dp נעם זוסמן, עידן ליפינר ודרור רוזנפלד-עברית מקור

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "dp נעם זוסמן, עידן ליפינר ודרור רוזנפלד-עברית מקור"

תמליל

1 בappleק ישראל חטיבת המחקר השכלה עודפת ואי-התאמה ביןמשלחהידלמקצוע הלימוד בקרב בוגרי האוappleיברסיטאות והמכללות ודרור רוזappleפלד appleעם זוסמן, עידן ליפיappleר סדרת מאמרים לדיון appleובמבר 2019 בappleקישראל חטיבתהמחקר, בappleקישראל: טל' חטיבתהמחקר, בappleקישראל: טל' חטיבתהמחקר, בappleק ישראל: טל' תודה לאמירה אבו רמילה, דוד גורדון, עappleת כץ-אברם ועדappleאן מappleסור מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הכappleת הappleתוappleיםוהappleגשתם לעבודהבחדרהמחקרשל הלשכה.תודהלזאבקרילמאגף הכלכלןהראשיבמשרד האוצר, לעדי ברappleדר ולמשתתפי הסמיappleר בחטיבתהמחקר של בappleק ישראל על הערותיהם המועילות. הדעות המובעות במאמר זה איappleן משקפות בהכרח את עמדתושל בappleק ישראל חטיבת המחקר,בappleק ישראל ת"ד 780 ירושלים Research Department, Bank of Israel, POB 780, Jerusalem, Israel

2 השכלה עודפת ואי-התאמה בין משלח היד למקצועהלימוד בקרב בוגרי אוappleיברסיטאות ומכללות appleעם זוסמן, עידן ליפיappleר ודרור רוזappleפלד תקציר המחקר בוחן את ההסתברות של בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בישראל להיות מועסקים במצבים של השכלה עודפת ואי-התאמה בין משלח היד למקצוע שלמדו. זאת על פי סוגי המוסדות ומקצועות הלימוד. appleעשה שימוש בappleתוappleי כל בוגרי תואר ראשון ילידי , הכוללים מגוון של מאפייappleים דמוגרפיים- חברתיים-כלכליים שלהם ושל משפחותיהם בשappleת 2008, הישגיהםבבחיappleות הבגרות,המקצועותהאקדמיים שלמדו, משלחי ידם ורמות שכרם. appleappleקטו שלוש הגישות המקובלות למדידת השכלה עודפת האמפירית, האובייקטיבית והסובייקטיבית (שתי האחרוappleות מבוססות על סקר מיומappleויות בוגרים 2014) וכן שתי הגישות המקובלות למדידת אי-התאמה (על פי הסקרים החברתיים) ה: אובייקטיבית והסובייקטיבית. בקרב בוגריתוארראשון,בעליהסיכויים הגבוהיםביותר להיותמועסקים בהשכלהעודפת ובאי-התאמה שלהשכלתם למשלח ידם בשappleיםהראשוappleותלאחרתוםהלימודים הם בוגריהמכללותהציבוריות,ואחריהם בוגרי האוappleיברסיטאות (3 6 appleקודות אחוז פחות); הסיכויים הappleמוכים ביותר לכך הם של בוגרי המכללות הפרטיות (8 9 appleקודות אחוז פחות משל בוגרי המכללות הציבוריות). אצל בעלי כישורים גבוהים, בוגרי מקצועותלימודבעלי זיקה הדוקה לשוקהעבודה,עובדי המגזרהציבוריובעליותקבשוקהעבודה הסיכויים להשכלה עודפת ולאי-התאמה קטappleיםיותרמאשר אצל האחרים. השכלה עודפת מתואמת עם שכר שappleתי ברוטו הappleמוך בכ- 17% מזה של בעלי השכלה ההולמת את משלח ידם, ללא הבדל מגדרי. אי-התאמה לפי הגישה האובייקטיבית/ הסובייקטיבית מתואמת עם שכר הappleמוך ב- 22%/6% 5%,אצל גברים וappleשים כאחד.ה יותר חלש השכר כאוappleיברסיטאות עילית). אצל בוגרי מתאםהשליליבין תעסוקה בהשכלהעודפת ובאי-התאמה לבין המכללות הפרטיות והאוappleיברסיטאות הוגדרו שלא (אלה האחרות 1

3 Over-education and Mismatch between Occupation and Major Subject among University and College Graduates Idan Lipiner, Dror Rosenfeld, and Noam Zussman Abstract This paper examines the probability of higher-education graduates in Israel to be employed in situations of over-education and mismatch between their occupation and the subject in which they majored, based on types of institutions and subjects of study. We used data on all bachelor s degree graduates born between 1978 and 1985, which include a range of economic, social, and demographic background characteristics in 2008, their Bagrut matriculation exam results, the academic fields they studied, their occupations, and wage levels. Three common approaches to measuring over-education were adopted empirical, objective, and subjective (the latter two are based on 2014 PIAAC survey), as well as objective and subjective measures of mismatch (based on social surveys). Bachelor s degree graduates of public colleges have the greatest probability of being overeducated and mismatched in the first years after graduation, followed by university graduates (3 6 percentage points less) and private colleges (8 9 percentage points less than graduates of public colleges). Highly skilled workers, graduates of subjects with strong labor market affiliation, public sector employees, and those with experience in the labor market, have a lower probability of being overeducated and mismatched than others. Over-education is correlated with a gross annual wage that is approximately 17 percent less than that of workers whose level of schooling is in line with their occupation, with no gender differences. Mismatch according to the objective/subjective measure is correlated with a wage lower by 5-6 percent/22 percent among both women and men. The negative correlation between over-education and wage is weaker among graduates of private colleges and other universities (those not defined as Elite Universities). 2

4 1. הקדמה השכלה עודפת education) (over מתקיימת כאשר ההשכלה הפורמלית של הפרט עולה על הappleדרש לביצוע עבודתו,והיאמכוappleהגם אי-התאמהאappleכית mismatch) (vertical 1. תופעה appleוספת,בזיקהלראשוappleה,היא אי- התאמה בין משלח היד לבין מקצוע הלימוד שappleרכש, המכוappleה גם אי-התאמה אופקית. להשכלה עודפת יכולה להיות השפעה שלילית על העובד, המעסיק והמשק במגוון אפיקים,OECD) 2016 ).מappleקודת המבט של העובד, השכלה עודפת מקטיappleה את שביעות רצוappleו מהעבודה ומפחיתה את המאמץ שלו ואת שכרו, ומובילה להחלפה תכופה של משרות. כפועל יוצא המעסיק עלול לצמצם את ההשקעה בהון אappleושי ספציפי, ויחד עם הפגיעה בפריון העבודה בשל הפחתת המאמץ, ייתכן שרווחיותו תקטן. מappleקודת המבט הכלל-משקית, שיעור גבוה של בעלי השכלה עודפת יכול להעיד על הקצאה לא יעילה של עובדים למשרות תוך פגיעה בפריון העבודה al.) appleוסף 2018).,McGuinness et על כך תעלה האבטלה החיכוכית, בגללמעבריםתכופיםבין משרות.בסיכומו של דברהשכלה עודפת עלולה להאט אתקצב הגידול של התוצר. (ראו גם (2015,Adalet-McGowan and Andrews ל. אי-ההתאמה בין משלח היד למקצוע הלימוד השפעות שליליות דומות לאלו של השכלה עודפת. הן עלולות להיות קשות יותר, שכן חלק מהפרטים ייאלצו לעבור הסבה של משלח היד,על כל הכרוךבכך,Robst) 2007a). יחדעם זאת, מחקרים קודמים מלמדים שגורמים אחרים משפיעים יותר על ההצלחה בשוק העבודה מקצוע הלימוד עצמו וגם, במידה פחותה, סוג המוסד להשכלה גבוהה (זוסמן ועמיתים, 2007 ; קריל ועמיתים, 2016 ;אחדות ועמיתים, 2018 ). מאז שappleות התשעים של המאה הקודמת ההיצע של בוגרי מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל גדל מאוד, בעקבות התרחבות מואצת של המכללות הציבוריות (המתוקצבות) והפרטיות (הלא-מתוקצבות).כך, למשל, מספר בוגרי תואר ראשון גדל פי ארבעה ויותר, ושיעורם (מבappleי ה ) עלה מכ- 1.6% לכ- 4.2% (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שappleים שוappleות). בכך היה כדי להעצים את התופעה של השכלה עודפת. התרחבות המכללות הביאה גם לגידול appleיכר של היצע בוגרי מדעי החברה ומשפטים, שהיה יכול להעלות את שיעור הסובלים מאי-התאמה. עם במחקר השוואתי במדיappleות שהשתתפו בסקר מיומappleויות בוגרים,OECD) appleמצא 2016) כי ישראל appleמappleית המדיappleות המובילות בשיעורם של בעלי השכלה עודפת: במדיappleות בממוצע לעומת כ- 22% כ- 32% ה- OECD (איור 1-apple בappleספח). עובדים בעלי השכלה עודפת בישראל מרוויחים כ- 27% פחות מעובדים אחרים באותה רמת השכלה,לעומת כ- 14% בממוצע במדיappleות ה- OECD.לעומת זאת, שיעור הappleמצאים באי-התאמה בישראל עומד על כ- 36% ל, עומת כ- 40% בממוצעבמדיappleותה- OECD (איור 2-apple בappleספח).בדרךכלל,המדיappleות שבהן השכלהעודפת שכיחה הןאלה שבהן שכיחהגם אי-התאמה. על אף החשיבות הרבה של הבappleת תופעות אלו בהקשר של עיצוב מדיappleיות ההשכלה הגבוהה בישראל שרובה המכריע במימון ציבורי ושל צמצום הפגיעה האפשרית ברווחת הפרטים, בפריון העבודה ובתוצר, המחקר בתחום בארץ דל. (יוצאי דופן הם,Romanov et al. ;2017,Frenkel and Leck ;2017 כץ, (.2017 זאת בappleיגודלמצב בעולם. (ראו סקירת ספרות בהמשך.) המחקר הappleוכחי אומד את ההסתברות של בוגרי תואר ראשון בישראל להימצא בהשכלה עודפת ובאי- התאמה בין משלח ידם למקצוע שלמדו; זאת תוך הבחappleה בין סוגי המוסדות להשכלה גבוהה ומקצועות 1 תופעההפוכהלהשכלהעודפתהיאהשכלהבחסר education) under ).המחקרהappleוכחימתמקדבבוגרימוסדותלהשכלהגבוהה, שבקרבםהתופעה האחרוappleה זappleיחה,ולכן לא appleתייחסאליה. מושגקרוב להשכלהעודפת הואמיומappleויותעודפות qualification) over )אוכישוריםעודפים skilling) over ).להרחבהראו Flisi.(2018) McGuinness et ( 2014 ו )ו-. al et al. 3

5 הלימוד, ושימוש במספר הגדרות לתופעות אלו. כמו כן appleאמדת ההשפעה השלילית שלהן על שכר הבוגרים. יצוין כי למיטב ידיעתappleו appleערכו מעט מאוד מחקרים שבדקו את התופעה של השכלה עודפת תוך הבחappleה בין בוגרי סוגי המוסדות להשכלה גבוהה ובין מקצועות הלימוד, ואף לא אחד שבדק את הסיכוי להימצא באי- התאמה לפי סוג המוסד. השכלה עודפת הוגדרה במחקר הappleוכחי בשלושה אופappleים בגישה אמפירית, בהסתמך על התפלגות מספר שappleות הלימודשלהעוסקים במשלחידappleתון;בגישות אובייקטיבית וסובייקטיבית,על פימעappleה שלהמשיבים בסקר מיומappleויות בוגרים כדי הappleדרשת אובייקטיבית, לעשות ההשכלה רמת בעappleיין את עבודתם באופן משביע רצון. שלפיה החוקרים הappleדרשת כדי להתקבל למשרה שהם אוחזים ולהשכלה בגישה בשappleי אופappleים הוגדרה אי-התאמה מפעילים שיקול דעת בקביעת חוסר ההתאמה בין משלח היד למקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה; בגישה סובייקטיבית מעappleה של משיבים לסקר החברתי לשאלה אם עבודתם קשורה ללימודיהם האקדמיים.מעטים הם המחקרים שעשו שימוש ביותר מהגדרה אחת להשכלה עודפת ולאי-התאמה; הדבר חשוב,משום שהבדלים בהגדרות מביאים לאומדappleים שוappleים שלהיקף התופעות ושל השפעתן על השכר. אוכלוסיית המחקר הקיפה את כל בוגרי תואר ראשון מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל ילידי appleאסף עליהם מידע רב ממקורות מ appleהליים על מגוון מאפייappleים דמוגרפיים-חברתיים-כלכליים שלהם ושל משפחותיהם בשappleת 2008, על ציוappleיהם בבחיappleות הבגרות, המקצועות שלמדו במוסד להשכלה גבוההוהתואר,שכרםועוד.אלוזווגו פעםעםמפקדהאוכלוסיןוהדיור 2008 ש, בומצוימידע על משלח היד, ופעםעם הסקריםהחברתייםלשappleים כן appleעשהשימושבסקר מיומappleויותבוגרים 2014,שזווגעם appleתוappleים מ appleהלייםעל ציוappleי בחיappleות הבגרות,על מקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה ועל התואר. את המוסדות להשכלה גבוהה סיווגappleו לחמש קבוצות : 2 (א) אוappleיברסיטאות עילית (אוappleיברסיטת תל אביב, האוappleיברסיטה העברית, הטכappleיון ומכון ויצמן למדע); (ב) אוappleיברסיטאות אחרות; (ג) מכללות ציבוריות; (ד) מכללות פרטיות; (ה) מכללות לחיappleוך. הממצאים המרכזיים של המחקר הם כדלקמן. הסיכויים הגבוהים ביותר של בוגרי תואר ראשון להיות מועסקים בהשכלה עודפת ובאי-התאמה בשappleים הראשוappleות לאחר תום לימודיהם הם של בוגרי המכללות הציבוריות, אחריהם של בוגרי האוappleיברסיטאות (3 6 appleקודות אחוז פחות), והappleמוכים ביותר של בוגרי המכללות הפרטיות (8 9 appleקודות אחוז פחות בוגרי משל המכללות הציבוריות). אין הבדלים מגדריים בסיכוילהשכלהעודפת,וגבריםחשופיםפחות לאי-התאמה.הסיכויים להשכלה עודפת ולאי-התאמהקטappleים יותר אצל בעלי כישורים גבוהים, בוגרי מקצועות לימוד בזיקה הדוקה לשוק העבודה (כמדעי המחשב, הappleדסת חשמל, חשבוappleאות, מקצועות עזר רפואיים ועבודה סוציאלית), עובדי המגזר הציבורי ובעלי ותק בשוק העבודה.במסדר ההשכלה העודפת ואי-ההתאמה appleמצאה הטרוגappleיות לפי סוג המוסד. שכרם השappleתי ברוטו של בעלי השכלה עודפת appleמוך בכ- 17% משל האחרים, ללא הבדלים מגדריים. אי- התאמה על פי הגישה האובייקטיבית/הסובייקטיבית הולך יד ביד עם שכר הappleמוך ב- 22%/6% 5% לגברים ולappleשים כאחד.אצלבוגרי המכללות הפרטיות והאוappleיברסיטאותהאחרות ה מתאם השלילי בין מצבי השכלה עודפת ואי-התאמה לביןהשכר חלש יותר מאשר אצל בוגרי המוסדות האחרים. הפרק הבא מציג את הגישות השוappleות שappleקטappleו למדידת ההשכלה העודפת ואי-ההתאמה; בפרק 3 מובאת סקירתספרות;פרק 4 מתאראתמסדהappleתוappleיםואת אוכלוסייתהמחקר,מביא סטטיסטיקהתיאורית ומציג את המשוואה הappleאמדת;פרק 5 מתאראת תוצאות האמידות, ופרק 6 מסכם. 2 מסד הappleתוappleיםהעומד לרשותappleו איappleומזהה את המוסדות.לסיווג המוסדותראו אחדות ואחרים (2018). 4

6 כ( 2. הגדרתהשכלהעודפת ואי-התאמה 2.1 הגדרת השכלה עודפת בספרות המחקרית מקובל להגדיר השכלה עודפת בשלוש גישות אובייקטיבית, המכוappleות מרכזיות סובייקטיבית ואמפירית. (ראו, לדוגמה, al.,romanov et 2017.) גישות אלו מובילות לאומדappleים שוappleים של היקףהתופעה 2011) Ortiz,.(European Commission,2015;Barone and להלן הגדרותההשכלההעודפת לפי שלוש הגישות במחקר הappleוכחי. א. הגישה האמפירית ב. ג. בגישה זו מסתכלים על התפלגות שappleות הלימוד של העוסקים במשלח יד appleתון. בעלי השכלה עודפת הם אלו שמספר שappleות הלימוד שלהם עולה ביותר מסטיית תקן אחת על ממוצע שappleות הלימוד של האוחזים באותו משלח יד 3 (ראו,למשל, Brink.(1997,Groot and Maasen an Den משלח היד של אוכלוסיית המחקר ידוע אך ורק במועד מפקד 2008, אך לא עמד לרשותappleו מידע על מספר שappleות הלימוד שלהappleפקדים. לפיכך לקחappleו את התפלגות שappleות הלימוד לפי משלח היד מתוך סקרי כוח האדם לשappleים הובאו בחשבון רק appleסקרים בappleי בשappleת הגישה האובייקטיבית -11 אלף appleסקרים),בדומהלקבוצתהגילשלאוכלוסייתהמחקר הappleסקר בסקר מיומappleויותבוגרים appleשאל 2014 "אםאדם כלשהוהיה מועמדלמשרהזו (המשרה שבהאוחז הappleסקר), איזו תעודה הייתה appleדרשת כדי להתקבל לעבודה כזו?". 5 אם התעודה הappleדרשת appleמוכה מתואר לפי ראשון, 6 אזי הגישה האובייקטיבית הוא של הגישה היתרון השכלה עודפת. בעל הוא הappleסקר בהתאמתה למשרות של הappleסקרים ולא לכלל המשרות במשלחי היד של הappleסקרים. יחד עם זאת היא סובלת מבעיית מהימappleות, שכןappleסקרים appleוטים להאדיר את דרישות התפקיד שלהם ( 1997,Hartog ).מאז שappleערך בעולם סקר מיומappleויות בוגרים השימוש בגישה האובייקטיבית רווח. (ראו, למשל, al.,perry et (.2017,Nieto and Ramos ;2017,Flisi et al. ;2014 הגישה הסובייקטיבית הappleסקר בסקר מיומappleויות בוגרים appleשאל 2014 "האםיש צורךברמת השכלה זו (ההשכלה שדורש המעסיק לאותה משרה) כדי לבצע את עבודתך באופן משביע רצון?" (והתשובות האפשרויות הן: יש צורך ברמת השכלה כזו; אפשר להסתפק ברמת השכלה appleמוכה יותר; יש צורך ברמת השכלה גבוהה יותר). תשובה לשאלה זו מספקת הערכה סובייקטיבית של הפרט אם השכלתו עודפת, והיא לא בהכרח תהיה זהה להערכת המעסיק. לדוגמה: לפי הגישה האובייקטיבית היה appleדרש תואר ראשון כדי להתקבל לעבודה (ולכן לפי הגישה האובייקטיבית אין לappleסקר השכלה עודפת), אך הappleסקר השיב שאפשר להסתפק ברמת השכלהappleמוכהיותר, ולכן לפיהגישה הסובייקטיבית יש לappleסקר (שהוא בעלתואר ראשון)השכלהעודפת. לגישהזויתרוappleות וחסרוappleותהדומיםלאלושלהגישההאובייקטיבית ( 1997,Hartog ).בעולם appleערכומספר מחקרים שהתבססו על גישה זו. (ראו, למשל, elden (.2019,Johnes 2001;,Allen and an der 3 לעיתים רחוקות משתמשים בספרות בחצי סטיית תקן. appleקיטת הגדרה זו איappleה משappleה את תוצאות האמידות שיוצגו בהמשך. הגדרה מקובלת פחות לפרטבעל השכלה עודפתהיא מי שמספר שappleות הלימוד שלו עולהעלהשכיח. appleעשה 4 שימוש במופע אחד בלבד שלכל appleסקר (מappleופחלפי משקלו בסקר),במועד הקרוב ביותר למפקד התשובות האפשרויות הן: אין צורך בתעודה; תעודת סיום של בית ספר יסודי; תעודת סיום חטיבת ביappleיים; סיום בית ספר תיכוןללאתעודתבגרות מסלולעיוappleי;סיוםביתספרתיכוןללאתעודתבגרות מסלולמקצועי;תעודתבגרות מסלולעיוappleי; תעודת בגרות מסלול מקצועי; תעודת סיום לימודים גבוהים שלא לתואר אקדמי; תואר ראשון; תואר שappleי; תואר שלישי. 6 אוכלוסיית המחקר כללה כאמור רק בוגרי תואר ראשון. 5

7 2.2. הגדרת אי-התאמה א. ב. בהתאם למקובל בספרות הגדרappleו אי-התאמה בין משלח היד למקצוע הלימוד (הראשי או המשappleי) במוסד להשכלה גבוהה בשתי גישות שוappleות, המכוappleות בספרות אובייקטיבית וסובייקטיבית. 7 הגישה האובייקטיבית o אי-התאמהבהגדרת ה- OECD.הגדרה זומבוססתברובהעלהחלוקה שערך Wolbers ( 2003 ).הוא שייך לכל אחד מ- 7 תחומי הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה משלחי יד (בסיווג של 3 ספרות),על פי שיקול דעת; פרט שמשלח ידו לא שויך לאחד מהתחומים הוגדר כמצוי באי-התאמה. ה- OECD (2014 ו )התבססעל הגדרה זו. o אי-התאמה בהגדרת ה- OECD המתוקappleת. אי-התאמה בהגדרת ה- OECD לוקה בעיוותים רבים. כך, למשל, בעלי תואר בהappleדסה הוגדרו כמועסקים בהתאמה אם הועסקו כצלמים; ובעלי תואר במדעים, במתמטיקה ובמחשבים הוגדרו כמועסקים בהתאמה אם הועסקו בתיווך appleיירות ערך, או בעappleפי השאיבה וטיהור מים. 8 לפיכך הכappleסappleו בהגדרה זו תיקוappleים על פי שיקול דעתappleו, ביappleיהם שיוך 31 מקצועות הלימוד שבמחקר למשלחי היד. 9 o אי-התאמה לפי הגדרת בappleק ישראל. על פי שיקול דעתappleו, שייכappleו ל- 31 מקצועות הלימוד את משלחי היד (בסיווג של 3 ספרות) של אוכלוסיית המחקר שappleדגמה במפקד 2008, והמועסקים בכל משלחי היד האחרים הוגדרו כמועסקים באי-התאמה. כדי לאושש את השיוך בחappleו את התפלגות מקצועות הלימוד בכל משלח יד, והכappleסappleו תיקוappleים בהתאם לצורך. 10 זו ההגדרה ששימשה אותappleו במחקר בגישה האובייקטיבית, אלא אם כן צוין אחרת. מאמריםשעשו שימושבגישההאובייקטיביתהם,למשל,. al (2010) Nordin et ו- OECD.(2016,2014) הגישה הסובייקטיבית o גישה זו התבססה על השאלה הבאה בסקר החברתי: "האם עבודתך קשורה לתחום לימודיך האקדמיים?", והתשובות האפשריות הן: 1 -במידה רבה מאוד; 2 -במידה רבה; 3 -במידה מועטה; 4 -בכלללא. appleשאליםשעappleואתתשובות 3 ו- 4 הוגדרוכappleמצאים באי-התאמה.מאמריםשהתבססועל הגישה הסובייקטיבית,תוך שימוש בסקרים,הם, לדוגמה, (2007a) Robst ו-. al (2018). Bender et 3. סקירת ספרות 3.1 השכלה עודפת תופעת ההשכלה העודפת הועלתה לראשוappleה על ידי (1976), Freeman ומאז היא appleבחappleה במחקרים רבים בעולם. (למשל,,Chevalier ;2000,Dolton and ignoles ;1993,Alba-Ramirez ;1991,Sicherman ;2003 Sousa-Poza,Adalet-McGowan and Andrews ;2012,Frei and ( הממצאים העיקריים הםשהתופעהרווחתומתמשכתברמה הכלל-משקית,ואילוברמתהפרט היאלרובזמappleית,עדמציאתעבודה התואמתאתרמתההשכלה,בזכותצבירת ותקבשוקהעבודה.השכלהעודפתמתואמתעםשכרappleמוךיחסית 7 פרטים אשר למדו מקצועות שהעיסוק בהם מחייב מעבר של מבחappleי הסמכה (כעריכת דין וראיית חשבון) ולא עוסקים במקצוע בשל כישלוןבמבחן יסווגו כמצויים באי-התאמה. 8 שימוש בהגדרת ה- OECDאף הצריך המרה מסיווג משלחי היד של 2011 לזה של מצורף למחקר קובץ אקסל של שיוך משלחי היד ל- 31 מקצועות הלימוד, המשמש לזיהוי "אי-התאמה בהגדרת ה- OECD המתוקappleת". 10 מצורףלמחקרקובץאקסלשלשיוךמשלחיהיד ל- 31 מקצועותהלימוד,המשמשלזיהוי "אי-התאמהלפיהגדרתבappleקישראל"..(2012) Berlingieri and ו- Erdsiek (2011) Quintini,(2006) McGuinness,(2003) 11 לסקירותספרות, ראו Sloane 6

8 ועם appleיידות תעסוקתית גבוהה יחסית. היא אופייappleית לappleשים, לצעירים ולחסרי השכלה גבוהה יותר מאשר לאחרים. בעשירוappleי ההכappleסה הappleמוכים של appleשים הסיכוי להימצא בהשכלה עודפת והיפוכו שלדבר בעשירוappleים הגבוהים Bennett).(2007,McGuinness and גבוה מזה של גברים, הבדלים בחשיפה להשכלה עודפת לפי הסוג של מוסד ההשכלה הגבוהה appleבחappleו במחקרים מעטים. Robst (1995) מצא שההסתברות של גברים בארה"ב להיות מועסקים בהשכלה עודפת פוחתת עם עליית איכות המוסדלהשכלהגבוהה Cutillo. 12 (2006) Pietro and הראושההסתברותלהימצאבהשכלהעודפתבאיטליה פוחתת עם גידול תקציב המחקר של האוappleיברסיטאות (שהוא מדד לאיכות המוסדות). Berlingieri and University of applied ) למדעים ההסתברות של בוגרי אוappleיברסיטאות מצאו כי בגרמappleיה (2012) Erdsiek (sciences להיות מועסקים בהשכלה עודפת גבוהה מזו של בוגרי אוappleיברסיטאות אחרות. בישראל appleערך, למיטב ידיעתappleו, רק מחקר אחד שבחן את התופעה של השכלה עודפת. כץ (2017) מצא כי שיעורבעליהשכלהעודפת בארץ כפישחושבבגישה האובייקטיביתעלסמךסקר מיומappleויותבוגרים הוא כ- 30%, מהגבוהים במדיappleות ה- OECD. בקרב אקדמאים השיעור appleמוך יותר, כ- 18%, וappleמצאו הבדלים לפי תחום הלימוד אצל בוגרי מדעי הרוח והחברה השיעור גבוה יחסית ואין הבדלים לפי המגדר והלאום. אצל אקדמאים בעלי השכלה עודפת התשואה להשכלה appleמוכה, ואיappleה שוappleה באופן מובהק מאפס בגילים הצעירים,ממצאהמעידבעקיפיןעלהתרחבותהתופעה שלהשכלהעודפתמאזתחילתשappleותהתשעים.חיזוק לכך מוצא כץ בappleיתוח סקרי כוח אדם, המלמד ששיעור האקדמאים שמשלח ידם איappleו אקדמי גדל במרוצת השappleים מקצת למעלה מ- 10% בראשית שappleות התשעים לכ- 30% בשappleת הוא לא בחן את ההבדלים בשיעורם של בעליהשכלה עודפתלפי סוג המוסד להשכלה גבוהה. 3.2 אי-התאמה ( 2007aו- 2007b )מצאשההסתברותלהימצאבאי-התאמהגבוהה Robst יותר לצעירים,לבוגרימדעיהחברה והרוח ולבוגרי תואר ראשון בהשוואה לבעלי תארים מתקדמים; לגברים סיכוי גבוה במקצת מאשר לappleשים להיות באי-התאמה (בכ- 2 appleקודות אחוז), והסיבות לכך שוappleות: אצל גברים השיקול המרכזי בבחירת מקום העבודה, למרות אי-ההתאמה, היה שכר ויכולת קידום, בעוד שאצל appleשים פועלים במידה רבה שיקולים משפחתיים. (2006) Bender and Heywood ו-. al (2017) Craft et מצאו כי אי-התאמהמתואם שליליתעם שביעות הרצון מהעבודה. (2003) Wolbers הראה כי הוא מתואם עם החלפה תכופה של משרות. למיטב ידיעתappleו לא appleערכו בעולם מחקרים שבחappleו את הסיכוי של בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה לתעסוקה באי- התאמה לפי סוג המוסד. מחקרים מהעולם מראים כי פרטים העובדים במשלח יד שאיappleו תואם את המקצוע שלמדו מרוויחים פחות ממקביליהם שלמדו את אותו מספר שappleות לימוד ועוסקים במשלח יד התואם אתמקצוע הלימודשהם רכשו.,Robst),Nordin et al. ;2007a.(2010 עם זאת al. (2010) Nordin et מראים שלמועסקים באי- התאמה התשואה במוappleחי שכר לappleיסיון תעסוקתי גבוהה יותר מאשר לאחרים. (2007a) Robst מראה שאצל בוגרי מדעי החברה והרוח הפגיעה של אי-ההתאמה בשכר appleמוכה יותר מאשר אצל בוגרי מקצועות אחרים. התופעה של בישראל אי-התאמה בין משלח היד למקצוע שappleלמד במוסד להשכלה גבוהה זכתה להתייחסות מחקרית מועטה. al. (2017) Romanov et היו הראשוappleים שבחappleו תופעה זו בארץ.חוקרים אלה 12 בוגרי המוסדות הפחות איכותיים המועסקים בהשכלה עודפת איappleם בהכרח בעלי מיומappleויות עודפות לביצוע העבודה. 7

9 התבססועל סקר מקבליתואר ראשוןבמוסדותלהשכלהגבוהה ובדקו את השפעת אי-ההתאמהלפיהגישות האובייקטיבית והסובייקטיבית 13.הם מצאו שזאת תופעהappleרחבת: שיעור בעלי תואר ראשון שאיappleם עובדים במשלח יד התואם את תחום לימודיהם הוא כ- 29% וכ- 37% לפי הגישות האובייקטיבית והסובייקטיבית, בהתאמה.כמו כן שכרם של המועסקים באי-התאמה appleמוך ב- 11% משכרם של מקביליהם העובדים במשלח ידהתואם אתהמקצוע שלמדו,ומצבשל אי-התאמה מתואם שליליתעםכישורים קוגappleיטיביים (לפי הציוappleים ברכיבי הבחיappleה הפסיכומטרית) 14.המחברים לא בחappleו את ההבדלים באי-ההתאמה לפי סוג המוסד להשכלה גבוהה. (2017) Frenkel and Leck בחappleו גם הם את אי-ההתאמה בין משלח היד למקצוע הלימוד בישראל, והתמקדו בהבדלים בין בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בפריפריה לאלה שבמרכז הארץ.אי-ההתאמה הוגדר לפי הגישה הסובייקטיבית, סקר על סמך מקבלי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שצוין לעיל. החוקרים מצאו כי לבוגרי המוסדות ממרכז הארץ ההסתברות לעסוק במשלח יד התואם את מקצוע הלימוד שלהם גבוהה בכ- 19 appleקודות אחוז מאשר לבוגרי המוסדות בפריפריה. כן הם מצאו שההסתברות של בוגרי אוappleיברסיטאות לעבוד באי-התאמה גבוהה בכ appleקודות אחוז מזו של בוגרי המכללות האקדמיות. לבוגרי אוappleיברסיטאות בתחומי המדעים המדויקים וההappleדסה 15 ובמדעי החברה הסיכוי לאי-התאמה appleמוך בהרבה מאשר לבוגרי מדעי הרוח וחיappleוך. לעומת זאת אצל בוגרי המכללות האקדמיות המצבהפוך. יצוין כי האמידות פיקחו על 3 תחומי לימוד בלבד, אף שיש הבדלים גדולים בין סוגי המוסדות בתמהיל המקצועות בכל תחום, וכן לא התחשבו בכישורי הבוגרים. 4. בסיס הappleתוappleים, אוכלוסיית המחקר,סטטיסטיקה תיאורית והמשוואה הappleאמדת 4.1 בסיס הappleתוappleים ואוכלוסיית המחקר appleעשה שימושבכמהמסדיappleתוappleים,בהתאם להגדרותההשכלההעודפת ואי-ההתאמה ביןמשלחהידלמקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה: (1) קובץ מעקב אחר ילידי ; (2) מפקד 2008; (3) הסקרים החברתיים לשappleים ; (4) סקר מיומappleויות בוגרים.2014(PIAAC) המחקר התמקד בבוגרי תואר ראשון בלבד 17,16 מהמוסדות להשכלה גבוהה למעט הבאים: בוגרי המכללות לחיappleוך והאוappleיברסיטה הפתוחה, פרטים שהחלו ללמוד לתואר ראשון לפappleי גיל 17, עתודאים, אלו במסלול לתואר ברפואה, ולומדים (למשל לתואר שappleי) במועדי המפקד או הסקרים לעיל, שכן משלח ידם עשוי שלא להיות קשור למקצוע הלימוד בתואר הראשון. מסד הappleתוappleים המרכזי ששימש בעבודה עוקב אחר ילידי הוא מכיל את הקבצים והשדות המרכזיים הבאים (להרחבה ראו אחדות ועמיתים, 2018): מרשם התושבים המגדר, שappleת הלידה, ארץ 13 בחיappleת אי-ההתאמה בגישה הסובייקטיבית הסתמכה על המעappleה לשאלה בסקר "האם עבודתך הappleוכחית קשורה לתחום לימודיך?". 14 הממצאהאחרון עולהבקappleהאחד עםממצאושלChevalier ( 2003 ),שהראה,כי בעליהשכלהגבוהה יחסית (המתואמתחיובית עםהכישורים)מוצאיםבשכיחותגבוההיותרעבודההתואמתאתהשכלתם,בעודשבקרב האחרים רבים סובלים מהשכלהעודפת. 15 בקבוצה זו appleכללו בוגרי מתמטיקה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, הappleדסה ואדריכלות, מדעי החיים, חקלאות, מקצועות עזר רפואייםורפואה. 16 הסיבה לכך היא שמספר ילידי שסיימו את לימודי התואר השappleי במכללות עד מועד מפקד 2008 קטן מאוד, שכן התרחבות לימודי התוארהשappleי במכללותהחלהבשלב מאוחר יותר שלהרפורמה במערכתההשכלה הגבוהה. 17 השמטתבוגריתוארשappleימהמחקר מטהכappleראהכלפימעלהאתאומדיההסתברותשלבוגריהאוappleיברסיטאותלהימצאבהשכלה עודפת או באי-התאמה, משום שבוגרי תואר ראשון מהאוappleיברסיטאות ממשיכים לתארים מתקדמים בשיעורים גבוהים יותר מאשר בוגרי מכללות, אלו הממשיכים לתארים מתקדמים הם בממוצע מוכשרים יותר מבוגרי התואר הראשון, ולמוכשרים סיכויים appleמוכים יותר להיות מועסקים בהשכלה עודפת או באי-התאמה. הטעappleה תקפה ביתר שאת לגבי בוגרי אוappleיברסיטאות העילית, שבקרבם שיעורי הממשיכים לתארים מתקדמים גבוהים עוד יותר. 8

10 הלידה של הפרט ושל הוריו, הלאום/הדת, יישוב המגורים בגיל 17; יבשת המוצא זרם החיappleוך בתיכון 18 והכappleסת ההורים; קובצי בחיappleות הבגרות מקצוע הלימוד, מספר יחידות הלימוד והציון; מידע על מהלך הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה מקצועות הלימוד (הראשי והמשappleי), מספר שappleות הלימוד וכן קבלת תארים;מספר חודשי העבודהוהשכר השappleתיבכלאחת מהשappleים (כלומר כאשרהבוגרים היו בappleי 23 37), שappleלקחו מקובצי עובד-מעביד אשר מקורם ברשות המ סים. מדידות ההשכלה העודפת בגישה האמפירית ואי-ההתאמה בגישה האובייקטיבית מבוססות על appleתוappleי מפקד 2008, שבו מופיע משלח היד של הפרט. לכן קובץ המעקב מוזג עם appleתוappleי מפקד 2008 וכלל 9,224 appleסקרים. מדידת אי-ההתאמה בגישה הסובייקטיבית התבססה כאמור על מעappleה החברתיים בסקרים לשאלה לשappleים , שמוזגו עם קובץ המעקב (ללא שימוש במפקד 2008). הסקר החברתי הוא מדגם מייצג של בappleי 20 ומעלה באוכלוסייתישראל.בסך הכול appleכללו בקובץ הממוזג appleסקרים. 1,001 ההשכלההעודפתבגישות האובייקטיבית והסובייקטיבית חושבה כאמור עלסמךסקרמיומappleויותבוגרים ( 2014(PIAAC,המספקמדגם מייצג של בappleי הסקר זווג עם הקבציםהמ appleהליים הבאים:קובצי בוגרי מוסדותלהשכלהגבוהה בישראל (הכולליםמידעעלסוג המוסד,מקצועות הלימוד הראשיוהמשappleיבכלאחד מהתארים, התואר ושappleת סיומו), 19 מרשם התושבים (ממappleו appleלקח יישוב המגורים בגיל 17) וקובצי בחיappleות הבגרות.בקובץ הממוזג appleסקרים סטטיסטיקה תיאורית השיעורים הגולמיים של בעלי השכלה עודפת, בגישה האמפירית, לפי המגדר וסוג המוסד להשכלה גבוהה מוצגים בלוח 1. בסך הכול, השיעור עומד על כ- 14% ה. שיעור הappleמוך ביותר הוא אצל בוגרי אוappleיברסיטאות העילית, ואחריו אצל בוגרי המכללות הפרטיות והאוappleיברסיטאות האחרות. השיעור הגבוה ביותר הוא אצל בוגריהמכללות הציבוריות. מדרג זה appleשמר פחות או יותר גם לפיהמגדר.שיעור בעלי השכלה עודפת,בהגדרה האובייקטיבית והסובייקטיבית, הוא הappleמוך ביותר אצל בוגרי אוappleיברסיטאות העילית, והגבוה ביותר אצל בוגרי המכללות הציבוריות (איור 3-apple בappleספח). שיעורי הבוגרים המועסקים באי-התאמה בין משלח היד למקצוע שלמדו במוסד להשכלה גבוהה,בגישה האובייקטיבית בוגרי באי-התאמה; מועסקים מהבוגרים כ- 40% 2. בלוח מובאים 2008), (לפי מפקד אוappleיברסיטאות העילית בשיעור הappleמוך ביותר, אחריהם בוגרי המכללות הפרטיות והמכללות הציבוריות, והשיעור הגבוה ביותר בקרב הוא בוגרי האוappleיברסיטאות האחרות. (ראו גם איור 4-apple גברים בappleספח.) מועסקים באי-התאמה פחות מאשר appleשים, וזאת בכל אחד מסוגי המוסדות, וכך גם ערבים לעומת יהודים (למעט בוגרי המכללות הציבוריות). אי-ההתאמה בגישה האובייקטיבית בהגדרות השוappleות מוצגת בלוח 1-apple בappleספח. שיעורי המועסקים באי- התאמהבהגדרות ה- OECD ובזו המתוקappleת appleמוכים מהשיעורבהגדרת בappleקישראל,תוצאה שאיappleהמפתיעה, שכן הראשוappleות מבוססות על משלחי יד רחבים יותר. הפערים לפי מגדר ולאום בשיעורי המועסקים באי- התאמה בהגדרות ה- OECD וזו המתוקappleת דומים לאלו שappleמצאו בהגדרת בappleקישראל. 18 יליד הארץ שלמד בחיappleוך הממלכתי-דתי, יליד אירופה-אמריקה שלמד בחיappleוך הממלכתי-דתי, יליד אסיה-אפריקה (למעט אתיופיה),יוצאאתיופיה,חרדי, מוסלמי (שאיappleובדואי),בדואי,ערבי- appleוצריודרוזי.קבוצתהבסיסהיא ילידיהארץשלמדובחיappleוך הממלכתי-עברי. 19 מידע על הזכאות לתואר ועל תחומי הלימוד מדווח גם בסקר מיומappleויות בוגרים, אך מאחר שappleמצאה התאמה חלקית בלבד בין הדיווח בסקרלבין המידע המופיע בקבציהבוגרים,בחרappleו להשתמש במחקררקבאחרוappleים. 9

11 אי-ההתאמה בגישה הסובייקטיבית (לפי הסקרים החברתיים לשappleים ) לפי סוג המוסד מובא באיור 4-apple בappleספח.בכל סוגמוסד שיעור הבוגרים באי-התאמהבגישה הסובייקטיביתappleמוךבהרבה מהשיעור לפי הגישה האובייקטיבית (בשappleת 2008). מסדרי אי-ההתאמה לפי סוג המוסד דומים בשתי הגישות, למעט בוגרי המכללות הפרטיות, החשופים לאי-התאמה בגישה הסובייקטיבית פחות מאשר בוגרי סוגי המוסדות האחרים. בלוח 3-apple בappleספח מוצגת מידת החפיפה של ההגדרות האובייקטיבית והסובייקטיבית לאי-התאמה בין משלחהידלמקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה. בשלושה רבעים מהמקרים החפיפה מלאה. כצפוי יש קשר הדוק בין הימצאות בהשכלה עודפת לבין אי-התאמה של משלח היד למקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה (לוח 4-appleבappleספח). לוח 1.שיעור בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה 1 בעלי השכלה עודפת בגישה האמפירית,לפיהמגדר וסוג המוסד, 2008 (אחוזים) סה"כ appleשים גברים אוappleיברסיטאות העילית האוappleיברסיטאות האחרות המכללות הפרטיות המכללות הציבוריות סה"כ 1,894 4,929 מספר התצפיות 6,823 (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. לוח 2.שיעור בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה 1 המועסקים במשלח יד שאיappleו תואם למקצוע שלמדו בגישה האובייקטיבית,לפיהמגדר, הלאום וסוג המוסד, 2008 (אחוזים) אוappleיברסיטאות העילית האוappleיברסיטאות האחרות המכללות הפרטיות המכללות הציבוריות סה"כ מספר התצפיות סה"כ 34.0 appleשים 35.1 גברים 31.7 יהודים 35.3 ערבים , ,224 (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. 1,307 7,917 2,604 10

12 4.3 המשוואה הappleאמדת אמדappleו את המשוואה הבאה של ההסתברות להימצא בהשכלה עודפת בגישת ה- LPM : 20 כאשר: (1) = משתappleה דמי להשכלה עודפת או לאי-התאמה, בהגדרות השוappleות. מערך משתappleי דמי לסוג המוסד להשכלה גבוהה של בוגר התואר הראשון: אוappleיברסיטאות העילית, האוappleיברסיטאות האחרות, המכללות הבסיס). הפרטיות; המכללות הציבוריות (קבוצת מערך מאפייappleים דמוגרפיים-חברתיים של הבוגר: משתappleה דמי לגבר, משתappleה דמי לappleשוי ומשתappleידמיליבשתהמוצא זרםהחיappleוךבתיכון (ראוהערתשוליים 18 ).כמוכןappleוספוחמישה משתappleידמילמחוז המגוריםבגיל 17, ומחוזתלאביבשימשקבוצת בסיס.מחוזהמגוריםבגיל 17 משקףשתי השפעות:הסביבהשהבוגר גדלבה והזדמappleויותהתעסוקההפתוחות בפappleיו,שכן פרטים appleוטים להתגורר בבגרותם במחוז ילדותם. מערך מאפייappleי התעסוקה: משתappleי דמי לעצמאי ולעבודה במשרה חלקית, וכן הוותק בשוק העבודה. מערך משתappleי רקע משפחתי: מספר שappleות הלימוד של האם והאב להורים משכילים יש בממוצע כישורים קוגappleיטיביים גבוהים יותר, וכישוריםעוברים בתורשה;השכלת ההורים גם עשויה להעיד על טיב החיappleוך שהעappleיקו לפרט בילדותו. כמו כן appleכלל אחוזון ההכappleסה של ההורים כאשרילדם בן 24. אחוזון הציון הממוצע בבחיappleות הבגרות מעיד על כישורים אישיים-קוגappleיטיביים. 21 מערך משתappleי דמי למקצועות הלימוד בתואר הראשון. ועמיתים (2018), לוח.1-apple לרשימת המקצועות ראו אחדות השפעת ההשכלה העודפת או אי-ההתאמה על השכר appleאמדה במשוואה דומה לזו לעיל, כאשר המשתappleה התלוי הוא לוג השכר השappleתי/שעתי ברוטו, ולמשתappleים המסבירים appleוסף משתappleה דמי המקבל את הערך 1 כאשרהעובדappleמצאבהשכלהעודפת/אי-התאמה,ו- 0 אחרת (להלןמשוואה 2 ).זוגםצורתהאמידההמקובלת בספרות. 20 אמידות לוגיסטיותהappleיבותוצאות דומות. אמדappleו אותה משוואה גם באמידה דו-שלבית, תוך שימוש במשתappleה עזר של לוג המרחק הגיאוגרפי המזערי מכל אחד מסוגי המוסדות להשכלה גבוהה למקום המגורים של הפרט בהיותו בגיל 17 (בדומה לאחדות ועמיתים, 2018). משוואת השלב הראשון שלההסתברותללמודבכלאחדמסוגיהמוסדות (בהשוואהלהסתברותללמודבמכללותציבוריות)צלחה,אך בשלמיעוטתצפיות התקבלו במשוואתהשלבהשappleי סטיותתקןגדולותמאוד שלהאומדים,ולכןהםלאהיומובהקים.לפיכךappleאלצappleולוותרעלהשימוש באמידההדו-שלבית. 21 בחרappleולאלכלולבאמידות אתהציוןבבחיappleההפסיכומטרית,משום שהדברכרוךבאובדןשיעורלאמבוטלמהתצפיות,ובמיוחד שלבוגרימכללותשבלאוהכימספרםקטןיחסית.הוספתהציוןלאמידותלאמשappleהאתמסדרסוגיהמוסדותהמוצגבהמשך,וגם גודלם של האומדים דומהלזה המוצג כאן. 11

13 5. תוצאות האמידות 5.1 השכלה עודפת ההסתברות להימצא בהשכלה עודפת בגישה האמפירית לפי סוג המוסד להשכלה גבוהה, מוצגת בלוח 3. מהלוח עולה כי בהשוואה לבוגרי המכללות הציבוריות, ההסתברות הappleמוכה ביותר היא לבוגרי המכללות appleקודות אחוז (כ- 8 הפרטיות פחות), ואחריהם לבוגרי אוappleיברסיטאות העילית (כ- 6 ) והאוappleיברסיטאות האחרות (כ- 4 ).המסדרappleשמרגםבאמידות appleפרדותלגבריםולappleשים.הסיכוי להיותמועסקים בהשכלהעודפת פוחת עם הוותק בשוק העבודה ועם אחוזון הציון הממוצע בבחיappleות הבגרות. היקף לימודי מקצועות שאיappleם בזיקה לשוק העבודה גדול יותר באוappleיברסיטאות, וחלק לא מבוטל מהלומדים אותם עשו זאת לצורך העשרה ואיappleם מתעתדים לעסוק בהם. לפיכך appleערכה גם אמידה שהוגבלה לבוגרימקצועות לימודבזיקההדוקהלשוקהעבודה.תוצאותיה (הטור השמאלי)מלמדות כי הפעריםבסיכוי להימצא בהשכלה עודפת לרעת בוגרי המכללות הציבוריות אכן גדולים יותר,והמסדר הפappleימי בין סוגי שאר המוסדותappleשמר. הסיכוי לעבוד בהשכלה עודפת לפי סוג המוסד והמגדר מובא באיור 1. לא appleמצאו הבדלים מובהקים בין appleשים לגבריםבתוך כל סוג מוסד, ובתוך כל מגדר appleשמר מסדר המוסדות כפי שעולה גם מלוח 3.איור 2 מלמד כי לבוגרים שהועסקו במגזר הציבורי סיכוי appleמוך יותר, בכ- 7.6 appleקודות אחוז, להימצא בהשכלה עודפת מבוגרים שהועסקו במגזר הפרטי,ומדרג סוגי המוסדות העולה מלוח appleשמר 3 בכל אחד מהמגזרים. appleמצאה הטרוגappleיות בין מקצועות הלימוד במסדר של הסתברות בוגרי סוגי המוסדות להימצא בהשכלה עודפת (איור 3). ברוב המקצועות לא appleמצאו הבדלים בין סוגי המוסדות. ואולם הסיכוי של בוגרי הappleדסת תעשייה וappleיהול,מ appleהל עסקיםוכלכלה מהמכללותהציבוריות להיותמועסקים בהשכלהעודפתגבוהמזהשל בוגרי אותם מקצועות מהמכללות הפרטיות והאוappleיברסיטאות האחרות. איור 5-apple בappleספח מלמד שבהשוואה לבוגרי כלכלה, הסיכוי של בוגרי מדעי הרוח והחברה (למשל סוציולוגיה ומדעי המדיappleה) וביולוגיה להימצא בהשכלה עודפת גבוה יותר, ואילו הסיכוי של בוגרי מקצועות בעלי זיקה הדוקה לשוק העבודה (כמדעי המחשב)לכך appleמוך יחסית. עם עליית הוותק בשוק העבודה פוחתת ההסתברות להימצא בהשכלה עודפת, וזאת בקצב פוחת, ובפרט אצל בוגרי המכללות (איור 4). שיעור המצויים בהשכלה עודפת בשappleת סיום התואר עמד על כ- 19% לבוגרי אוappleיברסיטאות ועל כ- 20% לבוגרי מכללות. ההסתברות להימצא בהשכלה עודפת בגישות השוappleות האמפירית, האובייקטיבית והסובייקטיבית 4. מוצגת בלוח בגישה האמפירית appleשמר המסדר 3 שתואר בלוח לעיל. 22 לעומת זאת, על סמך הגישות האובייקטיבית והסובייקטיבית, כפי שעולה מסקר מיומappleויות בוגרים, ההסתברות של בוגרי אוappleיברסיטאות העילית לעבוד בהשכלה עודפת appleמוכה מזו של בוגרי יתר סוגי המוסדות. יחד עם זאת יש להתייחס בזהירות לממצאים מסקר מיומappleויות בוגרים,בשל מיעוט תצפיות. עד עתה קבוצת הבסיס באמידות הייתה בוגרי מכללות ציבוריות. appleערכו גם אמידות שבהן קבוצת הבסיס היא בעליתעודה על-תיכוappleית לא-אקדמית 23 בוגריהappleתיב הטכappleולוגי בתיכון. 24 appleמצא (לאמוצג)שההסתברות 22 אומדי סוגי המוסדות בגישה האמפירית בלוח 4 שוappleים מהאומדים בלוח 3 משום שהמשתappleים המפקחים בלוח 4 הותאמו לאלו הזמיappleיםבסקר מיומappleויות בוגרים. 23 לאappleערכו אמידותמקבילות בהןקבוצתהבסיסהיאבעליתעודתבגרותבלבד;זאת מאחר שבגישההאמפירית לאappleמצאומשלחי יד שמספר שappleות הלימוד הממוצע של העוסקיםבהם, בתוספת סטיית תקן אחת, appleמוך מ- 12 שappleות לימוד. 24 האמידות הוגבלורקלבוגריהappleתיבהטכappleולוגי בתיכון משוםשלאהיובידיappleוappleתוappleיםעלמקצועהלימודהעל-תיכוappleי; appleיתןלהעריך ששיעור גבוה מבוגרי הappleתיבהטכappleולוגי למדו מקצועעל-תיכוappleי טכappleולוגי (למשל במסגרת לימודי הappleדסייםוטכappleיים). 12

14 של בוגרי מדעי המחשב והappleדסת חשמל מהמכללות הציבוריות 25 להיות מועסקים בהשכלה עודפת appleמוכה מזו של בעלי תעודה על-תיכוappleית לא-אקדמית (בכ- 15 וכ- 17 appleקודות אחוז, בהתאמה). לוח 3. ההסתברות להימצא בהשכלה עודפת בגישה האמפירית, לפיהמגדר וסוגהמוסד להשכלה גבוהה 2008, 1 בוגרי מקצועות סה"כ appleשים גברים ב זיקה הדוקה לשוק העבודה 2 אוappleיברסיטאות העילית *** ** *** *** (0.017) (0.027) (0.022) (0.017) האוappleיברסיטאות האחרות 3 ** * ** *** (0.016) (0.024) (0.019) (0.015) המכללותהפרטיות *** *** *** *** (0.018) (0.027) (0.023) (0.017) גבר (0.012) (0.012) * appleשוי (0.012) (0.018) (0.015) (0.012) ותק בשוק העבודה *** ** *** (0.003) (0.006) (0.004) (0.003) עצמאי (0.041) (0.054) (0.055) (0.039) עבודה במשרה חלקית ** * (0.016) (0.037) (0.016) (0.014) יהודי : ** * ** *** ילידהארץשלמד (0.014) (0.024) (0.017) (0.014) בחיappleוך הממלכתי-דתי יליד אירופה-אמריקהשלמד ** (0.017) (0.028) (0.022) (0.017) בחיappleוך הממלכתי-עברי יליד אירופה-אמריקהשלמד (0.042) (0.079) (0.046) (0.040) בחיappleוך הממלכתי-דתי יליד אסיה אפריקה (למעט אתיופיה) (0.074) (0.081) (0.223) (0.072) יוצא אתיופיה 7 (0.062) (0.058) (0.159) (0.317) (0.070) (0.070) (0.062) (0.065) חרדי ערבי : 6 מוסלמי (שאיappleו בדואי) בדואי * (0.027) (0.040) (0.036) (0.026) (0.076) (0.097) (0.092) (0.067) * appleוצרי (0.037) (0.055) (0.047) (0.036) * 8 דרוזי (0.072) (0.096) (0.072) (0.058) שappleות לימוד אם (0.002) (0.003) (0.003) (0.002) שappleות לימוד אב (0.002) (0.003) (0.002) (0.002) * * אחוזון ההכappleסה (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) שלההורים 9 אחוזון הציוןהממוצע ** * *** (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) בבחיappleות בגרות 10 מחוז המגוריםבגיל 17 מקצוע הלימוד 3,559 1,596 3,469 5,065 מספר התצפיות Adjusted R 2 25 שappleי המקצועות האלה הםהיחידים שבהםהיו לפחות 30 בוגרים מהמכללותהציבוריות. 13

15 המקור:הלשכההמרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. *,**,*** מובהקברמה של 5%,10% ו- 1%, בהתאמה. בעלי תואר ראשוןבלבד. (1) (2) בוגרי המקצועותהבאים:חיappleוך, עיצוב, כלכלה,מ appleהל עסקים,חשבוappleאות,עבודה סוציאלית,משפטים,מקצועות עזר רפואיים, חקלאות, ביולוגיה, כימיה, מדעי כדור הארץ, פיזיקה, מתמטיקה, הappleדסת תעשייה וappleיהול, הappleדסה ביו-רפואית, הappleדסה כימית,הappleדסה אזרחית, הappleדסת מכוappleות, הappleדסת חשמל, מדעיהמחשב ואדריכלות. קבוצת הבסיס:המכללות הציבוריות. (3) ( 4 )מספר השappleים שחלפומסיום התוארהראשון ועד ( 5 )מועסקים פחות מ- 35 משעותבשבועבדרךכלל (למעט מורים). קבוצת הבסיס:יהודים ואחרים ילידי הארץ שלמדו בחיappleוך הממלכתי-עברי. (6) מי שהם או לפחותאחדמהוריהם עלה ממדיappleות קרןאפריקהאו מסודן. (7) וצ'רקסים. (8) ההכappleסה השappleתית של ההוריםמעבודה שכירה ועצמאית ברוטו כאשרילדם (בוגר המוסדלהשכלה גבוהה)היהבן 24. האחוזון חושב לפי קבוצת הגיל של האב, לכל שappleה בappleפרד, כדי להביא בחשבון את התפתחות ההכappleסה על פappleי (9) מחזור החיים. ממוצע אחוזוappleי הציוappleים במקצועות הלימוד לכל שappleת בחיappleה בappleפרד (כדי להתחשב בעובדה שהציוappleים בבחיappleות הבגרות איappleם מכויליםעל פappleי זמן), משוקללים לפי מספר יחידות הלימודבכל מקצוע. (10) לוח 4. ההסתברות להימצא בהשכלה עודפת, בגישות האמפירית, האובייקטיבית והסובייקטיבית, לפי סוג המוסד להשכלה גבוהה 1 מקור הappleתוappleים: גישה אמפירית מפקד 2008 גישה אובייקטיבית גישה סובייקטיבית סקר מיומappleויות בוגרים (2014) אוappleיברסיטאות העילית *** ** # (0.080) (0.058) (0.017) האוappleיברסיטאות האחרות ( 0.083) (0.065) (0.014) המכללות הפרטיות 2 *** (0.118) (0.103) (0.017) המשתappleים המפקחים 3 מספר התצפיות Adjusted R , #,*,**,*** מובהקברמה של 15%,10%, 5% ו- 1%, בהתאמה. סטיות התקןבסוגריים. (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. (2) קבוצת הבסיס:המכללות הציבוריות. (3) גבר,הגיל,הגיל בריבוע,ערבי, הוריםמשכילים (לפחות לאחד מהם מעל 12 שappleות לימוד),מחוז המגוריםבילדות, הציון הממוצע בבחיappleותהבגרות, תחום הלימוד במוסדלהשכלה גבוהה. 14

16 איור 1. ההסתברותלהימצא בהשכלהעודפת בגישה האמפירית, לפי סוגהמוסד להשכלהגבוהה והמגדר 2008, 2,1 בהשוואה לappleשים בוגרות המכללות הציבוריות ( appleקודות אחוז) בוגרי תואר ראשוןבלבד. (1) מבוססעל האומדים שלמשתappleי האיappleטראקציה בין סוג המוסד למגדר, שappleוספו לאמידה של משוואה 1. עמודות מקווקות מסמappleות אומדים שאיappleם מובהקים ברמה של לפחות 10%. (2) איור 2. ההסתברות להימצא בהשכלה עודפת בגישה האמפירית, לפי סוג המוסד להשכלה גבוהה והמגזר,2008 2,1 בהשוואה לבוגרי המכללות הציבוריות שעבדו במגזר הציבורי ( appleקודות אחוז) (1) בוגריתואר ראשוןבלבד. (2) מבוססעל האומדים שלמשתappleי האיappleטראקציה בין סוג המוסד למגזר, שappleוספו לאמידה של משוואה 1. עמודות מקווקות מסמappleות אומדים שאיappleם מובהקים ברמה של לפחות 10%. אומד האוappleיברסיטאות האחרות X המגזר הפרטי (העמודה המappleוקדת) מובהק רק ב- 15%. 15

17 איור 3. ההסתברות להימצא בהשכלה עודפת 1 בגישה האמפירית, לפי מקצוע הלימוד 2 וסוג המוסד להשכלה גבוהה, בהשוואה לבוגרי המכללות הציבוריות ( appleקודות אחוז) קבוצת הבסיס:* המכללותהפרטיות,** האוappleיברסיטאות האחרות, ***המכללות לחיappleוך. ריבוע, מעוין ומשולש ריקים מצייappleיםאומד בלתימובהקברמה של 10%. (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. (2) מקצועהלימודהראשי.האיורכולל מקצועותשappleלמדובשappleיסוגימוסדותלפחות,ובכלסוגמוסדהשלימואת התואר לפחות 30 פרטים. (3) מבוססעלהאומדיםשלמשתappleיהדמילסוגהמוסד,באמידותכמואלובמשוואה 1,בappleפרדלכלמקצועלימוד. 16

18 איור 4. השפעתהוותק בשוקהעבודה עלההסתברות להימצא בהשכלהעודפת בגישה האמפירית,לפי סוגהמוסד להשכלה גבוהה 2008, 2,1 בהשוואה להסתברות להימצא בהשכלה עודפת בשappleת סיום התואר ( appleקודות אחוז) (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. (2) מבוססעלהאומדיםשלמשתappleי הוותקבשוקהעבודה (מספרהשappleים שחלפומסיוםהתוארהראשוןועד 2008) והוותק בריבוע,שappleוספולאמידותכמואלובמשוואה 1. האמידות appleערכובappleפרדלבוגריאוappleיברסיטאותומכללות.באיורמוצגות רקשappleותותקשהיובהןלפחות 100 תצפיות.באמידותלבוגריהאוappleיברסיטאותהאומדשלהוותקבריבועאיappleומובהק. 17

19 5.2 אי-התאמה תוצאות אמידות של ההסתברות לאי-התאמה בין משלח היד למקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה בגישה האובייקטיבית (בהגדרת בappleק ישראל), מוצגות בלוח 5. ההסתברות הappleמוכה ביותר להיות מועסקים באי- התאמה, בהשוואה לבוגרי המכללות הציבוריות, היא לבוגרי המכללות הפרטיות (בכ- 9 appleקודות אחוז פחות) ולאחר מכן לבוגרי האוappleיברסיטאות האחרות (בכ- 5 ) ואוappleיברסיטאות העילית (כ- 3 ). אצל הבוגרות appleשמר המסדר, בעוד שאצל הבוגרים ההסתברות של בוגרי המכללות הפרטיות appleמוכה מזו של יתר סוגי המוסדות, ובין אלה אין הבדלים מובהקים. ההסתברות לאי-התאמה appleמוכה יותר אצל גברים (בכ- 4 appleקודות אחוז), וערבים וככל שהציון בבחיappleות הבגרות גבוה יותר. באמידות אשר הוגבלו לבוגרי מקצועות שהם בזיקה הדוקה לשוק העבודה appleמצאו (הטור השמאלי) פערים גדולים עוד יותר לרעת בוגרי המכללות הציבוריות, וappleשמר המסדר של סוגי המוסדות, בדומה לתוצאות שהתקבלו לגבי ההסתברות להימצא בהשכלה עודפת. באומדי סוגי המוסדות לא appleמצאו הבדלים משמעותיים באי-ההתאמה בגישה האובייקטיבית בין הגדרותיה השוappleות זו שלOECD, של OECD המתוקappleת ושל בappleק ישראל (לוח 5-appleבappleספח). גברים חשופים פחות מappleשים לאי-התאמה בכל סוג מוסד (איור 5). הסיכוי של בוגרים שעבדו במגזר הציבורי לאי-התאמה appleמוךמזהשל בוגריםשהועסקובמגזרהפרטי (איור 6). בקרבהעובדיםבמגזרהציבורי הסיכוי של בוגרי האוappleיברסיטאות האחרות לאי-התאמה appleמוך בהרבה מזה של בוגרי המכללות הציבוריות. אצל המועסקים במגזר הפרטי שיעור המועסקים באי-התאמה הוא הappleמוך ביותר בקרב בוגרי המכללות הפרטיות. של ההסתברות לאי-התאמה לפי מקצוע הלימוד וסוג המוסד מוצגת באיור 7. האיור מצביע על הטרוגappleיות רבה במסדר סוגי המוסדות בין המקצועות. מהתבוappleappleות במקצועות שזיקתם לשוק העבודה הדוקה עולות התובappleות הבאות. במקצועות ההappleדסה, מדעי המחשב (ומשפטים) לא התגלו פערים מובהקים בין בוגרי סוגי המוסדות, דבר העולה בקappleה אחד עם הממצא של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2019) ששיעור המועסקיםבהייטקבקרב בוגריאוappleיברסיטאות שלמדואתמקצועותההייטק 26 (77.5%) דומהלשיעור בקרב בוגרי המכללות האקדמיות שלמדו אותם (73.3%). לעומת זאת בכלכלה ובמ appleהל עסקים אי-ההתאמה אצל בוגרי המכללות הפרטיות והאוappleיברסיטאות האחרות appleמוכה משל האחרים. בוגרי המכללות לחיappleוך חשופים לאי-התאמה פחות מבוגרי חיappleוך באוappleיברסיטאות האחרות. אמידת ההסתברות לאי-התאמהלפימקצוע הלימוד,ללאפיקוח עלסוגהמוסד (איור 6-apple בappleספח),מעלה תוצאותדומותלאלושהתקבלו לגבי השכלהעודפת (איור 5-apple בappleספח):ההסתברותשל בוגרי מקצועותמכווappleי שוקהעבודהכמדעי המחשב, חשבוappleאות,מקצועותעזר רפואיים ועבודה סוציאלית לאי-התאמה appleמוכה מזו של בוגריכלכלה.לעומתזאת הסיכוי לאי-התאמהאצל בוגרי חלקממקצועותההappleדסה ומשפטים דומהלזה בוגרי כלכלה, ואילו לבוגרי חלק ממדעי וביולוגיה סיכוי גבוהיחסית להיות מועסקים באי-התאמה. הרוח והחברה (מדעי המדיappleה, סוציולוגיה ומ appleהל עסקים) איור 8 מציג את השפעת הוותק בשוק העבודה על אי-ההתאמה. עם העלייה בוותק ההסתברות לאי- התאמה קטappleה בקצב פוחת, בפרט לבוגרי אוappleיברסיטאות. שיעור אי-ההתאמה בשappleת סיום התואר עמד על כ- 41% לבוגרי אוappleיברסיטאותועל כ- 40% לבוגרי מכללות. לבסוף, תוצאות האמידות של אי-ההתאמה בגישה הסובייקטיבית איappleן מראות הבדלים מובהקים בין סוגי המוסדות (לוח 6-appleבappleספח) אוליבשל מיעוטהתצפיות. 26 מקצועותהלימודהמכווappleים להייטקהם מדעי/הappleדסתמחשב (לרבותמערכותמידע),מתמטיקה,סטטיסטיקה,פיזיקה,הappleדסת חשמלוהappleדסת אלקטרוappleיקה. 18

20 לוח 5. ההסתברות לעסוק במשלח יד שאיappleו תואם את מקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה 1 בגישה האובייקטיבית,לפיהמגדר, אוappleיברסיטאות העילית 3 גברים appleשים סה"כ בוגרי מקצועות בעלי זיקה הדוקה לשוק העבודה *** (0.020) *** (0.019) *** (0.022) *** (0.014) (0.014) (0.004) (0.050) *** (0.020) * (0.018) * (0.020) (0.051) ** (0.087) * (0.078) (0.077) (0.031) (0.095) (0.043) (0.087) (0.003) (0.002) (0.000) *** (0.000) 4, (0.030) (0.027) *** (0.030) (0.021) (0.007) (0.060) (0.039) (0.027) (0.031) (0.087) (0.208) (0.185) (0.412) (0.043) ** (0.103) (0.060) ** (0.108) (0.004) * (0.004) (0.000) *** (0.001) 2, ** (0.022) *** (0.019) *** (0.023) (0.015) (0.004) (0.057) (0.017) *** (0.018) (0.022) ** (0.047) *** (0.082) (0.075) (0.080) *** (0.036) (0.095) ** (0.046) *** (0.071) (0.003) (0.002) (0.000) *** (0.000) 4, * (0.018) *** (0.015) *** (0.018) *** (0.013) (0.012) (0.003) (0.041) (0.015) *** (0.015) (0.018) (0.041) ** (0.076) (0.069) (0.077) *** (0.027) ** (0.069) (0.036) (0.059) (0.002) (0.002) (0.000) *** (0.000) 6, האוappleיברסיטאות האחרות 3 המכללות הפרטיות 3 גבר appleשוי ותק בשוק העבודה 4 עצמאי עבודה במשרה חלקית 5 יהודי : 6 יליד הארץ שלמד בחיappleוך הממלכתי-דתי יליד אירופה-אמריקה שלמד בחיappleוך הממלכתי-עברי יליד אירופה-אמריקה שלמד בחיappleוך הממלכתי-דתי יליד אסיה אפריקה (למעט אתיופיה) יוצא אתיופיה 7 חרדי ערבי : 6 מוסלמי (שאיappleו בדואי) בדואי appleוצרי דרוזי 8 שappleות לימוד אם שappleות לימוד אב אחוזון ההכappleסה של ההורים 9 אחוזון הציון הממוצע בבחיappleות בגרות 10 מחוז המגורים בגיל 17 מקצוע הלימוד מספר התצפיות Adjusted R 2

21 *,**,*** מובהקברמה של 5%,10% ו- 1%, בהתאמה. (1) בעלי תואר ראשון בלבד. (2) בוגרי המקצועות הבאים: חיappleוך, עיצוב, כלכלה, מ appleהל עסקים, חשבוappleאות, עבודה סוציאלית, משפטים, מקצועות עזר רפואיים, חקלאות, ביולוגיה, כימיה, מדעי כדור הארץ, פיזיקה, מתמטיקה, הappleדסת תעשייה וappleיהול, הappleדסה ביו-רפואית, הappleדסה כימית,הappleדסה אזרחית,הappleדסת מכוappleות,הappleדסת חשמל, מדעי המחשב ואדריכלות. (3) קבוצת הבסיס:המכללות הציבוריות. (4) מספר השappleים שחלפומסיום התוארהראשון ועד (5) מועסקים פחות מ- 35 משעותבשבועבדרךכלל (למעט מורים). (6) קבוצת הבסיס:יהודים ואחרים ילידי הארץ שלמדו בחיappleוך הממלכתי-עברי. (7) מי שהם או לפחותאחדמהוריהם עלה ממדיappleות קרןאפריקהאו מסודן. (8) וצ'רקסים. (9) ההכappleסה השappleתית של ההורים מעבודה שכירה ועצמאית ברוטו כאשר ילדם (בוגר המוסד להשכלה גבוהה) היה בן 24. האחוזון חושב לפי קבוצת הגיל של האב, לכל שappleה בappleפרד, על מappleת להביא בחשבון את התפתחות ההכappleסה על פappleי מחזור החיים. ( 10 )ממוצע אחוזוappleי הציוappleיםבמקצועות הלימוד לכלשappleתבחיappleהבappleפרד (עלמappleתלהתחשבבעובדהשהציוappleיםבבחיappleותהבגרות איappleם מכויליםעל פappleי זמן), משוקללים לפי מספר יחידות הלימוד בכלמקצוע. איור 5.ההסתברות לעסוק במשלח יד שאיappleו תואם את מקצוע הלימוד במוסדלהשכלה גבוהה 1 בגישה האובייקטיבית,לפי סוגהמוסד והמגדר, 2008 בהשוואה לappleשים בוגרות המכללות הציבוריות 2 ( appleקודות אחוז) (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. (2) מבוססעל האומדים שלמשתappleי האיappleטראקציה בין סוג המוסד למגדר, שappleוספו לאמידה שלמשוואה 1. עמודות מקווקות מסמappleות אומדים שאיappleם מובהקים ברמה של לפחות 10%. כ 20

22 איור 6.ההסתברות לעסוק במשלח יד שאיappleו תואם את מקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה 1 בגישה האובייקטיבית, לפי סוג המוסד והמגזר, בהשוואה לבוגרי המכללות הציבוריות שעבדו במגזר הציבורי ( appleקודות אחוז) בוגרי תואר ראשוןבלבד. (1) מבוססעל האומדים שלמשתappleי האיappleטראקציה בין סוג המוסד למגזר, שappleוספו לאמידה שלמשוואה 1. עמודות מקווקות מסמappleות אומדים שאיappleם מובהקים ברמה של לפחות 10%. (2) איור 7.ההסתברותלעסוק במשלחיד שאיappleו תואם את מקצוע הלימוד במוסדלהשכלה גבוהה 1 בגישה האובייקטיבית,לפי מקצוע הלימוד 2 וסוג המוסד, בהשוואה לבוגרי המכללות הציבוריות ( appleקודות אחוז) קבוצת הבסיס:*המכללותהפרטיות,** האוappleיברסיטאות האחרות, *** המכללות לחיappleוך. ריבוע, מעוין ומשולש ריקים מצייappleיםאומד בלתימובהקברמה של 10%. (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. (2) מקצוע הלימוד הראשי. האיור כולל מקצועות שappleלמדו בשappleי סוגי מוסדות לפחות, ובכל סוג מוסד השלימו את התואר לפחות 30 פרטים. (3) מבוסס עלהאומדים שלמשתappleי הדמי לסוג המוסד, באמידותכמו אלו במשוואה 1,בappleפרדלכלמקצוע לימוד. 21

23 איור 8. השפעת הוותקבשוק העבודהעלההסתברות לעסוק במשלח יד שאיappleו תואםאת מקצוע הלימודבמוסד להשכלה גבוהה 1 בגישה הסובייקטיבית,לפי סוגהמוסד, בהשוואה להסתברות להימצא באי-התאמה בשappleת סיום התואר ( appleקודות אחוז) (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. (2) מבוססעל האומדים שלמשתappleי הוותקבשוקהעבודה (מספר השappleים שחלפו מסיום התואר הראשוןעד 2008) והוותק בריבוע,שappleוספולאמידותכמו אלובמשוואה 1. האמידותappleערכובappleפרדלבוגריאוappleיברסיטאותומכללות.באיורמוצגות רק שappleותותקשהיובהןלפחות 100 תצפיות.באמידהלבוגרי האוappleיברסיטאות האומדשל הוותקבריבוע איappleומובהק. באמידה לבוגרי המכללות האומדים של הוותק והוותקבריבוע איappleם מובהקים. 22

24 בכ-( 5.3 ה מתאמים בין השכלה עודפת ואי-ההתאמה לבין השכר הספרות המחקרית מהעולם מלמדת, כאמור, שהשכלה עודפת ואי-התאמה בין משלח היד למקצוע הלימוד במוסדלהשכלה גבוהה מתואמיםעם שכר appleמוךיחסית.הזיקהבין ההשכלההעודפת,בגישההאמפירית,לשכר השappleתי והשעתיברוטובישראלמוצגתבלוח 6.השכלהעודפתמתואמתעםשכרשappleתיושכרשעתי (בשappleת 2008) הappleמוכים משכרם של אלה שהשכלתם איappleה עודפת בכ- 17% וכ- 14%, בהתאמה. אין הבדל בין appleשים לגברים. ה מתאם השלילי בין השכלה עודפת לשכר בקרב בוגרי המכללות הפרטיות והאוappleיברסיטאות האחרות appleמוך יותר מאשר בקרב בוגרי אוappleיברסיטאות העילית והמכללות הציבוריות (לוח 7). ה מתאם השלילי גדול יותר אצל בוגרי מקצועות לימוד בזיקה הדוקה לשוק העבודה. מאיור 9 אappleו למדים שבקרב appleשים ה מתאם מובהק רקאצל בוגרות המכללות הציבוריות,ואילובקרבגבריםלאappleמצאוהבדלים מובהקים לפיסוג המוסד.במגזר הפרטי ה מתאם השלילי בין השכלה עודפת לשכר אצל בוגרי האוappleיברסיטאות האחרות והמכללות הפרטיות קטן יותר מאשר אצל בוגרי המכללות הציבוריות ואוappleיברסיטאות העילית, ואילו במגזר הציבורי לא appleמצאו הבדלים מובהקים ב מתאם בין סוגי המוסדות (איור 10 ). 23 אי-ההתאמה על פי הגישה האובייקטיבית מתואמת עם שכר שappleתי הappleמוך ב- 6% 5%, מזה של בוגרים המצויים בהתאמה,ואיןהבדליםמגדריים (לוח 8 ).ה מתאםהשליליבין אי-התאמה (בגישההאמפירית)לשכר בקרב בוגרי המכללות הפרטיות והאוappleיברסיטאות האחרות קטן מאשר בקרב בוגרי אוappleיברסיטאות העילית והמכללות הציבוריות (לוח 7). ה מתאם השלילי גדול יותר בקרב בוגרי מקצועות לימוד בזיקה הדוקה לשוק העבודה, וזאת בכל אחד מסוגי המוסדות. אמידות appleפרדות לappleשים ולגברים (לא מוצגות) מלמדות, שבקרב גברים בוגרי אוappleיברסיטאות העילית ה מתאם השלילי חזק יותר מאשר בקרב בוגרי סוגי המוסדות האחרים 17% יותר מאשר בקרב בוגרי המכללות הציבוריות), ואילו אצל appleשים אין הבדל מובהק לפי סוג המוסד. אמידות appleפרדות למועסקים במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי (לא מוצגות) מעידות שאין הבדל מובהק ב מתאם ביןסוגיהמוסדות.זאת למעט בוגרי המכללותהפרטיות המועסקיםבמגזרהפרטי.אלו מהםהמועסקים באי- התאמה משתכרים 14% פחות מאלו בהתאמה, כל זאת בהשוואה לעמיתיהם בוגרי המכללות הציבוריות. אי-התאמה, בגישה הסובייקטיבית מתואמת עםשכר שappleתי הappleמוך בכ- 22% (בשappleים )מזה של המצויים בהתאמה, ואין הבדל מובהק בין appleשים לגברים (לוח 9). מלוח 7-apple בappleספח עולה שה מתאם השלילי הרבה יותר חזק אצל בוגרות המכללות הציבוריות, ואילו בקרב גברים אין הבדל לפי סוג המוסד. יצוין כי עוצמת ה מתאםבין אי-ההתאמהלשכר בגישההסובייקטיביתהרבה יותר חזקה מאשר בגישההאובייקטיבית (לוח 8 לעיל).פעריםמסוגזהappleמצאוגםבמחקריםבעולם. (ראו,למשל,אתההבדליםביןהממצאיםשל Robst (.[2010] Nordin et al. ושל [2007a] ה מתאםבין אי-ההתאמה,בגישה האובייקטיבית,לבין השכרהשappleתי (בשappleת 2008) לפימקצועהלימודוסוג המוסד מוצג באיור 7-apple בappleספח. ברוב המקצועות אין הבדל ב מתאם השלילי בין סוגי המוסדות. במקצועות אחדים (חשבוappleאות, מקצועות עזר רפואיים ומדעי המחשב) ה מתאם השלילי אצל בוגרי האוappleיברסיטאות האחרות הרבה יותר חלש מאשר אצל בוגרי המכללות הציבוריות. אמידות מקבילות של השכר השעתי הappleיבו תוצאות דומות (לא מוצגות). ה מתאםבין אי-התאמה לשכרלפימקצוע הלימודמוצגבאיור 8-apple.בקרב המועסקים באי-התאמה ה מתאם השליליאצל בוגרימקצועותבעלי זיקההדוקה לשוקהעבודה (כמדעיהמחשב,עיצוב ומקצועותעזררפואיים) הוא, כצפוי, גבוה יותר מאשר אצל בוגרי כלכלה, וappleמוך יותר אצל בוגרי חלק ממדעי הרוח ומדעי החברה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2019) מצאה אצל בוגרי מקצועות המכווappleים להייטק באי- ומועסקים התאמה שכר appleמוך יחסית (רק 10% מהם הרוויחו למעלה מ- 13 אלף ש"ח appleטו) לשכר בוגרי אותם מקצועות שמצאו עבודה בהייטק (60%).

25 appleיתן לטעון שבוגרי התואר הראשון בוחרים במשרות בהתחשב בין השאר במידת ההתאמה בין מקצוע הלימוד למשלח היד ובשכר המוצע גם יחד. (מה שעשוי להתבטא, למשל, בappleכוappleות לעבוד באי-התאמה תמורת שכר גבוה יותר); לפיכך אומדי אי-ההתאמה במשוואת השכר, כפי שappleערכו עד כה, יהיו מוטים כלפי מטה (בערכם המוחלט) בהשוואה למצב שבו אי-ההתאמה היא בלית ברירה. על הטיה זו אפשר להתגבר באמצעות אמידה דו-שלבית.(TSLS) לשם כך יש לאתר משתappleה עזר המתואם עם אי-ההתאמה, אבל לא עם השכר, וקשה למצוא משתappleה כזה. בכל זאת appleיסיappleו להשתמש בשappleי משתappleי עזר: (א) מידת ההתאמה בין מקצועות הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה לבין המקצועות שהבוגר appleבחן בהם בבחיappleות הבגרות בהיקף של לפחות 4 יחידות לימוד; זאתמשום שאלהעשוייםלשקף את מידת העappleיין שלובמקצוע שלמד במוסד להשכלה גבוהה, ולפיכך את מידת הappleכוappleות שלו להתפשר על משלח יד שאיappleו תואם את אותו מקצוע; (ב) מידת ההתאמה בין דירוג מקצועות הלימוד שאליהם appleרשמו המועמדים למוסדות להשכלה גבוהה לבין מקצועות הלימוד שהם סיימו את לימודיהם בהם, משיקול דומה לזה שצוין ב-(א). בשappleי המקרים האומדים של משתappleי העזר לא היו מובהקים במשוואתהשלב הראשון, ולכן לא appleיתן היה לבצעאת אמידות השלבהשappleי. טעappleה אפשרית אחרת היא שתכוappleות שאיappleן appleצפות על ידי החוקרים מתואמות הן עם אי-התאמה והן עם שכר appleמוך (למשל תכוappleות לא קוגappleיטיביות ככישורים חברתיים); לו appleיתן להביא תכוappleות אלה בחשבון, ה מתאמים השליליים היו קטappleים מאלה שדווחו לעיל. מטבעהדברים אי אפשר לבחון טעappleה זו. 24

26 ה. לוח 6 מתאם בין השכלה עודפת בגישה האמפירית לבין השכר השappleתי והשעתי 2008, 1 דמי להשכלה עודפת דמי להשכלה עודפת גבר המשתappleים המפקחים 2 מספר התצפיות מודל 1 שappleתי שעתי *** *** (0.026) (0.029) 4, , Adjusted R 2 *,**,*** מובהקברמה של 5%,10% ו- 1%, בהתאמה.סטיות התקן בסוגריים. בוגרי תואר ראשוןבלבד. (1) המשתappleים המפקחיםהכלוליםבלוח 3 (טור סה"כ). (2) מודל 2 שappleתי שעתי *** *** (0.030) (0.033) (0.056) (0.062) 4,898 4, לוח 7 ה. מתאמים בין השכלהעודפת בגישה האמפירית, ואי-התאמה של משלחהידלמקצוע הלימודבמוסד להשכלה גבוהה 1 בגישה האובייקטיבית,לבין השכר השappleתי, 2008 אי-התאמה השכלה עודפת בוגרי בוגרי מקצועות מקצועות בזיקה הדוקה סה"כ בזיקה הדוקה לשוק העבודה 2 לשוק העבודה 2 סה"כ דמי להשכלה עודפת / אי-התאמה (0.044) (0.038) (0.064) (0.054) *** דמי להשכלה עודפת / אי-התאמה ( 0.064) (0.054) (0.104) (0.085) אוappleיברסיטאות העילית * *** *** דמי להשכלה עודפת / אי-התאמה ( 0.063) (0.047) (0.100) האוappleיברסיטאות האחרות (0.070) ** *** *** דמי להשכלה עודפת / אי-התאמה ( 0.066) (0.055) (0.108) (0.086) המכללות הפרטיות המשתappleים המפקחים 3 4,479 6,620 3,450 4,898 מספר התצפיות Adjusted R 2 *,**,*** מובהקברמה של 5%,10% ו- 1%, בהתאמה.סטיות התקן בסוגריים. (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. (2) בוגריהמקצועותהבאים:חיappleוך,עיצוב,כלכלה,מ appleהל עסקים,חשבוappleאות,עבודה סוציאלית,משפטים,מקצועות עזר רפואיים, חקלאות,ביולוגיה,כימיה,מדעי כדור הארץ,פיזיקה,מתמטיקה,הappleדסת תעשייה וappleיהול,הappleדסה ביו-רפואית,הappleדסה כימית, הappleדסה אזרחית, הappleדסת מכוappleות, הappleדסת חשמל, מדעיהמחשבואדריכלות. (3) המשתappleים המפקחיםהכלוליםבלוח 3 /לוח 5 (טור סה"כ). 25

27 ה. לוח 8 מתאם בין אי-התאמה של משלח היד למקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה 1 בגישה האובייקטיבית לבין השכר השappleתי והשעתי, 2008 מודל 2 מודל 1 שעתי שappleתי שעתי שappleתי *** *** *** *** דמי לאי-התאמה (0.021) (0.023) (0.018) (0.020) ( 0.035) (0.039) דמי לאי-התאמה גבר המשתappleים המפקחים 2 6,620 6,620 6,620 6,620 מספר התצפיות Adjusted R 2 המקור:הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. *,**,*** מובהקברמה של 5%,10% ו- 1%, בהתאמה.סטיות התקן בסוגריים. בוגרי תואר ראשוןבלבד. (1) המשתappleים המפקחיםהכלוליםבלוח 5 (טור סה"כ). (2) ה. לוח 9 דמי לאי-התאמה מתאם בין אי-התאמה של משלח היד למקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה 1 דמי לאי-התאמה גבר המשתappleים המפקחים 3 מספר התצפיות Adjusted R 2 בגישה הסובייקטיבית לבין השכר השappleתי, מודל *** - (0.060) מודל *** (0.074) (0.115) *,**,*** מובהקברמה של 5%,10% ו- 1%, בהתאמה.סטיות התקן בסוגריים. בוגרי תואר ראשוןבלבד. (1) במחירים שוטפים.יצויןכי למשתappleיםהמסבירים במשוואת השכר appleוספו משתappleידמי לשappleות השכר. (2) המשתappleים המפקחיםהכלוליםבלוח 5 (טור סה"כ). (3) 26

28 איור 9 ה. מתאם בין השכלה עודפת בגישה האמפירית לבין השכר השappleתי והשעתי, לפיהמגדר וסוגהמוסד להשכלה גבוהה,2008 2,1 בהשוואה לבוגרי המכללות הציבוריות ( appleקודות אחוז) א.השכר השappleתי גברים appleשים appleשים ב.השכר השעתי גברים עמודות מקווקות מסמappleות אומדים שאיappleם מובהקים ברמה של לפחות 10%. (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. (2) מבוסס עלהאומדים שלמשתappleי הדמי לסוג המוסד, באמידותכמו אלו במשוואה 2,בappleפרד לappleשיםולגבריםולשכר השappleתיוהשעתי. 27

29 איור 10 ה. מתאם בין השכלהעודפת בגישה האמפירית לבין השכר השappleתי והשעתי, לפי המגזר וסוגהמוסד להשכלה גבוהה,2008 2,1 בהשוואה לבוגרי המכללות הציבוריות ( appleקודות אחוז) א.השכר השappleתי המגזר הציבורי המגזרהפרטי המגזר הפרטי ב.השכר השעתי המגזר הציבורי המקור:הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. עמודות מקווקות מסמappleות אומדים שאיappleם מובהקים ברמה של לפחות 10%. בוגרי תואר ראשוןבלבד. (1) מבוסס עלהאומדים שלמשתappleי הדמי לסוג המוסד, באמידותכמו אלו במשוואה 2, בappleפרד למגזר הפרטי והציבוריולשכר השappleתי והשעתי. (2) 28

30 6. סיכום השכלה עודפת ואי-התאמה בין משלחהיד למקצוע הלימוד יכולות להשפיע לשלילה עלהעובד, על המעסיק ועל המשק במגוון אפיקים.המחקר בחן את ההסתברות של בוגרי תואר ראשון בישראל לתעסוקה בהשכלה עודפתאו באי-התאמה לפי סוגהמוסדלהשכלהגבוהה ומקצועהלימוד ואתהזיקהביןהתופעות האלה לבין שכר הבוגרים.למיטב ידיעתappleו appleערכובעולםמעט מאוד מחקרים שבחappleו את התופעה של השכלה עודפת בקרב בוגרי סוגי המוסדות השוappleים להשכלה גבוהה, ואף לא אחד שבדק את הסיכוי להימצא באי-התאמה לפי סוג המוסד. המחקר הסתמך על appleתוappleים מגווappleים של כל בוגרי תואר ראשון בארץ, ילידי אלו רכשו את לאחר אחדות שappleים השכלתם תחילת ההתרחבות המואצת של המוסדות להשכלה גבוהה, ובפרט המכללות האקדמיות, שהביאה לעלייה חדה של היצע הבוגרים, במיוחד במדעי החברה ובמשפטים. של בספרות מקובלות מספר גישות למדידת השכלה עודפת ואי-התאמה,ובמחקר הappleוכחיappleעשה בהן שימוש. הוגדרה השכלה עודפת בגישות האמפירית, האובייקטיבית והסובייקטיבית, בגישות ואי-התאמה האובייקטיבית והסובייקטיבית. מעטים הם המחקרים שעשו שימוש ביותר מהגדרה אחת של תופעות אלו, דבר המתחייב מהבדלים בהיקף התופעות על פי ההגדרות השוappleות. הממצאים העיקריים של המחקר הם כדלקמן. הסיכויים הגבוהים ביותר של בוגרי תואר ראשון להיות מועסקים בהשכלה עודפת ובאי-התאמה בשappleים הראשוappleות לאחר הלימודים המכללות בוגרי של הם הציבוריות, אחריהם של בוגרי האוappleיברסיטאות (3 6 appleקודות אחוז פחות), והappleמוכים ביותר של בוגרי המכללות הפרטיות (8 9 appleקודות אחוז פחות משל בוגרי המכללות הציבוריות). בקרב בוגרי תיכון בappleתיב המקצועי הסיכוי של בוגרי הappleדסת חשמל ומדעי המחשב מהמכללות הציבוריות להימצא בהשכלה עודפת appleמוך מזה של בעלי תעודה על-תיכוappleית לא-אקדמית. בסיכוי להשכלה עודפת אין הבדלים מגדריים, וגברים חשופים פחות לאי-התאמה. הסיכויים להימצא בהשכלהעודפת ובאי-התאמה קטappleים יחסית לבעליכישורים גבוהים,לבוגרימקצועותלימוד בזיקההדוקה לשוק העבודה, לעובדי המגזר הציבורי ולבעלי ותק בשוק העבודה. השכלה עודפתמתואמת עםשכר שappleתי ברוטוהappleמוךבכ- 17% מאשרבמצבשלתעסוקההעולה בקappleה אחד עם רמת השכלה, ללא הבדל מגדרי. אי-התאמה לפי הגישה האובייקטיבית/ הסובייקטיבית מתואמת עם שכר הappleמוך ב- 6% 5% / 22%, מאשר במצב של התאמה, הן אצל גברים והן אצל appleשים. ה מתאם השלילי בין השכלהעודפת ואי-התאמה לביןהשכר אצלבוגרי המכללותהפרטיות והאוappleיברסיטאותהאחרות חלשיותר מאשר אצל בוגרי אוappleיברסיטאות העילית והמכללות הציבוריות. ממצאי המחקר, המלמדים שבוגרי המכללות הציבוריות חשופים יותר להשכלה עודפת ולאי-התאמה בשappleים הראשוappleות אחרי הלימודים,עולים בקappleה אחד עם הממצאים של אחדות ועמיתים (2018), שהתבססו על מסד appleתוappleים דומה: השכר השappleתי ברוטו של בוגרי האוappleיברסיטאות היה בשappleים גבוה בכ- 10% מזה של בוגרי המכללות הציבוריות, והשכר השappleתי של בוגרי המכללות הפרטיות היה גבוה ב- 6% 7% מזה של בוגרי המכללות הציבוריות כשיתר הדברים,לרבות הכישורים האישיים, קבועים; לא appleמצאו הבדלים מובהקים בשכר ברוטו לשעת עבודה (בשappleת 2008) בין בוגרי האוappleיברסיטאות לבוגרי המכללות הפרטיות, והוא עלה בכ- 6% 4% על שכרם של בוגרי המכללות הציבוריות. 29

31 השכלה עודפת ואי-התאמה בין משלח היד למקצוע הלימוד (והשכר) איappleם המדדים היחידים להערכת איכותהמוסדות להשכלהגבוהה; appleיתן להצביעעל מדדים אחרים,כגון שביעותהרצון מהלימודים 27 וכמובן תרומת המוסדות למחקר. בזכות סקר מיומappleויות בוגרים גבר בשappleים האחרוappleות העיסוק בתופעה המשיקה להשכלה עודפת ולאי-התאמה מיומappleויות עודפות או חסרות (ביחס לappleדרש לביצוע העבודה), היכולות גם הן להעיד על איכות המוסדות להשכלה גבוהה (ראו, לדוגמה, al.,perry et 2014). העיסוק באותם מדדים ומיומappleויות ראוי למחקר appleפרד. 27 ערכappleו אמידות על בסיס הסקר החברתי של שביעות הרצון מהעבודה, בדומה למשוואה (1). מהאמידות עלה כי אין הבדלים מובהקיםביןבוגריסוגיהמוסדותלהשכלהגבוההבהסתברותלהיותמרוצהמאודאומרוצהמהעבודה. עםזאת,באמידות שבהן קיבצappleואתשappleיסוגיהאוappleיברסיטאות,ובappleפרדאתשappleיסוגיהמכללות,עלהכיההסתברותשלבוגריהמכללותלהיותמרוציםמאוד מהעבודה גבוההמזו של בוגרי האוappleיברסיטאות,בעיקרבזכות שביעות הרצוןהגבוהה של בוגרי המכללות הפרטיות. 30

32 ביבליוגרפיה אחדות, ל', 'apple גוטמן, 'apple זוסמן, ע' ליפיappleר וע' מעיין (2018). התשואה במוappleחי שכר להשכלה הappleרכשת באוappleיברסיטאות ובמכללות, בappleקישראל, חטיבת המחקר,סדרת מאמרים לדיון , ירושלים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (שappleים שוappleות), שappleתון סטטיסטי לישראל, ירושלים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2019). היי-טק: השכלה גבוהה, תעסוקה והכappleסה, appleתוappleים מתוך סקר השכלה גבוהה תשע"ח, הודעה לעיתוappleות /2019, ביולי זוסמן,,'apple א' פורמן, ט' קפלן וד' רומappleוב (2007). הבדלים באיכות ההשכלה בין אוappleיברסיטאות למכללות: בחיappleה באמצעות התמורה בשוק העבודה, מוסד שמואל appleאמן למחקר מתקדם במדע ובטכappleולוגיה, הטכappleיון מכון טכappleולוגי לישראל, חיפה. כץ,א' ( 2017 ).השכלהגבוהה עודפת בישראל, פורום קהלת, appleייר מדיappleיותמס' 36, ירושלים. קריל,ז',א'גבעוצ'אלוappleי ( 2016 ).לאכלהתאריםappleולדו שווים:בחיappleת הפרמיה בשכר מרכישת השכלה גבוהה, כפוappleקציה של תחום הלימוד, משרדהאוצר,אגף הכלכלן הראשי,סדרת מאמרים לדיון, ירושלים. Adalet-McGowan, M. and D. Andrews (2015). Labour Market Mismatch and Labour Productivity: Evidence from PIAAC Data, OECD Economics Department Working Papers, No. 1209, OECD Publishing. Alba-Ramirez, A. (1993). "Mismatch in the Spanish Labor Market: Over-Education?", Journal of Human Resources, 28(2), Allen, J. and R. an der elden (2001). "Educational Mismatches versus Skill Mismatches: Effects on Wages, Job Satisfaction, and on-the-job Search", Oxford Economic Papers, 53(3), Barone, C. and L. Ortiz (2011). "Overeducation among European University Graduates: A Comparative Analysis of its Incidence and the Importance of Higher Education Differentiation", Higher Education, 61(3), Bender, K.A. and J.S. Heywood (2006). "Job Satisfaction of the Highly Educated: The Role of Gender, Academic Tenure, and Earnings", Scottish Journal of Political Economy, 53(2), Bender, K.A. and K. Roche (2018). "Educational Mismatch and the Earnings Distribution", Southern Economic Journal, 85(2), Berlingieri, F. and D. Erdsiek (2012). How Relevant is Job Mismatch for German Graduates? ZEW-Centre for European Economic Research Discussion Paper, , Mannheim. Chevalier, A. (2003). "Measuring Over-Education", Economica, 70(279), Craft, R.K., J.G. Baker and M.G. Finn (2017). "Earnings and Job Satisfaction of US Science and Engineering Baccalaureate Recipients with Advanced Degrees", The International Business & Economics Research Journal (Online), 16(3), 185. Dolton, P. and A. ignoles (2000). "The Incidence and Effects of Overeducation in the UK Graduate Labour Market", Economics of Education Review, 19(2), European Commission (2015). Measuring Skills Mismatch, European Commission, Analytical Web Note 7/2015, Luxembourg. Flisi, S.,. Goglio, E. Meroni, M. Rodrigues and E. era-toscano (2014). Occupational Mismatch in Europe: Understanding Overeducation and Overskilling for Policy Making, JRC Science and Policy Report, Luxembourg: Publication Office of the European Union. 31

33 Flisi, S.,. Goglio, E. Meroni, M. Rodrigues and E. era-toscano (2017). "Measuring Occupational Mismatch: Overeducation and Overskill in Europe Evidence from PIAAC", Social Indicators Research, 131(3), Freeman, R. (1976). The Overeducated American, Academic Press, New York. Frei, C. and A. Sousa-Poza (2012). "Overqualification: Permanent or Transitory?", Applied Economics, 44(14), Frenkel, A. and E. Leck (2017). "Spatial Aspects of Education Job Matching in Israel", Regional Studies, 51(7), Groot, W. and H. Maasen an Den Brink (1997). "Allocation and the Returns to Over- Education in the UK", Education Economics, 5(2), Hartog, J. (2000). "Over-Education and Earnings: Where are We, Where Should We Go?", Economics of Education Review, 19(2), Johnes, G. (2019). "The Incidence of and Returns to Overeducation : PIAAC Evidence on the G7", Minerva, 57(1), McGuinness, S. (2006). "Overeducation in the Labour Market", Journal of Economic Surveys, 20(3), McGuinness, S. and J. Bennett (2007). "Overeducation in the Graduate Labour Market: A Quantile Regression Approach", Economics of Education Review, 26(5), McGuinness, S., A. Berginand and A. Whelan (2018). "Overeducation in Europe: Trends, Convergence, and Drivers", Oxford Economic Papers, 70(4), Nieto, S. and R. Ramos (2017). "Overeducation, Skills and Wage Penalty: Evidence for Spain Using PIAAC data", Social Indicators Research, 134(1), Nordin, M., I. Persson and D.O. Rooth (2010). "Education Occupation Mismatch: Is There an Income Penalty?", Economics of Education Review, 29(6), OECD (2014). OECD Employment Outlook 2014, Paris. OECD (2016). Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, Paris. Perry, A., S. Wiederhold and D. Ackermann-Piek (2014). "How Can Skill Mismatch be Measured? New Approaches with PIAAC", Methods, Data, Analyses, 8(2), 38. Pietro, G.D. and A. Cutillo (2006). "University Quality and Labour Market Outcomes in Italy", Labour, 20(1), Quintini, G. (2011). Right for the Job: Over-Qualified or Under-Skilled?, OECD Social, Employment and Migration Working Papers 120, OECD, Paris. Robst, J. (1995). "College Quality and Overeducation", Economics of Education Review, 14(3), Robst, J. (2007a). "Education and Job Match: The Relatedness of College Major and Work", Economics of Education Review, 26(4), Robst, J. (2007b). "Education, College Major and Job Match: Gender Differences in Reasons for Mismatch", Education Economics, 15(2), Romanov, D., A. Tur-Sinai and G. Eizman (2017). "Overeducation, Job Mobility and Earnings Mobility Among Holders of First Degrees". Applied Economics, 49(26), Sicherman, N. (1991). "Overeducation in the Labor Market", Journal of Labor Economics, 9(2),

34 Sloane, P.J. (2003). "Much Ado About Nothing? What Does the Overeducation Literature Really Tell Us", In F. Büchel, A. De Grip and A. Mertens (editors), Overeducation in Europe, 11 45, Edward Elgar, Cheltenham, UK. Wolbers, M.H. (2003). "Job Mismatches and Their Labour-Market Effects Among School- Leavers in Europe", European Sociological Review, 19(3),

35 appleספחים לוח 1-apple.שיעור בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה 1 המועסקים במשלח יד שאיappleו תואם למקצוע שלמדו, בגישה האובייקטיביתבהגדרות שוappleות,לפיסוג המוסד,המגדר והלאום, (אחוזים) הגדרת ה- OECD הגדרת ה- OECD המתוקappleת הגדרת בappleק ישראל סה"כ appleשים גברים יהודים ערבים סה"כ appleשים גברים יהודים ערבים סה"כ appleשים גברים יהודים ערבים סה"כ אוappleיברסיטאות העילית המקור:הלשכההמרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. (2) מספר התצפיותזהה למספר התצפיות בלוח 2. האוappleיברסיטאות האחרות המכללות הפרטיות המכללות הציבוריות לוח.2-apple השכלה עודפת : 1 בגישה האובייקטיבית בהשוואהלגישה הסובייקטיבית, 2014 (אחוזים מסה"כ בלוח) בגישה הסובייקטיבית כן לא (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. בגישה האובייקטיבית כן 8 לא לוח.3-apple אי-התאמה בין משלחהיד למקצוע הלימודבמוסד להשכלה גבוהה : 1 בגישה הסובייקטיבית ( ) בגישה האובייקטיבית בהשוואה לגישה הסובייקטיבית (אחוזים מסה"כ בלוח) אי-התאמה התאמה (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. בגישה האובייקטיבית (2008) אי-התאמה 52 התאמה

36 לוח.4-apple השכלה עודפתלפי הגישה האמפירית ואי-התאמה בין משלחהיד למקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה 1 בגישה האובייקטיבית, 2008 (אחוזים מסה"כ בלוח) אי-התאמה כן לא (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. השכלה עודפת כן 14 לא לוח.5-apple ההסתברות לעסוק במשלחיד שאיappleו תואם את מקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה, 1 בגישה האובייקטיבית בהגדרותשוappleות, 2008 אוappleיברסיטאות העילית 2 האוappleיברסיטאות האחרות 2 המכללות הפרטיות 2 המשתappleים המפקחים 3 מספר התצפיות Adjusted R 2 הגדרת ה- OECD ** (0.019) *** (0.015) *** (0.018) 5, הגדרת ה- OECD המתוקappleת ** (0.022) *** (0.017) *** (0.020) 5, *,**,*** מובהקברמה של 5%,10% ו- 1%, בהתאמה.סטיות התקן בסוגריים. (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. (2) קבוצת הבסיס:המכללות הציבוריות. (3) המשתappleים המפקחיםהכלוליםבלוח 5 (טור סה"כ). הגדרת בappleק ישראל * (0.018) *** (0.015) *** (0.018) 6,

37 לוח.6-apple ההסתברות לעסוק במשלחיד שאיappleו תואם את מקצוע הלימוד במוסדלהשכלה גבוהה, 1 אוappleיברסיטאות העילית 4 האוappleיברסיטאות האחרות 4 המכללות הפרטיות 4 המשתappleים המפקחים 5 מספר התצפיות אמידה ביappleארית (LPM) בגישות השוappleות בגישה הסובייקטיבית אמידה רציפה 2 ordered multinomial logit (odds ratio) (OLS) סקרים חברתיים, בגישה האובייקטיבית אמידה ביappleארית 3 (LPM) (0.291) (0.177) (0.162) 1, (0.111) (0.094) (0.116) 1, (0.045) (0.038) (0.047) 1,001 מפקד * (0.018) *** (0.015) *** (0.018) 6, Adjusted R 2 *,**,*** מובהקברמה של 5%,10% ו- 1%, בהתאמה.סטיות התקן בסוגריים. (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. (2) המשתappleה המוסבר מקבל אתהערכיםהבאים: 1 במידה רבה מאוד, 2 במידהרבה, 3 במידה מועטה, 4 בכלל לא. (3) זהה לתוצאות המוצגותבלוח 5 (טור סה"כ). (4) קבוצת הבסיס:המכללות הציבוריות. (5) המשתappleים המפקחיםהכלולים בלוח 5 (טור סה"כ)..Pseudo R 2 (6) ה. לוח 7-apple מתאם בין אי-התאמה של משלח היד למקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה 1 בגישה הסובייקטיבית לבין השכר השappleתי, 2 לפיהמגדר וסוגהמוסד, גברים appleשים *** (0.154) (0.148) אי-התאמה (0.274) (0.219) אי-התאמה אוappleיברסיטאות העילית (0.239) (0.180) אי-התאמה האוappleיברסיטאות האחרות (0.265) (0.221) אי-התאמה המכללות הפרטיות המשתappleים המפקחים מספר התצפיות Adjusted R2 *,**,*** מובהקברמה של 5%,10% ו- 1%, בהתאמה.סטיות התקן בסוגריים. (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. (2) במחירים שוטפים. למשתappleיםהמסבירים במשוואתהשכר appleוספו משתappleידמי לשappleותהשכר. (3) המשתappleים המפקחיםהכלוליםבלוח 5 (טור סה"כ). 36

38 איור 1-apple.שיעור המועסקים בהשכלהעודפת בגישה האובייקטיבית, בהשוואה בין-לאומית: ישראל 2014, מדיappleותאחרות 2012/2014 (אחוזים) המקור:,(2016) OECD איור.5.7 איור.2-apple שיעור המועסקים במשלחיד שאיappleו תואם את מקצוע הלימוד 1 בגישה האובייקטיבית, בהשוואה בין-לאומית: ישראל 2014, מדיappleותאחרות 2012/2014 (אחוזים) המקור:,(2016) OECD איור.5.7 (1) מקצוע הלימוד של התעודה הגבוהה ביותר. 37

39 איור.3-apple שיעור בוגריהמוסדות להשכלה גבוהה 1 המצויים בהשכלהעודפת, בגישות האובייקטיבית והסובייקטיבית, לפיסוג המוסד, 2014 (אחוזים) (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. איור.4-apple שיעור בוגריהמוסדות להשכלה גבוהה 1 המצויים באי-התאמה בין משלחהיד למקצוע הלימוד בגישות האובייקטיבית (2008) והסובייקטיבית ( ),לפי סוגהמוסד (אחוזים) (1) בוגרי תואר ראשוןבלבד. 38

40 איור 5-apple.ההסתברות להשכלה עודפת בגישה האמפירית, לפימקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה,2008 3,2,1 בהשוואה לבוגרי כלכלה ( appleקודות אחוז) ה^ הפרש בשכר לאחר פיקוח בין בוגרי מקצוע הלימודלבוגריכלכלהאיappleו מובהק ברמה של 10%. (1) בעלי תואר ראשוןבלבד. (2) מקצוע הלימוד הראשי.האיור כולל מקצועותבהם השלימו את התואר לפחות 30 פרטים. (3) לפappleי הפיקוח אומדי משתappleי הדמי למקצועות הלימוד באמידת ההשכלה העודפת כתלות במשתappleי הדמי למקצועות ובדמילגברבלבד. אחרי הפיקוח אומדי משתappleי הדמי למקצועות הלימוד באמידה המופיעהבלוח 3 (טורסה"כ). 39

41 איור 6-apple.ההסתברות לאי-התאמה בין משלחהיד למקצוע הלימוד במוסד להשכלה גבוהה 1 בגישה האובייקטיבית,לפימקצוע הלימוד,2008 3,2 בהשוואה לבוגרי כלכלה ( appleקודות אחוז) ^ ההפרש בשכר לאחר פיקוח בין בוגרי מקצוע הלימוד לבוגרי כלכלה איappleו מובהק ברמה של.10% (1) בעלי תואר ראשוןבלבד. (2) מקצוע הלימוד הראשי. האיור כולל מקצועות בהם השלימו את התואר לפחות 30 פרטים. (3) לפappleי הפיקוח אומדי משתappleי הדמי למקצועות הלימוד באמידת אי-ההתאמה כתלות במשתappleי הדמי למקצועות ובדמי לגברבלבד. אחרי הפיקוח אומדי משתappleי הדמי למקצועות הלימוד באמידה המופיעה בלוח סה"כ). 5 (טור 40

Untitled

Untitled מבחן בכלכלה מועד 11/2017 שם פרטי: שם משפחה: מס' ת"ז/דרכון: מס' נבחן: מופיע על דף התשובות מתחת למס' ת"ז גירסה VERSION לפניכם מונח המבחן בכלכלה, המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

IAS 10

IAS 10 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח International Accounting Standard 10 Events after the Reporting period גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים,

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הו

57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הו 57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הוא נושא נחקר ומדובר מאוד. יש הטוענים כי הפערים בשכר

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מגמות בשיעורי תעסוקה

מגמות בשיעורי תעסוקה מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מדיניות ניירות סדרת מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר איל קמחי נייר מדיניות מס' 1021.07 LABOR MARKET TRENDS: EMPLOYMENT RATE AND WAGE DISPARITIES Ayal

קרא עוד

IAS 36

IAS 36 36 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי ירידת ערך appleכסים International Accounting Standard 36 Impairment of Assets גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

PO צבי שיר-עברית

PO צבי שיר-עברית בנק ישראל חטיבת המחקר הפרדה מגדרית בבתיספר יסודיים ממלכתייםדתיים צבי שיר* ניירות תקופתיים 4.6 דצמבר 4 בנק ישראל, http://www.boi.org.il *עבודה זו נעשתה בהנחיתו הצמודה של נעם זוסמן. תודתי נתונה לחגי אטקס,

קרא עוד

IFRS 3

IFRS 3 תקן דיווח כספי ביappleלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31

קרא עוד

IAS 40

IAS 40 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 40 appleדל"ן להשקעה International Accounting Standard 40 Investment Property גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31 במאי

קרא עוד

תקן סופי

תקן סופי 2018 תקן חשבוappleאות מספר 35 מעודכן מדיappleיות חשבוappleאית, שיappleויים באומדappleים חשבוappleאיים וטעויות אוגוסט 2018 1 רח' גרוזappleברג 14, ת"א 65811, טל. Tel,97235109977 14 Gruzenberg st., Tel-Aviv

קרא עוד

Bidul

Bidul בידול תעסוקתי ופערי שכר בין גברים ונשים יעל חסון נוגה דגן-בוזגלו 2015 84% 67% פערי שכר בין נשים לגברים הם תופעה כלל עולמית המאפיינת גם את שוק העבודה בישראל. בשנת 2014 שכרן הממוצע של נשים עמד על 67% משכרם

קרא עוד

פרק כה (1) - גד 69

פרק כה (1) - גד 69 כה. תוכן עappleייappleים כללי חשבוappleאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים appleוסחמשולבשלגילוידעתמספר 69 עמוד 1499 (1) (2) דוחות כספיים של מוסדותלהשכלהגבוהה תקןחשבוappleאותמספר 9 (מעודכן 2016 ) 1563 ) 1569

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

מערכת החינוך הפרק סוקר את התפתחות שירותי החינוך בשנים האחרונות. הסקירה מתייחסת לשינויים הכמותיים - תלמידים, מוסדות חינוך ומורים - שחלו בשנים האחרונות

מערכת החינוך הפרק סוקר את התפתחות שירותי החינוך בשנים האחרונות. הסקירה מתייחסת לשינויים הכמותיים - תלמידים, מוסדות חינוך ומורים - שחלו בשנים האחרונות מערכת החינוך הפרק סוקר את התפתחות שירותי החינוך בשנים האחרונות. הסקירה מתייחסת לשינויים הכמותיים - תלמידים, מוסדות חינוך ומורים - שחלו בשנים האחרונות במערכת החינוך בישראל. השנה בחרנו להרחיב מעט את היריעה

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים נחום בלס נייר מדיניות מס' ירושלים, אלול תשע"ז, ספטמבר 2017

ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים נחום בלס נייר מדיניות מס' ירושלים, אלול תשעז, ספטמבר 2017 ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים נחום בלס נייר מדיניות מס' 04.2017 ירושלים, אלול תשע"ז, ספטמבר 2017 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מרכז טאוב נוסד ב- 1982 ביוזמתם של הרברט מ' סינגר, הנרי טאוב

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720ECF7F8EF20E2F0E3E9F85FF1E5F4E95F >

<4D F736F F D20E3E5E720ECF7F8EF20E2F0E3E9F85FF1E5F4E95F > דו"ח מחקר נגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירים מהפריפריה החברתית בישראל מאת יריב פניגר, חנה איילון, עודד מקדוסי הדו"ח מוגש לקרן גנדיר מארס 2013 * * ד"ר יריב פניגר, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב;

קרא עוד

נ2-שירותי נקיון למקוואות

נ2-שירותי נקיון למקוואות בס"ד המועצה הדתית אשדוד מכרז פומבי מס' 2018/_ לאספקת שירותי appleיקיון למקוואותבעיר אשדוד כסלו תשע"ט/ appleובמבר 2018 1 מסמך א' המועצה הדתית אשדוד מכרז מס' 4/2018 הזמappleה להציע הצעות המועצה הדתית אשדוד

קרא עוד

בשיתוף משרד החינוך אגף שח"ר, משה"ח במחוזות דרום, י-ם, ת"א, והמנהל לחינוך הדרוזי והצ'רקסי תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינו

בשיתוף משרד החינוך אגף שחר, משהח במחוזות דרום, י-ם, תא, והמנהל לחינוך הדרוזי והצ'רקסי תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינו תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינוי מבני צומח להגברת הצלחה לימודית ולמניעת נשירה בבתי ספר תיכוניים נוער בסיכון- תלמידים שבכיתה ט' טרם התכנית, היו בעלי ההישגים הנמוכים בשכבה,

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

נייר עמדה בנושא: האם על המדינה לעודד מעבר של מפעלים ומשקי בית לפריפריה? אם כן, כיצד?

נייר עמדה בנושא: האם על המדינה לעודד מעבר של מפעלים ומשקי בית לפריפריה? אם כן, כיצד? המרכז הבינתחומי הרצליה - בית הספר לכלכלה עבודה מסכמת במסגרת הסמינריון לכתיבת נייר מדיניות כלכלית נייר מדיניות בנושא: הדרכים להגדלת כושר ההשתכרות בפריפריה במטרה להקטין את פערי אי השוויון בין הפריפריה למרכז

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E5E4EC20F9FAF420EBE1E42DF7F7EC2DF8E8E2205B52335D2E646F6378>

<4D F736F F D20F0E5E4EC20F9FAF420EBE1E42DF7F7EC2DF8E8E2205B52335D2E646F6378> והצלה כבאות [R3] appleציבותכבאותוהצלה / אגף המבצעים / עappleף תורתלחימה וappleהלים סיווג: בלמ"ס מספר תו"ל: 000 עמוד 1 מתוך עדכון: פברואר 2014 18 [R3] appleוהל שיתוףפעולה:כבאותוהצלה קרןקיימתלישראל רשותהטבע

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] חברתי- בין בנים לבנות בהישגים במבחנים מערכתיים בחינת מגמות והתאמת הנתונים למודלים שונים של יואל רפ, בין-מגדריים עינת נוטע-קורן, ענבל רון-קפלן, אימאן עואדיה, ענר רוגל, הדס גלברט, אמג'ד בשארה פברואר 2013

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

Microsoft Word - 02_0001_ docx

Microsoft Word - 02_0001_ docx תקappleות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת appleכות לappleפגעי עבודה) תשט"ז 1F1956-0 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 (ג), 120 (ב), 118, 317 146, 122, ו- 400 לחוק הביטוח הלאומי [ appleוסח משולב], התשapple "ה- 1995

קרא עוד

ילדים נפגעי התעללות והזנחה ובמצבי סיכון ומצוקה השוהים במסגרות חוץ ביתיות והמטופלים בקהילה: רקע, מצב ותוצאות דוח מחקר עדנה שמעוני - הלשכה המרכזית לסטטי

ילדים נפגעי התעללות והזנחה ובמצבי סיכון ומצוקה השוהים במסגרות חוץ ביתיות והמטופלים בקהילה: רקע, מצב ותוצאות דוח מחקר עדנה שמעוני - הלשכה המרכזית לסטטי ילדים נפגעי התעללות והזנחה ובמצבי סיכון ומצוקה השוהים במסגרות חוץ ביתיות והמטופלים בקהילה: רקע, מצב ותוצאות דוח מחקר עדנה שמעוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה רמי בנבנישתי מכון חרוב ואוניברסיטת בר אילן אדר

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

תמורות במשאבי אנוש – ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי

תמורות במשאבי אנוש –  ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי 4695 תמורות במשאבי אנוש - ממצאי הסקר השנתי על תפקיד משאבי אנוש מאת: דותן קסטרו, רוניטל רובינשטיין הסקר השנתי אודות תפיסת תפקיד משאבי אנוש בוצע במהלך חודשים נובמבר - דצמבר 2011, לקראת הכנס השנתי ה - 23

קרא עוד

Microsoft Word ArabWomensEmployment-REP-HEB.doc

Microsoft Word ArabWomensEmployment-REP-HEB.doc המרכז לחקר מוגבלויות ותעסוקת אוכלוסיות מיוחדות תעסוקת נשים ערביות בנות 64-18 יהודית קינג דניז נאון אברהם וולדה-צדיק ג'ק חביב המחקר נערך ביוזמתה ובמימונה של קרן פילנתרופית פרטית דמ- 09-527 תעסוקת נשים ערביות

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5>

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5> המשפחה שלה, המשפחה שלו - עמדות מתבגרות ומתבגרים ביחס למעמד האשה במשפחה, כפונקציה של משפחת המוצא והיבטים מעודדי סובלנות של ההקשר החינוכי בלהה אדמנית, מכללת 'תלפיות' במחקר זה נבחנו עמדותיהם של מתבגרות ומתבגרים

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 2018

נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 2018 נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 218 נתוני זרים בישראל שלום רב, המסמך "נתוני זרים בישראל" מציג נתונים סטטיסטיים המתייחסים לסוגיות עיקריות בנושא הזרים בישראל:

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד