דוח רבעוני לתקופה שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019 תוכן העניינים: פרק א': דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה. נספח א' גילוי בדבר הלוואות מהותיות )אשראי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "דוח רבעוני לתקופה שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019 תוכן העניינים: פרק א': דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה. נספח א' גילוי בדבר הלוואות מהותיות )אשראי"

תמליל

1 דוח רבעוני לתקופה שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019 תוכן העניינים: פרק א': דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה. נספח א' גילוי בדבר הלוואות מהותיות )אשראי בר דיווח( נספח ב' נדל"ן להשקעה נספח ג' נדל"ן יזמי פרק ב': דוחות כספיים ביניים מאוחדים ונפרדים של התאגיד ליום 30 בספטמבר 2019; דוחות כספיים של חברה כלולה מהותית של החברה, ליום 30 בספטמבר 2019 ;EX/CPS Holdings LLC.1.2 פרק ג': דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי 1

2 פרק א' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון של החברה לתקופות של תשעה חודשים ושלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019 )להלן: "התקופה המדווחת" או "תקופת הדוח" או הדוח" לפי העניין(. הסקירה הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני החברה בתקופה המדווחת שהשפעתם מהותית. הדוח נערך בהנחה שדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, אשר נכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת )להלן: "הדוח התקופתי"( מצוי בפני קוראו. הדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר הבינלאומיים, תקני ה IFRS )להלן: "הדוחות הכספיים"(. 2019, המצורפים לדוח זה להלן, מוצגים בהתאם לתקנים החברה מצרפת את דוחותיה הכספיים של החברה הכלולה,,EX/CPS Holding LLC בהתאם לסעיף 23 לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע החל מהדוחות הכספיים של החברה ליום 30 בספטמבר 2016, הפסיקה החברה את האיחוד של הנכסים וההתחייבויות של EX/CPS Holding LLC וממועד זה מטופלת החברה האמורה לפי שיטת השווי המאזני. יצוין כי הדוחות הכספיים המצורפים של EX/CPS Holding LLC וחברות בנות שלה נערכו בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים בארצות הברית GAAP"."US החברה ביצעה התאמה של הדוחות הכספיים של EX/CPS Holding LLC בהתאם למדיניות החשבונאית של הקבוצה. הדוחות הכספיים של EX/CPS כאמור, כוללים את הפעילות הקשורה להחזקה בפרויקט הידוע בשם Street 14. th יש לציין שנכון ליום 30 בספטמבר 2019 לחברה אין כל זכויות וחובות בנכסים, התחייבויות ותוצאות הפעילות של הפרויקט הידוע בשם יצוין כי ביום 19 במרץ th Street וביום 31 במרץ 2019, אישרו )בהתאמה( ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה עסקה בין החברה לבעל השליטה )מותנית בקבלת אישור בעלי הקרקע, אשר טרם התקבל למועד פרסום דוח זה(, לפיה בעל השליטה בחברה יעביר לחברה את החזקותיו בפרויקט הידוע בשם כמפורט בהרחבה בסעיף 2 להלן. 14 th Street וזאת 1. מבוא 2019 ליום נכון 30 בספטמבר ולמועד הדוח, החברה בשני פועלת תחומי פעילות עיקריים,.1.1 כמפורט להלן: ייזום ופיתוח של נדל"ן למכירה בניו יורק פיתוח ובניה של נדל"ן המיועד בעיקר למגורים וכן למסחר ולמלונאות; נדל"ן להשקעה בניו יורק רכישה, החזקה והשבחה של נכסי נדל"ן לרבות קרקעות וכן רכישה והפעלה של נדל"ן מניב;.1.2 כמו כן, החברה מחזיקה באמצעות חברה כלולה )60%( בנכס הידוע בשם מלון Intercontinental Boston בבוסטון, המסווג בדוחותיה הכספיים של החברה הכלולה כנכס פיננסי, כמפורט בסעיף 1.10 לפרק א' בדבר תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח התקופתי. 1 מספר אסמכתא: , אשר המידע על פיו מובא בדוח זה על דרך ההפנייה. 2

3 במהלך הרבעון השלישי לשנת 2019, החלה החברה בקידום מודל שכירות בנכס החברה הידוע בשם OMS במסגרתו מוצעות יחידות בנכס להשכרה בדרך של Own"."Rent to על פי מודל שכירות זה, ככל ושוכרים בנכס יתקשרו בהסכם לרכישת יחידת הדיור Purchase and (Sale Agreement( אותה הם שוכרים בתוך תקופה של 9 חודשים ממועד תחילת השכירות, אזי סכום דמי השכירות לתקופה של 12 חודשי השכירות הראשונים ינוכה ממחיר רכישת יחידת הדיור. ככל ושוכרים כאמור לא יתקשרו בהסכם רכישה בתקופה האמורה, תעמוד לרשותם האפשרות להמשיך ולשכור את יחידת הדיור עד למכירתה לרוכש אחר )המשך תקופת השכירות ותנאיה יקבעו במקרה זה, בהתאם למשא ומתן בין הבעלים החדשים של יחידה הדיור והשוכרים(. יצוין כי עד למכירת יחידות הדיור המושכרות על פי מודל זה, תנוהל השכירות בנכס על ידי המחלקה הייעודית לכך בקבוצת Extell )כמתואר בסעיף לדוח התקופתי( וזאת בדומה לנכסיה האחרים של החברה המיועדים למגורים להשכרה Buildings( )Rental דוגמת הנכס הידוע בשם.555 Tenth Ave.1.2 לפרטים בקשר עם פרויקטי הנדל"ן היזמי של החברה ונכסיה המסווגים כנדל"ן להשקעה ראו בטבלה בסעיף לפרק א' בדבר תיאור עסקי התאגיד שבדוח התקופתי )להלן בס"ק זה: "הטבלה" ו"פרק תיאור עסקי התאגיד" לפי העניין( וכן פרק תיאור עסקי התאגיד בכללותו. יצוין כי הטבלה כוללת מידע תמציתי על כל אחד מהפרויקטים של החברה הנמצאים בביצוע וכן על כל נכסיה המניבים ונכסיה המסווגים כנדל"ן להשקעה של החברה. לפרטים בקשר עם מבנה תחום פעילות הנלד"ן היזמי של החברה והשינויים החלים בו, ראו בסעיף לפרק תיאור עסקי התאגיד. החברה הוקמה ביום 10 בפברואר 2014, כחברה פרטית מוגבלת במניות בהתאם להוראות 2004 BVI Business Companies Act, ערך בתל אביב. לצורך גיוס אגרות חוב )שאינן המירות למניות( בבורסה לניירות.1.3 ביום 29 במאי 2014, הוצעו לראשונה לציבור 1,050,000,000 אגרות חוב )סדרה א'(, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת )להלן: "אגרות החוב )סדרה א'("(. ביום 2 באפריל 2015 הנפיקה החברה סדרה נוספת של אגרות חוב )סדרה ב'( בסך של 600,000,000 ש"ח ע.נ. )להלן: "אגורת החוב )סדרה ב'("(. יצוין כי ביום 3 בדצמבר 2018, שילמה החברה בתשלום מוקדם )חלף יום 31 בדצמבר 2018, מועד התשלום המקורי על פי הוראות שטר הנאמנות של אג"ח א'( את מלוא סכום תשלום הקרן הראשון בגין אג"ח א' )525 מיליון ש"ח המהווים 50% מסך קרן אג"ח א'( וכן את מלוא סכום הריבית הצבורה בגין סכום הקרן האמור )כאילו הייתה משלתמת ביום 31 בדצמבר 2018(. לפרטים אודות התשלום המוקדם האמור ראו דיווחים של החברה מהימים 8 בנובמבר )מס' אסמכתא לדוח מתקן, 15,) בנובמבר )מס' 2018 אסמכתא: מס' אסמכתא ( ו 13 בדצמבר 2018 )מס' אסמכתא: ( אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה זה בדרך של הפנייה.לפרטים נוספים אודות אגרות החוב )סדרה א'( ואגרות החוב )סדרה ב'(, ראו בגילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב בסעיף להלן

4 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו כמפורט בדוחתיה התקופתיים של החברה, מתקשרת החברה כחלק ממהלך עסקיה בהסכמי השקעות בתצורת.Eb5 תכנית ה Eb5 )EB5 Immigrant Investor Program( הינה תכנית במסגרתה משקיעים זרים )שאינם אמריקאים( המשקיעים מכספם, זכאים לאחר תקופה לגרין קארד שהינה מעמד של "תושבות קבע" בארה"ב )להלן: "משקיעי.)"Eb5 ביום 21 בנובמבר 2019, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי של החברה, נכנסו לתוקפם בארצות הברית תיקונים לתכנית ה Eb5 אשר עיקריהים כוללים את הארכת תוקפה של תכנית ה Eb5 בשש שנים נוספות )עד ליום 30 בספטמבר 2025(, קביעת אמות מידה אחידות להגדרת האזורים בהם תחול תכנית ה 5, 2 Eb הגדלת סכומי ההשקעה המינימלים להשתתפות בתכנית 3 החל ממועד כניסתם לתוקף של התיקונים, הקלות בקבלת אשרות עבודה בארה"ב למשקיעים משתתפי התוכנית עד לקבלת גרין קארד )בכפוף לעמידה בתנאים רגולטורים שונים(, חידוד והבהרת סמכויות המרכזים האזוריים 4 )Regional Centers( לדחות בקשות השתתפות משקיעים בתכנית מטעמים שונים לרבות מעשי מרמה וטעמי בטחון לאומי וכן הקניית כלים חקיריתיים משופרים למרכזים אזוריים כאמור בכדי לוודא שמקורם של כספי השקעת משקיעי ה Eb5 הינו חוקי ולגיטימי ( and legitimate )lawful sources למידע נוסף אודות השקעות בתוצרת Eb5 וכן לפרטים אודות השקעות בתצורת Eb5 בנכסי החברה ראו בסעיף לדוח התקופתי )אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפנייה( וכן בנספח א' לדוח זה, לפי העניין. לעמדת החברה, אין בתיקונים לתכנית ה Eb5 כאמור בכדי להשפיע באופן מהותי על החברה לאור העובדה גייסה כי One Manhattan Square,555TEN ו זה מכבר את מלוא סכום השקעות ה Eb5 Brooklyn Point וכי להשלמת סך סכום הגיוס האפשרי עבור נכסיה האפשרי של השקעות Eb5 בנכס Central Park Tower חסרים, נכון למועד הדוח, כ 4 מיליון דולר )מתוך תקרת גיוס של 340 מיליון דולר(. ביום 28 באוגוסט 2019, התקשרו חברות כלולות של החברה בהסכם הלוואה בכירה בסך של 553,500 אלפי דולר וכן בהסכם מימון מסוג Mezzanine בסכום של 138,375 אלפי דולר וזאת במסגרת מימון מחדש בנכס החברה הידוע בשם One Manhattan Square (להלן: "הסכמי המימון" ו "כספי הסכמי המימון"(. מתוך כספי הסכמי המימון, הועברו לחברה סך של כ 664,000 אלפי דולר במועד ההתקשרות כאמור כאשר סכום של כ 560,000 אלפי דולר שימש לפירעון הלוואת הבנייה אשר הייתה קיימת בנכס עד לאותו מועד וסך של כ 47,000 נותר זמין לתשלומי ריבית עתידיים לאורך חיי ההלוואה..2.2 לדוגמה, סיווגם של אזורים עירוניים כ" Area " Targeted Employment ייעשה מעתה על פי האופן בו מסווג ה U.S. Treasury. Tax Cuts and Jobs Act על פי הוראות ה Qualified Opportunity Zone אזורים עירוניים כאזורי Department הגדלת הסכום המינימלי ב 800,000 דולר )לסך של 1.8 מיליון דולר( או ב 400,000 דולר )לסך של 900,000( כתלות במסלול ההשקעה בתכנית. גוף פרטי, האמון על איתור המשקיעים, טיפול בבקשותיהם וליווי התהליך מול רשויות ההגירה בארה"ב לעניין הרגולציה הסובבת את התכנית, לרבות לעניין הגשת בקשות המשקיעים לקבלת אשרת תושב קבע

5 תמורת כספי הסכמי המימון נטו, כמו גם כספים ממקורות אחרים, שמשו לפירעון מוקדם של הלוואת ה Mezzanine של RXR בסכום של כ 292,000 אלפי דולר כך שיתרתה נכון לסמוך מועד הדוח עומדת על כ 196 אלפי דולר. לפרטים נוספים אודות הסכמי מימון כאמור ראו סעיף 1 לנספח א' המצורף לדוח זה וכן לדיווח החברה מיום 29 באוגוסט 2019 )מס' אסמכתא: ( אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפנייה. ביום 16 באוגוסט 2019 הושלמה התקשרות של חברות כלולות של החברה בעדכון להסכם קו האשראי עם JP Morgan במסגרתו הורחב סכום המימון מ 500 מיליון דולר ל 550 מיליון דולר. 5 לאחר ההרחבה כאמור, עומדת לחברה )בסולו( יתרה בסך של כ 153 מיליון דולר שטרם נמשכה מתוך ההלוואה כאמור לשימוש לצורכי הנזילות הכלליים של החברה..2.3 לפרטים אודות קו האשראי כאמור ראו סעיף לדוח התקופתי של החברה המובא בדוח זה בדרך של הפנייה. בשם בתאריך 13 באוגוסט 2019, התקשרה חברת בת בבעלות מלאה של החברה בהסכם רב שלבי עם צד ג' )להלן: "המוכר"( בסכום כולל של 150,000 אלפי דולר, לפיו תרכוש החברה )בשלבים ועל פני חמש שנים( חלקות קרקע נוספות וזכויות אויר קיימות ועתידיות בצמוד לנכס החברה הידוע Times Square Portfolio 6 וכן תבצע עסקת החלפה של קרקע בבעלות החברה בתמורה לחלקת קרקע אחרת בבעלות המוכר וזאת על מנת לייצר איחוד בחלקות סמוכות. שתי החלקות שוות בגודלן ובהיקף זכויות האוויר שלהן. ההסכם יושלם בשלבים החל מחודש אוגוסט 2021 ועד חודש אוגוסט 2024 וידרוש פקדון נוסף בסך של 5,000 אלפי דולר בחודש אוגוסט 2024 בנוסף לפיקדון בסך 10,000 אלפי דולר אשר החברה הפקידה במועד ההתקשרות בהסכם כאמור. ראו גם ביאור 6 ה'. לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה המצורפים לדוח זה..2.4 במרץ 31 וביום 2019 במרץ 19 ביום 2019, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה )בהתאמה( עסקה לפיה בעל השליטה בחברה יתרום לחברה את החזקותיו בנכס מניב למגורים באיסט וילג' ברחוב 14 מנהטן, הידוע בשם Street, The EVGB 510 East 14th אשר שוויו בהתאם להערכת שווי בלתי תלויה ליום 31 בדצמבר 2018 הינו 275,000 אלפי דולר )להלן: "הנכס ברחוב 14" או "הנכס", לפי העניין( ; במקביל תמכור החברה לבעל השליטה שני נכסים בשווי לא מהותי 1( נכס נדל"ן להשקעה הידוע בשם Boulevard, 200 Riverside אשר שוויו ליום 31 בדצמבר 2018 הינו 8,600 אלפי דולר; ו 2 ( נכס פיננסי הידוע בשם 23 West 24th Street, )להלן: "הנכס West 24"( th אשר שוויו ליום 31 בדצמבר 2018 הינו 8,000 אלפי דולר )להלן: עסקת הנכס ברחוב 14 (. השלמת עסקת הנכס ברחוב 14 מותנית בקבלת אישור הבעלים של הקרקע בנכס ברחוב 14 )אשר הבעלות בה היא מסוג חכירה לדורות(, אשר טרם התקבל למועד פרסום דוח רבעוני זה. יצוין כי.2.5 לפרטים אודות התקשרות כאמור ראו דיווח מיידי של החברה מיום 18 באוגוסט 2019, מס' אסכמתא: , 5 אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפנייה. 6 לפרטים ראו גם סעיף לדוח תקופתי

6 עסקת הנכס ברחוב 14 אושרה כעסקה בין החברה ובין בעל השליטה בה, כעסקה אשר אין בה אלא כדי לזכות את החברה ואשר תוצאת השלמתה הינה גידול בהונה העצמי של החברה של כ 53 מיליון דולר. לפרטים נוספים אודות עסקת הנכס ברחוב 14 ראו דיווח מיידי של החברה מיום 31 במרץ 2019 )מס' אסמכתא: ( אשר המידע על פיו מובר בדיווח זה בדרך של הפנייה. יצוין כי בחודש מאי 2019, לאחר אישור עסקת הנכס ברחוב 14 התקשרה חברה בת של החברה המחיזקה בנכס West 24 th יחד עם תאגידים אחרים בשליטת בעל השליטה בחברה בהסכם הלוואה אשר כתוצאה ממנו נרשמה יתרת חוב של החברה לבעל השליטה בסך של 1.3 מיליון דולר. היתרה האמורה תיפרע במועד השלמת עסקת הנכס ברחוב 14. לפרטים נוספים, לרבות סכום ההלוואה הכולל ראו באור 6 ד' לדוחות הכספיים של החברה ליום 30 בספטמבר 2019 המצורפים לפרק ב' בדוח זה. ביום 29 במרץ 2019, התקשרה חברה מאוחדת של החברה, המחזיקה בנכס הידוע בשם,Broadway בהסכם הלוואה למימון מחדש של הלוואה הרובצת על הנכס שיתרתה ליום בדצמבר 2018 הינה כ 56 מיליון דולר. ההלוואה החדשה נשוא המימון מחדש הינה בסך של כ 122,400 אלפי דולר ארה"ב )להלן: "הסכם המימון" ו "סכום ההלוואה", לפי העניין( ותחליף את ההלוואה הרובצת על הנכס כאמור. כתוצאה מההתקשרות בהסכם המימון, הועלו לחברה )סולו( מזומנים חופשיים נטו בסך כ 55 מיליון דולר ארה"ב. לפרטים נוספים אודות הסכם המימון ראו דיווח מיידי של החברה מיום 31 במרץ 2019 )מס' אמסכתא: ( אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפנייה. במהלך תקופה של תשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019 מסרה החברה דירות The Kent,One Manhattan Square בפרוייקטים )closing(.one 57 ו ו 2.1 בנספח ב' לדוח זה. לפרטים ראו סעיפים ,

7 א) ב) ג) שנסתיימה ביום 30 בספטמבר חלק א' הסברי הדירקטוריון בנוגע למצבה הכספי של החברה, תוצאות פעילותה, הונה ותזרים המזומנים שלה לתקופה 2019 )כל הסכומים הינם באלפי דולר, אלא אם מצוין אחרת(; 1. ניתוח עיקרי השינויים שחלו במצבה הכספי של החברה סעיף א נכסים ם ל שוטפי יתרה ליום 30 בספטמבר יתרה ליום 31 גידול )קיטון( בדצמבר ביחס ליום 31 הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים 2018 בדצמבר ,539,807 1,645,241 אלפי דולר 56, , ,165 1,589,147 1,994,868 3,584,015 1,978,758 3,518,565 2,467,939 4,113,180 נכסים שוטפים סה"כ נכסים הנכסים הלא שוטפים של החברה נכון ליום 30 בספטמבר 2019 מורכבים בעיקר מנדל"ן להשקעה בסך של כ 884,526 אלפי דולר והשקעה בחברות כלולות בסך של כ 666,913 אלפי דולר. הגידול בנכסים הלא שוטפים לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019 בסך של כ 56,094 אלפי דולר נבע בעיקר מגידול במזומנים מוגבלים. הנכסים השוטפים של החברה נכון ליום 30 בספטמבר 2019 מורכבים בעיקר ממלאי בסך של כ 2,206,401 אלפי דולר, נכסים בגין חוזים assets( )contract בסך של כ 51,600 אלפי דולר ומזומנים מוגבלים בסך של כ 100,575 אלפי דולר. הגידול בנכסים השוטפים לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019 בסך של כ 473,071 אלפי דולר נבע בעיקר מגידול במלאי בסך של כ 496,009 אלפי דולר בקשר עם השקעות נוספות בנכסים הידועים בשם Brooklyn Point,Central Park Tower ו.Pier Village Lofts ) ) ) (108,663) 1,318,866 1,223,736 סה"כ הון 1,210,203 ההון של החברה ליום 30 בספטמבר 2019 מורכב מסך של כ 502,862 אלפי דולר בגין הון מניות והון נפרע, יתרת רווח בסך של כ 432,835 אלפי דולר, קרן הון מגידור תזרים מזומנים בסך של כ 9,094 אלפי דולר וכ 283,600 אלפי דולר המיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה. הקיטון בהון החברה לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019 בסך של כ 108,663 אלפי דולר נובע בעיקרו מ: קיטון ביתרת עודפים בסך של כ 100,938 אלפי דולר הנובע מהפסד מפעילות שוטפת; קיטון בקרן הון מגידור תזרים מזומנים בסך של כ 2,981 אלפי דולר ; קיטון בסך של כ 4,744 אלפי דולר ביתרת זכויות שאינן מקנות שליטה הנובע בעיקרו מחלקם בהפסד לתקופה. (132,731) 534, ,304 התחייבויות 401,685 ההתחייבויות הלא שוטפות של החברה ליום 30 בספטמבר 2019 מורכבות מהלוואות בסך של 7

8 סעיף לא שוטפות יתרה ליום 30 בספטמבר יתרה ליום 31 גידול )קיטון( בדצמבר ביחס ליום 31 הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים 2018 בדצמבר אלפי דולר כ 160,704 אלפי דולר, בקשר עם הנכסים הידועים בשם 54 th Street ו,One 57 Retail סך של כ 168,669 אלפי דולר בקשר עם איגרות החוב )סדרה ב'( וכן סך של כ 72,154 אלפי דולר מנגזרים פיננסיים. הקיטון בהתחייבויות הלא שוטפות של החברה לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019 בסך של כ 132,731 אלפי דולר נובע בעיקרו מסיווג של סך של כ 214,237 אלפי דולר הלוואות בקשר עם נכסים הידועים בשם 45 th Street W, Hotel ו 125 th Street כהתחייבויות שוטופות וסך של כ 56,977 אלפי דולר משינוי נטובשווי הוגןשל נגזרים פיננסיים. 770,559 1,730,733 1,643,525 2,501,292 התחייבויות שוטפות ההתחיבויות השוטפות ליום 30 בספטמבר 2019 מורכבות בעיקר מהלוואות בסך של כ 1,943,055 אלפי דולר בגין הנכסים הידועים בשם 45 th, Brooklyn Point,Central Park Tower 125 th Street, 54 th Street,Street ו W, Hotel אגרות החוב )סדרה א'( של החברה בסך של כ 147,731 אלפי דולר, מקדמות ממשקיעי הון מועדף Equity( )Preferred והריבית הצבורה בעניינן בקשר עם נכס הידוע בשם Central Park Tower בסך של כ 115,935 אלפי דולר, מקדמות ממשקיעי EB5 בסך של כ 100,993 אלפי דולר וסך של כ 155,192 אלפי דולר בגין יתרות זכאים שטרם שולמו. העלייה בהתחייבויות השוטפות לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019 בסך של כ 770,959 אלפי דולר נובעת בעיקר מגידול בסך של כ 426,770 אלפי דולר בהלוואות בנייה בקשר עם נכסים הידועים בשם Brooklyn Point,Central Park Tower ו Pier W סיווג של סך של כ 214,237 אלפי דולר הלוואות בקשר עם נכסים הידועים בשם, Village 45 th Street,Hotel ו 125 th Street כהתחייבויות שוטופות וכן סך של כ 47,500 מקדמוות ממשקיעי.EB5 529,165 3,584,015 3,518,565 4,113,180 סה"כ התחייבויות והון 8

9 2. ניתוח עיקרי תוצאות הפעילות על פי הדוחות המאוחדים: סעיף לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום 30 בספטמבר לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 בספטמבר לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר ,314 (58,884) 25,430 (1,270) גידול )קיטון( ביחס לתקופה המקבילה אשתקד הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים (41,661) 32,707 (8,954) (3,367) אלפי דולר 4,349 1,619 (5,618) (1,269) (1,555) 64 (3,217) ,845 (37,206) 8, ,184 (4,499) (315) (3,217) הכנסות עלות ההכנסות רווח )הפסד( גולמי עליית )ירידת( ערך נדל" ן להשקעה, נטו חלק החברה ברווחי 15,917 (1,299) (6,011) (44,415) (1,387) (11,407) (15,719) (11,359) (734) (32,747) 15,183 (34,046) )הפסדי( חברות כלולות נטו הנהלה וכלליות הוצאות הנהלה וכלליות לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019 מורכבות מדמי ניהול, בהתאם להסכם הניהול אשר נכנס לתוקפו ביום 30 במאי 2014, דמי ניהול הקשורים במשקיעי,EB5 הוצאות שיווק ומכירות וכן הוצאות פחת ,499 (14) (26,280) 3 (14,060) 2 (30,229) (23) (24,715) 179 (22,216) הכנסות )הוצאות( אחרות רווח תפעולי (114) (3,084) (55,997) 7,539 (32,232) (20,141) 3,172 (9,562) (329) 2,706 (9,388) (22,719) 6,251 (23,366) (2,301) 6,137 (26,450) (58,298) הכנסות מימון הוצאות מימון שינוי נטו בשווי הוגן השינוי נטו בשווי הוגן של נגזרים לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019 נובע בעיקר משינוי בשווי ההוגן של עסקאות 9

10 סעיף לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום 30 בספטמבר לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 בספטמבר לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 גידול )קיטון( ביחס לתקופה המקבילה אשתקד הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים אלפי דולר של נגזרים הגנה מסוג forward swap לשם גידור עליות ריבית עתידיות. (20,643) 23, (3,775) 9,212 הפרשי (11,431) מטבע הפרשי המטבע לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019 נובעים בעיקר מהתאמות בקשר עם אגרות החוב )סדרה א' ו סדרה ב'( של החברה וכן כל פעילות מטבע החוץ קשורה לשינויים בין שער השקל/דולר ארה"ב. (77,339) 149 (47,539) (204) (19,926) (167) (63,405) (34,919) (167) (112,258) (18) סה"כ רווח )הפסד( לפני מס הוצאות מס (77,190) 1,263 (47,743) (14,203) (20,093) (2,867) (63,405) (481) (35,086) (4,244) (112,276) (2,981) סה"כ רווח )הפסד( כולל סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019 מורכב מהתאמות הקשורות לחוזי החלפת מטבע לשם גידור אגרות החוב )סדרה א'( של החברה. (75,927) (61,946) (22,960) (63,886) (39,330) סה"כ רווח (115,257) )הפסד( כולל 10

11 3. ניתוח נזילות ומקורות מימון של החברה: סעיף לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום 30 בספטמבר לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום 30 בספטמבר לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 גידול )קיטון( ביחס לתקופה המקבילה אשתקד הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים (62,561) (354,212) (76,829) תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( שוטפת אלפי דולר תזרימי המזומנים לפעילות שוטפת לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019 מורכבים בעיקר מעלייה בסך של כ 358,510 אלפי דולר בסעיף המלאי בקשר עם נכסים הידועים בשם.Pier Village ו Central Park Tower, Brooklyn Point (118,176) 19,225 (117,181) 99,934 (47,910) (240,037) 41,232 (302,598) (76,944) תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( השקעה תזרימי המזומנים מפעילות השקעה לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019 מורכבים בעיקר מ: )1( שינוי מוגבלים; של כ 108,143 אלפי דולר במזומנים )2( פירעון הלוואות לחברות כלולות של כ 20,569 אלפי דולר; )1( )2( )3( 275,542 84, , , , ,750 תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( מימון תזרימי המזומנים מפעילות השקעה לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019 מורכבים בעיקר מ: )4( סך של כ 519,783 אלפי דולר תקבולי הלוואות נטו; סך של כ 47,500 אלפי דולר מקדמה ממשקיעי ;EB5 סך של כ 59,750 אלפי דולר פרעון הלוואות; סך כ 107,683 אלפי דולר תשלומי ריבית. 11

12 גילוי בהתאם לסעיף 10 )ב() 14 ( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים וגילוי תזרים המזומנים החזוי למימון פירעון התחייבויות החברה.4.1 בדוחות הכספיים המאוחדים החברה של 30 ליום בספטמבר,2019 מתקיימים סימני אזהרה כהגדרת המונח "סימני אזהרה" בתקנה 10 )ב() 14 ( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים חודשים ומיידיים( ותזרים מזומנים במלאי פרויקטים בהקמה(. תש"ל 1970, שלילי עקב מתמשך גירעון בהון החוזר המאוחד לתקופה של מפעילות שוטפת )הנובע בעיקרו מהשקעות נכון ליום 30 בספטמבר 2019, לחברה גירעון בהון חוזר במאוחד בסך של כ 33 מיליון דולר. ההון החוזר כולל נכסים והתחייבויות שמחזורם עולה על 12 חודשים. יצויין כי לחברה גרעון בהון חוזר המאוחד, לתקופה של שניים עשר חודשים, בסך של כ 454 מיליון דולר וכן גירעון בהון החוזר בדוחות הכספיים הנפרדים בסך של כ 85 מיליון דולר. לעניין זה ראו גם הטבלה להלן:.4 )באלפי דולר( נכן ליום התאמות )לתקופה של 12 חודשים( סך הכל 211,430 (2,256,509) 2,467,939 נכסים שוטפים 665,780 (1,835,512) 2,501,292 התחייבויות שוטפות (454,350) (420,997) (33,353) עודף נכסים שוטפים על התחייבויות שוטפות *( לא נלקחו בחשבון התאמות בגין משקיעי,EB5 אשר הכללתם היתה מביאה את ההון החוזר ל 12 חודשים לגרעון בסך של 353 מיליון דולר. דירקטוריון החברה בחן את תזרים המזומנים הצפוי של החברה לשנתיים הקרובות )להלן: "תזרים המזומנים החזוי"( וקבע כי על בסיס הפרמטרים המצטברים הבאים: )א( יחס חוב לשווי נכסים של החברה; )ב( קשרי החברה עם גופים מממנים ומנסיון העבר; )ג( המוניטין של החברה ובעל השליטה כי אין חשש סביר כי במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי לא תעמוד החברה בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן ובהתאם לאמור לעיל, דירקטוריון החברה קבע כי להערכתו, על בסיס האמור לעיל, אין לחברה בעיית.4.3 נזילות להלן הנחות העבודה העיקריות שעמדו בבסיס תזרים המזומנים החזוי המובא להלן: לחברה במאוחד אשראים מתאגידים בנקאיים וממוסדות פיננסים המהווים מקור שעבוד כנגד מימון נכסי מקרקעין )לרבות מלאי בניינים, יחידות דיור ונדל"ן להשקעה בפיתוח(. להערכת הנהלת החברה, ניתן יהיה, במידת הצורך, להאריך את מועד פרעונם של אשראים אלה או לבצע לגביהם הליך מימון מחדש בהגיע מועד פרעונם החברה במאוחד מעורבת במספר פרויקטי ייזום ולקחה בחשבון את סך ההון העצמי שיידרש עבור כל פרויקט בשנתיים הקרובות. בפרויקטים בהם החברה מחזיקה בבעלות מלאה, הוצגו המקורות והשימושים בברוטו ובפרויקטים אותם מחזיקה החברה ו/או צפויה לתזרים הצפוי של מהפרויקט )נטו(. להחזיק עם שותפים, הוצגו המקורות והשימושים בהתאם תזרים המזומנים החזוי המובא להלן מתייחס למצבת הפרויקטים בפיתוח הקיימת

13 בחברה נכון ליום פרסום דוח זה. תזרים המזומנים יכול להשתנות ככל שהנהלת החברה ודירקטוריון החברה יאשרו כניסה לפרויקטים חדשים הטבלה שלהלן כוללת חלוקת רווחים )distribution( מחברות כלולות, הן מעודפים והן מהחזרי השקעות הון, אשר בהתבסס על הסכמי התפעול של אותן חברות כלולות, עודפי כספים מחולקים לשותפים בהתאם למנגנון חלוקת רווחים שנקבע בהסכמי התפעול להלן טבלה המרכזת את תזרים המזומנים הצפוי לשנתיים הקרובות: לתקופה מ 10/2019 עד 12/ יתרת מזומנים לתחילת התקופה מקורות מחברות מוחזקות 12 חלוקות מפעילות שוטפת )הערה ס' 4.5.1( 170 חלוקות שמקורן מקבלת הלוואות )הערה ס' 4.5.2( פעילות שוטפת בסולו (1) הוצאות הנהלה וכלליות (5) דמי ניהול לחברת הניהול שימושים לחברות מוחזקות (5) השקעות בחברות מוחזקות )הערה ס' 4.5.3( פעילות מימון בסולו (145) פרעון אגרות החוב 19 מזומנים מוגבלים (9) תשלומי ריבית בגין אגרות חוב 36 סה"כ תזרים נטו בתקופה 99 יתרת מזומנים לסוף תקופה 75 יתרת קו אשראי זמין *יצוין כי נתוני תזרים המזומנים החזוי לעיל, מורכבים מנתוני סולו של החברה. לשנה מ 1/2020 עד 12/2020 לתקופה מ 1/2021 עד 9/ (1) (15) (114) (3) (2) (19) (71) (86) (11) (31) 68 **יצוין כי החברה עדכנה את יתרת המזומנים החזוי ליום 31 בדצמבר 2020 וכן את סה"כ תזרים נטו בתקופה ביחס לנתונים שהוצגו בדוח הדירקטוריון של החברה ליום 30 ביוני 2019, שם יתרת המזומנים ליום 31 בדצמבר 2020 עמדה על 221 מיליון דולר וסה"כ תזרים המזומנים בתקופה עמד על 172 מיליון דולר, זאת לאור העובדה כי החברה האריכה את תקופת הסגירה Period( )Closing עבור יחידות דיור בפרוייקט,Central Park Tower אשר תחל להערכת החברה במהלך הרבעון השלישי לשנת 2020 ותמשך עד תום רבעון הרבעון השלישי לשנת 2022, וזאת על רקע הערכת החברה כי היתר ה (Temporary Certificate of occupancy) TCO הראשון עבור פרוייקט כאמור צפוי להתקבל במהלך הרבעון השלישי לשנת חלוקה מתפעול נוכחי מורכבת מהרכיבים הבאים: חלוקות מפעילות שוטפת מורכבות מהאמור להלן: )1 נכס One57 החברה צפויה להשלים עסקאות למכירת יחידות דיור בשטח של כ 9,000 ר"ר במהלך תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2019, עסקאות למכירת יחידות דיור בשטח של כ 35,000 ר"ר במהלך השנה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2020 וכן עסקאות למכירת יחידות דיור בשטח של כ 29,000 ר"ר במהלך תקופה של תשעה חודשים המסיימת ביום 30 בספטמבר החלוקה המובאת בתזרים המזומנים הצפוי )כ 59 מיליון דולר( הינה חלקה של החברה בתזרים המזומנים נטו בניכוי הוצאות תפעול, מימון ומס הכנסה של עיריית ניו יורק. 13

14 נכון ליום 30 בספטמבר 2019, החברה השלימה עסקאות למכירת יחידות דיור בשטח כולל של 337,000 ר"ר )105 מתוך 132 יחידות(. במהלך הרבעון השלישי לשנת 2019 לא הושלמו עסקאות למכירת יחידות דיור בנכס. נכס החברה צפויה להשלים עסקאות למכירת יחידות דיור בשטח של כ 11,000 The Kent ר"ר במהלך תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום 31 בדצמבר 99, , אלפי ר"ר במהלך השנה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2020 וכן להשלים עסקאות למכירת יחידות דיור בשטח של 42,000 ר"ר במהלך תקופה של תשעה חודשים המסתיימת ביום 30 בספטמבר החלוקה המובאת בתזרים המזומנים הצפוי )כ 29 מיליון דולר( הינה חלקה של החברה בתזרים המזומנים נטו בניכוי הוצאות החזר חוב, תפעול, מימון ומס הכנסה של עיריית ניו יורק. )2 נכון ליום 30 בספטמבר 2019, החברה השלימה עסקאות למכירת יחידות דיור בשטח של 58,000 ר"ר )32 מתוך 83 יחידות(, מתוכן עסקאות בקשר ליחידות בשטח כולל של 10,000 ר"ר הושלמו במהלך הרבעון השלישי לשנת 2019 )תקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019(. פרויקט One Manhattan Square החברה צפויה להשלים עסקאות למכירת יחידות דיור בשטח של כ 97,000 ר"ר במהלך תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2019, להשלים עסקאות למכירת יחידות דיור בשטח של כ 291,000 ר"ר במהלך השנה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2020 וכן עסקאות למכירת יחידות דיור בשטח של כ 213,000 ר"ר במהלך תשעה של תקופה חודשים המסתיימת 30 ביום בספטמבר.2021 כמו כן, צופה החברה הכנסות מדמי שכירות ברוטו בסך של כולל של 11,000 אלפי דולר במהלך השנה המסתיימת בדצמבר 31 ביום 2020 וכן סך כולל של אלפי 2,000 דולר לתקופה של תשעה חודשים המסתיימת ביום 30 בספטמבר לפרטים בדבר תכנית החברה לקידום מודל שכירות בנכס האמור ראו בסעיף 1.2 לעיל. )3 החלוקה המובאת בתזרים המזומנים הצפוי )279 מיליון דולר( הינה חלקה של החברה בתזרים המזומנים נטו בניכוי הוצאות החזר חוב, תפעול, מימון ומס הכנסה של עיריית ניו יורק. נכון ליום 30 בספטמבר 2019, החברה השלימה עסקאות למכירת יחידות דיור בשטח של 166,000 ר"ר )202 מתוך 815(, מתוכן עסקאות בקשר ליחידות בשטח כולל של 64,000 ר"ר הושלמו במהלך הרבעון השלישי לשנת 2019 )תקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר.)2019 נכס Central Park Tower החברה צפויה להשלים עסקאות למכירת יחידות דיור בשטח של כ 83,000 ר"ר במהלך השנה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2020 וכן עסקאות למכירת יחידות דיור בשטח של 186,000 ר"ר במהלך תקופה של תשעה חודשים המסתיימת ביום 30 בספטמבר החלוקה המובאת בתזרים המזומנים הצפוי )כ 226 מיליון דולר( הינה חלקה של החברה בתזרים המזומנים נטו בניכוי הוצואות החזר חוב, תפעול, מימון ומס הכנסה של עיריית ניו יורק. פרויקט Brooklyn Point החברה צפויה להשלים עסקאות למכירת יחידות דיור בשטח של כ 237,000 ר"ר במהלך השנה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2020 וכן עסקאות למכירת יחידות 14 )4 )5

15 דיור בשטח של 237,000 ר"ר במהלך תקופה של תשעה חודשים המסתיימת ביום 30 בספטמבר החלוקה המובאת בתזרים המזומנים הצפוי )כ 283 מיליון דולר( הינה חלקה של החברה בתזרים המזומנים נטו בניכוי הוצאות החזר חוב, תפעול, מימון ומס הכנסה של עיריית ניו יורק. פרוייקט Pier Village Lofts החברה צפויה להשלים עסקאות למכירת יחידות דיור בשטח של כ 16,000 ר"ר במהלך תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2019 וכן להשלים עסקאות למכירת יחידות דיור בשטח של כ 309,000 ר"ר במהלך השנה המסתיימת ביום 31 בדצמבר החלוקה המובאת בתזרים המזומנים הצפוי )כ 97 מיליון דולר( הינה חלקה של החברה בתזרים המזומנים נטו בניכוי הוצאות החזר חוב, תפעול ומימון. Boston ו InterContinental Pier Village ו One57 Retail המבוסס על הסכמי השכירות הקיימים. החברה צופה תזרים מזומנים נטו צפוי )6 )7 ) חלוקות שמקורן בקבלת הלוואות מורכבות מהאמור להלן: הנכס שלושה החברה צופה כי תשלים מימון מחדש בנכס זה במהלך תקופה של 555TEN חודשים המסתיימת בדצמבר 31 ביום בסכום של כ 400 מיליון דולר והסכם הלוואת דולר בריבית משולבת 2019, במסגרת הסכם מימון mezzanine (blended rate) בכיר בסכום של כ 140 מיליון בשיעור של 4.21%. המזומנים שינבעו כתוצאה ממימון מחדש כאמור, וכן מזומנים נוספים, ישמשו לפירעון הלוואה קיימת בנכס וכן לפירעון down) )pay סכום של 100 מיליון דולר בקשר עם הלוואת.RXR יצוין כי תנאי הסכם מימון כאמור כפופים למשא ומתן עתידי בין החברה לגורם המממן. כמו כן, סכום של 100 מיליון דולר ייועדו עבור משקיעי,EB5 אולם יצוין כי בהתאם לתנאי תכניות ה EB5 לא ניתן לבצע החזרים למשקיעים כאמור עד לכשיקבלו אשרה Card(.)Green לאור האמור, ולאור העובדה כי בהתאם לתכנית ההחזר למשקיעי EB5 )2 ה EB5 עד למועד על סכום השקעתם להיות מושקע בהשקעות נושאות סיכון, החברה צופה כי תעשה שימוש בסכום המיועד למשקיעי ה EB5 כאמור לעיל לטובת הגדלת נזילות. עוד יצוין כי החברה צופה כי תביא לכדי סיום את הסכם ה swap forward )כמתואר בחלק ב' לדוח זה להלן( אשר יביא לשחרור סך של כ 19 מיליון דולר אשר שמשו כבטוחה בקשר עם הסכם ה swap.forward הנכס EVGB 7 )הנכס ברחוב 14, אשר העברתו כפופה עדיין לאישור בעלי הקרקע כאמור בסעיף 2.3 לעיל ) החברה צופה כי תשלים מימון מחדש בנכס זה במהלך תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2019, במסגרת הסכם מימון בכיר בסכום של כ 85 מיליון דולר והסכם הלוואת mezzanine בסכום של כ 75 מיליון דולר בריבית משולבת (blended rate) בשיעור של 4.25%. המזומנים שינבעו כתוצאה ממימון מחדש כאמור ישמשו לפירעון הלוואה קיימת בנכס וכן לפירעון )pay down) סכום של 14 מיליון דולר בקשר עם הלוואת.RXR יצוין כי תנאי הסכם מימון כאמור כפופים למשא ומתן עתידי בין החברה לגורם המממן הנכס ברחוב 14.

16 כ כ הנכס One Manhattan Square החברה צופה כי עד לסוף הרבעון הראשון לשנת 2020 תעשה החברה שימוש בסכום של 83 מיליון דולר מתוך כספי תמורת המכירות נטו של יחידות בנכס לשם פירעון מלא של הלוואת.RXR קו אשראי שהועמד על ידי JP Morgan דולר מתוך מסגרת האשראי אשר הועמדה לה על ידי החברה צופה כי תמשוך סכום של 78 מיליון JP Morgan במהלך תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום 31 בדצמבר לפרטים נוספים אודות קו האשראי כאמור ראו סעיף 2.3 לעיל. )3 ) השקעות בחברות מוחזקות מורכבות מהאמור להלן: )1 הנכס One Manhattan Square השקעות מסוג כ 10 מיליון דולר למימון הוצאות הקשרות בגיוס.EB5 הנכס Central Park Tower אשר הועמדו בקשר עם יחידות מסוג.Class B כ 34 מיליון דולר למימון עלויות ריבית בקשר עם הלוואות )2 הנכס 7 מיליון דולר למימון ריבית וכן עלויות מסוג.carry costs 125 th Street )3 כ 43 מיליון דולר ל רכישות עתידיות עלויות קדם פיתוח, ריביות הנכס 45th Street וכן עלויות מסוג.carry costs )4 24 מיליון דולר למימון ריביות וכן עלויות מסוג..carry costs )5 הנכס 54th Street הנכס W Hotel כ 67 מיליון דולר להחזר יתרת הלוואת mezzanine כולל סכומי ריבית. כמו כן, החברה צופה כי מועד הפירעון האחרון של הלוואת ה mezzanine יוארך לחודש מרץ כאמור )6 ההנחות ותזרים המזומנים החזוי כמפורט לעיל, הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968, הכולל בין היתר תחזיות, הערכות ואומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה תלויה אך ורק בחברה, אלא בגורמים רבים נוספים. המידע צופה פני העתיד מבוסס במידה מהותית, בנוסף לאינפורמציה הקיימת בחברה במועד עריכת דוח זה, על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי מצב השווקים בהם פועלת החברה, רמות הביקוש ומחירי השוק של נכסי הנדל"ן של החברה, לרבות בסקטור היוקרה, עלויות תשומות בנייה וקבלני משנה, התפתחויות מאקרו כלכליות עתידיות על וכן התפתחויות מהפרמטרים האמורים ועל השתלבותן של התפתחויות כאמור אלה באלה. עתידיות אחד בכל המידע כאמור עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים העשויים להשפיע על כך הינם, בין היתר, שינויים והתפתחויות בסביבה הכללית ובשווקים בהם פועלת הקבוצה, לרבות שינויים בפרמטרים שפורטו לעיל והתממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה. לפרטים בדבר גורמי הסיכוון החלים על החברה, ראו 7.18 לפרק א' לדוח התקופתי. 16

17 מימון ונזילות 5. רגישות למקורות מימון לחברה תלות בשוק המימון הבנקאי, במיוחד בפלחי הלוואות הבניה 5.1. Loans) (Construction והלוואות מלאי Loans(.)Inventory על אף האמור לעיל, יצוין כי החברה השלימה מימונים בנקאיים וחוץ בנקאיים להלוואות בניה לנכס הידוע בשם % הקיימים, הסילוקין לוחות לפי 2019, בספטמבר 30 ליום.Broadway נכון מההתחייבויות ייפרעו תוך פחות משנה וזאת בהתבסס על היתרה של ההתחייבויות כפי שמשתקפת בדוחות הכספיים. הערכות ההנהלה לגבי יכולתה לעמוד בפרעון התחייבויותיה בהגיע מועד פרעונן מבוססות על קשרי החברה ושיחות שוטפות שמקיימת החברה עם גופים מממנים ומניסיון העבר א'( צפי החברה לשלושת החודשים הקרובים עד מועד התשלום השני של קרן אגרות החוב )סדרה במהלך תקופה של תשעה חודשים אשר הסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019, לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך ש כ 303,000 אלפי דולר הנובע בעיקרו מגידול (additions( במלאי בניינים למכירה בהקמה בסך של כ 359,000 אלפי דולר. כמו כן, אגרות החוב )סדרה א'( של החברה, בסך של כ 145,000 אלפי דולר, עתידות להיפרע ביום 31 בדצמבר נכון למועד הדוח, עומדים לחברה סך של כ 55,000 אלפי דולר מזומנים זמינים hand( ) on )לרבות סכום של 18,000 אלפי דולר עודפי פקדון בקשר עם נגזרים פיננסים הזמינים למשיכה מיידית( וכן יתרת קו אשראי בלתי מנוצלת בסכום של כ 153,000 אלפי דולר מתוכה צופה החברה למשוך סכום של 78,000 אלפי דולר עד לסוף שנת בנוסף לכך, החברה צופה להשלים מימון מחדש בנכס 555TEN גם כן עד לסוף שנת כמו כן, סכום של 100 מיליון דולר, אשר ינבע מהשלמת מימון מחדש כאמור, ייועד עבור משקיעי,EB5 אולם יצוין כי בהתאם לתנאי תכניות ה EB5 לא ניתן לבצע החזרים למשקיעים כאמור עד לכשיקבלו אשרה Card(.)Green לאור האמור, ולאור העובדה כי בהתאם לתכנית ה EB5 עד למועד ההחזר למשקיעי EB5 על סכום השקעתם להיות מושקע בהשקעות נושאות סיכון, החברה צופה כי תעשה שימוש בסכום של כאמור לטובת הגדלת נזילות. במצטבר, החברה צופה כי העסקאות האמורות לעיל וכן עסקאות נוספות, לרבות הכנסות שיתקבלו מהשלמת התקשרויות בהסכמי מכירת יחידות דיור והשקעות מסוג יניבו,EB5 לחברה תזרים מזומנים בסך של כ 216,000 אלפי דולר לשם תשלום התחייבויותיה )לרבות פירעון אגרות החוב )סדרה א'( של החברה אשר מועד פירעונן חל ביום 31 בדצמבר ) 2019 ופעילותה השוטפת. בהתבסס על האמור לעיל, החברה והדירקטוריון שלה בדעה כי יש ביכולתם להאריך, לפרוע, או למחזר את כל התחייבויותיה שעומדות לפרעון בעתיד הנראה לעין. הערכות ההנהלה לגבי יכולתה לעמוד בפרעון התחייבויותיה בהגיע מועד פרעונן מבוססות על יחסי המינוף של החברה, על בסיס קשרי החברה ושיחות שוטפות שמקיימת החברה עם המלווים ומלווים פוטנציאלים. לפרטים נוספים בקשר עם מצב נזילות החברה ראו בביאור המצ"ב. 1 ג' לדוחות הכספיים של החברה 17

18 חלק ב' חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם האחראי לניהול סיכוני השוק של החברה הינו מר גארי ברנט, יו"ר הדירקטוריון ונשיא החברה. להערכת הנהלת החברה, פעילותה חשופה לסיכוני השוק העיקריים המפורטים להלן: 1. סיכוני השוק אליהם חשופה החברה שינוי בשער ריבית דולר החברה חשופה לשינויים בשיעור הריבית הפדראלית בארה"ב. עלייה בשיעור הריבית האמורה עשויה לצמצם את יכולת החברה לממן מחדש את נכסיה דרך מחזור הלוואות קיימות בריבית גבוהה להלוואות חדשות בריבית נמוכה יותר. הסיכון ששיעור הריבית יעלה, כך במחזור הלוואות, החברה תידרש לשלם ריבית גבוהה יותר. במהלך שנת 2018, החברה התקשרה בהסכם החלפה עתידית עתידיות בשיעור ה Libor. הסכם ה swap,forward (forward swap) הינו בכך, ככל על מנת לגדר עליות אשר הינו לתקופה של 10 שנים החל מיום 3 בדצמבר 2020, הינו בסכום רעיוני של 500,000 אלפי דולר ושיעור קיבוע Libor אפקטיבי של 3.136%. יצוין כי החברה צופה כי תביא לכדי סיום את הסכם ה forward swap של מימון מחדש בקשר לנכס 555TEN כמתואר בסעיף לחלק א' לדוח זה. בהמשך להשלמתו הצפוייה נכון ליום 30 בספטמבר 2019, הפקידה החברה פקדון בסכום של כ 79,747 הסכם ההסכם האמור. אלפי דולר בקשר עם נכון ליום 30 בספטמבר 2019, השווי ההוגן של הסכם 72,154. כמו כן, סך של כ 56,977 ה swap forward אלפי דולר הוכר כהפסד בדוח רווח או הפסד. משקף התחייבות בסך של מחירי נדל"ן למחירי נדל"ן עלולה להיות השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה. מחירים אלו נתונים לתנודתיות עקב שינוי במשתנים מאקרו כלכליים כגון שיעורי הריבית, האינפלציה והצמיחה. סיכון שער חליפין כתוצאה מהנפקת אגרות החוב )סדרה א'( בסך של 1,050,000 אלפי ש"ח )אשר מחצית הקרן נפרעה כבר( ומהנפקת אגרות החוב )סדרה ב'( בסך של 600,000 אלפי ש"ח, החברה חשופה לשינויים בשער החליפין שקל/דולר. במהלך שנת 2015 התקשרה החברה בחוזה החלפת מטבע. חוזה ההחלפה מחייב את החברה להחליף סך של 145,078 אלפי דולר ב 525,000 אלפי ש"ח. מועד הפרעון הינו 27 בדצמבר 2019 ושער החוזה העתידי הוא כ 3.62 שקל/דולר. החברה ייעדה חוזי החלפה אלה כהגנה על תזרים המזומנים, במטרה לצמצם את סיכון המטבע הקשור לפרעון השני של קרן אגרות החוב )סדרת א'( שאמור להיפרע ביום 27 בדצמבר 2019 בסך של 525,000 אלפי ש"ח. נכון ליום 30 בספטמבר 2019, לחברה בטחונות בסך של כ 2,886 בגין חוזים אלו. אלפי דולר לגידור השפעות המט"ח נכון ליום 30 בספטמבר 2019, חוזי ההחלפה נרשמו לפי שווי השוק ההוגן שלהם בסך של כ 6,616 אלפי דולר. סך של כ 10,701 אלפי דולר הוכר כרווח בדוח רווח והפסד בהפרשי שער וסך של כ 2,981 אלפי דולר הוכר כהפסד בדוח על הרווח הכולל. 18

19 2. מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק דירקטוריון החברה טרם קבע מדיניות לניהול סיכוני השוק. 3. אמצעי פיקוח ומימוש מדיניות הנהלת החברה עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בשווקים הרלוונטיים ומדווחת לדירקטוריון החברה בדבר מידת החשיפה הקיימת. 4. מבחני רגישות למכשירים פיננסים נכון ליום 30 בספטמבר 2019 להלן טבלה המרכזת את השינויים בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הרגישים לשינויים בשיעורי הריבית )באלפי דולר(: שינויים בשווי ההוגן של ההלוואות: 10% 5% +5% +10% 3,986,840 3,971,346 3,955,885 3,940,619 3,925,543 שינויים בשווי הוגן של אגרות חוב: 10% 5% +5% +10% 320, , , , ,752 להלן טבלה המרכזת את השינויים ביתרה של המכשירים הפיננסיים הרגישים לשינויים בשער החליפין של הדולר )באלפי דולר(: שינויים ביתרת מזומן: 10% 5% +5% +10% 5,728 5,426 5,155 4,909 4,686 שינויים ביתרת אגרות החוב: 10% 5% +5% +10% 336, , , , , דוח בסיסי הצמדה כל פעילותה של החברה נעשית בדולר ועל כן נכסיה והתחייבויותיה של החברה )למעט אגרות החוב שלה( מושפעים בעיקר ממטבע הדולר. לפרטים אודות סיכון שער החליפין, ראו בחלק זה לעיל. 19

20 חלק ג' היבטי ממשל תאגידי כללי בהתאם לסעיף 39 א)א( לחוק ניירות ערך )להלן: "סעיף 39 א"(, הוראות חוק החברות ותקנות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 )להלן: "חוק ניירות ערך"(, חלות על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל ואשר הציעה מניות או תעודות התחייבות שלה לציבור בישראל, הכל בהתאם למפורט בתוספת הרביעית )חלק ב'( לחוק ניירות ערך. הואיל ותעודות התחייבות )לא המירות( של החברה הוצעו לציבור בישראל על פי תשקיף, ונרשמו למסחר בבורסה, בהתאם לדין הישראלי, חלות כאמור על החברה לעיל, הוראות סעיף 39 א וכפועל יוצא חלות עליה הוראות שונות של חוק החברות )ובכלל זה הוראות לעניין מינוי דירקטורים חיצוניים, מבקר פנים וועדת ביקורת( כמפורט בחלק ב' לתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך וההוראות הללו חלות בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות של החברה ודיני איי הבתולה הבריטיים..1.2 דירקטוריון החברה האורגן בחברה המופקד על בקרת העל הוא דירקטוריון החברה. נכון למועד הדוח, דירקטוריון החברה מונה 7 חברים. להלן שמות הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ותפקידם בחברה: גב' ג'ולי לונג, סגנית נשיא ודירקטורית )בעלת מומחיות חשבונאית פיננסית(; גב' תמי גוטליב, דח"צ יו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת הביקורת וועדת התגמול )בעלת מומחיות חשבונאית פיננסית(; מר מאיר יעקובסון, דח"צ יו"ר )בעל מומחיות חשבונאית פיננסית(; מר אהוד )אודי( ארז, דירקטור בלתי תלוי )בעל מומחיות חשבונאית פיננסית(; מדיניות תרומות החברה טרם קבעה מדיניות תרומות..3 20

21 חלק ד' הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד אומדנים חשבונאיים קריטיים בדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2019, לא היה שינוי באומדנים חשבונאיים קריטיים ביחס לאמור בדוח התקופתי..1 שינוי בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בהמשך לאמור בבאור 2 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, נדל"ן להשקעה מוצג לפי השווי ההוגן..2 מעריך שווי מהותי מעריך השווי העיקרי של נכסי החברה הוא.)"Cushman" )להלן Cushman & Wakefield הנכסים שהוערכו על ידי Cushman מהווים את מלוא שווי נכסי הנדל"ן להשקעה ומלאי של החברה, בגובה של כ 7,000,000 אלפי דולר ארה"ב. Cushman אינו תלוי בחברה. הסכמי ההתקשרות של החברה עם,Cushman לצורך קביעת שווי ההוגן כאמור לעיל אינם כוללים תניית שיפוי..3 21

22 א() ב) חלק ה' גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב פרטים לגבי תעודות התחייבות שהנפיקה החברה ונמצאות בידי הציבור נכון ליום 30 בספטמבר 2019 ונכון למועד פרסום הדוח:.1 האם הסדרה מהותית )כהגדרת המונח בתקנה 10 ()13 ) לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1970? מועד הנפקה מועדי הגדלת הסדרה שווי נקוב במועד ההנפקה )אלפי ש"ח( שווי נקוב במועדי הגדלת הסדרה )ש"ח( שווי נקוב ליום 30 בספטמבר 2019 )אלפי ש"ח( שווי נקוב צמוד ליום 30 בספטמבר 2019 סכום הריבית שנצברה בתוספת הפרשי הצמדה נכון ליום 30 בספטמבר 2019 )באלפים( ערך בדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2019, כולל ריבית לשלם בניכוי עלויות הנפקה )באלפי דולר( שווי בבורסה ליום 30 בספטמבר 2019 )אלפי ש"ח( סוג, שיעור הריבית ומועד תשלומה אגרות חוב )סדרה א'( סדרה מהותית 2 ביוני 2014 ל.ר. )סדרה לא הוגדלה( 1,050,000 ל.ר. )סדרה לא הוגדלה( 525,000 ל.ר. )אג"ח לא צמוד( 149, ,298 שיעור הריבית קבוע 4.65% עד ליום 27 באוגוסט 2017 ו 4.9% ממועד זה והילך. הריבית שולמה ביום 31 בדצמבר 2014 וכן תשולם ביום 30 ביוני וביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2015 עד 2019 )כולל(, בעד התקופה של שישה החודשים שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום. הריבית כפופה להתאמות במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב )סדרה א'( ו/או אי עמידה בהתניות פיננסיות. אגרות חוב )סדרה ב'( סדרה מהותית 2 באפריל 2015 ל.ר. )סדרה לא הוגדלה( 600,000 ל.ר. )סדרה לא הוגדלה( 600,000 ל.ר. )אג"ח לא צמוד( 171, ,767 שיעור הריבית קבוע 6% עד ליום 27 באוגוסט 2017 ועידוע של 6.25% ממועד זה והילך. הריבית שולמה ביום 31 בדצמבר 2015 וכן תשולם ביום 30 ביוני וביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2016 עד 2021 )כולל(, כאשר תשלום הריבית הראשון שולם ביום 31 בדצמבר 2015 ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום 31 בדצמבר הריבית כפופה להתאמות במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב )סדרה ב'( ו/או אי עמידה בהתניות פיננסיות ו/או זכאות לריבית פיגורים. ביום 28 באוגוסט 2017 הודיעה מידרוג על הורדת הדירוג של אגרות החוב של החברה מדירוג il.a2 עם אופק דירוג יציב לדירוג il.a3 והותרת אופק דירוג יציב, מה שהשפיע על העלאת שיעור הריבית על אגרות החוב. לפרטים ראו בדוח מיידי שפרסמה החברה מיום 29 באוגוסט 2017, מס' אסמכתא: , אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה. ביום 13 במרץ 2018 הודיעה מידרוג על בחינת הדירוג עם השלכות שליליות. ביום 5 בספטמבר 2018 הוציאה מידרוג את אגרות החוב 22 הורדת דירוג מיום 28 באוגוסט 2017

23 אגרות חוב )סדרה א'( אגרות חוב )סדרה ב'( של החברה מבחינה והותירה את הדירוג il.a3 על כנו עם אופק יציב. לפרטים ראו בדוח מיידי שפרסמה החברה מיום 5 בספטמבר 2018, מס' אסמכתא: , אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה. מועדי תשלום הקרן בסיס הצמדה )קרן וריבית( האם ניתנות להמרה זכות החברה לבצע פדיון מוקדם או המרה כפויה אגרות החוב )סדרה א'( תפרענה בשני )2( תשלומים שנתיים שווים לא צמודים, ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2018 ו 2019 )כולל(, באופן שכ"א מתשלומים יהווה 50% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה א'(. אגרות החוב )סדרה א'( אינן צמודות )קרן וריבית( למדד כלשהו. לא החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעמיד את אגרות החוב )סדרה א'( לפדיון מוקדם, החל ממועד רישומן למסחר בבורסה, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי. פירעון בשני )2( תשלומים שנתיים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2020 ו 2021 באופן שכ"א מהתשלומים יהווה 50% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה ב'(. אגרות החוב )סדרה ב'( אינן צמודות )קרן וריבית( למדד כלשהו. לא החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעמיד את אגרות החוב )סדרה ב'( לפדיון מוקדם, החל ממועד רישומן למסחר בבורסה, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי. פרטים בדבר הנאמן אגרות החוב )סדרה א'( ואגרות החוב )סדרה ב'( של החברה: שם הנאמן: רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ. שם האחראי על הסדרה: עו"ד מיכל אבטליון. טלפון: פקס: כתובת למשלוח דואר: רחוב יד חרוצים 14, תל אביב.2 23

24 3. דירוג אגרות חוב: שם החברה המדרגת דירוג אגרות החוב )סדרה א'(: הדירוג שנקבע למועד הנפקת אג"ח )סדרה א'( דירוג נכון ליום 30 בספטמבר )1( 2019 דירוגים נוספים שנקבעו בין מועד הנפקת הסדרה לבין מועד הדוח )לרבות ציון מועדיהם( נודע לתאגיד על כוונת החברה המדרגת לבחון שינוי הדירוג הקיים, ייתן פרטים בעניין זה שם החברה המדרגת דירוג אגרות חוב )סדרה ב'(: הדירוג שנקבע למועד הנפקת אג ב'( "ח )סדרה דירוג נכון ליום 30 בספטמבר )1( 2019 דירוגים נוספים שנקבעו בין מועד הנפקת הסדרה לבין מועד הדוח )לרבות ציון מועדיהם( נודע לתאגיד על כוונת החברה המדרגת לבחון שינוי הדירוג הקיים, ייתן פרטים בעניין זה ביום 28 באוגוסט 2017, הודיעה מידרוג בע"מ על הורדת דירוג אגרות החוב )סדרה א'( מדירוג A2.il עם אופק דירוג יציב לדירוג A3.il והותרת אופק דירוג יציב. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 29 באוגוסט 2017, מס' אסמכתא: A3 אופק יציב A3 אופק יציב ביום 5 בספטמבר 2018, מידרוג הוציאה A2 אופק יציב מידרוג מבחינה את דרוג אגרות החוב )סדרות א' ו ב'( של החברה,הותירה על כנו את דירוג A3 והציבה אופק דירוג יציב. לפרטים ראו בדוח מיידי שפרסמה החברה מיום 05 בספטמבר 2018, מס' אסמכתא: , אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה. )1( יצוין כי ביום 5 בנובמבר 2019, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי של החברה, הודיעה מידרוג בע"מ כי היא מותירהאת דירוג A3 של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה והציבה אופק דירוג יציב. לפרטים ראו דיווח החברה מיום 6 בנובמבר 2019 )מס' אמסכתא: ( אשר המידע על פיו מובד בדוח זה בדרך של הפנייה. ביום 28 באוגוסט 2017, הודיעה מידרוג בע"מ על הורדת דירוג אגרות החוב )סדרה ב'( מדירוג A2.il עם אופק דירוג יציב לדירוג A3.il והותרת אופק דירוג יציב. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 29 באוגוסט 2017, מס' אסמכתא: A3 אופק יציב A3 אופק יציב ביום 5 בספטמבר 2018, מידרוג A2 אופק יציב מידרוג הוציאה מבחינה את דרוג אגרות החוב )סדרות א' וב'( של החברה,הותירה על כנו את דירוג A3 והציבה אופק דירוג יציב. לפרטים ראו בדוח מיידי שפרסמה החברה מיום 5 בספטמבר 2018, מס' אסמכתא: , אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה. )1( יצוין כי ביום 5 בנובמבר 2019, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי של החברה, הודיעה מידרוג בע"מ כי היא מותירה את דירוג A3 של אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה והציבה אופק דירוג יציב. לפרטים ראו דיווח החברה מיום 6 בנובמבר 2019 )מס' אמסכתא: ( אשר המידע על פיו מובד בדוח זה בדרך של הפנייה. 24

25 בטחונות, התחייבויות פיננסיות והתחייבויות אחרות אגרות החוב )סדרה א'( ואגרות החוב )סדרה ב'( אינן מובטחות בשעבוד או בבטוחה כלשהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יצוין כי החברה התחייבה שלא לשעבד את כלל רכושה בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ו/או אגרות החוב )סדרה ב'( לכך בהחלטה מיוחדת. יודגש כי, החברה רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בשעבודים ספציפיים )לרבות שעבוד שוטף על נכס/ םי ספציפיים(, וכן לתת ערבויות ללא צורך בקבלת הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ו/או אגרות החוב )סדרה ב'( לכך. למען הסר ספק יובהר כי חברות בנות של החברה רשאיות לשעבד את רכושן, כולו או מקצתו, בכל שעבוד )לרבות שעבוד שוטף( ובכל דרך שהיא, ללא קבלת הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב אגרות ו/או א'( )סדרה החוב ומבלי לכך ב'( )סדרה שתידרש העמדת בטוחה כלשהי למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( במקביל ו/או אגרות החוב )סדרה ב'( ליצירת שעבוד כאמור על ידיהן..4 אסיפות מחזיקי אגרות חוב נכון ליום 30 בספטמבר 2019 ולמועד הדוח, לא נדרשה החברה לכנס אסיפות מחזיקי אגרות חוב )סדרה א'( ו/או אגרות החוב )סדרה ב'(. יצוין כי ביום 10 בספטמבר 2019, נדחתה על יד מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה הצעה לתיקון שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'( אשר עניינה היה תיקון סעיף 7.2 לשטר הנאמנות )פדיון מוקדם ביוזמת החברה(. לפרטים ראו דיווחים אשר פירסם הנאמן בימים 3 בספטמבר 2019 ו 11 בספטמבר 2019 )מס' אסמכתא: ו , בהתאמה( הליכים משפטיים ביום 31 ביולי 2018, נערך דיון קדם משפט בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין בקשה לגילוי מסמכים שהוגשה חלוקת עם בקשר הדיבידנד שבצעה החברה מרץ בחודש לפרטים אודות הבקשה לגילוי מסמכים כאמור ראו בדיווחי החברה מיום 14 במרץ , במרץ 2018 ו 1 במאי 2018 )מספרי אסמכתא: ; בהתאמה( אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה ו,

26 עמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות של אגרות חוב )סדרה א'( ושל של אגרות חוב )סדרה ב'( למיטב ידיעת החברה, נכון ליום 30 בספטמבר 2019 ומועד הדוח, לפי העניין, עמדה החברה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה מיום 27 במאי 2014 )להלן: "שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'("(, ולפי שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה מיום 31 במרץ 2015 )להלן: "שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ב'(" וכן יחד: "שטר הנאמנות"(, לפי העניין..7 פרטים בדבר עמידת החברה בהתניות פיננסיות בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות חוב )סדרה א'( ולשטר הנאמנות של אגרות חוב )סדרה ב'( נכון ליום 30 בספטמבר 2019:.7.1 סעיף בשטרי הנאמנות התחייבות פיננסית ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מסך של 450,000 אלפי דולר בקשר עם אגרות חוב )סדרה א'( ולא יפחת מסך של 500,000 אלפי דולר בקשר עם אגרות חוב )סדרה ב'(. ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מסך של 500,000 אלפי דולר בקשר עם אגרות חוב )סדרה א'( ולא יפחת מסך של 600,000 אלפי דולר בקשר עם אגרות חוב )סדרה ב'(. אופן חישוב אמות מידה פיננסיות ותוצאותיו נכון ליום 30 בספטמבר 2019, ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( הינו 926,603 אלפי דולר. האם החברה עומדת באמת המידה הפיננסית כן ) 1( )א( 8 יחס ההון העצמי המאוחד )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן לא יפחת מ 25%. יחס ההון העצמי המאוחד )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן לא יפחת מ 25%. אמצעיה הנזילים של החברה בתום כל רבעון לא יפחתו מסך השווה לשני תשלומי הריבית החצי שנתית של אגרות החוב )סדרה א'( ואגרות החוב )סדרה ב'( שבמחזור הסמוכים לאותו מועד, לפי העניין. נכון ליום 30 בספטמבר 2019, הון כולל זכויות מיעוט 1,210,203 אלפי דולר סך מאזן 4,113,180 אלפי דולר היחס הינו 29.42% סכום שני תשלומי הריבית החצי שנתית של אגרות החוב )סדרה א'( ואגרות החוב )סדרה ב'( הסמוכים ליום 30 בספטמבר 2019 הינו 18,158 אלפי דולר. נכון ליום 30 בספטמבר 2019, אמצעיה הנזילים של החברה הינם 62,974 אלפי דולר. כן כן ) 2( )ב( 8 ) 3(6.4 8 אי עמידה באמת המידה אינה מהווה עילה לפירעון מיידי, אלא עשויה להקנות עילה להתאמה בשיעור הריבית בהתאמה לתנאיי שטרי הנאמנות. 26

27 נדל"ן להשקעה מנכסים מניבים )ללא קרקעות( )כולל חלק החברה בנדל"ן להשקעה מנכסים מניבים )ללא קרקעות( בחברות כלולות( בצירוף סך המזומן בחברה )בהתאם לדוחותיה הכספיים הנפרדים של החברה )בהתאם לתקנה 9 ג/ 38 ד לתקנות הדוחות( המבוקרים/הסקורים, לפי העניין( ובניטרול סך השווה לשני תשלומי הריבית החצי שנתית של אגרות החוב )סדרה א'( שבמחזור הסמוכים לאותו מועד, לא יפחת מ 200,000 אלפי דולר ארה"ב. החברה התחייבה כי היא לא תבצע חלוקה )כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט 1999 ( כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן: )1( ההון של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ 600 מיליון דולר ארה"ב )סכום זה לא יוצמד למדד( )ביחס לאגרות החוב )סדרה א'( של החברה ולא יפחת מ 700 מיליון דולר ארה"ב )סכום זה לא יוצמד למדד( )ביחס לאגרות החוב )סדרה ב'( של החברה; )2( דירוג אגרות החוב )סדרה א'( ואגרות החוב )סדרה ב'( אינו נמוך מדירוג של BBB פלוס; )3( יחס חוב פיננסי נטו סולו ל Nav )כהגדרת המונחים האמורים בס"ק )5( להלן( )בניכוי הדיבידנד שיחולק( לא יעלה על 40%; )4( סך המזומן בחברה )בהתאם לדוחותיה הכספיים הנפרדים של החברה )בהתאם לתקנה 9 ג/ 38 ד לתקנות הדוחות( המבוקרים/הסקורים, לפי העניין(, לאחר חלוקת הדיבידנד, לא יפחת מ 100 מיליון דולר; )5( יחס ההון המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( )בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק( לסך המאזן )בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק( לא יפחת מ %35 ; ו) 6 ( לא ישולם דיבידנד מתוך כספי תמורת ההנפקה. החברה התחייבה כי היא לא תיטול אשראים נוספים )ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור הרחבת סדרות אגרות חוב קיימות באותה עת )לרבות סדרה א' ו ב'(, הנפקת סדרות נוספות של אגרות חוב ונטילת אשראי בנקאי/חוץ בנקאי(, אלא אם החוב הפיננסי נטו סולו של החברה, בטרם נטילת האשראי הנוסף, בתוספת האשראי הנוסף, לא יעלה על %45 מה NAV. נכון ליום 30 בספטמבר 2019, סך הנכסים המניבים בתוספת מזומן פחות שני תשלומי ריבית, מביאים לתוצאה של 975,304 אלפי דולר בגין אגרות החוב )סדרה א'( ו 971,922 אלפי דולר בגין אגרות החוב )סדרה ב'(. נכון ליום 30 בספטמבר בניגוד להתחייבות זו. 2019, לא ביצע החברה חלוקות נכון ליום 30 בספטמבר 2019, לא נטלה החברה אשראי נוסף בניגוד להתחייבות זו. כן כן כן ) 4(6.4 ) 5(6.4 )6(6.4 27

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond Chicago-Eagle Creek הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של ( Lightstone Enterprises Limited

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102

אביב ארלון בעמ דוח תקופתי לשנת 4102 אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102 ב) דו"ח תקופתי לשנת 4102 תוכן העניינים תיאור עסקי החברה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דוחות כספיים ליום 10 בדצמבר 4102 פרטים נוספים על החברה שאלון ממשל תאגידי

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015

אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015 אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015 הבהרה משפטית המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים. מצגת זו אינה הצעת ניירות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

אי אס אר אר קפיטל בע"מ )"החברה"( דוח תקופתי לשנת 2015

אי אס אר אר קפיטל בעמ )החברה( דוח תקופתי לשנת 2015 אי אס אר אר קפיטל בע"מ )"החברה"( דוח תקופתי לשנת 2015 אי אס אר אר קפיטל בע"מ )"החברה"( דוח תקופתי לשנת 2015 דו"ח תיאור עסקי התאגיד דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה נספח א' דיווח ייעודי לטובת מחזיקי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד