נ. ג. ;, חס ספר הרנמיכה במקדש 1 על יעי פקודיה ארתחשסתא,,,, (,,,, ואנטיוכוס כשלישי,, מבוא מאז המלכים הקמתו, הנכרים 515 בשנת ששלטו מקדשים של האימפריות ש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "נ. ג. ;, חס ספר הרנמיכה במקדש 1 על יעי פקודיה ארתחשסתא,,,, (,,,, ואנטיוכוס כשלישי,, מבוא מאז המלכים הקמתו, הנכרים 515 בשנת ששלטו מקדשים של האימפריות ש"

תמליל

1 נ ג חס ספר הרנמכה במקדש על ע פקודה רתחשס ( נטוכוס כשלש מב מז המלכם הקמתו הנכרם 55 בשנת ששלטו מקדשם של המפרות של עזר הסטורונם קדמונות הודם לפסה נ בהודה ההודם זכה בהם המקדש למדנות ברושלם המקובלת לתמכת כלפ במזרח על תמכה זו דוע לנו ל רק מכתבה גם ל ומקבם ממספר 2 והנה פקודות בשתם מלכותות מפקודות המובות לו נו דומה של תוכן הזכוות בנוגע להקצבת קרבנות הדרושם לפולחן ופטור מב במקדש בנשתוון ששלח רתחשס זר הסופר לפנ בו לרושלם מן Babylonia תן עקר הדוגמות לכך מצוות בתעודות מבבל רו First the MA Dandamayev State and ) 4 ט( Millenium 8 ] ] ] Lipinsky State and Temple Kuhrt Achaemenid Babylonia Sources and Problems AH 4 ) 990( קע 979 the Ancient Near East Leuven ה Stolper % קק Late Achaemenid Early Macedonian and Early Seleucid Records ofdeposite and Related Texts Naples 993 Babylonia Revolution or חן The Transition from Achaemenid 0 Seleucid Rule טזן מגות ען(ט 5 Kuhn ש 5 ן Evolution? Of beeeen Achaemenid and ט(טע 5 נ Some ת 0 Stolper %4 327 ן 3 קק 994( ) קק 4 ש( Texts Hellenistic Babylonian Legal עדנות של הסטורונם הודם רו קדמונות ההודם ההודם כרך 3 רושלם תשכג )תרגום שלט ולהלן שלט[ קדמונות עמ ) מקבם ב ג ג )תרגום ד שוורץ ולהלן שוורץ[ ספר מקבם ב רושלם תשסה עמ 02 ( 03 ט טז )שם עמ ) 98 פקודות מלכותות רו עזר בד ו ג ז בכו מקבם לטמד )תרגום רפפורט ןלהלן רפפורט[ ספר מקבם רושלם תשסד עמ ( קדמונות ההודם ב )שלט עמ ) קתדרה 7 תשר תשסה עמ

2 הדרה 42 חג ספר ובפרוסטגרמה רושלם 3 ששלח _ נטהכוס השלש קולה נצב תהסס בן לתלמ לחר סורה של כבושה מכוון ששת הפקודות פורסמו על ד מלכם בנ שושלות מפרות שונות ובמרחק של מות שנם זו מזו הדמון בתוכנן של זכוות לו ורר ענן בממר זה ברצונ לדק בסבות לדמון בתוכן הזכוות בשת הפקודות ולבחון ת ההנחה שתוכן הזכוות בפקודת נטוכוס השלש דומה ללה שבפקודת רתחשס בשל פעולתם של גורמם הודם שהכרו ת פקודת רתחשס ושהשתמשו בזכוות שהוענקו בה כד להשג זכוות דומות מהממשל של נטוכוס השלש הבחנה תעשה בכמה שלבם צג ת הפקודות שווה בן הקצבת הקרבנות לפולחן בפקודת נטוכוס השלש לבן הקצבה זו בפקודת בפקודת רתחשס שווה בן רתחשס ולבסוף ת בחן הפטור ממסם למשרת המקדש בפקודת נטוכוס לבן הפטור הפשרות שמשלחת הבר של רושלם לרבונות הסלווקת התה שותפה לנסוח רשוות ת שצגה המקדש בתקופת הזכוות בפקודת נטוכוס והשתמשה בזכוות שהוענקו בפקודת רתחשס כד להשג זכוות דומות מהממשל של נטוכוס השלש הצגת הפקודות פקודת נטוכוס השלש הנוסח שבדנו מופע בקדמונות ההודם חד עם שת פקודות נוספות של נטוכוס השלש ששלב וספוס בותו ספר של חבורו כד ללמד על חסדו של שלט זה לנתנו ההודם 4 הפקודה פורסמה בעקבות כבוש רושלם מד התלמם במלחמה הסורת החמשת והעברת הרבונות בה לדו של נטוכוס השלש 200 בשנת במקדש על ד הקצבת קרבנות בממון וצר בטול המכסם על חומר הבנן הדרושם לפסה נ 5 הזכוות שהוענקו לרושלם ולמקדש כללו סוע לפולחן המלוכה סוע בשקום המקדש שנפגע במלחמה על ד קומו שור המשטר לפ חוק הבות פטור ממסם שנם למשרת המקדש לשוב סוע פטור מתן ד על הער ממסם למתשבם שלוש למשך בה שחרור שבום בדות 6 פקודת רתהשסה הפקודה שולבה בחטבה המכונה ספור עזר )עזר ז נחמה ח ט( 7 ומלמדת על מדו של עזר בחצר המלך ועל תרומתו לפולחן המקרש ולהפצת חוק המלך של רתחשס קדמונות ההודם ב הסופר הכהן זר כחלק התורה לפ המסופר הפקודה נשלחה מטעמו משלחות לרושלם שכללה )שלט שם( העלת מתנדבם הפקודה הנדונה של נטוכוס השלש רו שם שת הפקודות הנוספות שלו רו שם )שלט עמ 4847( דון על תולדות המחקר של פקודות לו רו Books Josephus fewish Antiquities ם App ( 5 תבט( Marcus קע (reprint) (LCL 365( London 998 %[%[[ רקע למורעות לו רו 2335 עק 998 Leiden ) 8 6 ש ע 2 5 קדמונות ההודם ב ן 0 ע Gera Judaea and Mediterranean )שלט עמ )47 ס רו ש פת ההסטורוגרפה המקרת בתקופה הפרסת ח תדמור ו פעל )עורכם( שבת צון מ שלטון פרס רושלם תשמג עמ ש לצן שרבו הדעות על הקפה של חטבה זו

3 הכמתה פ תודוקפ ו 43 הרדח םורל ברקמ םולה םנהוכה לרשו חוקפ ךרד עוצב קוח הרותה הדוהב םורו תלבוה ףסכ ובדנש בהזו וצעוו דוהו לבב שדקמל תנק םלכו ןחלופל תובדנב תלבק רצמ רבע רהנה פל הבצקה העבקנש הדוקפב רוטפ תרשמל תושר תונמל םטפוש םנדו לכל םדוהה רבעב רהנה םדמללו הרות פל ושורפ רזע תושר שנעהל םרפמה תרות םהה רש דב רזע ו רזע( ז )ובג חתפ ןודה תגצהב חסונ תועגונה ןוממב ה רוטפבו תשב ןוממ ה רשו כרצ תב ךהל רש לפ ך תתל ןתת תבמ תורצ נממו תששחתר דלמה ןת וצ לכל םרבזגה רש רבעב רהנה כ לכ רש לש םכמ רזע ןהכה רפוס תרות הל םמשה קודב השע דע ףסכ םרכו המ דעו םטח םרוכ המ דעו ן םתב המ דעו םתב ןמש המ חלמו רש ל בותכ רזע( ז )בככ 8 תשרו לכ ונלבק ךותמ םמש ר הטלחה קנעהל םהל כרצל ה הבצקה תומהב ןברק ו ן ו ןמש הנובלו וושב םרשע ףל םנומכרד[ ] תובטר תושורק תלוס םתהב גהנמל םוקמה ךרעב ףל עבר תמ םששו םנמדמ הטח שוו תמ םעבשו השמחו םנמרמ חלמ 9 רוטפה תרשמל לכ םנהכה םולהו םררושמה םרעושה םנתנה דבועו תב םהלה הזה הדנמ ולב ךלהו ן תושר לטהל םה ( )דכ תצעומ םנקזה םנהכה רפוס ררושמו שדוקה םרוטפ וה סממ תלוגלוגה סממו הללכה סממו םחלמה 0 הוושהה תדמלמ ןכותה המודה וקנעהש םכלמה הבצקה העובק ןחלופל הבוקנה םכרעב ףסכ חפנו והש םגוהנ לכב תח תורפמהמ תעב םוסרפ הדוקפה םגוס 8 םוגרת םקוספה רפסמ רזע ןכמ ךלו ךותמ םלוע ךנתה רזע המחנו םור תונומדק םדוהה ב 40 םטוטצה מ ןכמ ךלו ךותמ מ ןרטש תודועתה דרמל םנומשחה בבלת חכשת ב הפסונ המורת תפסכ רצמ רבע רהנה תנקל כרוצ ןחלופה ( )בכ וושהו םבקמ ב ג

4 ם ץ ט ת ז ק ן ז חג ספר נ דומם של בהמות ומצרכם לקרבנות הכוללם חטה ן שמן במקדש ממסם שנהגו לגבות ומלח 2 פטור של משרתם בממלכתם עד כמה נתן לסמוך על המנות ההסטורת של תוכן זכוות לו כפ שהן מופעות במקורות שהצגת ל? הנוסח של פקודת נטוכוס השלש כפ שה מוב בקדמונות ההודם נחשב בדרך כלל משקף ת הנוסח של הפקודה המקורת 3 שר למנות ההסטורת של תוכן הזכוות הנוגעות בממון מטעם וצר המלכות לקרבנות שנדרשו לפולחן ובפטור 8% דץ ג ו ש ממסם למשרתו קמות עדוות תמכת על נוספות המלכות בהוצות הנדרשות נ 88 ענ נטוכוט השלש העתק רומ של פסל הלנסט פולחנם של לקומם מקומם 4 ממסם שהענקו המלכם הסלווקם שונות הנחות מתן ועל ממסם 5 הנחות גם ובנהן למקדשם 6 בל קשה למצ עדות נוספת על הקצבת החלות לצורך עבודת הקרבנות )שוורץ עמ 02 ( 03 הבטחה דומה נתן גטוכוס הרבע על ערש מותו )שם ט טז [( הבטחה לתמכה כספת בפולחן המקדש ש גם בן ההטבות הרבות בגרת של דמטרוס הרשון ם tawl עמ 98 ההודם )מקבם מ רפפורט עמ 259 ן ) מקובל שמחור הבטחות לו ל עמדו כולת וכוונה ממשם ורו ] Sch rer The History 0 the fewish People ת the Age o( lesus Christ revised and edited by Vermes 7879 קק 973 Black EdSnburgh 4 ג ש Millar ו בקטע שהבת מפקודת רתחשס חסרה ההקצבה של בהמות לקרבנות בל הסוע לקנת בהמות נזכר בתחלת הפקודה )עזר ז סוטז( כחלק מהסוע למקדש שבו הו שותפם המלך נש חצרו דונם על על תוכן הפקודה מנותה ההסטורת רו מרכוס )ל הערה 4485 קק 980 lewish and Christhn History Leiden ת )4 עמ 4948 Bickerman ] La charte sileucide de TErusalem Studies צרקובר ההודם והוונם בתקופה ההלנסטת רושלם תשכג עמ 6864 loudaismos [ Orrieux ש 00 Hengel The Politics ad Social istory of Palestine from Alexander ק ן[ ( 45 ט( Finkelstein ש[ Davies ט ש The Hellenistic Cambridge 4 Hellinismos Nancy ז Antiochus קק LL Grabbe Jewish Historiography and ) Grabbe the Hellenistic Period LL תן Fischer Seleukiden und Makkab er לספרות נוספת רו Did Moses Speak Attic? Sheffield Buchum ספקות בשר למנות הנוסח שצל וספוס רו ( 3942 קק עמ ק Gauger Beitrdge zur ס 63 נ קק 977 Apologetik Bonn ך גם ה מקבל בופן בסס ת הותנטות של הפקודה חד המלכם הסלווקם בשם נטוכוס העמד ת כל הכנסותו של הכפר הסמוך למקדש זוס מבטוקקה )בצפון CB Welles Royal Correspondence סורה( לכסו הוצות הפולחן רו ת pp לדון ולספרות רו 5075 קק 996 Rigsby Berkeley the Hellenistic Period Chicago ככלל על המסם במפרה הסלווקת רו 06 קע 938 ] Bickerman )5 institiltions des sileucides Paris Preaux ] קע (reprint) Hellenistic World Oflord 998 (הו Rostovtzeff Social or 4 ג 4 עק 978 Le monde Paris הפטור נתן בדרך כלל לתושב ער כד לחזק ת נמנותה )שם עמ ( ג לט )שם רו לגב רושלם מקבם כסל )רפפורט עמ ( לדלה 302( טו הז )שם עמ ( קדמונות ההודם ב )שלט עמ 47( על ערם נוספות רו 7677 עק 984 the Roman Conquest Cambridge ש M M Austin The Hellenistic World om Alexander 0 ת קע ) 8 ח ץ ת 5 ( 82) 0 ת קע (Halicarnassus) 00 0 ת 7778 קק (Teos) 99 0 ת (Enrthrae) 0 ת קע 87 (Apollonia) 0 ת 38 ק 94 (cyzicus) S M Burstein The Hellenistic Age pom the Battle or 0 the Death o( laeopatra 0 ת 27 ק ) 05 חע( 0 ת Cambrige (Telmessos) 00 פטור ממסם הנוגע במוחד ננ נתן לתושב ה קרוס )הום פלקה( בצפון המפרץ הפרס מדובר בפטור שנתן נטוכוס השלש לתושבם המקומם של ה ר וונת בתוכו רו ש Ch Rouechi Some Aspects of ט ן ההות 4 ז 5 5 Seleucid Empire The Greek Inscriptions from Failaka תו the Aabian קע 985( ) 5 Chiron Gulf 56 ק על פטור ממסם שנתן לסמכוס למקדש רטמס בקסנטוס רו raecarums Dittenberger Leipzig על פטור ממסם שנתן סלווקוס הרשון למקדש פלוטו בגזה רו ולס )ל הערה 5 6

5 נ( ק ק? ק? ק? ק ו ז התמכה במקדש על פ פקודות רתחשס נטוכוס השלש 45 ץתדרה קרבנות לפולחן 7 ו על פטור שנתן למשרתו של מקדש מסום מסוגם של שונם ממסם לקבל פ פשר כפשרות סברה שנטוכוס השלש כלל בפקודתו הקצבת קרבנות לפולחן ופטור ממסם למשרתם במקדש ם כ ן בדנו עדות חדמשת שתבסס ת מנות הנוסח של זכוות לו כפ שהובו בד וספוס של כפקודת נטוכוס השלש נוסח פקודת רתחשס כפ שה מופע בספר עזר מצב לפנ חוקר המקר והתקופה שלות קשות על זהות המלך שפרסם ת הפקודה )ובעקבות כך על מועד פרסומה( 8 על משות מדו של עזר הכהן הסופר 9 על טב שלחותו של עזר )התפקד והסמכוות שנתנו לו בעבר הנהר וברושלם( 20 על קשרו של עזר בחצר המלך ועל מדת השפעתו על תוכנה ופרסומה של פקודת רתחשס 2 מחקרם שונם ערערו על המנות ההסטורת של נוסח 7 ) 4 עמ 55 שור לפטור זה ש בגרת ששלח מתרדתס השש רו רגסב )ל הערה 4( עמ מס 85 על חשבות המקדש וההסטורה שלו רו שם עמ פטור דומה ש בגרות של המלכם הטלדמ על פטור ממס השר על כבשם שהענק טלוס השנ למקדש פולו בתקופת מלכותו של חו ומנם השנ רו ולס )שם( עמ 90 9 מס 47 על פטור ממסם טלוס השלש לפולחן פולו לד גזה רו שם עמ 277 מס 69 דוע הקצבת הקצבת על מצרכם מהמפרה הסלווקת רק רו רם שהענק לדוגמה 000 מדמנם של תבה נה לסוס לתקופה של עשר שנם בפקודה של לודקה )שתו של נטוכוס פקוחה הזכוות של נטוכוט השלש לקהלה המקומת )ב קרוס פלקה( שבמפרץ תפר השלש( cities Ma Antiochus ] and the סן ק 0 Western Asia Minor Oxford החוקרם חלוקם בשלה ם הכוונה לרתחשס הרשון ) לפסהנ( ו השנ ) לפסהנ( לתשובה על שלה זו השלכות על קבעת תקופת פעלותו של עזר בהודה ועל הקבעה ם פעל במקבל לנחמה ו לפנו בשלות לו רו דמסק מ עזר ונחמה תדמור פעל )ל הערה ( 7 עמ 4540 ש פת קומפוזצה 9 וכרונולוגה בספר עזרנחמה רץשרל כד )תשנד( עמ 9 4 ולם נן הנדון כן חשבותה של שלה זו שולת ההתחסות מכן לך תהה לרתחשס כפ שמופע בספר עזר 0 רו 20 על תרו סופר רו Coinage ] Tuplin The Administation the Achaemenid Empire Carradice )4( and Administration the Athenian and Persian Empires Oxford 986 קק 89 LL Grabbe Priests Prophets Diviners Sages ג ofreligious Specialists Sociohistorical Stildy Ancient Los Angeles 995? 5280 Ch Schams fewish Scribe ] the Second Temple Period Sheffield קק 974( ) 9 fss Koch Ezra and the Origins of Tudaism Blenkinsopp The למשל Mission 0 Udjahorresnet and those 0 Ezra and Nehemiah IBL 06 ) 987( KG Hoglund Sfh Palestine and the Missions o( Achaemenid Imperial Administration ת 8 ג and Nehemiah קק LL Grabbe lhat Was Ezras Mission? TC Eskenazi KH Richards ט( 5 ( Second Temple קק 994 Studies Sheffield eitschri Heltzer The ght of 0 ז Demand Obedience 0 The ffing from Gentiles of Laws of biblische altorientalische und וט 2? Satrapy ע i Nehemiahם London ]2 Grabbe 9496 LL קע 998( ) 4 2 הסבר הסטור להשפעה של עזר על הנוסח של פקודת רתחשס רו Schreiber HH Schaeder Esra der 3959 קק 930 TUbingen שדך רה בעזר סופר שפעל כתוך הממשל החמנ כממונה על העננם ההודם ] Meyer Die des Halle ומתוקף מנו זה ערך לדעתו ת הפקודה בכוון זה רו גם קק Rudolph Esra und Nehemia T bingen 65 ) תה? ) חרונה Dandamayev MA קק 999( ) 34 tiqua (חג Achaemeni4( Imperial Policies and Provincial Governments hanica

6 ע ןתדרה 46 ג ספר הפקודה והצבעו על הפשרות ערכה ו הוד חבור של הודת בהם למגמותהם הולוגות והספרותות של מחבר הספר כלפ עזר ומלכ פרס 22 ככלל נ מסכם עם הטוענם שנוסח הפקודה שהוכנס לספר עזר נערך בד ל המלך בעזרתו ת הפרסת המחברם ושה לוקה בהפרזה בשר לקרבתו של עזר הסמכוות הנהר בעבר לו שהוענקו והתרומה שהוענקה למקדש 23 בל גם לפ הנוסח הקם ן הסודות המרכבם שלחותו בערם עזר של ובמקדשם חורגם בתחומ לנו מהדוע שלטונם 24 על ועל תמכת הורבות המלכות של נצג הממשל הפרס בקבעת החוקה והפולחן בסטרפות 25 שר לתוכן הזכוות הנדונות הנו הקצבת הקרבנות לפולחן והפטור שהוענק למשרתו מסוגם שונם של מסם ש בדנו עדוות נוספות המלכם שבהן הפרסם נזכרם מם ו פטור ורם הנחות שהו ממסם בשלטונם 26 מסומם בדנו שהענקו שנ גם מקורות הדם על סוע של המלכות הפרסת לפולחנם מקומם בדומה למופע בזכוות הנדונות כתובת כן מתקופת רתחשס השלש מלמדת על סוע שהענק הנצב הפרס להקמת פולחן מקומ בלקה שבסה הקטנה ועל פטור ממסם לכוהן הרש 27 ובגרת ] ) Eva NewYork 970 (reprint) קע 5758 LCH Lebram Die רו der Esragestalte und die Frage nach dem historichen Esra AH ) 983( קק 720 AH T Gunneweg 2943 קק 985 Esra G tersloh ממרו של גרבה )ל הערה )20 עמ for Search ן Nodet 5 ( עע 997 the Origins offudaism Sheffield lanzen The Mission of and the Persian Period קברו של רתחש הרשון סמוך לפרסופולס קע )2000( 9 IBL Temple Community ושם בשלת הותנטות של פקודת רתחשס עמ סקרה ודכנת של ספרות המחקר הדוגמה המובהקת בותר לכך ה הסכום של ככרם מה שקצב המלך מוצר נצבות עבר הנהר לקנת הקרבנות )עזר ז כסף )לפ כב( סכום זה נרה גבוה מד בהתחשב בכך שכל המס שנגבה במטרפה החמשת עמד כנרה על 350 ככר הרודוטוס ג DeSilincourt Herodotus The Histories London גו( רו ל הערה ל וכן לחרונה Athenian the תן Qumran the EPISKOPOS ז 8 RC Steiner The MBQR Empire and the 8 ת תבט 4 ן oflbqf חן ת 0 Ezra 7 4 the Relation of s Mission 0 the Persian Legal קק ( ) שטנר )שם( עמ ושם ספרות נוספת בכוון זה וכן ש Frei Frei Zentralgestalt und Lokalautonomie ץ לדוממ על התזה ) 4 ט( Watts שת A5menidenreich ותן Reichsorganisation 4 ת Reichsidee ) 45 ט( Koch Persia and Torah The o(imperialauthori Perserreich GOttingen ח קק של פר רו ation o( the Pentateuch Aflanta 200 ושם גם תקצך נגל של מחקרו על מדנות המסו של המלכם הפרסם רו Social 4 חם 0 Lukonin The Culture ש M A Dandamayev וכן טופלן )ל הערה ) 9 עמ Briant ן Cambri Institutions o(ancient 7795 קק 989 e cyrus 0 Winona Lake חורו על פטור ו הנחות ממסם שונם שהענקו השלטם קע 2002 הפרסם מם תחת שלטונם רו שם עמ ובעקר 8 ט ת Wieseh fer tauta gar ( Beobachtungen zur Abgabenfreiheit ות Achaemenidenreich ץ Briant ש ] Herrenschmidt ט ) 45 ט( tribut 839 קק ק 5 Perse dans lempire מדובר על מצבת בן במקדש ללה קסנטוס לטון מתקופת שלטונו של רתחשס השלש שנחשפה בחפרות לד הער בלקה על המצבה מופעה הקדשה תלתונת ובטקסט הוונ מדובר על הנחות שעשה הנצב הפרס

7 הכמתה פ תודוקפ סוכוטגו 47 הרדזודז סטדגל עבת שוורד ןושרה בצנהמ רבכל תוחנה ונתנש ד ותוב ננגל שדקמ ולופ למ דל( הסנגמ )הנטקה 28 תורוקמב ן םנמ תודע הרש תבצקה רצמ תובצנה גוס םסמ םהמש ורטפ ם ך םה םרעמ תונדמש תוחנה עוסו םנחלופל םמוקמ התה הגוהנ ממב סרפה רשפ ופ חנהל ש ללכ וב תבצקה ןחלופל רוטפו םתרשמל וב םג ם ן ונדב החכוה תכתוח ססבתש חסונה וב תועפומ תווכז רוקמב רפסב רזע ןודהמ לעל הלוע תורשפ חסונש פכ והש וצמ ונדב ףקשמ ןכותה ומסרפש תודוקפב ו המוק תורשפ תמדקמ וזכ ת ןורל תלשב רקחמה רממ הז םה ןכת התהש העפשה תשממ ןכות הדוקפבש הנושרה הנורחה חסנמשו ורכה ושעו הב שומש םובב עובקל עוסה?שדקמל ררבל הרעשה וז ש חכוהל םדוק ןכותש לוכ קנעהש ףקשמ קנעהש מוחתב ה םסמהו הווש ופ השו םננע םלוכש דעהל ןחלופה ו ודעו ה תרשמ םה ןתנ רוטפה םסמה םהמש ולבק תרשמ רוטפה ב ו זחלופה ודעו ה העדוהה תבצקה רצמ תוכלמה תחתפנ תשב תרדגהב תרגסמה תנחלופה הנעמ ודע םכלמה הבצקהה ב העפומ הרדגהה כרצ תב ךהל בו הרדגהה כרצל ה ןכת זמרש התוהמ תרגסמה הבש ובצקוה כרוצ ןחלופה ןתנ וצמל ב שוורד המדקש ל הקסעשו םג ה תכמתב תוכלמה םורב רזע( ו )בג הדוקפ וז העפומ הבטחב הנושרה רפס רזע םקרפ( ) הבטח םרבחמהש ורת הב ךרד תמקה םתושרב םתכמתבו כלמ סרפ ובלשו הב תודועת תותלהנמ תורומש וה ךומתל םתסרגב תתורפסה תגולתהו 29 פ חסונ הדוקפה רפסב רזע הווצ שוורד נתת תחפ רבע רהנה חנהל םדוהל םסל תנב ( )זו ןממלו םוס הנבה ו ה םשורדה ןחלופל שרקמב רצמ הווחפה סכנמו סמ רבע רהנה תונקדב הצוהה ההת תנתנ םשנל םהה לטבל םת[ ]םתכלממ רשו םה םכרצ נבו רקב םלו םשבכו תולועל הלל םמשה םטה חלמ ן ןמשו רממכ םנהמה רש םורב ה ןת םהל םו םו לב הגגש ( )ט ח ךרוצל תמקה ןחלופה ו רורחש ןהוכה הנוממה ןחלופה םותמ םסמ חותנל ןכותה ר רפ לעל( ) חסונ תרגה הנכותו ר רפהז לעל( ) טנרב לעל( ) ר רקעכ ש תפ שדקמ בש ןוצ תצמ הגולדו ש בוטח עו רזמ )םכרוע( רפס םור תפוקת רקמה םור סשת ןכו 983 ( ) 34 IThS ן ן H G Williamson The Compositon of Leading captivief Capthe Sheffield ( )ט4 Becking Ezra s Reenactment of Exile L L Grabbe 8 30 קק 406 קק 998

8 ם ק ץתדרה 48 חג ספר הסוע המלכות של דרווש כלל ממון לבהמות הקרבן לחטה מן לן ולמלח בדומה למור בפקודות רתחשס נטוכוס השלש מכן שהסוע לפולחן המקדש על פ הנוסח של פקודת דרווש בספר עזר כוון לותהמסגרתפולחנתשלה כוונופקודורתחשס נטוכוס השלש וכול מש בסס המנות על לסמוך נתן כמה ההסטורת להשוה 30 עד הנוסח של שבו מוצגת פקודת דרוש? כמו לגב הנוסח של פקודת רתחשס גם לגב הנוסח של פקודת דרווש הועלו השגות על רבות הותנטות שבה נערכו סעפה בספר הדרך ועל הפקודה של עזר 3 בדומה למה שמצנו ממדנות התמכה של המלכם הפרסם במקדש לגב פקודת רתחשס גם לטענות לו נתנו לדעת נמוקם משכנעם ברושלם העלה שור כמנחה למלך פס תבלט ולם העמדם ברמונו של דרווש בפרסופולס ונתן למד 32 לרות בפקודה חלק ההמון בן הפקודות של המלכם כפ שהן מובות בספר עזרנחמה במה שנוגע לסוע למקדש נכר בשורה של נושם הממון לבנת המקדש ( כורש ו גה דרווש ו וח( שור המלכם להעבר למקדש תרומות של כסף בהמות וכלם )כורש ד ו ה רתחשס ז סוט( הקצבת הממון לקרבנות ממס עבר הנהר )דרווש ו חט רתחשס ז ככב( הנמקת הסוע המלכות ברצון למנוע ת זעמו של לוה שרל על מלכ פרס )דרווש ו רתחשס ז כג( ללת מהמנות המסמכם ששולבו בספר עזר רו טור )ל הערה 22( עמ Garbini and קק 988 Ancient Israel New York ח( Ideolo y ושם ספרות נוספת בכוון זה מדות שעל פהן מחבר ספר עזר הכרו ת התעודות המקורות ך שנו בופן מהות ת תוכנן בהם לדולוגה שלהם רו ספרו של גרבה )ל הערה )20 עמ נודה )ל הערה )22 עמ Move the ת 0 Becking Ezra 8 ח Perspectives ( 45 ט( ח 0 ס ש[ Garcia Martinez ץ 800 the Character and his ת 0 Trends and Perspectives the Stitdy 0 the Old Testament and Early Leiden קק על דרך השלוב של פקודת כורש בתוך פקודת דרווש רו the ת 0 5 טזץ( and Darius טש(חג The Bible and the )4( ] ם Near East Essays תו 0 ח 0 ofwilliam ת idem Studies de Vaux The Decrees Rebuilding of Temple 0 Foxwell Albright London 972 קק 6396 ] ] Bickerman The Edict of cyrus תו Ezra lewish and Christian History Leiden 976 קק 7208 E M Yamauchi Persia and the Bible Grand Rapids עק 990 על ההמה של ון הפקוחה למקובל במנהל הפרס רו ב פורטן המסמכם בספר עזר ושלחותו של עזר שלמק ג )תשלט( עמ ובעקר עמ 8 86 Wandering ג Fitzmyer T A Aramean Aflanta 979 Williamson Ezra and Nehemiah תן the Light of the Texts 46 קק ( 99 ) Research from Persepolis Bulletin (or Biblical פר )ל הערה )25 עמ 438 על דרך שלובה של פקודת דרווש בספר עזר רו 0 Theme and Structue 0 Ezra 6 rom Litera חטזז 0 ע 8 lre History Transeuphratine 23 )2002( 2744 קק 8 Halpern Historiographic Commentarf ת 0 Ezra 6 ס ש Proop 8 Halpern ו ן Archaeological Narrative and Dual Chronology ת Israelite Historiography ) 45 ם( Yreedman The Hebrew Bible and ) Interpreters Winona Lake 842 קק רו ל הערות לבן הנטרסם המפרלם הסברם הסטורם וסוצולוגם לקשר שבן מדנות התמכה של מלכ פרס בהודה רו הוגלונד )ל הערה )20 Social Persias Shadow ח Berquist fudaism and I ושם מודגש כ הקמת המקדש והתמכה בו הו נטרס פרס רקע istorical Approach Minneapolis 995 הסטור למדנות התמכה של השלטונות החמנם בדפוס שתחת שלטונם רו גם דנדמב )ל הערה )2 עמ הפולחן החברה והמשטר ברצות בעמם ובערם

9 נ ן] ו במוחד חשובה נן זה העדות ותה הזכרת התמכה במקדש על פ פקודות רתחשס )טוכוס השלש 49 וקתדרה ל 4! ן 4 * ן נל )ל הנצבות הערה שנתן ן 3 על )27 הנצב הסוע למקדש המלכות המקומ מוצר בלקה תמכה זו מזכרה ת הסוע שנצטווה תתנ פחת עבר נוכל הנהר פ להעמד ער לזכות שהנוסח הפולחן פקודת של ה ברושלם דרווש בדומה לנוסח של פקודת רתחשס משקף נוסח כהו של המקור שכלל ת תמכת המלך בממון קרבנות הדרושם לפולחן המקדש של טבו מה הסוע לקרבנות בפקודת דרווש ומת זה שנתן בפקודות רתחשס נטוכוס השלש? בפקודת דרווש של כבפקודות החרות ן הקצבה של קרבנות הדרושם לפולחן במדות של מרוקות כסף נפח ו משקל בל נוספו בפקודה זו שנ מפנם של הקרבנות שנם בפקודות הרשונות סוג הקרבנות מדובר על עולות ן ללה השמם לפ כמות שקבעו הכהנם שר ברושלם ומועד הקרבתם העולות נועדו לפולחן הנעשה ום ום בל לם העלת תבעט ולם הסבר פשר פעולותו של העולות של למהותן שתרם דרווש מןן ה ברמונ של דרווש שגגה לפולחן הומ למצ נתן במקדש בתור נחמה שבדומה לררווש רתחשס קבל על עצמו לסע לקום הפולחן במקדש במנה שעלה חתמו רש העם )נחמה בפרסופולס למ (34 השוטפת של המקדש ושל הפולחן ולכלכלת משרתו שלשת השקל שנועדה לסע לממון הקרבנות הדרושם נקבעו בן השר חובות העם והנהגתו להחזקתם )שם לגמ( לפולחן וולת התמד השבתות החדשם למועדם ולקדשם ולחטות לכפר על שרל הרשונה מבנהן התה תקנת ללחם הרכת ומנחת התמד )שם לגלד( נחמה ומנסח המנה קבעו שעל העם זור בממון התמד והחטת ותם קרבנות צבור שעל הקרבתם צווה משה )במדבר וצו בב / / ש בן כח( ושהקרבתם חודשה עם שבת צון והקמת המזבח ברושלם על ד שוע בן נ ) / ( לוו ( 2 ג ג ו ) רשמת 34 המנה על החותמם והבעות הכרונולוגעת וההסטורות העולות פעם ל נדונו ממנה במחקר W4 illiamson Eu Nehemiah Waco )[% ושם ספרות קע על תקנות המנה רה רו קופמן תולדות המונה השרלת ד ספר רשון רושלם תשכד עמ של כרשמת חותמ המנה מקובל שהצגת התקנות וההתחבות לקבלן מבוססת על מקור הסטור ושהן משקפות ת פרשנות התקופה לחוק התורה על מקור זה ועל דרך הערכה של תקנות המנה בן זכרונות נחמה רו 5 Mowinckel Studien zu dem Buche arunehemia ( Ezrageschichte und das וש ת D TA Clines Nehemiah 0 as 4552 וק Example Of 7ewish Biblical Exegesis ISOTt 2 ) 98 ( ט ) Williamson H GM 5 ( ש H GM Williamson vostexilic Historiography R E Friedman 8 קק 9520 קק 987 The Future Bib Studies Atlanta cal תקנה זו התבססה כנרה על פרשנות של מצוות התרומה של מחצת השקל למשכן הנזכרת בשמות ל טז לח כהבו רו לוור פרשת מחצת השקל במקר ובמגלות מדבר הודה הנל חקר מקר ומגלות מדבר הודה רושלם תשלב עמ 4 24

10 הרדתק 50 רפסגח פל טורפה המחנב רבודמ השמהב גוס םחל תכרעמה ונה םחל םנפה דמתהו םהש הרשע םתש תולחה ווצש םנהוכה ןכהל תלוסמ הושעה( חמקמ הטה )חלמו חנהלו נפל ה ךרד עבק ןחלושה ןכשמבש 38 תלוע דמתה הללכש הברקה נש םשבכ לכ רקוב ברעו 39 תחנמ דמתה ופסוהש תלועל דמתה הללכשו תלוס הלולב ןמשב ךסנו ושעה ןמ 40 תותבשה םשדחה םדעומל םשדקלו ונה תולוע דמתה מב תבשה שרב םשדוחה םדעומבו תוללוכה םשבכ תלוס ןמשב םרפ םל ןו 4 תטחלו רפכל לרש םהש םתרטמש רפכל טח ללכ רובצה םללוכשו םרפ 42 וושהמ ה םנעמ עבקנ ןוממה תנקתב תש לקשה הלל ןממש שוורד הלוע צוה טחה תמוע רש ה םרכזנה ב שוורד םנ םרושק תובוחל תועובקה םנהוכה רממ( םנהכה ) דעומל עובק םו( םו לב )הגגש לכ ה ןממש ורצ שוורד םה תולוע דמתה תוחנמו דמתה רש וברקוה םדעומב םעובק דמ םו ומוב תותבשב שרב םשדוחה םדעומבו 43 ןווכמ רבודמש םתב ורכזנש תודוקפב תסשהתר ו ררבתמ נשש םכלמה ובצק שדקמל תומכ ה ושרדנש ןחלופל דמתה םגד ז הלבטב הוושמ ןברקה םכרצמ/תומהב שוורד םשרדנ םהל דמתה תלוס = חלמ + הטה םטח הלמ םטה הלמ הטח חלמ תחנמ דמתה תלוס ןמש ן םטח הלמ ן ןמש םטה חלמ ן ןמש הטה הלמ ן ןמש תלוע דמתה םשבכ םשבכ םשבכ תומהב ןברק םדעומ םל םשבכ םרפ נב רקב םל םשבכ םרפ םל םשבכ תומהב ןברק הטה תלוס ןמש ן םטח הלמ ןמש ן םטח ן ןמש הלמ הלמ ן ןמש שוב ועס םכלמה ןחלופל ןוממב םת תומהב כרצמו ןוזמ ל דמתה וברקהש םנהוכה דמ םו וושה( הלוע םול לקזח וס )ד תותבשב שרב םשדוהה םדעומבו 44 וב םנוצמ ל קר גוס ה בכ שוורד ל 38 תומש הכ ל זל זט רקו דכ טה רבד םמה ט בל 39 תומש סכ במחל רבדמב חכ ח שבכ דח רקובב החנמו ברעב פל לקזח וס וסג 40 רבדמב חכ חה םלדבהבו םמוסמ לקזח ומ וטג 4 רבדמב חכ טכט לקזח ומ ג 42 רקו ד כג ר D Ia Clines קק 965 Myers Ezra Nehemiah New York קק 984 Ezra Nehemiah Esther New ןוסמלו לעל( ) Blenkinsopp 3637 קק 988 Commentary London EzraNehemiah 43 סרמ )( 5350 סנלק )( 9492 ןןסמל )( וושה ןמרקב לעל( ) קע 984 New York 4ג( T A Goldstein II (AB

11 ת התמכה במקדש על פ פקודות רתחשס נטוכוס השלש 5 ןתדרה גם כמות הבהמות המנחות והנסכם שועדו לקרבנות התמד במקדש בפקודת נטוכוס השלש הוקצבו בהמות קרבן ותם מצרכ מזון בדוק כבפקודות מהתקופה הפרסת 45 מכן שגם בפקודת נטוכוס השלש מופעה הקצבה של הקרבנות שנדרשו בפולחן הקבע במקדש פשר פ לסכם שבתחום הפולחן שלו ועדו הקרבנות חזרו מנסחה של פקודת נטוכוס השלש על הזכות שנקבעה בפקודת רתחשס הממון ת וקבעו לותם קרבנות מסתבר כן על התמד שמנסח הפקודה הכרו ת פקודת רתחשס ועשו בה שמוש בקבעם ת הקצבת הקרבנות לפולחן כחלק מהסוע למקדש משרת ג המקדש שלהם מתל הפטור ממסם ת הם כלו מנסח פקודת נטוכוס השלש להשתמש בנוסח של פקודת רתחשס גם בבם לקבוע משרת של מקבלה ולמשוררם המקדש בעל בפקודת שלהם התפקדם וענק רתחשס הפטור במקדש ל נכללם ממסם? גם חזרה לכורה על הלום המור ן השוערם בפקודת בפקודת הנתנם 46 נטוכוס רתחשס בפקודת נטוכוס נזכרם מלבד הכוהנם והמשוררם גם מועצת הזקנם וסופר מדם של משרתם לו מלמדת שהרשמה כט הנתנם ועובד בת ועובד השלש בשר בת רשמה לכוהנם הלוהם מקבלה המקדש בל בדקת הלהם הנזכרם בפקודת רתחשס נם מופעם במקורות של התקופה ההלנסטת והחשמונת ולכן נתן להסק שכבר ל פעלו בתקופה המקדש שנזכרם בפקודת בת שנ עם הלום 48 פשר פ במקדש ושהם סודרו בפקודות לפ חשבות תפקדם ברש הפטורם ממס הסלווקת 47 ומתם הן סופר נטוכוס והן השוערם שנזכרם בפקודת רתחשס מזוהם בספרות הוצבה להסק שבשת הפקודות כלל הפטור ממסם ת כל המשרתם בפקודת מועצת זקנם זו וקשרה רות במקדש נם מדם מדה הכוהנ הגבוה של של חברה 50 המועצה שמ ו בהנהגת התה רושלם נטוכוס זו בפולחן 49 השלש מועצת הזקנם ברורם דוע ם הוצבה ברש תמורה בתחלת עזרתם על התקופה בכבוש מם מדה של הכוהנ הפטורם ממס בגלל 5 מכל מקום רושלם להעמדתה ברש הכהנם כד גם לן )על ערה )37 עמ 24 2 עד כמה שדעת משגת החד ששלל לחרונה ת שכות הנתנם לסגל המקדש ה השש(( Weinberg The 869 קק 992 Temple Communie/ Sheffield על פ מסקנתו הפטור ממסם נתן לכל הקהלה המקדשת בקורת על דעה זו 4 גס רו The ] Carter 5456 קק 998( ) AH 4 ח 8 the Tews Williamson 7udah Of _Yehud the Emergence Perian Period Sheffield קק 998 על מדם ותפקדהם על הכוהנם עמ רו מ הרן תקופות ומוסדות במקר תלבב תשלג עמ הלום הסופרם והמשוררם בתקופת בת שנ רו שטרן )ל הערה 9( עמ 38 בקרמן הערה ) 3 עמ 6459 ש 4 ח 8 Other Classes 5 Safrai ק lewish Society The People ) the First Century ) 45 ט( Stem 4 ג The קק 976 Assen )ל 4 Stern Aspects ופרר )ל הערה 7( ב תו Bickerman Thelews the Greek Harvard קק 988 רו כך גם ברשמת העלם משב הגולה עזר ב השוו לדוגמה מקבם ז לג )רפפורט עמ 25( קדמונות ההודם ב 38 )שלט עמ 47( לונד נחמה ז לטנו

12 ץ( ו ץתדרה 52 חגספר והלוום 52 גם ם ל השחכה מועצת הזקנם לסגל המקדש כללה פקודת נטוכוס השלש ת כל המשרתם במקדש שנוגע בפקודת נטוכוס השלש ש פ חזרה על זכות שהוענקה כבר בפקודת רתחשס גם במה לכלל ממס לפטור המשרתם במקדש לפכך ער פשר שמנסחה פקודת של נטוכוס הכרו ת פקודת רתחשס והסתמכו על זכות המופעה בה כד לפטור ממסם ת כלל המשרתם במקדש המסם ד שמהם קבלו משרת המקדש פטור הם קם דמון גם בן סוג המסם שמהם פטר נטוכוס ת משרת המקדש ללו שמהם פטר ותם רתחשס? ננ כולל בהשוה זו ת הקפם הכספ של המסם שכן עורכ ספר עזר נטו כמור להפרז בהקף המסם שמהם פטר רתחשס ת משרת המקדש 53 וה ננו כול מש בסס להשוה ל נרה זת ומת שהשות המסם סוג פטרו שמהם המלכם משרת ת המקדש והקרטרון שעל פו נתן הפטור כולם מש בסס מהמן לבדקת השפעה פשרת של פקודת רתחשס על הנוסח של פקודת נטוכוס עוד ונחמה השלש שלושת המסם המופעם בפקודת רתחשס )מנדה [ = מדהן בלו והלך( מופעם בספר עזר מספר פעמם מקורם של מסם לו עוד במנהל בחצר במשות שחובו המס של רושלם והודה לוצר לם המלכות 54 הבבל שקדם לפרס 55 עד כמה שדוע גובהם של מסם לו נקבע המלכות ופן גבתם הה בחרותם של השלטונות בסטרפות 56 המדה מופעה בספר עזר ונחמה ככנו כולל למס המלכות )עזר ו ח נחמה ה ד( ועל סמך ההשוה למקורות חרם נתן ער שהמדה התה על מס קרקע על רכוש ו על סחורה ששולם למלכות בכסף 57 הבלו מופע דון בשלה זו רו ח ספר מוסד הזקנם בתקופת החשמונם הרשונם עבודת דוקטור ונברסטת חפה תשס עמ רו ל הערה 23 עזר ד ג כ ו ח נחמה ה ד רו 4 ג Heltzer The Provincial Taxa on חן the Achaemenian Empire and Forty ק 6 Shekels of Silver 5 בט( 5 ( Michmanim 6 ) 992( Boardman 45 ט( 8 ( CA the Western Mediterranean Cambridge [ 988 הערה לגבת המסם התה בד סגל המקדש ושהם Achaemenid Fiscal Administration VT רו Persia Greece and ת Rule Ephal SyriaPalestine under Achaemenid 5859 קק טופלו )ל שהחרות ) 9 עמ ברנט )ל הערה )26 עמ 4240 בממר שהופע לחרונה נטען וחסנו במקדש טרם העברתם לטונות המטרפה רו Schaper The Terusalem Temple as ת 8 InsUvment of 45 ) 995( pp ך במקורות שעלהם התבסס המחבר ברנט )שם( ש 8 ן כד לבסס ת הטענה עמ דוגמות למס זה רו שם עמ נדמה ל שהדוגמה המפורטת בותר לדרך שבה שולם מס זה נמצת בתעודה מנהלת ברמת מלפנטן )7 3 ] (TADAE מתקופת שלטונו של רתחשס הרשון שבה רשמת המסם שהוטלו על ספנות וונות ופנקות שהבו סחורה למצרם לפרסום התעודה רו Yardeni Maritime Trade and Royal Accountancy ת 8 תן Erased Customs Account from 475 B C E ת 0 the 6778 קק 994( ) 293 BASOR Ahiqar scroll from Elphantine דון מפורט בתעודה רו Descat ש Briant 8 Grimal Menu 45 ט( ( Le commerce epoque achiminide de 8 degypte שם ספרות ומקורות נוספם 7599 עק 998 Paris douanier שחת ) igypte חש תט

13 הכמתה פ תודוקפ ו 5 3 ורדת7 סמכ ןעב םלושש םלובב בב םח תרצותבו תלקח סמ דבוע 58 ךלהה עפומ ןה תועמשמב סמ ןתנה תרומת שומשה 59עקרקב ןהו תועמשמב סכמ סמ רבעמ 60 ל דמת ןתנ ןחבהל קודמב ןב תשו גוס םסמה 6 וללה ך תורמל שוקה ןחבהל םהנב דולו הרטמה המש ולטוה רשפ וצמל םהנב הנכמ ףתושמ םתשו םרושק עקרקל שומשל רחסמלו תרצותב תלקחה רפסב המחנ העפומ תודע םנהוכהש וה םכש םשונל ב תודש םמרכו ה( )ב םולהשו םררושמהר ובש םבושב םרפכ ב( )סכזכ וסנרפתהו הדובעמ םהתודשב ג( ) רבתסמ ולבקש רוטפהש ופ םותמ םסמ עקרקה םלובה ו םתרכמ הה ב תועמשמ תפסכ הבורמ דעונו לטבל םת[ ]םתכלממ ( שוורד רזע ו )ח רשפלו םהל למל םהדקפת םורב םה םג ב ןתנ רוטפ סממ עקרקה וקעהש דחומב תרשמ רשפל םהל תונפתהל תורשל? םסמה םנושרה םהש לח רוטפה הדוקפב םה סמ חלמה םרתכהו סמ( הללכה םרכזנש ) םג תורגב תפוקתמ ןתנו 62 חלמה דע עודש המכ ונל קפוה ד תונוטה סמו חלמה םלוש ד םבשותה תעב ותנק רובע תוכזה רוחסל וב םרתכה וה םרוקמב תונתמ והש ם םרע םשדקמ םכלמל לב הרנ הפוקתבש הבש המסרופ תרוקפ םה וכפה קלחל םסמהמ םעובקה ובגנש םבשותהמ 63 דוגנב סמל חלמה םרתכהו רוטפ סממ תלוגלוגה רכזנ קר הזרפרפב סופסו בגל תוחנהה עצהש סורטמד ןושרה םעל םדוהה 64 פל רוקמ הז רבודמ רורחש וה ובש סממ םבח ה לגע ובקל לכ בשות 65הנדמה ך השק תעדל ם ףקתשמ םרבדב עדמ רוטסה שממ בצמב תורוקמה ןותנה 7ה2 2 רשפ קר רעשל ש רטפ םתרשמה השומ םסמ םש ובגנש רשה תפסותכ סמל תנשה ללוכה )םורופה( הבגש ןהוכה לודגה ןכלפוט לעל( 9 ) 46 טנרב )( תמגוד סמל הז ר תרגב ר פרטס םרצמ 8( Driver )6 ר ב ןטרופ עו נדר ףס תודועת תומר םרצממ הקתעה תורג םור טנרב הקסדו לעל( )57 83 ו ב 87 תורפס תפסונ 6 וושה במדנד ןנוקולו לעל( ) םבקמ טכ טרופפר( )254 םעפו תפסונ קתעהב תרגה סורטמד נשה סנתסלל עגונב םדמל ןתנו םדוההו ( הל ] )] וושה בצבוטסור לעל( 5 ) ןתרקב לעל( 5 ) 3 ןרטש לעל( ) קע 976 מז New 4 ( Goldstein accabees (AB ] 64 פל תרג סורטמד ןושרה ןתנול םבקמב לטכ טרופפר( ) תונומדק ג 50 ט( 78 ) 66 ןרטש לעל( ) העד הנוש ר Seleucid ןת Mitwoch libute and Land Tax קק 955( ) 36 ttudaea Biblica ךווטמ תעדל םסמה ובגנש םנושה הדוהב םהשו תודעמ תודועתה םבקמב וה קלח סמהמ תנשה ובגש ללוכה םנהוכה םלודגה

14 הרדתק 54 ן ופ תוהז ןב גוס םסמה םהמש ורטפ ו תרשמ רוטפה לח והש םסמ םרושק שומשל עקרקב רחסמבו תרצותב תלקח רוטפה םסמ והש םרושק הנהל שוכרהמ תממה םסמ םעובק םהבש ובוח לכ בשות הדוה םלרבה המודב( רומל בגל תצעומ )םנקזה םדעמ דווב ונשה לחש םדמב תרבחה לכלכהו םנהוכה םולהו תשב תופוקתה םל תורמל לדבהה גוסב םסמה םהמש ורטפ םכלמה תרשמ רשפ רעשל תשבש השענ שומש ותב ןורטרקה ןתמל רוטפה תשב ןתנ רוטפ ובשחנש םקעמ דחומב םנהוכה םולהו רשפל םהל תורשה וה וב תוסנכה תומצע ם ןכ ןכת החסנמש ובשחתה ןורטרקב טקננש ב םגו ןנעב הז רשפ תרל ב הרזח תוכז הקנעוהש ב ה םוכס ןודה תלשב שומשה רשפה חסנמ ב הוושהב ןב ל צמנ המכ תולבקמ תרגסמב עוסה תוכלמה שדקמל לכב תח מ ובצק םכלמה םרצמ ןוממה שרדנש תנקל תולועה ןחלופל דמתה תשב קנעוה רוטפ ללכל םתרשמה םהו וגצוה פל רדס םתובשח תדמה ןהתשב ורטפ םכלמה םתרשמה וקעהש םה דחומב רשפל םתורש תולבקמ תולוכ דמלל החסנמש ורזענ חסונב ףסוהל תווכז תומוד םעבקב עוסה שדקמל םורלו ם ש ססב רוטסה תונקסמל רה תולוע ןהמ המכ תש תותוהמ דצכ לוכ הה חסונ והשלכ עגהל דל גצנ ממה קוולסה וחסנש? דצכו עודמו תוכרצ וה תווכז וקנעוהש ד תוכלמה תסרפה עפשהל ןנכות תווכז וקנעוהש ד תוכלמה?תקוולסה תונעל נוצרב ןוחבל תורשפה ןמזבש המחלמה תרוסה תשמחה ופ גצנ םור ברקב ממה םגצנשו ורזענ ב גשהל תווכז תומוד ל תועפומה הב תרגסמב תרבעה התונמנ רעה תונוברל תקוולסה ו גצנ םור נפל ממה םנשב נ הספל להנ המחלמה תרוסה תשמחה בשהל ותונוברל םחטשה דבש רחל ותסובת מלתל עברה ברקב הפר תנשב 27 נ הספל 67 סופסו בטה רתל 67 םסחה ןב מלתל שמחה ולבוהש המחלמל תרוסה תשמחה ו הכלהמ ר עעח ת Hengel fews Greek and Barbarians ע 90 קק 967 Nancy mond hellinistique 4ע Histoire 394 קק 980 London ד ןלוג תודלות םלועה טסנלהה םור זמשת Green Alexander!ע

15 ו 55 הדדד םבצמ םדוהה בשותו תלח הרוס ךלהמב המחלמ וז ולדבנ הנמ תלטלטמה הרעסב תצחלנו ד לושחנ ם ןכמ 7כמו 68 ב תוכופהת תומחלמה ושקתה טלחהל ם ךומתל םקוולסב םמלתב תוקולחמו תושק וה תוצעומב םרעה הלוקב הרוס םורבו זמר ל רמשנ שורפב סומנורה לנדל ד ובש הרות תלגה כמות תב סוקוולס םרצמל דב םסוקס דקפמה מלתה 69 ןכת תופדעהש תנדמה תונוהו תבצה הנחמה קוולסה בש דל וטב תחלצהב השלפה הלוקל הרוס בבב 202 נהספל בה ל תגהנהש םור הרבעה התונמנ רבכ תלחתב המחלמה ל 70 תודע תעסמ רבדל ש ורתב סופסו תודגנתהה תדוהה תפקתמל דגנה ספוקס 7 הכרענש ףרוחב ך התה רש התה תד םור םבב המחלמה םנושרה רורב סופסומ ( ךמתסמה ןב רשה םדוההש )סובלופ וכמת הנחמב קוולסה רחל ןוחצנה ספוקס דל תורוקמ סנבה בבב נ הספל רוש ל ש החתפב הדוקפל חש מלתל ןב( )ססרת ובצנ הלוקב הרוס ןמזב המחלמה תרוסה 74תשמחה החתפב ןצ כ םתכמת םדוהה בצב םתרזעו שובכב םור םה והוענהש צוהל הדוקפה 75 עקר הז ןתנ וצמל זמר תוברועמל םדוהה תעבקב קהש םהל הרומתב םתכמתל תרגסמב תומשהה רבחמ םבקמ ב פלכ ןוס המרופרה תטסנלהה עצבש רכזנ והש לטב הפורתנלפה הקלסב ונה םרסחה םתוכלמה ומוקש תועצמב ןנחו ב סומלופ 76 לבוקמ רקחמב םרבדהש םנווכמ לוטבל רשש הדוקפב הנודנה ןכ רקעבו רטשמל םתהב קוחל תובה 77 המגודש םהל צמנ הדוקפב תפסונ בהש סופסו תקסועש הדוקפ הנגהב תרהט םור ו 78 לב ננעל תובשח םרבדה ב םדסחהש םתוכלמה וללה ןכותבו תבצקה ה רוטפהו וגשוה תרזעב םד ב ןנחו ב סומלופ Kuhrte From Samarkand ש Los שג ShensinWhite עק 990!0 ctium Berkeley קק 993 רג לעלו ) בעננ5בדןןבע 5 ם 6 ( 0ת fews and Greek and Latin Authors תזוזת 4 70 וושה רג לעל( ) סובלופ זט 39 ךותב( ןרטש לעל 69 ) 3 ר 0 Ifistorical Commentary ן EW Wallbank 546 ק 967 Odord Polybius 73 תונומדק םדוהה ב 36 ט( ) )( ןוד תורפסו ר רג לעל( ) מש 39 )( 5 lka ש4ע0קש 050 Kal Ta KEIEVU TOI 0מ 04 ץרווש( ) ט( )47 הצר רבוקרצ לעל( 3 ) ןמרקב לעל( 3 ) 7267

16 הרדתץ 56 גח רפס ןנחו ב סומלופ הה רצנ תחפשמל ץוקה 79 תוודע הצומ נהוכה תחפשמ ץוקה ש ןה רקמב ןהו רדסב תדובע תורמשמ צמנש הנוהכה ןרמוקב 80 תובשח החפשמה ןתנ ל דומלל תומרמש מ ןב הר ןב ץוקה רכזנ דחכ נובמ המוחה המחנ( ג )ד הנוממכ תכשל ףסכה בהזה םלכהו רזע( ח )גל דחכו שרמ םנהוכה ומתחש הנמה המחנ( )ו ןנחו ןב ץוקה הה ופ רצנ החפשמל תנהוכ תב דמ בושח םורב סוחו הז לוכ רבסהל וונמ גצנל רעה פלכ ממה 8 המו רשפ ןנחוש רבדה ןב ץוקה גשה תותוכלמה קנעהש שדקמל?םורלו הבושת תרשפ ש הרושב הכור תודועת תודעמה ף ןה הפורתנלפה הקלסב רמולכ קנעהש תותוכלמה ממה תונוש םרעל הנטקה תמגוד קנעהש םורל 82 תודועת תודעמ תוחמש גצנ םרעה ונמזוה ורצחל זכרמל להנמה דח ובצנמ םרכבה ופתתשהו שמב ןתמו וקנעוהש ופוסב רבד 83 ןהרעל המכ תודועתמ תופקשמ קודב הפוקתה תובסנהו ןהבש פ ןנחו ןב ץוקה ו ןכ תרחב ןגצהל ז תגשה תווכז ממהמ םוכולטנ ה לדלב תוחמ םלרע תולתו הבטקה גצש הנושרה תחמה תפלחב תרכזנ ש םת רעה ןב תורג הנטקה ורצחל 84 סת התהש תחת ותוסח סולט ןושרה ךלמ( )ןומגרפ הרזח תונוברל תקוולסה תנשב 203 נ הספל ףוסב ועסמ ןושרה הנטקה נפלו וצ שובכל הלוק הרוס דמ 85 םמלתה תחמה תרכזנ הנושרל תרגב החנש רעהמ ל ותשו 79 םבקמ ח ז ץרווש( 2 ) 80 תוודע רקמב ר רזע ב מ המחנ ז גס רבד םמה דכ תוודע ןרמוקמ ר עטק רוט הרוש 7 4)ך32 עטק רוט ב הרוש 8 עטק 2 רוט הרוש 9 עטק 2 רוט ג הרוש עטק 3 הרוש 5 ( פ תרודהמ קע 998 Leiden Garcia Martinez Dead Sea scrol Study Edi on )ו 8 תובשה החפשמה ר ןרטש לעל( ) מ לעל( ) תמגודה תובר עצו קר ןקלה םח ורכזנש הדוקפב הסנגמל ר ןטס לעל( ) סמ 84 תורוש 52 םח ורכזנש תרגב הקדל ותש סדרסל ר מ )( סמ 28 םח ורכזנש תובותכב חרז ןוזמ דובכל םנוממ םתוכלמ םרע ר סמ תורוש 74 סמ 2 תורוש 0 םח ורכזנש תבותכב םתמ דובכל רחל שובכ רעה ר 30 סמ 7 תורוש 3530 םח ורכזנש ךותב השו םבתכמ םתל ר סמ 9 םח ורכזנש ךותב םכסה ןב ססקוז ובצנ רבעמש סורטל ןבל סומור ר 338 סמ 29 תורוש 24 ורכזנש םח םבתכמב םתוכלמ הרנכ( ממהמ ך טסקטה םוגפ מ שבגל )תונקסמ סדרסמ ר סמ 48 4ג 84 מ )( סמ שובכ רעה ר 727 הגולונורכה בתכמ םתל ר חפסנ ו תורפס תורוקמו

17 הכמתה פ תודוקפ טוכוטנו 57 הרדוגלו תוטרופמו הב ונתנש רעל תובקעב תרבעה התונמנ ל 86 קל רותמה תרגב דבכ רעה רוקבב ףו זרכה נפב הצעומה ותנווכ עובקל הד רעכ השודק רע טלקמ השפוחו רחל ןכמ רהצה ותנווכבש תתל רעל תווכז תופמנ שקבו תצעוממ רעה חול ול תחמ ןודתש ו ןה 87 פל תרגה הגשה חמה תמכסה ל רעהש ררחושת דמתל םסמהמ התהש ךלמל סולט 88 דצכ העגה סת גשהל? הז זמר ש תשב תורג תופסונ חש הבושתב תורג 89רעה טסקטה תורגה קחמנ וקלחב ך לכב ז רשפ ל ו תרגב תח ורבד ותולועפש ןעמל רעה ושע םתהב תושקבל חה 9 תרגבו תרחה חש רעה בה תושרד תומוסמ םעטמ 9 רעה רשפ ופ עשל ש קנעה סתל תווכז רחל תחמש םעטמ רעה הגצה ונפל התושרד תודע המוד ש בגל רעה הלקרה רחל הרזחש תנשב 97/6 נ הספל תונוברל תקווה 92 תודע וז הוצמ תורגב וחש ל רעה ססקוזו בצנה הס רבעמ סורטל 93 תרגה הנושרה ח ססקוז רחל שובכ רעה תנשב 96 ן4ונ הספל התחתפב רבודמ תחמ הצש םעטמ רעה גצל הת רצחב 95 םחה שנ תרג הבש וטרופ םהש םשונה ושקב ןודל רצחב שרב םתרג ורות רוסחמה סרההו וררחוש רעב נפל רבעמה תוסחל תקוולסה רחלו ןכמ הגצוה תרוש תושקב השקב רומשל תכזה וקנעהש םט רעל םמדוק רעה רורחש ןהנבו תבוחמ לח ןוסכ םוסמ רורחשו םסכממו וב וצו תורוחס השקב רומשל רועש הבגה תתוכלמה תוסנכהמ תונוש רעה רורחש חרז רעה סממ עקרקה הערמה תדרו שבדה תתמ העובק הובת רורחשו םסכממ וב הובת רעל תורוחס בוש תומדמ הרמש תולובגה תמד רעה ו רעה תוסנכהה תולובגבש םרפכהמ 96 ורבד םקלח םחה םס וז * סס רתב תנקה הבש ונגה תושרדה םתרגבש ןוצבו םכמסמה וגצהש תתל ףקות םהתושלדל 9 תובשח םתולעפ ח רעה תגשהב תוכלמהמ תפקתשמ םג הבושתב חלקש הלקרהל הבוגתב תושרד םחה הבושת וז העפומ נשב תומוקמ תרגב סמ 7 תפוש תורוש תורש סמ 9 זכותה ר תורוש מ םוקמ םפסונ םהבש תורקמ ורכזנ ח בהש תושקב םרע םכלמל םטסנלהה ר תורוש תובצנ וז תחת ססקוז ו התספת ךשמהכ ןוטל קוולסה םנשב נהספל ר מ סמ תורוש ןכותל תרגה ר תורוש תורוש תורוש 3 0

18 ההד 8 גח רפס 98הלקהל קלחבו ןורחה ותרג הנודנה ססקוז 99 תשב תורגה בתכ ן ש קנעהש רעל ןה הצות תנקה הבש ונגה םחה הלקרה תושקבה רעה 00 ןב תורגה תפלח הלקרה ממל השגדמ ופ םדקפת ח רקעה תגשהל תותוכלמה בש דקפת םרעל דל וטב םג תועגונה תורגב םתל לב פלחב תורעה הלקרה םע הפסונ םחהש הדבועה וססב תושקבה םרע םכמסמ ודעהש וקנעהש םט םמדוק רעל 0 תפלחמ * תורג ןב להנמה קוולסה םרעל םת 02הלקרהו הלוע הפוקתבש הבש המסרופ בגל םור םסרפ ןוטה קוולסה תודוקפ תובר תורח ןהבו םרעה הנטקה ורבעש תונוברל תקוולסה םק ןומד בר ןב עקרה םוסרפל הנטקה ןנכותו ןבל עקרה ןכותהו עטנב םורל שחמ ז הלבטב הוומה קנעהש ממה הלקרהל ל קנעהש ןמורל חלקר עק לבזל סרה תובקעב המחלמה רורחש םסכממ וב וצו תורוחס רורחש םחרזה םש קנעמ הוב רצמ 03 םורל עקר תווכזל םוקש רעה סרהמ המחלמה רורחש סכממ רמוח ןנב םוקשל רורחש בשות רעה םש קנעמ ןחלופל 04 לדבהה רקועה ןב הלקרה םורל וה ךרדב הבש וגשוה וחסונו ו השו רתונ דווזת ונל קר רעמ הס הנטקה תובותכהמ תגצהש תורגהמו הלוע דקפתה למש בושחה ח םרעה תגשהב םהרעל תודועתב סח ממה םע םרעה תונווה הנטקה רטצמ להונ טמולפד עובק תקנעה תותוכלמ תווכז הרבעהש רעל התונמנ ל * ןוטל קוולסה תגהנה רעה החסנ בתכב התושקב ןוטהמ שדחה התבגו תושקב םכמסמב םדעמה וקנעהש םט םמדוק רעל תושקבה רעה תוולב 98 %ע סמ הרוש 3 עו 00 סג 4ל המגוד תפסןנ ל ר סלו לעל( 4 ) 79 סמ 5 תורוש 232 תחמ רתרמ הנצש נפל ןושרה נשה רוטפה ססממ וקנעהש רעל רדנסכל ןודקומ סונוגטנו םותש ןעה ןפב המוד םג 06 סמ תורוש םרעו בר ת תורח תורכזנה לעל תווכזל ו ר מ לעל( 7 ) תורוש תורוש תווכזל ר תונומדק םדוהה ב ט( )47

19 הכמתה פ תודוקפ ו 59 הרדתקו םכמסמה םצוחנה וגצוה נפל בצנה ד תחמ תטמולפד הגצש תגהנה רעה ב והוכ ונד םע תחמה תונמנ רעה ךלמל קוולסה ו תושקבה * רלו טלחוהש ופוסב רבד קנעהל רעל ומסרופ הדוקפב תתוכלמ תמשר וזו החנ רדב ללכ תרגכ תגהנהל רעה בצנל ומוחתבש הנכש 05 ח תגשה תולוכזה דב תוחמ םלכעהמ תונוולה לומ תגשה דלס תחמה םלודמ ן ונל תודע הרש להונש טמולפד הזכ וה בהש ןתגשהל ןחוסנלו תוקכזה וקנעוהש םורל לב תש תודוקנ תובושח תועגונה םורל תורכזמ דמ להונה הזה רוכזה ןנחו ןב ץוקה םבקמב ב דמלמ ומכש םרעב תונווה הנטקה הצ םורמ תחמ תטמולפד הגצש תגהנה רעה נפב ממה קוולסה ןוצו הדבועה ש סוכוקנ החנ מלתל ןב 06ססרת לוכ דמלל ומכש הרקמב שמה ןתמו ןב הלקרה סןסקוזל בצנ הס רבעמ סורטל הה בצנה מוקמה םורב ברועמ שמב ןתמו תרבעה התונמנ רעה תונוברל תקוולסה ןכת ופ תקנעהש תותוכלמה םעטמ להנמה םורל התשענ ותב להונה טקננש טמולפדה םרעב תונווה הנטקה ם ןכ רשפ רעשל ךלהמבש המחלמה תרוסה תשמחה ( )נהספל הלצ םורמ תחמ תטמולפד ותושרב ןנחו ןב ץוקה הגצש תגהנה רעה ו נפל מלת ןב ססרת בצנ הלוק הרוס המודב צש תוחמל תונווה םרעהמ הלהנ תחמ וז שמ ןתמו םע בצנה קוולסה וקנעוש רעל שדקמלו הרומתב תרבעהל התונמנ ששור תונוברל תקוולסה ךלהמב תושגפה םע בצנה הד תחמה ךרוצה םוקשב רעה הו שדק סרההמ םרגנש םהל ךלהמב המחלמה הרכזה םט וקנעהש הכמתה םמדוק ןחלופל שרקמב הרהבהו ךרוצה רושב רטשמה םתהב קוחל תובה ותרגסמבש ולהנתה ןחלופה תלרעמו םקוחה םגהנמהו תובקעב םמוכסה םע בצנה הצ תחמה רצחל הפתתשהו שובגב חוסנבו ןכות הלו ומסרופ ופוסב רבד תודוקפכ תומשר בגל םור ו 0 פל רוזחש הז רשפ רעשל תחמהש ןנחו ןב ץוקה המודב תוחמל םרעל הנטקה הססב קלח התושקבמ תווכזל תוהוכלמה םכמסמ םחכומה תווכזש ל רבכ וקנעוה רעל דב הט םמדוקה םנמ ן תודועתב םרעהמ הנטקה טורפ תומ םט לו ןוצ ןהב ם ןב קנעמ םדסחה ונמנ םג םכלמ םסרפ לב תפלחמ ורגה ןב ססקוז ו הלקרהל הלוע רורבב ש ושרדש ח רעה ףו( )ולבק ממהמ 05 דכ מ לעל( הדעה ) רקעבו תונומדק םדוהה ב 38 ט( ) )(

20 הרדתץ 60 גח רפס קוולסה בקה וס וחכוהש םכמסמ וקנעוהש רעל הט דב םמדוקה ןכת ופ ןומדהש ןלב ןכו ב תוקסועש תובצקהב ל עבקה רוטפבו ן םתרשמל ןבל ןנכות ןת תווכז ב עבונ מ גצנש םור וגצה נפל גצנ מה קוולסה צמש ב וכמתסהו ןה גשהל רוש ןוכזל ז תומוד ןוברהמ שדחה רעה ט הסנ השפ תסשחת שמש גצנ םלרל לנפב ממה סוכו6נ שלה הנקסמה גצנש םור שמל ןתמו וקנעוש םרעל וכמתסה תסשהתר הולת ורבכ הלשה ם חסונ והשלכ הרוקפה ןכ ד נפל ותחמ ןנחו ןב ץוקה ונדב תודע תלפרוע סופסו דוגנבש םנוול ורמש םדוהה בתכ הרוטסהה םה םנוכרב (ץן ורבדמ ךשמהב ררבתמ ותנווכש תומשרל סח םנהוכה רפסלו רקמה 09 תומשרשו סחה ורמשנ םורב 0 תורע הרורב רתו ןוכר םורב ש םבקמב פל רפוסמה ורבעול תוטלחה תפס םעה ותוגהנמ ותנוהכו תב ןועמש ןוכרל רשפ רעשל ופ ןוכרבש ורמשנ רפס רקמה תומשר סח םכמסמו םנדמ ן םה וללכנ לב םכמסמ םג םכלמה? םסרפה תוחפל תודע תח ש ונדב תהגלב חש דוהל םרצמ רחל שובכ םור רוהטו תרג בומה שרב םבקמ ב רקזה הדוה בקמה ןהש המחנ ןהו וה ומצע ופס ורמשו םכמסמ םמשר 2 נ םקלחו פסמ םכלמה םבנהו 2 ןב םכמסמה ףסש המחנ רכזה הדוה בקמה תורג םכלמ הבדב תושדקה 3 פ תרג וז תוחפל תפוקתב המחנ ורמשנ ןוכרב ומסרפש םכלמה םסרפה עוסה וקנעהש שדקמל השק תעדל דע המכ ןתנ ךומסל תוודעה תרגב וז רבב ה הבשחנ ףוזל דוה טסנלה םוש ןו רוש רוקממ רח ללוכ( ותונורכז )המחנ םכמסלה םרפסהו ףסש המחנ 4 לכמ םוקמ נ דדצמ תדב םנעוטה םגש ם תרגה מצע ה רובח ףוזמ רה קלח ורסמנש םטרפהמ הב םמתמ לבוקמל תורפסב םלועה טסנלהה לו * םעור םרוטסה נב ןמזה 5 פל ןכת המחנש ףקותב ודמ גהנמכ נדמ ב 08 דגנ ןופ םוגרת( רשכ דגנ ןופ םור זנשת )טז רשכ( )כט 0 33 (ס * ר )כ וושה ח ףסו םוגרת( ןסש ח ףסו לת בב וצרת )ה ר WR Schoedel ( 978( ) 70 Ignatius and the Archives HTR םבקמ 4ן טמ טרופפר( )327 2 ןקר תרגה םבקמ ב ב ח ץרווש( )93 78 ופסנש םכמסמה ורמשנו ר ב ג ד ( )92 וושה לוג ןטש לעל( ) םבקמ מ ג ץרווש( )92 4 רקחמ ןקמ תרגה ר Maccabees 2 5 ש Aristobulus B Z Wacholder The Letter from Tudah Maccabee 8933 ע 978( ) 49 Authentic? HUCA 8 2 l lob ו 9 7 תורפס רקחמה 5 סוסבל הער ו ר רקעב רדלוכו )( ןכו ד רסולפ מ?הכונח תובסנה תורוטסהה תכונח תבה דב תב

21 ו ש( התמכה במקדש על פ פקודות רתחשס נטוכוס השלש 6 דרה מד גבוה בחצר המלך סף ושמר במקדש תעודות מלכותות כפ שנהוג הה במקהקןם מרכזם חרם 6 כפ בל בן ם כן נשמרו במקדש הפקודות של המלכם הפרסם ובן ם הה זה רק הנוסח שלהן שמופע בספר עזר השלה העומדת על הפרק ננה שלת המקורות של נוסח הפקודות רושלם ל ושלחה פקודת נטוכוס לפנהם פקודות פקודה המשוות בתקופה שלהן שבה להנהגת פורסמה השלש קורם לו מצו בשפה מלכותות רשמת בעבר שבה הנהר פורסמו פקודה שנוסחה לפ הכללם שבהם נכתבו הפקודות המלכותות 7 הם כלו להבן שה נשלחה בשם מלך של מטעמו רתחשס זר הסופר ושהגדרה ת הנקם שקצב המלך לפולחן ולמשרתם מקרת והסכום פקודות קודמות ודבר וההנחות במקדש 5 ההקדמה של עורכ ספר עזר כלו קורם לו להבן שלפנהם פקודה מלכותת רשמת של רתחשס שהמשכה ת התמכה במקדש שמצו בהצהרת כורש ובפקודה של הקח דרווש גם ם נוסח הפקודות שנשמר ברכון המקדש הה זה המופע בספר עזר ו דומה לו ן כלה פ ן המשלחת של וחנן בן הקוץ להצגן כנוסח רשמ של הזכוות שהענקו המלבם הפרסם כתובת של לח על הב רתחשסה תשנ למקדש ולרושלם 9 חשמונ ופנהמר גפנ שטרן רושלם תשנו עמ כך בעקר קק 997( ) 28 fsf וד שוורץ )עורכם( ההודם בעולם ההלנסט והרומ מחקרם לזכרו של מנחם ThA Bergren Nehemiah ת 2 Maccabees הגרות המנהלות הרמות ( ל הערה ) 4 עמ השוו בספרות בהערה גם רו וכן וכולדר TA Fitzmyer Some Notes ץןק 5008]2 קש Aramic ת 0 עזר IBL 93 ) 974( ל דון במבנה T c Greenfield The Aramaic Legal Texts of קק Achaemenian Period Thanseuphrat ne 8592 קק 990( ) 3 8 ם מקבלם ת טענותו של שטגר תכן ששלח רושלם רו עצמם כמגשמם בדורם ת שלפותו של ועשו ממצם מוחדם לכלול ת הזכוות שהב לרושלם בפקודה שעלה דנו עם הממשל הסלוקן )ל הערה )24 עמ רו שטנר 9 הנוסח הרגל של תעודות גרות שהוצ השלטון בעולם ההלנסט ל הה שונה בהרבה מהמקובל במנהל החמנ Ph Gauthier citis bien(aitures Athenes leur 985 קק 90 Marie Bertrand רו de Formes ) ) 4 ט( 65 ן( irecques correspondance des rois hellenistiques ] Nicolet discours politiqes Dicrets des pouvoir 40 rialitds Genive 990 תן 05 קק Rhodes ש D M Lewis The Decrees dans lantiquiti עק ז 00 States the Greek

22 ההדת 62 גח רפס ל םוכס רממב הז נ ת עצהל רבסה ןומדל 7ב תודוקפ תודוקפל חסונב תוקנועש תבצקהב ןחלופל רוטפבו םתרשמל תחתפ הוושהה ןכות תרוטסהה תונגנה תקדבב תומודה תשב ונדבש תורוקמהש תורשפה םפקשמ ול ז והשלכ תורוקמה הלבוה ת קודבל הרעשהה חסנמש בש ורכה ששה וכמתסהו ןה רשכ וקנעה עוס המוד ןחלופל תרעלו ל תמדקתה נשב םב תשר ןחבמ הצותה םה תועמשמה ווכזה קנעהלו תפקשמ תועמשמה קנעהש? תנש Tna החכוהל םה ורכה חסנמ וקנעוהש ב ועפשוהו?ןנעהמ 7וש? בב תועמשמש ררבתה תשב המוד ומכ ב ובצקוה ב ק סוכו ןחלופל דמתה קנעוה רוטפ לכל םתרשמה ןתנו רעונש רוטפ רשפ םנהוכל םוללו תונפתהל תורשל ההש רסח תוסנכה תומצע בב נשה הדבתה ןכתש תחמש הגצש םור ןמזב המחלמה תרוסה תשמחה ה הבהש תעדל קקה ל קוולסה תועפומש ב הכמתסהו ןה גשהל תווכז תומוד החכוה ל צמ תמגודב םרעמ תונוו שש הנטקה ןהמ דועת דמלמה ודש תוחמ םע ממה וקנעוש ןהרעל וכמתסהו וקנעוהש םקל דב םט םמדוק

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס כתיבת ההיסטוריה של ארץ ישראל העותמאנית - 38944 תאריך עדכון אחרון 02-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי האסלאם והמזרח התיכון השנה הראשונה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש רשמת מצלמות מוק רו - ערת שו מקר: סו שח נצפ צומת / כשם/ רחוות/ככרות תנוע נם צורם / פרקם/של לכ מרכם צורם/ שחם פתוחם /מוסות צורם כר שח צור תרך עכון : ום רשון 30 צמר כמות סמון ל 183 86 106 9 עת ונ 1 צפון עת

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס אומנויות כנען: פסלים, לוחיות חרס וחותמות גליל באלף השני לפנה"ס - 5809 תאריך עדכון אחרון 09-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תולדות האמנות השנה

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Microsoft Word - Tov ED Paginated Last Proof

Microsoft Word - Tov ED Paginated Last Proof הרהורים על תרגום השבעים: מהותם של תרגומי נ"ך מבוא אחת השאלות המרכזיות בחקר תרגום השבעים (תה"ש) היא "מהו תה"ש?". שאלה זו מתייחסת למספר נושאים כגון טיבן של יחידות תרגום ספציפיות, מקום יצירתן, הקשר בין יחידות

קרא עוד

,,,,, (,,,,,,,.,,,,,,,, (,,,,.,,,(, ( (, י,,, יונישה ויומידב לש רנטסק תורעכ יונישל היומידב לש האושה םעיחי ץיו הילד רפוע ןד רואל 33 1 ןוידה ךרענ תרגסמב

,,,,, (,,,,,,,.,,,,,,,, (,,,,.,,,(, ( (, י,,, יונישה ויומידב לש רנטסק תורעכ יונישל היומידב לש האושה םעיחי ץיו הילד רפוע ןד רואל 33 1 ןוידה ךרענ תרגסמב ונשה וומדב תורעכ ונשל הומדב ח ץו הלד רפוע ןד רו 33 ןודה ךרענ תרגסמב זכרמה רקחל תודלות רשץרא הבושו ד קחצ ןב בצ הטסרבנואהו תרבעה םור ראב בבשת 992 5 3 ונשה וומדב רש ח ץרו א קספ ןדה תב זוחמה םורב וב כלמ דלוונרג

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

SKM_

SKM_ Celebrating Medinat Yisrael's 7 th Anniversary Rabbi Azarya Berzon 1 חש ע I קלח חר מO מ תמע כר עקש ר םל גח תמ לר ץר לר? ( םחספ (זק ת ר מ לרל ם ת קרפ קרפ כ ת ם םלגשכל ם ת םתלג תכ תכל תלג ל לל ף ל :(עס כרע

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

שוביי סותימה ללה רגריב תוציב לאערזי-קמע - םאה וז תואיצמ וא הדגא - םילאוש ירבחמ,רמאמה םרוי לג-רכ יייאמש לאומשו םיחיכומו, הרואכל, ץפסש םא תוציב ויה ללכב

שוביי סותימה ללה רגריב תוציב לאערזי-קמע - םאה וז תואיצמ וא הדגא - םילאוש ירבחמ,רמאמה םרוי לג-רכ יייאמש לאומשו םיחיכומו, הרואכל, ץפסש םא תוציב ויה ללכב שוב ה ללה רגרב לערזק םה תצמ הדג םלוש רבחמ רממה םרו לגרכ מש לומשו םחומו הרכל ץפסש ם לב םו ןפקה רה הכ רעזמ ש הקדצה ל רצונש ןכבס םחתופ םרקהמ דוסתחנהב תכמסנה םרקחמ םקש םעבוקה רעפ ןב תצמה הו רשקהב ךונה לרשה

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRO. TO HELLEN.-ROMAN. ARCH. OF LAND OF ISRAEL - 43511 Last update 27-10-2015 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: archaeology & ancient near east Academic

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס המקרא המשוכתב: עיונים בספר היובלים - 21563 תאריך עדכון אחרון 10-05-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מקרא השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע  מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

איגרת חזון ותוכחה מאשככז במאה הי"ד ( לזיקתם של יהודי אשכנז אל ארץ-ישראל( אברהם גרוסמן ביותר דלות ידיעותינו היישוב של קשריו על היהודי היישוב עם באשכנז

איגרת חזון ותוכחה מאשככז במאה היד ( לזיקתם של יהודי אשכנז אל ארץ-ישראל( אברהם גרוסמן ביותר דלות ידיעותינו היישוב של קשריו על היהודי היישוב עם באשכנז רת חזון ותוכח משככז מ "ד לזקתם של וד שכנז רץ-שר רם רוסמן ותר דלות דעותנו שו של קשרו על וד שו עם שכנז וד רץ-שר מ "ד כמ חוקרם חפצו למ חלל רק ז על-ד קש עם תקופ שלפנו ועם זו שחרו מחר שמצנו עולם רם ופן חס מ

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

התפתחות שמיעתית ואנטומיה של האוזן

התפתחות שמיעתית ואנטומיה של האוזן התפתחות ש מיעתית ו אנטומיה ש ל האוזן מרצה: אלנה רזניק אפרכסת, אוזן ח יצ ו נ ית: עור תוף, אוזן תי כ ונה: תעלת שמע חיצו ני תת. חלל מלא אוו יר המכיל בת וכ ו שלוש עצמות שמ עע. חצוצרה אוסטיכי וס (צינור) ע ע"שש

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

"ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ

ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ ןטצ לע ג נש תמלע תמ) עס תנס ס (פח ת ם '11 e ז תש תגנ : IC ( נת ךתפש תגט תש םננא תקד ז ז דP ש) 'ח( ( נש תתכ ''IIנז תת ת ןנ 0 ע (ג חפש גפכ כ דח 'IIC פנ ת 'תnםש a (ד נ פש גJ ךמצע כ א נ ת נ א ןח ( 'ם חi ס

קרא עוד