רשימת הפרסומים של גרשון שקד א. ספרי מקור על בין על ארבעה סיפורים : פרקים ביסודות בתוך : הסיפור ברקוביץ :, ירושלים : עיונים הסוכנות היהודית,

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשימת הפרסומים של גרשון שקד א. ספרי מקור על בין על ארבעה סיפורים : פרקים ביסודות בתוך : הסיפור ברקוביץ :, ירושלים : עיונים הסוכנות היהודית,"

תמליל

1 רשמת הפרסומם של גרשון שקד 000 א ספר מקור על בן על ארבעה ספורם פרקם בסודות בתוך הספור ברקובץ רושלם עונם הסוכנות ההודת צרתו שחוק 'ע מהדורה שלושה פרק בערכת מתוך אברהם הספר שב חולץ ונדפס תלאבב עם צחק עובד דוב 7 עמ' מבחר 80 לדמע שנה מחזות עונם בצרתו של מנדל מוכר ספרם רמתגן מסדה מאמרם על 8 'ע 7 פרקם בסודות הספור רושלם עונם הסוכנות ההודת 8 'ע הפרק "בקץ המם" והמחזה האקספרסונסט שב ונדפס בתוך הזז מבחר מאמר בקורת צרתו על בערכת ברזל הלל תלאבב עם חם 78 המחזה גל אם מתוך אבנר חדש העבר הספר ההסטור שב תלאבב בספורת ונדפס עם העברת בתקופת בתוך עובד רושלם שלום התחה מוסד באלק 'ע 70 ש מבחר מאמרם על 8 תלאבב ספרת פועלם 7 צרתו 0 'ע 8 'ע תלאבב 7 בקורת תשכח אפעם על צרתו בערכת מסות על הפרק על הודת ספרות עמח צווק הודת שב ונדפס תלאבב אמרקאת בתוך הקבוץ וסופר הודה הוד בערכת מהרווח עמח המאוחד מבחר 88 גרמנ תלאבב עובד פרק שרגא מורחבת מאמר 8 'ע 7 אמנות ללא הספור מוצא אבב הספורת אן של עונם הקבוץ עגנון בצרתם המאוחד תלאבב של ח ספרת כרכר פועלם מ 'ע 7 7 העברת א כרך 'ע בגולה ברדצ'בסק רושלם ג ותלאבב נדפס שופמן כתר גם ראכ והקבוץ בכרכה גבסך עקד רכה תל 8 'ע מקום מהדורה הספורת גל המאוחד אחר אחר ivנה מסות על מורחבת ספרות תלאבב וחברה תלאבב הקבוץ המאוחד 8 המאוחד 7 ב הקבוץ המאוחד 7 'ע 88 העברת גל כרך בארץ ובתפוצה רושלם ותלאבב 0 'ע 8 בספורת העברת רושלם כתר 88 8 'ע כתר 'ע והקבiץ Die Macht der Identitiit Essays iiber JiidischDeutsche und JiidischAmerikanische Literatur Frankfurt a M Jiidischer Verlag bei Athenaeum Verlag 8 [ p The Shadows Whithin Essays on Modern Jewish Writers Philadelphia The Jewish Publication Society 87 [ p צרות ונמענהן אונברסטת הספורת בארץ העברת רושלם ארבעה תלאבב פרקם בתורת ההתקבלות תלאבב 9 'ע ותלאבב כרך כתר ג והקבוץ המודרנה בן המאוחד שת מכון מלחמות 88 'ע נץ עולם לחקר ומבוא הספרות לדורות

2 ספור וסף עקב האפרת שטנברג מטדרפרלרבץ תלאבב מלוכת חדר שאול 97 רושלם ; ע' מוסד מברא באלק ; ע' העדות 'ע ;'ע 8 0 'ע דאונן אשד בדרדס חרת והחם רושלם מוסד באלק 0 'ע 7 [מברא מברא L Lelchuck and G Shaked (eds Eight Great Hebrew Short Novels New York 8 באלק ' חד ש" חד חם חד מהדודה שמ עם New American Library נקמת אנתולוגה שנה רפאל מורחבת האבות ודו צרתו לסוגה ברא הבקורת רושלם מוסד באלק 7 תלאבב חדר ;'ע 7 מברא פצצ ;'ע העדות 9 'ע עגנון עם על ' המאוחד מדרש עם [מברא חוברת מחקרם ותעודות רושלם מוסד באלק 78 גולן קו רפאל הקץ אנתולוגה של הספורת העברת "דור בארץ" תלאבב 8 ודו פסכואנלט גרשון נשקר מברא 'ע שקד פרקם עמ' בפסכולוגה ברבר של מאת סרן רב רושלם מאגנס הקבוץ 9 ; (נואר ( 9 עמ' נדפס [ 7 לראשונה Six Israeli Novellas Boston Godine 98 מן הגלו אל הסמו מאזנם כדך סט ב ערכה מבואות הערות על Press 89 [9 p ספרות ספורם הספורת אז המאוחד ומחזות כאן העברת ועכשו פרקם בסודות (ספרות הספור וחברה והמחזה תלאבב רושלם זמורהבתן כתר 7 'ע 0 'ע כדך ד בחבל הזמן רושלם ותלאבב 7 'ע כתר והקבוץ Geschichte der modernen hebriiischen Literatur Prosa von Frankfurt a M Jiidischer Verlag bei Suhrkamp 9 [7 p הספורת ג כדך העברת המודרנה בן שת מלחמות כדך א עולם נגולח ומבוא ; לדורות כדך ב בארץ בארץ ובתפוצה ; 8 ; 88 ה בחרבה אשנבם בכנסות צדדות רושלם כתר ותלאבב כדך ד והקבוץ בחבל כדך הזמן 'ע 98 המאוחד Modern Hebrew Fiction Bloomington Indiana University Press 000 [8 p Sombras de ldentidade Sau Paulo Associacao Universitaria e Cultura Judaica 88 [0 p in Portugese פנם אחרות בצרתו של ש" עגנון תלאבב הקבוץ המאוחד 89 'ע SJ Agnon A Revolutionary Traditionalist New York New York University 78 רשמת הפרסומם

3 תמשר םמוסרפה 79 ג םרש םרופסו ותס המב ראונב בכוכ לפנ המב 7 לרפאב 8079 לט עמדו תרומשא 0 אמב 7 ותוא םלוע הח רעשב אמב חוננ (רופס ןע 7 הדרפ ץראה לרפאב תודרפ תבל חתפ תבל ע המב בכ ןולג ותומ ןצבק תבל ע הלל וטח תארקל ןוס (ב"שת חכונל תומוחה תונולג טכ ט (אעק בא (ג"שת 7 תור תונולג אל ז זומת (ד"שת חלמש הנבל ץראה תומ ץעה ץראה 7 אטחה ץראה 8 נוב 7 ןטבב חנאח ץראה 8 תורזוע ץראה הנמזה ןודעומל סנטה םנבל דמת שפנ הארב ברעמ 80 הגל גוס ןורווע הכורעת העדומ הגל ברעמ 80 האסדוא םרדחה וח םרצ המ םשוע התע ארק תא האסדואה ברעמ 80 אמב םוגרת תקלטאל רש [הז La stanza erano strette Ora cosa si fa Leggeva l'odissea Volevo dirti qualcosa 00 8 pp רבנ [ןרסנורחא ובכ תורוא סואזת חרואמ תועט האלפנ םנזאמ ונ ןסנ (ג"משת המנ [ןרטש השעמ ןרשמש 8 רבמטפס ( 8 המנ [ןרטש והשמ םנ הדרפ לרפאסרמ 8 ( Post Mortem ברעמ 99 רחוס רבכ אל החת תוער תונורחא 99 הח םנזאמ דע ראונ 000 ( 9 ד םרמאמ ךונח הה רא העב תבצקת תחא ןולג ל"חש ( בוטח רופס קלאב ץראה לוב עקרה תרבחה רופסב ג ןמפרש ץראה 7 תררוצ תארו םלוע ותרצב ג ןמפוש תואובמ נוב ; 09 נוב 0 תררפס תשומש ןוחה" "שפנהו ךונח (בוטרב ץראה רצוה תדגא" "רפוסה "ש ןונגע תואובמ 9 8

4 80 תמשר םמוסרפה השגל השדח לא תורפסה תרבעה תסלקה םנמז אמב םנפ" לא "םנפ אבא ונבוק םנמז 0 נוב דע" "םלוע "ש ןונגע ץראה 9 לוב אלפה הרשהו הרש" "תוצח ס (רהז "אשמ" בחרמל 7 לוב ךותב ס רהז רחבמ םרמאמ ותרצ תכרעב םח דגנ בבאלת דבוע תנכות לפנ תעצה תנכותה תורפסל תרבע תבב רפס (םנוכת "אשמ" בחרמל סוכ תועמדה רמ חמצ "אשמ" בחרמל 8 7 תשבכ" "שרה השמל רמש "אשמ" בחרמל 7 תועב _וד םנ~n ותרצב ץבורוה כ" םדאה ונא ("בזוכ "אשמ" בחרמל 8 נ;ב 7 תועב רופסה נרדומה תרצב בקע ץבורוה "אשמ" בחרמל לוב 7 ןג" "לוענ "אשמ" בחרמל 7 תרק השדחה הברח בתכמ תכרעמל הבושת [שוטרל "אשמ" בחרמל 7 ראונב 8 הזחמ תובקעב רופס תודגאמ" "דול השמל (רמש "אשמ" בחרמל אמב 8 השמח םרש ךלמה לואש "אשמ" בחרמל ו אמב 8 ןומראה ןומההו תב" "ןומראה האל (גרבדלוג םנזאמ ג נו ( 8 08 ךותב חאל גרבדלוג רחבמ םרמאמ התרצ תכרעב בא הפ בבאלת דבוע 80 7 תארוה לדנמ רכומ םרפס תבב רפסה ךונחה ל (ח"שת 9 8 החפשמ רסומו תרצב ןונגע "אשמ" בחרמל לוב 8 דע" "רחמ רואל בלרוא "אשמ" בחרמל 8 ןב המרד המרדולמל וח" ותומו ןתנו "ןמגרא ףסו (ףסורב ץראה לוב 9 ןולאה הרא" ב "ףוג נח (קלאב "אשמ" בחרמל לוב 9 חר" שבדה "בהזהו דודל רחש "אשמ" בחרמל לוב 9 הרזח לא רשא שרב ץראה 9 ךותב רשא שרב נפ תורפסה רחבמ רמאמ תרוקב (ותרצ בבאלת ץובקה דחואמה 88 "שובלמה" "של ןונגע "אשמ" בחרמל 9 ןוקפאה המרדהו ונוכרעמ השמ (רמש המב ( רבמבונ ( 9 9 דע" "רמ ש ךקלח ולבול (םששה ץראה 9 םדמלת םבתוכ םרומ רפוסה הרומהו ןועמש ןקלה ןב 0 ( "אשמ" בחרמל 9 דצה נשה עבטמה 9 ךרדב" עלסל "םודא עשוה (ףסורב ץראה 8 9 םחנמ" "לדנמ םו םכ ךונחה אל (ט"שת 0 תועב תונבמ ותרצב ןונגע ןונגעל "ש םרבד רפוסה ורפסו םור םאבמ תבל סופדה בד ןדס םרפאו א ךנרוא רש האל גרבדלוג תורוא חל ראונ ( 0 0 _

5 תמשר םמוסרפה 8 ןב ןרזח המשגהל ותרצב ג (ןמפרש םנזאמ לג( ד רדא (ך"שת 9 ןקוד םדאה ותרצב 'לדנמ "אשמ" בחרמל לרפאב 0 ותוזחמ חרזאה "אשמ" בחרמל אמב 0 םפוסכ םלודג םהולאל ד ןטק (רחש ץראה 0 אמב 0 םדאה ץעכ הדשה תרשב בקע (ןמכפ םנחמ תכסמ לחל שארל הנשה (ןלאל ר"ט טב ך"שת 0 ךרתב בקע ןמכפ רחבמ רמאמ תרוקב ותרצ תכרעב תרונ ןרברג בבאלת דבוע בתנב הזחמה רוקמה המב 9 ( לו ( 0 79 רבד רבסה קמע"ל "לאערז ד ץברקרב תורוא מ רבמטפס ( 0 ןב םדא םרקמל תספת םלועה תמרקגארטה ותרצב (לדנמ רמשמה 0 השגפה הזורפה תנשוש" "תוחורה םחל (ררג "אשמ" בחרמל 0 תודוסה םתמה תמ"ב "רבדמ "אשמ" בחרמל 0 0 סומתר למסו תמ"ב "רבדמ "אשמ" בחרמל ראונב ךרתב תמ" "רבדמ תרסמ המאופ קלאבל תכרעב בצ זרל ןגתמר תטסרבנוא ןלארב 89 בטרמ םו םרופכה רופסב ץברקרב םנחמ תש"ך( טמ 0 תושלתה השדחה ר ץברקרב רופסהו (לארשץראה םנזאמ א (דל ןדשח (א"כשת 8 תונמא תלב הודב (דנדנ "אשמ" בחרמל 8 לרפאב ן אמב חורב" הארונה "תאזה הדוה חמע ץראה נוב םלוע נפב מ ומצע (קסב צדרב "אשמ" בחרמל 0 ןב רפסמ ןבל ורובג תומד "רפסמה" ותרצב (לדנמ 'ץראה 7 קוחצ עמדו בוצעב הרוטקרקה םדאה דוהה ותרצב לדנמ םנחמ דנ (א"כשת 000 האצ אלל אצומ תנבת תזכרמ ותרצב (דנדנ םנזאמ ג (ול לולאבא (א"כשת לא ןתשה לבול םששה בד (ןדס "אשמ" בחרמל הכרדל תרוקב תנשרפ ררפס בקע טהב ןונגע" ("זזהו בחרמל ;"אשמ" 8 לרפאב םנפ תונרש עבראל םנפ עברא" "םנפ ןד (ןורמ "אשמ" 0 בחרמל לוב םנמז םשדח םנפ תושדח עברא" "םנפ ןד (ןורמ ןמ רוסח סותמ הלואגו תרשב החתמ םהש םנזאמ לז( ד וה ראןסנ (ב"כשת 09 םש; רט גב באזומת (ב"כשת 7 ךרתב תררפס זא ןאכ ושכעו בבאלת הרומז ןתב 9 ןב םת תפר "אשמ" בחרמל 0 לצב םדאה תורמה תורמהו בקע רופסב (גרבנטש 8 בחרמל "אשמ" תורמהש אב רנרלחב (עשוה "אשמ" בחרמל

6 8 תמשר םמוסרפה ש [תרפאבא םפעה םתמהו תומ" "ןקזה בא עשוה ןמ רוסח 0 0 לרוג הלו ותרצב לדנמ רכומ םרפס רפס לבוה הסנמגה םור עטמ נפ רודה נפו הזחמה "אשמ" בחרמל 8 לרפאב ש [תרפאבא ןאל ךנפ תודעומ השמ?רמש הללה" "שאל השמל (רמש ןמ רוסח לד לא לכשמ הצזנורא הלכשהה ותרצב לדנמ "אשמ" בחרמל 8 נתרק לאצבק בוצע כרד החה תנתרקה םדאה דוהה ותרצב (לדנמ םנזאמ מ( ד הד רבוטקוארבמטפס ( ש תרפא 00l' ותדלוהל ש קסנא ץראה 0 ראונב אשמ הגותה ותרצ לדנמ רכומ (םרפס םנזאמ מ( ח ג ראורבפ ( 87 המא תננגוסמ חסונ דלפלפא ץראה םלצב החה ארב םתוא ומד החה ותרצב (לדנמ וקבח 7 נב םדא שממ עקרב" "שמחה לחרל (ןתא ןמ רוסח חתפמה ד אמבה משר ןורטאת הפוראב א( ץראה הנמרג תרחאה משר ןורטאת הפוראב ב( ץראה הנמרג תרחאה משר ןורטאת הפוראב ג( ץראה 8 כרד חשה הזחמב רבעה רוטסהה קלח א המב 77 ( ( ; קלח ב םש ( ( 8 תכנוקה םהו תוהש" "תרחואמ ןד (סגפ המואה הנש ג ( סרמ ( 08 תשרפ ןמוסו םנזאמ מד( אנ ו רבמבונ ( 9788 תרוקב תורפסה תרוקבכ תוברתה תובקעב המוטנאה" "תרוקבה נ (רפ םנזאמ בכ ג ראורבפ ( 090 ןב ןרדח הסמל םנוע "ןאל"ב דמל גרבראפ רמשמה לרפאב שחנ ורבאו (ונרנ "אשמ" בחרמל אמב תלאשל הנבמה ןאמרו ה חרוא" הטנ "ןולל "ש ןונגע םנזאמ מה( בכ וה אמלרפא ( ; 9 מר( גכ א נו ( רוצה טופה ךרעכ טמרד הזחמב רבעה רוטסהה קלח א המב 8 ( ; 7 קלח ב 09 םש ( 7 ; קלח ג םש ( ה וחורו ומלוע והתתמ (םהש המואה תבט (ו"כשת 0 ותוא" תאו "ונב ד ץבוקרב תרוסמו הזחמה טסלארה םור ב ( 07 תב ךלמה תדועסו םאה םנוע רופס"ב "טושפ "של (ןונגע תזג דכ בה טסוגוא סרמ ( 7 7 ךותב לאומש ףסו ןונגע רחבמ םרמאמ ותרצ תכרעב ללה לזרב בבאלת דבוע 8 ; 99 ךותב דעבמ תוטשפל רופס" "טושפ "ש ןונגע _

7 תמשר םמוסרפה 8 ארב תרוקבה תכרעב הוז רמש בבאלת ץובקה דחואמה 9 7 מב חרק םוב ג העדותה תמצעה ןמאה ןמאכ ותרצב "ש (ןונגע "אשמ" בחרמל 8 תוצמת התא תמועל תוצמת נא הפפכב" "תחא הלמעל אבחנ (ןרמוכ םנזאמ דכ ב ראונ ( 7 99 םנוע ונונגסב כא ךסבג םנזאמ מד( דכ ןה אמלרפא ( 7 98 ; מח( הכ א נו ( 7 ; ךותב רוא ןסנ ךסבג רחבמ םרמאמ ותרצ תכרעב לל קותר בבאלת דבוע 7 המארדרלמה תאדאה תועב תרכבמ הזחמב רבעה רוטסהה האמב 0ה ( תלמרכ ג "כשת T ( 7 םרוהרה תורפס תמחלמ רורחשה "אשמ" בחרמל 7 תמא הדמה מרקה ותרצב לדכמ "אשמ" רבד 7 והשמ רקבמה םלושמ וננוט ל"ז םור ( 7 0 םנוע רתסב"ב "ר ףסאמ ז ( 7 09 ךותב הכמ ףסו קסב'צררב רחבמ םרמאמ ותרצ תכרעב תרונ ןד בוג בבאלת דבוע 7 0 ץקב" "םמה הזחמה ותורוקמו םנזאמ רכ ד סרמ ( 8 08 תורפסה הרעצה תרוקבהו 0ב םכשה תונורחאה (ןוזופמס "אשמ" בחרמל 0 לרפאב 8 ברואה ו רדחב סומע (זוע םנזאמ זב א כר ( 8 80 לומ תורעה תשק טל (ח"כשת 87 רפסמה רפוסכ תלאשל תומד רפסמה חרוא"ב הטנ "ןולל "ש (ןונגע תורפסה א (ח"כשת 7 ךותב ןושרג דקש תונמא רופסה ןונגע 788 הגולרטה דע" "םור אל כבואר "אשמ" בחרמל 9 ךרתב א ננואו רחבמ רמאמ תרוקב ותרצ תכרעב לאג ץרווש בבאלת ץובקה דחואמה כפל סכ טפשמה תומד רפסמה "ףרוחב"ב ח (רכרכ תזג הכ 0 ( 9 0 רפסמה פל ומות ותשא" "האונשה (אלרוב םנזאמ ל רא"רכ'ב ( 70 ; 090 ךותב אלרוב רחבמ םרמאמ ותרצ תכרעב נבא אשרב בבאלת דבוע 7 דרח השעמה (ןמפוש םנזאמ ל ג ראורבפ ( ךותב ג ןמפוש רחבמ םרמאמ ותרצ תכרעב תרונ ןרבוג בבאלת דבוע העברא םרודמ ףרחהו טקשה הצזופמוקה רופסב ג (ןמפוש תלמרכ ( 70 םנוע לרכש"ב "ןרכו חל רכרכ תומרש ול ( ךותב ח רכרכ רחבמ םרמאמ ותרצ תכרעב קחצ ןרקב בבאלת דבוע 7 0

8 8 תמשר םמוסרפה תודל הדובא אשונ האושה תורפסב תלארשה (הדעצה "אשמ" בחרמל 70 ותרצ קחצ מש םור ןג ( 70 9 תקלח הדשה השוטנה םנזאמ ךדכ בל ג ראורבפ ( 7 בקעל ץבודוה ועגהב הל "אשמ" בחרמל דאודבפב 7 המ השע םדא דכ שדחל תא ומצע (הרש םנזאמ ךדכ בל הן לרפאסרמ ( 7 98 הדוה שא תורק ןודו טושק דוהה "אשמ" בחרמל 9 לרפאב 7 תונחט חודה תרוקב תלב תתנפוא הבוגת ורמאמל בא (הפ רמשמה נוב 7 תולובג הפאדגובה םתצרפו םנוע תוצב (שדפ 98 המב בבאףרוח ( 7 ~ 7 רפסמה דקנמכ ותשג ןועמש ךקלח תרופסל (תרבעה "אשמ" 0 דבר 7 וארה ד" ןדשח ב"ת 0 ךותב ש ךקלח דחבמ םרמאמ ותרצ תנועב ןד רואל בבאלת דבוע 78 0 םולחה אקרמאה הווחהו תדוהה רמשמה 0 7 ולג רמסו רופסב אלה טסלאד תורפסה ךדכ ג תובוח רבמבונ ( 7 80 ףותה הנרמה הלמע (ןרמוכאנהכ םנזאמ ךוכ גל ובמברננר ( 7 0 ןב ןרשל הרבחו בד (ןדס "אשמ" דבר 7 הנכמ ףתושמ תרופסב תדוהה הנחמב 8 כרב 7 לחתהל דומלל תררפס תרבע הנחמב 8 דברטקראב 7 רה הזררלטב הנחמב 7 םפה םה ונח םאלמה תוחמ םתמ םנוע ותוזחמב םהרבא ז"ל( זר המב ( 7 7 תרחאכ דבר ךרתב םהרבא דד לל תואמצעה רמ פש תרזחמ בבאלת ץובקה דחואמה 7 70 םאה קר תלחתב 70 ץק? תלחתב" 70 ץק " בא (עשוה ןמס הארק א ( 7 0 דאב הלוגלגו םנוע הדאב"ב "םרמ "ש (ןונגע םור ןה (ב"ת 8 תארוה תורפסה תרמגמ םרמוח תוטש ךונחה ב רבמצד ( 7 80 ןרוטאתה להקהו הנחמב דארובפב 7 הקסלק תונע המבה הנחמב 7 וארדבפב 7 הברת ףרצו תבהא םור רע" םמ "םבו תמלוש (ןבאוה "אשמ" בחרמל 9 דארובפב 7 םור תרופסב הנחמב לרפאב 7 אדלקפסאה הראמה םרשע שמחו תרכש הזחמ לארש א( קלח "אשמ" דבר אמב 7 לחתהל לכ פ שדחמ םרשע שמחו תונש הזחמ לארש קלח ב( "אשמ" דבר 8 אמב 7

9 תמשר םמוסרפה 8 ןררטאתה תצובקה הנחמב 7 נוב 7 םלג תורפסב הנחמב 8 לוב 7 דוד לגופ דפרס ןלוח ח" ("םאושנ 'ץראה 7 רתכ קוחשה טברשו תוכלמה דפס" "תומלוסה א (קסנר םנזאמ דל ה רבוטקוא ( 7 םתרח תעה נמס הרוהה הזחמב רבעה רוטסהה תפוקתב (החתה רקחמ תררפס םשגרמ ןועמשל ךקלח םור סנגאמ 7 םרתה חקופמה תודעה ותוזחמל ךדדדפ (טאמנרד תועד תונורחא לרפאב 7 השפוח ןמ נאה דוד לגופ חכונ" ("םה ץראה לוב 7 רשק הרוחאה תדוהה רודגבא (ראמה ץראה 9 7 תשרפ תורוד םנוע רופסב בקע (ץברנבר םנזאמ טל לולאבא (ד"ת 79 בתכמ ולג ךנעב ןרדטאת "המבה" ץראה ראונב 7 ןבררקה קדצומה תומד רובגה התקמנהו ורופסב םרצקה ד (ץברקרב "אשמ" בחרמל 7 לו המד אלו הה נרמכ בקע (ץברררה ץראה לרפאב 7 ונקוד סופדא רגהמכ דא" "גנק םסנ (נולא ץראה נוב 7 נב דוד םנוע תורצב נב םדוד רכרכ ןמפרש ךסבגו תורפסה רבוטקוא 7 ( גרס תרופסה ותרצב ל ץרפ םנזאמ אמ רשת (ר"ת 0 רופס דשב םדו הדבוע" ב "םרמ "ש 'ןונגע דפס לבוה ןועמשל 'ךקלח םור ןבואר סמ 7 99 םכרוע זעב ץבכש םחנמו רפ תוארמה םנושארה "חפס" נח (קלאב ףסאמ שדקומ תרצל נח קלאב ( 7 0 תארק ןרוכ ץראה 7 ץוצנ הלפאב דראו םוגל םרפוס ב ןטק ר םרפוס םלועל (לודגה ןמ רוסח לרפא ( 7 8 םשרוש תורתוכו דה" הצעה "העדה סומע (זוע םור ( םרובג תולו הארק ותרצב הדוה (אלררב תועד תונורחא 9 7 םנקוד תובאה םדסמה םשנאכ םרעצ םמ" "תוללו ןתנל (קצרטסב תועד תונורחא 7 םואתה דרש ותרצ אל (ףרלדראלארא ןמס הארק ( 7 98 תרחאכ רבד ךרתב אל לארא ןומש בבאלת רבד תרדס "תולוק" תכרעב ןד ןורמ תמקר םח רתסב והעש (ןררק ןמס הארק ראורבפ ( 7 לצה שורפה ונ "בהאמה" בא (עשוה תועד תונורחא תרגא הכרב בדל ןדס ןב 7ה "אשמ" רבד

10 8 תמשר םמוסרפה תודש םטנגמ תש תועד תוער תונורחא 8 הנרשת הבתכמל הדרו לאזר (רטלזר םשב "בהאמה" ןאמררה תרוקבהו תוער תונורחא ןב תרוסמ תדוה תוברתל ברעמה תוער תונורחא לרפאב תורוד "תרצרבק"ר תרופסב תרבעה "אשמ" לרפאב לרע תשרומה תמאו ןוזאה (קסב'צדרב ברעמ אמב וסכ" "םדה ותאווצכ תתרבחה "ש ןונגע םנזאמ המ נו ( ןררתפה נמה ובמהו םותסה ררפס ןלא קר'צלל םרמ" לגב םשר ("עבראו תוער תונורחא 9 לוב המלוע הררבד ןוראב תוער תונורחא ותעדות רצו ותרצ אא (קבק דבר 90 תונש הכפהמ תרופסב תרבעה ברעמ 8 תרוסמ שודחו ותרצב הדוה גרבנטש םנזאמ דמ רבמצד ( 0 תונבל תונבהלו הב ןאמרו (תרתהה דבר סרנגוקה מלועה ערמל תודהה ג (ז"ת רנא'זה ורזבאו םנוע םתרצב השמ קסנלמס המחנו (קסב'צחופ חרש תרופסו םרקחמ תורפסב תרבע בבאלת ןרכמ ץנ רקחל תורפסה תטסרבנוא לת בבא ז"ת רנא'ז טנאו רנא'ז לארשץראב רפס בר ןרס ץבוק םרקחמ בבאלת ץובקה דחואמה 'ז"ת 978 תכרעב לאומש ססרו ןתנ 'ךרטשנטרר אנח קורמש םשרוש תורתוכו םור בא ( מע 089 תורעה תודחא תודלותל "תולבקתהה" "ש 'ןונגע תורפסה 8 לרפא ( ונאטח תונתרקב דובאבו תוצרופורפ תוער תונורחא אמב 78 ןב םדא הרוטסהל תוער תונורחא ר אמב 9ו נוב 78 םנמאה תרחא דוסתמגמ תחא תרופסב תרבעה ץראב (לארש 0 ברעמ 78 נוב ןונגע תרוסמהו תתורפסה ברעמ 78 ןונגע תרוסמה תדוהה תוברתו הפורא ברעמ 78 וכסה ןוכסהו תעבל דובע םרמוח םארקמ הזחמב (רבעה המב ןועבר המרדל ןולג 8079 ( 7978 ןמאמה לודגה םנוע תסנכה"ב ("הלכ "ש ןונגע םרקחמ תודועתו תכרעב ןושרג דקש פרו ודו םור דסומ קלאב 78 8 ןונגע 'ןררטאתב תוער תונורחא 79 ונלוכ םפדרנ קר הרוטסהה תפדור תומד ברעה תרופסב תרבעה ץראב (לארש ברעמ אמב 79 הנמשגתתה לכ? תווקתה םנזאמ רפס לבוה [ט"תט"פרת אמ ( םמלוע נב הקוקה "אשמ" בחרמל אמב 79 בקע ןגררח רופסה וקפאב 'עבטה תוער תונורחא אמב 79

11 תמשר םמוסרפה 87 בקע ןגרוח תודמוק ןאושנ תוער תונורחא 8 כרב 79 בקע ןגרוח תול הנקד תוער תונורחא כרב 79 תומאררולמ םרצה בקע ןגרוח תוער תונורחא כרב 79 בקע ןגרוח תוומד 'ףרכ 'ןונגס תוער תונורחא 9 כרב 79 ףוג ןושאר םנד "אשמ" דבר 0 7ך לוב 0 7ך 79 ןב חרזמ ברעמל (אלרוב תוער תונורחא 7 ך 79 תופצ ןשוממו תורפסה 9 רבמצד ( 79 רושע רופאב וארה ט"כ תבט ם"שת ןא םוקמ רחא ורפס פארגובוטואה לואש (רדכלדרפ תורבחמ ראונ 80 ( 0 ןב םרתכה םנבםוכס םאשרכ םזכרמ ותרצב (ןונגע ברעמ 9 80 ןב הפוטוא הספלקופאל םח 'ראב ("תוצונ" 'ץראה לרפאב 80 גולאד שא םרשכמ תוער תונורחא 0 לרפאב 80 ןב רקבמ רצול סומע (זוע תוער תונורחא 0 אמב 80 ררועתהל םולחמ עשוה זכק טנמומ" ("לאקסומ ןמס הארק אמ ( 80 טרופסנרט הנתשלפל תרוכמ" "רואה ןרהא (דלפלפא 'ץראה לוב 80 תורעה תודחא תגוסל תורפס" "תרושקתו תוער תונורחא לוב 80 תקושת םפדרנה (רהז ברעמ 80 ןמ תואצמה לא תמאה תורעה תודחא ותוכובכ"ל ךנחה "סלרוט האמ הכש ותדלוהל טובור (לסומ תוער תונורחא 80 תוכבל םנוע ןאמורב תותהה ןב תש תומחלמ (םלוע םנזאמ בכ ראןסג (א"משת 90 ; גג ןווס (א"משת םמשר ןמ םלושה ארזע (םחנמה תוער תונורחא לרפאב 8 ורופס בד ןדס תוער תונורחא 0 לרפאב 8 הבחתה תומצעה הלאה?! הנחת םרבד ברעב ןוע ןועמשל (ךקלח תוער תונורחא לוב 8 הגלא ץרא" לארש "תתמאה קחצ ןכןב ץרא" ("הקוחר ץראה 8 תפש הבדנה וא תצק שפר רופצ (שפנ ברעמ 8 לוק םרצה ותרצ עשוה (ףסורב תוער תונורחא ך בבוטקואב 8 הכפ העונצ תורפס תורפס תלאוורט ןב תש תומחלמ (םלוע רקחמ םור תורפסל א (א"משת 8 רע םצעו "ש ןונגע "רבעמ"כ זכרמ תודלותב תרופסה (תרבעה הטסרבנואה בבא ( 8 8 רחא הממ? 0 רבמצדרבמבונ ( 8 80 ודח בקרכ דע?השאבכ ברעמ 8 רקחמ ךותמ הרוכע ורכזל פורפ ףסו ז"ל( ןבא תוער תונורחא ראונב 8 תוכזב ןלוחה לארשה תונגבו הדרה "הרזח"הו תוער תונורחא ; 8 םנמאה השק תוהל לארש? םטבה םכרע םתאוושהו ךרוע ףולא ןבארה ( 8

12 88 תמשר םמוסרפה אוולה" הכתנ םהל תלוכה "ךשמהל זכרמ הכשמ תורפסב (תרבעה ץברת אנ ג ןווסןסכ (ב"משת 9079 תמאב םמתבו ותרצ הדוה (רע םנזאמ דכ ( 8 לרפא 8 ונקוד ןקטנמור אסמרפסמכ (ץבורוה תועד תונורחא 7 לרפאב 8 ןכמ? ןאלו תרוסמה תתורפסה תטסלארה ןב תש תומחלמ (םלוע תורפסה נו ( 8 ותרצ לארש חרז ןררצב ד ( ץק (ב"משת הפאשה בלל הבל הרוטסהה החוכמ" "הכוככ סומע (זוע תועד תונורחא נוב 8 ןוסא וא תלווא ברעמ 8 רודה ארמנוץרפ כפל הארמהה הלודגה ברעמ 8 תוצרא ותובא ףסו תור תורפס תנמרג נפל רחאו ץבוק םרמאמ תכרעב ןועדג רוט םחו םהש בבאלת תרפס םופ ו חש 8 09 רבד םשנא םצפחה "המרבד" תודלותל בתכ תעה (םתורפסה תרוקב תונשרפו 8 רבמצד ( 8 7 רוחאמ לכ הז רתתסמ ןועגש לודג םשורג" "םרחואמ בא (עשוה םנזאמ רהכ לולא רשתב"משת (ג"משת םרבצ םלוע םטלפו ותרצ קחצ רהכש רקחמ םור תורפסב תרבע ג (ג"משת דסח הנובתה תפרחו םרוסח תפלח תורגא ןב ףסו תור ןאפטסל (גרוצ םנמז ותס ( 8 מ הה םלמ" "תופדרנ ןד סגפ 9 סרמ ( 8 7 תורעה תודחא הדלבה ןאב" "רוד סל רהז תועד תונורחא 8 םנעוצ רפ האמ"ב תולל ופב "הקתעה השגמ (ןדל ןמס הארק 7 לרפא ( 8 8 תורפס הכפ המ תורפס הרבחו ןב תש תומחלמ (םלוע הרדתק 8 כר ( 8 לכ םדא לארשמ ןאש וב אמזוג רוכש לוונמו בוט ונמה ונונגס ח (זזה כר ( 8 8 חשבר םסנ נולא המב 99 ץקבבא ( 8 89 ןב תוושרה עלא גרבדלוג (לגופ ברעמ 7 8 ןב סלופורטמ תכרבל המדאה תורעה אובמ תרופסל תרבעה ןב תש תומחלמ (םלוע תועד תונורחא 7 8 ןאמרו נוצ ורובגש םכוצטכא קחצ ןב רכ ("לוקוטורפ" תועד תונורחא 8 תורפס השעמכ 'זאלוק "הרבגה" (דפורא ץראה 8 תודרשהה החוכו תבותכה" "םספהו ןרהא (דלפלפא תועד תונורחא ראונב 8 ולוגלג רחואמה הדוה שא תורק תשרפ (סוצרואמ תרתוכ תשאר לרפאב 8

13 תמשר םמוסרפה 89 נמס הארק ןמסב הלאש תורעמשמ תוטלופ תרופסה תרבעה תרכשנ 70ה 80הר ( ץראה לרפאב 8 עודמ קלאב ןאכ ושכעו תועד תונורחא 7 ; 8 לוב ךרתב המל קלאב ונמע ןאכ ושכעו ללה קלאבל םנוע םרקחמו תרצב נח קלאב ןגתמר תטסרבנוא ןלארב 89 7 ןרעמש ךקלח רמ ורו תועד תונורחא 8 עגפ ןמזה תורמזו םנצל ןונגע (ןורטאתב 9 רבמצד ( 8 7 תקעז הכפהמה רמוקמ זזה תודלותב תרופסה תרבעה ךותב םח זזה שאה ותרצו תכרעב ןד רואל םור דסומ קלאב 8 0 פולח םזכרמ תודלותב תורפסה תרבעה השדחה םנפצ םלדומו רקחמ םור תורפסל ה (ד"משת 7 לומ תומולח התעבה תורפס לארש (הארשה תונחמ זוכרה םצאנה םור ד םשר ד"משת 7 תכרעב לארש ןמטרג לחרו רבכמ לרטנ םדא לארשמ הפרגוב ומ (זזה ןררצב ה 0 ותסץק (ד"משת תבהרמכ לארשץרא סומע (ןנק ץראה 8 רחמ הטחסה תועד תונורחא 7 נוב 8 הפא המ? רלאק תועד תונורחא 9 8 םלג םמרזו תגוס םמרזה תרופסב תרבעה תונשמ 0ה (ךלאו תועד תונורחא 8 קחצ ןרוא ן;ג;ךפ רופסה כרסכה םנזאמ טג ( 8 רבמטפס ; 07 םש 97 רקע לפטו הגל תוצארו תושדח (םרקבל 9 רבוטקוא ( 8 םרו קוכק 0 רבמצדרבמבונ ( 8 0 םח ןמשה זוע 'תושר אקכבראר תועד תונורחא 8 עסמ תונחת םדאמ" התא לאו םדא "בושת הדוה (חמע ץראה 7 8 םשב כב םרגהמה תועד תונורחא 8 תרופסה תרבעה בראב םכשה תונורחאה םרנס םאשרכ (םנווכ ראורבפראונ ( 8 תרגא ותשאל וכרב תושדח תרזמ תורפסה ם"אר ץשפל אל דמל ןלארבב הנרגת בתכמל (תכרעמל ראורבפראונ ( 8 דל בלה תצלפמהו תועד תונורחא 7 8 באל עשוה הטוט הכרבבתכמל תועד תונורחא 8 8 תרהז לרפאסרמ ( 8 תורפסה רעשכ תוברתל ץראה לרפאב 8 שבג רתומ ןד (סגפ תועד תונורחא לוב 8 ונקוד רקבמה ןורוטסהכ תררפס כב ורוד םנזאמ ס לו טסוגוא ( 8 םללצ תרהז םרפוס םדוה תונושלב (זעל תועד 0 תונורחא 7ן 8

14 90 תמשר םמוסרפה תוערואמ תודבוע ןנב שפנ תלאשל הלה תרופסב תרבעה תונשמ בראה (ךלאו ץראה 7 8 קדל! תודבועב םרצומ" םנובו נבל לב "תב ןד (ןורמ תועד תונורחא 8 ףוסב ברעמ שאר םקרפ הסמל סח תולג ץראו לארש תרופסב (תרבעה וארה 8 8 הזחמה ךרדכ תורבדהל תתוברת המב 0 ( 8 רקח תורפסה תרבעה השדחה םרקחמ עדמב תודהה םור ר"משת 09 ןמ? םה תומד רובגה תרופסב תרבעה תונשמ בראה ךלאו רקחמ םור תורפסל תרבע ט (ר"משת 7 שרדמ תורפסו לולח שדוקה שודק ןלוחה לושב רופסה "תונוגע" "ש (ןונגע " 8 ראונ ( םהנש דח לכר דחא דרחל םח רוג השמו (רמש תועד תונורחא 8 87 תוארל ןבהלו הרזחב קרורנמ רחא הנש תועד תונורחא 87 הבושתה תלארשה רגתאל קרורנה תועד תונורחא 9 87 תפוקת הדרחה ברעמ 87 רמ שא רעצ תפוקתב הדרחה ברעמ 87 ןב דמש הדרל םנזאמ אס 87 רבמצדרבמבונ ( 87 9 ונקוד ןמאה ץולחכ רעצ ס (רהז ושכע ( הנונגס תרופסה תונשב 0ה 0 הר ןמ דה לא הפה וכסה ותודבתהו םרקחמ ןושלב גב ( ןאכ םדא ח אלב אמרגררפ םדאו תמ אלב? אמרגורפ המרקמ תפקשה םלועה תנוצה ותרצב (ןונגע ןררצב ח הרדס (השדח בבאףרוח (ז"משת 87 תבסמ םמה םור 0 87 שקבמ אלפ" "הבהא תוער תונורחא 7 87 םמעז םקדצ ץראה 88 תסוכ הנושאר תעפוה רחבמ םרשה םח רוג ןוח" ("רבוע תועד תונורחא 88 חוכב ןורכזה ובר לרפאב 88 עודמ נא רטסה תועד תונורחא אמב 88 ונקוד רגהמה ןקטררבנכ רעצ תער" "םנומא "ש (ןונגע תרדוקב תפצת תוברת הרבחו לארשץראב תכרעב תרונ ץוג בבאלת הטסרבנואה החותפה רפוס רשב םד השמ (רמש 00 אמ ( אל תעבצה "לחז" תוער תונורחא 88 םולחה עלסהו ןב הל דגנכשהלל םנאמררב "ש ןונגע םנזאמ בס 87 רבמבונרבוטקוא ( 88 דע אלו עד לזמ" "םגד "ש (ןונגע רקחמ םור תורפסב תרבע א (ח"משתז"משת 9

15 תמשר םמוסרפה 9 ונקוד שא "דסומה" אלמגכ תובמ סומע זוע תעדל" ("השא תועד תונורחא 89 טא ההשומו ארק ןנעמו תועד תונורחא 0 89 ונקוד אמבה ןשרפכ תורפס ושורפ לאעדז ותולבקתהו ןונגע (ןודטאתב המב ךדכ גכ ( 89 ושכע ןא דוע תונבדוק קד םחצור "הנדטאק" ןדהא (דלפלפא ץראה 8 89 נוב תלחג תשחול תמרעב ןשדה םרבד דובכל דלונדא דכאב תלבק סרפ (ןמדדפ ואזח ךדכ 8 דכ אנ דא (ט"משת תבהשכ ברח רמאמ (טלופ ץראה לוב 89 הנכסה תנדמ ןודש תועד תונורחא לוב 89 נפ דודה נפו ונקחש תועד תונורחא 0ו 89 לכרדאה ורכזל בד (ןדס תועד תונורחא 7 89 הזחמה רבעה הדוה בל ארבל בד דדושמ אזחמו ךותב הדוה בל ארבל תנדעב הדוה דדנלדדפ לאפרו ודו םור סנגאמ הצמחה םורב תועד תונורחא ראונב 90 ןאו המ תווקל קד דועצל תארקל תוומה דוד לגופ תונחת" "תובכ ןמס הארק 90 ( תועד תונורחא ראונב 90 רתו לגופמ לגופמ ךשמה רמאמה [םדוקה תועד תונורחא 90 דמת ונחנא ףוג ןושאר? םנד רפסל תא ץובקה רקחמ תרוקבו ץובקה ( ךדד רבג ותרצ תרופסה לאג ןוזנסומ רקחמ םור תורפסל תש"ן( ב ופלחה תא םסוסה תועד תונורחא לרפאב 90 הדחה הלודג לכמ התונורתפ דמ" "נאמ בא (עשוה תועד תונורחא אמב 90 תחת תרתוכה "םשדש" ךותב ןרוכב דגנ ץבוק םרקחמ רמ נאמ בא עשוה תנדעב הצנ בדןב בבאלת ץובקה דחואמה 9 8 ונת רסקל תועד תונורחא נוב 90 הז האד! השעו דוסה טמרדה תחמש"ב "םנע ב (ןמדתלא לו ( אבצ שונאל ץרא תודעה תודחא "הרקחה" ל ןוח"ו ("דבוע ';sברעמ ן 90? אטוח? שודק? דוה? רצונ ףסו תור ("סאבאדאט" תועד תונורחא 90 םכחה לסכה ותרצ ןדהא דגמ םפד רקחמל תורפסב 7 ( המ םארוק דדחב םוטאה המחלמ םוו תועד תונורחא 9 קנאפ בקע" "לטנדלו ךונח (ןדל קלח א םנזאמ ךדכ הס ראורבפ סרמ ( 9 ; 9 קלח ב םש לרפא ( ונקוד ןמאה תבמ םרכה שאכ רעצ דפס" קודקדה "מנפה דוד (ןמסודג תועד תונורחא לרפאב 9

16 9 תמשר םמוסרפה תא תמאה לכ תמאה תוער תונורחא לרפאב 9 םנפ תושדח תורמזל תונש המ ןצנ ונב" ("םנבל תוער תונורחא 0 אמב 9 הגלא תמוקגארט תוכלמה הדובאה הכסנה" "תאקרמאה םסנ (נולא קלח א אמלרפא ( 9 ; 7 קלח ב םש 7 נו ( 9 0 ובטש 9 תוער תונורחא נוב 9 תרובק רומח קמעב אכבה תוער תונורחא לוב 9 תרוקב תרוקב תרוקבה תוער תונורחא לוב 9 הפוס תטש בלכה תוער תונורחא 8 9 הלפא תחת שמשה הקטלופ 0 רבמטפס ( 9 8 ש תורפס! תרבע ץראה 8 9 ;עראתנחת תארק_ל לל החכשה הלודגה ךרדב" לא "םלותחה עשוהל (זנק תוער תונורחא 9 הזת תדרוסבא תוער תונורחא 9 ולא תה תרש ץוחה הלואג '!ןהכ תוער תונורחא 9 תרעה םלוש נב (ופצ ץראה 9 קפוא תופצ 'ונו "אשמ" ובר 9 רוא לצו תודחא ונשו םפלא רבמבונ ( 9 9 רמ ךונחה דוהה נולחה ובר ; 9 ךותב ורכזל פורפ בצ רדא ל"ז לרפא ( 8 תולג לב הלואג האוש אלב המוקת ובר 9 ו 9 תמח חה תורעה תרש ןד סגפ תעפוה לכ ורש תוער תונורחא 0 9 גושמ ודר ןמ! גגה תוער תונורחא ראונב רובג? תוברת? תוער תונורחא 7 ראונב ח 'ףדמ תוער תונורחא 7 ןד ןב ץומא םזלאר נוגפא תרופסו תלאברט םנזאמ רס ראונ ראורבפ ( רקנאורק ץשפלו תוער תונורחא ןכ לבא תוער תונורחא אמב עודמ נא דרו ןמ ץראה? תוער תונורחא נוב הפש השדח ("תארקל" ץראה נוב הרש לב רובצ הנחמב 0 נוב לבחב 'ןמזה אובמ תרופסל תטסלארה נב ץראה אטוט (הנושאר רקחמ םור תורפסל ג ( 0 םרח ןלארב ונא אלא םוטפמס תוער תונורחא םזנאמוה תמא סומע (זוע תוער תונורחא קבאמב דגנ דסממה זנכשאה "אשמ" ובר רה םמה "משא'' םבוטה ובר קותנ המהו "אשמ" ובר 9 עשוה ףסורב ךרבאה תפצה ברעמ 9

17 תמשר םמוסרפה 9 אל אבנ אלו ןב אבנ םתס רגהמ תוער תונורחא העבקה ג" ז ע נ " אה הבוצע דבר תוהל תא להקה לא ןונגע תוער תונורחא לגרת םמדקתמל (סלב "אשמ" רבד 0 תמא תוברתה םפוסכהו תוומל "ןתוולה" ףסו תור הצזתמהו רופס הרעה ןופצ ב תכרעב רזעלא ןגכ םחו םהש הפח תדוגא םרפוסה םרבעה ג"נשת 97 ןב תאנש םלרבל תבהאל ץרא לארש תור (סו תוער תונורחא ראונב תש הנפ רעזה תונגרוב תקתש" "םמשה סומע (זוע ץראה םאכלח םאכדנו "לאשמ" ןד (רסהנב ספא םחש ףרוח ( תרגס חותפה "םבהלצ" ס (רהז םנזאמ רס 7 אמלרפא ( 8 םרזהל םדמ רבעה קרועב הווהה תוער תונורחא אמב וא םמעטב ןועבר תוונמאל ךונחלו רבמצד ( 97 הזתטנא תוהמכל תוטנמור רבד נוב 9 הבאה תמסרכמ םרבאב "ןומט" א (דלפלפא ץראה לוב הבהא האבה הסובתב תדוה (לדנה תוער תונורחא לוב ןב לתוכה הדצמל תוער תונורחא לוב םש קחשמה תודרשה הרא (קנפ קלח א תוער תונורחא קחשל; ןורטאתב דרוסבא קלח ב םש ןושל תונותעה ןושלו תורפסה ברעמ רתו תונתשלפ תונתשלפמ תוער תונורחא םזלאר רוד ח"שת ןונאק רשפא ץראה 8 הרושב הנורחאה ךונחתבב ןוכת ץראה חמ אב ןמזה (עשוה תוער תונורחא תא לכ ךסמה תוער תונורחא לוא ךרצ בותכל?הזנפמשה לא" דגת "הלל סומע (זוע ץראה ראונב 9 תודהה ך אה אל תודהה תוער תונורחא 8 9 תמשא 'ןולובז תוער תונורחא 9 םחרכומ שממ בהאתהל? ה" "ודוהמ בא (עשוה תוער תונורחא לרפאב 9 אוה אל דגב הדוה" שא "תורק (ןוזנסומ ץראה אמב 9 לוחמ תוומה לוחמו םחה תשו םנאמורה ראמ (ו תוער תונורחא אמב 9 נא עדו המ הז ראווק ףסומ "םרפס" ץראה לוב 9 לכב רוד רודו בח םדא תוארל תא ומצע "של" 9 [ ןרהא (דלפלפא ףסומ "םרפס" ץראה 7 לוב 9 "ש ןונגע ןכפהמה תרוסמה ץבוק 'ןונגע תכרעב ןד 'רואל פר ודו ןבואר ן קרמ הנומאו 'ןור םור םנגאמ ' 9 808

18 9 תמשר םמוסרפה רא דלאררנכרב אל לכרא חוכשל! ךתרא אלל" "לרוג רמא (סטרק ףסומ "םרפס" ץראה 9 רגבתהל א"( חנטסלפב ץראה 9 מ הסנמש רמול רשפאש רדגהל תרהז תדוה תלארשו אלב בכרמה הדרחה אוה הנעתב [ןואר םשוע םוח םתומע החמב תרובצה תלארשה תכרעב חנו ['גמרנרדה תמר פא ד ןקנבט 9 ןמ ולגה לא ומסה םנזאמ טס ( 9 ראונ ; ד ארבמכ ךרתב 'ד ןדס שרדמ טלנאוכספ םקרפ הזלנאוכספב רברב תכרעב ןושרג דקש לאפרו ודו םור סנגאמ 9 ףשוח םקמעמ בא עשוה ןתח סרפ (לארש תועד תונורחא 9 ןב םולח רופסל ותרצב ןונגע ןורגמ תועד תופקשהו תוברתב לארש תכרעב רורד םרכ םרו ףגאה ךונחל תותה 9 08 קנ"אפמה הזח אוה נא הבוגת (רראלל ץראה 9 ןא תאז כ תבר רנרתררצ דע" הש דומע "רחשה א (דלפלפא ץראה 9 נפל רחאו םמושר" תורוקל "םח הדא קנפ תועד תונורחא 9 סנוא נחור הבושת (הפפל םור 9 הראה תטסנמוה הרוח תלב תנמוה לב ןורכזה ראורבפ ( תוראה תונטק הרצל הלודג "םדדצ" ס (רהז תועד תונורחא 9 ןב לתוכה ןבר הדצמ הארשה העדותהו תמצעה הרבחה תלארשה תורומת דוס ב דרחה תובקעב הארשה םור ד םשר 9 הכרע לארש ןמטרג רחא ונא" םבתוכ ךתרא "תדלומ קחצ רואל םפלא ( 9 ד ןב ץראה תווחו הארשה תקסע" "דלוקושה םח (ררג דד ד נו ( 9 לואו חוכב ןורכזה םרוהרה םנרצטסרפטסרפ ( 9 םרבד רחזל בבאלת ןתבהרומז 9 0 תכרעב ר"ד הצנ ןב רא םקונח אלל הרוקתחתפ? השר םקרפ ותרצ עשוה (זנק וארה חנש ד ןרלג גכ 09 ( 0 םש; הנש ד ןרלג א 89 ( 0 תרבא םנבר םח תרומו ותרצ בקע (את דד 0 ראורבפ ( 9 ד 9 ןטשה תורעב תנוכש הררקתה ץראה ד 9 החנא בלמ רנ רופסה העבתכ תורחאל רפס" "םנצבקה לדנמ רכומ םרפס רקחמ םור תרופסל תרבע ד ( 9 89 ךרדב לא םשרושה בא (עשוה דד 0 סרמ ד ( 9 ד9 םחה םנא אלא עסמ תארקל תורמה םנזאמ אע לרפא ( 9 ד עפש תרנרגרעה תרנררכזהר תורעה תודחא ותרצל דוד רחש לכה" םלכה ("םרוה םנזאמ אע 8 נו ד ( 9 8

19 תמשר םמוסרפה 9 הברהב םבנשא תוסנכב תודדצ קרפ ארבמ תרופסל טסרפ תטסלאר המ תונש םשמחה דער תונשל םנרמשה ןב הרוטסה תורפסל רפס לבוה קחצל לזרב תכרעב לנטס שכ בבאלת ץובקה דחואמה 97 8 םאווקר ל דרחה גרהנש ןב רופכ ןשעל םרקחמ ותרצב ןרחא רלפלפא תכרעב קחצ כדרמןב סראו שורפ עראב תטסרבנוא ןורוגןב בגנב 97 7 לכ המ רתונש םדאל אוה ץצהל עגפהלו ףסומ "םרפס" ץראה ראונב 98 הדוה חמע תרובחו "תארקל" ותשאר חמע תצובקו תוסחתהה ו ןופצ ה תכרעב רזעלא ןגכ רדא ןחכ בדבאר רקספל הפח תדוגא םרפוסה םרבעה ח"נשת 0879 םוגרת לגנא ואר המשרב תזעולה תנשב 97 [ תרופסה הרפסו נוצה תרופסה תרבעה תודדומתהב תטקלאד תואצמ הנתשמ תואמצע 0 םכשח תונושארה ץבוק םרקחמ (מוחתןב תכרעב הטנא ארפש םור זכרמ ןמלז רזש תגאס הה הרגהה הדרהו ראורבפ ( 98 7 תעגל םקמעמב תוער תונורחא 98 ןב תב התובאל שרוש" "רווא תור (גומלא םנזאמ בע סרמ ( 98 8 תררפס אה ןכסה רבונה ונברקב חתש" ל "ןכסה דוד (ןמסררג ףסומ "תרפס" ץראה אמב 98 קרנק תושר הקעזה ושכע ( םשמח םנשה תואבה רבמצד ( 98 7 ודו ותלו רתוא" "םה סומע (זוע ףסומ "םרפס" ץראה 98 םרוש םרוש רתו םרוש תרדע חרזמה תרופסב תרבעה ץובק תוולג ה ץראל לארש סותמ תואצמו תכרעב הררבד ןחבה םור זכרמ ןמלז רזש 98 ' 98 החרבה תולארשהמ ץראה 0 לרפאב ; 99 וארה אמ 99 ( סנכהל "רדח"ל לבו נרעמש תוער תונורחא 7 אמב 99 םלמה תוטושפה ןנשש ןנשש ןדע הדל" "הררחש מס (רגרדרב ףסומ "םרפס" ץראה 8 99 ןר חצנ םחצונמה תוסמ םות ףלאה םנוע ןמורב בא עשוה עסמ" לא םות "ףלאה תכרעב הרז רמש הבבאו ןורוד בבאלת ץובקה דחואמה 99 'מוi 0 ןתפמ םחה תרעב תונבמ "הלחתהמ" ב ל ח (רברב ןרס םרקחמ תורפסב תרבע בבאלת תטסרבנוא בבאלת עגמה שונאה לסר (ןטשרב ףסומ "םרפס" ץראה אמב 000 ותקעצ תקפואמה הדוה (חמע תוער תונורחא 000 לכ המ ההש םש םק ןאכ "םבטרמ" לסרל (ןטשרב תוער תונורחא 7 000

20 9 תמשר םמוסרפה ה תונואר םלוע שונא עלבומ דוהא (רזעןב רמשמה לוב תורפסה הרעצה תרוקבהו 0ב םנשה תונורחאה (ןוזופמס "אשמ" בחרמל 0 לרפאב 8 תארוה תורפסה הטסרבנואב לוק ה 8 לג" "שדח תרוקבב מענ (דנקטרג הפוצח 0 ד תררפס םרקמב ןמזב הרבחב סז (רתס תועד תונורחא דד 90 תונש תרופס תרבע מענ (דנקטרג הפוצח 0 ד8 ם םרפוס רפסב דחא םח (דגנ ברעמ לוב ד8 רכובה תורפסב תלארשה קחצ (ררש רמשמה אמב ד9 תנכרתה הגצמ תומלוע םנוש םנווגמ םדגונמו הנחבמ תתורפס לנ (ןמרלפלמרכ תועד תונורחא 0 ד9 תומע םסחה ןב רפוסה רקבמל דגמ (דקש תועד תונורחא 8 ראונב 8 ןא םרקמ רחא ןלא (ולפכש רמשמה ד לרפאב 8 םדא רקבמ ראמ הרצ תמלוש (ערבלגדלרגנג דד 0 אמלרפא ( 8 ד תורפס תורפס אה הקנורכ תוברת החונמ (עובלג םנזאמ זב 9 סרמ ( 8 הסרגא תרתומ לא (דגמ תועד תונורחא נוב 8 78 Speaking of Criticism (Rachel HollanderSteingart Jerusalem Post No Hay Otro Lugar (Orma Stoliar Nueva Sion (Buenos Aires Ano XXIX No 78 אל רקבמ וטנ םדא וטורב לחר (טרגנטשרדנלוה ברעמ 8 ראונב 8 רתו לכמ נא אנוש תוחפנ סז (רתס תועד תונורחא 8 ונבר ןושרג מענ (בבא לכ רעה ראונב 8 תרופסה תרבעה פוקסודלקב שדח סרפ קלאב (ו"משת מענ (דנקטוג הפוצח ד ראונב 8 תעב תוהזה הננא אנת חרכה הרצל הבוט םח (דגנ ברעמ 8 םכח מור בוצע הנו ('גמורדה ץראה 8 םרפוס םאקטלופו הרש (ןונרא תועד תונורחא 8 תורפס תרבע תוברת תלארש תרהזו תדוה רורד (ץרווש וארה 8 ןא םרופפא םתורפס (ןפ רבד ד 8 תשר תא הדרחה תרבאמ שרואו התוא אצאצל הנו ('גמורדה תועד תונורחא לרפאב 88 ןונגע תתשתה הומסה תור (גומלא ץראה ד נוב 88 תוהזה תמצעה אשונה זכרמה תרופסב תרבעה מענ (דנקטוג הפוצה 88 הפה הת הנכשה הררש ןובס (סמ פ ןותאה נו ח"משת "ש גחל הרש (לטרוא לכ רעה 89

21 תמשר םמוסרפה 97 תחש תכרעמה ןושרג דקש םכרועה לתפנ וקרט הדוה (רדנלדרפ תרהז א רא אמt א"משת ( 8 8 ןושרג דקש תובקעב תמחלמ (ץרפמה תושדח ראונב 9 אוה דסממה בא (ןמצכ ץראה 7 9 הדערוה אל התעט תנור (רחצ פ ןותאה 0 שגרתמ רמכ רפסב ןושארה סז (רתס תועד תונורחא נוב ןושרג דקש עבר תרדסו הזוולט רמת (ןהכקנרט ברעמ דומע שאה תורפסה תרבעה תלחתה הרדסה ןרשל" "תוארמה ר תאצ ה עברה תרופסה תרבעה ד ןור (שחס םור תפסות תועדל (תונורחא 9 תע קנפתהל תמו (ןל תושדח הלגעה הקרה המ שא ןור (שחס םור ראונב 9 ש תוברת תלארש תנולח הדוה (ןררק תועד תונורחא 9 ןגפהל תא גשה תוברתה תנולחה בקע (רסב רבד 9 םדאה אוה סומ'ג חש הצנב רא (ג לכ רעה 7 נוב 9 םר המדאל השודקה םור 0 98 נא ףצפצמ רה תורפסה תבוטל תודדה הדוה (ןררק תועד תונורחא 99 לב תוא המ (תבט םור 99 Who are the Greatest Hebrew Writers Wenyi Bao 99 (Zhong Zhiqinq ([תנס המ רמוא ךל התג? םוה ץראה אמב 99 סופדב םתרצ זומת רחש נולא ןנקו רפס ץלוח תכרעב הבצ ז"ל( רובג דרוו סקסרר The Jewish Theological Seminary JTS ןצבק רעשו ההו" בקעה "רושמל תורקב תונשרדו תטסרבנוא רב ןלא תרדבתה הפצה ןקסנלרמס לדנמו תלו ה תפוקת הלכשהה רפס ססרו תכרעב רנבא ןמצלרה לארשו לטוב םור סנגאמ 0000

22 la liberation Paris 8 pp 00 רשמת הפרסומם 98 נשפות ארופות Agnon's Contribution to the European Novel Jewish Quarterly (London Vol No (8 pp A Busca (e o Afastamentodos dos Valores Espirituals Aonde Vamos (Brazil 88 The NeoHebrew Fiction in Israel Jewish Book Annual (89 pp 9 7 Drama in lsrael A Mirror up to Nature Hebrew Book Review Vol No (Tel Aviv 7 pp To Build and Be Rebuilt On the Novel ofthe Settlement Ariel 8 (7 pp 8 78 (available also in German French and Spanish Uber die raffinierte Naivitiit (Die Stiicke Friedrich Diirrenmatts Das Neue lsrael Between Jewish Tradition and Western Culture Ariel (7 pp (available also in French Spanish and German The Double Confrontation ofa Renascent Literature Ariel (8 pp Reprinted in East and West (70 pp Childhood Lost The Holocaust Theme in Contemporary Israeli Fiction East and West (70 pp 9008 SJ Agnon "ldo und Enam" Versuch einer Interpretation Colloquia Germanica (Bern Vol No (70 pp 899 Through Many Windows and Many Backdoors Two Generations of Israeli Fiction Tarbut (New York 0 (Winter 7 pp 79 The Myth of Rebellion An Interpretation of "The Dead in the Desert" by HN Bialik Hebrew University Studies in Literature (HULS Vol No (7 pp 9 lsraelisches Theater und judische Tradition Ariel 8 (7 pp 08 (available also in English French and Spanish Die hebriiische Literatur in Israel in J Landau (ed Israel Niirnberg pp 9 Das hebriiische Drama in lsrael Israelisches Wochen blatt fiir die Schweiz Gefiihrdung der jiidischen Menschen (Zu SJ Agnon Nur wie ein Gast zur Nacht Weltwoche 7 Existenz "ausser der Zeit" Israelisches Wochenblatt fiir die Schweiz Matityahu Shoham's "Jericho" Scripta Hierosolymitana Studies in the Drama Jerusalem 7 pp 8 ed Arieh Sachs Vol La jeune prose isriilienne contemporaine in D 'Auschwitz a Israel Vingt ans apres

23 99 רשמת הפרסומם The Man who Was Not Job An Analysis of Breakdown and Bereavement by YH Brenner Scripta Hierosolymitana Studies in Literature 7 (78 pp 7 The Holocaust and the War of Liberation in Contemporary Israeli Literature Forum 0 (SpringSummer 78 (Fall 78 Shami's The Vengeance of the Fathers A PalestinianHebrew novel Edebiyat Vol No (Philadelphia 78 pp 7 Behind the Headlines Jerusalem Quarterly 0 (Jerusalem 79 pp 7 Between Utopia and Apocalypse (Hayim Beer's Feathers MHL Vol 8 No (80 pp 8 No Other Place The Jerusalem Quarterly (Summer 80 pp 890 The Case for Secularism Forum (Summer 8 pp The Grace of Reason and the Grace of Misery (Zweig and Roth A Correspondence HULS 0 (8 pp 0; [in ltalian bene della Ragione e il bene dell'infelicita (La corrispondenza tra Roth e Zweig Linea D'Ombra 9 (Aprile 8 pp First Person Plural Literature of the 8 Generation The Jerusalem Quarterly (Winter 8 pp 0 A Great Madness Hides Behind all This MHL 88 (Winter 8 pp Malamih alashkenazi fi aladab allbri alanba (Jerusalem vol No 0 8 The Kafka Syndrome The Jerusalem Quartely (Fall 8 pp 78 The Great Transition ln G Abramson (ed The Great Transition Totowa NJ Rowan Allanheld 8 pp 7 Facing the Nightmare lsraeli Literature on the Holocaust Facing the Holocaust Philadelphia JPS 8 pp 788 The Wasserman Case Hebrew University Studies in Literature Vol No (Spring 8 pp 987 L'ebraismo di Franz Kafka e la letteratura israeliana Rassegna Mensile di lsrael Vol No (Rome 8 pp 0 Bialik Here and Now Ariel 9 (8 pp70 (available also in French Spanishand German By Some Miracle The Literary Representation of Social Drama MHL Vol No (TelAviv 8 pp A Viennese Author Who Wrote in Hebrew David Vogel as Novelist MHL Vol No (TelAviv 8 pp 07 Wie jiidisch ist ein jiidischdeutscher Roman? (Uber Joseph Roth's Hiob Roman eines einfachen Mannes in S Moses and A Schone (eds Juden in der deutschen Literatur ( ein DeutschIsraelisches Symposion Frankfurt Suhrkamp 8 pp 89 The Beginnings ofhebrew Literature in America in M Gelber (ed Identity and Ethos A Festschriftfor Sol Liptzin New York Peter Lang 8 pp 790

24 רשמת 00 הפרסומם Midrash and Narrative Agnon's Agunot in G Hartman and S Budick (eds Midrash and Literature New Haven Yale University Press 87 pp 80 Born of the Sea The Hero in Modern Hebrew Fiction London Magazine Vol 7 No (AugSept 87 pp Panorama de la litterature israalienne depuis la Guerre d'lndependence in Mireille HadasLebel (ed Anthologie de la prose Israelienne Paris Albin Michel 80 pp 7 The Sisyphean Syndrome (On the Structure of Franz Kafka's America in M Lazar and R Gottesman (eds The Dove and the Mole Kajka's Journey into Darkness and Creativity (lnterplay Malibu Uneda Publications 87 pp Portrait of the Immigrant as a Young Neurotic Prooftexts 7 (87;pp Literature and its Audience On the Reception oflsraeli Fiction in the Forties and Fifties Prooftexts 7 (87 pp 07 Shadows of ldentity GermanJewish and American Jewish Literature in Lewis Fried (ed A Comparative Study Handbook of AmericanJewish Literature London and New York Greenwood Press 88 pp 9 Reprinted in H WirthNesher (ed What Is Jewish Literature? Philadelphia & Jerusalem JPS 9 pp 787 You Want a State? Have a State! The Social Function of the Feuilleton The Jerusalem Quarterly (Spring 88 pp 880 Waves and Currents in Hebrew Fiction in the Past Forty Years MHL (Fall Winter 88 pp Kritical Kao istorical savremene knjizevosti in Knjizevne Novihe Belgrade Lebel Jennie 89 pp 0 [Name of Essay in Serbian Knjievne Novine [ Literary Gazette 88 The Play Gateway to Cultural Dialogue in H Scolnicow and P Holland (eds The Play Out of Context Transferring Plays from Culture to Culture Cambridge Cambridge University Press 89 pp 7 Ghershon Shaked Punti Esclamativi in Punti Interrogativi La significazia politica della prosa ebraica israeliana negli anni 70 e 80 del nostro secolo Nuovo Argomenti 9 Terza Serie (JanuaryMarch 89 pp 09 Izazovi znakovi pitajna Pismo Zemun (8 pp (Yugoslavia Kritikar Kao istoricar savreme Knjizevnosti Knjizevne Novine 7 (Belgrade 88 pp 0 דבר באפרל 88 Memory The Power of Alexandria On Jews and Judaism in America The Jerusalem Quarterly 9 ( Winter 89 pp 78 The Children of the Heart and the Monster (David Grossman's See under Love Modern Judaism Vol 9 No (October 89 pp The Arab in lsraeli Fiction MHL Vol No (Fall 89 pp 70

25 0 רשמת הפרסומם Portrait of a Mossad Man as a Domesticated Pensioner MHL Vol No ( Fall 89 pp 0 ( August 89 pp 79 Old Roots New Seeds On the Formation of Modern lsraeli Literature Scopus Response to D Roskies Jewish Literary Scholarship after the Six Day War in Shaye JD Cohen and Edward L Greenstein (eds The State of Jewish 8 8 Can lsraeli Culture Survive the American Challenge? Moment Vol No 9 (Summer 89 pp Studies Detroit Wayne State University Press 90 pp Not Merely a Tray of Silver MHL (SpringSummer 90 pp Now There are No More Victims in the World Only Murderers A Appelfeld's 7 Kulturangst und die Sehnsucht nach dem Tode in Michael Kessler and Fritz Hackert (eds Joseph Roth lnterpretationkritikrezeption Tiibingen Stauf fenburg Verlag 90 pp 7998 A Zsid'o Oroks'eg (forrong'asa 'es 'atalakul'asa az izraeli kult'ur'abanm 90 Pursued By Dread New York Forward January A Puzzle Greater Than All lts Solutions (AB Yehoshua's Mr Mani MHL ( SpringSummer 9 pp 7 The Persistence of Dread From Vienna to Jerusalem Moment Vol No ( October 9 pp 8 89 A Portrait of a Young Artist from Jerusalem MHL 7 (FallWinter 9 pp Challenges and Questionmarks On the Political Meaning of Hebrew Fiction in the Seventies and Eighties PEN (lsrael 9 [A Collection of Recent Writing in lsrael pp 0 lndireizzi e correnti della prosa narrativa ebraica negli ultimi quattro decenni La 7 ( Retrato de un joven Artista de Jerusalen (Grossman lbid pp 79 0 David Vogel A Hebrew Novelist in Vienna in Robert S Wistrich (ed Katarina MHL (FallWinter 90 pp M'ult"es Jv (9 From The Shadows Within JPS 8 9 Rassegna Mensile (lsrael Vol LVll No (JuneAugust 9 pp Un misterio mas grande que todas sus soluciones (Yehoshua Raices pp ~פ Ya no hay Victimas en el mundo solo Asesinos (Appelfeld lbid pp Austrians and Jews in the Twentieth Century From Franz Joseph to Waldheim London Macmillan pp 97 [See A Viennese Author who Wrote in Hebrew David Vogel as Novelist MHL Vol No (FallWinter 8 pp 0 Samuel Joseph Agnon und Thomas Mann Die Erzhlung als poetisches Manifest 8 Judaism in Translation Thoughts on the Alexandria Hypothesis in A Mintz Jiidischer Almanach Frankfurt a M Jiidischer Verlag pp

26 (ed Hebrew in America Perspectives and Prospects Detroit Wayen State University Press pp 9 Struggling against the Ashkenazi Establishment MHL 0 (Spring/Summer pp9 lsraeli Actors as a Reflection of Their Generation Ariel 9 ( pp Darkness Under the Sun MHL (AutumnWinter pp 8 De la litterature hebralque contemporaine Israel Les belles etrangeres (April 9 pp Breaking the Mould The Maturing of Hebrew Literature in Robert S Wistrich (ed Terms of Survival The Jewish World since London Routledge 9 pp 8 Shall All Hopes be Fullfilled? Genre and Anti Genre in the Hebrew Literature of Palestine in Jehuda Reinhartz and Anita Shapira (eds Essential Papers on Zionism New York and London New York University Press 9 pp Appelfeld and his Times Transformations of Ahasveros The Eternal Wandering Jew Hebrew Studies XXXVI (9 pp 8700 Actors as Reflections of their Generation in Linda BenZvi (ed Theater in Israel Ann Arbor The University of Michigan Press 9 pp 800 There Is No Escaping ldentity A Appelfeld Until the Dawn's Light MHL 7 (FallWinter 9 pp Between the Western Wall and Masada The Holocaust and the SelfAwareness oflsraeli Society in Yisrael Gutman Editor Avital Saf Major Changes Within The Jewish People In the Wake of the Holocaust Jerusalem Yad Vashem 9 pp Through Many Small Windows by the Back Door Prooftexts Vol No (September 9 pp 79 Sette di Radici (Conversazione Radiofonica fra Aharon Appelfeld e Gershon Shaked Linea d'ombra 0 (Decembre 9 pp A Groan from a Broken Heart Mendele Mokher Seforim's Fishke the Lame as a Demand for Resposibility in S RimmonKenan and S Barzilai (eds Rereading Texts Rethinking Critical Presuppositions Essays in Honour of HM Daleski Frankfurt Berlin Bern and New York Peter Lang 97 pp Israeli Society and SecularJewish Culture in Ch S Liebman and Elihu Katz (eds The Jewishness of Israelis Albany SUNY Press 97 pp 9 Amichai and the Likrat Group (The Early Amichai and his Literary Reference Group in Glenda Abramson (ed The Experienced Soul (Studies in Amichai Boulder Colorado Westview Press 97 pp 90 Die konservative Revolution der jungen israelischen Dichter (Tendenzen der achtziger und neunziger Jahre JUDAICA (Beitriige zum Verstehendes Judentums Jahrgang (MarchJune 98 pp 0 רשמת הפרסומם

27 0 רשמת הפרסומם Shall We Find Sufficient Strength? On Behalf of lsraeli Secularism Israel Affairs Vol No (SpringSummer 98 pp 78 Identiteedi Vagi SaskaJa AmerikaJuudi Kirjandusest Loomingu raamatukogo ( October 98 pp Gershon Shaked et Aharon Appelfeld Litterature et identite juive La soif des origines europe 7' annee No 8 (Octobre 98 pp 7 0 Judeu Errante Nova Renascenca 8 (Autumn 98 pp 7 [Porto Portuguesa Amos Oz's Song of Himself Ha'aretz and lnternational Herald Tribune [Week's End December Dicken's Oliver Twist and Mendele's The Book of Beggars in M Baumgarten 8 98 [אסטונת and HM Daleski (eds Homes and Homelessness in the Victorian Imagination New York AMS Press 98 pp 970 A vida Por Um Fio Cadernos de Linguae Literatura Hebraica Publicacao do curso de PosGraduacao de Lingua Hebraica Literatura e Cultura Judaicas 9 Autobiography as Denial Ha'aretz and lnternational Herald Tribune [Week's End FFLCHUSP No Sao Paulo Publicacao Graduacao 98 pp 99 Aber Erinnerung ist nicht Biographie in Walter Hinderer et al (eds Altes Land Neues Land (Erich Fried Symposium 99 Vienna Documentationsstelle fiir Neuere Osterreichische Literatur im Literaturhaus pp 00 Jerusalem in der hebraischen Literutur (Himmlische und lrdische Stadt Zionistische Utopie Israelische Realitiit Miinchen Bekische Riehe Beck 99 pp 0 Letteratura ebraica moderna tema del Sionismo Henoch [Biblioteca Paul Kahle Universitadi Torino Vol XXI No (July 99 pp 80 Samuel Josef Agnon Gedanken zu nur wie ein Gast zur Nacht in Sabine Hodel and Eleonore Lappin (eds Errinnerung als Gegenwart Judische Gedenktkulturen Berlin and Vienna Philo 000 Pending Three Kalikes Fishke the Lame (Mendele Ovadiah the Cripple (Agnon and Gimpel the Fool (BashevisSinger The Arnold Band Jubilee Volume The Penal Colony Ramat Gan BarIlan University

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע  מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

,,,,, (,,,,,,,.,,,,,,,, (,,,,.,,,(, ( (, י,,, יונישה ויומידב לש רנטסק תורעכ יונישל היומידב לש האושה םעיחי ץיו הילד רפוע ןד רואל 33 1 ןוידה ךרענ תרגסמב

,,,,, (,,,,,,,.,,,,,,,, (,,,,.,,,(, ( (, י,,, יונישה ויומידב לש רנטסק תורעכ יונישל היומידב לש האושה םעיחי ץיו הילד רפוע ןד רואל 33 1 ןוידה ךרענ תרגסמב ונשה וומדב תורעכ ונשל הומדב ח ץו הלד רפוע ןד רו 33 ןודה ךרענ תרגסמב זכרמה רקחל תודלות רשץרא הבושו ד קחצ ןב בצ הטסרבנואהו תרבעה םור ראב בבשת 992 5 3 ונשה וומדב רש ח ץרו א קספ ןדה תב זוחמה םורב וב כלמ דלוונרג

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So

תשרי תשע ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So 6.30 19.25 So א ' 20.30 14 Mo 7.00 18.00 ב ' 20.25 15 Di 7.00

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס השטן במוסקבה: ספרות, שלטון ואהבה - 26350 תאריך עדכון אחרון 18-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים השנה הראשונה

קרא עוד

HEBRAISCH-Book.indb

HEBRAISCH-Book.indb כ מ ה מ יל ים ל פ נ י ש מ ת ח יל ים... Einige einführende Worte Über den Kurs: ע ל ה ק וּר ס: קו ר ס ז ה מ יו ע ד ל ל ימ ו ד ע צ מ י ש ל ה ע ב ר ית ה ב ס יס ית - כ פ י ש ה יא מ דו ב ר ת כ י ו ם ב י ש ר

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס ספרדים ומזרחיות כסוגיות בחקר יהודי ארה"ב - 33792 תאריך עדכון אחרון 07-07-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

הרדח 126 ריפוא ןממ המייקקהש השיגפב לש ודרשמב ךוניחה רש ןויצ- ןב רוניד 14-ב רבמבונב 1952 ומכוס ן ן תיפוס םיאנתה תאלעהל תוגצה ינפב םילוע םישדח תנשב ג"יש

הרדח 126 ריפוא ןממ המייקקהש השיגפב לש ודרשמב ךוניחה רש ןויצ- ןב רוניד 14-ב רבמבונב 1952 ומכוס ן ן תיפוס םיאנתה תאלעהל תוגצה ינפב םילוע םישדח תנשב גיש רדח 26 רפוא ממ מקקש שגפב ודרשמב ךונח רש וצ ב רונד 4ב רבמבונב 952 ומכוס תפוס םאנת תוגצ נפב םוע םשדח תנשב גשת עבקנו פוא וממ פמ שגפב נ וגרא ם ת ורטאת תורבעמ וגרא ח ותועפב ראונב 953 פו דע תנש 966 תונש רשעשוב

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

1 רשימת חברי הפלי"ם לדורותיהם בנוסף לאלו ששרתו בפלי"ם כוללת הרשימה גם אנשי הגנה\המוסד לעליה ב ששרתו על אוניות ההעפלה בתקופה שאחרי מלה"ע. לא כל ה'גדעונ

1 רשימת חברי הפלים לדורותיהם בנוסף לאלו ששרתו בפלים כוללת הרשימה גם אנשי הגנה\המוסד לעליה ב ששרתו על אוניות ההעפלה בתקופה שאחרי מלהע. לא כל ה'גדעונ 1 רשמת חבר הפל"ם לדורותהם בנוסף לאלו ששרתו בפל"ם כוללת הרשמה גם אנש הגנה\המוסד לעלה ב ששרתו על אונות ההעפלה בתקופה שאחר מלה"ע. לא כל הם רשומם כאן; ם נוספם ראה ברשמת הם. לרשמת מתנדב חו"ל בהעפלה ש כאן. הערה

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס כתיבת ההיסטוריה של ארץ ישראל העותמאנית - 38944 תאריך עדכון אחרון 02-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי האסלאם והמזרח התיכון השנה הראשונה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

Microsoft Word - tim563.doc

Microsoft Word - tim563.doc ב+ עמוד 1 מתוך 5 אוניברסיטת בר-אילן החוג למדע המדינה מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של גרמניה (אחרי 1945) תשס"ה, סימסטר א' ' מס' הקורס: 71-563-01 מרצה: ד"ר אנגליקה טים ימי שני 10.00-12.00 תיאור הקורס: הקורס

קרא עוד

שמואל נחושתן כסוי ראש האשה ל ע נ סבי ראשי פרקי א. מקור הרין 1. המקור מפרי סוטה. ר נפי אביגרור בן שלמה תשב א ה מרחשון ט ז ת.נ.צ.ב.ה. 2. שיטת רש י במקור

שמואל נחושתן כסוי ראש האשה ל ע נ סבי ראשי פרקי א. מקור הרין 1. המקור מפרי סוטה. ר נפי אביגרור בן שלמה תשב א ה מרחשון ט ז ת.נ.צ.ב.ה. 2. שיטת רש י במקור שמו נחושתן כסו ראש האשה ל ע נ סב ראש פרק א מקור הרן 1 המקור מפר סוטה ר נפ אבגרור בן שלמה תשב א ה מרחשון ט ז תנצבה 2 שטת רש במקור הרן אופ ב הרן 1 דן דאו או דן דרבנן א אופ הרן ע פ המקור מפר ב שטת רש ג שטת

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

איגרת חזון ותוכחה מאשככז במאה הי"ד ( לזיקתם של יהודי אשכנז אל ארץ-ישראל( אברהם גרוסמן ביותר דלות ידיעותינו היישוב של קשריו על היהודי היישוב עם באשכנז

איגרת חזון ותוכחה מאשככז במאה היד ( לזיקתם של יהודי אשכנז אל ארץ-ישראל( אברהם גרוסמן ביותר דלות ידיעותינו היישוב של קשריו על היהודי היישוב עם באשכנז רת חזון ותוכח משככז מ "ד לזקתם של וד שכנז רץ-שר רם רוסמן ותר דלות דעותנו שו של קשרו על וד שו עם שכנז וד רץ-שר מ "ד כמ חוקרם חפצו למ חלל רק ז על-ד קש עם תקופ שלפנו ועם זו שחרו מחר שמצנו עולם רם ופן חס מ

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס גיבושה של תרבות לאומית בארץ-ישראל בתקופת המנדט - 54350 תאריך עדכון אחרון 16-01-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי תרבות-תכנית אישית השנה הראשונה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt המשתמש קובע! לפיתוח אוסף PDA מודל ספרים אלקטרו ניים צילה הראל מאל"י יום הדרכה בנוש א רכש 22.04.2010 על מה אד בר... פיתוח אוסף באוניברסיטת חיפה Patron Driven Acquisitions PDA מודל מניעים לניסוי שיטת הניסוי

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

'הדיבוק ' התיאטרון, בארץ -ישראל הביקורת והתגבשותה התרבות של העברית ~ רוקם פרדי 'הדיבוק ' לאנ-סקי הוא היהודי, ב של הכתובה קבלתו מאז )הצגת ספק ללא

'הדיבוק ' התיאטרון, בארץ -ישראל הביקורת והתגבשותה התרבות של העברית ~ רוקם פרדי 'הדיבוק ' לאנ-סקי הוא היהודי, ב של הכתובה קבלתו מאז )הצגת ספק ללא הדוק התאטרו ארץ שר הקורת והתגשותה התרות של הערת ~ רוקם פרד הדוק נסק הוא וד 1920 של הכתוה קלתו מאז הצגת ספק ל אחד חזות הפופארם ותר רפרטואר הוצג לראשונה דש הפקה מסחרת עלד הכורה דצמר 9 התה 1920 אנסק( של התאטרו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

SKM_

SKM_ Celebrating Medinat Yisrael's 7 th Anniversary Rabbi Azarya Berzon 1 חש ע I קלח חר מO מ תמע כר עקש ר םל גח תמ לר ץר לר? ( םחספ (זק ת ר מ לרל ם ת קרפ קרפ כ ת ם םלגשכל ם ת םתלג תכ תכל תלג ל לל ף ל :(עס כרע

קרא עוד

"ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ

ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ ןטצ לע ג נש תמלע תמ) עס תנס ס (פח ת ם '11 e ז תש תגנ : IC ( נת ךתפש תגט תש םננא תקד ז ז דP ש) 'ח( ( נש תתכ ''IIנז תת ת ןנ 0 ע (ג חפש גפכ כ דח 'IIC פנ ת 'תnםש a (ד נ פש גJ ךמצע כ א נ ת נ א ןח ( 'ם חi ס

קרא עוד

הטלחה- ידקומ תכרעמב ךוניחה ירבעה לארשי- ץראב י לחר רורד- םיובלא רוביחה רישכמכ הכפהמל תיתוברת -תיתרבח יכילהת תוחתפתהה לש תכרעמ תעיבק תוינידמ ךוניחה ירב

הטלחה- ידקומ תכרעמב ךוניחה ירבעה לארשי- ץראב י לחר רורד- םיובלא רוביחה רישכמכ הכפהמל תיתוברת -תיתרבח יכילהת תוחתפתהה לש תכרעמ תעיבק תוינידמ ךוניחה ירב הטלחה דקומ לארש ץראב לחר רורד םובלא רובחה רשכמכ הכפהמל תתוברת תתרבח כלהת תוחתפתהה תעבק תונדמ םרש םרושקו הרוצב הקודה העונתב תנוצה העונתכ תטלופ תוחתפתה תונוצה הכרע ה םקבאמהו ולואדאה םנוגראה םשאהו ךותב העונתה

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס טכנולוגיות תקשורת וחברה: סוגיות היסטוריות - 50224 תאריך עדכון אחרון 14-10-2018 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות השנה הראשונה בתואר בה

קרא עוד

22 מרץ 2016 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב סעיף 11 להלן דיווח לפ

22 מרץ 2016 יב אדר ב תשעו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשעב סעיף 11 להלן דיווח לפ מרץ 06 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: 060 דיווח לשנת 05 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב- 0 סעיף להלן דיווח לפי סעיף לתקנות המים ( מניעת זיהום מים( ( מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב-

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תולדות הדיסציפלינה הבלשנית חלק ב - המהפכה החומסקייאנית - 10804 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס למדעי הלשון השנה הראשונה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים מרכזיים בהיסטוריוגרפיה של השואה - 33774 תאריך עדכון אחרון 07-07-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה הראשונה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים רשימת דגמי בטיחות ותאי בטיחות מאושרים על פי תקנות הבטיחות בעבודה ) בחקלאות(, תשל"ב- 2791 הרשימה מעודכנת לתאריך 40/12//014 תאור Same Deutch Fahr Group חברה ישראלית לרכב וחלפים פתוח SLH T57 Same Rowcrop

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === 2 26 53 70 87 92 114 120 124 137 142 144 159 572,070,480 32,423,611 31,291,152 167,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנון הפניה זה משמש לכל סוגי החומר: מאמרים, ספרים, פטנטים וכו'. זה דגם היסוד להפניה

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

םתוליעפ לש יגיצנ תומצעמה תורזה לארשי-ץראב קבאמב לע היילעה תשיכרו תועקרק ףוסב האמה ט" יה יכדרמ באילא א תליענ ירעש ץראה ינפב היילעה תידוהיה תישארב 1882

םתוליעפ לש יגיצנ תומצעמה תורזה לארשי-ץראב קבאמב לע היילעה תשיכרו תועקרק ףוסב האמה ט יה יכדרמ באילא א תליענ ירעש ץראה ינפב היילעה תידוהיה תישארב 1882 םתולעפ לארשץראב קבאמב הה תשרו תועק ףוסב האמה ט ה דרמ א תלענ רעש ץראה נפב הה תדו תשארב 882 תנחבב הנפ רומח בושה תודלותב דו לארש ץראב פכ ל ןוטה ןונ נאמתועה ץראה הסנכרוסא רזגנ הלא ש זא ואב ובשתהו הכ ןאב ערפמ

קרא עוד

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש רשמת מצלמות מוק רו - ערת שו מקר: סו שח נצפ צומת / כשם/ רחוות/ככרות תנוע נם צורם / פרקם/של לכ מרכם צורם/ שחם פתוחם /מוסות צורם כר שח צור תרך עכון : ום רשון 30 צמר כמות סמון ל 183 86 106 9 עת ונ 1 צפון עת

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד