר appleדרש כדי לקיים מטרות אלה. מועדתחילהומעבר מועדתחילה 64. תקן זה ייושם מכאןולהבא על צירופי עסקים אשר מועד הרכישה שלהם הוא בתחילת, או לאחר תחילת, תקופת הדיווח השappleתית המתחילה ביום 1 ביולי 2009 או אחריו. יישום מוקדם מותר. אולם, תקן זה ייושם רק מתחילת תקופת דיווח שappleתית שמתחילה ביום 30 ביוappleי 2007, או אחריו. אם ישות מיישמת תקן זה לפappleי 1 ביולי 2009, עליה לתת גילוי לעובדה זו ועליה ליישם את תקן חשבוappleאותביappleלאומי 27 כפי שתוקןבשappleת 2008 )באותומועד. 64 א. 64 ב. [סעיף זה appleוסף כתוצאה מתיקוappleים של תקן דיווח כספי ביappleלאומי, 9 אשר תחולתו היא מיום 1 ביappleואר 2018, ולפיכךהסעיףלא appleוסף במהדורה זו.הסעיףappleכללבappleספחגלתקן דיווחכספיביappleלאומי 9.] שיפוריםלתקappleי דיווחכספיביappleלאומיים שפורסםבמאי 2010 תיקן את סעיפים 30 19, ו-ב 56 והוסיף את סעיפים ב 62 א ו-ב 62 ב. ישות תיישם תיקוappleים אלה לתקופות שappleתיות המתחילות ביום 1 ביולי 2010 או לאחריו. יישום מוקדם מותר. אם ישות מיישמת את התיקוappleים לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו. היישום יהיה מכאן ולהבא מהמועד שבו הישות יישמה לראשוappleה תקןזה. 157

22 ב- 64 ג. 64 ד. 64 ה. 64 ו. סעיפים 65 א- 65 ה appleוספו על ידי שיפורים לתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים שפורסם במאי ישות תיישם תיקוappleים אלה לתקופות שappleתיותהמתחילותביום 1 ביולי 2010 לאולאחריו.יישום מוקדם מותר. אם ישות מיישמת את התיקוappleים תקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו. התיקוappleים ייושמו ליתרות של תמורה מותappleית הappleובעות מצירופי עסקים שמועד הרכישה שלהם קודםלמועדיישוםתקןזה, כפישפורסםבשappleת [סעיף זה appleוסף כתוצאה מתיקוappleים של תקן דיווח כספי ביappleלאומי, 9 אשר תחולתו היא מיום 1 ביappleואר 2018, ולפיכךהסעיףלא appleוסף במהדורה זו.הסעיףappleכללבappleספחגלתקן דיווחכספיביappleלאומי 9.] תקן דיווח כספי ביappleלאומי 10, שפורסם במאי 2011, תיקן את סעיפים 7, ב 13, ב 63 ה) וappleספח א. ישות תיישם את תיקוappleים אלה כאשרהיאמיישמתאתתקן דיווחכספיביappleלאומי 10. תקן דיווח כספי ביappleלאומי 13 מדידת שווי הוגן, שפורסם במאי 47,33,29, תיקןאתההגדרה שלשווי,2011 תיקןאתסעיפים,20 הוגן בappleספח א ותיקן את סעיפים ב 22, ב 40, ב 43 46, ב 49 ו-ב 64. ישות תיישם תיקוappleים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספיביappleלאומי ז. 64 ח. 64 ט. ישויות השקעה תיקוappleים לתקן דיווח כספי ביappleלאומי 10, לתקן דיווחכספי ביappleלאומי 12 ולתקןחשבוappleאות ביappleלאומי 27), שפורסם באוקטובר 2012, תיקן את סעיף 7 והוסיף את סעיף 2 א. ישות תיישם תיקוappleים אלה לתקופות שappleתיות המתחילות ביום ה- 1 ביappleואר 2014 או לאחריו. יישום מוקדם של ישויות השקעה מותר. אם ישות מיישמת תיקוappleים אלה לתקופה מוקדמת יותר, עליה ליישם גם את כל התיקוappleים הappleכללים בישויות השקעה באותו מועד. [סעיף זה appleוסף כתוצאה מתיקוappleים של תקן דיווח כספי ביappleלאומי, 9 אשר תחולתו היא מיום 1 ביappleואר, 2018 ולפיכךהסעיףלא appleוסף במהדורה זו.הסעיףappleכללבappleספחגלתקן דיווחכספיביappleלאומי 9.] שיפורים שappleתיים לתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים מחזור שפורסם בדצמבר 2013 תיקן את סעיפים 40 ו- 58 והוסיף את סעיף 67 א ואת הכותרת המתייחסת. ישות תיישם תיקון זה מכאן ולהבא לצירופי עסקים שמועד הרכישה שלהם חל ב- 1 ביולי 2014 או לאחריו. יישום מוקדם מותר. ישות יכולה ליישם את התיקון מוקדם יותר בתappleאי שתקן דיווח כספי ביappleלאומי 9 ותקן חשבוappleאות ביappleלאומי 37 כפי ששappleיהם תוקappleו על ידי שיפורים שappleתיים לתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים מחזור 158

23 ) מיושמים אף הם. אם ישות מיישמת תיקון זה לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו. 64 י. שיפורים שappleתיים לתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים מחזור שפורסם בדצמבר 2013 תיקן את סעיף 2 א). ישות.65 תיישם תיקון זה מכאן ולהבא לתקופות שappleתיות המתחילות ביום 1 ביולי 2014 או לאחריו. יישום מוקדם מותר. אם ישות מיישמת תיקון זה לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו. 64 יא. [סעיף זה appleוסף כתוצאה מתיקוappleים של תקן דיווח כספי ביappleלאומי, 15 אשר תחולתו היא מיום 1 ביappleואר 2018, ולפיכך הסעיף לא appleוסף במהדורה זו. הסעיף appleכלל בappleספח ד לתקן דיווח כספי ביappleלאומי 15.] 64 יב. [סעיף זה appleוסף כתוצאה מתיקוappleים של תקן דיווח כספי ביappleלאומי, 9 אשר תחולתו היא מיום 1 ביappleואר, 2018 ולפיכך הסעיף לא appleוסף במהדורה זו. הסעיף appleכלל בappleספח ג לתקן דיווח כספי ביappleלאומי 9.] מעבר appleכסים והתחייבויות הappleובעים מצירופי עסקים אשר מועדי הרכישה שלהם קדמו ליישום תקן זה לא יותאמו בעת היישום של תקן זה. 65 א. 65 ב. 65 ג. יתרות תמורה מותappleית הappleובעות מצירופי עסקים אשר מועדי הרכישה שלהם קדמו למועד שבו ישות יישמה לראשוappleה תקן זה כפי שפורסם בשappleת 2008 לא יותאמו בעת יישום לראשוappleה של תקן זה. סעיפים 65 ב- 65 ה ייושמו בטיפול החשבוappleאי העוקב ביתרות אלה. סעיפים 65 ב- 65 ה לא ייושמו בטיפול החשבוappleאי העוקב ביתרות תמורה מותappleית הappleובעות מצירופי עסקים שמועד הרכישה שלהם חל במועד שבו הישות יישמה לראשוappleה תקן זה כפי שפורסם בשappleת 2008 או לאחריו. בסעיפים 65 ב- 65 ה המוappleח צירוף עסקים מתייחס אך ורק לצירופי עסקים שמועד הרכישה שלהם קדם ליישום של תקן זה כפי שפורסם בשappleת אם הסכם לצירוף עסקים קובע תיאום לעלות הצירוף, אשר מותappleה באירועים עתידיים, הרוכש יכלול את סכום התיאום בעלות הצירוף במועד הרכישה אם התיאום הוא צפוי וappleיתן למדידה באופן מהימן. הסכם לצירוף עסקים עשוי לאפשר תיאומים לעלות הצירוף אשר מותappleים באירוע עתידי אחד או יותר. התיאום עשוי להיות מותappleה, לדוגמה, בשמירה על רמה מוגדרת של רווח או בהשגת רמה כזו בתקופות עתידיות, או בשמירה על מחיר השוק של המכשירים 159

24 שהוappleפקו. בדרך כלל, appleיתן לאמוד את הסכום של תיאום כזה במועד הטיפול החשבוappleאי הראשוappleי בצירוף ללא פגיעה במהימappleות המידע, למרות שאי ודאות מסוימת קיימת. אם האירועים העתידיים איappleם מתרחשים או שappleדרש עדכון של האומדן, העלות שלצירוףעסקיםתותאםבהתאם. 65 ד. 65 ה. אולם, כאשר הסכם לצירוף עסקים דורש תיאום כאמור, תיאום זה איappleו appleכלל בעלות הצירוף במועד הטיפול החשבוappleאי הראשוappleי בצירוף אם הוא איappleו צפוי או שאיappleו appleיתן למדידה מהימappleה. אם בתקופות עוקבות התיאום הופך צפוי וappleיתן למדידה באופן מהימן, התמורה הappleוספת תטופל כתיאום לעלות הצירוף. בappleסיבות מסוימות, הרוכש עשוי להידרש לבצע תשלום appleוסף למוכר כפיצוי עבור ירידה בערך של appleכסים שהועברו, מכשירים הוappleיים שהוappleפקו או התחייבויות שהתהוו או appleיטלו על ידי הרוכש בתמורה לשליטה בappleרכש. זה המקרה, לדוגמה כאשר הרוכש ערב למחירהשוק שלמכשירים הוappleיים אומכשירי חוב שהוappleפקו כחלק מעלות צירוף העסקים וappleדרשלהappleפיקמכשירים הוappleייםאומכשירי חוב appleוספים כדי להשיב את העלות שappleקבעה באופן מקורי. במקרים אלה, לא מוכר גידול בעלות צירוף העסקים. במקרה של מכשירים הוappleיים, השווי ההוגן של התשלום הappleוסף מקוזז על ידי הקטappleה שווה של הערך שיוחס למכשירים שהוappleפקו באופן מקורי. במקרה של מכשירי חוב, התשלום הappleוסף appleחשב כהקטappleה בפרמיה אוכגידול בappleיכיוןעלההappleפקההמקורית. ישות, כגון אגודה שיתופית, אשר עדיין לא אימצה את תקן דיווח כספי ביappleלאומי 3 ושהיו לה צירוף עסקים אחד או מספר צירופי עסקים שטופלו לפי שיטת הקappleייה method) purchase תיישם את הוראותהמעברבסעיפים ב 68 ו-ב 69. מסים על ההכappleסה בגין צירופי עסקים, אשר מועד הרכישה שלהם היה לפappleי המועד שבו יושם תקן זה, הרוכש יישם את דרישות סעיף 68 של תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 12, כפי שתוקן על ידי תקן זה, מכאן ולהבא. במלים אחרות, הרוכש לא יתאים את הטיפול החשבוappleאי בצירופי עסקים קודמים בגין שיappleויים שהוכרו לפappleי כן בappleכסי מסים appleדחים שהוכרו. אולם, מהמועד שבו מיושם תקן זה, הרוכש יכיר בשיappleויים בappleכסי מסים appleדחים שהוכרו, כתיאום לרווח או הפסד או, אם תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 12 דורש זאת, מחוץ לרווח או הפסד)

25 הפappleיה לתקן דיווח כספי ביappleלאומי 9 67 א. אם ישות מיישמת תקן זה אך עדיין איappleה מיישמת את תקן דיווח כספי ביappleלאומי 9, כל הפappleיה לתקן דיווח כספי ביappleלאומי 9 תקרא כהפappleיהלתקןחשבוappleאותביappleלאומי 39. ביטול תקן דיווח כספי ביappleלאומי 2004) 3.68 תקן זה מחליף את תקן דיווח כספי ביappleלאומי כפישפורסםבשappleת 2004). 3 צירופי עסקים 161

26 appleספח א מוappleחים מוגדרים appleספח זה מהווה חלק בלתי appleפרד של התקן. העסק או העסקים שהרוכש משיג עליהם שליטה בצירוף עסקים. appleרכש acquiree) רוכש הישותשמשיגהשליטהעל הappleרכש. acquirer) מועד הרכישה המועדבוהרוכש משיגשליטהעלהappleרכש. acquisition date) מערכת משולבת של פעילויות וappleכסים שappleיתן להפעילה ולappleהל אותה במטרה לספק תשואה בצורת דיבידappleדים, עלויות מוזלות או הטבות כלכליות אחרות באופן ישיר למשקיעים או לבעליםאחרים,לחבריםאו למשתתפים. עסק business) עסקה, או אירוע אחר, שבהם רוכש משיג שליטה על עסק אחד, או על מספר עסקים. עסקאות שלעיתים מכוappleות "מיזוגים אמיתיים" או "מיזוגיםבין שווים"מהוותגםהן צירופי עסקים, בהתאם לשימוששappleעשהבמוappleחזהבתקןזה. בדרך כלל, מחויבות של הרוכש להעביר appleכסים appleוספים או זכויות הוappleיות אל הבעלים הקודמים של appleרכש כחלק מעסקת ההחלפה עבור השליטה על appleרכש, אם אירועים עתידיים מוגדרים יתרחשו, או אם יתקיימו תappleאים. אולם, תמורה מותappleית עשויה גם לתת לרוכש את הזכות לקבל חזרה תמורה שהועברה קודם לכן, אם יתקיימו תappleאים מוגדרים. צירוף עסקים business combination) תמורה מותappleית contingent consideration) 162

27 מוappleחים מוגדרים המשך) לצורך תקן זה, appleעשה שימוש במוappleח זכויות הוappleיות כדי להתייחס באופן כללי לזכויות בעלות בישויות בבעלות משקיעים ולזכויות של בעלים, חברים או משתתפים באגודות שיתופיות. שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל ממכירת appleכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. ראה תקן דיווח כספי ביappleלאומי 13). appleכס המייצג את ההטבות הכלכליות העתידיות הappleובעות מappleכסים אחרים שappleרכשו בצירוף עסקים אשר לא זוהו בפappleי עצמם ולא הוכרו בappleפרד. appleכס הוא appleיתן לזיהוי אם הוא: appleיתן להפרדה, כלומר appleיתן להפריד אותו או לפצל אותו מהישות ולמכור אותו, להעביר אותו, להעappleיק רשיון לשימוש בו, להשכיר אותו או להחליפו, בappleפרד או יחד עם חוזה קשור, appleכס appleיתן לזיהוי קשור או התחייבות קשורה, מבלי להתחשב אם הישות מתכווappleת לעשות זאת; או זכויות הוappleיות equity interests) שווי הוגן fair value) מוappleיטין goodwill) appleיתן לזיהוי identifiable) appleובע מזכויות חוזיות או מזכויות משפטיות אחרות, מבלי להתחשב אם זכויות אלה appleיתappleות להעברה או להפרדה מהישות או מזכויות וממחויבויות אחרות. appleכס לא כספי, appleיתן לזיהוי, חסר מהות פיזית. 163 appleכס בלתי מוחשי intangible asset) אגודה שיתופית ישות שאיappleה ישות בבעלות משקיעים, אשר מספקת דיבידappleדים, עלויות מוזלות או הטבות כלכליות אחרות באופן ישיר לבעלים שלה, לחברים או למשתתפים בה. לדוגמה, חברת ביטוח שיתופית, אגודת אשראי union) credit ואגודה שיתופית entity) co-operative הן כולן אגודות שיתופיות. mutual entity)

28 מוappleחים מוגדרים המשך) זכויות שאיappleן מקappleות שליטה non-controlling ) interest ההון בחברה בת שאיappleו בעקיפין,לחברהאם. appleיתן לייחוס, במישרין או לצורךתקןזה, appleעשהשימוש רחבבמוappleח בעליםעל מappleת לכלול מחזיקים בזכויות הוappleיות של ישויות בבעלות משקיעים ובעלים או חברים או משתתפיםבאגודות שיתופיות. בעלים owners) 164

29 appleספח ב הappleחיות יישום appleספח זה מהווה חלק בלתי appleפרד של התקן. צירופי עסקים של ישויות הappleמצאות שליטה יישום סעיף 2 ג)) ב 1. תחת אותה תקן זה לא חל על צירוף עסקים של ישויות או עסקים הappleמצאים תחת אותה שליטה. צירוף עסקים שבו מעורבים ישויות או עסקים הappleמצאים תחת אותה שליטה הוא צירוף עסקים בו כל הישויות או העסקים המשתלבים appleשלטים, בסופו של דבר, על ידי אותו צד או אותם צדדים, לפappleי צירוף העסקים ולאחריו, ושליטה זו איappleה ארעית. ב 2. ב 3. ב 4. קבוצת יחידים תחשב לשולטת בישות כאשר, כתוצאה מהסדרים חוזיים, יש להם במשותף הכוח לקבוע את מדיappleיותה הפיappleappleסית והתפעולית כדי להשיג הטבות מפעילויותיה. לפיכך, צירוף עסקים איappleו appleמצא בתחולת תקן זה כאשר לאותה קבוצה של יחידים, יש כתוצאה מהסדרים חוזיים, כוח משותף אולטימטיבי, לקבוע את המדיappleיות הפיappleappleסית והתפעוליתשל כלאחת מהישויות המשתלבות כדי להשיג הטבות מפעילויותיהן, וכוח משותף אולטימטיבי זה איappleוארעי. ישות יכולה להיות appleשלטת על ידי יחיד, או על ידי קבוצת יחידים הפועלים יחד לפי הסדר חוזי, ויתכן כי היחיד או קבוצת היחידים איappleם כפופים לדרישות הדיווח הכספי של תקappleי הדיווח הכספי הביappleלאומיים.לפיכך,ישויות משתלבות לאבהכרחצריכותלהיכלל כחלק מאותם דוחות כספיים מאוחדים כדי שצירוף עסקים ייחשב כצירוףבומעורבותישויות הappleמצאותתחתאותהשליטה. שיעור הזכויות שאיappleן מקappleות שליטה בכל אחת מהישויות המשתלבות,לפappleיצירוףהעסקים ולאחריו,איappleו רלווappleטיכדילקבוע אם בצירוף מעורבות ישויות הappleמצאות תחת אותה שליטה. בדומה, העובדה שאחת מהישויות המשתלבות היא חברה בת, שלא אוחדה בדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה, איappleה רלווappleטית כדי לקבוע אם הצירוף הוא צירוף בו מעורבות ישויות הappleמצאות תחת אותהשליטה. 165

30 ד ג ה ג ד זיהוי צירוף עסקים יישום סעיף 3) ב 5. תקן זה מגדיר צירוף עסקים כעסקה או אירוע אחר בהם רוכש משיג שליטה על עסק אחד או על מספר עסקים. רוכש עשוי להשיג שליטה במגוון דרכים, לדוגמה: באמצעות העברת מזומappleים, שווי מזומappleים או appleכסים אחרים כולל appleכסים appleטו שמהווים עסק); באמצעות התהוות התחייבויות; באמצעות הappleפקת זכויות הוappleיות; באמצעות הספקת יותר מסוג אחד של תמורה; או בלי להעביר תמורה, כולל על ידי חוזה בלבד ראה סעיף 43). ב 6. appleיתן לארגן צירוף עסקים בדרכים שוappleות מסיבות משפטיות, מיסוייות או סיבות אחרות, שכוללות את הדרכים הבאות, אך עשויות לכלול דרכים appleוספות: עסק אחד, או יותר, הופכים להיות חברות בת של רוכש או שהappleכסים appleטו של עסק אחד, או יותר, ממוזגים משפטית לתוך הרוכש; ישות משתלבת אחת מעבירה את הappleכסים appleטו שלה, או משתלבתאחרתאולבעליה; שהבעליםשלה מעביריםאתהזכויות ההוappleיותשלהם,לישות כל הישויות המשתלבות מעבירות את הappleכסים appleטו שלהן, או שהבעלים של אותן ישויות מעבירים את הזכויות ההוappleיות שלהם, לישות חדשה שהוקמה לפעמים מכוappleה עסקת קיבוץ transaction) ;roll-up or put-together או קבוצה של בעלים קודמים של אחת מהישויות המשתלבות משיגה שליטה על הישות המשולבת. הגדרת עסק יישום סעיף 3) ב עסק מורכב מתשומות ומתהליכים המיושמים לגבי תשומות אלה, שיש להם היכולת ליצור תפוקות. למרות שבדרך כלל יש לעסקים

31 ג תפוקות, תפוקות איappleן appleדרשות כדי שמערכת משולבת תקיים את הגדרת עסק. שלושת הרכיבים של עסק מוגדרים להלן: תשומה: משאב כלכלי כלשהו שיוצר, או שיש לו יכולת ליצור, תפוקות כאשר תהליך אחד או יותר מיושמים עליו. דוגמאות כוללות appleכסים לא שוטפים כולל appleכסים בלתי מוחשיים או זכויות לשימוש בappleכסים לא שוטפים), קappleיין רוחappleי, היכולת להשיג גישה לחומרים או לזכויות הדרושים לעסק ועובדים. תהליך: מערכת, תקן, פרוטוקול, מוסכמה או כלל כלשהם אשר, כאשר הם מיושמים על תשומה או על תשומות, יוצרים תפוקות או שיש להם היכולת ליצור תפוקות. דוגמאות כוללות תהליכי appleיהול אסטרטגיים, תהליכים תפעוליים ותהליכי appleיהול משאבים. תהליכים אלה בדרך כלל מתועדים, אבל כוח עבודה מאורגן שיש לו את הכישורים והappleסיון ההכרחיים לבצע כללים ומוסכמות עשוי לספק את התהליכים ההכרחיים שיש להם היכולת להיות מיושמים על תשומות כדי ליצור תפוקות. בדרך כלל, מערכות חשבוappleות, חיוב, שכר ומערכות מappleהליות אחרות איappleם תהליכים שמשמשים כדי ליצור תפוקות.) תפוקה: התוצאה של תשומות ושל תהליכים שמיושמים על תשומות אלה שמספקת או שיש לה היכולת לספק תשואה בצורה של דיבידappleדים, עלויות מוזלות או הטבות כלכליות אחרות ישירות למשקיעים או לבעלים, חברים או משתתפים אחרים. ב 8. כדי שappleיתן יהיה להפעיל ולappleהל מערכת משולבת של פעילויות ושל appleכסים לצורך המטרות שהוגדרו appleדרשים שappleי רכיבים חיוappleיים - תשומות ותהליכים המיושמים על תשומות אלה, אשר יחד משמשים, או ישמשו, כדי ליצור תפוקות. אולם, עסק איappleו צריך לכלול את כל התשומות או התהליכים שבהם המוכר השתמש להפעי העסקל אותו עסק, אם משתתפים בשוק מסוגלים לרכוש את ולהמשיך להפיק תפוקות, לדוגמה, על ידי שילוב העסק בתשומות ובתהליכים שלהם עצמם. ב 9. המהות של הרכיבים של עסק משתappleה לפי העappleף ולפי מבappleה הפעולות הפעילויות) של ישות, כולל שלב הפיתוח של הישות. לעיתים קרובות, לעסקים מבוססים יש סוגים רבים ושוappleים של תשומות, תהליכים ותפוקות, בעוד שלעסקים חדשים יש מספר מועט של תשומות ותהליכים ולעיתים רק תפוקה אחת מוצר). כמעט לכל 167

32 ד ג ב- העסקים יש גם התחייבויות, התחייבויות. אבל אין חובה שלעסק יהיו ב 10. יתכן שלמערכת משולבת של פעילויות ושל appleכסים, שappleמצאת בשלב פיתוח, לא יהיו תפוקות. אם אין תפוקות, הרוכש ישקול גורמים אחרים כדי לקבוע אם המערכת היא עסק. גורמים אלה כוללים, בין היתר, בחיappleה אם: המערכת החלה בפעילויות העיקריות המתוכappleappleות שלה; יש למערכת עובדים, קappleיין רוחappleי, ותשומות אחרות, ותהליכים שappleיתן ליישמם על תשומות אלה; המערכת פועלת בהתאם לתוכappleית להפיק תפוקות; וכן המערכת תוכל להשיג גישה ללקוחות שירכשו את התפוקות. לא appleדרש שכל הגורמים האלה יתקיימו לגבי מערכת משולבת מסוימת של פעילויות ושל appleכסים, שappleמצאת בשלב פיתוח, כדי שהיא תקיים את הגדרת עסק. ב 11. הקביעה אם מערכת מסוימת של appleכסים ושל פעילויות היא עסק צריכה להתבסס על בחיappleת השאלה אם משתתף בשוק יכול להפעיל ולappleהל את המערכת המשולבת כעסק. לפיכך, בעת הערכה אם מערכת מסוימת היא עסק, לא רלווappleטי לבדוק אם המוכר הפעיל את המערכת כעסק או אם הרוכש מתכוון להפעיל את המערכת כעסק. ב 12. בהיעדר ראיות סותרות, appleיתן להappleיח כי מערכת מסוימת של appleכסים ושל פעילויות שבה קיים מוappleיטין היא עסק. אולם, לא appleדרש שלעסק יהיה מוappleיטין. זיהוי הרוכש יישום סעיפים 6 ו- 7 ) ב 13. יש להשתמש בהappleחיות בתקן דיווח כספי ביappleלאומי 10 דוחות כספיים מאוחדים כדי לזהות את הרוכש - הישות שמשיגה שליטה על הappleרכש. אם צירוף עסקים התרחש, אבל יישום ההappleחיות בתקן דיווח כספי ביappleלאומי 10 איappleו מצביע בבירור איזה ישות מהישויות המשתלבות היא הרוכש, יש להביא בחשבון את הגורמים בסעיפים ב כדי להגיע לקביעה זו. 168

33 ג ד ה ב- ב 14. ב 15. בדרך כלל, בצירוף עסקים שמבוצע בעיקר באמצעות העברת מזומappleים או appleכסים אחרים או באמצעות התהוות התחייבויות, הרוכש הוא הישות שמעבירה את המזומappleים או את הappleכסים האחרים או שמתהוות לה התחייבויות. בדרך כלל, בצירוף עסקים שמבוצע בעיקר באמצעות החלפת זכויות הוappleיות, הרוכש הוא הישות שמappleפיקה את הזכויות ההוappleיות שלה. אולם, בצירופי עסקים מסוימים, שappleהוג לכappleותם "רכישות במהופך", הישות המappleפיקה היא הappleרכש. סעיפים ב מספקים הappleחיות לגבי טיפול חשבוappleאי ברכישות במהופך. בappleוסף, יש לשקול עובדות וappleסיבות רלווappleטיות אחרות לצורך זיהוי הרוכש בצירוף עסקים שמבוצע באמצעות החלפת זכויות הוappleיות, כולל: זכויות ההצבעה היחסיות בישות המשולבת לאחר צירוף העסקים - בדרך כלל, הרוכש הוא הישות המשתלבת אשר בעליה כקבוצה שומרים על, או מקבלים את, החלק הגדול ביותר של זכויות ההצבעה בישות המשולבת. לצורך קביעה איזו קבוצה של בעלים שומרת על, או מקבלת את, החלק הגדול ביותר של זכויות ההצבעה, ישות תביא בחשבון את קיומם של הסדרי הצבעה לא רגילים או מיוחדים כלשהם, ואת קיומם של אופציות, כתבי אופציה או appleיירות ערך המירים. הקיום של זכות הצבעה גדולה של מיעוט בישות המשולבת, אם אין אף בעלים אחרים או קבוצה מאורגappleת של בעלים עם זכות הצבעה משמעותית - בדרך כלל, הרוכש הוא הישות המשתלבת שהבעלים היחיד שלה או הקבוצה המאורגappleת של הבעלים שלה מחזיקים את זכות ההצבעה הגדולה ביותר מבין זכויות המיעוט בישות המשולבת. הרכב הדירקטוריון של הישות המשולבת, או הגוף שממלא תפקיד מקביל לו - בדרך כלל, הרוכש הוא הישות המשתלבת אשר לבעליה יש את היכולת לבחור או למappleות או להדיח את רוב החברים בדירקטוריון של הישות המשולבת, או בגוף שממלא תפקיד מקביל לו. הרכב ההappleהלה הבכירה של הישות המשולבת - בדרך כלל, הרוכש הוא הישות המשתלבת אשר ההappleהלה הקודמת) שלה היא דומיappleappleטית במסגרת ההappleהלה של הישות המשולבת. התappleאים של החלפת הזכויות ההוappleיות - בדרך כלל, הרוכש הוא הישות המשתלבת שמשלמת פרמיה מעבר לשווי ההוגן לפappleי הצירוף של הזכויות ההוappleיות של הישות או הישויות המשתלבות האחרות. 169

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

IAS 10

IAS 10 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח International Accounting Standard 10 Events after the Reporting period גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים,

קרא עוד

IAS 36

IAS 36 36 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי ירידת ערך appleכסים International Accounting Standard 36 Impairment of Assets גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31

קרא עוד

IAS 40

IAS 40 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 40 appleדל"ן להשקעה International Accounting Standard 40 Investment Property גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31 במאי

קרא עוד

תקן סופי

תקן סופי 2018 תקן חשבוappleאות מספר 35 מעודכן מדיappleיות חשבוappleאית, שיappleויים באומדappleים חשבוappleאיים וטעויות אוגוסט 2018 1 רח' גרוזappleברג 14, ת"א 65811, טל. Tel,97235109977 14 Gruzenberg st., Tel-Aviv

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

פרק כה (1) - גד 69

פרק כה (1) - גד 69 כה. תוכן עappleייappleים כללי חשבוappleאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים appleוסחמשולבשלגילוידעתמספר 69 עמוד 1499 (1) (2) דוחות כספיים של מוסדותלהשכלהגבוהה תקןחשבוappleאותמספר 9 (מעודכן 2016 ) 1563 ) 1569

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

נ2-שירותי נקיון למקוואות

נ2-שירותי נקיון למקוואות בס"ד המועצה הדתית אשדוד מכרז פומבי מס' 2018/_ לאספקת שירותי appleיקיון למקוואותבעיר אשדוד כסלו תשע"ט/ appleובמבר 2018 1 מסמך א' המועצה הדתית אשדוד מכרז מס' 4/2018 הזמappleה להציע הצעות המועצה הדתית אשדוד

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

Untitled

Untitled מבחן בכלכלה מועד 11/2017 שם פרטי: שם משפחה: מס' ת"ז/דרכון: מס' נבחן: מופיע על דף התשובות מתחת למס' ת"ז גירסה VERSION לפניכם מונח המבחן בכלכלה, המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

Microsoft Word - חוזה התקשרות לזוכה במכרז

Microsoft Word - חוזה התקשרות לזוכה במכרז חוזה מועצה דתית פרדס חappleה כרכור (להלן : "המועצה") בין : מצד אחד: מצד שappleי: ) להלן : " הקבלן") לבין :,43 הואיל: והמועצה מעוappleייappleת בביצוע עבודות שיפוץ למקווה appleשים ברחוב חappleה כרכור (להלן:

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

Microsoft Word - 02_0001_ docx

Microsoft Word - 02_0001_ docx תקappleות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת appleכות לappleפגעי עבודה) תשט"ז 1F1956-0 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 (ג), 120 (ב), 118, 317 146, 122, ו- 400 לחוק הביטוח הלאומי [ appleוסח משולב], התשapple "ה- 1995

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

מappleהל הקרן: אappleליסט אי.אמ.אס. appleיהול קרappleות בappleאמappleות ( 1986 )בע"מ מרח'שדרותרוטשילד 46,מגדלאלרוב,תלאביב פקס: טלפון: 03-71

מappleהל הקרן: אappleליסט אי.אמ.אס. appleיהול קרappleות בappleאמappleות ( 1986 )בעמ מרח'שדרותרוטשילד 46,מגדלאלרוב,תלאביב פקס: טלפון: 03-71 מappleהל הקרן: אappleליסט אי.אמ.אס. appleיהול קרappleות בappleאמappleות ( 986 )בע"מ מרח'שדרותרוטשילד 6,מגדלאלרוב,תלאביב פקס: -77 טלפון: -77 דואראלקטרוappleי: kranot@analyst.co.il מאפייappleים עיקריים של

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word עקרוappleות שומה לטבלאות הקצאה ואיזון לתכappleית רצ/מק/ 1/1000/1 חלקות של חדשה לחלוקה 228,227 בגוש 3946 מתחם ב' "תכappleית האלף" ראשוןלציון הוכן עבור: הועדה המקומית ראשוןלציון על ידי : יובל ואוהד דappleוס

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E5E4EC20F9FAF420EBE1E42DF7F7EC2DF8E8E2205B52335D2E646F6378>

<4D F736F F D20F0E5E4EC20F9FAF420EBE1E42DF7F7EC2DF8E8E2205B52335D2E646F6378> והצלה כבאות [R3] appleציבותכבאותוהצלה / אגף המבצעים / עappleף תורתלחימה וappleהלים סיווג: בלמ"ס מספר תו"ל: 000 עמוד 1 מתוך עדכון: פברואר 2014 18 [R3] appleוהל שיתוףפעולה:כבאותוהצלה קרןקיימתלישראל רשותהטבע

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרג

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשעט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רוח מתרג המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרגל: מתן חגי, רו"ח עוזרת הוראה: גל אקריש הוראות נוספות:

קרא עוד

Microsoft Word - lawatch doc

Microsoft Word - lawatch doc מעמדהשלדרישתההדדיותעלפיחוקאכיפתפסקיחוץ הארתדיןבעקבותע"א 7884/15 רייטמןapple ' Jiangsu Overseas Group Co. Ltd. מאת הדס פלד* א. מבוא. ב. הבסיס התיאורטי ושיקולי המדיappleיות ביסוד אכיפת פסקי חוץ; 1. מסגרת

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

Microsoft Word - ?????? ????? ?????? ???? ????? 4 ??????.docx

Microsoft Word - ?????? ????? ?????? ???? ????? 4 ??????.docx הוראות הרכבה והפעלה עבור OUTCOOK Dreamer מתקן צלייה בגז - 4 מבערים EN (Europe) האיורים איappleם בקappleה מידה. הappleתוappleים הטכappleיים appleיתappleים לשיappleוי ללא הודעה מוקדמת אזהרה לשימוש חיצוappleי

קרא עוד

תאריך: 05/02/2019 ת. עברי: ל' בשבט תשע"ט פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :05/02/2019 ל' בשבט תשע"טשעה 12:30 appleכחו: חברים: רון מוסקוביץ - יו

תאריך: 05/02/2019 ת. עברי: ל' בשבט תשעט פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :05/02/2019 ל' בשבט תשעטשעה 12:30 appleכחו: חברים: רון מוסקוביץ - יו תאריך: 05/02/2019 ת. עברי: ל' בשבט תשע"ט פרוטוקול רשות רישוי מס' 20190005 בתאריך :05/02/2019 ל' בשבט תשע"טשעה 12:30 appleכחו: חברים: רון מוסקוביץ - יו"ר הועדה - יו"ר הועדה אדר' appleעה אוירבך - אבן - מהappleדסת

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - IFRS \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt)

(Microsoft PowerPoint - IFRS  \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt) IFRS IFRS בראי המס- מצג ת צוות 3 זמי פליטר, רו"ח שי אהרונוביץ,עו"ד ארנון רצקובסקי, רו"ח אלדר בן-רובי,עו"ד מישל דהאן, רו"ח איתן צחור,עו"ד 25 ביוני, 2008 נדל"ן להשקעה- עיקרי התקן תקן 40) 16 (IAS מדובר בנדל"ן

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' בתאריך : 10/08/2016 ו' באב תשע"ו שעה 14:30 - יו"רוועדתרישוי רוappleןפלוט חברים: - ס.ראשהעיר גדלקיןאלכ

appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' בתאריך : 10/08/2016 ו' באב תשעו שעה 14:30 - יורוועדתרישוי רוappleןפלוט חברים: - ס.ראשהעיר גדלקיןאלכ appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 2016009 בתאריך : 10/08/2016 ו' באב תשע"ו שעה 14:30 - יו"רוועדתרישוי רוappleןפלוט חברים: - ס.ראשהעיר גדלקיןאלכסappleדר - מהappleדסתהוועדה סבטלappleהגרמן - היועצתהמשפטית

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"א 6340/08

פסק-דין בתיק עא  6340/08 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א /043686 בפני: המערערת: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופט י' דנציגר וילאר נכסים )5985( בע"מ ד ג נ המשיב: מנהל מיסוי מקרקעין

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

appleכחו: פרוטוקול ועדת המשappleה לתכappleון ובappleיה מס' בתאריך :22/08/2016 י"חבאב תשע"ושעה 18:00 - יו"רועדתהמשappleה רוappleןפלוט חברים: -

appleכחו: פרוטוקול ועדת המשappleה לתכappleון ובappleיה מס' בתאריך :22/08/2016 יחבאב תשעושעה 18:00 - יורועדתהמשappleה רוappleןפלוט חברים: - appleכחו: פרוטוקול ועדת המשappleה לתכappleון ובappleיה מס' 2016007 בתאריך :22/08/2016 י"חבאב תשע"ושעה 18:00 - יו"רועדתהמשappleה רוappleןפלוט חברים: - חברה אקסappleובסופיה - חבר עודהחביב - חבר ברוןסמיון

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד