שיריו החדשים של אברהם שלונסקי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שיריו החדשים של אברהם שלונסקי"

תמליל

1 ץיבוניבר ןבואריקסנולש םהרבא לש םישדחה ויריש / ב הרוקמש,תקפואמה המינה יכ,המו -ך[' שנ רשא,תמכסמ תוגהבו שפנהךובשח " יקסנולש לש סרוקה ורפס ירישמ,דעמת ירישמ" ויריש רפסב העיגה '"ליוג ינבא" תירישו תיתוגה הגרדל *"רוראה רודזורפה םירשקה םה םיבורמ.ףקות-הנשמ תלעב ןיבו שדחה ורפס ןיב םייומסהו םייולגה םיביטומהו הקיטאמיתה םוחתב םדוקה ורפס מאו םיאשונ.תירישה הקינכטה םוחתב ףאו פסב ועקבו ולעש,םייתונמא-מיינרוצ םיעצ הרוצב שדחה רפסב ובצוע,םדוקה ור דחמ,הרכהה קוזיחו תפסות םושמ הב שיש לשב-םישדח םייריל םינווג תאלעהו,אסיג אה רודזורפה ירישמ" תא חתופה רישב ירקיע ללוכה,"תודגה יתש לומ" /ךור,לשבה יטויפה חוכה םצעמ םיעבונה טלוב,םב.םירחאה רפסה ירישב ולעיש םירבד טלוב רתויב הרורב הרוצב.אסיג ךדיאמ תוכלשאה לעב,יתוגהה דוסיה הז רישב הדבועה םצעב ומדוקל הז רפס ןיב משרשקה םיניינעב תועגונה תוינויערה תונקסמהו,(118,ליוג ינבא) "םולחבו רישב" רישה יכ.רצה ירישה םוחתל רבע רתפ אלש תודיחה תא" :תורושב םתחנה רדה הסיפתל יוטיבכ "חישרד"ה ביטומ זורפה יריש"ב םג עיפומ "םכח םוש/הנדע ךרדב ןה,רתוי רחואמ הלועה תיטסילא תחא הלימ יונישב,(91 ימע) "ךוראה רוד ןהו,תיבטוקה הדגנההו תימוניטנאה הבצהה אלש תודיחה תא" :תורושה ןתואב הדיחיו תויטנלאוויבמאה תדימ לע העבצהה ךרדב ןייצמה,הז יוניש."רתופ םוש/הנדע רתפ אש תועצמאב םג וא,תוימויק תועפותבש ריבגמ,אשונה לש וראות יוניש ודוסיב תאז הרוצב בבודמ רישהש,תובושתו תול בש) תינקפסה המינה תא הנורחאה ותרוצב לומ" רישה תא חתופה אוה תרחא וא העבהה םצעמ ןושארה חסונב הקלוס וליא ימ תרבתסמ ותרתוכ םצעמש,"תודגה יתש.1968 היבחרמ,םילעופ-תירפס תאצוה קינעמו (האירק ןמיסב תמייסמה תינקספה.ומצע ינפב לקשמ רתופהו ןורתפה גשומל (119 ליוג ינבא) "יתיב ילתכ" ורישב חישרדהו הממדה אשונ תא ררושמה הלעה ויתולומה שירחמה קר" :ומצע םע םדאה לש,"םלוכ תאו לכה תא עמוש/הממדה עומשל דאמ."םלוכ םע חיסמ ושפנ םע חיסמה קר" ינאה תא רשקמ טוח ליבומ המנפה הת,תצצוח הניא המנפה התוא.םלועה לא ןיב תינוויכ-וד תולגתהל חתפ תחתופ אלא בוש הלוע "חיש-וד"ה אשונ.התאל ינאה.םזילאודהו תויבטוקה תד 242

2 יקסנולש םהרבא לש םישדחה ויריש יקסנולש םהרבא,תחפתו תח?ה זוישיד הן שמ הלא לכ וביבסש םיטקייבואה םעו םג םילועו םיעקובו החיתפה רישמ םיעמת.חישודב תחפהו תחיה םיקלוחמ םניא וללהש שי.וירחאלש םירישמ תוד?ע 5 האירבה nib והז הז םיפנוכמו םיכומס םהו הרורב הקולח,תושדח תוסיפת םהמ תוחתפתמש שי!הזב.(ד) עירזמה ןוננה תח?ע ללכב וא,זמר ךרדב אלא ולע אלש יע לע םירמוש םיחתופה םירוטה ינש יתהמ ילארגטניא קלח םה םלוא,אל מ.ד,(סומזאיכ) הבילצמה תלובקתה ןורק רפסה ירעש תעשתב.םהמ תעבונה הקיטאמ תודר"ה ןמ יתועמשמה דבוכה תא הטיס וכיסהו שפנה-וובשח אוה יזכרמה ביטומה לא םינפ" שגפימה חכונל הלועה תוימ היצקיפה.ךפיהלו,"חיש-וד"ה לא "תודפה הו דבעשמה יפואה,הנממ תוררחתשההו.תואיצמה לש םינושה היתודוסי ןיבש "םינפ (רישה-) ןוגינה לש ררחשמה עישומ לש וכרד תא םיעבוקה םיבטקה םה ולא שקבמ/'דחא אוהו",ןושארה רעש דך] םזילאודה צהל יתש" תנומת.תימויק העפותכ של הרופאטימכ תשמשמ "לילה לש תודגה,םדאל הרתונש הדיחיה תואדווה לעעיב" " וילעש,םדאה בצינ םלומ,םיבטקה ינ "ילואל יאדו ןיב",םיבטקה ןיב טבלתמה,דימתמה חתמה.ךוותב וכרד תא תושעל הימוניטנאה תא הלעמ "חתפב" רישה.(20) ןיב,"תשגל וא לודחלה יקפס"ב ינש אטבתמהלש םלוע תופקשהו םייח תוסיפת ןיב ועב הזל הז םידגונמהו םינושה תודוסיה יטנאה תלובקתה ךרדב טקונ רישה.תורוד ןילוחה" תריווא לע עדויה םדאה לש ומל חתמה תא ןושארה תיבב הטילבמה 'תיטית גכתהל וליבומה אוה,ותוא תפפואה "גחהו,המימת הנומאב הרוקמש,המלשהה ןיב תהל יאנת רישה האור הב,תמנפומה תוס וכריב ךיתובא" :תובאה םלוע תא תנייפאמה טש" : רתאהו ינאה ןיבש תנצחומה תולג מ,ד היצאיצוסאה תא הלעמה) "הערה לע."ךילא ינממ ךדדה-טא /ילא ךרדב,ינמ :תיתנומא תומילש לע,הרוקמב ףא,הדיע "יתיב ילתכ" רישב רבכ עודי הז ביטומ אוהש םשכ הערה לע ךרבל םדא בייח" ינבא)המלשהה רסוח ןיבל ("הבוטה לע ךרבמ תכרעה,תונקפסה ביטומ.(119 לדג קה ןיב חתמה,תילולימה העבההו הרישה ןימאמה,הווקמהו דחפמה,שדחה-רודהךב אל חישה ןיב חתמה,תוימוניטנאהו םיבט,דחפה ריש זא רמוא התא" :קפקפמהו ומצע םע דדומתמה "ינאה" תנומתו םל "ילוא תונומא לש/ריש זא רמוא התא 243

3 ץיבוניבר ןתואר ףוסבל ידע",ףפורתמו ךלוה הז חתמ.(11) «וה רורב.( 13 )"/ערפתמ רדסב ךלש תויב יהת ןה תוימודש/יליכה חתפה לא עיגמ התא יחאה הנומתל תקרופמה הנומתה ןיב דוגינה תא ןאכ ןייצמ הימודה ביטומ."ויתול חאה לש הרדעיהב תואדו לכ רסח ינאה.הד קודיצ תעשב םדאה עיגמ הילא,המלשההחישדדל הפיאשה יכ רבתסמ ןאכמ.תוד "ןידה קודיצ" רישה תא טג הארו).ןידהתשקב לש רחאה הדיצ םצעב איה הז רפסב הרוקמש,וז איה הדיחיה תואדווה (132 ימע בואה םע טקייבוסה לש הדובאה תודחאה."םירבדלש ףוסניאה לש/ותואדו תקיתש"ב.ומצע םע טקייבוסה לש םג אליממו.טקיי םדאה לש ודמעמ תא תנייצמ תויפוסניארמה ןמ אוה דובאה ןמזהו תודליה אשונ תולובגה שוטשט.ותוא הריבדה הממדהש.רפסבש םייזכ ונויבצ תא שטשטמ תויפוסניאב אטבתמה וחה הנומתב שחמתמה.ירוגילאה דוסיה רטיסב יוצמה,םדאה לש ילאודיבידניאה ןיאב" רישה לש ןושארה תיבה תא תמת דוסיה.הווקתל דבעמש המלשה לש / היצא םלועב עוקת ךרוהרהו" : (15 'ע) "םש ןיב תיפוסה תודחאה תא טילבמ מ!ד יתוגההלע עיבצמ,"ירא לש עולב ףלא שארכ ןפואב תורזוחה םילימה שולשב םעט םידוגינהןתונה אוה הזחתמ.םלועל םדאה ןיב חת תאז המלשה.ךמא/ןמא/ןמא" םע :ליבקמ םלוא.טקייבואל טקייבוסה ןיבש קבאמל םצעב איהש,המימת יתלב הביש תאטבמ שידא ץבר יראהו") הז חתמ לש ןתופפורתה.הדיחיה תוניאה תואדו לא,תרחואמ הביש,קבאמה לש ומעט דספנ ("דגוסה עצמאב טושה קר" רישב םג הלוע הקיתשה ימב ביטומתוכזל יהשלכ הווקת לע םג ץקה ץיקהו תאשונ ןאכ םלוא.(12) "ועימשי אלו םיע תייה" :תיפוסה הנקסמה ןאכמו,הז קבא תבבודמ איה רשאב 'הנוב יפוא הקיתשהבלושמ ןדבאה יומיד יכ,ןייוצי."דבואכ אלו םעמושה קר... ":םנפומהו סנוכמה תאילוא" :ףסונ יומידבו!הממדה ביטומב ןאכ רדה לא/םיארנ אלו םיאורה קר/ועימשי,"קוספה עצמאב םמדנ רשא/ברע תעל חורכ."םירבדהו תוארמה תא/ואיבי יזא ךמ לע הדיעמה השוחתה איה לוכמ עורגה יזא" :הבישה תבייחתמ תאז המנפה םצעמ."ךבוחו ויתונומרא/ וגוספיו ובושי תלוכי אלל גשיהה םצעמ םדאה קותינ :בהרלכ" :תרדגומ תואדווב יהשלכ תוזחאיה ךיפב ןיאו/ תלוכש :ךל רמוא ךנוחצנ תודוסיה ןיב רשגה תא שקבמ הז רישםדאה ןיא דרוסבאה הברמל."ונדבאל םש ךנאי זא" :הלאשמה תא עיבמו םייבטוקה.הריפסב.ונדבא תא רידגהל לגוסמ ומצע."ויבכוכ תא רשה ךליל/דסח לש טוחכהנותנ ללכב םא בר קפס ידרוסבאה לש רנמה תוביצי תרמוא ךנואמה הלילה תנומת,יאדווה לע הבורמ קפסה.הרדגהה תורשפא העבהה."תסרדנ הפוקסא" יומידל תדג שיש,(16) "עסי ןמזה" רישה ןייצמש יפכ דסחה תווקת תא השיחממ תיביטארוגיפה תורומתל ירישה יוטיבה תא וב תוארל רבעמש הימודה תמיא לומ הזמ-רבעמש.ינרדומה םדאה תא תונייפאמה,תויכרעה."לילה לש תודגה יתש"ב םשמ שה ןיבל תיוושכעה תואיצמה ןיב תומיעה םינפ-לא-םינפ רשה ינאה לש שגפימה רבעבש תיכרעה תואיצמה יגיצנ לש םידיר אב,הזל הז םידגונמה,ומלוע יביכרמ בולש םע.ןיעדויב תויקסטורג תואצותל ליבומ "תויבוקה-קוחש" רישב ילובמיס יוטיב ידיל םילמסו הקיטאמית הז רישב בלשמ יקס תודחאה תא ןייצמה "דחא"ה ביטומ.(13) אדקאסה ונתורפסמ תוינושל תויצאיצוסאו רישב רשאמ רחא רשקהב.דז רישברמאה הלרע תואדווה ןמיסב הלוכ תדמועה,תיל קלח אוה םג ךא,הז רוזחמבש ןתוא ןושארהתוררועמ,יגש דצמו,דחא דצמ,תיתנ המלשהה םע םדאה לש היצאטנורפנוקהמ ררושמה ירישב ןשומיש תא תויצאיצוסאה!םירזג" תוללוגתמה תויבוקה תנומת."יווד".תענכנה,"לגלגב" תפוקתמ רקיעב,םינושארה קפסה לש ולדוג תא השיחממ קר "!םירזג תואדווהמ םג,לופכ אופיא אוה קותינה וב ןימאה םעפ-יאש תודחאה גשומב.רתוי לטומהםירחואמה הילוגליגמ םגו תינושארה רמ,"קחשמ" אלא הניא תואיצמה 'א.םדאה תיבב תלמתסמ אצומ אלל החירבה תנומת התיהש,תויבטוקה."תויבוקה" ןהלש היביכ תיטנאנימוד ךא,םנמא תקפוסמ הנוכתכ לש ומלועו רגובמה לש ומלוע ןיב,רבעב קפס/בויא קפס/הנוי קפס/ןמזה סנכנ" :ןמזה ץברשו/התא היהשו דחא היהש יכ" :דליה םייריטאסה תודוסיה."חונ לש ותביתמ טילפ ול ןכא יכ תחטבשו/והנשמל הבוג ןיב ונוח" יגכיקסנולש לש תומיאופהמ םירכומה אוה / ענכייש ךירמ לע תתמ /אלא.התאי,הז רישב םג םילוע,"יווד"ו "ולול דק אוה /.טומנ ומצעב אוה.ענכנדעה ומצעב תוקפסה.םיידיטאסאטימ רבכ םה ןאכש 244

4 זמרה תא חנעפל ונעגי") 'ב תיבב םיל תחל רבשנה סרחה /?חורבל /וב. םניא ("? דדועתהל ןנעב תשקה /? דרג. תואיצמהש םושמ,הלודג תחא הילשא אלא. ישרת תוינאה" :טלפימ תווקת לכ תללושמ /הזכ רשא למנ ללכ ןיא/ וגילפה אל הש הנורחאה הרושה."הזוחה,חורבל ןאל ןיאו. :תמסרופמה הרושל תימוניטנא דאמ איה תואיצמ איה תואיצמה "".הדב ךל הזוח" הב תטלשה הדיחיה הרכהה."ןאל" אלל,"ילוא"ל םוקמ וליפא ןיא.תוניאה תרכה איה. יאדו" הב הפוקתב יהשלכ הווקת לע דיעמה םישרחה לבא/...ץוחבש ךלהה אוה עורצ שיאל האי וניא הזו/יטסאלפ רמוחמ םלוכ- אלמל לגוסמ וניא ינרדומה בויאה."ץוע» תא הנייפיאש תויטנתוא התואב ודיקפת תא. תיבב םיינושלה םיפוריצה.ץוע ץראמ שיאה רבה הקסטורגה תדימ תא םישיחממ אבא. הלגעל וארו" :ידרוסבאה ונמלוע תא תנייצ הבו בורקךמזב-אלגעל/ונכפה הביתה תא. אלגעב") שידקה תליפתמ םייוטיב."ונחנא. היצאיצוסאה חוכמ,םידמצנ ("..בירק ןמזבו וידודנו ועסמ תא ןייצמה יוטיבל,תינושלה. ןולשיכל ןודינ הז עסמ,םרב.םדאה לש ןיא/וגילפה אל השישרת תוינאה" :רשאב. ףאש,רבתסמ ןאכמ."הזכ רשא למנ ללכ מב העודיה ןידה קודיצ לש המינ התוא. תא הדביא איה םג,שידקה תליפתמ הרוק.תידרוסבאה היצאוטיסב התועמשמו הכרע!רתיהש הממ םיגעלנ םידירש קר םירתונ שהו יבויחה לכ םע תיאדו תואיצמ םעפ :הבש יליל.לובמ יך?ז ליבט'ב תוילולט'ו ל-וגלג הז ה^מל ןילוקם גלמי,העיפוה אלמ' ןנן>ן תט'ק למ'.ל-ובןה לא יןבךב הלגעו יקסנולש םהרבא לש םישדחה ויריש בולש תדישב יזכרמ אוה ןדבאה אשונ.ג םיצ ולמ ונינפלש רפסבש אלא.התישאר ןמל יקס רבס ןאכמ,קמועבש-בואכמ-תרכהב אוההו תורודה ירישב / ותסהרבסוהז" :תובצעה ינייפואה,(28) "םייתעבש אלפנו בוצע אוה :ןמזה תמיא לומ ירילה ינאה לש ושפנ ןובשחל חתמה.(20) "הדעמו הדדיה הלדחש תעה" תפיאשו הברקהה ןיב,"ןתמהו דוה"ה ןיב תורכהל תלהוק תמינ הוושמה אוה לומגה יא תואיצמה.(22 ימע) רישב תולועה שי!תיטילוגומ הניאו תיעמשמ-דח.רנ םיעצמאב."ךשחה ןמ םג/רואה ןמ םג" הב יפכה לע רישה עיבצמ םיקד םיינושל אוצמל תלגוסמ הניאש,תואיצמבש תול אוה/םינוא ןיא אוה" :הלש היתונורתפ תא /רואו/רואו" :ךכל המודבו.(21) "םינוע ןיא דוגינה אוה ןבומ.(22) "עורז רועו/ רואו "הלכ תארקל ןתח דוס" לש תואיצמה ןיב קמה היצאיצוסאה) "רוא" הלמל תרשקתמה םיחיר רוק הלכ לוקו ןתח לוק :תיאר ןיבל,רתויב תדדועמ התועמשמש,(רנ רואו :תיארקמה היצאיצוסאה) "עורז דוע" ףוריצה לפו העווז התועמשמש,(קידצל עורז רוא.תוצ תמיא לומ תישיאה הרישה לש הנובשח ינה.(24) "לוחה תועבג"ב למתסמ ןולדיחה ארה םלועה ידירש,לוחה תועבג ןיב דוג םלועה ןיבל,יאדווהו יביטימירפה,ינוש ןתינ וניא ("תיבה תומוק והבג") ינאבדואה ירישה השעמה לש ומלוע קר.רושיגל,תילולימה העבהה תודוס לש םיפוריצהו תישארב תשוחתל םוקמ המ-תיילשאכ ריתוה לכה.לויה לכה וישכע" :האירבה םרטש.(24) "ימוקי ונוכי ךיווצ םסקבו /.ןיאל רזח הבלשב תבצועמ יתלבה תואיצמה יהוז,תירישה היישעל ןאכ המצמטצהש 'ינושארה ארבה םלועה.תמחנמ הניא איה םגש אלא תואיצמב ןותנה םדאהש ידכמ ריבכ יתיש דס,ןמזה לש ועסמב ולחש תורומתה,היולג תודדומתה ומע דדומתי דרוסבאה ותוא תוכפוהו ויכרעו םדאה תא ןתא תופח: תיבב םילעפה תייטנ תזמרמש יפכ יביסאפל לושמל יחוכמ יתפייע" :השוחתה ןאכמו דע-ןיאה,שי-םרט-לש-םלוע/ךילע גמכ :הנומתב ידמל הרורב ןדבאה תוזח.ןורחאה דכה תא תאטבמה,"הוצמדומכ ללוגתי רהסו" "!םחלוה.לסב תפכ ךתוא הצור ינא/אובא רכמ םדאה לע הטלתשנש,תידקפהה תואיצ תישרשה תויצראה תמגמל המוד הנוכת םתוח רישה.ידרוסבאה ףוריצה לש וה גולש לש 2 "תאלימ לע" יריש תא תנייצמ ןושארה תיבה לע תרזוחה,תרגסמ ןיעמבטלפימ ילאטיוובו יצראב םישקבמה,יקס.ידרוסבאהו ספאה תמיאמ תוטילשה תיילשא לע עיבצהל הרטמ ךותמ.םדאב תלשומה תילוכיבכה-תודחאהו ביטומ ןיבש הלבקהה תדימ תא קודבל יאדכץובקה יצו,ד,תפומ ידפס / םילעופ תיירפס 1 ינשב המוד ביטומ ןיבל הז רפסב תוניאה.א"כשת.היבחרמ,יצראה רמושה יצראה בוקמה יקסנולש םהרבא יריש לש םיכרכה ימע,יב ךרכ,םיריש 2 245

5 ץיבוניבר ןתואר דנ תניחבב םעפ היהש המ לא הבישה יכ םא,ידמל הרורב עשילא וכישממו איב חכונל תצרופה הלאשמה יהוז,תיאדו תוהכ וא ירישה דועיה תא רישב תנייצמ איה.ומצע ןיבל םדאה ןיבש סנאטסידה תרכהב אשונש ימ לש ונוצר,ינוליחה יאידיאה,ומצע םע הז בלשב םדאה להנמש,חישודה רסוחב תאצל" :השדחה תוחילשה לש הלוע רוזחאה" :תידוסיה הלאשה ןמ םלעתמ וניא דנמ תואמצעו תוימצע ןיגפהל ונייה,"לכ ןב) "? דחאו/םלשו/ירב/ברע תעל ילא דוע פקס,ד הלאשה ןאכמו,תויכשמה לכמ תקת יגשומ יפלכ תנווכמ תונקפסה.(26,ררוס "ורושימ דע תאבה / בוקע לא תאצי" :תיט םע חישודל םוקמ ןיא.תואדווהו תוטילשה טיבת" תימיספה הנקסמה תעמתשמ הנממש.הלמה לש לבוקמה ןבומב הנוילעה הריפסה היווהב קר."םואתפ ןיאו בישקת/ילוא ץאו בא דע"ב תאטבתמ התבוגת,רתויה לכל הידבה קחשמלו הווקתל םוקמ שי תירישה וניב אוה קתוש ךיא"בו,"ינריכי םימחרהוניא רישה" ןכש ז הנממ רורחישהו תימצעה רכתש,תיהולאה הריפסה תקיתש."יניבל ןיב אוה.םורע אוה.ללוש אוה/.../דעש תואדווה איה "םימחרה בא" תידוסיה התנ "ויחירב לע לוענה אבה לומ/רעשל רעש הקוחד ןאכמ.ינרדומה םדאה לש הדיחיהילש ןפוא תא םיריכזמ רישה ייומיד.(36).בר קחרמ יתדה הנבומב הבושתהמ הבישה הליליאו וזדפסא תאז לע" :איבנה לש ותוח תודוקנ.תיצרא הביש,ןאכב,איה הבישה םג יגלא יפוא רישל."םורעו ללוש הכליא אוה םדאה לש ודמעמש םושמ,קהבומ.ישונאה ומלועו םדאה ןה דעיהו אצומה םא,המוד המגמל תאז המגמ תוושהל דאר.דפסמל ררוע כלה ךולה") םולש.ש ירישב,הנוש םג יכ לו ('םינפ לא םינפ, "ילא ינממ ית ארה גרבנירג ירישב םימוד דוסי ינוויכ.םירחואמהו םיגדש ןמיסב דמוע יצראה ףונה לש ובוציע תויקוחה םע עבטה לש המלשההו.תואדווה ססובמה,חמוצה םלועל הביתכמה,תימסוקה דבוכ לש תינרתווה םתקיתש" תא,ישרשהו הז ןיינעמ יריל יריש.(27) "םישרשו-שאר הריפסל בורקה חמוצה לש ומלוע לע עיבצמ תא תנייפאמ היצאקיפינוסרפה.תישונאה.חמוצה םלוע לש תויביטארוגיפה תועבהה אטגווה םלועל ישונאה םלועה ןיב הבריקה.םדאל םימוחנת תבריק תויהל היושע יביט ףלחש ןמזה תא תנייצמה,עווגה םויה תנומת הכ הניא,"ינומלאה וחצנ" לא בוש ילבל םמצע וממד" רשא תונליאה יבגל תאכדמ /'הממדה" לש הלוע תלבקל המזיה."תעדל וליאכ תעבונ,תילילה תואיצמה תא תנייצמה.םדאל חקלה ןאכמו,םמצע תונליאהמ תוחילשבש תויבטוקה! ןדבאה תשוחת רושימ בקע" םירישה רוזחמב תולוע תירישה ימו בוקע לע תויצאיראו שולש"ב."ללושו ותואל הקיזה תעמתשמ (33 31) "רוש בוקע יתובסו") "ליוג ינבא" רפסבש ביטומ תרשיי אל" :ןכו 46 ימע "וביתנו רושימל הנורחא הרוש.52 ימע ",תפקע אל,בוקע סילאודיבידניאה הדמעה תא תנייצמ תאז.(תוחילשה לעב ררושמה לש תיט ייצמ,תויצאיראווה שולשמ ןושארה רישב תוחילשה תלטה תא החנצש תרדאה תנ לש סחי טקננ היפלכש 'תויכשמהה ןמיסב תלטה לש היצאיצוסאה."לוחה לע תחנז" 246 טבמ ארקמהמ תוינושלה תויצאיצוסאה ינה,הבוזעהו הדובאה תשוחת תא ףא תוא יצמל םולחה ןיב חתמהו דבעה רודמ קות "הדגל רבעמ תולוק" םירישה רוזחמב,תוא רזוח "תודגה יתש" ביטומ.(50 41) םיריש."ףרה דע",ןושארה רישב הלועו תררושה תימויקה תורזה תא םיטילבמ הלא ומטיילכ תעקובה,הממדה.םוקיל םדאה ןיב חמ ירישב םג תרשבמ,ולוכ רפסה ךרואל ביט ידב.ןמזה לש תותירכה תרושב תא הז רוז םדוסיש,תוהלבה תומולח,םדאה לש ותוד שה תנומתל םימרות,תתוועמה תואיצמב.ךילא ואיבי...ונאצמ תאז" :לוכ ןורטפ לע םולח" עבונ הנממש,( 45 )"!דכה הבישה תא ראתמה יוטיבכ (45) "תומולח 3 "םיספה תנותכ" הרופאטימה.ינושארה לא יצמה ידירש תא (46) "ףרט" רישב תנייצמ,םיתיעה קוצב הפלוסש תינושארה תוא.םילעמ היתומולחש התעבה תוזח ןאכמו תמלגתמ תומילשהו תוריהבה לא הפיאשה םויש/הליל ונל ןת" :תירוגילאה השקבב.(46) "םולח וב ןיאש/הליל ונל ןת/ולחונ תילאידיא תינבת הל תשהבמ הפיאשה לאכ הילא דמציהל (50) "הלעמ לש םלצב" לוקה ןיב חתמה.(םש) "םלוכמ יאדו" רכז אוה,םויקה תרושבל ןולדחה ןיב,הממדהו 53) "םיווצמ תולוק" םירישה רוזחמ תיצמת,ילאידיאה ןמזה לא הבישה ביטומ.(62 תמחנמה,(62) "תודליה תשק"ב למתסמה לש םלאה תרוזעב חכונל ץרופ,תדדועמו,הבושת) "תמלאנ תלדכ אב ברעה" :ןמזה רושקה תומולחה ביטומל םג רשקתמ הז ביטומ 3 גה והילא ןיבש הניצסב תיאובנה תוחילשה.אונשהו רחבנה,תומולחה לעב ףסוי תומדל

6 :רגתאהו השקבה,האירקה תועצמאב (61.ה?תה בוע ןעמל תתלנה יבישה.(61) הךןאה בישמ יבוש? יכ תניחב הדובאה תודליה ירחא שופיחה םירישה רוזחמב ויוטיב ידיל אב ד 1 באה ןדעה דוס" רישה דחוימ ןויעל יואר."תיקונית" אוצמל שי וב,(106) "דוביאל ךלהש רודכה ולוכ רוזחמה ירישב תודליה אשונל חתפמ םניערגש,יקסנולש לש םירחאה וירישבו םצעב.וילא הבישהו דובאה ןמזה אשונ אוה לש ומלועמ םיביטומל "תיקונית"ה הבישה לש/הבוצע המכח" ןיעמ תוארל שי דליה יקסנולש םהרבא לש םישדחה ויריש חנה" רישב,רוזחמה תישארב רבכ עמתשה רגה תונומת ןה תובורמ..(65) "תכלל ןמזל קה תויבטוקה ינייצמכ קמועה תונומתו הב ןיבש היצטנורפנוקה.הז רוזחמ ירישב תימוי הו יאדבה,האובבהו יארה,םוהתהו םתה זב" הרכההמ תעבונ הוואגהו הבאדה,יאדוו פכ לכה תא תונכל" :םידוגינה לש "םתוכ כנו חאה ילב וכפהו ותוא םג /...וטוש.(70) "םיא לש ותומדל המודב,ךוותב ןותנ םדאה יצמ.(82) "ןורחא קחשמ" רישב ןושמש תא תנייצמ,םייניבה תואיצמ איה,ותוא רקיעבו ישונאה םלועב תלשומה תוליפכה לש הזה ךרדב" תאטבמה,"תשופחתו המרע :רמוא ינאשכו" :תילולימה העבהה םצעב לש ףונ הומכ תאש/הימודל יתנווכ/'רבד, תמה יבוש" לש תורשפאה תא "הידבו סונמ לש התושדחתהב.(109) "םייחל דימ איה הימודה.(85,"לופכה וצה") "תורעס ןכ-יפ-לע-ףאו,העבההמ רתוי תועמשמ-תבד רישה האור דיתעה-רוד ינב ידי-לע תודליה,תוגיאהו ןוילכה תמיא חכונל אתרופ המחנ,םדא,רבד " :הרושב רישה םייסמ ןגועה םדאה לע ינפרוטה הליצב תפפוחה.(85) "רבד תונקירה חכונל ודמעמו םדאה תנוכת.(67) "בואכמה ילוש"ב יולגב הזיחאה תדוקנ תשקבו,ומלועבש דמוע "המודו ןומגא ידיש" רוזחמה ם ן\,"ןכסמה תמכח" לש הנקסמל םיליבומ יומסבו תעדונש,תיתועמשמה תוליפכה ןמיסב שמ *יי ןאכמו,ונמלועבש תויבטקה לע תעדויה,דחא דצמ,ןומגאה.וללה תורופאטימה יתשל /.../ונמצע תא קותשל ונלוכי ול" :התלא יה תלוכי אלל תוזחאיהו תונגעיה דה רשבמורזחו/ ונמצע לע רובגל ונלכשה ול םימה-חמצ ונה ןומגאה,ינש דצמו,תוקתנ ונקחרתה ונא םלוא.(98) "םרוא לא םירב טשמה לפכ.שולתהו תוישרשה רסח,יארעה ללכהש,ןכסמה תמכחל דוגינבו,ונמצעמ םלוע דחאה ומוחת,המוד גשומבשרקנו תוע הלחתהה תדוקנמ םדאה קוחר,הל זב דוסי לע) ןוימדה תוכימס והנשו,הממדה םדאה ינפל.ומויק תרגסמ לש ףוסה תד המודכ רוצכ ימ" :תיארקמה היצאיצוסאה זורפה" לש ותויפוסניא תכשמתמ ינרדומה רקמ ןתנוי םוגרת יפל, 32 ז"כ'זחי "םיה ךותב יהשלכ הווקת חתפ אלל (95) "ןקידה דוד.התומדכ רמולכ,ןוימד ןושלמ הלמה לש,רתוי הר לואשל יתצפח) ותומצע יזר תא רותפל שמה לע העיבצה תרחואמה תונשרפה ם.', םלועב דבועה םדאה לש ותאירק.(99 שדושהמו המד שרושהמ :הלופכה תועמ תדוקנ) ותיבמ (ךוראה רודזורפה :ירק) הלמה לש הלופכה תועמשמל היאר.(םמד ותנחת,(96) "ןגה לא" וכרדב (ואצומ.ומצע םירישה רוזחמב היוצמ המוד אלל תרתונ,ומלוע רשפ רוריבל,הנורחאה רשגמ (66) "לחנה תא הביכ ברע" רישה תרזוחה תיתדגישה היצאוטיסה תלוז הנעמ ולרוגל גדה לש ולדוג ןיב תירוגילא הדוצב יסה.(96) "!אורקו-ףוקזו-ןוכרו" :המצע לע םימאות םינושארה םיתבה ינש.םדאה לש הפיס לע דימת תרתונ תישונאה היצאוט הניינעש הירוגילאה לש ןושארה הקלחאלתא.("ףס אוה יכ") יוליגה תורשפא לש הזה לחנב/תרומכמה לא לטות בוש דחמ" רוזחמב הלועה השקבה אופיא איה ההימתמ."םמותל םיגדה לכ/תרומכמל ודדי בושו/טיבו /ךמצע לא רוזח" :"תיוזה דוחב" םירישה לשמנה םוחתב ולוכ עוטנ ישילשה לא תיבהםדאה תביש.(119) "רוזח ךמצע לע,"ברע תעל" לחנבש הממדל ליבקמה,ישונאה קותינהו קחרמה םוצמיצ תא תנייצמ ומצע רבעה ץב דירפמה ןמזה קספ אוה ברעה :הנומתה תלמסמש יפכ,ורוקמל ימצעה ןיבש תא ותכחב הלעמהו התפמה,דיתעה ןיבל."תיווזה דוחב/ומצעי םהיניע םיקחרה לכ" הרושב תניוצמה תונגעיהה.ונויתפב דכלנה רפא ידכ דע יתיצמתה םירישה רוזחמ יה אלא.דגיא "ףוחה לא רחמ דע ישמנ" ףוסב ריזחמ,"רפסה ףוסב םיקוספ",תומזיר שמ תא סחיימ ןורחאה תיבה.תיערא תונגע "ךוראה רודזורפה ירישמ"ב ארוקה תא וקוספ וליא" :םדאל םגו םיגדל םג ותנקסמרתלא,הובגו ןורחא דרוקאכ יביסקלפר ןפואב,(67) "דחמ לא ודדי אל/ רכז וליא/רכז ןשי התא" :רפסה תחיתפמ עודיה ן 1 טה לא תדוכלמה הנומט רחמה לש ונויתפבש םושמ :יתרמאש אוה ינא/ךילא יתקושת יכ ןבזל םדאה ןיב חתמה.ןמזה לש הבואכה."!אוה יהי 247

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc דובכל לא"ר צ ר ס מ סב"כ ד"ה תירש שתע"א 3.10.10 9970547 ןימי ב תיב-לא דקפמ תבי ח סקפב: -02 תויו זב עו פל ילבמ א.נ., ןודנה: םילייח תל סנ ש ית ב וגהנתה - תוכוס גח ב עמ עוריא (י"י שת ד) ישר םשב, אר ןמקלדכ:

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

אנשי הלימבו | חיים חזן

אנשי הלימבו | חיים חזן חיים חזן הלימבו אנשי מח על הבניית עולם מן של זקנים חזן חיים הלימבו אנשי מן של עולם הבניית על מח זקנים תרגום מאנגלית: איילת סקסטין n a p H 93 אשל האגודה לתכנון ולניתוח שירותים למען קן בי שו גוסדה u, ג

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

דיק הציפוד ב ליוסף בן תנחום יהודית דישור " מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם " א. 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף בן תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא

דיק הציפוד ב ליוסף בן תנחום יהודית דישור מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם א. 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף בן תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא דיק הציפוד ב ליוסף ב תנחום יהודית דישור מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם א 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף ב תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא % 262 רך; אביו היה מדקדק ופרש חשוב 1 מלבד פרט זה החשוב מעט

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיה"ק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובב"א

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיהק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובבא בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדם וח שנת ע"ק ירוים חמשת פים שבע מאות תב"א העולם לבךיאת ושם 4 תי י ריבד תרביחה םימיאתמ ריבלד ינביר ץפחה,םייח

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד ספר נכב יצ מבדי[ עם פירוש הגיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם בר כין יוסף בכה ר דוד קסח יוצ ור פעם רשונה על ידי הועד להוצת ספרי רס ג בשתוף עם קרן יהודה ליב פשטיין שתו חנה ממחה כויות בל

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילו ת גופנית במ עמקים לחץ עומק לחץ ברומטרי בגובה פני הים= 1 אטמוספרה (760 מ"מ כספית). צלילה לחץ ברומטרי+ לחץ של עמוד המים. לחץ יחסי: הלחץ הנוצר על ידי עמוד המים מעל הצולל. כל 10 מטר = 1 אטמוספירה. לחץ

קרא עוד

 ג ד ז 120, גו' 34, טלא 2015 ח מח! י י הו ז ל: לה כאה א ט כ א מ ל ה א כ ל ה ז ג ז א ו ח ך ט ל מ ם ל מ ז ח ג א ז א ב א ל ה ה ב ט ל ל ך ז ה ב ז ט מ, ל מ ו מ ם ג ם א ל ז ה מ. למ גב וכל זא גגך גכלב // ה ם-ל

קרא עוד

Alterman and the Press / אלתרמן והעתונות

Alterman and the Press / אלתרמן והעתונות תונותעהו ןמותלא עוגלג החונמ הביסמה" איה וייח ףוסב ןמרתלא ןתנ לש הבושחה "ץראה"ב ותריצי ךשמה,1934 תנשב "תויביבא לת תוציקס" תא םסריפ :רפסה תא ןמרתלא חתופ ךכו 1."הנורחאה,"בירעמ"ל ןמרתלא רבע 1967 לירפאב 7 -ב.םיבר

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Navigation Contest - Route Ploting Toturial.ppt

Microsoft PowerPoint - Navigation Contest - Route Ploting Toturial.ppt שלב ההכנות בתחרות ניווט סקירה 1 אזהרה דבר במצגת זה אינו בעל קדימות מעל לחקיקה, חוק, תקנה, הוראה או תהליך המופיע בכל מסמך של משרד ממשלתי כלשהו, מנהל התעופה, יצרן מטוס, מנוע, מערכות אחרות או מפעיל מטוסים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) 5 עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי 5

קרא עוד

רבעמפ יסקט הרוועב הידוהו- הלדרמסה וקוראממ הנשוש קחש-רגלו אובמ םידוהיה םיידרפסה וקוראמב ורמש םהיתורודב לע תשרומ תילאקיסומ הרישע.תנווגמו םיריש םיבר םהלש

רבעמפ יסקט הרוועב הידוהו- הלדרמסה וקוראממ הנשוש קחש-רגלו אובמ םידוהיה םיידרפסה וקוראמב ורמש םהיתורודב לע תשרומ תילאקיסומ הרישע.תנווגמו םיריש םיבר םהלש רבעמפ יסקט הרוועב הידוהו הלדרמסה וקוראממ הנשוש קחשרגלו אובמ םידוהיה םיידרפסה וקוראמב ורמש םהיתורודב תשרומ תילאקיסומ הרישע תנווגמו םיריש םיבר םה ראוטרפרבש םירשומ םיסקטב םינמסמה רוזחמ ייח םדאה םירישל הלא

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי יחידות

קרא עוד

ןרהא : ןילטייצ ןיב ןברוח הלואגל תבזכא המוקתה.א תומ,ארפה לש ןרה,א,ןילטייצ תובלשמה ןנותנ תודוסי,םיירופיס םייטאמארד,םייררגילאר ןהירה דחא תרנריסנה םיבושחה

ןרהא : ןילטייצ ןיב ןברוח הלואגל תבזכא המוקתה.א תומ,ארפה לש ןרה,א,ןילטייצ תובלשמה ןנותנ תודוסי,םיירופיס םייטאמארד,םייררגילאר ןהירה דחא תרנריסנה םיבושחה ןברוח הלואגל תבזכא המוקתה תומארפה ןרהא תובמה ןנותנ תודוסי םיירופיס םייטאמארד םייררגיר ןהירה דחא תרנריסנה םיבושחה םוחתב הרישה תירבעה דדומתהל תריעב דוסיה ייח המואה ונררדכ העבקנ הבורב לודגה םיסופדב םיקהבומ

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה - יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. התייחסות רצינית להכנת העבודה היא תנאי

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

Aperçu de la réception de la première Haskalah à la fin de l'époque des Lumières Juives / ראשי פרקים להתקבלותה של ההשכלה המוקדמת בשלהי תקופת ההשכלה

Aperçu de la réception de la première Haskalah à la fin de l'époque des Lumières Juives / ראשי פרקים להתקבלותה של ההשכלה המוקדמת בשלהי תקופת ההשכלה תמדקומה הלכשהה לש התולבקתהל םיקרפ ישאר הלכשהה תפוקת יהלשב תירבעה הלכשהה תורפיס תודלות רקחב םירגתאמהו םיניינעמה םיאשונה דחא תינמרגה הלכשהה לש 'התולבקתה' אוה - הכ דע ונודינ אלש - התוחתפתהו היסורל ןכו היצילגלו

קרא עוד

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים דרורי, רינה 1991. "ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי הבינים". פעמים רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 46 47, עמ' 9 28. ןיעה ןמ יומסה רשקהה םייניבה ימיב יתוברת תלת שגפמ לש םייתורפס

קרא עוד

Ekev .indd

Ekev .indd úיון רנ ער " פר ע ב ' ע"ח "כú מˆו - כפ וטו" - מ י מ" ú? מיון בין úוחו ú ופן ú ˆ י ים ב ין ובע מזוז ú ם מיר ביע - "עú מ ˆריכים ו ך"? בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר ע ב, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

"ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ

ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ ןטצ לע ג נש תמלע תמ) עס תנס ס (פח ת ם '11 e ז תש תגנ : IC ( נת ךתפש תגט תש םננא תקד ז ז דP ש) 'ח( ( נש תתכ ''IIנז תת ת ןנ 0 ע (ג חפש גפכ כ דח 'IIC פנ ת 'תnםש a (ד נ פש גJ ךמצע כ א נ ת נ א ןח ( 'ם חi ס

קרא עוד

לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות

לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות רקל תונ * א אמ ב המגידרפ תוגוסנה ינפמ דבלב פ הריסמב ן 2 ןוכ יקלח בוצק המה א ןידכ רסח 4 ורותיו לוטיב לוטיב תח ו 6 תויזוח 7 תגשה ה א ןידכ 8 תיקוח 9 יא תלבק תעדוה ליח ג המגידרפ 2 תופכ ה ל ףויז המיתח 2 רסוח

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד