דרכו של ר שביאור זלמן מלאדי כמנהיג של חסידים ע אטקס Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. נ, חוברת א, ציון ספר היובל,(תרצ ו-תשמ ה) pp.

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "דרכו של ר שביאור זלמן מלאדי כמנהיג של חסידים ע אטקס Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. נ, חוברת א, ציון ספר היובל,(תרצ ו-תשמ ה) pp."

תמליל

1 דרכו ר שביאור זלמן מלאדי כמנהיג חסידים ע אטקס Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. נ, חוברת א, ציון ספר היובל,(תרצ ו-תשמ ה) pp Published by: Historical Society of Israel/ Stable URL: Accessed: 10/11/ :04 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact Historical Society of Israel/ is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Zion /.

2 וכרד לש,ר רואינש ןמלז ידאלמ גיהנמכ לש *םידיסח תאמ לאונמע סקטא רקחבתודיסחה תחוור,הסיפתהתודיסחהשהתיה העונת תיממע.התישארמ הנווכההתואל,המגמ השקיבש ריבסהל תא התוטשפתה הריהמה לש,תודיסחה ךכב היהש הב הנעמ תוקוצמל וקיעהש לעןומההידוהיה חרזמב.הפוריא רואל רבסה הז הראות םצעהרושבה תידיסחה,תיממעב אלש רמול.תינומה רקחמב,םדוק לע תישאר התושבגתה לש העונתה 1,תידיסחה יתעצה ןוחבלשדחמ הסיפת.וז תובקעב ןויעשדחמותלועפבתירוביצה לש,ט שעבה ררבתה יכאוהלעפהמכבםילגעמ םידרפנ הז.הזמ אשונכ הרושב תיתד הרומכוךרדתדובעב ה םצמצ ט שעבה תא ותלועפ גוחב יביסולקסקא לש ינב.היילע וליאו ותגאדב יכרוצל ללכה האר ומצע ט שעבה ימכ דעונש עייסל ללכל.לארשי שודיחה ןפואב ותלועפ תירוביצה אטבתה,ךכב גרחש ןרקמ תיווזה לשיאקיטסימדדובתמ לטנולעומצעתוביוחמסחיב יכרוצל.ללכהךכבדימעה םגד שדח לש,הגהנה ךפהש רוקמהארשה יגיהנמלתודיסחה תורודב.םיאבה,םלואו לככ םירבדהש םירומא תלחנהב תרות תודיסחה,היכרדו אל,תיתרוסמההדיעוהש קיפא הז לשתדובע הידיחיל.הלוגס גרח ט שעבה ןמ הדמעה תכרפה תימדתה לש ט שעבה ץיפמכ תרות תודיסח תיממע הכילומ הנקסמל - תיארנה דבעידב הכ הרורב הילאמ - תכיפהש תודיסחה העפותמ תירטוזא תיטסיטילאו העונתל רמאמהזססובמלעהאצרהגצוהשינפבסנכהלעהאמהח יהתודלותבלארשיךרענש תטיסרבינואב דראוורהביבאב חסונה ילגנאהאלמהולשהאצרה וזדיתעתוארלרואתרגסמבץבוק תואצרהה וגצוהשינפב,סנכהתכירעב,י.יקסרבטיתדותהנותנ,םורפל י,ץ כר דללחרואילאר דלו,ז,םירג וחרטשאורקלתאבתכדיהלשרמאמ הזוריעהוילתורעה.תוליעומדועשקבמינאתודוהלןרקל ןורכיזהתוברתל,תידוהיתעייתסנשקנעמבהלשתעבתנכה.רקחמה ןלהלתמישרםירוציק לשםירוביחםישמשמהרידתרמאמב :הזתורגאינתה לעב - תורגא אינתהילעבינבו,ורודתכירעבצ ד,ןמליהםילשורי?ג ישת שדוס תורגא - שדוקיתורגאתאמק כ ר ומדא,ןקזה ק כר ומדא,יעצמאה ק כרומדאחמצ ה,,,קדצקרוירינ 1980; תורגיאםידיסח - תורגיאםידיסחץראמלארשיןמתיצחמההינשהלשהאמהח יהתישארמוהאמה,ט יהתכירעב,י,יאנרבםילשורי ;ם שתתיביבר מ ח,ןאמלייהרפסתיב,יבר בושטידרב ;ד שח[תרודהמ :םוליצ םילשורי ];ל שתאחוכיוהבר - רפסאחוכיוו,הברבוקרטעיפ ;ב ערתאינת - יטוקלםירמא -,אינת אנליוז צרתרודהמ[:םוליצקרוייוינ 1966 ]. תודיסחה העונתכ - בלשה,,ןושארההאצרההארקנשסנכב לעתודיסחהךרענש תטיסרבינואב דראוורהויתסב ץבוקתואצרההואשינשסנכבדמועתוארל.רוא * 1

3 [2] לאונמעסקטא 322,הבחרהפיקמה תובכש,תויממע התיהךילהתךשוממ.גרודמו בלש בר תובישחךילהתב הז לח תפוקתב ותגהנה לשדיגמה.שטירזממ עודיכ וטקננ הפוקתב וז תולועפ תומוזיתצפהל תונויער.תודיסחה םלואו יפכ ןתינש םשרתהל ןמ,תורוקמה תומשרתהו וז הנועט ןיידע סוסיב,טרופמ הזכירתודיסחה בלשב הז תא רקיעהיצמאמ ברקב תובכשה תונוילעה לש.הרבחה םנמא אלהיה הזדוע גוח לשידיחיהלוגסימיבכ,ט שעבה ךאןיידעהרמשהעונתה לע יפוא.יטסיטילא עגמה יתועמשמה ןיבהטילאהתידיסחה ןיבל תובכשה תויממעה לחהרודב ישילשה לש.תודיסחה ולחהשכידימלתדיגמה שטירזממדסייל תא יזכרמ העונתהיבחרב חרזמהפוריא הבצינ םהינפב :המלידה םאה דציכו ןתינ ליחנהל רוביצל בחרה תשרומ תינחור איהש תירטוזאתיטסיטילאו הרוקמב?היפואבוםדדומתהב םעהמליד וז ושביג יגיהנמתודיסחה תונורתיפ,םינוש ינושבו הז ץוענהדימב הבר םג ןוויגה ןייפואב לש תודעה תוידיסחה.תונושה רמאמ הזדקמתמוכרדב לש ר רואינש ןמלזידאלמ :ןלהל[ ]ז שר גיהנמכ.ידיסח ותנשמ תינויעה לש ר רואינשןמלזהתכזהמכלםירקחמ םיירופ,םיבושחו ןיאו ינא רמייתמףיסוהל םהילע וא.םרקבל יתנווכ זכרתהל טביהביתרבח ירוטסיהה לש,אשונה ךות,תונעשיה תדימב,ךרוצה לע תונקסמרקחמה םייקה םוחתב.ינויעה יתרחבזכרתהל רב רואינשןמלז ינשמ :םימעט,תישאר תורפסב רקחמההטלבוה דע הכהמגמה הגציימש קהבומה אוה ר ךלמילא.קסנא זילמ ךכיפל ןויע וכרדב לש ר רואינש,ןמלז תאטבמה השיג הנוש יבגל תגהנה,רוביצה יושע םורתל תרכהל ןוויגהתובכרומהו לשהעונתה.תידיסחה םעטה ינשה תריחבל אשונ הז אוה רשועהיסחיה לשתורוקמהדמועה.ונתושרל יתנווכ תורגיאל תוברה,ורמתשנש ןההלאלש ר רואינשןמלזומצע ןהוהלא ובתכנעידי ינב ונמז תורושקהו.וב ז שרלחהגיהנהל תאידיסח היסורהנבלה תונשב םינומשה לשהאמה.ח יה ותיילעלש ז שר סכלתוגיהנמההתיהךילהתךשוממ,גרודמו ותישארש הצוענתיילעבםידיסחהץראל לארשי תנשב 2,ז לקת םתושארב לש ר םחנמלדנמקסבטיומ רוםהרבא 3.קסילאקמ םינשב תונושארהרחאל םתיילע ץראל לארשי ושקיב ינש םיגיהנמהלאףיסוהל גיהנהלו תא ןאצ םתיערמהיסורבהנבלהתועצמאב.תורגיא ףסונבךכל ונימהשולש םישיאולעפישהיסורב הנבלה םמשב.םחוכמו דחא ןמ,השולשה לככו הארנהטלובה,םהיניבש היה.ז שר אלא רדסהש הז אל דמע :ןחבמב םיבר ידיסחמ היסור הנבלה ולחה םיעסונ םיקידצ ל,םירז תרומל םחור לש,ר םחנמ לדנמ רו.םהרבא תוחתפתה וזהעינה םתואביחרהל תאתויוכמס הגהנהה לש.ז שר הזןורחאה ביגה לע המזוי וז,סוסיהב םגורחאל רבגתהש לע ויסוסיה ואצמנ םיבר ןיבמידיסח היסורהנבלה ובריסשריכהל.ותוגיהנמבךילהתותכיפה לש ז שר רקחמה ינכדעהטרופמהורתויבאשונבהז :אוההיח,ןמיטשיץ בתוילע םידיסחה ןתישארמדעועברה ןושארהלשהאמה, 19 הרוביחםתלבקראותהרוטקוד היפוסוליפללש תטיסרבינוא,ןליא-רב.א משתרקחמהדמועיפוהלסופדבתאצוהבדיקחצי,יבצךב.םילשורי לע רםהרבא קסילאקמ :האר ז,םירגסותיממ סותאל - םיווק ותומדללש רםהרבא, קסילאקמ :ךותב ש ),ךרוע(רגניטאהמוא,היתודלותו,בםילשורי,ד משת מע

4 323 וכרדלש ררואינשןמלז ידאלמגיהנמכלשםידיסח [3] םגיהנמל יתלבה רערועמ לשידיסח היסורהנבלה םלשוה קררחאל ותומ לש,ר םחנמלדנמ,קסבטיומ תנשב,ח מקת לככוהארנה ךותמ הקיז עוריאל 4.הז ימוחת.א ותוליעפ לש,קידצ ה המגמה תטלשה תורפסב רקחמה תראתמ תא ז שר קידצ כ.ינחור המכ ןמ םירבחמה וזכרתהש ותוגהב לש,ז שר ועיבצה לע ךכ ןיאש אוצמל ויבתכב תא תרות קידצה - וז האטבמשקהבומה רתויב היה רךלמילא.קסנא זילמ הנווכה איההתואל הסיפתהאורה תא ודועיי לש קידצ ה תקרוהב עפש ה םלועל,הזה וז תסחיימה קידצ ל תא חוכה רוזגל עיפשהלוחרואביעבטילע לעךלהמ,םירבדה וזהגיצמה תאתדירי קידצהלעופכ אצוי לש יולימ.ודיקפת תחת תאז רבס,ז שר יכודועיידעלבה לש קידצ האוהתורוהלםידיסחל תא יכרד תדובע. ה םירבחמםידחא םג ונייצ ז שרש םישגה תא ותסיפת וזהכלה 5.השעמל ןיאליטהלםנמא קפס םצעב,העיבקה יכ ז שרהאר תא רקיעודועיי לש קידצ התארוהב יכרד תדובע. ה,םלואו הארנ שיש בו ןוחבלו תא,הנקסמה ףאש לעופבהמצמטצה ותלועפ םוחתב ינחורה.דבלב ירהש ז שר אל היה קר הגוה,תועד אלא שארבהנושארבו גיהנמ לש.םידיסח ךכיפלהיה וילעםחייתהל םג לאתויפיצה תונושהוידיסחש ולת.וב המ ויה תויפיצ?ולאדציכ ביגהןהילע?ז שר םנמואה ענמנןיטולחללפטלמםיכרצבםייצראה לש?וידיסח תולאשב ולא תובורקהו ןהל דקמתי ןוידה.ןלהל השעמל לקתנ ז שר תויפיצבםידיסחה עייסל םהלילימ ב אמלעד דוע תנשב.ו מקת תויפיצהלא ויה ןיב םימרוגה ויסוסיהל םא לבקללע ומצע תא לוע.הגהנהה ןויע ויתורגיאב לש ז שר ןמ םינשה,תואבהדחוימבו ותרגיאב תנשמ,ג נקתדמלמ יכ אל וזדבלבתויפיצש הלא אל,וטעמתנ אלאךלהמבש םינשה ןה ףא.ורבג םידיסח םיבר וסינ ברעל תא ז שר ןורתיפב םתקוצמתילכלכה לע ידיחוויד,טרופמ ןה לעבהפ ןהו 6.בתכב רתוי לכמהשמיש ןוידטרופמלעךילהתותיילעלש ז שרתדמעלםגיהנמלש ידיסחהיסור,הנבלה :האר ותיילע לש,ר רואינשןמלז ידאלמתדמעל /תוגיהנמ,ץיברת ),ה משת(דנימע ןיבםירקוחה ועיבצהעןויפאהזלש,ז שר :האר,ש,בונבודתודלות,תודיסחהביבא-לת,ז כשת ימע ; ייבשת יו,ןדתרות תודיסחה /התורפסו הידפולקיצנאה,תירבעה,זי,ה כשתימע ןוידטרופמהצממותסיפתב קידצ התנשמבז שר :האר מ,שימלחותנשמ תינויעהלש,ר רואינשןמלז /ידאילמרוביחםתלבקראותהרוטקוד היפוסוליפל לש הטיסרבינואהתירבעה,םילשוריב,ו לשתימע ןכו :האר,ל נה יסחי קידצהדעותנשמביבררואינשןמלז /ידאלמ :ךותב י ),ךרוע(ןהכהרבח,הירוטסהוםילשורי,ם שתימע 92-79, רקיעבימע 89,88,83,82. לחר רואילאחוכיו ( /קסנימירקחמםילשוריתבשחמב,לארשי,א ד ],ב משת[ מע ), הנד תסיפתב קידצ הלשז שרךותןויסינררבלתאדיקפתהאלימשהסיפת וזךלהמב םיעוריאה ולעהש תאז שר,תוגיהנמל ןכותקולחמבהצרפשרחאלםינשוניבןיבל רםהרבאקסילאקמ.םירחאוףא םיטביהשםידחאהרוריבבלשרואילאםיארנילםיעלוק,םיבושחוהשקילםיכסהלםע,התנקסמ יכ ז שרענמנהשעמלופיטמםיכרצבםייצראהלש.וידיסחןויפאהלש רםחנמלדנמקסבטיומז שרו םילגודכהסיפתבתינחורלשהגהנההרומחידמהקולו.תוידממידחביפכררבתיש,ןלהלםהינשונענ הדימבתמיוסמתויפיצל םידיסחהםוחתב.יצראה,ףוסבלורוזחשה ירוטסיהה רואילאלשהקול,וקלחב םושמאיהשתכמתסמלעסרטנוקהחוכיו קסנימ - רוקמאיהשהמצעתעדומתייעבלתונמיהמהולש רואיתב.תודבועה,שדוקדוורגא,בכ מע.בנ 4 5 6

5 [4] לאונמעסקטא 324 החישה םע 7.הכרדהו ז שר תודיחי ב תונמדזה ףושחל וינפב םיישק םיטבלו שקבלו ונממ הצע תעדה,תנתונ יכ תווקתה ולתשידיסח היסורהנבלהז שרב יבגלילימ אמלעדועפשוה ןמםיסופדהושבגתהש זאםיזכרמבםירחאלש תעונת.תודיסחה קוזיחהרבסל וז שיהמודמכ ירבדב ז שר.ומצע ושקבב םולבל תא םרז םינופה ותרזעל שרד ז שר וידיסחמ ריכהל לדבהב וניבש ןיבלםילודגה רשא ץראב םימסרופמה - ונייה ראש יגיהנמ.תודיסחהדועב הלאש םינורחאה,םילגוסמ תוחפל לע יפ תכרעה,םידיסחה עומ דוע דועו לע תוקוצמ םינופהםהילאילבמרבדהש עגפי םחורב,םשפנבו ןיארבדה ןכרשאב ול.ומצע תאז,דועו םתואילודג רודה םימסרופמה םינכוש םירוזאב םיכומס הז,הזל לעו ןכ םה םילוכיקלחל םהיניב תא לטנתגהנה.רוביצה םלואואוה,ומצעשמשמהגיהנמדיחיידיסחל היסור,הנבלה ונניא לוכידומעל סמועב תוינפה 8.וילא דע ןכיה עיגה םצחל לשםידיסחה ןתינקיסהל ךכמ רשםהרבא,קסילאקמ בשויהץראב,לארשי ץלחנףאאוה ותרזעללש.ז שר ותרגיאבלאידיסח היסורהנבלה תנשמ ג נקת אוה רייצמ הנומת :השק םגו דובכ ברה ]...ז שר[ ףפוח וילע לכםויהיליבחןידרט ןמ ינב אשנא םיבצנ וילע ןמ רקבדע,ברע וצבקתיו וילא לכ שיא קוצמ רמו שפנ רשאו ול,השונ ןילאוש ןישרודו...ותאמ לכברבד ןוטק 9. לודגו ןיבמ םינועיטה םינושההלעמש רםהרבא לע תנמ לול העפות,וז שי ןיינעדחוימותוכמתסהב לעםידקתה לש ר םחנמ לדנמ.קסבטיומ ר םהרבאקסילאקמ,ןעוט ימיבש וייח לש ר םחנמ לדנמאל וגהנםידיסחהודירטהלתולאשב לשילימ אמלעדאלא םיתעל תוקוחרךרוצלו.לודג,םנמא ףיסומ ןעוטו ר,םהרבא ךותמ תוישעמ הםידיסחהש םיגהונ רפסל לע ר םחנמ לדנמהלועהרואכל וכופיה לש.רבד אלא יהוזש תומשרתה,תיעטומ תעבונהףוריצמיתוכאלמ לש תוישעמ.תובר הנה יכ,ןכ ךותב שמחכ םינש זאמ ותריטפ לש ר םחנמ,לדנמ ומקרנ ברקבידיסח היסורהנבלה תוישעמ לע הרזעה טישוהשםידיסחל ונפשוילאילימ ב. אמלעד רבתסמ יכתימדתה לש ר םחנמ לדנמ עייסמכ םיניינעב,םייצרא לעש יפ ותודע לש ר םהרבא קסילאקמ אל התיה תנגועמ,תואיצמב תפקשמ תא הסיפתה החוורש זא ברקב םידיסחה רשאב ויתולוגסל ימוחתלו ותוירחא לש. קידצ ה הסיפת וזהדמע ןמ םתסה דוסיב תווקתה ולתשידיסח היסורהנבלה.ז שרב תדוקנמטבמה לש וננויד תעדונםידקתלדימעהש ר םחנמ לדנמקסבטיומ תובישח.הבר,ןכש ףסונב לע ותויה םגיהנמןושארה לשידיסח היסור,הנבלה היה אוהףא ובר לש.ז שר ךכיפל ןמיוארה רוקסלהרצקב תאותדמעלש ר םחנמלדנמ םדוק הנפנשןודלותדמעב לש.ז שר,םש,דכ מע.הנ מע,םש.ונ-הנ תורגא,אינתהילעב,הלימע.דנ 7 8 9

6 325 וכרדלש,ררואינשןמלז ידאלמגיהנמכלשםידיסח [5] ויתורגיאבלש ר םחנמלדנמקסבטיומידיסחלהיסורהנבלה ןתינאוצמלתוסחייתה ינ םיטבה לש אשונה :ןודינה תליפת קידצ הדעב קופיס יכרוצ,וידיסח ותלועפו לש קידצ ה לעבכ.תפומ סחיב ןושארל ינשמהלא טקנ אוההשיגב.תבכרומ ר םחנמ לדנמ רזחריהצהו יכאוהללפתמריתעמודעב יכרוצ 10.וידיסח תמינמוירבדהלוע יכהארךכבתוחילש.דועיו ףא הקיזה ןיבשהליפתה ןעמלםידיסחה ןיבל םתכימת תיפסכה תפקתשמ ויתורגיאב לש ר םחנמ.לדנמדחוימב םירומאםירבדה סחיב תונוידפ ל םיחלוששםידיחי ףוריצב תולאשמ 11.תוישיא,םלואו ר םחנמלדנמאלחתיפ,הרות רבדבותבוח ותלוגסולש קידצ העיפשהל לע קופיסםיכרצהםייצראה לשוידיסח לעותבוחםידיסחהךומתל.וב תאותוחיללפתהל ןעמלוידיסח קמינותבהאב םתוא ותויהבו בשויץראב 12,לארשי וליאותאהייפיצההכימתל דצמ וידיסח ריבסה ר םחנמ לדנמתועצמאב גשומה לש תווצמ 13.הקדצה הריתי,וזמ ר םחנמ לדנמ סרג יכ ותליפת רובע םידיסחה ןיא הב ידכ רוטפל םתוא תוירחאמ.תישיא הבוגתב לע תונולתםידיסחהרבדב יישקהסנרפהבתכ,םהל םיישקשהלא םיעבונ ןמהדיריההלחשתוכיאבתדובע,ה 14.םהלשךשמהבהתוא תרגיאאוהעיצההכרדה תטרופמ ןוקיתל,םימגפה עקרבשכ םירבדה תדמוע החנהה לעש ידי ךכ הנרטפית אליממ תויעב.הסנרפה אצויכ ךכב בתכ,ר םחנמ לדנמ,ז שרל יכ דיקפת,קידצ הךירדהל תא וידיסח תאריל,םיימש האצותכו ךכמ ואוביףא םהיכרוצםייצראה לע 15.םקופיס תא ותדמע יבגל תורשפא ותלועפ לש,קידצ הלעבכ תפומ חסינ,ר םחנמ לדנמקסבטיומ תרגיאב תישיא רל בקעי ןאיילומסמ - ימ אלימש דיקפת יזכרמ ףוסיאב תומורתה ןעמל םידיסחהץראב.לארשי רל בקעי אל ודלונ,םינב אוהו הנפ ןיינעב הז ותרזעל לש רםחנמ.לדנמ חסונ ותשקב לש ר בקעי ונניאעודי,ונלאלארואלשהבושתה הארנ רש בקעיהפיצ ותרזעל לש,,קידצ אוהש תניחבב רזוג ה בקהו.,םייקמ הזו רקיע ותבושת לש,ר םחנמ :לדנמ לבא... לע רקיע ותשקב רובע...םינב תשוב ינפ,ינתסכ יכ תחתה םיקולא,ינא ויה היהרבד םשהדיבלעבה םש רוזגיורמוא,םקיודחא,היהםינומדקהמואל םק,והומכ וירחאו רפעל ימ,םוקי םגה המכש ילודג םיקידצ ונרודב הפ םהל ורבדיו תא רשא,ורשבי אל ןכ יכנא ידמע םירבדב ולא שיהמודמכ סחי גיוסמיפלכםתלועפ לש,םיקידצ ילעבכ,תפומ ונייה ימכ שיש םתלוכיבחיטבהל יולימ תולאשמ,םהידיסח םא םושמ םחוכעיפשהל םינוילעב םאו םושמ ונחינש ןורשיכב תופצל תא.דיתעה ר םחנמ לדנמ,עבוק יכ ט שעבה היה רדגב העפות,האר,לשמלתורגיא,םידיסח,דכ מע ,םש,גכ,מע 112.,םש,וט,מע 86;,דכ,מע ,םש,אכ,מע 106.,םשימע ,םש,בלימע ,םש,הלימע 154. חסונהאבומהןקותלע :יפירפ,ץראהטסופאק,ד עקתףדטכ.א ע

7 [6] לאונמעסקטא 326,תימעפ דח לעו ןכ ןיא תופצל ללכ יגיהנמש םידיסחהאנדיאהד ורזחי לע ויתפומ לעו.ויתולועפ,םנמא ר םחנמלדנמהדומ םגש התע שי,םיקידצ םירמייתמהחיטבהלםידיסחל יכםהיתולאשמ,הנאלמתת אלא אוהש ומצע ונניא הנמנ.םהילע ףא רש םחנמ לדנמ ונניא עיבמ תוגייתסה תשרופמ םיקידצ מ,הלא רבתסמהעיבקהש תצרחנהרבדבתוימעפ דחה לש ט שעבה שי הב ידכ זומרל לע תוגייתסה.וזכש המודב רל םחנמ,לדנמףא ז שראל חסינ הרות רבדב תלוגס קידצ העיפשהלותליפתב לע קופיס יכרוצוידיסח תבוחוםידיסחהךומתל.וב ויתורגיאבידיסחל היסור,הנבלהןהבש ןברד זריזו םורתל ןעמל וניתובר ץראבש לארשי םיוולנהו,םהילא קמינהעיבת וז לעידי תשגדההתלעמ לש תווצמהקדצה ללכבהכימתהוידמולב הרות 17.טרפב ףסונבךכל עבק,ז שר יכ לע ידי ןתמ הקדצ ימל םיקסועש הרותבהדובעבו ץראב לארשי ןתינ ברקל תא 18.הלואגה וליאו לעםהיתורהצה לש ר םחנמ לדנמקסבטיומ רוםהרבא,קסילאקמ יכ םה םיללפתמ דעב יכרוצ םהידיסח הצוחבש,ץראל רבע ז שר.הקיתשב הקיתש תנתינ וז שרפתהל יתשב.םינפ דחמ,אסיג וז הקיתש איהש,האדוהכ :רומאל ז שר ריכהתוחילשב רש םחנמ לדנמ וירבחו ולטנ לע םמצע סחיב ללכלםידיסחה היסורבש 19.הנבלהךדיאמ,אסיג ןכתיי הקיתשש וזתאטבמ תא תנווכ ז שראלשדדועלתא תויפיצםידיסחהתוברועמל תרבגומ לשםהיגיהנמילימ ב. אמלעד םא יכ ןיא הז ןמ,ענמנה תוחפלשדבעידבהאר ז שר בויחב תא תכרעמםיסחיה המקרנש ןיבםיקידצהץראבש לארשיןיבלידיסח היסור.הנבלה ןכש לע ידי תיינפה תויפיצהילימ ב אמלעד לא םיגיהנמה םיבשויה ץראב,לארשי לקוה ץחלה ןודינב הז לעמ ז שר.ומצע ףא ז שר גייתסהתיישעמ, םיתפומ המודב רל םחנמלדנמ.קסבטיומוכמתסהבלעןועיט,יסיפטמ ליטה ז שר קפס םצעבתורשפאהלש תיישע םיתפומ ןמזב.הזה יוליג רוא ןיאףוס אוה יאנת םדקומ יחרכהו תעפוהל םיסנ.םייולג ימיב םדקהלגתה רוא ןיא ףוסהדימב וזכ השמש וניברהיה לוכי תושעל תא תותואה.םיתפומהו אצויכ,ךכב םג םיאנתה ולכיתושעל םיסנםייולג.םנמזבאלאןמזבש,הזה רואשןיא ףוסהלגתמקר םוצמצב, לודג יארשפאדוע ללוחל םיסנ 20.םייולג הקמנהמ תינויע וז,הלוע יכ ףסונב לע ותוענמיהתושעלמ םיתפומ,ומצעב סחייתה ז שר רסוחב ןומאםידחאל יקידצ מ,ונמז ורמייתהש.םתושעל תונמדזה התואנעיבהל תא ותעד ןיינעב הזהאבידיל ז שרתובקעבךוסכסהץרפש וניבןיבל רךורב. זובי זממ ר,ךורב היהשעודיכ ודכנ לש,ט שעבה ראפתה ותלוכיבללוחל. םיתפומ ןיב ראשה,ןעט יכ שי וחוכבטימהל הער לע.ויאנוש הבוגתב לע תוששחהםידחפהו וררועש ימויא ר ךורב ברקב וידיסח בתכ םהל :ז שר 17,שדוקיתורגא,ג,ד,ה,ו.ז 18,םש,בי,מע.טכ 19 היאר ןכל שיהדבועבז שרשהנמנלעהלאוננולתהשינפב רםחנמלדנמקסבטיומ,רוםהרבא קסילאקמלעתדיריהסנרפהלשש נא.היסורב :הארתורגיא,םידיסח,אכימע ,ליעל(שימלחהרעה,(5 ימע.363

8 327 וכרדלש ררואינשןמלז ידאלמגיהנמכלשםידיסח [7] תאזלו... לא וארת תפרח שונא(שונא )אוה ויתופודגמו לא...ותחת לא וארת םהמ יכ אל וערי םגו ביטה ןיא םתיא /וגו עודיכו ונל רוריבב רומג ויעדויממ ויברוקממו תוריעבש תוכומסה רפסל ומכ קסנימ קסולהו לכשויתוחטבה וישנאל אבוראבורד המהךפיהלשממאטועימהויטועימד אוהגהנמכםלועהילב םוש תוא,אלפו קר ויפש חלש הערב רשא השענ תחת שמשהרמאמכ ל זרברחשמ ק מהב ןיא ךל םוי,רכו ללהתמוויתורובגברומאל יכ ונממ אצי םגתפהערהולאכאוהרובגתורובגב תונוילע ררועל םיניד תורובגו ו ח ותדמע לש ז שרסחיבודוקפתל לש קידצ הלעבכתפומהאבידיליוטיב ףיקע ותסיפתבתא ותומד לש.ט שעבה עודיכאבוה רפסיחבשט שעבהסופדל לעידי,ר לארשי,הפי הנמנש םעוידיסח לש.ז שר שארב 22 רפסהעידוה סיפדמה,םיארוקל יכרחאמאצמש םיבתכ ב ונייה בתכב דיה ירוקמה -םירבד אלש /םרדסכ רחאמו העיגהש וילא תרוסמ הרוקמש ז שרבאיהו תנייטצמרדסב ןוכנרואיבבו /בטיה לע ןכאוהסיפדמשארב רפסה תרוסמ.וז רחאל רפסמ 23,םידומע םיללוכה םירופיס לע ואצומ לש,ט שעבה ותודלי,ותולגתהו רזח סיפדמה עידוהו :םיארוקל דע ןאכ יתעמש םשב ר ומדא - ונייה,ז שר ןאכמו ךליאו םיספדנ רתי םירופיסה יפכ םאצמש בתכב.דיה תופתושה לש ז שר בוציעב םיפדה םינושארה לש רפסיחבשט שעבההררוע ןיינע בר ברקב,םירקוחה ועצוהוהיבגלתוכרעה.תונוש הנורחאל ןעט,ןיישדנומ יכ םיקסועה היגוסב וז וטנזירפהלתכרעהב הקיזה ןיבש ז שר ןיבלעטקהרפסביחבשט שעבהסחוימה 24.ול,הנהו ףא לע יפ תונקסמש ורוריב לש ןיישדנומ תוארנ יל,תוענכשמ ןיידע רובס ינא יכ שי םוקמ :לוא וזיאבהדימהזיאבו ןבומ םיפקשמ םירופיסה ורשקנש ומשב לש ז שר תא תדוקנ טבמה תינייפואה 25.ול הבושת תיבויח לעהלאש וז ןתינ יתעדלבישהל יבגל רופיסה לע ותולגתה לש.ט שעבה השעמל עיצמ ונל רפסיחבש ט שעבה יתש תואחסונ תונושרשאבתולגתהל,וז תחאההלולכ עטקב סחוימה,ז שרל היינשהוהיוצמףוגברפסהססובמה לעבתכדיה.ירוקמה הניחב תיתאוושה לש יתש תואחסונהלא הניהתפלאמ.רתויב לע תנמאלשגורחל םוחתמ וניינע לשרמאמ,הז זכרתא תונקסמב תומרותה.וננוידל יתשתואחסונה תולדבנ וז וזמתניחבמןייפוא.יתורפסה וזהרוקמש 26 םיבתכ בתבכרומ רפסממ,תוטודקנא לכש תחא ןהמ הווהמהדיחי תירופיס.תדרפנ ןה תועיפומ וזב רחא וז תניחבב םיבלש םינושךילהתב ותולגתה לש.ט שעבה החסונה תסחוימה,ז שרל תמועל 27,תאז הניההדיחי תירופיס,תחא דישרפסמה תרכינבטיה.הבוציעב שיהבהלילעתכלוהה 21,שדוקיתורגא,טמ,מע.חיק-זיק 22 יחבש,ט שעבהתרודהמ ב,ץנימםילשורי,ט כשתימע.אמ 23,םשימע.בנ 24 י,ןיישדנומיחבש,ט שעבהםילשורי,ב משת מע ירהשםגלעיפתונקסמ ורוריבלש ןיישדנומןיאהזללכןמענמנה םידחאשןמ םירופיסה ואבוהשםשב ז שרםרוקמתיבב.ושרדמ 26 יחבש,ט שעבהתרודהמ,ליעל(ץנימהרעה 22), ימע,גנהקספה :תחתופההתעו רפסאדעימעהנ.הלעמל 27,םשימע,נהקספה :תחתופהיהיו ירחא,ףכדעימעבנ :הטמל ט שעבהו רמאםהינפלירבד.,הרות

9 [8] לאונמעסקטא 328 תחתפתמו דע איהש העיגמ האי.הנורתיפלו היפוא ןנגוסמה לש החסונ םשורה ונינפלש הידב,תיתורפס וז ררועמ תא םא םג םיעקושמ הב תודוסי םיחוקלה ךותמ תורוסמ 28.תויטנתוא םשור הז קזחתמ רואלהדבועההלילעהש תשחרתמ ןיעמב ללח.קיר תחסונ םיבתכ ה תיארנ הנימא,רתוי םושמ איהש הטושפ הנניאו תננגוסמ הניחבמ,תיתורפס םושמו םיאבש הבידיל יוטיב םייוליג םינוש לשהילאירה תיטנתואההכותבש יח.ט שעבה תדוקנמטבמה לש וננויד תעדונ תובישח תערכמלדבהל ןיבש יתש תואחסונה רשאבםצעל הנכות התוהמו לש תולגתה.ט שעבה תחסונב םיבתכ ה הלגתמ ט שעבה!םשילעבכ הביבסה תעדוותמ לא ותלעמתדחוימהרחאלאוהש שרגמקוביד,השאמ רהטמ תיבםידשמ םרוגו תדיריל םימשג תעב.תרוצב העיגמשכ ותעש תולגתהל םיברל אוה ליחתמ לועפל,םשילעבכ תלעותל לכ םינופה.וילא קר בגא אחרוא העיבצמ החסונ וז לע הליפתה תיטטסכאה תאצוי ןפודה לש.ט שעבה החסונב תסחוימה,ז שרל תמועל,תאז הלגתמ ט שעבהיאקיטסימכ.לבוקמכו אוהללפתמתוקיבדב,האלפנ הלגמו ןיזר אתיירואד רשא אל ןתעמש ןזא.,םלועמ,םנמא םג החסונב וזהלגתמט שעבה לעבכ תוחוכ.םידחוימ אוה האור קוחרמל הפוצו תא.דיתעה אלא ןיאש אוה שמתשמ תוחוכב הלא.םשילעבכ יוטיבה ירוביצה לש תולגתהט שעבה אוה ךכבםידיסחהש וריכה וב ולביקו ותוא ברל םהילע ט שעבהו רמא םהינפל ירבד.,הרות רואל יאצממ האוושהה ןיב יתש תואחסונה לע תולגתה,ט שעבה תושקבתמ יתעדל תונקסמה :תואבה תחסונ םיבתכה איה המימת רתויהמודקו.רתוי החסונ וז תיארנ יל ףא הנמיהמ,רתוי םושמ איהש תפקשמ יתש תודבוע דוסי תורזוחה תורשאתמו ךותמ םיקלח םירחא רפסב יחבש.ט שעבה :רומאל ט שעבה לעפךשמב םינש ;םש לעבכ ותלועפ וז האיצוה ול.ןיטינומ ךכלתפרטצמהחנהההיומסה לשירפסמםירופיסה לשוךרועהםטקילש,םרדיסו יכ םיתפומ ה השעש ט שעבהותלועפבםשילעבכ שי םהל תועמשמ יבגל ודיקפת הדסיימכ לש.א 28 תודיםחה החסונה היינשה לע תולגתה,ט שעבה וזתסחוימה,ז שרל איה תרחואמ,רתויתדבועמ רתוי תיתמגמו.רתוי םצעבהבוציע לשהחסונ וז שי ןויסינליפאהל לע החסונה תמדוקה לעו לכ עמתשמה.הנממ ןו,רחא שי ןאכ ןויסינ רורב לידבהל ןיחבהלו ןיב ותלועפ לשט שעבהםשילעבכ ןיבל ותלועפהדסיימכהגיהנמכו לש.תודיסחה השעמל שי החסונב וז םושמ הכלשה לאידיא הגהנהה יפכ קיזחהש וב ז שר ךותל היפארגויבה לש.ט שעבה תולעמה,תוישיאה תורישכמה תא ט שעבה שמסופיט בא לשגיהנמה,ידיסחה תואטבתמותולעתהבתגירדמלתוקיבדה תגשהבו יזר.הרות תא ודועיי יפלכוידיסחאוהאלממתרימאבירבד.הרות ט שעבה םנמא ןחינתוחוכב,םייעבטילעאלא תיישעש םיתפומ ןבומב לש יולימ תולאשמ תויצרא הנניא תאלממ לכ דיקפת ךילהתב ותולגתה לש.ט שעבה הארנ ריבסשטלחהב רע החסונש,וז המקרנש תיבב ושרדמלש 28 רופיסבתולגתההאבומהםשבז שרםיעקושמתודוסיךותמםירופיס וללכנשבתכבדיהירוקמהלש יחבש.ט שעבההוושהלשמלתאהלילעהתירקיעהלערוקיבדימלת רןושרגלצאט שעבה םע רופיסהלעורוקיבלש רדוד עיימילאקמלצא ;ט שעבה,םש מע.טנ-חנ 28 א הארתמדקה,ךרועה רבודרעב,ץינילמ,םשימע,הכ-גכלעתועמשמהאוהשםחיימ. םיתפומ ל

10 329 וכרדלש,ררואינשןמלז ידאלמגיהנמכלשםידיסח [9],ז שר תפקשמ תא ויצמאמ םולבל תא תויפיצ םידיסחה יבגל ותלועפ לש,קידצ ה לעבכ 29.תפומ דע ןאכ ונדמע לע ותשיג לש ז שר רשאבדיקפתל,קידצ ה ריתעמכדעב יכרוצ וידיסח לעבכו.תפומ טביה ףסונ לש תוברועמ,קידצ הילימ ב אמלעד אטבתמ ןתמב תוצעהכרדהותולאשב תויצראןהבשםיטבחתמ.םידיסחה ותרגיאב תנשמ ג נקתהלעה ז שרהשולש םינועיט יבר לקשמ דגנכ תויפיצ םידיסחה ןודינב.הז תוכלשהל שיש העפותל וז יבגל ותלוכיב זכרתהלתדובעב :,ה ןושאר ןיבמ השולש םינועיט הלא סחייתמ ז שר.ומצע יוביר תוינפה וילא ןנכותו םימגופ תושק יתיאלנו אושנ בתכמב לדוג תורירמה רשא םיררממ ייח שממ ןתוא םיסנכנה שרפל ןתחיש...םנוגיב ידכסינכהלקמועביבבל םרעצ םתרצו י ה ה[= ].םליצי םגלוא הצעב םירבדב הדובע ןיאש םהב רעצ תורירמו םירבד הלא ובתכנ יפלכ םתוא םידיסח ולעהש ינפב יתיאלנ אושנ לובלבה חומב לוטבו ז שר תא םהיתוקוצמ תעב החישה ומייקש ומע /תודיחי ב לע תמצוע לבסה ישפנה ובסהש תוינפ ולא ז שרל תורפסמ ויתולמ :תואבה פ כו/.. רוקעל יכיס ינכשמהנידממ לכו[= ]םעפ ינא סאומ ייחב שממהגרדמב וז םכסוהו יבלב םימעפ תובר..,..וז תייעב חתמה ןיבש תוביוחמ קידצ ה יפלכ םיכרצה םייצראה לשוידיסח ןיבל ותולעתה תישיאהתדובעב /ה הקיסעה עודיכ המכ יגיהנממ 31.תודיסחה המוד יכהמגמה תערכמה םתוגהב לשהלא איה קינעהל תוכזהמידק תבוחל קידצה יפלכ,וידיסח ולו םג לע ןובשח ותולעתה.תישיאה םלואו םג ימםיכסמש םע ןורקיע,הז ונניא לוכירוטפל ומצעדדומתהלמ םע תלאש ןוזיאה ןוכנה ןיב ינש.םיבטקה ירהש ותולעתהתישיאה לש,קידצ ה הנניא םושב םינפ ךא קרו ךרוצ,ישיא אלא איהש תינויח ףא יבגל יולימ ודיקפת.גיהנמכ חורב וז שי המודמכ ןיבהלףא תא ותנעט לש ז שררבדבהעיגפה ותלוכיב זכרתהלתדובעב.,ה ןועיטה ינשה הלעמש ז שר דגנכ יוביר תוינפה וילאילימ ב אמלעד רערעמ לע םצע החנהה שיש וחוכב לש קידצ ה עייסל ןוגכב.הלא ירהו רקיע :וירבד ייבוהא ייחא ייערוהבהאמ תרתוסמ החכות הלוגמ וכל אנ...החכונו התיהה תאזכ תומימ םלוע היאו אופיא םתאצמ גהנמ הזדחאב לכמ ירפס ימכח לארשיםינושארה םינורחאהו תויהל גהנמ ןוקיתולואהצעב תוימשגתדכ המ תושעל יניינעבםלועה ימשגה ףאילודגל ימכח לארשי םינושארה םיאנתכ םיארומאו רשא לכ זר אל סינא והל ןיריהנו ןהלןיליבשעיקרד א כםיאיבנל שממ רשא ויה םינפללארשיבלאומשכ 29 הוושהןודינבהז ורמאמלףלאמהלש ח,קורמש םירופיסה לע רםדאלעבםש םהילוגליגותואחסונב יחבש ט שעבה /,ןויצ ),ג כשת(חכימע ,שדוקיתורגא,דכימע.הנ 31 :האר ש,רגניטא הגהנהה תידיסחה /הבוציעב :ץבוקבתדהרבחו תודלותבלארשי תודלותבו,םימעה םילשורי,ה כשתימע

11 [10] לאונמעסקטא 330 האורה רשאךלהוילאלואששורדל ה לערבד תונותאהודבאנשויבאל יכתמאב לכ ינינע םדאדבלירבדמ הרות ש יו םניא םיגשומ קר האובנב וחתומב תא וקהלידבמהןיבימכחהרותהםהיתורודלןאכמןיבלםיאיבנה,ןאכמ ועבוקבו יכ אוה ומצע ןמו םתסה ףא ראש יגיהנמתודיסחה - םניא םיגרוח רדגמ ימכח,הרותה ללש םצעב ז שר תאהחנהה שיש קידצ ל ןורתיי ילוגס יבגלילימ /אמלעד ףוסבל ללושז שר תא םצע םנויסינ לשםידיסחה תונ הבוטל תא םלרוג רושימב.יצראה ןמןידהלבקלתא םירוסייה.הבהאב ימ ונניאש גהונךכירהאוההנפמכףרועןוצרל.,ה ךרדההפידעה איה תושעל תא םירוסייה ףונמ קורימל תונווע תולעתהלותדובעב.,ה ופוסב לשרבד איבתךרד וז רופי םג ייחב םלועה 33.הזה רואל םינועיטההלעהשז שר דגנכ תיינפםידיסחה ותרזעלילימ ב /אמלעד היה ןתינ תופצלאוהשהחדי תוינפולאלכמ.לכואלאאלשךכ.גהנ אוהרחבליבגהלםוחתלותא תוינפ,םידיסחה ךא אלשחכתהל ןהל.ןיטולחל,ךכ,לשמל ליבגהז שר תא רפסמםימעפה לכש דיסח לכוישגפיהל ומע. תודיחי ב אוהףא עבק ינש םיאנת יבגל ותוכז לשדיסחהתולעהל השיגפב וז תויעב תוקוצמו םוחתמ םייחה.םייצראה תישאר ךירצדיסחה תויהל ענכושמ ותלאשש איהרבד לודגדאמ א אש לוא הצעב ש נאמ,וריעבש יכ ןיא הנוע יאנתה ינשה :אוה....ול שיש וינפל ב םיכרד וניאו עדוי הזיא ךרד רחבי,ול לבא םא ןיא וינפל אלאךרד ]תח[ א איהוהלפש רצו ולהנממדאמ,ו ח ךירצו וליפל ולכשינעידוהל ורעצב י ה ה[= ]םחרי יזא ינעידוי ובתכמב וא י ע ןמאנ יתיב...עודיה םא ]ה[ יהי יל המ ובישהלהנבישא כ ג י ע ל נה אלו קוחדי סונכל ילאודובכב 34.ומצעבו,אצמנ,אופיא יכ תרגסמב תולבגמ ולא ןכא הנענ ז שר וישרודלףאילימ ב! אמלעד יוטיב ףסונ ותונעיהל לש.בתכש הנווכה איה יבתכמל הצלמה ז שר םיכרצל םייצראה לש וידיסח אוה יבתכמ הצילמ ה ונתינש םיקקזנל לע תנמ ןברדל תא ש נא עייסל 35.םדיב עבטמ,םירבדה םיבתכמ,ולא ורסמנש,םידיחיל אל ורמתשנ אלו ואבוה.סופדל ךכיפל שי ןיינעעיבצהל לע םיינשםהמודרששוספדנו םעראש תורגיא.ז שרבתכמהדחאה אוה תנשמ ע קת בתכנו ידיב םייח,םהרבא ונב לש,ז שר תדוקפב.ויבא בתכמה ארוק ש נאל עייסל ידיב ז כומה סינכהל תא ותב.הפוחל תפלאמהרעההףיסוהש ונב לש ז שר ילושב :בתכמה שרופמו רמא,ר ומדא תמחמ תורגאש ילש ובר ומכ,ובר טעמכו ןיא,ןיחיגשמ כ עךרצוה ךיראהל ןאכמ לעשףא טועימ יבתכמ הצילמ ה ודרשש ועיגהו,ונדיל התיה וזלככהארנההעפותהבחר.ידמל בתכמ הצילמ רחא רמתשנש רסמנידיב ר 32,שדוקיתורגא,דכימע.ונ 33,םש,מע.חנ-זנ 34,םשימע.הנ-דנ 35 תאזףסונבתוינפלתוברלאידיסחהיסורהנבלהעייסלםידיחילםיבשויהץראב.לארשי 36,שדוקיתורגא,טנ,מע.מק

12 331 וכרדלש ררואינשןמלז ידאלמגיהנמכלשםידיסח [11] השמ שילזימ הנליומ דעונו רל סחנפ ץיוורוה ימ שמיששש זאהברכ לשטרופקנרפ הנמנו לעידהוא.תודיסחה ובתכמב רפסמ ז שר יכ ר,השמ היהש,ןמאנ תליהקב,הנליו ךפה הרטמתופידרל תושקרחאל עדונש יכ אוה הטונ.תודיסחל ר סחנפ ץיוורוה שקבתמעייסל,רל השמףוסאל תומורת ןתועצמאבש לכוי םק תא ומצעהניחבמ 37.תילכלכ דציכ ןתינ ןיבהל תא דוגינה ןיב ותדמע תרהצומה לש ז שר רבדב תוברועמ קידצ ה ילימ ב אמלעד ןיבל ותוגהנתה?השעמל רבתסמ יכ ז שר גהנ יפכ גהנש םושמ שחשהברק תישפנהקומעוידיסחלאלו לוכיהיהראשיהלשידא.םלרוגל יוטיבףלאמ תשוחתלהברק וז שייבתכמבדודיע קוזיחו רגישש ז שרםידיסחלעריאש םתוא,ןוסא ןוגכדחא ףרשנש ותיב רחאודביאש תא תיברמ ויסכנתמחמהתעיבט לש הניפס הביבוה תא 38.ותרוחס הריתי,וזמ ימכ עבתשוידיסחמ םורתל םעפמ םעפל יכרוצל,ללכה יארשפא היה ולאלש תתל תא ותעד לע םבצמ.ילכלכה,ךכו,לשמל אוה בתוכוידיסחל בגאהשירדתולעהל המורת ם ןוידפ : םייובש ב עו יבוהא יחא יערו ה עדוי דעו יכ תמאב השק ילעדאמדאמךירעהל תוכרעה ליטהלותולטה לעללכ ש נא יכ אל םלענ ינממ ו ח קוצ םיתעה רשאהלדלדתנדאמ תסנרפש נא םדמעמו רשאכ עודי יל םהיפמ יפמו םבתכ דומעי ןורכזל ינפל דימת דמעמא ואכ לכ[=דחא ]דחאו ש נאמ תוטרפב שממ לכב וינינע תעדה,תנתונ יכדוסיב ותוברועמ לש ז שרילימ ב אמלעד לשוידיסחדמע לוקישחכופמ :בשוחמו םהיתויפיצ לש םידיסחה םוחתב הז ויה תוצוענ םיכרצב םיימויק יבר.המצוע תושחכתה םיכרצל הלא התיה הלולע קיחרהל,םיבר דועב תונעיהש,םהל םג םא איה תלבגומ,תגיוסמו היה הב ידכ.םברקל ךכו רשפא היה תופצל ךותמש אלש המ ואובי.המ ןתינ רמול,אופיא יכ ךותמהזעשהתיה ותפיאשעיפשהל לעםיברהםכירדהלותדובעל ה יכרדב,תודיסחה הליג.לועפל אלא הרשפש ז שר תונוכנ רשפתהל םע תואיצמה תיתרבחה הכותבש שקיב וז התיה רומאכ המוחת תרדגומו.בטיה המודב רל םחנמ לדנמ,קסבטיומ ללש ז שרלכמ לכו תיישע.,םיתפומ ךא הנושב,רמ םחנמ,לדנמ אוהףא אל לטנ לע ומצע תאתוחילשהללפתהלןעמל םיכרצהםייצראה לש.וידיסח םע,תאז ךמס ז שר תא וידי לע תווקתה ולתשםידיסחה םתליפתב לש ר םחנמ לדנמ,וירבחו ירהש םתוחילש לש הלא הרבסוה םתבישיב ץראב.לארשי ז שר ץמאתה םולבל ןסרלו תא םהיתויפיצ לש םידיסחההצעלהכרדהלו םהיניינעב.םייצראה םע תאז אוההליג תונוכנ תונעיהל תויפיצל הלא םיגייסב םיאנתבו.םירורב וללכלש,רבד ז שרלגדהסיפתב תינחור לשדועיי קידצ ה,הכלהל ךא טקנהשיגב תבכרומ תרשפתמו רתוי 40.השעמל והזלככהארנה ריחמ ההיהש ןכומ םל ןעמל תצפה יכרדתודיסחה םיגוחב.םיבחר,םש,חמימע.גיק,םש,בצ,גצ,מע.צק-טפקהארותורעהרידהמהימעב.חסת-זסת,םש,בכ,מע.בנ הוושהוהמבתכשןיינעבהז,ליעל(םירגהרעה 3 ),ימע 119, הרעה

13 [12] לאונמע סקטא 332 לעףא לכ רומאה,ליעל ןיא לכ קפס יכ תא רקיע ודועיי גיהנמכ לשםידיסח האר ז שר םוחתב.ינחורההלאשההילעש שי תתל תאתעדהאיה - דציכ ספת תא ותוחילשםוחתב?הז העשב לביקש לע ומצע תא תגהנה ידיסח היסורהנבלהדמעוה ז שר ינפבהמליד הינפבש,ודמעוה,רומאכ םג ראשידימלתדיגמה שטירזממ וגיהנהש תודע לש.םידיסח הרקיע לש המליד וזאטבתה יתשב תולאשתוכורכה וז :וזב המ ךותמ התרותהכרדו לש,תודיסחה יפכ ושבגתהש תיבב ושרדמ לש,דיגמה רשפא יוצרו ליחנהל?רוביצל הזיאל םיגוח ךותמ רוביצה ןתינ יוארוליחנהל תשרומ?וזותערכהלש ז שריבגלהמליד וזהתיה.תבכרומדחמ,אסיג רבס יכ תרותתודיסחה,היכרדו יפכ ןלביקש יפמ,דיגמה ןניא תומלוה תא רוביצה.בחרהךדיאמ,אסיג ןימאה ז שר יכ שי הלתודיסחלתוביוחמהגהנהל תינחור לשרוביצה,בחרה יכו שיהל םג רסמ ינחור רובע רוביצ.הז דציכרבגתה ז שרלעדוגינההרואכל ןיבש יתש תוכרעה?הלא רפסב אינתה עבק ז שר הנחבההדח ןיב תגירדמ םיינוניב ה ןיבל תגירדמ.,םיקידצ ה ינוניבה אוה ימ םייקמש תא ג ירת תווצמ הרותה אלו רבע הריבע /וימימ אלא ןיידעש תוננקמ ושפנב תוואת תויצראתואבהידיליוטיבירוהרהב.הריבעךרדהדובעהתמלוהה תא ינוניבהאיהיוכיד תוואתהחוכב 41.ןוצרה רשאבםיקידצלןיחבמ ז שר ןיבקידצ רומג ןיבל קידצ וניאש.,רומג ןושארה אוה ימ רהיטש ושפנ ןמ ערה לכמ לכו וכפהו.בוטל קידצ ה וניאש /רומג תמועל,תאז ףא אוה רהיט ושפנ ןמ ערה ךא הראשנ וב תיראש,יהכ ךכ וניאש אנוש א סה ארט 0 ה[= ]ארחא תילכתב...האנשה לעו ןכ םג ותבהא,הל הניא.., 42..תילכתב הנושב ןמ,ינוניבה רקיע תדובע ה לש קידצה איה תכיפהב ערה.בוטל תובקעבהנחבה,וז,הרואלו עיבצה ז שר לעדעיה וילאש יואר ןתינו :ףוא הנהו תדמ ינוניבהאיה תדמ לכםדאהירחאו לכםדאךושמי לכשםדא לוכיתויהל ינוניבלכב תע לכבו..,..העש תגירדמ קידצה הנניא הלוכי תויהל חווטב תופיאשה לש לכי,םדא םושמ יהוזש םתגירדמ לשידיחי,הלוגס ףאש םה םניא םיכוז הבאלא תתמכ דסח 43.תיהולא הנחבהה ןיב םיקידצ,םיינוניבל העיבקהו יכ תגירדמ םיינוניבה איה תרגסמההמיאתמה םהיצמאמלםהיתופיאשו לש בור,רוביצה תנתינשרפתהליוטיבכהיצאזיראלופופל תנווכמ לש תרות,תודיסחה ךותמהמגמהמיאתהלםיגוחלםיבחר.רוביצב תומשרתה וזהכוז קוזיחל ףא תורפסב 44.רקחמה השקבב חתנל ןייפאלו תא תנשמ ז שר לע דוסי רפס,אינתה העיגה הקבר ץ ש,הנקסמל יכ ז שרהטסחרואב ינוציק תרותמתודיסחה לשדיגמהשטירזממךכב קליסש הכותמ תא תודוסיה.םיילאוטיריפסה תא ותייטס וז לש ז שרהפשח הקבר ץ ש ןה תרותב,האירבה ןה תרותב שפנה ןהויכרדב תדובע.,ה םוחתבןורחאה קלתסה ז שר ןמ ךרדה תנגועמה הרותב תינאירולה לעתאלעה תוצוצינה רשאוהתיה שודיחל יזכרמ תיבב שרדמה,ידיגמה - ונייהתודדומתהה םע ערה לע ידי ותלואג ותכיפהו.בוטל,אינתקרפ.ביןוידטרופמלע םיינוניב ההאר ורוביחבלש,שימלח,ליעלהרעה 5.,םשקרפ.י,םשקרפ.די הקבר,ץ ש םזילאוטיריפסייטנא /תודיסחב,דלומ ),ג כשת(כימע

14 333 וכרדלש ררואינשןמלז ידאלמגיהנמכלשםידיסח [13] לעיאצממהרקחמ לשהקבר ץ ש וקלח י יבשת יו,ןד םהיתובקעבו,מ.שימלח לעדוסי הניחב לש תנשמ ז שר לע הייוליג,םינושה וארה םירקוח הלא יכ הנומתה הלועה רפסמ,אינתה וילעשרומאכ ססבתההרקחמ לשהקבר,ץ ש הנניאאלא ןפדחא לש תרותד בח - הזדעוימהרוביצל,בחרה יכוהבהעשבדימעה ז שר םג הרות,,תירטוזא תנווכמה םיגוחל םימצמוצמ לש ינב.היילע וזהנורחאה החסונ רקיעבוישורדב לש,ז שר םא יכאיה תזמורמ םג רפסב 45.אינתה הרותב וז וללכנ םג םתוא תודוסיםיילאוטיריפס ואלימש דיקפת יזכרמ תיבב ושרדמ לשדיגמה רשאו הקבר ץ שהעיבצה לעםרדעה רפסב.אינתה לע דוסיםיאצממההתלעהש הקבר ץ ש יבגל רפס אינתה,ןאכמ הלאוולעהש,יבשת ןד שימלחו יבגל םיבתכ םירחא לש ז שר,ןאכמ ןתינ ילוא קיסהל ואובבש תורוהל תא יכרד תודיסחה רוביצב ןיחבה ז שר ןיב ינש םילגעמ םייתרבח :םינוש לגעמהדחאה ללכ םיגוח םימצמוצמ לש ינב,היילעדועב ינשהשףיקה תא תיברמ םינופה.וילא רובעהלאםינורחאה דימעה ז שר תא תרות. םיינוניב ה םלואו ןמיוארה,שיגדהל םגש םא תרות םיינוניב האיה החסונ תנתוממלשתודיסחה - יפכ ספתש הרוהו התואדיגמהשטירזממ - ןיאאיה םושב םינפ החסונ תיראגלוו.הלש ירהש ףא תועיבתה תוינחורהדימעהש ז שר ינפב םיינוניב ה ןניא תולק לכ,רקיע שיו ןהב ידכ תוותהל לכלדיחי לולסמ לש תולעתה.תוככדזהו יכרד תודיסחה הרוהשז שר ינבל היילעה הלאו הרוהש םיינוניב ל םה היגוס הבחר,תפעוסמו ןוידהש הב גרוח ויתולובגמ לש רמאמ 46.הז םלואו תדוקנמ טבמה לש וננויד תעדונ תובישח הנושארהלעמב ותפקשהל לש,ז שר יכ אל קר ינבהיילעהאלא םג רוביצ םיינוניב ה לגוסמ בייחוץמאתהל תולעתהלותדובעב,ה תוחוכב.ומצע ןאכמ ודועייש לש קידצ ה ונניאהיבגהל תאםידיסחהםיקבדה ובבגא ותולעתה 47,ולשאלא תורוהל םהל תאךרדה םתולעתה.תימצע,ןכא תארוהךרדהתדובעב ה והז רקיעודועיילש,קידצ ה לע יפ ותסיפת לש.ז שר רואל הסיפת וז ןיא המית תכרעמש םיסחיה המקרנש ןיב ז שר וידיסחל התיההדימב הבר וזכ ןיבש ברה,וידימלתל ןיבךנחמה.ויכינחל תואיצמבהאב תכרעמ םיסחי וז ידיל יוטיב ינשב םידקומ :םיירקיע ורצח לש ז שר ןאכמ ןיינמהוידיסחה.ןאכמ ורצחב לש ז שר םשוהשגדה לעתארוהךרדה תריציו ;היצביטומה ןיינמבידיסחה םוקמבש וירוגמ רומא היהדיסחה םשייל םישגהלו תא רשא לביק.וברמ תושחרתהב ינשב םידקומהלא הקיזבו םהיניבש זכרתי וננויד.ןלהל 45,ליעל(ןדייבשתהרעה 5), רקיעב,מע תרוקיבהלש,ליעל(שימלחהרעה 5) לעהקברץ ש תרזוחהלועוםיקלחבםינוש.ורקחמ,האר,לשמל מע ןכו :האררמת,סורינש םישוריפ תרותל :םוצמצה רםייח ןי זולוומ,רורואינשןמלז /ידאלמירקחמםילשוריתבשחמב,לארשי,א ב ),ב משת(רקיעבימע ןוידםכסמאשונבהז :האר,ליעל(שימלחהרעה 5), קרפ,אי,מע לעתדובע היפכהספתנש השרפתנו לעידי,רןורהא,הילישארטשמודימלתבושחה לש,ז שר :הארלחר,רואילא תרות תוהולאהרודבינשהלשתודיסח,ד בחםילשורי,ב משתקלח.ינש 47 תאיוטיבהקהבומהרתויבהסיפתלתדגונמה וזל לש ז שר ןתינתוארלותנשמב לש רךלמילא.קסנא זילמ ג:האר ),רידהמ(לאגנםעונ,ךלמילאםילשורי 1978,,א,אובמימע 19.ךליאו

15 לאונמעסקטא [14] 334.ב ורצחב לש ז שר ושקבב םשיילהכלההשעמל תא ותסיפתרבדב ודועיי לש קידצ ה לקתנ ז שרםיצוליאב ושקהש וילע אלמל תא.ותוחילש ךותב םינש תודחא זאמ לחה גיהנהל תא ידיסח היסור הנבלה לחלודיג רכינ.םרפסמב ףא ןיאשונדיב טוקנלםירפסמב,םיקיודמ ןתינ רמולהחטבב יכךלהמב תונש םינומשה םיעשתהו הלע רפסמ וידיסח לש ז שר המכל המכו.תואמ לא לודיגהךלוהה ךשמנו רפסמב םידיסחה הפרטצה םתוטיהל עגמל ישיא ףוכתו םע.םבר תוטיהל וז האטבתה יובירב תועיסנה ורצחל לש ז שר הייפיצבו הזעה לבקתהל ולצא. תודיחי ל בגא ונויסינדדומתהל םעםיצוליא,הלא םזי ז שר םיסופד םיינוגרא םתילכתש ליבגהל תסוולו תא תעיסנםידיסחה ורצחל עובקלו ירדס תויופידע תקולחל ןמזה שדקומה.םהל תודועתה ןהבש ועבקנ יסופד ןוגראהלא וכז יוניכל תונקת /אנזול ץבוק תונקת אנזול ללוכ תא תעברא םיטירפה :םיאבה רפסמ תונקת וחסונשתארשהב ז שר בורקו יאדוול ןהש תישארמ תונש 48 ;םיעשתה תרגיא לש ז שר לא וידיסח תנשמ,ג נקת הבש אוה רזוח לע תונקתה ל נה תפסותבתורהבה 49 ;תוקמנהו תרגיא לש ז שר לא וידיסח תנשמ,ה נקתהריבסמה תאךרוצהןינוקית ב םישדחדומצבו הל תונקת וחסונע ידי ז שר 50 ;ומצעףסוא תונקתתושדח וחסונש תנשב ו נקתלעידיתפיסא םיגיצנלשידיסח,ז שר ןהילעו הפסונ תרגיא הכימת לש 51.ז שר הבה הנפנו התע תריקסל רקיע ןנכות לש תונקת, אנזול רחאלו ןכמ הסננדומעל לע.ןתועמשמ דוסיבתולבגההלע תעיסנםידיסחהאנזוללתדמועהנחבהה ןיב ש נא םינשיה ןיבלהלא. םישדחה רדגב םינשיה ללכנלכ ימ רקיבצא ז שראנזולב ולו קר םעפ.תחא תונקתב תונושארה עבקנ יכ ש נא םינשיה םיאשר רקבל אנזולב קר םעפ תחא.הנשב םהירוקיבל לשולאהצקה ז שרהרשעיתחא תותבש הנשב - ןבור תותבש ןהבשםיכרבמ תא 52.שדוחה דוע תועבוק תונקת,ולא יכ ימץפחששגפיהל םע ז שר תודיחי בבייחרוכומצעלהריד תונוזמוךשמל.םייעובש הנקת וזהדעונטיעמהל לככרשפאהרפסמב םיניתממה תודיחי ל תסוולו תא רותה.םהיניב דועבהדועתש וז תסחייתמ שוריפבךא קרו ש נאל, םינשיה ריהבמ ז שר תא ותוינידמ סחיב םישדח לובתכמב תנשמ.ג נקת םישדחה םינמזומ רקבלאנזולב תשולשב תותבשה תונושארה לכבש,שדוח םלואו רסאנ םהילע אובל תבשב,ךיכרבמ תדעוימה ש נאל. םינשיה הלא ןמ םישדחה םיניינועמה סנכיהל תודיחי ל וניתמי השולשיםיימוי רחאל.תבשה רשאב םידיסחל םינשיה רזוח ז שר ותרגיאב תנשמ ג נקת לע ירקיע תונקתה וראותש.ליעל ןיב ראשה רזוח אוה לע,גייסה יכ םישקבמה לבקתהל תודיחי ל םיבייח ןיתמהל.םייעובשכ ךכלאוהףיסומ ינש םיאנתםירומח ורכזנשבלשבםדוק לש :וננוידדיסח 48,שדוקדוורגא,גכימע.גנ,םש,דכימע.טנ-גנ 49,םש,חכ מע.ע-זם 50,םש,אלימע.טע-הע 51 רתיבטוריפ :האר,םש,גכימע.גנ 52

16 335 וכרדלש ררואינשןמלז ידאלמגיהנמכלשםידיסח [15] ךשי יאשר שקבל תודיחי קר םאהיעבההקיעמה וילע הנניא הלוכי אוצמל תא הנורתיפ תוצעייתהב םע ש נא םוקמבש,וירוגמ ןכו קר םא היעב וז הביצמ וינפב יתש םיכרד תויפוליח אוהש השקתמ רוחבל.ןהיניב תאהילפהה ןיב םינשיה ןיבל םישדחה קמנמ ז שר,ורמאב םעש םישדחה םיצפחה ברקתהל תדובעל החרכהה לודג רבדל םהמע....תודיחיב אצמנ תאצקהש שולש תותבששדוחב םישדח ל תמועל תבש תחא םינשי ל הדעונללדלתארפסמםירקבמה, םישדחה לכב,תבש לע תנמהיהיש ז שרל יד יאנפלבקל תא םלוכ תודיחי ל ךותב םיימוי.השולש ףסונב לע,תותבשה הלא ודעונש ש נאל םינשיה הלאו ודעונש, םישדח ל עבק ז שר העברא םידעומ הנשב םהבש םיאשרלכה עוסנל.אנזולל ד םיקרפ ולא :םה תחמש,הרות תבש,הכונח םירופ תבשו 53.הבוש ליאוהרוקיבהו אנזולבםידעומב ולא רתוהלכל תניחבב תפסות רוקיבל יתנש דחה,תבשב וכפה ד ה םיקרפ תויוסנכתהל תובר םיפתתשמ לש ידיסח.ז שר ךכיפל האר ז שר ךרוצ :ריהזהל רשא לכ םיעסונה לע ד םיקרפםידועיה אלהלעי לע םחור שקבל סנכהל ילארבדל ידמעתודיחיב יפארבד ץוחנדאמתדובעב ה ש כוילימ...אמלעד יכ והזרבד א אש םושב ןפוא וסנכיש ילארבדל לכםיפסאנה הפ דב םיקרפ 54.םיעודיה ותרגיאב תנשמ ג נקת עיבצה ז שר םג לעםיעצמאהתפיכאל.תונקתה תישאר לכל אוה הנימ תאםיאבגהםידקפומהלכב ריע ריעו לעףוסיא תועמ ץרא,לארשידיפקהלףאשדיסח ינבמ םמוקמ אל עסי אנזולל ךותהגירח ןמ.תונקתה ךכל ףיסוה ז שר יתש תויצקנס דגנכ :םיניירבעה םניד רסמייידיב,םיימש אוהוומצע סונקי םתוא סנקב.יפסכףוסבלףריצ ז שר םויא ןווכמה יפלכ ללכ :ש נא םא ויתורצפה תייצל תונקתל אל הנינעית,בויחב אוה יושע קיתעהל תא ותיב היסורמ הנבלה שוטנלו תא.וידיסח תרגיאמ ז שר תנשמ,ה נקת ןמו תונקתה תוולנה,הילא הלוערוריבב יכיעצמאהפיכאה טקנש ז שרדע זא אל,וליעוה יכו םיבר וצרפ תאירדג.תונקתהךכיפלאוה ץלאנ קזחלתא תונקתהףירחהלו תא יעצמא.הפיכאה םעפב תאזה הרתמ ז שר יכ לכרבועה לע תונקתה דכליי םרחב עשוהי ןב!ןונ לע הנקתההליבגמה תא ש נא םינשיה אלש אובל תבשב ךיכרבמ אלא םעפ תחא,הנשב ףיסוה התע ז שר ינש :םיגייס,תישאר הלבגה וז תדמוע הפקותב םגהרקמבשקבמהש עוסנל לגוסמ ןכומוןממל תא תואצוה ותייהשאנזולב.ומצעב,ךדמלל ןיאש הנקתה תעבונימעטמ.ביצקת,תינש הרתמ :ז שרהנשהו איה הנש המימת אקוד ילב םושהמידק יפאשדוח. ]...דח[ א םיגייסל ולא ףריצ ז שר ףיעסאטבמה תונוכנ לקהל תרמוחב תונקתה םירקמב :םיגירח ימו חרכההש ול עסיל תינש בותכי ןינעה ילואו ןתוי ול,תושר ךא ילב תושרהרהזאהלופכ רבועהו,...דכלי ונייהדכליי.םרחב םתוהזלשתעבראםיקרפהאלהשרפתנתרגיאבז שרתנשמג נקתאלא ותרגיאבתנשמ ;ה נקת,םש ימע.חס,םשימע.דנ 53 54

17 [16] לאונמעסקטא 336 תאתפיכא הנקתה תרסואה עוסנל אנזולל תב רתוירשאמ םעפ תחא,הנשב ססיב התע ז שר לע בוליש לש ינש :םיעצמא חוקיפ קדקודמ לע ירדס ןוסכאה חוריאהו לשםיאבה,אנזולל ןכו תרוקיב לעםידיסחהםישקבמה,עוסנל לעפותעידייאבג תועמ ץרא לארשי םוקמבש.םהירוגמ רשאב ירדסל ןוסכאה תועבוק תונקתה תנשמ ה נקת יכ לכ םיאבה אנזולל םיבייח ףסאתהל יתשב תורצח.תומיוסמ יתשמ תורצח ולא ךילוי הנוממה תא םיחרואה םוקמלהינסכאהיוארה.םהל ילעבםיעצמאה ולבויילעבל םיתבםיקפסמה םירוגמ תונוזמו.רכשב ירסח םיעצמאה וחלשיי דועסל לע ןחלוש ילעב םיתב םידימא הלטוהש םהילעהסכמ תמיוסמ לש תסנכה.םיחרוא תומיבלוחהולבקי ירסחםיעצמאה תא םהיתונוזמ הינסכאבתדחוימהמקוהש ם.ךכ לע תנמ עונמל לכ ןויסינףוקעל תאירדס,חוריאה ןקית ז שר יבשותש אנזול םניא םיאשרןימזהל םתיבלםיחרוא,ש נאמ ןה תבשב ןהו,לוחב טרפ,םיבורקל ןוגכבא וא חא וא וסיג וא ונתוחמ שממ םהםדבל םירתומ יפאןסכאתהל אלו םהינבל אלו םהינתחל 55. םהמעש תא תרוקיבה לעםיאצויה אנזולל םוקמב םהירוגמדיקפה רומאכ ז שרידיבםיאבגה לש תועמ ץרא.לארשי לכשקבמה עוסנל אנזולל בייחדייטצהלבתכמ ב, האדעה ובש ודיעי םיאבגה וריעבשרבכש הרבע הנש המימת עסנש....וננחמל אלב בתכמ ןיעמ הז אל לכוי חרואהלבקלאנזולבהינסכא,תונוזמווליפאאל.רכשב לעםיאבגהליטה ז שר םייקל םושיר ינדפק לש ידעומ תעיסנםידיסחה סקנפ ב. דחוימ ומכ ןכ ווטצנ בו םסרפלו תא רבד תונקתה ברקב ש נא רוזיאבש.םהירוגמ הרמחה תרכינ הלח תונקתב תנשמ ה נקת יבגל םידיסח םינשי םישקבמה לבקתהל. תודיחי ל םידיסחהלא םישקבתמ קפתסהלתאלעהבםהיתולאש לע,בתכה ז שרוחיטבמ בישהל םהלומצעבבתכב ואלעבהפתועצמאב ונב.ונתחו ימ וניאשאצומ קופיסרדסהב הז שקבמוחחו םע ז שר תודיחי ב,אקווד בייחרוכ תונוזמשדוחל,םלשילואו היהי יל יאנפרבדל ומע....תודיחיב תאתרמחה תונקתה ןיינעב הז קמינ ז שריובירבלחשרפסמב, םישדחה רשא םתלבקל תודיחי ב,סחיי,רוכזכ תובישח.הבר תונקתה תנשמ ו נקת וחסונהפיסאב הבש ולטנ קלח םיעברא הנומשו םיגיצנ לש יניינמ םידיסחה יבחרב היסור.הנבלה לא ףוג תונקתה הוולנ בתכמ רצק תאמ,ז שר ורקיעש העיבת ש נאמ תייצל.תונקתל תעדה היפתתשמ םימתוח לע חסונ.םיניינמה תנתונ םצעש הסוניכ לשהפיסא ןיעמ,וז רשא לכ,תונקתה דעונ קזחל תא ןפקות חיטבהלו תא ןמושיי לכב רשאבידעומל העיסנה אנזולל שי תונקתב תנשמ ו נקתשודיח ץוענה םימרוגב.םיינכט םוקמב רוקיבדחא תבשבהליגר ףסונב לעתעבראםידעומה,םיעובקה עבקנ התע יכ ש נא םינשיה םיאשר אובל םיימעפ הנשב תב הליגר קרוהשול ךותמתעברא.םידעומה דעומה יעיברה - תבש הכונח -.לטוב ךכלףרטצמ,רבסהה יכ רשאכ םלשות תבחרה תיב שרדמה אנזולב בושי ופקותלגהנמה םודקה לש ד ה. םיקרפ רבתסמ יכתופיפצה,הלודגה 55,םש,חכ מע.טס

18 337 וכרדלש ררואינשןמלז ידאלמגיהנמכלשםידיסח [17] העבנש יובירמ םיחרואה תעבראב םידעומה םידעוימה,לכל המרג לוטיבל תוסנכתהה ומוציעב לש.ףרוחה הרמחה תפסונ יבגל תורשפא עגמה ישיאה םע ז שר הלח תונקתב תנש.ו נקת אלא דבבידבש םעתפרחהתולבגהה ועצוה יקיפא עגמ,םייפוליח םייושעה תתל ןקרופ תויפיצל.םידיסחה יוטיב ינייפואהמגמל וז שי ףיעסב :ןלהלד אל סונכי םוש םדארדחל ר ומדא ברה יחישרבדל ומעתודיחיב אלילימבאימשד אלוילימבאמלעד םושב ןפוא ףאו פ ע בתכ אל סינכיוירבדלואהצע םושברבד ןטקלודגו א כ תושר ול םושרלהמישרב לכתוערואמה לכו תורוקה ותואילבתלאש הצע א כ ררועל וילע ימחר םימשחולו ןוידפ לכהו י ע ןמאנהעודיה ב ומכו ימ ךירצש שקבל הזיאהצילמהזיאל...םדא הזיאמ ןינע,יהיש תושר ולעיצהל וירבד ובתכמב י ע ןמאנ...עודיה ויהיו םיוש הזב דחי רישע ןויבאו ונינפל,אופיאדחמ,אסיגךרדהיינפ,בתכב הנניאשתללוכ תאתוכזהתולעהלהלאש שקבלו.הצע גייס הז דעונןבומכלקהללע.ז שרךדיאמ,אסיג תושרהראתלבתכמב תא ולרוג לש בתוכה שקבלוףאבתכמ הצילמ איהתניחבב תונעיהיכרוצל,םידיסחה ןמו םתסהףאץחלל לעפומה לע.םדי ףארבדהש אל בתכנ,שרופמב הארנ קיפאש היינפ הז דעונ תונעל רקיעב לע םיכרצ תוקוצמו םוחתב ילימ. אמלעד השעמל הריכזמ תרוצ היינפ וז תא לטיווק ה הוולמה ןוידפב - גהנמ חוורש זא תורצחב םיקידצ.םירחא אלא הסריגהשתיד בחה איה תגיוסמ.תנדועמו,תישאר בתכמה ןוידפהו םירסמנ תועצמאב.חילש,תינש אל וזדבלב ז שרש ונניא חיטבמ אלמל תא תולאשמ,וידיסח אלא ףאש אל רמאנ שוריפב יכ ללפתי.םרובעב תונקתה תוקפתסמ :זמרבדיסחה רסומ תא ובתכמ תייוולבןוידפה לע תנמררועל ימחר. םימש תורמלרומאהדע ןאכ אלהמסחנ ירמגלתורשפאה לש תשקבהצעבתכב תאמ.ז שראלא קיפאש עגמ,הז רבכש רכזנ תונקתב,תומדוקךפוההתע רקובמ.רתוי ז שר הנימלכב ןיינמ ןיינמוהשולש,םידבכנ םדיקפתשןוחבל ןנסלו תאתולאשםידיסחה תונווכמה.וילא השולש םישיאהלא םירומאקודבלהלאשזדםאהלעמשדיסחהתדמוע םיאנתב :םיאבההלאשהאיה הכהדבכנ השקו דע םהש םמצע םניא םילגוסמ עיצהל הל ;הבושתהלאשההדירטמה תא דיסחההדימעמ ותוא ינפב ךרוצהרוחבל ןיב יתש םיכרד,תויפוליח אוהו השקתמעירכהל.ןהיניב םא ואלמתנ םיאנתהלא םיאשרהשולשה חסנל תאהלאשהבתכב לע תנמחלשיתש.ז שרל םלואוהלאשה תבייחחלשיהל לעידיחילשאקווד אלולעידילאושה.ומצע,רוכזכ םיאנת ולא וגצוה תנשב ג נקת גייסכ ש נאל םינשי םישקבמהלבקתהל. תודיחי ל וליאו התע םישמשמ םיאנת ולא גייס תיינפהל הלאש בתכב לא,ז שר דועב תורשפאהש לש תודיחי םידיסחל םינשי הנניא תרכזנ.ללכ ףיעס ףסונ דעונש גייסל תאעגמה םע,ז שר רשאו שי ובידכדמלל לע תמצוע תויפיצה םיצחלהו ןודינב,הז סחייתמ ויתועפוהל :תויבמופה 56,םש,אלימע.וע

19 [18] לאונמעסקטא 338 לכב תע שורדישר ומדא ברה יחישמ הבב ואב הבב וניא יאשר םושםדא ש נאמ סורהל תולעלו לעהמיבה םוקמ בשומ ברה יחיש א כ ישנא ותיב ילכואו ונחלש םיארקנהו תשגל לא ונחלש פ ע ןמאנה 57.עודיה תונקתב תנשמ ו נקת םיאצומ ונא סופד שדח לש עגמ ןיב ז שר :וידיסחל םירועיש םידחוימ םניינעשירבד הרות תאריו /םימש ונייההכרדה תיתד תירסומיכרדב.תודיסחה לע יפ םינמיסםידחא הארנ יכ םירועיש,ולא ודחויש ש נאל /םינשיה ויה תניחבבףילחת. תודיחי ל םירועישה ומייקתה ךשמב,םייתעשכ לכב םוי תומימ עובשה רחאלש תבשה תדעוימה ש נאל. םינשיה תאז,דועוםירועישה וכרענ ךותב ורדח לש ז שר - ןמ םתסה ותוארדח ובש גהנ לבקלםידיסח תודיחי ל - רפסמו םיחכונהלכב רועיבגוהםישול דע.םיעברא סנכיהל םירועי.הלא תונקתה תוללוכ םירבסה םיטרופמ רשאב תעיבקל רותה ןיבהלא םישקבמה ןיבמ םיללכה םינושה שי תוצובקל לשםידיסח התואמ ריע ותואמו ןיינמ לע ינפ םידיסח.םידדוב ןיינע ךכב הנתינש תופידע הרורב רשאב תרוקיבל לעםיאבה אנזוללתועצמאב חוקיפה לע ירדסחוריאה ןוסכאהו תורזוח תונקתה תנשמ ו נקת לע המ רבכש ראות.ליעל יונישה טלובה דיחיה אשונב הז עגונ םיחרואל ירסח,םיעצמאה םישקבמהסנרפתהל תעב םתוהשאנזולב ןמ.הקדצה תונקתבלש תנש ה נקת,עבקנ יכ רדגב םינויבא םילוכי תונמיהל קרהלא ועיגהש אנזולל לגרב אלו.תולגעב וליאו התע,עבקנ יכ םישקבמה סנרפתהל ןמ הקדצה םיבייח איבהל בתכמ ןמ םיאבגה.םריעבש רבתסמ יכ ןוקית הז דעונרימחהל תא,תרוקיבה לשב יובירםישקבמה ריכהלםהבירסחכ.םיעצמא םע,תאז ןכתיי יכ שי ןוקיתב הז םגתובשחתהירסחבםיעצמאה ןבומב,הז םגש םא שיםדיב ידףסכתואצוהל,ךרדה ןיידע רתומםהלסנרפתהל ןמ.הקדצה הנה יכ,ןכ תונקת אנזול ויה ירפ וחורלש ז שר.ומצע ףא ןתוא תונקתאלש וחסונלע ודי,ןירשימב וחסונ ותארשהב וכזו.ותכרבל המ ויה םילוקישה וכירדהש תא ז שר םזישכ תונקת?ולא המ ויהתורטמה שקיבשגישהל?ןתועצמאב ןיא קפסדחאש םיעינמה םיירקיעה ודמעש דוסיב תונקתה היה ונוצר לש ז שר לקהל,וילעמ ולו קר,טעמב תא לטנה םוצעה היהש ךורכתגהנהב.רוביצה תוקמנהב ףריצש תונקתל רזח ז שר,ןעטו יכ ןיא אוה לגוסמ ףיסוהל תאו לועבםיליטמש וילע.םידיסחה רבתסמ,אופיא תועצמאבש תונקתה שקיב ז שרחיטבהל ןוזיא ריבס ןיב קוסיעה רישיה תגהנהב רוביצה ןיבל תוזכרתהה תישיאה תדובעב. ה םלואו עינמ,הז םע לכ,ותובישח ונניאהצממ תא ןתועמשמ לש.תונקתה ירהש ףסונב לעהמילב ןוסירו לשםיצחלהולעפוהע,ז שר תוותמ תונקתהרדסתויופידע יבגל תקולח ןמזההצקהופיטל.וידיסחב רוכזכתטלוב תונקתבתיילפהםידיסחה םישדחה לע ינפ ש נא. םינשיה המגמ וז תאטבמ ןבומכ תא תובישחה הברהדיעוהש ז שר תבחרהל תורושה לש להק.וידיסח םלואו,הארנ יכ ףסונב לע םילוקישהלאתואטבמ תונקת אנזול ןיינע קומע תועמשמיברו.רתוי,ןכש ןדוסיב לש תונקתולאתדמוע ותסיפת לש ז שר יבגל תועמשמה דיקפתהו לש תעיסנםידיסחה לא. קידצ ה רוקיבדיסחה רצחב קידצ ה ונניא 57,םש.םש

20 [19] דרכו ר שניאור זלמן מלאדי כמנהיג חסידים 339 נתפס כאן כפסגת חייו הדתיים ואף איננו ערך העומד בפני עצמו. ביקור זה הוא בבחינת נקודת מוצא להתעלות רוחנית החסיד בכוחות עצמו בחיי היומיום ו. לאור תפיסה זו ניתן להבין את הגבלת מספר הביקורים השנתי בלוזנא ואת העדפת החדשים על פני הישנים לעניין ה יחידות. הבה ונבחן עתה כיצד מתבטאת תפיסה זו לגבי כל אחד ממרכיבי הביקור בחצר ה צדיקך. ה יחידות - היינו המגע האישי והאינטימי ביותר בין החסיד לבין רבו - נתפסה הן על ידי רש ז והן על ידי חסידיו כאירוע המשמעותי ביותר במהלך ביקורו החסיד בלוזנא. שאכן זו היתה הכרתםיתחושתם החסידים, מעידים הלחצים העזים שהפעילו על רש ז בנידון זה. על מהותה ומשקלה ה יחידות בעיני רש ז ניתן ללמוד מתוך דברים שכתב בהקדמת התניא:...כי אינה דומה שמיעת דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים שהקורא קורא לפי דרכו ודעתו ולפי השגת ותפיסת שכלו באשר הוא שם ואם שכלו ודעתו מבולבלים ובחשיבה יתהלכו בעבודת ה בקושי יכול לראות את האור כי טוב הגנוז בספרים אף כי מתוק האור לעינים ומרפא לנפש ובר מן הדין הנה ספרי היראה הבנויים ע פ שכל אנושי בוודאי אינן שוין לכל נפש כי אין כל השכלים והדעות שוות ואין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל חבירו... אלא אפילו בספרי היראה אשר יסודותם בהררי קודש מדרשי חז ל אשר רוח ה דבר בם... ואורייתא וקב ה כולא חד וכל ששים רבוא כללות ישראל ופרטיהם עד ניצוץ קל שבקלים... כולהו מתקשראן באורייתא ואורייתא היא המקשרת אותן להקב ה כנודע בזה ק =]בזוהר הקדוש[ הרי זה דרך כללות לכללות ישראל ואף שניתנה התורה לידרש... לכל נפש פרטית מישראל המושרשת בה הרי אין כל אדם זוכה להיות מכיר מקומו הפרטי שבתורה.58 המסר האישי שיש לו ל צדיק לכל יחיד מחסידיו הוא כמדומה מחידושיה המובהקים החסידות. ואם בחסידות בכללותה כך, הרי שבשיטת רש ז - המעמיס את עיקר הנטל ההתעלות בעבודת ה על כתפי היחיד - על אחת כמה וכמה. את מעלת ההדרכה שמדריך ה צדיק את חסידיו על פני העיון בספרי יראה, מנמק רש ז בכך שהדרכה זו מתייחסת אל הווייתו האישית כל חסיד. הדרכה אישית זו היא איפוא גורם ראשון במעלה לגבי יכולתו החסיד להתקדם בעבודת ה בכוחות עצמו. ההנמקה שהציע רש ז להערכה זו כוללת שני היבטים, פסיכולוגי ומטפיסי. מאחר שההדרכה האישית עוסקת במידה רבה בתיקון המידות, הרי שהיא חייבת להלום את מבנה נפשו ונטיותיו היחיד. מן הבחינה המטפיסית מסייעת ההדרכה האישית ליחיד להיות מכיר את מקומו הפרטי שבתורה, היינו את המדרגה הרוחנית שאליה הוא מסוגל להגיע וחייב לשאוף בהתאם למעלת נשמתו. מרכיב אופייני ה יחידות היא החשיפה שחושף החסיד את מסתרי לבו בפני רבו תניא, הקדמה,.6 עמי 59 שם, עמי.A Rapoport,Albert Confession in the Circle of.r Nahman of,braslav.7 Bulletin of Institute of Jewish,Studies I,(1973).pp 65-96

21 [20] לאונמעסקטא 340 ןכשתולאשההלעמשדיסחהךלהמב תודיחי ה תוצוענךרדבללכםימגפב תודוקנבוהפרות אוהש הלגמ תדובעב,ה.ולש םירקמב הלא תאטבתמ תכרדה קידצה תפישחב םישרושה םיישפנה לש םימגפ הלא תייוותהבוםיכרדה 60.םנוקיתל ז שר ומצע אל ריבסהעודמ לגוסמ קידצ ה קינעהלוידיסחל תאהכרדהה תישיאההלש םההכ.םיקוקז תא תובושתההלא וזםיאצומ ונאךמסמביד בחרחואמ,רתוי ףקשמהתא יכלההבשחמה וחוורשברקבוידיסחלש.ז שר רפסבאחוכיוו 61,הבר רמייתמהגיצהל ינפב ארוקה חוכיו להנתהשהרואכל ןיבדיסח,דגנתמל רשאו ותימאל לשרבד אוה רפססומלופ הלומעתו ורוקמש יגוחב,ד בח םיאצומ ונא ינש םירבסה רשאב ותלוכיל לש קידצ ה קינעהלהכרדה תישיא.וידיסחל רבסההדחאה עיבצמ לע ןויסינה ישיאה שכרש קידצ ה ןוקיתב :תודימהםיקידצה 7 וסאמש ערב ורחבו בוטב וכפהוםהיתודמשמתשהלהרהטב םה םילוכי ריכהל לעםדאה תא לוקלק ויתודימ םג תוקדב ןמ הקדה אצמנ חוכשהרידחה יגולוכיספה ובש ןחינ קידצ ה קיחרמ תכל ץוענ ויגשיהב םיישיאה ןוקיתב.תודימה רבסהה ינשה,רתוי ךכב אוהש זמור לע יפואה יעבט-לעה לש תלוכי קידצ ה קימעהל ןנובתהלו ירתסמב שפנה לש :וידיסחןכל ךירצאובל לאםישודקה רשאהמה ץראבםייחה המה םיעדויה םיריכמו לכ תומולעת ובל וחומו ותדובעב םילוכיש ןתיל ול הצע יפל עבט.., 63..ותדובע רואלרומאהדע ןאכ לקנ,רע יכ יבגלדיסחה הכזש הב התיה,תודיחי ה היווח תישפנ תבר,המצוע המושירש רכינ ךשמל ןמז.בר רבתסמ םצעש תורשפאה תודוותהל ףושחלו ינפב קידצ ה תווח תונולשיכוהלקה תא תושגרהקעומה.םשאהו ךכלהפרטצנ,תואדווה לעש ידי ץומיא תויחנהה לש קידצ ה שי יוכיס רבגתהל לעםילושכמה תולעתהלותדובעב.,ה ןיעמ רצומיאוול לש תונורתי םייניינעהלא ויה תשגרהךרעההרקויהו ןהבש הכז לכ ימ סנכנש /תודיחי ל רבתסמ יכ ןלקשמלשהלאךלהלדגולככהמצמטצהשתורשפאהלבקתהל /תודיחי ל תמצוע הפיאשה המעיפש בלב םידיסחה סחיב /תודיחי ל המרגנש ימל אלש וכז,הב םיפקתשמ תוריהבבירבדב :ז שר קמועו הבזכאה הנהו םלוכ םיקקותשמ סנכיל א או יל קולחל םיקולח םהיניב יכ השק לואשכ האנק םיקחודהמ םיסנכנו א או יל יפליעבט תוכרו יבל תוארל נ מגועה ]שפנ תמגועה[= לשםיחדנה סונכלמ ובושיו םהיתבל יחפב שפנ םתאנקמ איהש תאנק םירפוס יפל םלכש המוד יכ וראתב תא תאנקםידיסחה ןיינעב תודיחי ה תאנק כ םירפוס יפל /םלכש שקיב ז שר זומרל לערעפה ןיבשםיעינמהםיעדומהםירהצומהו תשקבל תודיחי ה ןיבלםיעינמה 60 אחוכיו,הברימע לעוביטלשרפס הז :האר י,ןיישדנומםירפסה ףרצמ הדובעהאחוכיו ו הבר / ילע,רפס ה ),ח לשת(ימע אחוכיו,הברימע ,םשימע.45 64,שדוקיתורגא,דכימע.דנ

22 341 וכרדלש ררואינשןמלז ידאלמגיהנמכלשםידיסח [21],םייומסה םניאשדימת הכ.םירוהט לכמ,םוקמ השקזירפהלתכרעהבםתפיאש לשםידיסחה תוכזל /תודיחי ב ךכב ןומטרבסהה יובירל םיגייסה ץלאנש ז שר עובקל לע תנמ םולבל ןסרלו הפיאש.וז םיבששמ ונא התע ןנובתהל תונקת ב /אנתל תטלוב רתיב תאש,הדבועה תונקתש ולא תואטבמךילהת לש םוסרכ יתגרדהדסומב /תודיחי ה דע ידכ ולוטיב טעמכןיטולחל יבגל ש נא.,םינשיה ףא ןיאש תויאר תורורב,רבדל הארנ ילטעמכיאדווכ םינשבש תונושארה ותגהנהל לש,ז שר רפסמשכוידיסחהיה ןיידע םצמוצמ,תיסחי התיה תודיחי ה קיפא עגמ חיכשדואמםיסחיב וניבש ןיבל.וידיסח הנקסמ וזהלוע רשאכ םישיקמ ןמךילהתהןמתסמה תונקתב,רוחאל ונייה לאבלשםדקומ רתוי וניאש ףקתשמ תונקתב.ןירשימב השעמל ןתינ תוארל תודיחי ב ןיעמ ןויסינ לש ז שר דסמל תא עגמה ישיאה ימיטניאהו ןייפאש תא םיסחיה ןיבש ט שעבה ןיבל ינב,וגוח ןיבדיגמהוידימלתל ןיבו ר םחנמ לדנמ קסבטיומ.וידיסחל,הנהו האצותכ ןמ יובירהךלוהה ךשמנורפסמב םינופה,וילא דמעוה ז שר ינפב המליד :השק תורשפאהףיסוהל קינעהלוהכרדה תישיאוידיסחל םינשיה הדמע הריתסב םע תלוכיה טולקל ףרצלו ותדעלםידיסח. םישדח ותערכה לש ז שרףידעהל תא תטילק םישדחה לע ינפ לופיט ישיא םינשי ב תפקשמ תא ותרכה רבדב תוחילשה שיש הל תודיסחל רוביצב.בחרה אלאתוצלחההשיולימל תוחילש וזהתיההכורכ רותיווב לעסופד הגהנה םודק ברו.ךרע ונאצמ םנמא ז שרש ץמאתה חתפל יסופד הגהנה ושמשיש ףילחת. תודיחי ל הנווכהאיהתיינפהלדיסחהשקבלהצעילודגמ ןיינמהוילאשאוה,ךייש תשקבל הצע בתכב ז שרמ ומצע ןתמלו םירועישםידחוימ תוצובקל לש.םידיסח הברמל הינוריאה עיבצה ז שרףא לעתספדה רפס אינתהלעכףילחת. תודיחי ל ךכעריאסופדש לש,הגהנה חמצש ךותמ הרכה תוינויחב לשהכרדה תישיא,היחו ןיאשהאצמל ירפסב הארי,רסומו לגלגתה רפסל ספדומ ללוכה תוצע.הכרדהו והז אופיא ריחמה הצלאנש תודיסח היסור הנבלה םל תובקעבהתכיפההדעמ תימיטניא תיסחי העונתל 65.הבחר סופד ףסונ לש,הגהנה ןהש ז שר ןהוםידיסחה וסחיי ול תובישח הנושאר,הלעמב היה תרימאירבד. תודיסח תמועל יפואהימיטניא-ישיאה לש, תודיחי ה התיה תרימאירבד תודיסח עוריא,יצוביק ףיקהש תא ללכ םיסנכתמה ורצחב לש ז שר וא תוצובק תומיוסמ.םכותמ עבטמ,םירבדה לככשתורשפאהש לבקתהל תודיחי ל,המצמטצה הכפה תעימש ירבד תודיסחעוריאל יזכרמ רתוי ייחב.םידיסחה םינבומב םימיוסמ ןתינ תוארלתרימאב ירבד תודיסח לע ידי קידצ ה ןיעמ ךשמה וא ףילחת תושרדל החכותה ויהש םיאשונ םידיגמההליהקב.תיתרוסמההמודב תחכותלדיגמה וללכ םגירבד תודיסחה קידצ הלש הפישח תיתרוקיב לש םימגפתדובעב ה תייוותהו םיכרד.םנוקיתל ןתינ רמול יכ ודיקפת ותוחילשולשדיגמה יתרוסמה ועמטנךותבלולכמויתויוכמס וידיקפתולש 66. קידצ ה,ןכאו 65 םיבתכמבבתכש רםחנמלדנמקסבטיומץראמלארשילא וידיסחהיסורבהנבלהאוהרזוחןייצמו אוהשרכוזבטיהלכדחא.םהמרבתסמםרפסמשאלהלעזאלעתואמ.תוטעמ 66 ר ומדאהםחנמלדנמ /ץיבבולמףתתשהשתפיסאבםינברה גרוברטפבתנשב 1843, ראיתינפב תונוטלשהתאיגיהנמתודיסחה.םידיגמכ :הארתיב,יבר,ג,מע

23 [22] לאונמעסקטא 342 ירוזאבהעפשהה לשתודיסחה ומלענםידיגמה ןמסופיטה.יתרוסמה,םרבהבריקה ואתוהזה תילאנויצקנופה ןיב תשרד דיגמה ןיבלירבד תודיסחה לש קידצ ה לא םהל.ונתועטהל תדוקנמ םטבמ לשםידיסחה ובשחנירבד תודיסחה לש קידצ ה ילעבכ תועמשמ הלודג ןיאל ךורע תושרדמ.םידיגמה ז שר ומצע סחייתה תרימאלירבד תודיסחוליחדב.ומיחרו לע ךכ םידמל ונא ךותמ םירבד םישרופמ עמשש ונממדחא :וידימלתמ יתעמשדיסחהמ ררזעילא הפיאנסידמ עמשש וניברמ ם גבנ ע יז ותמשנ[= יזנגב םימורמ ותוכז ןגי ]ונילע תאצלש רמול תודיסח ינפב םלועה ךירצ בושחל ותעדב רייצלו ולאכ שממ םידמוע םישש אובר לארשי םהילעו השמ ןרהאו עו םינקז םא ןפואבהזכהיהרמואםהינפלתודיסחה זא רתומרמול םאו ואל,רכ בךירצשפחל לכ המ םירמואשתודיסחהב ךיא ךירצש תויהל םא אצמנ ולצא זא רתומ רמול םאו ואל 67.רכ ז שר רבס,אופיא תרימאשירבד תודיסחרוביצב הניהתוחילש,תילרוגהליטמה לעיפתכ קידצ ה תוירחא.המוצע ךכלהפרטצה,החנהה יכ תפומהישיאה לגוסמשדימעהל קידצ ה אוה יאנת םדקומ יחרכהו ותוכזל ףיטהל.רוביצל אלא ךכבש םרט וניצימ תא תועמשמה תדחוימההעדונשירבד ל תודיסח יניעב ז שר.וידיסחו המ הוויששירבד ל תודיסחה תא םדוחיי תאו,םתלעמ התיההרכהה םירבדש הלא םה תניחבב יוליג םיברל לשךרדהשדח תדובעב /ה ךרד דעש הכ התיה םתלחנתידעלבה לש ינב,היילע רשאו היתודוסי םוחתב תרות.רתסנה ןו :רחאירבד ב תודיסח רמאש ז שר ינפב וידיסח וללכנ םייוליג לש ירתס. הרות ותושעב ןכ ךלההרואכל ז שרךרדב וללסש יגיהנמ תודיסחה ומדקש.ול ט שעבהדיגמהו וליג יזר הרותםהידימלתל ףאו ר םחנמ לדנמקסבטיומ גהנ ךכ תושרדב אשנש ינפב 68.וידיסח ףא לע יפ ןכרייטצה ז שר יניעב ינב ורוד ןהוידיסח ןהו וידגנתמ - ימכ לעופש ןיינעב הז הרוצב.הגירח תומשרתה וז לש ינב רודה תרבתסמ רואל,הדבועה ז שרש שקיבףיסוהלקיזחהלוהטישבהנייפאשבלשםדקומתוחתפתהב,תודיסחה םג וזשכ הכפה העונתל הבחר.הפיקמו המ דוע וכרדש לש ז שר ןודינב הזהטלבהדוחייב תמועל ךרדה הבש ורחב תיברמ יגיהנמ תודיסחה.ונמזב תדוקנמטבמה לש ידיסח,ז שר היה יוליגה לש ירתס הרות לע ידי םבר ןיינע שרדנש.חב ךכוהרבסוה העפותה תרוסמב תיד בח ומשב לש ז שר :ומצע וניבר רמאםעטה אוהשהלגמ רתוילכמידימלת מ הה ע נ ברה[=דיגמה וחונ ]ןדע יכ ברהדימלתל הלגמ י ע םישובל כ עו לכםידימלתה ולבקש וניברמ מ הה י ע םישובל וליג כ ג י ע.םישובל ךא אוה לבקמ ההמדחי םע ונב א ררה ברה[= ר ].םהרבא באהו ןבל הלגמ תוימינפה תומצעו אלש י ע.םישובל כ עו םג אוה לבק אלש י ע.םישובל תאזלו הליג ח דה ירבדה[= ]תודיסח כ ג אלש י ע 69.םישובל אבומלעידי י,ןיישדנומלדגמ,זערפכד בח,מ שתימע.חש תורגיא,םידיסח,חכימע 137. תיב,יבר,א,מע 22, הרעה.א

24 343 וכרדלש ררואינשןמלז ידאלמגיהנמכלשםידיסח [23] ןיבםירבדהשןכאואצי חסונב הזיפמ,ז שר ןיבו ונינפלש תרוסמהבצועשידיב,וידיסח ןיא קפס שישםירבדבהלא יוטיב ןמאנ ותימדתל לשז שר יניעב.םידיסחה ימ בצייתהש שארב ירקבמ ז שר לע הליגש יזר,הרות היה אל רחא רשאמ ר םהרבא קסילאקמ - ורבח לש ז שר ךשמב,םינש ימו הארש ומצע ףתוש ויונימב גיהנמכ ידיסח היסור.הנבלה הליעה הרישיה ותפקתהל לש ר םהרבא לעז שר התיהתספדה רפס אינתה תנשב.ז נקת רםהרבא,ןעט יכ רפס הז וקזנהבורמ.ותלעותמ ןכשיוליג,תודוסהאטבתמה תפישחב םישרושה לש תרותט שעבהדיגמהו ךותב תלבק,י יראה הנניא תמלוה ללכ תא םתגירדמ תינחורה לש.םידיסחה אוה ףיסוה,ןעטו ז שרש הטס ךרדמ הגהנהה וללסש וניתובר - ונייהדיגמה רו םחנמלדנמ.קסבטיומ ינשםישיאהלאויה ירמשנ ירהזנודואמ הירבדב אלש עימשהל בורל ידיסחה םבורו,םלוככ א כךרדב רסומ םסינכהלו תירבב תנומא ימכח 70.,ןכאוירבדבוסומלופדגנכ ז שר רזח רםהרבאקסילאקמ,שיגדהו יכתא תגהנהללכםידיסחה שיססבללע ינש תודוסי :םיירקיע תנומא,םימכח רמולכהנומא המימת תנעשנה לעהרכה תוכמסב, קידצ ה לעו תארי םיימש.הטושפ תא קוסיעה יזרב הרות שי ליבגהל ינבלהיילע 71.דבלב ןמןידה,שיגדהל יכ ותרוקיב לש רםהרבא אלהסחייתהלכל יוליג לש יזר,הרותאלאאקוודםתפישחל לשהלא ינפב תובכש.תובחר,ךכ,לשמל הנכמ ר םהרבא תא ידיסח ז שר וכזש לבקל םירועיש םידחוימ רפסב אינתה ינטק תוכיאה יברו 72. תומכה רםהרבאקסילאקמ אל ראשנדדוב ותרוקיבב לע.ז שר תקולחמההפירחההצרפש ןיב ינשםישיאהלא תנשב ז נקתהכלה,הפעתסהו ךשמבו םינשה וכרכנהב םיקידצ 73.םיפסונ לאוהנחמ לש רםהרבאופרטצה רךורב זובי זממ רו רשא,ןילוטסמ וליאו ז שר ךמתנלע ידי ר יול קחצי.בשטידרבמ םגבלשב הז לשתקולחמההבש התלעו תלאש קוסיעה ירתסב.הרות ךכו םירייטצמ ידיסח ז שר ורואיתב יתרוקיבה לש ר רשא :ןילוטסמ םהו יפלא םיפלא טעמכוהנידמ המילש םניאשםירבדמ קר ןיזר אתיירואד ןיא לכ,קפס יכתקולחמה ןיב ז שר ןיבל רםהרבאקסילאקמ םיכמותהו ובהתיה הצוענ םימרוגב םינוש.םינושמו ןיבהלא ןתינ תונמל תאקבאמה לעהטילשה תועמב ץרא,לארשי תורחתה לע ירוזאהעפשה ןכו םילוקיש לש.הרקוי םלואו םימרוגהלא אצויכו,םהב םע לכ,םלקשמ ןיאםהבידכליפאהללע,הדבועה התיהש וזתקולחמ םג לעךרדההיוצרהתגהנהב.רוביצה תודקמתה תקולחמה ןיינעב יוליג יזר הרות תפקשמ תאהמלידה הינפבש ובצינ 70 תורגיא,םידיסח,דס,מע תרוקיבללש,רםהרבאקסילאקמלעז שראשונב הזהאר :םג,םש,הסימע ;,בע,מע ,םש,דסימע תקולחמהןיבז שרןיבל,רםהרבא קסילאקמםיכמותהוובםרטהתכזרוריבלהצממתורפסב.רקחמה הארןיינעב :הזי א,רווארבלע תקולחמהןיבז שרה ידאלמ,רוםהרבאןהכה /קסילאקמתירק,רפס ),ה פרת-ד פרת(אימע , ; א.רפפוקתודועת תושדחרבדב תקולחמהןיבז שר ידאלמןיבו,רםהרבאןהכהקסילקמ רוךורב זובייזדממ /,ץיברת ),ח לשת(זמימע תורגא,אינתהילעבימע.הפק

25 [24] לאונמעסקטא 344 יגיהנמתודיסחה בלשב הז לש תוחתפתה.העונתה :רומאל םאה רשפא םאהו יוארליחנהל ללכלםידיסחהתא תרותתודיסחה,היכרדו יפכםולביקשיגיהנמתודיסחהיפמ?םהיתובר ר םהרבא וירבחו,וסרג יכתמחמ יוביר םרפסמ לשםידיסחהבשחתהבוםתגירדמב,תינחורה שיענמיהל יוליגמ תודוסקפתסהלוהנומאב המימת תאריבו םיימש.הטושפ וכרד לשז שר התיה.הנוש אוה רבס יכ ןמחרכהה ססבל תא תכרדהםידיסחהתדובעב,ה לע יוליג לש תודוסי םוחתמ תרות.רתסנה תא תוננובתההתוהולאב התקיזבוםיארבנלרואל התסיפת לש,הלבקהבישחה ז שריעצמאכ ןושארהלעמבתוברקתהל הלתוקיבדלו.וב תאז,דועו דגנכ ותעד לש ר,םהרבא יכ יד םהלםידיסחלהנומאב,הטושפ ןעט ז שרהנומאשהטושפ הנניא החיטבמ תא ותלעמ תירסומה לש,םדאה יכויא רשפאתויהל אריםיקלאאלב 75. תוננובתה,ףוסבלו תועידיל םוחתמ תרות שפנה תילבקה דעונ דיקפת בושחץמאמב ןוקיתל.תודימה לע וכרד לש ז שר יוליגב יזר,הרות יפכ הרייטצנש יניעב,םידיסחה םידמל ונא ךותמ םירבדה םשש רבחמ רפס אחוכיו הבר ויפב לשדיסחה בישמה וחישךבל :דגנתמה המו תעמששברהש רמואלכתורותה פ ע,רתסנה תמאדגוהךללבא הז קרלצאברה םסרופמה שודקהיקלאה...שטירזעממ לכשוידימלת ויהילודג רודה ישודקו ןוילע ינואגו ץראאלש ויה םיכירצירבדל...רסומ ןכלוהיה רמואםהלברה ןיזראתיירואד םירואב םימותולעםיבתכה לעו,רהוזהלבאינטקלךרע ונומכןיאברה ונלשדיגמ ונל לכ וירבדךרדב רתסנ קר ךירצהתדובעל ה ררועל ונבל הרותל הלפתו םירבד,הלא ומכ רפס אחוכיו הבר,וללכב םיפקשמ תאהיגולואידיאה בציעש,ז שר יפכ הטלקנש השבגתנו תעדותב.וידיסח יתש תודוקנ תוירקיע תוטלוב עטקב :טטוצמה יוליגה לש יזר הרות ונניא ךרעומצעלשכאלאיעצמא םתכרדהםידיסחהתדובעב ; ה תללכה ירתס הרותירבד ב תודיסח רמואש ז שר ינפב וידיסח איה תיביטקלס הדעונו םולהל תא םתגירדמ תינחורה לש.םידיסחה,םלואו השיגהתרקובמהתיביטקלסהו טקנש ז שריוליגב ירתס,הרות וז האטבתהש רוכזכ הנחבהב ןיבש הרותה תדעוימה םיינוניב ל ןיבל וז תדעוימה ינבל,היילע אל היה הב ידכליפאהל לע םצע,הערכהה שיש תולגלםידיסחל יזר.הרות הדמע.םדוחייו וז איה התוויששירבד ל תודיסחה רמאש ז שר ינפב וידיסח תא םתלעמ תא רוקמ ותוכמסדיגהלירבד תודיסח רוביצב האר ז שר הרותב לביקש יפמ דיגמה שטירזממ יפמו ונב ר.םהרבא,רוכזכ האבוה ליעל תרוסמ םשב,ז שר הריבסמה תא הדבועה הליגש וידיסחל יזר הרות רתוי יפכמ וליגש ראש ידימלת,דיגמה ךכב אוהש ףא לביק ןמדיגמה רתוי הממ ולביקש.םה תוכמתסהה לע הקיזה דיגמלהאלימ דיקפת בושח וסומלופב לש ז שר םע רםהרבא.קסילאקמ לע ותנעט לש ר,םהרבא יכ אוה היה ףתוש ויונימב לש ז שר גיהנמל ידיסח היסור,הנבלה בישה :ז שר יכ םלועמ אל יתשקיב ונממ תורגא,שדוק,אנ טע.דכק-גכק אחוכיו,הבר מע

26 345 וכרדלש ררואינשןמלז ידאלמגיהנמכלשםידיסח [25] םוש המכסה לע ילימ,תודיסחד םתויהל ירמא הפ שודק 77. שטירזעממ ונבר לודגהה הלז ע נ ונבו הפקשהה יכ הקיז הרישי לא דיגמה הווהמ רוקמ לש תוכמס תגהנהל,םידיסחה התיה תלבוקמ םגלעםירחאידימלתמ.דיגמה,ךכ,לשמל רשכםהרבאקסילאקמ שקיבענכ תא ידיסח היסורהנבלה לבקלםהילע תא ז שר,גיהנמכ עיבצה לע ותקיז לש ז שר לא :דיגמה ירהש המכ תועיגי עגי תתכו וילגר קחרה דודנ ענ דנו ןמז אבוט ןעמל עומש ירבדםיקלא....םייח תמועל,תאז הסינשכ רםהרבאחיכוהל יכ ז שר ונניאאלממהכלהכ תא,ודיקפת ןעט יכ אוה הטוס ןמךרדה וללסשדיגמה רו םחנמ לדנמ 78.קסבטיומ וליאו ר יול קחצי,בשטידרבמ וניגמ וכמותו לש,ז שר בישה לעךכ,העיבקב יכ ז שר ןכאךלוהךרדבללסש 79.דיגמה תפלאמ רשקהב הז ותודע לש רםהרבא,קסילאקמ יכ ז שר הרוהדחאלוידיסחמ הלעשץראללארשיןוחבל ותואםאהאוה יקב תרותב רםהרבא ןב.דיגמה רםהרבא ביגמ לעךכ :הרהצהב אלש... םלעתנ ינממרבד לכורשא יתעמשהפמ ש ודקר ומדא ונבוברה שודקה ןיריהנ יל ןיריאמו םיריפסכ ולאכ םויה ונתנ םתרותו ךותב יעמ וללכ לש,רבד רבעמתוקולחמלודירפהש םהיניב ויהידימלתדיגמה םיפתוש,הפקשהל יכ םתוכמס גיהנהלםידיסח רמולו םהינפבירבד תודיסח הצוענ הרותב ונקש יפמ.דיגמה תשגדההדבוע וז תיארנ ילהשורדחכונלתימדתהתחוורהלש קידצ הידיסחהגיהנמכלעב,המזיראכ ותוכמסש הצוענויתולעמבתוישיאה וירשקבו םעתומלועה.םינוילעה הנה יכ,ןכ יגיהנמתודיסחה ןיבמידימלת,דיגמה םכותבותויומדתויטאמזירכ ז שרכ,ומצע וארםמצע תוילוחכתלשב לש יאשונ תרוסמ.תידיסחיתילבק הקיזה לאהילוחהתמדוקהתלשב,וז ונייה,דיגמה איה הנקמה ףקות תוכמסוםתלועפל תגהנהב.רוביצה יניעב ז שר התיה תרימאירבד תודיסחדחא םייוטיבהםיקהבומה רתויב לש תלחנה תרוסמה.תידיסחה םידמעמה םהבש ורמאנירבד תודיסח ורצחב לש ז שר ויה.םינווגמ ז שר גהנשורדל ינפבללכםידיסחה וסנכתהש 81.ורצחב ףסונבךכל,ונאצמ,רומאכלחהש תנשמ ו נקתעבק ז שר םירועיש םידחוימ ירבד ב תודיסח תוצובקל ךלהמב תונש םיעשתה ךימסה תא ז שר ונב בד רעב תונבםיעבראדכישולש 82.םידיסח תאו ודימלת ר ןורהא יולה עלעשארטסמ םייקל םירועישםידחוימ 83.,םירענ ל םירועיש הלא ודעונ םיריעצל רושעב ינשה,םהייחל וכייתשהש םיניינמל םינושהיבחרב היסורהנבלה וגהנו עוסנלאנזוללהמודב.םירגובל רשאבםייפואל לשםירועישהלא ןתינקיידלוירבדמלש,ז שרםראתמהשוריפ כ לעירבד 84. תודיסח ןאכמרבודמש ןויסינבעייסלםיריעצל,ןיבהלםאתהבםליגל,םרשוכלו 77,שדוקיתורגא,אנימע.אכק 78 תורגיא,םידיסח,במימע תורגא,אינתה לעב,בק מע.בעק-אעק 80 תורגיא,םידיסח,טסימע ,שדוקיתורגא,אל,מע,ועףיעס.ד 82,םש מע.זע 83,םש,במימע.דק-גקהארוםשתורעה רידהמהימעב.אמת-מתהריקס תיפארגויבלע,ר ןורהאדימלת ז שרה :האר,ליעל(רואילאהרעה 46), מע ,שדוקיתורגא,במימע.גק

27 346 אטקס עמנואל [26] דברי חסידות שאמר רש ז בפני הבוגרים. על מסגרת נוספת עיון ב דברי חסידות למדים אנו מתון איגרת הפולמוס ר אברהם מקאליסק משנת תקנ ז. הכוונה היא לשיעורים מיוחדים בספר התניא שנועדו ל ראשי מניינים/ וניתנו אף הם על ידי בנו רש ז.85 הגיוון במסגרות שבהן הושמעו דברי חסידות נועד איפוא לאפשר דיפרנציאציה בהצגת הדברים, בהתאם לגילם ולמדריגתם הרוחנית השומעים. שני יסודות שימשו זה בצד זה ב דברי החסידות שאמר רש ז בפני חסידיו: יסוד הלמידה מכאן ויסוד ה התפעלות מכאן. בעוד שהלמידה נועדה להצביע על היעדים בעבודת ה וללבן את האמצעים להשגתם, היתה תכלית ה התפעלות לעורר בלב השומעים מחויבות ונכונות נפשית לשאת במאמץ המצפה להם. עוצמת האפקט הרגשי שהיה גלום ב דברי החסידות שהשמיע רש ז, משתקפת במסורת החב דית כפי שבאה לידי ביטוי בספר בית רבי: אמירתו ד ח הי ]ה[ מבהיל מאד וכל העומדים שם היו לחרדת אלקים ועל עמדם היו נעשים בע ת גמורים. והיו מתלהבים לעבודת ה באופן נורא מאד.86 מסתבר שההתעוררות הרגשית שגרמו הדברים שהשמיע רש ז נבעה לא רק מתוכנם - שכלל מן הסתם גם תוכחות מוסר אלא אף מדרך ניסוחם ומנימתם. ההנחה כי דברי ה צדיק אמורים לעורר התפעלות/ המניעה את החסיד ליתר השתדלות בעבודת ה/ השתרשה בתודעת חסידי חב ד ונתפסה כאחד המניעים לנסיעה אל ה צדיק. מן הדין להעיר, כי כבר ר מנחם מנדל מויטבסק נקט בדפוס הנהגה זה,87 ואפשר מאוד שרש ז הושפע ממנו בנידון זה, כפי שהושפע מהיבטים אחרים פעולתו כ צדיק. שמיעת דברי חסידות איפוא לא היתה בעיני רש ז התרחשות שערכה בה עצמה, מעין לימוד תורה לשמה, אלא נקודת מוצא להשתדלות החסיד בעבודת ה בכוחות עצמו ובמסגרת המניין שאליו השתייך. פועל יוצא עמדה זו היה הנוהג שפשט בקרב חסידי רש ז לשנן וללמוד את תורותיו מתוך העתקות שבכתב יד. כתב היד המקורי חלקי ספר התניא, שאותם ניסח רש ז במו ידיו, שימש יסוד להעתקות מרובות שהוכנו בידי החסידים. דרשותיו האחרות רש ז ב דברי חסידות נרשמו על ידי אחיו, ר יהודה ליב מינוביץ, ולאחר שנים אחדות על ידי בנו.88 אף רשימות אלה שימשו מקור להעתקות מרובות בידי החסידים. ומאחר שההעתקות הללו שימשו מקור להעתקות נוספות, וכן הלאה, נפלו בהן במשך הזמן שגיאות מרובות. הגיעו הדברים לידי כך, שרש ז תיקן תקנות המחייבות את כל המחזיק בכתבי יד תורותיו להביאן עמו בעת ביקורו בלוזנא ולמסרן לבדיקה לידי ר יהודה ליב הנ ל ולצוות מגיהים שפעל בהדרכתו.89 על פי תקנות אלו נתחייב כל חסיד המבקר בלוזנא 85 איגרות חסידים, עמי בית רבי, א, עמי,31 הערה ב. 87 ר, מנחם מנדל מויטבסק המליץ בפני חסידיו לשוב ולעיין בדברי תוכחה והדרכה ששיגר אליהם, כל אימת שהשפעתם תפוג. ראה: איגרות חסידים, עמי ח ליבערמאן, לעגענדע און אמת וועגן די חסידישע דרוקערייעף,,(1950) XXXIV ייווא בלעטער, עמי המאמר נדפס גם בתוך: הנ ל, אהל רח ל, ב, ניו יורק, עמי ואילך. נוסח עברי: שם, ניו ג, יורק, עמי ואילך. אגרותיקודש, 89 מב, עמי קד.

28 347 וכרדלש ררואינשןמלז ידאלמגיהנמכלשםידיסח [27] עבשיהל ינפב תיב ןיד יכאיבה תא לכ יבתכדיה.ותושרבש ומכ ןכ עבתנחוודל לעםירחא םיקיזחמה םתושרב יבתכ.די ןתרמוח לש תונקתהלאתדמלמ ןה לעתובישחה סחייש ז שר תהגהל םישובישה ןהו לעהצופתההבורמה לשיבתכדיה ברקב.םידיסחה יובירתוקתעהה ולחש ןהב םישוביש היה ןמ םימרוגה ועינהש תא ז שר רוסמלסופדל תא רפס 90.אינתה,ףוסבלו ז שר רזח ןתנו יוטיב שרופמ,ויתויפיצל תעימששירבד תודיסח תעברוקיבה אנזולב ןכא החנת תאתולדתשהםידיסחהתדובעב הייחב םוימויה.םהלש המגוד תינייפוא ךכל שי תרגיאב לש רבד רעב ןב,ז שר הבתכנש ייחב ויבא.ותווצמבו,תרגיאה הרקיעש תויחנה תוטרופמ ןיינעב,הליפתה תמייתסמ הרהזאב יפלכ הלא אלש ודיפקי לע יולימ :תויחנהה אציש... םשנועטלחהב אלש ועמשי ח דהבחרהב א כ ןתוא םישנאםידרחה םיעגייתמוהלפתבךשמב ןמז העשכ יצחו...רתויו לבא ןתוא םישנא םילשרתמשהלפתב םירצקמו הב וקחרתי ןאכ 91. עוממ םצע תוכזהעומירבד תודיסח ורצחב לש ז שר תינתומ אופיא תושקבתמה.םהמ תונוכנב דיסחה ץמאתהל לע תנמ םישגהל ייחב םוימויה תא תונקסמה זכרמ ןיב.ג הירפירפל ז שר אלרמא ידתכרדהבםידיסחהיכרדבתדובע ה תעב םתוהש.ורצחב אוהחפיטםיסופד לשהיחנה,חוקיפו םתועצמאבשףיסוה תויהלברועמבוציעב םתוגהנתה לשםידיסחה ייחב םוימויה םהלש תומוקמב.םהירוגמ תרגסמה השמישש תבותכ תירקיע ויתוינפל לש,ז שר רשאו התועצמאב הסינ עיפשהל לע,וידיסח התיה ןיינמה.ידיסחה ורוקמב היה ןיינמה תוצבקתה תיראטנולוו לש םידיחי םישקבמה דובעל תא ההכרדב לש.תודיסחה עבטמ,םירבדה ןיינמהש שמיש םגדקומ יתרבח ינוגראו רובע ש נא םיררוגתמה בושייב.םיוסמ בגא ךכ שמיש ןיינמה םג יוטיב םתוגייתסהל לשםידיסחה ללכמ רוביצה סנכתמההליפתל תיבב.תסנכה וליטהב לע ללכ םיפתתשמה ןיינמב תוירחא תיצוביק יולימל,ויתויחנה וכמתסהבו לעץחלהיתרבחה תלגוסמשהרובחהליעפהל לע,דיחיה הסינ ז שר תושעל תא ןיינמה םג רישכמל.יכוניח רתוי לכמ ץמאתה ז שר עיפשהל לע התומד לש הליפתה םיניינמב.םינושה המגוד תינייפואךכל ןתינ תוארלותרגיאבוידיסחלבוחיבב 92.ןשי תרגיאה תחתופרוכזאבהתלעמ לש.הליפתה רחאל ןכמ עבות ז שרדיפקהל לע םויק תונקתה תומודקה עבקש יבגלירדס.הליפתה לע יפ תונקת הלא שיךיראהל תליפתב תירחש ךשמב העש תחא.תוחפל חילש,רוביצהאלממה דיקפת הז יפל רות עבקנש,שארמ בייחףוסאל וביבסמ הרשע,םיללפתמ הלאו םירומא אורקלדחיב ומע לוקבו םר תא לכ,הליפתהודוהמ דעו רחא הנומש. הרשע ראשםיללפתמה םיווצמראשיהלשיא שיא,ומוקמבאלו וכלהיהנא הנאואמשועגפילעידי ךכ תלוכיב זוכירה לשםיללפתמ.םירחא 90,אינתימע ,שדוקיתורגאר ומדא,יעצמא,ג מע.גלר 92,שדוקיתורגא,חימע.אי

29 [28] לאונמעסקטא 348 תונקת,הלא ועבקנש לככהארנה םינשב תונושארה ותגהנהל לש 93,ז שר ודעונ רוציל םיאנתםיילמיטפואשומימלהדועיי לש.הליפתה ותנשמבלשז שר הספתנהליפתה תרגסמכ תוננובתהלתלודגב.ארובה תועצמאב תוננובתה וזרומאללפתמהעיגהלידיל תברק /ה לכ דיחי לע יפ 94.ותגירדמ השעמל םיפרטצמ תוננובתהב וז תודוסי םייתרכה םע תודוסי.םיישגר העיבתהךיראהלהליפתב אורקלו לכ הלמ הלמו לוקב םר האב אופיא רוציל תא תרגסמהתמלוהה תוננובתהל.וז ז שר רזח ריכזהו תא תונקתהרבדב ירדסהליפתה ינשב תומוקמ רפסב,אינתה ףאו ףיסוהןהילע תויחנהרשאבתריחבליחילש.רוביצה םוקמבדחא הרוה ז שר יחילשש,רוביצה רשא ורחביי לע יפ לרוג ואתערכהב,בורה םיבייח תויהל הלאמםיללפתמש הלמהלמבךרדבעוצימה לוקב םר אלוםיכיראמ רתוייאדמ אלו םירצקמ םיפטוחו 95. ו ח םוקמב רחא ףיסוה ז שר תאללכה :אבה לכש ימילוחהאלודרי ינפלהביתהילעבה םיקסעןיאשםהל יאנפ.ב כ קר םתוא שיש םהל יאנפ ואםידמלמה ואםיכומסה לעןחלושםהיבאםילוכישךיראהלתלפתברחשה ךרע העש הצחמו תוחפל לכ תומי...לוחה ךא תותבשב םימיו םיבוט םגש לכילעב םיקסע שיםהל יאנפ תעשורשוכהךיראהלםתלפתב תנווכבםבל םשפנו... הל תאזלו םג םה ודרי ינפל הביתה תונקת תודחוימ ןיינעבהליפתה ןקית ז שר ינבל 97.םירוענה םירענ ה םיעבתנ בצייתהל הליפתלידמ רקוב תעב תישאר.הליפתה דוע םיעבתנםיריעצהענמיהללכמהחיש לשןילוח םדוק.הליפתה תונקתהלא תופקשמ תא םימגפה תוגהנתהב םיריעצה םתואש הסינ ז שר.שר ושקבב בצעל תאהתומד לשהליפתה םיניינמב םיבורמה לש,וידיסח אל לוכי היה ז שרקפתסהל ןוקיתב תונקת.ןרוכזאבו אוה ץלאנ םגחקפלחיגשהלו לעןפוא.ןעוציב,ךכ,לשמל רגיש ז שר תרגיא החכות הפיזנו וידיסחל,טסופאקבש תובקעב תועומש לע םתולשרתה יולימב 98.תונקתה תועומש תורחא ועיגהש לא ז שר וררוע ותוא הבוגתל הפירחהברה.רתוי הנווכה איה תועפותל לש קוחש תונציל ו וולתנשהליפתל םיניינמב.םידחא תרגיאב תדחוימשידקהש אשונל 99,הז החד ז שר ףקותב תא,החנהה יכךרדב וז ןתינ עיגהל ידיל הליפת ךותמ.החמש,הברדא החמש לש הווצמ הנניא תגשומ אלא ךותמ דבוכ. שאר תודחאב ןמ תורגיאה ורכזנש ליעל,ונאצמ ז שרש ביגמ לע תועומש רבדב םייוקילםימגפו םיניינמב.םינושה תועומשהלאאל ועיגהינזואל ז שריארקאבאלא ויה ירפ בקעמ.חווידו תויונמדזהב תונוש עבת ז שרוידיסחמחוודל ול ןירשימבלעםילדחמיולימב 100.ויתוארוה תרגיאב,הבושח הדעונש ללכל,םיניינמה עידוה ז שר שרופמב ותעדבש 93 תרגיאהש נאלבוחיבבאיהלככהארנהינפלמתנש,ט מקתתונקתוהליפתהתוראותמהב. תומודק כ לעהליפתהתנשמבז שר :האר,ליעל(שימלחהרעה 5 ),,מע ,אינת,מע ,םש,מע ,שדוקיתורגא,במימע.גק,םש,בפ מע.טעק-זעק 98,םש,דפימע.בפק-פק ,םשימע.בפק

30 349 וכרדלש ררואינשןמלז ידאלמגיהנמכלשםידיסח [29] חול לכל םיניינמה םילגרמ רתסבעדילעידוהלו לכ ימרשפאש ול לכו ימ שיש ול יאנפ ךיראהל ןייעלוהלפתב לצעתמו בורקיאדוולעדימש טרופמ לעשחרתמה םיניינמב םינושהןכא םרזורצחל לש.ז שר,ךכ,לשמל םיאצומ ונא ונבש לש ז שר,ודימלתו ועייסש ול תגהנהב,רוביצה םינעוט יכהעודי םהל תוהזםילשרתמהיולימב תונקת 102.הליפתה,ןיינמה תרגסמכ תאשונה תוירחאב תיצוביק ותוגהנתהל לש,דיחיה שמיש תבותכ תויחנהל לש ז שרףא יבגלדומיל.הרות ז שרליטהלעלכ ןיינמ םייסל תאדומיל ס שהלכ.הנש הנווכה איהםידיסחהש םיפתתשמה ןיינמב וקלחי םהיניב תאדומיל תותכסמ,ס שה ךכו םותב הנשה ופיקי םלוכדחי תא ס שה.ולוכ הרקמב רפסמש םיפתתשמה ןיינמב םיוסמ,טעומ ןיאוםחוכבדומעלהמישמב,וז עיצמםהל ז שרףרצלםהילאהמכ םישנא ןיינממלודג 103.רתוי אלרבודמאופיאדומילב,אתווצבאלאתקולחבלטנה ןיבםידיחיםידמולה לכדחא ינפב ומצע וא.אתורבחב רבתסמ תלטהש המישמ וזכש לע ללכ םיניינמה התיה,תירשפא םושמלעש יפתכרעה ז שר ואצמנםהבידםידיחיםילגוסמהדומללףדארמגתוחוכב.םמצע שיךכב חקלףלאמ יבגל עקרה יכוניחה המרהו תיתוברתה לשידיסח.ז שר גוסרחא לשדומיל הרות עבתש ז שר םייקללכב ןיינמ אוהדומיל,הרובחב הנומההרשע שיא,תוחפל לכב םוי ןיבהחנמ.בירעמל ינש םיאשונהםהבש רומא היהדומיל הזדקמתהל םה ירבד הדגא תוכלהו חרוא םייח ןחלושבש 104.ךורע שי ןיינע הקמנהב עיצמש ז שר קוסיעל ירבדב :הדגא בורש תודוס הרותה ןיזונג הב תרפכמו ויתונווע לשםדא ראובמכ יבתכב י ראה ל ז תולגנהו הבש ןה יכרד ה ךליש םהבםדאה תישיו תוצע ושפנב ילימב אימשד ילימבו....אמלעד ןכתיי יכדומיל הז דעונ רקיעב םתואלםידיסח םניאש םילגוסמ םניאו םירומא קוסעל ירפסב.הלבק רובע םישנאהלא הווהמ דומילהדגאה בורש תודוס הרותה ןיזונג הב ןיעמ.ףילחת ןיב הכ,הכו םצעבהעיבתה םייקלדומילהרובחבידמ,םוי ןיב החנמ,בירעמל שי ץומיא לש סופד היהש חוור הליהקב תיתרוסמה - ונייה תורבח.דומילהשודיחהירקיעה אוה,ךכבהעיבתהשןוברדהולוטילקלחדומילב הזהאבהתעדצמ תוכמס תיתליהקיץוח יתלבו תילאמרופ -.,קידצ ה עבטמ םירבדה ןיינמהש שמיש ףא תרגסמדומילל ןוביללו לשירבד. תודיסח ליעל ונאצמ ז שרש הנימ לכב ןיינמ השולש, םילודג םדיקפתמש ןוחבל תא תולאשה ןהבש םיטבלתמ.םידיסחה תדימב רשפאה ויה םילודג הלא םירומא רותפל תא יטבל םידיסחה תוחוכב.םמצע העיבתה לש,ז שר יכ םילודג ה לכבש ןיינמ וכירדי תא ללכםידיסחה ירבד ב, תודיסח הבש התנשנו םע תאצ רפס אינתה :רואל ימו ותעדש הרצק ןיבהלהצע ךותמ םיסירטנוקולא שרפי ותחיש ינפלםילודגהוריעבש םהו והוננוביםהילאו יתשקב אלש םו דיהפלגהנתהלהונעב תולפשו רקש בורק,יאדוולדועש םדוקתספדה רפס 101,אינתימע ,שדוקיתורגא ר ומדא,יעצמא,אימע.דכר 103,אינתימע ,םשימע ,םשימע.7

31 [30] לאונמעסקטא 350 אינתה ושבגתה םיניינמב םינושה תורגסמ ןויעלירבד ב /תודיסח דקומבשכ ןויעה ודמע תוקתעהה לש תושרדז שר וצופנש יבתכב.די בגאויצמאמףוכאל לעוידיסח תוגהנתה,התואנ אל עתרנ ז שרםייאלמםהילע.םישנועב עבטמ,םירבדה תכרעמבש םיסחי תיראטנולוו ןיעמ וז ןיבש קידצ ה,וידיסחו ואטבתה תויצקנסה דגנכ םיניירבעהתלבגהבעגמה םע. קידצ ה םישנועה ולדבנ הז הזמךאתדימב /הקחרה ה לעםילשרתמהאלמל תא תונקתהרבדב ירדסהליפתה םייא,ז שר יכ אלולכוי ללכיהל ןיבםיעמושהירבד תודיסח 106.ורצחב אצויכךכבריהזה ז שר תא םיריעצה אלש ואלמי תא תונקתהליפתה תועגונה,םהל יכ אל ולבקתיםירועיירבד ב תודיסח םינתינה לע ידי ונב 107.ודימלתו הרקמב הז תלטומ תבוחהחכוהה לעםיריעצהםיאבה רצחל.ז שר הלא םיבייחאיבהל םמע תודע,בתכב המותחה לע ידי ינש םידע,םירשכ יכ םהםידיפקמ אובלתישארבהליפתה םניאוםיחחושמםדוק.הליפתה םאאלואיביםמעתודעהבותכ,וזכש וצלאיי םירענהעבשיהל ינפב תיב.ןיד גוסב רחא לש תלבגה עגמ םע,ז שר םימייאמ בוד רעב ונב רו ןורהא ודימלת יפלכ םילשרתמה תרימשב תונקת :הליפתה םאש אל וביטיםהיכרד,ל נכ אל היהי םהל םוקמ ןאכב תואלמל תולאשמ,םבבל אל ילימב אימשד אלו ילימב אמלעד לככ הארנה הנווכהאיה תעינמל תוכזהעייתסהל ותצעב ותכרבבולש,ז שר ןה לעידיהלבק /תודיחי ל ןה לע ידיהלאשבתכב וליפאו לע ידי תריסמ. לטיווק םויא שנועב רומח רתוי םיאצומ ונא סחיב ינ :םיניינע םייוליג לש קוחש תולקו שאר,הליפתב העיגפוםדובכב לשידימלת םימכח םניאש.םידיסח םיניירבעהםימוחתבהלא וקחרויירמגלורצחמלש ז שראלו השרוי םהל תוארל תא 109.וינפ ימ אטחש ןוגכב ולא לכוירפכל לע ונווע בוו לבקתהלו רצחב ז שר קר רחאללבקי ש וניד,ומצעמ שקביו ו טמ וירבחמ והוקליש תכמ תודרמ ןהש ג י,תואכה תולק וא תורומח יפכ תואר 110. םהיניע ינש םישנועהםירומחה רתויבםירכזנהויתורגיאבלש ז שר םההקחרה ןמ ןיינמהידיסחה תלילשותוכזה םורתלתועמ לץרא. לארשי ינשב םישנועהלא םייא ז שרלעםידיסחהאלש ואלמי תאהסכמהתלטומהםהילעתיבגמבתדחוימךרוצלןוידפ 111. םייובש רבודמץמאמב ךשוממ,השקו לחהש תישארב תונש,םיעשתה רשאו דעונ לטבל תריזג שוריג הרזגנש לע םישולש תושפנ - לככהארנה םירכוח ינבו.םהיתוחפשמ תא תועמשמ שנועהאלש לבקל ונממ תועמ ץרא שדוקה שריפ ז שר :ומצעבלבל הלעי ונורכזבוטל ינפלםיקידצה יבשוי ץרא....שדוקההדבועה ז שרשךרכ שנוע הז םעהקחרה ןמ ןיינמהידיסחהתדמלמדעהמכ ובישחהםידיסחה תאהכרבההליפתהולש םיקידצ הץראבש.לארשי רבתסמ יכ ז שר םייא םישנועב הכ םירומחתמחמתובישחהתדחוימה סחייש תווצמלןוידפ םייובש םושמו לטנה יפסכהדבכה ליטהשךרוצל הז לע.וידיסח 106,שדוקיתורגאר ומדא,יעצמא,גימע.גלר 107,שדוקיתורגא,במימע.דק-גק 108,שדוקיתורגאר ומדא,יעצמא,אימע.דכר 109,שדוקיתורגא,דפימע ;בפק-פק,הפימע.דפק-גפק 110 תורגאלעב,אינתה,בק,מע.דיר 111,שדוקיתורגא,חיימע.דמ

32 351 וכרדלש ררואינשןמלז ידאלמגיהנמכלשםידיסח [31] לכבםירקמה ורכזנשדע ןאכרבוד לע םויא.השינעב תורגיאב ז שר וספדנש יתלקתנ קר הרקמבדחא ובשהווצמ ז שר לעהשינע.לעופב רבדהעריאתישארב תונש,םינומשה אוהו רושקקבאמב ןיבםידיסח.םידגנתמלדחאםידיסחהתליהקב,ץאשוא םדא םשב,םייח טקנ תומזויסחיבךוסכסל םע,םידגנתמהאוהשכרמייתמלועפלםשב.ז שרהשעמללעפםייח הז לעתעד.ומצע ז שר הרוהידיסחל ץאשוא קתנל לכ עגמ םע םדא הז עונמלו ונממ םורתל תועמ ל ץרא 112.,לארשי םאה היה הז הרקמ גירח וא אמש ויה םירקמ םיפסונ לש השינע?לעופב ןיא ונדיב בישהל לע ךכ הבושת.הקודב םלואו רדעה םירוכזא לש השינע לעופב תורוקמבםיעודיה ונל ךמות,הרבסב םאש םנמא ויה םירקמהלאכ םה ויה יתמ.רפסמ לע תנמ לכוישאלמל תא לולכמ וידיקפת תגהנהב רוביצה ץלאנ ז שר עייתסהל ;םירזועב םהמ ולעפשךומסב ול לוהינב יניינע רצחה םהמוואלימש םידיקפת םיניינמב.םינושה לע ילעבםידיקפתה ימוחתב רצחה ונמנהמכ ינבמ ותחפשמ לש ז שרודימלתו.בורקהךלהמב וננויד דע ןאכ ונלקתנתואמגודבתודחא.םתלועפל,ר בוד רעב ונב לש ז שר,רו ןורהא ודימלת ורוהירבד,תודיסח םיריעצל וקסעוחוקיפב לעשחרתמה.םיניינמב בוד רעב ףא ןתנ םירועיש רפסב אינתהישאר ל.,םיניינמ דוע,ונאצמ יכ ונב לש ז שר ונתחו וכמסוה בישהל םשב ז שרםידיסחל ושקיבש תא.ותצע ויחא לש ז שר היה דקפומ לע תנכה חסונ בותכ לשתושרדה אשנש ז שרלעב,הפ ןכולעתהגהתוקתעההתובורמה וניכהש.םידיסחה וללכ לש,רבד םירזועה לוהינברצחה ואלימךרדב ללכ םידיקפת ז שרש היה,רומא ףאו,גהנ אלמל,ומצעב אלאתמחמודיגה רכינהרפסמבוידיסח רצבנ ונממ.רבדה םיניינמב םירוזפהיבחרב היסורהנבלה ולעפ ינש םיגוס לש יאשונ :תורשימ םיאבגה לשתועמ ץרא,לארשי.,םילודג הו ליעל,ונאצמ ז שרש ליטה לעםיאבגה לשתועמ ץרא,לארשי,חקפל לכדחא םוקמב,ובשומ לע תעיסנםידיסחה.ורצחל,רוכזכ םה ווטצנךורעל םושירקדקודמ לש יכיראת העיסנה לש לכ דיסח דייצלו תא םיעסונה םירושיאב אלש וגרח ןמ.תונקתה תמועל יפואהינוגרא ילהנימה לש הרשימ,וז ואלימ תשולש,םילודג ה ז שרש הנימ לכב ןיינמ דיקפת.ינחור םה ויהםירומא עייסלםהירבחל ןיינמלהצעבהכרדהבו יניינעבתדובע.,ה ומכ ןכ םה ויהםידקפומ לעתרבסה ויתורות לש ז שרהלאל ושקתהש ןניבהל תוחוכב.םמצע אצמנ,אופיא יכ םירזוע,הלא ולעפש םשב ז שר ףקותבו תוכמסהליצאהש,םהילע ושמיש השעמל ןיעמ גרד ךוותמ וניב ןיבל.וידיסח ךכב היה םושמ הגיסנ תמיוסמדחאמ םישודיחה םיקהבומה לשהגהנההתידיסחה התישארב - עגמה יחה רישיהו ןיבש קידצ ה.וידיסחל תובישחתדחוימ תרימשב רשקהףוצרה ןיב ז שרןיבל םיניינמההדעונ.םיחיל רבודמ,םישנאב לככ הארנה ןמ םיברוקמה רתויב,ז שרל וחלשנש ם עוציב המישמ.תמיוסמ ךרדב ללכ לטוה לעםיחילשהרידסהל ןיינעךבוסמ אלש ןתינלפטל ובתועצמאב תויחנה.בתכבש ךכ ונאצמםיחילש וחלשנפטלךוסכסב ימוקמ םע,םידגנתמהתקולחמב תימינפ ברקב ידיסח,ז שר תיבגמב תדחוימ ןעמל ןוידפ,םייובש תיבגמב ןומימל חוריא םידיסח 112,םש,בימע.ה

33 [32] לאונמע סקטא 352 םינויבא םירקבמה רצחב,ז שר אצויכבו 113.הלאב ךרדב ללכ ויה םיחילשה םידיוצמ תרגיאב תאמ,ז שרהרידגמה תא תרטמםתוחילשהכימסמהו םתוא.האלמל ראשםיטרפה תויחנההו ויהתניחבב הרותלעבש,הפ ןמו םתסה ריתוה ז שרםיחילשפוח ןורמת םיוסמ םאתהב 114.תוביסנל ןמ ןידה,ןייצל יכ תויבגמה תונושה וכרענש תמזויב ז שר ותוסחבו,ושמיש ףסונב לע ןתילכת,תישעמה קיפא בושח לש רשק ןיבםידיסחה ןיבל.םבר תפלאמ,הדבועה תוחפלש קלחב ןמ םירקמה רסמ ז שרידיבויחילש הכרעה תעבוקהשארמהמכאיה תסכמהמורתה הפוצמש םירהל לכדחא ןמ 115.םידיסחה ןתינ רמול םצעש תופתתשהה תויבגמב תונושה התיה יוטיבקהבומ לשתוכייתשהלהקלוידיסח לש ז שר המרתו שוביגל םתוהז.תיצוביקה דחוימבםירבדה םירומא סחיבתועמ ל ץרא. לארשי ןיא הז הרקמ שנועשהקחרהה יגוחמ ש נא ךרכנ - יפכ וניארש ליעל - םע רוסיאה םורתלתועמ ל ץרא. לארשי ףוסבל שקבמ ינא סחייתהל תלאבכרהה יתרבחה לשידיסח.ז שר ןיא ידיב עיצהל הנומת תטרופמהקודבו רשאב היגוסלהבושח תבכרומו וז לע דוסי תורוקמהודמעש דגנל.יניע םע,תאז הסנא עיצהל תיתשתהש תישונאה לשתודיסח היסור,הנבלה הלעשכ ץראל.תיתדדוינחורה לארשי תומשרתה תנשב םיווק,םידחא םיפרטצמה ילוא הנומתל.תרעושמ המוד,ז לקת התיה וז חינהש וירחא ר םחנמ לדנמ קסבטיומ תבכרומ הדימב הבר ינבמ תיליעה,וז תררועתמה ארקמל המכ ויתורגיאמ לש ר םחנמ לדנמ 116,וידיסחל תקזחתמ רואל תודע תשרופמ לש ר םחנמ לדנמ.ומצע תרגיאב תנשמ ח לקת אוה,רפסמ יכהחדםידסחתמ ירסחעדמ לכשהו ושקיבשברקתהל לא,תודיסחה תמועלו תאז הרוה תא יכרדתודיסחהיספות ל 117. הרות ךותמ םהיתובוגת לש םידגנתמה ןתינ,קיסהל יכ םיבר ןמ םיחפתסמה לא הנחמ ידיסח ז שר ונמנ לעידמול.הרותה דיגמה סחנפ רבהדוהיקצולופמ ןעט יכ יתבשרדמה ונקורתנ ידמולמ הרות םושמ הלאש וקיתעה תא םמוקמ םיניינמל 118.םיידיסחה ר םייח ןי זולוומ ראיתהעפות לש םיבריגוחמםידמולהםיפחסנהילגבהתעפשה לש 119.תודיסחה לע יפ םנמז םמוקמו לש ילעב תויודעה טעמכ ןיאש םוקמ,קפסל דגנלש םהיניע הדמע תומצעתה תוטשפתהותודיסחה היסורב הנבלה תונשב םינומשה םיעשתהו לשהאמה ח יה תישארבו האמה.ט יה רבתסמ יכםידמולה םיריעצה ברקמידיסח ז שר םה ושמישש תבותכירבדל הפיזנה םירומחה :ןלהלש,םש,ב ימע?ה,אי ימע ;רכ,די ימע ;בל-אל,חי ימע ;דמ-במ,בל מע,פ.דועו,לשמל,םש.חמ מע.דמ-גמ מע,םש,לשמל תורגיא,םידיסח,זי,מע,םש ימע רפס רתכ הרות לש ר סחנפ רבהדוהי ספדנ הנושארל בולקשב תנשב.ח מקת :האר,ע,סקטא ותטיש ולעפו לש ר םייח,ךי חלוומ,םש ימע ,PAAJR XXXVIII-IXL,(1972).pp

34 353 וכרדלש ררואינשןמלז ידאלמגיהנמכלשםידיסח [33] הנה אלהבוטהעומשה רשאהעמש,ינזא לוק תונע יכנא,עמוש יריעצמ ןאצה רשא ועימשה םורמב...םלוק ךופ זוב ןולקו לע לכ ישפות םישנאהמ םימלשה ונתא רמול יכהדעה ונלשהדבל השודק...הרותה רשא םניא ירבד ז שרהלא םינתינשרפתהלתאדוהכלעב ןיד תונולתב,ר םייח.ןי זולוומ הזןורחאה לבק לעםידיסחםילזלזמהידמולב,הרות םנעוטב יכדומילה םהש םידמול ונניא תניחבב הרות.,המ רבתסמ יכ תומיעב ןיעמ הז ויה הלא אקוודםידמולה םיריעצה ברקבש םידיסחה ורגתהשםידמולב.םידגנתמה תומשרתההרבדב רפסמה רכינה תיסחי לשידמול הרות ברקב ידיסחז שר תכמתנ םג רואללקשמהברהשדקוהשהנחמבד בחתלאסחיה ןיבשדומיל הרות ןיבל.הארי יוטיב ךכל שי רפסבאחוכיוהבר רכזנש,ליעל רשאו וינוידהיגוסב וז םה הבוגתהרישי ויתוגשהל לש,ר םייח 121.ןידולוומ םג םא הנוכנ ונתכרעהרבדב יובירםידמולה ברקבידיסח,ז שר בורקיאדוול בורש ןיינמ םהלש ונמנ לע תבכישילעב,םיתבה ונייהדמעמ םייניבההרבחב,תידוהיה היהש םסובמ תיסחיהניחבמתילכלכ לעבוהגירדמההובג תיסחי ועקרב.יכוניחה תוסחייתההילעב ל,םיקסע לאכביכרמ בר לקשמ יגוחב,םידיסחה תרזוח תינשנו יבתכב 122.ז שר שי ףא בו ריכזהלו רשקהב הז תא ויתויחנה לש ז שררבדב תקולח תותכסמ ס שה ם דומיל ימצעךשמב.הנשה ףא תויחנהש ולא ןניא תוללוכ תמאהדימ תיתוכיא יבגל תמר,דומילה ןיא קפס םצעש תלוכיהדומלל ףד ארמג ןפואב יאמצע התיה תחוור תבכשב ילעב םיתבה התיהו הרידנ תבכשב.,ןומהה ךלהמב תונש םיעשתה ולחהףרטצהל הנחמל ידיסח ז שר םג םיגוח.םייממע תרגיאב תישארמ תונש,םיעשתה תארוקה םורתל ןעמל חוריא םידיסח םירקבמה,אנזולב ןייצמ ז שר יכידמ תבשםיעיגמורצחלםיעבראכדעםישימח ירסח,םיעצמא םיתעלועיגמ םרפסמ דע ידכ 123.םייתאמ לע םתופרטצה לש ינב תבכש ןומהה םידמל ונא םג תרגיאמ לש ר םהרבא קסילאקמ הבתכנש ינב ןיב םינשה 124.ז נרת-ג נרת םידיסח ז שר לש וננולתה םבתכמב רל,םהרבא יכ ז שר ונניא הנפתמםלבקל. תודיחי ל רםהרבא,בישה יכ ז שר ץלאנ גוהנל ךכ לע תנמברקל תאםישדחה רשא בורקמ.ואובי תלדמו םעה רשא םניא כ כ....הרות וללכ לש,רבד דועבתימדתהש תחוורההטילבמ תא ולקשמ לשביכרמהיממעה תישארב,תודיסחה הארנ יל להקבשוידיסח לש ז שר היה לקשמדבכנדוסיל.ינדמלה םיכייתשמה תבכ םיתבהיילעב ויה םיטנאנימוד הניחבמ,תירפסמ וליאו ינב הבכשה,תיממעה ולחהש םיפרטצמ תונשב,םיעשתה ויה לכל רתויה טועימ.רכינ 120,שדוקיתורגא,הפ,מע.גפק 121 אחוכיו,הבר,מע 30-28, תורגא,שדוקר ומדא,יעצמאימע ;אלר,אינתימע ,םשימע.זמ 124 תורגיא,םידיסח,בסימע 234.

35 [34] לאונמע סקטא 354 םוכיס.ד דוסיב ותלועפ לשז שר גיהנמכ לש םידיסח הדמע,החנהה יכ רשפא יוארו ליחנהל תא הרושבה המולגה תודיסחב םיגוחל םיבחר.הרבחב ךכיפל האר ז שר תא רקיע ודועיי תכרדהבםידיסחהתדובעב /ההכרדה וזהללכ השולש םיביכרמ :םיירקיע תרדגהםידעיה תדובעב,,ה רוריבםיעצמאה לעש םדי ןתינ גישהל םידעי הלא תענהוםידיסחה ץמאמל שרדנה.םהמ תדוקנמ םטבמ לשםידיסחה רייטצה ז שר גיהנמכ ודוחייש ץוענ םבולישב לש השולש :םימרוג אלש ומכ ברה יתרוסמה קסועהתארוהב,הכלה הנושבו ןמםכח דימלתה ץיברמה,הרות זכרתמ גיהנמ הזםיטביהבםייביטקייבוסה לשתדובע /ה ונייה רעפב ןיבש יוצרה יוצמלםיכרדבו לעש םדי ןתינ רשגל לע רעפ.הז הניחבמ וז שרוי קידצ ה תא ודיקפת לש דיגמה.יתרוסמה אלא אלש,דיגמכ רשבמ קידצ ה ךרדהשדח לביקש יפמ ויתובר רשאו הרוקמ תרותב.רתסנה ךכב תוצוענ התוכמס.המסקו ףסונב לע לכ,הלא לגוסמ קידצ ה - תוכזב ויגשיה םיישיאהתדובעב ה תוכזבו ויתולוגסתודחוימה קינעהלוידיסחלהכרדה תישיאתסחייתמה םיישקל לכ.דיחי בולידחוימ,הזןייפאמההדימבהבר תא קידצ ה ידיסחה ךרדב,ללכ תעדונ תועמשמ תדחוימ תסיפתב הגהנהה לש,ז שר השיגדמה תא ותולעתה לשדיסחה תוחוכב.ומצע ףא לע יפהארש תא רקיע ודועייתכרדהבםידיסחהיכרדבתדובע,,ה תורמלו סרגש יכ ןיא ול קידצ ל לכ ןורתיי ילוגסילימב,אמלעד הנענ ז שר תויפיצלוידיסח עייסו םהל ףא םוחתב.הז אלא הנושבש םיקידצ מ,םירחא התיה ותלועפ לש ז שר םוחתב הז הרודג תגיוסמו.בטיה אצמנהנחבההש תחוורה ןיב תוגיהנמ תידיסח תסחייתמה םיכרצל םייצרא ןיבל תוגיהנמ איהש תינחור תילכתב איה הנחבה תיטאמכס,ידמ הנניאש תמלוה תא תובכרומ.העפותה יסופד הגהנהה ז שרש בציע חפיטו ויה לעופ אצוי לש חתמה ןיב ותסיפת לש ודועיי גיהנמכןיבל תוביסנהםיצוליאהורשאםתרגסמב.לעפ ירוקיבםידיסחהורצחבלש ז שראל וספתנ תושחרתהכ תלעב ךרע,ימצע אלא תדוקנכ אצומ םהיצמאמל תדובעב ה ייחב.םוימויה תכרעמ,היחנהה חוקיפההפיכאהו הדעונ רשפאל תאךשמה ותוברועמ לש ז שר בוציעב תוגהנתה םידיסחה םיניינמב.םינושה לככ טבמבש ןושאר יושע רבדה תוארהל עיתפמ,רזומו המוד תורמלש תוכייתשההש תודיסחל התיה,תיראטנולוו היגיהנמו ורדענ תוכמס,תילאמרופ היהדיסחה ףשחנשהכרדהלחוקיפלו לש ז שר וירזועו ןותנץחלב םוצע ץמאתהל לועפלו.שרדנכ קפס םאהליהקה,תיתרוסמה התיהש תרגסמתילאמרופ תלעבו תויוכמס,הייפכהחילצהעיפשהל לעהירבחהדימב.המוד לודיגהךלוהה ךשמנו רפסמב םינופה וילא דימעה תא ז שר ינפב המליד.השק,ןכש תבחרה תורושםידיסחה התיה הכורכתלבגהב םלקשמ לש יקיפא עגמה ישיאה וניב ןיבל,וידיסח הבחרהבו תיתועמשמ לש דיקפת םיגרדה.םיכוותמה תערכה ז שר ביחרהל תא לגעמוידיסח תפקשמ תאותדמערשאבהתוחיל לשתודיסחה יבגלללכ.הרבחה דחי םע תאז ץמאתה ז שר,רמ לככ רבדהש,ןתינ תא ןורקיעה לש הגהנה תינחור תלגוסמה הנכומהו סחייתהל לאדיחיה ותייווהב.תישיאה

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב למי מיועדת התוכנית התכנית פתוחה בפני חוקרים שזכו במענק ERC ו: נמצאים בתהליך מענק ה-,ERC או שהסתיימה לפני פחות מ -12 חודשים ממועד פרסומו של הקול הקורא אליו נגשים החוקרים.

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיה"ק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובב"א

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיהק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובבא בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדם וח שנת ע"ק ירוים חמשת פים שבע מאות תב"א העולם לבךיאת ושם 4 תי י ריבד תרביחה םימיאתמ ריבלד ינביר ץפחה,םייח

קרא עוד

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ The Privilege against Self-Incrimination a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמה? Author(s): עמנואל גרוס and Emanuel Gross Source: Bar-Ilan

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

אנשי הלימבו | חיים חזן

אנשי הלימבו | חיים חזן חיים חזן הלימבו אנשי מח על הבניית עולם מן של זקנים חזן חיים הלימבו אנשי מן של עולם הבניית על מח זקנים תרגום מאנגלית: איילת סקסטין n a p H 93 אשל האגודה לתכנון ולניתוח שירותים למען קן בי שו גוסדה u, ג

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

 ג ד ז 120, גו' 34, טלא 2015 ח מח! י י הו ז ל: לה כאה א ט כ א מ ל ה א כ ל ה ז ג ז א ו ח ך ט ל מ ם ל מ ז ח ג א ז א ב א ל ה ה ב ט ל ל ך ז ה ב ז ט מ, ל מ ו מ ם ג ם א ל ז ה מ. למ גב וכל זא גגך גכלב // ה ם-ל

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל צמיח ותגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית 1948 1882 בארץישר איתמר אבןזר משתתמים בדיון קולת ישר שביט יעקב לוין מיכ דיון תקיים בירושלים בבב בכסליו תשם 12 12 1979 חיתפירבד רשי תלוק תמוקת תידוי שדח רשי ץראכ

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E המניעים והמקורות להתפתחות משנתו הסביבתית של א.ד גורדון ומיקומה בקשת האתיקות הסביבתיות במאה התשע-עשרה וראת המאה העשרים עבודת גמר בהיסטוריה מגיש: ערן שוורצפוקס, 315368977 מנחה: ד"ר עשה אבלמן, 038348710 יבת

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם ל (תהילים קי א ב ) ספר דרושים נחמדיס על התורה ומגילות ונ ך מהגאון המהר ס טיף ז צרק ל עם הערות

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

הקודש ' התהוות המוסד 'פקידי ואמרכלי דערי באמסטרדם מכמן יוסף קהל פרנסי של יחסם האשכנזים באמסטרדם לבעיות השד "רות מארץ-ישראל בספרות הכספים הסכמה על למען

הקודש ' התהוות המוסד 'פקידי ואמרכלי דערי באמסטרדם מכמן יוסף קהל פרנסי של יחסם האשכנזים באמסטרדם לבעיות השד רות מארץ-ישראל בספרות הכספים הסכמה על למען הקודש התהוות המוסד פקידי ואמרכלי דערי באמסטרדם מכמן יוסף קהל פרנסי של יחסם האשכנזים באמסטרדם לבעיות השד "רות מארץישר בספרות הכספים הסכמה על לן כללית הפקידים היישוב כי והאמרכלים בשנת ודי תקס"ט באמסטרדם

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד