Microsoft Word - Setmana XVIII.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - Setmana XVIII.doc"

תמליל

1 DIUMENGE XVIII דּ ב ר י מ וֹס א שׁ ר ה י ה ב נּ ק ד ים מ תּ ק וֹ א שׁ ר ח ז ה ל י שׂ ר א ל 1 Am 1 בּ ימ י זּ יּ ה מ ל. י הוּד ה וּב ימ י י ר ב ם בּ ן יוֹא שׁ מ ל. י שׂ ר א ל שׁ נ ת י ם ל פ נ י ה ר שׁ ו יּ אמ ר י ה ו ה מ צּ יּ וֹן י שׁ א ג וּמ ירוּשׁ ל < י תּ ן קוֹל וֹ ו א ב לוּ נ א וֹת ה ר ים ו י ב שׁ ר אשׁ ה כּ ר מ ל פ כּ ה א מ ר י הו ה ל שׁ Eשׁ ה פּ שׁ י ד מּ שׂ ק ו ל א ר בּ ה ל א א שׁ יב נּוּ ל דּוּשׁ ם בּ ח ר צ וֹת ה בּ ר ז ל א ת ה גּ ל ד ו שׁ לּ ח תּ י א שׁ בּ ב ית ח ז א ל ו א כ ל ה א ר מ נ וֹת בּ ן ה ד ד ו שׁ ב ר תּ י בּ ר יN דּ מּ שׂ ק ו ה כ ר תּ י יוֹשׁ ב מ בּ ק ת א ו ן ו תוֹמ. שׁ ב ט מ בּ ית ד ן ו ג ל וּ ם א ר ם ק יר ה א מ ר י הו ה פ 6 כּ ה א מ ר י הו ה ל שׁ Eשׁ ה פּ שׁ י זּ ה ו ל א ר בּ ה ל א א שׁ יב נּוּ ל ה ג לוֹת ם גּ ל וּת שׁ ל מ ה ל ה ס גּ יר ל א ד וֹם ו שׁ לּ ח תּ י א שׁ בּ חוֹמ ת זּ ה ו א כ ל ה א ר מ נ ת יה ו ה כ ר תּ י יוֹשׁ ב מ א שׁ דּ וֹד ו תוֹמ. שׁ ב ט מ א שׁ ק ל וֹן ו ה שׁ יב וֹת י י ד י ל ק ר וֹן ו א ב דוּ שׁ א ר ית פּ ל שׁ תּ ים א מ ר א ד נ י י הו ה פ כּ ה א מ ר י הו ה ל שׁ Eשׁ ה פּ שׁ י צ ר ו ל א ר בּ ה ל א א שׁ יב נּוּ ל ה ס 1 גּ יר ם גּ ל וּת שׁ ל מ ה ל א ד וֹם ו ל א ז כ ר וּ בּ ר ית א ח ים ו שׁ לּ ח תּ י א שׁ בּ ח וֹמ ת צ ר ו א כ ל ה א ר מ נ ת יה פ 11 כּ ה א מ ר י הו ה ל שׁ Eשׁ ה פּ שׁ י א ד וֹם ו ל א ר בּ ה ל א א שׁ יב נּוּ ל ר ד פ וֹ ב ח ר ב א ח יו ו שׁ ח ת ר ח מ יו ו יּ ט ר ף ל ד א פּ וֹ ו ב ר ת וֹ שׁ מ ר ה 1 נ צ ח ו שׁ לּ ח תּ י א שׁ בּ ת ימ ן ו א כ ל ה א ר מ נ וֹת בּ צ ר ה פ 1 כּ ה א מ ר י הו ה ל שׁ Eשׁ ה פּ שׁ י ב נ י מּ וֹן ו ל א ר בּ ה ל א א שׁ יב נּוּ ל בּ ק ם ה ר וֹת ה גּ ל ד ל מ ן ה ר ח יב א ת גּ בוּל ם 1 ו ה צּ תּ י א שׁ בּ חוֹמ ת ר בּ ה ו א כ ל ה א ר מ נוֹת יה בּ ת רוּ ה בּ י וֹם מ ל ח מ ה בּ ס ר בּ י וֹם סוּפ ה ו ה ל. מ ל כּ ם בּ גּוֹל ה ה וּא ו שׂ ר יו י ח דּ ו א מ ר י הו ה פ 1 כּ ה א מ ר י הו ה ל שׁ Eשׁ ה פּ שׁ י מוֹא ב ו ל א ר בּ ה ל א א שׁ יב נּוּ ל שׂ ר פ וֹ צ מ וֹת מ ל. א ד וֹם ל שּׂ יד ו שׁ לּ ח תּ י א שׁ בּ מוֹא ב ו א כ ל ה 1

2 א ר מ נ וֹת ה קּ ר יּ וֹת וּמ ת בּ שׁ אוֹן מוֹא ב בּ ת רוּ ה בּ ק וֹל שׁוֹפ ר ו ה כ ר תּ י שׁוֹפ ט מ קּ ר בּ הּ ו כ ל שׂ ר יה א ה ר וֹג מּ וֹ א מ ר י הו ה פ * * * Comença la carta de Bernabé 1 1 Χαίρετε υἱοὶ καὶ θυγατέρες ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς ἐν εἰρήνῃ Μεγάλων μὲν ὄντων καὶ πλουσίων τῶν τοῦ θεοῦ δικαιωμάτων εἰς ὑμᾶς ὑπέρ τι καὶ καθ ὑπερβολὴν ὑπερευφραίνομαι ἐπὶ τοῖς μακαρίοις καὶ ἐνδόξοις ὑμῶν πνεύμασιν οὕτως ἔμφυτον τῆς δωρεᾶς πνευματικῆς χάριν εἰλήφατε Διὸ καὶ μᾶλλον συγχαίρω ἐμαυτῷ ἐλπίζων σωθῆναι ὅτι ἀληθῶς βλέπω ἐν ὑμῖν ἐκκεχυμένον ἀπὸ τοῦ πλουσίου τῆς πηγῆς κυρίου πνεῦμα ἐφ ὑμᾶς Οὕτως με ἐξέπληξεν ἐπὶ ὑμῶν ἡ ἐμοὶ ἐπιποθήτη ὄψις ὑμῶν Πεπεισμένος οὖν τοῦτο καὶ συνειδὼς ἐμαυτῷ ὅτι ἐν ὑμῖν λαλήσας πολλὰ ἐπίσταμαι ὅτι ἐμοὶ συνώδευσεν ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης κύριος καὶ πάντως εἰς τοῦτο κἀγὼ ἀναγκάζομαι ἀγαπᾶν ὑμᾶς ὑπὲρ τὴν ψυχήν μου ὅτι μεγάλη πίστις καὶ ἀγάπη ἐγκατοικεῖ ἐν ὑμῖν ἐπ ἐλπίδι ζωῆς αὐτοῦ Λογισάμενος οὖν τοῦτο ὅτι ἐὰν μελήσῃ μοι περὶ ὑμῶν τοῦ μέρος τι μεταδοῦναι ἀφ οὗ ἔλαβον ὅτι ἔσται μοι τοιούτοις πνεύμασιν ὑπηρετήσαντι εἰς μισθόν ἐσπούδασα κατὰ μικρὸν ὑμῖν πέμπειν ἵνα μετὰ τῆς πίστεως ὑμῶν τελείαν ἔχητε καὶ τὴν γνῶσιν 6 Τρία οὖν δόγματά ἐστιν κυρίου ζωῆς ἐλπίς ἀρχὴ καὶ τέλος πίστεως ἡμῶν καὶ δικαιοσύνη κρίσεως ἀρχὴ καὶ τέλος ἀγάπη εὐφροσύνης καὶ ἀγαλλιάσεως ἔργων ἐν δικαιοσύνῃ μαρτυρία Ἐγνώρισεν γὰρ ἡμῖν ὁ δεσπότης διὰ τῶν προφητῶν τὰ παρεληλυθότα καὶ τὰ ἐνεστῶτα καὶ τῶν μελλόντων δοὺς ἀπαρχὰς ἡμῖν γεύσεως Ὧν τὰ καθ ἕκαστα βλέποντες ἐνεργούμενα καθὼς ἐλάλησεν ὀφείλομεν πλουσιώτερον καὶ ὑψηλότερον προσάγειν τῷ φόβῳ αὐτοῦ Ἐγὼ δέ οὐχ ὡς διδάσκαλος ἀλλ ὡς εἷς ἐξ ὑμῶν ὑποδείξω ὀλίγα δι ὧν ἐν τοῖς παροῦσιν εὐφρανθήσεσθε 1 Ἡμερῶν οὖν οὐσῶν πονηρῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐνεργοῦντος ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ὀφείλομεν ἑαυτοῖς προσέχοντες ἐκζητεῖν τὰ

3 δικαιώματα κυρίου Τῆς οὖν πίστεως ἡμῶν εἰσὶν βοηθοὶ φόβος καὶ ὑπομονή τὰ δὲ συμμαχοῦντα ἡμῖν μακροθυμία καὶ ἐγκράτεια Τούτων οὖν μενόντων τὰ πρὸς κύριον ἁγνῶς συνευφραίνονται αὐτοῖς σοφία σύνεσις ἐπιστήμη γνῶσις Πεφανέρωκεν γὰρ ἡμῖν διὰ πάντων τῶν προφητῶν ὅτι οὔτε θυσιῶν οὔτε ὁλοκαυτωμάτων οὔτε προσφορῶν χρῄζει λέγων ὁτὲ μέν Τί μοι πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν λέγει κύριος Πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων κριῶν καὶ στέαρ ἀρνῶν καὶ αἷμα ταύρων καὶ τράγων οὐ βούλομαι οὐδ ἂν ἔρχησθε ὀφθῆναί μοι Τίς γὰρ ἐξεζήτησεν ταῦτα ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν Πατεῖν μου τὴν αὐλὴν οὐ προσθήσεσθε Ἐὰν φέρητε σεμίδαλιν μάταιον θυμίαμα βδέλυγμά μοί ἐστιν τὰς νεομηνίας ὑμῶν καὶ τὰ σάββατα οὐκ ἀνέχομαι DILLUNS XVIII Am כּ ה א מ ר י הו ה ל שׁ Eשׁ ה פּ שׁ י י הוּד ה ו ל א ר בּ ה ל א א שׁ יב נּוּ ל מ א ס ם א ת תּוֹר ת י הו ה ו ח קּ יו ל א שׁ מ רוּ ו יּ ת עוּם כּ ז ב יה ם א שׁ ר ה ל כ וּ א בוֹת ם א ח ר יה ם ו שׁ לּ ח תּ י א שׁ בּ יהוּד ה ו א כ ל ה א ר מ נ וֹת י רוּשׁ ל < פ 6 כּ ה א מ ר י הו ה ל שׁ Eשׁ ה פּ שׁ י י שׂ ר א ל ו ל א ר בּ ה ל א א שׁ יב נּוּ ל מ כ ר ם בּ כּ ס ף צ דּ יק ו א ב י וֹן בּ ב וּר נ ל י ם ה שּׁ א פ ים ל פ ר א ר ץ בּ ר אשׁ דּ לּ ים ו ד ר. נ ו ים י טּ וּ ו א ישׁ ו א ב יו י ל כוּ א ל ה נּ ר ה ל מ ן ח לּ ל א ת שׁ ם ק ד שׁ י ו ל בּ ג ד ים ח ב ל ים י טּ וּ א צ ל כּ ל מ ז בּ N ו י ין נוּשׁ ים י שׁ תּ וּ בּ ית א Eה יה ם ו א נ כ י ה שׁ מ ד תּ י א ת ה א מ ר י מ פּ נ יה ם א שׁ ר כּ ג ב הּ א ר ז ים גּ ב ה וֹ ו ח ס ן ה וּא כּ א לּוֹנ ים ו א שׁ מ יד פּ ר יוֹ מ מּ ל ו שׁ ר שׁ יו מ תּ ח ת ו א נ כ י ה ל ית י א ת כ ם מ א ר ץ מ צ ר י ם ו אוֹל. א ת כ ם בּ מּ ד בּ ר א ר בּ ים שׁ נ ה ל ר שׁ ת 11 א ת א ר ץ ה א מ ר י ו א ק ים מ בּ נ יכ ם ל נ ב יא ים וּמ בּ חוּר יכ ם ל נ ז ר ים ה א ף א ין ז את בּ נ י י שׂ ר א ל נ א ם י הו ה 1 ו תּ שׁ ק וּ א ת ה נּ ז ר ים י י ן ו ל ה נּ ב יא ים צ וּ ית ם ל אמ ר ל א תּ נּ ב א וּ 1 ה נּ ה א נ כ י מ יק תּ ח תּ יכ ם כּ א שׁ ר תּ יק ה ג ל ה ה מ ל א ה ל הּ מ יר 1 ו א ב ד

4 1 מ נוֹס מ קּ ל ו ח ז ק ל א י א מּ ץ כּ ח וֹ ו ג בּ וֹר ל א י מ לּ ט נ פ שׁ וֹ ו ת פ שׂ ה קּ שׁ ת 16 ל א י מ ד ו ק ל בּ ר ג ל יו ל א י מ לּ ט ו ר כ ב ה סּ וּס ל א י מ לּ ט נ פ שׁ וֹ ו א מּ יץ ל בּ וֹ בּ גּ בּוֹר ים ר וֹם י נ וּס בּ יּוֹם ה ה וּא נ א ם י הו ה פ * * * De la carta de Bernabé 6 Ταῦτα οὖν κατήργησεν ἵνα ὁ καινὸς νόμος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἄνευ ζυγοῦ ἀνάγκης ὤν μὴ ἀνθρωποποίητον ἔχῃ τὴν προσφοράν Λέγει δὲ πάλιν πρὸς αὐτούς Μὴ ἐγὼ ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἐκπορευομένοις ἐκ γῆς Αἰγύπτου προσενέγκαι μοι ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας ἀλλ ἢ τοῦτο ἐνετειλάμην αὐτοῖς ἕκαστος ὑμῶν κατὰ τοῦ πλησίον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κακίαν μὴ μνησικακείτω καὶ ὅρκον ψευδῆ μὴ ἀγαπάτω Αἰσθάνεσθαι οὖν ὀφείλομεν μὴ ὄντες ἀσύνετοι τὴν γνώμην τῆς ἀγαθωσύνης τοῦ πατρὸς ἡμῶν ὅτι ἡμῖν λέγει θέλων ἡμᾶς μὴ ὁμοίως πλανωμένους ἐκείνοις ζητεῖν πῶς προσάγωμεν αὐτῷ Ἡμῖν οὖν οὕτως λέγει Θυσία τῷ θεῷ καρδία συντετριμμένη ὀσμὴ εὐωδίας τῷ κυρίῳ καρδία δοξάζουσα τὸν πεπλακότα αὐτήν Ἀκριβεύεσθαι οὖν ὀφείλομεν ἀδελφοί περὶ τῆς σωτηρίας ἡμῶν ἵνα μὴ ὁ πονηρὸς παρείσδυσιν πλάνης ποιήσας ἐν ἡμῖν ἐκσφενδονήσῃ ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ζωῆς ἡμῶν 1 Λέγει οὖν πάλιν περὶ τούτων πρὸς αὐτούς Ἱνατί μοι νηστεύετε λέγει κύριος ὡς σήμερον ἀκουσθῆναι ἐν κραυγῇ τὴν φωνὴν ὑμῶν Οὐ ταύτην τὴν νηστείαν ἐξελεξάμην λέγει κύριος οὐκ ἄνθρωπον ταπεινοῦντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ Οὐδ ἂν κάμψητε ὡς κρίκον τὸν τράχηλον ὑμῶν καὶ σάκκον καὶ σποδὸν ἐνδύσησθε οὐδ οὕτως καλέσετε νηστείαν δεκτήν Πρὸς ἡμᾶς δὲ λέγει Ἰδοὺ αὕτη ἡ νηστεία ἣν ἐγὼ ἐξελεξάμην λέγει κύριος λύε πάντα σύνδεσμον ἀδικίας διάλυε στραγγαλιὰς βιαίων συναλλαγμάτων ἀπόστελλε τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει καὶ πᾶσαν ἄδικον συγγραφὴν διάσπα Διάθρυπτε πεινῶσιν τὸν ἄρτον σου καὶ γυμνὸν ἐὰν ἴδῃς περίβαλε ἀστέγους εἴσαγε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ ἐὰν ἴδῃς ταπεινόν οὐχ ὑπερόψῃ αὐτόν οὐδὲ ἀπὸ τῶν οἰκείων τοῦ σπέρματός σου ( )

5 Ἵνα οὖν μὴ σχῇ παρείσδυσιν ὁ μέλας φύγωμεν ἀπὸ πάσης ματαιότητος μισήσωμεν τελείως τὰ ἔργα τῆς πονηρᾶς ὁδοῦ Μὴ καθ ἑαυτοὺς ἐνδύνοντες μονάζετε ὡς ἤδη δεδικαιωμένοι ἀλλ ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνερχόμενοι συνζητεῖτε περὶ τοῦ κοινῇ συμφέροντος 11 Λέγει γὰρ ἡ γραφή Οὐαὶ οἱ συνετοὶ παρ ἑαυτοῖς καὶ ἐνώπιον αὐτῶν ἐπιστήμονες Γενώμεθα πνευματικοί γενώμεθα ναὸς τέλειος τῷ θεῷ Ἐφ ὅσον ἐστὶν ἐφ ἡμῖν μελετῶμεν τὸν φόβον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσειν ἀγωνιζώμεθα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἵνα ἐν τοῖς δικαιώμασιν αὐτοῦ εὐφρανθῶμεν 1 Ὁ κύριος ἀπροσωπολήπτως κρινεῖ τὸν κόσμον ἕκαστος καθὼς ἐποίησεν κομιεῖται ἐὰν ᾖ ἀγαθός ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ προηγήσεται αὐτοῦ ἐὰν ᾖ πονηρός ὁ μισθὸς τῆς πονηρίας ἔμπροσθεν αὐτοῦ 1 Προσέχωμεν μήποτε ἐπαναπαυόμενοι ὡς κλητοὶ ἐπικαθυπνώσωμεν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ ὁ πονηρὸς ἄρχων λαβὼν τὴν καθ ἡμῶν ἐξουσίαν ἀπώσηται ἡμᾶς ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ κυρίου 1 Ἔτι δὲ κἀκεῖνο ἀδελφοί μου νοεῖτε ὅταν βλέπετε μετὰ τηλικαῦτα σημεῖα καὶ τέρατα γεγονότα ἐν τῷ Ἰσραήλ καὶ οὕτως ἐνκαταλελεῖφθαι αὐτούς προσέχωμεν μήποτε ὡς γέγραπται πολλοὶ κλητοί ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοὶ εὑρεθῶμεν DIMARTS XVIII כּ ה ה ר א נ י א ד נ י י הו ה ו ה נּ ה יוֹצ ר גּ ב י בּ ת ח לּ ת ל וֹת ה לּ ק שׁ 1 Am ו ה נּ ה ל ק שׁ א ח ר גּ זּ י ה מּ ל. ו ה י ה א ם כּ לּ ה ל א כוֹל א ת שׂ ב ה א ר ץ ו א מ ר א ד נ י י הו ה ס ל ח נ א מ י י ק וּם י ק ב כּ י ק ט ן ה וּא נ ח ם י הו ה ל ז את ל א ת ה י ה א מ ר י הו ה כּ ה ה ר א נ י א ד נ י י הו ה ו ה נּ ה ק ר א ל ר ב בּ א שׁ א ד נ י י הו ה ו תּ אכ ל א ת תּ ה וֹם ר בּ ה ו א כ ל ה א ת ה ח ל ק ו א מ ר א ד נ י י הו ה ח ד ל נ א מ י י ק וּם י ק ב כּ י ק ט ן ה וּא

6 6 6 נ ח ם י הו ה ל ז את גּ ם ה יא ל א ת ה י ה א מ ר א ד נ י י הו ה ס כּ ה ה ר א נ י ו ה נּ ה א ד נ י נ צּ ב ל חוֹמ ת א נ. וּב י ד וֹ א נ. ו יּ אמ ר י הו ה א ל י מ ה א תּ ה ר א ה מ וֹס ו א מ ר א נ. ו יּ אמ ר א ד נ י ה נ נ י שׂ ם א נ. בּ ק ר ב מּ י י שׂ ר א ל ל א אוֹס יף וֹד ב וֹר ל וֹ י שׂ ח ק וּמ ק דּ שׁ י י שׂ ר ו יּ שׁ ל א ל י ח ר בוּ ו ק מ תּ י ל בּ ית י ר ב ם בּ ח ר ב פ ח א מ צ י ה כּ ה ן בּ ית א ל א ל י ר ב ם מ ל. י שׂ ר א ל ל אמ ר ו נ שׁ מּוּ בּ מ וֹת ק שׁ ר ל יc מ וֹס בּ ק ר ב בּ ית י שׂ ר א ל ל א תוּכ ל ה א ר ץ ל ה כ יל 11 א ת כּ ל דּ ב ר יו כּ י כ ה א מ ר מ וֹס בּ ח ר ב י מ וּת י ר ב ם ו י שׂ ר א ל גּE ה י ג ל ה מ ל א ד מ ת וֹ ס 1 ו יּ אמ ר א מ צ י ה א ל מ וֹס 1 ח ז ה ל. בּ ר ח לc א ל א ר ץ י הוּד ה ו א כ ל שׁ ם ל ח ם ו שׁ ם תּ נּ ב א וּב י ת א ל ל א תוֹס יף וֹד ל ה נּ ב א כּ י מ ק דּ שׁ מ ל. ה וּא וּב ית מ מ ל כ ה ה וּא ס 1 ו יּ ן מוֹס ו יּ אמ ר א ל א מ צ י ה 1 ל א נ ב יא א נ כ י ו ל א ב ן נ ב יא א נ כ י כּ י בוֹ ק ר א נ כ י וּבוֹל ס שׁ ק מ ים ו יּ קּ ח נ י י הו ה מ א ח ר י ה צּ אן ו יּ אמ ר א ל י י הו ה ל. ה נּ ב א א ל מּ י י שׂ ר א ל 16 ו תּ ה שׁ מ ע דּ ב ר י הו ה א תּ ה א מ ר ל א ת נּ ב א ל י שׂ ר א ל ו ל א ת טּ יף 1 ל בּ ית י שׂ ח ק ל כ ן כּ ה א מ ר י הו ה א שׁ תּ c בּ יר תּ ז נ ה וּב נ יc וּב נ ת יc בּ ח ר ב י פּ לוּ ו א ד מ ת c בּ ח ב ל תּ ח לּ ק ו א תּ ה ל א ד מ ה ט מ א ה תּ מ וּת ו י שׂ ר א ל גּE ה י ג ל ה מ ל א ד מ ת וֹ ס * * *

7 De la carta de Bernabé 1 Εἰς τοῦτο γὰρ ὑπέμεινεν ὁ κύριος παραδοῦναι τὴν σάρκα εἰς καταφθοράν ἵνα τῇ ἀφέσει τῶν ἁμαρτιῶν ἁγνισθῶμεν ὅ ἐστιν ἐν τῷ ῥαντίσματι αὐτοῦ τοῦ αἵματος Γέγραπται γὰρ περὶ αὐτοῦ ἃ μὲν πρὸς τὸν Ἰσραήλ ἃ δὲ πρὸς ἡμᾶς λέγει δὲ οὕτως Ἐτραυματίσθη διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη καὶ ὡς ἀμνὸς ἄφωνος ἐναντίον τοῦ κείραντος αὐτόν Οὐκοῦν ὑπερευχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ κυρίῳ ὅτι καὶ τὰ παρεληλυθότα ἡμῖν ἐγνώρισεν καὶ ἐν τοῖς ἐνεστῶσιν ἡμᾶς ἐσόφισεν καὶ εἰς τὰ μέλλοντα οὐκ ἐσμὲν ἀσύνετοι Λέγει δὲ ἡ γραφή Οὐκ ἀδίκως ἐκτείνεται δίκτυα πτερωτοῖς- τοῦτο λέγει ὅτι δικαίως ἀπολεῖται ἄνθρωπος ὃς ἔχων ὁδοῦ δικαιοσύνης γνῶσιν ἑαυτὸν εἰς ὁδὸν σκότους ἀποσυνέχει Ἔτι δὲ καὶ τοῦτο ἀδελφοί μου εἰ ὁ κύριος ὑπέμεινεν παθεῖν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς ἡμῶν ὢν παντὸς τοῦ κόσμου κύριος ᾧ εἶπεν ὁ θεὸς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ εἰκόνα καὶ καθ ὁμοίωσιν ἡμετέραν πῶς οὖν ὑπέμεινεν ὑπὸ χειρὸς ἀνθρώπων παθεῖν μάθετε 6 Οἱ προφῆται ἀπ αὐτοῦ ἔχοντες τὴν χάριν εἰς αὐτὸν ἐπροφήτευσαν αὐτὸς δέ ἵνα καταργήσῃ τὸν θάνατον καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν δείξῃ ὅτι ἐν σαρκὶ ἔδει αὐτὸν φανερωθῆναι ὑπέμεινεν ἵνα τοῖς πατράσιν τὴν ἐπαγγελίαν ἀποδῷ καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν λαὸν τὸν καινὸν ἑτοιμάζων ἐπιδείξῃ ἐπὶ τῆς γῆς ὤν ὅτι τὴν ἀνάστασιν αὐτὸς ποιήσας κρινεῖ Πέρας γέ τοι διδάσκων τὸν Ἰσραὴλ καὶ τηλικαῦτα τέρατα καὶ σημεῖα ποιῶν οὐχ ὅτι ἐκήρυσσεν καὶ ὑπερηγάπησαν αὐτόν ( ) 6 11 Ἐπεὶ οὖν ἀνακαινίσας ἡμᾶς ἐν τῇ ἀφέσει τῶν ἁμαρτιῶν ἐποίησεν ἡμᾶς ἄλλον τύπον ὡς παιδίον ἔχειν τὴν ψυχήν ὡς ἂν δὴ ἀναπλάσσοντος αὐτοῦ ἡμᾶς 1 Λέγει γὰρ ἡ γραφὴ περὶ ἡμῶν ὡς λέγει τῷ υἱῷ Ποιήσωμεν κατ εἰκόνα καὶ καθ ὁμοίωσιν ἡμῶν τὸν ἄνθρωπον καὶ ἀρχέτωσαν τῶν θηρίων τῆς γῆς καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης Καὶ εἶπεν κύριος ἰδὼν τὸ

8 καλὸν πλάσμα ἡμῶν Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν Ταῦτα πρὸς τὸν υἱόν 1 Πάλιν σοι ἐπιδείξω πῶς πρὸς ἡμᾶς λέγει δευτέραν πλάσιν ἐπ ἐσχάτων ἐποίησεν Λέγει δὲ κύριος Ἰδού ποιῶ τὰ ἔσχατα ὡς τὰ πρῶτα Εἰς τοῦτο οὖν ἐκήρυξεν ὁ προφήτης Εἰσέλθετε εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς 1 Ἴδε οὖν ἡμεῖς ἀναπεπλάσμεθα καθὼς πάλιν ἐν ἑτέρῳ προφήτῃ λέγει Ἰδού λέγει κύριος ἐξελῶ τούτων τουτέστιν ὧν προέβλεπεν τὸ πνεῦμα κυρίου τὰς λιθίνας καρδίας καὶ ἐμβαλῶ σαρκίνας ὅτι αὐτὸς ἐν σαρκὶ ἔμελλεν φανεροῦσθαι καὶ ἐν ἡμῖν κατοικεῖν 1 Ναὸς γὰρ ἅγιος ἀδελφοί μου τῷ κυρίῳ τὸ κατοικητήριον ἡμῶν τῆς καρδίας 16 Λέγει γὰρ πάλιν κύριος Καὶ ἐν τίνι ὀφθήσομαι τῷ κυρίῳ τῷ θεῷ μου καὶ δοξασθήσομαι Λέγει Ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἐκκλησίᾳ ἀδελφῶν μου καὶ ψαλῶ σοι ἀναμέσον ἐκκλησίας ἁγίων Οὐκοῦν ἡμεῖς ἐσμέν οὓς εἰσήγαγεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν DIMECRES XVIII ר א ית י א ת א ד נ י נ צּ ב ל ה מּ ז בּ N ו יּ אמ ר 1 Am ה. ה כּ פ תּ וֹר ו י ר שׁ וּ ה סּ פּ ים וּב צ ם בּ ר אשׁ ל א י נ וּס ל ה ם נ ס ו ל א י מּ ל ט ל ה ם פּ ל יט ת קּ ח ם ו א ם י לוּ ה שּׁ מ י ם מ שּׁ ם אוֹר יד ם כּ לּ ם ו א ח ר ית ם בּ ח ר ב א ה ר ג א ם י ח תּ ר וּ ב שׁ א וֹל מ שּׁ ם י ד י ו א ם י ח ב אוּ בּ ר אשׁ ה כּ ר מ ל מ שּׁ ם א ח פּ שׂ וּל ק ח תּ ים ו א ם י סּ ת ר וּ מ נּ ג ד ינ י בּ ק ר ק ע ה יּ ם מ שּׁ ם א צ וּ ה א ת ה נּ ח שׁ וּנ שׁ כ ם ו א ם י ל כ וּ ב שּׁ ב י ל פ נ י א יב יה ם מ שּׁ ם א צ וּ ה א ת ה ח ר ב ו ה ר ג ת ם ו שׂ מ תּ י ינ י ל י ה ם ל ר ה ו ל א ל טוֹב ה ו אד נ י י הו ה ה צּ ב א וֹת ה נּוֹג בּ א ר ץ ו תּ מ וֹג ו א ב ל וּ כּ ל י וֹשׁ ב י ב הּ ו ל ת ה 6 כ י א ר כּ לּ הּ ו שׁ ק ה כּ יא ר מ צ ר י ם ה בּוֹנ ה ב שּׁ מ י ם מ לוֹת ו ] מ לוֹת יו [ ו א ג דּ ת וֹ ל א ר ץ י ס ד הּ ה קּ ר א ל מ י ה יּ ם ו יּ שׁ פּ כ ם ל פּ נ י ה א ר ץ י הו ה שׁ מ וֹ

9 ה ל וֹא כ ב נ י כ שׁ יּ ים א תּ ם ל י בּ נ י י שׂ ר א ל נ א ם י הו ה ה ל וֹא א ת י שׂ ר א ל ה ל ית י מ א ר ץ מ צ ר י ם וּפ ל שׁ תּ יּ ים מ כּ פ תּ וֹר ו א ר ם מ קּ יר ה נּ ה ינ י א ד נ י י הו ה בּ מּ מ ל כ ה ה ח טּ א ה ו ה שׁ מ ד תּ י א ת הּ מ ל פּ נ י ה א ד מ ה א פ ס כּ י ל א ה שׁ מ יד א שׁ מ יד א ת בּ ית י ק ב נ א ם י הו ה כּ י ה נּ ה א נ כ י מ צ וּ ה ו ה נ וֹת י ב כ ל ה גּוֹי ם א ת בּ ית י שׂ ר א ל כּ א שׁ ר י נּ וֹ בּ כּ ב ר ה ו ל א י פּ וֹל צ ר וֹר א ר ץ בּ ח ר ב י מ וּתוּ כּ ל ח טּ א י מּ י ה א מ ר ים ל א ת גּ ישׁ ו ת ק דּ ים בּ ד ינוּ ה ר ה 11 בּ יּ וֹם ה ה וּא א ק ים א ת ס כּ ת דּ ו יד ה נּ פ ל ת ו ג ד ר תּ י א ת פּ ר צ יה ן ו ה ר ס ת י ו 1 א ק ים וּב נ ית יה כּ ימ י עוֹל ם ל מ ן י יר שׁ וּ א ת שׁ א ר ית א דוֹם ו כ ל ה גּוֹי ם א שׁ ר נ ק ר א שׁ מ י ל יה ם נ א ם י הו ה שׂ ה זּ את פ 1 ה נּ ה י מ ים בּ א ים נ א ם י הו ה ו נ גּ שׁ חוֹר שׁ בּ קּ צ ר ו ד ר. נ ב ים בּ מ שׁ. 1 ה זּ ר ע ו ה טּ יפוּ ה ה ר ים ס יס ו כ ל ה גּ ב וֹת תּ ת מוֹג ג נ ה ו שׁ ב תּ י א ת שׁ ב וּת מּ י י שׂ ר א ל וּב נ וּ ר ים נ שׁ מּוֹת ו י שׁ בוּ ו נ ט וּ כ ר מ ים ו שׁ ת וּ 1 א ת י ינ ם ו שׂ וּ ג נּ וֹת ו א כ ל וּ א ת פּ ר יה ם וּנ ט תּ ים ל א ד מ ת ם ו ל א י נּ ת שׁ וּ ע וֹד מ ל א ד מ ת ם א שׁ ר נ ת תּ י ל ה ם א מ ר י הו ה א Eה יc * * * De la carta de Bernabé 1 1 Ἡ οὖν ὁδὸς τοῦ φωτός ἐστιν αὕτη ἐάν τις θέλων ὁδὸν ὁδεύειν ἐπὶ τὸν ὡρισμένον τόπον σπεύσῃ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ Ἔστιν οὖν ἡ δοθεῖσα ἡμῖν γνῶσις τοῦ περιπατεῖν ἐν αὐτῇ τοιαύτη Ἀγαπήσεις τόν σε ποιήσαντα φοβηθήσῃ τόν σε πλάσαντα δοξάσεις τόν σε λυτρωσάμενον ἐκ θανάτου Ἔσῃ ἁπλοῦς τῇ καρδίᾳ καὶ πλούσιος τῷ πνεύματι Οὐ κολληθήσῃ μετὰ τῶν πορευομένων ἐν ὁδῷ θανάτου Μισήσεις πᾶν ὃ οὐκ ἔστιν ἀρεστὸν τῷ θεῷ Μισήσεις πᾶσαν ὑπόκρισιν Οὐ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἐντολὰς κυρίου Οὐχ ὑψώσεις σεαυτόν ἔσῃ δὲ ταπεινόφρων κατὰ πάντα Οὐκ ἀρεῖς ἐπὶ σεαυτὸν δόξαν οὐ λήμψῃ βουλὴν πονηρὰν κατὰ τοῦ πλησίον σου οὐ δώσεις τῇ ψυχῇ σου θράσος Οὐ πορνεύσεις οὐ μοιχεύσεις οὐ παιδοφθορήσεις Οὐ μή σου ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐξέλθῃ ἐν ἀκαθαρσίᾳ τινῶν Οὐ λήμψῃ πρόσωπον ἐλέγξαι

10 τινὰ ἐπὶ παραπτώματι Ἔσῃ πραΰς ἔσῃ ἡσύχιος ἔσῃ τρέμων τοὺς λόγους οὓς ἤκουσας Οὐ μὴ μνησικακήσεις τῷ ἀδελφῷ σου Οὐ μὴ διψυχήσῃς πότερον ἔσται ἢ οὔ Οὐ μὴ λάβῃς ἐπὶ ματαίῳ τὸ ὄνομα κυρίου Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὑπὲρ τὴν ψυχήν σου Οὐ φονεύσεις τέκνον ἐν φθορᾷ οὐδὲ πάλιν γεννηθὲν ἀνελεῖς Οὐ μὴ ἄρῃς τὴν χεῖρά σου ἀπὸ τοῦ υἱοῦ σου ἢ ἀπὸ τῆς θυγατρός σου ἀλλὰ ἀπὸ νεότητος διδάξεις φόβον κυρίου 6 Οὐ μὴ γένῃ ἐπιθυμῶν τὰ τοῦ πλησίον σου Οὐ μὴ γένῃ πλεονέκτης οὐδὲ κολληθήσῃ ἐκ ψυχῆς σου μετὰ ὑψηλῶν ἀλλὰ μετὰ δικαίων καὶ ταπεινῶν ἀναστραφήσῃ Τὰ συμβαίνοντά σοι ἐνεργήματα ὡς ἀγαθὰ προσδέξῃ εἰδὼς ὅτι ἄνευ θεοῦ οὐδὲν γίνεται Οὐκ ἔσῃ διγνώμων οὐδὲ δίγλωσσος παγὶς γὰρ θανάτου ἐστὶν ἡ διγλωσσία Ὑποταγήσῃ κυρίοις ὡς τύπῳ θεοῦ ἐν αἰσχύνῃ καὶ φόβῳ Οὐ μὴ ἐπιτάξῃς δούλῳ σου ἢ παιδίσκῃ ἐν πικρίᾳ τοῖς ἐπὶ τὸν αὐτὸν θεὸν ἐλπίζουσιν μή ποτε οὐ φοβηθῶσιν τὸν ἐπ ἀμφοτέροις θεόν ὅτι ἦλθεν οὐ κατὰ πρόσωπον καλέσαι ἀλλ ἐφ οὓς τὸ πνεῦμα ἡτοίμασεν Κοινωνήσεις ἐν πᾶσιν τῷ πλησίον σου καὶ οὐκ ἐρεῖς ἴδια εἶναι εἰ γὰρ ἐν τῷ ἀφθάρτῳ κοινωνοί ἐστε πόσῳ μᾶλλον ἐν τοῖς φθαρτοῖς Οὐκ ἔσῃ πρόγλωσσος παγὶς γὰρ στόμα θανάτου Ὅσον δύνασαι ὑπὲρ τῆς ψυχῆς σου ἁγνεύσεις Μὴ γίνου πρὸς μὲν τὸ λαβεῖν ἐκτείνων τὰς χεῖρας πρὸς δὲ τὸ δοῦναι συσπῶν Ἀγαπήσεις ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ σου πάντα τὸν λαλοῦντα σοι τὸν λόγον κυρίου Μνησθήσῃ ἡμέραν κρίσεως νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ ἐκζητήσεις καθ ἑκάστην ἡμέραν ἢ διὰ λόγου κοπιῶν καὶ πορευόμενος εἰς τὸ παρακαλέσαι καὶ μελετῶν εἰς τὸ σῶσαι ψυχὴν τῷ λόγῳ ἢ διὰ τῶν χειρῶν σου ἐργάσῃ εἰς λύτρον ἁμαρτιῶν σου 11 Οὐ διστάσεις δοῦναι οὐδὲ διδοὺς γογγύσεις γνώσῃ δὲ τίς ὁ τοῦ μισθοῦ καλὸς ἀνταποδότης Φυλάξεις ἃ παρέλαβες μήτε προστιθεὶς μήτε ἀφαιρῶν Εἰς τέλος μισήσεις τὸ πονηρόν Κρινεῖς δικαίως 1 Οὐ ποιήσεις σχίσμα εἰρηνεύσεις δὲ μαχομένους συναγαγών Ἐξομολογήσῃ ἐπὶ ἁμαρτίαις σου Οὐ προσήξεις ἐπὶ προσευχὴν ἐν συνειδήσει πονηρᾷ

11 DIJOUS XVIII דּ ב ר י הו ה א שׁ ר ה י ה א ל הוֹשׁ בּ ן בּ א ר י בּ ימ י זּ יּ ה יוֹת ם א ח ז 1 Os 1 י ח ז ק יּ ה מ ל כ י י הוּד ה וּב ימ י י ר ב ם בּ ן יוֹא שׁ מ ל. י שׂ ר א ל תּ ח לּ ת דּ בּ ר י הו ה בּ הוֹשׁ פ ו יּ אמ ר י הו ה א ל הוֹשׁ ל. ק ח לc א שׁ ת ז נוּנ ים ו י ל ד י ז נוּנ ים כּ י ז נ ה ת ז נ ה ה א ר ץ מ א ח ר י י הו ה ו יּ ל. ו יּ קּ ח א ת גּ מ ר בּ ת דּ ב ל י ם ו תּ ה ר ו תּ ל ד ל וֹ בּ ן ו יּ אמ ר י הו ה א ל יו ק ר א שׁ מ וֹ י ז ר אל כּ י וֹד מ ט וּפ ק ד תּ י א ת דּ מ י י ז ר אל ל בּ ית י ה וּא ו ה שׁ בּ 11 תּ י מ מ ל כ וּת בּ ית י שׂ ר א ל ו ה י ה בּ יּ וֹם ה ה וּא ו שׁ ב ר תּ י א ת ק שׁ ת י שׂ ר א ל בּ מ ק י ז ר אל 6 ו תּ ה ר עוֹד ו תּ ל ד בּ ת ו יּ אמ ר ל וֹ ק ר א שׁ מ הּ ל א ר ח מ ה כּ י ל א אוֹס יף ע וֹד א ר ח ם א ת בּ ית י שׂ ר א ל כּ י נ שׂ א א שּׂ א ל ה ם ו א ת בּ ית י הוּד ה א ר ח ם ו ה וֹשׁ תּ ים בּ יהו ה א E ה יה ם ו ל א א וֹשׁ י ם בּ ק שׁ ת וּב ח ר ב וּב מ ל ח מ ה בּ סוּס ים וּב פ ר שׁ ים ו תּ ג מ ל א ת ל א ר ח מ ה ו תּ ה ר ו תּ ל ד בּ ן ו יּ אמ ר ק ר א שׁ מ וֹ ל א מּ י כּ י א תּ ם ל א מּ י ו א נ כ י ל א א ה י ה ל כ ם ס ( ) 1 ו יּ אמ ר י הו ה א ל י ע וֹד ל. א ה ב א שּׁ ה א ה ב ת ר וּמ נ א פ ת כּ א ה ב ת י הו ה א ת בּ נ י י שׂ ר א ל ו ה ם פּ נ ים א ל א Eה ים א ח ר ים ו א ה ב י א שׁ ישׁ י נ ב ים ו א כּ ר ה לּ י בּ ח מ שּׁ ה שׂ ר כּ ס ף ו ח מ ר שׂ ע ר ים ו ל ת. שׂ ע ר ים א ל יה י מ ים ר בּ ים תּ שׁ ב י ל י ל א ת ז נ י ו ל א ת ה י י ל א ישׁ ו ג ם א נ י א ל י. ו א מ ר כּ י י מ ים ר בּ ים י שׁ בוּ בּ נ י י שׂ ר א ל א ין מ ל. ו א ין שׂ ר ו א ין ז ב ח ו א ין מ צּ ב ה ו א ין א פ וֹד וּת ר פ ים א ח ר י שׁ בוּ בּ נ י י שׂ ר א ל וּב ק שׁוּ א ת י הו ה א Eה יה ם ו א ת דּ ו ד מ ל כּ ם וּפ ח ד וּ א ל י הו ה ו א ל טוּב וֹ בּ א ח ר ית ה יּ מ ים פ, * * *

12 Del tractatus de Balduí de Ford 1. Fortis est mors, que nos munere uite ualet destituere; fortis est dilectio, que ad usum melioris uite ualet restituere. Fortis est mors, que nos exuuiis huius corporis potens est spoliare; fortis est dilectio, que mortis spolia potens est diripere, nobis que resignare. Fortis est mors, cui non ualet omnis homo resistere; fortis est dilectio, ut ipsam mortem ualeat triumphare, aculeum eius obtundere, contentionem sedare, uictoriam confundere. Erit enim quando ei insultabitur, quando dicetur: Vbi est mors aculeus tuus? Vbi est mors contentio tua? Vbi est mors uictoria tua? Fortis est ut mors dilectio, quia mors mortis est Christi dilectio. Propter quod dicit: Ero mors tua, o mors; ero morsus tuus, inferne! 1. Dilectio quoque qua a nobis diligitur Christus, et ipsa fortis est ut mors, cum sit ipsa quasi quedam mors, utpote ueteris uite extinctio, et uitiorum abolitio, et mortuorum operum depositio. Hec autem dilectio nostra ad Christum quedam uicissitudo est, quamuis impar, amoris ipsius ad nos, et coimaginata similitudo. Ipse enim prior dilexit nos, et per exemplum amoris quod nobis proposuit, factus est nobis signaculum, quo efficiamur conformes imaginis ipsius, imaginem terreni deponentes et imaginem celestis portantes: sicut dilecti sumus, sic et eum diligentes. 1. In hoc enim nobis reliquit exemplum, ut sequamur uestigia eius; propter quod dicit: Pone me ut signaculum super cor tuum. Ac si diceret: Ama me, sicut amo te. Habe me in mente tua, in memoria tua, in desiderio et suspirio tuo, in gemitu et singultu tuo. Memento, o homo, qualem te fecerim, quantum creaturis ceteris te pretulerim, quali dignitate te nobilitauerim, quomodo gloria et honore te coronauerim, quomodo paulominus ab angelis te minorauerim, quomodo sub pedibus tuis omnia subiecerim. Memento non solum quanta tibi fecerim, sed quam dura, quam indigna, pro te pertulerim; et uide si non inique agis contra me, si non amas me. Quis enim te sic amat ut ego? Quis a te sic amari desiderat ut ego? Quis te creauit nisi ego? Quis te redemit nisi ego? Quis defensor uite tue, periculum duelli subiit, nisi ego? ( ). Aufer a me, Domine, cor lapideum, aufer cor coagulatum, aufer cor incircumcisum; da michi cor nouum, cor carneum, cor mundum! Tu cordis mundator et mundi cordis amator, posside cor meum et inhabita, continens et implens, superior summo meo, et interior intimo meo. Tu forma pulcritudinis et signaculum sanctitatis, signa cor meum in 1

13 imagine tua, signa cor meum sub custodia tua, Deus cordis mei, et pars mea, Deus, in eternum. Amen. DIVENDRES XVIII 1 Os ו ה י ה מ ס פּ ר בּ נ י י שׂ ר א ל כּ ח וֹל ה יּ ם א שׁ ר ל א י מּ ד ו ל א י סּ פ ר ו ה י ה בּ מ ק וֹם א שׁ ר י א מ ר ל ה ם ל א מּ י א תּ ם י א מ ר ל ה ם בּ נ י א ל ח י י ח דּ ו ו שׂ מ וּ ל ה ם ר אשׁ א ח ד ו ל וּ מ ן ה א ר ץ כּ י ג ד וֹל י וֹם י ז ר אל ו נ ק בּ צוּ בּ נ י י הוּד ה וּב נ י י שׂ ר א ל א מ ר וּ ל א ח יכ ם מּ י ו ל א ח וֹת יכ ם ר ח מ ה ר יבוּ ב א מּ כ ם ר יבוּ כּ י ה יא ל א א שׁ תּ י ו א נ כ י ל א א ישׁ הּ ו ת ס ר ז נוּנ יה מ פּ נ יה ו נ א פוּפ יה מ בּ ין שׁ ד יה פּ ן א פ שׁ יט נּ ה ר מּ ה ו ה צּ ג תּ יה כּ י וֹם 6 ה וּ ל ד הּ ו שׂ מ תּ יה כ מּ ד בּ ר ו שׁ תּ ה כּ א ר ץ צ יּ ה ו ה מ תּ יה בּ צּ מ א ו א ת בּ נ יה ל א א ר ח ם כּ י ב נ י ז נוּנ ים ה מּ ה כּ י ז נ ת ה א מּ ם ה ב ישׁ ה ה וֹר ת ם כּ י א מ ר ה א ל כ ה א ח ר י מ א ה ב י נ ת נ י ל ח מ י וּמ ימ י צ מ ר י וּפ שׁ תּ י שׁ מ נ י ו שׁ קּוּי י ל כ ן ה נ נ י שׂ. א ת דּ ר כּ. בּ סּ יר ים ו ג ד ר תּ י א ת גּ ד ר הּ וּנ ת יבוֹת יה ל א ת מ צ א ו ר דּ פ ה א ת מ א ה ב יה ו ל א ת שּׂ יג א ת ם וּב ק שׁ ת ם ו ל א ת מ צ א ו א מ ר ה א ל כ ה ו א שׁ וּב ה א ל א ישׁ י ה ר אשׁ וֹן כּ י ט וֹב ל י א ז מ תּ ה ו ה יא ל א י ד ה כּ י א נ כ י נ ת תּ י ל הּ ה דּ ג ן ו ה תּ יר וֹשׁ ו ה יּ צ ה ר ו כ ס ף ה ר בּ ית י ל הּ ו ז ה ב שׂ וּ ל בּ ל 11 ל כ ן א שׁ וּב ו ל ק ח תּ י ד ג נ י בּ תּ וֹ ו ת ירוֹשׁ י בּ מ וֹ ד וֹ ו ה צּ ל תּ י צ מ ר י וּפ שׁ תּ י 1 ל כ סּ וֹת א ת ר ו ת הּ ו תּ ה א ג לּ ה א ת נ ב ל ת הּ ל ינ י מ א ה ב יה ו א ישׁ ל א י צּ יל נּ ה מ יּ ד י 1 16 ו ה שׁ בּ תּ י כּ ל מ שׂוֹשׂ הּ ח גּ הּ ח ד שׁ הּ ו שׁ בּ תּ הּ ו כ ל 1 מוֹ ד הּ ו ה שׁ מּ ת י גּ פ נ הּ וּת א נ ת הּ א שׁ ר א מ ר ה א ת נ ה ה מּ ה ל י א שׁ ר 1 נ ת נוּ ל י מ א ה ב י ו שׂ מ תּ ים ל י ר ו א כ ל ת ם ח יּ ת ה שּׂ ד ה וּפ ק ד תּ י ל יה א ת י מ י ה בּ ל ים א שׁ ר תּ ק ט יר ל ה ם ו תּ ד נ ז מ הּ ו ח ל י ת הּ ו תּ ל. א ח ר י מ א ה ב יה ו א ת י שׁ כ ח ה נ א ם י הו ה פ ל כ ן ה נּ ה א נ כ י מ פ תּ יה ו ה ל כ תּ יה ה מּ ד בּ ר ו ד בּ ר תּ י ל ל בּ הּ 1 ו נ ת תּ י ל הּ א ת כּ ר מ יה מ שּׁ ם ו א ת מ ק כ וֹר ל פ ת ח תּ ק ו ה ו נ ת ה שּׁ מּ ה כּ ימ י נ עוּר יה וּ כ י וֹם Eת הּ מ א ר ץ מ צ ר י ם ס 1

14 1 ו ה י ה ב יּוֹם ה הוּא נ א ם י הו ה תּ ק ר א י א ישׁ י ו ל א ת ק ר א י ל י וֹד בּ ל י 0 1 ו ה ס ר ת י א ת שׁ מ וֹת ה בּ ל ים מ פּ יה ו ל א י זּ כ ר וּ וֹד בּ שׁ מ ם ו כ ר תּ י ל ה ם בּ ר ית בּ יּ וֹם ה ה וּא ם ח יּ ת ה שּׂ ד ה ו ם וֹף ה שּׁ מ י ם ו ר מ שׂ ה א ד מ ה ו ק שׁ ת ו ח ר ב וּמ ל ח מ ה א שׁ בּ וֹר מ ן ה א ר ץ ו ה שׁ כּ ב תּ ים ל ב ט ח 1 ו א ר שׂ תּ י. ל י ל עוֹל ם ו א ר שׂ תּ י. ל י בּ צ ד ק וּב מ שׁ פּ ט וּב ח ס ד וּ ב ר ח מ ים ו א ר שׂ תּ י. ל י בּ א מוּנ ה ו י ד תּ א ת י הו ה ס ו ה י ה בּ יּ וֹם ה ה וּא א נ ה נ א ם י הו ה א נ ה א ת ה שּׁ מ י ם ו ה ם י נ וּ א ת ה א ר ץ ו ה א ר ץ תּ נ ה א ת ה דּ ג ן ו א ת ה תּ יר וֹשׁ ו א ת ה יּ צ ה ר ו ה ם י נ וּ א ת י ז ר אל וּז ר תּ יה לּ י בּ א ר ץ ו ר ח מ תּ י א ת ל א ר ח מ ה ו א מ ר תּ י ל ל א מּ י מּ י א תּ ה ו ה וּא י אמ ר א Eה י פ * * * Del comentari al Càntic espiritual () de Joan de la Creu. Pero el alma unida y transformada en Dios aspira en Dios a Dios la misma aspiración divina que Dios, estando en ella aspira en sí mismo a ella, que es lo que entiendo quiso decir san Pablo cuando dijo: Por cuanto sois hijos de Dios, envió Dios en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, clamando en oración al Padre, lo cual en los perfectos es en la manera dicha. Y no hay que maravillar que el alma pueda una cosa tan alta, porque, dado que Dios la haga merced que llegue a estar deiforme y unida en la Santísima Trinidad, en que ella se hace Dios por participación, qué cosa tan increíble es que obre ella su obra de entendimiento, noticia y amor en la Trinidad juntamente con ella, como la misma Trinidad, por modo participado, obrándolo Dios en la misma alma?. Y cómo esto sea, no hay más saber ni poder para decir, sino dar a entender cómo el Hijo de Dios nos alcanzó este alto estado y nos mereció este alto puesto, como dice san Juan de poder ser hijos de Dios, y así lo pidió al Padre por el mismo san Juan diciendo: Padre, quiero que los que me has dado, que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean la claridad que me diste, es a saber: que hagan por participación en nosotros la misma obra que yo por naturaleza, que es aspirar el Espíritu Santo. Y dice más: No ruego, Padre, solamente por 1

15 estos presentes, sino también por aquellos que han de creer por su doctrina en mí, que todos ellos sean una misma cosa; de la manera que tú, Padre, estás en mí y yo en ti, así ellos en nosotros sean una misma cosa. Y yo la claridad que me has dado, he dado a ellos, para que sean una misma cosa, como nosotros somos una misma cosa, yo en ellos y tú en mí, porque sean perfectos en uno; porque conozca el mundo que tú me enviaste y los amaste como me amaste a mí, que es comunicándoles el mismo amor que al Hijo, aunque no naturalmente como al Hijo, sino, como habemos dicho, por unidad y transformación de amor. Como tampoco se entiende aquí quiere decir el Hijo al Padre que sean los santos una cosa esencial y naturalmente como lo son el Padre y el Hijo, sino que lo sean por unión de amor, como el Padre y el Hijo están en unidad de amor. De donde las almas esos mismos bienes poseen por participación que él por naturaleza; por lo cual verdaderamente son dioses por participación, iguales y compañeros suyos de Dios. De donde san Pedro dijo: Gracia y paz sea cumplida y perfecta en vosotros en el conocimiento de Dios y de Jesucristo Nuestro Señor, de la manera que nos son dadas todas las cosas de su divina virtud para la vida y la piedad por el conocimiento de aquel que nos llamó con su propia gloria y virtud, por el cual muy grandes y preciosas promesas nos dio, para que por estas cosas seamos hechos compañeros de la divina naturaleza. Lo cual es participar el alma a Dios obrando en él, acompañadamente con él, la obra de la Santísima Trinidad, de la manera que habemos dicho, por causa de la unión sustancial entre el alma y Dios. Lo cual, aunque se cumple perfectamente en la otra vida, todavía en ésta, cuando se llega al estado perfecto, se alcanza gran rastro y sabor de ello, al modo que vamos diciendo, aunque, como habemos dicho, no se puede decir.. Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas! qué hacéis?, en qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas, y vuestras posesiones, miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria os quedáis miserables y bajos de tantos bienes, hechos ignorantes e indignos! Síguese lo segundo que el alma pide, es a saber: El canto de la dulce filomena. 1

16 DISSABTE XVIII Os תּ ק וּ שׁוֹפ ר בּ גּ ב ה ח צ צ ר ה בּ ר מ ה ה ר יעוּ בּ ית א ו ן א ח ר יc בּ נ י מ ין א פ ר י ם ל שׁ מּ ה ת ה י ה בּ י וֹם תּ וֹכ ח ה בּ שׁ ב ט י י שׂ ר א ל הוֹד תּ י נ א מ נ ה ה יוּ שׂ ר י י הוּד ה כּ מ סּ יג י גּ ב וּל ל יה ם 1 11 א שׁ פּ וֹ. כּ מּ י ם ב ר ת י שׁ וּק א פ ר י ם ר צ וּץ מ שׁ פּ ט כּ י הוֹא יל ה ל. א ח ר י צ ו ו א נ י כ שׁ 1 ל א פ ר י ם ו כ ר ק ב ל ב ית י הוּד ה ו יּ ר א א פ ר י ם א ת ח ל י וֹ ו יהוּד ה א ת מ ז ר וֹ ו יּ ל. א פ ר י ם א ל א שּׁ וּר ו יּ שׁ ל ח א ל מ ל. י ר ב ו ה וּא ל א יוּכ ל ל ר פּ א ל כ ם ו ל א י ג ה ה מ כּ ם מ ז וֹר כ שּׁ ח ל ל א פ ר י ם ו כ כּ פ יר ל ב ית י הוּד ה א נ י א נ י א ט ר ף ו א ל. א שּׂ א ו א ין מ צּ יל 16 1 כּ י א נ כ י 1 א ל. א שׁ וּב ה 1 ל כוּ ו נ שׁ וּב ה א ל מ קוֹמ י ד א שׁ ר י א שׁ מ וּ וּב ק שׁ וּ פ נ י בּ צּ ר ל ה ם י שׁ ח ר נ נ י 6 א ל י הו ה כּ י ה וּא ט ר ף ו י ר פּ א נוּ י. ו י ח בּ שׁ נוּ י ח יּ נוּ מ יּ מ י ם בּ יּוֹם ה שּׁ ל ישׁ י י ק מ נוּ ו נ ח י ה ל פ נ יו ו נ ד ה נ ר דּ פ ה ל ד ת א ת י הו ה כּ שׁ ח ר נ כ וֹן מ וֹצ א וֹ ו י ב וֹא כ גּ שׁ ם ל נוּ כּ מ ל ק וֹשׁ י וֹר ה א ר ץ מ ה א שׂ ה לּc א פ ר י ם מ ה א שׂ ה לּc י הוּד ה ו ח ס דּ כ ם כּ נ ן בּ ק ר ו כ טּ ל מ שׁ כּ ים ה ל. ל כּ ן ח צ ב תּ י בּ נּ ב יא ים ה ר ג תּ ים בּ א מ ר י פ י וּמ שׁ פּ ט יc א וֹר י צ א 6 כּ י ח ס ד ח פ צ תּ י ו ל א ז ב ח ו ד ת א Eה ים מ ע ל וֹת ו ה מּ ה כּ א ד ם ב ר וּ ב ר ית שׁ ם בּ ג דוּ ב י גּ ל ד ק ר י ת פּ ל י א ו ן ק בּ ה מ דּ ם וּכ ח כּ י א ישׁ גּ דוּד ים ח ב ר כּ ה נ ים דּ ר. י ר צּ חוּ שׁ כ מ ה כּ י ז מּ ה שׂ וּ בּ ב ית י שׂ ר א ל ר א ית ישׁ ר יר יּ ה [שׁ ר וּר יּ ה] שׁ ם ז נ וּת ל א פ ר י ם נ ט מ א י שׂ ר א ל 11 גּ ם י הוּד ה שׁ ת ק צ יר ל. בּ שׁוּב י שׁ ב וּת מּ י פ 1 כּ ר פ א י ל י שׂ ר א ל ו נ ג ל ה וֹ ן א פ ר י ם ו ר וֹת שׁ מ ר וֹן כּ י פ ל וּ שׁ ק ר ו ג נּ ב י ב וֹא פּ שׁ ט גּ ד וּד בּ ח וּץ וּב ל י אמ רוּ ל ל ב ב ם כּ ל ר ת ם ז כ ר תּ י תּ ה ס ב ב וּם מ ל ל יה ם נ ג ד פּ נ י ה י וּ * * * Del tractat contra les heretgies (IV) del bisbe Ireneu de Lió 1,. Ex quibus omnibus manifestum est quia non sacrificia et holocaustomata quaerebat ab eis Deus, sed fidem et obaudientiam et iustitiam propter illorum salutem. Sicut in Osee propheta docens eos Deus suam voluntatem dicebat: Misericordiam volo quam sacrificium, et agnitionem Dei super holocaustomata. Sed et Dominus noster eadem monebat eos, dicens: Si enim cognovissetis

17 quid est: Misericordiam volo et non sacrificium, nunquam condemnassetis innocentes, testimonium quidem reddens prophetis quoniam veritatem praedicabant, illos autem arguens sua culpa insipientes. 1,. Sed et suis discipulis dans consilium primitias Deo offerre ex suis creaturis, non quasi indigenti, sed ut ipsi neque infructuosi neque ingrati sint, eum qui ex creatura est panis acce pit et gratias egit dicens: Hoc est meum corpus. Et calicem similiter, qui est ex ea creatura quae est secundum nos, suum sanguinem confessus est et novi Testamenti novam docuit oblationem; quam Ecclesia ab Apostolis accipiens in universo mundo offert Deo, ei qui alimenta nobis praestat, primitias suorum munerum in novo Testamento. De quo in duodecim prophetis Malachias sic praesignificavit: Non est mihi voluntas in vobis, dicit Dominus omnipotens, et sacrificium non accipiam de manibus vestris.quoniam ab ortu solis usque ad occasum nomen meum clarificatur inter gentes, et in omni loco incensum offertur nomini meo et sacrificium purum: quoniam magnum est nomen meum in gentibus, dicit Dominus omnipotens, manifestissime significans per haec quoniam prior quidem populus cessabit offerre Deo, omni autem loco sacrificium offeretur ei, et hoc purum, nomen autem ejus glorificatur in gentibus. 1, 6. Quod est autem nomen quod in gentibus glorificatur, quam quod est Domini nostri, per quem glorificatur Pater et glorificatur homo? Et quoniam proprii Filii eius est et ab eo factus est homo, suum illum vocat. Quemadmodum si quis rex ipse filii sui pingat imaginem, juste suam illam dicit imaginem secundum utrumque, quoniam et filii ejus est et quoniam ipse fecit eam: sic et Jesu Christi nomen, quod per universum mundum glorificatur in Ecclesia, suum esse confitetur Pater, et quoniam Filii ejus est et quoniam ipse scribens id ad salutem dedit hominum. Quoniam ergo nomen Filii proprium Patris est et in Deo omnipotente per Jesum Christum offert Ecclesia, bene ait secundum utraque: Et in omni loco incensum offertur nomini meo et sacrificium purum. Incensa autem Johannes in Apocalypsi orationes ait esse sanctorum. 1

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

Tehillim 59.indd

Tehillim 59.indd ספר תהילים נט 59 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http://www.matsati.com The household Idol of the Heart א ל מ נ צּ ח אַל-תּ שׁ ח ת ל ד ו ד saying, This week s study is from Tehillim / Psalms 59:1-17,

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Testo ebraico e traduzione italiana della Parashà di Shofetim

Testo ebraico e traduzione italiana della Parashà di Shofetim פרשת שפטים Parashat Shofetim Traduzione italiana di Samuel David Luzzatto, 1872 Deuteronomio 16 18 Porrai dei giudici in tutte le tue città, ch il Signore, Iddio tuo, è per darti, e dei soprantendenti

קרא עוד

Episodio 38 - Quién es judío? Quién otorga judeidad: El padre, la madre o ambos? Un debate sobre la matri-patrilinealidad En los tiempos bíblicos "el

Episodio 38 - Quién es judío? Quién otorga judeidad: El padre, la madre o ambos? Un debate sobre la matri-patrilinealidad En los tiempos bíblicos el Episodio 38 - Quién es judío? Quién otorga judeidad: El padre, la madre o ambos? Un debate sobre la matri-patrilinealidad En los tiempos bíblicos "el judaísmo" pasaba por linea paterna. En la época rabínica

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

25 Zav It.pages.pdf

25 Zav It.pages.pdf Haftarà di Zav rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/25zav.mp3 Haftarà di Zav Geremia, cap. 7 www.torah.it 21 Così parla l Eterno degli eserciti, l Iddio d Israele:

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

החורבן מפוצל

החורבן מפוצל úáèá 'é ויהי בשנת התשיעית למלכו, בח דש העשירי בעשור לח דש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושל ם ויחן עליה ויבנו עליה דּ י יק סביב. ותב וא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 'ä 'ã,á"ð åäéîøé,'á

קרא עוד

Microsoft Word - 65_libros por decadaVF.doc

Microsoft Word - 65_libros por decadaVF.doc שנות ספרות ישראלית 65 65 años de literatura israelí La década del 40 עשור הארבעים תמול שלשום - ש"י עגנון (1945) תמול שלשום הוא רומן שכתב ש"י עגנון ופורסם בשנת הרומן מתרכז 1945. סביב חייו של גיבור הספר,

קרא עוד

רשומות כתבי אמנה 1108 הסכם בין מדינת ישראל לבין ממלכת ספרד בדבר שיתוף פעולה בתחום המידבור נעשה בירושלים ב 9 בנובמבר 1993 ישראל אשררה ב 28 באפריל 1994

רשומות כתבי אמנה 1108 הסכם בין מדינת ישראל לבין ממלכת ספרד בדבר שיתוף פעולה בתחום המידבור נעשה בירושלים ב 9 בנובמבר 1993 ישראל אשררה ב 28 באפריל 1994 רשומות כתבי אמנה 1108 הסכם בין מדינת ישראל לבין ממלכת ספרד בדבר שיתוף פעולה בתחום המידבור נעשה בירושלים ב 9 בנובמבר 1993 ישראל אשררה ב 28 באפריל 1994 נכנס לתוקף ב 30 באוקטובר 1994 AGREEMENT BETWEEN THE

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מילים ראשונות Primeras Palabras Fonética del Hebreo שמי הוא Mi nombre es Shmi hu סליחה Perdón Slijá בבקשה Por favor Bevakashá תודה Gracias Todá תודה רבה Muchas gracias Todá rabá אין בעד מה No hay de que

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Microsoft Word - Changer de nom - LV1 général - Sujet et question selon modèle HE1GEG11.docx

Microsoft Word - Changer de nom - LV1 général - Sujet et question selon modèle HE1GEG11.docx BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2019 HÉBREU LANGUE VIVANTE 1 Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES et S coefficient : 3 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) coefficient : 4 Série L LVO et Langue vivante

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63> גליון א', תשע"א - 2011 1 "מי יספר לנו סיפור טוב?" מאת עגנון העולם אומרים: שמסיפורי מעשיות לא באים להריון. ואני אמרתי: שמסיפורי מעשיות נפקדות עקרות, ובאות להריון. (חיי מוהר"ן, כה) 1 וזהו בקצרה סיפור המעשה:

קרא עוד

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו זכריה פרק ז (א) ו י ה י בּ שׁ נ ת אַר בּ ע ל ד ר י ו שׁ ה מּ ל ך ה י ה ד ב ר י ק ו ק א ל ז כ ר י ה בּ אַר בּ ע ה ל ח ד שׁ ה תּ שׁ ע י בּ כ ס ל ו: (ב) ו יּ שׁ ל ח בּ ית א ל שׂ ר א צ ר ו ר ג ם מ ל ך ו א נ שׁ יו ל ח לּוֹת א

קרא עוד

Jus Naturale

Jus Naturale Jus Naturale מאיר ד " ר מינרבי * 385 naturale est quod natura omnia animalia docuit )המשפט הטבעי הוא זה שבו מנחה הטבע את כל הבריות( החיפוש אחרי יסוד רעיוני של המשפט הינו אתגר הממריץ לא רק את אלא גם את

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEMPLE BETH ABRAHAM WISHES YOU כּ י ב א מוֹע ד! Ki va-moed For the appointed time has come! Kol han sha-mah t ha-leil Yah. Hal lu, hal lu-yah. כּ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה. ה ל ל ו ה ל ל וי ה. א לה ינ ו, י

קרא עוד

SI D

SI D Draft SI 1080 part 17 April 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1080 חלק 17 ניסן התשע"ג אפריל 2013 ICS CODE: 35.020 טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: מסדי נתונים Information technology - Vocabulary: Databases לעיון

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat Shiru l Adonai kol haaretz Shiru l Adonai shir chadash. שׁרוּ ל י י כּ ל ה א רץ. שׁרוּ ל י י שׁיר ח דשׁ Sing unto God, all the earth, a new song. I will sing unto God a new song.

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Lecture du texte : איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי

Lecture du texte :   איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדיין לעבוד. רופאים רבים מתעניינים בזקנים אלה וחוקרים את אורח החיים שלהם. הרופא הר וּסי ד''ר סיצ'ינאבה פּירסם

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה ויקרא פרק יב - יולדת (א) ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: (ב) דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר א שּׁ ה כּ י ת ז ר יע ו י ל ד ה ז כ ר ו ט מ אָה שׁ ב ע ת י מ ים כּ ימ י נ דּ ת דּ וֹת הּ תּט מ א: (ג) וּב יּוֹם ה שּׁ מ

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63> עמוד 1 ב"ה כ"ד בתשרי ה'תשע"ז 17/10/2017 דפים אלו מכילים אוצרות בלומים של חוכמה יהודית, בגישה נשית-עדכנית. הם פרי עמל מאומץ, ונשלחים באופן קבוע למנויים דרך המייל. המנוי אישי-משפחתי בלבד. לתיאום מנוי וקבלת

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: ל"ט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - "חמדת

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: לט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - חמדת 1 הקדמה ל"ט אבות מלאכה המושג " מ ל א כ ה " ב ש ב ת המקור הראשון בתורה לאיסור מלאכה בשבת הוא פסוק בעשרת הדברות - ו יו ם ה ש ב יע י ש ב ת ל ה' א ל ה יך ל א ת ע ש ה כ ל מ ל אכ ה יך. א ת ה ו ב נ ך ו ב ת ך

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראי"ה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצ"ל בהוצאה

תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראיה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצל בהוצאה תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראי"ה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצ"ל בהוצאה מורחבת על-ידי ישיבת ההסדר רמת-גן ביוזמתו ובהדרכתו

קרא עוד

קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמ

קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמ קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמת העולם השנייה. זיכרון זה עומד ביסוד הזהות הלאומית

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\361\356\35211)

(Microsoft Word - \356\361\356\35211) ח ב ח ו ח יג ח יד ו ה היבטים לשוניים בפרשת בהעלותך עז דקדוקי קריאה וטעמים והדרכה לקורא בפרשת בהעלותך בהפטרה ובראשון של שלח ח טו ח יח ח כד בּ ה ת :העמדה קלה בה"א ובלמ"ד והתי"ו בשוא נע, יש לקרא: בה-ע-תך ה

קרא עוד

Microsoft Word - GuttmannHebrew

Microsoft Word - GuttmannHebrew הקדמת רבי יעקב אנטולי לספר מלמד התלמידים לה ההדיר עם הערות וציונים: יעקב דוד גוטמן 1 בפתיחה תמצא פירוש הפסוק דברי חכמים כדרבונות וכוונתו בזה על שם הספר שנקרא "מלמד" וע"י פסוק זה נתגלגל לפרש מאמר חז"ל:

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

1ENGLISH-class 5-b-shaar

1ENGLISH-class 5-b-shaar לשכת המנהלת הכללית אגף הערכה ומדידה מדינת ישראל משרד החינוך, התרבות והספורט המזכירות הפדגוגית אגף המפמ"רים לשימוש משרדי מבחן באנגלית לכיתה ה' נוסח ב' FIFTH GRADE ENGLISH TEST VERSION B שם התלמיד/ה כיתה

קרא עוד

חושבים מדע - מבינים סביבה

חושבים מדע - מבינים סביבה חושבים מדע - מבינים סביבה חומר ואדם דפי עבודה קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד חושבים מדע - מבינים סביבה חומר ואדם דפי עבודה צוות הפרוייקט: פרופ' ניר אוריון דר' עודד בן-מנחם רויטל וינשטוק כרמל גורני

קרא עוד

pessah zmanim

pessah zmanim פסח כי ג רים היינו בארץ מצרים רציונל ומטרות היחידה אחד הלקחים העיקריים מסיפור יציאת מצרים הוא שעלינו להקפיד לכבד את הזרים המצטרפים לחברה שלנו ולשמור על זכויותיהם. בתורה עצמה מופיעה המצווה המפורשת לא להציק

קרא עוד

Vocabulaire des danses d Israël לך אלי תשוקתי לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי השיבני ואשובה ותרצה

Vocabulaire des danses d Israël   לך אלי תשוקתי לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי השיבני ואשובה ותרצה בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי לך אזעק בך אדבק עדי שובי לאדמתי לך אני בעודי חי ואף כי אחרי מותי לך ידי לך רגלי וממך היא תכונתי לך עצמי לך דמי ועורי עם גויתי Lecha Eli Paroles : Rabbi Avraham

קרא עוד

Microsoft Word - גולצין_עג_2.doc

Microsoft Word - גולצין_עג_2.doc 2012 גליון ב', תשע"ג - : עגנון על הטרוטופיה ושמה 'אבי השור' "מקום אחד יש בירושלים ונקרא אבי השור. ולמה נקרא אבי השור, על שום מעשה שהיה. אם אתם רוצים אספר לכם" (ש"י עגנון, "אבי השור", עד הנה, עמ' של"ו).

קרא עוד