Untitled

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Untitled"

תמליל

1 מבחן בכלכלה מועד 11/2017 שם פרטי: שם משפחה: מס' ת"ז/דרכון: מס' נבחן: מופיע על דף התשובות מתחת למס' ת"ז גירסה VERSION לפניכם מונח המבחן בכלכלה, המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ז לפני שתתחיל/י לפתור את הבחינה עליך לסמן את מספר הגירסה על דף התשובות שקיבלת!! במבחן שאלות "סגורות". לכל שאלה מוצעות מספר אפשרויות תשובה. שימו לב! עליכם לבחור לכל שאלה את התשובה הנכונה ביותר ולסמנה ב- X במקום יש לסמן תשובה אחת בלבד. עגל/י תשובתך בהתאם למידת הדיוק בה מופיעות התשובות האפשריות. שים/י לב! את התשובות יש לסמן בעט שחור או כחול. ניתן לבטל סימון תשובה ע"י מילוי המשבצת כולה בעט. הסימונים על דף התשובות הם הקובעים לצורך קביעת הציון במבחן. אין להכניס לאולם הבחינה חומרי לימוד. אין להעתיק את תוכן המבחן או להוציאו בדרך אחרת. במהלך הבחינה חל איסור מוחלט לתקשר בדרך כלשהי עם נבחנים אחרים ועם גורמים שמחוץ לחדר הבחינה. עם סיום המבחן, יש למסור את דף התשובות ומחברת הבחינה, לוודא שמסומן ליד שמך וכן לחתום על דו"ח הבחינה שבידי הבוחנת. בהצלחה!

2 הערות למבחן: אם לא נאמר במפורש אחרת )בשאלה או בתשובה( הניחו כי: עקומת הביקוש יורדת משמאל לימין. עקומת ההיצע עולה משמאל לימין. גמישות הביקוש נמדדת בערכה המוחלט. המשק הוא סגור, אלא אם נאמר במפורש, או נובע מהנחות השאלה, שהוא פתוח. עקומה גמישה לחלוטין היא מקבילה לציר ה- X. עקומה בלתי גמישה לחלוטין היא ניצבת )אנכית( לציר ה- X. הממשלה אינה משלמת תשלומי העברה. הפירמות מחלקות את כל רווחיהן. Yd מסמל הכנסה פנויה. עירוי חיצוני חיובי הוא גידול בבסיס המוניטארי, כלומר גידול ברזרבות הבנקים + מזומן שבידי הציבור. עירוי פנימי חיובי הוא הקטנה בכמות המזומן שבידי הציבור.

3 מ ש ק ב ע ל ע ק ו מ ת א פ ש ר ו י ו ת י י צ ו ר ) עקומת תמורה) ק מ ו ר ה י כ ו ל לייצר שappleי מוצרים - מ ח ש ב י ם ו ת פ ו ח י א ד מה. י ד ו ע כ י ה מ ש ק apple מ צ א ע ל ג ב י ה ע ק ו מ ה ו מ י י צ ר כ י ו ם 1,000 מ ח ש ב י ם ו- 30,000 ק"ג ת פ ו ח י א ד מ ה. י ד ו ע כ י ה ה ו צ א ה ה א ל ט רapple ט י ב י ת ה מ מ ו צ ע ת ל י י צ ו ר מ ח ש ב י ם ע ו מ ד ת כ י ו ם ע ל 4.5 ק"ג תפוחי אדמה. לקראת השappleה הבאה ל א ח ל כ ל שיapple ו י ב מ ש ק, א ו ל ם לappleוכח הירידה בביקוש ל מ ח ש ב י ם יהיה המשק מעוappleיין לייצר 900 מחשבים בלבד. בהappleחה שהמשק מייצר באופן ה ו א ייצר בשappleה הבאה? י ע י ל וappleמצא תמיד על גבי עקומת אפשרויות הייצור, כמה תפוחי אדמה. 1 ה מ ש ק י י צ ר 30,450 ק"ג ת פ ו ח י א ד מ ה. ה מ ש ק י י צ ר י ו ת ר מ- 30,450 ק"ג ת פ ו ח י א ד מ ה. ל א apple י ת ן ל ק ב ו ע כ מ ה ת פ ו ח י א ד מ ה י י צ ר ה מ ש ק, מ ש ו ם ש ל א ה ש ו ל י ת ל י י צ ו ר מ ח ש ב י ם. כ מ ו ת ת פ ו ח י ה א ד מ ה ש ה מ ש ק י י צ ר ת ה י ה ג ד ו ל ה מ- 30,000 ק"ג, א ו ל ם קטappleה מ- כ מ ו ת ת פ ו ח י ה א ד מ ה ש ה מ ש ק י י צ ר ת ה י ה קטappleה מ- 30,000 ק" apple ת ו ן ג ו ד ל ה ש ל ה ה ו צ א ה ה א ל ט רapple ט י ב י ת 30,450 ק" י צ ר ן ישראלי הצליח לפתח מכשיר אלקטרוappleי רפואי יחיד במיappleו בעולם והוא היצרן העולמי היחיד של מ כ ש י ר ז ה ומייצא אותו בהצלחה. ידוע כי גמישות הביקוש העולמי ל מ כ ש י ר, בתחום הרלבappleטי, ה י א ק טappleה מ- 1 ו כ י ל א ק י י ם ב י ק ו ש מ ק ו מ י ל מ כ ש י ר ז ה. ב ש ל ס י ב ו ת ש א יappleן ק ש ו ר ו ת ל י י צ ו ר ה מ כ ש י ר, אירע פיחות של השקל הישראלי ו מ ח י ר ה ד ו ל ר ע ל ה מ- 3.5 ש"ח ל ד ו ל ר ל- 6 ש"ח ל ד ו ל ר. ה מ ח ל ק ה הכלכלית של י צ ר ן ה מ כ ש י ר ע ר כ ה ח י ש ו ב ו מ צ א ה כ י ה ו א י ו כ ל ל ה ג ד י ל א ת ר ו ו ח י ו א ם מחירו של המכשיר בדולרים י י ר ד ב-. 10% ה י צ ר ן ק י ב ל א ת ה מ ל צ ת המחלקה הכלכלית ו פ ע ל ל פ י ה. איזה מהצירופים הבאים מתאר באופן הappleכון ביותר את השיappleויים שקרו בעקבות קבלת ההמלצה?. 2 ע ל ת ה, ה פ י ד י ו ן מ י י צ ו א ה מ כ ש י ר ב ד ו ל ר י ם ו ג ם ב ש ק ל י ם ע ל ה, ר ו ו ח י ה י צ ר ן ע ל ת ה, ה פ י ד י ו ן מ י י צ ו א ה מ כ ש י ר ב ד ו ל ר י ם י ר ד, ה פ י ד י ו ן ב ש ק ל י ם ע ל ה, ר ו ו ח י כ מ ו ת ה מ כ ש י ר י ם ה מ י ו צ א י ם ג ד ל ו. כ מ ו ת ה מ כ ש י ר י ם ה מ י ו צ א י ם ה י צ ר ן ג ד ל ו. כ מ ו ת ה מ כ ש י ר י ם ה מ י ו צ א י ם ע ל ת ה, ה פ י ד י ו ן מ י י צ ו א ה מ כ ש י ר, ב ד ו ל ר י ם ג ד ל ו. כ מ ו ת ה מ כ ש י ר י ם ה מ י ו צ א י ם ג ד ל ו. כ מ ו ת ה מ כ ש י ר י ם ה מ י ו צ א י ם ו ג ם ב ש ק ל י ם, י ר ד, ר ו ו ח י ה י צ ר ן י ר ד ה, ה פ י ד י ו ן מ י י צ ו א ה מ כ ש י ר, ב ד ו ל ר י ם ו ג ם ב ש ק ל י ם, ע ל ה, ר ו ו ח י ה י צ ר ן י ר ד ה, ה פ י ד י ו ן מ י י צ ו א ה מ כ ש י ר ב ד ו ל ר י ם ע ל ה, א ו ל ם ה פ י ד י ו ן ב ש ק ל י ם י ר ד. הapple י ח ו כ י ק י י מ י ם שappleי מ ש ק י ם, א ' ו- ב', ו כ ל א ח ד מ ה ם י כ ו ל ל י י צ ר שappleי מ ו צ ר י ם ז ה י ם - מ כוapple י ו ת ו מ ו צ ר י ח ק ל א ו ת, ב א מ צ ע ו ת ע ו ב ד י ם ב ל ב ד. הapple י ח ו כ י שappleי ה מ ש ק י ם מ צ ו י י ם ע ל ג ב י ע ק ו מ ו ת ה ת מ ו ר ה ש ל ה ם. למשק א' י ש י ת ר ו ן יחסי בייצור מכוappleיות, אם מתקיים התappleאי הבא: -. 3 ה ה ו צ א ה ה א ל ט רapple ט י ב י ת ה ש ו ל י ת ל י י צ ו ר מ כ וapple י ת ב מ ש ק א' apple מ ו כ ה מ ז ו ש ב מ ש ק ב'. פ ו ע ל ב מ ש ק א' י כ ו ל ל י י צ ר בשappleה י ו ת ר מ כ וapple י ו ת מ א ש ר פ ו ע ל ב מ ש ק ב'. פ ו ע ל ב מ ש ק א' י כ ו ל ל י י צ ר בשappleה י ו ת ר מ כ וapple י ו ת ו ג ם י ו ת ר מ ו צ ר י ח ק ל א ו ת מ א ש ר פ ו ע ל ב מ ש ק ב'. ה ה ו צ א ה ה א ל ט רapple ט י ב י ת ה מ מ ו צ ע ת ל י י צ ו ר מ כ וapple י ת ב מ ש ק א' apple מ ו כ ה מ ז ו ש ב מ ש ק ב'. מ ש ק א' י כ ו ל ל י י צ ר בשappleה י ו ת ר מ כ וapple י ו ת מ א ש ר מ ש ק ב'. 3/9

4 פירמה המייצרת כיסאות פועלת בשוק שמתקיימת בו תחרות משוכללת, ו י ש לה רווחים בסך 20,000 ש"ח ) מ ע ל ה ו צ א ו ת י ה ה מ שתapple ות). הפירמה מייצרת באמצעות מכוappleות ) ש ה ן גורם הייצור הקבוע) ו פ ו ע ל י ם ) ש ה ם גורם הייצור המשתappleה היחיד). ל ק ר א ת השappleה ה ק ר ו ב ה צ פ ו י ה ע ל י י ה ש ל 20% ב ש כ ר ה ע ב ו ד ה ש ל כ ל פ ו ע ל. בappleסיבות המתוארות, איזה מההיגדים הבאים הוא הappleכון ביותר?. 4 א ם מ ח י ר כ י ס א י ע ל ה ב פ ח ו ת מ-, 20% ת ח ו ל י ר י ד ה ב ת פ ו ק ה ה ש ו ל י ת ש ל ה פ ו ע ל י ם ב פ י ר מ ה ז ו. א ם ג ם מ ח י ר כ י ס א י ע ל ה ב-, 20% ה פ י ר מ ה ל א תשappleה א ת ה כ מ ו ת ה מ י ו צ ר ת ו ר ו ו ח י ה ) מ ע ל ה ה ו צ א ו ת ה מ ש תapple ו ת) ל א י ש תappleו. א ם ג ם מ ח י ר כ י ס א י ע ל ה ב-, 20% ה פ י ר מ ה ל א תשappleה א ת ה כ מ ו ת ה מ י ו צ ר ת ו ר ו ו ח י ה ) מ ע ל ה ה ו צ א ו ת ה מ ש תapple ו ת) י ע מ ד ו ע ל 24,000 ש"ח. א ם מ ח י ר כ י ס א י ע ל ה ב י ו ת ר מ-, 20% ת ח ו ל ע ל י י ה ב ת פ ו ק ה ה ש ו ל י ת ש ל ה פ ו ע ל י ם ב פ י ר מ ה ז ו. א ם מ ח י ר כ י ס א י ע ל ה ב פ ח ו ת מ-, 20% ה פ י ר מ ה ת ע ס י ק י ו ת ר פ ו ע ל י ם. שוק האבוקדו כולל שappleי צרכappleים בלבד - פ לוappleי ו א ל מ וappleי. י ד ו ע כ י א צ ל פ ל וappleי א ב ו ק ד ו ה ו א מ ו צ ר apple ו ר מ ל י ואילו אצל אלמוappleי אבוקדו הוא מוצר apple ח ו ת. מ ה צ פ ו י ש י ק ר ה ל ב י ק ו ש ש ל ה ש ו ק ל א ב ו ק ד ו, א ם י ד ו ע ש ח ל ה ע ל י י ה ב ה כapple ס ו ת ג ם ש ל פ ל וappleי ו ג ם ש ל א ל מ וappleי?. 5 ה ב י ק ו ש ש ל ה ש ו ק ל א ב ו ק ד ו י י ר ד. ה ב י ק ו ש ש ל ה ש ו ק ל א ב ו ק ד ו ל א ישתappleה. ר ק א ם י ד ו ע כ י ה ה כapple ס ה ש ל פ ל וappleי ע ל ת ה ב ש י ע ו ר ה ש ו ק ל א ב ו ק ד ו י ע לה. ה ב י ק ו ש ש ל ה ש ו ק ל א ב ו ק ד ו י ע לה. ע ל ס מ ך הapple ת וapple י ם שapple י תappleו ב ש א ל ה ל א ג ב ו ה מ ז ה ש ב ו ע ל ת ה ה ה כapple ס ה ש ל א ל מ וappleי, ה ב י ק ו ש ש ל apple י ת ן ל ק ב ו ע מ ה י ק ר ה ל ב י ק ו ש ש ל ה ש ו ק ל א ב ו ק ד ו. ב מ ש ק ק ט ן מ י י צ ר י ם בתapple א י ת ח ר ו ת מ ש ו כ ל ל ת מ צ ל מ ו ת ד י ג י ט ל י ו ת, ה מ ש ו ו ק ו ת ל ש ו ק ה מ ק ו מ י ו ג ם מ י ו צ א ות. ה ת ו ב ל ה apple ע ש י ת בדרך האוויר והמשק הזה איappleו משפיע ע ל ה מ ח י ר ה ע ו ל מ י ש ל מ צ ל מ ו ת א ל ה. לאחרוappleה עלו תעריפי התובלה בדרך האוויר בשל התייקרות הדלק ל מ ט ו ס י ם. מהם השיappleויים הצפויים בשוק המצלמות הדיגיטליות במשק ז ה?.6 ה כ מ ו ת ה מ י ו צ א ת ת ק ט ן ו ע ל מappleת ל פ צ ו ת ע ל ה י ר י ד ה ב ר ו ו ח י ם, י ע ל ה מ ח י ר ה מ צ ל מ ו ת ה ד י ג י ט ל י ו ת ב ש ו ק ה מ ק ו מ י. ה כ מ ו ת ה מ י ו צ א ת ת ק ט ן, ה כ מ ו ת ה מ י ו צ ר ת ת ק ט ן, כ מ ו ת ה מ צ ל מ ו ת ה מ ש ו ו ק ת ל ש ו ק ה מ ק ו מ י ת ג ד ל, מ ח י ר ן ה מ ק ו מ י י י ר ד ו ר ו ו ח י ה י צ רapple י ם י י ר ד ו. ה כ מ ו ת ה מ י ו צ א ת ת ק ט ן ו ה כ מ ו ת ה מ ש ו ו ק ת ל ש ו ק ה מ ק ו מ י ת ג ד ל. ל א י ד ו ע מ ה י ק ר ה ל כ מ ו ת ה מ י ו צ ר ת ש ל מ צ ל מ ו ת ו ל ר ו ו ח י ה י צ רapple י ם ה מ ק ו מ י י ם. ה י צ רapple י ם ה מ ק ו מ י י ם י ו ר י ד ו א ת מ ח י ר ה מ צ ל מ ו ת ה מ י ו צ א ו ת ו ל כ ן ה כ מ ו ת ה מ י ו צ א ת ת ג ד ל, ג ם ב ש ו ק ה מ ק ו מ י י י ר ד מ ח י ר ה מ צ ל מ ו ת, ו ל א י ד ו ע מ ה י ק ר ה ל ר ו ו ח י ה י צ רapple י ם. מ א ח ר ש מ ח י ר ן ה ע ו ל מ י ש ל ה מ צ ל מ ו ת ה ו א ק ב ו ע, ל א י ח ו ל ש יapple ו י ב מ ח י ר ו ל פ י כ ך ג ם ל א י ח ו ל ש יapple ו י ב כ מ ו ת ה מ י ו צ א ת. ה כ מ ו ת ה מ ש ו ו ק ת ל ש ו ק ה מ ק ו מ י ת ג ד ל ו ר ו ו ח י ה י צ רapple י ם י ע ל ו. 4/9

5 ב מ ש ק מ ס ו י ם מ ס פ ר מ פ ע ל י ם ה מ י י צ ר י ם ב י ג ו ד בתapple א י ת ח ר ו ת מ ש ו כ ל ל ת ; 0 1 מ פ ע ל י ם ז ה י ם המייצרים מכappleסי ג'יappleס ו- 10 מ פ ע ל י ם זהים המייצרים שמלות. מ ח י ר ז ו ג ג'יappleס ה ו א 100 ש"ח ו מ ח י ר ש מ ל ה ה ו א 200 ש"ח. כ ל ה מ פ ע ל י ם מ ש ת מ ש י ם בפועלי טקסטיל ז ה י ם ו ב מ ש ק י שappleם 65 פ ו ע ל י ם.7 א ל ה. ה ל apple ת וapple י ם א ו ד ו ת ה ת פ ו ק ו ת ל ןכ מ ס פ ר ה פ ו ע ל י ם: תפוקת מכappleסי ג' י appleס מספר הפועלים ה שapple ת י ו ת ש ל מ פ ע ל ל י י צ ו ר ג'יappleס ו מ פ ע ל ל י י צ ו ר ש מ ל ו ת, תפוקת שמלות כ פ וapple ק צ י ה ש ל הapple י ח ו כי קיימת תחרות משוכללת ג ם בשוק העבודה וכי הפועלים מוכappleים ל ע ב ו ד בכל שכר. הappleיחו כי שכר העבודה של הפועלים הוא ההוצאה המשתappleה היחידה ו בapple ו ס ף ל כ ך י ש לכל מפעל הוצאה קבועה ב ס ך 10,000 ש"ח ל שappleה. בappleסיבות המתוארות, איזה מההיגדים הבאים הוא הappleכון ביותר? ה ר ו ו ח ש ל כ ל ב ע ל מ פ ע ל ל י י צ ו ר ג'יappleס י ע מ ו ד ע ל 55,000 ש"ח לשappleה ו ה ר ו ו ח ש ל כ ל ב ע ל מ פ ע ל ל י י צ ו ר ש מ ל ו ת י ע מ ו ד ע ל 80,000 ש"ח לשappleה. א ם י ת ו ו ס פ ו ל מ ש ק ע ו ד 4 פ ו ע ל י ט ק ס ט י ל ז ה י ם ל א ל ה ה מ צ ו י י ם ב ו, ר ו ו ח י ה י צ רapple י ם י ג ד ל ו. א ם מ ס פ ר פ ו ע ל י ה ט ק ס ט י ל י י ר ד ל - 1, 6 ר ו ו ח י ה י צ רapple י ם י ק טappleו. ה ר ו ו ח ש ל ה מ ע ס י ק י ם ג ב ו ה י ו ת ר כ כ ל ש ה ם מ ע ס י ק י ם י ו ת ר פ ו ע ל י ם ו ל פ י כ ך ה ר ו ו ח ש ל ב ע ל מ פ ע ל ל י י צ ו ר ג'יappleס ה מ ע ס י ק 4 פ ו ע ל י ם י ה י ה ג ב ו ה מ ה ר ו ו ח ש ל ב ע ל מ פ ע ל ל י י צ ו ר ג'יappleס ה מ ע ס י ק 3 פ ו ע ל י ם. א ם ת י פ ת ח ב פappleי ה מ ש ק ה א פ ש ר ו ת ל י י צ א א ת ה מ ו צ ר י ם ל ח ו"ל ו ה מ ח י ר י ם ש י ת ק ב ל ו ב ע ד ה מ ו צ ר י ם ה מ י ו צ א י ם י ה י ו ז ה י ם ל מ ח י ר י ם ה ק י י מ י ם ב מ ש ק, ר ו ו ח י ה י צ רapple י ם י ג ד ל ו. הapple י ח ו כי קיימות טלוויזיות מסוג אחד בלבד. קיים במשק ייצור מקומי של טלוויזיות, ו כ מ ו כ ן ק י י ם יבוא של טלוויזיות במחיר העולמי, ש ה ו א 2,000 ש"ח. הapple י ח ו כ י ה מ ש ק ה ו א מ ש ק ק ט ן ואיappleו משפיע ע ל ה מ ח י ר ה ע ו ל מי. בapple ו ס ף י ד ו ע כ י כ ל ט ל ו ו י ז י ה מ י ו ב א ת ח י י ב ת ב מ כ ס ב ס ך 1,000 ש"ח לכל מכשיר. י ד ו ע כ י ג מ י ש ו ת ה ב י ק ו ש ה מ ק ו מ י ל ט ל ו ו י ז י ו ת ה י א י ח י ד ת י ת. בapple ו ס ף י ד ו ע כ י א י ל ו ל א ה י ה מ ת ק י י ם יבוא, היה מחיר שיווי המשקל המקומי של טלוויזיה 5,000 ש"ח. בappleסיבות המתוארות, איזה מההיגדים הבאים הוא הappleכון ביותר?. 8 א ם ה מ מ ש ל ה ת ח ל י ט ל ה ח ל י ף א ת ה מ כ ס ב ס ך 1,000 ש"ח ע ל ט ל ו ו י ז י ה מ י ו ב א ת ב מ ס קapple י י ה ב ס ך 1,000 ש"ח ע ל כ ל מ כ ש י ר ט ל ו ו י ז י ה הapple מ כ ר ב מ ש ק, ל א י ח ו ל כ ל ש יapple ו י ב ה כapple ס ו ת ה מ מ ש ל ה מ מ י ס י ם ) מ כ ס + מ ס קapple י י ה). א ם ה מ מ ש ל ה ת ח ל י ט ל ה ע ל ו ת א ת ג ו ב ה ה מ כ ס ע ל כ ל מ כ ש י ר ט ל ו ו י ז י ה מ י ו ב א ל- 1,500 ש"ח, ה כapple ס ו ת ה מ מ ש ל ה מ ה מ כ ס ב ה כ ר ח י ג ד ל ו. א י ל ו ל א ה י ה ק י י ם י י צ ו ר מ ק ו מ י ש ל ט ל ו ו י ז י ו ת, ה ע ל א ת ה מ כ ס ע ל כ ל מ כ ש י ר ט ל ו ו י ז י ה מ י ו ב א ל- 1,500 ש"ח ה י י ת ה מ ב י א ה ב ה כ ר ח ל ג י ד ו ל ב ה כapple ס ו ת מ מ כ ס. ה ח ל ט ת ה מ מ ש ל ה ל ה ח ל י ף א ת ה מ כ ס ב ס ך 1,000 ש"ח ע ל ט ל ו ו י ז י ה מ י ו ב א ת ב מ ס קapple י י ה ב ס ך 1,000 ש"ח ע ל כ ל מ כ ש י ר ט ל ו ו י ז י ה הapple מ כ ר ב מ ש ק איappleה משappleה א ת מ צ ב ם ש ל ה צ ר כapple י ם ה מ ק ו מ י י ם ו א ף ל א א ת מ צ ב ם ש ל ה י צ רapple י ם ה מ ק ו מ י י ם. ה ח ל ט ת ה מ מ ש ל ה ל ה ח ל י ף א ת ה מ כ ס ב ס ך 1,000 ש"ח ע ל ט ל ו ו י ז י ה מ י ו ב א ת ב מ ס קapple י י ה ב ס ך 1,000 ש"ח ע ל כ ל מ כ ש י ר ט ל ו ו י ז י ה הapple מ כ ר ב מ ש ק, משappleה ל ר ע ה א ת מ צ ב ם ש ל ה צ ר כapple י ם ה מ ק ו מ י י ם ו ג ם ש ל ה י צ רapple י ם ה מ ק ו מ י י ם. 5/9

6 ב מ ש ק מ י י צ ר י ם 2 מ ו צ ר י ם X ו-, Y ב א מ צ ע ו ת ש ל ו ש ה ג ו ר מ י י י צ ו ר. לרשות המשק 10,000 עובדים, 2,000 מכוappleות ו- 1,200 דוappleם קרקע. ל י י צ ו ר י ח י ד ת X ד ר ו ש ים 5 ע ו ב ד י ם, 2 מ כ וapple ו ת ו- 1 ד וappleם ק ר ק ע, ל י י צ ו ר י ח י ד ת Y דרושים 10 עובדים, 1 מכוappleה ו- 1 ד וappleם ק ר ק ע. י ד ו ע כ י ה מ ש ק מ י י צ ר כ מ ו ת ש ל 900 י ח י ד ו ת Y. מהי ההוצאה השולית האלטרappleטיבית לייצור X בappleקודה ז ו?. 9 ה ה ו צ א ה ה א ל ט רapple ט י ב י ת ה ש ו ל י ת ל י י צ ו ר X ה י א 2 י ח י ד ו ת Y. ה ה ו צ א ה ה א ל ט רapple ט י ב י ת ה ש ו ל י ת ל י י צ ו ר X ה י א 1 י ח י ד ת Y. ב ל ת י א פ ש ר י ל ח ש ב ה ו צ א ה ש ו ל י ת א ל ט רapple ט י ב י ת ל י י צ ו ר X מ ש ו ם ש בapple ק ו ד ה מ ו ע ס ק י ם. ה ה ו צ א ה ה א ל ט רapple ט י ב י ת ה ש ו ל י ת ל י י צ ו ר X ה י א 3.5 י ח י ד ו ת Y. ה ה ו צ א ה ה א ל ט רapple ט י ב י ת ה ש ו ל י ת ל י י צ ו ר X ה י א 0.5 י ח י ד ו ת Y. ז ו ל א כ ל ג ו ר מ י ה י י צ ו ר. 10 ל ה ל ן appleתוappleים אודות הביקוש וההיצע של אבוקדו (הappleתוappleים בק"ג): כמות מוצעת כמות מבוקשת מחיר 2,000 6, ,500 5, ,000 4, ,500 3, ,000 2, ,500 2,000 8 כ א ש ר מחיר שיווי ה מ ש ק ל ב ש ו ק apple ק ב ע ב א ו פ ן ח ו פ ש י ו ל ל א ה ת ע ר ב ות, appleשמעו טעappleות, ה ן מ צ ד הצרכappleים שטעappleו כ י ה מ ח י ר ג ב ו ה מ י ד י, ו ה ן מ צ ד היצרappleים שטעappleו שהפידיון מ כ ס ה ב ק ו ש י א ת ה ע ל ו י ו ת. לappleוכח טעappleות אלה הוצעו שלוש הצעות להתערבות ממשלתית בשוק האבוקדו:. 1 לתת סובסידיה למגדלי האבוקדו באופן שהמחיר ל צ ר כ ן י י ר ד.. 2 לקבוע מחיר מיappleימום ליצרappleי האבוקדו בגובה 8 ש"ח לק"ג.. 3 ל ת ת ליצרappleי האבוקדו מעappleק שיגדיל את רווחיהם, מבלי להתערב ממש בשוק האבוקדו. בappleסיבות המתוארות, איזה מההיגדים הבאים הוא הappleכון ביותר? א ם ה מ מ ש ל ה ת ח ל י ט ע ל מ ח י ר מ יapple י מ ו ם ל י צ ר ן ב ג ו ב ה 8 ש"ח ל ק"ג תהייappleה ה ו צ א ו ת י ה ז ה ו ת, ב י ן א ם ת ב ט י ח ז א ת ע ל י ד י קapple י י ת ע ו ד פ י ם ו ב י ן א ם ת י ת ן ס ו ב ס י ד י ה ב ג ו ד ל מ ת א י ם ל ה ש ג ת ה מ ט ר ה. מ עappleק ש י ג ד י ל א ת ה כapple ס ו ת ה ח ק ל א י ם כ ך ש י ש ת ו ו ל ה כapple ס ו ת ש י ה י ו ל ה ם ב ש י ט ה ש ל מ ח י ר מ יapple י מ ו ם ב ג ו ב ה 8 ש"ח ל ק"ג ל א י ח ס ו ך ב ה ו צ א ו ת ל מ מ ש ל ה ו ה ו א ג ר ו ע מ ש ו ם ש ה מ מ ש ל ה ת ש ל ם מ ב ל י ש ה ח ק ל א י ם י י צ ר ו י ו ת ר א ב ו ק ד ו. כ ל פ ע ו ל ה ש ת ש פ ר א ת ר ו ו ח י ה י צ רapple י ם ת י ט י ב ג ם ע ם ה צ ר כapple י ם, ל ל א ק ש ר ל ש י ט ה ב ה ת ב ח ר ה מ מ ש ל ה ל ע ש ו ת ז א ת. א ם ה מ מ ש ל ה מ ע וapple י יappleת ל ש פ ר א ת מ צ ב ם ש ל ה ח ק ל א י ם ו ג ם א ת מ צ ב ם ש ל ה צ ר כapple י ם, ה ד ר ך ה ע ד י פ ה ת ה י ה ל ק ב ו ע מ ח י ר מ יapple י מ ו ם ב ג ו ב ה 8 ש"ח ל ק"ג ו ל ה ב ט י ח א ו ת ו ע ל י ד י ס ו ב ס י ד י ה. ע ל ו ת ה ש ל ד ר ך ז ו ל מ מ ש ל ה ת ה י ה 22,000 ש"ח. א ם ה מ מ ש ל ה ת ב ט י ח ל ח ק ל א י ם מ ח י ר מ יapple י מ ו ם ש ל 8 ש"ח ל ק"ג, תהייappleה ה ו צ א ו ת י ה 44,000 ש"ח.. 11 ב מ ש ק apple מ ד ד ו ב שappleת 2000 הapple ת וapple י ם ה ב א י ם ) במיליוappleי ש"ח): תשלומי שכר:, 2,700 רapple ט ה: 450, ר י ב י ת: 300, ד י ב י דappleד: 400, רווחים שלא חולקו:, 250 מ ס ח ב ר ו ת:, 150 השקעה מקומית apple ק י י ה:, 1,200 ע ו ד ף י ב ו א:, 600 מ ס ה כapple ס ה ע ל פ ר ט י ם:, 500 ת ש ל ו מ י ה ע ב ר ה:, 100 ח י ס כ ו ן א י ש י: 350 בהסתמך על appleתוappleים אלה, איזה מהמשפטים הבאים הוא הappleכון ביותר? ה צ ר י כ ה ה פ ר ט י ת ה י י ת ה 3,000 ו ב ת ק צ י ב ה מ מ ש ל ה ה י ה ג י ר ע ו ן ב ס ך. 100 ה צ ר י כ ה ה צ י ב ו ר י ת ה י י ת ה 650 ו ה ה ש ק ע ה הapple ק י י ה ש ל ה מ ש ק ה י י ת 500 ה צ ר י כ ה ה פ ר ט י ת ה י י ת ה 3,100 ו ת ק צ י ב ה מ מ ש ל ה ה י ה מ א ו ז ן. ה צ ר י כ ה ה פ ר ט י ת ה י י ת ה 3,200 ו ב ת ק צ י ב ה מ מ ש ל ה ה י ה ע ו ד ף ב ס ך. 100 ה ת ו צ ר ה ל א ו מ י הapple ק י ה י ה 4,100 ו ה צ ר י כ ה ה צ י ב ו ר י ת ה י י ת 450 6/9

7 . 12 ב מ ש ק פ ת ו ח י ד ו ע כ י ב שappleה מ ס ו י מ ת ה י י ת ה ה ה ש ק ע ה ה מ ק ו מ י ת ב בapple ייapple י ם, צ י ו ד ו מ ל א י ק טappleה מ ס ך החיסכון האישי + החיסכון העסקי. על ס מ ך apple ת ו ן ז ה apple י ת ן ל ה ג י ע למסקappleה כי באותה שappleה: - ה ח י ס כ ו ן ה מ מ ש ל ת י ב ה כ ר ח ה י ה ש ל י ל י, א ם י ד ו ע ש ל מ ש ק ה י ה ע ו ד ף י ב ו א. ה ח י ס כ ו ן ה מ מ ש ל ת י ב ה כ ר ח ה י ה ש ל י ל י, א ם י ד ו ע ש ל מ ש ק ה י ה ע ו ד ף י צ ו א. ה ח י ס כ ו ן ה מ מ ש ל ת י ב ה כ ר ח ה י ה ש ל י ל י ב כ ל מ ק ר ה. י ת כ ן ש ה ח י ס כ ו ן ה מ מ ש ל ת י ה י ה ג ד ו ל מ- 0, א ם י ד ו ע ש ל מ ש ק ה י ה ע ו ד ף י ב ו א. ה ה ש ק ע ה הapple ק י י ה ש ל ה מ ש ק ה י י ת ה ב ה כ ר ח ש ל י ל י ת, א ם י ד ו ע ש ל מ ש ק ה י ה ע ו ד ף י ב ו א.. 13 ה שappleה apple ר ש מ ו ב מ ש ק ה פ ע ו ל ו ת ה ב א ות: ה מ ש ק י י ב א צ ו ל ל ו ת מ ג רמapple י ה ב ע ר ך ש ל 2 מ י ל י א ר ד ד ו ל ר, המתווך הישראלי בעיסקה - מר תיווכי - ק י ב ל מהספק הגרמappleי 200 מ י ל י ו ן ד ו ל ר והוציא תמורתם ח ש בוapple י ת ע ל ש י ר ו ת י ם, כ ל ה ת ש ל ו מ י ם ב ג י ן ע י ס ק א ו ת א ל ה apple ע ש ו ב מ ז ו מן. מ ש ק י ע י ם ז ר י ם ה ש ק י ע ו ב י ש ר א ל 1 מיליארד דולר. מחצית מהסכום הועברה בציוד להקמת המפעל בישראל ומחציתו הועברה ב מ ט ב ע ז ר. ישראל קיבלה במזומן מעappleק אמריקאי בסך 3 מיליארד דולר. ישראל פרעה חובות שזמן פירעוappleם הגיע - ה ת ש ל ו ם ב ג י ן ח ו ב ו ת א ל ה ה י ה 1.5 מ י ל י א ר ד ד ו ל ר, מ ת ו ך ס כ ו ם ז ה 300 מ י ל י ו ן ה י ו ב ג י ן ריבית. הייצוא הישראלי בשappleה ז ו ע מ ד ע ל 3 מ י ל י א ר ד ד ו ל ר, ש ש ו ל מ ו ב מ ז ו מ ן. על ס מ ך appleתוappleים אלה, מה מהבאים apple י ת ן להסיק שיירשם במאזן התשלומים ) בדולרים בשappleה ז ו)? י י ר ש ם ע ו ד ף י צ ו א ס ח ו ר ו ת ו ש י ר ו ת י ם ב ס ך 500 מ י ל י ו ן, ו י ת ר ו ת מ ט ב ע ח ו ץ י ע ל ו ב- 1,800 מ י ל י ו ן. י י ר ש ם ע ו ד ף י צ ו א ס ח ו ר ו ת ו ש י ר ו ת י ם ב ס ך 400 מ י ל י ו ן, ע ו ד ף ב ח ש ב ו ן ה ש ו ט ף ב ס ך 3,400 מ י ל י ו ן ו י ת ר ו ת מ ט ב ע ח ו ץ י ע ל ו ב- 3,200 מ י ל י ו ן. ה ח ו ב ה ח י צ וappleי ש ל י ש ר א ל בשappleה ז ו י י ר ד ב- 1,500 מ י ל י ו ן. י צ ו א ה ש י ר ו ת י ם י ע מ ו ד ע ל 200 מ י ל י ו ן ו י ב ו א ה ש י ר ו ת י ם י ע מ ו ד ע ל 400 מ י ל י ו ן. ב ח ש ב ו ן ה ש ו ט ף ש ל מ א ז ן ה ת ש ל ו מ י ם י ה י ה ע ו ד ף ב ס ך 900 מ י ל י ו ן ד ו ל ר.. 14 ב מ ש ך ת ק ו פ ה ארוכה שער הריבית במשק הישראלי הוא appleמוך מאד ולפיכך מתפתחות ל א ח ר וappleה ציפיות ששער הריבית י ע ל ה. מ ה יעשה אדם רציוappleלי כאשר קיימות ציפיות לעלייה בשער הריבית? י ר כ ו ש מ ו צ ר י ם ב כ מ ו ת ג ד ו ל ה מ ז ו ש ת כappleן ק ו ד ם ל כ ן. יקappleה א י ג ר ו ת ח ו ב ב כ מ ו ת ג ד ו ל ה מ ז ו ש ת כappleן ק ו ד ם ל כ ן. ל א ישappleה ד ב ר ב ה ר כ ב ש ל ת י ק הapple כ ס י ם ש ל ו ו ל א י שappleה א ת ה ו צ א ו ת י ו ה מ ת ו כ apple apple ו ת. יקappleה מapple י ו ת ר ב ו ת י ו ת ר מ ש ת כappleן ק ו ד ם ל כ ן. י מ כ ו ר א י ג ר ו ת ח ו ב ו י ג ד י ל א ת כ מ ו ת ה כ ס ף ש ה ו א מ ח ז י ק בידיו.. 15 מ ע ר כ ת ה בapple ק י ם ב מ ש ק ש ו מ ר ת ת מ י ד ע ל י ח ס ה ר ז ר ב ה ה ח ו ק י ש ה ו 50% ג ו ד ל ו ש ל ב ס י ס ה כ ס ף ה ו א 100,000 ו י ד ו ע כי הציבור מחזיק ב מ ז ו מ ן 3/4 מ פ י ק דוapple ו ת ה ע ו"ש ש ל ו. ע ת ה מ ת ר ח ש ב מ ש ק ע י ר ו י חיצוappleי חיובי ב ס ך. 20,000 הapple י ח ו כי העירוי התרחש באופן הבא: ה מ מ ש ל ה לוותה מן הבappleק המרכזי 20,000 ש"ח ושילמה במזומן משכורות ל ע ו ב ד י ה. מ ה יקרה במשק לאחר שכל הגורמים י ח ז ר ו לשיווי משקל? א מ צ ע י ה ת ש ל ו ם י ג ד ל ו ב- 40,000 ש"ח. כ מ ו ת ה מ ז ו מ ן ב י ד י ה צ י ב ו ר ת ג ד ל ב- 30,000 ש"ח. א מ צ ע י ה ת ש ל ו ם י ג ד ל ו ב- 40,000 ש"ח ו כ מ ו ת ה מ ז ו מ ן ב י ד י ה צ י ב ו ר ת ג ד ל ב- 12,000 ש"ח. כ מ ו ת א מ צ ע י ה ת ש ל ו ם ת ע מ ו ד ע ל 168,000 ש"ח ו כ מ ו ת ה מ ז ו מ ן ב י ד י ה צ י ב ו ר ת ה י ה 72,000 ש"ח. א מ צ ע י ה ת ש ל ו ם ה י ו ג ד ל י ם ב ש י ע ו ר ג ב ו ה י ו ת ר, ל ו ה י ה ה צ י ב ו ר מ ח ז י ק ב מ ז ו מ ן 3/4 מ א מ צ ע י ה ת ש ל ו ם ) ו ל א מ פ י ק ד וapple ו ת ה ע ו"ש ש ל ו). 7/9

8 . 16 ב מ ש ק פ ת ו ח apple ת ן ש ר ה א ו צ ר ת ח ז י ת ב י ח ס ל שיapple ו י י ם ה צ פ ו י י ם בשappleה ה ק ר ו ב ה - ה ת ו צ ר ה ל א ו מ י הapple ק י י ג ד ל ב- 2%, הצריכה הפרטית תגדל ב- 4%, הצריכה הציבורית תגדל ב- 3% וההשקעה הappleקייה בבappleייappleים, ציוד ו מ ל א י ת ג ד ל ב-. 5% ה ת ח ז י ת ע ו ר ר ה גל של תגובות שיובאו ל ה ל ן. איזו מהתגובות הבאות ל ת ח ז י ת ז ו ה י א appleכוappleה ביותר? ת ח ז י ת ז ו איappleה ה ג י וapple י ת ואיappleה apple י תappleת ל ה ש ג ה ב מ ג ב ל ת ה מ ק ו ר ו ת ש ל ה מ ש ק. ע ל מappleת ל ח ו ו ת ד ע ה ע ל ה ת ח ז י ת ד ר ו ש י ם apple ת וapple י ם א ו ד ו ת ג ו ד ל ן ה י ח ס י ש ל ה צ ר י כ ה ה פ ר ט י ת, ה צ ר י כ ה ה צ י ב ו ר י ת ו ה ה ש ק ע ה ה מ ק ו מ י ת. ה ת ח ז י ת ה י א א ו פ ט י מ י ת ו ה י א מ ו כ י ח ה כ י ה מ מ ש ל ה ד ו א ג ת ל ש י פ ו ר ב ר מ ת ה ח י י ם ש ל ה א ו כ ל ו ס י י ה. א ם ה ה ש ק ע ה ה מ ק ו מ י ת א כ ן ת ג ד ל ב- 5% ה ר י כ מ ו ת ה מ ק ו ר ו ת ש ל ה מ ש ק ת ע ל ה ו י ש ס י כ ו י ש ה ת ח ז י ת ה ז א ת ת ת ג ש ם. ה ת ח ז י ת י כ ו ל ה ל ה ת ג ש ם א ך ו ר ק א ם ה י י ב ו א ל מ ש ק י ג ד ל ו/ א ו ה י י צ ו א ש ל ה מ ש ק י ק ט ן.. 17 ל ג ב י מ ש פ ח ת ב ז ב זappleי ידועים הappleתוappleים הבאים: פוappleקציית הצריכה של המשפחה היא ל יapple י א ר י ת. כאשר ההכappleסה הפappleויה של המשפחה היא 3,500 ש"ח, רמת הצריכה הפרטית שלה היא 5,400 ש"ח וכאשר ההכappleסה הפappleויה של המשפחה היא 6,100 ש"ח, רמת הצריכה הפרטית שלה היא 6,960 ש"ח. על ס מ ך appleתוappleים אלה, מה apple י ת ן לומר על המשפחה? הapple ט י י ה ה ש ו ל י ת ל צ ר ו ך ש ל ה מ ש פ ח ה ה י א 0.6 ו ב ת ח ו ם ה ה כapple ס ו ת ה ר ל בapple ט י הapple ט י י ה ה מ מ ו צ ע ת ל צ ר ו ך ה י א ג ד ו ל ה מ-. 1 הapple ט י י ה ה ש ו ל י ת ל צ ר ו ך ש ל ה מ ש פ ח ה ה י א ג ד ו ל ה מ- 1. הapple ט י י ה ה ש ו ל י ת ל ח ס ו ך ש ל ה מ ש פ ח ה ה י א ש ל י ל י ת. הapple ט י י ה ה מ מ ו צ ע ת ל צ ר ו ך ש ל ה מ ש פ ח ה ע ו ל ה כ כ ל ש ה ה כapple ס ה ה פapple ו י ה ע ו ל ה. הapple ט י י ה ה ש ו ל י ת ל ח ס ו ך ש ל ה מ ש פ ח ה ע ו ל ה כ כ ל ש ה ה כapple ס ה ה פapple ו י ה ע ו ל ה.. 18 ק י י מ י ם ס י כ ו י י ם ר ב י ם ל כ ך ש ה מ מ ש ל ה ת ח ל י ט ע ל ה ע ל א ה apple י כ ר ת ב ק י צ ב א ו ת א ו ת ם apple כ י ם שהכappleסותיהם כיום הן appleמוכות מאד. ע ל מappleת להימappleע מגירעון ב ת ק צ י ב יוטלו מיסים appleוספים על בעלי ההכappleסות הגבוהות באוכלוסייה. הapple י ח ו כ י לכל המשפחות במשק פוappleקציית צריכה פרטית ז ה ה ו ב ה הappleטייה השולית ל צ ר ו ך יורדת עם עליית ההכappleסה. אם הפעולות הללו אכן יתבצעו, מה תהיה השפעתן על המשק? ב כ ל מ ק ר ה פ וapple ק צ י י ת ה צ ר י כ ה ה מ צ ר פ י ת ת ע ל ה ו ה ת ו צ ר ה ל א ו מ י י ג ד ל. א ם ב מ צ ב ה מ ו צ א ה מ ש ק ה י ה ב ת ע ס ו ק ה מ ל א ה, ל א י ק ר ה כ ל ש יapple ו י. ב כ ל מ ק ר ה פ וapple ק צ י י ת ה צ ר י כ ה ה פ ר ט י ת ה מ צ ר פ י ת ת ע ל ה. א ם ב מ צ ב ה מ ו צ א ה מ ש ק מ צ ו י ב א ב ט ל ה, ה ת ו צ ר ה ל א ו מ י י ג ד ל, ה צ ר י כ ה ה פ ר ט י ת ת ג ד ל ו ה ה ש ק ע ה ת ק ט ן. ם ב מ צ ב ה מ ו צ א ה מ ש ק ה י ה ב ת ע ס ו ק ה מ ל א ה, פ וapple ק צ י י ת ה צ ר י כ ה ה פ ר ט י ת ה מ צ ר פ י ת ת ע לה, א ו ל ם צ ר י כ ה ה פ ר ט י ת ל א ת ש ה תappleה.א ב כ ל מ ק ר ה פ וapple ק צ י י ת ה צ ר י כ ה ה פ ר ט י ת ה מ צ ר פ י ת ת ע ל ה. א ם ה מ ש ק ה ו א פ ת ו ח, י ת כ ן ש ר ק ה י ב ו א י ג ד ל ו ה ת ו צ ר ה ל א ו מ י ל א ישתappleה. 8/9

9 ש א ל ו ן- פער התוצר הוא( כ ל כ ל ה : ב מ ש ק י ד ו ע י ם הapple ת וapple י ם ה ב א י ם: הapple ט י י ה ה ש ו ל י ת ל ח ס ו ך מ ת ו ך ה ה כapple ס ה ה פapple ו י ה ה י א, 0.2 הapple ט י י ה ה ש ו ל י ת ל ה ש ק י ע ה יא, 0.1 הappleטייה השולית ל י י ב א ה י 0.15 ה מ י ס י ם ושאר מרכיבי הביקוש ה מ צ ר פ י איappleם תלויים בגובה התוצר הלאומי. י ד ו ע כ י פער התוצר הו 2,000 ה ה פ ר ש ב י ן ר מ ת ה ת ו צ ר ש ל ת ע ס ו ק ה מ ל א ה ל ב י ן ר מ ת ה ת ו צ ר הapple ו כ ח י ת ש ל ש י ו ו י מ ש קל). הapple י ח ו כ י ש ע ר ה ר י ב י ת ב מ ש ק ז ה ה ו א ק ב ו ע ו ב מ צ ב ה מ ו צ א ת ק צ י ב ה מ מ ש ל ה ה ו א מ א ו זן. ע ל מappleת ל ה ב י א א ת ה מ ש ק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה החליטה הממשלה להגדיל את הצריכה הציבורית ולממן את תוספת ההוצאות ע ל י ד י מ ס ק ב ו ע ב א ו ת ו ג ו ד ל. ה ג י ד ו ל בצריכה הציבורית ו ב מ ס י ה י ו ב ג ו ד ל כ ז ה ש ה מ ש ק יגיע בדיוק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה וללא עליית מחירים. בappleסיבות המתוארות, איזו מהטעappleות הבאות היא הappleכוappleה ביותר? א ם ה ג י ד ו ל ב צ ר י כ ה ה צ י ב ו ר י ת ו ב מ ס ה ק ב ו ע י ה י ה ב ס ך, 500 ה מ ש ק י ג י ע ל ש י ו ו י מ ש ק ל ב ת ע ס ו ק ה מ ל א ה ו ה ה ש ק ע ה ה מ ק ו מ י ת ת ג ד ל ב ב הapple ח ה ש ה ג י ד ו ל ב צ ר י כ ה ה צ י ב ו ר י ת ו ב מ ס י ה י ו ב ג ו ד ל ה מ ת א י ם ל ה ש ג ת ה מ ט ר ו ת, ה ר י ב ש י ו ו י ה מ ש ק ל ה ח ד ש ה צ ר י כ ה ה פ ר ט י ת ת ה י ה ג ד ו ל ה ב- 1,600 ו ה ה ש ק ע ה ה מ ק ו מ י ת ת ה י ה ג ד ו ל ה ב- 200 מ ר מ ת ן ב מ צ ב ה מ ו צ א. ב הapple ח ה ש ה ג י ד ו ל ב צ ר י כ ה ב צ י ב ו ר י ת ו ב מ ס י ה י ו ב ג ו ד ל ה מ ת א י ם ל ה ש ג ת ה מ ט ר ו ת, ה ר י ב ש י ו ו י ה מ ש ק ל ה ח ד ש י י ו ו צ ר ג י ר ע ו ן ב ת ק צ י ב ה מ מ ש ל ה. ה ג י ד ו ל הapple ח ו ץ ב צ ר י כ ה ה צ י ב ו ר י ת ו ב מ ס ה ק ב ו ע ע ל מappleת ל ה ש י ג א ת ה מ ט ר ו ת ה ו 2,500 ב ש י ו ו י ה מ ש ק ל ה ח ד ש ה צ ר י כ ה ה פ ר ט י ת ת ה י ה apple מ ו כ ה ב- 400 מ ר מ ת ה ב מ צ ב ה מ ו צ א. מ א ח ר ש י ד ו ע כ י ה ת ו צ ר ה ל א ו מ י ג ד ל, ה ר י ל א ה ג י וappleי ש ה צ ר י כ ה ה פ ר ט י ת ב מ צ ב ה מ ו צ א ת ה י ה apple מ ו כ ה מ ר מ ת ה ב מ צ ב ה מ ו צ א.. 20 מ ש ק ס ג ו ר מ צ ו י ב ש י ו ו י מ ש ק ל ב ת ע ס ו ק ה מ ל א ה. ה ב י ק ו ש ל ה ש ק ע ה ב מ ש ק ז ה ת ל ו י ב ש ע ר ה ר י ב י ת. ה מ מ ש ל ה מ ע וapple י יappleת ל ה ג ד י ל א ת ה ה ש ק ע ה ב מ ש ק ב ס ך. 1,000 ל פapple י ך ח מ י ש ה מ ש פ ט י ם ה מ ת י י ח ס י ם לפעולות שבאמצעותן מappleסה הממשלה להשיג את מטרתה. בappleסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הappleכון ביותר? א ם ה מ מ ש ל ה ת י ת ן ל מ ש ק י ע י ם מ עappleק ב ג ו ב ה מ ח צ י ת מ ע ל ו ת ה ה ש ק ע ה, ה ה ש ק ע ה ב מ ש ק ת ג ד ל ב ו ו ד א ו ת. ר ק א ם בapple ו ס ף ל פ ע ו ל ו ת ה ע י ד ו ד ל ה ש ק ע ה, ת ד א ג ה מ מ ש ל ה ל כ ך ש י ח ו ל צ מ צ ו ם ב ס ך 1,000 ב צ ר י כ ה ה פ ר ט י ת + ה צ ר י כ ה ה צ י ב ו ר י ת, ה ה ש ק ע ה ב מ ש ק א כ ן ת ג ד ל ב ו ו ד א ו ת. ם ה מ מ ש ל ה ת פ ט ו ר א ת ה מ ש ק י ע י ם מ מ ס ה כapple ס ה ל ת ק ו פ ה ש ל ע ש ר שapple י ם, ה ה ש ק ע ה ב מ ש ק ת ג ד ל ו ו ד א ו ב ת.א א ם בapple ו ס ף ל פ ע ו ל ו ת ה ע י ד ו ד ל ה ש ק ע ה, ה מ מ ש ל ה ג ם ת ג ד י ל א ת ה צ ר י כ ה ה צ י ב ו ר י ת, ה ה ש ק ע ה ב מ ש ק ת ג ד ל ב ו ו ד א ו ת. א ם בapple ו ס ף ל פ ע ו ל ו ת ה ע י ד ו ד ל ה ש ק ע ה, ה מ מ ש ל ה ת ד א ג ג ם ל ג י ד ו ל ב כ מ ו ת א מ צ ע י ה ת ש ל ו ם ב מ ש ק ע ל מappleת ש ש ע ר ה ר י ב י ת ל א י ע ל ה, ה ה ש ק ע ה ב מ ש ק ת ג ד ל ב ו ו ד א ו ת. 9/9

בחינה בכלכלה

בחינה בכלכלה גירסה 01 מבחן בכלכלה מועד 05/2018 שם פרטי: שם משפחה: מס' ת"ז/דרכון: מס' נבחן: מופיע על דף התשובות מתחת למס' הת"ז לפניכם המבחן בכלכלה המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

macro-ex

macro-ex תרגילים לקורס: מבוא לכלכלה מאקרו תשע"ב שנה"ל תשע"ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה המחלקה לכלכלה 14211021-01-02 - קרו מאאאא- לכלכלה מבוא מרצים: דר' סאלם אבו-זאיד, דר' בנימין ברדוגו,

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

IFRS 3

IFRS 3 תקן דיווח כספי ביappleלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

כלכלה בדרך הקלה ספר תרגול בתורת המחירים א' סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס יישומים מיקרו. הספר הוא חלק מפרויקט חדשני וראשון מסוגו בארץ במקצוע

כלכלה בדרך הקלה ספר תרגול בתורת המחירים א' סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס יישומים מיקרו. הספר הוא חלק מפרויקט חדשני וראשון מסוגו בארץ במקצוע כלכלה בדרך הקלה ספר תרגול בתורת המחירים א' סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס יישומים מיקרו. הספר הוא חלק מפרויקט חדשני וראשון מסוגו בארץ במקצוע זה, המועבר ברשת האינטרנט.On-line הקורס באתר כולל פתרונות

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפערים החברתיים, עקב השפעתה המידית על מחירי מוצרי הצריכה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

IAS 36

IAS 36 36 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי ירידת ערך appleכסים International Accounting Standard 36 Impairment of Assets גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31

קרא עוד

Microsoft Word - 02_0001_ docx

Microsoft Word - 02_0001_ docx תקappleות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת appleכות לappleפגעי עבודה) תשט"ז 1F1956-0 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 (ג), 120 (ב), 118, 317 146, 122, ו- 400 לחוק הביטוח הלאומי [ appleוסח משולב], התשapple "ה- 1995

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word עקרוappleות שומה לטבלאות הקצאה ואיזון לתכappleית רצ/מק/ 1/1000/1 חלקות של חדשה לחלוקה 228,227 בגוש 3946 מתחם ב' "תכappleית האלף" ראשוןלציון הוכן עבור: הועדה המקומית ראשוןלציון על ידי : יובל ואוהד דappleוס

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

תקן סופי

תקן סופי 2018 תקן חשבוappleאות מספר 35 מעודכן מדיappleיות חשבוappleאית, שיappleויים באומדappleים חשבוappleאיים וטעויות אוגוסט 2018 1 רח' גרוזappleברג 14, ת"א 65811, טל. Tel,97235109977 14 Gruzenberg st., Tel-Aviv

קרא עוד

פרק כה (1) - גד 69

פרק כה (1) - גד 69 כה. תוכן עappleייappleים כללי חשבוappleאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים appleוסחמשולבשלגילוידעתמספר 69 עמוד 1499 (1) (2) דוחות כספיים של מוסדותלהשכלהגבוהה תקןחשבוappleאותמספר 9 (מעודכן 2016 ) 1563 ) 1569

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

נ2-שירותי נקיון למקוואות

נ2-שירותי נקיון למקוואות בס"ד המועצה הדתית אשדוד מכרז פומבי מס' 2018/_ לאספקת שירותי appleיקיון למקוואותבעיר אשדוד כסלו תשע"ט/ appleובמבר 2018 1 מסמך א' המועצה הדתית אשדוד מכרז מס' 4/2018 הזמappleה להציע הצעות המועצה הדתית אשדוד

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

IAS 10

IAS 10 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח International Accounting Standard 10 Events after the Reporting period גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים,

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

תאוריות ויישומים במיקרו כלכלה

תאוריות ויישומים במיקרו כלכלה תאוריות ויישומים כלכלה במיקרו סמסטר א' דצמבר 006 4/0/06 מרצה : יוסי טובול - חדר שלו: חדר מס', בניין 7 tubul@mail.biu.ac.il שעות קבלה לפי תיאום מראש, לא בימי רביעי וחמישי מתרגלת: מיכל וובר הרצאות לקחת מהאתר

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Microsoft Word - ?????? ????? ?????? ???? ????? 4 ??????.docx

Microsoft Word - ?????? ????? ?????? ???? ????? 4 ??????.docx הוראות הרכבה והפעלה עבור OUTCOOK Dreamer מתקן צלייה בגז - 4 מבערים EN (Europe) האיורים איappleם בקappleה מידה. הappleתוappleים הטכappleיים appleיתappleים לשיappleוי ללא הודעה מוקדמת אזהרה לשימוש חיצוappleי

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc תורת האילוצים - ניהול לפי אילוצים תורת האילוצים היא גישה ניהולית כללית הישימה לכל ארגון. לגישה שלשה עקרונות מרכזיים: לארגון יש מטרה מוגדרת ומוסכמת הארגון השלם הוא יותר מסך חלקיו יכולתו של הארגון השלם להשיג

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

כלים לניהול תקציב משפחתי

כלים לניהול תקציב משפחתי מדריך לניהול תקציב משפחתי גירסא 1.3 על ידי*: הוכן רותי שרון יועצת ומרצה לכלכלת המשפחה יוני 2102 * עפ"י שיטת אש-לידור רחוב סביון 6, מודיעין 70717 טלפון: 150-0323526 info@ruthsharon.co.il www.ruthsharon.co.il

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

תאריך: 05/02/2019 ת. עברי: ל' בשבט תשע"ט פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :05/02/2019 ל' בשבט תשע"טשעה 12:30 appleכחו: חברים: רון מוסקוביץ - יו

תאריך: 05/02/2019 ת. עברי: ל' בשבט תשעט פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :05/02/2019 ל' בשבט תשעטשעה 12:30 appleכחו: חברים: רון מוסקוביץ - יו תאריך: 05/02/2019 ת. עברי: ל' בשבט תשע"ט פרוטוקול רשות רישוי מס' 20190005 בתאריך :05/02/2019 ל' בשבט תשע"טשעה 12:30 appleכחו: חברים: רון מוסקוביץ - יו"ר הועדה - יו"ר הועדה אדר' appleעה אוירבך - אבן - מהappleדסת

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד