מצגת שוק הון לקראת גיוס אגרות חוב מגובות בביטחונות 2017 מאי 1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מצגת שוק הון לקראת גיוס אגרות חוב מגובות בביטחונות 2017 מאי 1"

תמליל

1 מצגת שוק הון לקראת גיוס אגרות חוב מגובות בביטחונות 2017 מאי 1

2 מידע צופה פני עתיד מצגת זו הוכנה על ידי המשביר 365 החזקות )"החברה"( כמצגת כללית למסירת מידע בלבד אודות החברה, פעילותה ותוצאותיה הכספיות. המידע הכלול במצגת מוצג למטרות נוחות בלבד, והוא אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה, אינו מחליף איסוף וניתוח מידע עצמאי, אינו מהווה המלצה הצעה או חוות דעת לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה וכן אינו מהווה תחליף לשיקול דעת עצמאי או לאיסוף וניתוח מידע עצמאי של כל משקיע ומשקיע. המידע והפרטים המובאים במצגת זו הינם חלקיים בלבד, מוצגים בתמצית למטרות נוחות בלבד, ויש לקרוא אותם ביחד עם הפרטים, התיאורים, ההבהרות, ההנחות, ההסתייגויות, ההערכות ותיאור גורמי הסיכון הנכללים בדו"ח התקופתי של החברה לשנת החברה אינה אחראית לשלמות או דיוק המידע והיא לא תישא באחריות לנזק העלול להיגרם כתוצאה מהשימוש בו. בכל סתירה או אי התאמה בין המידע המפורט במצגת זו לבין המידע הרשום בדוחות הכספיים של החברה, יגבר האמור במידע הרשום כאמור. בנוסף, כוללת מצגת זו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, המתייחסים לאירועים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת, הוא כפוף מטבעו לסיכוני אי-התממשות משמעותיים, הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש והוא מבוסס רק על נקודת ראותה והערכתה הסובייקטיבית של הנהלת החברה, המתבססת בין השאר, על הידע של החברה בקשר עם הפעילויות השונות המבוצעות על ידה, על ניסיונה בתחום וכן על ניתוח מידע כללי הידוע להנהלת החברה. כמו כן, התממשות המידע צופה פני עתיד מושפעת מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואינם מצויים בהכרח בשליטתה של החברה. קוראי המצגת מוזהרים בזאת כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מאלו אשר הוצגו במסגרת המידע צופה פני עתיד אשר נכלל במצגת זו. החברה אינה מתחייבת לעדכן את מקבל המצגת בדבר השינויים כאמור לעיל, או לשנות תחזיות, נתונים, מידע או הערכות המוזכרים במצגת זו על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד פרסום המצגת. 2

3 כ) 2003,הונפקה לחברה ציבורית בשנת 2006.מניות החברה הקדמה המשביר לצרכן נרכשה ע"י קבוצת שביט נסחרות במדד ת"א.SME 60 גיטרץ בשנת מ' ניו-פארם.) הכנסות המשביר 365 בשנת 2016 היו 1.75 מיליארד החברה מחזיקה ) 100% (במשביר לצרכן בתי כולבו המפעילה את רשת בתי כולבו היחידה בישראל הכוללת 38 סניפים הפרושים ברחבי המדינה. החברה מחזיקה ) 100% (ברשת ניו-פארם דראגסטור הכוללת 67 סניפים הפרושים ברחבי המדינה, מתוכם שניים בזכיינות. החברה צפויה לפתוח במהלך שנת 2017 עוד 8 סניפים בזכיינות. בחודש אפריל 2017 נחתם הסכם למכירת ניו פארם לשופרסל, והעסקה טרם הושלמה.. החברה מחזיקה )66%( בחברת 365 טכנולוגיות פועלת במיזמים בתחומי הסעדה ארגונית בחו"ל, תשלומים בסלולר ופעילויות סליקה ותשלומים נוספות. החברה הינה הבעלים והמפעילה של מועדון הלקוחות "קלאב 365" ומאגר המידע שלו, המונה כ- 680,000 בתי אב בעלי כרטיס מועדון פעילים המשלמים דמי חבר שנתיים )כמיליון מחזיקי כרטיס חבר מועדון פעילים(. פעילות זו מניבה פדיון ברוטו של כ- 60 מיליון והכנסות שנתיות יציבות לאורך שנים של כ- 27 מיליון )לא כולל הכנסות של כרטיס האשראי.)Family 365 החברה מחזיקה )50%( בחברת 365 פיננסים הזרוע הפיננסית של קבוצת המשביר 365 החזקות ויינות ביתן, ומטרתה קידום ופיתוח פלטפורמות לשיווק מוצרים פיננסים לחברי המועדון ובכלל, תוך שימוש ברצפות המכירה הקמעונאיות של הקואליציה ובסיס הנתונים של חברי מועדון 365. פיננסים וחברת כרטיסי האשראי כ.א.ל חתמו על הסכם להנפקת כרטיס אשראי חוץ בנקאי. הכרטיס הושק במהלך הרבעון הראשון של 2012 ומעניק הנחות והטבות למחזיקי כרטיס האשראי הקבוצתי. נכון להיום ישנם כ- 210,000 מחזיקי כרטיס אשראי כיום היקף האשראי המתגלגל ע"י מחזיקי הכרטיס הוא כ- 450 מיליון.הטבת הדגל למחזיקי family 365 הינה הטבת ה- Cash back )בממוצע 3%( בגין הקניות ברשתות הקואליציה הטבה המסתכמת היום כ- 1.5 בחודש. 3

4 מבנה הקבוצה הקודם 11.84% קבוצת שביט - גיטרץ ציבור 88.16% המשביר 365 החזקות 100% ניו פארם דראגסטורס מועדון % 68.33% המשביר בתי כלבו 100% אופיס דיפו )ישראל( )באמצעות ה.ל. אופיס אחזקות( 100% 81.6% 80% 70.82% 100% COST 365 פיננסים 365 קשרי תעופה סיבוס ארוחות עסקיות 365 טכנולוגיות 4

5 מבנה נוכחי של הקבוצה קבוצת שביט גיטרץ מניית זהב שליטה רמי שביט ציבור הכשרה ביטוח פניקס 7.35% 11.69% 11.28% המשביר 365 החזקות 69.42% 100% 66.84% 50% 100% המשביר לצרכן בתי כלבו מועדון 365 פיננסיים 365 טכנולוגיות ניופארם דרגסטור רמיונרה אינטרנשיונל לוקסמבורג 100% אינטרספורט* סלב ישראל 69.9% *פעילות בהקמה 5

6 התפתחויות בקבוצה בשנים האחרונות שורה של עסקאות אשר תורמות ל-) 1 ( חיזוק בסיס ההון של החברה; )2( מיקוד ניהולי ו-) 3 ( התייעלות תפעולית ושיפור תזרימי מכירת סיבוס הפעילות נמכרה ברווח של כ- 65 מ' )חלק הקבוצה( הקמת 365 טכנולוגיות במטרה לממש את הפוטנציאל בפלטפורמה טכנולוגית אשר חלקים ממנה פותחו במקור על ידי סיבוס בטרם נמכרה ולמנף את הידע הקיים. 365 טכנולוגיות פועלת במיזמים בתחומי הסעדה ארגונית בחו"ל, תשלומים בסלולר ופעילויות סליקה ותשלומים נוספות. מיזוג המשביר 365 החזקות ומועדון 365. במסגרת המיזוג קלטה המשביר את כל הנכסים וההתחייבויות של חברת הבת, מועדון 365. מטרת המיזוג: השטחת מבנה ההחזקות בקבוצה מיזוג EBITDA שנתית מוערכת של כ- 15 מ' לחברת ההחזקות והקטנת התלות בדיבידנדים שינוי בפוקוס הניהולי, מעבר לחברת החזקות רזה וממוקדת, המשביחה החזקותיה בחברות בנות יעילות ורווחיות רכישת יתרת מניות ניו פארם מכונס הנכסים ע"י המשביר בתי כלבו והעברתן למשביר החזקות רכישת כ- 32% מיתרת מניות ניו פארם במחיר של 35 מ' )נמוך בכ- 50% מהערכת השווי(, והשגת שליטה מלאה בניו פארם מהלך שמאפשר את המיזוג התפעולי בין ניו פארם למשביר בתי כלבו ואו למכירת השליטה בחברה. הקצאת מניות המשביר 365 החזקות המרת 10 מ' אגרות חוב של החברה להון החברה,ע"י הקצאת מניות החברה לניצעים כ- 2.6% מהון המניות הקצאת כ % מהון המניות להכשרה ביטוח,תזרים מזומנים של כ מ'. הקצאת כ- 7.35% מהון המניות לפינקס תזרים מזומנים של כ- 30 מ' השבחת מבנה ההון של החברה והנזילות,בעקבות הגדלת שיעור אחזקות הציבור, החל מחודש יוני

7 התפתחויות בקבוצה בשנים האחרונות 5. מכירת קוסט החברה נמכרה בחודש נובמבר 2014, בוצעה הפרשה מלאה בספרים להפסקת הפעילות. 6. מכירת 50% ממניות חברת 365 פיננסיים ליינות ביתן לפי שווי 24 מ' תמורת 12 מ' 7. הכנסת משקיע בחברת 365 טכנולוגיות בסך 3 מיליון $ לפי שווי חברה של כ- 95 מיליון ובנוסף ניתנה אופציה להלוואה המירה, בסכום דומה, לפי שווי חברה של כ- 230 מיליון. 8. איחוד מטות בקבוצה, מיזוג תפעולי לפיו אוחדו המטות וההנהלות של המשביר 365 החזקות, המשביר לצרכן בתי כלבו, ניו פארם דראגסטור. מיזוג תפעולי זה הניב חסכון שנתי של כ- 10 מ'. 9. ינואר 2016 גיוס סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה ד ) בהיקף של 92 מ' ליולי 2016 דווח על מכירת השליטה בחברת קשרי תעופה )51.61% מהון מניות קשרי תעופה ) לחברת רנאומן לפי שווי חברה של 65 מ' ובתמורה לסך של 33.5 מ'. העסקה הושלמה ב )נותר תשלום אחרון בסך של 6.5 מיליון ביום (. החברה המשיכה להחזיק בכ 10% מקשרי תעופה, אשר נמכרו גם כן בעסקאות בבורסה במהלך חודש מרץ נכון להיום החברה אינה מחזיקה במניות קשרי תעופה 11. אוגוסט 2016 החברה ביצעה פדיון מוקדם מלא של כל אגרות החוב )סדרה ג'( שבמחזור. 12. החברה פועלת למכירת הפעילות והנכסים ו/או המניות של 365 טכנולוגיות, לרבות באמצעות מתן רישיונות בלעדיים לחברות בינלאומיות בתחום. 13.מרץ 2017 הודעה על הסכם בלעדי עם חברת אינטרספורט ומנהלת את מותג הספורט הקמעונאי המוביל בעולם INTERSPORT באמצעות כ- 5,400 חנויות בכ- 43 מדינות בכל רחבי העולם, עם מחזור שנתי )נכון לשנת 2015( של למעלה מ- 11 מיליארד אירו.החברה צפויה להקים 5 סניפים חדשים Stand Alone ו 30 נקודות מכירה במתכונת Shop in Shop במשביר בתי כולבו. 7

8 התפתחויות בקבוצה בשנים האחרונות 14.אפריל 2017 הודעה על הסכם מכירה מלוא החזקות החברה ברשת ניו-פארם לחברת שופרסל בתמורה לסכום של 130 מ' בכפוף לאישור הממונה על ההגבלים עסקיים ובדיקת נאותות של החברה. 15. גיוס אג"ח חדש סדרה ה' בסך 50 מיליון 8

9 בסיס לקוחות רחב ונאמן cash back שיווק צולב, סינרגיה, ומבצעי "קנה קבל" צומת ספרים סונול So good קשרי תעופה תיירות יינות ביתן Tech 365 פיננסים 365 המשביר החזקות המשביר בתי כלבו ניו-פארם דראגסטור מגה בעיר ניהול תוכנית נאמנות לחברי club365 כ- 690,000 בתי אב בישראל רשת בתי הכלבו של ישראל כ- 37 סניפים רשת חנויות כרטיס אשראי חוץ בנקאי CAL 365 דרך החופש תור לינק אוטו יורופ - השכרת רכב בכל העולם טיולים מאורגנים סנורמה - נציגות רויאל קריביין רשת מזון בפריסה ארצית כ- 70 סניפים כ- 237 תחנות דלק כ- 177 חנויות נוחות So good רשת חנויות ספרים כ- 91 סניפים 9 Cibus BTC פקטורים ספקים בקבוצה PTP הלוואות בין אנשים חברת סלב Mobile Payment חברת רמיונרה אניטנשיונ ל רשת מזון כ- 120 סניפים שוק מהדרין רשת מזון בשוק החרדי כ- 20 סניפים -סיטונאות - - תיירות - פנים - תיירות - יוצאת -תיירות - נכנסת Israel בעלות שת"פ פיתוח חברות בבעלות הקבוצה שיתוף פעולה אסטרטגיים רשת דראגסו רס כ- 68 סניפים * נחתמה עסקה למכירת החברה

10 מותג הקמעונאות "המשביר לצרכן" קיים מאז 1947 והינו מותג מוביל בתחום, ורשת בתי הכלבו היחידה במדינה לרשת 37 סניפים בפריסה ארצית במיקומים אטרקטיביים. החנויות חולשות על שטח מסחרי של כ- 110,000 מ"ר ברוטו. ברשת מועסקים כ- 3,000 עובדים מתוכם כ- 1,350 דיילים ועובדי זכיינים. פדיון קופות שנתי כולל זכיינים של כ- 1.1 מיליארד )כולל קוסמטיקה( לפני מע"מ. החברה מובילה כיום מספר מהלכים כחלק ממאמציה לשיפור הרווחיות, כולל:. מעבר חלקי לרכש מותגים תוך ניצול כוח הקנייה וקשריה הבינלאומיים של החברה. יצירת בידול באמצעות עדכון והרחבת מגוון הסחורות לצורך שיפור ברווח הגולמי. כניסת מותגים בינלאומיים חדשים וחזקים אשר יאפשרו את בידול,מגוון הסחורות בחנויות וכמובן שיפור התנאים המסחריים שיובילו לשיפור ברווח הגולמי כגון: PUNT, PROMOD, SAPPH BC PARTNERES בשליטת קרן OVS ומו"מ במחלקת הילדים עם,ROMA הסכם אסטרטגי בבלעדיות עם אינטרספורט העולמית לפתיחת 5 חנויות עצמאיות כ מטר לחנות, וכ 30 חנויות במשביר בתי כולבו במתכונת. Shop in Shop 10

11 ההצלחה- נכסים ונוכחות: סניפים עצמאיים: כיכר ציון- ירושלים חיפה אשקלון אילת טבריה נצרת ראשון לציון נהריה קריית שמונה נתיבות פאוור סנטר: באר שבע וואן פלאזה עפולה בת ים איילון- רמת גן דיזנגוף סנטר- ת"א גן העיר- ת"א קרית אונו מלחה- ירושלים קניון הזהב- ראשון לציון רחובות רמלה לב אשדוד הנגב- באר שבע גרנד באר שבע קניונים מובילים: קריון גרנד קניון חיפה נצרת עלית לב כרמיאל חדרה נתניה- השרון נתניה- עיר ימים רננים פתח תקווה קריית אונו חולון כפר סבא כרמיאל חוצות 11

12 הנפקת אגרות חוב סדרה ה היקף גיוס נוכחי כ- 50 מ'. אג"ח שקלי לא צמוד. תשלומי ריבית חצי שנתיים יוני דצמבר. )חדשה ) מגובה בביטחונות תשלום קרן ראשון אשר יהווה 16.7% מקרן אגרות החוב המקורית ביוני 2019 שאר תשלומי הקרן ביוני מח"מ צפוי כ- 3.8 שנים. להבטחת הפירעון של אג"ח סדרה ה מתחייבת החברה כי מניות המשביר בתי כלבו וניו פארם )רק במקרה שעסקת ניו פארם לא תושלם( תשועבדנה, בשעבוד קבוע ראשון בדרגה, הן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( והן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'(, פארי פסו, ובלבד שהערכות השווי המעודכנות של המשביר בתי כלבו ושל ניו פארם יציגו שווי כולל שלא יפחת מפי 2 מסך היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה ד'( ואגרות החוב )סדרה ה'( )וככל ששווי הבטוחות יהיה נמוך יותר אז יופקדו בחשבון נאמנות מזומנים ו/או ערבות בנקאית )ביחס של 1 ל- 1 ( בהתאם להוראות סעיף 5.6 לשטר אג"ח ד'( סך היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה ד'( ואגרות החוב )סדרה ה'( לא יעלה על 150 מיליון ש"ח. יחס הון עצמי למאזן )סולו( לא יפחת מ 25%, ההון העצמי המזערי )סולו( לא יפחת מ -80 מ' התאמת ריבית. לעניין מנגנון 12

13 שווי הביטחונות כנגזרת מהערכת השווי בתי כלבו.) שווי החברה הוערך ליום מעריך השווי רו"ח יאיר שלהב.)פרטים אודות המעריך מצ"ב לדו"ח השנתי הערכת השווי מבוססת על שיטת.DCF שווי החברה שנקבע בהתאם להערכה הוא כ מ'. עיקרי ההנחות שלפיהן בוצעה הערכת השווי מכירות מבוסס על קצב צמיחה במכירות של כ % 2%. רווח גולמי לאורך שנות התחזית ינוע בין 40.5%-42.0%. שעור המסים דומה לשיעור מס סטטוטורי בישראל )26.5%(. שיעור היוון משוקלל לחברה בשיעור של כ- 11%

14 תמצית מהערכת השווי בתי כלבו תחזית החברה מעודכנת 1,266,928 1,230,027 1,230,027 1,195,201 1,125,649 1,092,863 הכנסות 523, , , ,164 רווח גולמי 465,208 51,878 50,367 42,529 35,722 31,249 רווח תפעולי 29,429 תחזית בעבודה זו 1,142,234 1,119,837 1,097,880 1,076,353 1,055,248 1,037,098 הכנסות 472, , , , ,858 רווח גולמי 413,076 38,853 34,731 28,561 19,928 15,844 רווח תפעולי 3,645 2,022 2,021 2,020 2,019 2,018 2,017 2% 2% 2% 2% 1.75% אחוז גידול מכירות 1.50% 42.00% 42.00% 42.00% 41.75% 41.50% שיעור רווח גולמי 40.50% 35.00% 35.00% 35.5% 36.00% 36.20% שעור הוצאות 36.25% תפעול

15 שווי הביטחונות כנגזרת מהערכת השווי ניו-פארם.) שווי החברה הוערך ליום מעריך השווי רו"ח יאיר שלהב.)פרטים אודות המעריך מצ"ב לדו"ח השנתי הערכת השווי מבוססת על שיטת.DCF שווי החברה שנקבע בהתאם להערכה הוא כ מ'. עיקרי ההנחות שלפיהן בוצעה הערכת השווי מכירות מבוסס על קצב צמיחה במכירות של כ % 2%. רווח גולמי לאורך שנות התחזית ינוע בין 27.2%-29.25%. שעור המסים דומה לשיעור מס סטטוטורי בישראל )26.5%(. שיעור היוון משוקלל לחברה בשיעור של כ- 13%

16 תמצית מהערכת השווי ניו פארם תחזית החברה מעודכנת 812, , , , , ,082 הכנסות 241, , , ,502 רווח גולמי 207,596 38,386 37,819 34,661 27,401 19,222 רווח תפעולי 10,684 תחזית בעבודה זו 770, , , , , ,558 הכנסות 225, , , , ,432 רווח גולמי 193,544 20,431 19,864 13,000 4, רווח תפעולי )7,195( 2,022 2,021 2,020 2,019 2,018 2,017 2% 2% 1.5% 1.5% 1.0% אחוז גידול מכירות 0% 29.25% 29.25% 28.75% 28% 27.75% שיעור רווח גולמי 27.2% 27.09% 27.12% 27.4% 27.68% 27.96% שעור הוצאות 28.27% תפעול הנהלה

17 נתונים בולטים ממאזן השנתי 2016 מול נתוני פרופורמה לאחר מכירת ניו-פארם לאותו מועד 31/12/2016 אלפי פרופורמה 31/12/2016 אלפי הפרש 84, ,924 84,739 מזומנים וני"ע סחירים (34,326) 96, ,869 לקוחות (72,816) (15,656) (51,307) (12,929) (99,848) 8,069 (194,628) 148,942 32, ,307 17,079 21,145 27, , ,758 48, ,614 30, ,993 19, ,260 מלאי נכסים שוטפים אחרים רכוש קבוע, נטו נכסי מסים נדחים מוניטין חייבים אחרים לזמן ארוך סך נכסים (47,600) (114,841) (7,074) (42,000) (28,180) - 45,067 26, , ,736 90,485 89,450 18, ,497 74, , , , ,630 18,348 94,430 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים ספקים ונותני שירותים זכאים ויתרות זכות אגרות חוב התחייבויות אחרות לזמן ארוך הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומאחרים הון (194,628) 686, ,260 סך התחייבויות והון הנחות תמורת מכירת ניופארם מליון במזומן והשלמת העסקה ליום. 31/12/16 פרעון 92 מליון אג"ח ד' בערכן ההתחייבותי בהתאם לתנאי שטר הנאמנות ליום 31/12/16. הנפקת 50 מליון אג"ח ה' ביום 31/12/16 17

18 ב* פירוט יתרות מזומנים וחובות בקבוצה נכון ל: מ' המשביר 365 החזקות )ציבורית( פירוט יתרות מזומנים וחובות בקבוצה לאחר עסקת ניו-פארם נכון ל: מ' המשביר 365 החזקות )ציבורית( *אג"ח סדרה ב 42 אג"ח סדרה ה 50 * סדרה חדשה מזומן 168 )כולל ני"ע סחירים( אג"ח מזומן 85 )כולל פיקדונות וני"ע סחירים( 365 טכנולוגיות 66.84% 365 טכנולוגיות המשביר בתי כלבו אשראי בנקאי וממוסדות פיננסים 39 מזומן בסולו 24 אג "ח- 0 ניו פארם דראגסטור אשראי בנקאי- 48 מזומן- 4 אג"ח- 0 מועדון 365 פיננסים מזומן - 1 אשראי בנקאי- 0 אג"ח- 0 מזומן 2 הלוואת בעלים- 34 אשראי בנקאי- 0 אג"ח- 0 המשביר בתי כלבו אשראי בנקאי וממוסדות פיננסים 39 מזומן בסולו 24 אג "ח- 0 מועדון 365 פיננסים מזומן - 1 אשראי בנקאי- 0 אג"ח- 0 מזומן 2 הלוואת בעלים- 34 אשראי בנקאי- 0 אג"ח- 0 50% 100% 100% 1/2/17 נפרע קרן אג"ח ב בסך 21 מ' 18

19 חוזרים להרוויח כסף!!! שיפור הרווחיות מותג פרטי - הקבוצה בוחנת השקת מותג פרטי במהלך שנת 2016, כחלק ממהלכיה לשיפור הרווחיות הגולמית על פני זמן )צפי מכירות עד 5% בשנה בעליה הדרגתית(. הייבוא המקביל ניו פארם והמשביר בתי כלבו החלו מבצעות ייבוא מקביל על חלק ממוצריהן, באופן אשר יאפשר חסכון משמעותי בעלות המכר ושיפור הרווחיות הגולמית בעיקר במחלקות הספורט והמותגים. שינוי תמהיל הרכש שינוי ואופטימיזציה של תמהיל הרכש הנוכחי במשביר בתי כלבו, על ידי הקטנת רכש מלאי המאופיין ברווחיות גולמית נמוכה והסטה לרכש וקונסיגנציה ברווחיות גולמית גבוהה. צמצום מבצעים התחלנו בתהליך של צמצום המבצעים הגורפים ומעבר למוצרי זהב. שהם ייחודים לנו ובמחירים אטרקטיביים. קבוצת המשביר ביצעה שינוי הארגוני ואיחוד המטות במהלך חודש אוגוסט 2015 מהלך זה, להערכת קבוצת המשביר, צפוי וצריך להניב יעד חסכון של בין 15 ל 30 מיליון ש"ח בשנה קלנדרית. 19

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publ

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) (Matomy) is pleased to announce the publ January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publication of a presentation with updated key features

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מצגת שוק ההון - מלל בלבד pptx

Microsoft PowerPoint - מצגת שוק ההון - מלל בלבד pptx כנס משקיעים 2012 אוגוסט מידע צופה פני עתיד מטרת מצגת זו היא להציג את חברת פוקס ויזל בע"מ (להלן - "החברה") על פעילותה ותוצאותיה הכספיות. היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה Retail Parks בגרמניה יזם ה Condo המוביל בדיסלדורף נובמבר 2015 הבהרה משפטית מטרת מצגת זו היא להציג את

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברות 16 יוני )c( ערן בן חורין וניר יוסף ה א ו נ י ב ר ס י ט ה ה ע ב ר י ת ב י ר ו ש ל י ם בית הספר למנהל עסקים מיסודם של דניאל ורפאל רקאנטי הערכת שווי חברות ערן בן חורין וניר יוסף מצגת מס' 3 מבוא לניתוח דוחות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

הערכת שווי חברת טיב טעם הולדינגס בע"מ / 6106/01/6

הערכת שווי חברת טיב טעם הולדינגס בעמ / 6106/01/6 הערכת שווי חברת טיב טעם הולדינגס בע"מ / 6106/01/6 תמצית מנהלים זוהי תמצית מנהלים של ניתוח דוחותיה הכספיים, והערכת השווי של חברת "טיב טעם הולדינגס בע"מ". מפרופיל החברה ניתן ללמוד שמדובר בחברה קמעונית מבודלת

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד