IAS 36

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "IAS 36"

תמליל

1 36 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי ירידת ערך appleכסים International Accounting Standard 36 Impairment of Assets גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31 במאי 2018 ומועד תחילתם לא מאוחר מיום 1 ליappleואר.2019 תיקוappleים שמועד תחילתם לאחר 1 ביappleואר 2019 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 36 והמסמכים הappleלווים אליו תוקappleו עלידי: תקן דיווח כספי ביappleלאומי תחילה 1 ביappleואר 2021). 17 חוזי ביטוח פורסם במאי 2017) מועד מועד התחילה של התיקוappleים הוא לאחר 1 ביappleואר 2019 ולכן במהדורה זו הם לא שולבו אלא appleכללו בappleפרד, במסגרת appleספח ד לתקן דיווח כספי ביappleלאומי

2 תוכן עappleייappleים תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 36 ירידת ערךappleכסים מטרת התקן תחולה הגדרות זיהוי appleכס שתיתכן ירידה בערכו מדידת סכום בר-השבה החל מ סעיף מדידתהסכום בר-ההשבהשלappleכס בלתי מוחשיבעלאורך חיים שימושיים בלתימוגדר שוויהוגן בappleיכוי עלויות מימוש שווי שימוש בסיס לאומדappleי תזרימי מזומappleים עתידיים הרכב אומדappleים של תזרימי מזומappleים עתידיים תזרימי מזומappleים עתידיים במטבעחוץ שיעור appleיכיון הכרה ומדידה של הפסד מירידת ערך יחידות מappleיבות-מזומappleים ומוappleיטין זיהוי יחידה מappleיבה-מזומappleים אליהשייךappleכס סכום בר-השבה וערך בספרים שליחידה מappleיבה-מזומappleים מוappleיטין הקצאת מוappleיטין ליחידות מappleיבות-מזומappleים בחיappleה לירידתערך שליחידות מappleיבות-מזומappleים עם מוappleיטין עיתוי בחיappleות ירידת ערך corporate assets) מטה החברה appleכסי הפסד מירידת ערךשל יחידה מappleיבה-מזומappleים ביטול הפסד מירידת ערך ביטולהפסד מירידתערך שלappleכסבודד ביטולהפסד מירידתערך של יחידה מappleיבה-מזומappleים ביטולהפסד מירידתערך של מוappleיטין 1454

3 תוכן עappleייappleים המשך) החל מ סעיף גילוי אומדappleים המשמשים למדידת סכומים בappleי-השבהשל יחידות מappleיבות-מזומappleים הכוללות מוappleיטיןאו של appleכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתימוגדר הוראות מעבר ומועד תחילה ביטול תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 36 פורסם בשappleת 1998 appleספחים: appleספחא -שימוש בטכappleיקותשלערך appleוכחי למדידתשווי שימוש appleספחב -תיקוןלתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 16 appleספחג -בדיקתירידתערך של יחידות מappleיבות מזומappleים עם מוappleיטין וזכויות שאיappleן מקappleות שליטה אישור על ידי הוועדה הביappleלאומיתשל תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 36 שפורסם במרס 2004* אישור על ידי הוועדה הביappleלאומית של גילויים לסכום בר ההשבה של appleכסים לא פיappleappleסיים תיקוappleים לתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 36) שפורסם במאי 2013* בסיס למסקappleות* דעות מappleוגדות* דוגמאות להמחשה* * לאתורגםלעברית בספר זה שולבו התיקוappleים לתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 16 הappleובעים מappleספח זה בתקן חשבוappleאות ביappleלאומי

4 ג ד ה תקןחשבוappleאות ביappleלאומי 36 ירידתערךappleכסים תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 36 ירידת ערך appleכסים 36 IAS מפורט בסעיפים ובappleספחים א-ג. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה, אך appleשמרה תבappleית התקן, כפי שהייתה בעת שאומץ על ידי ה-.IASB יש לקרוא את תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 36 בהקשר למטרת התקן ולבסיס למסקappleות, להקדמה לתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים ולמסגרת המושגית לדיווח כספי. תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 8 מדיappleיות חשבוappleאית, שיappleויים באומדappleים חשבוappleאיים וטעויות, מספק בסיס לבחירהויישוםשל מדיappleיות חשבוappleאיתבהעדר הappleחיותמפורשות. מטרת התקן.1 תחולה.2 מטרת התקן היא לקבוע appleהלים שעל ישות ליישם כדי להבטיח שappleכסיה לא יוצגו בסכום, העולה על הסכום בר-ההשבה שלהם. appleכס מוצג בסכום, הגבוה מהסכום בר-ההשבה שלו, כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בappleכס או ממכירתו. במקרה כזה, חלה ירידה בערך הappleכס והתקן דורש מהישות להכיר בהפסד מירידת ערך. התקן גם מפרט מתי על הישות לבטל הפסד מירידתערך וקובע גילויים. תקן זה ייושם לטיפול החשבוappleאי בירידת ערך של כל הappleכסים, למעט: מלאי ראהתקןחשבוappleאותביappleלאומי 2 מלאי); appleכסיםבגיןחוזהוappleכסים הappleובעיםמעלויותלהשגתחוזהאו לקיומו שהוכרו בהתאם לתקן דיווח כספי ביappleלאומי 15 הכappleסותמחוזיםעםלקוחות; 12 appleכסי מסים appleדחים מיסיםעלהכappleסה); ראה תקן חשבוappleאות ביappleלאומי appleכסים הappleובעים מהטבות ביappleלאומי 19 הטבות עובד); ראה תקן חשבוappleאות עובד appleכסים פיappleappleסיים שהםבתחולתתקן דיווחכספי ביappleלאומי 9 מכשיריםפיappleappleסיים; 1456

5 ג ו ט ז ח appleדל"ן להשקעה הappleמדד בשווי הוגן ראה תקן חשבוappleאות ביappleלאומי appleדל"ן 40 להשקעה); appleכסים ביולוגיים הקשורים לפעילות חקלאית,בתחולת תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 41 חקלאות אשר appleמדדים בשווי הוגן בappleיכוי עלויות למכירה; עלויות רכישה appleדחות וappleכסים בלתי מוחשיים, הappleובעים מזכויות חוזיות של מבטח בהתאם לחוזה ביטוח, שהם בתחולתתקן דיווח כספי ביappleלאומי 4 חוזי ביטוח; וכן appleכסים לא שוטפים או קבוצות מימוש) אשר מסווגים כמוחזקים למכירה בהתאם לתקן דיווח כספי ביappleלאומי 5 appleכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו. תקןזהלאחלעלמלאי, appleכסים הappleובעיםמחוזיהקמה, appleכסימסים appleדחים, appleכסיםהappleובעיםמהטבות עובד או appleכסיםשסווגוכמוחזקים למכירה או appleכללים בקבוצת מימוש המסווגת כמוחזקת למכירה), כיוון שתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים קיימים, החלים על appleכסים אלה, כולליםדרישותלהכרהומדידהשלappleכסים אלה. תקן זה חל על appleכסים פיappleappleסיים המסווגים כ:.3.4 חברותבappleות,כהגדרתן בתקן דיווחכספיביappleלאומי 10 דוחות כספייםמאוחדים; חברות כלולות, כהגדרתן בתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 28 השקעותבחברותכלולות ובעסקאותמשותפות;וכן עסקאות משותפות,כהגדרתן בתקן דיווח כספיביappleלאומי 11 הסדריםמשותפים. לגבי ירידת ערך של appleכסים פיappleappleסיים אחרים, ראה תקן דיווח כספי ביappleלאומי 9. תקן זה איappleו מיושם על appleכסים פיappleappleסיים, בתחולת תקן דיווח כספי ביappleלאומי 9, appleדל"ן להשקעה שappleמדד בשווי הוגן בתחולת תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 40 או appleכסים ביולוגיים, הקשורים לפעילות חקלאית,אשר appleמדדים בשוויהוגן בappleיכוי עלויות למכירה, בתחולת תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 41. אולם, תקן זה מיושם על appleכסים המוצגיםבסכוםשהוערךמחדש דהייappleו,שוויהוגן במועדהשיערוך בappleיכוי פחת שappleצבר כלשהו לאחר מכן והפסדים מירידת ערך

6 ג שappleצברו לאחר מכן) בהתאם לתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים אחרים כגון מודל הערכה מחדש בתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 16 רכוש קבוע ובתקן חשבוappleאות ביappleלאומי appleכסים 38 בלתי מוחשיים. ההפרש היחידי בין שווי הוגן של appleכס לבין שוויו ההוגן בappleיכוי עלויות מימוש הוא העלויות התוספתיות הישירות שappleיתן לייחס למימוש של הappleכס. אם עלויות המימוש זappleיחות, הסכום בר-ההשבה של הappleכס שהוערך מחדש הוא בהכרח קרוב או גבוה מהסכום שהוערך מחדש של הappleכס. במקרה זה, לאחר שיושמו דרישות ההערכה מחדש, לא סביר שערך הappleכס שהוערך מחדש ירד ואין צורך לאמודאת הסכום בר-ההשבה. [בוטל] הגדרות אם עלויות המימוש איappleן זappleיחות, השווי ההוגן בappleיכוי עלויות מימוש של הappleכס שהוערך מחדש appleמוך בהכרח משוויו ההוגן. לכן, תחול ירידה בערכו של appleכס שהוערך מחדש אם שווי השימוש שלו appleמוך מהסכום שהוערך מחדש של הappleכס. במקרה זה, לאחר שיושמו דרישות ההערכה מחדש, ישות מיישמת תקן זה עלמappleת לקבועאם חלה ירידה בערךהappleכס. המוappleחים הבאים משמשים בתקן זה במשמעות המוגדרת להלן: ערך בספרים amount) Carrying הוא הסכום שבו מוכר הappleכס לאחר appleיכוי כל פחת שappleצבר הפחתה שappleצברה), ובappleיכוי הפסדים מירידת ערךשappleצברו. יחידה מappleיבה-מזומappleים unit) Cash-generating היא קבוצת הappleכסים המזוהה הקטappleה ביותר, המפיקה תזרימי מזומappleים חיוביים,Inflows) שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומappleים החיוביים מappleכסים אחריםאומקבוצות appleכסיםאחרות. appleכסי מטה החברה assets) Corporate הם appleכסים, פרט למוappleיטין, אשר תורמים לתזרימי המזומappleים העתידיים הן של היחידה המappleיבה-מזומappleים הappleבחappleת והן של יחידות מappleיבות-מזומappleים אחרות. עלויות מימוש disposal) Costs of הן עלויות תוספתיות, המיוחסות במישרין למימוש של appleכס או של יחידה מappleיבה- מזומappleים,למעט עלויותמימון והוצאתמסים על הכappleסה.

7 סכום בר-פחת amount) Depreciable הוא עלות הappleכס, או סכום אחר המופיע בדוחות הכספיים במקום העלות, בappleיכוי ערך השייר שלהappleכס. פחת Depreciation) או הפחתה Amortization) מהווים הקצאה שיטתית של הסכום בר-הפחת של appleכס על פappleי אורך החיים 1 השימושייםשלו. שווי הוגן value) Fair הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת appleכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה ראה תקן דיווח כספי ביappleלאומי 13 מדידתשווי הוגן). הפסד מירידת ערך loss) An impairment הוא הסכום שבו הערך בספרים של appleכס או יחידה מappleיבה-מזומappleים עולה על הסכום בר- ההשבהשלו. סכום בר-השבה amount) Recoverable של appleכס או יחידה מappleיבה-מזומappleים הוא הגבוה מבין השווי ההוגן שלו בappleיכוי עלויות מימוש לביןשווי השימוש בו. אורךחיים שימושיים life) Useful הוא: פרק הזמן שלאורכו חזוישappleכס ישמשאת הישות;או מספר יחידות תפוקה או יחידות דומות שחזוי מהappleכס עלידי הישות. שיושגו שווי שימוש use) Value in הוא הערך הappleוכחי של תזרימי המזומappleים העתידיים, החזויים לappleבוע מappleכס או מיחידה מappleיבה- מזומappleים. זיהוי appleכס שתיתכן ירידה בערכו 7. סעיפים 17-8 מפרטים מתי יש לקבוע את הסכום בר-ההשבה. דרישות אלה משתמשות במוappleח ' appleכס', אך יש ליישמן באופן זהה לappleכס בודד וליחידה מappleיבה-מזומappleים. מבappleה יתרת התקן הוא כדלהלן: במקרה של appleכס בלתי מוחשי, משתמשים בדרך כלל במוappleח 'הפחתה' במקום במוappleח 'פחת'. לשappleי המוappleחים אותה משמעות

8 ג ד סעיפים מפרטים את הדרישות למדידת הסכום בר-ההשבה. דרישות אלה משתמשות אף הן במוappleח ' appleכס', אך יש ליישמן באופן זהה לappleכס בודד וליחידה מappleיבה- מזומappleים. סעיפים מפרטים את הדרישות להכרה ומדידה של הפסדים מירידת ערך. הכרה ומדידה של הפסדים מירידת ערך של appleכסים בודדים, למעט מוappleיטין, מטופלות בסעיפים סעיפים מטפלים בהכרה ומדידה של הפסדים מירידתערך של יחידות מappleיבות-מזומappleים ומוappleיטין. סעיפים מפרטים את הדרישות לביטול הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות בגין appleכס או יחידה מappleיבה-מזומappleים. דרישות אלה משתמשות אף הן במוappleח ' appleכס', אך יש ליישמן באופן זהה לappleכס בודד וליחידה מappleיבה- מזומappleים. דרישות appleוספות לגבי appleכס בודד מפורטות בסעיפים , לגבי יחידה מappleיבה-מזומappleים בסעיפים 122 ולגבי מוappleיטין בסעיפים 124 ו ו- 123, סעיפים מפרטים את המידע שיש לגלותו לגבי הפסדים מירידת ערך וביטולים של הפסדים מירידת ערך בגין appleכסים ויחידות מappleיבות-מזומappleים. סעיפים מפרטים דרישות גילוי appleוספות בגין יחידות מappleיבות-מזומappleים, שלהן הוקצה מוappleיטין או appleכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים בלתי מוגדר לעappleיין בחיappleה לירידתערך. ירידת ערך של appleכס חלה כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום בר-ההשבה שלו. סעיפים מתארים מספר סימappleים לאפשרות שחל הפסד מירידת ערך. אם אחד מסימappleים אלה מתקיים, ישות appleדרשת לאמוד באופן פורמלי את הסכום בר-ההשבה. למעט כמתואר בסעיף 10, תקן זה איappleו דורש מישות לאמוד באופן פורמלי את הסכום בר-ההשבה, אם לא קיים סימן להפסד מירידת ערך. ישות תבחן בסוף כל תקופת דיווח אם קיימים סימappleים, המצביעים על ירידת ערך של appleכס. אם מתקיים סימן כלשהו, על הישות לאמודאת הסכום בר-ההשבהשלהappleכס. ללאקשר אם קיים סימן לירידתערך, על הישותגם: לבחון אחת לשappleה ירידת ערך של appleכס בלתי מוחשי שלו אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר או appleכס בלתי מוחשי שאיappleו זמין עדיין לשימוש על ידי השוואת ערכו בספרים 1460

9 ג ד לסכום בר-ההשבה שלו. בחיappleה לירידת ערך זו עשויה להתבצע בכל מועד במהלך השappleה, כל עוד היא מתבצעת באותו מועד בכל שappleה. appleיתן לבחון ירידת ערך של appleכסים בלתי מוחשיים שוappleים במועדים שוappleים. אולם, אם appleכס בלתי מוחשי כזה הוכר לראשוappleה במהלך התקופה השappleתית השוטפת, appleכס בלתי מוחשי זה ייבחן לירידת ערך לפappleי תום התקופה השappleתית השוטפת. לבחון אחת לשappleה ירידת ערך של מוappleיטין שappleרכש בצירוף עסקים, בהתאם לסעיפים היכולת של appleכס בלתי מוחשי להappleיב הטבות כלכליות עתידיות, אשר מספיקות כדי להשיב את הערך בספרים שלו, appleתוappleה, בדרך כלל, לאי וודאות גדולה יותר לפappleי שהappleכס זמין לשימוש מאשר אחרי שהוא זמין לשימוש. לפיכך, התקן דורש מישות לבחון לירידת ערך לפחות אחת לשappleה את הערך בספרים של appleכס בלתי מוחשישאיappleוזמיןעדייןלשימוש. לצורך הערכה אם מתקיים סימן כלשהו, המצביע על ירידת ערך שלappleכס, עלישות לשקול כמיappleימום,את הסימappleים הבאים: מקורות מידע חיצוappleיים קיימים סימappleים שappleיתappleים לצפייה שחלה ירידה משמעותית במהלך התקופה בערך הappleכס מעבר למה שappleיתן לצפות כתוצאה מחלוף הזמןאו משימוש רגיל. שיappleויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על הישות חלו במהלך התקופה או שיחולו בעתיד הקרוב, בסביבה הטכappleולוגית, השיווקית, הכלכלית או המשפטית, שבה פועלת הישות,או בשוקאליו מיועדהappleכס. במהלך התקופה חלה עלייה בשיעורי הריבית בשוק או בשיעורי תשואה אחרים על השקעות בשוק, וסביר שעליות אלה ישפיעו על שיעור הappleיכיון, המשמש בחישוב שווי השימוש של הappleכס ויקטיappleו באופן מהותי את הסכום בר- ההשבהשל הappleכס. הערך בספרים של הappleכסים appleטו של הישות השוקשל הישות capitalisation).market גבוה משווי 1461

10 ו ה ז ח מקורות מידע פappleימיים קיימות ראיות appleיתappleות להשגה להתיישappleות או לappleזק פיזי של appleכס. שיappleויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על הישות חלו במהלך התקופה או חזויים לחול בעתיד הקרוב, בהיקף או באופן שבו appleעשה שימוש בappleכס או חזוי שייעשה בו שימוש. שיappleויים אלה כוללים השבתת שימוש בappleכס, תוכappleיות להפסקת פעילות או לשיappleוי מבappleי בפעילות, שאליה שייך הappleכס, תוכappleיות למימוש הappleכס לפappleי המועד שappleחזה קודם לכן והערכה מחדש של אורך החיים השימושיים של הappleכס 2 כמוגדרולאכבלתימוגדר. קיימות ראיות appleיתappleות להשגה ממערכת הדיווח הפappleימי, המצביעות על כך שהביצועים הכלכליים של הappleכס הם גרועיםמאלה שappleחזו אויהיוגרועיםמהם. דיבידappleד מחברה בת,מעסקה משותפת או מחברה כלולה לגבי השקעה בחברה בת, בעסקה משותפת או בחברה כלולה,המשקיע מכירבדיבידappleדמההשקעהוקיימתראיה: שהערך בספרים של ההשקעה בדוחות הכספיים הappleפרדים עולה על הערכים בספרים בדוחות הכספיים המאוחדים של הappleכסים appleטו של המושקע, כוללמוappleיטיןקשור;או שהדיבידappleד עולה על סך הרווח הכולל של החברה הבת,העסקה המשותפתאוהחברההכלולהבתקופה שבה הדיבידappleד הוכרז. i) ii) הרשימה שבסעיף 12 איappleה רשימה ממצה. ישות עשויה לזהות סימappleים appleוספים, המצביעים על ירידה אפשרית בערך של appleכס, וקיומם שלסימappleיםappleוספים אלה ידרוש מהישות לקבועאתהסכום בר-ההשבה של הappleכס או, במקרה של מוappleיטין, לבצע בחיappleה לירידת ערךבהתאםלסעיפים מהמועד שבו appleכס מקיים את הקריטריוappleים לסיווג כמוחזק למכירה או appleכלל בקבוצת מימוש שמסווגת כמוחזקת למכירה), הוא איappleו בתחולת תקן זה והוא מטופל בהתאם לתקן דיווח כספי ביappleלאומי appleכסים 5 לא שוטפים המוחזקיםלמכירה ופעילויותשהופסקו

11 ג ד ראיות ממערכת הדיווח הפappleימי, המצביעות על אפשרות שחלה ירידת ערך של appleכס, כוללות את קיומם של:.14 תזרימי מזומappleים לרכישת הappleכס, או תזרימי מזומappleים מאוחרים יותר, הappleדרשים להפעלת הappleכס או להחזקתו, הגבוהים באופן משמעותי מאלה שתוקצבו במקור; תזרימי המזומappleים appleטו בפועל או הרווח או ההפסד התפעולי בפועל, הappleובעים מהappleכס, גרועים באופן משמעותי מאלה שתוקצבו; ירידה משמעותית בתזרימי המזומappleים appleטו או ברווח התפעולי המתוקצבים, או עלייה משמעותית בהפסד המתוקצב, הappleובעים מהappleכס;או הפסדים תפעוליים או תזרימי מזומappleים שליליים outflows) appleטו, בגין הappleכס, כאשר סכומי התקופה השוטפת מקובצים עם הסכומים המתוקצבים לעתיד. כמצוין בסעיף 10, תקן זה דורש לבחון לפחות אחת לשappleה ירידת ערך של appleכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר, appleכס בלתי מוחשי שאיappleו זמין עדיין לשימוש ומוappleיטין. למעט המקרים שבהם דרישות סעיף 10 חלות, עיקרון המהותיות ייושם לצורך הזיהוי אם יש לאמוד את הסכום בר-ההשבה של הappleכס. לדוגמה, אם חישובים קודמים הראו כי הסכום בר-ההשבה של appleכס גבוה באופן משמעותי מערכו בספרים, אין הישות צריכה לאמוד מחדש את הסכום בר-ההשבה אם לא התרחשו אירועים אשר יבטלו את הפער. באופן דומה, appleיתוחים קודמים עשויים להראות כי הסכום בר-ההשבה של הappleכס איappleו רגיש לאחד או יותר) מהסימappleים, המפורטים בסעיף 12. להמחשת סעיף 15, אם שיעורי הריבית בשוק או שיעורי תשואה אחרים על השקעות בשוק עלו במהלך התקופה, הישות איappleה appleדרשת לערוך אומדן פורמלי לסכום בר-ההשבה של הappleכס במקרים הבאים: אם לא סביר ששיעור הappleיכיון, ששימש בחישוב שווי השימוש של הappleכס, יושפע מהעלייה בשיעורי השוק הapple "ל. לדוגמה, עלייה בשיעורי הריבית לטווח קצר איappleה בהכרח בעלת השפעה מהותית על שיעור הappleיכיון, ששימש להערכת appleכס בעליתרת אורך חיים שימושיים appleיכרת. 1463

12 אם סביר ששיעור הappleיכיון, ששימש בחישוב שווי השימוש של הappleכס, יושפע מהעלייה בשיעורי השוק הapple "ל, אך appleיתוחי רגישות קודמים של הסכום בר-ההשבה מראים כי: לא סביר שתחול ירידה מהותית בסכום בר-ההשבה, כיוון שסביר שתזרימי המזומappleים העתידיים אף הם יעלו. לדוגמה, במקריםמסוימים ישות יכולהלהוכיח שהיא מתאימה את הכappleסותיה כפיצוי על עלייה בשיעוריהשוק);או לא סביר שהירידה בסכום בר-ההשבה תגרום להפסד מהותי מירידת ערך. i) ii) 17. אם קיים סימן, המצביע על אפשרות שחלה ירידת ערך של appleכס, הדבר עשוי להצביע על כך שיתרת אורך החיים השימושיים של הappleכס, שיטת הפחת הפחתה) או ערך השייר של הappleכס דורשים בחיappleהוהתאמהבהתאם לתקן,אשרחל על הappleכס,וזאתגםאםלא הוכרהפסדמירידתערךהappleכס. מדידת סכום בר-השבה 18. תקן זה מגדיר סכום בר-השבה כגבוה מבין השווי ההוגן בappleיכוי עלויות מימוש של appleכס או יחידה מappleיבה-מזומappleים לבין שווי השימוש בו. סעיפים מפרטים את הדרישותלמדידת הסכום בר-ההשבה. דרישות אלה משתמשות במוappleח ' appleכס', אך יש ליישמן באופןזההלappleכסבודד וליחידהמappleיבה-מזומappleים. לא תמיד יש צורך לקבוע הן את השווי ההוגן בappleיכוי עלויות מימוש של הappleכס, והן את שווי השימוש שלו. אם אחד מבין סכומים אלה עולה על הערך בספרים של הappleכס, לא חלה ירידה בערך הappleכס ואין צורךלאמודאתהסכוםהאחר. עשויה להיות אפשרות למדוד את השווי ההוגן בappleיכוי עלויות מימוש, גם אם לא קיים מחיר מצוטט בשוק פעיל עבור appleכס זהה. אולם, לעיתים אין זה אפשרי למדוד את השווי ההוגן בappleיכוי עלויות מימוש, מכיוון שלא קיים בסיס לאומדן מהימן של המחיר שבו עסקה רגילה למכירת הappleכס תתרחש בין משתתפים בשוק במועד המדידה בתappleאי שוק appleוכחיים. במקרה זה, הישות עשויה להשתמשבשווי השימוששלהappleכסכסכוםבר-ההשבה שלו. אם אין סיבה להאמין ששווי השימוש של appleכס עולה באופן מהותי על השווי ההוגן שלו בappleיכוי עלויות מימוש, השווי ההוגן של הappleכס בappleיכוי עלויות מימוש עשוי לשמש כסכום בר-ההשבה. לעיתים

13 קרובות, זה יהיה המקרה כאשר הappleכס מיועד למימוש. זאת מכיוון ששווי השימוש של appleכס המיועד למימוש יתבסס בעיקר על התמורה appleטו מהמימוש, מאחר וסביר כי תזרימי המזומappleים העתידיים, מהמשך השימוש בappleכסעד למכירתו, הם זappleיחים. סכום בר-השבה ייקבע לגבי appleכס בודד, אלא אם הappleכס איappleו מappleיב תזרימי מזומappleים חיוביים שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי מזומappleים חיוביים מappleכסים אחרים, או מקבוצות appleכסים אחרות. אם זה המקרה, הסכום בר-ההשבה ייקבע לגבי היחידה המappleיבה- מזומappleים אליה שייך הappleכס ראה סעיפים ), אלא אם:.22 השווי ההוגן בספרים;או גבוה מערכו מימוש בappleיכוי עלויות של הappleכס appleיתן לאמוד ששווי השימוש של הappleכס קרוב לשווי ההוגן של הappleכס בappleיכוי עלויות מימוש, והשווי ההוגן בappleיכוי עלויות מימוש appleיתן למדידה. במקרים מסוימים, אומדappleים, ממוצעים ותחשיבים מקוצרים, יכולים לספק קירובים סבירים לחישובים המפורטים, המודגמים בתקן זה, לשם קביעת שווי הוגן בappleיכוי עלויות מימוש או שווי שימוש. מדידת הסכום בר-ההשבה של appleכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר סעיף 10 דורש לבחון ירידת ערך של appleכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר לפחות אחת לשappleה על ידי השוואת ערכו בספרים לסכום בר-ההשבה שלו, ללא קשר אם קיים סימן כלשהו המצביע על אפשרות לירידת ערך. אולם, appleיתן להשתמש בחישוב העדכappleי ביותר של הסכום בר-ההשבה של appleכס כזה, שבוצע בתקופה הקודמת, בבחיappleה לירידת הערך של appleכס זה בתקופה השוטפת, בתappleאישכל הקריטריוappleים שלהלן מתקיימים: אם הappleכס הבלתי מוחשי איappleו מappleיב תזרימי מזומappleים חיוביים משימוש מתמשך, שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי מזומappleים חיוביים מappleכסים אחרים, או מקבוצות appleכסים אחרות ולפיכך הוא appleבחן לירידת ערך כחלק מיחידה מappleיבה- מזומappleים, שאליה הוא שייך, הappleכסים וההתחייבויות, אשר מהווים את היחידה, לא השתappleו משמעותית ממועד החישוב העדכappleי ביותר של הסכום בר-ההשבה; 1465

14 ג ג ד התוצאה של החישוב העדכappleי ביותר של הסכום בר-ההשבה הייתה סכום שעלה על הערך בספרים של הappleכס במרווח מהותי ; וכן בהתבסס על appleיתוח של האירועים שהתרחשו ועל הappleסיבות שהשתappleו ממועד החישוב העדכappleי ביותר של הסכום בר- ההשבה, הסבירות שהסכום בר-ההשבה השוטף שייקבע כעתיהיה appleמוךמהערךבספריםשלהappleכסהיאקלושה [בוטל] שווי הוגן בappleיכוי עלויות מימוש עלויות המימוש, למעט אלה אשר הוכרו כהתחייבויות, מappleוכות במדידת השווי ההוגן בappleיכוי עלויות מימוש. דוגמאותלעלויות אלה כוללות עלויות משפטיות, מס בולים ומיסי עסקה דומים, עלויות העתקת הappleכס, ועלויות תוספתיות ישירות, הappleדרשות על מappleת להביא את הappleכס למצב מכירה. אולם, הטבות בגין פיטורין כהגדרתם בתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 19 הטבות עובד) ועלויות הקשורות לצמצום או ארגון מחדש של העסק בעקבות מימוש הappleכס,לאייחשבוכעלויות תוספתיותישירותלצורךמימושהappleכס. ורק שווי הוגן בappleיכוי עלויות מימוש יחיד appleיתן להשגה לגבי הappleכס לעיתים,מכירתהappleכס תחייבאתהקוappleהלקחתעלעצמו התחייבות וההתחייבותכאחד.סעיף 78 מסבירכיצדלטפלבמקריםכאלה. שווי שימוש המרכיבים שלהלן ישתקפו בחישוב שווי השימוש של appleכס: אומדן של תזרימי המזומappleים העתידיים שהישות מצפה להפיק מהappleכס; תחזיות לגבי שיappleויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימימזומappleיםעתידיים אלה; ערך הזמן של הכסף, המיוצג על ידי שיעור שוק שוטף של ריבית חסרת סיכון; המחיר לappleשיאת bearing) for אי וודאות, שטבועה בappleכס; וכן 1466

15 ה ג גורמים אחרים, כגון היעדר appleזילות, שמשתתפים בשוק ישקפו בהמחרת תזרימי המזומappleים העתידיים שהישות מצפהלהפיקמהappleכס. 31. אמידת שווי השימוש של appleכס כוללת את השלבים הבאים: אמידת תזרימי המזומappleים העתידיים, הן חיוביים והן שליליים, שיappleבעו משימוש מתמשך בappleכס וממימושו הסופי; וכן יישום שיעור appleיכיון מתאים לתזרימי מזומappleים עתידיים אלה. appleיתןלשקף את המרכיבים שזוהו בסעיף 30 ב), ד) ו-ה) כתיאומים לתזרימי המזומappleים העתידיים או כתיאומים לשיעור הappleיכיון. בכל גישה שהישות מאמצת לשקף את התחזיות לגבי שיappleויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי המזומappleים העתידיים, על התוצאות לשקף את הערך הappleוכחי החזוי של תזרימי המזומappleים העתידיים, דהייappleו, את הממוצע המשוקלל של כל התוצאות האפשריות. appleספח א' מספק הappleחיות appleוספות לגבי השימוש בטכappleיקות של ערך appleוכחי במדידתשוויהשימוששלappleכס. בסיס לאומדappleי תזרימי מזומappleים עתידיים במדידת שווי השימוש הישות: תבסס את תחזיות תזרימי המזומappleים על הappleחות סבירות וappleיתappleות לביסוס, המייצגות את האומדן הטוב ביותר של ההappleהלה לגבי הטווח של התappleאים הכלכליים, שישררו במהלך יתרת אורך החיים השימושיים של הappleכס. משקל רביותר ייappleתן לראיותחיצוappleיות. תבסס את תחזיות תזרימי המזומappleים על תקציבים/תחזיות כספיים, העדכappleייםביותר,שאושרועלידיההappleהלה,אךלא תכלול אומדן תזרימי מזומappleים חיוביים או שליליים החזויים לappleבוע משיappleויים מבappleיים עתידיים או מהגדלה או שיפור של ביצועי הappleכס. תחזיות, המבוססות על תקציבים/תחזיות כאלה, יכסו תקופה מירבית של 5 שappleים, אלאאםappleיתןלהצדיקתקופהארוכהיותר. תאמוד תחזיות תזרימי מזומappleים לתקופה שמעבר לתקופה, המכוסה על ידי התקציבים/תחזיות העדכappleיים ביותר, על ידי אקסטרפולציה extrapolating) של אותן תחזיות, המבוססות על תקציבים/תחזיות, תוך שימוש בשיעור 1467

16 צמיחה קבוע או יורד לשappleים שלאחר מכן, אלא אם שיעור צמיחה עולה appleיתן להצדקה. שיעור צמיחה זה לא יעלה על שיעור הצמיחה הממוצע לזמן ארוך במוצרים, בעappleפים, במדיappleה או במדיappleות שבהן פועלת הישות, או בשוק שבו הappleכס appleמצא בשימוש, אלא אם שיעור גבוה יותר appleיתן להצדקה. ההappleהלה מעריכה את סבירות ההappleחות, שעליהן מבוססות תחזיות תזרימי המזומappleים השוטפות על ידי בחיappleת הגורמים להפרשים בין תחזיות תזרימי המזומappleים בעבר לבין תזרימי המזומappleים בפועל. ההappleהלה תוודא שההappleחות שעליהן מבוססות תחזיות תזרימי המזומappleים השוטפות הן עקביות עם תוצאות העבר בפועל, בתappleאי שההשפעות של אירועים או של appleסיבות מאוחרים יותר שלא היו קיימים בעת שהופקו אותם תזרימי מזומappleים מצביעות כי הדבר appleאות. בדרך כלל, לא appleיתappleים להשגה תקציבים/תחזיות כספיים מפורטים, בהירים ומהימappleים של תזרימי מזומappleים עתידיים לתקופה העולה על חמש שappleים. מסיבה זו, אומדappleי ההappleהלה לתזרימי המזומappleים העתידיים מבוססים על התקציבים/התחזיות הכספיים, העדכappleיים ביותר, לתקופה מירבית של עד חמש שappleים. ההappleהלה יכולה להשתמש בתחזיות תזרימי מזומappleים, המבוססות על תקציבים/תחזיות כספיים, לתקופה העולה על חמש שappleים, אם ההappleהלה בטוחה שתחזיות אלה מהימappleות ובאפשרותה להוכיח את יכולתה, בהתבסס על appleיסיון העבר, לחזות תזרימי מזומappleים ברמת דיוק גבוהה לתקופות ארוכות כאלה. תחזיות תזרימי מזומappleים עד לתום אורך החיים השימושיים של הappleכס ייאמדו על ידי אקסטרפולציה של התחזיות, המתבססות על תקציבים/תחזיות כספיים, תוך יישום שיעור צמיחה לשappleים הבאות. שיעור צמיחה זה יהיה קבוע או יורד, אלא אם שיעור צמיחה עולה תואם מידע אובייקטיבי לגבי מגמות לאורך מחזור חיי המוצר או לאורך מחזור החיים בעappleף. אם הappleסיבות מצדיקות זאת, שיעור הצמיחהיכול להיות אפסאו שלילי. כאשר קיימים תappleאים חיוביים, סביר שמתחרים יכappleסו לשוק ויגבילו את הצמיחה. לכן, ישויות יתקשו להשיג שיעור צמיחה מעבר לשיעור הצמיחה ההיסטורי הממוצע לזמן ארוך appleappleיח, עשרים שappleה) של המוצרים, עappleפים, המדיappleה או מדיappleות שבהן פועלת הישות, או בשוקשבוהappleכס appleמצא בשימוש. בשימוש במידע מתקציבים/תחזיות כספיים, על הישות לשקול אם המידע משקף הappleחות סבירות וappleיתappleות לביסוס, ומייצג את האומדן

17 ג הטוב ביותר של ההappleהלה לגבי התappleאים הכלכליים שישררו במהלך יתרת אורך החיים השימושיים של הappleכס. הרכב אומדappleים של תזרימי מזומappleים עתידיים אומדappleי תזרימי מזומappleים עתידיים צריכים לכלול:.39 תחזיות תזרימי מזומappleים חיוביים מהשימוש המתמשך בappleכס; תחזיות תזרימימזומappleיםשליליים,שיתהוו בהכרח,עלמappleת להפיק את תזרימי המזומappleים החיוביים מהשימוש המתמשך בappleכס כולל תזרימי מזומappleים שליליים להכappleת הappleכס לשימוש) ואשר appleיתן לייחסם במישרין או להקצותם באופןסביר ועקבי,לappleכס;וכן תזרימי מזומappleים appleטו, אם בכלל, שיתקבלו או שישולמו) במימוש הappleכס בתום חייו השימושיים. אומדappleי תזרימי מזומappleים עתידיים ושיעור הappleיכיון משקפים הappleחות עקביות לגבי עליות מחירים שappleיתן לייחס לאיappleפלציה כללית. לפיכך, אם שיעור הappleיכיון כולל את ההשפעה של עליות מחירים שappleיתן לייחס לאיappleפלציה כללית, תזרימי המזומappleים העתידיים יאמדו במוappleחים appleומיappleליים. אם שיעור הappleיכיון איappleו כולל את ההשפעה של עליות מחירים שappleיתן לייחס לאיappleפלציה כללית, תזרימי המזומappleים העתידיים יאמדו במוappleחים ריאליים אך יכללו עליותאו ירידות מחירעתידיותספציפיות). תחזיות תזרימי מזומappleים שליליים כוללות את תזרימי המזומappleים למתן שירות יום-יומי לappleכס וכן תקורות עתידיות הappleיתappleות לייחוס במישרין,או שappleיתן להקצותןבאופן סבירועקבי,לשימושבappleכס. כאשר הערך בספרים של appleכס איappleו כולל עדיין את כל תזרימי המזומappleים השליליים אשר יתהוו עד שהappleכס מוכן לשימוש או למכירה, אומדappleי תזרימי מזומappleים עתידיים שליליים אמורים לכלול אומדן של תזרימי מזומappleים שליליים appleוספים, החזויים להתהוות כדי להכין את הappleכס לשימוש או למכירה. זה המקרה, לדוגמה,לגבי מבappleהבהקמהאו פרויקט פיתוח שטרםהושלמו. כדי למappleוע כפילות בחישוב, אומדappleים של תזרימי מזומappleים עתידיים איappleם כוללים:

18 תזרימי מזומappleים חיוביים מappleכסים, המפיקים תזרימי מזומappleים חיוביים, שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומappleים החיוביים מהappleכס הappleבחן לדוגמה, appleכסים פיappleappleסיים,כגוןחייבים);וכן תזרימי מזומappleים שליליים הקשורים למחויבויות שהוכרו כהתחייבויות לדוגמה,זכאים, פappleסיות או הפרשות). תזרימי המזומappleים העתידיים יאמדו לגבי הappleכס במצבו הappleוכחי. אומדappleי תזרימי מזומappleים עתידיים לא יכללו אומדappleי תזרימי מזומappleים חיוביים או שליליים החזויים לappleבוע מ:.44 שיappleוימבappleיעתידי שהישות איappleהמחויבת לגביו;או שיפור או הגדלת רמת הביצועים של הappleכס. מאחר ותזרימי המזומappleים העתידיים appleאמדים עבור הappleכס במצבו הappleוכחי, שווי השימוש לא ישקף:.45 תזרימי מזומappleים עתידיים שליליים או חיסכון בעלויות קשורות לדוגמה, צמצום בעלות כוח-אדם), או הטבות החזויות לappleבוע משיappleוי מבappleי עתידי, אשר הישות איappleה מחויבת לגביו;או תזרימי מזומappleים עתידיים שליליים אשר ישפרו או יגדילו את רמת הביצועים של הappleכס או תזרימי מזומappleים חיוביים קשורים,אשר חזויים לappleבוע מתזרימים שליליים אלה. שיappleוי מבappleי הוא תוכappleית, המתוכappleappleת וappleשלטת על ידי ההappleהלה ואשר יש בה כדי לשappleות באופן מהותי את היקף הפעילות העסקית המבוצעת על ידי הישות או את האופן שבו העסק מתappleהל. תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 37 הפרשות, התחייבויות תלויות וappleכסים תלויים, כולל הappleחיות המבהירות מהו המועד שבו ישות מחויבת לשיappleוי מבappleי. כאשר ישות appleעשית מחויבת לשיappleוי מבappleי, סביר שappleכסים כלשהם יושפעו מאותו שיappleוי מבappleי. מהרגע שבו הישות מחויבת לשיappleוי מבappleי: אומדappleים של הישות לגבי תזרימי מזומappleים חיוביים ושליליים לצורך קביעת שווי השימוש ישקפו את החיסכון בעלויות ואת ההטבות האחרות מהשיappleוי המבappleי בהתבסס 1470

19 על התקציבים/התחזיות הכספיים, העדכappleיים ביותר, אשר אושרו עלידי ההappleהלה); וכן אומדappleים של הישות לגבי תזרימי מזומappleים עתידיים שליליים של השיappleוי המבappleי appleכללים במסגרת הפרשה לשיappleוי מבappleי בהתאםלתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 37. דוגמה להמחשה 5 ממחישה את ההשפעה של שיappleוי מבappleי עתידי על חישוב שווי שימוש. עד שלישות מתהווים תזרימי מזומappleים שליליים אשר משפרים או מגדילים את רמת הביצועים של הappleכס, אומדappleי תזרימי המזומappleים.48 העתידיים לא יכללו את אומדן תזרימי המזומappleים החיוביים החזויים לappleבוע השלילמיהגידול בהטבות הכלכליות המיוחסות לתזרים המזומappleים ראה דוגמהלהמחשה 6 ). אומדappleים של תזרימי מזומappleים עתידיים כוללים תזרימי מזומappleים שליליים הדרושים על מappleת לשמור על הרמה של ההטבות הכלכליות החזויות לappleבוע מהappleכס במצבו הappleוכחי. כאשר יחידה- מappleיבה מזומappleים מורכבת מappleכסים, אשר להם אורך חיים שימושיים.49 שוappleה, וכל הappleכסים חיוappleיים לפעילות הappleמשכת של היחידה, ההחלפה של appleכסים בעלי אורך חיים קצר יותר appleחשבת כחלק מהתחזוקה היומיומית של היחידה, בעת אמידת תזרימי המזומappleים העתידיים המיוחסים ליחידה. באופן דומה, כאשר appleכס יחיד מכיל רכיבים בעלי אורך חיים שימושיים שוappleה, ההחלפה של רכיבים בעלי אורך חיים קצר יותר appleחשבת כחלק מהתחזוקה היומיומית של הappleכס, בעת אמידת תזרימי המזומappleים העתידיים המופקים מהappleכס. 50. אומדappleים של תזרימי המזומappleים העתידיים לא יכללו: תזרימי מזומappleים חיוביים או שליליים מפעילויות מימון;או תשלומי או תקבולי מסים על הכappleסה. אומדappleים של תזרימי מזומappleים עתידיים משקפים הappleחות שהן עקביות עם האופן שבו appleקבע שיעור הappleיכיון. אחרת, ההשפעה של הappleחות מסוימות תילקח בחשבון פעמיים או לא תובא בחשבון כלל. מכיוון שערךהזמן שלהכסף appleלקח בחשבון על ידי היוון של תזרימי המזומappleים העתידיים הappleאמדים, תזרימי מזומappleים אלה לא יכללו תזרימי מזומappleים חיוביים או שליליים מפעילויות מימון. באופן דומה, מאחר ושיעור הappleיכיון appleקבע על בסיס לפappleי מסים, גם תזרימי המזומappleים העתידייםייאמדועל בסיס לפappleי מסים

20 ג ד אומדן תזרימי מזומappleים appleטו לקבל או לשלם) במימוש הappleכס בתום החיים השימושיים שלו יהיה הסכום אשר ישות חוזה לקבל ממימוש הappleכס בעסקה שאיappleה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים בין קוappleה מרצון למוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת, בappleיכויאומדן עלויות מימוש. אומדן תזרימי המזומappleים appleטו לקבל או לשלם) ממימוש הappleכס בתום החיים השימושיים שלו ייקבע באופן דומה לשווי הוגן של appleכס בappleיכוי עלויות מימוש, למעט שבעריכת אומדן תזרימי מזומappleים appleטו כזה: ישות משתמשת במחירים השוררים במועד עריכת האומדן לappleכסים דומים, אשר הגיעו לתום אורך החיים השימושיים שלהם ושפעלו בתappleאים דומים לתappleאים שבהם יפעל הappleכס. הישות מתאימה מחירים אלה להשפעות הן של עליות מחירים עתידיות כתוצאה מאיappleפלציה כללית והן של עליות או ירידות עתידיות של מחירים ספציפיים. אולם, אם אומדappleים של תזרימי מזומappleים עתידיים משימוש מתמשך בappleכס ושיעור הappleיכיון לא הביאו בחשבון את ההשפעה של איappleפלציה כללית, הישות לא תביא בחשבון השפעה כזו גם לצורך אומדן תזרימי המזומappleיםappleטו מהמימוש. 53 א. שווי הוגן שוappleה משווי שימוש. שווי הוגן משקף את ההappleחות שמשתתפים בשוק היו משתמשים בעת המחרת הappleכס. מappleגד, שווי שימוש משקף את ההשפעות של גורמים שיכולים להיות ספציפיים לישות ואיappleם רלווappleטיים לישויות באופן כללי. לדוגמה, שווי הוגן איappleו משקף את כל אחד מהגורמים הבאים במידה שבה הם איappleם appleיתappleים להשגה באופן כללי עלידי משתתפים בשוק: ערך appleוסף שappleגזר מקיבוץ של appleכסים כמו יצירת תיק של appleדל"ן להשקעה במיקומים שוappleים); סיappleרגיות בין הappleכס הappleמדד לבין appleכסים אחרים; זכויות משפטיות או מגבלות משפטיות שהן ספציפיות לבעלים הappleוכחישל הappleכס; וכן רק הטבות מס או appleטל מס שהם ספציפיים לבעלים הappleוכחי של הappleכס. 1472

21 תזרימי מזומappleים עתידיים במטבע חוץ תזרימי המזומappleים העתידיים appleאמדים במטבע שבו הם מופקים ולאחר מכן מהווappleים תוך שימוש בשיעור appleיכיון המתאים לאותו מטבע. ישות מתרגמת את הערך הappleוכחי לפי שער החליפין המיידי rate) spot )במועד חישוב שווי השימוש. שיעור appleיכיון שיעור הappleיכיון צריך שיעורי הappleיכיון צריכים) להיות שיעור לפappleי מס המשקף שיעורים לפappleי מס המשקפים) הערכות שוק שוטפותשל: ערך הזמן של הכסף; וכן הסיכוappleים הספציפיים של הappleכס, אשר בגיappleם האומדappleיםשלתזרימיהמזומappleיםהעתידיים. הותאמו לא שיעור המשקף הערכות שוק שוטפות של ערך הזמן של הכסף ואת הסיכוappleים הספציפיים של הappleכס, הוא שיעור התשואה שמשקיעים היו דורשים לקבל אילו בחרו בהשקעה, המפיקה תזרימי מזומappleים בסכומים, בעיתוי, וברמת סיכון שקולים לאלה שהישות חוזה שיופקו מהappleכס הappleדון. יש לאמוד שיעור זה על פי השיעור הגלום בעסקאות שוטפות בשוק לappleכסים דומים, או על פי ממוצע משוקלל של עלות ההון של ישות ציבורית בעלת appleכס יחיד או תיק appleכסים), הדומים מבחיappleת פוטappleציאל השירות והסיכוappleים לappleכס הappleבחן. אולם, שיעור הappleיכיון המשמש שיעורי הappleיכיון המשמשים) למדידת שווי השימוש של appleכס לא ישקפו סיכוappleים, שבגיappleם הותאמו האומדappleים של תזרימי המזומappleים העתידיים. אחרת, תהיה כפילות בחישוב ההשפעה שלחלק מההappleחות כאשר שיעור ספציפי לappleכס איappleו appleיתן להשגה במישרין מהשוק, על הישות להשתמש בחלופות אחרות על מappleת לאמוד את שיעור הappleיכיון. appleספח א' מספק הappleחיות appleוספות לגבי אמידת שיעור הappleיכיון בappleסיבות כאלה. הכרה ומדידה של הפסד מירידת ערך 58. סעיפים מפרטים את הדרישות להכרה ומדידה של הפסדים מירידת ערך של appleכס בודד שאיappleו מוappleיטין. הכרה ומדידה של הפסדים מירידת ערך של יחידות מappleיבות-מזומappleים ושל מוappleיטין מטופלות בסעיפים

22 יש להפחית את ערך הappleכס בספרים לסכום בר-ההשבה שלו אם, ורק אם, הסכום בר-ההשבה של הappleכס appleמוך מערכו בספרים. הפחתה זו מהווה הפסד מירידת ערך. הפסד מירידת ערך יוכר מיידית ברווח או הפסד, אלא אם הappleכס הוערך מחדש בהתאם לתקן חשבוappleאות אחר לדוגמה, בהתאם למודל הערכה מחדש בתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 16 רכוש קבוע) כהקטappleת. כל הפסד מירידת ערך של appleכס שהוערך מחדש, יטופל הערכה מחדש בהתאם לאותו תקן חשבוappleאות. הפסד מירידת ערך של appleכס שלא הוערך מחדש מוכר ברווח או הפסד. אולם, הפסד מירידת ערך של appleכס שהוערך מחדש מוכר ברווח כולל אחר עד לגובה הסכום בקרן הערכה מחדש לגבי אותו appleכס. הפסד מירידת ערך כזה של appleכס משוערך מקטין את יתרת קרןהערכה מחדששל אותו appleכס. כאשר סכום ההפסד מירידת ערך של הappleכס גדול מערכו בספרים, על הישות להכיר בהתחייבות אם, ורק אם, הדבר appleדרש על ידי תקן חשבוappleאותאחר. לאחר ההכרה בהפסד מירידת ערך, יש להתאים את הוצאות הפחת הפחתה) של הappleכס בתקופות הבאות על מappleת להקצות את הערך בספרים החדש של הappleכס, בappleיכוי ערך השייר שלו אם קיים), באופן שיטתי על פappleי יתרת אורך החיים השימושיים שלו אם מוכר הפסד מירידת ערך, appleכסי או התחייבויות המסים הappleדחים המתייחסים appleקבעים בהתאם לתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 12 מסים על ההכappleסה, על ידי השוואה בין הערך בספרים המתוקן של הappleכס לבין בסיסהמס שלו ראה דוגמה להמחשה 3). יחידות מappleיבות-מזומappleים ומוappleיטין 65. סעיפים וappleספח ג מפרטים את הדרישות לזיהוי היחידה המappleיבה-מזומappleים, אליה שייך הappleכס ולקביעת הערך בספרים וההכרה בהפסד מירידת ערך, של יחידות מappleיבות-מזומappleים ושל מוappleיטין. 1474

23 זיהוי יחידה מappleיבה-מזומappleים אליה שייך appleכס אם ישappleו סימן כלשהו לירידת ערכו של appleכס, יש לחשב את הסכום בר-ההשבה של אותו appleכס. אם לא appleיתן לאמוד את הסכום בר-ההשבה של הappleכס הבודד, על הישות לחשב את הסכום בר-ההשבה של היחידה המappleיבה-מזומappleים, אליה שייך הappleכס היחידה המappleיבה-מזומappleים של הappleכס). לאappleיתןלקבועאתהסכום בר-ההשבהשלappleכסבודדכאשר: אומדן שווי השימוש של הappleכס איappleו קרוב לשוויו ההוגן בappleיכוי עלויות מימוש לדוגמה, כאשר אומדן תזרימי המזומappleים העתידיים משימושמתמשך בappleכס איappleו זappleיח); וכן הappleכס איappleו מפיק תזרימי מזומappleים חיוביים שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי מזומappleים חיוביים מappleכסים אחרים. במקרים אלה, שווי השימוש ולכן הסכום בר-ההשבה appleיתappleים לקביעהרק לגבי היחידה המappleיבה-מזומappleים של הappleכס. דוגמה בבעלות ישות בעappleף הכרייה מסילת רכבת פרטית המסייעת בפעילויות הכרייה. מסילה זו יכולה להימכר רק כגרוטאה, והיא איappleה מפיקה תזרימי מזומappleים חיוביים שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומappleים של שאר הappleכסים במכרה. לא appleיתן לאמוד את הסכום בר-ההשבה של מסילת הרכבת הפרטית מכיוון ששווי השימוש של מסילת הרכבת לא appleיתן לקביעה, וצפוי שהוא שוappleה מערך הגרט שלה. לפיכך, הישות תאמוד את הסכום בר-ההשבה של היחידה המappleיבה-מזומappleים, אליה משתייכת המסילה, דהייappleו,המכרה כולו. כמוגדר בסעיף 6, יחידה מappleיבה-מזומappleים של appleכס היא הקבוצה הקטappleה ביותר של appleכסים, המכילה את הappleכס, והמפיקה תזרימי מזומappleים חיוביים שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומappleים החיוביים מappleכסים אחרים או מקבוצות appleכסים אחרות. זיהוי היחידה המappleיבה-מזומappleים של appleכס מצריך שיקול דעת. אם לא appleיתן לקבוע את הסכום בר-ההשבה לappleכס בודד, ישות מזהה את הקיבוץ הקטן ביותר של appleכסים, המפיק תזרימי מזומappleים חיוביים בלתי תלויים בעיקרם

24 דוגמה חברת אוטובוסים מספקת שירותי הסעה על פי חוזה עם רשות מקומית, הדורשת שירות בכמות מיappleימאלית בחמישה קווי אוטובוס appleפרדים. appleיתן לזהות בappleפרד את הappleכסים של כל קו אוטובוס ואת תזרימי המזומappleים מכל קו אוטובוס. אחד מקווי האוטובוס פועל בהפסד משמעותי. מאחר ולישות אין אפשרות לבטל קו אוטובוס אחד, הרמה הappleמוכה ביותר לזיהוי תזרימי מזומappleים חיוביים, שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי מזומappleים חיוביים מappleכסים או מקבוצות appleכסים אחרות, היא תזרימי המזומappleים הappleובעים מפעילות חמשת קווי האוטובוס יחדיו. היחידה המappleיבה-מזומappleים לכל קו אוטובוס היאחברת האוטובוסים בכללותה. תזרימי מזומappleים חיוביים הם זרימות חיוביות של מזומappleים ושווי מזומappleים, המתקבלות ממקורות חיצוappleיים לישות. לצורך הבחיappleה אם תזרימי מזומappleים חיוביים מappleכס או מקבוצת appleכסים) הם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומappleים החיוביים מappleכסים או מקבוצת appleכסים) אחרים, על הישות לבחון מגוון גורמים, לרבות צורת הבקרה של ההappleהלה על פעילויות הישות כגון, על פי קווי ייצור, יחידות עסקיות, מיקום ספציפי, מחוזות או אזורים) או אופן קבלת ההחלטות על ידי ההappleהלה לגבי המשך השימוש או מימוש appleכסים ופעילויות של הישות. דוגמה להמחשה 1, מדגימה את אופן הזיהוי של יחידה מappleיבה-מזומappleים. אם קיים שוק פעיל למוצרים המיוצרים על ידי appleכס או על ידי קבוצת appleכסים, appleכס זה או קבוצת appleכסים זו יזוהו כיחידה מappleיבה- מזומappleים, גם אם חלק או כל המוצרים הם לשימוש פappleימי. אם תזרימי המזומappleים החיוביים, המופקים מappleכס כלשהו או מיחידה מappleיבה-מזומappleים כלשהי מושפעים ממחירי העברה פappleימיים, הישות תשתמש באומדן הטוב ביותר של ההappleהלה לגבי מחיר עתידי מחירים עתידיים) שappleיתן להשיג בעסקאות שאיappleן מושפעות מיחסים מיוחדים ביןהצדדים לצורך אמידת: תזרימי המזומappleים החיוביים העתידיים, המשמשים לקביעת שווי השימוש של הappleכס או היחידה המappleיבה- מזומappleים; וכן תזרימי המזומappleים השליליים העתידיים, המשמשים לקביעת שווי השימוש של appleכסים אחרים כלשהם או יחידות מappleיבות-מזומappleים כלשהן, המושפעים ממחירי העברה פappleימיים. 1476

25 גם אם חלק או כל המוצרים המיוצרים על ידי appleכס או על ידי קבוצת appleכסים משמשים יחידות אחרות בישות לדוגמה, מוצרים בשלב ביappleיים של תהליך ייצור), appleכס זה או קבוצת appleכסים זו מהווים יחידה מappleיבה-מזומappleים appleפרדת, אם הישות יכולה למכור את המוצרים בשוק פעיל. זאת מכיוון שהappleכס או קבוצת הappleכסים יכולים להפיק תזרימי מזומappleים חיוביים שיהיו בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומappleים החיוביים מappleכסים אחרים או מקבוצות appleכסים אחרות. שימוש במידע, המתבסס על תקציבים/תחזיות כספיים, המתייחסים ליחידה מappleיבה-מזומappleים כזו או לכל appleכס אחר או יחידה מappleיבה-מזומappleים אחרת המושפעים ממחירי העברה פappleימיים, מחייב את הישות להתאים את המידע האמור אם מחירי העברה פappleימיים איappleם משקפים את האומדן הטוב ביותר של ההappleהלה לגבי מחירים עתידיים שיהיה appleיתן להשיג בעסקאות שאיappleן מושפעות מיחסים מיוחדים ביןהצדדים. יחידות מappleיבות-מזומappleים צריכות להיות מזוהות באופן עקבי מתקופה לתקופה לאותם appleכסים או סוגי appleכסים, אלא אם קיימת הצדקה לשיappleוי. אם ישות מחליטה שappleכס שייך ליחידה מappleיבה-מזומappleים שוappleה מזו אליה השתייך בתקופות קודמות, או שסוגי הappleכסים שקובצו ליחידה מappleיבה-מזומappleים השתappleו, סעיף 130 דורש גילויים לגבי יחידה מappleיבה-מזומappleים זו, אם הוכר או בוטל הפסד מירידת ערך ליחידה המappleיבה-מזומappleים. סכום בר-השבה וערך בספרים של יחידה מappleיבה-מזומappleים הסכום בר-ההשבה של היחידה המappleיבה-מזומappleים הוא השווי ההוגן שלה בappleיכוי עלויות מימוש או שווי השימוש שלה, כגבוה שבהם. לשם קביעת הסכום בר-ההשבה של יחידה מappleיבה-מזומappleים, יש לקרוא את המוappleח ' appleכס' בסעיפים כאילו מתייחס ל- 'יחידה מappleיבה-מזומappleים'. הערך בספרים של יחידה מappleיבה-מזומappleים ייקבע באופן עקבי עם האופן שבו appleקבע הסכום בר-ההשבה של היחידה המappleיבה- מזומappleים. הערך בספרים של יחידה מappleיבה-מזומappleים: כולל את הערך בספרים רק של הappleכסים הappleיתappleים לייחוס במישרין ליחידה המappleיבה-מזומappleים, או אלה שappleיתן להקצותם באופן סביר ועקבי אליה ואשר יפיקו את תזרימי 1477

26 המזומappleים החיוביים העתידיים, אשר משמשים בקביעת שוויהשימוששלהיחידה המappleיבה-מזומappleים;וכן איappleוכולל את הערךבספריםשל התחייבות כלשהישהוכרה, למעט אם לא appleיתן לקבוע את הסכום בר-ההשבה של היחידה המappleיבה-מזומappleים ללא התייחסות לאותה התחייבות. זאת מכיוון ששווי הוגן בappleיכוי עלויות מימוש ושווי השימוש של יחידה מappleיבה-מזומappleים appleקבעים ללא התייחסות לתזרימי מזומappleים הקשורים לappleכסיםשאיappleם מהוויםחלק מהיחידה המappleיבה-מזומappleים והתחייבויות שהוכרו ראהסעיפים 28 ו- 43 ). כאשר appleכסים מקובצים לצורך הערכת יכולת ההשבה, חשוב לכלול ביחידה המappleיבה-מזומappleים את כל הappleכסים המappleיבים או המשמשים על מappleת להappleיב את תזרימי המזומappleים החיוביים הרלווappleטיים. אחרת, היחידה המappleיבה-מזומappleים עשויה להיראות כבת-השבה במלואה בעוד שבפועל חל הפסד מירידת ערך. במקרים מסוימים, למרות שחלק מהappleכסים תורמים לאומדן תזרימי המזומappleים העתידיים של היחידה המappleיבה-מזומappleים, לא appleיתן ליחסם ליחידה המappleיבה-מזומappleים באופן סביר ועקבי. מקרים כאלה עשויים לחול לגבי מוappleיטין ולגבי appleכסי מטה החברה, כגון appleכסי משרד ראשי. סעיפים מסבירים כיצד לטפל בappleכסים אלה בעת בחיappleה לירידתערךשל יחידהמappleיבה-מזומappleים. יכול שיהיה צורך להתייחס להתחייבויות מסוימות שהוכרו על מappleת לקבוע את הסכום בר-ההשבה של יחידה מappleיבה-מזומappleים. מצב זה עשוי לקרות אם מימוש יחידה מappleיבה-מזומappleים עשוי לדרוש מהקוappleה ליטול את ההתחייבות. במקרה זה, שווי הוגן בappleיכוי עלויות מימוש או תזרים המזומappleים הצפוי מהמימוש הסופי)של היחידה המappleיבה-מזומappleיםהוא המחיר למכירת הappleכסים וההתחייבות של היחידה המappleיבה-מזומappleים יחד, בappleיכוי עלויות מימוש. על מappleת לבצע השוואה בעלת משמעות בין הערך בספרים לסכום בר-ההשבה של היחידה המappleיבה-מזומappleים, יש לappleכות את הערך בספרים של ההתחייבות, הן לצורך קביעת שווי השימוש של היחידה המappleיבה-מזומappleים והןלצורךקביעתהערךבספריםשלה

27 דוגמה חברה מפעילה מכרה במדיappleה שבה החוק דורש מהבעלים לשקם את האתר לאחר תום פעילויות הכרייה. עלות השיקום כוללת החזרה למקומה של שכבת הכיסוי אשר מוסרת לפappleי תחילת עבודותהכרייה.הפרשהבגובהעלות ההחזרהלמקומהשלשכבת הכיסוי הוכרה מייד לאחר הסרתה. סכום ההפרשה הוכר כחלק מעלות המכרה והוא מופחת על פappleי אורך החיים השימושיים של המכרה. הערך בספרים של ההפרשה לעלויות השיקום הוא 500 ש"ח,השווה לערךהappleוכחישלעלויותהשיקום. הישותבוחappleת אתהמכרה לירידתערך.היחידה המappleיבה-מזומappleים של המכרה היא המכרה בכללותו. הישות קיבלה מספר הצעות לרכישת המכרה במחירים הappleעים סביב 800 ש"ח. מחיר זה משקף את העובדה שהקוappleה ייטול את המחויבות להחזיר למקומה את שכבת הכיסוי. עלויות מימוש המכרה זappleיחות. שווי השימוש של המכרה הוא כ- 1,200 ש"ח, לא כולל עלויות שיקום. הערךבספריםשלהמכרההוא 1,000 ש"ח. שווי הוגן בappleיכוי עלויות מימוש של היחידה המappleיבה-מזומappleים הוא 800 ש"ח. סכום זה מביא בחשבון את עלויות השיקום, שהפרשה בגיappleן כבר בוצעה. אומדן שווי השימוש ליחידה המappleיבה-מזומappleים,לאחרהבאה בחשבון שלעלויות השיקום,הוא 700 ש"ח שווי שימוש בסך 1,200 ש"ח, בappleיכוי עלויות שיקום בסך 500 ש"ח).הערךבספרים שלהיחידה המappleיבה-מזומappleיםהוא 500 ש"ח, שהוא הערך בספרים של המכרה בסך 1,000 ש"ח, בappleיכוי הערך בספרים של ההפרשה לעלויות שיקום בסך 500 ש"ח. לפיכך, הסכום בר-ההשבה של היחידה המappleיבה-מזומappleים עולהעלערכהבספרים. מסיבות מעשיות, הסכום בר-ההשבה של יחידה מappleיבה-מזומappleים appleקבע לעיתים תוך התחשבות בappleכסים, שאיappleם חלק מהיחידה המappleיבה-מזומappleים כגון, חייבים או appleכסים פיappleappleסיים אחרים) או תוך התחשבות בהתחייבויות שהוכרו, לדוגמה, זכאים, הטבות לאחר פרישה, והפרשות אחרות). במקרים כאלה, לערך בספרים של יחידה מappleיבה-מזומappleים appleוסף הערך בספרים של אותם appleכסים וappleגרע ממappleוהערךבספריםשלאותן התחייבויות. מוappleיטין הקצאת מוappleיטין ליחידות מappleיבות-מזומappleים לצורך בחיappleה לירידת ערך, מוappleיטין שappleרכש בצירוף עסקים, יוקצה ממועד הרכישה לכל אחת מהיחידות המappleיבות-מזומappleים או

28 קבוצות של היחידות המappleיבות-מזומappleים של הרוכש, אשר חזויות ליהappleות מהסיappleרגיות של הצירוף, ללא קשר אם appleכסים אחרים או התחייבויות אחרות של הappleרכש שויכו ליחידות או קבוצות של יחידות אלה. כל יחידה או קבוצה של יחידות, אליהן הוקצה מוappleיטין כאמור לעיל: תייצג את הרמה הappleמוכה ביותר בישות שבה קיים מעקב על המוappleיטין לצרכי הappleהלה פappleימיים; וכן לא תהיה גדולה ממגזר פעילות כמוגדר בסעיף 5 לתקן דיווח כספי ביappleלאומי 8 מגזרי פעילות, לפappleיקיבוץ מגזרים דומים. מוappleיטין שהוכר בצירוף עסקים הוא appleכס המייצג הטבות כלכליות עתידיות הappleובעות מappleכסים אחרים שappleרכשו בצירוף עסקים שלא appleיתן לזהותם בappleפרד ולהכיר בהם בappleפרד. מוappleיטין איappleו מפיק תזרימי מזומappleים באופן בלתי תלוי בappleכסים אחרים או בקבוצות appleכסים אחרות, ולעיתים קרובות תורם לתזרימי המזומappleים של מספר יחידות מappleיבות-מזומappleים. לעיתים, לא appleיתן להקצות מוappleיטין ליחידות מappleיבות-מזומappleים בודדות על בסיס שאיappleו שרירותי, אלא רק לקבוצות של יחידות מappleיבות-מזומappleים. כתוצאה מכך, הרמה הappleמוכה ביותר בישות שבה קיים מעקב על המוappleיטין לצרכי הappleהלה פappleימייםמורכב, לעיתים,ממספריחידות מappleיבות-מזומappleיםשאליהן המוappleיטין קשור, אך שלא appleיתן להקצותו לכל אחת מהן. יש לקרוא את ההתייחסויותליחידה מappleיבה-מזומappleים,שאליהמיוחסמוappleיטין, בסעיפים וappleספח ג כאילו ההתייחסויות הן גם לקבוצות של יחידות מappleיבות-מזומappleים,שלהן הוקצההמוappleיטין. התוצאה של יישום הדרישות בסעיף 80 היא שירידת ערך של מוappleיטין תיבחן ברמה המשקפת את הדרך שבה הישות מappleהלת את פעילויותיה ואשר אליהן ישויך המוappleיטין, באופן טבעי. לפיכך, בדרךכלל,הפיתוחשלמערכות דיווחappleוספותאיappleו appleדרש. יכול שלא תהיה הקבלה בין יחידה מappleיבה-מזומappleים אליה מוקצה מוappleיטיןלצורך בחיappleה לירידתערך לביןהרמהשבהמוקצהמוappleיטין בהתאם לתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 21 השפעות השיappleויים בשערי חליפין של מטבע חוץ. לדוגמה, אם ישות appleדרשת בהתאם לתקן חשבוappleאות ביappleלאומי 21 להקצות מוappleיטין לרמות appleמוכות יחסית לצורך מדידת רווחים או הפסדים ממטבע חוץ, אין דרישה לבחיappleה לירידת ערך של המוappleיטין באותה רמה, אלא אם כן הישות גם מappleהלתמעקב עלהמוappleיטיןברמות אלה לצורכיההappleהלההפappleימיים. אם ההקצאה הראשוappleית של מוappleיטין, שappleרכש בצירוף עסקים, לא appleיתappleת להשלמה לפappleי תום התקופה השappleתית שבה בוצע צירוף

29 העסקים, הקצאה ראשוappleית זו תושלם לפappleי תום התקופה השappleתית הראשוappleה המתחילה לאחר מועד הרכישה. בהתאם לתקן דיווח כספי ביappleלאומי 3 צירופי עסקים, אם הטיפול החשבוappleאי הראשוappleי לצירוף עסקים appleיתן לקביעה רק באופן ארעי עד תוםהתקופהשבהבוצעהצירוף,הרוכש:.85 מטפל בצירוף תוך שימוש בערכים ארעיים אלה; וכן מכיר בתיאומים כלשהם לערכים ארעיים אלה כתוצאה מהשלמת הטיפול החשבוappleאי הראשוappleי בתקופת המדידה, שלאתעלהעל 12 חודשיםממועדהרכישה. בappleסיבות אלה, ייתכן שלא appleיתן יהיה להשלים את ההקצאה הראשוappleיתשלהמוappleיטין שהוכר בצירוףלפappleי תוםהתקופההשappleתית שבה בוצע צירוף העסקים. כאשר זהו המקרה, הישות appleותappleת גילוי למידעהappleדרשעלידיסעיף 133. אם המוappleיטין הוקצה ליחידה מappleיבה-מזומappleים והישות מממשת פעילותמתוך היחידה, המוappleיטין המיוחס לפעילות שמומשה:.86 ייכלל בערך בספרים של הפעילות בעת קביעת הרווח או ההפסד מהמימוש; וכן יימדד על בסיס הערכים היחסיים של הפעילות שמומשה והחלק מהיחידה המappleיבה-מזומappleים שappleותרה, אלא אם כן הישות יכולה להראות ששיטת חישוב אחרת כלשהי משקפת בצורה טובה יותר את המוappleיטין השייך לפעילות שמומשה. דוגמה ישות מוכרת פעילות שהייתה חלק מיחידה מappleיבה-מזומappleים, אליה הוקצה מוappleיטין, תמורת 100. המוappleיטין שהוקצה ליחידה לא appleיתן לזיהוי או לשיוך לקבוצת appleכסים ברמה הappleמוכה יותר מיחידה זו, שלא באופן שרירותי. הסכום בר-ההשבה של החלק מהיחידה המappleיבה-מזומappleיםשappleותרהוא 300. כיוון שהמוappleיטין שהוקצה ליחידה מappleיבה-מזומappleים לא appleיתן לזיהוי או לשיוך באופן לא שרירותי לקבוצת appleכסים ברמה הappleמוכה יותר מיחידה זו, המוappleיטין המיוחס לפעילות שמומשה appleמדדעל בסיסהערכיםהיחסיים שלהפעילותשמומשהושלחלק מהיחידה שappleותר. לפיכך, 25 אחוז מהמוappleיטין שהוקצה ליחידה מappleיבה-מזומappleיםייכלל בערך בספריםשלהפעילותשappleמכרה. 1481

30 אם ישות מארגappleת מחדש את מבappleה הדיווח שלה באופן המשappleה את ההרכב של יחידה מappleיבה-מזומappleים, אחת או יותר, שאליהן הוקצה מוappleיטין, המוappleיטין יוקצה מחדש ליחידות שהושפעו. הקצאה מחדש זו תבוצע תוך שימוש בגישת הערך היחסי, אשר דומה לגישה שבה appleעשה שימוש כאשר הישות מממשת פעילות בתוך יחידה מappleיבה-מזומappleים, אלא אם כן הישות יכולה להציג שיטת חישוב אחרת כלשהי המשקפת בצורה טובה יותר את המוappleיטין השייך ליחידות שאורגappleו מחדש..87 דוגמה מוappleיטין הוקצה בעבר ליחידה מappleיבה-מזומappleים A. המוappleיטין שהוקצה ליחידה A לא appleיתן לזיהוי או לשיוך לקבוצת appleכסים ברמה הappleמוכה יותר מיחידה A, שלא באופן שרירותי. יחידה A עומדת לפappleי פיצול ושילוב לשלוש יחידות מappleיבות-מזומappleים C B, ו- D. כיוון שהמוappleיטין שהוקצה ליחידה A לא appleיתן לזיהוי או לשיוך באופן לא שרירותי לקבוצת appleכסים ברמה הappleמוכה יותר מיחידה A, המוappleיטין מוקצה מחדש ליחידות C B, ו- D על בסיס הערכים היחסיים של שלושת החלקים של A לפappleי שילוב חלקים אלה ב- ו- D. C,B בחיappleה לירידת ערך של יחידות מappleיבות-מזומappleים עם מוappleיטין כאשר, כמתואר בסעיף 81, מוappleיטין קשור ליחידה מappleיבה- מזומappleים, אך לא הוקצה אליה, בחיappleה לירידת ערך של היחידה יבוצע כאשר יש סימן כלשהו לירידת ערך של היחידה, על ידי השוואת הערך בספרים של היחידה, למעט מוappleיטין כלשהו, לסכום בר-ההשבה שלה. הפסד מירידתערך כלשהו יוכר בהתאם לסעיף 104. אם יחידה מappleיבה-מזומappleים, המתוארת בסעיף 88, כוללת בערכה בספרים appleכס בלתי מוחשי שלו אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר או שהappleכס עדיין איappleו זמין לשימוש וappleיתן לבחון ירידת ערך שלappleכס זה רק כחלק מהיחידה המappleיבה-מזומappleים, סעיף 10 דורש שהבחיappleה לירידתהערךשל היחידהתבוצעגםאחתלשappleה. בחיappleה לירידת ערך של יחידה מappleיבה-מזומappleים, אליה הוקצה מוappleיטין, תבוצע אחת לשappleה, ובכל עת שישappleו סימן כלשהו לירידת ערך של היחידה, על ידי השוואת ערכה בספרים של היחידה,

IAS 10

IAS 10 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח International Accounting Standard 10 Events after the Reporting period גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים,

קרא עוד

IFRS 3

IFRS 3 תקן דיווח כספי ביappleלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31

קרא עוד

IAS 40

IAS 40 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 40 appleדל"ן להשקעה International Accounting Standard 40 Investment Property גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31 במאי

קרא עוד

תקן סופי

תקן סופי 2018 תקן חשבוappleאות מספר 35 מעודכן מדיappleיות חשבוappleאית, שיappleויים באומדappleים חשבוappleאיים וטעויות אוגוסט 2018 1 רח' גרוזappleברג 14, ת"א 65811, טל. Tel,97235109977 14 Gruzenberg st., Tel-Aviv

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

פרק כה (1) - גד 69

פרק כה (1) - גד 69 כה. תוכן עappleייappleים כללי חשבוappleאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים appleוסחמשולבשלגילוידעתמספר 69 עמוד 1499 (1) (2) דוחות כספיים של מוסדותלהשכלהגבוהה תקןחשבוappleאותמספר 9 (מעודכן 2016 ) 1563 ) 1569

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

Untitled

Untitled מבחן בכלכלה מועד 11/2017 שם פרטי: שם משפחה: מס' ת"ז/דרכון: מס' נבחן: מופיע על דף התשובות מתחת למס' ת"ז גירסה VERSION לפניכם מונח המבחן בכלכלה, המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

נ2-שירותי נקיון למקוואות

נ2-שירותי נקיון למקוואות בס"ד המועצה הדתית אשדוד מכרז פומבי מס' 2018/_ לאספקת שירותי appleיקיון למקוואותבעיר אשדוד כסלו תשע"ט/ appleובמבר 2018 1 מסמך א' המועצה הדתית אשדוד מכרז מס' 4/2018 הזמappleה להציע הצעות המועצה הדתית אשדוד

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word עקרוappleות שומה לטבלאות הקצאה ואיזון לתכappleית רצ/מק/ 1/1000/1 חלקות של חדשה לחלוקה 228,227 בגוש 3946 מתחם ב' "תכappleית האלף" ראשוןלציון הוכן עבור: הועדה המקומית ראשוןלציון על ידי : יובל ואוהד דappleוס

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

Microsoft Word - 02_0001_ docx

Microsoft Word - 02_0001_ docx תקappleות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת appleכות לappleפגעי עבודה) תשט"ז 1F1956-0 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 (ג), 120 (ב), 118, 317 146, 122, ו- 400 לחוק הביטוח הלאומי [ appleוסח משולב], התשapple "ה- 1995

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

תאריך: 05/02/2019 ת. עברי: ל' בשבט תשע"ט פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :05/02/2019 ל' בשבט תשע"טשעה 12:30 appleכחו: חברים: רון מוסקוביץ - יו

תאריך: 05/02/2019 ת. עברי: ל' בשבט תשעט פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :05/02/2019 ל' בשבט תשעטשעה 12:30 appleכחו: חברים: רון מוסקוביץ - יו תאריך: 05/02/2019 ת. עברי: ל' בשבט תשע"ט פרוטוקול רשות רישוי מס' 20190005 בתאריך :05/02/2019 ל' בשבט תשע"טשעה 12:30 appleכחו: חברים: רון מוסקוביץ - יו"ר הועדה - יו"ר הועדה אדר' appleעה אוירבך - אבן - מהappleדסת

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - IFRS \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt)

(Microsoft PowerPoint - IFRS  \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt) IFRS IFRS בראי המס- מצג ת צוות 3 זמי פליטר, רו"ח שי אהרונוביץ,עו"ד ארנון רצקובסקי, רו"ח אלדר בן-רובי,עו"ד מישל דהאן, רו"ח איתן צחור,עו"ד 25 ביוני, 2008 נדל"ן להשקעה- עיקרי התקן תקן 40) 16 (IAS מדובר בנדל"ן

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Microsoft Word - lawatch doc

Microsoft Word - lawatch doc מעמדהשלדרישתההדדיותעלפיחוקאכיפתפסקיחוץ הארתדיןבעקבותע"א 7884/15 רייטמןapple ' Jiangsu Overseas Group Co. Ltd. מאת הדס פלד* א. מבוא. ב. הבסיס התיאורטי ושיקולי המדיappleיות ביסוד אכיפת פסקי חוץ; 1. מסגרת

קרא עוד

Microsoft Word - ?????? ????? ?????? ???? ????? 4 ??????.docx

Microsoft Word - ?????? ????? ?????? ???? ????? 4 ??????.docx הוראות הרכבה והפעלה עבור OUTCOOK Dreamer מתקן צלייה בגז - 4 מבערים EN (Europe) האיורים איappleם בקappleה מידה. הappleתוappleים הטכappleיים appleיתappleים לשיappleוי ללא הודעה מוקדמת אזהרה לשימוש חיצוappleי

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Microsoft Word - חוזה התקשרות לזוכה במכרז

Microsoft Word - חוזה התקשרות לזוכה במכרז חוזה מועצה דתית פרדס חappleה כרכור (להלן : "המועצה") בין : מצד אחד: מצד שappleי: ) להלן : " הקבלן") לבין :,43 הואיל: והמועצה מעוappleייappleת בביצוע עבודות שיפוץ למקווה appleשים ברחוב חappleה כרכור (להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E5E4EC20F9FAF420EBE1E42DF7F7EC2DF8E8E2205B52335D2E646F6378>

<4D F736F F D20F0E5E4EC20F9FAF420EBE1E42DF7F7EC2DF8E8E2205B52335D2E646F6378> והצלה כבאות [R3] appleציבותכבאותוהצלה / אגף המבצעים / עappleף תורתלחימה וappleהלים סיווג: בלמ"ס מספר תו"ל: 000 עמוד 1 מתוך עדכון: פברואר 2014 18 [R3] appleוהל שיתוףפעולה:כבאותוהצלה קרןקיימתלישראל רשותהטבע

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרג

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשעט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רוח מתרג המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרגל: מתן חגי, רו"ח עוזרת הוראה: גל אקריש הוראות נוספות:

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' בתאריך : 10/08/2016 ו' באב תשע"ו שעה 14:30 - יו"רוועדתרישוי רוappleןפלוט חברים: - ס.ראשהעיר גדלקיןאלכ

appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' בתאריך : 10/08/2016 ו' באב תשעו שעה 14:30 - יורוועדתרישוי רוappleןפלוט חברים: - ס.ראשהעיר גדלקיןאלכ appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 2016009 בתאריך : 10/08/2016 ו' באב תשע"ו שעה 14:30 - יו"רוועדתרישוי רוappleןפלוט חברים: - ס.ראשהעיר גדלקיןאלכסappleדר - מהappleדסתהוועדה סבטלappleהגרמן - היועצתהמשפטית

קרא עוד

appleכחו: פרוטוקול ועדת המשappleה לתכappleון ובappleיה מס' בתאריך :22/08/2016 י"חבאב תשע"ושעה 18:00 - יו"רועדתהמשappleה רוappleןפלוט חברים: -

appleכחו: פרוטוקול ועדת המשappleה לתכappleון ובappleיה מס' בתאריך :22/08/2016 יחבאב תשעושעה 18:00 - יורועדתהמשappleה רוappleןפלוט חברים: - appleכחו: פרוטוקול ועדת המשappleה לתכappleון ובappleיה מס' 2016007 בתאריך :22/08/2016 י"חבאב תשע"ושעה 18:00 - יו"רועדתהמשappleה רוappleןפלוט חברים: - חברה אקסappleובסופיה - חבר עודהחביב - חבר ברוןסמיון

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc תורת האילוצים - ניהול לפי אילוצים תורת האילוצים היא גישה ניהולית כללית הישימה לכל ארגון. לגישה שלשה עקרונות מרכזיים: לארגון יש מטרה מוגדרת ומוסכמת הארגון השלם הוא יותר מסך חלקיו יכולתו של הארגון השלם להשיג

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד